Sunteți pe pagina 1din 506

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

STUDIU PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM UNITAR ACTUALIZAT DE


PROCEDURI OPERAȚIONALE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII
MANAGEMENTULUI LA NIVELUL C.N.P.P. ȘI AL INSTITUȚIILOR DIN
SUBORDINE

ANALIZA DIAGNOSTIC A SISTEMULUI DE PROCEDURI DE LUCRU DIN CADRUL C.N.P.P. ȘI


DIN INSTITUȚIILE SUBORDONATE

- Volumul 1 -
2014

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul C.N.P.P. și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

ANALIZA DIAGNOSTIC

Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de


proceduri operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul C.N.P.P.
Proiect:
și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului „Îmbunătățirea gestiunii
documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Manager de Proiect: Dana JIGMAN
Analiza diagnostic a sistemului de proceduri de lucru din cadrul C.N.P.P. și din
Denumire livrabil:
instituțiile subordonate
Cod livrabil: LVR 2.1
Contract: 02/IC/14.01.2014
Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de
Obiectul contractului: proceduri operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul C.N.P.P.
și al instituțiilor din subordine
Autoritate Contractanta: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Autoritate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Management:
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Prestator: S.C. BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

Pagina 1 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

I. CONTROL DOCUMENT

Responsabili document la PRESTATOR


Nume Rol
Dana Gabriela JIGMAN Manager de proiect
Claudia PINȚEȘ Expert elaborare proceduri de lucru
Alexandru HANGANU Expert elaborare proceduri de lucru

Documente de referință
Titlu document
Fișa de date a procedurii de achizitie publica nr. 145237 / 26.07.2013
Caietul de sarcini al procedurii de achizitie publica nr. 145237 / 26.07.2013
Oferta tehnică a S.C. BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.
Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Naționale de Pensii Publice
Statutul Casei Naționale de Pensii Publice
Organigrama Casei Naționale de Pensii Publice, a C.T.P și a I.N.E.M.R.C.M.
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Pensii Publice
Regulamentul de organizare și funcționare al I.N.E.M.R.C.M.
Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
Registrul de riscuri al Casei Naționale de Pensii Publice
Actele normative de reglementare a activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate
Procedurile de lucru existente la nivelul C.N.P.P.
Manualul de proceduri al C.T.P.
Proceduri de lucru existente la nivelul I.N.E.M.R.C.M.
Rapoarte de activitate ale C.N.P.P. și C.T.P.
Registrul de evidenţă al procedurilor din cadrul C.N.P.P.
Alte documente interne

Pagina 2 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

II. CUPRINS

I.  CONTROL DOCUMENT ..................................................................................................................................... 2 

II.  CUPRINS ............................................................................................................................................................. 3 

III.  INTRODUCERE ................................................................................................................................................... 5 

III.1  SCOP ............................................................................................................................................................. 5 

III.2  ISTORIC VERSIUNI............................................................................................................................................ 5 

III.3  ABREVIERI ŞI ACRONIME .................................................................................................................................. 5 

IV.  SITUAȚIA ACTUALĂ .......................................................................................................................................... 7 

IV.1  CONTEXT ........................................................................................................................................................ 7 

IV.2  CONTRIBUȚIA ANALIZEI DIAGNOSTIC LA ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI............................................ 10 

V.  METODOLOGIE ................................................................................................................................................ 11 

VI.  DOCUMENTAREA PRELIMINARĂ .................................................................................................................. 18 

VII.  PUNCTELE TARI IDENTIFICATE ................................................................................................................. 19 

VII.1  CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 19 

VII.2  CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 29 

VII.3  INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ............................. 31 

VIII.  PUNCTE SLABE IDENTIFICATE .................................................................................................................. 32 

VIII.1  CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 32 

VIII.2  CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 43 

VIII.3  INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ............................. 45 

IX.  CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI....................................................................................................................... 47 

IX.1  REZULTATUL GRAFIC AL ANALIZEI .................................................................................................................. 47 

IX.1.1  CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 47 

IX.1.2  CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 48 

IX.1.3  INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ............................. 49 

IX.2  LISTA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI ȘI PROCEDURILE AFERENTE ........................................................................ 50 

Pagina 3 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.2.1  CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 50 

IX.2.2  CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 70 

IX.2.3  INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ............................. 89 

IX.3  LISTA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI NEPROCEDURATE PENTRU CARE SE VOR REALIZA PROCEDURI NOI DE LUCRU 93 

IX.3.1  CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 93 

IX.3.2  CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 99 

IX.3.3  INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ........................... 112 

IX.4  LISTA PRINCIPALELOR PROCEDURI DE LUCRU EXISTENTE CARE NECESITĂ REVIZUIRE, CU PRECIZAREA ACȚIUNII

CARE DETERMINĂ ACTIVITATEA, PROGRAMELE INFORMATICE FOLOSITE, INTERACȚIUNEA CU MEDIUL INTERN ȘI EXTERN,

FLUXUL DE DOCUMENTE AFERENT ȘI FORMATUL DOCUMENTELOR.................................................................................. 113 

IX.4.1  CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE........................................................................................................... 113 

IX.4.2  CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................. 299 

IX.4.3  INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ........................... 449 

IX.5  RECOMANDĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A DEFICIENȚELOR IDENTIFICATE LA CAPITOLUL PUNCTE SLABE .................. 487 

IX.5.1  CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE........................................................................................................... 487 

IX.5.2  CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................. 498 

IX.5.3  INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ........................... 501 

IX.6  OPORTUNITATEA IMPLEMENTĂRII UNEI APLICAȚII DE MANAGEMENT DE DOCUMENTE ....................................... 502 

Pagina 4 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

III. INTRODUCERE

III.1 Scop

Scopul analizei diagnostic este de a identifica elementele relevante care ţin de specificul activităţii și dificultăţile pe
care le întâmpină personalul C.N.P.P. și al instituțiilor subordonate în realizarea activităţilor de zi cu zi. Analiza
diagnostic asigură informațiile necesare revizuirii procedurilor de lucru şi elaborării de proceduri noi.

Elaborarea analizei diagnostic va sta la baza concepției sistemului de management al documentelor și va furniza
informațiile necesare ce vor fi utilizate pentru elaborarea aplicației de management de documente, în etapa de
analiză.

III.2 Istoric versiuni

Versiune Data Autor Descriere


2.0 18.02.2014 Claudia PINȚEȘ Versiune conform ofertă tehnică

III.3 Abrevieri şi acronime

Abreviere Descriere
C.N.P.P. Casa Națională de Pensii Publice
C.J.P. Case județene de pensii
C.T.P. Case teritoriale de pensii
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale
D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.
din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
Direcția Informatică și Evidență Stagii de Cotizare din cadrul Casei Naționale de Pensii
D.I.E.S.C.
Publice
D.R.I. Direcția Relații Internaționale din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
Direcția Generală Accidente Muncă și Boli Profesionale din cadrul Casei Naționale de
D.G.A.M.B.P.
Pensii Publice

Pagina 5 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Abreviere Descriere
D.E.E.B. Direcția Economică și Execuție Bugetară din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
D.D.P. Direcția Documente de Plată din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
I.N.E.M.R.C.M. Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
M.M.F.P.S.P.V. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstinice
A.N.A.F. Agenția Națională de Administrare Fiscală
M.F.P. Ministerul Finanțelor Publice
I.N.S. Institutul Național de Statistică
C.N.P.R. Compania Națională ”Poșta Română” S.A.
C.N.A.S. Casa Națională de Asigurări de Sănătate
C.P.C.R. Casele de Pensii ale Cultelor Recunoscute în România

Pagina 6 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IV. SITUAȚIA ACTUALĂ

IV.1 Context

Proiectul cu titlul „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”, cod SMIS 26933, este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea
Capacității Administrative, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu
accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul Major de Intervenție 2.2 – „Îmbunătățirea calității și eficienței
furnizării serviciilor”, în baza contractului de finanțare nr. 346/08.10.2012.

Proiectul vizează implementarea unui instrument de management modern, de control al circuitului documentelor prin
intermediul unei soluții informatice care să permită un control eficient al fluxului documentelor.

Autoritatea Contractantă, Casa Națională de Pensii Publice, este organizată și funcționează ca o instituție publică de
interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale care administrează
sistemul public de pensii și sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și care acordă
persoanelor asigurate pensii și alte prestații de asigurări sociale, aflată sub autoritatea M.M.F.P.S.P.V..

Casa Națională de Pensii Publice aplică politicile şi strategiile M.M.F.P.S.P.V. privind pensiile şi alte prestaţii de
asigurări sociale şi asigură beneficiarilor săi servicii publice bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă.

Casa Națională de Pensii Publice are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti,
denumite case teritoriale de pensii și I.N.E.M.R.C.M.. De asemenea, C.N.P.P. este unic acționar al Societății
Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă “T.B.R.C.M.” – SA.

Principalele responsabilități ale C.N.P.P. sunt:


 Îndrumarea și monitorizarea aplicării dispozițiilor legale de către casele terioriale de pensii și de către
persoanele fizice și juridice investite cu drepturi și obligații în domeniu;
 Colectarea contribuțiilor de asigurări sociale pentru asigurații individuali pe bază de contract de asigurare
socială și a altor venituri, potrivit legii;
 Furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 Organizarea activității privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensii obligatorii administrate
privat pentru asigurații aflați în evidența sa, conform dispozițiilor legale în vigoare;

Pagina 7 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 Organizarea activității privind calculul, reținerea și virarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate și a
impozitului asupra pensiilor pentru beneficiarii sistemului public de pensii aflați în evidența caselor teritoriale
de pensii în condițiile legii;
 Asigurarea plății pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finanțează de la
bugetul asigurărilor sociale de stat și care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
 Asigurarea îndrumării și monitorizării reexaminărilor medicale și a activităților de recuperare a capacității de
muncă;
 Asigurarea reprezentării în fața instanțelor;
 Elaborarea de situații, analize, studii, sinteze și rapoarte pentru M.M.F.P.S.P.V., I.N.S., guvern și partenerii
sociali;
 Aplicarea acordurilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, a regulamentelor
europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și dezvoltarea relațiilor cu autoritățile similare de
asigurări sociale din alte țări;
 Organizarea selecției și perfecționării profesionale pentru personalul propriu;
 Implementarea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență.

Ca urmare a activităților desfășurate de Casa Națională de Pensii Publice și de către Casele Terioriale de Pensii s-
a identificat necesitatea introducerii unui instrument modern, electronic, de management al documentelor care să
integreze toate documentele legate de aspecte procedurale, operaționale, bugetare, financiare și contractuale, în
scopul eficientizării activităţii acestora și care să genereze creșterea productivității, scădera costurilor, îmbunătățirea
deciziilor manageriale, eficientizarea activitățiilor cu impact asupra calității și eficienței serviciilor furnizate către
asigurați, pensionari, persoane juridice.

În contextul implementării de către Casa Națională de Pensii Publice a sistemului de management al documentelor
a luat naștere oportunitatea realizării unui sistem unitar actualizat de proceduri operaționale care să reconfigureze
toate procedurile existente, precum și procedurarea operațiunilor și activităților rezultate prin punerea în aplicare/
implementarea funcționalităților oferite de către sistemul informatic integrat al C.N.P.P. (dezvoltat prin proiecte
denumite generic ORIZONT, DIAFIX, MERCUR, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, etc.)

Elaborarea „Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri operaționale în vederea
efiecientizării managementului la nivelul C.N.P.P. și al instituțiilor din subordine” împreună cu livrabilele aferente vor
sta la baza concepției sistemului de management al documentelor și vor furniza informațiile necesare ce vor fi utilizate
pentru elaborarea aplicației de management de documente, în etapa de analiză.

Manualul de proceduri al sistemului de pensii publice va include și operațiunile care au rezultat din implementarea
sistemului intregrat al C.N.P.P. si care nu au fost încă procedurate.

Pagina 8 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Elaborarea analizei diagnostic va sta la baza concepției sistemului de management al documentelor și va furniza
informațiile necesare ce vor fi utilizate pentru elaborarea aplicației de management de documente, în etapa de
analiză.

Pagina 9 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IV.2 Contribuția analizei diagnostic la îndeplinirea obiectivelor proiectului

Scopul proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”, în cadrul căruia este elaborată prezenta analiză diagnostic, este reprezentat de simplificarea
procedurilor de lucru în cadrul C.N.P.P. prin utilizarea aplicațiilor informatice, cu impact pentru eficientizarea activității
acesteia, obținând astfel beneficii evidente în productivitatea muncii pentru angajații instituției și rezultate măsurabile
generate de activitatea acestora.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea furnizării de servicii publice, printr-un management
procedurat, automatizat și obiectiv al activității C.N.P.P..

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:


 Sporirea eficienței furnizării serviciilor publice oferite de către C.N.P.P. și creșterea calității acestora prin
implementarea unui sistem de management al documentelor;
 Emiterea unor decizii realiste și bine documentate ala managementului C.N.P.P., pe baza unor informații
obținute direct, la momentul dorit și în timp real, din baze de date constituite și exploatate curent în domeniile
de activitate ale instituției;
 Creșterea eficienței operaționale a C.N.P.P., prin accesarea ușoară a unui volum foarte mare și diversificat
de informații din toate ariile de activitate ale instituției.

Analiza diagnostic va dentifica elementele relevante care ţin de specificul activităţii și dificultăţile pe care le întâmpină
personalul C.N.P.P. și al instituțiilor subordonate în realizarea activităţilor de zi cu zi. Analiza diagnostic asigură
informațiile necesare revizuirii procedurilor de lucru şi elaborării noilor proceduri.

Rezultatele analizei diagnostic vor fi utilizate în etapa de analiză a elaborării aplicației de management de documente,
componentă principală a proiectului, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea calității furnizării de servicii publice
către persoanele fizice și juridice din România ca urmare a scăderii semnificative a timpilor de recepție, de prelucrare
și de transmitere a informației în cadrul instituției, creșterii exactității proceselor informaționale și a vitezei de regăsire
a informației, diminuării costului informației și a deciziei pe care aceasta din urmă se fundamentează, eliminării
efortului fizic și intelectual solicitat de prelucrarea manuală a informației.

Pagina 10 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

V. METODOLOGIE

Scopul analizei diagnostic este de a identifica elementele relevante care ţin de specificul activităţii și dificultăţile pe
care le întâmpină personalul C.N.P.P. și al instituțiilor subordonate în realizarea activităţilor de zi cu zi. Analiza
diagnostic asigură informațiile necesare revizuirii procedurilor de lucru şi elaborării noilor proceduri.

Analiza are drept obiectiv identificarea punctelor tari și punctelor slabe în exercitarea atribuțiilor C.N.P.P. și a
instituțiilor subordonate și formularea recomandărilor pentru valorificarea, respectiv eliminarea acestora prin
intermediul utilizării Manualului de proceduri.

Structura analizei diagnostic este următoarea:


a) Situația actuală
BDD Strategy Consulting a analizat contextul în care se elaborează analiza diagnostic și care sunt beneficiile
realizării acesteia pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Analiza situatiei actuale a avut drept arie de cuprindere activitățile C.N.P.P. și ale instituțiilor subordonate, vizate de
proiect.

b) Metodologia de lucru
BDD Strategy Consulting expune metodele de lucru și procesele pe care le implică elaborarea analizei diagnostic.

c) Documentarea preliminară
BDD Strategy Consulting precizează legislația aplicabilă domeniului de activitate analizat și documentele de lucru
puse la dispoziție de C.N.P.P., în baza cărora se va elabora Studiul privind introducerea unui sistem unitar actualizat
de proceduri operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul C.N.P.P. și al instituțiilor din subordine.

Ofertantul a aprofundat legislația aplicabilă domeniului de activitate analizat, legislația având la bază Ordinul nr.
946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/
managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, cu modificările și
completările ulterioare și a studiat documentele de lucru puse la dispoziție de către C.N.P.P., ca bază pentru
elaborarea analizei diagnostic.

d) Puncte tari identificate


Ofertantul a identificat competenţele C.N.P.P. și ale instituțiilor subordonate, în materie de:

Pagina 11 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 Servicii publice oferite;


 Nivel de înțelegere și de utilizare al planificării eficiente și al punerii în practică a principiilor managementului
prin obiective;
 Modalitatea de alocare a resurselor financiare care să permită instituţiei să aibă o abordare optimă a
provocărilor contextului economico-social actual;
 Capacitatea de a preveni riscurile în scopul eliminării eventualelor consecințe cu efecte asupra beneficiarilor
finali ai serviciilor puse la dispoziție de către instituție.

Punctele tari ale unei organizaţii reprezintă competenţele sale în termenii serviciilor, talentului managerial, resurselor
financiare. Acestea permit organizaţiei să profite de condiţiile favorabile de mediu şi să evite efectele condiţiilor
nefavorabile. În cazul prezentei analize, am considerat punctele tari ca fiind acele elemente care sunt definitorii
pentru activitatea C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate, astfel încât să-şi îndeplinească misiunea şi viziunea pentru
care au fost înfiinţate. Aceste puncte tari au fost identificate prin interviurile și ședințele de analiză care au avut
loc cu reprezentanții C.N.P.P., C.T.P și I.N.E.M.R.C.M...

e) Puncte slabe identificate


BDD Strategy Consulting a identificat acele elemente care se materializează în dificultăţi în procesele de îndeplinire
a misiunii şi viziunii instituției.

Punctele slabe sunt acele elemente care se materializează în dificultăţi în procesele de îndeplinire a misiunii şi
viziunii C.N.P.P.. Aceste puncte slabe sunt de natură internă, administrabile de către instituție pe diversele sale
paliere de management (aparatul central, respectiv structurile teritoriale).

f) Concluzii și recomandări
 BDD Strategy Consulting a identificat pentru fiecare direcţie, serviciu şi compartiment al C.N.P.P. și al instituțiilor
subordonate, o listă a principalelor activități cu identificarea celor procedurate sau a celor procedurabile.
 BDD Strategy Consulting a identificat pentru fiecare direcţie, serviciu şi compartiment al C.N.P.P. și al instituțiilor
subordonate, o listă a principalelor proceduri de lucru existente care necesită revizuire (cu specificarea tipului de
procedură);
 BDD Strategy Consulting a identificat pentru fiecare direcţie, serviciu şi compartiment al C.N.P.P. și al instituțiilor
subordonate, o listă a principalelor activități procedurabile pentru care se vor realiza proceduri (cu precizarea
tipului de procedură);
 BDD Strategy Consulting a stabilit legătura dintre deficienţele identificate (la capitolul Puncte Slabe) şi
documentele folosite în cadrul circuitelor informaţionale din care a reieșit:

Pagina 12 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

o la care paşi, pe traseul informaţiilor de la sursă la destinaţie în cadrul circuitului informaţional al unei
proceduri, o decizie este întârziată pentru că informaţia necesară nu este disponibilă decidentului;
o la care paşi, informaţiile necesare trebuie căutate manual (de exemplu într-o arhivă).
 BDD Strategy Consulting a argumentat oportunitatea implementării unei aplicații de management de documente,
din punctul de vedere al fluxurilor informaționale, în vederea asigurării schimbului electronic de date în cadrul
instituției.

Metodologia de elaborare a analizei diagnostic


Principalele etape parcurse în elaborarea analizei diagnostic sunt:
 Inventarierea și analiza actelor normative cu incidență asupra activității C.N.P.P.;
 Interviuri și ședințe de analiză care au avut loc cu personalul C.N.P.P., C.T.P și I.N.E.M.R.C.M.;
 Observarea și înțelegerea activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate;
 Aprecierea calitativă a gradului de îndeplinire a atribuțiilor în conditiile utilizării metodelor și procedurilor
actuale;
 Aprecierea calitativă a adecvării metodelor/ procedurilor utilizate în prezent, atât prin raportarea la cadrul
legislativ aplicabil, cât și la resurse și obiective;
 Identificarea zonelor neacoperite de metode/ instrumente/ proceduri care permit personalului un
comportament de acțiune conform liberului arbitru;
 Identificarea riscurilor majore care pot afecta activitatea prin perpetuarea stării de fapt actuale și studierea
Registrului de Riscuri;
 Descrierea “situației îmbunătățite” (stadiul viitor dorit), ca urmare a implementării proiectului, derulării
contractului și instituționalizării activităților din aria de cuprindere a ghidurilor de proceduri;
 Identificarea liniilor directoare pentru elaborarea conținutului Manualului de proceduri.

În parcurgerea etapelor de mai sus, activitatea de analiză a luat în calcul evoluţiile înregistrate în domeniul
monitorizării realizării obiectivelor specifice ale C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate.

Analiza, prin intermediul instrumentelor menționate și descrise anterior, răspunde la întrebări precum:
 Care sunt activitățile neprocedurate?
 Pentru care dintre activitățile neprocedurate considerați că sunt necesare proceduri?
 Care sunt acțiunile care declanșează activitățile din cadrul serviciului/ biroului/ compartimentului
dumneavoastră?
 Ce aplicații informatice utilizați în activitatea curentă?
 Care este durata fiecărei activități din cadrul fiecărui proces/ procedură?
 Care sunt principalele puncte tari ale serviciului/ biroului/ compartimentului dumneavoastră?
 Care sunt aspectele care pot fi îmbunătăţite în cadrul serviciului/ biroului/ compartimentului dumneavoastră?

Pagina 13 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 Cu ce servicii / direcții / birouri interacționați intern și extern, cu ministerul sau alte instituții ?
 Care sunt fluxurile de documente și informații dintre entitățile menționate, precum și care sunt responsabilii
acestor documente și informații vehiculate (poziția / funcția)? Cine elaborează, cine avizează și cine aprobă
fiecare document vehiculat în cadrul serviciului/ biroului/ compartimentului dumneavoastră? Cu ce frecvență?
Pe ce suport?
 Care sunt indicatorii de performanță pe care-i măsurați?

Categorii de informații necesare


Obiectivul acestei etape a constat în inventarierea fondului principal de informaţii pentru a elabora analiza diagnostic.
Principalele categorii de informații analizate se referă la:
 Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Naționale de Pensii Publice;
 Statutul Casei Naționale de Pensii Publice;
 Organigrama Casei Naționale de Pensii Publice;
 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Pensii
Publice;
 Regulamentul de organizare și funcționare al I.N.E.M.R.C.M.;
 Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern;
 Registrul de riscuri al C.N.P.P.;
 Actele normative de reglementare a activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate;
 Procedurile de lucru existente la nivelul C.N.P.P.;
 Manualul de proceduri al C.T.P.;
 Proceduri de lucru existente la nivelul I.N.E.M.R.C.M.;
 Rapoarte de activitate ale C.T.P. si C.N.P.P.;
 Activitățile și procesele desfășurate și legatura/ dependența dintre acestea;
 Sistemul de lucru al C.N.P.P. și al instituțiilor subordonate;
 Alte documente interne.

Colectare date
Colectarea datelor a constat în:
 Documentarea preliminară (studierea documentelor menționate anterior și parcurgerea informațiilor);
 Ședințe de analiză/ interviuri cu șefii și personalul de execuție din cadrul C.N.P.P.;
 Ședințe de analiză/ interviuri cu șefii instituțiilor subordonate, C.J.P. Argeș și I.N.E.M.R.C.M.;
 Ședințe cu echipa de proiect a C.N.P.P. și a BDD Strategy Consulting.

Pagina 14 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Ofertantul a studiat documentele puse la dispoziție de C.N.P.P. și a realizat analiza preliminară a lor. Ulterior, experții
BDD Strategy Consulting au desfășurat interviuri cu șefii din cadrul C.N.P.P. și cu șefii instituțiilor subordonate, C.J.P.
Argeș și I.N.E.M.R.C.M..

Procesare, centralizare și interpretare date


Această etapă a presupus analiza întregului fond de date colectate prin utilizarea de instrumente informatice sau
clasice care să asigure sistematizarea informațiilor, observarea și realizarea de corelații, evidențierea de conexiuni
și dependențe, în scopul extrapolării aspectelor esențiale care caracterizează starea de fapt a situației analizate.

S-a pus accent pe analiza juridică a textelor care reglementează procedurile existente sau activitățile procedurabile
și realizarea sintezei regulilor și principiilor care coordonează/ guvernează procesul din care fac parte activitățile
vizate de Manualul de proceduri al sistemului de pensii publice dezvoltat în cadrul C.N.P.P. și instituțiile subordonate.
În vederea armonizării și a unei coerențe între cadrul legislativ, pe de o parte și proceduri (cele existente și cele nou
elaborate ) pe de altă parte, Ofertantul a analizat atât actele normative cât și procedurile de lucru existente.

Scopul acestei activități a fost clarificarea în ansamblu a reglementărilor care coordonează activitățile C.N.P.P. și ale
instituțiilor subordonate. S-au parcurs următoarele etape:
 Identificarea de o manieră exhaustivă a tuturor actelor normative, la toate nivelurile, care se aplică în
domeniul respectiv; analiza textelor se va face urmărindu-se:
- Ce se permite și ce este interzis;
- Care sunt responsabilii;
- Care sunt termenele prevăzute de lege;
- Care sunt punctele nevralgice;
- Cerințele europene cu privire la domeniul respectiv;
 O sinteză a ceea ce este prevăzut în actele normative;
 Un tablou detaliat, etapă cu etapă, în ordine cronologică, a procedurii descrisă în textul de lege sau a textului
de lege sursă a unei proceduri interne;
 Identificarea aspectelor care nu sunt reglementate în mod clar;
 Identificarea redundanțelor și/sau neconcordanțelor între actele normative/ între actele normative și
proceduri;
 Identificarea aspectelor care nu sunt reglementate prin lege, ci prin norme de aplicare, instrucțiuni, norme,
decizii, etc.

Organizarea funcțională a informațiilor a ajutat experții BDD Strategy Consulting să identifice stadiul concret privind:
 Îndeplinirea obiectivelor C.N.P.P. utilizând modalitatea de lucru actuală;

Pagina 15 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 Gradul de acoperire prin proceduri al activităților procedurabile;


 Modul de desfășurare al activităților care intră în aria de cuprindere a Manualului de proceduri;
 Eficiența și eficacitatea activităților desfășurate de C.N.P.P. și instituțiile subordonate;
 Modul de prevenire și tratare al riscurilor asociate activităților din domeniile care fac obiectul Manualului de
proceduri;

Concluzii și recomandări
Concluziile și recomandările sintetizează informaţia prezentată la capitolele punctele tari şi punctele slabe
identificate.

La nivel de obiectiv, în etapa de formulare a concluziilor și recomandărilor am luat în considerare faptul că, prin
intermediul Manualului de proceduri, proiectul va contribui la îmbunătăţirea furnizării de servicii publice, printr-un
management procedurat, automatizat şi obiectiv al activităţii C.N.P.P., ca urmare a scăderii semnificative a timpilor
de recepţie, de prelucrare şi de transmitere a informaţiei în cadrul instituţiei beneficiare, creşterii exactităţii proceselor
informaţionale şi a vitezei de regăsire a informaţiei, diminuării costului informaţiei şi a deciziei pe care aceasta din
urmă se fundamentează, eliminării efortului fizic şi intelectual solicitat de prelucrarea manuală a informaţiei.

La nivel operațional, formularea concluziilor s-a bazat pe:


 Analiza factorilor interesați (stakeholderi);
 Analiza problemelor/ situațiilor nedorite (radiografia realității, a stadiului actual);
 Analiza obiectivelor (perspectiva situației îmbunătățite, stadiul viitor).

Formularea recomandărilor se concentrează asupra procedurilor sau activităților din aria de incidență a Manualului
de proceduri, în vederea eliminării cauzelor care determină punctele slabe şi asupra intensificării celor care
generează puncte tari.

Instrumente de analiză
 Analiza / Matricea factorilor interesați
BDD Strategy Consulting a folosit varianta de mai jos a matricei pentru analiza factorilor interesați. Instrumentul a
fost utilizat la:
 Întocmirea listei persoanelor interesate;
 Identificarea rolului persoanelor interesate în activitățile analizate;
 Evaluarea impactului activităților proiectului/ contractului asupra factorilor interesați,
 Evaluarea influenței factorului interesat în activitățile proiectului/ contractului.

Pagina 16 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Figura 5 – Grupurile factorilor interesați

 Arborele Problemelor
Analiza problemelor utilizând ca instrument „arborele problemelor” a parcurs următorii pași:
 Identificarea problemelor majore existente într-o situație dată;
 Selectarea unei probleme principale;
 Căutarea problemelor înrudite cu problema principală;
 Stabilirea unei ierarhii cauză-efect;
 Problemele care generează direct problema principală vor fi așezate dedesubt;
 Problemele care sunt efecte directe ale problemei principale sunt așezate deasupra;
 Conectarea problemelor cu săgeți cauză-efect;
 Revizuirea diagramei și verificarea corectitudinii și completitudinii acesteia.

 Analiza de forțe
Acest instrument a presupus analiza raportului de forțe între diferitele categorii de actori implicați în desfășurarea
activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate, atât persoane fizice (personal angajat), cât și entități (instituții
subordonate, structuri deconcentrate, instituții europene, agenți economici). Analiza este utilă pentru prioritizarea
anumitor activități, relații, în raport cu celelalte și acordarea importanței fiecăreia în etapa de elaborare a conținutului
Manualului de proceduri. Abordarea a fost unitară, pentru a trata simptomatic întregul sistem de relații și procese,
punându-se însă accent pe zonele subreglementate sau în care rezultatele sunt modeste.

 Arborele obiectivelor
Analiza obiectivelor utilizând ca instrument arborele obiectivelor a parcurs următorii pași:
 Reformularea tuturor situațiilor negative ale analizei problemei în situații pozitive care sunt:
- Dezirabile;
- Posibil de obținut în mod realist;
 Verificarea relațiilor mijloace-scop.

Pagina 17 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

VI. DOCUMENTAREA PRELIMINARĂ

În cadrul acestei etape a fost cules ansamblul de informaţii cu privire la domeniul investigat. Obiectivul acestei etape
a constat în reunirea fondului principal de informaţii pentru a se putea trece la analiza problematicii implicate.

În acest sens, s-au folosit spre documentare următoarele documente:


1. Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Naționale de Pensii Publice;
2. Statutul Casei Naționale de Pensii Publice;
3. Organigrama Casei Naționale de Pensii Publice, a C.T.P și a I.N.E.M.R.C.M.;
4. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Pensii
Publice;
5. Regulamentul de organizare și funcționare al I.N.E.M.R.C.M.;
6. Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern;
7. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Registrul de riscuri al Casei Naționale de Pensii Publice;
9. Actele normative de reglementare a activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate;
10. Procedurile de lucru existente la nivelul C.N.P.P.;
11. Manualul de proceduri al C.T.P.;
12. Proceduri de lucru existente la nivelul I.N.E.M.R.C.M.;
13. Rapoarte de activitate ale C.T.P. si C.N.P.P.;
14. Registrul de evidenţă al procedurilor din cadrul C.N.P.P.;
15. Alte documente interne.

Documentarea preliminară a fost completată de o serie de ședințe de analiză cu Managerul de Proiect și Personalul
de Conducere din cadrul C.N.P.P., C.J.P. Argeș și I.N.E.M.R.C.M..

Pagina 18 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

VII. PUNCTELE TARI IDENTIFICATE

VII.1 Casa Națională de Pensii Publice

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale
1. Bună cunoaștere a Existența programului Rapiditate și -
legislației aferente Legis corectitudine în
domeniului de activitate Personalul se preocupă de soluționarea spețelor
de către personalul aprofundarea și
direcției cunoașterea legislației în
vigoare
2. Bună cunoaștere a Diseminarea procedurilor Rapiditate și -
procedurilor aplicabile corectitudine în
soluționarea spețelor
3. Buna colaborare între Necesitatea colaborării Rapiditate și -
persoanele din servicii pentru rezolvarea corectitudine în
diferite ale direcției sarcinilor soluționarea spețelor
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale – Serviciul Control
Prestații
4. Buna pregătire Interesul pentru Îndeplinirea cu Eventualele întârzieri în
profesională a perfecționare arătat de succes a sarcinilor de activitate se datorează
personalului agajați serviciu subdimensionării
organigramei.
5. Existența unui manual de Preocuparea constantă Optimizarea -
proceduri coerent și arătată de conducere activităților
complet pentru organizarea și
simplificarea activității
6. Eficiență în constatarea, Buna organizare și Recuperarea unor -
stoparea și recuperarea interesul arătat de către sume importante
sumelor plătite necuvenit întregul serviciu

Pagina 19 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
7. Identificarea deficienţelor Conștiinciozitatea cu care Optimizări ale -
din sistemul gestionat de este abordată activitatea activității întregului
C.N.P.P. şi dispunerea de de către întregul serviciu sistem
măsuri atât la nivelul
instituţiilor verificate cât şi
la nivel central
8. Identificarea şi stoparea Rigoarea și interesul Limitarea fraudelor -
fenomenelor de fraudă; arătate în exercitarea
dispunerea de măsuri atribuțiilor
antifraudă
9. Conştientizarea Comunicarea constantă a Limitarea -
angajaţilor din sistem cu rezultatelor propensiunii către
privire la faptul că fraudă
activităţile pe care le
desfăşoară sunt
monitorizate, precum şi
faptul că abaterile de la
prevederile legale sunt
sancţionate în raport cu
gravitatea lor
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale – Serviciul
Specializat Comisia Centrală de Contestații
10. Buna cunoaștere a Existența programului Rapiditate în analiza Volum foarte mare de
legislației aferente Legis contestațiilor informații. Este nevoie
domeniului de activitate de personal calificat și
de către personalul specializat pe domeniu.
direcției
11. Buna cunoaștere a Diseminarea procedurilor
procedurilor aplicabile
12. Personalul posedă bune Colaborarea este
abilități de comunicare și necesară pentru atingerea
lucru în echipă obiectivelor

Pagina 20 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
Direcția Management Resurse Umane
13. Buna cunoaștere a Existența programului Promptitudine în Activitatea ar fi
legislației aferente Legis realizarea activităților considerabil
domeniului de activitate specifice de resurse îmbunătățită și
de către personalul umane eficientizată dacă ar
direcției exista sisteme
14. Buna cunoaștere a Procedurile au fost informatice specifice –
procedurilor aplicabile diseminate și s-a luat la ex. sistem pentru
cunoștință managementul
15. Personalul posedă bune Se solicită prin fișa resurselor umane,
abilități de comunicare și postului sistem de eLearning,
lucru în echipă sistem de evaluare a
performanțelor
Audit Public
Buna cunoaștere a Personalul asimilează Activitatea de audit -
legislației aplicabile toate modificările se desfășoară
16.
legislative ce apar conform normativelor
în vigoare
Este acoperită toată Respectarea legislației și Este îndeplinit planul -
activitatea din cadrul normelor de audit de audit aprobat
17.
C.N.P.P. și a caselor
teritoriale
Serviciul Juridic și Contecios
Buna cunoaștere a Utilizarea programului Preocuparea Volum foarte mare,
legislației în domeniul de Legis de către personalul continuă a unele sincope se
specialitate de către serviciului precum și personalului în datorează
personalul serviciului utilizarea modulului aprofundarea și subdimensionării
juridic precum și o „spețe” în studierea unor cunoașterea organigramei;
18.
permanentă monitorizare spețe; legislației în vigoare; Sunt recomandate
a modificărilor din Studierea revistelor de Eficiență în cursuri de perfecționare
legislația națională specialitate (Revista de abordarea juridică a pentru personalul
Drept) unor spețe și în existent având în vedere
abordarea eficientă a introducerea noilor

Pagina 21 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
unor cauze aflate pe coduri precum și
rolul instanțelor, în „efervescența”
care C.N.P.P. este modificărilor la care este
parte supusă legislația
națională
Buna cunoaștere, la Diseminarea procedurilor Eficientizarea -
nivelul serviciului juridic, a activității desfășurate
procedurilor aplicabile în cadrul serviciului și
19.
parcurgerea etapelor
necesare soluționării
lucrărilor în timp util
Buna conlucrare între Necesitatea colaborării Eficiență în -
persoanele din pentru rezolvarea soluționarea
20. compartimentele sarcinilor lucrărilor de natura
serviciului activității serviciului
juridic
Personalul posedă bune Colectivul colaborează Buna colaborare Sunt recomandate
abilități de comunicare și pentru lămurirea unor conduce la cursuri de comunicare
lucru în echipă spete de drept îndeplinirea soluționarea unor
21. obiectivelor; spețe/ probleme de
Este benefic lucrul în drept cu caracter
echipă deosebit

Utilizarea aplicației Lotus Realizarea unei Accesul rapid la Aplicația nu


comunicări de date și solicitările trimise de funcționează, uneori, în
22. informații în timp real către Direcția condiții optime
Juridică la Casele
Teritoriale
Direcția Generală Accidente Muncă și Boli Profesionale
Buna cunoaștere a Existența programului Rapiditate în Este nevoie de o mai
legislației aferente Legis soluționarea spețelor bună cooperare cu alte
23.
domeniului de activitate Instituții implicate – de
exmplu: Inspecția

Pagina 22 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
de către personalul Muncii, Casa Națională
direcției de Asigurări de Sănătate
Buna cunoaștere a Diseminarea procedurilor Rapiditate în Este nevoie de o mai
procedurilor aplicabile soluționarea spețelor bună cooperare cu alte
Instituții implicate – de
24.
exmplu: Inspecția
Muncii, Casa Națională
de Asigurări de Sănătate
Personalul posedă bune Colectivul este unit și Rapiditate în Este nevoie de o mai
abilități de comunicare și colaborează pentru soluționarea spețelor bună cooperare cu alte
25.
lucru în echipă îndeplinirea obiectivelor Instituții implicate – de
exmplu: Inspecția Muncii
Buna cunoaștere a Personalul asimilează Activitate în ceea ce Legislație și practici
legislației europene constant toate modificările privește cooperarea eterogene la nivelul
aplicabile ce survin în legislația cu celelalte state țărilor UE;
26. aplicabilă membre UE – Ar fi necesar un sistem
schimburi de informatic comun la
informații și inițiative nivelul țărilor UE
legislative
Personalul posedă Se solicită prin fișa Activitate în ceea ce -
cunoștințe în ceea ce postului privește cooperarea
privește limbile străine de cu celelalte state
27. circulație internațională membre UE –
din cadrul UE schimburi de
informații și inițiative
legislative
Acoperă toate obiectivele Direcția a obținut rezultate Îndeplinirea -
unui sistem de asigurare bune la auditul realizat de atribuțiilor la
în domeniul asigurărilor și UE parametrii de calitate
28.
accidentelor - prevenire, superiori
reabilitare medicală,
compensare

Pagina 23 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
Acceptarea instituției ca Îndeplinirea tuturor Bună colaborare -
membru în Organismul cerințelor de acceptare ca inter-instituțională
European al Asigurărilor membru
29. de Accidente de Muncă și
Boli profesionale în 2007
după un audit efectuat de
UE
Direcția Comunicare și Relații Publice
Buna cunoaștere a Acces la programul Legis Personalul poate -
legislației aferente răspunde oricăror
domeniului de activitate solicitări de informații
30.
de către personalul într-o manieră
direcției corectă și de mare
acuratețe
Buna cunoaștere a Procedurile au fost Activitatea se -
31. procedurilor aplicabile diseminate desfășoară mai rapid
și mai ușor
Personalul posedă bune Munca prestată Eficiență și -
abilități de comunicare și presupune colaborare, iar eficacitate în munca
32. lucru în echipă pentru obținerea unor prestată
rezultate bune este
benefic lucrul în echipă
Existența liniei Tel Verde Necesitatea degrevării Preluarea si -
– serviciu externalizat personalului de activitatea soluționare unor
33.
de rutină cerei de informare
ale clienților
Existența unei aplicații Dorința de a avea o Rapiditate în găsirea -
realizată în Excel, în care evidență informatizată, documentelor;
se înregistrează ușor de gestionat Posibilitatea de
34. documentele intrate și generare a
ieșite rapoartelor

Pagina 24 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
Direcția Relații Internaționale
Buna cunoaștere a Acces la programul Legis Rapiditate/ eficiență Volum foarte mare de
legislației aferente în soluționarea informații. Este nevoie
domeniului de activitate dosarelor/ lucrărilor de personal calificat și
de către personalul specializat pe domeniu.
direcției Sistemele informatice
actuale, fiind nou
35.
implementate, nu sunt
întotdeauna ușor de
utilizat – de exmplu:
timpi de așteptare mari
pentru interogarea
bazelor de date
Buna cunoaștere a Procedurile au fost Rapiditate/ eficiență Volum foarte mare de
procedurilor aplicabile diseminate în soluționarea informații. Este nevoie
36.
dosarelor/ lucrărilor de personal calificat și
specializat pe domeniu.
Personalul este tânăr, Munca prestată Rapiditate/ eficiență Sistemele informatice
dă dovadă de presupune colaborare, iar în soluționarea actuale, fiind nou
adaptabilitate şi pentru obținerea unor dosarelor/ lucrărilor implementate, nu sunt
flexibilitate, de rezistenţă rezultate bune este întotdeauna ușor de
37. la stres, de disponibilitate benefic lucrul în echipă utilizat – de exmplu:
la efort prelungit, posedă timpi de așteptare mari
bune abilități de pentru interogarea
comunicare și lucru în bazelor de date
echipă
Buna cunoaștere a Personalul studiază Activitate în ceea ce Legislație și practici
legislației europene permanent modificările privește cooperarea eterogene la nivelul
survenite în legislație cu celelalte state țărilor UE
38. membre UE –
schimburi de
informații și inițiative
legislative

Pagina 25 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
Personalul posedă Se solicită prin fișa Activitate în ceea ce Sunt recomandate
cunoștințe în ceea ce postului privește cooperarea cursuri de limbi străine
privește limbile străine de cu celelalte state
39. circulație internațională membre UE –
din cadrul UE schimburi de
informații și inițiative
legislative
Direcția Informatică și Evidență Stagii de Cotizare
Nivelul de pregătire al Interesul pentru Îndeplinirea cu Eventualele întârzieri în
angajaților perfecționare arătat de succes a sarcinilor de activitate se datorează
40.
angajați serviciu subdimensionării
organigramei
Existența unor soluții Capacități interne de Gradul înalt în care -
informatice dezvoltate realizare a soluțiilor sunt stăpânite
41.
intern informatice metodele și uneltele
de lucru
Existența unui corpus de Preocuparea față de Optimizarea și -
42. proceduri organizarea și transparența
structurarea activității procedurilor
Serviciul Proiecte, Studii și Analize
Existența aplicației Necesitatea unei aplicații Posibilitatea utilizaăii -
43. LOTUS implementată în unice de e-mail corespondenței
cadrul C.N.P.P. și C.T.P. electronice
Realizare back-up zilnic Asigurarea integrității și Buna gestiune a -
în mod automat pentru securității datelor riscului privind
datele aferente trasabilitatea
indicatorilor de informațiilor
44. performanță (operațiune
realizată zilnic,pe server,
la orele 6:00, de către
aplicația informatică
aferentă)

Pagina 26 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
Existența unei comunități Necesitatea colaborării Selecția riguroasă și -
de practică pentru calitativă a
realizarea metodologiei indicatorilor de
de evaluare a caselor performanță datorită
teritoriale de pensii componenței
45.
comunității (directori
din rețea cu
experiență relevantă
și rezultate
deosebite)
Direcția Economică și Execuție Bugetară
46. Buna gestiune a Se face o singură achiziție, Gradul de valorificare -
achizițiilor pentru pe loturi, cu aceleași fiind de peste 97%.
serviciile de tratament cerințe de calificare
balnear, cazare şi masă
pentru beneficiarii
biletelor de tratament
Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă
47. Respectarea normelor de Personalul cunoaște și Reducerea riscurilor -
SSM și PSI aplică legislația în vigoare de producere a unor
evenimente nefericite
Direcția Documente de Plată
48. Experiența și pregătirea Recrutarea unor persoane Asigură, mai rapid, -
calificată a personalului cu expertiză; întocmirea
direcției Preocuparea constantă a documentelor de
personalului pentru plată lunară a
perfecționare pensiilor, a altor
drepturi acordate în
baza unor legi cu
caracter special și a
prestațiilor sociale
(cca. 9,1 milioane
mandate de plată a

Pagina 27 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
pensiilor și alte
drepturi de protecție
socială, lunar).
Informatizarea majorității Necesitatea eficientizării Asigură, mai rapid, -
activităților activității întocmirea
documentelor de
plată lunară a
pensiilor, a altor
drepturi acordate în
baza unor legi cu
49.
caracter special și a
prestațiilor sociale
(cca. 9,1 milioane
mandate de plată a
pensiilor și alte
drepturi de protecție
socială, lunar).
Respectarea termenelor Nu s-a întârziat niciodată Livrarea de servicii în -
50. finalizării documentelor finalizarea documentelor parametrii
de plată de plată

Pagina 28 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

VII.2 Casele Teritoriale de Pensii

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
1. Aplicarea legislației de Personalul se Personalul poate -
asigurări sociale și de documentează cu privire asigura servicii de
pensii, cu toate că la toate modificările calitate
domeniul este complex și legislative care apar
modificările legislative
sunt dese
2. Colectiv bine pregătit, cu Personalul este preocupat Personalul poate -
o vechime medie în de perfecționare și a îndeplini atribuțiile cu
cadrul C.T.P. de 10 ani acumulat experiență profesionalism
3. Implementarea aplicației Necesitatea standardizării Reducerea timpilor -
EPBAS activității la nivelul de lucru
C.N.P.P. și C.T.P.
4. Activitatea de bază este Necesitatea cunoașterii Se cunoaște câte -
normată timpilor de lucru pentru lucrări poate realiza
încadrarea în termenele un angajat într-un
legale de emitere a timp alocat
răspunsului
5. Controlul financiar Protejarea fondurilor Asigură conducerea Exercitarea de către
preventiv propriu este publice împotriva instituţiei în ceea ce persoane cu vechime în
efectuat de persoane pierderilor datorate erorii, priveşte legalitatea, specialitate și cu
desemnate să exercite risipei, abuzului sau regularitatea şi experiență în cadrul
această activitate, fraudei şi a respectării încadrarea în limitele C.J.P., se valorifică în
persoane care nu sunt legii, a reglementărilor şi angajamentelor ceea ce privește :
implicate, prin sarcinile de deciziilor conducerii bugetare stabilite, a - buna gestiune
serviciu, în efectuarea operaţiunilor supuse economico-financiară
operaţiunilor supuse CFPP. a patrimoniului
controlului financiar La nivelul C.T.P. nu instituţiei;
preventiv propriu. există controlor - luarea deciziei de
delegat conform către conducătorul
normelor. instituţiei şi asigurarea
unei conduceri

Pagina 29 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
competente la toate
nivelurile;
- separarea atribuţiilor;
- previzionare;
- urmărirea executiei
bugetare. 
6. Există o bună comunicare Se înțelege importanța Activitatea se -
la nivel intern, atât pe colaborării desfășoară fără
verticală cât și pe întreruperi
orizontală, și extern, între
C.T.P. și C.N.P.P.

Pagina 30 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

VII.3 Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de


Muncă

Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
1. Instituție de interes Îmbină evaluarea Problemele se pot -
național, unică în țară complexă a capacității de rezolva cu personalul
muncă cu recuperarea propriu
capacității de muncă
(inclusiv dispozitive
medicale în cazul
accidentelor de muncă)
2. Sediu modern care oferă Din 2008 Institutul I.N.E.M.R.C.M. poate -
condiții hoteliere de funcționează într-un sediu deservi în condiții
calitate dotat cu modern care respectă bune, un număr mare
aparatură modernă de normativele și standardele de pacienți
evaluare și recuperare a de funcționare ale
capacității de muncă unităților sanitare
inclusiv tehnică de calcul
3. Personal medical de Specificul activității de I.N.E.M.R.C.M. poate -
specialitate care acoperă expertiză medicală care deservi în condiții
nevoile de examinare și constă în evaluarea bune, un număr mare
evaluare conform complexă a bolnavilor de pacienți
atribuțiilor
4. Personal tânăr, care are I.N.E.M.R.C.M. a atras Un medic poate -
șansa de a face a doua personal tânăr acoperi două
specializare specialități, asigurând
expertiza necesară

Pagina 31 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

VIII. PUNCTE SLABE IDENTIFICATE

VIII.1 Casa Națională de Pensii Publice

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale
1. Functionarea Întreruperi ale conexiunii la Posibile depășiri ale -
defectuoasă a aplicației internet; termenului de
Legis Calculatoare vechi care se finalizare
blochează
2. Expunerea angajaților la Nemulțumirea unor Solicitarea punctelor -
diverse procese în persoane, care consideră de vedere de la mai
instanță și existența unor că deciziile luate sunt multe direcții;
temeri cu privire la incorecte Creșterea duratei de
înaintarea unor plângeri răspuns
penale de către
contribuabili
3. Dificultăți în identificarea Legislație interpretabilă, Apar diferențe sau -
soluțiilor de reglementare datorită unor reglementări redundanțe între
în cazul unor acte diferite pentru situații actele normative
normative, în special identice
elaborate de alte
ministere
4. Necesitatea consultării Nu toate spețele pot fi Răspuns întârziat al Există răspuns prompt
unor specialişti din cadrul regăsite într-o bază unică C.N.P.P. către de la direcțiile din cadrul
unor case teritoriale de la nivel de țară; solicitanţi din cauza C.N.P.P.
pensii sau entități externe Nu toate spețele pot fi intârzierii punctelor
C.N.P.P. soluționate/ tratate intern de vedere de la
în cadrul C.N.P.P.; entități externe
Câteodată sunt necesare C.N.P.P.
consultări cu alte instituții
publice

Pagina 32 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
5. Acceptul de a răspunde Cerință impusă, uneori, la Risc de apariție a -
în termene impuse și nivel de minute de către erorilor în elaborarea
nerealiste de 15 – 30 superiori sau de către punctului de vedere
minute pentru puncte de instituții, de exemplu:
vedere solicitate de alte Guvern, M.M.F.P.S.P.V.
ministere cu privire la
conținutul unor acte
normative
6. Solicitarea unor puncte Lipsa criteriilor clare de Consum de timp fără -
de vedere pe proiecte de repartizare a adreselor valoare adăugată pe
acte normative care nu acte normative. Pe
intra în competența solicitare se aplică
direcției rezoluția: „Nu e de
competența noastră”
7. Nu este respectat Nu există un Registru Unic Există situații în care Problemă generală la
principiul registrului unic gestionat într-o aplicație petițiile nu ajung să nivelul C.N.P.P.
de la nivelul Direcției care să acopere toate fie înregistrate înainte
Comunicare şi Relaţii funcționalitățile necesare; de a fi repartizate
Publice (Registratura Existența unor registre spre soluționare;
generală a C.N.P.P.) interne pe fiecare direcție Consum de timp
pentru evidența pentru înregistrarea
documentelor intrate și de intrare/ ieșire
ieșite (descarcăre număr,
din registrul intern) de
mai multe ori ale
aceluiași document
8. Existența răspunsurilor Înțelegerea eronată a Este necesară Creșterea volumetriei pe
neconforme cu legislația legislației aplicabile sau o atenționarea C.T.P., aceste spețe imediat
în cazul unor petiții, emise analiză superficială cu privire la după apariția unor
de către C.T.P. interpretarea eronată modificări legislative
a prevederilor legale
sau cu privire la
încălcarea acestora

Pagina 33 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
9. Gestiunea arhivei Lipsa unei persoane Impact în Problemă generală la
specializate în arhivare; trasabilitatea unui nivelul C.N.P.P.
Lipsa spațiului de dosar;
depozitare; Timpi mai mari de
Neutilizarea arhivelor căutare
electronice
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale – Serviciul Control
Prestații
10. Inexistența unui standard Strategie neconcertată de Îngreunarea -
unitar de dotări achiziții transmiterii de date,
informatice în cadrul periclitarea siguranței
caselor teritoriale datelor prin folosire
de mijloace și unelte
personale
11. Dificultățile apărute la Reglementarea la nivelul Diminuarea gradului -
rezolvarea situațiilor care legislaţiei pensiilor, a de succes în
depind de instituţiile situaţiilor de fraudă cu care combaterea fraudelor
specializate în cercetări sistemul gestionat de
penale, care, de regulă, C.N.P.P. se confruntă.
nu pot susţine
corespunzător aceste
cazuri, din lipsa
cunoştinţelor specifice
sistemului de pensii
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale – Serviciul
Specializat Comisia Centrală de Contestații
12. Sistemul IT nu este încă Foarte mulți cetățeni Încărcare excesivă a -
la parametri optimi depun contestații, fiind personalului,
nemulțumiți de decizia întârzieri în răspunsul
inițială, deși nu au nicio la contestații
bază reală pentru acest
fapt (decizia inițială a fost
corectă)

Pagina 34 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
13. Comisia a plecat din start Întârziere între emiterea Este foarte dificil a se Din cauza celor
cu o întârziere în ceea ce legilor aplicabile și respecta termenul constatate la punctul 1,
privește răspunsul la emiterea normelor de limită de răspuns la volumul contestațiilor în
contestații aplicare contestație așteptarea analizei este
din ce în ce mai mare
Direcția Management Resurse Umane
14. Resurse informatice Lipsa sistemelor Evidența resurselor -
insuficiente pentru informatice specifice umane existente se
Managementul face greoi, nu există
Resurselor Umane posibilitatea realizării
de statistici relevante
15. Activitatea de formare Buget total insuficient; Fără o activitate -
profesională este foarte Lipsa unui sistem susținută de formare,
slabă eLearning care să sprijine dezvoltarea resursei
această activitate umane are de suferit
cu efecte în ceea ce
privește eficiența și
productivitatea în
activitățile specifice
16. Activității de evaluare Lipsa unui sistem Imposibilitatea de a Din cauza slabei
profesională nu i se informatic care să susțină urmări pe întreaga activități de formare (vezi
acordă suficientă această activitate perioadă de evaluare punctul 2) este foarte
importanță a gradului de dificil de îmbunătățit
îndeplinire a punctele slabe
obiectivelor stabilite identificate în activitatea
de evaluare profesională
Audit Public
17. Personal din cadrul Slabă înțelegere a Încetinirea -
Direcției Audit nu are beneficiilor activității de proceselor specifice
întotdeauna susținerea audit de către personalul
necesară din partea din afara acestei direcții
colegilor din celelalte

Pagina 35 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
direcții sau case
teritoriale
Serviciul Juridic și Contecios
18. Dificultăți în identificarea Legislație interpretabilă Soluții interpretabile Riscul generării unor noi
soluțiilor prin interpretare în cazul unor lucrări, acțiuni în instanță din
dificilă a actelor petiții, puncte de partea petenților
normative supuse unor vedere, cauze aflate nemulțumiți de
modificări succesive, pe rolul instanțelor răspunsul primit
uneori nearmonizate cu
restul prevederilor în
vigoare, în domeniul
respectiv
19. Solicitarea unor puncte Lipsa criteriilor clare de Soluționarea acestor -
de vedere asupra unor repartizare a adreselor/ lucrări, în detrimentul
proiecte de acte punctelor de vedere către lucrărilor aflate în
normative care nu intră în Serviciul Juridic și lucru, conduce uneori
competența serviciului Contencios la producerea unor
întârzieri
20. Lipsa echipamentelor de Nealocarea bugetului Blocarea activității în În cadrul serviciului
birou destinat achizițiilor sensul că, este există o singură
necesar ca multifuncțională;
documentele să fie Lipsa unui scaner la care
listate în mai multe să aibă acces personalul
exemplare, unele serviciului;
conțin multe pagini, Lipsa unui fax care să
iar în cadrul poată fi utlizat, cel mai
serviciului este adesea, în relația cu
disponibilă o singură instanțele de judecată pe
multifuncțională al căror rol C.N.P.P. are
dosare în care este parte
21. Existența unor blocaje în Limita mică de stocare în Personalul recurge la Nu tot personalul
utilizarea aplicației aplicație ștergea de informații serviciului juridic poate
LOTUS (email-uri), pentru a utiliza aplicația LOTUS;

Pagina 36 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
evita blocarea Este necesasr accesul
aplicației generalizat
22. Spațiul alocat arhivei este Nu există suficient spațiu Documentele sunt Nevoia organizării unui
insuficient raportat la depozitate în condiții spațiu pentru păstrarea
volumul de documente improprii documentelor
23. Lipsa modalităților Lipsa tehnologiei Realizare back-up-uri Riscuri majore privind
omologate la nivelul informatice pe calculatoare confidențialitatea
C.N.P.P. de arhivare personale; datelor;
Stocarea informațiilor Riscuri majore de
pe mai multe pierdere a informațiilor
calculatoare sau
memory stick-uri
Direcția Generală Accidente Muncă și Boli Profesionale
24. Activitatea de prevenire Personal specializat Creșterea riscurilor -
se realizează la un nivel insuficient de cazuri de
minimal accidente de muncă
25. Legislație europeană Fiecare stat membru are Dificultăți în analiza -
eterogenă propria legislație și propria spețelor, mărirea
organizare timpilor de răspuns
ce pot aduce pierderi
financiare –
penalități, dobânzi
26. Dificultate în utilizarea Bazele de date nu sunt Încetinirea -
sistemelor informatice optimizate, sistemele IT activităților care
sunt în curs de necesită suport
perfecționare informatic
27. Dificultăți în primirea de Instituțiile nu răspund Se depășește -
informații de la instituțiile prompt solicitărilor venind termenul de
partenere din partea acestei direcții soluționare
28. Dificultăţi în acordarea Incorectitudinea unor Neacordarea unor Supraîncărcarea
prestaţiilor documente emise de alte prestaţii sau personalului existent
instituţii sau a unor prelungirea timpulor care este insuficient
întârzieri în emiterea de aşteptare a pentru complexitatea

Pagina 37 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
acestora (Inspectia petenţilor până la acţiunilor pe care trebuie
Muncii, Direcții de clarificarea să le deruleze
Sănatate Publică) documentelor
Direcția Comunicare și Relații Publice
29. Logistică insuficientă (o Spații de desfășurare a Număar redus de Dimensiunea camerei nu
singură încăpere) pentru activității audiențe posibil de permite realizarea
activitatea de audiențe la necorespunzătoare (1 realizat într-o zi concomitent a 2
sediu C.N.P.P. cameră, 1 birou) audiențe
30. Evidența pe suport hârtie Lipsa utilizării unei aplicații Informații foarte dificil Datele notate: data, ora,
a audiențelor, informatice; de gestionat; numele şi prenumele,
completarea se Spații insuficiente și Nu pot fi făcute sector/ judeţ, obiectul
realizează într-un registru improprii de arhivare analize pe diverse solicitării
spețe de audiențe
31. Cazuri de escaladare a Nemulțumirea clientului Timpul alocat de Există și cazuri de apel la
problemelor prin privind răspunsul primit Directorul de Avocatul Poporului
solicitarea audiențelor la Comunicare poate
directorul direcției ajunge la 1 oră;
Întârzieri în
soluționarea
lucrărilor
32. Nu există o evidență a Evidența a fost scoasă din Nu este cunoscută -
audiențelor telefonice cauza duratei mare de volumetria activității
scriere a datelor;
Nu pot fi făcute
Din dorința de a putea analize pe o bază de
răspunde cât mai multor date aferente acestei
clienți activități
33. Gestiunea de către Număr de personal Nu există Decalaj mare de timp
Direcția Comunicare și insuficient pentru tratarea vizibilitate pe stocul până la intrarea
Relații Publice a volumului mare de lucrări de dosare la nivelul dosarelor în analiza
contestațiilor și dosarelor (contestații/ dosare) comisiei; comisiei
până în momentul luării în

Pagina 38 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
analiză de către Comisia Intârzierile
de Contestații Comisiei duc la
creșterea
numărului de petiții/
audiențe
34. Registratura generală nu O astfel de aplicație nu a Există evidența în Este necesară
dispune de o aplicație fost luată în vedere pentru mai multe registre: de introducerea unui
care să funcționeze ca programul de investiții; intrare, de repartizare registru unic la nivel
Registru Unic al C.N.P.P. la diverse direcții național
Nu s-au alocat fonduri
pentru realizarea unei Există cazuri de
astfel de aplicații solicitări directe de la
C.T.P. care nu sunt
trecute prin registrul
Direcției Comunicare
și Relații Publice
35. Directorul Direcției Nu există o persoană care Pot exista intârzieri în Un șef serviciu preia și
Comunicare și Relații să poată prelua această repartizarea distribuie corespondența
Publice repartizează sarcină, decât un șef documentelor, în venită pe email
petițiile depuse, pe format serviciu pe perioada cazul în care agenda
hârtie concediului directorul este
încărcată
Direcția Relații Internaționale
36. Personal subdimensionat Fenomenul migrației forței Sunt multe cazuri în Efectul se va adânci cu
raportat la volumul de de muncă este în continuă care completarea și timpul cu cât va crește
dosare/ solicitări existent ascensiune, tot mai mulți verificarea dosarelor/ numărul cetățenilor
cetățeni români alegând solicitărilor români migranți care se
să lucreze în străinătate, persoanelor fizice/ vor pensiona
ceea ce impune o juridice/ instituțiilor se
redimensionare a face cu dificultate,
structurilor responsabile dată fiind nevoia de
de aplicarea legislației informații din multe
europene în domeniul

Pagina 39 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
legislației aplicabile și al surse externe
pensiilor comunitare; eterogene
În prezent personalul
direcției este insuficient
îndeplinirii tuturor
atribuțiilor care revin
direcției, având în vedere
și volumul extrem de mare
al solicitărilor adresate
direcției
37. Încărcarea cu activități Disfuncționalitate în Întârzieri în Aceste activități trebuie
nespecifice acestei organigrama C.N.P.P. îndeplinirea preluate de către
direcții – de exmplu: activităților de bază, Direcția Economică din
rezervări bilete avion, reducerea timpului de cadrul C.N.P.P.
rezervări camere hotel, lucru ce ar putea fi
demersuri pe lângă alocat activităților
organizatori evenimente specifice
din străinătate

Direcția Informatică și Evidență Stagii de cotizare


38. Comunicare neoptimizată Volumul foarte mare de Utilizare de unelte și -
între C.N.P.P. și casele date și complexitatea metode depășite
locale; neintegrarea structurări acestora
sistemelor informatice
39. Păstrarea unor soluții Diversitatea mare de Scăderea fluidității -
informatice și metode soluții adoptate de casele fluxurilor de
învechite teritoriale comunicare
40. Unele fluxuri de Neactualizarea unor părți Scăderea fluidității -
documente conțin bucle din procedurile în cauză fluxurilor de
nenecesare și încarcă comunicare
factori de decizie cu

Pagina 40 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
activități care pot fi
delegate
41. Nu există un caiet de Necesitatea actualizării Inconsistența -
proceduri (cel puțin în repetate datorate corpusului de
format electronic) unitar, schimbărilor normative proceduri
ierarhizat, verisonat și frecvente
actualizat
42. Inconsistență la Lipsa unui standard intern Posibila confuzie a -
denumirea procedurilor general procedurilor
43. Inconsistența versionării Obișnuința Creșterea posibilității -
și utilizarea formatului de apariție a
editabil .doc în locul inadvertențelor
formatului needitabil .pdf datorate lipsei unei
versionări clare
Serviciul Proiecte, Studii și Analize
44. Există blocaje în Limita mică de stocare în Personalul recurge la -
utilizarea aplicației cadrul aplicației stergea de informații
LOTUS (email-uri), pentru a
evita blocarea
aplicației
45. Modalități de arhivare, Lipsa tehnologiei Realizare back-up-uri Riscuri majore privind
realizare back-up arhaice informatice pe calculatoare confidențialitatea
pentru situaţii centralizate personale; datelor;
lunare ale C.T.P. și ale Stocarea informațiilor
compartimentelor pe mai multe Riscuri majore de
C.N.P.P. calculatoare sau pierdere a informațiilor
memory stick-uri
Direcția Economică și Execuție Bugetară
46. Îngreunarea respectării Număr relativ mare de Necesitatea alocării -
termenelor datorită contestații de timp și resurse
contestațiilor suplimentare și fără
valoare adăugată din

Pagina 41 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
punct de vedere al
achizițiilor
47. Cazuri de neutilizare a Există județe care nu Realizare manuală a -
aplicației SPA utilizează aplicația; activităților de
distribuire locuri
Cazuri de defecțiune a pentru tratament
server-ului pe care rulează
aplicația
Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă
48. Personal redus, având în Disponibilizările făcute în Durata mai mare de -
vedere numărul de sistem implementare a
angajați ai C.N.P.P. măsurilor necesare
Direcția Documente de Plată
49. Lipsa echipamentelor Bugetul mic pentru aceste Durata mare a -
performante pentru investiții acestei activități
tipărire/ procesare și
securizare documente de
plată
50. Activitățile de manipulare Nealocare buget pentru Durata mare a -
a hârtiei tehnice de calcul mecanizare acestei activități
utilizare la întocmirea
lunară a documentelor de
plată (cca. 10,6 tone
hârtie/ lunar) nu sunt
mecanizate

Pagina 42 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

VIII.2 Casele Teritoriale de Pensii

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
1. Personal insuficient Disponibilizări de personal Supraîncarcarea personalului -
angajat
2. În anul 2005, la Personalul care a făcut Îngreunarea activității datorită -
recalcularea pensiilor în recalcularea a fost angajat numărului mare de contestații;
baza Legii 19 s-au făcut pe contract cu perioadă S-au creat debite
greșeli determinată, fără a avea
calificarea și experința
necesară
3. Tehnică de calcul Prevederile OUG 34/2009 Personalul își desfășoară
învechită, 80% fiind din cu privire la rectificarea activitatea greu;
2005 bugetară pe anul 2009 şi Se pierde timp;
reglementarea unor Nu se poate utiliza în parametrii
măsuri financiar-fiscale, aplicația EPBAS
sunt încă în vigoare. Chiar
dacă există fonduri, este
interzisă achiziționarea de
autoturisme, mobilier și
aparatură birotică, obiecte
de inventar.
4. Se face o dublă verificare Există multe contestații Există întârzieri în desfășurarea -
a dosarelor de pensii activității
pentru a remedia erorile
apărute în urma
recalculării din 2005
5. Personalul lucrează Volumul de muncă prea Angajații nu mai dau același -
peste program mare; randament
Personal insuficient
6. Sediile C.T.P., în general, Nu există spații disponibile Nu se pot face contracte proprii la -
nu sunt în proprietatea lor și nici fonduri utilități și nici investiții pentru
modernizare

Pagina 43 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
7. Spațiul alocat fiecărui Nu există suficient spațiu Nu se respectă normele PSI -
angajat nu este conform pentru numărul de
normelor angajați
8. Spațiul alocat arhivei este Nu există suficient spațiu Documentele sunt depozitate în -
insuficient raportat la condiții improprii
volumul de documente
9. Dezinfomarea indusă de Nu se acceptă punctele de Imaginea C.T.P. are de suferit -
mass-media vedere ale specialiștilor Activitatea se aglomerează cu
C.T.P. probleme fără fundament
10. Fluctuații de personal în Personalul angajat se Se pierde timp cu pregătirea -
anumite C.T.P. reorientează spre alte personalului după care acesta își
instituții încetează activitatea

Pagina 44 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

VIII.3 Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de


Muncă

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
1. Nu există auditor Postul este vacant Această activitate nu se -
desfășoară
2. În Regulamentul de Entitatea responsabilă nu Nu se cunosc atribuțiile fiecărei -
Organizare și a completat Regulamentul structuri ale I.N.E.M.R.C.M.
Funcționare nu sunt de Organizare și
menționate atribuțiile Funcționare
fiecărei structuri ale
I.N.E.M.R.C.M.
3. Sistemul informatic care S-au schimbat legislația și Activitatea se desfășoară cu -
există nu se folosește locația instituției și nu mai dificultate
este de actualitate
4. Institutul nu este conectat Deficinețe tehnice Comunicarea întârziată a -
la baza de date informațiilor
centralizată a C.N.P.P.
5. Nu există o bază de date Nu au existat fonduri Se pierde timp cu căutarea -
la nivelul I.N.E.M.R.C.M. pentru dezvoltarea unui informațiilor
baze de date
6. Informații diverse, care 5 persoane diferite Se pierde timp cu căutarea -
pot privi același pacient, introduc date în același informațiilor, deoarece
se introduc în cinci timp informațiile care privesc același
calculatoare diferite bolnav se caută în mai multe
calculatoare
7. Nu există back-up al Nu există o bază de date Se pot pierde informații -
bazelor de date, doar propriu zisă, doar fișiere
salvare pe stick-uri USB excel
8. Server performant care Nu există personal de Informațiile nu pot fi stocate într- -
nu se utilizează specialitate care să-l un singur loc și nu se poate face
configureze și care să back-up periodic al datelor
asigure mentenanța

Pagina 45 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
9. Nu există suficientă Nu există fonduri Activitatea se desfășoară cu -
tehnică de calcul, iar cea dificultate
existentă este învechită
(calculatoare mai vechi
de 5 ani)
10. Există posturi vacante Posturile sunt blocate Personal insuficient pentru -
asigurarea continuității activității

Pagina 46 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

IX.1 Rezultatul grafic al analizei


IX.1.1 Casa Națională de Pensii Publice

Pagina 47 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.1.2 Casele Teritoriale de Pensii

Pagina 48 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.1.3 Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de


Muncă

Pagina 49 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.2 Lista principalelor activități și procedurile aferente


IX.2.1 Casa Națională de Pensii Publice

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Direcția Generală Asigurări Activitatea de întocmire proiecte de Procedura privind activitatea de
Sociale, Pensii și alte acte normative din cadrul Casei întocmire proiecte de acte
1.
Drepturi Prevăzute de Legi Naţionale de Pensii Publice normative din cadrul Casei
Speciale Naţionale de Pensii Publice
Activitatea de elaborare răspunsuri Procedura privind activitatea de
la petițiile persoanelor juridice sau elaborare răspunsuri la petițiile
2. fizice din cadrul Casei Naţionale de persoanelor juridice sau fizice din
Pensii Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice
Activitatea de îndrumare și Procedura privind activitatea de
coordonare din cadrul Casei îndrumare și coordonare din
3.
Naţionale de Pensii Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice
Activitatea de întocmire a Procedura privind activitatea de
răspunsurilor la întrebările și întocmire a răspunsurilor la
4. interpelările adresate M.M.F.P.S. întrebările și interpelările adresate
din cadrul Casei Naţionale de Pensii M.M.F.P.S. din cadrul Casei
Publice Naţionale de Pensii Publice
Activitatea de avizare sau de Procedura privind activitatea de
formulare de puncte de vedere, la avizare sau de formulare de
proiectele de acte normative puncte de vedere, la proiectele de
5. elaborate de către alte ministere sau acte normative elaborate de către
initiațiative legislative parlamentare alte ministere sau initiațiative
din cadrul Casei Naţionale de Pensii legislative parlamentare din cadrul
Publice Casei Naţionale de Pensii Publice
Direcția Generală Asigurări Efectuarea controalelor tematice Procedura privind efectuarea
Sociale, Pensii și alte asupra oricărui domeniu de controalelor tematice asupra
6. Drepturi Prevăzute de Legi activitate din instituțiile subordonate oricărui domeniu de activitate din
Speciale – Serviciul din cadrul Casei Naţionale de Pensii instituțiile subordonate din cadrul
Control Prestații Publice Casei Naţionale de Pensii Publice

Pagina 50 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Efectuarea controalelor asupra Procedura privind efectuarea
activității direcțiilor stabiliri și plăți controalelor asupra activității
7. prestații din cadrul C.T.P. din cadrul direcțiilor stabiliri și plăți prestații
Casei Naţionale de Pensii Publice din cadrul C.T.P. din cadrul Casei
Naţionale de Pensii Publice
Direcția Generală Asigurări Activitatea de soluționare a Procedura privind activitatea de
Sociale, Pensii și alte contestațiilor împotriva deciziilor de soluționare a contestațiilor
Drepturi Prevăzute de pensie emise în baza Legii împotriva deciziilor de pensie
8.
LegiSpeciale – Serviciul 263/2010 din cadrul Casei Naționale emise în baza Legii 263/2010 din
Specializat Comisia de Pensii Publice cadrul Casei Naționale de Pensii
Centrală de Contestații Publice
Direcția Management Completarea fişei postului Manual de procedură fişa postului
9.
Resurse Umane funcţionarilor publici funcţionarilor publici
Formarea profesională a Procedurǎ privind formarea
personalului din cadrul C.N.P.P. şi profesională a personalului din
10.
unităţi subordonate cadrul C.N.P.P. şi unităţi
subordonate
Organizarea concursului de Procedură privind organizarea
recrutare a funcţionarilor publici, concursului de recrutare a
potrivit prevederilor hotărârii funcţionarilor publici, potrivit
guvernului nr. 611/2008, pentru prevederilor hotărârii guvernului
11. probarea normelor privind nr. 611/2008, pentru probarea
organizarea şi dezvoltarea carierei normelor privind organizarea şi
funcţionarilor publici, cu modificările dezvoltarea carierei funcţionarilor
şi completările ulterioare publici, cu modificările şi
completările ulterioare
Delegarea de atribuții Procedura operațională privind
12.
delegarea de atribuții
13. Întocmirea dosarului profesional Procedura dosar profesional
Evaluarea performanţelor Procedură privind evaluarea
profesionale individuale pentru performanţelor profesionale
14.
directorii executivi şi directorii individuale pentru directorii
executivi şi directorii executivi

Pagina 51 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
executivi adjuncţi ai caselor adjuncţi ai caselor teritoriale de
teritoriale de pensii pensii
Evaluarea performanțelor Procedura privind evaluarea
profesionale individuale ale performanțelor profesionale
15.
personalului din cadrul C.N.P.P. individuale ale personalului din
cadrul C.N.P.P.
Audit Public Elaborarea ordinului de serviciu Procedura P - 01 ordinul de
16.
serviciu
Declararea independenței Procedura P – 02 declararea
17.
independenței
Notificarea privind declanșarea Procedura P – 03 notificarea
18. misiunii de audit intern privind declanșarea misiunii de
audit intern
Colectarea și prelucrarea Procedura P–04 colectarea și
19.
informațiilor prelucrarea informațiilor
20. Analiza riscurilor Procedura P – 05 analiza riscurilor
Elaborarea programului de audit Procedura P - 06 elaborarea
21.
programului de audit
Organizarea ședinței de deschidere Procedura P – 07 ședința de
22.
deschidere
Colectarea informațiilor Procedura P – 08 colectarea
23.
informațiilor
Constatarea și raportarea Procedura P – 09 constatarea și
24.
iregularităților raportarea iregularităților
Revizuirea documentelor de lucru Procedura P – 10 revizuirea
25.
documentelor de lucru
Organizarea ședinței de închidere Procedura P – 11 ședința de
26.
închidere
Elaborarea proiectului de raport de Procedura P – 12 elaborarea
27.
audit proiectului de raport de audit
Transmiterea proiectului de raport Procedura P – 13 transmiterea
28.
de audit intern proiectului de raport de audit intern

Pagina 52 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Organizarea reuniunii de conciliere Procedura P- 14 reuniunea de
29.
conciliere
Elaborarea raportului de audit public Procedura P – 15 raportul de audit
30.
intern public intern
31. Supervizarea Procedura P – 16 supervizarea
Difuzarea raportului de audit public Procedura P – 17 difuzarea
32.
intern raportului de audit public intern
Urmărirea recomandărilor Procedura P – 18 urmărirea
33.
recomandărilor
Întocmirea rapoartelor anuale Procedura 19 - întocmirea
34. privind activitatea de audit intern rapoartelor anuale privind
activitatea de audit intern
Elaborarea planului de audit intern Procedura 20 - elaborarea planului
35.
de audit intern
Întocmirea referatului de justificare Procedura 21 – întocmirea
36.
referatului de justificare
Actualizarea planului de audit intern Procedura 22 – actualizarea
37.
planului de audit intern
Evaluarea sistemelor de control Procedura 23 – evaluarea
38.
sistemelor de control
Activitatea de consiliere asigurată Procedura privind desfășurarea
39. de auditorul public intern activității de consiliere asigurată
de auditorul public intern
Activitatea de auditare a Procedura privind desfășurarea
operațiunilor specifice Casei activității de auditare a
40.
Naționale de Pensii Publice operațiunilor specifice Casei
Naționale de Pensii Publice
Activitatea de planificare a misiunilor Procedura privind desfășurarea
auditului intern din cadrul Casei activității de planificare a misiunilor
41.
Naționale de Pensii Publice auditului intern din cadrul Casei
Naționale de Pensii Publice

Pagina 53 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Activitatea de raportare a Procedura privind desfășurarea
42. rezultatelor auditării interne activității de raportare a
rezultatelor auditării interne
Serviciul Juridic si Constatarea și recuperarea Manual de procedură privind
43. Contencios creanțelor constatarea și recuperarea
creanțelor
Activitatea de reprezentare a Manual de procedură privind
44. C.N.P.P. în instanţă în litigiile în care gestionarea cazurilor de contecios
instituţia este parte
Acordarea avizului de legalitate Manual de procedură privind
45.
acordarea avizului de legalitate
Direcția Generală Monitorizarea aplicaţiilor Procedura privind monitorizarea
Accidente Muncă și Boli informatice, gestionarea datelor aplicaţiilor informatice,
46. Profesionale transmise, corectarea erorilor și gestionarea datelor transmise,
retransmiterea acestora corectarea erorilor și
retransmiterea acestora
Monitorizarea aplicaţiilor Procedura privind monitorizarea
informatice, gestionarea datelor aplicaţiilor informatice,
47. transmise, corectarea erorilor și gestionarea datelor transmise,
retransmiterea acestora corectarea erorilor si
retransmiterea acestora
Desfăşurarea activităţii de aplicare a Procedura privind desfăşurarea
Regulamentelor europene pentru activităţii de aplicare a
coordonarea sistemelor de Regulamentelor europene pentru
48. securitate socială a lucrătorilor coordonarea sistemelor de
migranţi în domeniul accidente de securitate socială a lucrătorilor
muncă şi boli profesional migranţi în domeniul accidente de
muncă şi boli profesional
Activitatea de îndrumare Procedura privind activitatea de
metodologică referitoare la îndrumare metodologică
49. acordarea prestaţiilor din cadrul referitoare la acordarea prestaţiilor
sistemului de aisgurare la accidente din cadrul sistemului de aisgurare
de muncă şi boli profesionale

Pagina 54 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
la accidente de muncă şi boli
profesionale
Analiza şi propunerea de acte Procedura privind analiza şi
normative în domeniul accidente de propunerea de acte normative în
50.
muncă şi boli profesionale domeniul accidente de muncă şi
boli profesionale
Gestionarea riscurilor în domeniul Procedura privind gestionarea
accidentelor de muncă și boli riscurilor în domeniul accidentelor
51.
profesionale în scopul prevenirii de muncă și boli profesionale în
acestora scopul prevenirii acestora
Analiza indicatorilor statistici anuali Procedura privind analiza
caracteristici activității ambp în indicatorilor statistici anuali
vederea fundamentării capitolului caracteristici activității ambp în
destinat acestui sistem din BASS vederea fundamentării capitolului
52.
precum și pentru analiza anuală a destinat acestui sistem din BASS
indicatorilor care generază cotele de precum și pentru analiza anuală a
contribuții indicatorilor care generază cotele
de contribuții
Analiza pensiilor de invaliditate și Procedura privind analiza pensiilor
urmaș având cauza accidentul de de invaliditate și urmaș având
53.
muncă sau boală profesională cauza accidentul de muncă sau
boală profesională
Direcția Comunicare și Activitatea de relaţii cu publicul din Procedura privind activitatea de
54. Relații Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii relaţii cu publicul din cadrul Casei
Publice Naţionale de Pensii Publice
Activitatea de soluţionare a Procedura privind activitatea de
solicitărilor de informaţii publice din soluţionare a solicitărilor de
55. cadrul Casei Naţionale de Pensii informaţii publice din cadrul Casei
Publice (Legea 544/2001) Naţionale de Pensii Publice
(Legea 544/2001)
Activitatea de formulare a Procedura privind activitatea de
56. răspunsului la întrebările şi formulare a răspunsului la
întrebările şi interpelările adresate

Pagina 55 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
interpelările adresate M.M.F.P.S., M.M.F.P.S., transmise din cadrul
transmise din cadrul C.N.P.P. C.N.P.P.
Activitatea de Registratură Generală Procedura privind activitatea de
57. din cadrul Casei Naţionale de Pensii Registratură Generală din cadrul
Publice Casei Naţionale de Pensii Publice
Activitatea de relaţii cu mass-media Procedura privind activitatea de
58. din cadrul Casei Naţionale de Pensii relaţii cu mass-media din cadrul
Publice Casei Naţionale de Pensii Publice
Activitatea de soluţionare a petiţiilor Procedura privind activitatea de
59. din cadrul Casei Naţionale de Pensii soluţionare a petiţiilor din cadrul
Publice Casei Naţionale de Pensii Publice
Direcția Relații Realizarea, de către Direcţia Relaţii Procedura privind realizarea, de
Internaționale Internaţionale, a activităţilor ce către Direcţia Relaţii
decurg din rolul Casei Naţionale de Internaţionale, a activităţilor ce
Pensii Publice de instituţie decurg din rolul Casei Naţionale
competentă în determinarea de Pensii Publice de instituţie
legislaţiei aplicabile lucrătorilor competentă în determinarea
60.
migranţi, în aplicarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor
regulamentelor comunitare în migranţi, în aplicarea
vigoare şi a acordurilor bilaterale de regulamentelor comunitare în
securitate socială la care România vigoare şi a acordurilor bilaterale
este parte de securitate socială la care
România este parte
Activitatea de coordonare, Procedura privind activitatea de
monitorizare şi îndrumare a caselor coordonare, monitorizare şi
61. teritoriale de pensii în domeniul îndrumare a caselor teritoriale de
pensiilor internaţionale pensii în domeniul pensiilor
internaţionale
Instrumentarea dosarelor de pensie Procedura privind instrumentarea
la nivelul Direcţiei Relaţii dosarelor de pensie la nivelul
62. Internaţionale din cadrul C.N.P.P., Direcţiei Relaţii Internaţionale din
în calitate de organism de legătură cadrul C.N.P.P., în calitate de
în materie de pensii, în aplicarea organism de legătură în materie de

Pagina 56 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
regulamentelor europene în pensii, în aplicarea regulamentelor
domeniul coordonării sistemelor de europene în domeniul coordonării
securitate socială, a acordurilor sistemelor de securitate socială, a
bilaterale de securitate socială, acordurilor bilaterale de securitate
respectiv a convenţiilor de socială, respectiv a convenţiilor de
reciprocitate reciprocitate
Participarea la activităţile instituţiilor Procedura privind participarea la
Uniunii Europene în ceea ce activităţile instituţiilor Uniunii
priveşte crearea şi actualizarea Europene în ceea ce priveşte
63.
cadrului legislativ şi procedural în crearea şi actualizarea cadrului
domeniul propriu de competenţă legislativ şi procedural în domeniul
propriu de competenţă
Activitățile de negociere a Procedura privind desfăşurarea
instrumentelor juridice bilaterale în activităţilor de negociere a
domeniul propriu de competenţă şi instrumentelor juridice bilaterale în
64. colaborare cu instituţiile de asigurări domeniul propriu de competenţă şi
sociale din străinătate şi cu colaborare cu instituţiile de
organizaţii internaţionale asigurări sociale din străinătate şi
cu organizaţii internaţionale
Activitatea de soluţionare a petiţiilor, Procedura privind activitatea de
precum şi activitatea de soluţionare a petiţiilor, precum şi
redirecţionare a documentelor activitatea de redirecţionare a
europene, respectiv emise în documentelor europene, respectiv
65.
aplicarea instrumentelor juridice emise în aplicarea instrumentelor
bilaterale, care exced sferei de juridice bilaterale, care exced
competenţă a Direcţiei Relaţii sferei de competenţă a Direcţiei
Internaţionale Relaţii Internaţionale
Activitatea de relaţii cu publicul a Procedura privind desfăşurarea
Direcţiei Relaţii Internaţionale din activităţii de relaţii cu publicul a
66. cadrul Casei Naţionale de Pensii Direcţiei Relaţii Internaţionale din
Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice

Pagina 57 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Îndeplinirea formalităţilor necesare Procedura privind îndeplinirea
efectuării deplasărilor externe şi a formalităţilor necesare efectuării
67.
activităţii de protocol internaţional deplasărilor externe şi a activităţii
de protocol internaţional
Activităţile derulate de Direcţia Procedura privind activităţile
Relaţii Internaţionale cu privire la derulate de Direcţia Relaţii
serviciile de traducere şi interpretare Internaţionale cu privire la
68.
consecutivă şi simultană serviciile de traducere şi
interpretare consecutivă şi
simultană
Asigurarea asistenţei de Procedura privind asigurarea
specialitate, de tip business, asistenţei de specialitate, de tip
conform competenţelor Direcţiei business, conform competenţelor
Relaţii Internaţionale, în vederea Direcţiei Relaţii Internaţionale, în
69. realizării, în viitor, a schimbului vederea realizării, în viitor, a
electronic de date în aplicarea schimbului electronic de date în
regulamentelor europene de aplicarea regulamentelor
coordonare a sistemelor de europene de coordonare a
securitate socială sistemelor de securitate socială
Direcția Informatică și Crearea şi activarea conturilor de Procedura de creare şi activare
70. Evidență Stagii de Cotizare utilizatori pentru PORTALUL conturi utilizatori PORTAL
C.N.P.P. C.N.P.P.
Activităţile efectuate pentru Procedura privind activităţile
implementarea prevederilor actelor efectuate pentru implementarea
71. normative referitoare la Pilonului II prevederilor actelor normative
de pensii în sarcina C.N.P.P. referitoare la Pilonului II de pensii
în sarcina C.N.P.A.S.
Activităţile efectuate pentru Procedura privind activităţile
implementarea prevederilor actelor efectuate pentru implementarea
72. normative referitoare la arhivarea prevederilor actelor normative
electronică a carnetelor de muncă referitoare la arhivarea electronică
a carnetelor de muncă

Pagina 58 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Activitatea de restituire a sumelor Procedura privind desfăşurarea
reprezentând contribuţie individuală activităţii de restituire a sumelor
reţinută de la asiguraţi, plătită în reprezentând contribuţie
plus faţă de plafonul maxim admis individuală reţinută de la
prin prevederile Legii nr. 19/2000, asiguraţi, plătită în plus faţă de
73.
pe perioada de timp în care a fost plafonul maxim admis prin
instituit plafon maximal al bazei de prevederile legii nr. 19/2000, pe
impunere perioada de timp în care a fost
instituit plafon maximal al bazei de
impunere
Activitatea referitoare la generarea Procedura privind desfăşurarea
codului personal de aigurări sociale activităţii referitoare la generarea
pentru lucrătorii salariaţi, lucrătorii codului personal de aigurări
independenţi şi membri familiilor sociale pentru lucrătorii salariaţi,
acestora care se deplasează în lucrătorii independenţi şi membri
74. cadrul comunităţii europene sau familiilor acestora care se
pentru beneficiarii de pensii/ deplasează în cadrul comunităţii
drepturi de asigurări sociale care nu europene sau pentru beneficiarii
au atribuit, potrivit legii, un cod de pensii/ drepturi de asigurări
numeric personal sociale care nu au atribuit, potrivit
legii, un cod numeric personal
Activităţile efectuate pentru Procedura privind activităţile
implementarea prevederilor actelor efectuate pentru implementarea
75.
normative referitoare la Pilonul I de prevederilor actelor normative
pensii referitoare la Pilonul I de pensii
Activitatea de realizare a Procedura privind desfăşurarea
programelor informatice necesare activităţii de realizare a
76. susținerii activității de plăți pensii și programelor informatice necesare
alte drepturi de asigurări sociale susținerii activității de plăți pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
Activitatea de realizare şi întreţinere Procedura privind desfăşurarea
77. a aplicaţiilor pentru subsistemul activităţii de realizare şi întreţinere
informatic interimar al C.N.P.P. a aplicaţiilor pentru subsistemul

Pagina 59 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
privind contribuţiile modulele informatic interimar al C.N.P.A.S.
necesare la nivel C.N.P.P. în privind contribuţiile modulele
susţinerea activităţii de evidenţă necesare la nivel C.N.P.A.S. în
stagii de cotizare susţinerea activităţii de evidenţă
stagii de cotizare
Activitatea de realizare a Procedura privind desfăşurarea
programelor informatice necesare activităţii de realizare a
78. susținerii activității de evidenţă a programelor informatice necesare
contribuabililor susținerii activității de evidenţă a
contribuabililor
Activitatea de realizare a Procedura operațională privind
programelor informatice necesare desfăşurarea activităţii de
susținerii activității de stabiliri pensii realizare a programelor
79.
și alte drepturi de asigurări sociale informatice necesare susținerii
activității de stabiliri pensii și alte
drepturi de asigurări sociale
Activitatea de realizare şi întreţinere Procedura privind desfăşurarea
a aplicaţiilor pentru subsistemul activităţii de realizare şi întreţinere
informatic interimar al C.N.P.P. a aplicaţiilor pentru subsistemul
privind contribuţiile modulelor informatic interimar al C.N.P.A.S.
80.
necesare la nivel C.J.P. în privind contribuţiile modulele
susţinerea activităţii de evidenţă necesare la nivel C.J.P. în
stagii de cotizare susţinerea activităţii de evidenţă
stagii de cotizare
Activitatea de urmărire a Procedura privind desfăşurarea
persoanelor fizice obligate să se activităţii de urmărire a
81. asigure conform Legii 19/2000 şi persoanelor fizice obligate să se
Legii 263/2010 asigure conform Legii 19/2000 şi
Legii 263/2010
Activitățile necesare pentru Procedura privind desfășurarea
identificarea incompatibilităților activităților necesare pentru
82.
prevăzute în Legea nr.263/2010 identificarea incompatibilităților
prevăzute în Legea nr.263/2010

Pagina 60 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
privind sistemul unitar de pensii privind sistemul unitar de pensii
publice publice
Activitățile efectuate pentru Procedura privind activităţile
utilizarea aplicaţiei web centrale efectuate pentru utilizarea
83. referitoare la arhivarea electronică a aplicaţiei web centrale referitoare
carnetelor de muncă la arhivarea electronică a
carnetelor de muncă
Activitățile efectuate pentru Procedura privind activităţile
identificarea și atragerea în sistem a efectuate pentru identificarea și
persoanelor care îndeplinesc atragerea în sistem a persoanelor
84. condiţiile pentru asigurarea care îndeplinesc condiţiile pentru
obligatorie în sistemul public de asigurarea obligatorie în sistemul
pensii pe bază de declaraţie public de pensii pe bază de
individuală de asigurare declaraţie individuală de asigurare
Efectuarea activităților de Procedura privind efectuarea
identificare a existenţei în plată, în activităților de identificare a
85. paralel, a acelorași tipuri de dosare existenţei în plată, în paralel, a
de pensii pentru acelaşi beneficiar acelorași tipuri de dosare de pensii
pentru acelaşi beneficiar
Activitatea de testare a aplicațiilor Procedura privind desfăşurarea
86. software elaborate activităţii de testare a aplicațiilor
software elaborate
Rezolvarea incidentelor în perioada Procedura de rezolvare a
87. de garanție și mentenanță incidentelor în perioada de
garanție și mentenanță
88. Activitatea de scanare Procedura de scanare
Generare cod personal de asigurări Procedură privind generarea
89. sociale codului personal de asigurări
sociale
Serviciul Proiecte, Studii și Activitatea de evaluare a Procedura operațională privind
Analize performanțelor obținute de către desfășurarea activității de
90.
casele teritoriale de pensii evaluare a performanțelor obținute
de către casele teritoriale de pensii

Pagina 61 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Elaborarea raportului de activitate al Procedura privind elaborarea
91.
C.N.P.P. raportului de activitate al C.N.P.P.
Activitatea de statistică Procedura privind activitatea de
92.
statistică
Realizarea procedurilor formalizate Procedura privind realizarea
93. pe activități procedurilor formalizate pe
activități
Direcția Economică și Delegarea de atribuții Procedura de sistem delegare de
94.
Execuție Bugetară atribuții
Activitatea de organizare și Procedura privind activitatea de
95. exercitare a vizei de control financiar organizare și exercitare a vizei de
preventiv propriu control financiar preventiv propriu
Achiziții publice de produse, servicii Procedura privind achiziții publice
96. sau lucrări prin achiziție directă de produse, servicii sau lucrări prin
achiziție directă
Parcurgerea fazelor ALOP Procedura privind parcurgerea
97.
fazelor ALOP
Achiziții publice de produse, servicii Procedura privind achiziții publice
98. sau lucrări prin cerere de ofertă de produse, servicii sau lucrări prin
cerere de ofertă
Îmbunătățirea activității privind Procedura de îmbunătățire a
decontarea facturilor privind activității privind decontarea
99.
serviciile de tratament balnear facturilor privind serviciile de
tratament balnear
Achiziții publice de produse, servicii Procedura privind achiziții publice
100. sau lucrări prin licitație deschisă de produse, servicii sau lucrări prin
licitație deschisă
Achiziții publice de produse, servicii Procedura privind achiziții publice
sau lucrări prin negociere fără de produse, servicii sau lucrări prin
101.
publicarea unui anunț negociere fără publicarea unui
anunț

Pagina 62 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Activitatea de casare, declasare , Procedura privind activitatea de
scoatere din funcțiune și valoricare a casare, declasare, scoatere din
102.
bunurilor sau materialelor rezultate funcțiune și valoricare a bunurilor
sau materialelor rezultate
Arhivarea, păstrarea si Procedura privind arhivarea,
103. reconstituirea documentelor păstrarea si reconstituirea
documentelor
Organizarea contabilității bunurilor Procedura privind organizarea
104.
materiale contabilității bunurilor materiale
Decontarea biletelor de tratament Procedura privind decontarea
105.
biletelor de tratament
Încasările/ plățile efectuate prin Procedura privind încasările/
106. casieria unităţii plățile efectuate prin casieria
unităţii
Înregistrările în contabilitate a Procedura privind înregistrările în
107.
ordinelor de plată contabilitate a ordinelor de plată
Întocmirea situaţiilor financiare Procedura situaţiilor financiare
108. trimestriale și anuale la nivelul trimestriale și anuale la nivelul
C.N.P.P. C.N.P.A.S.
Elaborarea bugetului de venituri și Procedura privind elaborarea
109.
cheltuieli bugetului de venituri și cheltuieli
Întocmirea registrelor de Procedura privind modul de
contabilitate și verificarea întocmire a registrelor de
110. corectitudinii înregistrărilor contabile contabilitate și verificarea
corectitudinii înregistrărilor
contabile
Efectuarea controalelor asupra Procedura privind efectuarea
activității direcțiilor Economice, controalelor asupra activității
Evidență Contribuabili din cadrul direcțiilor Economice, Evidenta
111.
C.T.P. din cadrul Casei Naţionale de Contribuabili din cadrul C.T.P. din
Pensii Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice

Pagina 63 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Compartimentul securitate Activitati legate de sănătatea și Procedură privind implementarea
112.
și sănătate în muncă securitatea în muncă securității și sănătății în muncă
Apărarea împotriva incendiilor Procedură privind implementarea
113. cerințelor pe linia apărării
împotriva incendiilor
Direcția Documente de Activitățile privind administrarea și Procedura privind administrarea și
Plată gestionarea bazelor de date de plată gestionarea bazelor de date de
a pensiilor din sistemul unitar de plată a pensiilor din sistemul unitar
114.
pensii publice și a altor drepturi de pensii publice și a altor drepturi
acordate în baza unor legi cu acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăți lunare caracter special - plăți lunare
Activitățile privind administrarea și Procedura privind administrarea și
gestionarea bazelor de date de plată gestionarea bazelor de date de
a pensiilor din sistemul unitar de plată a pensiilor din sistemul unitar
115.
pensii publice și a altor drepturi de pensii publice și a altor drepturi
acordate în baza unor legi cu acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăți restante caracter special - plăți restante
Activitățile privind administrarea și Procedura privind administrarea și
gestionarea bazelor de date de plată gestionarea bazelor de date de
a pensiilor din sistemul unitar de plată a pensiilor din sistemul unitar
116.
pensii publice și a altor drepturi de pensii publice și a altor drepturi
acordate în baza unor legi cu acordate în baza unor legi cu
caracter special - pensii agricultori caracter special - pensii agricultori
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
documentelor de plată a pensiilor documentelor de plată a pensiilor
117. din sistemul unitar de pensii publice din sistemul unitar de pensii
și a altor drepturi acordate în baza publice și a altor drepturi acordate
unor legi cu caracter special - plăți în baza unor legi cu caracter
lunare special - plăți lunare
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
118. datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
documentelor de plată a pensiilor documentelor de plată a pensiilor

Pagina 64 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
din sistemul unitar de pensii publice din sistemul unitar de pensii
și a altor drepturi acordate în baza publice și a altor drepturi acordate
unor legi cu caracter special - plăți în baza unor legi cu caracter
restante special - plăți restante
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
documentelor de plată a pensiilor documentelor de plată a pensiilor
119. din sistemul unitar de pensii publice din sistemul unitar de pensii
și a altor drepturi acordate în baza publice și a altor drepturi acordate
unor legi cu caracter special - pensii în baza unor legi cu caracter
agricultori special - pensii agricultori
Activitățile privind tipărirea Procedura privind tipărirea
documentelor de plată a pensiilor documentelor de plată a pensiilor
din sistemul unitar de pensii publice din sistemul unitar de pensii
120.
și a altor drepturi acordate în baza publice și a altor drepturi acordate
unor legi cu caracter special în baza unor legi cu caracter
special
Activitățile privind procesarea și Procedura privind procesarea și
transmiterea documentelor de plată transmiterea documentelor de
a pensiilor din sistemul unitar de plată a pensiilor din sistemul unitar
121.
pensii publice și a altor drepturi de pensii publice și a altor drepturi
acordate în baza unor legi cu acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăți lunare caracter special - plăți lunare
Activitățile privind procesarea și Procedura privind procesarea și
transmiterea documentelor de plată transmiterea documentelor de
a pensiilor din sistemul unitar de plată a pensiilor din sistemul unitar
122.
pensii publice și a altor drepturi de pensii publice și a altor drepturi
acordate în baza unor legi cu acordate în baza unor legi cu
caracter special- plăți restante caracter special- plăți restante
Activitățile privind procesarea și Procedura privind procesarea și
transmiterea documentelor de plată transmiterea documentelor de
123.
a pensiilor din sistemul unitar de plată a pensiilor din sistemul unitar
pensii publice și a altor drepturi de pensii publice și a altor drepturi

Pagina 65 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
acordate în baza unor legi cu acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăți pensii caracter special - plăți pensii
agricultori agricultori
Activitățile privind administrarea și Procedura privind administrarea și
gestionarea bazelor de date de plată gestionarea bazelor de date de
124. a drepturilor veteranilor de război, plată a drepturilor veteranilor de
văduvelor de război și urmașelor de război, văduvelor de război și
veterani de război urmașelor de veterani de război
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
documentelor de plată a drepturilor documentelor de plată a
125.
veteranilor de război, văduvelor de drepturilor veteranilor de război,
război și urmașelor de veterani de văduvelor de război și urmașelor
război de veterani de război
Activitățile privind tipărirea Procedura privind tipărirea
documentelor de plată a drepturilor documentelor de plată a
126. veteranilor de război, văduvelor de drepturilor veteranilor de război,
război și urmașelor de veterani de văduvelor de război și urmasșelor
război de veterani de război
Activitățile privind procesarea și Procedura privind procesarea și
transmiterea documentelor de plată transmiterea documentelor de
127. a drepturilor veteranilor de război, plată a drepturilor veteranilor de
văduvelor de război și urmașelor de război, văduvelor de război și
veterani de război urmașelor de veterani de război
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
documentelor de plată a prestațiilor documentelor de plată a
sociale - O.U.G. 105/2003 alocația prestațiilor sociale - O.U.G.
128.
familială complementară și alocația 105/2003 alocația familială
de susținere pentru familia complementară și alocația de
monoparentală susținere pentru familia
monoparentală

Pagina 66 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
documentelor de plată a prestațiilor documentelor de plată a
sociale - Indemnizații și stimulent prestațiilor sociale - Indemnizații și
creștere copil conform O.U.G. stimulent creștere copil conform
129.
111/2010, O.U.G. 148/2005 privind O.U.G. 111/2010, O.U.G.
susțtinerea familiei în vederea 148/2005 privind susținerea
creșterii copilului, Legea nr.61/1993 familiei în vederea creșterii
privind alocația de stat pentru copii copilului, Legea nr.61/1993 privind
alocația de stat pentru copii
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
documentelor de plată a prestațiilor documentelor de plată a
130.
sociale - Legea 448/2006 privind prestațiilor sociale - Legea
drepturile persoanelor cu handicap 448/2006 privind drepturile
persoanelor cu handicap
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
131. documentelor de plată a prestațiilor documentelor de plată a
sociale - Ajutor social - Legea prestațiilor sociale - Ajutor social -
416/2001 (VMG) Legea 416/2001 (VMG)
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
documentelor de plată a prestațiilor documentelor de plată a
sociale (Tipul prestației (TP) prestațiilor sociale (Tipul prestației
:IH;AP;AS) - Indemnizația lunară de (TP) :IH;AP;AS) - Indemnizația
132.
hrană HG 1177/2003; Alocațiile de lunară de hrană HG 1177/2003;
plasament Legea nr. 272/2004; Alocațiile de plasament Legea nr.
Alocațiile pentru susținerea familiei 272/2004; Alocațiile pentru
Legea nr. 277/2010 susținerea familiei Legea nr.
277/2010

Pagina 67 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Activitățile privind tipărirea Procedura privind tipărirea
133. documentelor de plată a prestațiilor documentelor de plată a
sociale prestațiilor sociale
Activitățile privind procesarea și Procedura privind procesarea și
134. transmiterea documentelor de plată transmiterea documentelor de
a prestațiilor sociale plată a prestațiilor sociale
Activitățile privind tipărirea Procedura privind tipărirea
135. documentelor de plată a pensiilor documentelor de plată a pensiilor
BRC BRC
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea situaților datelor pentru obținerea situaților
statistice de plată a pensiilor din statistice de plată a pensiilor din
136.
sistemul unitar de pensii publice și a sistemul unitar de pensii publice și
altor drepturi acordate în baza unor a altor drepturi acordate în baza
legi cu caracter special unor legi cu caracter special
Activități privind prelucrarea datelor Procedura privind prelucrarea
pentru obținerea situațiilor statistice datelor pentru obținerea situațiilor
de plată a drepturilor veteranilor de statistice de plată a drepturilor
137.
război și unele drepturi ale invalizilor veteranilor de război și unele
și văduvelor de război drepturi ale invalizilor și văduvelor
de război
Activități privind prelucrarea datelor Procedura privind activitățile
pentru obținerea situațiilor statistice privind prelucrarea datelor pentru
138.
de plată a prestațiilor sociale obținerea situațiilor statistice de
plată a prestațiilor sociale
Circularea documentelor de plată a Procedură privind circuitul
139. pensiilor și a unor prestații sociale documentelor de plată a pensiilor
și a unor prestații sociale
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind activitățile
datelor pentru obținerea privind prelucrarea datelor pentru
140.
documentelor de plată a ajutoarelor obținerea documentelor de plată a
de șomaj ajutoarelor de șomaj

Pagina 68 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Direcția / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Activitățile privind tipărirea Proceduraprivind activitățile
141. documentelor de plată a ajutoarelor privind tipărirea documentelor de
de șomaj plată a ajutoarelor de șomaj
Activitățile privind procesarea și Procedura privind activitățile
transmiterea documentelor de privind procesarea și transmiterea
142.
plată a ajutoarelor de șomaj documentelor de plată a
ajutoarelor de șomaj
Transmiterea documentelor de plată Procedura privind transmiterea
143. a ajutoarelor de șomaj documentelor de plată a
ajutoarelor de șomaj
Prelucrarea datelor pentru obținerea Procedura privind prelucrarea
situațiilor statistice de plată privind datelor pentru obținerea situațiilor
144. Legea 76/2002 privind sistemul statistice de plată privind Legea
asigurărilor pentru șomaj 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj

Pagina 69 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.2.2 Casele Teritoriale de Pensii

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Administrativ Activitatea de statistică Procedura privind activitatea de
1.
statistică
Activitatea de întocmire a graficului Procedura privind activitatea de
circulaţiei documentelor create şi/sau întocmire a graficului circulaţiei
2.
utilizate în casa teritorială de pensii documentelor create şi/sau utilizate
în casa teritorială de pensii
Activitatea de control financiar Procedura privind activitatea de
3.
preventiv propriu control financiar preventiv
Audit public intern Activitatea de planificare a misiunilor Procedura privind activitatea de
auditului public intern din cadrul casei planificare a misiunilor auditului
4.
teritoriale de pensii public intern din cadrul casei
teritoriale de pensii
Activitatea de consiliere asigurată de Procedura privind activitatea de
5. auditorul public intern consiliere asigurată de auditorul
public intern
Activitatea de auditare internă a Procedura privind activitatea de
6. operaţiunilor specifice casei teritoriale auditare internă a operaţiunilor
de pensii specifice casei teritoriale de pensii
Activitatea de raportare a rezultatelor Procedura privind activitatea de
7. auditării interne raportare a rezultatelor auditării
interne
Activitatea de raportare a indicatorilor Procedura privind activitatea de
de performanţă în baza cărora se raportare a indicatorilor de
8.
evaluează casa teritorială de pensii performanţă în baza cărora se
evaluează casa teritorială de pensii
Legislație, contencios Activitatea de reprezentare a casei Procedura privind activitatea de
și executare silită teritoriale, în instanţă în litigiile în care reprezentare a casei teritoriale, în
9.
instituţia este parte instanţă în litigiile în care instituţia
este parte

Pagina 70 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de avizare pentru legalitate Procedura privind activitatea de
a deciziilor emise de conducătorul casei avizare pentru legalitate a deciziilor
10.
teritoriale de pensii emise de conducătorul casei
teritoriale de pensii
Activitatea de executare silită Procedura privind activitatea de
11.
executare silită
Activitatea de secretariat a comisiilor Procedura privind activitatea de
constituite pe lângă casa teritorială de secretariat a comisiilor constituite pe
12. pensii în vederea aplicării prevederilor lângă casa teritorială de pensii în
unor legi speciale vederea aplicării prevederilor unor
legi speciale
Informatică Activitatea de actualizare a aplicaţiilor Procedura privind activitatea de
13.
informatice actualizare a aplicaţiilor informatice
Activitatea de elaborare şi Procedura privind activitatea de
14. implementare a aplicaţiilor informatice elaborare şi implementare a
locale aplicaţiilor informatice locale
Activitatea de asigurare a securităţii Procedura privind activitatea de
bazelor de date constituite şi utilizate în asigurare a securităţii bazelor de
15.
casa teritorială de pensii date constituite şi utilizate în casa
teritorială de pensii
Resurse umane Activitatea de ocupare a unui post Procedura privind activitatea de
16. public vacant, prin concurs ocupare a unui post public vacant,
prin concurs
Activitatea de formare şi perfecţionare Procedura privind activitatea de
17. profesională a personalului formare şi perfecţionare
profesională a personalului
Comunicare și relații Activitatea de soluţionare a petiţiilor Procedura privind activitatea de
18.
publice soluţionare a petiţiilor
Activitatea de relaţionare cu publicul Procedura privind activitatea de
19.
relaţionare cu publicul
Activitatea de relaţionare cu presa Procedura privind ativitatea de
20.
relaţionare cu presa

Pagina 71 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Expertiză medicală Activitatea de expertizare medicală a Procedura privind activitatea de
persoanelor care la data solicitării expertizare medicală a persoanelor
21. pensiei de invaliditate au calitatea de care la data solicitării pensiei de
asiguraţi ai sistemului public de pensii invaliditate au calitatea de asiguraţi
ai sistemului public de pensii
Activitatea de expertizare medicală a Procedura privind activitatea de
persoanelor care la data solicitării expertizare medicală a persoanelor
22. pensiei de invaliditate nu au calitatea de care la data solicitării pensiei de
asiguraţi în sistemul public de pensii invaliditate nu au calitatea de
asiguraţi în sistemul public de pensii
Activitatea de expertizare a capacităţii Procedura privind activitatea de
de muncă în comisiile mixte cu serviciul expertizare a capacităţii de muncă
23.
medico-legal în comisiile mixte cu serviciul
medico-legal
Activitatea de expertizare a persoanelor Procedura privind activitatea de
care beneficiază de prevederile Legii expertizare a persoanelor care
24.
nr. 416/2001 beneficiază de prevederile Legii nr.
416/2001
Activitatea de evaluare a incapacității Procedura privind activitatea de
adaptative în vederea acordării de evaluare a incapacității adaptative
25.
compensații pentru atingerea integrităţii în vederea acordării de compensații
pentru atingerea integrităţii
Activitatea de stabilire a concluziilor Procedura privind activitatea de
medicale în vederea acordării unor stabilire a concluziilor medicale în
prestații și servicii de asigurare pentru vederea acordării unor prestații și
26.
accidente de muncă și boli profesionale servicii de asigurare pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
Activitatea de scadenţare a termenelor Procedura privind activitatea de
27. de revizuire medicală scadenţare a termenelor de
revizuire medicală

Pagina 72 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de revizuire medicală a Procedura privind activitatea de
28. capacităţii de muncă revizuire medicală a capacităţii de
muncă
Activitatea de soluţionare a Procedura privind activitatea de
contestaţiilor împotriva deciziilor asupra soluţionare a contestaţiilor împotriva
29. capacităţii de muncă emise de către deciziilor asupra capacităţii de
medicul expert al asigurărilor sociale muncă emise de către medicul
expert al asigurărilor sociale
Activitatea de întocmire a programului Procedura privind activitatea de
30. de recuperare a capacităţii de muncă întocmire a programului de
recuperare a capacităţii de muncă
Activitatea de avizare a cererilor pentru Procedura privind activitatea de
tratament balnear gratuit asiguraţilor avizare a cererilor pentru tratament
aflaţi în incapacitate temporară de balnear gratuit asiguraţilor aflaţi în
muncă de peste 90 de zile, ca urmare, incapacitate temporară de muncă
31.
în exclusivitate, a unui accident de de peste 90 de zile, ca urmare, în
muncă sau a unei boli profesionale şi exclusivitate, a unui accident de
pensionarilor de invaliditate muncă sau a unei boli profesionale
şi pensionarilor de invaliditate
Activitatea de prelungire a concediilor Procedura privind activitatea de
32. medicale peste 90 de zile prelungire a concediilor medicale
peste 90 de zile
Activitatea de efectuare a anchetelor Procedura privind activitatea de
33. sociale (cercetarea de teren) efectuare a anchetelor sociale
(cercetarea de teren)
Activitatea de întocmire a situaţiilor Procedura privind activitatea de
statistice şi analitice referitoare la întocmire a situaţiilor statistice şi
34. expertiza medicală şi recuperare a analitice referitoare la expertiza
capacităţii de muncă medicală şi recuperare a capacităţii
de muncă

Pagina 73 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Accidente de muncă și Activitatea de primire şi înregistrare a Procedura privind activitatea de
boli profesionale declaraţiei pe propria răspundere a primire şi înregistrare a declaraţiei
35.
angajatorului pe propria răspundere a
angajatorului
Activitatea de înregistrare a contractului Procedura privind activitatea de
individual de asigurare pentru înregistrare a contractului individual
36.
accidente de muncă şi boli profesionale de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale
Activitatea de înregistrare a Procedura privind activitatea de
documentaţiilor privind accidentele de înregistrare a documentaţiilor
37.
muncă sau bolile profesionale privind accidentele de muncă sau
bolile profesionale
Activitatea de reabilitare medicală şi Procedura privind activitatea de
38. recuperare a capacităţii de muncă reabilitare medicală şi recuperare a
capacităţii de muncă
Activitatea de acordare a prestațiilor Procedura privind activitatea de
pentru procurarea dispozitivelor acordare a prestațiilor pentru
medicale în vederea corectării și procurarea dispozitivelor medicale
39.
recuperării deficiențelor organice în vederea corectării și recuperării
funcționale sau fizice deficiențelor organice funcționale
sau fizice
Activitatea de recalificare şi/sau Procedura privind activitatea de
reconversie profesională în situaţia unui recalificare şi/sau reconversie
asigurat care a fost victimă a unui profesională în situaţia unui asigurat
40.
accident de muncă sau a unei boli care a fost victimă a unui accident
profesionale de muncă sau a unei boli
profesionale
Activitatea de prevenire a accidentelor Procedura privind activitatea de
41. de muncă şi a bolilor profesionale prevenire a accidentelor de muncă
şi a bolilor profesionale

Pagina 74 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de contractare a serviciilor Procedura privind activitatea de
medicale acordate pentru cazurile cu contractare a serviciilor medicale
42.
boli profesionale în unităţile sanitare acordate pentru cazurile cu boli
profesionale în unităţile sanitare
Activitatea de acordare a Procedura privind activitatea de
indemnizaţiilor din fondul de asigurări acordare a indemnizaţiilor din fondul
43. pentru accidente de muncă şi boli de asigurări pentru accidente de
profesionale direct de către casele muncă şi boli profesionale direct de
teritoriale de pensii către casele teritoriale de pensii
Activitatea de acordare a Procedura privind activitatea de
44. compensaţiilor pentru atingerea acordare a compensaţiilor pentru
integrităţii atingerea integrităţii
Activitatea de acordare a despăgubirii Procedura privind activitatea de
de deces în cazul unui accident de acordare a despăgubirii de deces în
45.
muncă sau a unei boli profesionale cazul unui accident de muncă sau a
unei boli profesionale
Activitatea de rambursare a cheltuielilor Procedura privind activitatea de
ocazionate de transportul de urgenţă rambursare a cheltuielilor
sau de confecţionare a unor dispozitive ocazionate de transportul de
deteriorate în urma unui accident de urgenţă sau de confecţionare a unor
muncă, a dispozitivelor medicale dispozitive deteriorate în urma unui
implantabile prin intervenţie accident de muncă, a dispozitivelor
46. chirurgicală precum şi a cheltuielilor de medicale implantabile prin
transport necesare pentru repatrierea intervenţie chirurgicală precum şi a
lucrătorilor asiguraţi în caz de deces ca cheltuielilor de transport necesare
urmare a unui accident de muncă sau a pentru repatrierea lucrătorilor
unei boli profesionale asiguraţi în caz de deces ca urmare
a unui accident de muncă sau a unei
boli profesionale
Activitatea de rambursare a sumelor Procedura privind activitatea de
47. prin care indemnizaţiile plătite de către rambursare a sumelor prin care
angajator depăşesc cuantumul indemnizaţiile plătite de către

Pagina 75 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
contribuţiei de asigurări pentru angajator depăşesc cuantumul
accidente de muncă sau boli contribuţiei de asigurări pentru
profesionale accidente de muncă sau boli
profesionale
Activitatea de acordare a prestaţiilor în Procedura privind activitatea de
natură şi/sau în bani pentru lucrătorul acordare a prestaţiilor în natură
48. român detaşat într-un alt stat membru şi/sau în bani pentru lucrătorul
al UE român detaşat într-un alt stat
membru al UE
Activitatea de acordare a prestaţiilor în Procedura privind activitatea de
natură şi/sau în bani lucrătorului român acordare a prestaţiilor în natură
independent care desfăşoară activităţi şi/sau în bani lucrătorului român
49.
independente într-un alt stat membru al independent care desfăşoară
UE activităţi independente într-un alt
stat membru al UE
Activitatea de acordare a prestaţiilor în Procedura privind activitatea de
natură pentru lucrătorul străin detaşat acordare a prestaţiilor în natură
50. sau care desfăşoară activităţi pentru lucrătorul străin detaşat sau
independente în România care desfăşoară activităţi
independente în România
Financiar contabilitate Activitatea de fundamentare a Procedura privind activitatea de
proiectului de buget pe anul următor la fundamentare a proiectului de buget
51.
nivelul casei teritoriale de pensii pe anul următor la nivelul casei
teritoriale de pensii
Activitatea de stabilire şi plată a Procedura privind activitatea de
52. drepturilor de personal stabilire şi plată a drepturilor de
personal
Activitatea de recuperare a cheltuielilor Procedura privind activitatea de
privind costurile aferente expertizelor și recuperare a cheltuielilor privind
53. investigațiilor medicale efectuate la costurile aferente expertizelor și
solicitarea instituțiilor competente ale investigațiilor medicale efectuate la
altor state membre asupra persoanelor solicitarea instituțiilor competente

Pagina 76 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
aflate pe teritoriul României de la ale altor state membre asupra
respectivele instituții competente persoanelor aflate pe teritoriul
României de la respectivele instituții
competente
Activitatea de angajare, lichidare, Procedura privind activitatea de
54. ordonanţare şi plată a cheltuielilor angajare, lichidare, ordonanţare şi
plată a cheltuielilor
Activitatea casieriei Procedura privind activitatea
55.
casieriei
Activitatea de înregistrare în Procedura privind activitatea de
contabilitate şi întocmirea situaţiilor înregistrare în contabilitate şi
56.
financiare lunare întocmirea situaţiilor financiare
lunare
Activitatea de întocmire a situaţiilor Procedura privind activitatea de
57. financiare trimestriale întocmire a situaţiilor financiare
trimestriale
Activitatea de inventariere a Procedura privind activitatea de
elementelor de activ şi pasiv din inventariere a elementelor de activ
58.
patrimoniul casei teritoriale de pensii şi pasiv din patrimoniul casei
teritoriale de pensii
Activitatea de întocmire a situaţiilor Procedura privind activitatea de
59. financiare anuale întocmire a situaţiilor financiare
anuale
Gestionarea biletelor Activitatea de înregistrare a cererilor de Procedura privind activitatea de
60. de tratament și odihnă solicitare a biletelor de tratament înregistrare a cererilor de solicitare
balnear a biletelor de tratament balnear
Activitatea de repartizare şi eliberare a Procedura privind activitatea de
61. biletelor de tratament balnear repartizare şi eliberare a biletelor de
tratament balnear
Activitatea de înregistrare a cererilor de Procedura privind activitatea de
62. solicitare a biletelor de odihnă înregistrare a cererilor de solicitare
a biletelor de odihnă

Pagina 77 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de repartizare și eliberare a Procedura privind activitatea de
63. biletelor de odihnă repartizare și eliberare a biletelor de
odihnă
Evidență contribuabili Activitatea de primire şi înregistrare a Procedura privind activitatea de
declaraţiilor privind evidenţa nominală a primire şi înregistrare a declaraţiilor
asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată privind evidenţa nominală a
64.
către bugetul asigurărilor sociale de stat asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată
către bugetul asigurărilor sociale de
stat
Activitatea de organizare a evidenţei Procedura privind activitatea de
stagiilor de cotizare realizate de către organizare a evidenţei stagiilor de
65. asiguraţi şi a condiţiilor de muncă în cotizare realizate de către asiguraţi
care au fost realizate şi a condiţiilor de muncă în care au
fost realizate
Activitatea de transmitere a bazelor de Procedura privind activitatea de
date privind evidenţa contribuabililor la transmitere a bazelor de date privind
casa naţională de pensii şi alte drepturi evidenţa contribuabililor la casa
66. de asigurări sociale pentru actualizarea naţională de pensii şi alte drepturi de
registrului naţional al asiguraţilor asigurări sociale pentru
actualizarea registrului naţional al
asiguraţilor
Activitatea de eliberare a adeverinţei Procedura privind activitatea de
privind stagiul de cotizare realizat şi eliberare a adeverinţei privind
67. veniturile asigurate, la cererea stagiul de cotizare realizat şi
asiguratului veniturile asigurate, la cererea
asiguratului
Activitatea de eliberare a adeverinţei Procedura privind activitatea de
privind stagiul de cotizare realizat şi eliberare a adeverinţei privind
veniturile asigurate, la solicitarea stagiul de cotizare realizat şi
68.
compartimentului stabiliri prestaţii dintr- veniturile asigurate, la solicitarea
o casă teritorială de pensii compartimentului stabiliri prestaţii
dintr-o casă teritorială de pensii

Pagina 78 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de înregistrare a Procedura privind activitatea de
69. contractelor de asigurare înregistrare a contractelor de
asigurare
Activitatea de înregistrare a declaraţiei Procedura privind activitatea de
70. de asigurare înregistrare a declaraţiei de
asigurare
Activitatea de încasare prin casierie a Procedura privind activitatea de
71. contribuţiilor de asigurări sociale de stat încasare prin casierie a contribuţiilor
de asigurări sociale de stat
Activitatea de încasare prin bancă a Procedura privind activitatea de
72. contribuţiilor de asigurări sociale de stat încasare prin bancă a contribuţiilor
de asigurări sociale de stat
Activitatea de modificare a venitului Procedura privind activitatea de
73. asigurat prin declaraţie sau contract de modificare a venitului asigurat prin
asigurare declaraţie sau contract de asigurare
Activitatea de reziliere a contractului de Procedura privind activitatea de
asigurare din iniţiativa casei teritoriale reziliere a contractului de asigurare
74.
de pensii din iniţiativa casei teritoriale de
pensii
Activitatea de încetare a declaraţiei de Procedura privind activitatea de
asigurare din iniţiativa casei teritoriale încetare a declaraţiei de asigurare
75.
de pensii din iniţiativa casei teritoriale de
pensii
Activitatea de soluţionare a cererii prin Procedura privind activitatea de
care se solicită retragerea declaraţiei soluţionare a cererii prin care se
76. de asigurare sau rezilierea contractului solicită retragerea declaraţiei de
de asigurare asigurare sau rezilierea contractului
de asigurare
Activitatea de emitere a formularului de Procedura privind activitatea de
notificare a respingerii cererii de emitere a formularului de notificare
77.
emitere a formularului E 101 a respingerii cererii de emitere a
formularului E 101

Pagina 79 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Achiziții publice Activitatea de elaborare a programului Procedura privind activitatea de
78. anual de achiziţii publice elaborare a programului anual de
achiziţii publice
Activitatea de achiziţii publice Procedura privind activitatea de
79.
achiziţii publice
Arhivă Activitatea de depozitare, păstrare şi Procedura privind activitatea de
utilizare internă a documentaţiilor în depozitare, păstrare şi utilizare
80. baza cărora s-au stabilit şi se plătesc internă a documentaţiilor în baza
prestaţii cărora s-au stabilit şi se plătesc
prestaţii
Activitatea de arhivă Procedura privind activitatea de
81.
arhivă
Stabiliri prestații Activitatea de înregistrare a cererilor de Procedura privind activitatea de
pensionare şi a celor de recalculare a înregistrare a cererilor de
82.
drepturilor de pensie pensionare şi a celor de recalculare
a drepturilor de pensie
Activitatea de stabilire a pensiei pentru Procedura privind activitatea de
83. limită de vârstă stabilire a pensiei pentru limită de
vârstă
Activitatea de stabilire a pensiei Procedura privind activitatea de
84. anticipate sau a pensiei anticipate stabilire a pensiei anticipate sau a
parţiale pensiei anticipate parţiale
Activitatea de stabilire a pensiei de Procedura privind activitatea de
85.
invaliditate stabilire a pensiei de invaliditate
Activitatea de stabilire a pensiei de Procedura privind activitatea de
86. urmaş, decedatul fiind fost asigurat stabilire a pensiei de urmaş,
decedatul fiind fost asigurat
Activitatea de stabilire a pensiei pentru Procedura privind activitatea de
activitate proprie, prin opţiune de la stabilire a pensiei pentru activitate
87.
pensia de urmaş proprie, prin opţiune de la pensia de
urmaş

Pagina 80 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de stabilire a pensiei de Procedura privind activitatea de
urmaş, prin opţiune de la pensia pentru stabilire a pensiei de urmaş, prin
88.
activitatea proprie opţiune de la pensia pentru
activitatea proprie
Activitatea de stabilire a pensiei de Procedura privind activitatea de
urmaş din pensie de invaliditate gradul stabilire a pensiei de urmaş din
II, pensie de invaliditate gradul III, pensie de invaliditate gradul II,
89.
pensie anticipată sau pensie anticipată pensie de invaliditate gradul III,
parţială pensie anticipată sau pensie
anticipată parţială
Activitatea de stabilire a pensiei pentru Procedura privind activitatea de
limită de vârstă, prin opţiune de la stabilire a pensiei pentru limită de
90.
pensia de invaliditate vârstă, prin opţiune de la pensia de
invaliditate
Activitatea de stabilire a pensiei de Procedura privind activitatea de
urmaş, din pensie pentru limită de stabilire a pensiei de urmaş, din
91.
vârstă sau din pensie de invaliditate pensie pentru limită de vârstă sau
gradul I din pensie de invaliditate gradul I
Activitatea de stabilire a indemnizaţiei Procedura privind activitatea de
prevăzute de lege specială, acordată în stabilire a indemnizaţiei prevăzute
92.
dosarul de pensie de lege specială, acordată în
dosarul de pensie
Activitatea de stabilire a indemnizaţiei Procedura privind activitatea de
prevăzute de lege specială, acordată în stabilire a indemnizaţiei prevăzute
93.
dosar distinct de dosarul de pensie de lege specială, acordată în dosar
distinct de dosarul de pensie
Activitatea de stabilire a ajutorului lunar Procedura privind activitatea de
94. prevăzut de Legea nr. 578/2004 stabilire a ajutorului lunar prevăzut
de Legea nr. 578/2004
Activitatea de modificare a cuantumului Procedura privind activitatea de
95. pensiei prin schimbarea gradului de modificare a cuantumului pensiei
invaliditate

Pagina 81 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
prin schimbarea gradului de
invaliditate
Activitatea de modificare a cuantumului Procedura privind activitatea de
pensiei prin schimbarea numărului de modificare a cuantumului pensiei
96.
urmaşi în plată prin schimbarea numărului de
urmaşi în plată
Activitatea de modificare a cuantumului Procedura privind activitatea de
97. pensiei prin adăugarea de stagii de modificare a cuantumului pensiei
cotizare prin adăugarea de stagii de cotizare
Activitatea de modificare a cuantumului Procedura privind activitatea de
pensiei prin schimbarea punctajului modificare a cuantumului pensiei
98. mediu anual datorită adăugării de prin schimbarea punctajului mediu
sporuri salariale sau alte venituri anual datorită adăugării de sporuri
asigurate salariale sau alte venituri asigurate
Activitatea de modificare a cuantumului Procedura privind activitatea de
pensiei prin schimbarea datei de modificare a cuantumului pensiei
99.
înscriere la pensie - DIP - prin schimbarea datei de înscriere la
pensie - DIP -
Activitatea de modificare a cuantumului Procedura privind activitatea de
pensiei prin schimbarea codului felului modificare a cuantumului pensiei
100.
pensiei prin schimbarea codului felului
pensiei
Activitatea de anulare a deciziei de Procedura privind activitatea de
101.
pensie anulare a deciziei de pensie
Activitatea de suspendare a plăţii Procedura privind activitatea de
102.
pensiei suspendare a plăţii pensiei
Activitatea de reluare a plăţii pensiei Procedura privind activitatea de
103.
suspendate reluare a plăţii pensiei suspendate
Activitatea de modificare a cuantumului Procedura privind activitatea de
indemnizaţiei prevăzute în lege modificare a cuantumului
104.
specială indemnizaţiei prevăzute în lege
specială

Pagina 82 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de schimbare a numelui Procedura privind activitatea de
105.
titularului schimbare a numelui titularului
Pensii internaționale Activitatea de stabilire şi plată a Procedura privind activitatea de
pensiilor internaţionale în situația stabilire şi plată a pensiilor
106.
solicitanților cu rezidența în România internaţionale în situația solicitanților
cu rezidența în România
Activitatea de stabilire şi plată a Procedura privind activitatea de
pensiilor internaţionale în situația stabilire şi plată a pensiilor
solicitanților cu rezidența în alt stat internaţionale în situația solicitanților
107.
membru al uniunii europene sau al cu rezidența în alt stat membru al
spațiului economic european uniunii europene sau al spațiului
economic european
Activitatea de stabilire şi plată a Procedura privind activitatea de
pensiilor internaționale care fac obiectul stabilire şi plată a pensiilor
acordurilor/convenţiilor în domeniul internaționale care fac obiectul
108. asigurărilor/securităţii sociale bazate pe acordurilor/convenţiilor în domeniul
principiile de coordonare a sistemelor asigurărilor/securităţii sociale
de securitate socială bazate pe principiile de coordonare
a sistemelor de securitate socială
Activitatea de stabilire şi plată a Procedura privind activitatea de
pensiilor internaționale care fac obiectul stabilire şi plată a pensiilor
acordurilor/convenţiilor de reciprocitate internaționale care fac obiectul
în domeniul asigurărilor sociale bazate acordurilor/convenţiilor de
109. pe principiul teritorialității – cerere reciprocitate în domeniul
depusă la casa de pensii competentă asigurărilor sociale bazate pe
teritorial principiul teritorialității – cerere
depusă la casa de pensii
competentă teritorial
Activitatea de stabilire şi plată a Procedura privind activitatea de
pensiilor internaționale care fac obiectul stabilire şi plată a pensiilor
110.
acordurilor/convenţiilor de reciprocitate internaționale care fac obiectul
în domeniul asigurărilor sociale bazate acordurilor/convenţiilor de

Pagina 83 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
pe principiul teritorialității – cerere reciprocitate în domeniul
depusă la C.N.P.P. – Direcția Relații asigurărilor sociale bazate pe
Internaționale principiul teritorialității – cerere
depusă la C.N.P.P. – Direcția Relații
Internaționale
Activitatea de recunoaştere a Procedura privind activitatea de
perioadelor de asigurare realizate în recunoaştere a perioadelor de
România de asiguraţii sistemului public asigurare realizate în România de
de pensii şi alte drepturi sociale asiguraţii sistemului public de pensii
domiciliaţi în străinătate, în conformitate şi alte drepturi sociale domiciliaţi în
cu prevederile convenţiilor/ acordurilor străinătate, în conformitate cu
de reciprocitate în domeniul asigurărilor prevederile convenţiilor/ acordurilor
111.
sociale, bazate pe principiul de reciprocitate în domeniul
teritorialităţii, în vederea obţinerii asigurărilor sociale, bazate pe
prestaţiilor de asigurări sociale, potrivit principiul teritorialităţii, în vederea
legislaţiei de asigurări sociale din statul obţinerii prestaţiilor de asigurări
de domiciliu sociale, potrivit legislaţiei de
asigurări sociale din statul de
domiciliu
Activitatea de recunoaştere a Procedura privind activitatea de
perioadelor de activitate, desfăşurate recunoaştere a perioadelor de
pe teritoriul statelor cu care România a activitate, desfăşurate pe teritoriul
încheiat convenţii/ acorduri de statelor cu care România a încheiat
reciprocitate în domeniul asigurărilor convenţii/ acorduri de reciprocitate
sociale, bazate pe principiul în domeniul asigurărilor sociale,
112. teritorialităţii, în vederea stabilirii bazate pe principiul teritorialităţii, în
raporturilor de muncă sau a totalizării vederea stabilirii raporturilor de
perioadelor de asigurare pentru muncă sau a totalizării perioadelor
obţinerea prestaţiilor de asigurări de asigurare pentru obţinerea
sociale, potrivit legislaţiei de asigurări prestaţiilor de asigurări sociale,
sociale din România potrivit legislaţiei de asigurări
sociale din România

Pagina 84 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de export al prestaţiilor Procedura privind activitatea de
113.
export al prestaţiilor
Activitatea de determinare, reținere și Procedura privind activitatea de
transferare a sumelor plătite, fără a fi determinare, reținere și transferare
114. datorate, către statul membru al uniunii a sumelor plătite, fără a fi datorate,
europene care le-a plătit către statul membru al uniunii
europene care le-a plătit
Plăți prestații Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
pensiei pentru limită de vârstă, a comunicare în plată a pensiei pentru
115.
pensiei anticipate sau a pensiei limită de vârstă, a pensiei anticipate
anticipate parţiale sau a pensiei anticipate parţiale
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
116. pensiei de invaliditate comunicare în plată a pensiei de
invaliditate
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
117. pensiei de urmaş, decedatul fiind fost comunicare în plată a pensiei de
asigurat urmaş, decedatul fiind fost asigurat
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
pensiei de urmaş, stabilită din pensie comunicare în plată a pensiei de
de invaliditate gradul II sau III, pensie urmaş, stabilită din pensie de
anticipată, pensie anticipată parţială, invaliditate gradul II sau III, pensie
118. sau a pensiei de urmaş, stabilită din anticipată, pensie anticipată
pensie pentru limită de vârstă sau parţială, sau a pensiei de urmaş,
pensie de invaliditate gradul I stabilită din pensie pentru limită de
vârstă sau pensie de invaliditate
gradul I
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
pensiilor stabilite prin opţiune: de la comunicare în plată a pensiilor
pensie de urmaş la pensie pentru stabilite prin opţiune: de la pensie de
119.
activitatea proprie, de la pensie pentru urmaş la pensie pentru activitatea
activitatea proprie la pensie de urmaş, proprie, de la pensie pentru
activitatea proprie la pensie de

Pagina 85 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
de la pensie de invaliditate la pensie urmaş, de la pensie de invaliditate la
pentru limită de vârstă pensie pentru limită de vârstă
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
modificărilor de cuantum al pensiilor comunicare în plată a modificărilor
120.
prin schimbarea gradului de invaliditate de cuantum al pensiilor prin
schimbarea gradului de invaliditate
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
modificărilor de cuantum al pensiilor comunicare în plată a modificărilor
prin schimbarea numărului urmaşilor în de cuantum al pensiilor prin
plată la o pensie de urmaş stabilită din schimbarea numărului urmaşilor în
121.
pensie pentru limită de vârstă sau din plată la o pensie de urmaş stabilită
pensie de invaliditate gradul I din pensie pentru limită de vârstă
sau din pensie de invaliditate gradul
I
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
modificărilor cuantumurilor pensiilor comunicare în plată a modificărilor
prin: adăugarea stagiilor de cotizare cuantumurilor pensiilor prin:
122. sau prin modificarea punctajului mediu adăugarea stagiilor de cotizare sau
anual, prin includerea de sporuri prin modificarea punctajului mediu
salariale sau alte venituri asigurate anual, prin includerea de sporuri
salariale sau alte venituri asigurate
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
schimbării datei înscrierii la pensie - comunicare în plată a schimbării
123.
DIP - sau a schimbării codului felului datei înscrierii la pensie - DIP - sau
pensiei a schimbării codului felului pensiei
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
anulării deciziei de pensie, a comunicare în plată a anulării
124. suspendării plăţii pensiei sau a deciziei de pensie, a suspendării
schimbării numelui titularului plăţii pensiei sau a schimbării
numelui titularului

Pagina 86 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
125. reluării plăţii pensiei comunicare în plată a reluării plăţii
pensiei
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
indemnizaţiei prevăzută în legi comunicare în plată a indemnizaţiei
speciale, acordate în dosarul de pensie prevăzută în legi speciale, acordate
126.
sau a modificărilor cuantumului în dosarul de pensie sau a
indemnizaţiei modificărilor cuantumului
indemnizaţiei
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
indemnizaţiei prevăzută în legi comunicare în plată a indemnizaţiei
127. speciale, acordată în dosar distinct de prevăzută în legi speciale, acordată
dosarul de pensie în dosar distinct de dosarul de
pensie
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
ajutorului lunar prevăzut de Legea nr. comunicare în plată a ajutorului
128.
578/2004 lunar prevăzut de Legea nr.
578/2004
Activitatea de reţinere din drepturile de Procedura privind activitatea de
pensie şi virarea către terţi a unor sume reţinere din drepturile de pensie şi
129. reprezentând obligaţii ale pensionarilor virarea către terţi a unor sume
reprezentând obligaţii ale
pensionarilor
Activitatea de transfer al dosarului de Procedura privind activitatea de
130.
pensie transfer al dosarului de pensie
Activitatea de plată a ajutorului de Procedura privind activitatea de
131.
deces plată a ajutorului de deces
Activitatea de plată a drepturilor prin Procedura privind activitatea de
132. cont curent personal plată a drepturilor prin cont curent
personal

Pagina 87 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Activitatea de reordonanţare a plăţii Procedura privind activitatea de
133. drepturilor de pensie neachitate reordonanţare a plăţii drepturilor de
pensie neachitate
Activitatea de plată a drepturilor de Procedura privind activitatea de
pensie, cuvenite şi neîncasate de către plată a drepturilor de pensie,
134.
pensionarul decedat, până la deces cuvenite şi neîncasate de către
pensionarul decedat, până la deces
Activitatea de schimbare a adresei la Procedura privind activitatea de
135. care se plăteşte pensia schimbare a adresei la care se
plăteşte pensia
Activitatea de schimbare a modalităţii Procedura privind activitatea de
136. de plată a pensiei schimbare a modalităţii de plată a
pensiei
Activitatea de recuperare a sumelor Procedura privind activitatea de
încasate necuvenit cu titlu de prestaţii recuperare a sumelor încasate
sociale în situaţia în care debitorul necuvenit cu titlu de prestaţii
137.
este beneficiarul unei pensii sociale în situaţia în care
debitorul este beneficiarul unei
pensii

Pagina 88 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.2.3 Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de


Muncă

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Compartimentul Juridic Redactarea actelor și Procedura privind redactarea
reprezentarea juridică în actelor şi reprezentarea
instanțele de judecată Institutului Naţional de Expertiză
1.
Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă în faţa
instanţelor de judecată
Avizarea actelor interne Procedura privind avizarea
2.
actelor interne
Avizarea contractelor Procedura privind avizarea
3.
contractelor
Elaborarea actelor normative Procedura privind elaborarea
4.
actelor normative
Întocmirea punctelor de vedere Procedura privind intocmirea
cu privire la problemele de drept punctelor de vedere cu privire la
5. apărute în activitatea de aplicare problemele de drept apărute în
a actelor normative activitatea de aplicare a actelor
normative
Compartimentul Achiziții Achiziționarea prin procedura de Procedura operaţională privind
cumpărare directă achiziţionarea directă conform
6. Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006,
modificată şi completată
Achiziționarea prin procedura de Procedura privind achizițiile
7.
licitație deschisă publice - Licitație deschisă
Serviciul Relații cu Publicul Activitatea de soluționare a Procedura privind activitatea de
8.
petițiilor soluționare a petițiilor
Activitatea biroului de registratură Procedură privind activitatea
9.
biroului de registratură

Pagina 89 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Serviciul Resurse Umane și Elaborarea, aprobarea și Procedura privind elaborarea,
Salarizare modificarea regulamentului de aprobarea și modificarea
10. organizare și funcționare pentru regulamentului de organizare și
I.N.E.M.R.C.M. funcționare pentru
I.N.E.M.R.C.M.
Activitatea Serviciului Resurse Procedura privind activitatea
11. Umane și Salarizare conform Serviciului Resurse Umane și
atribuțiilor Salarizare
Laborator de Îndrumare Stabilirea metodologiei de lucru Procedura privind stabilirea
Metodologică proprie activităţii Laboratorului de metodologiei de lucru proprie
12.
Îndrumare Metodologică activităţii Laboratorului de
Îndrumare Metodologică
Compartimentul Medicina Activitatea Compartimentului Procedură de lucru
13. Muncii Medicina Muncii conform Compartiment Medicina Muncii
atribuțiilor
Laborator de Cercetare privind Activitatea din cadrul Procedura privind activitatea din
Epidemiologia Invalidității și laboratoarelor de cercetare cadrul laboratoarelor de
Laborator de Cercetare privind ştiinţifică din cadrul cercetare științifică
14.
Studiul Factorilor Medico- I.N.E.M.R.C.M.
Psiho-Sociali în Recuperarea
Capacității de Muncă
Serviciul Financiar - Contabil Angajarea cheltuielilor Procedura privind angajarea
15.
cheltuielilor
Lichidarea cheltuielilor Procedura privind lichidarea
16.
cheltuielilor
Ordonanțarea cheltuielilor Procedura privind ordonanțarea
17.
cheltuielilor
Plata cheltuielilor Procedura privind plata
18.
cheltuielilor
Efectuarea plaților Procedura privind dispozițiile
19.
generale de efectuare a plaților

Pagina 90 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Organizarea, evidenţa şi Procedura privind organizarea,
raportarea angajamentelor evidenţa şi raportarea
20.
bugetare şi legale angajamentelor bugetare şi
legale
Exercitarea controlului financiar Procedură operațională privind
21. preventiv propriu exercitarea controlului financiar
preventiv propriu
Ambulatoriu de Specialitate Activitatea de evaluare clinică şi Procedura privind funcționarea
22. funcţională a asiguraţilor internaţi cabinetelor din cadrul
în I.N.E.M.R.C.M. ambulatoriului de specialitate
Laborator Radiologie și Activitatea de radiologie şi Procedura privind activitatea de
Imagistică Medicală imagistică medicală adresată radiologie şi imagistică medicală
23.
bolnavilor investigaţi în adresată bolnavilor investigaţi în
I.N.E.M.R.C.M. I.N.E.M.R.C.M.
Secțiile Clinice de Expertiză Activitatea de evaluare clinică, Procedura privind activitatea de
Medicală 1, 2 și 3 funcţională şi a capacităţii de evaluare clinică, funcţională şi a
24. muncă a persoanelor internate în capacităţii de muncă a
I.N.E.M.R.C.M. persoanelor internate în
I.N.E.M.R.C.M.
Activitatea specifică a comisiei de Procedură privind activitatea
25. avizare şi control şi a comisiei specifică a comisiei de avizare şi
superioare control şi a comisiei superioare
Supravegherea, prevenirea şi Procedura de lucru privind
controlul infecţiilor nosocomiale supravegherea, prevenirea şi
26.
în I.N.E.M.R.C.M. controlul infecţiilor nosocomiale
în I.N.E.M.R.C.M.
Externarea bolnavilor decedați Procedura privind externarea
27. bolnavilor decedați în timpul
spitalizării în I.N.E.M.R.C.M.
Laborator Analize Medicale Realizare biochimie Procedura standard de laborator
28.
- biochimie
Recoltarea probelor biologice Procedura standard de laborator
29.
- recoltarea probelor biologice

Pagina 91 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Realizare antibiograma Procedura standard de laborator
30.
- antibiograma
Realizare analiză coprocultură Procedura standard de laborator
31.
- coprocultură
Examinare sputa Procedura standard de laborator
32.
- examen sputa
Examinare coproparazitologică Procedura standard de laborator
33.
- examen coproparazitologic
Analizare exudat faringian Procedura standard de laborator
34.
- exudatul faringian
Analizare hemoleucogramă Procedura standard de laborator
35.
- hemoleucogramă
Analizare serologie Procedura standard de laborator
36.
- teste rapide serologie
Analizare urocultură Procedura standard de laborator
37.
- urocultură
Farmacie Recepția medicamentelor Procedura privind recepția
38.
medicamentelor
Depozitarea medicamentelor Procedura privind depozitarea
39.
medicamentelor
Eliberarea medicamentelor Procedura privind eliberarea
40.
medicamentelor
Tratarea reclamațiilor și Procedura privind reclamațiile și
41. identificarea, analizarea și produsele neconforme
tratarea neconformităților
Distrugerea medicamentelor Procedura privind distrugerea
42.
medicamentelor
Curățenia spațiilor Procedura privind curățenia
43.
spațiilor
Secția Recuperare Medicală Activitățile din Secţia de Procedură privind activitățile din
44. Recuperare Medicală a Secţia de Recuperare Medicală a
I.N.E.M.R.C.M. I.N.E.M.R.C.M.

Pagina 92 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.3 Lista principalelor activități neprocedurate pentru care se vor realiza


proceduri noi de lucru

În urma analizei activităților și procedurilor Casei Naționale de Pensii și a instituțiilor subordonate, recomandăm
crearea de proceduri noi pentru următoarele activități:

IX.3.1 Casa Națională de Pensii Publice

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. compartimentul
1. Direcția Generală Asigurări Elaborarea notelor tehnice către Procedură privind elaborarea
Sociale, Pensii și alte Drepturi C.T.P./ C.S.P. notelor tehnice către C.T.P./
Prevăzute de Legi Speciale C.S.P.
2. Direcția Management Resurse Evidența concediilor Procedură privind evidența
Umane concediilor în cadrul C.N.P.P.
3. Serviciul Juridic și Contencios Întocmirea punctelor de vedere Procedură privind întocmirea
cu privire la problemele de drept punctelor de vedere cu privire la
apărute în aplicarea legislației problemele de drept apărute în
aplicarea legislației
4. Punerea în executare a Procedură privind punerea în
sentințelor judecătorești care au executare a sentințelor civile și de
ca obiect raporturi/ relații de dreptul muncii
muncă
5. Constatarea și sancționarea Procedură privind constatarea și
contravențiilor conform Legii nr. sancționarea contravențiilor
263/2010 conform Legii nr. 263/2010
6. Direcția Comunicare și Relații Întrunirea Consiliului de Procedură privind întrunirea
Publice Administrație Consiliului de Administrație
7. Direcția Informatică și Elaborarea documentelor Procedură privind elaborarea
Evidență Stagii de Cotizare statistice referitoare la asigurații documentelor statistice
din sistemul public (PILON I) și referitoare la asigurații din
privat (PILON II) de pensii sistemul public (PILON I) și privat
(PILON II) de pensii

Pagina 93 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. compartimentul
8. Actualizarea Registrelor Procedură privind actualizarea
naţionale de evidenţa a Registrelor naţionale de evidenţa
persoanelor fizice/ juridice a persoanelor fizice/ juridice
9. Activitatile referitoare la schimbul Procedura privind activitatile
de date intre CNPP si ANAF referitoare la schimbul de date
pentru aplicarea OUG 125 si intre CNPP si ANAF pentru
ordinului comun privind aplicarea OUG 125 si ordinului
procedura de predare primire a comun privind procedura de
documentelor si informatiilor in predare primire a documentelor si
vederea administrarii de catre informatiilor in vederea
Agentia Nationala de administrarii de catre Agentia
Administrare Fiscala a Nationala de Administrare
contributiilor sociale obligatorii Fiscala a contributiilor sociale
datorate de persoanele fizice obligatorii datorate de persoanele
prevazute la cap. II si III din titlul fizice prevazute la cap. II si III din
IX^2 al codului fiscal titlul IX^2 al codului fiscal
10. Activitatile de implementare a Procedura privind activitatile de
Planului European de Distributie implementare a Planului
de Ajutoare - PEAD 2009, in European de Distributie de
conformitate cu prevederile HG Ajutoare - PEAD 2009, in
nr. 600/13.05.2009 privind conformitate cu prevederile HG
stabilirea beneficiarilor de nr. 600/13.05.2009 privind
ajutoare alimentare care provin stabilirea beneficiarilor de
din stocurile de interventie ajutoare alimentare care provin
comunitare destinate categoriilor din stocurile de interventie
de persoane cele mai comunitare destinate categoriilor
defavorizate din Romania si de persoane cele mai
atributiile institutiilor implicate in defavorizate din Romania si
planul european, la nivelul DIESC atributiile institutiilor implicate in
si/sau DDP se obtin anual (la planul european, la nivelul DIESC
solicitarea MMFPSPV) si se si/sau DDP se obtin anual (la
transmit tuturor caselor teritoriale solicitarea MMFPSPV) si se
de pensii fisiere/ liste care contin transmit tuturor caselor teritoriale

Pagina 94 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. compartimentul
informatiile despre posibilii de pensii fisiere/ liste care contin
beneficiari de ajutoare alimentare informatiile despre posibilii
beneficiari de ajutoare alimentare
11. Elaborarea raspunsurilor la Procedura privind raspunsurile la
solicitarile adresate de executorii solicitarile adresate de executorii
judecatoresti judecatoresti
12. Activitățile de obținere a fișierelor Procedura privind activitățile de
necesare pentru depunerea de obținere a fișierelor necesare
către CTP a declarației privind pentru depunerea de către CTP a
obligațiile de plată a contribuțiilor declarației privind obligațiile de
sociale, impozitului pe venit și plată a contribuțiilor sociale,
evidența nominală a persoanelor impozitului pe venit și evidența
asigurate – 112 - nivel central nominală a persoanelor asigurate
– 112 - nivel central
13. Activitățile de obținere a Procedura privind activitățile de
informațiilor pentru aplicarea obținere a informațiilor pentru
prevederilor Ordinului nr. 36 aplicarea prevederilor Ordinului
/17.01.2005 care completează nr. 36 /17.01.2005 care
Legea nr. 571/2003 privind codul completează Legea nr. 571/2003
fiscal, cu modificările și privind codul fiscal, cu
completările ulterioare cu privire modificările și completările
la impozitul pe venit, în speță, ulterioare cu privire la impozitul
impozitul pe venituri cu regim de pe venit, în speță, impozitul pe
reținere la sursa venituri cu regim de reținere la
sursa
14. Administrarea si configurarea Procedură privind administrarea
aplicatiei DIAFIX si configurarea aplicatiei DIAFIX
15. Schimbul de date intre CNPP si Procedură privind schimbul de
DEPABD prin intermediul date intre CNPP si DEPABD prin
aplicatiei DIAFIX intermediul aplicatiei DIAFIX
16. Preluarea datelor de la Procedură privind preluarea
Inspectoratul General pentru datelor de la Inspectoratul

Pagina 95 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. compartimentul
Imigrari prin intermediul aplicatiei General pentru Imigrari prin
DIAFIX intermediul aplicatiei DIAFIX
17. Schimbul de date intre CNPP si Procedură privind schimbul de
ANOFM prin servicii web prin date intre CNPP si ANOFM prin
intermediul aplicatiei DIAFIX servicii web prin intermediul
aplicatiei DIAFIX
18. Schimbul de date intre CNPP si Procedură privind schimbul de
Inspectia Muncii prin intermediul date intre CNPP si Inspectia
aplicatiei DIAFIX Muncii prin intermediul aplicatiei
DIAFIX
19. Schimbul de date intre ANPIS si Procedură privind schimbul de
CNPP prin intermediul aplicatiei date intre ANPIS si CNPP prin
DIAFIX intermediul aplicatiei DIAFIX
20. Schimbul de date intre CNPP si Procedură privind schimbul de
CNAS prin intermediul aplicatiei date intre CNPP si CNAS prin
DIAFIX intermediul aplicatiei DIAFIX
21. Transmiterea datelor catre Procedură privind transmiterea
INSSE prin intermediul aplicatiei datelor catre INSSE prin
DIAFIX intermediul aplicatiei DIAFIX
22. Schimbul de date intre CNPP si Procedură privind schimbul de
ASF Sectorul Pensii Private prin date intre CNPP si ASF Sectorul
intermediul aplicatiei DIAFIX Pensii Private prin intermediul
aplicatiei DIAFIX
23. Preluarea de la ANAF prin Procedură privind preluarea de la
intermediul aplicatiei DIAFIX a ANAF prin intermediul aplicatiei
datelor privind persoanele fizice DIAFIX a datelor privind
obligate sa se asigure la sistemul persoanele fizice obligate sa se
public de pensii asigure la sistemul public de
pensii
24. Preluarea informatiilor despre Procedură privind preluarea
declaratiile unice 112 de la ANAF informatiilor despre declaratiile
prin intermediul aplicatiei DIAFIX unice 112 de la ANAF prin
intermediul aplicatiei DIAFIX

Pagina 96 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. compartimentul
25. Transmiterea catre ANAF prin Procedură privind transmiterea
intermediul aplicatiei DIAFIX a catre ANAF prin intermediul
informatiilor privind viramentele la aplicatiei DIAFIX a informatiilor
Pilonul II de pensii privind viramentele la Pilonul II de
pensii
26. Transmiterea datelor despre Procedură privind transmiterea
pensionari catre ANAF prin datelor despre pensionari catre
servicii web prin intermediul ANAF prin servicii web prin
aplicatiei DIAFIX intermediul aplicatiei DIAFIX
27. Schimbul de date intre CNPP si Procedură privind schimbul de
administratorii fondurilor de date intre CNPP si administratorii
pensii private prin intermediul fondurilor de pensii private prin
aplicatiei DIAFIX intermediul aplicatiei DIAFIX
28. Administrarea si configurarea Procedura privind administrarea
aplicatiei Orizont - EPBAS si configurarea aplicatiei Orizont -
EPBAS
29. Desfasurarea activitatii de Procedura privind desfasurarea
realizare a programelor activitatii de realizare a
informatice necesare migrarii in programelor informatice
Oracle a bazelor de date Visual necesare migrarii in Oracle a
Fox aferente dosarelor de pensii bazelor de date Visual Fox
si alte drepturi de asigurari aferente dosarelor de pensii si
sociale alte drepturi de asigurari sociale
30. Activitatea necesară certificării Procedura privind activitățile
stagiului de cotizare şi punctajului necesare certificării stagiului de
realizat în sistemul public de cotizare şi punctajului realizat în
pensii sistemul public de pensii
31. Direcția Economică și Execuție Achiziția de servicii de tratament Procedura privind achiziția de
Bugetară balnear pe baza normelor interne servicii de tratament balnear pe
baza normelor interne
32. Urmărirea derulării contractelor Procedura privind urmărirea
pentru biletele de tratament derulării contractelor pentru
biletele de tratament

Pagina 97 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. compartimentul
33. Deschidere și repartizare credite Procedura privind deschiderea și
bugetare repartizarea creditelor bugetare
34. Inventariere patrimoniu Procedura privind inventarierea
patrimoniului
35. Aprobarea controlului financiar Procedură privind aprobarea
preventiv în teritoriu controlului financiar preventiv în
teritoriu
36. Întocmirea documentelor de plată Procedură privind întocmirea
a cheltuielilor și drepturilor de documentelor de plată a
personal cheltuielilor și drepturilor de
personal
37. Direcția Documente de Plată Activitatea de transmitere date și Procedură privind transmiterea
informații către instituții terțe, pe datelor și a informațiilor către
bază de protocol instituții terțe, pe bază de protocol
38. Serviciul Proiecte, Studii și Activitatea de utilizarea a Procedură privind utilizarea
Analize aplicației informatice de aplicației informatice de
colectare, transmitere, verificare colectare, transmitere, verificare
și raportare a indicatorilor de și raportare a indicatorilor de
performanță performanță
39. Direcția Relații Internaționale Activitatea de prelucrare a cererii Procedura privind prelucrarea
RO101 prin intermediul aplicației cererii RO101 prin intermediul
MERCUR aplicației MERCUR
40. Activitatea de generare a Procedura privind generarea
rapoartelor prin intermediul rapoartelor prin intermediul
aplicației MERCUR aplicației MERCUR
41. Directia Generala Accidente de Preluarea cererilor din portalul Procedură privind preluarea
Munca si Boli Profesionale CNPP prin intermediul aplicatiei cererilor din portalul CNPP prin
Orizont - AMBP nivel central intermediul aplicatiei Orizont -
AMBP nivel central

Pagina 98 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.3.2 Casele Teritoriale de Pensii

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
1. Informatică Activitatea de gestionare, salvare Procedură privind politicile de
și arhivare a datelor gestionare, salvare și arhivare a
datelor
2. Activitatea de gestionare a Procedură privind politicile de
politicilor de securitate ale rețelei securitate ale rețelei de date și
de date și ale sistemului ale sistemului informatic
informatic
3. Crearea si activarea conturilor de Procedura privind crearea si
utilizatori ai portalului CNPP - activarea conturilor de utilizatori
nivel judetean ai portalului CNPP - nivel
judetean
4. Resurse umane Activitatea de gestionare a Procedură privind activitatea de
dosarelor profesionale și a gestionare a dosarelor
registrului de evidență ale profesionale și a registrului de
funcționarilor publici evidență ale funcționarilor publici
5. Activitatea de elaborare fișe de Procedură privind activitatea de
post elaborare a fișelor de post
6. Activitatea de evaluare a Procedură privind activitatea de
performanțelor profesionale evaluare a performanțelor
individuale ale funcționarilor profesionale individuale ale
publici funcționarilor publici
7. Activitatea de încetare a Procedură privind activitatea de
raportului de muncă sau de încetare a raportului de muncă
serviciu sau a raportului de serviciu
8. Activitatea de promovare în clasă Procedură privind activitatea de
a funcționarilor publici promovare în clasă a
funcționarilor publici
9. Activitatea de promovare în grad Procedură privind activitatea de
profesional a funcționarilor publici promovare în grad profesional a
funcționarilor publici

Pagina 99 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
10. Constituirea și funcționarea Procedură privind activitatea de
Comisiei Paritare aplicare a prevederilor legislative
referitoare la constituirea și
funcționarea Comisiei Paritare
11. Constituirea și funcționarea Procedură privind aplicarea
Comisiei de Disciplină prevederilor legislative referitoare
la constituirea și funcționarea
Comisiei de Disciplină
12. Accidente de muncă și boli Activitatea de decontare a Procedură privind activitatea de
profesionale cheltuielilor efectuate de CTP decontare a cheltuielilor
pentru victimile accidentelor de efectuate de CTP pentru victimile
muncă și boli profesionale ai accidentelor de muncă și boli
căror angajatori au sediul în alt profesionale ai căror angajatori
județ au sediul în alt județ
13. Activitatea de decontare cu Procedură privind activitatea de
Casele Județene de Asigurări de decontare cu Casele Județene de
Sănătate (Municipiul București) a Asigurări de Sănătate (Municipiul
cheltuielilor efectuate de CTP București) a cheltuielilor
pentru cazurile infirmate ca boli efectuate de CTP pentru cazurile
profesionale infirmate ca boli profesionale
14. Înregistrarea unui formular de Procedură privind inregistrarea
inregistrare accident de munca - unui formular de inregistrare
model dupa 2007 prin intermediul accident de munca - model dupa
aplicatiei Orizont 2007 prin intermediul aplicatiei
Orizont
15. Înregistrarea unui formular de Procedură privind inregistrarea
inregistrare accident de munca - unui formular de inregistrare
model 1996-2007 prin intermediul accident de munca - model
aplicatiei Orizont 1996-2007 prin intermediul
aplicatiei Orizont
16. Înregistrarea unui formular de Procedură privind inregistrarea
boala profesionala - model dupa unui formular de boala

Pagina 100 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
2010 prin intermediul aplicatiei profesionala - model dupa 2010
Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
17. Înregistrarea unui formular de Procedură privind inregistrarea
boala profesionala - model 1996- unui formular de boala
2010 prin intermediul aplicatiei profesionala - model 1996-2010
Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
18. Înregistrarea unui certificat de Procedură privind inregistrarea
concediu medical prin intermediul unui certificat de concediu
aplicatiei Orizont medical prin intermediul aplicatiei
Orizont
19. Înregistrarea unei facturi CJAS Procedură privind inregistrarea
prin intermediul aplicatiei Orizont unei facturi CJAS prin intermediul
aplicatiei Orizont
20. Înregistrarea unei facturi unitati Procedură privind inregistrarea
sanitare prin intermediul aplicatiei unei facturi unitati sanitare prin
Orizont intermediul aplicatiei Orizont
21. Înregistrarea unei cereri de Procedură privind inregistrarea
acordare dispozitive medicale unei cereri de acordare
prin intermediul aplicatiei Orizont dispozitive medicale prin
intermediul aplicatiei Orizont
22. Înregistrarea unei cereri de Procedură privind inregistrarea
compensatie pentru atingere unei cereri de compensatie
integritate prin intermediul pentru atingere integritate prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
23. Înregistrarea unei cereri de Procedură privind inregistrarea
despagubire deces prin unei cereri de despagubire deces
intermediul aplicatiei Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
24. Înregistrarea unei cereri de Procedură privind inregistrarea
rambursare cheltuieli transport unei cereri de rambursare
urgenta prin intermediul aplicatiei cheltuieli transport urgenta prin
Orizont intermediul aplicatiei Orizont
25. Înregistrarea unei cereri pentru Procedură privind inregistrarea
rambursarea cheltuielilor de unei cereri pentru rambursarea

Pagina 101 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
confectionare/implantare cheltuielilor de
dispozitive prin intermediul confectionare/implantare
aplicatiei Orizont dispozitive prin intermediul
aplicatiei Orizont
26. Înregistrarea cererii pentru Procedură privind inregistrarea
rambursarea cheltuielilor de cererii pentru rambursarea
repatriere prin intermediul cheltuielilor de repatriere prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
27. Înregistrarea unei cereri pentru Procedură privind inregistrarea
bilet de tratament prin intermediul unei cereri pentru bilet de
aplicatiei Orizont/ AMBP nivel tratament prin intermediul
teritorial necesara pentru aplicatiei Orizont/ AMBP nivel
legatura cu SPA nivel judetean teritorial necesara pentru
legatura cu SPA nivel judetean
28. Înregistrarea cererii de Procedură privind inregistrarea
indemnizatie pe durata cursurilor cererii de indemnizatie pe durata
prin intermediul aplicatiei Orizont cursurilor prin intermediul
aplicatiei Orizont
29. Înregistrarea cererii de Procedură privind inregistrarea
indemnizație reducere timp de cererii de indemnizație reducere
lucru/trecere temporara prin timp de lucru/trecere temporara
intermediul aplicatiei Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
30. Înregistrarea cererii de Procedură privind inregistrarea
indemnizație incapacitate cererii de indemnizație
temporara de munca prin incapacitate temporara de munca
intermediul aplicatiei Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
31. Înregistrarea cererii pentru Procedură privind inregistrarea
rambursarea diferenței intre cererii pentru rambursarea
indemnizațiile plătite si cota de diferenței intre indemnizațiile
contribuție prin intermediul plătite si cota de contribuție prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont

Pagina 102 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
32. Gestionarea contractelor Procedură privind gestionarea
individuale de asigurare prin contractelor individuale de
intermediul aplicatiei Orizont asigurare prin intermediul
aplicatiei Orizont
33. Gestionarea declaratiilor pe Procedură privind gestionarea
propria raspundere prin declaratiilor pe propria
intermediul aplicatiei Orizont raspundere prin intermediul
aplicatiei Orizont
34. Gestiunea contractelor cu Procedură privind gestiunea
frunizorii prin intermediul contractelor cu frunizorii prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
35. Gestiunea cazurilor infirmate prin Procedură privind gestiunea
intermediul aplicatiei Orizont cazurilor infirmate prin
intermediul aplicatiei Orizont
36. Gestionarea adreselor cu Casele Procedură privind gestionarea
Judetene de Asigurari de adreselor cu Casele Judetene de
Sanatate prin intermediul Asigurari de Sanatate prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
37. Confirmarea decontarilor intre Procedură privind confirmarea
Casele Teritoriale de Pensii prin decontarilor intre Casele
intermediul aplicatiei Orizont Teritoriale de Pensii prin
intermediul aplicatiei Orizont
38. Listarea rapoartelor din aplicatia Procedură privind listarea
Orizont rapoartelor din aplicatia Orizont
39. Financiar contabilitate Activitatea de întocmire și Procedură privind aplicarea
circuitul ordinelor de plată prevederilor legislative referitoare
la întocmirea şi circuitul
instrumentelor de plată
40. Aplicarea prevederilor legislative Procedură privind aplicarea
referitoare la drepturile şi prevederilor legislative referitoare
obligaţiile personalului din cadrul la drepturile şi obligaţiile
C.T.P. pe perioada delegării şi personalului din cadrul Caselor
detaşării în altă localitate, precum Teritoriale de Pensii pe perioada

Pagina 103 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
şi în cazul deplasării, în cadrul delegării şi detaşării în altă
localităţii, în interesul serviciului localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în
interesul serviciului
41. Activitatea de declasare, casare, Procedură privind aplicarea
transmitere fără plată şi prevederilor legislative referitoare
valorificare a bunurilor CTP la declasarea, casarea,
transmiterea fără plată şi
valorificarea bunurilor aparţinând
Caselor Teritoriale de Pensii
42. Întocmirea, completarea, calculul Procedură privind aplicarea
și urmărirea consumului normat prevederilor privind întocmirea,
de carburanți la autovehiculele completarea, calculul și
din dotare urmărirea consumului normat de
carburanți la autovehiculele din
dotare
43. Activitatea de restituire integrală/ Procedură privind activitatea de
parțială a contribuției individuale restituire integrală/ parțială a
datorată de beneficiarii biletelor contribuției individuale datorată
de tratament de beneficiarii biletelor de
tratament
44. Activitățile de obținere a fișierelor Procedura privind activitățile de
necesare pentru depunerea de obținere a fișierelor necesare
către CTP a declarației privind pentru depunerea de către CTP a
obligațiile de plată a contribuțiilor declarației privind obligațiile de
sociale, impozitului pe venit și plată a contribuțiilor sociale,
evidența nominală a persoanelor impozitului pe venit și evidența
asigurate – 112 – nivel teritorial nominală a persoanelor asigurate
– 112 – nivel teritorial
45. Activitățile de obținere a Procedura privind activitățile de
informațiilor pentru aplicarea obținere a informațiilor pentru
prevederilor Ordinului nr. 36 aplicarea prevederilor Ordinului
/17.01.2005 care completează nr. 36 /17.01.2005 care

Pagina 104 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
Legea nr.571/2003 privind codul completează Legea nr.571/2003
fiscal, cu modificările și privind codul fiscal, cu
completările ulterioare cu privire modificările și completările
la impozitul pe venit, în speță, ulterioare cu privire la impozitul
impozitul pe venituri cu regim de pe venit, în speță, impozitul pe
reținere la sursă – nivel teritorial venituri cu regim de reținere la
sursă – nivel teritorial
46. Evidență contribuabili Eliberarea, la cererea angajaților Procedură privind eliberarea, la
sau angajatorilor, a adeverinței cererea angajaților sau
de stagiu de cotizare necesare angajatorilor, a adeverinței de
obținerii certificatelor privind stagiu de cotizare necesare
legislația opozabilă (formularul E obținerii certificatelor privind
101, documentul portabil A 1, legislația opozabilă (formularul E
respectiv alt formular de legătură 101, documentul portabil A 1,
convenit), utilizate în aplicarea respectiv alt formular de legătură
regulamentelor europene de convenit), utilizate în aplicarea
coordonare a sistemelor de regulamentelor europene de
securitate socială şi a acordurilor coordonare a sistemelor de
bilaterale în domeniul securităţii securitate socială şi a acordurilor
sociale la care România este bilaterale în domeniul securităţii
parte sociale la care România este
parte
47. Restituirea cheltuielilor cu Procedură privind restituirea
ajutorul de deces suportate de sumelor reprezentând ajutor de
angajator în cazul în care sumele deces, care se plătesc de
datorate din CAS a angajatorului angajatori asiguraţilor
sunt mai mici decât cheltuielile cu
ajutorul de deces
48. Activitatile efectuate pentru Procedura privind activitatile
identificarea in vederea atragerii efectuate pentru identificarea in
in sistem a persoanelor care vederea atragerii in sistem a
indeplinesc conditiile pentru persoanelor care indeplinesc
asigurarea obligatorie in sistemul conditiile pentru asigurarea

Pagina 105 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
public de pensii pe baza de obligatorie in sistemul public de
declaratie individuala de pensii pe baza de declaratie
asigurare la nivelul Casei individuala de asigurare la nivelul
Teritoriale de Pensii si raportarea Casei Teritoriale de Pensii si
rezultatelor catre CNPP raportarea rezultatelor catre
CNPP
49. Scanarea carnetelor de munca Procedura privind scanarea
carnetelor de munca
50. Preluarea din carnetele de Procedura privind preluarea din
munca, a datelor necesare carnetele de munca, a datelor
stabilirii stagiului de cotizare si a necesare stabilirii stagiului de
punctajului mediu anual cotizare si a punctajului mediu
anual
51. Stabiliri prestații Activitatea de stabilire a pensiei Procedură privind activitatea de
pentru limită de vârstă, din oficiu, stabilire a pensiei pentru limită de
de la pensie anticipată sau vârstă, din oficiu, de la pensie
pensie anticipată parțială anticipată sau pensie anticipată
parțială
52. Activitatea de stabilire a Procedură privind activitatea de
indemnizației pentru veterani stabilire a indemnizației pentru
veterani
53. Activitatea de stabilire a Procedură privind activitatea de
indemnizației pentru invalizi, stabilire a indemnizației pentru
orfani și văduve de război invalizi, orfani și văduve de război
54. Acordarea indemnizației de Procedură privind acordarea
însoțitor indemnizației de însoțitor
55. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie ajutor sot dosarului de indemnizatie ajutor
supravietuitor (Legea 578/2004) sot supravietuitor (Legea
prin intermediul aplicatiei Orizont 578/2004) prin intermediul
aplicatiei Orizont
56. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie artist (Legea dosarului de indemnizatie artist

Pagina 106 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
8/2006) prin intermediul aplicatiei (Legea 8/2006) prin intermediul
Orizont aplicatiei Orizont
57. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie Decret 118 (Decret dosarului de indemnizatie Decret
118/1990) prin intermediul 118 (Decret 118/1990) prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
58. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie DGSM (Legea dosarului de indemnizatie DGSM
309/2002) prin intermediul (Legea 309/2002) prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
59. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie pensii IOVR (Legea dosarului de indemnizatie pensii
49/1999) prin intermediul IOVR (Legea 49/1999) prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
60. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie persecutati (Legea dosarului de indemnizatie
189/2000) prin intermediul persecutati (Legea 189/2000)
aplicatiei Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
61. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie revolutionar (Legea dosarului de indemnizatie
341/2004) prin intermediul revolutionar (Legea 341/2004)
aplicatiei Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
62. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie solist (Legea dosarului de indemnizatie solist
109/2005) prin intermediul (Legea 109/2005) prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
63. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie veteran (Legea dosarului de indemnizatie
44/1994) prin intermediul veteran (Legea 44/1994) prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
64. Înscrierea dosarului de pensie Procedură privind inscrierea
anticipata partial prin intermediul dosarului de pensie anticipata
aplicatiei Orizont

Pagina 107 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
partial prin intermediul aplicatiei
Orizont
65. Înscrierea dosarului de pensie Procedură privind inscrierea
anticipata prin intermediul dosarului de pensie anticipata
aplicatiei Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
66. Înscrierea dosarului de pensie de Procedură privind inscrierea
invaliditate prin intermediul dosarului de pensie de
aplicatiei Orizont invaliditate prin intermediul
aplicatiei Orizont
67. Înscrierea dosarului de pensie de Procedură privind inscrierea
Serviciu Curtea de Conturiprin dosarului de pensie de Serviciu
intermediul aplicatiei Orizont Curtea de Conturiprin intermediul
aplicatiei Orizont
68. Înscrierea dosarului de pensie de Procedură privind inscrierea
Serviciu Magistrat prin dosarului de pensie de Serviciu
intermediul aplicatiei Orizont Magistrat prin intermediul
aplicatiei Orizont
69. Înscrierea dosarului de pensie de Procedură privind inscrierea
limita de varsta prin intermediul dosarului de pensie de limita de
aplicatiei Orizont varsta prin intermediul aplicatiei
Orizont
70. Înscrierea noua la pensie de Procedură privind inscrierea
urmas cu sustinator asigurat prin noua la pensie de urmas cu
intermediul aplicației Orizont sustinator asigurat prin
intermediul aplicației Orizont
71. Înscrierea noua la pensie de Procedură privind inscrierea
urmas cu sustinator pensionar noua la pensie de urmas cu
prin intermediul aplicației Orizont sustinator pensionar prin
intermediul aplicației Orizont
72. Plăți prestații Emiterea taloanelor CFR verzi Procedură privind emiterea
pentru beneficiarii de pensii în taloanelor CFR verzi pentru
baza legilor speciale, atunci când beneficiarii de pensii în baza
legilor speciale, atunci când

Pagina 108 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
acestea nu sunt emise de acestea nu sunt emise de
C.N.P.P. C.N.P.P.
73. Emiterea taloanelor CFR roșii Procedură privind emiterea
pentru beneficiarii de pensii în taloanelor CFR roșii pentru
baza legilor speciale, atunci când beneficiarii de pensii în baza
acestea nu sunt emise de legilor speciale, atunci când
C.N.P.P. acestea nu sunt emise de
C.N.P.P.
74. Scadențarea procurilor speciale Procedură privind scadențarea
pentru plata drepturilor de pensie procurilor speciale pentru plata
drepturilor de pensie
75. Activitatea de anulare a deciziei Procedură privind activitatea de
de pensie, în cazul pensiei de anulare a deciziei de pensie, în
urmaș cu termen limitat cazul pensiei de urmaș cu termen
limitat
76. Activitatea de comunicare în Procedură privind activitatea de
plată a indemnizației pentru comunicare în plată a
veterani indemnizației pentru veterani
77. Activitatea de comunicare în Procedură privind activitatea de
plată a indemnizației pentru comunicare în plată a
invalizi, orfani și văduve de război indemnizației pentru invalizi,
orfani și văduve de război
78. Activitățile de identificare şi Procedura privind activitățile de
soluţionare a cazurilor de identificare şi soluţionare a
incompatibilitate a prestaţiilor de cazurilor de incompatibilitate a
asigurări sociale cu venituri din prestaţiilor de asigurări sociale cu
activităţi profesionale – nivel venituri din activităţi profesionale
teritorial – nivel teritorial
79. Activitățile de identificare a Procedura privind activitățile de
existenței în plată, în paralel, a identificare a existenței în plată,
acelorași tipuri de dosare de în paralel, a acelorași tipuri de
pensii pentru același beneficiar – dosare de pensii pentru același
nivel teritorial beneficiar – nivel teritorial

Pagina 109 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
80. Introducerea cererii pentru ajutor Procedura privind introducerea
deces prin intermediul aplicatiei cererii pentru ajutor deces prin
Orizont intermediul aplicatiei Orizont
81. Adaugarea sumelor retroactive Procedura privind adaugarea
platite prin intermediul aplicatiei sumelor retroactive platite prin
Orizont intermediul aplicatiei Orizont
82. Accesarea fisei pensionarului Procedura privind accesarea fisei
prin intermediul aplicatiei Orizont pensionarului prin intermediul
aplicatiei Orizont
83. Introducerea de sume restante Procedura privind introducerea
pe o comunicare de tip OP (pe un de sume restante pe o
dosar incetat la plata sau in plata) comunicare de tip OP (pe un
prin intermediul aplicatiei Orizont dosar incetat la plata sau in plata)
prin intermediul aplicatiei Orizont
84. Acordarea taloanelor de calatorie Procedura privind acordarea
(operatii pe dosare migrate) prin taloanelor de calatorie (operatii
intermediul aplicatiei Orizont pe dosare migrate) prin
intermediul aplicatiei Orizont
85. Gestiunea drepturilor neachitate Procedura privind gestiunea
si reordonantare prin intermediul drepturilor neachitate si
aplicatiei Orizont reordonantare prin intermediul
aplicatiei Orizont
86. Comunicarea dosarelor la plata Procedura privind comunicarea
operate pe transa curenta prin dosarelor la plata operate pe
intermediul aplicatiei Orizont transa curenta prin intermediul
aplicatiei Orizont
87. Pensii internaționale Activitatea de prelucrare a cererii Procedura privind prelucrarea
RO202 prin intermediul aplicației cererii RO202 prin intermediul
MERCUR aplicației MERCUR
88. Activitatea de prelucrare a cererii Procedura privind prelucrarea
RO203 prin intermediul aplicației cererii RO203 prin intermediul
MERCUR aplicației MERCUR

Pagina 110 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Nr. Specificul Direcției/


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. serviciului/ compartimentului
89. Activitatea de prelucrare a cererii Procedura privind prelucrarea
RO204 prin intermediul aplicației cererii RO204 prin intermediul
MERCUR aplicației MERCUR
90. Activitatea de prelucrare a cererii Procedura privind prelucrarea
CE205 prin intermediul aplicației cererii CE205 prin intermediul
MERCUR aplicației MERCUR

Pagina 111 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.3.3 Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de


Muncă

Nr. Directia / serviciul /


Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. compartimentul
1. Serviciul Resurse Umane și Activitatea de angajare Procedură privind organizarea
Salarizare concursului pentru personalul
contractual al I.N.E.M.R.C.M.
2. Farmacie Organizarea spatiului si dotarea Procedura de organizare a
farmaciei spatiului si dotare a farmaciei
3. Organizarea personalului Procedura de organizare a
farmaciei personalului farmaciei
4. Aprovizionarea farmaciei Procedura de aprovizionare a
farmaciei
5. Receptia medicamentelor Procedura privind receptia
medicamentelor
6. Depozitarea medicamentelor Procedura privind depozitarea
medicamentelor
7. Secțiile Clinice de Expertiză Îndepărtarea deșeurilor rezultate Procedură privind gestionarea
Medicală 1, 2, 3 din activitățile medicale deșeurilor rezultate din activitățile
medicale

Pagina 112 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

IX.4 Lista principalelor proceduri de lucru existente care necesită revizuire, cu precizarea acțiunii care
determină activitatea, programele informatice folosite, interacțiunea cu mediul intern și extern, fluxul de
documente aferent și formatul documentelor

IX.4.1 Casa Națională de Pensii Publice

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Direcția Generală Procedura privind Revizuire Clarificări MS Office, Intern: Legi Hârtie
Asigurări Sociale, activitatea de prevederi legale Lotus Conducere Proiecte de acte
Pensii și alte întocmire proiecte de C.N.P.P., normative
Drepturi Prevăzute acte normative din Compartiment Proiecte de
1.
de Legi Speciale cadrul Casei Audit public instrucțiuni,
Naţionale de Pensii Extern: norme tehnice,
Publice M.M.F.P.S.P.V. norme
metodologice
Procedura privind Revizuire Petițiile MS Office, Direcția Petiția Hârtie sau
2. activitatea de persoanelor Lotus Comunicare și Răspuns la electronic
elaborare răspunsuri Relații Publice petițiile

Pagina 113 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

la petițiile juridice sau Persoană persoanelor


persoanelor juridice fizice juridică sau fizică juridice sau fizice
sau fizice din cadrul
Casei Naţionale de
Pensii Publice
Procedura privind Revizuire Solicitări Case MS Office, Intern: Direcția Solicitări Case Hârtie sau
activitatea de Teritoriale de Lotus Comunicare și Teritoriale de electronic
îndrumare și Pensii sau din Relații Publice, Pensii
3. coordonare C.T.P. oficiu Direcția Răspunsuri la
din cadrul Casei Generală, solicitări
Naţionale de Pensii Case Teritoriale
Publice de Pensii
Procedura privind Revizuire Întrebările şi MS Office, Intern: Direcția Întrebări sau Hârtie
activitatea de interpelările Lotus Comunicare și interpelări sau
4. întocmire a adresate de Relații Publice Răspunsuri la electronic
răspunsurilor la către senatori şi Direcția întrebări sau
întrebările și deputaţi Generală interpelări

Pagina 114 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

interpelările adresate Extern:


M.M.F.P.S.P.V. din M.M.F.P.S.P.V.
cadrul Casei
Naţionale de Pensii
Publice
Procedura privind Revizuire Cerere puncte de MS Office, Intern: Direcția Proiect de act Hârtie
activitatea de avizare vedere la Lotus Comunicare și normativ sau
sau de formulare de proiecte Relații Publice, Avize sau puncte electronic
puncte de vedere, la legislative Direcția de vedere la
proiectele de acte Generală proiecte de acte
5. normative elaborate Extern: normative
de către alte M.M.F.P.S.P.V. elaborate în
ministere sau Senatori afara C.N.P.P.
initiațiative legislative Deputați
parlamentare din
cadrul Casei

Pagina 115 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Naţionale de Pensii
Publice
Direcția Generală Procedura privind Revizuire La solicitarea MS Office Intern: Directorul Delegație Electronic
Asigurări Sociale, efectuarea Directorului Aplicaţii General sau sau hârtie
Pensii și alte controalelor tematice General al informatice Președintele Notă de
Drepturi Prevăzute asupra oricărui Direcţiei, la privind stabilirea, C.N.P.P., alte prezentare
de Legi Speciale – domeniu de activitate solicitarea plata şi evidenţa compartimente
Serviciul Control din instituțiile Preşedintelui beneficiarilor de C.N.P.P. sau Fișa realizărilor
Prestații subordonate din C.N.P.P. sau la prestaţii C.T.P. sau
6. cadrul Casei propunerea I.N.E.M.R.C.M. Rapoarte provind
Naţionale de Pensii oricărei structuri Extern: alte măsurile dispuse
Publice interne a Instituții din în actele de
C.N.P.P. dar cu România control
acordul celor
susmenţionaţi.
Orice solicitare
din afara

Pagina 116 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

instituţiei poate
declanșa un
control, în
condiţiile în care
Directorul
General al
Direcţiei sau
Preşedintele
C.N.P.P.
consideră că se
impune
efectuarea unei
acţiuni de control
Procedura privind Revizuire Este prevăzut în MS Office Intern: Directorul Delegație Electronic
efectuarea Programul anual Aplicaţii General sau sau hârtie
7.
controalelor asupra de control informatice Președintele Notă de
activității direcțiilor privind stabilirea, C.N.P.P., alte prezentare

Pagina 117 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

stabiliri și plăți (programele plata şi evidenţa compartimente Fișa realizărilor


prestații din cadrul semestriale) beneficiarilor de C.N.P.P. sau
C.T.P. din cadrul prestaţii C.T.P. sau Rapoarte provind
Casei Naţionale de I.N.E.M.R.C.M. măsurile dispuse
Pensii Publice Extern: alte în actele de
Instituții din control
România
Direcția Generală Procedura privind Revizuire Activitatea este MS Office Intern: Direcția Intrări: Hârtie
Asigurări Sociale, activitatea de declanșată de Pensii, Asigurări Contestație la
Pensii și alte soluționare a către contestația Sociale si alte C.T.P.
Drepturi Prevăzute contestațiilor depusă de către Drepturi Notă prezentare
de Legi Speciale – împotriva deciziilor pensionar Prevăzute de Dosar
8.
Serviciul Specializat de pensie emise în Legi Speciale, Cerere de
Comisia Centrală de baza Legii 263/2010 Comunicare și informații
Contestații din cadrul Casei Relații Publice, suplimentare
Naționale de Pensii Serviciul Juridic (după caz);
Publice și Contecios,

Pagina 118 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Control Prestații, Ieșiri:


Relații Comunicare
Internaționale. către pensionar;
Extern: C.T.P., Comunicare
I.N.E.M.R.C.M., către C.T.P.;
M.M.F.P.S.P.V. Documentație
justificativă la
Arhiva Direcției
de Contestări;
Circulară către
C.T.P. interesate
în cazul în care o
concluzie poate fi
aplicată în mai
multe filiale

Pagina 119 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Direcția Manual de procedură Revizuire Modificări legate MS Office Intern: Fișa postului Electronic
Management fişa postului de personal personalul și hârtie
Resurse Umane funcţionarilor publici C.N.P.P.
Modificări
legislative

9.
Solicitări din
partea
personalului
C.N.P.P., C.T.P.
sau a altor
instituții
Procedurǎ privind Revizuire Modificări legate MS Office Intern: Planul anual de Electronic
formarea de personal personalul formare și hârtie
10. profesională a C.N.P.P., C.T.P. profesională
personalului din Modificări și
legislative I.N.E.M.R.C.M.

Pagina 120 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

cadrul C.N.P.P. şi Solicitări din Raport de


unităţi subordonate partea formare
personalului profesională
C.N.P.P., C.T.P.
sau a altor Avizul CP,
instituții Hotârărea CA
Planul de măsuri
privind
pregătirea
profesională

Raport anual de
formare
profesională

Pagina 121 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Chestionar
evaluare
program

Note, referate,
cereri
Procedură privind Revizuire Modificări legate MS Office Intern: Dosar de Electronic
organizarea de personal compartimentele înscriere, și hârtie
concursului de C.N.P.P. formular de
recrutare a Modificări Extern: candidați înscriere, fișă
funcţionarilor publici, legislative individuală
11. potrivit prevederilor
hotărârii guvernului Solicitări din Formulare
nr. 611/2008, pentru partea examen, interviu
probarea normelor personalului
privind organizarea şi C.N.P.P., C.T.P. Raport al
dezvoltarea carierei examenului

Pagina 122 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

funcţionarilor publici, sau a altor Jurământ de


cu modificările şi instituții credință
completările
ulterioare Declarație de
avere

Declarație de
interese

Formalități de
angajare, Ordin,
Contract
individual de
muncă
Procedura Eliminare - - - - -
12. operațională privind
delegarea de atribuții

Pagina 123 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura dosar Revizuire Modificări legate MS Office Intern: angajați Acte Electronic
profesional de personal C.N.P.P. administrative şi și hârtie
documentele
Modificări care evidenţiază
legislative cariera
funcţionarului
13. Solicitări din public de la
partea naşterea
personalului raporturilor de
C.N.P.P., C.T.P. serviciu până la
sau a altor încetarea
instituții acestora, în
condiţiile legii.
Procedură privind Revizuire Modificări legate MS Office Intern: directori Machete fișe de Electronic
evaluarea de personal C.T.P. evaluare și hârtie
14.
performanţelor
profesionale Fișe de evaluare

Pagina 124 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

individuale pentru Modificări


directorii executivi şi legislative Raport de
directorii executivi evaluare
adjuncţi ai caselor Solicitări din
teritoriale de pensii partea
personalului
C.N.P.P., C.T.P.
sau a altor
instituții
Procedura privind Revizuire Modificări legate MS Office Intern: angajați Machete fișe de Electronic
evaluarea de personal C.N.P.P. evaluare și hârtie
performanțelor
profesionale Modificări Fișe de evaluare
15.
individuale ale legislative
personalului din Raport de
cadrul C.N.P.P. Solicitări din evaluare
partea

Pagina 125 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

personalului
C.N.P.P., C.T.P.
sau a altor
instituții
Audit Public Procedura P - 01 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Ordinul de Electronic
ordinul de serviciu desfășurării compartimente serviciu și hârtie
Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se
vor reuni în
16. Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo

Pagina 126 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 02 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Declaraţia de Electronic
declararea Procedurile desfășurării compartimente independență și hârtie
independenței de la P-01 misiunilor de C.N.P.P. și
la P-23 se audit periodice C.T.P.
vor reuni în
Procedura
17.
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo

Pagina 127 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 03 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Notificare Electronic
notificarea privind Procedurile desfășurării compartimente și hârtie
declansarea misiunii de la P-01 misiunilor de C.N.P.P. și
de audit intern la P-23 se audit periodice C.T.P.
vor reuni în
Procedura
18.
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo

Pagina 128 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P–04 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Legi și Electronic
colectarea si Procedurile desfășurării compartimente regulamente și hârtie
prelucrarea de la P-01 misiunilor de C.N.P.P. și aplicabile
informațiilor la P-23 se audit periodice C.T.P. Organigramă
vor reuni în
Procedura Regulamente de
19.
privind funcționare
desfășurar
ea activității Fișa posturilor
de auditare
a Proceduri scrise
operațiunilo

Pagina 129 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 05 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Lista centralizată Electronic
analiza riscurilor desfășurării compartimente a activităților și hârtie
Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și auditabile
de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se Lista de
vor reuni în identificare a
20.
Procedura riscurilor
privind
desfășurar Situația stabilirea
ea activității criteriilor de
de auditare analiză a
a riscurilor

Pagina 130 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

operațiunilo
r specifice Lista privind
Casei clasarea
Naționale operațiilor
de Pensii
Publice Tabel puncte tari
și puncte slabe

Tematica în
detaliu
Procedura P - 06 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Programul de Electronic
elaborarea desfășurării compartimente audit și hârtie
programului de audit Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
21. de la P-01 audit periodice C.T.P. Notă
la P-23 se
vor reuni în
Procedura

Pagina 131 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 07 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Minuta ședinței Electronic
ședința de desfășurării compartimente de deschidere și hârtie
deschidere Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
22.
de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se
vor reuni în

Pagina 132 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 08 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Documente Electronic
colectarea desfășurării compartimente necesare și hârtie
23. informațiilor Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și misiunii de audit
de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se

Pagina 133 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

vor reuni în Fișa de


Procedura identificare
privind
desfășurar Analiza
ea activității problemelor
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 09 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Formularul de Electronic
constatarea și desfășurării compartimente constatare şi și hârtie
24.
raportarea Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și raportare a
iregularităților de la P-01 audit periodice C.T.P. iregularitatilor

Pagina 134 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

la P-23 se
vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 10 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: FIAP-uri și Electronic
25. revizuirea desfășurării compartimente documente de și hârtie
lucru

Pagina 135 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

documentelor de Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și


lucru de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se
vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice

Pagina 136 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura P – 11 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Acte Electronic


ședința de inchidere desfășurării compartimente suplimentare și hârtie
Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și necesare pentru
de la P-01 audit periodice C.T.P. a justifica
la P-23 se modificările la
vor reuni în Proiectul
Procedura Raportului de
privind audit
26.
desfășurar
ea activității Minuta şedinţei
de auditare de închidere
a
operațiunilo Proiectul de
r specifice raport de audit
Casei
Naționale

Pagina 137 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

de Pensii
Publice
Procedura P – 12 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Dovezile de audit Electronic
elaborarea desfășurării compartimente raportate in fișele și hârtie
proiectului de raport Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și de identificare și
de audit de la P-01 audit periodice C.T.P. analiză a
la P-23 se problemelor și în
vor reuni în formularul de
Procedura constatare si
27. privind raportare a
desfășurar iregularităților
ea activității
de auditare Recomandări
a
operațiunilo Proiectul
r specifice raportului de
Casei audit

Pagina 138 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 13 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Proiectul de Electronic
transmiterea desfășurării compartimente raport de audit și hârtie
proiectului de raport Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de audit intern de la P-01 audit periodice C.T.P. Punct de vedere
la P-23 se la proiectul
vor reuni în raportului de
Procedura audit
28.
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice

Pagina 139 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P- 14 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Proiectul de Electronic
reuniunea de desfășurării compartimente raport de audit și hârtie
conciliere Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Punct de vedere
la P-23 se la proiectul
vor reuni în raportului de
29. Procedura audit
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo

Pagina 140 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 15 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Proiectul de Electronic
raportul de audit desfășurării compartimente raport de audit și hârtie
public intern Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Sinteză a
la P-23 se constatărilor şi
vor reuni în recomandărilor
30.
Procedura
privind Raportul de audit
desfășurar public intern şi
ea activității sinteza raportului
de auditare de audit intern
a

Pagina 141 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 16 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Raportul de audit Electronic
supervizarea desfășurării compartimente public intern și hârtie
Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se
31. vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare

Pagina 142 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 17 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Raportul de audit Electronic
difuzarea raportului desfășurării compartimente public intern și hârtie
de audit public intern Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Rezultatele
la P-23 se concilierii şi
32.
vor reuni în punctul de
Procedura vedere al
privind structurii auditate
desfășurar
ea activității

Pagina 143 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 18 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Fișa de urmărire Electronic
urmărirea desfășurării compartimente a recomandărilor și hârtie
recomandărilor Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Notă de
33. la P-23 se informare cu
vor reuni în privire la stadiul
Procedura implementării
privind recomandărilor
desfășurar din raportul de

Pagina 144 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

ea activității audit public


de auditare intern
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 19 - Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Raport anual Electronic
întocmirea desfășurării compartimente privind și hârtie
rapoartelor anuale Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și activitatea de
privind activitatea de de la P-01 audit periodice C.T.P. audit intern
34.
audit intern la P-23 se
vor reuni în
Procedura
privind

Pagina 145 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 20 - Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Plan de audit Electronic
elaborarea planului desfășurării compartimente intern și hârtie
de audit intern Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
35. de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se
vor reuni în
Procedura

Pagina 146 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 21 – Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Referat de Electronic
întocmirea referatului desfășurării compartimente justificare și hârtie
de justificare Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
36.
de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se
vor reuni în

Pagina 147 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 22 – Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Plan de audit Electronic
actualizarea planului desfășurării compartimente intern și hârtie
37. de audit intern Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Referat de
la P-23 se modificare

Pagina 148 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 23 – Revizuire Necesitatea MS Office Intern: - Electronic
evaluarea sistemelor desfășurării compartimente și hârtie
38.
de control Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P.

Pagina 149 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

la P-23 se
vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Ordinul de Electronic
39. desfășurarea desfășurării compartimente serviciu și hârtie
activității de

Pagina 150 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

consiliere asigurată misiunilor de C.N.P.P. și Declaraţia de


de auditorul public audit periodice C.T.P. imparţialitate şi
intern păstrare a
independenţei

Notificarea
privind
declanşarea
misiunii de
consiliere

Lista
centralizatoare a
obiectivelor
auditabile

Pagina 151 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Tematica de
detaliu

Programul de
consiliere

Minuta şedinţei
de deschidere

Teste

Formularele de
lucru
Notă
centralizatoare a
documentelor de
lucru

Pagina 152 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Minuta şedinţei
de închidere

Raportul de
consiliere
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Ordinul de Electronic
desfășurarea desfășurării compartimente serviciu și hârtie
activității de auditare Această misiunilor de C.N.P.P. și
a operațiunilor procedură audit periodice C.T.P. Declaraţia de
specifice Casei va reuni independență
40.
Naționale de Pensii procedurile
Publice de la P-01 Notificarea
la P-23 privind
declanşarea
misiunii de

Pagina 153 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

audit public
intern

Tabel "Puncte
tari şi puncte
slabe"

Programul de
audit

Programul
intervenţiilor
la faţa locului
Minuta şedinţei
de deschidere

Chestionare

Pagina 154 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Liste de
verificare

Teste

FIAP

FCRI

Notă
centralizatoare a
documentelor de
lucru

Minuta şedinţei
de închidere

Pagina 155 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Raport de audit
intern (proiect)
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Proiectul Electronic
desfășurarea desfășurării compartimente Planului de Audit și hârtie
activității de misiunilor de C.N.P.P. și Public Intern
planificare a audit periodice C.T.P.
41. misiunilor auditului Planul de Audit
intern din cadrul Public Intern
Casei Naționale de
Pensii Publice Referatul de
justificare
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Raportul Electronic
desfășurarea desfășurării compartimente activităţii de audit și hârtie
42. activității de raportare misiunilor de C.N.P.P. și public intern
a rezultatelor auditării audit periodice C.T.P.
interne

Pagina 156 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Serviciul Juridic si Manual de procedură Revizuire Orice documente MS Office Intern: Decizii ale Hârtie
Contencios privind constatarea și necesare a fi Lotus compartimente C.N.P.P.
recuperarea avizate de către C.N.P.P.
creanțelor Presedintele Contracte
C.N.P.P.
Convenţii

43. Protocoale

Manuale de
proceduri

Răspunsuri

Note

Pagina 157 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Manual de procedură Revizuire Depistarea MS Office Intern: Somații Hârtie


privind gestionarea sumelor plătite Lotus compartimente
cazurilor de Titlu nou fără temei legal Legis C.N.P.P. și Titlul executoriu
contecios pentru C.T.P. Popriri
revizuirea
procedurii: Decizie privind
Procedură instituirea
privind măsurilor
44. gestionare asigurătorii
a litigiilor
Procese-verbale
(de sechestru
pentru bunuri
imobile/mobile,
de predare-
primire, de
numire

Pagina 158 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

administrator,
privind vânzarea
directă de bunuri
imobile/mobile,
privind eliberarea
sau distribuirea
sumei rezultate
din executarea
silită –sechestru)

Decizii, etc.
Manual de procedură Revizuire Cereri ale MS Office Intern: Răspunsuri Hârtie si
privind acordarea Titlu nou petenților Lotus compartimente electronic
avizului de legalitate pentru (interne sau de la Legis C.N.P.P. și Cereri
45.
revizuirea instanțe) C.T.P. Întâmpinări
procedurii: Extern:
Judecătorii, Declarații

Pagina 159 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedură Tribunale, Curți


privind de Apel, Înalta Contestații
acordarea Curte de Casație
avizului de și Justiție, Poliția, Plângeri
legalitate procurori din
cadrul Delegări
Ministerului
Justiției
Direcția Generală Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Aplicații Electronic
Accidente Muncă și monitorizarea cadrul legislativ Aplicații compartimente informatice și hârtie
Boli Profesionale aplicaţiilor informatice C.N.P.P. și
informatice, Solicitări de la C.T.P. Nomenclatoare
46. gestionarea datelor M.M.F.P.S.P.V.
transmise, sau alte FIAM –
corectarea erorilor si ministere, formularul de
retransmiterea Comisia înregistrare al
acestora Europeană sau

Pagina 160 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

alte organisme accidentelor de


europene muncă

Solicitări din BP2 – formularul


cadrul C.N.P.P. de înregistrare al
Solicitări venite bolii profesionale
de la Inspecția
muncii Formulare din
anexele
Solicitări venite legislative si
de la persoane formulare
fizice sau juridice europene E001,
E107, E115,
E116, E117,
E118, E123,
E125

Pagina 161 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Manual aplicații
informatice
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Aplicații Electronic
monitorizarea cadrul legislativ Aplicații compartimente informatice și hârtie
aplicaţiilor informatice C.N.P.P. și
informatice, Solicitări de la C.T.P. Nomenclatoare
gestionarea datelor M.M.F.P.S.P.V. FIAM –
transmise, sau alte formularul de
corectarea erorilor și ministere, înregistrare al
47.
retransmiterea Comisia accidentelor de
acestora Europeană sau muncă
alte organisme
europene BP2 – formularul
de înregistrare al
Solicitări din bolii profesionale
cadrul C.N.P.P.

Pagina 162 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Solicitări venite Manual aplicații


de la Inspecția informatice
muncii
Rapoarte
Solicitări venite Accidente de
de la persoane muncă și Boli
fizice sau juridice profesionale
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: FIAM – Electronic
desfaşurarea cadrul legislativ Aplicații compartimente formularul de și hârtie
activitaţii de aplicare informatice C.N.P.P. și înregistrare al
a Regulamentelor Solicitări de la C.T.P. accidentelor de
europene pentru M.M.F.P.S.P.V. Extern: muncă
48.
coordonarea sau alte contribuabili,
sistemelor de ministere, Institutii UE BP2 – formularul
securitate socială a Comisia de înregistrare al
lucrătorilor migranţi Europeană sau bolii profesionale
în domeniul

Pagina 163 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

accidente de muncă alte organisme Formulare din


şi boli profesional europene anexele
legislative si
Solicitări din formulare
cadrul C.N.P.P. europene E001,
Solicitări venite E107, E115,
de la Inspecția E116, E117,
muncii E118, E123,
E124, E125,
Solicitări venite E213
de la persoane
fizice sau juridice
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Cerere solicitant Electronic
activitatea de cadrul legislativ Aplicații compartimente și hârtie
49. îndrumare informatice C.N.P.P. și FIAM –
metodologică Solicitări de la C.T.P. formularul de
referitoare la M.M.F.P.S.P.V. înregistrare al

Pagina 164 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

acordarea prestaţiilor sau alte Extern: accidentelor de


din cadrul sistemului ministere, contribuabili muncă
de asigurare la Comisia
accidente de muncă Europeană sau BP2 – formularul
şi boli profesionale alte organisme de înregistrare al
europene bolii profesionale

Solicitări din Referatul


cadrul C.N.P.P. întocmit de
Solicitări venite medicul expert
de la Inspecția
muncii Procesul verbal
de cercetare al
Solicitări venite accidentului de
de la persoane muncă
fizice sau juridice

Pagina 165 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Documente din Electronic


analiza şi propunerea cadrul legislativ compartimente teritoriu (adrese, și hârtie
de acte normative în C.N.P.P. și note) ce
domeniul accidente Solicitări de la C.T.P. semnalează
de muncă şi boli M.M.F.P.S.P.V. Extern: neconcordanţe,
profesionale sau alte contribuabili, omisiuni de
ministere, Guvern, reglementare
Comisia M.M.F.P.S.P.V.,
50. Europeană sau Organe de Registul de
alte organisme anchetă evidenţă curentă;
europene
Documentul de
Solicitări din înregistrare a
cadrul C.N.P.P. transmiterii şi
Solicitări venite intrarilor în cadrul
de la Inspecția procesului de
muncii anchetă

Pagina 166 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Solicitări venite
de la persoane Documentul de
fizice sau juridice urmărire a
stadiului de
avizare
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Programul cadru Electronic
gestionarea riscurilor cadrul legislativ compartimente de prevenire și hârtie
în domeniul C.N.P.P. și pentru anul
accidentelor de Solicitări de la C.T.P. următor
muncă și boli M.M.F.P.S.P.V. Extern:
profesionale în sau alte contribuabili, Tabloul de
51.
scopul prevenirii ministere, Guvern, prevenire pe post
acestora Comisia M.M.F.P.S.P.V., de lucru
Europeană sau Organe de
alte organisme anchetă Fișă
europene întreprindere

Pagina 167 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Solicitări din Fișă generală de


cadrul C.N.P.P. constatare a
Solicitări venite asigurării
de la Inspecția condițiilor de
muncii muncă

Solicitări venite
de la persoane
fizice sau juridice
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Datele înscrise în Electronic
analiza indicatorilor cadrul legislativ compartimente execuţia și hârtie
statistici anuali C.N.P.P. și bugetară a anilor
caracteristici Solicitări de la C.T.P. din perioada de
52.
activității AMBP în M.M.F.P.S.P.V. Extern: Guvern, referinţă
vederea sau alte M.M.F.P.S.P.V., Date statistice
fundamentării ministere, M.F.P.
capitolului destinat Comisia

Pagina 168 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

acestui sistem din Europeană sau


BASS precum și alte organisme
pentru analiza anuală europene
a indicatorilor care
generază cotele de Solicitări din
contribuții cadrul C.N.P.P.
Solicitări venite
de la Inspecția
muncii

Solicitări venite
de la persoane
fizice sau juridice
Procedura privind Revizuire Analiza MS Office Intern: Documente din Electronic
analiza pensiilor de problemelor compartimente teritoriu (situatii și hârtie
53.
invaliditate și urmaș apărute în C.N.P.P. și statistice,
având cauza C.T.P. adrese, note)

Pagina 169 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

accidentul de muncă decursul unei care semnalează


sau boală perioade de timp datele reale și
profesională neconcordanţele
din domeniu,
omisiuni de
reglementare
Direcția Comunicare Procedura privind Revizuire Înscriere în - Intern: Direcția Registru Hârtie
și Relații Publice activitatea de relaţii audiență Comunicare și evidență
cu publicul din cadrul Relații Publice audiențe
54. Casei Naţionale de Primire telefon Extern:
Pensii Publice pentru Persoana
audiențele înscrisă în
telefonice audiență
Procedura privind Revizuire Depunere MS Office, Intern: Direcția Cerere Tip Hârtie și
activitatea de Cerere Tip sau Lotus Comunicare și electronic
55.
soluţionare a Reclamație Relații Publice, Reclamație
solicitărilor de I.N.E.M.R.C.M. Administrativă

Pagina 170 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

informaţii publice din Extern: Răspuns la


cadrul Casei Persoana fizica Cerere
Naţionale de Pensii
Publice (Legea 544 / Răspuns la
2001) Reclamație
Procedura privind Revizuire întrebările şi MS Office, Intern: Direcția Intrebări sau Hârtie
activitatea de interpelările Lotus Comunicare si interpelări sau
formulare a adresate de Relatii Publice electronic
răspunsului la către senatori şi Extern: Răspunsuri la
56. întrebările şi deputaţi M.M.F.P.S.P.V. intrebări sau
interpelările adresate interpelări
M.M.F.P.S,
transmise din cadrul
C.N.P.P.
Procedura privind Revizuire Orice document Aplicație Intern: Toate Documente Hârtie
57. activitatea de care este primit dezvoltată intern direcțiile și intrate sau
Registratură electronic

Pagina 171 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Generală din cadrul de către serviciile Borderouri


Casei Naţionale de C.N.P.P. C.N.P.P.
Pensii Publice Extern: Orice Adrese standard
entietate externă pentru
C.N.P.P. răspunsuri
Procedura privind Revizuire Solicitărilor MS Office, Intern: Direcția Conferinţa de Hârtie
activitatea de relaţii transmise de Lotus Pensii, presă sau
cu mass-media din reprezentanţii Direcția Asigurări electronic
cadrul Casei mass-media Sociale și Alte Ştirea de presă
Naţionale de Pensii Drepturi
Publice prevăzute de Comunicatul de
58.
Legi Speciale, presă
Direcția
Comunicare și Briefing-ul de
Relații Publice presă

Dosarul de presă

Pagina 172 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura privind Revizuire Petițiile MS Office, Intern: Direcția Petiția Hârtie


activitatea de persoanelor Lotus Pensii, sau
soluţionare a petiţiilor juridice sau Direcția Asigurări Răspuns la electronic
din cadrul Casei fizice Sociale și Alte petițiile
Naţionale de Pensii Drepturi persoanelor
Publice prevazute de juridice sau fizice
Legi Speciale ,
59.
Direcția
Comunicare și
Relații Publice
Extern:
Persoane
juridice sau fizice

Direcția Relații Procedura privind Revizuire Respectarea și MS Office Intern: Documentele Electronic
60. Internaționale realizarea, de către aplicarea MERCUR personalul din puse la dispoziţie și hârtie
Direcţia Relaţii DIAFIX cadrul D.R.I. de către

Pagina 173 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Internaţionale, a legislației în LOTUS Extern: Instituții angajatori,


activităţilor ce decurg vigoare UE, angajatori, lucrători
din rolul Casei lucrători independenţi,
Naţionale de Pensii independenţi, instituţii publice
Publice de instituţie instituţii publice interne şi
competentă în interne internaţionale,
determinarea
legislaţiei aplicabile Bazele de date
lucrătorilor migranţi, ale C.N.P.P.
în aplicarea
regulamentelor Registrului de
comunitare în Evidenţă al
vigoare şi a Direcţiei Relaţii
acordurilor bilaterale Internaţionale
de securitate socială
la care România este Registrul de
parte audienţe la

Pagina 174 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

sediul C.N.P.P.
al Direcţiei Relaţii
Internaţionale
Procedura privind Revizuire Solicitări din MS Office Intern: toate Bazele de date Electronic
activitatea de partea C.T.P. MERCUR compartimentele ale Direcţiei și hârtie
coordonare, LOTUS din cadrul Relaţii
monitorizare şi C.N.P.P. și Internaţionale
61.
îndrumare a caselor C.T.P. Instrucţiuni, note,
teritoriale de pensii în adrese
domeniul pensiilor
internaţionale
Procedura privind Revizuire Respectarea și MS Office Intern: toate Bazele de date Electronic
instrumentarea aplicarea MERCUR compartimentele ale Direcţiei și hârtie
dosarelor de pensie legislației în DIAFIX din cadrul Relaţii
62.
la nivelul Direcţiei vigoare LOTUS C.N.P.P. și Internaţionale:
Relaţii Internaţionale C.T.P.  Baza de date
din cadrul C.N.P.P., electronică

Pagina 175 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

în calitate de Extern: Instituții referitoare la


organism de legătură UE și din situaţia
în materie de pensii, România dosarelor de
în aplicarea pensii
regulamentelor comunitare –
europene în "Formulare
domeniul coordonării transmise în
sistemelor de teritoriu".
securitate socială, a  Baze de date
acordurilor bilaterale electronice
de securitate socială, pentru
respectiv a evidenţa
convenţiilor de dosarelor de
reciprocitate pensii
depuse în
aplicarea
convenţiilor/

Pagina 176 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

acordurilor
bilaterale.
 Bazele de
date proprii
fiecărui
salariat, care
se ocupă de
procesarea
dosarelor de
pensii
comunitare,
referitoare la
acele dosare
pentru care
ultimul loc de
asigurare nu

Pagina 177 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

a putut fi
identificat.
 Aplicaţia
informatică
MERCUR -
Modulul
Pensii.
 Aplicația
informatică
DIAFIX

Adrese de
înaintare către
C.T.P.
competente
respectiv către
alte instituţii

Pagina 178 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

competente din
România
Tabele cu
informaţii
referitoare la
conţinutul
dosarelor.

Adrese către alte


instituţii/instituţii
similare din
străinătate
utilizate în
instrumentarea
dosarelor de
pensii.

Pagina 179 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Formulare de
legătură utilizate
în aplicarea
regulamentelor
europene în
domeniul
coordonării
sistemelor de
securitate
socială, a
acordurilor
bilaterale de
securitate
socială, respectiv
a convenţiilor de
reciprocitate.

Pagina 180 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura privind Revizuire Crearea şi MS Office Intern: toate Note, rapoarte, Electronic
participarea la actualizarea compartimentele sinteze, și hârtie
activităţile instituţiilor cadrului legislativ din cadrul materiale
Uniunii Europene în şi procedural C.N.P.P. informative
ceea ce priveşte Extern: Instituții
63. crearea şi UE și din
actualizarea cadrului România
legislativ şi
procedural în
domeniul propriu de
competenţă
Procedura privind Revizuire Desfăşurarea MS Office Intern: RG, Adrese ale Electronic
desfăşurarea activităţilor de LOTUS D.G.A.M.B.P., M.M.F.P.S.P.V. și hârtie
activităţilor de negociere a D.I.E.S.C., şi a altor instituţii
64.
negociere a instrumentelor D.G.A.S.P.A.D.P publice din
instrumentelor juridice bilaterale .L.S. România;
juridice bilaterale în

Pagina 181 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

domeniul propriu de Extern: Adrese ale


competenţă şi M.M.F.P.S.P.V., instituţiilor de
colaborare cu alte Instituții UE asigurări sociale
instituţiile de și din România din străinătate
asigurări sociale din şi/sau ale
străinătate şi cu organizaţiilor
organizaţii internaţionale;
internaţionale
Proiect de acord
în domeniul
asigurărilor
sociale;

Proiect de
aranjament
administrativ
pentru aplicarea

Pagina 182 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

unui acord în
domeniul
asigurărilor
sociale;

Proiecte de
formulare
necesare
aplicării unui
acord în
domeniul
asigurărilor
sociale;

Adrese şi note
ale Direcţiei
Relaţii

Pagina 183 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Internaţionale,
ale celorlalte
direcţii/comparti
mente de
specialitate ale
C.N.P.P.;

Mandatul
conducerii
C.N.P.P.;
Minuta
întâlnirilor.
Procedura privind Revizuire Primirea petițiilor MS Office Intern: toate Bazele de date Electronic
activitatea de Baze de date ale compartimentele ale Direcţiei și hârtie
65. soluţionare a D.R.I. din cadrul Relaţii
petiţiilor, precum şi C.N.P.P. Internaţionale
activitatea de

Pagina 184 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

redirecţionare a Extern: persoane Registrul de


documentelor fizice și juridice, evidenţă al
europene, respectiv M.M.F.P.S.P.V., Direcţiei Relaţii
emise în aplicarea alte Instituții UE Internaţionale
instrumentelor și din România
juridice bilaterale, Răspunsuri în
care exced sferei de scris
competenţă a
Direcţiei Relaţii Răspunsuri în
Internaţionale format electronic
furnizate
portalului
C.N.P.P.,
însoţite, după
caz, de adrese
de înaintare şi

Pagina 185 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

copii imprimate
ale răspunsurilor.
Procedura privind Revizuire Solicitarea MS Office Extern: persoane Bazele de date Electronic
desfăşurarea audiențelor Baze de date ale fizice și juridice ale D.R.I.
activităţii de relaţii cu D.R.I.
publicul a Direcţiei Registrul de
66.
Relaţii Internaţionale audienţe la sediu
din cadrul Casei
Naţionale de Pensii
Publice
Procedura privind Revizuire Efectuarea MS Office Intern: toate Invitaţia de Electronic
îndeplinirea deplasărilor Lotus compartimentele participare; și hârtie
formalităţilor externe şi a C.N.P.P.
67. necesare efectuării activităţii de Notă de
deplasărilor externe protocol oportunitate;
şi a activităţii de internaţional
protocol internaţional

Pagina 186 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Notă internă de
deplasare;

Documente
electronice (e-
mail);

Notă de achiziţie
directă a
serviciilor
turistice
necesare
efectuării
deplasărilor
externe;

Pagina 187 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Devizul estimativ
al cheltuielilor
aferente
deplasării
externe;

Ordinul de
deplasare;

Cerere de
rambursare;
Fişa de
identificare a
expertului (anexa
1);

Pagina 188 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Angajament cu
privire la
depunerea
documentelor
necesare în
vederea
rambursării
cheltuielilor de
către Comisia
Europeană;
Raportul de
deplasare;
Documentele de
transport: bilet de
avion, factura de
cazare etc.

Pagina 189 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura privind Revizuire Nevoia de MS Office Intern: Contractul de Electronic


activităţile derulate servicii de Lotus compartimentele prestări servicii și hârtie
de Direcţia Relaţii traducere şi C.N.P.P. și încheiat între
Internaţionale cu interpretare C.T.P. C.N.P.P. şi firma
privire la serviciile de Extern: firma cu autorizată pentru
traducere şi care se asigurarea
interpretare implementează serviciilor de
consecutivă şi contractul prin traducere şi
68.
simultană care se asigură interpretare
servicii de consecutivă şi
traducere şi simultană în
interpretare baza căruia vor fi
consecutivă şi asigurate
simultană serviciile
menţionate;

Pagina 190 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Solicitările altor
direcţii din cadrul
C.N.P.P. şi ale
compartimentelo
r de specialitate
din cadrul C.T.P.;

Documentele ce
urmează a fi
traduse;

Adresa de
solicitare către
firma autorizată
pentru
asigurarea
serviciilor de

Pagina 191 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

traducere şi
interpretare
consecutivă şi
simultană şi
adresele de
restituire a
documentele
transmise în
vederea
traducerii, cu
traducerea
aferentă;

Note de predare
cu facturile
aferente.

Pagina 192 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura privind Revizuire Asigurarea Webic Intern: Bazele de date Electronic


asigurarea asistenţei asistenţei de Mercur compartimente ale C.N.P.P.;
de specialitate, de tip specialitate, de Baze de date C.N.P.P. și
business, conform tip business C.N.P.P. C.T.P. Aplicaţia Mercur
competenţelor MS Ofice Extern: Instituții (aplicaţia
Direcţiei Relaţii Lotus UE și din MERCUR
Internaţionale, în România integrează toate
vederea realizării, în formularele
69. viitor, a schimbului europene de
electronic de date în legătură
aplicarea prevăzute în
regulamentelor aplicarea
europene de Regulamentelor
coordonare a 1408/71 şi
sistemelor de 574/72, utilizate
securitate socială de C.N.P.P. şi de
casele teritoriale

Pagina 193 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

de pensii;
sistemul Mercur
va gestiona şi
fluxul
formularelor
europene de
comunicare, de
tip SED, de la
introducerea în
sistem a
informaţiilor
corespunzătoare
acestor
formulare, până
la interacţiunea
cu sistemele
informatice

Pagina 194 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

existente în
instituţii şi
transmiterea
formularelor
către instituţiile
corespunzătoare
din România şi
din Statele
Membre ale
Uniunii
Europene);

Aplicaţia WEBIC
(aplicaţie
realizată de către
Comisia
Europeană care

Pagina 195 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

va îndeplini rolul
de căsuţă
poştală virtuală
în emiterea,
trimiterea,
recepţionarea,
stocarea şi
imprimarea
Documentelor
Electronice
Structurate);

Documentele
Electronice
Structurate şi
Documentele
Portabile,

Pagina 196 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

conform
Regulamentului
(CE) nr.
883/2004 al
Parlamentului
European şi al
Consiliului din 29
aprilie 2004
privind
coordonarea
sistemelor de
securitate
socială şi
Regulamentului
(CE) nr.
987/2009 al
Parlamentului

Pagina 197 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

European şi al
Consiliului din 16
septembrie 2009
de stabilire a
procedurii de
punere în
aplicare a
Regulamentului
(CE) nr.
883/2004 privind
coordonarea
sistemelor de
securitate
socială, în
domeniul
determinării
legislaţiei

Pagina 198 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

aplicabile, al
stabilirii pensiilor
internaţionale, al
recuperării de
arierate şi al
informaţiilor
orizontale;

Dosarele de
pensii
internaţionale ale
lucrătorilor
migranţi, în mod
excepţional;
Dosarele de
determinare a

Pagina 199 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

legislaţiei
aplicabile.
Direcția Informatică Procedura de creare Revizuire Exprimarea Portalul C.N.P.P. Intern: Documentele de Electronic
și Evidență Stagii de şi activare conturi intenției INTRANET Persoanele analiză şi
Cotizare utilizatori PORTAL Titlu nou: utilizatorului de desemnate la proiectare din
C.N.P.P. Procedura portal nivel de C.N.P.P. cadrul proiectului
privind și C.T.P. Servicii publice
crearea şi Extern: Utilizatori online destinate
activarea portal cetăţenilor,
70. conturilor contribuabili şi
de beneficiari ai
utilizatori ai sistemului public
portalului de pensii şi din
C.N.P.P. - sistemul
nivel accidentelor de
central muncă şi al
bolilor

Pagina 200 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

profesionale -
ORIZONT .
Procedura privind Revizuire Declarații Aplicații în Visual Intern: Declaraţie Electronic
activităţile efectuate asigurați Fox și Oracle compartimente privind evidenţa și hârtie
pentru C.N.P.P. nominală a
implementarea Extern: asiguraţilor si a
prevederilor actelor Municipiul obligaţiilor de
normative referitoare București, plată către
la Pilonului II de Administratorii bugetul
71. pensii in sarcina fondurilor de asigurărilor
C.N.P.A.S. pensii private, sociale de stat
Comisia de (NOM)
supraveghere a
sistemului de Declaraţie de
pensii private asigurare (DLG)
Contract de
asigurare (CLG)

Pagina 201 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Raport de
transfer

Tabel
centralizator
Nomenclator
Administratori,
Agenţi persoane
fizice, Agenţi
persoane
juridice, Acte
individuale de
aderare
Comenzi
Raport lunar

Pagina 202 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Raport
suplimentar

Proces verbal
privind validarea
actelor de
aderare

Proces verbal
privind
repartizarea
aleatorie

Notificare
Proces verbal
privind validarea
transferurilor

Pagina 203 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Liste nominale
de virament
(LVR)

Recapitulaţie
către fondurile de
pensii

Recapitulaţie
centralizată

Adresă de
înaintare a
bazelor de date
teritoriale (NOM,
CLG, DLG ) şi a

Pagina 204 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

rapoartelor cu
rezultatele
validării

Adresă de
înaintare a
raportului lunar

Adresă de
înaintare a
raportului de
transferuri
Adresă de
înaintare a
listelor nominale

Delegaţie

Pagina 205 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Raport cu
rezultatele
validării

Răspunsuri
speciale

Răspunsuri
individualizate

Borderou
Proces verbal de
predare – primire
Procedura privind Revizuire Recepția Aplicații în Visual Intern: DVD Electronic
72. activităţile efectuate carnetelor de Fox și Oracle compartimente și hârtie
pentru muncă scanate

Pagina 206 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

implementarea C.N.P.P. și Raport de


prevederilor actelor C.T.P. însoţire al DVD-
normative referitoare Extern: ului
la arhivarea Persoane fizice
electronică a Carnet/carnete
carnetelor de muncă de muncă
arhivate

Adresă
justificaţivă de
înaintare a
carnetului/carnet
elor de muncă
arhivate

Adrese/ Sesizări

Pagina 207 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Raport de
recepţie

Raport de import

Raport de
activitate locală

Raport de
versiuni
suplimentare ale
carnetelor de
muncă

Raport cu
numărul total de

Pagina 208 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

carnete de
muncă

Raport cu
numărul de DVD-
uri importate/
respinse

Rapoarte de
audit

Adresă de
confirmare a
importului
informaţiilor
existente pe
DVD

Pagina 209 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Adresă de
respingere a
DVD-ului

Răspunsuri
administrative

Răspunsuri
speciale

Adresă de
atenţionare
Procedura privind Eliminare - - - - -
desfăşurarea
73. activităţii de restituire
a sumelor
reprezentând

Pagina 210 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

contribuţie
individuală reţinută
de la asiguraţi,
plătită în plus faţă de
plafonul maxim
admis prin
prevederile legii nr.
19/2000, pe perioada
de timp în care a fost
instituit plafon
maximal al bazei de
impunere
Procedura privind Revizuire Primirea de Aplicații în Visual Intern: Solicitare cod Electronic
desfăşurarea solicitări de la Fox și Oracle compartimente personal de și hârtie
74. activităţii referitoare asigurați C.N.P.P. și asigurări sociale
la generarea codului C.T.P.
personal de aigurari Extern: Asigurați

Pagina 211 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

sociale pentru Formulare


lucratorii salariaţi, comunitare
lucrătorii E 001 – formular
independenţi şi de comunicare
membri familiilor E202 –
acestora care se Instrumentarea
deplasează în cadrul unei cereri de
comunităţii europene pensie
sau pentru E203 -
beneficiarii de Instrumentarea
pensii/drepturi de unei cereri de
asigurări sociale pensie de urmaş
care nu au atribuit, E204 -
potrivit legii, un cod Instrumentarea
numeric personal unei cereri de
pensie de
invaliditate

Pagina 212 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Adresă către
Casele
Teritoriale de
Pensii
Procedura privind Revizuire Declarații Aplicații în Visual Intern: Declaraţie Electronic
activităţile efectuate asigurați Fox și Oracle compartimente privind evidenţa și hârtie
pentru C.N.P.P. și nominală a
implementarea C.T.P. asiguraţilor si a
prevederilor actelor obligaţiilor de
75. normative referitoare plată către
la Pilonul I de pensii bugetul
asigurărilor
sociale de stat
(NOM)

Pagina 213 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Declaraţie de
asigurare (DLG)
Contract de
asigurare(CLG)

Adresă de
înaintare a
bazelor de date
teritoriale (NOM,
CLG, DLG ) şi a
rapoartelor cu
rezultatele
validării

Raport cu
rezultatele
validării care

Pagina 214 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

conţine cheile de
verificare ale
fişierelor
aferente NOM,
CLG, DLG.

Răspunsuri
Adeverinta
privind stagiul de
cotizare și a
punctajului
realizat în
sistemul public
de pensii

Borderou

Pagina 215 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura privind Revizuire Modificări Aplicații în Visual Intern: Serviciul Note interne Electronic
desfăşurarea legislative Fox și Oracle Aplicatii Plăți emise de și hârtie
activităţii de realizare Modificări Prestații directiile de
a programelor normative specialitate
informatice necesare Modificări interne
sustinerii activitatii de C.N.P.P. Fișiere ce contin
plăți pensii si alte informatii care
drepturi de asigurări trebuie
76. sociale consultate si
analizate de
către C.T.P. si,
dupa caz,
transmise către
C.N.P.P./ D.D.P.

Rapoarte
destinate

Pagina 216 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

procedurilor
interne la nivelul
C.T.P.
Procedura privind Revizuire Modificări Aplicații în Visual Intern: Serviciul Note interne Electronic
desfăşurarea Titlu nou: legislative sau Fox și Oracle Aplicatii Plăți C.N.P.P. si hârtie
activităţii de realizare Procedura normative Prestații
şi întreţinere a privind Baze de date cu
aplicaţiilor pentru desfăşurar informaţii despre
subsistemul ea declaraţiile
informatic interimar al activităţii nominale,
77.
C.N.P.A.S. privind de realizare declaraţii şi
contribuţiile şi contracte
modulele necesare la întreţinere individuale,
nivel C.N.P.A.S. în a anexele 1.3
susţinerea activităţii aplicaţiilor transmise de
de evidenţă stagii de privind C.T.P.
cotizare contribuţiile

Pagina 217 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

, modulele Note interne


necesare la emise de
nivel CNPP direcţiile de
în specialitate
susţinerea
activităţii de Baza de date
evidenţă necesară
stagii de prelucrării
cotizare informaţiilor
pentru
persoanele
străine fără CNP
generat de către
Direcţia pentru
Evidenţa
Persoanelor şi

Pagina 218 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Administrarea
Bazelor de Date
Baza de date
necesară
prelucrării
informaţiilor
pentru PILONUL
II

Rapoarte
specifice
modulelor
informatice
Baze de date de
evidenţă
contribuabili şi

Pagina 219 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

stagii de cotizare
la nivel naţional

Adeverinţe/
Certificate
privind stagiul de
cotizare şi
punctajul anual

Baze de date de
evidenţă
dispoziţii de
restituiri a unor
sume de la
bugetul de
asigurări sociale
de stat aferent

Pagina 220 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

CAS asigurat de
restituit aferent
perioadei 2001-
2007, în cazul in
care un asigurat
a avut declaraţii
lunare la mai
multi angajatori
iar suma
venitului asigurat
a depaşit
plafonul prevăzut
de Legea
19/2000.
Dispoziţie de
restituire pe
suport de hârtie

Pagina 221 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura privind Revizuire Modificări Aplicații în Visual Intern: Serviciul Note interne Electronic
desfăşurarea legislative și Fox și Oracle Aplicatii Plăți C.N.P.P. si hârtie
activităţii de realizare normative Prestații
a programelor Note interne
informatice necesare emise de
78.
sustinerii activitatii de directiile de
evidenţă a specialitate
contribuabililor
Rapoarte
specifice
Procedura Revizuire Modificări Aplicații în Visual Intern: Serviciul Adrese de la Electronic
operationala privind legislative și Fox și Oracle Aplicatii Plăți C.T.P.-uri către si hârtie
desfăşurarea normative Prestații și C.T.P. C.N.P.P.-
79. activităţii de realizare D.I.E.S.C.
a programelor Adrese de la
informatice necesare C.N.P.P.-
sustinerii activitatii de

Pagina 222 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

stabiliri pensii si alte D.I.E.S.C. către


drepturi de asigurări C.T.P.-uri
sociale
Planul de
Testare

Raportul de
testare

Documentatii
tehnice/manuale
de utilizare

Adrese de
testare

Pagina 223 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Adrese de
raspuns la
testare
Procedura privind Eliminare - - - - -
desfăşurarea
activităţii de realizare
şi întreţinere a
aplicaţiilor pentru
subsistemul
informatic interimar al
80.
C.N.P.A.S. privind
contribuţiile
modulele necesare la
nivel C.J.P. în
susţinerea activităţii
de evidenţă stagii de
cotizare

Pagina 224 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Procedura privind Revizuire Rutină Aplicații în Visual Intern: Serviciul Note interne Electronic
desfăşurarea Titlu nou: Fox și Oracle Aplicatii Plăți C.N.P.P. si hârtie
activităţii de urmărire Procedura Prestații
a persoanelor fizice privind Baze de date cu
obligate să se activităţile informaţii despre
asigure conform legii efectuate declaraţiile
19/2000 şi legii pentru nominale,
263/2010 identificare declaraţii şi
81. a in contracte
vederea individuale,
atragerii in anexele 1.3
sistemul transmise de
public de C.J.P.
pensii a
persoanelo Baze de date cu
r care informaţii despre
indeplinesc persoanele

Pagina 225 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

conditiile beneficiare de
pentru pensie transmise
asigurarea de C.J.P.
obligatorie
pe baza de Baze de date cu
declaratie informaţii
individuala furnizate din
de Registrul
asigurare, naţional de
precum si evidenţă al
actiunile persoanelor
efectuate transmise de
pentru Direcţia pentru
monitorizar Evidenţa
ea acestor Persoanelor si
activitati Administrarea
Bazelor de Date

Pagina 226 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

Note interne
emise de
direcţiile de
specialitate
Adresă către
Casele
Teritoriale de
Pensii
Procedura privind Revizuire Rutină Aplicații în Visual Intern: Baze de date cu Electronic
desfasurarea Fox și Oracle compartimente informaţii despre si hârtie
activitatilor necesare C.N.P.P. și declaraţiile
pentru identificarea C.T.P. nominale/D112,
82. incompatibilitatilor declaraţii şi
prevazute in legea contracte
nr.263/2010 privind individuale de
sistemul unitar de asigurare
pensii publice

Pagina 227 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern

transmise de
SENSC

Baze de date cu
informaţii despre
persoanele
beneficiare de
pensie

Note interne
emise de
direcţiile de
specialitate

Adresă către
Casele

Pagina 228 din 505


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Acțiunea care Programe Interacțiunea


Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern