Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație pe proprie răspundere

- succesor al titularului contractului de furnizare a energiei electrice -

Subsemnatul ............................................................................., domiciliat în localitatea ................

........................................, județul/sectorul ..................................................., strada ......................

.........................................., nr. ..............., bl. ................, sc. ................, et. .............., ap. ...............,

având CNP ....................................................., în calitate de succesor al titularului de contract

...................................................................., decedat în data de ............................., conform

Certificatului de Deces nr. ......................... emis la data de .........................., în scopul continuării

derulării contractului de furnizare a energiei electrice, declar pe propria răspundere că folosesc

imobilul situat în localitatea ............................................, județul/sectorul .....................................,

strada ...................................................., nr. .........., bl. ..........., sc. ............, et. ..........., ap. ...........,

și acest lucru nu este contestat de alt succesor al defunctului.

Menționez că îmi asum obligația de achitare a facturilor și preluarea tuturor responsabilităților ce

decurg din derularea contractului.

Totodată, îmi iau angajamentul ca în situația în care sunt modificate condițiile de fapt și nu voi

mai deține folosința imobilului voi anunța furnizorul și voi solicita imediat rezilierea contractului de

furnizare a energiei electrice a cărui derulare mi-am asumat-o, în caz contrar mă angajez că voi

plăti facturile emise în baza acestuia și rămase neachitate.

Data Semnătura

............................. .....................................