Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNA FURETI

JUD. VLCEA
-PRIMARTel.fax. 0250 / 842496
D I S P O Z I T I A NR.311
PRIVITOR LA: reorganizarea comitetului local pentru situatii de urgenta
PRIMARUL COMUNEI FAURESTI,JUDETUL VALCEA.
Avand in vedere referatul doamnei Radoi Alina Maria,secretar in cadrul
Primariei comunei Fauresti,judetul Valcea,inregistrat sub nr. 2392 din 03.08.2015, prin care
propune reorganizarea comitetului local pentru situatii de urgenta la nivelul localitatii
Fauresti,judetul Valcea.
In conformitate cu prevederile O.U.G.nr.21/15.04.2004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta ,cu modificarile si completarile
ulterioare,H.G.nr.1491 din 09.09. 2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind
structura organizatorica, atributiile,functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative
pentru situatii de urgenta si art.63,alin.5,lit,c din Legea nr.215/2001,privind administratia
publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art.68,alin.1din Legea nr.215/2001,privind administratia publica
locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare:
Emite urmatoarea:
D I S P O Z I T I E,
Art.1.Se reorganizeaza comitetul local pentru situatii de urgenta la nivelul
comunei Fauresti,avand urmatoarea componenta:
1.Tirvuica Ion
-primar
- presedinte CLSU
2.Maciuceanu Daniil -viceprimar
-vicepresedinte CLSU
3.Radoi Alina Maria -secretar
-membru
4.Eia Ion
- sef post politie
-membru
5.Robu Elena Lucretia -medic familie
- membru
6.Racanel Armand Gabriel -dir,scoala Fauresti
-membru
7.Chirita Gheorghe-Cornel -sef.SVSU
- membru
Art.2Secretariatul tehnic al Comitetului local pentru situatii de urgenta se
asigura de Centrul operativ cu secretariat temporar in urmatoarea componenta:
-Bungetanu Romeo - consilier superior
-Cojocaru Florentina - referent superior
Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica :
-Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea
-Institutiei Prefectului-Judetul Valcea
FAURESTI, 311/ 03.08.2015
PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
ION TIRVUICA
SECRETAR,
RADOI ALINA MARIA