Sunteți pe pagina 1din 6

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

PETER ABRAHAMS

ENCICLOPEDIA MEDICAL| A SUGARULUI {I COPILULUI MIC


ENCICLOPEDIA
MEDICAL|
A SUGARULUI
{I COPILULUI MIC
GHID ILUSTRAT

Enciclopedia medicală a sugarului şi copilului mic este un ghid complet al


afecţiunilor specifice acestei vârste. De la anemie la meningită, de la oreion
la autism, cele mai cunoscute boli care pot afecta copiii de toate vârstele sunt
prezentate şi analizate în cartea de faţă. Este descrisă fiecare afecţiune în
parte, cu informaţii detaliate despre simptome, cauze, diagnostic, prognostic,
monitorizare, tratament şi profilaxie.
Lucrarea vă ajută să recunoaşteţi simptomele, să înţelegeţi afecţiunea şi să
acţionaţi eficient pentru a combate boala.

PETER ABRAHAMS
PESTE 500 DE FOTOGRAFII, GRAFICE ŞI DESENE REALIZATE
CU ACURATEŢE ŞTIINŢIFICĂ

PREZENTĂRI CLARE, PE ÎNŢELESUL TUTUROR,


ALE AFECŢIUNILOR SPECIFICE COPILĂRIEI

UN GHID DE REFERINŢĂ CARE NU TREBUIE SĂ LIPSEASCĂ


DIN BIBLIOTECA NICIUNUI PĂRINTE

• BOLI
• CAUZE
ORINT

• SIMPTOME


www.grupulcorint.ro
ISBN 978-973-135-730-0
• TRATAMENTE 
C ORINT
C
ENCICLOPEDIA MEDICAL| A SUGARULUI {I COPILULUI MIC

Reflexele nou-n\scutului
Un nou-n\scut are multe ac]iuni reflexe care dispar pe m\sur\ ce cre[te.
Unele sunt vitale supravie]uirii, cum ar fi abilitatea instinctiv\
de a g\si sânul [i de a suge, dar altele nu au vreo utilitate evident\.
Cortexul cerebral uman, mare [i
bine dezvoltat, este partea creie-
rului care ne deosebe[te de ani-
male. Cu toate acestea, ac]iunile
reflexe nu depind de cortex.
Sunt involuntare [i se dezvolt\
ca r\spuns la un stimul, cum ar
fi atingerea sau durerea, fie c\
le dorim, fie c\ nu.

REFLEXELE PRIMITIVE
Reflexele primitive sunt r\spun-
suri nervoase automate obser-
vate în principal la nou-n\scu]i
[i la vârstnici. Acestea pornesc
din p\r]ile primitive ale creieru-
lui – trunchiul cerebral –, care
se g\sesc la un nivel inferior de
cortexul cerebral. La bebelu[i,
cortexul este subdezvoltat, a[a
c\ r\spunsurile automate sunt
mult mai evidente.
Absen]a reflexelor primare la
nou-n\scu]i poate fi indiciul
unei afec]iuni a m\duvei spin\-
rii sau a mu[chilor. În acela[i
timp, persisten]a reflexelor pri-
mitive (par]ial sau în totalitate)
dup\ vârsta de [ase luni poate
indica o problem\ neurologic\,
de exemplu paralizia cerebral\.
Acestea nu vor fi semne izolate,
iar bebelu[ul va avea [i alte
probleme.

Bebelu[ul va apuca un deget a[ezat


în mânu]a sa [i-l va elibera dac\
mânu]a îi va fi mângâiat\ în exte-
rior. Aceasta este o reac]ie involun-
tar\ la stimularea prin atingere.

Reflexe vitale pentru supravie]uire


Unele reflexe primitive sunt vitale suge. Aceste abilit\]i sunt esen]iale
pentru supravie]uirea bebelu[ului [i pentru supravie]uirea sa.
sunt denumite „adaptative”. De La aproximativ [ase luni, scoar]a
exemplu, nou-n\scutul va întoarce cerebral\ în curs de dezvoltare în-
automat capul [i va deschide gura cepe s\ manifeste o activitate inhi-
dac\ este atins cu un deget pe bitorie a reflexelor primare, f\când
obraz, în apropierea gurii. Acesta loc pentru forme mai elaborate de
este „reflexul punctelor cardinale” activitate deliberat\. Aceasta face
care-l ajut\ pe bebelu[ s\ apuce ca reflexele primitive s\ înceteze.
sfârcul mamei când îi atinge obrazul. Se pare c\ multe dintre aceste
De asemenea, copilul va începe reflexe nu au vreo func]ie evident\
s\ sug\ imediat, dac\ un deget sau util\. Este posibil ca ele s\
sau o suzet\ i se pun în gur\, fiind fac\ trimitere la un stadiu mult mai
capabil s\ [i înghit\ în timp ce vechi al dezvolt\rii umane [i s\
reflecte schimb\rile evolutive
Un bebelu[ care-[i suge degetul survenite de-a lungul timpului.
demonstreaz\ ca are reflexele de Bebelu[ii n\scu]i înainte de 32
suc]iune [i de înghi]ire. Acestea de s\pt\mâni de gesta]ie (prema-
sunt reflexe primare care facili- turi) nu au reflexe primitive u[or de
teaz\ hr\nirea [i devin esen]iale identificat, dar pe m\sur\ ce cresc,
pentru supravie]uire. reflexele devin mai puternice.

26
ÎNGRIJIREA SUGARULUI

Reflexul de mers este stimulat prin


a[ezarea bebelu[ului cu picioarele
pe o mas\ [i aplecarea la 10–20˚
înainte. Aceast\ reac]ie se pierde
atunci când copilul dobânde[te con-
trolul voluntar.

Presiunea plantar\ determin\ întin-


derea instinctiv\ a piciorului. Acest
lucru este u[or de demonstrat la un
bebelu[ mai mic de [ase luni.

TESTAREA REFLEXELOR parte se întind, în timp ce bra]ul mâini [i aplecat spre o supra- 10–20°, el va induce o mi[care
Reflexul apuc\rii sau al strânge- [i piciorul de pe partea opus\ se fa]\ solid\. Presiunea exercitat\ asem\n\toare mersului.
rii poate fi provocat prin atin- flecteaz\. pe t\lpile picioarelor ar trebui
gerea palmei bebelu[ului cu un Reflexul Moro este probabil s\ determine membrele inferi- ALTE SEMNE
deget. Aceast\ ac]iune îl deter- cel mai cunoscut test. Bebelu[ul oare s\ se întind\ [i s\ împing\ Reflexul „glabelar” este deter-
min\ s\ apuce degetul atât de este a[ezat pe antebra]ul [i în afar\. Dac\ picioarele sunt minat de percu]ia u[oar\ a
strâns, încât îl poate mi[ca. De[i mâna examinatorului, iar capul ]inute lâng\ marginea unei me- frun]ii, deasupra r\d\cinii na-
acest lucru nu are vreun uz este ]inut cu cealalt\ mân\. se, bebelu[ul î[i va îndoi picio- sului. Acesta îl face pe bebelu[
practic pentru omul modern, le Când capul copilului este l\sat rul pentru a se a[eza. Dac\ este s\ clipeasc\ la fiecare b\taie
era probabil de folos str\mo[ilor s\ cad\ câ]iva centimetri, aplecat înainte la un unghi de u[oar\, [i, spre deosebire de si-
no[tri cu milioane de ani în bra]ele se întind în afar\ [i apoi tua]ia similar\ la adult (unde se
urm\. O apucare puternic\, sunt aduse în pozi]ia ini]ial\. produce obi[nuirea), clipitul nu
instinctiv\ este cu siguran]\ Absen]a reflexului Moro indic\ înceteaz\ indiferent de num\rul
folositoare unui pui de maimu]\ de obicei o problem\ serioas\ de repet\ri.
care se aga]\ de spatele mamei. legat\ de dezvoltarea neuro- Un alt semn este „reflexul de
„Reflexul tonic asimetric al logic\ a bebelu[ului. suc]iune”: atingerea buzelor îl
gâtului” implic\ a[ezarea bebe- Un alt reflex este „refle- face pe bebelu[ s\ ]uguie buze-
lu[ului pe spate; când capul xul de mers automat” [i le, ar\tând c\ este gata pentru
copilului este întors la 90 de arat\ dac\ picioarele bebe- hr\nire.
grade la dreapta sau la stânga, lu[ului func]ioneaz\ corect.
bra]ul [i piciorul de pe aceea[i Copilul este ]inut cu ambele REFLEXELE LA VÂRSTE
MAI ÎNAINTATE
Pe m\sur\ ce bebelu[ii cresc [i
se dezvolt\, reflexele primitive
dispar. Totu[i, cu cât înaint\m
în vârst\, acestea pot s\ rea-
par\. În timp, cortexul cerebral
Reflexul de apucare este întâlnit sufer\ un proces de deteriorare
la copii pân\ la vârsta de patru luni. [i î[i poate pierde controlul
Acest reflex surprinz\tor de puternic inhibitoriu asupra reflexelor.
indic\ faptul c\ sistemul nervos Acest lucru poate fi observat la
central func]ioneaz\ corect. oamenii care sufer\ de anumite
forme de demen]\, cum este
Cu prilejul unei vizite de rutin\, vor boala Alzheimer.
fi examinate toate reflexele bebelu- Reflexele sunt foarte evidente
[ilor. Reflexul Moro apare când în stadiile finale, dar nu sunt
capul este l\sat s\ cad\ brusc suficient de precise pentru a fi
câ]iva centimetri. Bra]ele [i picioa- folosite ca test în diagnostica-
rele vor zvâcni în afar\, apoi se vor rea vreunei boli. Acestea pot fi
flecta, simulând o mi[care de îm- doar semnul unui creier care
br\]i[are. îmb\trâne[te.

27
ENCICLOPEDIA MEDICAL| A SUGARULUI {I COPILULUI MIC

Oreionul
Oreionul este o infec]ie viral\ care provoac\ inflamarea glandelor salivare,
de-o parte [i de alta a maxilarului. Aceast\ boal\ apare mai ales la copii,
dar prin vaccinare a devenit mai pu]in frecvent\.
O boal\ a copil\riei, oreionul transmitere este maxim între
este o afec]iune viral\, provo- dou\ [i trei zile înainte [i câte-
cat\ de un paramyxovirus. va zile dup\ ce glandele încep
Virusul poate infecta aproape s\ se inflameze.
orice organ al corpului, dar în
special provoac\ tumefierea PERSOANELE AFECTATE
glandelor parotide, o pereche de Oreionul poate ap\rea la orice
glande salivare situate anterior vârst\, dar cu predilec]ie la
urechilor, imediat sub acestea. copiii de vârst\ [colar\; este
neobi[nuit înainte de vârsta de
CONTRACTAREA OREIONULUI 2 ani. Boala îi poate afecta [i
De[i oreionul pare s\ fie o pe adul]ii tineri.
boal\ blând\, poate provoca
disconfort sau chiar durere în
anumite p\r]i ale corpului [i,
uneori, duce la complica]ii
severe. Boala confer\ imunitate, Parotida
prevenind episoade infec]ioase
ulterioare.

TRANSMITEREA BOLII
Oreionul apare cel mai adesea
iarna târziu [i la începutul
prim\verii. Boala se transmite
prin particule infec]ioase din
nasul sau gâtul unei persoane
infectate, atunci când aceasta
str\nut\ sau tu[e[te.
Perioada în care boala poate
fi contactat\ începe cu pân\ la Glandele parotide Copiii cu oreion au adesea glandele
o s\pt\mân\ înainte de debutul (salivare) se g\sesc parotide extrem de tumefiate. Acest
tumefac]iei glandelor parotide între mandibul\ [i ureche. aspect apare pe una sau pe ambe-
[i continu\ aproximativ dou\ În evolu]ia oreionului, aceste le p\r]i ale fe]ei [i este un semn
s\pt\mâni dup\ aceea; riscul de glande se inflameaz\. caracteristic oreionului.

Simptomele oreionului
În multe cazuri, posibil pân\ la tumefierea glandelor parotide Inflama]ia glandelor parotide, drept glandele submandibulare,
40%, boala nu provoac\ sim- este sever\, lobii urechilor cunoscut\ drept parotidit\, se pot inflama, dar aceast\
ptome [i trece neobservat\. copilului pot fi împin[i în sus [i provoac\ sensibilitate sau dure- afectare este mai rar\ decât
în exterior [i apar dificult\]i la re local\. Copiii afecta]i se tumefierea glandelor parotide.
TUMEFAC}IA PAROTIDELOR deschiderea gurii. plâng adesea de dureri de ure- O anumit\ gland\ va r\mâne
Dac\ simptomele totu[i apar, Tegumentul care acoper\ che [i posibil de disconfort tumefiat\ pentru câteva zile [i
prima este tumefierea glandelor glandele parotide inflamate atunci când m\nânc\ sau beau. poate fi urmat\ de inflamarea
parotide, adesea ap\rând mai poate fi eritematos (ro[u) [i unei glande diferite.
întâi pe o parte, urmat\, mai cald la atingere. În plus, gura ALTE SIMPTOME
târziu, de modific\ri similare pe este adesea uscat\, ca rezultat Micu]ii cu oreion au o stare
cealalt\ parte. Când ambele al obstruc]iei scurgerii normale general\ proast\ [i febr\, care
glande sunt afectate, obrajii a salivei din glandele afectate dispare de obicei dup\ trei sau
par excesiv de umfla]i. Dac\ în gur\. patru zile. Alte simptome
comune sunt durerea de cap [i
reducerea apetitului.
Glandele salivare situate ime-
diat sub mandibul\, cunoscute

Copiii cu oreion au o stare general\


proast\ [i febr\. Cu toate acestea,
în majoritatea cazurilor, febra nu
este sever\ [i trece în câteva zile.

În cazul unora dintre copii, oreionul


poate provoca dureri de urechi.
Tumefierea glandelor parotide cau-
zeaz\ uneori presiune în jurul ure-
chii, ducând la un disconfort sever.
PROBLEME DES ÎNTÂLNITE LA COPII

Complica]iile oreionului
Oreionul se caracterizeaz\ printr-o infec]ie u[oar\ [i prin tumefierea
glandelor parotide, dar uneori apar complica]ii. Alte organe, cum ar fi creierul
[i testiculele, se pot inflama, iar consecin]ele sunt severe.
De[i oreionul este în mod nor- Dac\ exist\ suspiciune fie de
mal o infec]ie u[oar\, în unele meningit\, fie de encefalit\,
cazuri pot ap\rea complica]ii. este nevoie de consult medical
urgent.
MENINGITA
Meningita (inflamarea membra- ORHITA
nelor din jurul creierului [i a Orhita (inflama]ia unuia sau a
m\duvei spin\rii) apare la 5% ambelor testicule) este neobi[-
dintre copiii cu oreion. nuit\ la copiii mici, dar afecteaz\
Simptomele acesteia se pot dez- pân\ la 1/3 dintre b\rba]ii care
volta pân\ la cinci zile dup\ fac oreion dup\ pubertate.
debutul parotiditei. Orhita provoac\ durere testi-
În unele cazuri, nu exist\ o cular\, care poate fi sever\, dar
tumefiere ini]ial\ a glandelor [i tumefierea [i înro[irea scro-
parotide, iar simptomele de me- tului. De obicei, tumefierea
ningit\ sunt prima tr\s\tur\ a începe s\ dispar\ dup\ trei sau
bolii. Meningita asociat\ oreio- patru zile. Dac\ ambele testicu-
nului este u[oar\, natura simp- le sunt afectate, poate rezulta
tomelor variind în func]ie de infertilitatea.
vârsta copilului [i de severita- Din fericire, inflama]ia afec-
tea bolii. teaz\, de obicei, o singur\
Simptomele se manifest\ prin parte, iar infertilitatea este o
febr\, dureri de cap, v\rs\turi, complica]ie rar\ [i de cele mai
o aversiune fa]\ de lumina multe ori temporar\.
puternic\ [i rigiditatea gâtului.
Uneori, meningita de acest tip ALTE COMPLICA}II
provoac\ disfunc]ia unei p\r]i a Uneori, oreionul determin\ in-
corpului; de exemplu, poate flama]ie în alte p\r]i ale corpu-
ap\rea o dificultate temporar\ lui, precum ficatul sau
în mi[carea membrelor. articula]iile. Inflama]ia pan-
creasului este destul de des
ENCEFALITA întâlnit\ [i poate cauza durere
Encefalita (inflamarea ]esutului sau disconfort în abdomenul
cerebral) este o tr\s\tur\ superior. Unii copii cu oreion dezvolt\ meningit\ viral\. Majoritatea cazurilor de
neobi[nuit\ a oreionului, surve- De asemenea, poate duce [i la meningit\ cauzat\ de oreion sunt blânde, dar necesit\ spitalizare în vede-
nind la aproximativ 1 din 5 000 inflama]ia ovarelor [i la durere rea monitoriz\rii.
de persoane afectate, dar în abdominal\. Nu exist\ dovezi
cazuri rare poate fi fatal\. Ca [i c\ fertilitatea ar fi afectat\. dureri la nivelul sânilor. De obi- afecteaz\ doar o parte [i este
meningita, encefalita poate }esutul mamar se poate in- cei, afec]iunea este u[oar\ [i de trec\toare.
determina o varietate de sim- flama. Aceast\ afec]iune, cu- scurt\ durat\. Dac\ o femeie are oreion la
ptome, printre care durerile de noscut\ drept mastit\, apare la Pierderea auzului poate fi o începutul sarcinii, exist\ riscul
cap [i ame]eala. fete, dar [i la b\ie]i, provocând consecin]\ a oreionului, dar de avort spontan.

Diagnostic şi tratament Vaccinul ROR


La majoritatea copiilor cu ore- Alternativ, poate fi analizat\ o În mod normal, anticorpii materni 3 luni cu un rapel înainte de înce-
ion, diagnosticul este clar dato- prob\ de saliv\ sau de urin\ pen- sunt transfera]i de la mam\ la f\t perea [colii. Vaccinarea confer\
rit\ simptomelor, în special tru a identifica prezen]a virusului. în timpul gravidit\]ii [i ace[tia imunitate pe via]\.
tumefierea glandelor parotide. asigur\ protec]ia împotriva oreio-
Dac\ este nevoie de confirmare, TRATAMENTUL OREIONULUI nului în primul an de via]\. Vaccinul ROR are drept scop
se analizeaz\ o prob\ de sânge Tratamentul are drept scop ame- Vaccinul ROR, vaccinul combi- eradicarea oreionului, ca [i a
pentru a determina anticorpii liorarea simptomelor: un calmant nat împotriva rujeolei, oreionului rujeolei [i rubeolei. Copiilor li se
specifici. blând ajut\ la alinarea discon- [i rubeolei, este recomandat la administreaz\ dou\ injec]ii înain-
fortului [i scade temperatura. vârste de la 1 an pân\ la 1 an [i te s\ ating\ vârsta [colar\.
Este important aportul de lichi-
de adecvat pentru a fi siguri c\
micu]ul este bine hidratat.
O corticoterapie de scurt\
durat\ ajut\ la înl\turarea
durerii testiculare. De[i durerea
este redus\, e posibil ca trata-
mentul s\ nu influen]eze [i
tumefac]ia acestora.

Nu exist\ un tratament specific pen-


tru oreion. Durerea [i febra pot fi
alinate prin administrarea unui anal-
gezic, de exemplu paracetamolul.

131
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

PETER ABRAHAMS

ENCICLOPEDIA MEDICAL| A SUGARULUI {I COPILULUI MIC


ENCICLOPEDIA
MEDICAL|
A SUGARULUI
{I COPILULUI MIC
GHID ILUSTRAT

Enciclopedia medicală a sugarului şi copilului mic este un ghid complet al


afecţiunilor specifice acestei vârste. De la anemie la meningită, de la oreion
la autism, cele mai cunoscute boli care pot afecta copiii de toate vârstele sunt
prezentate şi analizate în cartea de faţă. Este descrisă fiecare afecţiune în
parte, cu informaţii detaliate despre simptome, cauze, diagnostic, prognostic,
monitorizare, tratament şi profilaxie.
Lucrarea vă ajută să recunoaşteţi simptomele, să înţelegeţi afecţiunea şi să
acţionaţi eficient pentru a combate boala.

PETER ABRAHAMS
PESTE 500 DE FOTOGRAFII, GRAFICE ŞI DESENE REALIZATE
CU ACURATEŢE ŞTIINŢIFICĂ

PREZENTĂRI CLARE, PE ÎNŢELESUL TUTUROR,


ALE AFECŢIUNILOR SPECIFICE COPILĂRIEI

UN GHID DE REFERINŢĂ CARE NU TREBUIE SĂ LIPSEASCĂ


DIN BIBLIOTECA NICIUNUI PĂRINTE

• BOLI
• CAUZE
ORINT

• SIMPTOME


www.grupulcorint.ro
ISBN 978-973-135-730-0
• TRATAMENTE 
C ORINT
C