Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

DATA:
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROPUNĂTOR: Prof. Savu Dumitru-Mugurel
DISCIPLINA: Religie Ortodoxǎ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sfânta Scriptură- izvor de înţelepciune şi iubire
TITLUL LECŢIEI: Imnul dragostei creştine
TIPUL DE LECŢIE: mixtă
SCOPUL LECŢIEI: - conştientizarea elevilor că dragostea este cea mai importantă virtute creştină.
DURATA: 50’
Competenţe generale
C.G.1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului;
C.G.4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri;
C.G.5. Aplicarea învăţăturilor de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii.
Competenţe specifice:
1.2. – Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de aproapele pentru dobândirea mântuirii;
4.2. – Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite împrejurări ale vieţii;
5.1. – Aplicarea învăţăturii creştine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu persoane aparţinând altor culturi, credinţe sau
convingeri.

1
Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili de a:
C1 → identifica virtutea creştină a dragostei pe bază unor informaţii biblice, istorice şi morale;
C2 → defini termenii de imn şi dragoste creştină;
C3 → preciza modalităţile concrete de iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni;
C4 → explica importanţa dragostei pentru mântuire şi efectele roadelor acesteia pentru creştini.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia; conversaţia euristicǎ; Jocul didactic, Explicaţia, Lectura, K-W-L, Cvintetul, Metoda audiovizuală, Exerciţiul
moral.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, fişe de lucru, mijloace tehnice audio
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, pe grupe.
Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VIII-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
3. Bibliografice:
• *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
• Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
• Muha Camelia, Elena Mocanu, Religie creştin-ortodoxă- caiet pentru elevi- clasa a VIII-a, Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2012.
• Şebu Sebastian, Opriş Monica, Opriş Dorin, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017.
• ***,Byzantion- Iubi-te-voi Doamne”, https://www.youtube.com/watch?v=VAZXXTlLDYw, 12.05.2018, ora 18:50.
• Dugulescu Petru, Iubind vei dobândi, https://www.youtube.com/watch?v=fUgqU5CE1Lk, 12.05.2018, ora 16:20.
2
Scenariul didactic
Nr. Comp. Timp Metode şi Mijloace de Forme de
Etapele lecţiei Conţinutul instructiv-educativ Evaluare
crt. derivate min’ procedee învãţãmânt org.
Salutul- Elevii rostesc împreunǎ cu
profesorul troparul Învierii.
- notează absenţele şi realizează
managementul clasei pentru începerea
Momentul activităţii didactice care urmează să se Conversaţia Activitate
1 1’
organizatoric desfăşoare; frontalã
- elevii răspund la salut, rostesc
împreună cu profesorul troparul Învierii
şi se pregătesc pentru începerea
activităţii didactice;
Profesorul reactualizează şi verifică
cunoştinţele din lecţiile: Răbdare şi
încredere în Dumnezeu- Dreptul Iov şi
Iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de
aproapele- legea desăvârşită a Noului
Testament, utilizând jocul didactic.
Profesorul împarte grupul de elevi în 4
subgrupe, le solicită să-şi aleagă un lider Activitate Aprecieri
Verificarea Jocul
2 C1 12’ şi le transmite elevilor fişele de lucru. frontală verbale
cunoştinţelor didactic Fişa de lucru
C3 Aceştia au la dispoziţie 8 minute să Activitate
rezolve Rebusul. Fiecare lider al pe grupe
subgrupei va veni în faţa clasei şi se
verifică răspunsurile scrise pe fişă.
(Anexa 1)
Elevii respectă îndrumările
profesorului şi încep să rezolve cerinţele
formulate.

3
Profesorul propune spre ascultare
Pregătirea recitarea poeziei ,,Iubind te dăruieşti”- Metoda
Petru Dugulescu. Prin aceasta se arată audiovizuală Mijloace Activitate
3. pentru lecţia C2 4’ Aprecieri
C3 importanţa iubirii şi evidenţierea celei tehnice audio frontală verbale
nouă
mai mari virtuţi creştine.
Astăzi vom parcurge o altă lecţie din
unitatea de învăţare: Sfânta Scriptură-
izvor de înţelepciune şi iubire, numită Activitate Aprecieri
Imnul dragostei creştine, în care vom frontalǎ verbale
descoperi, citind I Corinteni, cap. 13,
caracteristicile iubirii adevărate,
precizând modalităţile concrete de iubire Conversaţia
faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele şi euristicǎ
definirea iubirii creştine.
Anunţarea
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili
titlului lecţiei
de a:
noi şi
4. 1’ C1 → identifica virtutea creştină a Activitate
prezentarea
dragostei pe bază unor informaţii frontalǎ
competenţelor
biblice, istorice şi morale;
derivate
C2 → defini termenii de imn şi dragoste
creştină; Explicaţia
C3 → preciza modalităţile concrete de
iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de
semeni;
C4 → explica importanţa dragostei
pentru mântuire şi efectele roadelor
acesteia pentru creştini.
Elevii îşi notează în caiete titlul lecţiei.

4
Profesorul împarte grupul de elevi în 4 Lectura Fişă de lucru Activitate Aprecieri
subgrupe. Fiecare subgrupă primeşte o Explicaţia Sfânta frontalǎ verbale
fişă de lucru. (Anexa 2) Elevii sunt Scriptură
rugaţi să completeze primele două
coloane ale fişei: 1. ŞTIU; 2. VREAU
SĂ ŞTIU. Timpul de lucru pentru a K-W-L Activitate Aprecieri
completa aceste două coloane este de 5 pe grupe verbale
Dobândirea C1 minute. După ce timpul a expirat elevii
noilor C2 18’ primesc textul de la I Corinteni (Anexa
5.
cunoştinţe C3 3), cap. 13, iar profesorul îl citeşte.
C4 Elevii sunt rugaţi să completeze coloana
AM ÎNVĂŢAT cu informaţiile pe care
le-au aflat în text. Timpul de lucru este
de 5 minute. Fiecare lider al subgrupei
prezintă clasei ce au învăţat din acest
text.
Profesorul notează pe tablă ideile
principale ale lecţiei şi aduce explicaţii
unde acestea sunt necesare. (Anexa 4)
Se realizeazǎ prin metoda Cvintet. Elevii
vor lucra pe baza subgrupurilor formate.
Aceştia vor extrage un bileţel cu tema
cvintetului (primul vers). Aceasta este
reprezentată de un substantiv. Elevii
Activitate
C1 trebuie să găsească pentru acesta două Cvintetul Aprecieri
Fixarea noilor individualǎ
6. C2 6’ însuşiri (versul 2), să utilizeze trei verbe Explicaţia Fişǎ de lucru verbale
cunoştinţe /frontalǎ/
la modul gerunziu (versul 3), să
pe grupe
realizeze o propoziţie din patru cuvinte
care să exprime ce simt despre subiect
(versul 4) şi să tragă concluzia într-un
singur cuvânt (versul 5). Cuvintele sunt:
dragoste, răbdare, proorocie, ştiinţă
5
(Anexa 5).
Elevii vor asculta ,,Iubi-Te-voi,
Doamne”, răspunzând întrebărilor Metoda Mijloace Activitate Aprecieri
profesorului. audiovizuală tehnice audio frontalǎ verbale
Asocierea şi C2 Cum Îl descoperim pe Dumnezeu? Conversaţia
7. 4’
generalizarea C4 -...Dumnezeu este iubire. euristică
Ce învăţăm din acest cântec bisericesc?
- ...modul prin care noi Îl vedem pe
Dumnezeu.
Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale
Activitate Aprecieri
8. activitãţii 1’ privind implicarea în predarea noilor
frontalǎ verbale
elevilor cunoştinţe.
Comentează în scris următoarea
afirmaţie: Dacă iubeşti pe cel care te
Activitatea C3 iubeşte, ţi-ai primit răsplata; dar dacă Activitate
9. 2’ Explicaţia
suplimentară C4 iubeşti pe cel care nu te iubeşte, îţi este frontalǎ
dator Dumnezeu în locul aceluia (Sf.
Ioan Gură de Aur)
Solicit elevilor să spunem Troparul
Încheierea
10. 1’ Învierii. Exerciţiul Activitate
activitãţii
Salutul! moral frontalǎ

6
Timp de lucru: 10 minute Grupa...
Anexa 1
Rezolvaţi cerinţele şi notaţi răspunsurile în Rebus. Dacă rezolvaţi corect rebusul de mai jos, pe verticala A-B veţi găsi cea mai mare virtute creştină.
1. Deşi a fost încercat de multe suferinţe, Iov şi-a păstrat…
2. Iov era considerat un om...
3. Pentru acceptarea suferinţelor şi nădejdea în Dumnezeu, Iov este prin excelenţă un model de…
4. Iov avea multe averi, fiind considerat un om…
5. Un păcat împotriva dragostei, care arată dorinţa omului de a avea totul pentru sine, se numeşte...
6. Mântuitorul ne învaţă: ,,Să… pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.
7. Mântuitorul ne învaţă: ,,Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot … tau, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta”.
8. Iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele se vede în … bune.
A

7
Anexa 2 Grupa…

Completaţi coloana 1- ŞTIU, scriind informaţii despre tot ceea ce ştiţi despre dragostea/iubirea creştină;
Completaţi coloana 2- VREAU SĂ ŞTIU, scriind întrebări pe care le aveţi în legătură cu dragostea/iubirea creştină.
Completaţi coloana 3- AM ÎNVĂŢAT, scriind informaţiile pe care le aflaţi despre dragostea/iubirea creştină, după ce ascultaţi
şi citiţi textul din Anexa 3.

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT

8
Anexa 3

I Corinteni- Capitolul 13

1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.
2. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi
munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.
4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
8. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi;
9. Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim.
10. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am
lepădat cele ale copilului.
12. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte
pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.
13. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.

9
Anexa 4
SCHIŢA LECŢIEI
Imnul dragostei creştine

Imn= compoziţie în care sunt prezentate sentimentele de admiraţie, de laudă şi de respect faţă de o persoană, eveniment,
valoare morală etc.
Imnul dragostei creştine aparţine Sfântului Apostol Pavel şi îl regăsim în Epistola I către Corinteni, capitolul 13.
Dragostea creştină este dragostea responsabilă prin care noi facem ce trebuie, spunem ce trebuie, suntem ce trebuie.
Dragostea adevărată iese din sfera sentimentelor şi intră în sfera deciziilor. Ea devine un act de voinţă şi trebuie să fie:
- fiască;
- deplină;
- puternică şi statornică;
- vie şi lucrătoare
Roadele cele mai de seamă ale dragostei sunt:
- ascultarea de poruncile lui Dumnezeu;
- ferirea de păcat;
- liniştea sufletească;
- răbdarea;
- blândeţea;
- iertarea.
Noi trebuie să avem dragoste faţă de toţi oamenii. Nu trebuie să ne placem colegii, profesorii şi prietenii, ci să îi iubim.

10
ANEXA 5

EXEMPLU:

CVINTET
1 Substantiv: DRAGOSTE
2 Adjective: adevărată, sinceră
3 Verbe- Gerunziu: iubind, liniştind, iertând
4. Propoziţie- Dragostea nu cade niciodată.
5. Concluzia: A iubi.

11
12