Sunteți pe pagina 1din 5

5236717

P o p e s c u L u m i n i t a
P o p e s c u L u m i n i t a
X 0 6 / 0 2 / 7 8 R o m â n i a
X 0 6 / 0 2 / 7 8 R o m â n i a

S t r . Z o r i l o r n r 8 b l E 2 8 s c B a p 1 2
S t r . Z o r i l o r n r 8 b l E 2 8 s c B a p 1 2
7 2 0 2 3 7 S u c e a v a J U D . S U C E AVA
7 2 0 2 3 7 S u c e a v a J U D . S U C E AVA
4 0 - 0 7 4 - 2 1 1 3 6 3 8
4 0 - 0 7 4 - 2 1 1 3 6 3 8

lumi_zixmail@yahoo.com

5 2 3 6 1 7 3 MESTERIUC

2 7 8 0 2 0 6 3 3 5 0 1 0

0 3 / 0 8 / 1 8 {{_es_:signer1:signature}}
Luminita Popescu (3 Aug. 2018)
{{_es_:signer2:signature}}
{{_es_:signer1:email
lumi_zixmail@yahoo.com }} {{_es_:signer2:email }}
CELE MAI BUNE PRACTICI

Informaţii importante de reţinut pentru începerea Afacerii


dumneavoastră Amway

Amway oferă o oportunitate de afacere egală – este deschisă tuturor indiferent de sex,
naţionalitate, apartenenţă religioasă sau politică. Atunci când vă construiţi propria Afacere
Amway, este necesar să respectaţi Regulile de Conduită Amway, Politicile Amway, precum
şi toate legile şi reglementările legale locale în vigoare. Ca să înţelegeţi mai bine, am
explicat, în cadrul acestui document, câteva principii importante aplicabile afacerii Amway.
Regulile de Conduită Amway, precum şi Politicile de Afaceri Amway sunt disponibile pe
www.amway.ro.
Vă recomandăm să colaboraţi îndeaproape cu îndrumătorul dumneavoastră, cu Platina
dumneavoastră si alti IPA Amway din linia superioara de indrumare deoarece aceştia
reprezintă o sursă de informaţii valoroasă datorită experienţei lor. In cazul in care ave ți
neclarități sau pentru a aprofunda această temă, vă rugăm să parcurge ți cu aten ție
Regulile de Conduită sau Contractul Amway, disponibile pe www.amway.ro.
Cum să deveniţi Întreprinzător Privat Autorizat Amway • Construirea unui grup de afaceri reprezintă o parte importantă a unei
(IPA Amway) afaceri echilibrate. Este important să pregătiţi şi să motivaţi IPA Amway
• Puteţi începe o Afacere Amway dacă sunteţi major şi aveţi capacitate pe care i-aţi îndrumat personal.
contractuală deplină, nu deţineţi deja o Afacere Amway pe piaţa • Reţineţi că IPA Amway din grupul dumneavoastră sunt şi ei Întreprinzători
respectivă şi respectaţi legile locale. Privaţi Autorizaţi Amway independenţi. Utilizarea MAA-urilor (Materiale
• Cuplurile căsătorile nu pot deţine decât o Afacere Amway. Auxiliare de Afacere care nu sunt produse de Amway) precum şi
• Dacă aţi mai deţinut anterior o Afacere Amway, este necesară o perioadă participarea la întâlniri/evenimente sau în cadrul unui Sistem de Suport
de inactivitate de minim 6 luni până la 2 ani atunci când vreţi să fiţi este în întregime opţională.
îndrumat din nou. Dacă nu sunteţi sigur(ă) în ceea ce priveşte perioada • Un aspect important îl reprezintă protejarea Liniei de îndrumare (LOS).
de inactivitate care se aplică în cazul dumneavoastră, vă rugăm să Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea 6 a Regulilor de Conduită
contactaţi filiala Amway România. Amway.
• Dacă acum înregistrați prima Afacere Amway în orice pia ță, trebuie să • Toţi IPA Amway sunt responsabili cu utilizarea şi protejarea informaţiilor
aveți reședința legală în țara în care doriți să începe ți Afacerea Amway. clienţilor şi ale IPA Amway în beneficiul tuturor celor care participă în
Afacerea Amway.
Construirea unei Afaceri Amway – câteva observaţii generale
• Respectaţi regulile de bază aplicabile tuturor oportunităţilor de afaceri, în Publicitatea în Afacerea Amway
special: • Recomandarea personală a Amway şi a produselor Amway este cea mai
a. construiţi-vă afacerea în mod profesionist, dând dovadă de curtoazie şi bună cale de a face publicitate. Oamenii ţin seama adesea de o
consideraţie; recomandare de la o persoană pe care o cunosc.
b. desfăşuraţi-vă activitatea conform regulilor de etică, în mod responsabil • Dacă sunteţi interesaţi de mai multă publicitate pentru Afacerea
din punct de vedere financiar şi conform regulilor de afaceri; dumneavoastră Amway, Produsele Amway şi Oportunitatea de Afaceri
c. acţionaţi întotdeauna cu integritate; Amway, vă rugăm să consultaţi www.amway.ro sau să vă contactaţi
d. fiţi responsabil pentru tot ceea ce faceţi în afacerea dumneavoastră; îndrumătorul/Platina sau filiala Amway pentru informaţii suplimentare,
e. contactaţi-vă partenerii în mod profesionist, nu subestimaţi relaţiile pentru a vă asigura că faceţi totul corect şi în conformitate cu Regulile de
existente, ci folosiţi-le în mod adecvat. conduită şi legile şi reglementările legale în vigoare.
• Pentru a proteja Afacerea dumneavoastră Amway şi Oportunitatea de • Este esenţial să ştiţi că Amway este proprietarul tuturor mărcilor
afaceri Amway în general, fiţi onest(ă) şi deschis(ă) în privinţaAfacerii comerciale, mărcilor de servicii şi logourilor; prin urmare, orice utilizare a
Amway şi nu vă angajaţi în vânzări sau practici de marketing forţate, unor astfel de materiale trebuie să fie autorizată în prealabil de Amway.
false sau înşelătoare.
• Pentru a evita posibilele conflicte, vă rugăm să separaţi cu grijă afacerea Activităţile pe internet
dumneavoastră Amway de orice alte activităţi comerciale în care sunteţi Dacă decideţi să folosiţi reţeaua de internet mondială în beneficiul Afacerii
implicat(ă). dumneavoastră Amway, există câteva elemente de bază de care trebuie să
• Pentru a evita orice conflict cu alţi IPA Amway, trataţi-i cu respect şi nu vă ocupaţi, în funcţie de activitatea dumneavoastră.
interveniţi în desfăşurarea afacerilor lor Amway. • Amway vă recomandă să utilizați www.amway.ro pentru a promova
• Amway face plăți Întreprinzătorilor Priva ți Autoriza ți Amway pe baza afacerea dumneavoastră Amway. Aveți chiar posibilitatea de a crea o
Planului Amway de Vânzări şi Marketing. Vă rugăm să reţineţi că simpla pagină dedicată afacerii dumneavoastră Amway pe site-ul de mai sus
îndrumare a altor persoane nu este remunerată – o Afacere Amway de pentru a vă promova Afacerea Amway și a vă servi clien ții. Pentru detalii
succes este construită pe baza echilibrului dintre vânzarea produselor suplimentare, vă rugăm să vizitaţi www.amway.ro sau să contactaţi filiala
către clienţii finali de pe piaţa dumneavoastră Amway şi îndrumarea altor Amway.
persoane pentru a face acelaşi lucru. • Orice altă pagină web pentru promovarea Afacerii Amway, a produselor
• Este important să înţelegeţi că dumneavoastră decideţi când, dacă şi cât Amway sau a Oportunităţii de Afaceri Amway trebuie să fie autorizată de
de mult cumpăraţi. Este, de asemenea, important să nu deţineţi supra- Amway înainte de publicarea sa pe internet. Pentru a afla mai multe
stocuri de produse Amway, ci să comandaţi produse Amway numai când informaţii, vă rugăm să consultaţi Politica paginilor web pentru IPA
este necesar şi numai în cantităţi rezonabile. Amway.
• Dacă vreodată hotărâți că nu mai sunteţi interesat(ă) de construirea • Dacă sunteţi interesat(ă) de Platformele Social Media, vă rugăm să reţineţi
propriei Afaceri Amway, puteţi rezilia contractul în orice moment, că aceste platforme trebuie să fie folosite pentru a consolida reputaţia
informând Amway în scris în privinţa acestui lucru. Amway şi a tuturor IPA Amway. Reţineţi că ceea ce spuneţi se reflectă
asupra reputaţiei dumneavoastră şi asupra reputaţiei Amway. Publicul
Prezentarea produselor Amway, a companiei Amway şi larg trebuie să aibă o imagine pozitivă asupra a ceea ce se petrece în
a Oportunităţii de Afaceri Amway lumea Amway. Nu folosiţi Social Media pentru „prospectare”. Pentru
• Când vorbiţi despre produsele Amway, afirmaţiile dumneavoastră trebuie informaţii suplimentare, consultaţi Îndrumări Social Media. În orice caz –
să fie reale, corecte şi pline de acurateţe. Vă recomandăm insistent să regulile care se aplică în lumea offline în ceea ce priveşte modul de
promovaţi afirmaţii corecte despre produse şi să folosiţi întotdeauna promovare a produselor Amway şi de prezentare a afacerii Amway se
afirmaţiile publicate de Amway în literatura oficială Amway locală sau pe aplică şi în lumea online.
site-urile oficiale Amway autorizate pe piața din România.
• Garanţia Satisfacţiei Amway este un activ valoros în vânzarea produselor Puteţi construi o Afacere Amway la nivel internaţional.
Amway; nu uitaţi să vă informaţi clienţii despre acest lucru. • În calitate de Întreprinzător Privat Autorizat Amway, aveţi oportunitatea de
• Pentru a vă asigura că produsele Amway sunt prezentate corect, numai a vă construi afacerea la nivel internaţional prin îndrumarea
IPA Amway sunt autorizaţi să le vândă direct către clienţi. Ca o regulă internațională a altor persoane sau prin construirea propriilor afaceri
generală, produsele Amway nu pot fi vândute în spaţii comerciale multiple pe alte piețe.
(publice) tradiţionale. Ca excepție de la regulă, și numai ca urmare a • Reguli speciale se aplică atunci când este vorba de o afacere multiplă în
autorizării primite de la Amway, expunerea și vânzarea produselor afara Europei. Vă rugăm să parcurge ți Politica de Sponsorizare
Amway poate fi permisă în locații selective. Vă rugămsă ține ți cont de Internațională pentru a afla detalii și, de asemenea, contacta ți
faptul că această regulă poate varia de la o țară la alta, în func ție de îndrumatorul / Platina dumneavaostră, filiala Amway și/sau verifica ți
legislația locală și nevoile pieței. www.amway.ro
• Atunci când prezentaţi Oportunitatea de Afaceri Amway şi Planul Amway
de Vânzări şi Marketing, trebuie să fiţi onest(ă), precis(ă) şi deschis(ă) – Conformitate şi proces
aceasta începe cu invitaţia la o prezentare: afirmaţi foarte clar că doriţi să Înţelegem că toţi Întreprinzătorii Privaţi Autorizaţi Amway intenţionează să-şi
prezentaţi Oportunitatea de Afaceri Amway şi/sau produsele Amway. construiască afacerea în mod corespunzător.
Faceţi cunoscut faptul că sunteţi Întreprinzător Privat Autorizat Amway.
Nu exageraţi prezentarea Planului Amway de Vânzări şi Marketing – Dacă apare vreodată o problemă legată de respectarea Regulilor de
oamenii pot deveni mult prea entuziasmaţi în ceea ce priveşte dinamica Conduită Amway şi a Politicilor Amway, Amway are la dispoziţie un proces
şi credibilitatea planului. de notificare şi aplicare consecvent, corect şi transparent.

246611RO1 09/2017
Termeni și Condiţii ale CERERII-TIP AMWAY de ÎNSCRIERE
1. Acceptarea. Prin depunerea acestui Contract de Cumpărător Privilegiat AMWAY, și ca Subsemnatul să folosească aceste Informaţii Confidenţiale
Plus („Contractul”) completat și semnat în mod corespunzător către numai în măsura și scopurile în care el este autorizat prin Contractul de
AMWAY ROMÂNIA MARKETING SRL, companie creată conform legilor Cumpărător Privilegiat Plus. Subsemnatul nu va transfera sau divulga
din România, cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu, nr. 241A, etaj Informaţii Confidenţiale niciunei terţe persoane, inclusiv altor IPA
2, sector 2, cod 020276, reprezentată prin reprezentantul său autorizat și Amway/Cumpărători Privilegiaţi Plus, exceptând conformitatea cu
înregistrată la Registrul Comerţului București sub nr. J40/10650/1996 termenii anume formulaţi ai Contractului de Cumpărător Privilegiat Plus,
(numită în continuare „AMWAY”), persoana semnatară (în continuare fără autorizarea scrisă, dată în prealabil, a AMWAY. La revocarea sau
„Subsemnatul” sau „Dvs.”) se oferă să încheie acest Contract cu AMWAY nereînnoirea Contractului de Cumpărător Privilegiat Plus, Subsemnatul
pentru a-și desfășura activitatea în calitate de Cumpărător Privilegiat va returna către AMWAY toate Informaţiile Confidenţiale aflate în posesia
Plus, sub rezerva Termenilor și Condiţiilor prezentate în acest document sa. Subsemnatul confirmă și consimte că orice încălcare a acestei
(„Contractul”) și Documentele anexate așa cum sunt ele definite pe prima prevederi a Contractului constituie încălcarea materială și poate atrage
pagină a acestei Cereri-tip Amway. Acceptaţi că orice încălcare a după sine daune ireparabile pentru AMWAY, îndreptăţind AMWAY să
oricăruia dintre Documentele statutare se consideră a fi încălcarea apeleze la măsuri imediate coercitive sau similare pentru a preveni
acestui Contract. În caz de conflict, Termenii și Condiţiile actuale vor încălcarea în continuare a Contractului de către Cumpărătorul Privilegiat
prevala în faţa Documentelor anexate. Pentru a deveni Cumpărător Plus sau divulgarea de Informaţii Confidenţiale de către acesta. Orice
Privilegiat Plus Amway, Subsemnatul trebuie să depună la AMWAY o obligaţie de confidenţialitate conform acestei prevederi este aplicabilă și
Cerere-tip pentru Cumpărător Privilegiat Plus semnată corespunzător, după încetarea Contractului Cumpărătorului Privilegiat Plus.
inclusiv Termenii și Condiţiile incluse în acest Contract și să achite taxa
de reînnoire anuală solicitată de AMWAY pentru servicii administrative și 3. Durata. Contractul este stabilit pentru o anumită durată. În cazul în care
servicii internet prestate de AMWAY, precum și pentru piesele actualizate nu este încheiat anterior acestei date de către Dvs. sau de Amway în
de literatură oferite de Amway. AMWAY poate accepta această ofertă modul descris la paragraful 8, Contractul rămâne în vigoare până la 31
comunicând acceptarea ofertei în mod corespunzător către Dvs. decembrie, anul iniţial al Contractului, în cazul în care a fost semnat
împreună cu numărul Dvs. de identificare AMWAY; odată acceptat, acest înainte de 1 iulie. Dacă este semnat pe 1 iulie sau după 1 iulie,
Contract împreună cu toate Documentele anexate vor intra în vigoare și Contractul va rămâne în vigoare până la 31 decembrie anul următor. În
vor avea caracter obligatoriu în relaţia Dvs. cu AMWAY. Dacă AMWAY cazul în care nu a fost încheiat anterior sau reînnoit, Contractul încetează
refuză această ofertă, AMWAY va notifica în scris Subsemnatul, și va în mod automat la data de 31 decembrie a anului calendaristic
rambursa orice sumă achitată de Subsemnatul către AMWAY. Adi țional la corespunzător. Contractul poate fi reînnoit prin trimiterea unei cereri de
dreptul de retragere menționat mai sus, Subsemnatul poate revoca reînnoire către AMWAY (care este ulterior acceptată de către AMWAY)
Contractul fără penalizare sau responsabilitate și fără obligativitatea împreună cu dovada de achitare a taxei de reînnoire sau prin reînnoire
motivării acţiunii sale, transmiţând o notificare scrisă cu privire la automată în cazul în care a existat o astfel de înţelegere în scris în acest
revocarea sa către AMWAY în termen de 180 de zile calendaristice de la sens cu AMWAY, prin intermediul acestui Contract sau în alt mod.
notificarea având ca obiect acceptarea acestui Contract de către Termenii reînnoirii trebuie să fie termenii Contractului, a șa cum sunt
AMWAY. AMWAY va rambursa Subsemnatului orice sumă achitată către aceștia modificaţi periodic conform paragrafului 4 de mai jos. AMWAY
AMWAY în legătură cu acest Contract. poate refuza cererea de reînnoire, așa cum este definit în regula 3.9 în
Regulile de Conduită Amway. Dacă AMWAY refuză o cerere de reînnoire,
Dreptul de retragere AMWAY va notifica Subsemnatul în scris cu cel puţin 30 de zile
Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza calendaristice în avans și va returna orice sumă plătită către AMWAY în
motivele, în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile legătură cu această reînnoire.
începând de la ziua încheierii contractului. Pentru a vă exercita dreptul
de retragere, trebuie să ne informați la adresa Amway România 4. Modificarea termenilor. În funcţie de prevederile Regulilor de Conduită,
Marketing S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr. 241A, et. 2, Sector 2, cod dacă nu există alte prevederi legale, AMWAY poate modifica termenii
poștal 020276, număr de telefon +40 37 37 882 32 cu privire la decizia acestui Contract, sau parte a acestuia, inclusiv Documentele anexate,
dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract utilizând o comunicând aceste schimbări în literatura oficială AMWAY, sau pe site-ul
declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin po ștă, fax oficial AMWAY sau prin orice alt mecanism permis de legea aplicabilă.
sau e-mail). În acest scop, puteți folosi modelul de retragere alăturat; Toate modificările intră în vigoare începând cu data prezentată în
folosirea lui nu este însă obligatorie. Pentru a respecta termenul-limită de notificare, dar nu mai devreme de patru (4) săptămâni de la notificare, în
retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea cazul în care legea nu prevede altceva. Dacă însă sunt necesare
dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. modificări de orice natură în Contract pentru ca acesta sau orice parte a
acestuia să se conformeze oricărei legi aplicabile cu caracter obligatoriu,
Consecințele retragerii atunci modificările respective intră în vigoare cu efect imediat de îndată
Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la ce sunt adoptate de către AMWAY. Dacă Subsemnatul are obiecţii la
dumneavoastră, inclusiv costurile livrării (cu excep ția costurilor orice astfel de modificări, el poate dispune încetarea imediată a
suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare Contractului.
decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri
nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care 5. Delegare. Nici acest Contract, nici drepturile și obligaţiile prevăzute în
suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest act nu pot fi atribuite, delegate sau transferate în orice alt mod de
prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceea și către Subsemnat, fără a obţine în prealabil acordul scris al AMWAY.
modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzac ția ini țială, cu
excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă 6. Autorizarea. După completarea și semnarea cu succes a acestui
modalitate de rambursare. În orice caz, nu vi se vor percepe comisioane Contract de către Subsemnatul și după aprobarea acestuia de către
ca urmare a unei astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până AMWAY, AMWAY acordă, iar Subsemnatul primește, dreptul de a
la data la care primim înapoi bunurile sau până la momentul la care ne- nominaliza, îndruma, sprijini și motiva persoane care să se alăture
ați furnizat dovada că ați trimis înapoi bunurile, fiind valabilă data cea Afacerii AMWAY („AB”) în calitate de Cumpărători Privilegiaţi Plus sau
mai apropiată. Expediați bunurile sau înmâna ți-le direct nouă, fără Întreprinzători Privaţi Autorizaţi AMWAY(„IPA”), în Linia de îndrumare
întârzieri nejustificate și în orice caz în decurs de maximum 14 zile de la Consolidată (regiunea „CLOS”), conform termenilor definiţi în
data la care ne-ați comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă Documentele anexate și în Planul Amway de Vânzări și Marketing
bunurile sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Va („Planul”). În plus, Subsemnatul este autorizat, în mod neexclusiv, să
trebui să suportați costul direct al returnării bunurilor. Sunte ți responsabil achiziţioneze Produse și Servicii AMWAY direct de la AMWAY pentru el
doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipulări altele sau în numele său la preţ Amway (stabilit în mod periodic de AMWAY la
decât cele necesare pentru determinarea naturii, calită ților și func ționării propria sa discreţie) și să primească reduceri și/sau alte beneficii de la
bunurilor. AMWAY conform Documentelor anexate și Planului.

2. Informaţii despre dreptul de proprietate și confidenţialitate. AMWAY Alţi termeni şi condiţii (continuare). Termenii şi condiţiile continuă pe
este deţinătorul tuturor informaţiilor, în mod special al celor confidenţiale spatele formularului Informaţii pentru plăţi.
și al informaţiilor care fac obiectul dreptului de proprietate și al secretelor
de comercializare referitoare la produsele sale, la afacerea sa și la Linia
de îndrumare (LOS) conform celor definite în Regulile de Conduită
Amway („Informaţii confidenţiale”). Subsemnatul confirmă și consimte ca
respectivele Informaţii Confidenţiale să rămână mereu proprietatea

1
Linia de îndrumare: în raport cu un IPA Amway/Cumpărător Privilegiat Plus, toți ceilal ți IPA/Cumpărători Privilegia ți Plus aflaţi în Linia Ascendentă şi Descendentă a acestuia.
Linia Ascendentă înseamnă persoana care este Îndrumătorul personal, Îndrumătorul Indirect sau Îndrumătorul Internaţional al persoanei respective, și a șa mai departe. Linia
Descendentă înseamnă persoana care este îndrumată personal sau indirect de către IPA/Cumpărătorul Privilegiat Plus (nu însă şi persoana care este îndrumată interna țional de
către IPA/ Cumpărător Privilegiat Plus), împreună cu fiecare IPA/Cumpărător Privilegiat Plus pe care o astfel de persoană a îndrumat-o personal sau indirect, și a șa mai departe.
Termenul LOS se poate referi de asemenea la toți IPA/Cumpărătorii Privilegiați Plus, cu relațiile lor de îndrumare stabilite și urmărite de Amway în conformitate cu termenii
Contractului, după cum contextul îl poate cere.

Termeni și Condiţii ale CERERII-TIP AMWAY de ÎNSCRIERE (continuare)


7. Sfera de aplicare și beneficiile. Conform celor stipulate în Documentele 10. Schimbarea statutului. Subsemnatul poate solicita autorizarea
anexate, se înţelege în mod explicit și se convine că Subsemnatul nu schimbării statutului său în statut de IPA Amway și, în felul acesta, să- și
este autorizat (a) să desfășoare activitate bazată pe vânzarea cu atribuie și să transfere Contractul de Cumpărător Privilegiat Plus acestuia
amănuntul a produselor achiziţionate de la AMWAY; (b) să primească din urmă, depunând împreună cu acesta un Act Adiţional IPA semnat.
compensaţii, inclusiv, dar fără a se limita la beneficii în numerar, plăţi, AMWAY poate accepta sau refuza respectivul Act Adiţional la propria sa
comisioane sau orice altă formă de plată de la AMWAY, ca urmare a discreţie și poate să condiţioneze acceptarea sub rezerva furnizării de
îndrumării potenţialilor cumpărători în afacerea Amway drept informaţii și/sau documente suplimentare.
Cumpărători Privilegiaţi Plus sau IPA; sau (c) să participe la programe de
stimulare a vânzărilor oferite de către AMWAY în exclusivitate pentru IPA 11. Utilizarea numelui și a imaginii. Dvs. permiteţi ca AMWAY să utilizeze
Amway. Subsemnatul certifică prin prezenta că în momentul în care fotografii, imagini video și media înregistrate despre Dvs. ( și despre co-
devine Cumpărător Privilegiat Plus, nu se va angaja să revândă Produse solicitant, dacă este cazul) sau despre imaginea Dvs./a co-solicitantului.
AMWAY și că AMWAY își rezervă dreptul de a revoca statutul de Dvs. confirmaţi și sunteţi de acord că AMWAY să folosească orice astfel
Cumpărător Privilegiat Plus al Subsemnatului în cazul în care se încalcă de înregistrare media, numele dvs. și nivelul de calificare, în orice scop
această sau orice altă prevedere a prezentului Contract și/sau a licit, inclusiv, fără a se limita însă la utilizarea pe internet (reţeaua
Regulilor de Conduită sau a Politicilor AMWAY. Subsemnatul se internaţională), în materiale fotografice, în alte materiale audio-vizuale, în
angajează să ducă la îndeplinire toate activităţile conform cerinţelor broșurile AMWAY și în reclame, și toate acestea fără compensare. A ți
acestui Contract, a Documentelor anexate, a tuturor prevederilor legale luat la cunoștință că puteți anula această permisiune trimi țând o
locale și fiscale. Subsemnatul consimte să furnizeze dovada respectivei solicitare oficială în acest sens, pe adresa Amway mai sus men ționată.
conformităţi în cazul eventualelor solicitări periodice din partea AMWAY.
Sub rezerva că Subsemnatul se conformează tuturor cerinţelor 12. Legea aplicabilă. Acest Contract va fi guvernat, înţeles și interpretat
prezentate în acest Contract și în Documentele anexate, a șa cum sunt conform legislaţiei din Romania. Orice dispută ivită din sau în legătură cu
acestea modificate periodic, Subsemnatul poate întruni condiţiile pentru a acest Contract trebuie să fie soluţionată pe cale amiabilă între Părţi. În
primi promoţii și pentru a participa la programele de reduceri concepute cazul în care o astfel de soluţionare nu este posibilă, conflictul se va
de AMWAY, conform detaliilor prezentate în documentele anexate și în soluţiona de instanţele competente.
Plan. Subsemnatul nu este obligat să achiziţioneze Materiale Auxiliare de
Afaceri („MAA”), așa cum acest termen este definit în Regulile de
Conduită.

8. Rezilierea contractului. Subsemnatul sau AMWAY poate rezilia


Contractul furnizând celeilalte părţi o notificare în scris. Rezilierea la
cererea Subsemnatului va intra în vigoare imediat după comunicarea
respectivei notificări, dacă legea nu dispune altfel. Rezilierea de către
AMWAY se va realiza pentru încălcarea concretă a acestui Contract de
către Subsemnatul și în conformitate cu Secţiunea 11 a Regulilor de
Conduită.

9. Statutul de Cumpărător Privilegiat Plus. Cumpărătorul Privilegiat Plus


este un consumator al produselor AMWAY care acţionează în baza
acestui Contract drept Parte contractantă independentă în nume propriu,
desfășurând activităţi conform prezentului act, și nimic din acest Contract
nu va fi interpretat ca dând naștere la relaţii de intermediere, franciză sau
altă relaţie de dependenţă între AMWAY și Subsemnat, și nimic din
prezentul act nu va institui Cumpărătorul Privilegiat Plus în poziţie de
agent, broker, achizitor, beneficiar de franciză, reprezentant contractual
sau de altă natură din partea AMWAY. Subsemnatul confirmă prin
prezenta că acest Contract nu creează relaţie de muncă a șa cum este ea
definită conform legislaţiei în vigoare aplicabile. Subsemnatul confirmă și
înţelege că deși are libertatea de a îndruma noi Cumpărători Privilegiaţi
Plus și IPA Amway, acest lucru nu i se impune și este liber să- și conducă
afacerile în acest sens, după cum consideră. Fără a se limita la
caracterul general al celor de mai sus, nici una din prevederile din
prezentul act nu va acorda oricărei dintre Părţile contractante calitatea de
agent, angajat sau reprezentant legal al oricărei alte părţi contractante în
orice scop, indiferent de natura acesteia, și nici nu îi va acorda
autoritatea de a-și asuma sau crea orice obligaţie din partea sau în
numele oricărei alte părţi contractante.

S-ar putea să vă placă și