Sunteți pe pagina 1din 4

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe
Prioritatea de investiții: 10(i). ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”
Obiective specifice: (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.
Numărul de identificare al Contractului: POCU/74/6/18/18/106294
Numele solicitantului: Asociaţia Infojus Iaşi
Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN
VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_
PARESCO

ANALIZĂ DE COST DE PIAŢĂ

PRIVIND ACHIZIŢIA DE TABLE INTERACTIVE INTELIGENTE

Produsul vizat:

Tablă interactivă inteligentă - configuraţia vizată: videoproiector cu rezolutie XGA nativa de 1024 x 768 pixeli, luminozitate
3300 de lumeni si un contrast de 3.000:1, suport perete, tabla interactiva Light 87"", software in limba romana si toate
accesoriile pentru montaj.

S-au analizat ofertele de pe piaţa on-line a furnizorilor de echipamente IT, exemplificative fiind ofertele
prezentate în ceea ce urmează, corelate cu îndeplinirea cerinţelor minimale vizate: