Sunteți pe pagina 1din 10

SC CONCIF

EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE Cod doc Nr. pag.

FUNDAȚII DIRECTE LA CONSTRUCȚII PTE 01 1


COMPANY
Total pag.
SRL PAGINĂ DE GARDĂ Ed. 1 Rev. 0
7

EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE
FUNDAȚII DIRECTE LA CONSTRUCȚII

PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE


Cod: PTE-01

Standarde aplicabile: SR EN ISO 9001:2008


SR EN ISO 14001:2005

IANUARIE 2014

ELABORAT: Responsabil Control Calitate Construcții


Ing. Călin Dorinel Mircea

AVIZAT: Reprezentatului Managementului Intergrat


Isabela Balint

APROBAT: Director,
Bolmadîr Francisc

Data aprobarii: 15.01.2014

Exemplar controlat [X]


necontrolat [ ]
SC CONCIF
EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE Cod doc Nr. pag.

FUNDAȚII DIRECTE LA CONSTRUCȚII PTE 01 2


COMPANY
Total pag.
SRL PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUȚIE Ed. 1 Rev. 0
7

1. SCOP
Procedura stabileşte operaţiunile şi măsurile necesare de realizare a lucrărilor de fundaţii
directe la construcţii de tip fundaţii izolate, continue si radier, alcătuite din beton, beton armat, zidărie de
piatră.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se utilizează la realizarea lucrărilor de fundaţii executate de personalul S.C.
CONCIF COMPANY S.R.L

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1. Definiţii
Conform Manualului de Management Integrat, cod: MMI, ediția în vigoare.
Conform SREN ISO 9000:2008 - Sisteme de Management al Calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular.
Conform SREN ISO 14001:2005 - Sisteme de Management de Mediu. Cerinţe cu ghid de
utilizare.
Definiţii specifice nu sunt.

3.2. Prescurtări
- P: Normativ de proiectare;
- PE: Normativ de proiectare şi execuţie;
- NGPM: Norme generale de protecţia muncii;
- STAS, SR, SRCEI, SREN : Standarde româneşti;
- CEI: Standarde internaţionale;
- DG: Director General;
- RCM: Responsabil cu calitatea şi cu mediul;
- RL: Responsabilul de lucrare;
- ŞŞ: Şef de şantier;
- ŞPL: Şef punct de lucru;
- ŞE: Şef de echipă;

4. REFERINŢE NORMATIVE, DOCUMENTE


- Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă la construcţii – NP 112 – 2004;
- Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice – NE
008 – 1997;
- Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea construcţiilor fundate pe pământuri
sensibile la umezire – P7 – 2000;
- Cod de proiectare si execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflari si
contracţii mari (PUCM ) – NE 001 - 1996
- Instructiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundații –
SC CONCIF
EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE Cod doc Nr. pag.

FUNDAȚII DIRECTE LA CONSTRUCȚII PTE 01 3


COMPANY
Total pag.
SRL PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUȚIE Ed. 1 Rev. 0
7

C196-86
- Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuse de centrale
termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale C 215-88
- Instrucţiuni tehnice pentru determinarea tasării construcţiilor de locuinţe, social culturale şi
industriale prin metode topografice C 61-74
- STAS 2745 - 90 - Terenul de fundare - Urmărirea tasarii constructiilor prin metode
topografice.
- Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con,
penetrare statică, penetrare dinamică, vibropenetrare C 159-89
- Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, şi recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a
terenurilor slabe de fundare prin metoda împanării cu materiale locale de aport, pe cale dinamică
C 251-94
- Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane-
NP 120-2006
- Ghid de proiectare calculul terenului la actiuni seismice in cazul fundarii directe GP 014-
97
- Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor GE 026-97
- Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat
NE 012-99

5. RESPONSABILITĂŢI ŞI AUTORITATE

5.1. Directorul General


 Asigură relaţia cu clientul pe durata desfasurarii lucrării contractate.
 Face demersuri pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de normele
reglementare pentru execuţia lucrării dacă sunt prevăzute în contract în sarcina SC CONCIF
COMPANY SRL sau se asigură ca aceste documente sunt obţinute de beneficiar, atunci când
acest lucru cade în sarcina celui din urmă.
 Avizează necesarul de materiale ce trebuie aprovizionate.
 Desemneză şeful de lucrare (inginer, maistru) şi personalul calificat.
 Verifică activitatea Responsabilului de lucrare, Şefului de şantier, Şefului de punct de
lucru.
 Asigură condiţii optime de recepţionare a lucrării.

5.2. Responsabil Personal


 Asigură o evidenţă clară a tuturor echipelor disponibile efectuării lucrărilor de execuţie.

5.3. Responsabil cu Calitatea şi Responsabilul cu Protecţia Mediului


 Răspunde de difuzarea prezentei proceduri.
 Verifică prin audituri interne de respectarea prezentei proceduri.
SC CONCIF
EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE Cod doc Nr. pag.

FUNDAȚII DIRECTE LA CONSTRUCȚII PTE 01 4


COMPANY
Total pag.
SRL PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUȚIE Ed. 1 Rev. 0
7

 Verifică prin audituri interne respectarea procedurilor de calitate şi de mediu aplicabile


acestei proceduri.

5.4. Responsabilul de lucrare, Sef de şantier, Şef punct de lucru, Şef de echipă
 Coordoneză execuţia lucrărilor contractate în conformitate cu cerinţele contractuale,
legale, procedurale şi în conformitate cu proiectul.
 Solicită proiectantului proiectul pentru lucrarea ce urmează să o execute.
 Scoate din depozit materialele neclare efectuării lucrării.
 Asigură autocontrolul activităţilor desfăşurate şi controlează nemijlocit personalul din
subordine.
 Stabileşte documentele ce se vor utiliza pe timpul execuţiei, precum şi documentele ce se
vor emite pe durata realizării lucrării contractate.
 Răspunde de completarea corectă şi pe faze de execuţie a lucrărilor de construcţii
executate precum şi de întocmirea dosarului definitiv pentru predarea lucrării.
 Răspunde de executarea integrală a lucrării, de încadrarea în timpul programat pentru
executare şi de respectarea cerinţelor legale în ceea ce priveşte execuţia.
 Soluţionează problemele legate de execuţie în conformitate cu cerinţele legale.
 Răspunde de calitatea lucrării.
 Semnalează funcţiilor ierarhice orice abatere a personalului din subordine.
 Respectă cu stricteţe normele de PM, PSI şi Protecţia mediului.

5.5. Responsabil Monitorizare


 Inginerul responsabil de lucrare efectuează monitorizarea fazelor de execuţie a lucrării
de construcţii.
 Verifică documentele calităţii corespunzătoare lucrării executate să fie întocmite
cprespuzător legislaţiei în vigoare a normativelor, standardelor aplicabile şi a procedurilor.

5.6.Personalul de execuţie
 Execută operaţiile de lucru în conformitate cu proiectul primit.
 Respectă cu stricteţe a procedurilor tehnice de execuţie aplicabile.
 Respectă cu stricteţe normele de Protecţia Muncii, PSI şi Protecţia Mediului.
 Comunică pe cale ierarhică problemele ridicate în timpul execuţiei şi primeşte soluţii de
la Şeful de echipă.

6. PROCEDURA

6.1. Condiţii pentru începerea lucrării


Programe de executie, grafice de lucru
Organizarea de santier privind caile de acces, sursele de utilitati, devieri de retele, zonele
in care se pot amplasa constructii provizorii, utilaje, instalatii necesare executiei lucrarii
SC CONCIF
EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE Cod doc Nr. pag.

FUNDAȚII DIRECTE LA CONSTRUCȚII PTE 01 5


COMPANY
Total pag.
SRL PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUȚIE Ed. 1 Rev. 0
7

Trasarea lucrarii, marcarea axelor si cotelor de nivel


Executia lucrarilor de terasamente (sapaturi, sprijiniri,epuismente)
Determinarea prin metode de laborator a caracteristicilor fizice si mecanic la cota de
fundare.
Pentru execuţia lucrărilor sunt necesare următoarele:
a) asigurarea proiectului de executie, caietelor de sarcini, programului de control a
executiei, inclusiv fazele determinante
b) receptia terenului de fundare pe baza rezultatelor incercarilor de laborator
c) verificarea respectarii masurilor speciale impuse de fundarea pe pamanturi sensibile la
umezire (PSU), pamanturi cu umflaturi si contractii mari (PUCM)
d) instruirea personalului pentru executarea lucrarilor
e) dotarea cu mijloace tehnice, echipamente, scule si dispozitive necesare realizarii
lucrarii
f) racorduri de energie, apa si alte utilaje
g) trasarea de detaliu a constructiei
h) verificarea sistemului de epusimente necesar indepartarii apei din excavatii si
asigurarea conditiilor de lucru in uscat
i) verificarea adancimii sapaturii pentru realizarea fundatiilor si a modului de asigurare a
stabilitatii sapaturii

6.2. Descrierea procedurii


Fundatiile izolate se executa pentru stalpi din beton armat monolit, stalpi prefabricati si
stalpi metalici si pot fi: tip talpa din beton armat (elestice), tip bloc si cuzinet (rigide), tip pahar.
Fundatiile continue se realizeaza la constructiile avand pereti structurali din zidarie,
modul de realizare fiind in functie de adancime si existenta subsolului.
Radierele generale pot fi de urmatoarele tipuri: tip dala groasa, tip planseu ciuperca, tip
placa si grinzi dispuse pe una sau doua directii, tip placa cu vute, casetat.
Fundatiile se alcatuiesc obisnuit din beton simplu si beton armat. In cazul constructiilor
cu cel mult un nivel amplasat in mediul rural fundatiile pot fi realizate din zidarie de piatra si
beton ciclopian.
Fundatiile se executa pe baza unui proiect tehnologic de executie, care trebuie sa
cuprinda toate detaliile, otelul beton folosit si marca betonului.
Inainte de inceperea executarii lucrarilor de fundatii trebuie sa fie terminate lucrarile
pregatitoare si anume:
- Trasarea axelor fundatiilor la fundatiile continue se traseaza axul longitudinal, iar la
fundatiile isolate cele doua axe perpendiculare in raport de care se traseaza apoi pozitia fetelor
interioare ale cofrajului
- Protectia constructilor vecine si a instalatiilor existente in pamant
- Coborarea nivelului apelor subterane, pentru a permite executarea lucrarilor in uscat
SC CONCIF
EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE Cod doc Nr. pag.

FUNDAȚII DIRECTE LA CONSTRUCȚII PTE 01 6


COMPANY
Total pag.
SRL PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUȚIE Ed. 1 Rev. 0
7

- Asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a


utilajului de lucru, a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii
fundatiilor
- Verificarea corespondentei dintre situatia reala din teren, prevederile studiului
geotehnic si hidrologic si proiectului in ceea ce priveste natura terenului, incadrarea
dimensiunilor si cotelor in limitele tolerantelor admise
- Incheierea procesului verbal de receptie a terenurilor de fundare natural sau
imbunatatit prin mijloace mecanice
- Verificarea racordarii in trepte a fundatiilor avand adancimi diferite
Se va respecta pozitia si dimensiunea rosturilor de tasare din proiect
Pentru cofrare se utilizeaza panouri de cofraj tipizate, fixarea cofrajelor la fundatii se face
cu montanti, proptele, tarusi, distantieri, zavoare.
Clasele minime de beton utilizate sunt:
- Beton simplu - C 4/5 – umpluturi, egalizari si bloc (la fundatiile tip bloc si cuzinet)
- Beton armat – C 8/10 – pentru fundatii isolate sau continue, fundatii monolite tip
pahar, cuzineti, radiere si retele de grinzi C 12/15 – pentru fundatii prefabricate tip pahar
Pentru armarea fundatiilor se folosesc produse din otel utilizate ca armaturi – STAS
438/1-89.
Betonarea trebuie sa se faca continuu fara intreruperi, in cazul cand nu este posibil
aceasta din cauze organizatorice sau din cauza formei si a dimensiunilor se vor respecta rosturile
de lucru stabilite de proiectant.
In cazul prezentei apei subterane, se va verifica in mod special, daca epuismentele nu au
produs afuieri, ebulmente, prabusiri, sau ca efectele eacestora au fost inlaturate astfel incat
fundatia sa se execute corect, conform proiectului.
In cazul fundarii constructiilor pe terenuri slabe de tipul argilelor moi, nisipuri afanate
umpluturi se vor respecta toate masurile prevazute de normativ si proiectul tehnic.
In cazul fundatiilor pentru stalpi metalici si a celor pentru utilaje se va verifica calitatea
preselor metalice de prindere si pozitiile lor precum si a mortarului sau betonului pentru
subturnare.
In cazul fundatiilor de tip pahar pentru incastrarea stalpilor prefabricati, se va verifica
dimensiunile golului (sectiuni orizontale si verticale) impanarea, precum si incastrarea definitiva
prin betonare.
Se vor lua masuri suplimentare de mentinere a echilibrului stalpilor in timpul montarii.
In cazul in care proiectul tehnic prevede urmarirea tasarii constructiilor prin metode
topografice se vor monta reperi de referinta si marci de tasare.
La executarea lucrarilor de fundatii se vor respecta „Normele de protectia muncii”,
„Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” si „Norme generale de protectia
impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor”.
SC CONCIF
EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE Cod doc Nr. pag.

FUNDAȚII DIRECTE LA CONSTRUCȚII PTE 01 7


COMPANY
Total pag.
SRL PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUȚIE Ed. 1 Rev. 0
7

7. ÎNREGISTRĂRI
- Proces verbal de lucrări ascunse
- Proces verbal de trasare a lucrarilor
- Proces verbal la recoltarea probelor de pamant

8. ANEXE
Nu există
SC CONCIF PROCES VERBAL DE LUCRĂRI
COMPANY ASCUNSE Pag. din
SRL Nr. Data

UNITATEA________________________________________________________________________
ŞANTIER____________________________________PUNCT DE LUCRU _______________________
OBIECTUL__________________________________________________________________________

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFlCAREA CALITĂŢII

LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE


Nr._____ Data_____________

Faza din lucrare supusă verificării:


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Elementele de identificare (sector, porţiune, ax, cotă, etc.):


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr. ___________, planşele nr. ___________ sau a
dispoziţiei de şantier nr.______________ din data de ________________________ .

Concluzii:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Numele Prenumele Semnătura

CONSTRUCTOR: _________ ____________ ___________________________ _____________


BENEFICIAR _________ ____________ ___________________________ _____________

Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului.

Data ______________

Numele Prenumele Semnătura

CONSTRUCTOR: _________ ____________ ___________________________ _____________


BENEFICIAR _________ ____________ ___________________________ _____________
SC CONCIF PROCES VERBAL DE TRASARE A
COMPANY LUCRĂRILOR Pag. din
SRL Nr. Data

ANTREPRENOR:
Santier:....................................................................
Denumirea obiectivului
(lucrarea):..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Trasarea a fost executata de ..................................... .............................................. ...................


din proiectul .............. ............................... ................................. ........ ........ .............................

Elementul de reper si verificarea este (borna, constructia invecinata etc) ..... .........................
............................................ .................................................. ..................................... ..........
...........................................................................................................................................................
.................................................................. ..............................................................................

Avand coordonata X....................................................................................................................


Y....................................................................................................................
Cota Z....................................................................................................................

TRASAREA A FOST MATERIALIZATA PRIN (BORNE, STALPI ETC):... ................. ...........


.. ..... ........... ..................... ................................................................................... .... ...............
......................................... ............................................................. .....................

EXECUTAT TRASAREA: VERIFICAT/SEMNATURA:


.................................................. ................................................
SEF SANTIER
.................................................. ...............................................

PROIECTANT
.................................................. ................................................

BENEFICIAR
.................................................. ................................................
SC CONCIF PROCES VERBAL LA RECOLTAREA
COMPANY PROBELOR DE PĂMÂNT Pag. din
SRL Nr. Data

ANTREPRENOR.......................................................
OBIECTIVUL.................................................................................................

Locul recoltarii:
Santier..................................................................................,Obiect....................................... .....
........... ........................................................... ....................... .................... ..................... ..... .
Felul lucrarii (umplutura, strat baza etc)................................................................................
Prescriptii proiect: ................................................................ ............................. ..... ................
.................................................................................... ...............................................................

BORDEROU_______________
Pentru recoltarea probelor de pamant

Punct de recoltare Cota de recltare Numar stut Completari

Schita punctelor de recoltare:


Sef punct de lucru:......................... Reprezentant laborator autorizat:
Sef santier:..................................... ....................................................
Beneficiar:......................................

S-ar putea să vă placă și