Sunteți pe pagina 1din 22

CAPITOLUL IV. Neglijenta in serviciu.

Pericolul social al infrac\iunii prcvazute la a,1. 329 din CP al RM consta in faptul ca perso.ana cu
func\ie de rilspundcrc nu indepl�te sau indeplin�e in mod necorespunzlltor obliga\iile de
sc,viciu, ca rezullnt al unei atitudini neglijente sau necon�tiin.cioase fa\a de ele, cauziind astfel
daune in proportii mari intercsclor publice sau drepturilor �i intereselor ocrotite de lege ale per­
soanelor fizice sau juridice.

Obiecrul juridic spec:ialal acestei infrac\iuni formeaza rela\iile sociale cu privire la activitatea
legllla a intrcprinderilor, institutiilor, organiza1iilor de stat sau administra\iei publice locaJ.e.

Lat ura obicctivii a_ infrac(iunii date se caracterizeaza prin prezen\a obliga-1oric a urm3toarelor
trei semnc:

a) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de cAtre persoana cu func1ie de rasplllldere


a obligariilor de serviciu ca rczultat al unci atitudini neglijente sau necollljtiincioase fa\A de ele;

b) cauzarca de daune in proportii mari interesclor publicc sau drepturilor �i intereselor ocrotite de
lege ale persoanelor fizice sau juridice;

c) prezen\a legarurii de cauzalitate intre fapta �i urmarile prejudiciabile.

Caracterul infraqional al comportamentului flip1uitorului in sav�irea infrac\iunii date se poate


exprima atilt prin inac1iune (neindeplinirca obli-ga\iunilor de serviciu), cat �i prin ac1iune
(indeplinirea oecorespunzl!toare a obliga\iunilor de serviciu).Pentru tragerea la riispundere penalA
a persoanei cu func\ie de rlispundere pentru neglijenfa in serviciu, urmeazll a ti stabilite:

I. obligafiuniJe concrete de serviciu, care in modul corespun.zator i-au fost incredio131e persoanei
cu func\ie de rdspundere;

2. obligatiunile care nu au fost i.ndeplinite sau indeplinite in modul ne-corespunzator;

3. cauzarea de catre persoana respectivA a daunelor tn proporjii mari inte-reselor publice sau
drepturilor �i intereselor legale ale persoanelor fizice sau juridice;

4. dacA a avut persoana cu funclie de raspunderc posibilitatea reala, atat obicctiv, cat �i subiectiv,
pentru indeplinirea corespunzAtoare a obligatii-lor de serviciu $i preintampinarea survenirii
urrmlrilor prcjudiciabile. AbsenJa posibilita�i reale de a executa in modul corespuo:zlitor
obligatiile de serviciu exclude tragerea la riispundere penalA pentru neglijen\a in serviciu a
persoanei cu functie de rl!spundere.
17
Last modified: 13:52