Sunteți pe pagina 1din 56

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

Ing. Ioan I. CURTA

REZUMAT
TEZĂ DE DOCTORAT

Studii şi cercetări privind sistemele tehnice


destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale
asupra biosistemelor

Studies and researches on technical systems


for the analysis of the effects of colloidal
solutions on biosystems

Conducător științific
Prof.univ.dr.ing. Ileana-Constanța ROȘCA

BRAȘOV, 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV
BRAŞOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT

D-lui (D-nei) ..............................................................................................................

COMPONENŢA
Comisiei de doctorat
Numită prin ordinul Rectorului Universităţii „Transilvania” din Braşov
nr. 7719 din 13.11.2015

PREŞEDINTE: Prof.dr.ing. Olimpiu MUNTEANU, Decan al Facultăţii DPM,


Universitatea Transilvania din Braşov
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: Prof.univ. dr.ing. Ileana-Constanta ROSCA,
Universitatea Transilvania din Braşov
REFERENŢI: Prof.dr.med. Dumitru Constantin DULCAN
Membru al Academiei Americane de Neurologie
Universitatea Titu Maiorescu, București
Dr.ing. Teodor VELEA, Cercetător Științific Principal gradul I,
Director General al Institutului Național de cercetare-dezvoltare
pentru metale neferoase și rare – IMNR, București
Prof.univ.dr.ing., dr.marketing Angela REPANOVICI
Universitatea Transilvania din Brașov

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat:


30.01.2016, ora 10:00, sala UII3.

Eventualele aprecieri sau observaţii asupra conţinutului lucrării vă rugăm să le transmiteţi


în timp util, pe adresa icurta@yahoo.com, ilcrosca@unitbv.ro.

Totodată vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat.

Vă mulţumim.
“ Un sistem deschis - şi viaţa este organizată pe acest principiu - implică un
permanent schimb de substanţă, energie şi informaţie cu mediul”
(Inteligenţa materiei, Dumitru Constantin -Dulcan 2013)

4
CUPRINS
1. INTRODUCERE 5
2. STADIUL ACTUAL PRIVIND METODELE ŞI SISTEMELE TEHNICE DESTINATE 7
ANALIZEI RĂSPUNSULUI UMAN LA STIMULI EXTERNI
2.1 Argintul în medicină 7
2.1.1. Scurt istoric 7
2.1.2. Utilizarea argintului în USA 8
2.1.3. Utilizare Argintului în Europa de Est 9
2.1.4. Cercetări în România 10
2.2. Argintul şi abordarea utilizării sale din prisma nanotehnologiei 10
2.2.1. Experimente şi studii privind aspecte antitumorale ale nanoparticulelor şi ionilor de 11
argint
2.2.2. Efectul sinergic al Ag + împreună cu diferite antibiotice 11
2.2.3. Argintul – efecte antibactericide 12
2.2.4. Argintul şi acţiunea sa asupra formaţiunilor tumorale 13
2.3. Cercetări despre biocâmp 14
3. OBIECTIVELE TEZEI 17
4. CONTRIBUŢII LA METODA DE MĂSURARE A PARAMETRILOR CORPULUI UMAN 19
FOLOSIND APARATE MODERNE
4.1. Generalitați 19
4.2. Metoda şi aparatele tip GDV 19
4.2.1. Procedura de lucru recomandată cu aparatele tip GDV 20
4.2.2. Limitări în interpretarea rezultatelor obţinute prin metoda GDV 21
4.3. Aparatul şi metoda SCIO 21
4.3.1. Avantajele metodei 21
4.3.2. Limitari în folosirea aparatelor SCIO 21
5. CONTRIBUŢII EXPERIMENTALE 23
5.1. Soluţia coloidală 23
5.1.2 Analiza TEM a soluţiei coloidale de argint utilizată în cadrul experimentelor 23
5.2. Metode de investigare a biocâmpului 24
5.3 Măsurări efectuate cu aparatul electroencefalograf 25
5.4 Măsurări efectuate cu aparatul IKEL PL 2 25
5.5 Măsurări efectuate cu aparatul GDV Kamera Compact 26
5.5.1 Parametrii care pot fi măsuraţi cu ajutorul aparatelor de tip GDV Camera- Compact 26
5.5.2 Măsurători test în vederea determinării intervalelor optime de măsurare viitoare 27
5.5.3 Măsurări cu GDV Camera-model Compact efectuate pe un lot semnificativ statistic 28
5.5.4 Concluzii 31
5.6 Măsurări combinate cu aparatul SCIO şi aparatul GDV Camera model Compact 31

1
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

5.7 Măsurări efectuate cu aparatul tip GDV - Bio well 33


6. CONCLUZII FINALE. CONTRIBUȚII ORIGINALE. DISEMINAREA REZULTATELOR. 35
DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE
6.1. Contribuții originale 35
6.2. Diseminarea rezultatelor 35
6.3. Direcții viitoare de cercetare 36
7. CONCLUZII FINALE 37
BIBLIOGRAFIE 40

2
SUMMARY
1. INTRODUCTION 5
2. CURRENT STATUS ON METHODS AND TECHNICAL SYSTEMS DESIGNED FOR 7
ANALYSING HUMAN RESPONSE ON EXTERNAL STIMULI
2.1 Silver in medicine 7
2.1.1. Brief history 7
2.1.2. The use of silver USA 8
2.1.3. The use of silver in Eastern Europe 9
2.1.4. Romanian researches 10
2.2. Silver and its use in terms of nanotechnology approach 10
2.2.1. Experiments and studies regarding the antitumor aspects of nanoparticles and silver 11
ions
2.2.2. Ag+ synergistic effect together with different antibiotics 11
2.2.3. Silver – antibacterial effects 12
2.2.4. Silver and its action on tumor formations 13
2.3. Biofield reseaches 14
3. DOCTORAL THESIS GOALS/ OBJECTIVES 17
4. CONTRIBUTIONS TO THE MEASUREMENT METHOD USING HUMAN BODY 18
PARAMETERS WITH MODERN APPLIANCE SUPPORT
4.1. Generalization 18
4.2. Method and GDV type device 19
4.2.1. Recommended working procedure with GDV type devices 20
4.2.2. Limitations in the results interpretation obtained through the method GDV 21
4.3. SCIO Method and devices 21
4.3.1. The method advantages 21
4.3.2. Constraints in using the SCIO devices 21
5. EXPERIMENTAL CONTRIBUTIONS 23
5.1. Colloidal solution 23
5.1.2 TEM analyse of a silver colloidal solution used in experiments 23
5.2. Biofield investigation methods 24
5.3 Measurements carried out with electroencephalography device 25
5.4 Measurements carried out with IKEL PL 2 device 25
5.5 Measurements carried out with compact GDV Camera device 26
5.5.1 Parameters measured with compact GDV Camera device 26
5.5.2 Tests measurements to determine the optimal future measuring ranges 27
5.5.3 Measurements with GDV Camera Compact model performed on a sample statistically 28
significant
5.5.4 Conclusions 31

3
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

5.6 Combined test results obtained with SCIO device and GDV Compact Camera model 31
device
5.7 Measurements carried out with the GDV – Biowell type device 33
6. FINAL CONCLUSIONS. ORIGINAL CONTRIBUTIONS. RESULTS DISEMINATION. 35
FUTURE RESEARCES
6.1. OriginaL personal contributions 35
6.2. Results diseminations 35
6.3. Future researches 36
7. FINAL CONCLUSIONS 37
REFERENCES 40

4
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

1. INTRODUCERE
Ideea elaborării acestei teze se află în câteva cuvinte din motto :

„Un sistem deschis - şi viaţa este organizată pe acest principiu - implică un permanent
schimb de substanţă, energie şi informaţie cu mediul” (Inteligenţa materiei, Dumitru
Constantin -Dulcan 2013).
Acceptarea conceptului schimb de energie şi informaţie - schimbul de substanţă fiind evident,
este un pas înainte în găsirea răspunsului la întrebarea: Ce este viata? [ Schrodinger, 1944].
În ultimii 25 de ani a început o nouă eră în dinamica industrie a materialelor, şi anume
nanotehnologia. Proprietăţile unei substanţe se schimbă odată ce este fin dispersată în particule de doar
câţiva atomi, cel mai probabil din cauza raportului foarte mare între suprafaţă şi volum. Termenul de
nanotehnologie este dat de dimensinile extrem de reduse (nm= 10-6 mm), adică de un milion de ori
mai mici decât un milimetru, sau de 80.000 de ori mai mici decât grosimea medie a unui fir de păr.
Aplicaţiile acestei noi tehnologii sunt numeroase, predominând cele din domeniul medical, apoi
în domenii ca industria spaţială, aviaţie militară, tratarea apei, industria alimentară, acoperiri cu
straturi subţiri, bio-senzori, aplicaţii în industria textilă, industria sticlei, mase plastice etc. Odată cu
interesul crescut pentru studiul proprietăţilor nanomaterialelor au apărut numeroase studii despre
argint, nanoAg (AgNPs), şi argintul fin dispersat în soluţii coloidale, în care dimensiunea particulelor
este între 0,5 şi 100 nm, existând la data actuală (2015), peste 22.000 referinţe – articole ştiintifice -
care tratează despre aplicaţiile medicale, bazate în principal pe efectul antibactericid al acestuia.
În acest sens considerăm util să amintim studii din ultimii 5 ani prin care au fost demonstrate
proprietăţi deosebite ale nanoparticulelor de argint, cum ar fi : determină apoptoza celulelor maligne
[Sandeep, 2015], [Nogueira, 2014], [Foldjberg, 2010], [Morones, 2010], inhibă dezvoltarea virusului
HIV [Kim, 2012], inhibă o formă de leucemie, şi inhibă replicarea virusului hepatitei B [Luk et all,
2008].
Cu certitutudine argintul este la ora actuală elementul chimic cel mai cercetat şi subiectul celor
mai numeroase studii pe plan mondial. Cu toate acestea, autorii studiilor declară în cuprinsul lucrărilor
lor că nu se cunoaşte complet mecanismul prin care argintul acţionează asupra biosistemelor:

„Deşi efectul antimicrobian al nanoparticulelor de argint a fost studiat extensiv, meca-


nismul prin care se manifestă efectul antibactericid nu este înţeles în mod clar“ [Rai,2012]
„Interacţiunea particulelor anorganice cu biosistemele abia începem să o înţelegem, deşi
aplicaţiile potenţiale au fost remarcate şi sunt într-o creştere susţinută“-[Morones, 2004]

A fost momentul în care am sesizat faptul că metodele de studiu asupra mecanismelor prin care
acţionează argintul ( nanoparticule, ioni si soluţii) asupra biosistemelor se afla intr-un impas relativ,
cerecetarile concentrandu-se pe verificarea unor efecte favorabile deja consacrate. Intenţia de a gasi alte
modalitaţi de acţiune , şi noi răspunsuri, în completarea celor deja descoperite, se putea materializa doar
printr-o nouă abordare, care să privească întreaga problemă dintr-un punct total diferit.
Ioan CURTA. Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Page 5
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

Având în vedere aceste consideraţii, teza de doctorat “Studii şi cercetări privind sistemele
tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor” îşi propune să aducă o
viziune nouă asupra modului cum poate fi pus în evidenţă efectul pe care o substanţă, în cazul de faţa
NAGECI ( nano argint electrocoloidal ionic), îl poate produce asupra unui biosistem, corpului uman.
Modalităţile de măsurare sunt de avangardă, aparatele folosite în măsurători fiind construite pe baza
principiilor din fizica cuantică şi analiza fractală neliniară.

Lucrarea are o structură formata din 7 capitole şi 20 Anexe.


În primul capitol Introducere sunt prezentate noţiuni generale cu privire la subiectul tezei,
rezumatul celorlalte capitole, precum şi mulţumiri adresate persoanelor care au ajutat la elaborarea
acestei teze.
În capitolul 2, Stadiul actual al cercetărilor, se referă la prezentarea comparativă a sistemelor
care permit măsurarea a diverşi parametrii ai corpului uman, din punctul de vedere a abordării clasice,
bazată pe fizica newtoniană şi al abordării moderne, cu ajutorul aparatelor care aplică principii ale
fizicii cuantice.
În capitolul 3, Obiectivele Tezei, sunt dezvoltate motivaţia în elaborarea acestei teze, ţintele de
atins şi modul în care urmează să se desfăşoare demersul de cercetare.
În capitolul 4, Contribuţii la metodă, sunt prezentate: metoda de obţinere a soluţiilor folosite în
cadrul experimentelor, traseul logic care a dus la cuplarea mai multor metode de măsurare pentru a se
pune cât mai bine în evidenţă modul în care acţioneaza soluţia folosita la teste, şi descrierea modului
de lucru.
În capitolul 5, Contribuţii experimentale, sunt descrise proiectele experimentelor, paramerii a
căror valoare urmează să fie determinată, aparatele de măsură folosite în experimente, protocoalele de
lucru, factorii de mediu care pot influenţa măsurătorile, prezentarea metodelor statistice prin care se
vor prelucra datele experimentale şi discuţii.
În capitolul 6, Contribuţii originale. Diseminarea rezultatelor. Direcţii viitoare de cercetare,
sunt prezentate contribuţiile originale şi personale, precum şi direcţiile viitoare de dezvoltare a
cercetării. În acest capitol este prezentată şi propunerea de dezvoltare a unei noi discipline şi anume
Ecologia bioenergetică, care să aibă ca obiect de studiu modul în care substanţe sau câmpuri de
energie din imediata noastră apropiere interacţionează şi produc efecte asupra propriului nostru
biocâmp.
În capitolul 7, Concluzii, sunt dezvoltate concluziile care pot fi trase pe baza analizei datelor
experimentale, prelucrate sau nu prin metode statistice.
În finalul lucrării este prezentată Bibilografia studiată pe parcusul elaborării tezei, compusă din
articolele ştiintifice, cărţi, teze de doctorat în rezumat, brevete şi articole postate pe internet, care toate
împreună au constituit sursele de informare şi au fost prezentate ca referinţe.
Anexele în numar de 20, prezintă tabele, exemple de calcul, acorduri de participare la teste,
analize de laborator, notificări, analize statistice, etc.
Pe parcursul celor 5 ani, am beneficiat de ajutorul şi susţinerea a numeroase persoane, care mi-
au acordat încrederea lor şi m-au sustinut moral pentru ducerea la bun sfârşit a acestei teze. Multumesc
tuturor încă o dată pe această cale.

6
2. STADIUL ACTUAL PRIVIND METODELE ŞI SISTEMELE TEHNICE
DESTINATE ANALIZEI RĂSPUNSULUI UMAN LA STIMULI EXTERNI
Articolele ştiinţifice care studiază efectul nanoparticulelor de argint, sau a soluţiilor coloidale de
argint se focalizează îndeosebi asupra organismelor unicelulare, sau asupra studiilor de evaluare a
pragului de toxicitate asupra organismelor pluricelulare.
În timpul cercetării bibliografice nu am găsit decât puţine menţiuni despre modul de acţiune a
acestora asupra organismului uman, şi nici o menţiune despre modul cum acţionează asupra câmpului
energetic si informaţional uman.

2.1 ARGINTUL ÎN MEDICINĂ

2.1.1. Scurt istoric


Ca metal nobil, alături de aur, argintul a fost utilizat începând cu zorile omenirii pentru
confecţionarea obiectelor de cult, vaselor de băut şi bijuteriilor. Este posibil ca proprietăţile antiseptice
ale acestuia să fie unul din factorii care au dus la utilizarea lui pentru emiterea de monede, având în
vedere că în antichitate măsurile de igienă erau aproape inexistente iar banii ca mijloc de schimb
puteau fi vectori epidemici.
Argintul a fost utilizat în scopuri medicale pentru prima dată în Egipt, cu 3000 de ani î.e.n, sub
formă de foiță care se aplica pe răni, împiedicând infectarea lor. Ulterior, argintul a fost folosit de către
civilizațiile ulterioare celei egiptene: greacă, romană, persană. Nu au fost găsite referinţe arheologice
care să arate utilizarea medicinală a argintului în culturile din America Centrala şi de Sud - mayaşe,
aztece sau incașe - în ciuda abundenţei în zonă a acestui metal.
Alte izvoare istorice arată utilizarea argintului în antichitate, astfel: Herodot scria că regele
Persiei bea apă şi folosea numai vase de argint pentru a se proteja de boli, iar Hipocrate, descria
utilizarea acestuia pentru tratarea rănilor şi păstrarea apei. [Mungiu, 2009]

Fig 1.1. Monedă ateniană Fig 1.2. Cupă dacică de argint din tezaurul de la Sâncrăieni (Harghita)

În Evul mediu, Paracelsus a folosit mult argintul în scop medical. Pracelsus, care practica şi
alchimia, recomanda argintul în tulburări psihice şi în epilepsie, datorita faptului că alchimic argintul
corespunde Lunii, iar în ce priveşte corpul uman, corespunde capului [Pies, 2011]. La începutul

7
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

secolului al XVIII-lea, nitratul de argint a fost folosit în tratamentul plăgilor, ulcerelor şi a altor
afecţiuni ale pielii.
Tot în perioada evului mediu, cei bogaţi, care foloseau vesela de argint şi păstrau apa de băut în
vase de argint au fost mai feriţi de marile epidemii de ciumă din sec XIV şi XV. De fapt, în Europa
exista termenul de „sânge albastru” care se aplica generic membrilor clasei nobiliare, şi care probabil
se datorează unei forme uşoare de argirie apărută datorită folosirii continue de veselă de argint
[Mungiu 2009].
Succesul medical al preparatelor conţinând argint este relativ modest până la Samuel
Hahnemann, întemeietorul homeopatiei. El descrie proprietăţile argintului şi utilizarea acestuia ca
medicament, Apothekerlexikon/Dicţionarul farmacistului, apărut în anul 1798. Inițial Hahnemann
descrie două forme ale nitratului de argint, iar în 1820 introduce pentru prima dată argintul, sub formă
de Argentum metallicum, în forma sa coloidală, ca medicament util în terapia medicală.
Un aspect inedit a fost relatat după campania din Rusia a împăratului francez Napoleon, când s-a
descoperit că armata rusă păstra apa de băut în butoaie care aveau aplicate în interior folii de argint.
Abia în a doua jumătate a secolului IXX, utilizarea argintului în medicină a devenit uzuală, în
special prin contribuția ginecologul german Carl Sigmund Franz Credé (1819-1882), care a
recomandat, în 1881, tratamentul cu o soluţie de 1% nitrat de argint pentru prevenirea inflamaţiei
gonococice a ochilor noilor născuţi. Efectele profilaxiei Credé au fost spectaculoase, deoarece a
eliminat aproape complet numărul de cazuri de orbire a noilor născuţi (de la 10% la 0,2%). În scurt
timp, în Statele Unite ale Americii şi în aproape toate ţările europene, metoda Credé a devenit
obligatorie. După mai bine de 100 de ani, în 1993, un studiu făcut în Germania arăta că renunţarea la
obligativitatea legală a folosirii acestei metode profilactice în spitalele de stat nu s-a făcut din cauză că
şi-ar fi pierdut eficienţa ci datorită scăderii până aproape de dispariţe a infecţiilor cu transmitere
sexuală – în special a celei gonococice.
În secolul IXX, cea mai importantă descoperire cu privire la acţiunea argintului a fost făcută de
botanistul elveţian Von Nageli. În cercetările acestuia din anul 1869 sunt descrise proprietăţile
antibactericide ale soluţiilor coloidale de argint, staniu şi cupru. Aprofundând cercetările, în 1893, Von
Nágeli constată că aceste proprietăţi deosebite sunt datorate stării ionice a argintului, şi introduce
termenul oligodinamic, ceea ce înseamnă a fi activ în cantități reduse. El a constatat faptul că
concentraţii de doar 0,00000001% de ioni de argint sunt suficienţi pentru a omorî germenii (Spirogyn)
din apa proaspătă [Mungiu, 2009].
În 1920 apare la Londra cartea „ The use of Colloid in Healt and Disease”, autor Alfred Searle,
în prefaţa căreia se arată că pentru a putea să îşi arate întreaga eficienţă, medicamentele trebuie
administrate sub forma coloidală, deoarece toate fluidele corpului sunt de asemenea în stare coloidală.
În Gemania anului 1928 apare procedeul „Katadin” inventat de prof. Kause, care foloseşte o
metodă de tratare a apei din punct de vedere bacteriologic folosind filtre speciale cu suprafeţe
acoperite cu argint.

2.1.2. Utilizarea argintului în USA


La sfârşitul secolului IXX, argintul era utilizat frecvent ca agent antibacterian, dar de aici până la
o utilizare excesivă ca panaceu nu a fost decât un pas. Afecţiunile pentru care era utilizat erau

8
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

numeroase: afecţiuni pumonare, BTS (boli cu transmitere sexuală), afecţiuni oftalmologice, afecţiuni
dermatologice, boli infecţioase, raportându-se efecte pozitive şi în cazuri septice grave (meningite,
septicemii, peritonita) [Mungiu,2009].
Între 1893 şi 1940, datorita rezultatelor deosebite obtiunute în practică, în urma unor studii
ştiinţifice, argintul a fost folosit pe scară largă. Prestigiosul Journal Of American Medical Asociation,
în perioada 1920 – 1942 prezintă numeroase articole privind rapoarte clinice şi observaţii în urma
aplicării orale sau intravenoase a argintului coloidal, şi a altor compuşi de argint, în principal săruri.
Alte jurmale de prestigiu care au publicat articole despre utilizarea argintului, inclusiv constatarea de
reacţii adverse ( Argirie) au fost The Lancet şi în The British Medical Journal BMJ.
Odată cu dezvoltarea antibioticelor, după 1940, utilizare argintului în scopuri medicale a fost
treptat abandonată, în literatura ştiinţifică apărând doar referinţe despre cercetări sporadice cum ar fi
cele ale dr. Robert Becker, dr. Roger Altman, dr. Harry Margraf (USA).
În USA argintul coloidal a fost considerat medicament până în anul 1999 cand FDA –Federal
Drug Adminsitration a interzis această denumire-permiţând să fie comercializat doar sub denumirea de
supliment alimentar. Robert O. Becker, autorul cunoscutei cărţi The Body Electric; subliniază că în
experimentele sale a folosit ionii de argint în plăgi infectate. Ionii de argint au distrus toate bacteriile
fără a afecta ţesutul sănătos, inclusiv tulpinile rezistente la antibiotice şi ciupercile. Mai mult chiar, Dr
Becker descrie o proprietate absolut remarcabilă, care nu a mai fost studiată ulterior şi anume că, în
vitro-în prezenţa unui curent slab, aplicat unui electrod de argint, celule specializate se dediferenţiază
(revin la starea nediferenţiată-embrionară) aceste celule putând fi folosite în scopul regenerarii la
organisme superioare care nu au această proprietate în mod natural. Articolul a fost publicat în
prestigioasa revistă Nature în 1974.
Un aspect remarcabil îl reprezintă studiile din anii 60-70, desecretizate, postate pe site-ul NASA
cu privire la tratamentul apei reciclate cu ajutorul unor generatoare de ioni de argint, în cadrul
programului spatial american Apollo, laboratorului orbital Skylab, şi programului navetelor spaţiale.
În momentul de faţă Staţia Spaţială Internaţională foloseste, doar în partea sovietică, tehnologii de
tratament a apelor reciclate pe baza de ioni de argint, (partea americană foloseşte iod în acelaşi scop). Pe
întreaga durată a programului spaţial sovietic, apoi pe staţia spatiala MIR, şi în prezent pe Staţia Spaţială
Internaţională au fost folosite cu rezultate deosebite aparate de tratare a apei cu ioni de argint [A20].
În ultimii 20 de ani utilizarea argintului a cunoscut un reviriment în USA, apărând numeroase
studii care au readus în atenţia publicului proprietăţile deosebite ale acestui metal, mai ales în forma de
nanoparticule. Dr. John W. Roberts, Natural Immunogenics Corporation din SUA, a realizat în
decembrie 2004 un studiu prin care a stabilit că efectul bactericid asupra stafilococului auriu produs de
argintul coloidal ionic este de 100 de ori mai puternic decât cel al argintului metalic colidal ne-ionic,
în condiţiile în care studiul a fost realizat conform standardelor FDA (Food and Drug Administration,
organismul de reglementare din SUA a alimentelor şi medicamentelor) pentru buna practică în
laborator.

2.1.3. Utilizare Argintului în Europa de Est


Există o abordare diferită despre administrarea produselor din argint între ţările ocidentale şi
Federaţia Rusă ca moştenitoare a cercetărilor fostei Uniuni Sovietice. Spre deosebire de Vest, unde

9
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

preparatele de argint coloidal sunt produse cu concentrații mari de argint ( între 5 și 100 mg/l) şi
administrate în caz de necesitate, în Rusia, concentrațiile utilizate în mod obișnuit sunt extrem de mici
( de la 0,05 până la 0,10 mg/l ) dar utilizate continuu, în apa potabilă, predominând aspectul preventiv.
În Rusia şi ţările foste sovietice cercetarea asupra efectelor argintului, nanaoargintului şi compuşilor
de argint a fost făcută la nivel academic, un nume de referinţă fiind academicianul de origine
ucraineană prof. Leonid Kulsky.

2.1.4. Cercetări în România


În anii 1960, la Facultatea de Farmacie a Universităţii „Carol Davila” din Bucureşti, profesorul
în farmacologie Fârşirotu a făcut studii asupra argintului coloidal, pe care le-a publicat în Revista de
Farmacologie.
În perioada 1980, dr. Ing. Nicolici Vasilie, directorul Laboratorului de cercetări neconvenţionale
din cadrul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), realizează o instalaţie de producere a apei
îmbogăţită cu ioni de argint folosită pentru sterilizarea apei minerale. Dl Nicolici, în 1984 a luat o
mostră din apa îmbogăţită cu ioni de argint şi a pus-o într-un borcan cu câteva legume. După 28 de
ani, în 2012, am văzut, am ţinut în mână şi am făcut fotografii cu acel borcan, în care legumele nu se
alteraseră (Anexa 7).
Recent, dr. Gavriliu de la ICCE Bucureşti , a făcut publice studii privind proprietăţile antiseptice
ale particulelor de nanoargint, singur, sau în asociere cu oxid de titan, şi folosirea acestora în
conservarea alimentelor.

2.2. ARGINTUL ŞI ABORDAREA UTILIZĂRII SALE DIN PRISMA


NANOTEHNOLOGIEI

După 1970, odată cu constatarea că antibioticele folosite incorect provoacă apariţia unor germeni
cu rezistenţă crescută, şi a unor noi tulpini virale a caror virulenţă deosebită este capabilă să provoace
epidemii sau chiar pandemii ( H1N1, HIV, SARS, EBOLA, boala Lime) cercetările asupra argintului, în
special asupra formelor obţinute prin nanotehnologie (nanoargint, argint coloidal, argint ionic) au
redemarat şi au avut un parcurs ascendent. În momentul actual putem spune că argintul (şi proprietăţile
sale) este cel mai studiat element, apărând sute de noi articole ştiinţifice în fiecare an. Această dezvoltare
în cercetarea argintului, în special în domeniul medical, se datorează a două atribute principale: aplicarea
lui nu induce rapid apariţia unor forme de rezistenţă a germenilor, şi pentru că acţionează asupra unei
game largi de bacterii, fungi, alge – el se comportă asemenea unui antibiotic cu spectru larg.
Cercetări recente, din ultimii ani, arată domeniile largi de aplicare ale proprietatilor argintului, şi
mai ales ale nanoargintului: prioritar în medicină, apoi în tratamentul şi purificarea apei, vopsele şi
acoperiri pentru protejarea suprafeţelor sensibile la contaminare, haine acoperite cu nanoargint,
biosenzori, etc.
Din rezultatele recente ale cercetărilor în domeniul medical vom prezenta în câteva studii cu
posibil impact deosebit în viitor privind posibile aplicaţii în tratamentul antitumoral şi oncologic,
micşorarea ratei de înmulţire a virusului HIV, cercetări promiţătoare cu privire la tratamentul leucemiei.

10
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

2.2.1. Experimente şi studii privind aspecte antitumorale ale nanoparticulelor


şi ionilor de argint
În studiul “Interaction of silver nanoparticles with HIV-1” prof Jose Luis Elechiguerra şi
colaboratorii săi, au efectuat un studiu sprijiniţi de imagini obţinute cu microscopul electronic TEM,
asupra posibilelor efecte ale interacţiunii dintre nanoparticule de argint şi virusul HIV-1.

a) b) c)
Fig 1.3. Imagini ale virusului HIV-1: imagine HAADF a unui virus HIV-1 expus la nanoparticule de argint. În
cartuşul din partea de sus a imaginii este prezentat aranjamentul spațial regulat în grupuri de trei nanoparticule
(a); imagine HAADF de HIV-1 virusuri neexpuse la tratament cu nanoparticulelor de argint. În cartuşul de sus
se poate evidenţia aranjamentul spațial regulat observat pe suprafața netratată cu HIV-1 virus (b); distribuția
mărimii nanoparticulelor de argint legate/ataşate la virusul HIV-1 (c).

Prof Jose Luis Elechiguerra, de la universitatea Austin, Texas a efectuat o serie de teste în vitro,
privind efectul nanoparticulelor de argint asupra virusului HIV-1, puse în evidenţă prin microscopie
electronică TEM. Au fost folosite particule de argint cu dimensiune controlată în intervalul 1-10 nm,
cu 3 nm diametru mediu. [Elechiguerra, 2005]
Concluzia acestui studiu, publicat în Journal of Nanobiotehnology în iunie 2005, a fost că
nanoparticulele de argint se ataşează de glicoproteinele GP120 ale virusului şi astfel inhibă în vitro
cuplarea/ legarea virusului la celulele gazdă. Altă concluzie a studiului a fost că din considerente
geometrice legate de mărimea virusului, nanoparticulele mai mari de 10 nm nu se pot ataşa de
“cârligele” glicoproteice GP120 ale virusului, confirmând observaţia empirică care arată că
nanoparticulele mai mari de 10 nm nu au efect antiviral. Concentraţiile folosite au fost între 50 şi 100
ppm.

2.2.2. Efectul sinergic al Ag + împreună cu diferite antibiotice


Într-un studiu recent [140] din iulie 2012, prof Morones, Universitatea Harvard , a arătat efectul
Ag+, testat împreună cu 3 antibiotice diferite pe culturi în vitro de E Coli, în comparaţie cu acţiunea
fiecarui antibiotic. Studiul a arătat efectul sinergic, amplificat, de fiecare data cand Ag + a fost testat
împreună cu unul din cele 3 antibiotice (ampicilina, ofloxacina şi gentamicina) – faţă de efectele
determinate de acestea singure, făra argint.
Studiul a avut ca motivaţie faptul că se constată pe plan mondial o scădere a eficacităţii clinice a
antibioticelor, ceea ce impune marirea dozelor administrate, şi strategii noi, în special împotriva
germenilor patogeni gram negativi care au dezvoltat rezistenţe la tratamentele clasice. Concluziile

11
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

studiului au arătat că Ag+ poate potenţa acţiunea unei game largi de antibiotice împotriva bacteriilor
gram negativ. Studiile in vitro şi in vivo efectuate pe şoareci infectaţi cu două tulpini diferite de
peritonită au arătat că utilizarea Ag+ permite extinderea spectrului unui antibiotic –vancomicina asupra
bacteriilor gram negativ, întărind arsenalul împotriva infecţiilor bacteriene. Concentraţia de Ag+
folosită a fost de 30 microMol.

Fig 1.4. Efectul de scădere cu semnificaţie statistică (p<0.001) a numărului de bacterii în urma tratamentului
peritonitei induse la şoareci faţă de grupul de control netratat: negru-fără tratament; verde-tratată cu
vancomicina; gri-tratament cu Ag +; roşu –tratament cumulat Ag+ şi Vancomicina. [140]

Mecanismul de acţiune al Ag+, fără a fi explicat pe deplin, constă în perturbarea mai multor
procese metabolice celulare bacteriene, homeostazia fierului şi creşterea permeabilităţii membranei
bacteriene.
În acelaşi studiu s-a stabilit printr-un alt test că acţiunea Ag+ împreună cu gentamicina scade de
100 de ori numărul de celule bacteriene responsabile de infecţii pulmonare şi ale tractului urinar, pe
biofilme cultivate in vitro, faţă de efecte mult mai reduse luate separat. [Morones, 2013]

2.2.3. Argintul – efecte antibactericide


“The bactericidal effect of silver nanoparticles” (2005) este una din lucrările ştiinţifice devenite
clasice, a fost citat în mai mult de 2000 de alte articole, şi a devenit unul dintre cele mai citate 10
articole din istoria Jurnalului de Nanotehnologie.
În acest articol, prof . Morones, care la acea dată lucra la Departamentul de inginerie chimică a
Universităţii Texas, Austin Texas, prin imagini obţinute cu ajutorul TEM, arată o parte din modul de
acţiune a nanoparticulelor de argint asupra diferitelor tipuri de tulpini bacteriene.

a) b) c) d)
Fig 1.5. Imagini STEM care arată interacțiunea dintre bacterii şi nanoparticule de argint: E. coli (a); S. tyfus (b);
P. aeruginosa (c); V. Cholerae (Holera) (d).

12
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

Acest studiu este important deoarece concluzionează:


- 75 μg ml−1(75ppm) este concentraţia de argint la care efectiv toate tipurile de bacterii au fost
distruse
- dimensiunea particulelor care este eficientă contra bacterilor este cuprinsă în intervalul 1-10
nm, cu 3,5nm la mediană, ceea ce conduce la concluzia următoare
- efectul bactericid depinde de suprafaţa de contact a nanoparticulelor cu bacteria, adică
cu cât sunt mai mici nanoparticulele cu atât efectul este mai accentuat.
- mecanismul de acţiune, fără a fi deplin elucidat arată că are loc o modificare a permeabilităţii
membranei celulare bacteriene, în urma căreia nanoparticulele şi ionii de de argint pătrund în
celulă. În acelaşi timp argintul, prin afinitatea deosebită cu sulful, oxigenul şi fosforul,
modifică drastic alte proprietăţi ale membranei celulare [Pies, 2010].

Fig 1.6. Distribuţia nanaoparticuleleor de Fig 1.7. Bacterie de E Coli, penetrată în interior şi având
argint folosite în experimentul din fig 5. ataşată de membrană numeroase nanoparticule de argint.

2.2.4. Argintul şi acţiunea sa asupra formaţiunilor tumorale


Leucemia
Într-un articol foarte recent, publicat în aprilie 2015, „Effects of silver nanoparticles and gold
nanoparticles on IL-2, IL-6, and TNF-α production via MAPK pathway in leukemic cell lines”, autorii
C. Parnsamut şi S. Brimsode de la Universitatea din Bangkok, Thailanda, au folosit nanoparticulele de
argint şi aur pentru a studia efectul acestora asupra celule leucemice (Jurkat T linfocitice și monocitice
de tip U937). Rezultatele studiului au evidențiat faptul că fiecare linie de celule leucemice tratată cu
nanoparticule Ag și Au manifestă un răspuns pe o cale distinctă, care inhibată producția de citokine,
generând un efect de contracarare a procesului de proliferare celulară. Aceste efecte ale
nanoparticulelor de argint şi de aur la nivelul celulelor leucemice ar putea căpăta în scurt timp un rol
semnificativ în elaborarea formulelor și schemelor de tratament pentru leucemie, cel mai probabil ca
tratament auxiliar sau combinat cu tratamentele conventionale.
Sunt necesare studii suplimentare pentru a se studia efectele nanoparticulelor pentru a se evalua
toxicitatea asupra celulelor sangvine normale.
Leucemia (din greaca veche λευκός leukos „alb” și αἷμα haima „sânge”) este un tip de cancer al
sângelui sau al măduvei osoase caracterizată printr-o creștere anormală a celulelor imature albe din
sânge, numite blaști (singular blast).

13
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

Tumori mamare
În articolul „Antitumor activity of colloidal silver on MCF-7human breast cancer cells” autorii
Moisés A Franco-Molina& all, de la Universitatea Nouvo Leon, Mexic, au studiat efectele unei soluţii
de argint coloidal asupra celulelor tumorale tip MCF 7. Plaja de concentraţii folosită a fost de la 1,75
nanograme/ml, până la 17,5 nanograme/ml, temperatura 37C, timp de incubare 5 ore. În urma
experimentului a rezultat ca argintul coloidal a avut efect citotoxic asupra celulelor tumorale mamare
MCF7, determinand apoptoza, în funcţie de doză, începând cu 3,5 nanograme/ ml. În urma a trei teste
distincte a fost întocmit tabelul de mai jos:

Fig 1.8. Viabilitatea celulară a celulelor MCF 7 şi celulelor PBM, funcţie de concentraţia de argint coloidal.

Rezultate: argintul coloidal a avut efect citotoxic dependent de doză la celulele MCF-7 de cancer
mamar prin inducerea apoptozei începând cu 3,5ng/ml (p<0,005), şi nu a avut efect toxic asupra
celulor sangvine normale PMBA (celule de sânge nononuclear periferic). Acest rezultat poate
considera argintul coloidal ca o variantă terapeutică alternativă în tratamentul cancerului mamar.
Acest set de rezultate poate fi considerat, din nou, ca fiind rezultate deosebit, având în vedere că
printr-un mecanism încă nedescoperit, argintul coloidal pare a face diferenţa între celulele maligne şi
celulele sănătoase.
O concluzie similară – şi anume că modul în care nanoparticulele de argint determină apoptoza
celulelor tumorale mamare constituie un motiv puternic pentru a le considera ca un agent potenţial în
terapia acestei maladii este prezentat în articolul ”Nanoparticle Induced Oxidative Stress in Cancer
Cells: AddingNew Pieces to an Incomplete Jigsaw Puzzle” a autoarei Daniele Rubert Nogueira de la
Universitatea Santa Maria Brazilia, publicat în Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 15, 2014.

2.3. CERCETĂRI DESPRE BIOCÂMP

Există puţine colective internaţionale care se ocupă de studiul biocâmpului uman. Se pot
menționa câteva colective care se ocupă de studii interdisciplinare având ca scop studiul biocâmpului
uman, şi a altor obiective asociate :
- dezvoltarea de aparate terapeutice avansate: grupul IMEDIS, din Rusia (www.imedis.ru),
- cercetări privind medicina orientală, şi apropierea acesteia de medicina clasică prin: CIHS
Subtle Energy Research Laboratory - ca mentor prof. Dr Hirosi Motoyama,
- cercetări pentru valorificarea conceptelor medicinei indiene Ayurveda (Universitatea
Maharastra Institute of Technology’s –Pune, India),

14
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

- cercetătorii grupaţi în jurul prof. Korotkov, care au ca scop comunicarea în lumea vie şi îmbu-
nătăţirea performanţelor aparatelor tip GDV, până la transformarea lor în aparate de diagnostic -
www.biointernet.ru.
- colectivul de cercetare grupat în jurul prof. Inyusin de la Universitatea Alma Ata din
Kazakhstan, cu preocupări legate de bioplasmă şi cold plasma.
În Romania, dr. fiz. Ioan Mămulaş de la Institutul Naţional de Medicină Complementară şi
Alternativă Florin Brătilă Bucureşti a prezentat în 2011, o ipoteză deosebit de interesantă pentru
interpretarea conceptului de biocâmp.
Colectivul de cercetare Imedis-Moscova, Rusia, s-a constituit în jurul unui nucleu de ingineri si
medici de diferite specializări de la Institutul de Cercetări Energetice din Moscova, grupaţi în jurul
Prof Y. Gotowski, decanul facultăţii de cibernetică MEI. În urma a 15 ani de studii a fost dezvoltată
gama de aparate de tip Imedis, constând în: Imedis Expert – prezentat în teză, Imedis –BRTA, aparat
de rezonanţă şi tratament, Mini Imedis Expert. Grupul are mai bine de 15 ani expertiză în medicina
energetică şi informaţională. Ideile lor se bazează pe conceptul de abordare a organismului ca un
întreg, în care procesele de schimb de informaţii şi energie asigură homeostazia organismului. Grupul
consideră că esenţa medicinii alternative energetice constă în activarea mecanismelor naturale ale
organismului pentru restaurarea stării de sănătate, iar abordarea fiecărui subiect trebuie să se facă în
mod unic şi personalizat. Organizează cursuri de medicină alternativă cu durata de 12 zile având în
programă bazele acupuncturii şi homeopatiei, metoda de electro diagnostic Voll, diagnostic şi
tratamente utilizand nosode, cromoterapie, etc. http://imedis.ru/pages/135.
CIHS California Institut of Human Science, este un institut privat de învăţământ superior şi
cercetare din USA, înfiinţat şi patronat până la decesul său din nov 2015 de către Prof dr. Hirosi
Motoyama.
Încă din anul 1992, Institutul CHIS dispune de un Laborator de Cercetare a Energiei Subtile,
înfiinţat ca un centru multidisciplinar de cercetare, care are ca scop studierea diverselor efecte
măsurabile a energiei bio-electrice umane prin intermediul instrumentelor de măsurare şi a
metodologiilor riguroase de analiză. Acest laborator a fost înfiinţat deoarece se anticipează că ”secolul
XXI va însemna debutul sintezei dintre diverse domenii şi discipline ştiinţifice: medicină, biologie,
fizică, psihologie, etc rezultând o noua paradigmă holistică a fiinţei umane”. Abordarea curentă în
cercetare se bazează în primul rând pe măsurarea acupunctelor situate pe meridianele de acupunctură.
Măsurătorile se efectuează cu aparatul electronic AMI ( Aparatus for Meridian Identification) inventat
de dr. Motoyama, în combinaţie cu alte instrumente convenţionale de cercetare.
http://www.cihs.edu/whatsnew/seminar_071010.html.
The Centre for Biofield Sciences (CBS) și-a început activitatea în 1998, sub conducerea Dr.
Thornton Streeter în cadrul Universităţii Maharastra Institute of Technology’s (MIT), Pune, India.
Universitatea Maharasa este una dintre cele mai mari universităţi de pe plan mondial cu peste 65.000
studenţi. Scopul creării Centrului CBS a fost de a iniţia cercetări pentru întocmirea hărţii biocâmpul
uman și de ai găsi modalităţi de utilizare în domeniul asistenței medicale moderne.
Dispunând de un colectiv larg de cercetare interdisciplinară CBS a descoperit tehnica pentru a
vizualiza funcționalitatea chakrelor și legătura între meridianele. După 2004, când National Healt
Institute din SUA a recunoscut termenul „biofield” biocâmp ca şi domeniu de cercetare, CBS a putut

15
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

să publice lucrările în jurnale medicale cum ar fi PubMed. CBS este laboratorul care dispune de cea
mai mare gamă de aparate pentru investigarea biocâmpului din lume, foloseşte EIS Scaner Electro -
Interstitial (Franta), Aparatele GDV din Rusia, Aparat pentru vizualizarea Biocâmpului- Biofield
Viewer (BV), dispozitive de termoviziune, tehnici imagistice pentru punerea în evidenţă a stării
chakrelor și a biocâmpului 3D "live" și sistemul de interpretare Biocâmpului Resonant Field Imaging
System din USA-toate tehnici neinvazive, care pot măsura şi evalua fără radiații nocive sau câmpuri
magnetice.
http://biofieldscience.org/index.php?option=com_content&view=category&id=2&Itemid=101.
Colectivul condus de Prof. Inyusin conducatorul departamentului de Biofizică de la
Universitatea Alma Ata, Kazakhstan, propune termenul de cold plasma, sau bioplasmă, pentru a defini
un câmp de energie care se află în interiorul fiecărei celule, organ şi sistem al oricărui corp viu,
precum şi în imediata apropiere a corpului, înconjurandu-l complet. Acest câmp de energie
bioplasmatică, relativ stabil, este compus din „ioni, protoni liberi şi electroni,“ reînnoiţi în mod
constant de activitatea chimico-metabolică din celule, pe măsură ce o parte radiază în spaţiu. Această
proprietate de a radia în spaţiu „nori de particule, care s-au separat de organism“ face posibilă ca o
parte din atributele bioplasmei să fie măsurate. Deoarece se deosebeşte fundamental de plasma
fierbinte din stele, Prof Inyusin consideră ca bioplasma este a V-a stare de agregare a materiei alături
de celelalte 4 cunoscute ( lichidă, solidă şi gazoasă, şi plasma).
În România dr.fiz. Ioan Mămulaş a prezentat o ipoteză personală cu privire la natura biocâmpului,
integrativă şi deosebit de interesantă, „ biocâmpul, o realitate obiectivă de ordin diferit de cea a
câmpurilor fizice cunoscute/ acceptate de fizica actuală, este un câmp dinamic, relaţional ( de tip câmp de
influenţă, cu aspect preponderent informaţional). Aspectul informaţional al biocâmpului este dat de o
componentă a sa – pe care a denumit-o câmp biotic - ce realizează integrarea informaţionala a celorlalte
câmpuri biofizice implicate în procesele biologice“, “biocâmp=câmpul biotic câmpuri biofizice” unde
simbolul are semnificaţia unei integrări complexe, sinergice” [Mămulaş, 2011]. Particula ipotetică
asociată câmpului biotic este denumită bioson, şi are particularitati specifice, anume că „se naşte” la
temperatura vieţii T=310 K (370C), este generată continuu de organism cu cheltuieli metabolice minime,
cu rolul de a fi purtători de informaţie biologică şi biopsihică între organismele vii. De asemenea dl.
Mămulaş foloseşte o metodă de măsurare a unor parametrii energetici ai corpului uman folosind punctele
de acupunctură, denumită “Măsurători de potenţiale electrice în punctele Jing distale”.
Putem trage o concluzie cu privire la conceptul de Biocâmp, şi anume că este un subiect de
cercetare puţin abordat, cu extrem de puţine articole publicate în jurnalele ştiinţifice, iar cercetătorii
care totuşi îl abordează fac parte din categoria celor interesaţi de medicina alternativă şi
complementară.

16
3. OBIECTIVELE TEZEI
În capitolele 1 şi 2, am arătat că există pe plan mondial un interes deosebit în ce priveşte
utilizarea argintului, mai ales în forma sa fin divizată în nanoparticule sau sub formă de soluţii
coloidale. Cele mai numeroase aplicatii se întâlnesc în domeniul medical.
Efectul antibacterian, antifungic şi antimicotic al argintului a fost dovedit prin numeroase studii,
autorii recunoscând faptul că mecanismul de acţiune nu este pe deplin cunoscut. De asemenea au fost
publicate studii care pun în evidenţă efectul antiviral şi antitumoral, ceea ce deschide noi direcţii în
oncologie. Dar, aceste efecte nu reprezintă decât o parte din spectrul de acţiune al argintului, deoarece
“nu explică capacitatea de ameliorare a durerilor, de a grăbi vindecarea rănilor şi cu atât mai puţin
efectul antidepresiv al soluţiei de argint” [Kuhni, 2008].
Pentru a depăşi acest impas, am considerat că este necesară o abordare complet nouă de studiu,
şi anume prin găsirea de metode care să pună în evidenţă efectele soluţiei de NAGECI asupra
câmpului energetic şi informaţional ( biocampul) al organismelor vii şi în special cel uman.
În acelaşi timp, consider că un studiu de acest fel ar putea fi un pas înainte în înţelegerea
modului cum răspunde la un stimul câmpul energetic informaţional uman. Aparatele de ultimă
generaţie, sunt în marea lor majoritate construite ca aparate biomedicale, destinate investigaţiei sau
tratamentelor umane, ceea ce direcţionează în mod univoc şi modul de desfăşurare a viitoarelor
experimente.
Trebuie să ţinem seama de faptul că este o cercetare de pionierat, motiv pentru care abordarea va
fi prudentă, experimentele decurgând gradat, astfel încât expertiza obţinută în urma unui experiment
încheiat cu success să poată fi folosită la proiectarea următoarelor experimente.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus putem formula obiectivele generale alte tezei de
doctorat precum şi obiectivele punctuale care derivă din acestea.
1) În urma cercetării documentare se vor evidenţia metode şi aparate de investigaţie de ultimă
generaţie care pot fi folosite în cadrul studiilor şi experimentelor viitoare/preconizate a fi
desfăşurate în cadrul tezei:
- Selectarea în urma unor analize critice cost /calitate a metodelor şi aparatelor care urmeaza
a fi folosite în cadrul experimentelor.
- Selectarea parametrilor reprezentativi pentru studiul de faţă, din multimea parametriilor
care pot fi măsuraţi de aparatele de investigaţie selectate.
2. Conceperea unei metode de investigaţie care să pună în evidenţă în mod optim efectul
NAGECI, asupra câmpului energetic şi informational uman, utilizând aparatura selectată.
3. Analiza efectelor soluţiei NAGECI asupra corpului uman:
- Definirea soluției coloidale de argint utilizate.

17
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

- Determinarea parametrilor câmpului energetic și informațional uman inainte și după


ingestia de soluție coloidală utilizând diferite sisteme tehnice de măsurare.
- Formularea și enunțarea concluziilor rezultate din studiul experimental.
4. Valorificarea rezultatele obţinute prin utilizarea de metode statistice și selectarea parametrilor
cu cea mai mare relavanţă pentru punerea in evidență a influenței soluției coloidale .
5. Enunţarea concluziilor în urma sintetizării rezultatele studiilor şi analizelor statistice.
6. Detectare şi enunţarea a noi direcţii de cercetare şi dezvoltare a domeniului studiat. Formularea
de ipoteze care pot fi confirmate prin experimente viitoare.

18
4. CONTRIBUŢII LA METODA DE MĂSURARE A PARAMETRIILOR
CORPULUI UMAN FOLOSIND APARATE MODERNE

4.1. GENERALITĂȚI

Studiul efectuat asupra biocâmpului este o metodă prin care se pot obține într-un timp scurt
numeroase informații despre starea unui sistem biologic uman. Metodele au un grad ridicat de noutate
iar principiile după care sunt relizate aparatele nu au fost popularizate, motiv pentru care sunt încă
puțin folosite, în ciuda multiplelor avantaje: sunt rapide, ieftine şi neinvazive. Aparatele folosite nu
sunt aparate de diagnostic, dar pot indica direcţia unor viitoare analize biochimice precise şi relevante.
Aparatele folosite la măsurări au fost alese pe baza următoarelor criterii:
- toate aparatele utilizate în cadrul testelor Ikel PL2, GDV Camera, SCIO, BioWell efectuează
măsuratori prin proceduri neinvazive, simple, nedureroase, curate, fără risc de infecţie, făra recoltare
de substanţe sau fluide corporale, nu necesită injectarea de substanţe de contrast, nu necesită o
pregătire prealabilă (de ex. dezbracare) a subiectului şi nu necesită condiţii sau incinte speciale pentru
efectuarea măsurătorilor, putând fi efectuate la orice oră.
- fiecare aparat permite ca la o singură măsurătoare să se obțină o serie de parametrii, dintre care
ulterior pot fi făcute selecții pentru studii comparative.

4.2. METODA ŞI APARATELE TIP GDV

Datorită avantajelor pe care le prezintă metoda GDV (rezumat studii clinice Korotkov), având
şanse să devină în viitorul apropiat larg răspândită în medicina clasică şi alternativă:
- permite evaluarea statusului psihofiziologic și funcțional al unei persoane;
- permite evaluarea nivelelor de anxietate si stres;
- permite obţinerea de informații numerice cu privire la nivelul de energie a organismul ca un
întreg cât şi pentru sisteme funcționale;
- permite monitorizarea reacției unui subiect la diferite tratamente şi remedii specifice medicinii
alopate şi homeopate;
- permite urmărirea evoluției în timp real a diferitelor procese care au loc în organism;
- permite obţinerea de informații obiective, independente de preferințele, atitudinea și experiența
utilizatorului;
- este o modalitate simplă şi confortabilă de a culege informaţii complexe, măsuratorile
efectuându-se doar asupra degetelor de la mâini şi uneori şi de la picioare;
- rezultatele obţinute sunt ușor de interpretat,
- stocarea şi prelucrarea ulterioară a datelor obţinute prin metoda GDV este simplă;
- are aplicaţii largi în psihologia aplicată, premiţând investigarea influenţei/presiunii psihologice
pe care un individ (superior ierarhic, profesor, părinte etc) o exercită asupra altor subiecți.

19
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

4.2.1. Procedura de lucru recomandată cu aparatele tip GDV


Pe măsura acumulării observaţiilor rezultate în urma miilor de subiecţi investigaţi, Prof
Korotkov a stabilit o serie de recomandări [Korotkov, 2002] pentru ca rezultatele analizei GDV să fie
cât mai riguroase, iar erorile datorate modului de operare să fie mici sau neglijabile:
1. Calibrarea aparatelor trebuie efectuată de fiecare dată când are loc o modificare a condiţiilor de
lucru: încăperea de lucru, operatorul, calculatorul sau serverul, precum şi în cazul în care apar
modificări severe atmosferice. De asemenea este necesară recalibrarea în cazul în care se obţin
rezultate „neobişnuite” care diferă mult de rezultatele uzuale.
2. Obţinerea imaginilor GDV se face după cel puţin două ore de la ultima masă, 24 ore de la
ultima ingestie de alcool sau medicamente puternice (hormoni, antidepresive,
anticoncepţionale) care pot influenţa masiv rezultatele.
3. Se recomanda golirea vezicei şi a intestinele înainte de a începe captarea imaginilor.
4. Investigarea subiecţilor şi preluarea imaginilor GDV se poate face în oricare partea a zilei dar
este preferabil dimineaţa, înainte de a se efectua alte proceduri medicale exploratorii de
diagnostic sau tratamente prin administrare de medicamente.
5. Degetele nu trebuie spălate sau sterse cu alcool înainte de investigaţie. În cazul în care sunt
murdare se spală totuşi, şi apoi se aşteaptă minim 15 minute înainte de a se începe investigaţia.
6. În cazul mâinilor transpirate datorate unei transpiraţii în exces, se va şterge uşor cu un şervet de
hârtie fiecare deget, şi apoi se vor prelua imaginile.
7. Se recomandă ca înainte de începerea procedurilor de preluarea a imaginilor subiectul să se
relaxeze într-un cadru liniştit, cu fond muzical, timp de 15 minute, timp în care poate să bea
apă plată ( nu ceai, cafea sau orice alte băuturi). Este necesară aceasta prevedere deoarece la
unele persoane, în special la copii poate să apară o stare de stress la ideea de investigaţie
medicală.
8. Înainte de a se începe investigarea unui subiect, lentila suport pe care se aşează degetele se
curăţă în mod obligatoriu. Se va folosi alcool în cazul în care subiectul a avut degetele foarte
transpirate.
9. În cazul în care apar imagini neobişnuite se repetă măsurările pentru a se asigura rezultate cât
mai corecte
10. Fiecare măsurătoare se va efectua în două etape, cu filtru şi fără filtru.
11. Filtrul de polimer se va schimba la fiecare subiect.
12. Vârful fiecărui deget va fi plasat cât mai în centrul lentilei GDV. Uşoarele variaţii de
poziţionare ( 10° - 15°) vor influenţa minimal rezultatele.
13. În cazul în care se fac o serie de măsurători pentru acelaşi subiect, acestea se vor efectua în
aceeaşi încăpere, în condiţii de microclimat identice sau cât mai asemănătoare, de către acelaşi
operator, pe cât posibil la aceeaşi oră.
14. În cazul în care se doreşte efectuarea unor măsurători seriale, acestea se vor face în aceeaşi
încăpere, de acelaşi operator, la momente de timp diferite şi fără ca subiectul să fie expus la
factori perturbatori sau stresanţi ( telefoane, ştiri, etc).
15. Factorii ca pot influenţa imaginile GDV sunt:

20
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

- alte proceduri de investigaţie concomitente;


- medicamente, suplimente alimentare, remedii homeopate etc;
- fumat;
- alcool sau droguri;
- menstruaţia.
În cazul când sunt respectate aceste cerinţe, repetabilitatea imaginilor obţinute prin tehnica GDV
este foarte bună, situându-se în jurul a 90% .

4.2.2. Limitări în interpretarea rezultatelor obţinute prin metoda GDV

Cu toate că acest aparat şi metoda oferă o mulţime de informaţii despre corpul uman, Prof
Korotkov a precizat clar că trebuie să fim conştienţi de faptul că câmpul bioenergoinformaţional uman
este deosebit de complex şi este nevoie de investigaţii în diferite domenii pentru un diagnostic corect.
Diagramele GDV arată distribuţia şi nivelul de energie între sisteme şi organe conform MTC, şi
nu indică o patologie.

4.3. APARATUL ŞI METODA SCIO

4.3.1. Avantajele metodei


Permite măsurarea a peste 200 parametrii fizici ai corpului uman. Deşi în cadrul testelor
efectuate au fost analizaţi doar 13 dintre aceştia, aparatul SCIO poate să mai detecteze carenţe de
vitamine, minerale, aminoacizi, etc, prezenţa a diverşi patogeni-(alergeni, viruşi, bacterii, fungi,
paraziţi), dezechilibre hormonale, starea sistemului imunitar, să sugereze variante de frecvenţe
terapeutice, şi să efectueze terapie, inclusiv terapie de reducere a stresului.

4.3.2. Limitări în folosirea aparatelor SCIO


Limitări în conformitate cu normele de utilizare a unui dispozitiv medical, trebuie precizate
cazurile în care nu se va folosi aparatul SCIO, conform celor specificate în Manualul de utilizare
editat de producator, Maytreia KFT, Budapesta, şi prezentate mai jos.
“1. Nu se va folosi în cazul pacienţilor cu epilepsie sau antecedente de epilepsie.
2. Nu se va folosi în cazul pacienţilor cu pacemaker.
3. Nu se va folosi în cazul pacienţilor cu hipersensibilitate electrică.
4. Nu se folosește pe piele iritată, inflamată, roșie sau rănită.
5. Nu se folosește în cazul femeilor gravide.
6. Nu se folosește în cazul copiilor sub 3 ani.
7. Nu se folosește în cazul pacientilor care se află sub influenta medicamentelor puternice, a
drogurilor sau a alcoolului”.

21
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

Durata şedinţelor nu va depăşi în nici un caz 50 min. Parametrii obţinuţi nu se substituie


analizelor medicale obişnuite. De asemenea telefoanele mobile vor fi aşezate la o distanţă de
minim 1,5 m de aparatul SCIO, iar routerele wireless vor fi dezactivate pe durata măsurărilor,
pentru a se evita interferenţele.

22
5. CONTRIBUŢII EXPERIMENTALE
Cercetarea s-a făcut în etape, căutându-se conform metodei eperimentale stabilite, aparate care să
pună în evidenţă efectele produse de soluţia coloidală de argint (NAGECI=nanoargint electrocoloidal
ionic) asupra câmpului energoinformaţional uman. Echipamentele folosite pentru experimentare au
evidenţiat şi au înregistrat datele necesare comparării a caracteristicilor instantanee ale câmpului.

5.1. SOLUŢIA COLOIDALĂ

Datorită faptului că soluţiile coloidale au un rol important în natură, în fapt toate procesele vitale
ale unei celule se bazează pe formele de stare colidale, soluţia de testare a fost aleasă tot o soluţie
coloidală. Soluţia de argint coloidal folosită în cadrul testelor a fost Argentum 10 ppm şi Argentum 25
ppm, produs notificat ca supliment alimentar de către IBA, sub notificarea Seria: AA 1 nr: 3873/2010.
Este asemănător cu o apă plată cu gust uşor amărui/metalic. Particulele de argint şi ioni de argint au fost
puse în evidenţă prin analiza TEM, puritatea argintului este de 99,99%, dimensiunea particuleor se
înscrie între 0,5 şi 4,6 nm, iar dimensiunea medie a particulelor este de 2,7 nm (Fig 5.1). Particulele de
argint de dimensiuni nanometrice1 sunt răspândite în apa distilată, poartă încărcătură electrică pozitivă, şi
astfel se resping rămânând într-o stare de mişcare browniană, ceea ce le împiedică să se depună.

5.1.2 Analiza TEM a soluţiei coloidale de argint2 utilizată în cadrul


experimentelor
Soluţia de Argint coloidal folosită în cadrul experimentelor este un supliment alimentar mineral
lichid, aprobat pentru comercializare în ţară prin decizia IBA AA3873/2010.

Fig 5.1. Imagine de microscopie elec- Fig. 5.2. Măsurări de dimensiuni Fig. 5.3. Histograma măsurătorilor
tronică prin transmisie (TEM) în câmp de nanoparticule de Ag din figura evidenţiate în Fig. 5.2, care arată
luminos ce pune în evidenţă nanoparti- 5.1 cu valori între 0,5 şi 5,0 nm. dimensiunea medie de 2,5 nm.
cule de Ag. (formaţiunile întunecate)
depuse pe film amorf de carbon.

1
Nanoparticulele se încadrează în internalul 1-10 nm, interval care este considerat optim pentru toate categoriile de bacterii
gram-negative, gram pozitive şi viruşi [Morones,2005]
2
Argintul coloidal este un supliment alimentar şi nu medicament [decizia IBA AA3873/2010].
23
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

5.2. METODE DE INVESTIGARE A BIOCÂMPULUI

Cercetări susţinute asupra acestui subiect –biocâmpul uman- au fost făcute în ultimii 50 de ani,
odată cu descoperirea efectului Kirlian, efect care permite vizualizarea unor aspecte a câmpului ce
înconjoară fiecare fiinţă sau obiect prin înregistrarea imaginilor fotonice rezultate prin stimulare în
câmp electromagnetic.
La noi în ţară prof.dr. Cornelia Guja s-a preocupat de investigarea biocâmpurilor, a reuşit
înregistrarea lor fotografică printr-un procedeu diferit, electografic, şi le-a denumit generic: AURE.

a) b) c) d)
Fig 5.4. Imagini ale interfeţei electrografice a mediului generat de: obiect material neviu (a); subiect viu (ou)
(b); subiect uman (deget, emoţie puternică) (c); palmă umană (d). [Cornelia Guja, 2008]

În 1995 a apărut „varianta IT“a efectului Kirlian, un aparat care se bazează pe efectul Kirlian,
dar foloseşte programe soft performante, cu denumirea de GDV Camera (Gas discharge visualization)
inventat de către un colectiv coordonat de prof .Constantin Korotkov-profesor la Institutul de fizică
din Sankt Petersburg. Dispozitivul şi softurile au fost permanent dezvoltate adăugându-se date
statistice din domenii diferite (biologie, medicină sportivă, medicină orientală, etc), dar avea un preţ
ridicat, ceea ce făcea dificilă folosirea sa. În 2012 colectivul prof Korotkov a realizat BioWell, un
aparat care foloseşte toate rezultatele precedentelor aparate GDV, dar are un pret mai mic, astfel încât
să fie accesibil unor categorii largi de utilizatori.

Fig 5.5. Schema de principiul a GDV Kamera. Fig 5.6. Aparatul GDV Kamera Compact.

La noi în ţară, aparatul Ikel-PL2, bazat şi el pe efectul Kirlian, a fost conceput şi realizat de către
dr. ing Kocso Lajos, în cadrul catedrei de Management de Produs şi Mediu, a Universităţii din Braşov.
În timpul cercetării, am făcut măsurători cu aparatul Ikel Pl 2, GDV Kamera-model Compact, aparatul
de biorezonanţă tip SCIO, aparate tip Quantum şi BioWell. La măsurătorile efectuate cu GDV Kamera
şi BioWell, am respectat protocolul de cercetare recomandat de prof Korotkov, iar rezultatele,
prelucrate prin metode statistice sunt prezentate în lucrarea de faţă.

24
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

5.3 MĂSURĂRI EFECTUATE CU APARATUL ELECTROENCEFALOGRAF

Am testat asupra mea efectele ingerării unei doze de 30 ml de Ag coloidal 25 ppm asupra
traseelor nervoase descrise de un aparat EEG (electroencefalograf). Testele s-au efectuat în cadrul
cabinetului EEG a Spitalului clinic de Psihiatrie dr. Obregia din Bucureşti. Concluzia acestor teste,
atestată prin parafa medicului primar cu specializarea EEG, a fost că ingerarea unei doze de 30 ml din
o soluţie de Ag coloidal de concentraţie 25 ppm nu duce la modificarea traseelor prin care se
evidenţiază activitatea cerebrală, fiind din acest punct de vedere nepericuloase din punct de vedere
neurologic. Abia după ce am obţinut această concluzie am putut trece la continuarea testelor. Testele
ulterioare urmează să fie efectuate utilizând doze de trei ori mai mici.

a) b)
Fig 5.7. Trasee EEG: înainte de procedură (a); după procedură (b).

5.4 MĂSURĂRI EFECTUATE CU APARATUL IKEL PL 2

Am experimentat cu ajutorul aparatului de electronografie tip IKEL PL2 efectul unei doze de 10
ml Ag coloidal 25 ppm asupra unui grup de 12 persoane (Fig. 5.8).

Fig 5.8. Sus: Deget mic stâng şi drept înainte de ingestia de NAGECI. Jos: Deget mic stâng şi drept după
ingestia de NAGECI.

Concluzii preliminare
În urma analizei celor 12 fişe s-au putut face următoarele observaţii empirice, observaţii limitate
de acuitatea vizuală a observatorului:
- după ingerare se produce o echilibrare, sau mai bine zis o redistribuire/armonizare între partea
stângă şi partea dreaptă a corpului;

25
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

- în toate cele 12 cazuri se produce un efect vizibil de:


a) potenţare/întărire 6/12 =50% (F2,3,5,7,9,12)
b) inhibiţie/diminuare 5/12= 41,6 % (F1,4,8,10,11)
c) echilibrare 1/12= 8,3 % (F6)
d) repolarizare stânga/dreapta faţă de situaţia iniţială 4/12=25% ( F1,2,3,6,8 )
e) se manifestă un efect emisiv potenţat cvasigeneral (84%) la nivelul degetelor mici
- de la mâna dreaptă ( F1,3,4,5,7,8,10,12) 66% şi
- de la mâna stângă ( F2 si F9) 17%.

5.5 MĂSURĂRI EFECTUATE CU APARATUL GDV CAMERA COMPACT

Aparatul GDV Camera Compact împreună cu softul aferent (GDV Aura, GDV Diagram, GDV
Chakras, etc), produs de Kirlionics Technologies International Ltd, este un dispozitiv de măsură
deosebit de practic şi inovativ, dezvoltat de dr. Korotkov pe baza cunoscutului efect Kirlian (Electro-
Photonic Capture - EPC sau Gas Discharge Visualization - GDV). GDV Camera este recunoscut ca
aparat medical în Federaţia Rusă şi acceptat în UE, iar aprobarea pentru USA este aşteptată. GDV
Camera a apărut în 1995 în Rusia, şi de atunci a fost permanent îmbunătăţit, mai ales partea de
software care a devenit din ce în ce mai performantă odată cu dezvoltarea industriei IT şi pe măsură ce
s-au adunat date din studii statistice din domenii variate – medicină, medicină sportivă, testarea
gradului de stress în pregătirea piloţilor dar şi în criminalistică, investigaţia impactului şi efectelor
diferitelor proceduri şi tratamente, produse homeopatice, suplimente alimentare şi medicamente, etc.
Procedura de investigare/măsurare cu ajutorul GDV Camera este simplă şi constă în
fotografierea emisiilor fotonice a celor 10 degete ale mâinilor, produse prin stimularea în câmp
electromagnetic de înaltă tensiune, urmată de prelucrarea pe calculator a acestor imagini cu ajutorul
programelor dedicate care utilizează analiza fractală neliniară. Ulterior acestei prelucrări se creează o
imagine a distribuţei câmpului energetic/energo-informaţional uman, având la bază conexiunea
diverselor porţiuni ale degetelor cu diferite organe şi sisteme ale corpului prin meridianele energetice
descrise de medicina orientală. Aceasta idee a fost prima oară propusă de Dr. Voll din Germania, mai
târziu a fost dezvoltată de Dr. Mandel în Germania şi mai apoi verificată clinic şi îmbunătăţită şi
corectată de către o echipă coordonată de Dr. Korotkov în Rusia. Imaginile obţinute cu ajutorul GDV
Camera – numite imagini GDV, imagini EPI ( imagini electrofotonice), luate fără filtru reprezintă
obiectivarea acţiunii sistemul nervos simpatic, iar cele cu filtru obiectivarea acţiunii sistemului nervos
parasimpatic. Filtrul este o folie subţire de polimer care are rolul de a înlătura aspectele legate de
influenţa sistemului nervos (pe scurt a emoţiilor) la nivelul vârfurilor degetelor, manifestată în
principal prin transpiraţie.

5.5.1 Parametrii care pot fi măsuraţi cu ajutorul aparatelor de tip GDV


Camera-Model Compact
În acest experiment s-au analizat modificarea următorilor parametri (Korotkov, 2002, p. 273-275):
1) Arie frontală (Scala 0-16210 pixeli pe ecranul PC - din Jouli/cm²)
2) FC frontal (Scala 0-63,2)

26
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

3) Indicele de stres ( scara 0,30-7,37)


4) Js medie (Scala valori normale -0.6/+1.0)
5) RMS (root mean square) medie (deviaţia standard a intensităţii)
6) Entropie medie (Scala 0-4)
7) Simetrie
8) Valoare /mărime vortexuri virtuale energetice - Chakre3
9) Asimetrie vortexuri energetice – Chakre

5.5.2 Măsurători test în vederea determinării intervalelor optime de măsurare


viitoare
Am efectuat o primă şedinţă de măsurători, pe un lot de doar 3 persoane, pe o durată mare de
timp, peste 5 ore, pentru a vedea modul cum evoluează parametrii puşi în evidenţă de GDV Camera
Compact, în ideea de a stabili modul de lucru şi timpii dintre două măsurători în viitoarele şedinte de
măsurători.

a) b) c)
Fig 5.9. Diagrame arătând poziţia şi mărimea vortexurilor virtuale energetice /chakrelor: înainte de ingestia
NAGECI (a); la 5 min de la ingestie (b); la 4 ore de la ingestie (c).

5.5.2.1 Concluzii după primul experiment de măsurare cu GDV Camera


1) Parametrii măsuraţi pun în evidenţă rapiditatea cu care corpul a răspuns la procedură - putem
constata acest lucru în diferenţa între valorile parametrilor măsuraţi înainte şi după ingestia de
NAGECI. Este o primă concluzie importantă care arată ca procedura produce efecte.
2) Intervalul dintre măsurători de 5 ore ( experimentul a durat peste 7 ore în total !) este prea mare,
următoarele sedinţe de măsurători se vor desfăşura într-un interval de maxim 2 ore, pentru fiecare
subiect.
3) Analizând graficele prezentate anterior rezultă că intervalul de 5 min dintre procedură şi prima
măsurătoare ( t1) este bine ales, şi va fi păstrat şi la următoarele măsurători, urmărindu-se pe cât
posibil micşorarea lui la 3-5 minute.
3.1) - a doua măsurare (t2) va fi efectuată la 30 min după t1
3.2) - a treia măsurare (t3) va fi efectuată la 90 min după t1 (am considerat că vor putea fi
cuprinse într-o viitoare serie de măsurători făcută la 90 min de procedură, toate
modificările care apar pe graficele de mai sus la 60 min şi o mare parte din cele de la 180
min.

3
Chakra= roată în sanscrită. Asimetrie şi Valoare Chakre sunt parametrii care pot fi măsuraţi de aparatele tip GDV.
Am păstrat această denumire în concordanţă cu notaţia autorului şi inventatorului metodei, prof Korotkov.

27
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

5.5.3 Măsurări cu GDV Camera-model Compact – efectuate pe un lot


semnificativ statistic de 32 de persoane
O altă şedinţă de măsuratori cu GDV Camera - a avut loc având ca participanţi un lot de 32
persoane.

5.5.3.1 Obiectivele acestei şedinţe de măsurători


a) Observarea şi interpretarea eventualelor modificări survenite în biocampul uman sub influenţa
ingestiei unei soluţii de NAGECI, prin măsurarea modificărilor parametrilor care pot fi puşi în
evidenţă de aparatul GDV, urmată de analiza şi interpretare statistică.
b) Determinarea în mod riguros dacă NAGECI are o influenţă asupra corpului uman, chiar şi în
cazul în care cantitatea ingerată este extrem de redusă, apropiată de o diluţie homeopatică. (În acest
test s-au folosit 10 ml soluţie NAGECI cu concentraţia 25 ppm – (părţi per million)).
c) Determinarea modului în care acţionează NAGECI, prin măsurarea în 4 momente de timp a
evoluţiei pametrilor GDV camera: Arie medie, FC medie, Indice de stres, Js medie, RMS medie,
Entropie medie, Simetrie, indice de stress, valoare Chakre şi Asimetrie Chakre.
Ulterior seturile/ seriile de date obţinute în urma măsurătorilor vor fi prelucrate şi interpretate
statistic.
S-au efectuat măsurători pe 32 de subiecţi cu vârste cuprinse între 22 şi 74 de ani, 21 femei şi 11
bărbaţi cu următoarea grupare pe vârste:
- 5 subiecţi au avut vârsta între 20-30 ani,
- 14 subiecţi între 30 şi 40 ani,
- 9 subiecţi între 40 şi 50 ani,
- 2 subiecţi între 50 şi 60 de ani,
- 2 subiecţi cu vârsta mai mare de 60 de ani.
S-a respectat protocolul stabilit de dr. Korotcov pentru ca rezultatele să fie cât mai puţin afectate
de erori:
 „Toate GDV-gram consecutive ale aceluiaşi pacient să fie luate în acelaşi timp, de acelaşi
operator, în aceeaşi camera cu o temperatură constantă, umiditate şi conţinut şi calitate a
aerului.
 Să vă asiguraţi că pacientul este confortabil şi calm emoţional şi că orice influenţe străine/
exterioare fizice şi psihologice ca fumat sau băut alcool sunt interzise”[Korotkov,2002].

5.5.3.2 Metoda statistică


Analiza datelor rezultate în baza acestui model experimental s-a realizat cu ajutorul testului tip t
(Test/ ReTest) pentru eşantioane perechi cu măsurători repetate.

Planuri experimentale de bază (cu o singură variabilă independentă) pe grupuri corelate


dependente.
Variabila independentă este provocarea unor modificări în ansamblul (câmpul) energo-
informatic a corpului uman, în urma ingestiei unei cantităţi controlate de NAGECI, cuantificate prin
modificarea parametriilor măsurati cu GDV Camera-model Compact.

28
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

Au fost făcute 4 serii de măsurări pentru fiecare din cei 32 subiecţi: prima măsurare fiind de
control M0, înainte de aplicarea procedurii (ingestie 10ml NAGECI 25 ppm), a doua M1, la 3-5 minute
după procedură, a treia M2, la 30 min după procedură, şi ultima, M3 la 90 min după procedură,
efectuându-se câte 40 beograme (fotografii ale unui deget) pentru fiecare subiect, în total 1280. Aceste
imagini au fost prelucrate de programele soft GDV Aura, GDV Chakras şi GDV Diagram şi au
rezultat 21 de parametrii pentru fiecare subiect, parametrii care au fost analizaţi statistic. Conventional
s-a stabilit că:
- la Momentul 1 vor fi comparaţi parametrii obtinuţi la M1 faţă de M0;
- la Momentul 2 vor fi comparaţi parametrii obtinuţi la M2 faţă de M0;
- la Momentul 3 vor fi comparaţi parametrii obtinuţi la M3 faţă de M0.

5.5.3.3 Rezultate măsurători


5.5.3.3.1 Indicele mediu de stres

T-Test - Indice stres

Fig 5.10. Histograme distribuţii statistice Indice de stres.

29
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

Tabel 5.1. Indice de stres – valori statistice

Număr de Abatere Eroare medie


Descriptori statistici Medie
subiecţi standard standard
Fizic_Indice_stres_T 3,24 32 1,59 0,28

Fizic_Indice_stres_RT1 3,06 32 1,45 0,25

Fizic_Indice_stres_RT2 2,71 32 1,55 0,27

Fizic_Indice_stres_RT3 2,96 32 1,31 0,23

Coeficienţii de variaţie al celor 4 serii 1,59; 1,45; 1,55 si 1,31 indică o omogenitate foarte bună
şi mediile 3.24; 3.06; 2.71 şi 2.96 sunt reprezentative pentru serii.

Tabel 5.2. Scăderea Indicelui de stres – semnificatie statistică p<0.005


Număr de Prag de semnificaţie
Corelaţie Pearson Coeficient
subiecţi p
Fizic_Indice_stres_T
32 0,45 0,010
Fizic_Indice_stres_RT1
Fizic_Indice_stres_T
32 0,40 0,020
Fizic_Indice_stres_RT2
Fizic_Indice_stres_T
32 0,45 0,009
Fizic_Indice_stres_RT3

5.5.3.3.2. Analiza evoluţiei indicelui de stres în cele 3 Momente


Momentul 1: Indicele de stres a prezentat o scădere de la o medie de 3,24 la 3,06: Corelaţia
celor două distribuţii a datelor este de nivel mediu, r = 0,45, şi puternic semnificativă statistic,
p = 0,010.
Momentul 2: Indicele de stres a prezentat o scădere puternică de la o medie de 3,24 la 2,71:
Corelaţia celor două distribuţii a datelor este de nivel mediu, r = 0,40, şi puternic semnificativă
statistic, p = 0,020.
Momentul 3: Indicele de stres a prezentat o scădere de la o medie de 3,24 la 2,87: Corelaţia
celor două distribuţii a datelor este de nivel mediu, r = 0,37, şi mediu semnificativ statistic, p = 0,034
fapt ce indică prezenţa unui efect al ingestiei de NAGECI asupra valorilor acestei dimensiuni.
Coeficienţii de determinare R2 = 0,20 , R2 = 0,16 şi R2 = 0,13 indică un efect mediu, în sensul că
existenţa unei diferenţe semnificative între cele două momente de timp poate fi pusă pe seama
variabilei independente.
Măsurare cu filtru/ măsurare fără filtru: Indicele de stres a avut o evoluţie deosebită, având
loc o scădere continuă importantă, de la o medie de 3,23 la măsurarea de control M0, până la 2,96 la
M3, trecând prin valori intermediare de 2,87 M1 şi 2,71 la M2. Toate valorile sunt în intervalul de
normalitate 2-4 (Korotkov 2002, pag. 271-275). Coeficienţii de corelaţie rezultaţi în urma analizei
statistice pe 3 seturi de date comparate cu măsurările iniţiale (Test-ReTest1, Test-ReTest2, Test-
ReTest3), arată corelaţii (r) de nivel mediu şi mediu semnificativ statistic, cu coeficienţi de
determinare r2 medii: r1 =0,45 (p1=0,010, r12=0,20), r2=0,40 (p2=0,040, r22=0,16), r3=0,37 ( p3=0,034,

30
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

r32=0,13), ceea ce indică faptul că modificările valorilor acestui parametru pot fi puse în mod cert pe
seama variabilei independente, reprezentată de ingestia de NAGECI.
Considerăm că este un rezultat deosebit. Acest parametru –Indicele de stres T-se bazează pe
ipoteza potrivit căreia diferenţa dintre câmpul fizic şi cel mental reprezintă măsura anxietăţii. Având în
vedere că indicele de stres se obţine ca raport dintre parametrii reprezentând măsura activităţii
sistemului simpatic (fizic-obţinuţi în urma măsurătorilor efectuate cu filtru de polimer) şi parasimpatic
(emoţional-obţinuţi în urma măsurătorilor efectuate Fără Filtru de polimer) putem concluziona că
această scădere continuă a mediei indicelui de stres se poate face cel mai probabil printr-o activitate
compusă de creştere /scădere uşoară a acestor două sisteme. Acest aspect poate însemna că NAGECI
are un efect uşor calmant asupra subiecţilor, şi prin extensie poate avea aplicativitate de exemplu în
psihologie.
În articolul cu titlul "Summary of the methods used to lower the anxiety parameter-strss index
(T) – according to the measurements made with the GDV Camera,” autorii au dezvoltat acest aspect în
comparaţie cu alte modalităţi de reducere a stresului (hipnoză, meloterapie, dansterapie), măsurate cu
aparate tip GDV, şi prezentate în lucrări de doctorat, dupa ce au fost validate prin analize statistice
[Curta 2014].

5.5.4 Concluzii
1. Toţi cei 32 de subiecţi au reacţionat la procedură (ingestie 10ml/NAGECI)
2. NAGECI are o acţiune foarte rapidă, aproape instantanee
3. Parametrii măsuraţi atunci când se foloseşte filtrul (sistemul simpatic) diferă de cei măsuraţi
fără filtru (sistem parasimpatic)
4. Nivelul de stres scade –confirmând ipoteza că ingestia de NAGECI are un efectv uşor calmant
5. Mărimea şi alinierea vortexurilor energetice creşte –arătând echilibrarea energetică a
organismului
6. Valorile parametriilor aflaţi la extreme sunt uniformizate mai mult decât valorile aflate la
mijlocul intervalului măsurat
7. Modificarea parametrului Entropie nu a fost semnificativă statistic

5.6. MĂSURĂRI COMBINATE CU APARATUL SCIO ŞI APARATUL GDV


CAMERA MODEL COMPACT

O nouă serie de măsurări a fost făcută în paralel, folosindu-se un aparat GDV Camera compact
şi un aparat de Biorezonanţă SCIO, şi a fost efectuată tot pe un lot de 3 persoane, diferite ca vârstă şi
stil de viaţă. Primul subiect avea probleme personale deosebite, şi era de aşteptat ca acestea să apară
evidenţiate în măsurători. Ambele aparate au fost folosite doar ca aparate de măsură. Metoda folosită a
fost Test-RTest.
Testarea cu aparatul de biorezonaţă tip Scio - este nedureroasă, fără proceduri invazive, se
folosesc doar un set de electrozi care citesc răspunsul electro-magnetic al fiecărui organ sau sistem din
organismul celui diagnosticat. Aparatul fost brevetat de către prof. Nelson în urmă cu peste 20 de ani,
şi este aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei ca aparat biomedical. Dezechilibrele energetice

31
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

constatate în parametrii puşi în evidenţă de aparat conduc la o evaluare a stării de sănătate a


pacientului.

Fig 5.11. Aparat de biorezonanţă SCIO.

Au fost făcute 3 măsurări cu aparatul GDV şi doar două cu aparatul SCIO, în următoarea
succesiune: pretest GDV( M0) -> pretest SCIO(M0) -> ingestie ECS -> test GDV(M1) -> test
SCIO(M1) – ReTest GDV(M2)

a) b)

c)
Fig 5.12. Imaginile mărimii şi poziţiei chakrelor virtuale în urma celor 3 măsurători făcute cu GDV Camera, în
cadrul testului combinat cu Aparate GDV şi SCIO a) Subiect 1 (S1)-Măsurare iniţială cu GDV–subiectul
prezintă un puternic dezechilibru ; (b) Subiect 1(S1) –măsurătoare efectuată cu GDV mediat (3-5 min) după
ingestia de NAGECI-dezechilibrul s-a diminuat, c) Subiectului S1 (S1) in limite normale

5.6.1 Concluzii
Se poate concluziona că NAGECI are un efect rapid, puternic şi susţinut în primul rând asupra
sistemului parasimpatic, măsurătorile făcute fără filtru cu GDV Camera Compact, confirmând
afirmaţia prof Korotkov: “influenţele/ perturbaţiiile au efect mai întâi asupra corpului emoţional, şi
abia după aceea asupra corpului fizic.“
Parametrul asupra căruia are cea mai mare influenţă NAGECI este Indexul vitalităţii celulare,
constându-se o creştere la toţi cei trei subiecţi, la măsurătoarea făcută cu aparatul SCIO:
- Dintre parametrii măsuraţi cu SCIO asupra subiectului S1 a scăzut NUMAI un singur
parametru şi anume Volt-legat de activitatea neurală. Analizând acest parametru împreună cu
32
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

rezultatele obţinute cu GDV Camera - putem să formulam o ipoteză, urmând a fi verificată prin
studii ulterioare, şi anume că NAGECI, are un efect uşor sedativ, posibil pe baza scăderii
nivelului de serotonină.
- Asupra Subiectului 2-Femeie 77 ani, constituţie fragilă, optimistă, NAEGCI a avut un efect
puternic asupra parametrului care avea iniţial valoarea cea mai redusă, în urma măsurătorii cu
aparatul SCIO, şi anume vitatilitatea celulară cu valoare iniţială de 3, ( valoarea 3 reprezintă
mai puşin de 50% din normal ! pe o scară de la 1 la 10).Valoarea vitalităţii celulare a crescut în
urma ingestiei de NAGECI la valoarea normală de 7 unităţi.

Din cele două concluzii de mai sus poate rezulta o concluzie generală, şi anume putem constata
faptul că corpul foloseşte inteligent un aport energetic, care în cazul de faţă este dat de NAGECI, şi
îl distribuie cu precădere acolo unde este mai mare deficitul.

5.7. MĂSURĂRI FĂCUTE CU APARATUL TIP GDV - BIO WELL

Aparatul tip GDV numit Bio Well este cel mai nou sistem produs de echipa prof Korotkov, şi
este însoţit de un soft puternic care a înlocuit celelalte modele de aparate GDV (compact, express, etc).
La fel ca celelalte aparate din seria GDV- este construit pe baza principiul efectului Kirlian.
Aparatul Bio Well prezinta îmbunătăţiri faţă de aparatele tip GDV din seriile anterioare deoarece
permite evaluarea stării energetice a corpului uman printr-o singură serie de măsurători, renunţându-se
la măsurătorile duble –cu filtru şi fără filtru, şi prin folosirea unui soft sofisticat aflat pe site-ul
producătorului. Transmisia datelor se face prin internet şi se obţine o analiză, aproape în timp real a
schimbărilor/ modificărilor produse în domeniul energiei corpului uman. Deoarece rezultatele sunt
obținute atât de rapid, aparatul poate fi denumit ca o ''metodă expres '' pentru detectarea anomaliilor
care necesită investigații mai detaliate.

Fig 5.13. Aparatul BioWell.

Modul de folosire a aparatului BioWell ( preluare după cartea tehnică a aparatului) este foarte
simplu, pe rând, şi într-o ordine prestabilită, se introduc toate cele 10 degete de la mâini în fanta
aparatului, protejată de acţiunea luminii ambientale.
În momentul în care vârful degetului atinge ferm placa de poziţionare, operatorul comandă din
calculator declanşarea câmpului de înaltă tensiune ( 10 nanosecunde), corelat cu aparatul de fotografiat
care captează strălucirea Corona din jurul fiecărui deget. Ulterior imaginile astfel obţinute sunt trimise
prin internet către site-ul pe care este instalat softul ce permite analiza informaţiilor.

33
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

Livrabilele obţinute în acest fel sunt imagini ale distribuţiei câmpului energetic în secţiuni faţă,
spate, lateral, (2D şi 3D), mărimea şi poziţia chakrelor, o diagramă circulară cu nivelul energetic pe
organe şi sisteme, un grafic (bară) care arată nivelul de stress, şi nivelele energetice în organism.
Programul mai permite compararea a două (mai multe) măsurători – făcute asupra aceleiaşi persoane
în momente de timp diferite, sau la persoane diferite.
Programul permite şi listarea unei pagini cu toţi parametrii măsuraţi pentru o arhivare pe hârtie.
Un alt avantaj important al aparatului BioWell este că are ca parametrii prestabiliţi de măsurare
– direct nivele energetice - şi anume: energy (energie) şi balance (echilibru).

Fig 5.14. Degetul inelar-imaginea sectoarelor diverse Fig 5.15. Distribuţia de câmp (2D) în jurul corpului.
organe.

a) b)
Fig 5.16. Prezentarea sinoptică a principalilor parametrii care pot fi măsuraţi cu GDV Biowell: mărime şi
poziţie chakrelor (a); distribuţie şi intensitate a câmpului energetic, nivelul de stres, balanta/ echilibrul energetic
pe ansamblu şi pe organe (b).

Rezultatele sunt interpretate pe baza conexiunilor energetice ale degetelor cu diferite organe și
sisteme energetice ( meridiane) care au fost folosite în acupunctura şi medicina tradiţională chineză
de mii de ani (fig 5.14).

34
6. CONTRIBUȚII ORIGINALE. DISEMINAREA REZULTATELOR.
DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE
Teza de doctorat cu titlul ”Studii si cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei
efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor” şi-a propus realizarea de cercetări, în principal
practice, pentru a pune în evidenţă dacă o soluţie coloidală de argint NAGECI produce efecte asupra
biocâmpului uman, şi în ce măsură aceste efecte pot fi măsurate cu ajutorul aparatelor moderne bazate
pe principiile cuantice.

6.1. CONTRIBUȚII ORIGINALE

O abordare deosebită este prezentată în teză şi cu privire la modul în care poate fi pus în
evidenţă comportamentul măsurabil al biocâmpului uman, ca răspuns la un stimul. În acest caz
particular a fost folosit NAGECI ca stimul slab.
Îmbunătăţirea performanţelor aparatelor de măsură este un fenomen global, care se desfăşoară
concomitent cu dezvoltarea de noi tehnici şi metode de măsurare. Tendinţa pe plan mondial în acest
moment este ca orice analiză să fie cât mai simplă, curată şi neinvazivă pentru un subiect uman. În
acord ca aceste deziderate am conceput o metodă prin care, folosind două aparate bazate pe principii
diferite, putem obţine parametrii diferiţi şi informaţii complementare ca răspuns la un singur stimul.
Pot exista interferenţe între cele două aparate, dar acestea pot fi compensate după efectuarea unui
număr suficient de mare de măsurători. Este necesar ca aceste teste să fie continuate pentru a se
determina nivelul minim, nivelul de prag la care se atinge limita de detecţie a modificărilor pe care le
produce un stimul de acest fel. În urma numeroaselor teste făcute cu aparate de tip GDV, a aparut
nevoia introducerii unui indice statistic de apreciere ( ISA) pe o scară de la 1-100 puncte, cu o funcţie
similară cu indicele APGAR ( indice relativ de apreciere a stării de sănătate a noilor născuţi). Acest
indice ar permite o apreciere rapidă a unei măsurători, iar în cazul în care sunt făcute măsurători
repetate asupra unui subiect, acestea să poată fi ierarhizate mai uşor.

6.2. DISEMINAREA REZULTATELOR

Cercetările ştiinţifice efectuate în timpul programului doctoral au fost valorificate prin


publicarea de lucrări în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale şi a unei cărţi. Lista
lucrărilor publicate de autorul tezei este redată mai jos:

Lucrari ISI, prim autor


1. Curta, I., Roşca, I.-C., Marosi, Z., Micu, C.A., Mohirţă, I., Considerations about the influence of
colloidal solutions on human energy informational field. Part I: Testing basic method, 4th IEEE
International Conference on E-Health and Bioengineering – EHB, Iași 2013 IEEE Conference
Publications, p.1-4, DOI: 10.1109/EHB.2013.6707278, ISBN: 978-1-4799-2372-4
2. Curta, I., Roşca, I.-C., Marosi, Z., Micu, C.A., Mohirţă, I., Considerations about the influence of
colloidal solutions on human energy informational field. Part II: Testing with GDV Compact Camera, 4th
35
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering – EHB, Iași 2013 IEEE Conference
Publications, p.1-4, DOI: 10.1109/EHB.2013.6707277, ISBN: 978-1-4799-2372-4
3. Curta, Rosca, I. C., Z. Marosy, Micu, A. C., Mohirta, I., Measurements of the Human Body
Parameters Made with the GDV Camera and the SCIO Device to the Influence of Colloidal Silver
Solution, Applied Mechanics and Materials, Vol. 555, Jun. 2014, Trans Tech Publications Ltd, ISSN:
1662-7482, pp. 723-728, http://www.scientific.net/AMM.555.723
4. Curta, Rosca, I. C., Z. Marosy, Micu, A. C., Mohirta, I., Summary of the methods used to lower the
anxiety parameter-strss index (T) – according to the measurements made with the GDV Camera, Second
International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research RAD 2014,
Conference, pag 81, Book of abstracts, http://www.rad2014.elfak.rs/program.php

Lucrari BDI
- Curta, Rosca, I. C., Z. Marosy, Micu, A. C., Mohirta, I., A statistically relevant experiment concerning
the colloidal silver influence on human body, Comec 2015, https://comec2015brasov/final-programme,
Proceedings of the 6th International Conference: Computational Mechanics and Virtual Engineering
COMEC 2015, 15-16 October 2015, Braşov, România, pag 405-410

Alte categorii de lucrari


- coautor carte: Argintul coloidal. O abordare moderna, ISBN 978-973-0-14938-8, Bucureşti 2013.
Lucrările științifice publicate pot fi sintetizate astfel:
 4 lucrări în ISI proceedings,
 1 lucrăre publicată în reviste naționale,
 1 un volum carte în calitate de coautor,
la 5 dintre ele, fiind prim autor iar la 1 lucrare fiind coautor.

6.3. DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE

Cercetarea va fi continuată cu teste corelate, efectuate cu mai multe aparate moderne de


cercetare şi diagnostic pentru măsurarea parametrilor complementari care să determine cât mai precis
modul în care funcţionează şi evoluează biocâmpul uman. Se vor concepe noi experimente care să
folosească noile date prezentate în biofotonică şi teoria laserilor biologici [Manu, 2006].

ECOLOGIA BIOENERGETICĂ
Am constatat prin teste semnificative statistic că o substanţă simplă, constând din doar două
elemente, argint în cantitate extrem de redusă – aproape homeopatică, şi apă produce un efect puternic
asupra corpului uman. Cu siguranţă că, şi alte substanţe cu care venim în contact produc modificări ale
câmpului bioenergetic. Efectul diferitelor substante ingerate, sau efectul diferitelor câmpuri de energie pe
care omul le străbate, sau este obligat să se expună conduce la modificări în campul energoinformaţional
uman. Mai devreme sau mai târziu, aceste modificări, sau alterări vor produce efecte în corpul fizic. Pentru
a constata iniţial aceste efecte, şi apoi pentru a putea lua măsuri de prevenire, propun dezvoltarea unei noi
discipline, pe care am denumit-o provizoriu Ecologie Bioenergetică. Îmi propun să încep prin a crea un
Atlas al efectelor energetice pe care diversele substanţe simple/câmpuri electromagnetice din imediata
noastră apropiere (alimente, băuturi, aparate electrice, etc) le produc asupra câmpului bioenergetic uman.

36
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

7. CONCLUZII FINALE
Teza şi-a propus o extindere a cunoaşterii ştiinţifice prin abordarea de noi metode experimentale
şi noi metode în domeniul măsurării biocâmpului uman prin propunerea de noi mecanisme
experimentale şi de noi metode de măsurare prin folosirea a mai multor aparate de măsură, construite
pe principii diferite. În cazul de faţă au fost folosite mai multe aparate de tip GDV, şi un aparat SCIO.
Consider că obiectivele ştiinţifice ale tezei au fost îndeplinite integral, mai mult chiar, prin
concluziile rezultate deschizându-se noi drumuri şi metode de cercetare experimentală.
În capitolul 2, intitulat „ Stadiul actual al cercetărilor” prin cercetare bibliografică, au fost găsite
multiple articole ştiinţifice prin care proprietăţile antibatericide ale argintului, au fost folosite de-a
lungul istoriei. În secolul IXX şi la începutul sec XX, argintul coloidal şi sărurile de argint au fost
utilizate intensiv ca antibiotic. Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, argintul, şi mai ales
argintului fin divizat în nanoparticule sau soluţii coloidale, a cunoscut un reviriment, fiind folosit mai
ales în domeniul medical şi spaţial dar şi în alte domenii. Studii recente arată eficacitatea
nanoargintului în aplicaţii medicale antitumorale, ceea ce deschide un domeniu cu mari perspective în
viitor. Mecanismul de acţiune al nanoargintului nu a fost descifrat în totalitate, fiind necesare studii
suplimentare.
Nu am găsit referinţe, şi am ajuns la concluzia că pe plan mondial nu există o abordare
sistematică cu privire la măsurarea efectelor produse de NAGECI asupra biocâmpului uman. De fapt
termenul biocâmp, „ biofield” este luat în considerare doar din 1994 de către National Institutes of
Healt ( USA) , ulterior fiind adăugat ca subiect medical (MeSH) Medical Subject Heading la United
States Library, ceea ce a permis publicarea de subiecte pe această temă în jurnalele medicale.
Numărul articlelor ştiinţifice publicate care au ca şi cuvânt cheie biocâmpul ”biofield”‚ este redus,
majoritatea fiind în zona medicinei alternative şi complementare.
În capitolul 4 , ” Contribuţii la metodă”este prezent traseul logic al succesiunii experimentelor.
Având în vedere noutatea temei alese şi faptul că nu am găsit referinţe în bibliografia studiată,
metoda folosită a fost de abordare prudentă pas cu pas. Primul experiment a fost făcut în cadrul
spitalului dr Obregia, şi a constat într-o analiză EEG făcută asupra autorului folosind o doză de 30 ml
NAGECI 25 ppm. Medicul specialist a constatat că nu există modificări în traseele EEG în urma
ingestiei de NAGECI ( numită în continuare procedură), ceea ce a permis continuarea experimentelor.
La următoarele experimente au fost folosite doze de trei ori mai mici.
Al doilea experiment a constat în măsurarea efectelor produse în urma ingestiei unei doze
standard de 10 ml /25ppm de NAGECI, prin măsurători prin metoda Test/R-Test cu ajutorul unui
aparat de electrografie, model Ikel PL2, efectuate la cele 10 degete de la mâini. Grupul a fost format
din 12 persoane, iar imaginile obţinute au fost evaluate vizual. Limitările aparatului Ikel-PL2 au
constat în lipsa unui soft care să poată măsura diferenţele dintre fotografiile făcute la acelaşi deget
înainte şi după procedură. Prin observaţia vizuală directă s-a putut evidenţia că există modificări între
seturile de imagini făcute aceleiaşi persoane, înainte şi după procedură. Această observaţie a arătat că
procedura poate fi pusă în evidenţă prin metoda electrografică, dar este necesar un aparat mai

37
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

performant. A fost găsit un aparat GDV Camera-model Compact, care dispunea de softurile necesare
pentru analiza descarcărilor fotonice din jurul degetelor subiecţilor. Aparatul tip GDV ( Gas Discharge
Visualization) este catalogat ca produs medical din 1996 şi a fost dezvoltat pe baza cunoscutului efect
Kirlian, în urma studiilor făcute de prof. Konstantin Korotkov.
Un alt experiment s-a desfăşurat cu 3 subiecţi, când au fost efectuate serii succesive de
măsurători pe parcursul unei şedinţe maraton care a durat aproximativ 7 ore. Scopul acestei şedinţe a
fost acela de a găsi intervalele dintre două măsurători succesive care produc rezultate concrete, pentru
proiectarea unei viitoare şedinţe de măsurări efectuate pe un eşantion semnificativ statistic. Concluzia
acestei şedinţe a constat în stabilirea următoarelor intervale, şi succesiuni de operaţii: La M0 se va
efectua măsurătoarea de control. După aplicarea procedurii, într-un interval de timp cât mai scurt
limitat la max 5 minute, se va efectua o a doua măsurătoare M1. La 30 şi 90min de la aplicarea
procedurii se vor efectua a doua şi a treia măsurătoare. Intervalul de timp de la procedură şi până când
este finalizată prima măsurătoare a fost stabilit la max 5 minute datorită faptului că măsurătorile se fac
succesiv, câte un deget de la fiecare mână, apoi degetele de la cealaltă mână, întâi cu filtru apoi
operaţia de măsurare se reia îndepărtând filtrul. Filtrul constă în o folie de polimer aşezată pe lentila
aparatului GDV şi are rolul de a obiectiva diferenţele manifestate între acţiunea sistemului nervos
parasimpatic ( parametrii emoţionali) de cele ale sistemului nervos simpatic ( parametrii fizici) [
Korotkov 2002], prin eliminarea efectelor produse în principal de transpiraţie. Diferenţele dintre
măsurătorile efectuate asupra aceluiaşi subiect efectuate cu filtru şi fără filtru permit calcularea unui
parametru deosebit de important ce poate fi pus în evidenţă de aparatele tip GDV – şi anume Indicele
de anxietate sau indicele de stress - T. Acest indice ( T ) se bazează pe ipoteza că diferenţa constatată
între măsurătorile câmpului fizic şi cele ale câmpului emoţional arată măsura anxietăţii. Apreciez că
acest parametru poate fi considerat ca cel mai important dintre parametrii ce pot fi măsuraţi cu
dispozitivele GDV.
Experimentul cu cea mai mare amploare a constat în măsuratori efectuate cu aparatul GDV
Camera pe un lot semnificativ statistic de 32 de persoane ( 21 femei şi 11 bărbaţi) de vârste diferite.
Au fost efectuate 4 măsurători, prima de control şi următoarele 3 la intervalele stabilite prin
experimentul anterior. Rezultatele acestui test au fost prelucrate statistic şi au fost integrate în
concluziile finale.
Un alt test a fost fost efectuat pe un grup mic format din doar 3 persoane şi au fost utilizate două
aparate, şi anume un aparat tip GDV Camera şi un aparat de biorezonaţă tip SCIO. Modul de lucru a
fost următorul: o primă măsurătoare de control efectuată cu GDV Camera, apoi o măsurătoare de
control efectuată cu aparatul SCIO. A urmat procedura iar apoi au mai fost făcute două măsurători cu
GDV Camera şi intercalat între ele o măsurătoare efectuată cu GDV Camera. Concluziile rezultate în
urma utilizării aparatului SCIO au fost că în urma procedurii a rezultat o creştere impresionantă a
parametrului denumit Vitalitatea Celulară la toţi cei trei subiecţi, iar în unul din cazuri creşterea a fost
spectaculoasă, de peste 100%.
Rezultatele în urma seriilor de teste efectuate cu Aparatele Ikel –Pl2, GDV camera-model
Compact, Scio şi BioWell conduc la următoarele concluzii:
1) Efectul soluţiei de NAGECI este foarte rapid, efectul diminuându-se apoi în timp de aprox 1,5
-2,5 ore în funcţie de subiect.

38
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

2) Efectul cel mai concret constă în redistribuirea câmpului energetic şi informaţional.


3) Parametrul cu cea mai mare scadere este nivelul de stress, iar parametrul asupra căruia efectul
este cel mai redus este Entropia. Şi aici trebuie să facem o paranteză în care să inseram un citat
din Inteligenţa Materiei-„Viaţa reprezintă ordine într-un univers entropic. Această ordine în
dezordine, adica integritatea sistemelor biologice este menţinută prin aport şi schimb de
substanţă, energie, informaţie de la organism la mediu, şi invers“
Efectul asupra vortexurilor energetice (chakre) este puternic şi constant, obţinându-se o creştere
a mărimii şi alinierii acestora, efectul cel mai puternic fiind asupra Chakrei 3 Vishuddi, iar efectul cel
mai redus este asupra chakrei 7 Ajna.
Consider că cea mai importantă concluzie a acestor studii, faptul că sub acţiunea NAGECI are
loc o redistribuire „inteligentă“ a componentelor câmpului energetic şi informaţional al organismului
uman puse în evidenţă de aparatele de măsură folosite, acesta se uniformizează (coeficientul de formă
scade, raza medie a izoliniei creşte, indicele de stress scade) pe ansamblu, nivelul general al
homeostaziei organismului creşte, fapt constatat şi în lucrările prof. Korotkov, Mohirţă, Manolea.
Compunerea a două acţiuni energetice se face deasemenea „inteligent“ ducând spre creşterea
homeostaziei energo informaţionale a corpului.
În final, putem considera că am adus argumente care ne permit să emitem ca şi ipoteză faptul că
pentru realizarea homeostaziei energetice [Korotkov 1994], [Mohirţă 2012], [Manolea 2012] sistemul
energo-informaţional a corpului se comportă inteligent.
Putem aminti in final cateva cuvinte scrise în urma urmă cu peste 30 de ani, în volumul
„Inteligenţa Materiei“ : “Există o homeostazie electrică şi informaţională care este reglată la nivel
informaţional extern şi intern al organismului, punctele electrodermice comportându-se ca nişe porţi
care cresc sau reduc accesul informaţional de la organism la mediu şi invers“.

39
BIBLIOGRAFIE
1. AKDAG MZ, DASDAG S, AKSEN F, ISIK B, YILMAZ F., Effect of ELF magnetic fields on
lipid peroxidation, sperm count, p53, and trace elements, Med Sci Monit. 2006
Nov;12(11):BR366-71, Published in: Med Sci Monit 2006; 12 (11): BR366 - BR371
2. AKDAG, Z., DASDAG, S., AKSEN, F., ISIK, B., YILMAZ, F., Effect of elf magnetic fields on
lipid peroxidation, sperm count, p53, and trace elements,
3. AKIYAMA, H., YAMASAKI, O., KANZAKI, H., TADA, J., ARATA, J., Effects of sucrose and
silver on Staphylococcus aureus biofilms, J. of Antimicrobial Chemotherapy, (1998), 42, 629-634,
4. ALISSAWI, N., ZAPOROJTCHENKO, V., STRUNSKUS, T., KOCABAS, I.,
CHAKRAVADHANULA, V. S. K., KIENLE, L., GARBE-SCHÖNBERG, D., FAUPEL, F.,
Effect of gold alloying on stability of silver nanoparticles and control of silver ion release from
vapor-deposited Ag–Au/polytetrafluoroethylene nanocomposites, Gold Bull (2013) 46:3–11, DOI
10.1007/s13404-012-0073-6
5. ANITEI, M., Psihologie Experimentala, Ed Polirom, 2007, ISBN 978-973-46-0541-5
6. ATIYEH, B.S., COSTAGLIOLA, M., HAYEK, S.N., DIBO S.A., Effect of silver on burn
wound infection control and healing: Review of the literature, 0305-4179/30$ Elsevier Ltd and
ISBI. Doi:10.1016/j.burns.2006.06.010
7. ASAR, N.H., HAMUOUDA, H.M., Colloiodal silver as a New Antimicrobial Agent,
International Journal of Microbiological Research, 1 (1): 33-36, 2010, ISSN 2079-2093, IDOSI
Publications, 2010
8. BARAL, V.R., DEWAR, A.L., CONNETT, G.J., Colloidal silver for lung disease in cystic
fibrosis, J R Soc Med 2008, 101: S51-S62, DOI: 10.1258/jrsm.2008.s18012
9. BATARSEH, K.I., Anomaly and correlation of killing in the therapeutic properties of silver (I)
chelation with glutamic and tartaric acids, Journal of Antimicrobial Chemoterapy (2004), 54, 546-
548, DOI: 10.1093/jac/dkch349
10. BAYSTONE, R., VERO, L., MILLS, A., ASHRAF, W., STEVENSON, O., HOWDLE, S.M.,
In vitro antimicrobial activity of silver-processed catheters for neurosurgery, Journal
Antimicrobial Chemotherapy, 2010, 65: 258-265, doi: 10.1093/jac/dkp420
11. BAYSTONE, R., MILLS, A., HOWDLE, S.M., ASHRAF, W., The increasing use of silver-
based products as antimicrobial agents: a useful development or cause for concern?, Journal of
Antimicrobial Chemotherapy, doi: 10.1093/jac/dkm203
12. BĂGĂU, V. DR, BĂNICĂ, A. DR., BUGEAC, GHE. DR. – ACUPUNCTURA, de la traditie la
ştiinţele moderne, Ed Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988
13. BECKER, R., SELDEN, G., The body electric. Electromagnetism and the Foundation of Life,
Ed Morrow, NY, 1985
14. BECKER, R., Cross Currents: The Perrils of Electropollution, the promise of electromedicine,
Ed Tarcher/Putman, NY, 1990
15. BECKER, R.O., Silver ions in the treatment of local infections, Vol. 6, Nos. 4-5, 1999 Silver
Ions in the Treatment ofLocal Infections
16. BECKER, R.O., SPADARO, J.PH.D., Treatment of Orthopaedic Infections with Electrically
Generated Silver Ions, The Journal of Bone and Joint Surgery American Volume, VOLUME 60-A,
No. 7 OCTOBER 1978
17. BEDRI, C.C., Energia Universală. O cercetare sistematică şi ştiinţifică, Ed Solteris, Piatra
Neamţ, 2011, ISBN 973-98986-7-X
18. BENEVISTE J., AISSA, J., The molecular signal is not functional in absence of Informed
water, Medical Hipotesies, 54
19. BERGIER, T.J., SPADARP, J.A., BIERMAN, R., CHAPIN, E.E., BECKER, R.O., Antifungal
Properties of Electrically Generated Metallic ions, ANTIMICROBIAL AGENTS AND
CHEMOTHERAPY, nov 1976, pg 856-860, vol 10, no.5, Printed in U.S.A.
40
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

20. BIFFI, R., FATTORI, L., BERTANI, E., RADICE, D., ROTMENSZ, N., MISITANO, P.,
CENCIARELLI, S., CHIAPPA, A., TADINI, L., MANCINI, M., PESENTI, G., ANDREONI, B.
and NESPOLI, A., Surgical site infections following colorectal cancer surgery: a randomized
prospective trial comparing common and advanced antimicrobial dressing containing ionic silver,
Biffi et al. World Journal of Surgical Oncology 2012, 10:94 http://www.wjso.com/content/10/1/94
21. BIN-MEFERIJ, M.M., EL-KOTT, A.F., The radioprotective effects of Moringa oleifera against
mobile phone electromagnetic radiation-induced infertility in rats, Int J Clin Exp Med. 2015 Aug
15;8(8):12487-97. eCollection 2015.
22. BHATTACHARYYA, A., DAVIS, A., Puterea vindecătoare a magneţilor, Ed Paralela 45, 2007
23. BOHR, N., Teoria atomică şi descrierea naturii, Ed Humanitas, 2013, ISBN 978-973-50-4215-8
24. BOONKAEW, B., KEMPF, M., KIMBLE, R., SUPAPHOL, P., CUTTLE, L., Antimicrobial
efficacy of a novel silver hydrogel dressing compared to two common silver burn wound dressings:
ActicoatTM and PolyMem SilverR, journal homepage: www.elsevier.com/locate/burns, 0305-
4179/$36.00 # 2013 Elsevier Ltd and ISBI. http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2013.05.011
25. BORASE, H.P., SALUNKE, B.K., SALUNKHE, R.B., PATIL, C.D., HALLSWORTH, J.E.,
KIM, B.S., PATIL, S.V., Plant Extract: A Promising Biomatrix for Ecofriendly, Controlled
Synthesis of Silver Nanoparticles, Appl Biochem Biotechnol (2014) 173:1–29, DOI
10.1007/s12010-014-0831-4
26. BRAGG, P.D., RAINNIE, D.J., The effect of silver ions on the respiratory chain of Escherichia coli,
Department of Biochemistry, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, 1974
27. BRIDGES, K., KIDSON, A., LOWBURY, E.J.L., WILKINS, M.D., Gentamicin- and silver-
resistant pseudomonas, British Medical Journal, 1979, 1, 446-229
28. BUHIMAN, W., Secretul sufletului, Ed Infinit, 2011, ISBN 978-606-92137-3-5
29. BUNDZEN, P. V., ZAGRANTSEV, V. V., KOROTKOV, K. G., LEISNER, P., UNESTAHL, L.-
E., Comprehensive Bioelectrographic Analysis of Mechanisms of the Alternative State of
Consciousness, Human Physiology, Vol. 26, No. 5, 2000, pp. 558-566. Translated from Fiziologiya
Cheloveka, Vol. 26, No. 5, 2000, pp. 59-68. Original Russian Text Copyright _9 2000 by Bundzen,
Zagrantsev, Korotkov, Leisner, Unestahl. HUMAN PHYSIOLOGY Vol. 26 No. 5 2000
30. BUZEA, C., PACHECO, I.I., ROBBIE, K., Nanomaterials and nanoparticles: Sources and
toxicity, 2007American Vacuum Society. _DOI: 10.1116/1.2815690_
31. CABA, T., CABA, M-T., Acupunctura, metodă străveche, Ed Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989,
ISBN 973-29-0036-9
32. CELAN, E., Biocâmp şi Bioradiaţii, Ed Teora, Bucureşti,1994
33. CIOBANU, C. S., GROZA, A., ICONARU, S. L., POPA, C. L., CHAPON, P., CHIFIRIUC, M.
C., HRISTU, R., STANCIU, G. A., NEGRILA, C. C., GHITA, R. V., GANCIU, M., PREDOI, D.,
Antimicrobial Activity Evaluation on Silver Doped Hydroxyapatite/ Polydimethylsiloxane
Composite Layer, Hindawi Publishing Corporation, BioMed Research International, Volume 2015,
Article ID 926513, 13 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2015/926513
34. CHERNYOE, G.G., Study of Blood Electric Propertiesby the Method of Gas-Discharge
Visualization, ISSN 1028-3358, Doklady Physics, 2008, Vol. 53, No. 2, pp. 107–110. © Pleiades
Publishing, Ltd., 2008. Original Russian Text © S.Ya. Gertsenshte oe n, D.N. Panin, 2008,
published in Doklady Akademii Nauk, 2008, Vol. 418, No. 6, pp. 771–774. PACS numbers:
52.80.Tn, 87.80.Pa, DOI: 10.1134/S1028335808020134
35. CHIORALIA, C.D., Taine ale bioenergiei. Apariţia vieţii. Bioenergia. Bioportanţa, Ed Stefan,
2001, ISBN 978-973-118-215-5
36. CHOOK, S.W., CHIA, C.H., ZAKARIA, S., AYOB, M.K., HUANG, N.M., NEOH, H.M., HE,
M., ZHANG, L., JAMAL, R., A graphene oxide facilitated a highly porous and effective
antibacterial regenerated cellulose membrane containing stabilized silver nanoparticles, Cellulose
(2014) 21:4261–4270, DOI 10.1007/s10570-014-0395-z
37. CHOPRA, I., The incresing use of silver-based products as anitomicrobial agents: a useful
development or a cause for concern?, Journal of Antimicrobial chemotherapy, doi:
10.1093/jac/dkm006

41
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

38. COLMAN, B.P., WANG, S.-Y., AUFFAN, M., WIESNER, M.R., BERNHARDT, E.S.,
Antimicrobial effects of commercial silver nanoparticles are attenuated in natural streamwater
and sediment, Ecotoxicology (2012) 21:1867–1877, DOI 10.1007/s10646-012-0920-5
39. COURTENAY, K. F., Colloiodal silver. The hidden truth, Courtenay House Publishers, ISBN
978-1-876494-10-0
40. CURTA, I., ET ALL - "Considerations about the influence of colloidal solutions on human
energy informational field. Part I: Testing basic method "
41. CURTA, I., ET ALL "Considerations about the influence of colloidal solutions on human
energy informational field. Part II: Testing with GDV Compact Camera" Conferinţa EHB 2013
42. CURTA, I., ET ALL "Measurements of the Human Body Parameters Made with the GDV Camera
and the SCIO Device to the Influence of Colloidal Silver Solution" Conferinţa OPTIROB 2014
43. CURTA, I., ET ALL "Summary of the methods used to lower the anxiety parameter-strss index
(T) – according to the measurements made with the GDV Camera " Conferinţa RAD 2014
44. CURTA, I., ET ALL “Statisticaly relevant experiment concerning the colloidal silver influence
on human body“ Conferinţa COMEC 2015
45. DANILCZUK, M., LUND, A., SADLO, J., YAMADA, H., MICHALIK, J., Conduction
electron spin resonance of small silver particles, Spectrochimica Acta Part A 63 (2006) 189–191,
1386-1425/$, doi:10.1016/j.saa.2005.05.002
46. DEITHCH, E.A., MARINO, A.A., GILLESPIE, T.E., ALBRIGHT, J.A., Silver-Nylon: A new
Antimicrobial Agent, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Mar. 1963, p.356-399, 0066-
4804/83/030356-04502.00/10
47. DE SOUZA, A., MEHTA, D., LEAVITT, R.W., Bactericidal activity of combinations of Silver-
Water DispersionTM with 19 antibiotics against seven microbial strains, REASEARCH
COMMUNICATIONS, CURRENT SCIENCE, VOL. 91, NO.7, 10 OCTOBER 2006
48. DIEMER, D., Iniţiere în terapia chakrelor, Ed Teora, 2003, ISBN 973-20-0199-2
49. DISAANAYAKE, D. M. B. T., FAOAGALI, J., LAROO, H., HANCOCK, G., WHITEHOUSE,
M., Efficacy of some colloidal silver preparations and silver salts against Proteus bacteria, one
possible cause of rheumatoid arthritis, Inflammopharmacol (2014) 22:73–77, DOI
10.1007/s10787-013-0198-0
50. DROUOT, P., Vindecarea spirituală şi nemurirea, Ed Adevăr divin, 2009, ISBN 978-973-
88592-8-9
51. DUAN, W., LIU, C., ZHANG, L., HE, M., XU, S., CHEN, C., PI, H., GAO, P., ZHANG,
Y., ZHONG, M., YU, Z., ZHOU, Z., Comparison of the genotoxic effects induced by 50 Hz
extremely low-frequency electromagnetic fields and 1800 MHz radiofrequency electromagnetic
fields in GC-2 cells, Radiat Res. 2015 Mar;183(3):305-14. doi: 10.1667/RR13851.1. Epub 2015
Feb 17
52. DULCAN, C.D., Către noi înşine, Ed Eikon, 2010, ISBN 978-973-757-289-9
53. DULCAN, C.D., Inteligenţa materiei, ed III, Ed Eikon, Cluj-Napoca, 2009
54. DULCAN, C.D., În căutarea sensului pierdut, Ed Eikon, Cluj-Napoca, 2008
55. DULCAN, C.D., Electroencefalografie clasică şi modernă la adult şi copil, Ed Medicală, 2008
56. DULCAN, C.D., Mintea de dincolo, Ed Eikon, Cluj-Napoca, 2013, ISBN 977-973-757-799-3
57. DUMITRESCU, F.I., CONSTANTIN, D., Acupunctură ştiinţifică modernă, Ed Junimea, Iaşi, 1977
58. EL-AHMADY EL-NAGGAR, N., ABDELWAHED, N.A.M., Application of Statistical
Experimental Design for Optimization of Silver Nanoparticles Biosynthesis by a Nanofactory
Streptomyces viridochromogenes, Journal of Microbiology (2014) Vol. 52, No. 1, pp. 53–63, The
Microbiological Society of Korea, DOI 10.1007/s12275-014-3410-z
59. ELECHIGUERRA, J.L., BURT, J.L., MORONES, J.R., CAMACHO-BRAGADO, A., GAO,
X., LARA, H.H., YACAMAN, M.J., Interaction of silver nanoparticles with HIV-1¸ Journal of
Nanobiotechnology 2005, 3:6, http://www.jnanobiotechnology.com/content/3/1/6
60. EL-HUSSEIN, A., MFOUO-TYNGA, I., ABDEL-HARITH, M., ABRAHAMSE, H.,
Comparative study between the photodynamic ability of gold and silver nanoparticles in mediating
cell death in breast and lung cancer cell lines, Journal homepage: www.elsevier.com/locate/jpb,
Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 153 (2015) 67–75

42
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

61. ELIZAROV, A. A., Biological and medical measurements. Instrumental methods for
investigating physical fields of biological objects, Measurement Techniques. Vol. 40, No. 7, 1997,
UDC 537.8:577.31:578,086.82
62. ELSOME, A.M., HAMILTOM-MILLER, J.M.T., BRUMFITT, W., NOBLE, W.C.,
Antimicrobial activities in vitro and in vivo of transition element complexes containing gold (I) and
osmium (VI), Journal of Anticromial Chemotherapy, (1996), 37, 911-918, 0305-7453/96/050911
63. FALAHATI, S.A., ANVARI, M., KHALILI, M.A., SADOUGHI, SHAHID, Dr. Mohammad
Ali Khalili, The effect of magnetic field (MF) on human sperm parameters of motility, morphology,
and viability, Iran. J. Radiat. Res., 2011; 9(3): 195200,
64. FARBER, M.P. DR., Lime disease aids virus yeast infection (and the common cold), 1995,
ISBN 1-887742-01-8
65. FAYAZ, A.M., PhD, BALAJI, K., PhD, GIRILAL, M., PhD, YADAV, R., MTech,
KALAICHELVAN, P.T., PhD, VENKETESAN, R., PhD, Biogenic synthesis of silver
nanoparticles and their synergistic effect with antibiotics: a study against gram-positive and gram-
negative bacteria, 1549-9634/$ 2010 Elsevier Inc., doi:10.1016/j.nano.2009.04.006
66. FENG, Q., CHEN, G., CUI, F.Z., KIM, T.N., KIM, J.O, A mechanistic study of the antebacterial
effect of silver ions on Escherichia coli and Staphylococcus aureus, John Wiley&Sons, 2000
67. FRANCO-MOLINA, M.A., GAMBOA, E.M., SIERRA-RIVERA, C., GOMEZ-FLORES, R.A.,
ZAPATA-BENAVIDES, P., CASTILIO-TELLO, P., ALCOCER-GONZALES, J.M., MIRANDA-
HERNANDEZ, D.F., TAMEZ-GUERRA, R.S., RODRIGUEZ-PADILA, C., Antihumor activity of
colloidal silver on MCF-7 human breast cancer cells, Franco-Molia et all Journal of Experimental
& Clinical Cancer Research, 2010, 29-148, http://www.jeccr.com/content/29/1/148
68. FROST, G., FROST, Z., Călătorii astrale, Ed Teora, 2008, ISBN 10: 973-601-639-0, ISBN 13:
978-973-601-639-4
69. FOLDBJERG, R., DANG, D. A., AUTRUP, H., Cytotoxicity and genotoxicity of silver
nanoparticles in the human lung cancer cell line, A549 Published online: 29 April 2010, Arch
Toxicol (2011) 85:743–750, DOI 10.1007/s00204-010-0545-5
70. FOROUGH, M., FARHADI, K., Biological and green synthesis of silver nanoparticles, Paper
presented at the 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTRVI), Izmir, Turkey,
June 15-18, 2010.
71. FRANCO-MOLINA, M.A., MENDOZA-GAMBOA, E., SIERRA-RIVERA, C.A., GÓMEZ-
FLORES, R.A., ZAPATA-BENAVIDES, P., CASTILLO-TELLO, P., ALCOCER-GONZÁLEZ,
J.M., MIRANDA-HERNÁNDEZ, D.F., TAMEZ-GUERRA, R.S., RODRÍGUEZ-PADILLA, C.,
Antitumor activity of colloidal silver on MCF-7 human breast cancer cells, Franco-Molina et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2010, 29:148, http://www.jeccr.com/content/29/1/148
72. FULLER, T.A., WYSK R.A., CHARUMANI, C., KENNETT, M., SEBASTIENNELLI, W.J.,
ABRAHAMS, R., SHIRWAIKER, R.A., VOIGT, R.C., ROYER, P., Developing an engineered
antimicrobial/prophylactic system using electrically activated bactericidal metals, J Mater Sci:
Mater Med (2010) 21:2103–2114, DOI 10.1007/s10856-010-4071-z
73. FUNG, M.C., MD, BOWEN, D., MD, Silver Products for Medical Indications: Risk-Benefit
Assesment, Clinical toxicology, 34(1), 119-126 (1996)
74. FURNO, F., MORLEY, K.S., WONG, B., SHARP, B.L., ARNOLD, P.L., HOWDLE, S.M.,
BAYSTON, R., BROWN, P.D., WINDSHIP, P.D., REID, H.J., Silver nanoparticles and polymer
medical devices: a new approach to prevention of infection?, Journal of Antimicrobial
Chemotherapy, (2004), 54, 1019-1024, DOI: 10.1093/jac/dkh487
75. GARCIA-REYERO, N., THORNTON, C., HAWKINS, A.D., ESCALON, L., KENNEDY, A.J,
STEEVENS, J.A., WILLETT, K.L., Assessing the exposure to nanosilver and silver nitrate on
fatheadminnow gill gene expression and mucus production, journal homepage:, Environmental
Nanotechnology, Monitoring & Management 4 (2015) 58–66
76. GERBER, R., M.D., Medicina vibraţională, Ed Elit, 2005, ISBN 973-9380-40-9
77. GITTAR, S.D., HOJO, D., HYDE, G.K., SCARET, G., NARAYAN, R.J., PARSONS., G.,
Antifungal textiles formed using silver deposition in supercritical carbon dioxide, JMEPEG
(2010), 19-368-373, DOI: 10.1007/s11665-009-9514-7

43
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

78. GREENE, B., Universul elegant. Supercorzi, dimensiuni ascunse şi căutarea teoriei ultime, Ed
Humanitas, Bucureşti, 2011
79. GOSWAMI, A., Doctorul Cuantic. Ghidul unui fizician pentru sănătate şi vindecare, Ed Orfeu,
Bucureşti, 2008
80. GUIDELLI, E.J., KINOSHITA, A., RAMOS, A.P., BAFFA, O., Silver nanoparticles delivery
system based on natural rubber latex membranes, J Nanopart Res (2013) 15:1536, DOI
10.1007/s11051-013-1536-2
81. GUJA, C., Aura Corpului Uman. Introducere în antropologia individului, Ed Polirom, Iaşi,
2000, ISBN 973-683-394-1, ISBN 973-683-405-0
82. GUJA, C., Aurele Corpurilor. Interfeţe cu Cosmosul, vol I, Ed Enciclopedică, ISBN 973-45-
0050-3
83. GUJA, C., Aurele Corpurilor. Interfeţe cu Cosmosul, vol II, Ed Polirom, ISBN 973-683-394-1,
ISBN 973-683-404-2
84. GUJA , C., Antropologie Informaţională, Ed Academiei, 2008
85. GUPTA, A., PHUNG, L.T., TAYLOR, D., SILVER. S., Diversity of silver resistance genes in
IncH incompatibility group plasmids, Microbiology (2001), 147, 3393-3402, 0002-4892, 2001,
SGM
86. HAVERKAMP, R. G., MARSHALL A. T., The mechanism of metal nanoparticle formation in
plants: limits on accumulation, J Nanopart Res (2009) 11:1453–1463, DOI 10.1007/s11051-008-
9533-6
87. HOYME, U.B., Clinical Significance of Crede’s Prophylaxis in Germany at Present, Infectious
Diseases in Obstetrics and Gynecology 1:32-36 (1993), 1993 Wiley-Liss, Inc.
88. HOLBROOK, R.D., RYKACZEWSKI, K., STAYMATES, M.E., Dynamics of silver
nanoparticle release from wound dressings revealed via in situ nanoscale imaging, J Mater Sci:
Mater Med (2014) 25:2481–2489, DOI 10.1007/s10856-014-5265-6
89. HRISTENCO, D., Izvorul fericirii, Ed Teora, Bucureşti, 2010
90. IFTIME, O., IFTIME, A., Homeopatia. O analiză ştiinţifică şi spirituală, Ed Lucman, 2012,
ISBN 978-973-723-344-8
91. IONESCU-TÂRGOVISTE, C., Acupunctura şi bioenergetica umană, Ed Sport-Turism, 1986
92. Iorio, R., Delle Monache, S., Bennato, F., Di Bartolomeo, C., Scrimaglio, R., Cinque,
B., Colonna, R.C., Involvement of mitochondrial activity in mediating ELF-EMF stimulatory effect
on human sperm motility, Bioelectromagnetics. 2011 Jan;32(1):15-27. doi: 10.1002/bem.20602
93. IP, M., LAI LUI, S., POON, V.K.M., LUNG, I., BURD, A., Antibicrobial antivities of silver
dressings: an in vitro comparison, Journal of Medical Microbiology, (2006), 55, 59-63, 46124,
SGM, DOI: 10.1009/jmm.0.46124-0
94. IROHA, I.R., AMANDI, E.S., ORJI, J.O., ESIMONE C.O., In vitro evoluation of the activity of
colloiodal silver concentrate against Pseudomonas aeruginosa isolated from postoperative wound
infection, Scientific Research and Essay, Vol 3 (5), pp 209-211, May 2008, ISSN 1992-2248,
Academic Journals
95. IROHA, I.R., ORJI, C.O., IMOMOH, O.O., Antibacterial efficacity of colloidal silver alone and
in combination with othr antibiotics on isolates from wound infections, Scientific Research and
Essey, Vol.2 (8), pp 338-341, August 2007, ISSN 1992-2248, Academic Journals
96. JADALANNAGARI, S., DESHMUKH, K., RAMANAN, S.R., KOWSHIK, M., Antimicrobial
activity of hemocompatible silver doped hydroxyapatite nanoparticles synthesized by modified sol–
gel technique, Appl Nanosci (2014) 4:133–141, DOI 10.1007/s13204-013-0197-x
97. JAGAJJANANI RAO, K., SANTANU, P., Green synthesis of silver nanoparticles from aqueous
Aegle marmelos leaf extract, http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.11.035
98. JUN, B.-H., BYUN, J.-W., KIM, J.Y., KANG, H., PARK, H.-J., YOON, J., LEE, Y.-S., Facile
method of preparing silver-embedded polymer beads and their antibacterial effect, J Mater Sci
(2010) 45:3106–3108, DOI 10.1007/s10853-010-4345-3
99. JUNG, W.K., KOO, H.C., KIM, K.W., SHIN, S., KIM, S.H., PARK, Y.H., Antibacterial
Activity and Mechanism of Action of the Silver ion in Staphylococus aureus and Escherichia coli,,
Applied and Environmental Microbiology, Apr 2008, p 2171-2178, doi: 10.1128/AEM.02001-07

44
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

100. JUNG, C.G., Psihologie şi alchimie, Ed Teora, 1996


101. KALLY, P., LEVENGOOD, W., Consciousness and Energy. New Worlds of Energy, Lilly Hill,
MI, 2009
102. KEY, F.S., MAASS, G., PhD., Determining The Properties of Colliodal Silver, 2001, Silver
Colloids.
103. KIM, S., KIM, H.-J., Anti-bacterial performance of colloidal silver-treated laminate wood
flooring, International Biodeterioration & Biodegradation, 57 (2006) 155-162, doi:
10.1016/j.ibiod.2006.02.002
104. KIM, J.S., DVM, PhD, KUK, E., MS, YU, K.N., MS, KIM, J.-H., MS, PARK, S.J., BS, LEE,
H.J., DVM, PhD, KIM, S.H., DVM, PhD, PARK, Y.K., DVM, MS, PARK, Y.H., DVM, PhD,
HWANG, C.-Y., DVM, PhD, KIM, Y.-K., PhD, LEE, Y.-S., PhD, JEONG, D.H., PhD, CHO, M.-
H., DVM, PhD, Antimicrobial effects of silver nanoparticles, Nanomedicine: Nanotechnology,
Biology, and Medicine 3 (2007) 95– 101
105. KRISHNARAJ, C., MUTHUKUMARAN, P., RAMACHANDRAN, R., BALAKUMARAN,
M.D., KALAICHELVAN P.T., Acalypha indica Linn: Biogenic synthesis of silver and gold
nanoparticles and their cytotoxic effects against MDA-MB-231, human breast cancer cells,
Contents lists available at ScienceDirect Biotechnology Reports journal homepage:
www.elsevier.com/locate/btre, Biotechnology Reports 4 (2014) 42–49
106. KRISTIANSEN, S., IFVERSEN, P., DANSCHER, G., Ultrastructural localization oand
chemical binding of silver ions in human organotypic skin vultures, histochem Cell biol (2008),
130-177-184, DOI: 10.1007/s00418-008-0415-x
107. KON, K., RAI, M., Silver Nanoparticles for the Control of Vector-Borne Infections,
Nanotechnology in Diagnosis, Treatment and Prophylaxis of Infectious Diseases, DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801317-5.00003-7
108. KOROTKOV, C., Human Energy Field. Study with GDV Bioelectronography, 2002
109. KOROTKOV, C., JAKOVLEVA , E., Electrophotonic Analisis in medicine, 2013
110. KOROTKOV, C. PHD, PROF., Energy of Consciousness, Lexington, NY, 2013
111. KOROTKOV, C., Science Confirms reconective Healing, Lexington, NY, 2013-06-24
112. KUMAR, S., NIRALA, J.P., BEHARI, J., PAULRAJ, R., Effect of electromagnetic irradiation
produced by 3G mobile phone on male rat reproductive system in a simulated scenario, Indian J
Exp Biol. 2014 Sep;52(9):890-7
113. KVITEK, L., PANACEK, A., PRUCEK, R., SOUKUPOVA, J., VANICKOVA, M., KOLAR,
M., ZBORIL, R, Antibacterial activity and toxicity of silver - nanosilver versus ionic silver,
Nanosafe2010: International Conference on Safe Production and Use of Nanomaterials IOP
Publishing Journal of Physics: Conference Series 304 (2011) 012029 doi:10.1088/1742-
6596/304/1/012029
114. LANZA, R., BERMAN, B., Biocentrismul, sau cum viaţa şi conştiinţa sunt cheile pentru
înţelegerea adevăratei naturi a Universului, Ed Livingstone, ISBN 978-606-93204-1-9
115. LARA, H.H., AYALA-NUÑEZ, N.V., IXTEPAN-TURRENT, L., RODRIGUEZ-PADILLA,
C., Mode of antiviral action of silver nanoparticles against HIV-1, Lara et al. Journal of
Nanobiotechnology 2010, 8:1, http://www.jnanobiotechnology.com/content/8/1/1
116. LASZLO, E., Ştiinţa şi câmpul Akashik, Pro Editura şi Tipografie, 2008
117. LASZLO, E., Transformarea cuantică. Harta realităţii multidimensionale şi conştiinţa globală,
Ed Elena Francisc Publishing, Bucureşti, 2009
118. LI, T., ALBEE, B., ALEMAYEHU, M., DIAZ, R., INGHAM, L., KAMAL, S., RODRIGUEZ, M.,
WHALEY BISHNOI, S., Comparative toxicity study of Ag, Au, and Ag–Au bimetallic nanoparticles
on Daphnia magna, Anal Bioanal Chem (2010) 398:689–700, DOI 10.1007/s00216-010-3915-1
119. LIU, K., ZHANG, G., WANG, Z., LIU, Y., DONG, J., DONG, X., LIU, J., CAO, J., AO,
L., ZHANG, S., The protective effect of autophagy on mouse spermatocyte derived cells exposure
to 1800MHz radiofrequencyelectromagnetic radiation, oxicol Lett. 2014 Aug 4;228(3):216-24.
doi: 10.1016/j.toxlet.2014.05.004. Epub 2014 May 9

45
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

120. LO, S.-F., CHANG, C.-J., HU, W.-Y., HAYTER, M., CHANG, Y.-T., The effectiveness of
silver-releasing dressing in the managements of non-healing chronic wounds; a meta-analysis,
Journal of Clinical Nursing, doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02534.x
121. LOESCHNER, K., HADRUP, N., QVORTRUP, K., LARSEN, A., GAO, X., VOGEL, U.,
MORTENSEN, A., RYE LAM, H., LARSEN, E.H., Distribution of silver in rats following 28
days of repeated oral exposure to silver nanoparticles or silver acetate, Loeschner et al. Particle
and Fibre Toxicology 2011, 8:18, http://www.particleandfibretoxicology.com/content/8/1/18,
doi:10.1186/1743-8977-8-18
122. *** Manual de acupunctură chineză, Academia de medicină tradiţională chineză, Ed Medicală
123. MACKEEN, P.C., PERSON, S., WARNER, S.C., SNIPES, W., Silver-Coated Nylon Fiber as
an Antibacterial Agent, ANTIMICROBIAL, AGENTS AND CHIMIOTERAPY, Jan 1987, p. 93-
99, 0066-4804/87/1010093-07502, 0000, American Society for Microbiology
124. MARBACH, E., Heilen mit kolloidalem Silber, Printed in Germany, ISBN 10: 3-938764-19-8,
ISBN 13: 978-3-938764-19-0
125. MALMIVUO, J., PLONSEY, R., Bioelectromagnetism. Principles and Applications of
Bioelectric and Biomagnetic Fields, New York Oxford OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1995
126. MASARU, E., Forme Iubirii, Ed Adevăr Divin, 2009
127. MASARU, E., Mesaje ascunse din apa, Ed Adevăr Divin, Braşov, 2006, ISBN (10) 973-87595-
3-6, ISBN (13) 978-973-87595-4-1
128. MASARU, E., Mesaje de la Apă şi de la Univers, Ed Adevăr Divin, Braşov, 2012, ISBN 978-
606-8080-31-4
129. MASARU, E., Miracolul apei, Ed Adevăr Divin, Braşov, 2007, ISBN 978-973-87595-8-9
130. MASARU, E., Viaţa secretă a apei, Ed Adevăr Divin, Braşov, 2007, ISBN (10) 973-87595-4-4,
ISBN (13) 978-075-87595-3-4
131. MĂMULAŞ, I. DR.FIZ, Un set de ipoteze privind natura, caracteristicile şi funcţiile
biocâmpului, Lucrare prezentată la II-lea Congres Naţional de Medicină Integrativă, Bucureşti, 2-5
noiembrie 2011
132. MCTAGGART, L., Câmpul. Căutarea forţei secrete a Universului, Ed Adevăr Divin, Braşov,
2009, ISBN 987-606-8080-01-7
133. METUKU, R.P., PABBA, S., BURRA, S., HIMA BINDU, S.V.S.S.S.L.N., GUDIKANDULA,
K., CHARYA, M.A.S., Biosynthesis of silver nanoparticles from Schizophyllum radiatum HE
863742.1: their characterization and antimicrobial activity, 3 Biotech (2014) 4:227–234, DOI
10.1007/s13205-013-0138-0x
134. MIJNENDONCKX, K., LEYS, N., MAHILLON, J., SILVER, S., VAN, HOUDT R.,
Antimicrobial silver: uses, toxicity and potential for resistance, Biometals (2013) 26:609–621,
DOI 10.1007/s10534-013-9645-z
135. MIRICĂ, M.C., PREDA, M., MIRICĂ N., Teoria reactoarelor lectrochimice cu densităţi de
curent asimetrice, Ed Mirton, 2006, ISBN (10) 973-661-939-9, ISBN (20) 978-973-661-939-7
136. MÎNZAT, I., BRAZDARU, O., Conştiinţa Multidimensională, Ed Pshiche, 2003, ISBN 973-
86031-2-9
137. MOHAMMAD, A., BOSUNG, K., NORMAN, D.J., Green synthesis and characterization of
silver nanoparticles using Artemisia absinthium aqueous extract, A comprehensive study,
http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2015.08.045
138. MOHARTA, I. PHD., Psihologia Sonoluminică, Ed Ars Docendi, 2011, ISBN 978-973-558-
599-0
139. MOHARTA, I. PHD., Calea Sufletului. O incursiune în realitatea profundă, Ed Psyche,
Bucureşti, 2005
140. MORONES-RAMIREZ, J.R., WINKLER, J.A., SPINA, C.S., COLLINS, J.J., Silver Enhances
Antibiotic Activity Against Gram-negative Bacteria, Published in final edited form as: Sci Transl
Med. 2013 June 19; 5(190): 190ra81. doi:10.1126/scitranslmed.3006276.
141. MORONES RAMÍREZ, R.Dr., EL USO DE LA PLATA EN LOS ANTIBIóTICOS DEL
FUTURO, Revista Digital Universitaria, 10 de octubre 2009 • Volumen 10 Número 10 • ISSN:
1067-6079

46
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

142. MOTOYAMA, H., Teorii despre Sistemul Chakrelor, Ed Excalibur, Bucureşti, 2009, ISBN 978-
973-1930-22-0
143. MOTOYAMA, H., Ph.D., Acupuncture Meridians exist in Dermis (Connective Tissues),
http://www.cihs.edu/journal/Vol3No1/Meridians%20exist%20in%20dermis.pdf
144. MUBAYI, A., CHATTERJI, S., RAI, P.M., WATAL, G., Evidence based green synthesis of
nanoparticles, www.amlett.com, DOI: 10.5185/amlett.2012.icnano.353
145. MUNGIU, O. C., Metale preţioase – o abodare farmacologică, Ed “Gr. T. Popa”, U.M.F. Iaşi,
2009, ISBN 978-606-544-015-9
146. MURPHY, M., TING, K., ZHANG, X., SOO, C., and ZHENG, Z., Current Development of
Silver Nanoparticle Preparation, Investigation, and Application in the Field of Medicine, Hindawi
Publishing Corporation, Journal of Nanomaterials, Volume 2015, Article ID 696918, 12 pages,
http://dx.doi.org/10.1155/2015/696918
147. NAHEED, A., SEEMA, S., Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Extracts of Ananas
comosus, Green and Sustainable Chemistry, 2012, 2, 141-147
http://dx.doi.org/10.4236/gsc.2012.24020 Published Online November 2012
(http://www.SciRP.org/journal/gsc)
148. NOGUEIRA, D.R., ”Nanoparticle Induced Oxidative Stress in Cancer Cells: AddingNew Pieces
to an Incomplete Jigsaw Puzzle”, Universitatea Santa Maria Brazilia, Asian Pacific Journal of
Cancer Prevention, Vol 15, 2014, 15(12):4739-43
149. NOWACK, B., KRUG, H.F., HEIGHT, M., 120 Years of Nanosilver History: Implications for
Policy Makers, dx.doi.org/10.1021/es103316q, Environ. Sci. Technol. 2011, 45, 1177–1183
150. ONETTO, B., M.D. POSSIBLE PARAPSYCHOLOGICAL RELEVANCE OF HIROSHI
MOTOYAMNS AMI MACHINE: A GESP Experiment with Physiological Measurements, Subtle
Energies & Energy Medicine • Volume 9 • Number 2 • Page 133
151. ORTEGA, F.G., FERNÁNDEZ-BALDO, M.A., SERRANO, M.J., MESSINA, G.A.,
LORENTE, J.A., RABA, J., Epithelial cancer biomarker EpCAM determination in peripheral
bloodsamples using a microfluidic immunosensor based in silvernanoparticles as platform, jo u r
nal homep age: www.elsevier.com/locate/snb, Sensors and Actuators B 221 (2015) 248–256,
http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2015.06.066
152. OSHO, Farmacie pentru suflet, Ed Mix. ISBN 973-8461-10-9
153. PATTABI, R.M., SRIDHAN, K.R., GOPAKUMAR, S., VINAYACHANDRA, B., PATTABI,
M., Antibacterial potential of silver nanoparticles synthesised by electron beam irradiation, Int J.
Nanoparticles, vol.3, No.1, 2010
154. PERCIVAL, S.L., BOWLER, P.G., RUSSELL, D., Bacterial resistance to silver in wound care,
Journal of Hospital infections, (2005), 60, 1-7, doi: 10.1016/j.jhin.2004.11.014
155. PIES, J., REINERT, U., Kolloidales Silber, VAK Verlags GmBH, ISBN 987-3-935767-85-9
156. PRABHU, S., POULOSE, E.K., Silver nanoparticles: mechanism of antimicrobial action,
synthesis, medical applications, and toxicity effects, Prabhu and Poulose International Nano Letters
2012, 2:32 http://www.inl-journal.com/content/2/1/32
157. RAI, M., YADAV, A., GADE, A., Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials,
0734-9750/$ – 2008 Elsevier Inc., doi:10.1016/j.biotechadv.2008.09.002
158. ROE, D., KARANDIKAR, B., BONN-SAVAGE, N., GIBBSON, B., ROULLET, J.-B.,
Anticrobial surface functionalization of plastic catheters by silver nanoparticles, Journal of
Antimicrobial chemotherapy (2008), 61, 869, 876, doi: 10.1093/jac/dkn034
159. ROSENBLUM, B., KUTTNER, F., Enigma Cuantică, Ed Prestige, 2011, ISBN 978-606-92379-3-9
160. RUBEN MORONES, J., ELECHIGUERRA, J.L., CAMACHO, A., HOLT, K., KOURI, J.B.,
RAMIREZ, J.T., YACAMAN, M.J., The bactericidal effect of silver nanoparticles, INSTITUTE
OF PHYSICS PUBLISHING NANOTECHNOLOGY Nanotechnology 16 (2005) 2346–2353
doi:10.1088/0957-4484/16/10/059
161. SHAKEEL, A., MUDASIR, A., BABU LAL, S., SAIQA, I., A review on plants extract
mediated synthesis of silver nanoparticles for antimicrobial applications: A green expertise,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jare.2015.02.007

47
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

162. SADOWSKI, Z., MALISZEWSKA, I.H., GROCHOWALSKA, B., POLOWCZYK, I.,


KOŹLECKI, T., Synthesis of silver nanoparticles using microorganisms, ARTICLE in
MATERIALS SCIENCE-POLAND · JANUARY 2008, See discussions, stats, and author profiles
for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/228411163
163. SAMBERG, M.E., OLDENBURG, S.J., MONTEIRO-RIVIERE, N.A., Evaluation of Silver
Nanoparticles Toxicity in Skin in Vitro and Keratinocytes in Vitro, Environmental Health Prospect,
118-407-413 (2010), doi: 10.1289/ehp.0901398
164. SANTORO, C.M., DUCHSHERER, N.L., GRAINGER, D.W., Minimal In Vitro Antimicrobial
Efficacy and Ocular Cell Toxicity from Silver Nanoparticles, Nanobiotechnol (2007) 3:55–65, DOI
10.1007/s12030-008-9007-z
165. SATHISHKUMAR, G., GOBINATH, C., WILSON, A., SIVARAMAKRISHNAN, S.,
Dendrophthoe falcata (L.f) Ettingsh (Neem mistletoe): A potent bioresource to fabricate silver
nanoparticles for anticancer effect against human breast cancer cells (MCF-7) Contents lists
available at ScienceDirect Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
journal homepage: www.elsevier.com/locate/saa, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy 128 (2014) 285–290
166. SCHÄFER, B., VOM BROCKE, J., EPP A., GÖTZ, M., HERZBERG, F., KNEUER, C.,
SOMMER, Y., TENTSCHERT, J., NOLL, M., GÜNTHER, I., BANASIAK, U., BÖL, G.-F.,
LAMPEN, A., LUCH, A., HENSEL, A., State of the art in human risk assessment of silver
compounds in consumer products: a conference report on silver and nanosilver held at the BfR in
2012, Arch Toxicol (2013) 87:2249–2262, DOI 10.1007/s00204-013-1083-8
167. SCHAUBERGER, V., Inteligenţa şi dinamica energiei, Ed Vidia, 2013, ISBN 978-606-8414-24-9
168. SCHAUBERGER, V., Vrăjitorul Apei, Ed Excalibur, 2009
169. SCHLUESENER, J.K., SCHLUESENER, H.J., Nanosilver: application and novel aspects of
toxicology, Arch Toxicol (2013) 87:569–576, DOI 10.1007/s00204-012-1007-z
170. SCHRODINGER, E., Ce este viata? Spirit si materie, Ed Politica, Bucuresti,1980
171. SCHWARTZ, D. DR., Puterea magică a gândului, Ed Curtea Veche, Bucureşti, 2010
172. SCOTT-MUMBY, K. DR., Medicina virtuală, Ed Vidia, 2013, ISBN 978-606-8414-17-1
173. SINGARAVELAN, R., ALWAR, S.B.S., Electrochemical synthesis, characterization and
phytogenic properties of silver nanoparticles, Appl Nanosci DOI 10.1007/s13204-014-0396-0
174. SILVA, F.M., PINTO, R.J. B., DANIEL-DA-SILVA, A.L., TRINDADE, T., Cationic release
behaviour of antimicrobial cellulose/silver nanocomposites, Cellulose (2014) 21:3551–3560, DOI
10.1007/s10570-014-0378-0
175. SILVER, S., Bacterial silver resistance: molecular biology and uses and misuses of silver
compounds, Department of Mineralogy and immunology, MIC 790, April 2003doi:
10.1016/50168-6445(03)00047-0
176. SILVERSEED, J., Colloidal Silver .... @ntibiotic Superhero, Materia Medica ~ Minerals ~
Therapeutic use, ISBN 0-9708256-0-9
177. SINGARAVELAN, R., BANGARU SUDARSAN ALWAR, S., Electrochemical synthesis,
characterisation and phytogenic properties of silver nanoparticles, Appl Nanosci, DOI
10.1007/s13204-014-0396-0
178. SINGH, R., SHEDBALKAR, U.U., WADHWANI, S.A., CHOPADE, B.A., Bacteriagenic
silver nanoparticles: synthesis, mechanism, and applications, Appl Microbiol Biotechnol (2015)
99:4579–4593, DOI 10.1007/s00253-015-6622-1
179. SHAHVERDI, A.R., PhD, FAKHIMI, A., PharmD, SHAHVERDI, H.R., PhD, MINAIAN S.,
MS, Synthesis and effect of silver nanoparticles on the antibacterial activity of different antibiotics
against Staphylococcus aureus and Escherichia coli, 1549-9634/$ – see front matter D 2007
Elsevier Inc., doi:10.1016/j.nano.2007.02.001
180. SHARMA, V.K., YNGARD, R.A., LIN, Y., Silver nanoparticles: Green synthesis and their
antimicrobial activities, 0001-8686/$ –2008 Elsevier B.V., doi:10.1016/j.cis.2008.09.002
181. SHOKRI, S., SOLTANI, A., KAZEMI, M., SARDARI, D., MOFRAD, F.B., Effects of Wi-Fi
(2.45 GHz) Exposure on Apoptosis, Sperm Parameters and Testicular Histomorphometry in Rats:
A Time Course Study, Cell J. 2015 Summer;17(2):322-31. Epub 2015 Jul 11.

48
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

182. SHRICASTAVA, S., BERA, T., SINGH, S., SINGH, G., RAMACHANDRARAO, P, DASH, S.,
Characterisation of Antiplatelet Properties of Silver Nanoparticles, 10.1021/nm900277t CCC:540.75
183. SOESCU, S., De la celulă la univers, Ed Leda, 2015, ISBN 978-973-8423-24-4
184. SONG, J., BIRBACH, N.L., HINESTROZA, J.P., Deposition of silver nanoparticles on
cellulosic fibers via stabilization of carboxymethyl groups, Cellulose (2012) 19:411–424, DOI
10.1007/s10570-011-9647-3
185. SRIRAM, M.I., MANI KANTH, S.B., KALISHWARALAL, K., GURUMATHAN, S.,
Antitumor activity of silver nanoparticles in Dalton’s lymphoma ascites tumor model, International
Journal of Nanomedicine, 2010:5 753-762, doi: 10.2147/IJN.511727
186. TALBOT, M., Universul holografic, Ed Cartea Daath, ISBN 973-86-731-5-1
187. TOMA, M., Vindecarea prin iubire şi iertare, Ed Dharana, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-
8975-56-9
188. TOMKINS, P., BIRD, C., Viaţa secretă a Plantelor, Ed Elit, 2005
189. TRANDAFIR, T., GHEORGHIU, M., Introducere în medicina vibraţională, Ed Dao Psi,
Bucureşti, 2013
190. TSUCHIYA,K., HARADA,T., MOTOYAMA,H., Study of body’s energy changes in non-touch
energy healing 3. Synchronous changes in qi-energy levels between healer and subject during
hypnotherapy healing, http://www.cihs.edu/whatsnew/Hypnotherapy%20Healing%20research_ISSSEEM
%20Journal%20Vol%2021%203.pdf
191. TSUCHIYA, Koji, HARADA, Ph.D. Toshiaki, MOTOYAMA, Ph.D. Hiroshi, Ph.D., Study of
body’s energy changes in non-touch energy healing 2. Reconnective healing performed on a
subject suffering from emaciated lower limbs, http://www.cihs.edu/whatsnew/Reconnective%20Healing%20
research_ISSSEEM%20Journal%20Vol%2021%202.pdf
192. TSUCHIYA, K.,Ph.D., MOTOYAMA, H.,Ph.D., Study of body’s energy changes in non-touch
energy healing 1. Pranic healing protocol applied for a breast cancer subject,
http://www.cihs.edu/whatsnew/Non-Touch%20Energy%20Healing_Koji%20Tsuchiya_ISSSEEM-v20n2.pdf
193. TSUCHIYA, K., Ph.D., Electrophysiological Research of the Dynamics of Ki Energy Using the
AMI Device: Effect of Alteration and Interaction of Ki Energy between the Practitioners during
Aikido’s Kokyu-ho, http://www.cihs.edu/journal/Vol3No1/Tsuchiya.pdf
194. VALLE, H., RIVAS, B.L., AGUILAR, M.R., SAN, ROMAN J., Preparation and
Characterization of Hydrogel–Nanosilver Composites Based on Copolymers from Sodium 2-
Acrylamido-2-Methylpropanesulfonate, DOI: 10.1002/app.38655
195. WAKSHLAK, R.B.-K., PEDAHZUR, R., AVNIR, D., Antibacterial activity of silver-killed
bacteria: the "zombies" effect, SCIENTIFIC REPORTS 5 : 9555, DOI: 10.1038/srep09555
196. WARREN, J., Colloidal silver today. The all-Natural-Wide-Spectrum Germ Killer, Healthy
Living Publications, ISBN 978-57067-154-8
197. WORDEN, K., FARRAR, C.R., MANSON, G., PARK, G., The fundamental axioms of
structural health monitoring, http://rspa.royalsocietypublishing.org/ on October 24, 2015
198. YAH, C.S., SIMATE, G.S., Nanoparticles as potential new generation broad spectrum
antimicrobial agents, Yah and Simate DARU Journal of Pharmaceutical Sciences (2015) 23:43,
DOI 10.1186/s40199-015-0125-6
199. ZOOK, J.M., LONG S.E., CLEVELAND, D., GERONIMO, C.L.A., MACCUSPIE, R.I.,
Measuring silver nanoparticle dissolution in complex biological and environmental matrices using
UV–visible absorbance, Anal Bioanal Chem (2011) 401:1993–2002, DOI 10.1007/s00216-011-
5266-y

49
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei


efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor
Rezumat scurt

Utilizarea argintului se impleteşte cu istoria umanitaţii. Până la începutul secolului trecut utilizarea
medicală a argintului era uzuală, apoi, odată cu descoperirea antibioticelor a fost abandonată. In ultimii
ani, dezvoltarea nanotehnologiilor a permis redescoperirea proprietaţilor acestui metal. Studii din
ultimii ani arată că argintul, sub forma sa fin divizată în particule nanometrice (1-10nm) are efecte
certe antibacteriene, antitumorale şi antivirale. In lucrarea de faţă este prezentat modul în care
NAGECI ( nanoargint electrocoloidal ionic) influenţează corpul uman, măsuratorile fiind efectuate cu
aparate tip GDV* şi un aparat de biorezonanţă SCIO, urmate de analize statistice. Aceste două aparate
au fost selectate datorită avantajelor pe care le prezintă: sunt neinvazive, simple, sigure, sterile şi nu
necesită condiţii speciale de utilizare. Concluziile care rezultă în urma studiilor din această teză sunt
următoarele :
1) Efectul soluţiei de NAGECI este foarte rapid, diminuându-se apoi în timp de aproximativ 1,5 - 2,5
ore, în funcţie de subiect. 2) Efectul cel mai concret constă în redistribuirea
câmpului bioenergoinformaţional. 3) Parametrul cu cea mai mare scădere este nivelul de stres, iar
parametrul asupra căruia efectul este cel mai redus este Entropia. Sunt formulate ipoteze şi propuse noi
experimente pentru studii viitoare.
*Metoda GDV ( Gas discharge visualization) este o extensie remarcabilă a efectului Kirlian, realizand
imagini ale emisiilor fotonice rezultate prin stimulare în câmp electromagnetic, urmate de prelucrarea
pe calculator cu programe dedicate care utilizeaza analiza fractală neliniară. Prin preluarea de
masuratori de la cele 10 degete ale ambelor mâini şi utilizarea software-ului sofisticat este creată o
imagine virtuală a distribuţiei câmpului energetic uman.

Studies and researches on technical systems for the analysis of


the effects of colloidal solutions on biosystems
Summary

The use of silver intertwines with the history of humanity. Until the beginning of the last century, the
medical use of silver was very common; but afterwards, when antibiotics were discovered, it was
abandoned. In the last few years, the development of nanotechnologies enabled the rediscovery of the
properties of this metal. Recent studies have shown that silver, under the form of smoothly divided
nanometric particles (1-10nm) has definite antibacterial, antineoplastic and antiviral effects. This
paper presents the manner in which NAGEGI (nanometricionicelectro-colloidal silver) influences the
human body. Said measurements are made with a GDV* camera and a SCIO bio-resonance device,
followed by statistical analyses. These devices have been chosen due to their advantages: non-
invasive, simple, safe, sterile techniques that do not require special usage conditions. The conclusions
resulting from these studies are as follows: 1) The effect of the NAGEGI solution is very quick and it
diminishes in approx. 1.5-2.5 hours, depending on the subject; 2) It has the most concrete effect in the
redistribution of the biological energy-informational field; 3) The parameter that has the highest
decrease is the stress level, whereas and the parameter upon which the effect is the lowest is the
entropy. New hypotheses are formulated and new experiments for future studies are proposed.
* The GDV method (Gas Discharge Visualisation) is a remarkable extension of the Kirlian effect,
which make images of the photonic emissions resulted through stimulation in the electromagnetic
field, followed by computer processing with special software that use the nonlinear fractal analysis.
Measurement data of all the 10 fingers are input and some sophisticated software is used to create an
virtual image of the distribution of the human energy field.

50
Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE Curta Ioan
Str Slavici Ion, 12, Brașov, 500398, România
+40 368416354 +40 722206566
icurta@yahoo.com

Sexul M | Data naşterii 10/05/1964 | Naţionalitatea română

EDUCAȚIE
2010 - 2015 Doctorand
Universitatea Transilvania din Brașov, România
Facultatea de Design de Produs și Mediu
Domeniul general de cercetare: Inginerie Mecanică
Domeniul de cercetare specific: Aparatura Biomedicală
Tema de cercetare: Studii și cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei solutiilor coloidale asupra
biosistemelor
1982 - 1988 Diplomă de absolvire studii universitare: Inginer mecanic
Universitatea Transilvania din Brașov, România
Facultatea de Mecanică
Specializarea: Mecanică fină. Aparatură de măsură şi control
Principalele materii studiate: Elemente constructive de mecanică fină, Mecanică,
Metrologie, Optică, Tehnologia materialelor, Aparatură Biomedicală
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
1988 – 1990 Inginer stagiar
Fabrica de Hârtie Cretată şi Carton Ondulat Ghimbav
1990 – 1991 Inginer Proiectant, AMCO Ghimbav
1991 – 1993 Inginer, Sef Birou Investitii, AMCO Ghimbav
1993 – 2010 Director Tehnic Editura Teora, Bucureşti
2010 – prezent Administrator SC Cobo Computer SRL Braşov
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Română
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
 Engleză B2 B2 B2 B2 B2

 Franceză B2 B2 B2 B2 B2

o
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
o
COMPETENŢE DE COMUNICARE o bune competenţe de comunicare
o Bune abilitati de operare în Windows
COMPETENŢE INFORMATICE
o Bune abilități în operarea cu uneltele Microsoft Office™
PERMIS DE CONDUCERE DA

51
Ioan CURTA Studii şi cercetări privind sistemele tehnice destinate analizei efectelor soluţiilor coloidale asupra biosistemelor Rezumat

Curriculum Vitae
PERSONAL INFORMATION Curta Ioan
12th Ioan Slavici Street, Brașov, 500398, Romania
+40 368416354 +40 722206566
icurta@yahoo.com

Sex M | Date of birth 10/05/1964 | Nationality: Romanian

EDUCATION
2010 - 2015 PhD student
Brasov Transilvania University, Country: Romania
Faculty of Product Design and Environment
General reasearch area: Mechanical Engineering
Specific Research Area: Medical Equipment
Research topic: Studies and researches regarding tehnical systems designed for analysing colloidal solutions
on biosystems
1982 - 1988 Bachelor’s degree in engineering
Brasov Transilvania University, Country: Romania, City: Brasov
Transilvania Fine Mechanics University from Brasov
Specialization : Instrumentation and control devices in Engineering and Medicine
Principal covered subjects: Constructive elements of fine mechanics, Mechanics,
Metrology, Optics, Materials technology, Biomedical Equipment
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
1988 – 1990 Trainee engineer
Ghimbav, Coated paper and corrugated cardboard Factory
1990 – 1991 Design engineer, AMCO Ghimbav
1991 – 1993 Engineer, Investment Department Coordinator, AMCO Ghimbav
1993 – 2010 Teora Publishing House, Technical Manager, Bucharest
2010 – present SC Cobo Computer SRL Braşov, Manager
PERSONAL SKILLS

Mother(s) tongue(s) Romanian


Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING
WRITING
Listening Reading Spoken Interaction Spoken production
 English B2 B2 B2 B2 B2

 French B2 B2 B2 B2 B2


Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user

Common European Framework of Reference for Languages
COMMUNICATION SKILLS o Good communication skills
o Good working and command on Windows tools
COMPUTER SKILLS
o Good skills and experience in using the Microsoft OfficeTM tools
DRIVING LICENSE o YES

52