Sunteți pe pagina 1din 4

MODELE TEZA – cl.

a 9-a- semestrul I
I. 1. Să se rezolve ecuaţiile:
a) x  3  2  3, xZ b) x 2  6x  9  2 , x  R

 x  1 x  3
c)   , xR
 2  3
2. Să se calculeze suma soluțiilor intregi ale inecuației x 2  4 x  1  2  3 x
n
3. a) Să se calculeze suma:   2k  1
k 1

b) Să se demonstreze prin inducție matematică egalitatea:


3  5  ...   2n  1  n n  2  , n  N
4. Să se verifice egalitatea:
 1 2   
2  3  ...   49  50   
50  51  1275
5. Fie ABCD un paralelogram. Să se calculeze: a) AB  CO b) AB  CO  OD

II. 1. Rezolvați ecuațiile:


2x  3  3x  1
a) =2; b)  =-2
4  4 
2.Se dau mulțimile A=  x  R / x  5  3 ; B=  x  R / x  1  3
a)Scrieți A si B ca intervale; b)Determinați A  B ,A  B ,A/B,B/A

3.Aflați primul termen și rația unei progresii aritmetice,dacă: a2  a4  22a 5  a 2  9
4.Calculați suma primilor n termeni ai unei progresii geometrice,dacă a 1 =1,a 2 =6,n=60

III.
1. Să se calculeze:

a) , b) , c) .
2. Se dau propozițiile:
p: Toate numerele prime sunt impare.
q: 2 este număr prim.
Stabiliți valoarea de adevăr pentru propozițiile p, q, și .
3. Se dă progresia aritmetică . Să se determine elementele cerute pentru fiecare caz:
a) a1=5, a10=41, calculați a6 .
b) a10=19, S10=100, calculați a1și r.
4. Fie progresia aritmetică . Calculați a1și n, dacă cunosc an ,Sn=56, r=3.

5. Se consideră punctele A, B, C, D necoliniare. Să se determine , ,


.
6. Să se arate că simetricele unui punct O din interiorul patrulaterului ABCD față de mijloacele laturilor
acestuia sunt vârfurile unui paralelogram.
IV. 1) În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
A( 0, 2√3 ) , B( -2, 0 ) și C( 2, 0 )

a) să se reprezinte punctele și să se stabilească natura triunghiului ABC

b) să se calculeze lungimea vectorului AM , știind că M este mijlocul laturii BC

c) să se calculeze diferența AM – GB (vectorială!), unde G este centrul de greutate al ∆ABC

2) Să se rezolve în mulțimea numerelor întregi inecuația:


3) Fie o progresie geometrică cu a4 = 27 și a6 = 243. Să se determine primul termen și rația acestei
progresii.
4) Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele propoziții matematice:

a) b)
5) Să se calculeze suma S = 8 + 11 + 14 + ... + 44
6) Să se afle x real pentru care 3; 2 - 4x; 27 sunt termeni consecutivi într-o progresie:
a) aritmetică b) geometrică

V.
1. Să se determine partea întreagă şi partea fracţionară a numerelor
1 1 1 1
a    şi
1 2 2  3 3  4 49  50
1 1 1
b   
1 2 2 3 48  49
2. Se consideră predicatele: p(x): „│2x + 3│= 7, x € R”; q(x): „│2x+3│≤7, x € R”.
Află mulțimea de adevăr a propozițiilor:
a) p(x); b) q(x) c) p(x) v q(x); d) p(x)  q(x).
3. Demonstrază prin inducție matematică următoarea egalitate:
x n 1  1
1+ x  x 2  .........  x n  , x  1, n  N
x 1
b) Folosind rezultatul de la a) calculează următoarea sumă:
S= 1  5  52  53  ......  5 200
4, Se considreră vectorii OA (1;5), OB(-3;2), OC (5;2).
a) Reprezintă aceşti vectori într-un reper cartezian;
b) Află coordonatele vectorului de poziţie al punctului N , mijlocului segmentului ( AC);
BM
c) Află coordonatele vectorului de poziţie al punctului M care împarte segmental (BC) în raportul = 3;
MC
d) Calculează perimetrul şi aria triunghiului ABC

VI.

1. Calculați : .

2. Rezolvați ecuația: .
3. Se considerăurmătoarelemulţimi de numere: A   x  R 3x  7  1  şi

a) Scrieți sub formă de interval mulțimile A și B;


b) Determinați: A �B; A �B; A  B; B  A ;
4. Stabiliti daca urmatoarea expresie logica este tautologie sau nu:
.

5.Folosindinducţiamatematicăsă se demonstrezeegalitatea:
P(n): , n  1 .

6. Se dau vectorii și . Calculați modulul vectorului .


7. Se consideră punctele A(-1;-2) ; B(0,3) ; C(1,2).
a) Scrieți vectorul de poziție al punctului D pentru care ABCD este paralelogram;
b) Aflați vectorul de poziție al mijlocului segmentului AC;
c) Determinați coordonatele vectorului de poziție al centrului de greutate al ∆ ABC .

VII.

1. Determinati

2. Folosind tabela de adevar sa se verifice

3. Demostrati folosind inductia matematica

4. Calculati 2(3x+1)(1-3x)+ +

5. Se considera in plan punctele A,B,C,D , sa se determine

6. In triunghiul ABC, luam , astfel incat , CE mediana, .

Scrieti si in functie de si .

VIII.
1. Să se rezolve următoarele ecuaţii:
a) x  1  2 , b) 3 x  2  1  4
�x  3 � x  1
c)  3x  1  1 , d) � � .
�4 � 3

2. Punctele A1 , B1 , C1 sunt mijloacele laturilor: [BC], [AC], [AB] ale triunghiului ABC.
Să se arate că:
uuur uuur uuuu
r r
a) AA1  BB1  CC1  0
b) Pentru orice punct O , din planul triunghiului, are loc relaţia:
uuu
r uuu
r uuur uuur uuur uuuu r
OA  OB  OC  OA1  OB1  OC1
uuur 1 uuu
r uuur 2 uuu
r uuur 1 uuur
3. Fie triunghiul ABC. Construiţi punctele E, F, G astfel încât : AE  AB , CF  CA , CG  BC .
uuur 5 5 5
uuur uuur
a) Exprimați vectorul EF în funcție de AB și AC
b) Arătaţi că punctele : E, F, G sunt coliniare.

4. Fie pătratul ABCD, de latură 3. Știind că F este mijlocul segmentului CD determinaţi modulul vectorului:
uuur uuu r
CF  2CB .
1 1 1 1
5. Se consideră numărul a     ... 
1� 3 3� 5 5� 7  2n  1  2n  1 .
n
a) Să se demonstreze prin inducţie că a  ,    n �N * .
2n  1
b) Să se calculeze  3a  şi  3a pentru n = 20.

IX.
1. Calculați:

a) Media aritmetică a numerelor

b)
c) Suma primilor trei termeni ai unei progresii aritmetice , știind că

2. Fie mulțimea .

a) Să se determine elementele mulţimii .

b) Determinaţi suma şi produsul elementelor mulţimii .


3. a) Să se determine numărul real x astfel încât numerele
5
sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
b) Să se determine știind că numerele sunt termeni consecutivi ai unei
progresii geometrice.
uuur uuur uuur uuur
4. Patrulaterul ABCD este paralelogram. Sǎ se exprime vectorul OD în funcţie de vectorii OA, OB, OC , unde O este un
punct oarecare în planul paralelogramului.

X. I1)Să se determine partea întreagă şi partea fracţionară a numerelor:12,05; -12,05


2).Să se rezolve: x  4  5

3). Demonstraţi prin inducţie matematică faptul că:1+2+3+...+n= ,pentru orice n

4) Într-o progresie aritmetică se cunosc a1  1, r  6 . Determinaţi a5 , a10 ,


5.)Săse determine x astfel încât numerele x+1;2x-3;x-3sunt trei termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.

II1.Fie ABCD un paralelogram.Arătaţi că pentru orice punct P din plan avem


2.Fie ABCD un patrulater în plan. Să se demonstreze că:
AB  DC  AC  DB ; AC  BD  AD  BC .

S-ar putea să vă placă și