Sunteți pe pagina 1din 54

Companla Natlonall da Admlnlstrant a lnfrastructurll Rutiere S.A.

DIRECTIA REGIONALA DRUMURI PODURI BRASOV


Bra1011- 500090 , 8-dul MiNnKogalnic:llanu , rv , 13 , bl C2 , SC. I , OP 7 , CP BOO
wa .d/dpb111 rp e-mall .. al, andoeh o CF 1089!7
Tel 0268/ 547688J 5471S119/ 547687 ax028B( 547&95/ 547697

r.I (-•-,.. L .. l ..
--
• • -· .\ "
-1-
I :

(: \ - . " ..,..·--u·.·fl-.:.,.. o . ..r ·


.. 2 ?

i.•, ·., t.fJ C <I,·,_. 0.2. '. --- 1•..

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE

D.R.D.P. - BRASOV

LQ. .:.9.?..:2t.C \ - c."t·I\,


Hotararea C.A. nr. .

Hotararea A.G.E.A. or • •Jf..LA :... ..:. O l':t - c\.


DIRECTIA REOIONALA DE DRUMURI SI PODURI BR,\SOV
REOULAMENT DEORCiANIZARE SI FUNCTION,\RE

CUPRINS

Cuprins ............................................................................................................................................... 2

PARTEA a-1-a : DISPOZITII CENERALE........................................................................ 4

Cap. 1. Baza legala, forma juridica, sediul .............................................................................. 4


Cap. 2.Scopul si obiectul de activltate al D.R.D.P. Brasov ...................................................... 4
Cap. 3.Structura organizatorica a D.R.D.P. Brasov ............................................................... 5

PARTEA a-11-a : STRUCTURA DE CONDUCERE ..................................................................S.

Cap.4. Structura de conducere ............................................................................................ 5

PARTEA a-Ill -a: ATRIBUTIILE STRUCTURILOR FUNCTIONALE ALE D.R.D.P. Brasov

( Cap. S. Atributille structurilor functionale subordonate Directorului General Regional ......... 6


5.1. Secretariat ..................................................................................................................... 6
5.2. Compartimentul CFG ............................................................................................................. 7
5.3. Biroul Resurse Umane ........................................................................................................... 8
5.4. Serviciul IT ................................................................................................................. 10
5.5. Serviciul Proieetare .......................................................................................................... 11
5.6. Compartimentul Comunic11re ...........................................................................................................12
5.7. Serviciul Calitate .................................................................................................................. 13
5.7.1. Compartimentul Mediu .......................................................................................... 15
5.8. Biroul SSM, JC ................................................................................................................. 15
5.9. Serviciul Administrativ, Aprovizionare si Arhiva ..................................................................... 17
5.10. Laborator ....................................................................................................................... 18
5.11. Sectiile de Drumuri Nationale: Brasov, Sibiu, Tg. Mures, Mc. Ciuc, sr. Gheorghe............ 19
5.12. Sectia Autostrazi ............................................................................................................ 23
5.13. Sectia Productie......................................................................................................... 24

Cap. 6. Atributiile structurilor functionale subordonatc Directorului Adjunct Explontnrc...27


6.1. Serviciul Tehnic, CTE, PMS......................................................................................... 27
0 6.1. l. Compartimentul CTE ...................................................................................... 2.8
6.2. Serviciul Lucrari de Artat BMS ..................................................................................... 2.9
6.3. Serviciul Mecaniznre .................................................................................................... 2.9
6.4. Atelier Mecanic .................................................................................................................... 31
6.5. Departamentul Menlenanta ........................................................................................................ 31
6.5.1. Serv iciul Menleanta si Plan ...................................................................................31
6.5.1.1. Compartimentul Plan .......................................................................... 32
6.5.1.2. Compartimentul Monitorizarc ..................................................................... 33
6.5.2. Serviciul Productie.................................................................................................33
6.5.3. Serviciul Siguranla Circulatiei................................................................................34
6.5.4. Serviciul Autorizatii si Verificare zono ON .......................................................... 34
Cap.7. Atributiilc structurllor functionale subordonate Sefulul de Departamcnt J urid ic ......35
7.1. Serviciul Contencios ....................................................................................................... 35
7.2. Companimentul AnaJiza si Avizare ................................................................................. 36
7.3. Serviciul Exproprieri ........................................................................................................ 3.7

2
DIRECTI,\ REGIONAL.\ DI:'. ORUMURI SI POOURI WlASOV
REGUL,\MENT DEOllGANIZARE SI FUNCTIONARE

Cnp. 8. AtributiUe structurilor runctionalc subordonate Directorulul Adjunct lnvestitil. ....... 38


8.1. Compartimentul Avizc, Acorduri, Autorizalii ............................................................................ 39
8.2. Serviciul Investitii, RK, Calamitati..................................................................................... 39
8.3. Biroul Reabilitari si VO ..................................................................................................... 40
8.4. Serviciul Autostrnzi ........................................................................................................... 41

Cap.9. Atributiile structurilor functionale subordona teSefului de Departnmeol Ac:blzitii. .... 42


9.1. Scrviciul Achiz.itii ........................................................................................................................ 42
9.2. Compartimentul Contracte ........................................................................................................... 43
9.3. Biroul Pregatirc Documentatii, Monitorizare ............................................................................. 44
9.4. Serviciul Achizitii Directe .................................................................................................. 44

Cap. to. Atrlbutillc struc:turilor functionnlc subordonatc Dircctorulul Economk ...................4S


I0.1. Compartimentul SCIM ......................................................................................................46
I0.2. Serviciul Financiar, Salorizare ......................................................................................... 46
I0.3. Serviciul Contabilitate ............................................................................................................... 48
I 0.4. Scrviciul Analiza Preturi .................................................................................................. 49
10.5. Compartimentul CFP ............................................................................................................49
t 0.6. Dtpfflomc:ntul Venituri ................................................................................................... 49
l0.6.1. Biroul Rovinietc ........................................................................................................S.O
l0.6.2. Biroul AST ............................................................................... .................................S. O
I0.6.3. Bin,ul Rccuperari Creante .........................................................................................5 I
10.6.4. Biroul lncasari Venituri .............................................................................................5 I

Cap.11. Atrlbutil cu c:aracter comun ........................................................................................52

PARTEA a-IV-a: DISPOZITU FINALE SI TRANZITORJI ................................................ 5.3

Cap. 12. Dlspozltfl finale sl tranzltorfl .................................................................................... 53

PARTEA n-V-a: ANEXE ....................................................................................................... 53


Anexa I : Orgonigrnma D.R.D.P. Brasov ................................................................................ 53
Anexa 2 : Abrevieri...................................................................................................................53

1J./ J,..
DIRECT!,\ RE:CilONALA DE DRUMURI SI PODURI ORASOV
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

PARTEA a-I-a: DISPOZITI/ GENERALE

Cap. J. Bata lega/a,/ormajuridica, sedi11/.

1.1, Baza legala


(1) Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, denumita in continuare D.R.D.P. Brasov este
subunitate a Companiei Nationale de Administrarea a Infrastructurii Ruticre - S.A, denumita in
continuare C.N.A.1.R. este infiintata in baza Odonantei de urgenta o Guvcmului nr. 55/2016 privind
reorganizarea Compnniei Nationalc de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si
infiintarea Companiei Nationale de lnvestitii Rutiere - S. A., prccum si completarea unor actc
nonnative.

Polrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgento a Guvemului nr. 55/2016 privind
reorganiznrea Companici Nntionnle de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si
infiintarca Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea
unor acte nonnative, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
(C.N.A.I.R.) isi schimba denumirea in Compania Nntionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
- S.A. (C.N.A.I.R.).

(2) D.R.D.P. Brasov - subunitate a C.N.A.I.R, isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului
Tmnsporturilor, fiind organizata si functionand pe baza de gestiune economics si autonomie
financiara, inconfonnitate cu;
- O.U.G. nr. 84/2003 privind infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale
din Romania - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din
Romania, aprobata cu modificari si complel1Jri prin Legea 47/2004, cu modificarile si completarile
ulterionre;
• Legco nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata;
- Lcgea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata;
- Lcgea nr. 31/1990 privind societatile comcrciale, republicata;
- O.U.G nr.l 09/201 J privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Contractul Colectiv de Munca al C.N.A.I.R.-S.A.
1.2. Fnrma /11ridica
D.R.D.P. Brasov este subunitate fara personolitate juridica, a C.N.A.I.R.-S.A - persoana juridica
romana, cu capital social integral de stat, cu statut de societate pe actiuni, fiind de inreres strategic
national cat timp statul esle nctionar majoritar.

1.3.Sediu/
D.R.D.P. Brasov arc sediul central in Municipiul Brasov, B-dul M. Kogalniceanu Nr. 13, BL C2,
Sc. l.

Cap. 2. Scop11/ si obiec/11/ de ac/ivitate al D.R.D.P. Brasov


2.1.Scop
Gestionarea, dezvoltarea, administrarea si exploatarea pe pricipii economice a elementelor
infrastructurii ruticre de autostrazi si drumuri nationale, pentru dcsfasurarea traficului rutier in
conditii de siguranta a circulatiei, de fluenta si continuitate.
2.2.0biect de aclivitate
Obiectul de nctivitate al D.R.D.P. Brasov- subunitate a C.N.A.1.R., este prevazut in O.U.G. nr.
84/2003, aprobata de Lcgea nr.47 I 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele
aduse de O.U.G. nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de lnvestitii Rutiere - S.A.,
precum si modificarea si completarca unor actc normative.
4
DIRECT!.\ REGIONAL\ DE ORUM URI SI POOURI BR.\SOV
REGULAMENT DEORGANIZ,\RE SI FUNCTIONARE

Cap, J, Str11ct11ra orga11izatorica a D.R.D.P. Brasov


( l) Structura organizatorica esle stabiiita prin organigrama aprobata de Consiliul de Administratie
si Directorul General al C.N.A.1.R.-S.A. Bucuresti.
(2) O.R.D.P. Brasov are in structura sa unnntoarele:
• D.R.D.P. Brasov - Central
• 5 subunitati-Sectii de Drumuri Nntionale, denumite in continuare S.D. N. situate in Brasov,
Sibiu, Tg. Mures, Mc. Ciuc, Sf. Gheorghe
• I subunitate - Sectia Autostrazi
• 1 subunitate - Sectia Productie
• 36 Districte drumuri
• 1 Pepiniera
• 1 District Centru de lntrctinere si Coordonare
• I Compartiment Monitorizare Tnific
• I Formatic Reciclare
• 1 Fonnatic lnterventie Rapida

(3) Sediile Sectiilorde Drumuri Nationale si Sectiei Autostrazi, sunt :


• SON Brasov - Str. Spicului nr. 2 Brasov, judetul Brasov
• SON Sibiu - Str. Hipodromului nr. 28,juderul Sibiu
• SON Tg . Mures - Str. Sinaia nr. 4, judetul Mures
• SON Mc. Ciuc - Str. Zsogodi Nagy lmre nr. 77 Mc. Ciuc,judcrul Hnrghita
• SON Sf. Gheorghe - Str. Ady Endre nr. 44 A Sf. Oheorghc, judetul Covosnn
• Scctia Autostrnzi Sibiu - Nod rutier Snliste- Autostrada A I, Saliste, judctul Sibiu

(4) Sectiile de Drumuri Nationale si Sectia Autostrazi dcsfasoara activitati de gestionnre,


administrare si exploalare a elementelor infrastructurii rutiere de drumuri nationale si autostrazi pe
o raza administrativ- teritoriala distincta.
- Sectia Productie desfnsoarn octivitate de inlerventii in situatii de urgcnta pe reteaua de drumuri
nationalc si autostrazi prin interventie rapida si eficienta in SITU.
(5) D.R.O.P. Brasov functioneaza potrivit Regulamentului de Organizare si functionarc, in
confonnitate cu structura organizatorica aprobata .
PARTEA a-ff.a: STRUCTURA DE CONDUCERE

0 Cap. 4. Structura de cond11cere

( l) D.R.D.P. Brasov estccondusa de Directorul General Regional numit conform prevederilor legate
si care isi exercita atributiile in baza mandatului special incrcdintat de Directorul General al CNAIR
SA Bucuresti si a Deciziilor emise .
(2) Directotul General Regional reprezinta intereselcCNAIR SA, conform mandatului special
acordaL
(3) Directorul General Regional poate delega, prin decizie scrisn, o parte din atributiile sale,
directorilor adjuncti sau oricarei alte persoane din cadrul D.R.D.P Brasov.
(4) Dircctorul General Regional poate delega, prin imputemicire sau dccizic scrisa, reprezentarea
intereselor CNAIR- DROP Brasov, sub uspect tehnic, juridic si/sau economic directorilor adjuncti
sau oricarei altc persoane din cadrul D.R.D.PBmsov.
(5) Directorul General Regional poute aloca compartimcntelor functionnle din cadrul D.R.D.P
Brasov. temporar, pana la actualizarea Regulamcnrului de Organiznre si Functionare, alte atributii
in scopul aducerii la indeplinire a ccrintelor stabilite prin acte nonnative intrate in vigoare ulterior
aprobarii prezentului document.

5
DIRECTIA REOIONALA DI: DRUMURI SI PODURI BRASOV
REGULAMENT DI:OROANIZAIU: SI FUNCTIONARE

(6} Directorul General Regional poate alocn / realoca tcmporar, compartimentelor functionale din
cadrul D.R.D.P Brasov, pana la actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionnre, alte
atributii compartimentelor functionnle din cadrul D.R.D.P Brasov, inscopul eficientizarii activitatii
D.R.D.P.
(7) Relatiile desubordonare inscopul indeplinirii atributiilor specifice, pentru eficientizarea aclivitntii,
se pot stabili prin dccizie scrisa a Directorului General Regional.

4.1. Directonal General Regional


(l) Directoru) General Regional asigura conducerea executivii a D.R.D.P. Brnsov i cste numit prin
decizia Directorului General al C.N.A.l.R.-S.A.
(2) Directorul General Regional reprezinta interesele C.N.A.I.R prin incheicren de acte juridice in
numele si pe seamn acesteia, sub aspect tchnic, economic si juridic pentru toate activitatiJe
desfasurate la nivelul D.R.D.P. Bmsov.

Directory/ General Regio11a/ al DRDP Brasov i11deplf11qte llrtniiloarele ntributii:


4.1.1. nplic3 strategia i politicile dedezvoltare ale CNAIR 111 nivelul DRDP Brnsov;
( 4.I.2. coordoneaza nctivitatea DROP Brasov;
4.1.3. organizarea / initierea procedurilor de nchizitie publica in vederea atribuirii contractelor de
lucrari, servicii, produse in conf cu legislatia in vigoare;
4.1.4. incheierea / derularea de contrncte cu tertii pentru achizitia de lucrari, servicii si produse
confonn prevedcrilor legale;
4.1.5. incheierea contractelor subsecvente aferente ncordurilor cadru incheiate de DROP Brasov;
4.1.6. incheicrea / derularea contractclor de UZD cu respectarea prevederilor lcgale;
4.1.7. unnarirea incasarii veniturilor aferente utilizarii de catrc terti a zonei drumurilor;
4.1.8. incheierea actelor aditionale la contractcle aflate in derulare in cadrul DRDP Brasov;
4.1.9. derularca / prelungirea contractelor de fumizarc utilitati;
4.1.10. angajcazii si promoveazli personalul din DRDP Brasov, cu aprobarea prealabila a Directorului
General al CNAIR;
4.1.1 l. stnbilcste salarizarea personalului la angajarc, la modificarea contractelor individuale de
munca, la negocierea contractelor individunlc de muncn si nchitarea drepturilor salarialc;
4.1.12. incheic acte juridice in numcle i pe seama CNAIR la nivelul DROP Brasov, potrivit
competcn\elor stabilite prin dccizia Directorului General al CNAlR;
4.1.l3. nprobA opcra(iunile de v.inzare $i cumpilrare de mijlonce fixe i bunuri de natura obiectclor
de inventar, potrivit competentelor;
4.1.14. operatiunile de incasiiri i plii\i in lcgatura cu uctivitatilc generate de competenlele acordate
de catre Directorul General al CNAIR;
4.1.l5. indepline$te orice altc atributii potrivit compelcntelor acordate.
PARTEA a•lll•a: ATRIBUTI/LE STRUCTURILOR FUNCTIONAL£ ALE D.R.D.P. Brasov

Cap. S. Atrib11tiile structurilor fimctionale subordonate Director11/11i Ge11eral Regio11al

5.1. Secretariat
Este subordonat Directorului General Regional.

Sceretariarul, constituit conform structurii organizatorice D.R.D.P. Brasov Central1 asigura si


rasp11nde de:
S.l.l. inregistrarea cronologica in registrele de evidenta a documentelor (intrate/ iesite/ de uz
intern) in Jegatura cu activitatea Directiei, precum si distribuiren documentclor confonn procedurii
inteme privind Cin:uitul documentelor,
5.!.2. orhivarea registrelor deevidents adocumentelor (si adocumentelor elaborate desecrclnriat),
c:onfonn procedurii inteme privind arhivarea documcntelor neclasificate;
6
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BllASOV
llE:GUL\MENT 0£ ORGANIZ,\RI: SI FUNCTIONAllE

5. l .3 . utilizarea bunurilor materiale alocate pentru functionarea secretariatului;


5.1.4 . intenncdierea comunicarii pentru directori;
5.1.5. gestionnrea agcndei zilnice de lucru a directorilor si a registrului audicntelor, dupa caz;
5.1.6. redactarea documcntelor solicitate de catre directori.

5.2. Compar timentul C.F.G.


Este subordonat Dircctorului General Regional.

Scop:
I. Asigura integritatca patrimoniului D.R.D.P. Brasov si a bunurilor din domeniul public si
privat alstatului;
2. Crcsterea eficicntei in utilizarea rcsurselor alocate;
3. Asigurarea prevederilor legate si a reglcmentarilor intcmc, incidenle octivitatii economico·
finnnciarc ale D.R.D.P. Brasov.

Atributii:
., " Asigura sirasp,mde de :
5.2.l. controlul inopinatal casieriei sectie i;
5 .2.2. verificarea prin sondaj, a cxistentei bunurilor materiale in gestiune, din punct de vedere al
stocurilor si rulajelor materiale;
5.2.3. vcrificarea masurile luate de cei in drepl, pentru pastraren si asigurarea bunurilor matcriale,
privind organizarea gcstiunilor, modul de depozitarc si etichetarc al bunurilor m11teriale, inclusiv a
celor provenite din desmembrarca mijloacelor fixecnsotesia cclorcu miscare lenta sau faramiscare;
5.2.4. verilicarea prin sondaj a existenlei documentelor, legal intomite,in care S·B constatat dnrea
in consum a materialclor si pieselor de schimb, trecerea in folosinta n obicctelor de inventar,
existenta corespondentei dintre evidentele gcstionare cu cele contabile;
S.2 .5. verificarea prin sondaj a respectarii prcvederilor legale referitoare la rcceptin bunurilor si a
modului de reflectare in evidentele gestionare si cele contnbile;
5.2.6. verifies prin sondaj a modului in care se unnarcste utilizarea utilnjclor si a mijloocelor de
transport, existentc in unitalea verirficata;
5.2.7. verificaren respectarii prcvederilor legnle, referitoare lo declasarea si casarea de bunuri,
valorificaren celor recuperate;
5.2.8. verificarca consumului normnt de carburnnti si lubrefianti la mijloacelc auto si utilajc in
concordanta cu prevederile Ordinului l4/1982 al M.T.Tc;
5.2.9. verificarca respectnrii legalitatii privind efectuarea platilor in numerar : plafon valoric,
cxistenta relatiei obligatiei, a documentelor care au stat la baza operatiunilor prevazute de legislatie,
a vizei de control financiar preventiv si aprobarii de persoanele imputernicite;
5.2.l 0. verificarea respectarii legalitatii decontarilor prin cont: relatia obligatiei de plata, existenta
vizei de control financiar preventiv pe documentele legal intocmite, care au stat la baza efectuarii
platilor;
5.2.11. vcrificarea respectarii legalitatii privind incasarile in numerar si prin contul curent: pJafon
valoric pentru incasarile in numerar, existentn documentclor legal intocmite si aprobate prin care se
atesta dreptul de creanta;
5.2.12. verificarea existentei si realitatii ex.traselor de cont si a registrului de casa, concordanta
soldului si 11 rulajelor cu cele din evidents contabila, a documentclor care au stat la baza
inregistrarilor in conlabilitate;
5.2.13. veriticarea concordantei dintre condica de prezenta - pontaj - statul de plala salarii, alte
drepturi acordate confonn Legii si a prevederilor C.C.M.;
5.2.14. verificarca corectitudinii determinarii drepturilor salariale in corespondenta cu prevederile
contractului colectiv si individual de munca;
5.6.1 S. verificarea respectarii lcgalitatii privind decontarea cheltuietilor cu deplasarile in interesul
scrviciului (c/v tronsport, cazare, diuma);
7
DIRECTIA REGIONAL\ DE DRUMURI SI rQDUJll BRASOV
REGULMIENT DEORGANIL\RE SI FUNCTIONARE

5.2.16. veriticarea modului deunnarire a incasarilor la tenncn a creantelor, a modului in care au fost
intocmite facturilc cu penalizarile calculate celor ce nu au achital la timp rntcle mentionate prin
contract, pentru utilizore zona drum national;
5.2.17. vcrificorea modului de gestionare a documentelor cu regim special;
5.2. lS. verificarea modului de intocmire a documentelor primare si a celor tebnic-operative, a celor
contabile, e existentei circuitului documcntelor confonn graficului intocmit si a respectarii ocestuia;
5.2.19. verificarea masurilor luate in vederea lichidarii stocurilor de bunuri materiole cu miscare
lenta sou a celor fara miscare, inregistrate la ultimo inventariere anuala a patrimoniului sectiei;
5.2.20. verificaren respeclarii legalitatii privind ochizitia de bunuri la unitatea veriticata, prin:
existenta ofertelor de pret, a procesului verbal deonaliza alacestora. Realitatea si legalitatea sumelor
solicitate, justificorea acestora conform solicilarilor, a existentei aprobarilor conducerii DROP
Brasov, privind achizitia de bunuri;
5.2.21. verificarea modului de efectuare a invcntnrierii anuole a palromoniului scctiei;
5.2.22. verificarea aplicarii masurilor pentru prcvenirea, descopcrirca si recupcrarea pagubelor,
legalitatea si eficicnta acestor masuri, stabilirea potrivit Legii a raspundcrilor materiale;
,. 5.2.23. verificarea modului de realizare a masurilor stabilite ca unnnre a verificarilor efectuate de
organul de control financier de gestiune, eficicnta mnsurilor si realitaten comunicarilor facute in
legatura cu ocestea;
5.2.24. informareo in scris a conducatorul unitatii, osupra verificarilor cfectuate, a masurilor dispuse
in timpul controlului si face propuncri pent111 imbunatatirea activitatii;
5.2.25. indeplinirea altor atributii rcpartizate de Oirectorul General Regional .

5.3. Biroul Resurse Umane


Este subordonat Directorutui General Regional.

Scop:
1. Managemcntul Resurselor Umanc la D.R.D.P. Brasov -Central si asiguroren coordonarii,
indrumarii si controlul managemcntului resursclor umane la subunitati.

Atributii:
Asig11ra si rasp11nde de:
S.3. L planificarea, organizarca si coordonarca managementului resurselor si astrategiei in domeniul
resurselor umane la D.R.D.P Brasov;
S.3.2. estimarea nccesarului de resurse umane pe compatimente functionale, orgnnizarca si
coordonnren recrutarii si sclcctiei de personal lo D.R.D.P Central si subunilati;
5.3.3. intocmirea organigramei si st11tului de functii si tronsmiterea spre aprobare la C.N.A.1.R
Bucuresti;
5.3.4. . elaborarea si administroren Statului de functii si a Situatici nominate a pem>nalului din
cadrul D.R.D.P;
5.3.5. unnilrirea i aplicarca corecra a regfementarilor legale in vigoare referitoare la incadrarea,
salarizarea i promovarea personalului din cadrul D.R.D.P;
5.3.6. unnarirea modului de incadrare a personalului de spccialitate;
S.3.7. intocmirea si gestionnrea dosarului personal al salariatilor din D.R.D.P Central;
5.3.8 . intocmiren contractelor individuale de munca pentru personolul contractual i modificarea
acestora prin informnri si actc adi1ionale, in conditiile Jegii, de cdte on estc cazul si transmiterea lor in
REVISAL;
5.3.9. elaborarca si administrarea evidentelor operative si situatiilor in legatum cu personalu[
D.R.D.P.;
S.3.10. colaborarea cu companimentele functionale din cadruJ D.R.D.P la elaborarea Planului
strategic privind pregatirea profesionnla ;
S.3.1 l. colaborarea cu compartimentele fi.mctionale din cadrul D.R.D.P la elaborarea Planului anunl
de pcrfectionare n personalului;
8
DIRECTIA REOION,\l,\ DI!ORUMURI SI l'ODURI BR,\SO\'
REOULMll!NTorORGANIZARE SI FUNCTIONARE

5.3.12. organizarca programarii concediilorde odihna penlru personalul din cadrul D.R.D.P;
5.3.13. intocmirea si gestionarca evidentelor privind: concediile de odihna. concediilor medicate,
concedii pentru evenimente dcosebite. CFS, etc;
5.3.14. asigurarea secrctariatului si participarea in calitatc de membru in codrul comisiilor de
examinore 11 candidatilor prezentati pentru ocuparea posturile vaconte;
S.3.15. pnniciporca in calitote de mebru in cadrul comisiilor de cercetare disciplinnra prcalnbila si
anchete inteme;
5.3.16. emiterca si gestionorea dcciziilor pentru constituirea comisiilor de ccrcetare disciplinara
prealabilo pentru salarintii din D.R.O.P, a dcciziilor de sanctionare pentru aplicarea mosurilor
disciplinare dispuse;
5.3.17. intocmirea periodica sou de cite ori este cazul a roportari stalistice privind situatia posturilor
vacante existente in O.R.D.P. i gradul de ocupare a acestora i comunicarea lor institu\iilor intcresate;
5.3.18. intocmirca i transmiterea, in tennen, a d6rilor deseamii statistice privind for\a de munca i toate
celelnlte situntii privind salaria\ii O.R.D.P.;
S.3.19. gcstionarea si comunicarea dcclaratiilor de avere si de intcrcse catre Agenlin Nation11Ia de
Integritate, pentru pcrsonnlul deconducere dincadrul O.R.D.P. si pregatirea exemplarelor in vederen
( publicarii lor de catre Biroul IT pesite-ul instilutiei;
5.3.20. clibcrarea de adcverinte sau alte documente prevazute de reglementiirilc lcgale. la solicitarea
snlariatilor sau a altor persoane fizice si juridice indreptlltitc;
5.3.21. cmiterea si gcstionarca documentelor specifice activilalii referitoare la:
, suspendarea, modificarea, incetoreo contractclor individuate de munca ale snlariatilor din
O.R.D.P
, gestionnrea solicitarilor privind angajarea, promovarca si a ahor modificari in legatura cu
personnlul de la subunitoti
delegarea si detasarea personolului
,. propuneri de promovarc, schimbare loc de munca si funclie a personalului din cadrul
D.R.D.P. Brasov
S.3.22. emitereo documentelor in situatia reintegmrii unor fosti salarinti, in baza hotararilor
judecatoresti;
5.3.23. emiterea dcciziilor unnnre solicitarilor venite din partea conducerii unitatii, a
compartimentelor functionale sou a subunitatilor si gestionarea registrului de evidenta a acestora;
5.3.24. participarea in calitatc de mebru in cadrul comisiilor decercetare a accidentelor de munca;
5.3.25. solicit11reo In C.N.A.1.R11 necesarului tichetelor de masa si intocmirea documentelor pentru

0 distribuirea acestora, in conformitate cu prcvederile Legii nr.142 / 1998; distribuire tichete de masa,
tichete codou catre saloriati.
5.3.26. solicitarea la C.N.A.I.Ra necesarului tichetelor cadou acordate conform prevederilor legale
si intocmirea documentclor pentru distribuirea acestora;
5.3.27. administrarea aplicatiilor infonnntice cxistentc in cadrul compartimentului;
S.3.28. fonnularea raspunsurilor solicitate prin adresele primite de la C.N.A.1.R, S.O.N., societati
bancare, judecatorii, tribunalc etc, diverse petitii inaintate de pcrsoane fi:z:ice si juridice;
5.3.29. colaborarca cu compartimentele functionole din cadrul D.R.D.P. in vederea intocmirii
situatiilor comune si solutionarii problemelor aparute;
5.3.30. coordon11reo si indrumarea activitatii compartimentelor similare de la S.D.N.;
5.3.31. indeplinirea altor atributii repartizale de Directorul General Regional.

9
DIRECTIA REGIONAL\ OE DRUMURI SIl'ODURI BRASOV
REGUL\MENT DEORGANIZ.\RE SI FUNCTIONARE

5.4. ServiciuJ IT
Este subordonat Directorului General Regional.

Scnp:
J. Administrarea echipamenlclor IT si 11 retelelor de calculotoare din cadrul DROP Brasov,
SON l-6 si Laborator prin asigurarea functionarii acestora confonn standardelor de
functionolitatesi siguronta a dntcloro;
2. lnslalarea aplicatiilor software de boza(sisteme de operare, antivirus, pachetul de aplic:atii
Office, program de vizualizare a lisierelor de tip PDF, programe de arhivare/dezarhivare,
browser de inlemet si clienti de mesagerie electronica) neccsare desfasurarii in bune conditii
a activitatii subunitatilor functionale din codrul DROP Brasov, SON 1-6 si Laborator,
3. lnstalarca de aplicatii software spccifice(programe de proiectare, de contabilitate, de
solarizare, de devize si acte sintetice) necesare door anumitor subunitati functionale din
cadnd DROP Brasov, SON 1-6 si Loborator.
Atrib11tli:
Aslg11ra si rasp,mde de:
5.4.1. gcstionareo bazci de date cu tehnica de calcul, licente software si aplicatii infonnotice;
5.4.2. administrarea posturilor de lucru ale utilizatorilor intcmi, intretinerea si modcmizarea
echipamcntelor, constatarea defectiunilor. disfunctionolitntilor si remedierea corespunzatoare a
acestora; administrarea aplicatiilor si bazelor de date aflate in exploatare, inclusiv monitorizarea si
optimizarea perfonnontei;
5.4.3. administrarea infrostructurii inteme de retca. a sistemelor de opcrore si asigurarea serviciilor
de mesagerie electronics si pagini web (publicarea si administrarea continutului);
5.4.4. saJvarea datelor la solicitarea utilizatorilor, rccuperarea si rcstaurorea (la cercre) o datelor
cxistente pe echipamente si in aplicatie, bazele de date si sistemele informaticc administrale;
5.4.5. administrarea utilizatorilor sistemelor infonnatice, realizaren si stergerea deconturi dee-moil,
rcsetarea parolelor la cerere;
5.4.6. ndministrarea securitatii ncccsului, identificarea si remcdicrca incidcntclor de securitalc la
nivelul tehnicii de calcul si aplicatiilor infonnotice administrate;
5.4.7. implementarca contractelor rcfcritoare la tehnica de calcul, Internet si e-mail din punct de
vedere tehnic, financier si administrativ;
S.4.8. elaborarca si implemcntarca reglementarilor inteme, o standardelor si a strotegiei de
infonnatizare, referitor la tehnica de calcul si aplicatii informatice, pentru intreaga structure
administrativa o DRDP Brasov;
S.4.9. elaborarea de propuneri de procurare a tehnicii de calcul, a materialelor consumabile pentru
tehnica de colcul, in vederea achizitionarii acestoro pentru DROP Brasov;
5.4.JO. verificarea din puncl de vederc tehnic a documentelor afcrente procedurilor de achizitie
publica refcritonre la tehnica de calcul; asiguro panicipnrea spccialistilor in grupurile de lucru;
propune spre avizare documentele elaborate intern;
5.4.11. analiznrea performontei. planiticarea operatiunilor, autorizareo schimbarilor, elaborarea de
propuncri si stabilirca prioritatilor in cxploatnrea lnfrastructurii si a Sistemelor lnformatice;
5.4.12. gestionarea bazei de date cu aplicatiile si licentele software utilizate in cadrul subunitatilor
functionale din cadrul DRDP Brasov, SON 1-6 si Loborator;
5.4.13. Implementarca de solutii pilot si medii de test pentru aplicatii in activitate curenta sau lo
cerere;
5.4.14. administrarea aplicatiilor si bazelor de date aflate in exploatare inclusiv monitorizarca si
optimizarea perfonnantei;
S.4.1S. indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional.

lO
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURISI l'ODURI BR,\SO\
REOULV.IENT DE ORGANIL\RE SI FUNCTIONARE

S.S. Scrvkiul Proiectare


Este subordonal Directorului General Regional.

Scop:
I. . Asigura indeplinirca sarcinilor in domeniul proiectnrii la obiectivele noi si
modemiznrea celor existente cuprinsc in Programul de Proicctarc al D.R.D.P. Brasov.

Atrib11tii:
Asig11ra siraspu11de de :
S.5.1. efectuarea studiilor de tcren ncccsare intocmirii documentntiei tehnice, pe bnzn temei de
proiectnre stabilita de conduccrea unitalii;
5.5.2. cfectunrca mlisuratorilor topograficc, descarcarea i raportnrea miisuriitorile topogrnficc;
5.S.3. intocmirca planurilor de situn\ic, profilurilor transvcrsnle i longitudinale cu situa\ia
cxistcntii;
5.5.4. intocntirea documcnta\iilor specificc lucriirilor de cndastru si drumuri in coordonatc locale
i STEREO 170;
5.S.5. asigurarea revizuirii i intre\inerii echipamentelor din dotare;
5.S.6. intocmirea Caietclor de snrcini, a Notclor de fundamcntare i Notelor privind determinarea
valorilor estimate aferente obicctivelor, in vederea atribuirii contrnctclor de servicii pentru
elaborarea studiilor care stau la baza intocmirii Studiului de Fezabilitnte i anumc: Studiile
topogratice i documentatia cndastralii, Studiul geotehnic, prccum i Evaluarca de impact asupra
sigurantei rutiere $i audit de siguran\ii ruticrli:
5.5.7. realizaren documcnla\iilor tchnico-cconomice in toate fazele de proiectnre (Studiu de
Prefezabilitate, Studiu de Fezabilitatc, Documenta\ic de Avizare a Lucrarilor de lnterven\ii, Proiect
Tchnic i Detalii de Execu\ie) cuprinsc in Progrnmul de Proiectare pentru D.R.D.P. Brasov, care
constau in um1!Uoorele:
:, efcctueazii calculul de dimensionare in functic de trafic, studiul gcolehnic $i perioada de
pcrspectivli pentru consolidarea scctorului de drum proicctat;
:, intocmc$le plan ele neccsare in proicct (plan de situa\ie, profil longitudinal. profiluri
transversalc, profil transversal tip, detalii de cxccutie etc.);
,.. intocme te calculul de rezistcn\A al constructiei $i calculul tehnico-cconomic (antemasuratoare,
incadrarea Jucriirilor in articolc de deviz, evalui'iri de pret, deviz pe obiect, deviz financinr $i
deviz general, etc.);
, intocme tc fi a indicatorilor tehnico•economici, memoriu tehnic, programul pentru contro[ul
cali tii lucriirilor:
, intocme$le documentntii de semnalizare ruticrA $i plnnta\ii rutiere pe drumurilc din cadrul
D.RD.P. Brasov;
5.5.8. realizarea de lucrAri de prezentnre graficii i leglitorie penlru toatc documentntiile tehnicc din
cadrul D.R.D.P. in conditii de maximli exigen\li;
S.S.9.intocmirea notelor de prezcntare·pentru documcnta\iile elaborate $i le avizeazA in Consiliul Tehnico
Economic al DROP Brasov, respectiv CTE. C.N.A.l.R;
S.S.I0. intocmirca documcntatiilor in vcdcrea obtinerii Certificatului de Urbanism $i a tuturor
avizelor i acordurilor specificnte in C.U. i anumc Ministerul Apfirarii, ANIF, telecomunicatii,
cnergie electrica, gaz. etc );
5.5.11. intocmirea notificarii $i a memoriului tehnic pcntru obtincren Acordului de Mcdiu de In
lnspcctoratului de Protectie a Mediului;
5.5.12. participarea 111 prezentarea documentatici in colectivul de analizA tehnica al lnspectorntului
de Protec1ie a Mediului in vederea ohtinerii Acordului de Mcdiu;
5.5.13. intocmirea documcntatiei economice cu ajutorul programului OOCLIB;
5.5.14. intocmirca referatului cu punctul de vedcre privind executin lucrArilor in calitate de
Proiectant al documcntatiilor tchnice respective;

11
DIRECTIA REGIONALA OE DRUMURI SI l'ODUlll BRASO\I
REGULAMENl' 0£ ORGANJZARE SI FUNC'TIONARE

5.5.15. acorda asistcn\a tehnica la executia Jucrarilor proicctate de c4trc D.R.D.P Brasov, la
solicitarea construclorilor;
5.S.16. in rcaliznrca atributiilor ce-i rcvin, coh1borenzii cu serviciile de reson din cadrul C.N.A.l.R
S.A, cu compartimentele din cadrul D.R.D.P. Brasov, cu S.D.N -urilc. i cu organele teritoriale.
S.S.I7. indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional.

5.6. Comportiment Comunicare


Este subordonat Directorului General Regional.

Scop:
I. Asigurarea nccesului reprczcntnntilor m11ss-medi11 la infonnatii definite ca fiind de interes
public, in legatura cu obieclul de activitate al O.R.D.P. Brasov, in limila competcntelor
acordnte de Dircctorul General al C.N.A.J.R.
2. Asigurarea accesului cetatcnilor la informatii definite en fiind de interes public, in legatura
cu obiectul de activitale al D.R.D.P. Brasov, confom1 Legii nr.5441 2001, 00 nr. 27 / 2002,
Regulamentului Camerei Depulatilor si Senatului.
f
I _._,j
Atrlbutii :
Asigura si rasp11nde de :
S.6.1. comunicarea raspunsurilor catre Directia Relatii Publice si Comunicare din cadrul
C.N.A.J.R, in tennenul legal, la solicitnrilc de presa si la petitiilc fonnulale de persoanc fizicc,
institutii ale slatului, autoritati locale prccum si alle pcrsoane juridicc, adresale acesteia;
5.6.2. comunicarea raspunsurilor catre Dircctia Relatii Publice si Comunicare din cadrul
C.N.A.I.R, in tennenul legal. la interpelarile membrilor Porlnmenlului Romanici privind activitatca
D.R.D.P Brasov;
S.6.3. elaborarea, impreuna cu Directin Relatii Publice si Comunicare din cadrul C.N.A.1.R, a
drepturilor In replica, in cazul in care informatiile din mass-media nu reflccta realitatea sau atunci
cand modul de prczentare al acestora aduce prcjudicii de imagine C.N.A.l.R;
5.6.4. mentinerea rclatici cu reprezentantii mass-media in scopul retlectarii obicctive a actiunilor
si realizarilor in domeniul administrarii infrastructurii rutiere existente cat si a proiectclor anatc in
desfasurare;
5.6.5. rcaliznrea si actualizarca bazei de date privind coordonatele de contact ale jumalistilor si ale
institutiilor mnss•medin;
S.6.6. organizarea conferintelor de presa si altor evenimente cu participnrea rcprezentantilor mnss-
medin, in limita competente]or acordate de Dircctorul General al C.N.A.I.R;
5.6.7. stabilirea planurilor privind in1erviurile si oparitiile in mass-media n persoanelor desemnate
decatre DirectoruJ General al C.N.A.I.R;
5.6.8. intocmirea materialelor destinate moss-media;
S.6.9. monitorizarea imaginii C.N.A.1.R - DROP Brasov renectatii in mass-media prin elaborarea
revistei prcsei si punerea acesteia la dispozitia conduccrii executive a DROP Brasov;
5.6.l 0. elaborarea rapoartelor periodice privind liberu] acces la infonnatiile de interes public privind
reglemenlnrea nctivitatii de solutionare a solicitarilor de presii confonn Legii nr.544/200I;
5.6.11. indeplinirea altor sarcini rcpartiznte de Directorul General Regional, cu rcspectarea
prevcdcrilor legate, scopului postului. compelentelor si a pregatirii profesionale a salariatului.

12
DIR£CTIA REGIONAL,\ 0£ DRUMUR.ISI roDURl BllAS0\'
REGULAMENT DI: ORG,\NIZARE SI FUNCTIONAR£

5.7. Scrviciul Calitate


Este subordonat Directorului General Regional.

Scop:
I. . Asigurarea implementarii Sistemului de Management al Calitatii.
2. Verificarea calitatii exccutiei luc rarilorde infrastructura ruticra realizate in cndrul proiectelor
D.R.D.P Brasov, privind aplicarea prevederilor Legii nr.l O/ l99S a calitatii in constructii.

3. Verificarea calitatii executiei lucrarilor de orta (poduri, pasaje, viaductc) rcalizate in cadrul
proiectelor D.R.D.PBrasov.
4. Asigurarea respectarii prevederilor legale in domeniul protectici mediului.

Atrib11til :
Asig11ra si rasp,mde de :
5.12.1. organizarea, coordonarca si aplicarea sistemului de asigurare a calitatii pentru toate tipurile
de lucrari si prestatii, executate in D.R.D.P., in confonnitate cu prevederile tegislatiei de profil,
caietelor desarcini, standardelor si normativelor in vigoare;
5.12.2. verificarea, pentru fiecarc obiect al activitatii (produs, proiect, lucrare, serviciu), a
programului de asigurare a calitatii cu precizarea elementelor de continut, procedurite afercnte
sistemului, procedurile tehnice de proces precum si planul de control al calitatii, verificari si
incercari;
5.12.3. elaborarca, aplicarea siactualizarea continua asistcmului deconducere si asigurare a colitatii
prin detalierea clementelor de continut si melodologice, tinand seama despecificul si complexitaten
fiecarci act ivitati;
5.12.4. participarea, impreuna cu companimentele functionale din D.R.D.P. In elaborarca
documentelor principale care fundamenlenza si definesc sistemul AQ;
5.12.5. cxecu11uea activitatii de control de cnlitate (CQ) pentru Jucrarile de intretinere curenta si
periodica, rcparatii si investitH cese deruleaza prin terti, confonn prograrnului de lucrari stabilite in
cadruJ D.R.D.P., dupa cum unneaza:
participarea la semnarea documentclor intocmitc la verificarile efectunte in fazelc de ex.ecutie
(procese verbalc decontrol aexecutiei lucrarilor )care, prin natura lor,sunt detcnninante pentru
asigurarea calitotii constructiilor, documente pe care le prezinta conduccrii D.R.D.P.;
, verificarea respectnrii decatre factorii implicati a prcvederilor" Legii I0/1995 privind calitatea
in constructii", cu privire la utilizarea numai de produse traditionale fabricate pe baza de
0 standarde si de produse , echipamente si procedee noi penuu care exista agremente tehnice (
existenta unor certificate de calitate materiale, agremente tehnice, declaratii de confonnitnte a
materialeloretc.);
verificarea utilizarii numai de materialc si echipomentepentru care s-au emis certificate de
confonnitate pentru toate lucrarile specifice executate in cadrul D.R.D.P.;
, participarea, In solicitare, la inspectiile cfectuate de lnspectiile Teritoriale in Constructii (ITC)
sau a delegatilor din cadrul C.N.A.LR si verificarea aducerii la indeplinire n mnsurilor dispusc
de acestia, comunicand totodata in scris (unde este cazul), modul de rezolvnre a masurilor
stabilite;
5.12.6. desfasurarea si unnarirea activitatii de protectie a mediului in cadrul D.R.D.P. Brasov si a
subunitatitor acesteia:
, unnareste realizarea masurilor de protcctie a mediuluii prevazute in proiecte si recomandatc in
Acordurite de mediu.
, colaboreaza cu S.D.Nurile 1-5 si Sectia Autostrazi pentru asigurarea si respectarea conditiilor
si masuritor prevazute in legislatia specifica de prolectia mediului.
> intocmeste, la solicilare, raponne catre C.N.A.l.R referitoare la protectia mediului, pc baza
infonnatiilor transmise decatre sectii;

13
DlRl:CTlA REGIONAL\ DE DRUMURI SI PODURI BRASOV
REGULAMENT 01:ORGANIZ,\RE SI AJNCTIONARE

S.12.7. gestionarea manualelor de asigurare a cnlitatii pentru activitatile spccifice D.R.O.P. si


inaintarea de propuneri de perfcctionare a acestora;
S.12.8. verificoreo pregatirii si instruirii personalului cu otributii privind asigurarea calitatii si
propune fonnele de perfectionare a pregatirii profesionale in domeniu ( diriginti de santier atestati,
rcsponsabil management calitate, responsabili cu urmarirea comportarii in exploatare a
constructiilor, etc.);
5.12.9. verificarea pennanenta a sistemului calitetii la constructor - existenta responsabililor tehnici
cu executia atestati, a plnnului de asigurare a calitatii pc:ntru lucrarile ce se executa, existenta
atestarii laboratoarelor de incercari - precum si functionarca sistemului colitatii pc parcursul fazelor
de executie a lucrarilor;
5.12. l 0. stabilirea de masuri, in cazul constatarilor unor abatcri grave de la calitale, in confonnitate
cu imputemiciriledate de conducerea D.R.D.P.;
5.12.11. intocmirea, ori de cate ori este neccsar, a unor informari, rapoarte si sinteze cu propuneri
de imbunatatire a activitatilor in domeniul calitatii lucrarilor, care sunt prezentate conducerii
D.R.D.P.;
5.12. 12. pa rticiparea la receptia lucrarilor si propune la receptie numai lucrarile care corcspund
cerintelor de calitate;
5.12. J3. supraveghereo activitatii de unnarire a comportarii in exploatarc a constructiilor existente
in administrarea D.R.D.P. , confonn normativului P I 30-99;
5.12.14. inaintarea la solicitare de rapoarte de asigurare a calilatii la C.N.A.l.R. - Directia Calitatc;
5.12.15. asigurarea, impreuna cu dirigintii de santier si finnele de consultanta, a calitatii lucrarilor
de investitii si reabilitare;
5. J2.16. inaintarea catrc Compartimentul Resursc umanc a propunerilor privind organizarea de
cursuri anuale de instruire profesionala a personalului care raspunde de calitate;
5.12.17. participarea la conferinte, seminarii organizate de C.N.A.l.R pe problemc de calitatc;
5.12.18. asigurarea distribuirii la compartimcntele functionale ale D.R.D.P/S.D.N. si SA 11
legislatiei, standardelor si nonnativelor nou aparute privind modul de organizare si asigurare a
calitatii lucrarilor si prestatiilor;
5.12.19. indeplinirea atributiilor si responsabilitati privind sistemul de management ala calitatii
(SMQ ) implcmentat:
, se asigura ca procescle SMQ sunt stabilitc , implementute si mentinute confonn ISO 900 l:2008;
, reprczinto, impreuna cu RMQ/0.R.D.P. Brasov, Organizatia, in relatiile cxteme privind
calitatea si functionarea SMQ ;
,. estc prczent in scdintele periodice de analiza efccruate de management, intocmeste periodic
raportul privind functionarca SMQ ;
,. asigura promovarea in cadrul D.R.D.P. a constientizorii salariatilor referitor la ccrintele SMQ ;
, elaboreaza , actualizeaza , difuzeaza si gestioneaza documentele ale SMQ ;
,. verifies modul in care sunt implementute, mentinute si rcspcctate cerintele standardelor de
refcrinto adoptatc .
; intocmeste planul de audit , participa la audituri ;
lo- intocmeste programul de instruire privind SMQ ;
, intocmeste procedurile tehnice de executie specifice activitatii Compartimentului Calitate,
Mediu;
, raspunde de stabilirea, vcrificarea si implementarea programului de actiuni corective;
, raspunde de analizarea periodica a cauzelor care gencreaza neconfonnitati, initiaza actiuni
corective si preventive pentru inlaturarea neconfonnilatilor ;
5.12.20. exercitarea atributii SCUM : implemcnteazli standardele de control intern / managerial
referitoare lo mediul de control, perforrnantii i managementul riscurilor, informare i comunicare,
activitiifi de control i cvaluare, in conformitate cu prevederilc Anexei I In 0.S.G.G. nr. 400/2016
.,pcntru aprobarca Codului controlu)ui intern / managerial al entitiitilor publice, cu modificirilc si
complctiirile ultcrionre;

14
DlllECTIA REGIONt\LA Of DRUMURI SI PODUIU 8R,\S0 \ '
REOUL,V.IENT DEOR<i,\NIZ.ARE SI FUNCTIONARE

5.12.21. respectarea Codului de Etica de la nivelul C.N.A.I.R si participarea in cadrul comisiilor la


cercetarile desfasurate in situatia incalcarii acestuia;
5.12.22. indeplinirea altor atributii repartizate de Dircctorul General Regional.

S.7.1. Comp11rtimentul Mediu


Estesubordonat Seiviciului Calitatc.

Scop:
I. Asigurnrea respcctarii prevederilor legale in domeniul protectiei mediului pentru rcalizarea
proiectelor de in(rastructurn rutiera in cc:ea ce priveste obtinerea avizelor si/ sau acordurilor
necesarc de la autoritatea competente de mediu;
2. Verifica respecteren prevedcrilor legate in domeniul protectiei mediului pentru realizarea
proiectelor de infrastructura rutiera cu respectarea cerintelor avizelor si/ sou acordurilor de
mediu.

Atrib11tii :
Asig11ra si rasp,mde de :
S.7.1.1. desfasuraree si unnarirea activitatii de protectic a mediului in cadrul O.R.D.P. Brasov si a
subunitatilor acesteia:
)" urmareste realizarea masurilor de protectic a mediuluii prcvazute in proiecte si recomandate in
Acordurile demediu;
, colaboreoza cu S.D.N urile 1-5 si Scctia Autostrozi pentru asigurarea si respectarea conditiilor
si masurilor prevazute in lcgislatia specifica de protcctia mediului;
, intocmeste, In solicitarc, rapoarte catre C.N.A.l.R referitoare la protectie mediului, pe baza
infonnatiilor transmise de catre sectii.
S.7.1.2. elaborarea si transmiteren infonnotiilor privind implementarea masurilor/ conditiilor de
mcdiu catre autoritatile competente pcnlru protcctia mediului;
S.7.1.3. analiza masurilor/ condiliilor stabilite prin octcle de reglementare emise in domeniul
protectiei mediului;
S.7. l.4. solutionarea in limita compctentelor a scsizarilor privind aspecte de protective a mediului;
5.7.1.5. monitorizarea stodiului realizarii masurilor si conditiilor stnbilite in decizia etapei de
incadrare/ acordul de mediu/ nviz Natura 2000 (inclusive prin verificari ••in situ") si semnalarea
aspcctelor specific unitatilor de implcmentare a proiectelor,
5.7.1.6. indeplinirea altor atributii repartizate de Oirectorul General Regional.

S.S. Biroul SSM, IC


Este subordonat Directonalui General Regional.

Scop:
1. Asigura incadrarea si respectarea la D.R.D.P. a masurilor de securitate si sanatate in munca,
de aparare impotriva incendiilor si de proteclie civila, conform legislatiei in vigoarc, atat de
cetre angajator cat si de catre salarinti.

Atrib11tii:
Aslg11ra si raspu11de de:
5.8.1. elaborarea Progremului anual de activitate privind verificarea aplicarii normclor de SSM si
SU la nivclul DROP, realizarea activitatilor propuse in acesta si elaborarea raportului anual de
annlizn;
5.8.2. elaborarea tematicii anuale de instruire in domeniile SSM si SU, si verificarea realizarii
instruirii solariatilor in subunitati;
5.8.3. evaluarea anuala 11 lucratorilor desemnati dela subunitati, in domeniilc SSM si SU;

15
DIR[C'flt\ REGIONALA DE DRUMUkl SI l'OOURI BRASOV
REGULMIENT DEORGANIZARE sr FUNCTIONARE

S.8.4. cfcctuarca instructajului introductiv general in domeniul SSM siSU, persoanclor nou-nngajate
inORDP;
5.8.S. vcrificarea efcctuarii instructajului la locul de munca si periodic in domeniul securitatii si
sanatatii in munca si SU la subunitali;
S.8.6. intocmirea fisei de identificarc a factorilor de rise profcsional, pentru personalul nou angajat
la O.R.O.P. central;
5.8.7. programarca salariatilor din DRDP pentru controlul medical periodic si con1rolul la angajare,
recontrol;
5.8.8. informarea in eel mai scurt timp a Dircctorului General Regional cu privire lo accidentele cu
incapacitate tcmpornro, invaliditate, colcctivc si mortale, care au avut toe;
5.8.9. evidenta accidentelor de munca sievenimentelor PSI si transmiterea la subunitati a masurilor
cc trebuiesc luale , pcntru prevenirea altora asemanatoare;
5.8.10. intocmirea dosarelor de ccrcetarc ale cvenimentelor susceptibile de a fi incadrate ca
accidentc de munca, in care au fosl implicati salariati din DROP Central si subunitali;
5.8.11. asigurarea necesarului destingatoare de stins incendiu din DROP si mentenanta acestora;
5.8.12. in baza necesarului de echipamcnte individuale de munca, transmise de subunitati,
centralizarea si transmiterea la C.N.A.l.R SA, in vederea achizitionarii centralizate, iar pentru
achizitia locala pentru olte articole de echipamcnt, desfasurarea achizitiei si urmarirea contractelor;
5.8.13. implementarea si urmarirea contractelor de servicii de verificore stingatoare, medicina
muncii;
5.8.14. indruma activitatea de securitate si sanatate in munca si protectia impotriva incendiilor, la
toate punctele de lucru ale DROP Brasov, unnareste aplicarea normelor spccifice pentru toate
activitatile, in vederea prcvenirii accidcntelor de munca si a imbolnavirilor profesionnle;
5.8.1S. analizeaza cu factorii de raspundere din SON evolutia si cauzele accidentelor de munca si
propune masuri operative pentru reducerea acestora, pana la eliminnre;
5.8.16. participa la ccrcetarea eventualelor accidente de munca, accidente cu incapacitate temporara
de munca sou in legotura cu munca, ce se produc pe raza de activitatc a DROP Brasov;
5.8.17. urmarcste dotarea salariatilor cu echipamente, materiale igienico-sanitare si alimentc de
protectie (anolize, oferte, contracte, distribuire);
5.8.18. se ocupa de autorizarea din punct de vedere al securitatii si sanototii in munco, confonn
legislatiei in vigoare, pentru sediul DROP, indruma si unnnreste in teritoriu procedura de autorizare
ta toate punctele de lucru;
5.8.19. in cadrul deplasarilor deindrumnresi control, pe care le cfectueaza lasubunitati, are obligntia
dea verifies modul cum sunt rcspectate nonnele de Securitate si sanatate in munca, dispune masuri
(J pentru eliminarea abaterilor si deftcientelor, propune masuri de sanctionare a celor care se foe
vinovati, opreste activilaten la Jocurile de munca unde exista pericol iminent de accidente,
infonneaza conducerera asupra masurilor luate;
5.8.20. veritica si indruma activitatea de prevenire sistingcrc a inccndiilor lo toate punctele de lucru
ale DROP Brasov;
5.8.21. colaboreaza cu ISU judetene, pe Jinie de PSI si protectie civila;
5.8.22. unnareste dotarea punctelor de lucru cu mijloace de interventie PSI;
S.8.23. intocmeste programul nnual de achizitii pe linie de SSM/SU;
5.8.24. identifica si evalueaza riscurile de incendiu la toate punctele de lucru, irnpreunn cu
responsabilii cu activitatea PSI din tcritoriu;
S.8.25. se ocupa de obtinerea avizelor si autorizatiilor PSI la sediul DRDP si unnareste obtinerea
accstora la toate punctele de lucru;
5.8.26. in desfasurarea activitatii sale, indeplincste si alte atributii repartizate de catre directorul
general regional - documentc clasificate, mobilizarea In locul de munca;
5.8.27. asigura respectnrea Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasiftcate, a
Standardclor Nationale de Protectie a lnfonnatiilor Clasificate in Romania, aprobatc prin H.G. nr.
585/2002 si a H.G. nr. 781/2002 privind Protcctia lnformatiilor Secrete de Serviciu;

16
DIRECT!,\ REGIONAL,\ DE DRUMURI SI roOURI BRASOV
REGULMIENT Dt ORO,\ NIZAll ESJ FUNCTION,\RE

5.8. 28. raspunde de elaborarea, octunlizarea si respectarea Programului de Prevcnire a Scurgerilor


de lnformatii Ctasificate Secrete de Serviciu detinute de D.R.D.P. Brasov;
S.8.29. indcplinireaaltor atributii reportizate de Dircctorul General Regional.

5.9. Serviciul Administrativ, Aprovlzionarc si ArhiVA


Estesubordonat Directorului General Regional.

Scop:
I. Administrarea si gcstionorea bunurilor proprietate o D.R.D.P Bmsov prccum si o spatiilor
utilizate.
2. Asigurarea activitotii de primire, inregistrnre si arhivare a documentelor de Ja toate
compartimentele din cndrul D.R.D.P.
3. Inrcgistrareadocumentelor afercnte activitatilor D.R.O.P, in rclatiile cu tertii.
4. Efectuerca operatiunitor aferenlc primirii si expedierii corespondentei .
5. Efectuarca lucrarilor decuratenie in interiorul si extcriorul sediului D.R.O.P. Central .

Atrib11tii :
Asig11ra si rasp1111de de :
5.9.1. asistenla si indrumarea compartimentelor functionelc: ale DROP Central privind arhivarca
unilatilor arhivistice;
5.9.2. elaborarea si gestionarea nomenclatorului arhivistic al DROP Brasov;
5.9.3. pastrarca si asigurarea integritatii unilatilor arhivistice ale DRDP Central;
5.9.4. gestionarea procedurilor privind arhivarea documentelor neclasificate;
5.9.5. raspunde de cvidenta. selectarea si casarea documentelor detinute in arhivn unitatii;
5.9.6. tine evidcnta documentelor primite pentru arhivare si le ordoneaza in rafturi, pc
companimentc, servicii, birouri;
5.9.7. in masuri si face propuneri pentru pastrarea in conditii optime a tuturor documncteJor primite
pentru orhivare;
S.9.8. nu permite persoanelor straine de unitate sa intre in incaperea nrhivei;
S.9.9. primeste documentele si le elibereaza la cercre, numni pc baza de sc:mnatura;
5.9. I0. raspunde de multiplicarea si difuzarea lucrarilor efectuate in cadrul centralului DRDP;
5.9.11. face propuncri pentru intretinereasi reparntia imobilului, a instalatiilor aferente a celorlalte
mijloace fixe necesare activitatii de administratie a unitatii , unnares1e executarea lucrarilor de
reparatii si participa la receptia lor;
5.9.12. . urmareste utilizarea corespunzatoarea imobilului, instnlatiilor afercnte, a celorlaltc:
mijloace fixesi a obiectelor de inventor administrative- gospodnrcsti;
5.9.13. ia masuri pentru gospodarirea rationala aencrgiei electrice, apeisi a materialelor de consum
destinate activitatii gospodaresti;
5.9.14. organizeaza si asigura efectuarea curateniei cladirii, intretinerca spntiului verde,
deszapezirea spatiilor de acccs;
S.9.1S. se ocupa de aprovizionare cu materiale de intretinere;
5.9.16. implemenlarea contractelor de achizitie publica de produse si/sau servicii specific din punct
de vedere telmic, financiar si administrativ;
S.9.I7. operatiunile aferente expedierii corespondcntei;
5.9.18. raspunde decolcctarea descurilor, cvacuarea. depozitarea si predarea lorspre valorificare;
S.9.19. asigura activitatea de primire, inregistrare si prcdare a corespondcntei, precum si expedierea
acesteia la destinatie, dupa rezolvare;
S.9.20. raspunde deevidents si folosirealegala a stampilelor;
5.9.21. indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional.

J7
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI POOUIU 8Rt\S0V
REGULAMENT DEORGANIZARE SI FUNCTIONARE

5.10. Laborator
Este subordonat Directorului General Regional.

Scop:
l. Desfasoara o activitate de tcstare si verificare a calitatii tuturor materinlelor (agregate
naturale, bitum, mixturi asfoltice, betoane etc.) puse in opera in cadrul lucrarilor de
intretinere, reparatii si reabililare cnre se desfasoara pe reteauo de drumuri nationale
administrate de D.R.D.P. Brnsov, pecele cinci profile pentru care acesta este ateslat: profilul
ngregate naturale pcnlIU lucrari de drumuri, profilul materialc pentru drumuri, profilul
drumuri, profilul materiale penlnl betoane si mortare si profilul betoane, betoane annate si
precomprimate.

Atributii :
Asig11ra si rasptmde de:
5.10.1. efectuaren detenninarilor si incercarilor necesare caracterizarii materialelor si lucrarilor in
toate fazele de executie, conform metodelor si frecventelor prcvazute in reglementarilc tehnice in
vigoare;
5.10.2. asigurarea aprovizionarii cu substonte, combustibil, lubrefianti si materiale pentru buna
functionarc a mijloacelor din dotare;
5.10.3. unnarirea prin verificari In fumizor en produsele livratesa indeplineasca conditiile decolitate
prescrisa;
5.10.4. analizarea documentatiilor tehnice de executie pentru lucrnrile rcaliznte in cadrul DRDP
Brasov din punct de vedere al respectarii cerintelor nonnelor specifice privind calitatea produselor
si proceselor tehnologice utilizate la lucrarile de constructii;
S. I0.5. controlarea in teritoriu, prin determinari de laborator, daca materialelc nprovizionate
corespund conditiilor de calitate prevazute in documentotiile tehnice. normative si standarde;
5.10.6. tinerea evidentei aboterilor de calitatc constatate in activitatea de laborator, prin intocmirea
registrului de evidenta si tratare a neconfonnitntilor;
5.10.7. elabomrea rctetelor de fnbricatie pentru mixturi biruminoase, betoane de ciment, emulsii
bituminoase la cererea beneficiarilor (SDN uri, terti);
5.10.8. asigurarea conditiilor necesare instlllirii si pregatirii profesionnle n laborantilor;
5.10.9. intocmirea fiselor pentru posturile prevazute in organigrnma, stabilind atributiile, obligatiile,
responsabilitatile pc functii si persoane;
S. IO.IO. asigurarea gestionnrii mijloacelor fixe din dotare, obiectelor de inventar, a aparaturii,
dispozitivclorsi instrumentelordin dotare prin numirea unui responsabil in acest scop, decatreseful
de lnborntor;
S.I0.11. asigurarea instruirii personnlului cu privire la imbunatatirca pregatirii profesionale, insusireo
SSM si PSI in mod permanent;
5. I0.12. asigurarea controlului periodic referitor la atestarea functionarii aparaturii, utilajelor,
dispozitivelor si instrumentelor din dotare de cotrc organele abilitale, obtinand autorizatiile de
functionare necesare;
5.10.13. efectuarea de incercari si verificari pc moteriale, produse finite specifice lucraritor de
drumuri si poduri care pot fi preluate in vederea revizuirii, imbunatatirii standardelor, normativelor
lehnice, caietelor de sorcini elaborate de proiectanti;
5.10.14. inaintarea de propuneri privind dotarea laboratorului cu aparatura de masura si control
pentru laborator pentru determinarea calitatii malerialelor si produselor;
5. IO.l S. urmarirea modului de pastrare si folosire a substontclor nocive si inflamabite cu care se
lucreaza in cadrul Iaboratorului;
5.10.16. urmarirea ca, salariatii ce Iucrcaza in laborator sa fie cchipati cu echipament de protectie
specific lucrarilor pc care le executa;
5.1O. l 7. verificarea respectarii procedurilor si metodologiei de efecluare a incercarilor de laborator
pentru matcrialele utilizate;
18
DIRECTIA REGIONAL\ DE DRUMURI SI PODURI BRASO\·
REGUlAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTION,\RI:

5.10.18. asigurnrea dcsfasurarii tuturor activitalilor num11i pe baza de proceduri scrise, avizate si
aprobate confonn manualului programului de asigurarca calitatii;
5.10.19. vcrificarea prin probe si contraprobe materialele nprovizionate, produsele finite fabricate
ce unneaza a fi introduse in lucrari sau servicii din punctul de vedere al parnmctrilor de calitate
stabiliti prin caiete de sarcini, nonnative si SR;
S. I0. 20. unnarirea comportarii in cxploatare a lucrarilor de drumuri si poduri receptionate prin
recoltarea de probe pe care le supune incercarilor si vcrificarilor specifice obtinerii parametrilor
cnlitativi ai matcrialelor sau produsclor finite folosite in executarea lucrarilor;
5.10.21. elaborarea rapoartelor de incercari in confonnitate cu reglementarile tehnice in domeniu si
asigura gcstionarea, inregistrarea, distribuirea accstora prin Compartimcntul Calitate, Mediu;
5.10.22. analizarea documentatiilor de executie ale Jucrarilor si claboreazA programe nnuale si
lunare a laboratorului, in confonnitate cu planul fizic de tucrari al D.R.O.P.;
5.l 0.23. dctalierca saptamanala a programul delucru Tn functie de materialcle si probele care trebuie
analizate;
5.I0.24. efectuorea verificarilor si controlului prin deplasari la toate laboratoarele, statiile de mixturi
osfahice si betoane rutiere la lucrarile din planul D.R.D.P. ccse executa prin terti;
5.10.25. raspunde de claritatea si corectitudinea datelor inscrise in procesele verbale de recoltare si
trimitere a probelor;
5.10.26. detectorea, consemnarca, exmninarca si tratarea neconformitatilor apirute indifcrent de
gravitatea acestora, intocmind rapoarte si fise de neconfonnitate ;
5.10.27. intocmirea documentatiei pentru autorizarea laboratorului conform legislatici in vigoare;
5.10.28. colaborarea cu alte laboratoare din cadrul C.N.A.I.R in vederea detenninarii factorilor
calitativi ai unor materiale, produse de intercs intern, exterior sau extern;
5.10.29. participo la incercari ..in situ"sau de laborator si In urmarirea spccifica a sectoarelor
experimentale;
S.l 0.30. inaintarca propunerilor catre Biroul Coordonare Laboratoare Ruticre C.N.A.I.R organizarea
periodica de audit intern a Sistcmului de Management al Calitatii, prin care se determina eticienta
dispozitiilor stabilite prin sistemul de conducere si asigurarea calitatii.
5.l0.31. indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional .

S.11. Scctlile de Drumuri Nattonale: Brasov, Sibiu, Tg. Murcs, Mc. Ciuc, Sf. Gheorghc;

Struclllra organi=alorica a u11ei sec/ii cuprindc :


a. Conducerea sectici - asigurata desef sectie, adjunct sef sectie, contabil scf
b. Compartimentc cu atributii, la nivel desectie, corcspondente celor din central D.R.D.P.
c. Oistricte de drumuri
d. Pcpiniara

Atributii:
Asig11ra si rasp1111de de :
S.11.t. Activitateo de pregitire, programare i executare a lucrarilor
• Rlispunde de administraren, modemizarea, reabilitarea, repararea, inlre\inerea i exploatnrea
infrstructurii rutiere;
• Asigur4 prin lucrarile de intretinere i reparatii a drumurilor, podurilor i accesoriilor, starea
corespunzAtoare de viabilitate a drumurilor nalionale i des urarea traficului rutier in conditii
de siguron1a circulaUei, pe teat! durata anului;
• intocme te propuneri de programe lucrAri inconcordan\A cu strategia C.N.A.I.R, cerintele retelei
rutiere din administrarc, resurselc financiare disponibile i priorilltile icrarhizate pe structura
nonnntivului privind intretinerea i repararea drumurilor, Ind. AND 554-2002 {Ancxa 1)
• Coordoneazil i verifica realizarea programelor de lucriri aprobate de DROP;

19
DIRECTIA REGIONALA 0£ DRUMURI SI roDURI BR,\SOV
Rl:GULAMENT DEOROANIZARE SI FUNCTION,\11.[

• Asigura exccu\ia lucrarilor de reparatii i intretinere drumuri nationale i poduri. cu utilaje,


mijloace de transport. forta de muncii. precum ii rcpnrtizarea acestora pe districtc, func\ie de
necesitli\i;
• UrmAre te executarea lucriirilor realizate prin ler\i, in confonnitate cu proiectele tehnicc $i
caietele de sarcini. in limita delegiirilor acordate de DROP, asiguriin d:
o Respectarea lcnnenelor previizute in contracte cu privire la inceperea lucrlirilor. a
etapelor de executie $i prezentnrea accstora pentru efectuarea rcceptiilor;
o Utifizarea materialelor ce se folosesc la executarea lucrarilor. in conformitatc cu
prevederile caierelor desnrcini;
o Controlul pe stadiile fizice obligatorii cu personal tehnic atestat in c:onfonnitate cu
prevederile proiectelor $1 a Legii IO privind calitatea in construc\ii;
o Participarea pdn speciali$1ii din cadrul scctiei in comisiile de recep\ie atunci cand ace$tia
sunt numiti ca membrii in comisie;
o Prin rapoarte scrise DROP cu privire la uncle vicii de execu\ie ce apar in perioada de
gnran\ie n lucrllrilor executate;
• Elaboreazft proiectele de progrume operative de pregatire 11 drumurilor. a bazclor dedeszapezire,
a utilajelor i echipamentelor din dotarc in vederen asiguriirii viabilitatii pe timp de iamd, in
fonna $i la termenle previlzutc de Normativul privind proleclin drumurilor publice pc limp de
inmA, combaterea lunecu ului $i a inzapezirii, Ind. AND 525/2013;
• OrganizeazA $i asigura func\ionarea serviciului de iama in confonnitate cu prcvederile
NormativuJui AND 525/2013, lu5nd toate masurile pentru desfl$urarea traficului rutier in
conditiile spccificc acestui sezon, in care sens:
o intocme$te programul operativ de ac\iune pc timp de iam3 $i ii inainteazii la DROP;
Unniire te prezentarea in bnzele de desziipezire la termenele previizute in
o utilajelor echipamentelor pcntru asigurarea viabililii\ii pe timpcontracte,
de iama; a
,i
o Asigurli. impreuna cu proprictnrul utilnjelor, instruirea personalului de deservirc in
scopul apliciirii $i respectArii prevederilor instruclici de dcsziipezire i combatcreo
polciului, in mod unitar, la toatc bazele $i puncte)e de sprijin;
o lnformeazA proprietnrul utilajelor despre deficien\ele cc apnr in interven\ii, cu pri\'irc In
starea tehnicii acestora cat i aspectc legate de disciplina personaluJui de deservire;
o Transmite la DROP buletine informative meteo-rutierc la orele stabilite, cu datele
cuprinse in anexa 8. din instructia privind protec\ia drumurilor publice pc timp de
iamA,c:ombaterea lunecusului $i inzApezirii;
l o Jnformcoza orgonclc Ministerului Administratiei $i lntemelor, prccum $i utilizatorii
O •
drumurilor, asupra stiirii de viabilitate pe reteaua din adminsitrare;
Tine evidenta lucrarilor serviciilor $i prcstaiiilor realizate i transmite periodic la DROP rapoarte
intocmitc pe aplica\iile informatice existente, respectand structura normativului pcntru
intre\ienrea $i reparareo drumurilor publice - Ind. AND 554/2002;
• Urmare tc $i pune in aplicare, ntunci ciind este necesar, prevedcrile nonnativului privind modul
de intervcn\ie in cazul dezastrelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la drumuri
i poduri - Ind. 567/2002. Seful Sec\ici este reprezentantul C.N.A.l.R in comitetul jude\enn
pcntru situa\ii de urgen\A. in conformilate cu prevcdcrile Lcgii 72/2005. care aprobA Ordonanta
de urgen\ii privind Sistemul Na\ional de Management al Situa\iilor de UrgentA:
• lnstituie restric\iile de circulntie in cnzuri de forta majora i infonneaza pe cale ierarhicA, dcspre
implicatiilc accstora in scopul prevenirii cvenimcntelor rutiere $i minimizarii pagubelor ce se
pot produce;
• Efectueaza revizii periodice a drumurilor si lucrarilor dearta, in conformitate cu normativul Ind.
AND 504/2007- lnstruc\iuni privind revizia drumurilor publicc, conscmneazA rezultate acestora
i ia masurile carese impun;
• intocme te fi trimite la DROP pcntru annliza i nprobnre. programcle de punere in ordine a
drumurilor dupa perioadn de inm ii;

20
DIRECTIA REQIONALA DE DRUM URI SI PODURI BR,\SOV
REGULAMENT DI:ORGANIZARESI FUNCTIONARE

• in tocme tc documenta\ia tehnica de e:<ecutie pentru lucrarile ce se renlizcazA in regie, in limita


competentelor acordate de DROP;
• ParticipA, in limita competen\elor acordate, la implemcntnrea tehnologiilor noi i cxecutarea
scctoarelor e,cperimentale, urmiirind respectarea prcvederilor cnictelor de snrcini fa execu\ie i
comportarea in limp n lucrarilor executate;
• Prcgate te ii asigura efectuarea rccep\iilor pentru lucrarilc exccutatc in regie, in confonnitate cu
prevederilc Legii 10 - legea privind calitatea in constructii;
• Asigura interventii prin cchipe mobile, dotate corespunzator, pentru completarea mijloacelor de
scmnalizare (indicatoare rutiere) sau siguran\a circula\ici (parapete, bariere de protec\ie, etc.)
pentru toate drumurile din adminstrare in functie de cerin\ele i importanto acestora;
• Sectia de drumuri care arc in patrimoniu pepiniera, va organiza activitatea acestein in
conformitate cu prevcderile nom1otivului Ind. AND 562/2001, in scopul nsigurArii cerin,elor
privind planlaliile pentru inlregul DRDP;
• Asigur4 o bunA utilizare a tuturor mijloacelor din dotare (utilaje. mijloace de transport,
echipamente, etc.) unnArind renlizareo unor indici superiori decxploatnre;
• Asiguri baza materiala a programului de lucriiri cu executia in regie, prin forte proprii sau
achizi\ii pubJice, in limita competen\elor ncordate de DROP i cu respectarea legisla\iei in
vigoare;

5.11.2. Gcstiune11 retelei rutiere


• AdministrcazA, in confonnitatc cu prcvedcrile "mnnualului utilizatorului" Banca de Dale
Tchnice Ruticre (B.D.T.R.) la nivel de scc\ie, fumiznnd rapoartc $i infonnnlii tuturor
compnrtimcnltelor interesate in gestionarea patrimoniului drumurilor;
• Face invcstign\ii, in limita competcn\elor $i 11 mijloacelor din dolare, asupra rc\elei ruticrc,
tucrarilor deartA, cladiri, etc., in scopul rcoctualizarii pcriodice a fi$ierclor din struclura BDTR;
• Stabilc$lC priorilil\ile in programoren lucrarilor i serviciilor, in raport cu importonta drumurilor,
stnren de degradnrc a retelci de drumuri sau a lucrarilor de arUi din administrnre:
• Unnarc$le evolu\ia stiirii tchnice n drumurilor din raza de activitatc in functic de porametrii de
stare tehnicli (indicele de degradare, ploneitate, capocitate portantii rugozitatc), respectand
periodicitatea de investigare; -
• Unniire te i asigura calitatea lucrarilor exccutate in regie, in conformitate cu cerintele Legii 10
- Legea privind calitatea in construc\ii i documenta\iile tchnice de executic, prin personal
atestat. Atributiilc pe aceastii linie vor fi stabilite prin sistemul nsigurarii caliti\tii pe DRDP;
B • Pastreaz. completeazA, cand este cazul, i pune la dispozitia organelor in drept, Carten TehnicA
n constructiilor pentru obicctivele din adminsitrare (drumuri, poduri, viaducte, clAdiri, etc.);
• Urmare$te comportarca in timp 11 tuturor lucrnrilor din patrimoniu, respect.ind prevedcrile Lcgii
I0- cu privire In moditicarile interevenite in exploatare;
• ColaboreazA cu institutiilc de profil la elaboraera documentelor cadastrale aferente patrimoniului
scctiei i gestioncazA intreaga documentotie in confom1itatc cu prevcderile lcgale;

5. 11.3. Monitorizarea i exploatarca refel ei rutiere


• Verifica modul in care, proprictarii terenurilor sau constructiilor, respcctA obliga\iile i conditiile
lcgaJe, cu privire la zonelc de siguron\il $i de proteccie ale drumurilor in confonnitale cu
dcstina\ia acestom, stabilitii prin 00 43/t997 privind regimul drumurilor. Cdnd constata
inclUcaren inclilcarea acestor reglementtiri in mAsurile legole cese impun;
• Pnrticipil in comisiile organelor locale in vcderea st11bilirii misurilor necesare pentru elaborarea
planurilor de amennjarea teritoriului i de urbanism, in scopul desla urarii corespunzAtonre 11
traficului rutier:
• Urmlire$lC cxecutarea constructiilor $i accesloe in zona drumurilor. in conformitatc cu conditiile
impuse prin autoriza\iile de e:cecufie elibcrate de organele in drc:pt;

21
OIRECTIA REGIONAL,\ DE OflUMURI SI POOURI BRASOV
REGULAMl!NT DEORGANIL\RE SI FUNCTION ARI:

• Colaboreazd cu organele Minislerului Adiminstratiei $i lntemelor in scopul asiguriirii


desfa$urarii in bune condi\ii a traficului rutier, prevenirea evenimentelor ruticre, eliminarea
efcctelor produse, cind acestea au loc;

5.11.4. Responsabilitati privlnd Activitatea financiar- contabilii


• Urmlire$le utilizarea rcsursclor fimmciare acordate, in limita programelor de lucrari aprobate;
• Organizeazi Ji conduce contabilitatcn proprie a scctiei in conformitatca cu Legca 82/1991 -
Legca contnbilitAtii;
• Asiguri inregistrarea, prelucrarea $i p&strarc:a documentelor cu privire la situa{ia pntrimonialA $i
rczultatcle ob\inute in activitAti, 11tiil pentru necesitiitile proprii cat $i in relatiite cu forurile
superioare;
• Asigurll ca inregistrarile din documentele justificntive sa fie centralizate in note contobilc
conform rcglemcntl'irilor stnbilite In nivel de unitnte;
• AsigurA intocmirea rcgistrclor obligatorii ce se folosesc in activitntca financinr- contabila;
• intocme$le lunar balan\a de verificare;
• Orgnnizeazft $i urmiire$lC exercitnren controJului firumciar preventiv, in conformitate cu normelc
mctodologic in vigoare;
• Asigura efectuarea corccUi $i la timp a inventnrieirii pntrimoniului unitltii, cu luarea masurilor
ce se impun in cazul constatarii de dcficienle in gestiune;
• Asigurii tinercn la zi a evidcn\clor contabile $i respectarea circuitului documentclor in cadrul
unitAtii;
• UnnafC$le $i ia mnsuri pentru imbunlit!i\irea fonnelorde folosirc n fonduriloqi tuturorresurselor
existente in gestiunen sec\iei;
• Organizew i urmlireJte costul lucrlirilor in raport cu prevederilc documenta\iei tehnicc de
executie;
• Asigura arhivarea documentelor justificative, care au stat la baza inregistriirilor cantabile, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare;
• Unn5rc$le folosirea $i justificarea imprimatelor cu regim special folosite in codrul unitA\ii;
• Asigura intocmirca corecta a documcntelor ce stau la baza scoaterii din uz n obicctelor de
inventar $i mijloacelor fi:<e (casnre);
• UnnArC$lC i aplicA corcct lcgisatia in vigoare cu privire la bunuri publice i servicii, in limita
competentelor ncordate;
• Prin struclura organizatoricd i regulnmentul de organizarc, stabile$lC relatiile $i rilspunderile ce
revin tuturor compartimentelor in activitalea finonciar - contabilii;

5 .11.5. Responsabllitatile privind Resurselc umane


• Asiguraren conditiilor de muncii corespunzatoare la districte, puncte de sprijin i alte locuri de
munca;
• Respectareo nonnelor de protcctia muncii, pazA contra inccndiilor, in confonnitate cu
reglementarile in vigoare i conditiile reale de la punctele de lucru;
• in cadrul desfa$UrArii activitatii, sectiile indeplinesc orice alte atribu\ii repartizate de directorul
general regional i directorul adjunct intre\inere.

22
DIRECTIA REGIONAL\ DI; ORUMURI SI POOURI BRASOV
REGUL\MENT DE ORGAIIIIZARI: SI FUNCTIONARE

5.12. Scctia de Autostrazi

Strucllwa organi=atorica a ,mei scclii cuprinde :


a) Conducerea sectici - asigurata desef sectie
b) Compartimente cu atributii, la nivcl de sectie1 corespondente celor din central D.R.D.P.

Atrib111ii:
Asig11ra si rasp1111de de :
5.12.J. Activitatca de pregi tire 1 progrumarc i exccutare a lucrarilor
• Rlispunde de JucrarHe de intretinerea vara-inma , repararea i cxploatarca sectonref or de
autostrada anate in administrarc;
• Asigura prin lucriirile de intretinere i repara\ii a partii carosabilc, a podurilor i accesoriilor,
starea corcspunziitoarc de viabilitate 11 sectorului de autostrada i desfa urarca traficului rutier
in condi\ii de sigurantn circula1iei1 pe toata durata anului;
• intocme tc propuneri de programe lucriiri in concordanti cu strategia Companici Nationale de
Autostrlli i Drumuri Nationalc din Rom5nin, cerintele re\elei rutiere din administrare, resursele
financiare disponibile $i prioriliitile ierarhizatc pc structura normntivului privind intrctinerea i
.._ rcpararca drumurilor, Ind. AND 554-2002 (Anexn l);
• Coordoncazli $i verified realizarea programelor de lucrnri aprobatc de DROP;
• Urmlire$le cxecutnrca lucriirilor realizatc prin tcrti, in confonnitate cu proiectcle tehnice $i
cnietele de snrcini, in limita delcgarilor ncordate de DROP, asigunind:
o Rcspectarea termcnelor previizute in contracte cu privire la inceperea lucmrilor. a etapelor
de executie $i prezentarea ncestorn pentru cfcctuarca receptiilor;
o Utiliznrea materialelor ce se folosesc la cxccutarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini;
o Controlul pc stadiile fizice obligatorii cu personal tehnic atestat in confonnilatc cu
prevederilc proiectelor $i a Legii IO privind cnlilatcn in constructii;
o Participaren prin speciali$tii din cndrul scctici in comisiile de receptie ntunci dnd ace tin
sunt numi\i ca membrii in comisie;
o Prin rapoartc scrise DROP cu privire la unele vicii deei<ecutie ce nparin pcrioada de garnnlie
a lucrarilor cxecutnte;
• Organizeazll $i asigurli functionarea serviciului de iam3 in conformitate cu prevederile
Nonnativului AND 525/2013 1 luand toate mlisurile pentru desfa$Urarea traficului rutier in
conditiile specifice ncestui sezon, in care sens:
L o intocmc$te programul operativ de nc\iune pc timp de iamii $i ii in11inteaza la DROP;
o Unnlrc$le prezentarea in bazelc de deszApezire la termenele previzute in contrncte, a
utilajclor $i cchipamentelor pcntru nsiguraren viabilitlltii pe limp de inmA;
o Asigurii1 impreunii cu proprietarul utilajelor, inslruirea persomdului de deservire in scopul
aplicftrii i respectlirii prevedcrilor instructici dedeszapezire $i combaterea poleiului. in mod
unitar, la toate bnzele $i punctele de sprijin;
o lnfonneaza proprietarul ulilajelor despre deficien\ele cc apar in inlerventii, cu privire la
starea tehnicii accstora ciit $i nspecte legate de disciplina personalului de deservirc;
o Transmite la DRDP buletine informative meteo-rutiere la orele stnbilitc, cu datele cuprinse
in ancxa 8, din instruc1ia privind protectin drumurilor publice pc limp de iamli,combaterca
lunecusului $i inzApezirii;
o lnfonneazi\ organele Ministerului Administratiei $i lntemelor1 precum i utilizatorii
drumurilor, asupra starii de viabilitate a sectorului de autostrada din administrare;
• Tine cviden\a lucririlor serviciilor ii presta\iilor realizate $i transmitc periodic la DROP raponrte
intocmite pc aplica\iilc informatice existente, respcctand structura nonnativului pentru
intreticnrea $i rcpararea drumurilor publicc - Ind. AND 554/2002;

23

Jt / cs-
DIR£CTli\ REGIONAL.A Dt ORUMURJ SI rOOURI ORASOV
REGULAMENT OEORG,\NIZARE St FUNCTIONARt

• lnstituie restrictiile de circulnlie in cazuri de forta majora i informeazA pc cale icrarhica, dcspre
implicatiile accstora in scopul prevenirii evenimcntelor rutiere i minimizlirii pagubelor ce se
pot produce;
• Efectueazn revizii periodicc a a scctorului de autostrada, in confonnitate cu nonnativul Ind.
AND 504/2007- lnstructiuni privind revizia drumurilor publicc, consemneazli rezultate ncestora
i in miisurile cnre se impun:
• intocm te i trimite la DROP pentru analizli,i aprobare, programelc depunere in ordinc n partii
carosabile, n semnalizarii rutiere sin lucrorilor de arta dupli perioadn de iama;
• Pregale te i asiguri cfectuaren recep1iilor pcntru lucrarilc executate in regie, in conformitnte cu
prevederile Legii IO - legcn privind calitatca in construc1ii;

5.12.2. Gestiunea retelei rutiere


• Face investigatii, in limitn competen1elor i n mijloncelor din dotnre, nsuprn retelei rutiere,
lucrariJor de artii, cliidiri, etc., in scopul rcnctualizarii periodicc n fi$ierelor din structura BDTR;
• StnbiJe tc priorit!ilile in programnrea lucriirilor i serviciilor, functie de starea de degrndnre n
sectorului de autostrada sau a lucrnrilor de arta;
.. • Unnlire$le evolu1iD starii tehnicc 11 autostrazii din administrare in func1ie de parametrii de stare
tehnic3 (indicele de degradnre, planeitatc, capacitate portantli, rugozitate). respectand
periodicitaten de investigare;
• Urmlire$lC i asigura calitatea lucrarilor el(ecutnte in rcgie, in conformitnte cu cerin1elc Legii I 0
- Legen privind calitatea in constructii $i documentn\iile tehnice de cxecu\ie, prin personal
atestat. Atributiile pc aceasta linie vor fi stnbilite prin sistemul asigurarii calitii\ii pc DRDP;
• Plistreaza, completeazii, cnnd cste cnzul, $i pune In dispozj\in organelor in drept, Cnrtea Tehnica
a constructiilor pentru obiectivele din adminsitrarc (drumuri, poduri, viaducte, clddiri, etc.);
• Unnare$te comportarea in timp a tuturor lucrorilor din patrimoniu, respectand prevederile Legii
J 0- cu privin: la modificiirile interevenite in exploatarc;

S.123. Monitorizarea Ji cxploatarea sistcmului ITS


• Asigura monitorizarca traficului de pe autostmda cu ajutorul sistemului ITS si tmnsmite
informatiile fumiznte desistem pecale ierarhica in scopul solutionarii evenimentelor produse ;
• Asigura functionarea, intretinerea si exploatare sistemului ITS;
• Pennite accesul la infonnatiile fumizate desislem DROP Brasov si C.N.A.1.R;
• Colaborenzii cu organele Ministerului Adiminstrn1iei i lntcmcJor in scopul nsigurarii
des urarii in bune condi\ii a traficului rutier, prevenirea evenimentelor ruticre, climinarea
efcctelor produsc, cand acestea nu loc.

5.13. Sectia de Productic

Stn1c111ro organi=atorica a sectlei cuprinde :


a) Conducerea sectiei - asigurata desef sectie, adjunct scf sectie. contnbil sef;
b) Compartimcnte cu atributii, la nivel de seclie, corespondente celor din central D.R.O.P. ;
c) Fonnatia de reciclarc;
d) Fonnatia de interventie rapids.

Atrib11tii:
Asig11ra sirasp,mde de:
5.13.1. Activltatea de pregatire, programare si executare a lucrarUor
• Raspunde de lucrarile de reparatii u infrnstructurii rutiere execulate in regic pe bnzn
progrumelor dispuse de D.R.D.P.;

24
DtRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI POOURI DRASOV
RECiUWIENT DE ORG,\NIZ,\RE SI FUNCTIONARE

• Asigura prin Jucmrile de repararii ale drumurilor, podurilor si acccsoriilor in regie starea
corespunzatoarede viabililate adrumurilor nationale, autostrazilor si desfasurarea traficului
rutier in conditii de siguranta circulatiei ori de cnte ori primcstc dispozitii de la D.R.D.P.
Central;
• Executa programelc de lucrari aprobate de O.R.D.P.;
• Asigura executia lucrarilor de repnratii drumuri si poduri cu utilaje, mijloace de transpon,
forta de munca, in regie, in limita posibilitatiilor;
• Executa lucrarilc in confonnitale cu proiectele tchnice puse la dispozitie de catre D.R.D.P.
prin scrviciul productie, asigurand:
Respectarea termenelor prcvazute in progrnmul de lucrari si prczentarea acestora pentru
efectuarea receptiilor;
Utilizarca materialelor la executarea lucrarilor in confonnitate cu prevederile
documentatiei tchnice;
Participarea prin specialistii din cadrul scctiei in comisiile de rcceptic;
[ntocmestc rapoarte si sesizenza serviciul productic pentru oricc problema care npare in
timpul executiei;
Asigura instruirca personalului deservent confonn legislatiei in vigoare;
Asigura semnaliznrea corespunzatoare a tuturor lucrarilor in desfasurare;
lnstituie rcstrictii de circulatie in cnzuri de forta majora si infonneaza pc cnle icrarhica,
despre implicatiile acestora in scopul prevenirii evenimentelor rutiere si minimalizarii
pagubelor cese pot produce;
Porticipa, in limita competentelor acordat la implementareo tchnologiilor noi si
executarea sectoorelor experimental unnarind respectarea documentatiei tehnice;
Pregateste si asigura efectuarea receptiilor pentru lucrnrile executate in regie, in
confonnitate cu prevederile Legii lO - legea privind calitatea in constructii;
Asigura o buna utilizare a tuturor mijloacelor din dotarc (utilaje, mijloace de transport,
etc.) urmarind rcalizarea unor indici superiori de exploatare;
Asigura baza mnteriola a programului de lucrari cu executia in regie, prin forte proprii
sau achizitii publice, in limitn competcntelor acordate de D.R.D.P. si cu respectarea
legislatiei in vigoare;
S.13.2. Gcstionarea lucrarilor
• Stabileste prioritatile in programarea lucrarilor irnpreuno cu O.R.O.P. Central, in raport cu
imponanta drumurilor, staren de degradarc a retelci de drumuri sau a lucrarilor de arta din
administrare;
6 • Asigura calitatea lucrarilor executate in regie, in confonnitate cu ccrintele Lcgii IO - legea
privind calitatea in constructii si documentatiile tehnice de executie prin personal ntestat
Asigura cxecutia lucrarilor de repnratii drumuri si poduri cu utilaje, mijloace de transport,
forta de munca, in regie, in limito posibilitatiilor. Atributiile pe aceasta linie vor fi stabilite
prin sistemul asigurarii cnlitotii pe D.R.D.P.;
• Urmareste comportarea in limp n tururor lucrarilor executate respectand prevederile Legii I0
- cu privire la modificarile intervenite in exploatare;
S.13.3. Monitorizarea lucrarilor cxecutate
• Urmareste pc toata perioada exccutiei lucrarilor conditiile impuse prin autorizatiile de
executie eliberate de organele in drept;
• Colaboreaza cu S.D.N, S ASutostrazi si cu reprezentatii Ministerului Administratiei si
lntemelor in scopul nsigumrii desfasurnrii in bune conditii a traticului rutier, prevenirea
cvenimentelor ruticre, eliminarea efectelor produse , cand acestea au loc;

2S
DJRECTIA REGIONAL\ DE DRUMURI SI PODURI Oll,\SOV
REGULAMENT onORGANIZ1\RE SI FUNCTIONARfi

5.13.4. Rcsponsabilitati privind Activitatea finandar- contabila


• UnnAre te utilizarca resursclor finnnciare acordatc, in limita programelor de lucrari aprobnte;
• OrganizcnzA i conduce contabilitatea proprie n sectiei in confom1itaten cu Lcgen 82/1991 -
Legcn contnbilitiitii:
• Asigura inregistrnrea, prelucrnrea i plistrarca documentelor cu privire la situatia patrimoninla i
rezultatcle obtinute in activitaJi, atat pentru nccesitatile proprii cat i in rela\iilc cu forurile
supcrioare;
• Asigurii ca inregistrArilc din documcntclc justificntivc sA fie centraliz111c in note con1abile
confonn reglcmentArilor stabilite la nivel de unitatc;
• Asigura intocmirea registrelor obligatorii ce se folosesc in nctivitatea fimmciar - contabilli;
• intocmc te lunar bnlanta de verificare;
• Organizenza i unni'ire tc exercitarea controlului financiar prcventiv, in conformitate cu normele
mctodologie in vigoare;
• Asigura efcctuarea corecta $i la limp a inventarieirii patrimoniului unitii\ii, cu lu11rca miisurilor
cc sc impun in cazul const11tlirii de dcficicn\e in gestiune;
• Asigur3 lineren In zi 11 evidentelor conlabilc i respec111re11 circuitului documentelor in cadrul
'
(
- unilatii;
• Um13re$te $i ia mAsuri pentru imbunAllitirea fom1elor de folosire 11 fondurilor $i tuturorresurselor
existentc in gestiunea sectiei;
• Orgnnizeazi $i urmli.re$1C coslul lucrClrilor in raport cu prevederile documcn1111iei tchnice de
exccu\ic;
• Asigurii arhivaren documcntelor justific11tivc. core au st11t 111 b11z11 inrcgistrarilor contabile. in
confonnitate cu prcvederile legate in vigoare;
• Urmllre$le folosire11 i justiticareo imprimatelor cu regim special folosite in cndrul unit3tii;
• Asigurii intocmire11 corecta a documentelor ce st11u la bnza scoaterii din uz a obicctelor de
invcntar i mijlo11ceJor fixe (casare);
• Urmarc$le $i 11plicA corcct legisali11 in vigoare cu privire la bunuri publicc i servicii, in limita
competentelor acordatc;
• Prin structura org11niz11toricii $i rcgulnmcntul de organizare, stabile tc rclntiile i raspunderile ce
revin rururor compartimcntelor in activitatea financiar - contabil!;

5.13.S. Responsabilitatlle privind Resursele umane


• Asigurarea condi\iilor de munca corespunzatoare la districte, puncte de sprijin $i altc focuri de
muncli;
• Respect11re11 normelor de protectia muncii, paza contra incendiilor, in confonnitate cu
reglemcntarilc in vigoarc i condi\iile reale de la punctele de lucru;
• in cadrul desffi$Unlrii activitnlii, sectiile indeplinesc orice altc atributii rcpartiznte de directorul
general regional $i dircctorul adjunct intrctincre.

26
DIKECTI,\ REGIONAL,\ DE ORUMURI SI PODURI RR,\SOV
REGULMIENT DC::ORCiANIZARI: SI FUNCTION,\RE

Cnp. 6. Director Adjunct Explootare


Este subordonat Directorului General Regional.
Atrihutii:
Asig11ra si rasp11nde de:
a. Administrarea BCDTR (6.l)
b. Efcctuarea Rccensamontului General de Circulatie si a Anchetelor Origine-Destinatie (6.1)
c. Functionarea si exploatarea contorilor de lrafic (6.1)
d. Coordonnrea si rezolvarea problemelor tehnice (6.1.)
e. Asigura dotarea bibliotccii tehnice a DROP Brasov (6.1)
f. Coordoneaza activitatile privind patrimoniul DROP Brnsov (6.1)
g. Realizarea activitatilor de avizare documenlatii in CTE (6.1.1)
h. Asigura managementul de proiect al lucrarilor de poduri podcle, consolidari corp drum,
aparari maluri din DRDP Brasov. (6.2)
i. Coordonarea activitatii deexploatare auto-utilaje. (6.3)
j. Coordonarea realizarii reparatiilor si remedicrea defectiunilor la auto-utilajele proprii. (6.4)
k. Coordonarea aclivitatii Sefului de Departamenl Mentenanta. (6.5)
1. Organizarea si urmarirea traficului si asigurantei circulatiei. (6.7)
m. Intocmirea acordurilor si autorizatiilor de amplnsare si acces la drumuri. lntocmirea
contactelor UZD. (6.8)
Atributiilc structurilor functionllle subordonatc Dircctorului Adjunct Exploatare

Directia Exploatare estecompusa din :


• [6.1.) Serviciul Tehnic, CTE, PMS
• [6.I. I .] Compartiment CTE
• [6.2.) Scrviciul Lucrari de Arla, BMS
• [6.3.] Serviciul Mecenizare
• [6.4.] Atelier Mecanic
• (6.5.] Departamentul Mentennntn
• [6.5.1.) Serviciul Mentenanta si Plan
• (6.5.I.I.] Compartiment Plan
• [6.S.1.2.] Compartiment Monitorizare
• [6.5.2.] Serviciul Productie

6 • (6.5.3.] Serviciul Siguranta Circulatiei


• [6.5.4.] Serviciul Autorizatii si verificare zona ON

6.1. Scrvlciul Tehnic, CTE, PMS


Estesubordonat Directorului Adjunct Exploatare
Scop:
(a) Tmlicul
(b) Recensomantul circulotiei;
(c) Ancheta Origine- Destinatie;
(d) Banca Centrala de Date Tchnice Rutiere (BCDTR};
(e) Baza de date privind starea de viabilitote a drumurilor nationnle;
(f) Sistemul de administrare optimizata adrumurilor (PMS);
(g) Patrimoniul domeniului public al statului;
(h) Patrimoniul DROP Brasov - confonn HG 83411991;
(i) Biblioteca tehnica;

27

Jc/ cs-
DIR£CTIA REGIONAL\ DE DRUMURI SI PODURI DRASOV
REGULMIENT OE OROANIZARE SI FUNCTIONARC

Atrib11tii:
Asigura si rasp,mde de:
6.1. l. Efectuarea periodica a reviziilor la rcteoua decontori (ISAF, PEEK);
6.1.2. Organizareo, montarea, contorilor PEEK. colectorea datelor de trafic de la conlorii ISAF si
PEEK si transmiterea pcntru prelucrare la CESTRIN;
6.1.3 Organizarea si asigurarea efectuarii Recensamantului General de Circulatie pe drumurile
nationole de cadrul DROP Brasov, precum si centralizarea si transmiterea spre prelucmre a datelor
JaCESTRIN;
6.1.4 Organizarea si asigurarea efectuarii Anchelelor Origine- Destinntie, centraliznrea si trimiterea
spre prelucrare a datelor la CESTRIN;
6.1.5 Unnarirea administrarii si gestionarii BCDTR;
6.1.6 Coordonarea si indrumarea activitatii de colcctare a datelor si introducerea lor in bancn de
date, precum si de completarea si actuolizarea periodica a fisierclor la nivcl DROP;
6.1.7 Intocmirea, actualizarea si centralizarea situatiei anuala privind starea de viabilitatc n
drumurilor muionnle aflnte in administrareo DROP Brasov confonn HG.540 si a lungimii rcale
dintre rcperele kilometrice;
6.1.8 Transmite la CESTRJN Hsta lucrarilor de intretinere executate si receptionate;
6.I.9 Intocmirea Ancxei privind alcatuirea structurii rutierc pc ficcare ON potrivit cortii telutice si
transmiterea la CESTRIN pentru actualizarea fisierelor din baza dedate VISAGE;
6.1.10 Verifica bnnca da date VISAGE actuolizata de CESTRIN si scmnaleaza toate
neconcordantelc spre corectare Ia CESTRIN;
6.1.11 Verifies actualizarea datelor care compun baza de date VISAGE prin actualizarea fisierelor
din BCDTR, in colaborare cu seviciile din cadrul DRDP si responsabilii PMS de la sectii;
6.1.12 Asigura exploatarea si intretinerea programelor VISAGE, SACARTO, HDM Ill;
6.1. 13 Coordoneaza realiznrea de reprezentari grafice prin SACARTO;
6.1.14 Elaborareaza strategii pe termen lungsi pe termen scurt cu diverse politici de intrelinere pe
drumurile nntionale din cndrul DROP prin dcrularca programelor HDM, LOOP si EBM;
6.1. l5 lntocmirea si transmiterea proceselor verbale de identificare si constatare a sectoarelor de
drum ce urmeaza so fie prcluate/predatc;
6.1.16 Actualizarea situatiei p.atrimoniului drumurilor nationale aflatc in administrarea ORDP
Brasov in baza Protocolului incheiat
6.1. 17 Urmarirca dcrularii contractului de intocmire a documentatiilor cadastrale, a serviciilor de
intabulare si a scrviciilor deevaluare a imobilelor din patrimoniul DROP conform HG 834/1991;
6.1.18 Asigura dotarea bibliotecii tchnice din centralul DROP, dupil caz la subunitati, cu publicatii
de specialitate, instructiuni, normative si stondarde etc, prin abonamente la editurile tchnice de
specialitatc intr-un numarsuficient de exemplare si difuzarea acestora, compartimentelor(sectiilor)
din cadrul DROP;
6. I.19. lndcplinirea altor atributii repanizate de Directorul General Regionill sau Director Adjunct
Exploatare.

6.1.1. Compnrtimentul C.T.E.


Estesubordonat Serviciul Tehnic, CTE, PMS

Scop:
I. . Realizarea activitatilor de avizarc a documentatiilor in CTE.

Atributii:
Asig11ra si rasp,mde de:
6.1.1.a asigum secre1ariatul CTE
6.1.1. b intocmeste convocatorul si procesut verbal al sedintei CTE;
6.1.1.c difuzeaza membrilor comisiei CTE documentatiile tehnice;
6.1.1.d d intocmeste documentele de avizore si le transmite factorilor interesati;
28
DIRECT!,\ REGIONALI\ OE ORUMURI SI roDURI BR,\SOV
REGULAMENT OEORGAJIIIZARE SI FUNCTIONARE

6.l. l.c in colaborare cu serviciile tehnice, nsigura si verifica pe baza datclor BCDTR si a situatiei
din teren daca conceptia tehnico-economica a documentatiilor elaborate sau in curs de
elaborare pe faze (expertiznri, SPF, SF, PT +DE) corespund legislatiei si nonnativelor
tehnicc in vigoare, temelor de expertize, studii de proiectare.

6.2. Serviciul Lucrari de Arta si BMS


Este subordonat Directorului Adjunct Exploatare.

Scop:
l. Asigura managementul de proiect al lucrarilor de poduri podete, consolidari corp drum,
aparari maluri din DRDP Brasov.

Atrib11tii:
Asigura si rasp1111de de:
6.2.1. intocmirea caietelor desarcini, a notclor privind determinarea valorilor estimate, a notelor
de fundamentare i/ sau a allor documente conform proccdurilor intcme privind achizilia
publica, necesare demararii procedurilor de achizitie publid a contractelor de servicii de
proiectare (elaborare/ revizuire studii de fezabilitate) aferente proiectelor de lucriri dearta
i consolidiiri;
6.2.2. derulnrea contractelor de servicii de proiectare (elaborare/revizuirestudii de fezabilitnte)
afcrentc proiectelor de lucrari de artli i consolidiiri, din punct de vedere tehnic, financiar
i administrativ;
6.2.3. vcrificarea realizirii de catre Prestntori n obligatiilor contractualc;
6.2.4. verificnrea documentelor i/ sau documentntiilor lehnico-economice elaborate de cfitre
Prestatori precum i realizarea rccep\iei serviciilor, confonn obiectului contmctului;
6.2.5. realizarea de inspectii periodice ,.in situ" impreuna cu rcprezentanti ai altor departamcnte
de specialitale, autoritati/ entitliti implicate pentru verificarea activitiitii Presatorului i
pentru unnArirea progresului i conformitatii serviciilor in conformitate cu prevederilc
contractualc;
6.2.6. acordarea vizci pentru .,Certificarc in privinta Realita\ii, Rcgularitiitii i Lcgalitii\ii",
pcntru .,Bun de Plata" i inaintarea pentru efectuarca pUitii n facturiloremise de Prestntori:
6.2.7. .intocmirea propunerilor/proiectelor de acte normative i a instrumentclor de prezentare
ale acestorn (referat de aprobare sau notii de fundamentare etc.) ce urmeazA a fi inaintate

a 6.2.8.
de C.N.A.1.R institutiei sub a cArei autoritate se ana, in vederea promovlirii actelor
normative cc are ca obiect nprobnrea indicatorilor tehnico-economici penlru obiectivele
de investilii derulate in cadrul biroului;
indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Director Adj.
Exploatare.

6.3. Serviciul Mecanizare


Este subordonat Directorului Adjunct Exploatnre.

Scop:
I. Administrnrea si gestionarea activilatilor privind exploatare, intretinerc, revizie i rcparare
mijloacele de transport auto precum si a utilajelor si echipamentelor aflate in dotarea
D.R.D.P. Brasov .

Atrib11tii :
Asig11ra sirasp1111de de :
6.3. l. achizitia de mijloace fixe(autovehicule, utilaje, echipamente, etc.), elaborcaza partea tehnica
a documentatiei de atribuire, participa in comisia de cvaluare a ofertelor;
6.3.2. prcluarea si receptionarea mijloacelor fixc noi si tmnsferate In DRDP central;
29
DIRECTIA REGJONALA DI.! DRUM URISI l'ODURI BRASOV
RECiULAMENT OEORGANIZARI: SI FUNCTIONARE

6.3.3. unnarirea mijloacelor fixc ale DROP central, de la rcceplie pana la indeplinirca tuturor
fonnalitatilor de casare;
6.3.4. inaintarea de propuneri decasare a mijloacelor fixe ale DROP central, si urmarirea inlrcgului
circuit al documentelor privind cnsaren mijloacelor fix.e;
6.3.5. intocmirea situatiilor soticitatc de C.N.A.l.R privind autovehiculele, utilojele, si
echipamcntele proprii, pe baza documentclor intocrnite de sectiile DROP Brasov;
6.3.6. verificarea medicals si psihologica a conducalorilor auto angajoti ai DROP Central;
6.3.7. verificarea ca toate documenlcle nutovehiculelor si ale conducatorilor auto sa fie in
confonnitate cu prevederile legale;
6.3.8. cfectuarea instructajului in domeniul sanatatiisisecuritatii in munca si asituatiilor de urgenta
pentru conducatorii auto cc descrvesc parcul auto din DROP Central;
6.3.9. intocmirea documentotici pentru taxe si impozite auto, osigurari RCA si Casco pentru parcul
auto din DROP Central;
6.3.10. programarca masinilor pentru deplasari, eliberarea foilor de parcurs;
6.3.11. incadrarca in consumurilc nonnate a parcului auto din DROP Central;
6.3.12. evidenta cheltuielitor, unn11restc incadrnrea in chcltuiclile norrnatc si recuperareo
eventuolelor pagube pentru parcul auto din DROP Central;
( 6.3.13. verificarea lunara a documentelor intocmite de sectiile DROP Brasov privind incadrarea
autovehiculclor, utilajelor si echipamentelor accstora in consumurile si cheltuielile nonnate;
6.3.14. verificarea lunara a documentele intocmite de scctiile DRDP Brasov privind cxploatarea,
intrctinerea, revizia i repararen mijloacelor de trnnsport, utilajelor si echipamentclor accstora;
6.3.15. intocmirea lunar, trimestrial, anual a situatiei cheltuielilor structurata pe principalele tipuri
de utilaje, cchipemente, instalatii - chelruieli cu piesede schimb, reparotii, anvelope, acumulatori,
carburanti, lubrifianti, etc., pc baza documentelor intocmite de sectiile DROP Brasov;
6.3.16. unnarirea pe linic de siguranta circul11tiei a parcului auto al DROP Central, intocmeste si
unnaresle dosarele pentru accidente impreunn cu membrii comisici numiti prin decizia conducerii
unitatii;
6.3.17. starea tehnica a parcului autodin dotarea DROP Central;
6.3.18. verificarca modului in care coordonatorii pe linia mecanizarii de la subunitati (SON l-5 si
Scctio Autostrazi ) gestioneozo parcul propriu de autovehiculc, utilaje si cchipamente;
6.3.19. vcrificarea si analizarea planului anual de revizii si reparatii intocmit de fiecare scctic;
6.3.20. programnrea si efectuarea reviziilor si rcpmatiilor pentru parcul auto al DROP Central;
6.3.21. efectuarea lTP-urilor la parcul auto al DRDP Central, la tcnnencle scadente;
C 6.3.22. intocmirea notelor de conslatare cu ocazia deplasarilor in teren, stabileste tcrmene de
eliminare a dcficientelor constatate si unnoreste remedierea ocestora;
L 6.3.23. analizarea solicitarilor subunitatilor (SDN 1-5 si Sectia Autostrazi) si intocmeste referntc
de necesitatc / note de fundamentarc privind achizitiile de piese de schimb sau servicii in vcderea
efectuarii repnrntiilor;
6.3.24. verificarea dcvizelor, fncturile, urmarind tcnnenele de garantie la prestatiile efectuate de
tcni;
6.3.25. intocmirea neccsarului de piese deschimbsimateriale pentru parcul autoal DROP Central;
6.3.26. activitatea de transport rutier pentru DRDP Central siSON Brasov confonn reglementarilor
ARR, unnareste activitatea coordonatorilor pe linia mecanizarii de la celclalte subunitati;
6.3.27. urrnarirea pe pcrioada de iama a auto-utilajelor si echipamentelor proprii prinse in planul
dedcszapezire;
6.3.28. asigurarea conditiilor pcntru functionarca nonnala a sistemului de telefonie. a sistemului
dealimentare cu energie electrica, gaze naturale, apa de la sediul DRDP Central;
6.3.29. dcrularea contractele repartizate;
6.3.30. intocmirea unui "Raport constatator final" la finalizarea contractelor in vederea restituirii
garantiilor de buna executie;
6.3.31. indeplinirca altor atributii rcpartizate de Directorul General Regional sau Directorul Adjunct
Exploatare.
30
DIRECT!,\ REGIONAL\ DE DRUMURI SI PODUIU BRASOV
RECiULMtENT OE ORCiANIZARE 51 FUNCTIONAR[

6.4. Atelier Mecnnic


Estc subordonat Directorului Adjunct Exploatare.

Scop:
1. Realizarea lucrarilor de intretinerc si reparatii a pnrcului de nutovchicule si utinjc aflnte in
dotarea D.R.D.P. Brasov.

Atributii:
Asig11ra sirasp1111de de :
6.4.1. gestionnren activitatii de intrctinere, revizie si reparare n mijloacelor de transport, utilajelor
si echipamcntelor aflote in folosinla DROP Brasov;
6.4.2. elaborarca documcntatici necesore autorizarii de catrc Rcgistrul Auto Roman a ntelierului de
repnrotii;
6.4.3. unnoreste rcalizarea lucrarilor de inlrelinere, revizie si reparare in confonnitate cu
documentntiile lehnice specifice si nonnativele in vigoare;
6.4.4. elnborarea documentelor privind lucrorile de intretinere, revizie si reparare desfasurate in
cadrul atelierului (Proces verbal de constatare, Comanda repnratie, Deviz repnrotie, Proces verbal
de receptie, etc.};
6.4.S. rcaliznrea rcviziilor si reparatiilor in conformitate cu "planul nnual de revizii si reparatii
pcntru o mijloacelc de transport, utilajele si echipamentele aflate in folosinta DROP Brasov",
asigurand incadrarea in termenele stabilitc;
6.4.6. asigurarca efectuarii vcrificnrilor metrologicc periodice pentru aparatele de masura din
dotareo atelierului;
6.4.7. urmarirea starii tehnice si intocmirea planului anual de revizii si reparatii pentru utilajcle si
cchipamentcle din dotarea atelierului;
6.4.8. efectuarea instructajutui in domeniut sanatatii si securitatii in munca siasituatiilor deurgcnta
pentru salariatii din cadrul atelierului;
6.4.9. indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Directorul Adjunct
Exploatarc.

6.S. Dcpartamentul MentenAnta


Este subordonot Dircctorului Adjunct Exploatare.

0 Oepartamentul Mentenanta este campus din :


• [6.5.1.] Serviciul Mentennnta si Plan
u • (6.5 . I.1.) Compartimentul Plan
• (6.5.t.2.] Compartimentul Monitorizare
• [6.6.] Serviciut Productie
• [6.7.] Serviciul Siguranta Circulatici
• [6.8.] Serviciul Autorizntii si verificare zona ON

6.S.l. Servkiul Mcntenanta si Pinn


Este subordonal Departamentului Mentenanta din subordinea Directorului Adjunct Exploatare.

Scop:
I. Administrarea activitatilor privind intretinerea si repararea drumuritor nationale si
autostrazilor pentru asigurarea starii de viabilitate corespunzatoarea acestora .

Atributii:
Asig1,ra si rasp11nde de:
6.5.1.1. verificarea starii de viabilitate a retelei rutieredin administrarea D.R.D.P. Brasovsi propune,
spre nprobare conducerii D.R.D.P. programarea lucrarilor de intretinere curenta si pcriodica, cu
31
DIR[CTIA REOIONALA DE DRUMURI SI roDURI BR,\SO\'
REGUl.1\MENT OEORQANIZ,\RE St FUNCTION ARI!

respectnreo " Nonnativului privind administrarca1 cxploatarea intretinerea si rcparnrea drumurilor


publice · ind. AND - 554;
6.S.l.2. prioritiznrea lucr rilor i serviciilor de intre\inere curentA propuse de catre SDN·uri si
Scctiei Autostrazi in func\ie de fondurile alocate;
6.5.1.3. vcrificarca modului in core SDN-urile efcctueaza reviziile curente i periodice in
confonnitntc cu "Normativul privind revizia drumurilor - S04/2007";
6.S.1.4. ccntralizorea propunerilor SON si Sectiei Autostrazi pentru intocmirea'" Planului operativ
de nctiune pc timpul iernii " in colnborare cu celelnlte compartimente functionnle din codrul DROP
si in confonnitate cu .. Jnstructia privind protectio drumurilor publice pe timp de iam11 "'i
6.5.1.5. coordonarea octivitatii dispeceratului de iama instituit lo nivelul DROP Brasov pentru
preluaren infonnatiilor de la SON-urisi Sectia Autostrazi si transmiterea buletinelor meteo- rutiere
la dispeceratul central din cadrul C.N.A.I.R. Bucuresti;
6.5.1.6. verificarca moduluiin care SDN-urilc si Sectia Autostrazi efectueazA lucrarile de rcmediere
a degradiirilor apiirute la partea corosnbilii;
6.5.1.7. intocmirca documentatiilor de receptie n lucrarilor de intrctincre periodica si asigurnrea
pnrticiparii in cadrul comisiilor de receptie la tenninarcn Iucrarilor si la receptia finala;
6.5.1.8. verificarea i ccntralizarea datelor transmisc de SDN-uri si Sectio Autostrazi privind
realizarile lizice si valoricc a contractclor inchciate cu tertii pentru executia lucrarilor de intrctinere
periodica din "Nomenclatorul privind lucrarilc si scrviciilc afcrcnte drumurilor publice " , a
contractclor pentru achizitia de mixtura asfaltica precum si " Reparatii curentc la drumuri " -
conform inicativ IOI din Nomenclatorul privind lucr!rile i scrviciile oferente drumurilor publice
(grafice cxecutie, plati efcctuote, garantii debuna cxecutie, nctc oditionnle si unnarirca in cxploatare
pedurata garantiei lucrarii );
6.5.1.9. intocmirca sinuniilor lunare de plan operativ confonn cerintelor si termenelor impuse de
C.N.A.I.R;
6.5.1. I0. intocmirea situatiilor statistice solicitate de C.N.A.I.R;
6.5.1.11. intocmirea i actualizarca (in func\ie de rea eznrile bugctare) a situatici limitelor de
cheltuieli in vcdercn aprobarii de calre C.N.A.I.R;
6.5.J.12. intocmirca lun11ra a situa1iei realiz.arilor la activitatea de intrc1inere i a plAlilor efecluale
pc indicative i subindic:ative confonn Nomcnclatorului;
6.5.1.13. intocmirea darii de seamii interdepartamentali\;
6.5.1.14. intocmirea Plnnului Anual de Achizi\ii Publice pcntru Serviciul Mentenanlii;
6.5.l.15. indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Directorul

0 Adjunct Exploatare.
u 6.5.1.1 , Compartiment Plan
Este subordonat Serviciului Mentcnanta si Plan.

Stop:
t. lntocmirea situotiilor de programc si realizari la Iucrarile de intretincre
Atrilmtii:
Aslg11ra sl raspu,1dc de:
6.5.1.1.1. stabilirea ,.Limitelor de chcltuieli" la DROP Brasov. pentru activitatea de administrare,
rcparare, intrctinere i exploatare conform plafoanelor alocate;
6.5.I.1.2. elaborarca pcnlru DRDP Brasov a ,,Limilelor de cheltuieli" pcntru activitatea de
intrc\inerc pc indicative, prcsta\ii/ subpresmtii i sursc de finantare;
6.5.1.1.3. urmarireo incadrariti pentru DROP Brasov. in "Limitelc de cheltuieli", pe indicative,
prestatii/ subprestatii i surse de finantare (cantitativ i valoric), a realizarilor i a
deconUlrilor aferenle activiUltii de intretinere;

32
DIRl!C'Tlt\ REGIONALA DE DRUMURI SI rooURI BRASOV
REGULr\MENT DEORGr\NIZARE SI FUNC"TIONARE

6.5.l.1.4. elaborarea propunerilor pentru neccsarul de lucriiri de intre,inerc curentA i periodica


aferenta elabo rii strategiilor i progran,elor privind dezvoltarea re(elci de drumuri
nationale i autostrAzi, la DROP Brasov;
6.5.1.1.5. indeplinirea altor otributii repartizatc de Directorul General Regional sau Directorul
Adjunct Exploalare.

6.5.1.2. Compurtimentul Monitorizare


Esle subordonat Serviciului Mentemmta si Plan.

Atributii:
Asigura si rasp11nde de:
6.S.1.2. l. coordonarea la nivel de D.R.D.P. a sistemului infonnational al datelor privind modul de
desfasurare a circulatici rutiere pe reteaun de drumuri nationale si autoslrazi;
6.5.l.2.2. infonnarea conducerii D.R.D.P. asupra situatiei drumurilor nationale si nutostrazi;
6.S.1.2.3. indeplinirea dispozitiilor conduccrii D.R.D.P. si colaborarea cu ahe institutii ale statului
pentru infonnarea participantilor la trafic privind conditiile de circulatie pe reteaua de drumuri
nationale si autostrazi;
6.5.1.2.4. functionarea Comandamentului Operational de: iama potrivit prevedcrilor actelor
normative specifice privind prevenirea si combaterea inzopezirii drumurilor publice;
6.5.1.2.5. infonnare mctco•llltiera primite de la SDN·uri si lransmisa la CNAIR prin eplicatia
Infotransnet la orele stabilite;
6.5. J.2.6. indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Directollll
Adjunct Exploatare.

6.5.2. Scrviciul Productic


Este subordonat Depnrtomentului Mentenanta din subordinea Dircctorului Adjunct Exploatare.

Atrib11tii:
Asigura si rasp1111de de:
6.5.2.1. planificarea si stabilirea necesrului cantitativ si valoric pentru lucrarile exccutate in regie
proprie;
6.S.2.2. unnarirca rcalizarii stadiului fizic si valoric pentru lucrari in regie proprie, pentru:
1. fabricarea mixturilor asfaltice;
2. executia lucrarilor in regie utilizand utilajele din dotare;
3. plombari gropi;
0
u 4. reparatii asfaltice pesuprafete intinse;
5. colmatari fisuri si crapaturi;
6. inlaturarea denivelarilor si fagoselor prin frezare / frezare si refacere strat uzura;
7. tratnre burdusiri;
8. intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelcri locale, eliminarea
gropilor sau adanciturilor prin acoperirea cu material din cntegoria celor din care acestea
au fost execurate initial;
9. covoare asfoltice pesuprafete limitate;
I 0. reciclare la rece;
6.5.2.3 . verificarea ,,in situ" a realizarilor pe tipuri de lucrari confonn prevederilor .,Limitelor de
chchuieli";
6.5.2.4. verificarea aplicarii nonnativelor specifice lucrarilor exc:cutate in regie proprie;
6.5.2.5. coordonarea activitatii compartimentelor functionalc de productie de la subunitati;
6.5.2.6. suportul tehnic si documentar pentru promovarca actclor nonnative ce au ca obiect
reglementarile tehnice privind lucrarile executate in regie proprie;
6.5.2.7. indeplinirea alter atributii repanizate de Direclorul General Regional sau Directorul
Adjunct Exploatare.
33

6-
DIRECTIA REGIONALA DC: DRUMURI S[ PODUIU BRASO\'
RC:OULAMENT DE OROANIZARC: SI FUNCTIONAR(;

6.5.3. Scrviciul Sfguranta Clrculntiel


Este subordonat Departamentului Mentenanta din subordinea Directorului Adjunct Exploatnre.

Scop:
l. Organizarea si unnarirea traficului si a sigurantei circulatiei.

Atrib11tii:
Asigura slraspunde de:
6.5.3.1. urmarirea realizArii stadiului fizic privind activi1atea de siguranta a circula\iei conform
,.Limitclor de chcltuieW' aprobatc la C.N.A..IR ii a prevederilor nonnativelor specifice;
6.5.3.2. verificarea .,in situ" a realizlirilor pc tipuri de activitAti de sigurantli a circulatiei conform
prcvederilor ,,Limitelor de chcltuieli", respcctarea cerin\elor aferente conlractelor de
servicii i lucrliri precum i a prevederilor nonnntivelor spccitice;
6.5.3.3. intocmirca proicctelor de acte nonnative i a instrumentelor de prezentare ale acestora
(referat de aprobare, not:i de fundan1entnre etc.) ce unneaza a fi inaintate la C.N.A.I.R in
vederea promovarii actelor nonnative ce au ca obicct reglementarile tchnice privind
siguran\a circulatiei;
( 6.5.3.4. participarea la activitatea Comandamentului de lama al DROP Brasov central;
6.5.3.5. gestionoren, din puncl de vedere al securitiitii rutiere, a semnaliziirii verticnlc i orizontale
pc autostrazilc i drumurile na\ionale din administrare;
6.5.3.6. implemenuuea contractelor care au ca obiect asigurarea siguran\ei rutiere pc autostrazi $i
drumuri na\ionale, din punct de vedere tehnic, financiar $i administrativ;
6.5.3.7. elabororea propunerilor privind implemcntarea in nonnntivele i reglementArile telmice
specifice a unor solu\ii lehnice in domeniul siguran\ei circula\iei rutiere;
6.5.3.8. vcrificnrea ,,in situ·· n modului de desfii urare a traticului rutier, pe sectoarele de drum in
lucru, aflate in diverse etape de executic, $i stabilirea mosurilor in vederea sporiririi
fluentei $i sccuritii\ii rutierc;
6.5.3.9. coordonarea nctivitalilor privind siguranta circula\iei realizate de catre compartimentele
functionalc: ale subunitl\itor;
6.5.3.10. indepJinirea ahor atributii repartiznte de Directorul General Regional sau Directorul
Adjunct Exploatare.

6.S.4. Serviciul Autorlzatii si Vcrificare Zona DN

C' Este subordonal Departamcntului Mentemmta din subordinea Directorului Adjunct Exploatare.
G Scop:
I. Intocmirea ocordurilor si autorizatiilor de amplasarc si acces la drumuri. lntocmirea
contactelor UZD.

Atrib11tii:
Asig11ra si rasprmde de:
6.5.4.1. analiza documenta\iilor, din punct de vederc tehnic si legal, in vedcrca emiterii de
acorduri prenlabile (avize) de amplasare i acces lo. drum pentru pcrsonne fizice i juridice
$i/sau autorizatii deamplasarc i acccs la drum, conform prevederilorO.G. 43/ 1997 privind
regimul drumurilor, republicalA. cu rnodificiirile i completArile uherioare;
6.5.4.2. elibercazii avize, autorizatii de amplasare i acces la drum pentru persoane fizice $i
juridice;
6.S.4.3. vcrific4 modul de respectare a prevcderilor 0.0. nr. 43/1997 i a conditiilor stipulate in
avizele i autorizatiile emise pcntru lucrari i amplasiiri de obiective in zona drumului
cu/prin reprezentan\ii SON I - 6;
6.5.4.4. intocmc te contracte pentru utiliznren suprafetei ocupate a zonei drumului confonn
modelului cadru impus prin Decizia Directorului General al C.N.A.1.R SA nr.
34
DIRECTIA RCGION,\LA 01. ORUMURI SI roDURI BRASOV
REGULAMENT OEORGANIZARE SI FUNCTIONARE

997/07.08.2012 i a actelor aditionale aferenle. Modifictlrile majore la modelul cadru de


contract se realizeazli in bazn unui referal / proces verbal incheiat $i aprobat de conducerea
DRDP Brn$ov;
6.5.4.5. aplica sanctiuni con&raventionale utilizatorilorce nu respect! prevederile O.G. nr. 43/1997
privind amplaserea de obicctive in zona drumurilor nationale;
6.5.4.6. indeplinirea altar atributii repartizatc de Directorul General Regional sau Directorul
Adjunct Exploatare .

Cap. 7. Scf Dcpnrtameot Juridic


Este subordonat Dircctorului General Regional

Atrib11tii
A.'iig11ra si raspu11de de:
a. Apnrarea interesclor C.N.A.I.R SA pentru cauzele ce implica DROP Brasov. (7 .1)
b. Elaborarea opiniilor juridice precum si ecordarea de consultantajuridico. (7.2)
c. Coordonarea, unnarirea realizarii managementului achizitionarii terenurilor si imobilelor in
vederea dezvoltarii infrastructurii rutiere. (7.3)

Atrib11tiilc str11ct11rilor fu11ctl01,a/e s11bordo11ate Sef11/11i de Departamellt Juridic

7.1. Scrvlciul Contencios


Este subordonat Sefului Departament Juridic.

Scop:
I. Apara drepturilor si intcrcsclor legitimc ale C.N.A.I.R S.A. prin DROP Brasov, D.R.D.P.
Bmsov si S.D.N.-urile din subordineo D.R.D.P. Brasov, in raporturile cu autoritatile publice,
instilutiile de orice natura, organe jurisdictionale, prccum si cu orice persoana tizica sau
juridica romana sau straina.
2. Asigura consultanta si nsistenta juridica, compartimentelor functionale ale D.R.D.P. Brnsov
si S.D.N. - urile din subordinca D.R.O.P. Brasov inclusiv prin avizarca actelor cu caracter
juridic.
3. Asigura consuhanta juridica in cazul rcvcndicarilor si disputclor rczultate din derularea
contractelor incheiate 111 nivelul D.R.D.P. Brasov (indifcrent de sursa de finantarc), avand la
baza si punctul de vedere al compartimcntului de specialitate si al supervizondui, pentru
8 elaborarea pozitiei D.R.D.P. Brasov.
4. Asigura asistenla juridica in cadrul procedurilor de mediere in care D.RD.P. Brasov este
parte, rezultate din raporturilc juridicc cu persoanele fizicesi juridice, dupa caz.
5. Asigurarea reprezentarii juridice a D.R.D.P. Brasov sau C.N.A.1.R S.A. prin O.R.D.P.
Brasov, dupa caz, in fata instantelor judecatoresti inteme, in cadrul litigiilor cu terte persoane
sau fizice, in fata autoritatilor si institutiilor, precum si a altar persoane fizice si juridice, in
scopul apararii interesclor D.R.D.P . Brasov sau C.N.A.I.R S.A. prin D.R.D.P. Brasov, dupa
caz.

Atrib11tii:
Asig11ra si raspu11de de:
7.I.l. Acordarca consultantei / asistentei juridice, redactarea de opinii juridicc, cu privire la espec&ele
legate de activitatea de contencios;
7. J.2. Rcprezentarea juridica in fata autoritatilor jurisdictionale, parchetelor si altor institutii intcme cu
activitatc juridica, prccum si in cadrul altor proceduri, ca urmare a raporturilor juridice ale D.R.D.P.
Brasov cu tcrte persoane fizice si juridice;
7.1J. Acordarea asistenteijuridice incadrul procedurilor de mediere incare D.R.D.P. Brasov esteparte,
rezultate din raporturi juridice cu persoane fizice sijuridice, dupa caz;
35
OIRECTIA REGIONALA OE DRU MURI SI rooURI BR,\SOV
REGULAt.lENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

7.1.4. Rcdactarea cererilordechemare injudecata, exercitarca cailordeatac. precum sia altar asemenea
cercri si sustinerca acestora in Cata instantelor judecatoresti inteme, in cadrul litigiilor cu terte pcrsoane
fizice sijuridice in care D.R.D.P. Brasov sau C.N.A.I.R SA prin DRDP Brasov este implicata;
7.1.5. Exercitarea tuturor cailor de ntac prevazute de lege impotriva hotararilor judecatoresti
pronuntate in defavoarea D.R.D.P. Brasov in litigilc: pe care le instrumenteaza;
7.1.6. Efectuarca demersurilor pentru obtinerca hotararilor judecatoresti care potrivit legii nu se
comunica din oficiu de instantele judecatoresti;
7.1.7. Infonnarea, in scris, a Directorul General Regional/ Directorul Economic si Comercial, prin
Rapoarte privind achitarea obligatiile de plata stabilite in sarcina D.R.D.P. Brasov si I sou a subunitatii
aferente in unna pronuntarii hotararilor judecatoresti definitive pentru evitnrea procedurii de e,tecutare
silita;
7.1.8. Tinerea eviden\ei proceselor i a litigiilor in care D.R.D.P. Brasov sau C.N.A.I.R SA prin
D.R.D.P. Brasov este parte indifercnt decalitatca procesuala pana la solutionarea delinitiva a acestora;
7.l.9. Formularea cererilor de inscrierc la masa crednln in cazul persoanclor juridice atlate in
procedura insolventei pcnlru litigiile instrumentate;
7.l.10. Asigurarea participarii in cadnsl comisiilor de ochizitie publica si a comisiilor de cercetare

c9 disciplinara;
7.1.11. lndeplinireo altor atributii repartizate de calrc Directorul General Regional sau Sef Dep.
Juridic.

7.2. Compnrtimcntul Annliza si Avizore


Este subordonat Sefului Deportament Juridic.

Atrib11tii:
Asig11ra si rasp11nde de:
7.2.1. elaborarea opiniilor juridice cu pnv1re la aspec1ele legnle referitoare la incheierea,
modificaren si incetorea contractelor incare C.N.A.I.R. - D.R.O.P. Brasov este parte;
7.2.2. acordarea de consultanta juridica cu privire la orice aspecte care intra in competenta
departomentului, lo solicitarca compartimcntelor functionale ale D.R.D.P.;
7.2.3. avizarea, acordarea vizei de legalitate, a vizei de confonnitote, fonnularea de evenrualc
observatii referitoare la notelede fundamentnre care sesupun apobarii organelor de administratie si
de conducere, documente de fundamentare/ justificare privind alegerea procedurilor de achizitie
publica (daca este cazul). modele de contrncte/ acte aditionale1 contracte/ acte aditionale si acte core
c5 produc efecte juridice;
7.2.4. organizarea evidentei conlractelor/ actelor oditionale in care C.N.A.1.R.-0.R.O.P. Brasov
este pane, prin gcstionarea Registrului General de Contracte al C.N.A.J.R. - D.R.D.P.Brasov;
7.2.5. participarea, impreuna cu reprezenlantii compartimentelor functionale ale D.R.D.P., ai
institutiei sub autoritatea careia se afla C.N.A.IR. .-D.R.D.P.1 precum si ai altar institutii avizatoare,
la veriticarea si transmiterea pentru promovare pccircuitul deavizarc a proicctelor deactc normative
cu incidento asupra activitatii C.N.A.I.R.-0.R.D.P.;
7.2.6. emiterea opiniilor juridice cu privirc la observatii fonnulate de instituriile avizatoare asupra
proiectelor de acte nonnative in diverse etape ale procedurii de avizare;
7.2.7. elnborarea, la solicitarea compartimentclor functionale, a punctelor de vcdere juridice
privind legislatia in vigoare1 prin care este teglementot obiectul de activitate al C.N.A.l.R.-D.R.D.P.
Brasov si prezentarea occstora conducerii, in vederea imbunatotirii si sistematizarii legislatiei
specificc;
7.2.8. indeplinirca altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau SefDep. Juridic.

36
DIRECTIA REOIONALA DC DRUMURI SI l'ODURI BRASOV
REGULAMtNT DEORGANIZ,\RE SI FUNCTIONARE

7.3. Scrviciul Expropricri


Este subordonat Sefului Departament Juridic

Scop:
1. Oblinerea suprafetelor de teren nccesare lucrarilor de utilitale publica realizate de catre
C.N.A.I.R.-S.A.

Atrib11tii:
Asig11ra si rasp1mde de:
7.3.1. lntocmirea Caietelor desarcini, a notclor privind valoarea estimata, a notelor de fundamentare
sil sau a altar documente confonn procedurilor inteme privind achizitia publics, necesare demararii
procedurilor deachizitie publica a conlractelor de asistenta si reprezentare juridicn, a contractelor
penlru intocmirea documenlatiilor cadastrale si a contractclor de realizare rapoarte de evaluarc
pcntru nchizitia de terenuri;
7.3.2. Implementarea contractelor de asistenta si reprezentare juridica1 contractclor pentru
intocmirca documentatiilor cadastrole si a contraclelor de rcalizare rapoarte de evaluare
n pentruachizitia de tcrcnuri, din punct de vedere tehnic, financiar si administrativ;
l 7.3.3. Verificarea realizarii de catre Prestatori 11 obligatiilor contractuale;
7.3.4. Verificarea documentelor si/sau documentatiilor elaborate de catre Prestatori1 precum si
realizarea receptiei se1Viciilor, confonn obiectului contractului;
7.3.5. Acordnrea vizei pentru "Certificarea in privrntn Rcalitntii, Regularitatii si Legalitntii" pentru
"Bun de plain" si inaintarea pcntru efectuaren platii n facturilor emise de Prestntori;
7.3.6. lntocmirea proiectelor deactc nonnative si n instrumentelorde prezentarc ale acestora ( refernt
de nprobare, nota de fundamentare, etc.) ce unnenza a fi inainlate de catre DRDP Brasov catre
C.N.A.I.RS.A., in vcderea promovarii aclelor nonnative ce au ca obicct de exproprierea/transferul
tercnurilor necesare lucrarilor de utilitate publica;
7.3.7. Asigurarea suportului tehnic si documentar pentru promovarea actelor nonnative cc au ca
obiecl exproprierea/transferul terenurilor neccsare lucrarilor de utilitale publica;
7.3.8. Derularea procedurii ulterioara apwitiei Hotararii Guvemului de expropriere/mmsfcr, in
vederea efectuarii trnnsferului dreptului de proprictatc al statului roman asupra imobilclor
cxpropriate/transfcrate;
7.3.9. Urmarirea documentatiilor cadastrale decatrc prestatori si a activitatii comisiei de verificare
a dreptului de proprietate;
0 7.3. JO. Veriticarea, acordarea vizei pentru "Certificare in privintn Renlitatii, Rcgulnritalii si
Legnlitatii'' pentru "Bun de Plata", dupa caz , precum si inaintorea facturilor I notelor de calcul /
() borderourilor, in vederea efectuarii operatiunilor de plata / consemnare / reconsemnnre I deblocare
/ a hotamrilor de despagubire emise in bazo Hotararilor de Guvcm deexpropriere;
7.3.11. Unnarirea indeplinirii obligatiilor nsumnte in cadrul contractclor de intocmire documcntatii
cadastrale si rapoartae de evaluare;
7.3.12. Derulorea procedurilor legnle nccesare in vedercn tronsfcrului dreptului de administrarc a
terenurilor aflatc in domeniul public al statului si in altor inslitutii sau al unitatilor administrativ
teritoriale;
7.3.13. Solutionarea petitiilor in confonnitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002privind reglementarea
nctivitatii desolutionare a petitiilor, privind activitati referitoare la transferal dreptului deproprietate
al slatului roman asupra imobilelor expropriate;
7.3.14. lmplementeaza din punct de vcdere juridic, financiar si administrativ, in confonnitate cu
dispozitiile legate si contractuale, contractele de intocmirc a documentatiilor de exproprieri si de
evaluare a imobilelor care sc vor achizitiona in confonnitate cu prevederile Legii nr. 255/201O;
7.3.IS. Realizeazn opcratiunilejuridice specifice prevazutc de Legea nr.213/1998,cu modificarile
si completarile ulterioare, cat si a operatiunilor conexe in strictii concordnntd cu prevederile Legii
7I1996, cu modificilrile i completArile ulterioare, privind cadastrul i publicitatea imobitiar ;

37
DIRECT!,\ REGIONAi.A DI; DRUMURI SI PODURI DRASOV
REGULAMENT DEORG,\NIZARE SI FUNCTION,\RE

7.3.16. intocmeste si inainleaza solicilarile de plain aferente facturilor emise in cadrul contractelor
implemcntate;
7.3.17. Intocmeste corespondento cu consultantii/contractorii referitor la implementarea contractelor
gcstionate;
7.3.18. Dcsffi oara activitati privind acnizi\ionarea si intabularea imobilelor in confonnitate cu
prevederile Legii nr. 2SS/20 l0, pentru proiectele de pe raza D.R.D.P. Brasov;
7.3.19. Desfii oara aclivitali privind transferul imobilelor in conformitate cu prevederile Legii nr.
213/1998, cu modifico.rile si completarile ullerioare, pentru proicctele de pe raza D.R.D.P. Brasov;
7.3.20. Verifica limitele de expropriere si identiJicarea imobilelor afectate pe baza documentelor
primite de In consultanti, constructori sau C.N.A.I.R S.A.;
7.3.21. Participa in comisiile de idcntificare si evaluarc a imobilelor care se vor achizitiona in
conformitate cu prevederile Lcgii nr. 255/2010 si in comisiile constituite in baza acestei legii,
confonn delcgn1iilor sau mandatelor incredintate;
7.3.22. intocme te caietele de sarcini pcntru contractelor de intocmire na documentatiilorcadastrale
pe baza documentatiilor de exproprieri si a contractelor pentru evaluarc a imobilelor care se vor
achizitiona in confonnitate cu prevederile Lcgii nr. 255/2010 pentru proiectcle de pe raza O.R.D.P.
Brasov;
7.3.23. Promoveoza acle nonnative in vederea realizarii exproprierii / transferarii imobilclor
ncccsare lucrarilor de ulilitale publica;
7.3.24. lntocmcstesi inaintcaza in vederea efectuarii operatiunilor deplata/conscmnare bordcrourile
i hotararile de despagubire emise in baza hotarnrilor de guvem de expropriere;
7.3.25. Colaboreaza cu compartimcntele D.R.D.P. Brasov si/sau C.N.A.J.R S.A. pcntru fumizarca
infonnntiilor solicitote de accsten referitoarc In activitatea de expropriere l transfer;
7.3.26. Participa imprcuna cu reprezentanti ai partilor implicate la intalniri privind stadiul
exproprierii imobilelor necesarc pcntru implcmentarea proiectelor cu finantari cxteme si finontate
de la bugctul de stat si/snu din nlte fonduri;
7.3.27. lndcplinirca altor ntributii repartizate de Directorul General Regional sou Sef Dep. Juridic.

Cap. 8. Dircctorul Adjunct lnvestitii


Este subordonat Directorului General Regional.

Atrib11tii
Asigura si raspm,dc de:
8 a. Urmarirea si coordonarea moni1orizarii obtinerii a acordurilor si avize1or necesarc. (8.1)
b. Coordonarca implementarii, dcrularii, gestionarii obiectivelor de investilii, pregatirea
documentatiilor la calamitati si prcgatireo documentatiiJor tehnice RK. (8.2)
c. Urmarirea si coordonarea monitoriznrii lucrarilor de reabilitari si varinnte ocolitoare
lmplementare obicctive vo.riante ocolitoare. (8.3)
d. Monitorizarea, unnarirea si coordonarea implementarii proieclelor de monitorizare autostrazi.
(8.4)

Directio Invesdtii este compusa din :


• [8.1.) Compartimentul Avize, Acorduri, Autorizatii
• [8.2.] Serviciul lnvcstitii, RK, Calamitati
• [8.3.] Biroul Reabilitari si VO
• [8.4.] Serviciul Autostrazi

38
DIRECTIA REGIONALA DE ORUMURI SI roDURI BR,\SO\I
REGULAMENT 00 OkOANIZARE SIFUNCTION,\RE

Atributiile structurilor runctionale subordonate Directorului Adjunct lnvestitU:

8.1. Compartimentul Aviz Acordurl, Autorizatii


Este subordonat Directondui Adjunct Investitii.

Atrib11tii:
Asig11ra si rasp1111de de:
4.1.1. monitorizarea obtinerii de cntre prestntorii de servicii specifice si de catre subunitati a
acordurilor si avizelor necesare la emiterea Autorizatiei de Construire, respecliv n prelungirii
acordurilor/ nvizelor, dupa caz;
4.1.2. obtinerea acordurilor si nvizelor nccesre la emitere Autorizatici de Construire, respcctiv
prelungirea ncordurilor/ avizelor, dace este cazul;
4.1.3. vcrificarea/ onolizarea Oocumentatiilor pentru Autorizatii de Construire si inaintaren
acestora la autoritntile competente, daca este cnzul;
4.1.4. prelungirea perioadei de valabilitnte a autorizatiilordeconstruire, dupa caz;
4.1.5. implementoren contractelor de servicii pentru obtincrea nvizelor, acordurilor si autorizatiilor,
din puncl de vedere tehnic, financiar si administrativ;
4.1.6. verificaren. acordarea vizei de .,Ccrtificare in privinta Rcalitalii, Regularitatii si LegaHtatii".
,,Bun de Plata", dupn caz, precum si inaintaren la plaln a focturilor/ nolelor de cnlcul/
borderourilor, in vederea decontarii taxelor de emitere a avizelor si acordurilor;
4.1.7. indepliniren altor atributii repartizate de Directoru1 General Regional si Directorul Adjunct
lnvestitii.

8.2. Serviciul lnvcstitii, RK, Calamitoti


Este subordonnt Dircctorului Adjunct lnvcstitii.

Scop:
1. lmplementorea, derularea si gestionarea lucrarilor de invcstitii si cnlamitati precum si
pregatiren documentatiilor tehnice RK.

Atrib11tii
Asig11ra si rasp1111de de:
8.2.1 Fundamcnteaza si promoveaza obicctive de investitii si RK. pt 11 fi cuprinsc in programcle
de proiectare si ulterior de executie;
0 8.2.2 Participa la elaborarca caietului de sarcini in vedcrea orgnnizarii procedurii de achizitii
publicc de servicii de expertizare tehnica, servicii de proiectare, de consultanta, de executie
lucrari de investitii si RK;
8.2.3 Deruleaza contractelc de servicii si exccutie lucrari pentru obiectivele de investitii si RK;
8.2.4 Verifica ca avizclc cc stau la bazn obtincrii autorizatiilor de constriure sa fie corclate cu
proiectele tehnice;
8.2.5 lntocmeste propuneri de programe pcntru obiectivele de investitii si RK, dupa obtinerea
avizelor ncccsnre pentru promovarea lucrarilor;
8.2.6 lntocmeste programelede lucrari siservicii pecapilole: obicclive noi, obiective in continuare
si proicctare. precum si impartirea pe trimester;
8.2.7 Unnareste respectaren graficelor de excculic cu incadrarea in termenii contractuali si
programele de lucrari aprobate;
8.2.8 lntocmeste cererile de alocatie lunara pe baza facturilor 11probate si centralizatorul platilor
sprc decontare;
8.2.9 Organizeaza si participa la reccptiile la tenninarea lucrarilor si finale si urmareste prednrea
cartii tehnice a constructiilorcntre DROP;
8.2.10 Unnaresle impreuna cu consultanta comportarea in timp o lucrarilor, semnalizeaza
deficientele si unnnreste remedierea lor;
39
DIRECTIA REGIONAL,\ DI: DRUMURI SI PODURI BR,\SOV
REOULAMl!NT DEORG,\NIZ,\RE SI FUNC'TIONARE.

8.2.11 lntocmirea caietelor de sarcini, a notelor privind dctcnninarea valorilor estimate, a notelor
de fundamentare j/ s11u a ahor documente solicitnte prin procedurile inteme privind
achizi\in publicii, necesare demararii procedurilor de nchizi\ie publica a contrnctelor de:
executie lucrari, proiectnre i e:<ecutie lucnlri, servicii de proicctare (faza Proicct Telmic
/ Oetalii de Executic)f de supervizare j de asistentn tehnicA privind execu\ia lucrarilor;
8.2.12 Urmariren indeplinirii obligafiilor contractualc decutrc Prcstatori $ii sau Antrcprcnori, prin:
i. verificarea documenta\iilor tehnice $ii sau a documentelor elaborate de catre:
Prestatorii de servicii de proiectare (faza Proiect Tehnic i Detalii de E.xccutie)/
Antreprenori aferente etapei de proicctare/ Prestatorii de servicii de asistcnta
tehnica, precum $i realizarea recep\iei serviciilor;
ii. vcrificorcn rnpoartelor $ii sau a documentelor elaborate de catre Prestatorii de
servicii de supervizare, precum $i realizarea receptiei serviciilor;
iii . vcrificarea certificatelor de plata elaborate de dtrc Prestatorii de servicii de
supervizare, afcrenle lucrarilor executate de ciilre Antreprenori;
iv. efectuarca de inspectii pe $Bntier pentru verificarea activitalii Prestatorilor de
servicii de supervizare $i penlru unn3rirea progresului lucrarilor;
v. cmiterea de revendicdri ale Bcncficiarului (C.N.A.I.R);
vi. aplicarea de penalitiiti Prestatorilorl Antreprenorilor in cazul neindeplinirii de
catrc ace tia a obliga,iilor controctuale;
vii. propunerca rezilierii contractelor de servicii/ contraclelor de execulie lucrari
aflate in implementare, in cazurile in care sc impun;
8.2.13 Urmarirea indeplinirii de c3lre C.N.A.l.R a obligaliilor contractuale care ii revin, prin:
i. aprobarea ccnificntelor de platli elaborate de dtre Prestatorii de servicii de
supervizarc, arerente lucrarilor e:i<ecutote de catrc Antreprenor;
11. aprobarea rapoartelor elaborate de ci'Ure Prestatori;
iii. acordorea vizei pentru ,.Certificore in privinta RealiUi\ii, Regularitalii $i
Legalitiilii'·, pentru ,.Bun de PlatA.. i inainlarea pentru efectuarca pllitii a
facturilor emise de Prestatori/ Antreprenori;
iv. organiznrea Recc iilor la tcrminareo lucrarilor i a Rcceptiilor finale in cadrul
contractelor de cxecu\ie lucriiri implementote;
8.2.14 Jncadrarea pllitilor efectuate in cadrul contractclor de serviciil contractelor de cxecutic
lucr!ri derulate de D.R.D.P. in Valoarea de Contract Acceptata;
8.2.15 Verificnrea modificlirilor de ordin tehnic (variatii • conform FIDIC) opiirute in executia
lucrlirilor;

0 8.2.16
lni\ierea proccdurilor de modificare a contractelor de serviciil contrnctelor de cxccu\ie
lucrari, in func\ie de necesitA\ile aparute in implementarea contractelor,
8.2.17. Indcplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional si Directorul
Adjunct lnvestitii.

8.3. Blroul Reabilitari si VO


Este subordonat Directorului Adjunct lnvestitii.

Scop:
I. Unnarirca, monitorizarca lucrarilor de rcabilitari si variante ocolitoare.

Atrib11tii
Asig11r11 siraspunde de:
8.3. l. participa impreuna cu Serviciul Tehnic la eloborarea caietului de sarcini cu spccificatii
tehnice in vederea organizarii procedurii de achizitii publicc de servicii de cxpertizare
tehnica, servicii de conceptie tehnica (proicctarc), servicii de consultants si executie
lucrari;

40
DIRECTIA REOlONAL\ DE DRUMURI SI PODURI BRASO\'
REGULMIENT 01; ORGt\NIZ,\RE SI FUNCTION ARE

8.3.2. colaborcaza cu Serviciul Achizitii Publice In intocmirea modelului de contract si a fisei de


dale a achizitiilor publice pcntru servicii de expertizare tehnica, servicii de conceptic
tehnica (proiectare), servicii deconsultanta si ex.ecutie lucrari;
8.3.3. den.tleazn contractelc de servicii si lucrari de reabilitari si variante ocolitonre;
8.3.4. dupa obtineren tuturor avizclor privind promovarea lucrarilor, intocmcste propuneri de
programe de lucrari de reabilitnrc;
8.3.S. urmare te respectarea graficelor de execulie cu incadrarea in tennenii contractuali si
programele de lucrliri aprobate;
8..36. organizeaza i participa la receptiile la terminarea lucriirilor i finale i unnare te predarea
drtii tehnicc a constructiilor catre D.R.O.P.;
8..37. urmare te impreunii cu consullan\11 comportnrea in timp a lucrorilor executate pe perionda
de garan\ie, semnalcaza toate deficienielc aparulc i urmiirc tc remcdierea ncestora in
vederea reccp\ici finale a obieclivului.
8.3.8 . indcplin.irea altor atribulii repartizate de Directorul General Regional si Directorul Adjunct
lnvestilii.

( 8.4. Seniciul Autostrazi


Este subordonat Directorului Adjunct lnvestitii.

Scop:
I. . lmplemcntarea si derularca contractelor de autostrazi.

Atrib11tii:
Asigura si rasp1111de de:
8.4.1. efectueaza inspectii pc tcren, cu privire la activitntca Constractorului si a Supervizorului si
comunica C.N.A.I.R.cele constatate;
8.4.2. participoren la intalnirilc de management desfasurate in cndrul contractelor de lucrnri si
supervizare;
8.4.3. asigurnrea colaborarii cu Autorilalile locale referitoare Ia activitatea de mutari/protejari
utilitati;
8.4.4. verificarea lucrarilor in conformitate cu Graficul de lucrari aprobnt;
8.4.S. verificarea rcalizarii activitntilor de infonnarc si publicitnte la fata locului prestate de
Constractor si Supervizor si infonnarca C.N.A.I.R cu privire In stadiul acestora;
8.4 .6. asigurarea arhivarii corespondentei la nivel local, a documentelor din timpul implementarii
G contractelo r, intre Constructor si Supervizor cnt si a documentclor care fac pnrte din Cartea Tchnica
a constructiei, de a caror cxistenta a fost instiinlat de emitent sau la solicitarea C.N.A.J.R;
8.4.7. rcalizaren lo tcrmenele spccificate, a tuturor masurilor incluse in planurile deactiune pentru
implcmentarea rccomnndarilor rezuhate in unna misiunilor de audit/control asa cum aceste planuri
de actiune sunt slabilitc de C.N.A.I.R.;
8.4.8. asigura relatiile directc cu autorilatilc locale si ngentii economici locali si cu care sc
colaboreaza / interactioneaza in implcmcntarea contractelor;
8.4.9. scsizcaza C.N.A.l.R, prin raportari, despre orice aspectc tchnice I contractuale ce pot genera
dificultati in implementarca contractelor;
8.4.10. efectucaza vizite periodicc la amplasament pentru a vcrifica ./ inspccta stadiul fizic al
implemcntarii contractelor de lucrari precum si pentru a vcrifica realizarea sarcinilor de catrc
Supervizori si informeaza C.N.A.l.R privind rezultatul acestor vizitc prin rapoarte;
8.4.l l. analizeaza si formuleaza observatii privind modificari de solutii tehnice propusc de
Constructori si Supervizori si le transmite la C.N.A.l.R (participa Ia emiteren nvizului CTE-DRDP
Brasov);
8.4.12. analizeaza solicitarile de prelungire a perioadei de executie si formulcaza un « punct de
vedere » pe care-I transmitc la C.N.A.I.R.;

41
DIRECTIA REGION,\li\ DC: DRUMURI SI POOUIU BRASOV
REGULAMl:NT DEORO..\NIZARE SI FUNCTION,\RE

8.4.13. infonnenzn C.N.A.I.R despre orice nercgula identificata in implementnrea contraclelor,


consultanta in rapoartele elaborate de Supervizor,
8.4.14. asigura existenta unei proceduri de indosaricre si nrhivare precum si logistico necesora
arhivnrii la nivcl local a documentelor proicctelor;
8.4.15. fumizeaza C.N.A.l.R orice documente, date si infonnatii solicitatc in legatura cu
implementarea contractului, in termcnul si conditiile solicitatc in cadrul misiunilor de audit/control
efectuale la C.N.A.l.RCentral;
8.4.16. indeplinirca altor atributii repartizate de Directorul General Regional si Dircctorul Adjunct
lnvestitii.

Cap. 9. Scf Departament Achizltii


Estesubordonat Directorului General Regional

Atrib11tii:
Asig11ra si rasp1111de de:
a. Unnarirea derularii si finalizarii procedurilor de atribuire. (9.1.)
b. Coordonarea elaborarii desituatii/ rapoartc/ informiiri privind contractclc deachizitie
publica, acordurile cadru, conlractele subsecvente, nctele nditionalc inchcinte de
DROP Bra v. (9.2.)
c. Coordonarca activitafilor de elaborare a documentatici de atribuire pc bnza
documentclor i infonnn(iilor fumizate decompanimentcle functionalc. (9.3.)
d. Aplicarea si respcctarea legislatiei achizitiilor publice, (9.4.)

Atributiile structurilor functionale subordonate Scfului de Departnmcnt Achizitii

9.1. Scrvtciul Achizitii


Estesubordonnt Sefului Deportament Achizitii.

Scop:
I. Asigurarca implementarii strntegiei anuale si de conlractare si documenlatiilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru cu finantare din fonduri de la bugetul de
stat si venituri proprii si cu finantore din fonduri exteme, confonn legislntiei achizitiilor
publice.
0 Atrib11tii:
Asigura si raspm,de de:
9.1.1. Primirea documentatiilor de atribuirc a contractelor de achizitie publica, aprobate de
directorul general regional, din partea Biroului Prcgatire Documentatii Monitorizare;
9.1.2. Elaborarea deciziilor Directorului General Regional de nominalizare a comisiilor de
evaluare/negociere;
9.1.3. Derularca si finalizarca procedurilor de atribuire, respectiv:
• primirea solicitarilor de clarificari din partea opcratorilor economici care au obtinut
documenlatia de atribuire;
• participare la elaborarea raspunsurilor la clorificnrile solicitate, in colaborarc cu serviciul
care va derula contractul;
• asigura lcgatura cu Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/ Curtca de Apel,
pe intreaga perioada de solutionarea a contestatiilor depusc de operatorii economici ;
• infonneaza Oepartamcntul Juridic cu privire la cererile de chemnre in judccnta pcntru
procedurile de atribuire de fumizare si/sau servicii si/sau lucrari aferente infraslJ'Ucturii
de transport de interes national;

42

\G -
DIRECTIA REGIONAL\ DE DRUMURI SI POOURI DR,\SOV
R£GULAMl:NT DEORGANlu\RE SI FUNC'TION,\RE

• pune la dispozitie Dcpartamentului Juridic toate documentele solicitate in vederea


solutionarii in instanta a contestatiilor ;
• intocmeste situotiile periodice privind ochizitiile publicei
• constituie i actualizeazA pennanent situatia proceduriilor de achizitie publica, ce va
con\ine date refcritoare la : obiectul contractului, anun\uri publicate, ofertan\ii
participan\i, ofertantul cti tigiUor, contcsta\ii, termcnul contractului;
• colnborarca cu celelalte servicii functionnle din slructura D.R.D.P. Brasov, referitoarc la
toate problemele care vizeaza activitatea de organizare si derulare a procedurilor de
atribuire a contmctelor de achizitii publice.
9.1.4. Participarea in comisiile de evaluare;
9.1.5. Indcplinirea obligafiilor lcgale ale autorit!tii contractantc afcrcnte procedurilor de
solutionare o notificiirilor i contestaJiilor in colaborare cu Departamentul Juridic;
9.1.6. . Participa la constituirca i pastrarea dosarului achizitiei publice;
9.l.7. Coordonarea nctivitiitilor DROP Bra ov, realizate in cadrul proccdurilor de supmveghere
dcclan tc de ANAP, sau actiuni de control efectuate de institutii abilitate;
9.1.8. lndeplinirea altor atributii rcpartizate de Dircctorul General Regional sau Scf Dep. Achizitii.

9.2. Compnrtimentul Contrncte


Esle subordonat Sefului Departnment Achizitii.

Scop:
I. Asigurarea implemenlorii strategiei anuale si de contractare si documentatiilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru cu finantore din fonduri de la bugetul de
stat si venituri proprii si cu finantare din fonduri exteme, confonn legislatiei achizitiilor
publice.

Atrib11tii:
Asig11ra si rasp,mde de :
9.2.1. Elabornrea de situatii/ rapoane/ infonnari privind contmctele de achizitie public6, acordurile
cadru, contractele subsecvente, nctelc aditionale incheiate de DROP Br ov;
9.2.2. Monitorizarea contractelor de nchizitie publicii incheiale de DROP Bra ov, din punct de
vcdcrc al legislaJiei in vigoarc in materia acltiziJiilor publice;
9.2.3. intocmirea modelelor de actc aditionale in baza notelor de fundamentare / documcntelor

0 justificativc emise de compartimcntele func1ionale din cadrul DROP Bra ov, transmitcrca
de catre compartimetele functionale in vedcrea formulArii de puncte de vedere i preluarea,
ntunci ciind este cazul, in cadrul modelelor de acte aditionale a observntiilor i modificnrilor
propuse de compartimente)e functionale;
9.2.4. lntocmiren modelelor de contracte de nchizitic publicA / acorduri cadru/ contracte
subsecvente ce vor face parte din documcntafiilor de atribuire, transmilerea cAtre
compartimentcle functionale in vederea formuliirii de puncte de vedere i preluarea, atunci
cnnd este cazul, in cadrul modelelor de contracte de achizitic publicA/ncorduri cadru/
contracte subsecvente a observatiilor i modificilrilor propuse de compartimcntele
funcJionale;
9.2.5. Pregatirea i avizarea cxemplarelor contractului de achizitie publica/ acordului cadru/
contractului subsccvent i inainmrea pc circuitul de avizare i semnare, din cadrul DROP
Bra ov;
9.2.6. Transmiterea catrc ANAP a Notificirii cu privire la contractuVacordul cadru incheiat, in
tcrmenul prevlizut de Jegislotia in materi11 achizitiilor publicc;
9.2.7. indcplinirea obligatiilor referiloare la publicitate i transparenJa, ostfel cum sunt prevazute
de legislafia in vigoare, respectiv intocmiren i transmiterca spre publicare in SEAP a
anunfutilor de atribuire/ a anunturilor de attibuire simplificate;
9.2.8. lndeplinirca altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Sef Dep. Achizitii.
43
DIR[CTIA REGIONALA DE DRUMURI SI roDURI BRASOV
REOULAMl:NT 01:ORGt\llllZ,\RESI FUNCT10NARE

9.3. Biroul Pregatire Documentatii, Monitorizare


Este subordonat Sefului Departament Achizitii.

Scop:
I. Asigurarea implementarii strategiei anuale si de contractare si documentatiilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru cu finantare din fonduri de la bugetul de
stat si venituri proprii si cu finantore din fonduri exteme. confonn legislatiei achizitiilor
publice.

Atrib11tii:
Asig11ra si rasp1111de de :
9.3.1. Elaborarea i supuncrea spre aprobare, a Planului anual al achiziliilor publicc, parte a
Stratcgici anuale de achizilie publicii, pentru DRDP Bra ov;
9.3.2. Actualizorea, dup4 aprobarea bugetului propriu, a Programului anual al achizifiilor publicc.
parte a Strategiei anuale de achizi\ie publicii, pentru DROP Bra ov;
9.3.3. Efectuarea de modific!ri i/sau completari ale Planului anual al achiziliilor publice aprobat,
urmnre a propunerilor primitc de la comportimentcle func1ionale din cadrul ORDP Braiov;
9.3.4 . lnitierea procesului de consultare a pieJei in baza referatelor pentru consullare a picJii emise
de companimentele funclionale din codrul DROP Braiov;
9.3.5. Elaborarea si, dupd cnz, actualizarea si semnarea stralegici decontraclare pe b.iza rcferatelor
de necesitate si a tuturor infonnatiilor fumizatc de compartimentele functionale din cadrul
DRDP Brasov care solicits achizitia;
9.3.6. Elaborarea sau, dup!i caz. coordonarca acliviliililorde claborare a documcntatiei de atribuire
pe bnza documen1elor $i informatiilor fumizate de compartimentele functionale (refcratc de
necesilate. caiete de sarcini / documentatii descriptive/ documentaf ii tehnicc, condiJii de
contractare etc);
9.3.7. Transmiterea in SEAP a documentaJici de atribuire in vedcrca evaluiirii de catre ANAP a
confom,itatii cu lcgislatin aplicabilA in domeniul achizitiilor publice, um1iirirea validlirii
documenta\iilor de atribuire, sau dupa caz, a respingerii acestora i coordonarea procesului
de revizuire a documentatiilor;
9.3.8. indeplinireo tuturor obJigaJiilor referitoare la publicitate i transparent!, respcctiv intocmirea
$i transmiterca spre publicare in SEAP a anunturilor de intenlie, anunturilor de articiparc,
anunturilor de participare simplificale;
9.3.9. Indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional sou Sef Dep. Achizitii.

9.4. Serviciul Achlzitii Dirccte


Este subordonat Sefului Depanament Achizitii.

Scop:
1. Asigurarea implementarii strategiei anualc si de contractarc si documentatiilor de atribuirc a
contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru cu finantare din fonduri de la bugetul de
stat si venituri proprii si cu finantare din fonduri extcme, confonn legislatiei achizitiilor
publice.

Atrib11tii:
Asig11ra si rasp11nde de :
9.4.1. Centralizarea achizifiilor directe rcolizate de DROP Bro ov, prin intcrmcdiul Registrului de
evidcnta o achizitiilor directe de produse. servicii i lucrdri;

44
DIRECTIA REGIONAL,\ DE DRUMURI SI POOURI DR,\SOV
REGUt.At.lENT DEORGANIL\RI: SI FUNCTION ARE

9.4.2. Avizcaz! Refcratele de necesitate pentru achiziliile directe, in ceca ce prive te cuprindcrea
procedurii in Progrnmului anual al achizi\iilor publice aprobat de Directorul General
Regional. precum i modalitatea de achizilie;
9.4.3. indeplinirea obligaJiilor referitoare la publicitate $i transparenfli, astfel cum sunt previizute
de legislatia in vigoare, respectiv transmitcrea spre publicare in SEAP a anunJutilor de
publicitate;
9.4.4. lndeplinirea obligatiilor referitoare la acccsarea catalogului electronic publicat in SEAP,
astfel cum este previizut in Lege;
9.4.5. Aplicorea $i finalizarea proccdurilor de achizifii directe;
9.4.6. Constituirea i plistrarea dosarului de achizitie directA;
9.4.7. 7. Primiren caietelor de surcini dup!i ca a rapoartclor privind viza valorii estimate cu privirc
la pretul unitar/total actualizat al respectivelor necesitliti, in um1a unei ccrcetiiri a pie\ei sau
pc bnzA istoric5 in func1ie de natura i complexitotea necesitliJilor idcntificate in referatele
de necesitate i a celorlalte documente ancxc refcratelor de nccesitate privind achiziJia direct;
9.4.8. Primirea de informarii cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaJie, precum i
pozitia bugetari a accstora;
( 9.4.9. ldcntificnrea in catalogul SEAP a posibililor opcratori economici care pot indeplinii in
confonnilate cu referatelc de necesilale, nevoile autoritatii contractante;
9.4. l0. Bunn lcgdturli intre autoritatea contractanc.a i opcratorii economici inrcgistrati in SEAP din
punct de vedere al achiziJiilor directe;
9.4.11. lndeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Sef Dep. Achizitii.

Cap. 10. Dlrectorul Economic


Este subordonat Directorului General Regional.

Scop:
I. Unnarcste inregistrarea cronologica si sistcmatica in evidentclc contobilc, prelucrarea,
publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute;
2. Unnarcste exercitarca controlului ftnanciar preventiv propriu si derularea platilor pentru
toate sursele de finantarc in confonnitatc cu bugetul de vcnituri si cheltuieli aprobat;
3. Unnarcste, verifies siavizcaza inventarierea anuala a elemenlelor de acliv si pasiv ale DROP
Brasov;
4. Conducerea si controlul activilatii de identificare, unnarire si incasare a veniturilor prin care
sa se asigure o buna colcctarc a acestora potrivit reglementarilor legale in vigoare.
8 Atrib11tii
Asigura si rasp11nde de:
a. Coordonarca, indrumarea subunitatilor D.R.D.P. Brasov in ceca cc priveste implemcntarea
Sistemului de Control Intern/ Managerial. (10.1)
b. Unnarirea, controlul si coodonarea activitatilor financier contabile la nivel DRDP Brasov
precum si asigurarea drepturilor salariale ale personalului cu incadrare in prevederile
bugetore aprobate. (I0.2)
c. Conducerea contabilitatii, inrcgistrarea in contabilitate a documentclor justificntive in
confonnitate cu reglementarilc contabile avand ca sursa de venituri proprii si transferuri de
la bugetul de stat, asigurnnd masurarea, evaluarea. cunoasterea, gestiunca si controlul
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea
de intretinere si administrare, repnratii, modcmizari. constructii de drumuri. (10.J)
d. Coordonarea si indrumarea asupra activitatii referitoare la analize prcturi, haze de preturi la
lucrari, materiale. (10.4)
c. Coordonarea, indrumarea, controlul privind exercitarca si dcsfasurarea controlului financiar
preventiv, conform reglemcntarilor in vigoare. (10.5)

45
DIRECTI,\ REGION,\LA DE DRUMURl SI PODURI BRASOV
REOULAMENT OEORO,\NIZARE SI FUNCTIONARE

f. Coordonarea, indrumarea si controlul realizarii activitatii de incasare a veniturilor unitatii.


pentru cresterea incasarii nccstorn si diminuarea creantelor, in conditiile respectarii
prevederilor legale. (10.6)

Direclin Economica cste compusa din :


• (10.l.] Compartiment SCIM
• [ I0.2.] Serviciul Financiar, Snlarizare
• [ 10.3.]Serviciul Contnbilitale
• [10.4.] Serviciul Annlizn Preturi
• [10.S.] Compartiment CFP
• [10.6.] Departament Vcnituri
• (10.6. l.] Biroul Rovinietc
• (10.6.2.] Biroul AST
• (10.6.3.) Biroul Recupernri Creante
• [10.6.4.] Biroul Incasari Venituri

AtributUle structurilor runctionale subordonate Dlrectorului Economic.

JO.I. Compartimentul SCIM


Este subordonat Dircclorului Economic.

Scop:
I . Jmplcmentarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.

Atrib11tii :
Asig11ra sl rasp1111dc de :
10. l. l. coordonarea subunitatilor C.N.A.l.R.-D.R .D.P. Brasov in ceca cc priveste implemenlnrea
Sistemului de Control Intern/ Managerial;
10.1.2. clabornrea/ revizuirea (dupa caz) a documentelor si documentatiilor inteme privind
eficientizarca functionarii Sistemului de Control Intern/ Managerial la D.R.D.P. Brosov central;
10.1.3. secretariatul Comisiei pentrU monitorizaren, coordonarea si indrumarca metodologica a
implementarii si dezvoltarii sistcmului de control intern managerial al D.R.D.P. Brasov central;
I0.1.4. coordonarea elaborarii plnnurilor de masuri pentru implementarea rccomandarilorfonnulatc
in urma misiunilor de audit extern si a masurilor dispuse in unna misiunilor de control, aferente
proiccteJor cu finantare cxtcmn nerambursabila;
10.1.5. monitorizarea stadiului de implementare e recomandarilor fonnulntc in unna misiunilor de
audit extern/ a masurilor dispuse in unna misiunilor de control extern precum si a recuperarii
creantelor stabilite prin actele de control intocmite. aferente proiectelor cu finantnre extema
nernmbursabila;
I0.1.6. elaborarea rapoartelor de ncreguli, pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila;
I0.1.7. indcplinirea altor ntributii repartizate de Directorul General Regional sau Directorul
Economic.

10.2. Se rviciul Finimciar, Salarizore


Este subordonat Dircctorului Economic.

Scop:
1. Efectuarea viramentelor bancare din toate sursele de finantare si actualizarea evidentelorcu
privire la acestea .
2. Asigurarea drepturilor seloriale ale personalului cu incadrarc in prevederile bugetare
aprobate.

46
DIRECTIA REGIONAi.A DE ORUMURI SI l'ODURI BR,\SOV
RECiULAMENT DE OkGANIZAR£ SI FUNCTIONAR£

Atrib11tii :
Asigura si raspundc de :
10.2.1. inregistrarc:a tuturor facturilor emise de fumizori catre DROP Brasov in Registrul
Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata.
I0.2.2. centralizarea obligatiilor de plata pentru DRDP • central si SDN I - 5 si Sectia Autostrazi
aferente lucrnrilor de intretinere, rcparatii capitale, invc:stitii, reabilitari drumuri nationale si
autostrazi, eliminare a efectelor inundatiilor.
I 0.2.3. efectuarea platiJor afcrcnte proiectelor cu finantare din credite bancare aferc:nte lucrnrilor de
intretincre, reparatii capitole, investitii, renbilitari drumuri nationale si autostrazi, in limita asigurarii
fondurilor de catre C.N.A.1.R SA .
I 0.2.4. efectuarea platilor din veniluri proprii si transferuri de la bugetul de stat aferente lucrarilor
de intretinerc, reparatii capitale, investitii, reabililari drumuri nationale si autostrazi, in limita
asigurarii fondurilor de catre C.N.A.I.R SA .
I0.2.5. intocmirea lunara ajustificarii utilizarii sumelorprimitede la bugetul destat pcntru realizarea
lucrarilor de aferente lucrarilor de intrctinere, reparatii capitale, investitii, reabilitari drumuri
nationalc si autostrazi. in limita asigurarii fondurilor de catre C.N.A.I.R SA.;
I0.2.6. intocmirea documentclor i.n vederea efectuarii viramentelor bancsti reprezentand veniturile
DRDP Brnsov catre C.N.A.I.RSA;
l0.2.7. vcrificarea ordinelor si deconturilor de deplasore ale salorintilor;
I0.2.8. calcularea drepturilor soloriale ale personalului din cadrul DROPCentral (nvans i lichidare}
si 11 altor drepturi acordate confonn reglementarilor legate in vigoare, procedurilor interne;
I0.2.9. centralizorea necesarului de fond desalarii de la DROP-central, SON 1·S si Sectia Autostrazi,
Sectia Productie pe care ii transmite la C.N.A.I.RSA.;
I 0.2.10. efectuarea viramentele privind satariile personalului din DRDP-central, SON 1-5,SA si SP
I 0.2.11. intocmirea declnratia lunara l l 2 privind evidenta nominnla a asiguratilor i a obligaJiilor
de plotA cAtre bugetul bugetul de stat si al asigurArilor sociale si de sanatate si o transmite fa
C.N. A.l.R SA.;
I0.2.12 . elaborarea documentatiei privind cheltuicliJe cu salariile aferente DROP;
I 0.2.l3. intocmirca si transmiterea, in tennen, a darilor de seama statistice privind chehuielile de
personal;
I0.2.14. inlocmirea rapoartelor solicitate de catre echipele de audit intern si extern, precum si de
catre ecbipele de control cu privire la activitatea biroului;
I 0.2.1S. cineren cvidentci operative 11 scrisorilor de garantie existente in unilate;

8 l 0.2.16. informarea directiile functionale implicate cu privire la platile efectuate si Ia sumele


incosate;
l 0.2.17. inregistrarca zilnica a documentele intrate si iesite in/din serviciu;
l 0.2.18. codificarea, numcrotarea dosarelor si arhivarea documentclor;
10.2.19. intocmirea si transmiterea. in tennen, a situatici plotilor restanle si arieratelor lo C.N.A.l.R;
I0.2.20. efectuarea tuturor incasarilor si plotilor cu numerar ale DROP central;
I 0.2.21. intocmirea zilnica a rcgistrului de casa in lei si valuta;
l0.2.22. anexnrea documentele justificntive la registrele de casa si prednrea accstora la Serviciul
Contabilitate;
I0.2.23. depunerea zilnica a documentele de decontare CEC-uri la banci;
l0.2.24. depunc numerarului incasat ca venit al DRDP Brnsov la banci in vederea efectuarii
viramentului la C.N.A.l.R;
10.2.25. preluarea zilnica a extraselor de cont de la banci;
l0.2.26. indeplinirca altor atributii repartizatc de Directorul General Regional sau Directorul
Economic.

47
OIRECTlt\ REGIONALA DE DRUMURI SI l'ODURI BRASOV
REGUL\MENT DE ORGANIZARE SI FUNCTION ARE

I0.3. Scrviclul Contabilitate


Estc subordonat Direc1orului Economic.

Scnp:
I. Conducerca contabililatii, inregistrareo. in contabilitate a documentclor justifica1ive in
confonnilate cu reglemcntarile contabile avand ca sursa venituri proprii, crcdite inteme si
extemc contractate in numc propriu, transferuri de la bugctul de stat, asigurand masurarea,
cvaluarea, cunoasterea gestiunea si controlul oclivelor, datoriilor si capilalurilor proprii,
precum si a rezultatelor obtinute din activitatea de intrctinere si administrare, reparatii,
modemizari, constructii de drumuri si autostrazi;

Atributii:
Asig11ra si rasp1111de de :
J0.3 . 1. inregistrarea cronologica si sistcmatico a datclor, prelucrarea si pastrarea infonnatiilor, atat
pentru cerintele intemc ale DROP cat si pentru relatiilc cu organele decontrol si ahi utilizatori;
l0.3.2. verificarea documentclor,intocmirea notelor contabile de, conturi de capital,rezultatul
rcportat din rezerervc reevaluare, ,imobiliznri corporale si nccorporalc ,gestiune matcriale, datorii,
creente,decontari intre unitati si subunitnti ,casa, banco,cheltuieli si venituri;
I0.3.3. intocmirea si verificnrea balantei contabile lunarc pentru oclivitatea de intretinerc, reparalii
curentc si capital, lucrari de investitii ID patrimonial propriu al companic:i si public al statului
finantate din vc:niruri proprii, fonduri extcmc rombursabilc si nerambursabile, crcdite inteme si
exteme contractale in nume propriu respectiv de la bugctul de stat;
10.3.4. intocmirca balantei de verificare c:ontabila ccnlralizata lo nivel DROP Brasov, analiza si
verificarea luno.ra a balantelor de verificare;
10.3.S. intocmirea si veriticarea situalia analitica a conrurilor;
I 0.3 . 6. intocmirea Jurnalului pcntru cumparari, Jumalului pentru vanzari ,Jumalului pcntru
cumparari TVA la incasarc;
10.3.7. intocmirea si transmiterea lunar la C.N.A.I.R SA a declaratiilor fiscale: Declaratia 300
privind taxa pevaloaren adaugata, Declaratin 394 privind si livrarile, prestarile si achizitiile cfectuate
pe tcritoriul national;
I 0.3.8. intocmirea si trnnsmitcrco lunar la C.N.A.I.R a dcconturilor justificotive privind sumele
utilizatc in activitatc:a de intretincrc, reparatii capital, fonduri exteme rambursabile si
nerambursabilcsi investitii finantatc din transferuri de la bugetul de stat;
10.3.9. intocmirca situatiei privind realizarea lunara preliminata a veniturilor proprii si raportarea
[] lunara privind realizarea vcniturilor,
I0.3. IO. intocmirea si transmiteren la C.N.A.I.R SA- situatia cercetarea statistica trimestriala
privind comcrtul international cu servicii catre BNR.;
I0.3.I t. intocmirea si transmiterea lunar la C.N.A.l.RSA-situatie cu informatii financiare in relalia
cu ncrczidentii,altcle decal cele de nature invcstitiilor straine directe;
l0.3.12. asigurarca si prezentarca infonnatiilor si documcntelor, bazelor de date necesare intocmirii
doc:umentclor de catre C.N.A.l.R pcntru Raportul de audit;
I0.3.l 3. participarea la inventarierea anuala a patrimoniului si ori decite ori este nacesor;
I0.3.14. verificarea prin punctnje pcriodice a evidcntei scriptice cu evidenta faptica din cadrul
compartimentelor functionalc;
l0.3.l S. intocmirea registrelor de contabilitate obligatorii, respecliv: Rcgistrul Inventar, Rcgistrul
Jumal, Cartea Mare;
I0.3.16. indcplinirea altar atributii repartizate de Directorul General Regional sau Directorul
Economic.

48
DIRECTIA REGJONt\LA DE DRUM URI SI PODURI BRASOV
REGULMIENT DEORQ,\NIZ,\RE SI FUNCTIONARE

10.4. Servicful Analiza Prcturi


Estc subordonat Directorului Economic.

Scop:
1. Crearea si gestionarea unei haze de date cu preturile practicate de principalii fumizorii de
produse si servicii in vederea analizarii realitatii ofertelor de pret primite de la acestia si
identificarea structurii pretului in conformitate cu necesitatile compartimentelor functionale
ale DROP Brasov.

Atrib11tii :
Asig11ra siraspm,de de :
t0.4.1. intocmirea si octualizarea unei baze de preturi pentru principolele categorii de lucrari
specifice domeniului deactivitate nl D.R.D.P Brasov si o bnza infonnativa a preturilor prncticote de
pricipalii fumizori si producatori de materiale;
I0.4.2. analizarea si verificarea formarii preturilor pentru bunuri i servicii / lucrari ce unneaza a fl
achizitionnte conform referntelor de necesitate de catre compartimcntele functionale ale DRDP
Brasov;
I0.4.3. studierea periodica a pietei in ceea ce priveste preturilc principalelor resurse, solicitarea de
ofcrtc de la fumizori;
I 0.4.4. indeplinirea altor atributii rcpartiznte de Directorul General Regional sau Directorul
Economic.

10.S. Compartiment C.F.P.


Este subordonnt Direclorului Economic.

Scop:
Coordonarea, indrumarca, controlul privind exercitarea si desfasurarca controlului financiar
preventiv, confonn reglcmentarilor in vigoare.

Atrib111ii
Asig11ra si rasp1111dc de:
I 0.5.1. verificnrea ,.Proiectelor de operatiuni", pcntru acordarca vizei decontrol financiar preventiv
propriu;
10.5.2. elabornrea evidcntelor si rapoartelor in legatura cu activitatea decontrol financiar prcvcntiv
propriu;
I 0.5.3. emiterea unui punct de vedere asupra unnatoarelor aspecte din clauzele contractuale:
acordarea avansului si recuperarca ncestuia, constituirca garantiei de buna executie si eliberarea
accstcia, modalitatea de platn, penalitati pentru ncex utarea la termen a lucrarilor. Emiterea
punctului de vedere se va face numai pentru contracte.
10.5.4. indeplinirca altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Directorul
Economic.

10.6. Dep11rtament Vcmituri


Estc subordonat Directorului Economic.

Departamentul Venituri cste compus din:


• [10.6.1.) Biroul Roviniete
• (10.6. 2.] Biroul AST
• (10.6.3.]Biroul R uperari Creante
• [ I0 .6.4.) Biroul Incasari Venituri

49
DIRECTIA REGIONr\L\ DE DRUMURI SI PODURI BRASOV
REGULV.IENT DEORGANIZARE SI RJNCTIONARE

10.6.l. Biroul Rovinicte


Este subordonat Sefului Oepartament Venituri.

Scop:
I. Unmuirca gestionarii apticarii tarifului de utilizare a re\elei de drumuri nationalc din
Romania;
2. Realizarea activitatii de preluare/verificare/prelucrare/transmitere/unnarire/evidenta a
transmisiilor fiscale pentru PVCC/PVIPC/CP generate prin SIEGMCR

Atrib11tii
Asigura si raspmrde:
10.6.1.1. Rcalizarea activitatii de prcluare / prelucrare / transmilere / unnarire / cvidenta /
solutionarc a transmisiilor fiscale I financiare / juridice pentru PVCC / PVlPC / PVNIPC / CP
gencrale prin SIEGMCR;
I0.6.1.2. Realizarea activitatii de monitorizare / rezolvare / evidentierc a procesului de comunicare
/ nccomunicare a PVCC emisc prin SIEGMCR cu evidentierca cauzelor si cu luarea masurilor de
solutionare ;
I0.6.1.3. Realizarea activitatii de prelucrare t transmitere / monitorizare I evidentiere a
documentelor componente ale corespondentelor cu entitatile fiscale : primnrii / ANAF ( AFP /
AFPCM I DGAMC )
10.6.1.4. Coordonnrea nctivilatii de monitorizare l scmnalarc / evidentiere / solutionarc a
neconfonnitatilorsemnalate ;
10.6.1.5. Coordonarea activitatii de realizare a prclucrarii solicitarilor / comunicarilor de date l
infonnatiilor / documentelor specifice entitatilor abilitnte ( C.N.A.I.R / CESTRIN / SON / D. Juridic
J S. Finnncinr / S. Contabilitate / S. UIV / Serviciile de irunntriculari auto / Serviciile de evidenta
populatiei I Registrul Comertului I Primariile / ANAF ( AFP / AFPCM I DGAMC i
I 0.6.1.6. Coordonarca activilatii de realizare si mentenanla a procedurilor tehnice de cxecutie si
operationale pentru implemcntarea sistcmului de calilnte specific activitatii ;
to.6 .1.7. Realizarea informarii clare si corecte a clientilor atat in mod direct cat si prin materiale
scrise / afisaje / informari cuprinsc in pagini web / mass - media , ... ;
I 0.6.1.8. (ndeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Director
Economic.

10.6.2.. Biroul AST

u Este subordonat Scfului Depnrtament Vcniruri

Sco p:
l. Autoriznren efectuiirii lransporturilor cu vehicule rutiere cu masc ii sau dimensiuni ce
deplsesc masele $i dimensiunile maxime admise $i aplicarea tarifelor suplimentare de
utilizare a drumurilor de interes national, precum $i a tarifelor pentru ocuparea zonei
drumului.

Atributii:
Asig11ra si rasp11nde de:
10.6.2.1. Emiterea autorizatiilor speciale de transport pe ON confonn competentelor, cu
respectarea disciplinei economico-financiare;
I 0.6.2.2. Coordonarea si controlul activitatii de verificare a indeplinirii condiliilor telmice si de
dotare pcntru autorizarea firmelor si personalului aferent care executa servicii deescorta pentru
transporturilc pe ON;
10.6.2.3. Indrumarea tehnico - economics si legislativa a finnelor cu activitate de transport si a
finnelor beneficiare ale activitatii de transport;

so
DIRECT!,\ llECIONALA DE DRUt.lURI SI PODURI BR,\SOV
REGULAMENT DEORGANIZARE SI FUNCTION ARE

10.6.2.4. Asigurarea legaturilor functionalc si informationale intre Directin Regionala de Orumuri


si Poduri Brasov si : ISCTR, UP , ARR, Consilii Judetene si Locale, PFI PJ cu activitate de transport,
PJ cu activitalc de escorta a transporturilor , alte PFi PJ , mass - media , ... ;
10.6.2.S. Coordonarea colectarii - sintetizarii - raportarii datelor activitatii de autorizare speciala a
transporturilor rutiere;
10.6.2.6. Coordonarea activitalii de realizare si mentenanln a procedurilor telmice de exccutie si
operationalc pentru implementarea sistemului de colitate specific aclivitatii;
10.6.2.7. Realizarea infonnarii clare si corecte a clientilor atot in mod direct cat si prin materiale
scrise / ofisaje / infonnari cuprinse in pagini web I mass - media , ... ;
I0. 6.2.8. lndeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Director
Economic .

10.6.3. Biroul Recuperari Creantc


Este subordonat Sefului Departament Venituri.

Scop:
I. Asigurarea masurilor pentru recuperea creontelor inregistrate ta O.R.D.P.Brasov.

Atrib11tii:
Asig11ra si rasp11nde de :
I0.6.3. l. reprezentarea juridica a D.R.D.P. Brasov, in calitate de creditor, in fata instantelor
judecatoresli in vederca solutionarii litigilor care au legatura cu recuperarea creantelor pana la
solutionarca definitiva;
10.632. recupernrea sumelor reprezentand tarif de despagubire prevazute in procesele verbale de
contraventic cmise in baza O.G. nr. 1512002 si core au devcnit titluri e,cccutorii, precum si aoricaror
ohe creante;
10.63 claborarea documentiei privind obtinerea titlurilor executorii in vedereo recuperarii
creantelor D.R.D.P Brasov;
I0.6.3.4. elaborarca documentiei privind recuperarea creantclor D.R.D.P. Brasov confonn legislatiei
in domeniul insolventei;
10.6.3.5. gestionorca cvidentei cauzelor si/sau dosarelor ce au ca obiecl recuperarca creantelor
prevazutc in titlurile executorii;
10.6.3.6. infonnarea in scris, a conducerii D.R.D.P. Brasov, prin Rapoarte privind fiecare litigiu
solutionat defmitiv in defavoarea D.R.D.P Brasov pentru care este necesara scoaleren din evidenta
contabilia a creantei;
I0.6.3.7. infonnarea, in scris, a Directorul General Regional/ Directorul Economic si Comercial, prin
Rapoarte privind achitarea obligatiilor de pint.a stabilite in sarcina D.R.D.P. Brasov in unna hotnrarilor
judecatoresti definitive pentru cvitarea procedurii deexeculare silitaj
I 0.6 .3.8. indeplinirea altor nlributii repartizate de Directorul General Regional si Directorul
Economic.

10.6.4. Blroul lnc:asare Venituri


Esre subordonat Sefului Departament Venituri.

Scop:
l. Intocmeste situotin vanzarilor rovinietelor din baza de date a SIEGMCR (Sistemul
lnfonnatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare si Control a Rovinietelor) comercializatc de
catre distribuitori sidecatrc S.O.N./0 .R.D.P.

SI
DIRECTIA REOJON,\LA DEDRUMUlll SI rQDURI BRASOV
REGUL,\t.11:NT OE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Atrib11tii :
Asig11ra si raspm,de de :
10.6.4.1. derularea Conventiilor incheinte cu D.G.A.S.P.C. Brasov, Sibiu , Mures• Harghitn ,
Covosna pentru emiterea rovinietelor cu titlu gratuit in confonnitate cu prevederile Legii 448/2006;
10.6.4.2. verificarea documentele trnnsmise de catre DGASPC si elibercaza rovinietele cu tilu
gratuit in confonnitate cu prevederile legii 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
10.6.4.3. salvarea datelor (lunar) din baza de date a S(EGMCR (Sistemul Infonnntic De Emitere,
Gestiune, Monitorizare si Control n Rovinietelor) privind vanzarea rovinietelor decalre distribuitori
sidecntre DROP Brasov, SON 1-5;
I0.6.4.4. verificarea, In sfnrsitul fiecarei luni, a valonrii rovinietelor emise comparand baza de date
a SIEGMCR cu centralizatoarelevanzarilor aferente fiecarui punct delucru al DROP Brnsov precum
si corectitudinea dotelor de identificare a clientilor inscrisc in baza de date a SIEGMCR (CUI,
demunire, adresa);
10.6.4.S.intocmirea lunar n situotiei vcniturilor afcrente vanzarilor din activitaten de comercializare
roviniete de catre distribuitori din baza dedote a SIEGMCR;
10.6.4.6. intocmirea lunar situatia vcniturilor rezultate din activitaten de comercializarc roviniete
defalcal pe fiecare dislribuilor si transmite centralizatorul acestora la Serviciului Contabilitate in
( vederea inrcgistrarii in evidentelc contabilei
10.6.4.7. intocmirea lunar a situatiei veniturilor afcrente vanzarilor din PEAJ emise de catre
distribuitori din baza de date a SIEGMCR si lransmiterea acesteia la Scrv. Contabilitnte in vederea
inrcgistrnrii in evidentele contnbile;
l 0.6.4.8. operarea in aplicatia Ectorian n incasarilor aferente PVCC emise de Ceslrin Bucuresti
pcntru lipsa rovinieta valabila. Unnareste in nplicatia Ectorian stadiul incasarii PVCC emise de
Cestrin Bucuresti. Prezinta lunar conducerii DRDP Brasov nnaliza incnsarilor PVCC;
I 0.6.4.9. intomirea situatiei privind realizarea lunnra a veniturilor si transmitcrea acesteia la
C.N.A.I.R SA;
I0.6.4.10. incadrarea veniturilor DROP Brasov in indicatorii de perfonnanta comunicati de
C.N.A.l.R SA;
I 0.6.4.11. intocmirea lunar a situatici creantelor DROP Brnsov si transmiterea acesteia In C.N.A.I.R
SA;
I0.6.4.12. incodrarea valorii creantelor DROP Brasov in indicatorii de performnnta comunicati de
C.N.A.I.R SA;
I0.6.4.13. indeplinirea altor atributii repartizate de Directorul General Regional sau Directorul
Economic.
{J Cap. 11. Atributii cu caractcr c:omun

{I) In completarea atributiilor nominalizate la "PARTEA a.JJJ-a: ATRJBUTIILE STRUCTURJLOR


FUNCTIONAL£ ALE D.R.D.P. Braso,• ", in vederea organi:arii sifimctionariiacestora, se ,•a asigura
si se va rasp1mde de :

11.1.l. respectarea prevcderilor legislatiei nalionale si a reglementarilor inlemationale aplicabile


precum si a atributiilor proprii fiecarci structuri functionalc;
11.1.2. respectarea prevederilor procedurilor general aplicabilc activitatii D.R.D.P. Brnsov si a
prevedcrilor Regulamentului Intern;
11.1.3. respectarea prevederilor procedurilor specifice pentru realizarea atributiilor,
11.1.4. rcspectarea obligatiilor I responsabilitatilorstabilite prin fisa postului;
11.1.5. respectarea circuitului documentelor si a normclor inteme privind arhivarea accstora;
1 J.1.6. colaborarea pennanenta intre structurile functionale ale D.R.D.P. Brasov potrivit scopului
organizarii si functionarii tiecarci structuri, a limitelor decompetenta acordate;
11.l.7. colaborarea cu:
• inslitutiilc administratici publice centrale si locale;

52
DIJl(CTIA REGlONAtA DE DRUMURI SI PODUIU BRASO\I
REGULAMENT 01:ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

• persoanele tizice si /sau juridice;


• organismele cu atributii de audit, control si verificare;
• ale institutii si entitati nationale si intemationale
cu respectarea scopului structurii functionale, a limitelor de competenta si a prcvcderilor
legale.

(2) Structurile organizatorice core implementeaza contracte de nchizitie publica specitice realizarii
scopului lor ( in confonnitate cu atributiile nominalizate "PARTEA a-Ill-a: ATRJBUTIILE
STRUCTURILOR FUNCT/ONALE ALE D.R.D.P. Brasov ", vor asigura si vor rusp1mde de:

I l.2.1. intocmirca coietelor de sorcini, a notelor privind detenninarea valorilor estimate , a notelor
de fundamentare si/sau a oltor documente confonn procedurilor inteme privind achizitia publica;
I l. 2.2. verificarea realizarii de catre Prestalori l Antreprenori i Fumizori (dupa caz) a obligatiilor
contractuale;
11.2.3. verificareo documentelor si/sau documentatiilor elaborate de catre Prestatori / Antreprenori
/ Fumizori (dupa coz), precum si realizarca receptici produselor I scrviciilor I lucrarilor (dupa caz),
conform obiectului contrnctului;
11.2.4. acordarca vizei pentru "Certificare in prMnta Realilatii, Regularitatii si Legalilatii", pentru
"Bun de plala" si inaintarea fncturilor emise de Prcstatori / Antreprenori / Fumizori (dupa caz), in
vederea efcctuarii platii;

PARTEA a-JV-a: DISPOZITII FINALEST TRANZITORJI

Cop. 12. Dispozltll finale si tranzitorii

(I) Prezentul Regulament de Organizare si Functionarc intra in vigoare la data aprobarii prin
Hotararea A.G.E.A.
(2) Modificarca si/sau completarca prezentului Rcgulament de Organizare si Functionarc se
face ori de cote ori se aduce o moditicare structurii organizatorice a D.R.D.P Brasov.
(3) Prevederilc prezentului Reguloment de Organizare si Functionare consituie codrul
administrativ pcntru elaborareo/ actualizarca procedurilor specifice si a fisci postului de
catre compartimentele functionale.
(4) Prevederile prezentului Rcgulament de Organizare si Functionare si orice modificare sau
completare odusa prevederilor accstuin au caracter obligatoriu pentru snlariatii D.R.D.P.
(J Brasov si pentru conducerea D.R.D.P. Brasov.

PARTEA a-V-a: ANEXE

A11e. a I : Organigrama D.R.D.P. Braso'1


A11exa 2 : Abrevierl

AGA - ADUNAREA GENERAL.A A ACTIONARILOR


ANAF -AGENT/A NATIONAlA DE ADMINSITRARE FISCALA
ANIF -AGENT/A NATIONALA DE IMBUNATAT/RI FUNCIARE
ANRMAP -AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI
MONITORJZAREA ACHJZJTIJLOR
ARR - AUTORJTATEA RUT/ERA ROMANA
BDCE - BANCA DE DEZVOLTARE ACONSIUULU/ EUROPE/
BDTR - BANCA DE DATE TEHNICE RUT/ERE
BEi • BANCA EUROPEANA DE INVEST/Tl/
BERD - BANCA EUROPEANA DE RECONSTRUCT/E SI DEZVOLTARE
53
OIRECTI,\ REGIONAL,\ DE DRUM URI SI roDURI BRASOV
REGUL\MENT 00 ORGANlZr\RE SI FUNCTIONARE

BIRD • BANCA INTERNATIONALA DE RECONSTRUCT/E SI DEZVOLTARE


CA - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Al CNANDR
CESTRJN - CENTRUL DE STUD/I TEHNICE RUT/ERESf INFORMATICA
CIC - CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE
CNAJR - COMPANlA NATJONALA DE ADMINJSTRARE A JNFRASTRUCTURJI
RUT/ERE
CQ - CONTROL DE CAL/TATE
CTE - CONS/l/UL TEHN!CO - ECONOMIC
DN - DRUMURJ NAT/ONA.LE
DPR - DIRECT/A POLIT/El RUT/ERE
DRDP - DIRECT/A REGIONALA DE DRUMURJ SI PODURJ
ITC - INSPECTORATUL TERJTORJAL IN CONSTRUCT/l
JTM - JNSPECTORATUL TERJTORJAL DE MUNCA
MT - MINISTERUL TRANSPORTURJLOR
PAAP - PROGRAMUL ANUAL Al ACIZITIILOR PUBLIC£
PUG - PLANUL URBANlSTIC GENERAL
,.
PUZ - PLANUL URBANISTIC ZONAL
(, PVCC - PRDCES VERBAL DE CONSTATARE CONTRAVENTJE
RK - REPARATl/ CAPITAL£
REVISAL -REG/STRUL GENERAL DE EVJDENTA AL SALARJATJLOR
ROGOP - REGISTRUL OBL/GAT/llOR GENERATOARE DE PLATA
SDN - SECTIE DE DRUMURJ NATIONAL£
SEAP - SJSTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZJTJJ PUBLJCE
SF - STUDIU DE FEl.ABILJTATE
SIEGMCR - S!STEMUL INFORMATIC DE EMITERE. GESTJUNE, MON/TORJZARE SI
CONTROL AL ROl'INIETEI
SMQ - SISTEMUL MANAGEMENTULUJ CAUTAT/1
CJZD - UT/Lil.ARE ZONA DRW, ,J

S4