Sunteți pe pagina 1din 2

Andreea Teodora Stănescu (coord): Societăţi reglementate de Legea nr.

31/1990 – set 1 2018/2019

1. C, în calitate de creditor al societăţii N societate în nume colectiv,


constată faptul că pe data de 15 noiembrie s-a împlinit scadenţa creanţei Stabiliţi ce va decide directorul oficiului registrului comerţului
sale, iar debitorul său G societate în nume colectiv nu a efectuat plata. sesizat cu cererea de înmatriculare a societăţii în comandită simplă.
C face o cercetare la oficiul registrului comerţului şi constată că unul
dintre asociaţii debitorului său este X SRL. Urmare a datelor obţinute, 4. La data de 5 decembrie 2017, X solicită directorului registrului
C a introdus o acţiune împotriva lui X SRL. Acţiunea a fost respinsă cu comerţului înmatricularea societăţii Atlas SA. Din actul constitutiv al
motivarea că societatea cu răspundere limitată nu răspunde pentru societăţii rezultă următoarele:
datoriile sociale, deci nu are calitate procesuală pasivă.
Art. 1
Stabiliţi dacă există motive pentru formularea unei căi de atac. - Subsemnatul B, cu domiciliul în Braşov….. şi reşedinţa în
Bucureşti
2. Speţă - Subsemnatul C, cu domiciliul în Braşov….. şi reşedinţa în
Bucureşti
La data de 14 noiembrie 2018, deci în a treia zi de la încheierea actului - Subscrisa X societate în nume colectiv, cu sediul în Timişoara…..
constitutiv, persoana fizică A (persoana declarată fondator al societății, - Subscrisa B SRL cu sediul în Giurgiu
dar care nu a subscris nicio parte din capitalul social) se prezintă la - asociatul G, cu domiciliul în Braşov….. şi reşedinţa în Bucureşti
oficiul registrului comerţului din Bucureşti solicitând înmatricularea
societăţii S SRL. În acest scop a depus ca anexă la cererea de Art. 7: Capitalul social subscris de B este de 10.000 lei, iar cel vărsat de
înmatriculare actul constitutiv cuprinzând, printre altele, următoarele 1000 lei. Vărsămintele au fost făcute de către asociatul B.
clauze:
Art. 10: Asociatul X nu contribuie cu nimic la formarea capitalului
Art. 1 Asociaţii social, dar urmează să răspundă pentru pierderile sociale.

- Subsemnatul A, cu domiciliul în Braşov….. şi reşedinţa în Art. 11 Asociatul B SRL şi-a asumat obligaţia de a contribui cu mai
Bucureşti multe bunuri în valoare de 10.000 lei, vărsămintele fiind făcute integral.
- Subscrisa X societate în nume colectiv, cu sediul în Timişoara…..
- Subscrisa R societate cu răspundere limitată unipersonală cu sediul Art. 13 Asociatul C şi-a asumat obligaţia de a contribui cu o creanţă în
în Giurgiu valoare de 2.000 lei şi numerar în valoare de 78.000 lei. La constituire a
vărsat suma de 19.000 lei.
încheiem prezentul statut al societăţii cu răspundere limitată S SRL.
Art. 14 Asociatul D, va contribui cu aporturi în servicii.
Art. 5 Sediul social al societăţii S SRL este stabilit într-un spaţiu
adecvat, aflat în Constanţa. Stabiliţi ce va decide instanţa.

Analizaţi dacă au fost respectate prevederile legale. 5. Legea nr. 31/1990 reglementează regimul juridic al:
a) societăţii în nume colectiv
b) societăţii în comandită simplă
3. La data de 2 decembrie 2017 C şi D decid să constituie o societate în c) societăţii în comandită pe acţiuni
comandită simplă. Cercetând dispoziţiile Legii nr. 31/1990, aceştia au d) nicio variantă corectă
constatat faptul că nu există nicio prevedere legală care să impună
existenţa unui capital social minim. În consecinţă, niciunul dintre ei nu 6. Legea nr. 31/1990 nu reglementează regimul juridic al:
a contribuit cu vreun aport, aspect ce reiese din actul constitutiv. a) asocierii în participaţie
Andreea Teodora Stănescu (coord): Societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990 – set 1 2018/2019

b) societăţii cu răspundere limitată b) pentru plata preţului, X se poate îndrepta împotriva asociatului
c) societăţii pe acţiuni majoritar A, chiar din ziua scadenţei întrucât asociaţii unei societăţi
d) nicio variantă corectă în comandită pe acţiuni sunt, de asemenea, părţi în contractele
încheiate de societate
7. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată, c) pentru plata preţului se pot îndrepta atat împotriva asociatului
considerând ca situaţie premisă o societate înfiinţată în temeiul majoritar A, cât şi împotriva asociatului minoritar B, dar numai
Legii nr. 31/1990: după ce aceştia au fost puşi în întârziere
a) societatea este o formă de organizare compatibilă cu întreprinderea d) nicio variantă corectă
b) societatea are întotdeauna personalitate juridică
c) societatea are întotdeauna la bază un contract 11. Răspund nelimitat pentru datoriile sociale:
d) nicio variantă corectă a) asociaţii oricărei societăţi în nume colectiv
b) asociaţii oricărei societăţi în comandită simplă
8. Personalitatea juridică a societăţii reglementate de Legea nr. c) asociaţii oricărei societăţi în comadndită pe acţiuni
31/1990 are ca efect: d) nicio variantă corectă
a) constituirea unui subiect de drept colectiv, reprezentat de grupul de
persoane care au constituit societatea 12. Dacă împotriva lui A, asociat comanditat al unei societăţi
b) naşterea obligaţiei de a înregistrare în registrul comerţului comerciale pe acţiuni X, şi PFA, cu patrimoniu de afectaţiune
c) naşterea posibilităţii generale a societăţii de a avea drepturi şi constituit din anul 2008, în temeiul OUG nr. 44/2008, se porneşte o
obligaţii executare silită pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin
d) nicio variantă corectă neexecutarea unei obligaţii sociale datând din 1 noiembrie 2011:
a) acesta va răspunde cu întregul său patrimoniu, fără nicio distincţie
9. În cazul în care S A SRL, societate având ca unic asociat pe A, va b) aceesta va răspunde, ca regulă, cu întreg patrimoniul său, neputând
încheia un cotract de vânzare-cumpărare cu X prin care s-ar fi însă executate bunurile ce formează patrimoniul de afectaţiune
achiziţiona un teren: c) acesta va răspunde cu întreg patrimoniul, fiind instituită o ordine
a) proprietarul terenului va fi asociatul A, societatea fiind, de fapt, un legală de preferinţă în sensul că trebuie executate mai întâi
patrimoniu de afectaţiune profesională a acestuia bunurile care nu fac parte din patrimoniul de afectaţiune şi, în
b) obligaţia de a plăti preţul incumbă asociatului A, iar creditorul X completare, acestea din urmă
va putea să urmărească pentru satisfacerea creanţei doar d) nicio variantă corectă
patrimoniul S A SRL
c) obligaţia de a plăti preţul incumbă asociatului A, în solidar cu S A 13. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
SRL a) societatea declarată nulă este considerată a nu fi avut niciodată
d) nicio variantă corectă personalitate juridică
b) societate îşi păstrează personalitatea juridică
10. La data de 1 noiembrie 2018, X (în calitate de vânzător) şi S M c) societatea constituită cu nerespectarea unor dispoziţii legale
SCA (în calitate de cumpărător) încheie un contract de vânzare- beneficiază de persoanlitate juridică
cumpărare având ca obiect un spaţiu comercial. Stabiliţi care
dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate pornind de la situaţia
de fapt prezentată:
a) pentru plata preţului, X se poate îndrepta exclusiv împotriva SC M
SCA, aceasta fiind debitorul obligaţiei născute din contractul de
vânzare-cumpărare

S-ar putea să vă placă și