Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

PROFESIONAL PN SRL SIBIU Nume ___________________


CURS SPECIALITATE 09-11.03.2018 Prenume___________________
TEST PGIU /PGD Autorizație_________________
Prelungire/examen

CHESTIONAR,

1. Operatorii economici autorizați de ANRE pentru activități de proiectare în cadrul


sistemelor de alimentare cu gaze naturale au obligația:
a) ca prin conținutul documentațiilor tehnice elaborate, să se asigure de interoperabilitatea cu
orice sistem/instalație din sectorul gazelor naturale cu care se interconectează.
b) de a se prezenta, la solicitarea verificatorului pentru a susţine avizarea documentaţiei
tehnice,
c) de a întocmi proiectul în 3 exemplare.

2. Racordurile flexibile se montează între robinetul de siguranţă şi aparatul consumator de


combustibili gazoşi şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
a) presiunea nominală pentru care a fost construit racordul să fie egală sau mai mare
decât presiunea instalaţiei de gaze naturale la care se racordează;
b) lungime maximă de 1 m şi diametru minim 10 mm, în instalaţii de utilizare cu
presiune joasă;
c) lungime maximă 20 m şi diametru maxim de 50 mm, în instalaţii industriale cu
presiune până la 2 𝑥 105 Pa (2 bar);

3. Ce tip de conducte din PE se folosesc în distribuția gazelor naturale?


a) PE 80 SDR 21;
b) PE 100 SDR 19,5
c) PE 80 și PE 100, SDR 11;

4. Aerul necesar arderii se asigură în funcție de:


a) volumul încăperii;
b) suprafața vitrată;
c) raportul dintre volumul interior al încăperii și debitul nominal al apratului de utilizare instalat
în acesta;

5. Probele de presiune în cazul sitemului de distribuție de presiune joasă se face la


presiunea:
a) 1bar- proba de etanșeitate;
b) 2bar- proba de rezistență;
c) 1,5x presiunea de lucru pentru conductă;

6. Deasupra conductelor şi branşamentelor montate subteran, pe toată lungimea traseului,


este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare
galbenă cu o lăţime minimă de 15 cm şi inscripţionată « Gaze naturale - Pericol de
explozie» , la o înălțimea deaspura generatoarei superioare de.:
a) 35 cm de generatoarea superioară;
b) 50 cm de generatoarea superioară;
c) 25 cm de generatoarea superioară;

CHESTIONAR PGIU/PGD pag. 1


S.C. PROFESIONAL PN SRL SIBIU Nume ___________________
CURS SPECIALITATE 09-11.03.2018 Prenume___________________
TEST PGIU /PGD Autorizație_________________
Prelungire/examen

7. Care este suprafața vitrată obligatorie la încăperile cu zidărie de cărămidă unde se instalează
aparate de utilizare gaze naturale, fără detector:
a) 0,05m²/mc volum net de încăpere;
b) 0,03m²/mc volum net de încăpere;
c) 0,02m²/mc volum net de încăpere;

8. Când se montează 2 robinete de închidere:


a) când arzătoarele aparatelor de utilizare nu au robinet propriu;
b) la arzătoarele cu debit sub 1 mc/h;
c) la aparatele de utilizare racordate la instalația de utilizare cu racord flexibl care nu au robinet
propriu;

9. Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale amplasate în


intravilanul sau extravilanul unităţilor administrativ teritoriale se face:
a) numai de către OSD care operează obiectivul/sistemul de distribuţie la care se efectuează
racordarea;
b) de către executant în prezența OSD care operează obiectivul/sistemul de distribuţie;
c) de către executant în prezența furnizorului de gaze.

10.Etapele procesului de autorizare a solicitanţilor sunt:

a) depunerea documentelor necesare în vederea autorizării;


analiza documentelor depuse de către solicitant;
organizarea/susținerea examenului de autorizare;
comunicarea rezultatelor;
emiterea legitimaţiei.
b)depunerea documentelor necesare în vederea autorizării;
analiza documentelor depuse de către solicitant;
organizarea/ susținerea examenului de autorizare;
comunicarea rezultatelor;
înscrierea pesoanelor declarate admise în registrul electronic de evidență gestionat de către ANRE:

11.Pentru prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiei, în scopul continuării activităţii,


instalatorul autorizat depune la ANRE:
a)o cerere la data expirării autorizației
b)un dosar întocmit conform ord. 83/2014 actualizat
c)cu 30 de zile înainte un dosar întocmit conform ord. 83/2014 actualizat

12. Activitatea de control a ANRE în domeniul energiei se desfăşoară prin acţiuni de


control, care pot fi, după caz, de tip:
a) inspecţie, verificare, supraveghere
b) la sesizare cu mandat;
c) inopinant cu mandat.

CHESTIONAR PGIU/PGD pag. 2


S.C. PROFESIONAL PN SRL SIBIU Nume ___________________
CURS SPECIALITATE 09-11.03.2018 Prenume___________________
TEST PGIU /PGD Autorizație_________________
Prelungire/examen

12. Ordinul 98 din 2015 reglementează:


a) condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, prelungire, modificare, suspendare
şi retragere a autorizaţiilor pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a
obiectivelor/ sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale,
b) autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale,
c) cadrul procedural pentru desfăşurarea acţiunilor de control efectuate de către
reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

13.Stabilirea presiunii pentru instalaţiile de utilizare industriale se face în funcţie de:


a) presiunea rețelei în care este racordat SRM ce deservește consumatorul;
b) presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi existente.

14.. Grosimea peretelui ţevii din oţel se calculează în funcţie de:


a) studiul geotehnic;
b) tipul de material ;
c) solicitările la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate a solului.

15.Viteza maximă admisă a gazelor naturale în reţelele de distribuţie şi în instalaţiile de


utilizare este:
a) 20 m /s pentru conducte supraterane;
b) 40 m/s pentru conducte subterane;
c) 30 m/s pentru conducte supraterane.

16. Căderile de presiune stabilite la dimensionarea unei conducte acoperă toate pierderile
liniare şi locale. P1 și respectiv P2 se defineste ca fiind:
a) P1 - presiunea minimă disponibilă la intrarea în conductă, în bar;
P2 - presiunea minimă necesară la ieşirea din conductă, majorată cu 10% pentru
compensarea unor factori imprevizibili, în bar.
b) P1 - presiunea minimă necesară la ieşirea din conductă, majorată cu 10% pentru
compensarea unor factori imprevizibili, în bar;
P2 - presiunea minimă disponibilă la intrarea în conductă, în bar.
c) P1 - presiunea minimă disponibilă la intrarea în conductă, în bar;
P2 - presiunea minimă necesară la ieşirea din conductă.

16.Căderea totală de presiune pentru dimensionarea reţelei de distribuţie şi a instalaţiei de


utilizare de presiune joasă este:
a) de 0,01·105 Pa (10 mbar), cu condiţia ca la ieşirea din staţia sau postul de reglare să se
menţină presiunea de 0,03·105 Pa (30 m bar).
b) de 0,01·105 Pa (10 mbar), cu condiţia ca la ieşirea din staţia sau postul de reglare să se
menţină presiunea de 0,05·105 Pa (30 m bar).
c) de 0,03·105 Pa (10 mbar), cu condiţia ca la ieşirea din staţia sau postul de reglare să se
menţină presiunea de 0,05·105 Pa (30 m bar).

17. Conductele de polietilenă se pot monta suprateran, în condițiile:


a) la traversări de râuri;

CHESTIONAR PGIU/PGD pag. 3


S.C. PROFESIONAL PN SRL SIBIU Nume ___________________
CURS SPECIALITATE 09-11.03.2018 Prenume___________________
TEST PGIU /PGD Autorizație_________________
Prelungire/examen

b) la instalații de utilizare exterioare;


c) în tuburi de protecție.

18.În cazul în care nu există condiţii de montare subterană, conductele reţelelor de


distribuţie din oţel se pot monta suprateran:
a)la traversări de râuri;
b) în condiţii justificate de către proiectant şi înscrise în certificatul de urbanism;
c) în soluri saturate.

19. Este interzisă montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor


naturale, indiferent de modul de pozare:
a) în terenuri susceptibile la tasări, alunecări, erodări etc.;
b) sub construcţii de orice categorie;
c) în tunele şi galerii;

20. Marcarea reţelelor de distribuţie subterane se realizează:


a)de către OSD prin inscripţii pe plăcuţe amplasate pe construcţii, pe stâlpi sau pe alte repere
fixe din vecinătate;
b) de către OSD prin inscripţii pe plăcuţe amplasate pe construcţii, pe stâlpi sau pe alte repere
fixe din vecinătate la distanţa de 30 de metri.
c)de către executant prin inscripţii pe plăcuţe amplasate pe construcţii, pe stâlpi sau pe alte
repere fixe din vecinătate; distanţa dintre plăcuţele inscripţionate nu va fi mai mare de 30 de metri.

CHESTIONAR PGIU/PGD pag. 4

S-ar putea să vă placă și