Sunteți pe pagina 1din 8

5 SEPT EMBRIE 1900 10 1-1.A.Nit to ANUL 111 No.

27 (109)

FOAM PUBLICATIE ENCICLOPEDICA SÉPTAMANALÀ. REPACTATA PE UN COMITET '


'
Directorul p ute noun us C. C. CARLOVA t R.E,DACTIÀ I TIPOGRAFIA : Directorul pa"rtei literare: ILIE IGHEL DELEANU
,..,...--- s 4 -,......_
4+ Abonamentul: 5 lei pe an in toata tara .-34=.
i ittreuiftEFri 37 STRADA ACADEMIA' 37 4* Anunciurile: un lei rindul pc pagina 8-a .-3.-
1011 ' ttttttttttttttt .se r]/E 4114261111V .1..1111111111.0.1411111111111111111..11111:!11.1..1,11111111111

ceiú insulta iar nu discuta. Il preve- iadá de tineri cari aü luat locul targo-
Antisemitismul la not nim mai dinainte de un fapt : de o vetilor de la bariere, acestia s'ad in-
cam data nu facem personalitdti : ne rolat in ceata celor din centru, slu,j-
II espunem pur si simplu pare., noas- , bele Statului s'ad completat, cele in-
Fiind o prea mare scurgere de timp tre sincere si desinteresate-repetarn ' fiintate din nod d'asemenea, si tot au
intre articolul precedent si acesta, sä'l . -sincere, caci suntem convinsi ca tot inceput sa mai rimde ici-colo candi-
resundim pe cel trecut": Am admis ca,
I
omul, tot romanul ca mintea linistità dati- pe din afara.
in actuala organisare economicä a O- va fi de a noastra pare.; desintere- Acestia sl-aa indreptat ochii spre
rd noastre, cosmopolitismul larg ar fi sate, cad nu vandal cu scrierea aces- . comert, spre industrie. Cari ad fost in-
o pierzare pentru natiune, ca una care tor articole nici subventii, nid facere teligenti ad biruit, s'ad ridicat, si-ad ,

nu e inca otelitä in lupta pentru trait"' de nuoi cititori, ci sá servim o causa facut loc printre cei streini, ba chiar
-ca Wile din occident - si ca atare slant& o causa mare, careia ne-am a- i-ad intrecut, dov eat avem multe : fórte
am admis nationalismul, lupta contra lipit de la primul numár al Foaei Po- multe firme romanesti cal î fac fala co- .

streinismului, antisemitismul : manifes- pulare : aceea de a nu Pisa sá cazd in ! mertului roman, multe fabrici cari fac
tat ins printr'o miscare demnd, ono- rafilcire populatia ruralá, careia noi ! concurenta similarelor streine.
rabila, doar pe -tdramul economic. am dedicat aceasta publicatiune, i pe In vremea cand comertul a fost li-
Inainte de a scri articolul de mai care dd. antisemiti actuali
. vor s'o im- sat numai pe mina evreilor, färä indo-
la vale, trebue sii facem o spovedanie pinga in pacate. iald cii acestia se imbogdtead, - dar,
sincerä i desinteresatá, cum tot d'aun Tot de acest spirit am fost cilia, din fericire, banii tot in tara rdindnead,
am scris in aceasta gazeta, aceea ca : ziti si and am scris articolele Socia- nu se intampla cum se petrece cu ma-
noi nu suntem nid antisemiti 5 i nici lism& la noi, cand am combatut mis- joritatea celor alti streini cari se im-
filosemiti : suntem oameni, suntem cattle tardnestf, i efectul l'arn cons- '
bogatesc aci si pleacii apol cu avutul
buni romanY. Ca oameni, ne plac toate tatat noi singuri i l'ad observat pi lor din tara, secand Romania de un
natiunile care ne sunt prietene, i prie- !
alte persoane demne de toata stima, I
stoc metalic important.
teni ne-ad fost i ne sunt incá-avem prin numeroasele scrisori de aprobare Crisele economice in sa, s'ad sutcedat
convingerea ovred cart locuesc Ro- si de esplicatiuni ce ne soseail de la , de o vreme, intrarea in comert a mul-
mania ; ca bunt rômani, cautam a ne inyátátori, preoti i locuitoril comune- tor, foarte multor tineri romini cari fac o
ingriji mai intaid de fratii nostril: i apoi lor rurale, abonati amici ai nostril.
i concurenta mare evreilor, prin faptul
a da panea ce prisoseste streinilor, Prin urmare, inarmati cu convingerea ca sunt preferati de populatia romand
evreit sunt sfreini fata de rude, amid parerilor noastre, acuzati sad nu de , Ai incurajati de guverne, a facut ca le-
pi eel l'alti romani. Dupd ce acestia antisemitil actuali ca suntem filosemitf, i genda fabuloaselor bogatii concentrate a
vor fi saturati materialiceste i sufle- de evrei ca suntem antisemiti, putin ne : in manele evreilor sa'st piarza din fai-
teste, atunci vorn da cu pläcere i ce- pasa, trecem inainte. mä, ca ei, in ceea mai mare parte, si
lor ce ne inconjoara. E o teorie ego- !
sdrateasca, cheltuinct cu existenta ceea
istä acésta, asa e, dar e naturalä. Si.. pentru tara noastra, prea mare
Cii ce stranserd odinióra, pe timpuri bune,
Uaturalia von turpia sunt. aglomeratiune a evreilor, mai cu seamä pi sá ne ofere ast-fel tristul spectacol :
In o serie de articole, acum cate-va inteunele localitáti, din Moldova, con- mahalale intregi in Bucuresti, Iaî, Bar,.7.
luni, am combatut socialismul la noi. stitue un pericol -in actuala situatiune lad, Botosani, etc. coprinse de o sara-
Articolele aft fost dureroase pentru economica in care ne gasim - este ab- cime ovreiasca care-ti inspira-
sarlatanii socialismului roman, i-ad us- solid incontestabil; dar cä pericolul nu de antisemit ai fi,-cea mai crestineasca
turat, le-ad sburlit parul i el ne-ad räs- e atat de gray in cat sa ne perdem mild, prin aspectul mizerabil al acelei
puns injurandu-ne surugieste in Lumea ratiunea i sd cautam a'l inldtura prin populatiuni aproape muritoare de fóme.
d-lor, in vreme ce noi spuneam ade- devastárl si incanriri sdngeroase,--a- I ! Daca am arunca o privire retrospec-
väruri, in vreme ce noi pronosticam aceasta este iaräsi absolut la mintea o- I tiN si am judeca cu desdvarsire ne-
lucruri ce s'aa intrupat in urma in fapte : mului. prätinitori, am vedea ci Romania n'a
ca socialismul n'are ce cauta la noi, Am zis in nuindrul trecut ca, atata avut sa sufere absolut nici o .'pagubi
un plus de muncitori -n'avem, neavand timp cAt agricultura producea, cat ta- de la evrei pana acuma. Si zicem
industrie i deci se simte lipsa de ranul si fiii taranaluf se marginead in pana acuma, caci de acum inainte se
brate ; proletariat intelectual n'avem : hotarele comunei lor natale, care putea schimba chestiunea, de acum inainte
d'abea ii lei licenta sad doctoratul sal hraneasca din belsug, cat timp trebue a ne ingrijora chestia streinis-
targovetul de la mahala facea pe mun- mului si a considera pe ori-ce strein ca
esti numit in slujbd-dect n'are ce cá-,
uta o injghebare care represintä toc- citorul targovetuluil din centru, iar a- elementul unui pericol national. -

mai ceea ce n'avem noi. Faptele a cesta furnisa statului functionarii, in Prin inteligenta lor acutá, aplicatä
dovedit ca avem dreptate : peste vre- vremea aceea imigrarea evreilor a fost in ramura comertului, evreil ne-ad ri-
o 2 luni de la scrierea articolelor, d-1 placutd tuturor, necriticata de nimeni, dicat aceastä sursa de bogatie natio-
Vasile Mortun, seful socialistilor ro- cad ei umplead un gol : creiad co- nald, ne-ad pus in relatiuni cu toatá
mani, la banchetul ce sarbatorea in- mertul, de care not romanii fugeam lumea, ne-ad facut cunoscuti tuturor
scrierea sa si a altor socialisti distinsi cu 0-roazd.
6 popoarelor.
in clubul liberal, sustinea aceleasi te- Vremurile s'ad schimbat : pamantu- Prin legdturile lor de rasa care se
orii ce le lansasem not cu lunA inainte. rile nu mat daú atata; America ne face iubeste, in care exista o putere de
Cele mai jos coprinse vor face poate concurenta, asa cá marele isvor de cohesiune extra-ordinar de mare, eT
ca un ziar antisemit sa se enerveze si bogatie al Orel a inceput sá sece, pe ne-ad inlesnit creditul, ni Fad creeat
sa ne insulte,---rfincica acel ziar de obi- zi ce trece ; de la tará a plecat o ple- chiar, si in loc de a faCe afaceri co-
2 FOAIA POPULARA

merciale neinsemnate prin propiele nós- tul Petre era mereu zápäcit de anti- - Un suflet dupa pl. pamânt con-
tre mijloace imediate, am fAcut, gratie deschideri i inchideri de use in cit Il tinua serafiimul, a propus Prea Inaltu-
creditului, operatiuni gigante. auzii spunind unei garde de ingeri ;
. - Sa-i dea concesiunea exploa-
Popor muncitor, unde travaliul se - Par ea am fi pe pämint lumea tare! aurului din steaua Soarele.
imparte in toatä familia, toti ia o par- acI era mai politicoasa altä data. Majoritatea sufletelor isbucnirä intr'
ticica din ceea ce compune energia- Nenumaratele suflete care se gaseau un ceresc hohot de râs, care cutremura
toff produc i totí consuma, asa ea' ad in anticamera infinite a raiului incepu- boltele aulei.
dat o forta imensä circulatiunei bogä- se conversatii, in grupuri, grupuri. in - Aveti de gaud sa facet/ o datá,
tiei nationale. limba universalá a sufletelor. striga sf. Petre, agitând cheile ame-
In politica n'aü intrat, fie pe deo- Unii erau veniti din Sirius, alti din nintator.
parte legile existente care i-ati impe- Alciona, alti din Nega, am gäsit chiar Sufletele se rusinara, dar micul se-
dicat, fie chiar cal eel incetateniti a- si citi-va cunoscuti dupä Pamint, dar rafim, obisnuit cu bruschetea sfântului
/read firea lor pornita spre alte aptitu- de cati mä cam miram, cá implora continua.
dini de cat aceastä esercitare a drepturi- gratia divina, de oare-ce erati pore- - Stiti cc a facut. Prea Inaltul Pa-
lor politice-asa ca nu le putem aduce cliti pe pamânt ca Ord suflet-impru- rinte ? A dat ordin sa... fie trimes iar pe
nici o invinuire, ca Fanariotilor odini- mutase de sigur vre-unul pentru oca- planeta luI.
oara, ca Bulgarilor locuitorl ai Do- zie de acum. - Oh !... facurä sufletele ingrozite.
brogei acuma, de a ne fi varat tara Curios sa still cat mai multe, ma - Un altul a cerut mai zilele tre-
in vre-un impas. strecurai prin toate pärtile, furand cram- cute, ca sá li se dea dreptul sufletelor
Li s'aii pus in spate ovreilor, de ca- peie din conserevatiunile ce se tineaü, de a-si alege deputati pe langa Inal-
tre antisemitii actuali, chestia alcoolis- apoi ma apropiai de locul uncle doui tui Scaun ceresc ca sA poatä sä faca
mului la (alit arhangeli, cu sfânta Fecioara, formaü politicä si dad nu mä insel era tot
Dar oare ovreii sunt vina cii, din comisiunea de cercetare a sufletelor. dupa planeata pamant:
nenorocire, sate intregi a calzut prada Un lucru trebuie remarcat, sufletul Prea Inaltu l'a trimes lui Scaraoschy
acestui flagel numit alcoolismul ? Dar nu mai stie sal mintä, involuntar spune care a inagurat de multä vreme po-
in satele din care evrei aü fost expulsati tot, fara sal ascundä nimic. lica in principatul lui, dupá indemnul
perit-ad carciumele ? Oare in satele, si - De uncle esti ? intreba sfanta Fe- tot al mai multor pamanteni numiti
cele mai multe sunt acestea-in care cioarà. bulgari.
evreul n'a pätruns, nu existä alcoolici ? - Din Klimit, planetä a stelei Al- - Oh !... oh !...
Dar ce s'ar fi facut oare paragraful debaran. Si sufletele incepurd sacs./ batá joc -
veniturilor, asa de umflat, din budge- - Ai fost barbat ori femeie ? de planeta noastrA; simtii o mare rusine
tul ministeruluide finance, dad nu exis- - Si-a omorat bärbatul, zise un ar- si eram gata sä plec, dar serafimul
tad carciumarii cari sä plateascá licen- hangel ce rdsfola un irnens dosar ce- mai zise incet ;
ta ? Si de ce guvernele, dad vedead resc. - Sti nu credeti insá cá nu sunt si
pericolul, dad pericol era, nu opread
pe streini a deschide stabilimente de
-- SADinintre.
gelosie, -continua, cel alt. oameni defectuosi aci, printre cei mart
sunt destui
banturi spirtoase, dupe ce le toleraü Si sfânta Fecioara concedia sufletul Si micul rautácios serafim, uitându-se
resedinta la tara ? radios. cu coada ochiului spre sf. Petre, zise :
Chestia alcoolismului e o afacere Sf. Petre, cáruia I se spuse acest - Sf. Petre nu e tocmai sfant.
tristä i trebue s spunem, in treacat, caz ciudat deschise usa sufletului mur- Multimea nu mai astepta sä i se
doar doitä vorbe : chiar dad statul ar murând ! spunä alt-ceva si isbucni iar in hohote
infiinta monopolul alcoolului, el tot va -0 sä dea drumul la toatä lumea. de ras.
avea interesul ca sä se consume cat Minunat de asa judecata, ramasei sA De asta data sf. Petre, uitandu-si
mai mult alcool : taxele acestei otrave mai ascult. de demnitate, veni in mijlocul adu-
dulci vor forma niste ponderabile sume närei i descoperi pe serafim.
din budgetul veniturilor statului, asa Un alt suflet fu primit fiind ca. toata
viata lui fusese inchis la puscarie.- - Ah !... tu esti strengarule, te void
ca vom asista la tristul si caraghiosul Era un biet pámantean de a-I nostri. reclama raga's] Prea Inaltului Sf. Petre '
spectacol : pe de o parte statul, calduzit si voi sal de ao lectiune vorbaretului se-
de nobilul sentim ent al pazei scincitd tei
Un altul insä fu isgonit cu mare ru-
sine, fiind ea scrisese intr'o vreme o rafiim.
populaliunei, infiinteazci monopolul alcoo- Se produse o mare im älmAsald si
lului, spre a pune stavilet belutorilor, jar poemä imensä, in care lauda in cele
mai proaste versuri puterea divinä. fugii imediat ; nu 'mi-ad pläcut nici o
pe de alta, acelasi stat, ea negustor, in Asteptam cu mare nerábdare ran- data. scandalurile.
spiritul lui comercial, va impinge luau- dul merit dar inaintea mea eraü deja In acel moment imI auzii numele, -
rile panel la esteem ea sa se consume Mt alergai intr'O clipä.
mai mult marled i sci realiseze ast-fel multi altf.-Asa dar plecai iarasi prin
,

multime, care discuta cu aprindere ca- Emotionat, asteptam intrebarile.


cat mai mare venit. Dupä ce spusei cine sunt si dupa ce
Acestea asupra pericolului alcoolis- zurile judecate.
Intr'un loc, un serafim era inconju- arhangelii se cam strambara putin, au-
mului. uzind cä sunt dupä pämant, Sf. Fe-
rat de cat mai. multe suflete, care i
In no. viitor continuant. UN BUN ROMAN cereaft explicarf, despre ce e dincolo. cioarä ma intreba :
Ou. Serafimul cu un mic aier de impor- - Al facut politicá ?
tantA, le tinu un discurs curios. - Nu
-E fericirea - Ai scris versuri?
ta poarta raiului absolute' pentru voi
acolo, e ade ärata viatä cereasca ce - Nu.
Mé aflam in sfirsit la poarta raiului, nu se poate descri,-Acei call ati iu- - Ai fost un orn insemnat ?
- Nu.
ori-ce discutiune filosoficä era de-acum
descurcatä, spirtualistii aveau dreptate.
bit pe pamânt, i cárora fiintá iubitä
fie cá a fost rapita de vre'un arhan-
gel, fie cá nu v-a iubit, o yeti gasi in
- Ce-al facut in viatá ?
- Am trait viata altora si pe a
Eram un simplu suflet, des-
mea am visat-o.
bracat de off- ce inveli§ material i in
compania a milioane de alte suflete a-
imperiul ceresc, dor gandindu-va la ea.
Dar iubirea cereasch nu se aseamana
intru nimic cu cele pamântesti, e o e-
- SA intre, zise sf. Fecioarä cu
glasul ei blajin si sf. Petre ma bätu
steptatu sA mi sä ia interogatorul, prieteneste pe umär, inchizand usa dupá
pentru a se sti dacä in adevr meritam terná contemplare, un etern miraj al
a intra in locasul eternei fericiri. unui suflet in cel-l-alt suflet. mine, pe când afarä poporul de suflete
Din cind in cind gingatica use de aur se E curios insa cum se gäsesc suflete, fäcea o gälägie infernala asteptandu-si
deschidea, un arhanghel sau un inger isi care nu se astampara nici in imperiul fie-care rândul.
ceresc, mai deunázi, un suflet, un pa- VICTOR ANESTIN
intindea aripele i sbura spre planetele
nenurnarate de care universul e popu- mântean.
lat. La auzul cuvintului pámintean imi in-
Altii veneau grabiti, aferati, si sfin- cordai toata atentiunea mea sufleteasca,
POA IA POPULA RA 4_
3

Ei! -
spre autoritati i cu «cel alt» inca n'a
dat ochii, atunci e mal mult ca sigur
de minune, insal de acum, cu aceastä
ocaziune, remase bund creata o noud
cd in acea zi va avea un ca§tig mal categoric- de mu§terii : aceia care pre-
e câte off a mea privire deosebit, ca musteriii vor Lisa pitacul tindeail sa citeasca maT inteascuns cate
JSpre ochi-ti mari imi indreptez, lor - cei mai multi - in tdscuta lui, patru §i cinci jurnale pe zi, §i sa plá-
Citind intreaga fericire, pentru tejgheaua lui Steinberg ! teascá abia pe unul din ele, (land in'
Care de ani o tot visez, 5i asa, cu frica in spate, trebue sá apoi pe cele alte.
alerge el cu vravul de jurnale la sub- Acestia furd musteriiI eel' mai clon-
Eu simt cum pe minut ce trece, tioarä, cu täscuta la §old, sa rabde ar- tosl cu el §i ast-fel trecu acel timp
Imi trec i zilele-mi senine, sura soarelui de yard. asucland pima la greti, dupd care asta-zi Jurnalistul ii
Purtând cu zâmbetul tau rece, piele §i SA lase la unii jurnale chear urmeazä regulat aceleasi bune afaceri !
Indureratele-mi suspine. fard a le a§tepta plata atunci, numai Seara, regulat iT face socoteala cind
§i numaI sa pieta fi mereä inaintea da pe seama librarului: magma' jurnalela
Caci am citit pe alba-ti fatâ celui-alt, mereti inainte. rämase, le socoteste,numrd liana prinsi
Zadarnicia vietei mele, La autoritatf insá, e ceva mai greti. pe cele vandute i scoate ca i se cu-
Si asi putea visa o viata, Aci, sunt cloud curente ; unia cum- vine remiza a ate zece bani de fie-
Sub ochi-ti reci ca doui stele. para. de la evrea, altii de la romanul care lea, altä data chear panä la un lea in-
Coco I. A de la Cafenea,-aceasta insä de multe treg, alte ori unul §i ceva, dupd puterea
.
ori §i dupä curii sunt impartiti mu§te- vanzärei din acea zi ; dar de la cei ce le
- 41I riii cu creditul acordat - insd adesea db pe credit are cam mult de inca-
ori acolo, ceT doui vanzaltori de jur- sat, o sumá destul de insemnatd, i se
JURNALISTUL nele se intalnesc fatä in fatá
Atund ca doI dusmani de moarte,
! opre§te de aci, din remiza, regulat tot
pe cdte jumdtate, pentru cd librarul
Asa'i zice tie-care. et se scruteazd fioros cu privirile, li are nevoe de o socoteala regulatä...
Vinde el jurnale de la libraria Iu se urea sangele in cap de atata ciuda, Si, Jurnalistul plecându-se la o ase-
,Steinberg. sunt par'cá gata sä se insface, dar des- menea socoteala in fata stäpanuluI sad
Un tip pe fata cdruia de obiceiii fac mai mult masinaliceste ziarele ce- care pe de asupra ii db. inca i man-
poti ceti nevoia si grija zilei de miine. rute, mai mult le arunca la mesele favo- care pentru cele .alte sericii ce i le
In fie-care dimineata, mai intdi a- - rite §i din not' dau busna afara pe stradä face, dupä o manna de o zi de alerga-
puca drumul la Postal, de unde tidied croind'o la fuga unul la Prefecturä, celalt turd in sus si in jos in toiul cáldurilor,
pachetele cu jurnale ; trece de le nu- la Tri bunal, i pe urmä la Primärie, la Ca- apuca cu läcornie cei ca.ti-va gologani
marti la librdrie, le aseazd intr'o ordine sierie, la Judecatorie, a ea' etc. ur- de cate zece bani de pe tijghea ce
cum ii convine lui mai bine §i mai marindu-se tot ast-fel unul pe altul, i se cuvin §i'I strecoara cu sgomot in
usor pentru vandut musteriilor, lasä a- pand '*1 vdd ispravitd cursa lor din a- buzunare.
colo cate-va de probá i pe urmá cu cea zi*. Dupä aceia, seara pand tiirziu, rä-
aceiasI grabd ca in toate zilele, ese in Intr'o vreme insá, urm'd un timp mane de ajutor pe langd librdrie, unde
strada, trece cu vanzare'a pe la Cafe- greä pentru el, care tinu aproape câte-va se si Judea.
nele, prin piatä; luand'o de aci in spre saiptamani. Adesea, noaptea târziú, cand lampa
auto ritati. Cel de la Cafeneaua lui lordache, tot mai arde in libräria lui Steinberg,
Ca de obiceiii, la cate un colt prin incerca o rasbunare bunä, pornind prin- luininând a§a minunat cele din 'näun-
piata, unde se observd- lume mai multä, tr'e toti musterii, un curent tare con- tru, papusele in§irate de la geamuri,
de departe nurnal ea'si indreptd gla- tra ad' ersarului, a vechiului jurnalist oglinzile mid. de masa grámädite la
suf strigänd a§a ca din treacät : cum ca, adicd de ce s'ar cumpara jur- un loc cu calimdri de toate márimile
- « lurnalele de tat ca asasinarea lui nale de la acesta §i nu s'ar incuragea pentru biurouri, tablourile de pe pe-
Hubirt i imigrarea evreilor» or «Ade- un roman, care si el singur ar putea retI cu culóri strigkoare ori diferitele
viral la Sofia, Epoca cu arestarea Bul- satisface pe fie-care tot a§a de bine. muzicute de alamd. lustruitd, Jurnalis-
gar id » etc 'Resultatul fu sdrobitor de o cam datä, tul stand mereil pe btincuta de gall
Si, musteriii dau nävalä, se grämd- act' chear pang, din eel ce datorea5 pe trotoar, aproape dormitind de obo-
clese mereti in juru-i la sa fie-care pi- evreului oare-care sume insemnate, se sealá, are incä in'ainte par'cal scena vie
tacul cuvenit, descärcand ast-fel ince- &Aura' repede de partea.... cestuilalt, a celor de cu
tut pe Jurnalist de marfa JuL abandonand pe un strein care pe langa Si, acum in asta-seard, se da prada .

Dar are el o grija, care'l tortureazi aceste motive mai avea inca i urata 'aceloras1 gandurl dupa ce avuse o blind
in fie-care zi paná la amiazd, care'l -manie de a'i incornoda cu pretenti- zi
face in toiul unel bune vanzarl, maT unile lui din cand in cand.
ales cand se gäseste prin piatä unde Si cu drept cuvant. ...Colt cu farmacia veche, aproape
se intrunesc cele 5 drumuri, sa se uité In acel timp greil insd, nici Jurna- de berarie, iatä ca desface mereä la
cu grija i oare-cum sperios, in colo listul nu se descuraje act multe stie el, jurnale, sunt multi imprejurul lui, multi
§i in coace, o grijä de pe urma ca- vechiti in asemenea meserie unde' cer Patriotul, Adevarul, Epoca, Seco-
reia a trebuit de multe ori sa peardä de aproape sase ani, tot vinde la jur- lul, Apararea etc. si tot cer mereil de
chear o bund parte din mu§terii. nale, cärti, reviste,-cunoaste el multe toate §i intind ni§te mini lungi spre
Ca din senin poate sä'i easa inainte surubärif de acestea i le cam stie §i dansul §i el strange bani multi in tat-
dusmanul lui, cel cu jurnale de la Ca- leacul, §i de aceia, risca atunci de puse cuta i desface cu o iutealä ca de
feneaua tut Iordache §i atunci e greu in mi§care uu plan potrivit ocaziunei. mainá sulul gros de jurnate, ce tot
de tot, vine vremea numai de cat pe Si iata cum : se mic§oreazä vazänd cu ochil par'cá...
'ntrecutele. Mai lärgi creditul, mal se agatä mai Ce noroc mare pe dansul, cá cel de
Asal Meru. rar de creditori, prinse a se pune de la Cafenea nu se vede Inca!
Si, totusi. jurnalistul se erede in pro- tot cu binisorul pe langa musteriii cel 5i trece . iar in'nainte i iar se o-
fit, cáci cel alt. adversarul tut', in fie- mai ciudosi cu el, le oferi câte mal pre§te aci, la Cafeeaua Noud, sunt
care dimineatä are mai intai de scos multe jurnale de o datá i numai pen- tare multi, mai tot - n-iusterii de ai lui
«Universal» de la Gard, ceiä ce'i con- tru citit, nepretinzandu-le doar nici o pi inca din eel bunt de plata; toti stati.
suma deja ceva timp, i dupä aceia platá pentru acest bagatel, i eke la mese, joaca cärti i bead cafele in
trebue sa scoatä cele alte ziare de la altele. - asteptarea jurnalelor de 'dimineata,...
Postal, rämanand ast-fel ceva in urmä Aci se invârtea cheia afacerei. iatä norocul unde era, eä el singur are
cu vanzarea, cu totI cel de cdte 5 ' Cu timpul, ca prin farmec, se aplanä de fdeut §i aci o bunä vanzare, cum
bani luati pentru « Universal» vandut totul, Jurnalistul ii recastig vechia induntru in Cafenea sunt peste cinci-zeci
Cator-va pasageri la gard. simpatie a celor mai multi musterii- Si mid ales tot din acel care'l cumpard'
Deci 'Ana aci ii vine ¡mil jurna- poate §i pentru ca se fiicuse el asa lui zilnic cate doud §i trei jurnale
listului, pana sa ti parcurs prin piata, mai bun si cerea mai rar la 'mil din Acu noroc...
cad dacä a apucat el intii drumul cele datorii-si lucrurile se indreptarä Se opre§te el o data in pragul usei
1/4
4 FOA IA POPULAR,'

deschisa mare in laturi si bare-cum e cel maI bine- servit ziar, in ceea de murä din sala de- disectie a tristului.
bucuros strigä cu glas tare : priveste stirile din streingtate. locas, Morga.
aurytalele de azi cu Maria de la In strada Brezoianu azi nu mai e re- Casa sirnpaticului dr. Minovici e asa
Sinaia, Domnilor» . . . . . dactie : e fabrica, e usina. Acolo sunt de plinä de jale, eh n"am dori-o nici
peste too de functionari : redactori, celui mat neimpäcat al nostril vräsins.
Insä cat pe aci fu sä caclil jos de adrninistratorI, espeditori, tipografi ; $i totusi, cati, n'aii trecut prin ea; de
pe banca, unde aproape adormise de toate aceste fiinte, capi de familie, se la cersetorul de stradä, cAzut jos mort
multi obosealä bietul Jurnalist, tot hränesc in mod onorabil, gratie spiri- din cauza mizeriel sail a betiel, [Dana
gândinclu-se cu gust la vanzarea lui tului ingenios al d-lui L. Cazzavillan. sus, sus, sinucisul saí mc,rtul, subit din
din acea zi, cand dintr'o remizA mai Universul a contribuit, am zis, la treptele inalte sociale.
mare ca alte d541 f i chiar scazandu-i- inältarea nivelului intelectual al popo- Pe masa cea albá a curs sange malt,
se pe jumaate pentru eel cu creditul, rului: roman. s'ad perindat eadavre nenurnärate i d-ri
i se cuvenise lui aproape un feel !... panä la aparitia a acestui ziar, pätura earl le-a täiat -aa ut nimicnicimea
J-11.1§1 1900 V. GH. GHERASIMESCU
de jos a populatiunei noastre era ab- unor i altora si a celor o datä á
solut ignorantä de tot ceea ce se pe- tot puternici si a celor cari prin tina se
- trecea in lume. Prin eftinätatea lui, prin pravaluiad.
ZIA RISTII NCW1' RI modal sad de redactare, Unirersul a
captivat mica burghezime si populati- Cind s'a infiintat.-Condusi de un
LUIGI CAZZAVILLAN unea muncitoare, devenind organul ei spirit occidental noi am infiintat Morga
favorit. In coltul fie-caret sträzI ezi in 1892. Era o necesitate impusä an a-
Märturisesc cä Vaal stirnat tot-d'auna carpaciul sad bäcanul citind ziarul, e- semenea local unde, pe langä pästrarea
prim, e tipul ce pururea
fiindcA : sind din ignoranta in care erati mai cadavrelor gasite, a ,celor sinucisi, a
am iu bit si cäutat al avea ca model : 'nainte, devenind i ei cetäténi, midi celor morti prin spitale. färä ca rudele sä
omul care se tidied gratie numal mun- savanti ; in sate, prin impartialitatea sa aibä .-rerne sa, vie sa ii ia spre inmor-
eel lui inteligente; secundo, Iiinclat am in materie politicä, el clä neintinatilor mantare, apoi SlOe opereze anchetele
auzit atatea laude aduse, in soapte, de locuitori rurall o hranä curatá si mo- medico-legale si in acelas timp stiinta
eel' din prejuru-I, carl se bucurase de fensivä ; iar prin telegramele din sträi- chirurgiei sa progreseze prin nuoi re-
rnärinimia i bunätatea inimei sale. tate, multe si bane, a ajuns azi orga- velätiuni dobandite de cel ce le fäceaa
Italianul acesta, pe care Jiquidi l'a nul paturei superioare, care '1 cumpära de pe cadavrele sinucisilor i ucisilor
caricaturisat ascutindu-s1 pana de zia- I
spre a sta de vorba cdte-va momente prin diferite rnijloace.
rist la legendara tocilä italieneascá, e un cu lurnea intreagä. D'abea infiintatä in t 892, Deceinbrie,
om de ispra'á, e orn caruia pe-
un In tara noasträ, d'abea in formatiune ea a dat roade, parchetul gäsea la in -
reche, trebue sa cauti, ca sa mai ga- in ceea ce priveste miscarea intelec- dernânä ori-ce informatiuni carl sa corn-
se§ti, cu lampa. tualä, nimeni n'ar fi crezut ca o pu- plecteze investigatiunile sale, cand era
blicatiune ar putea ajunge la o sutd de vorba de o crimá, caclax rele celor mortf
mil de tiraje, zilnic. subiti erail trasportate imediat in lo-
Ar fi fost o himerá, care ar fi pro- calul propria ,pentru aceasta, iar medi-
vocat ilaritatea, aceastä aspiratiune á cina legalá avea terenul larg uncle sá
vre-unui ziarist. se desvolte prin operatiuni practice.
Universul, gratie energiei färä con- Cum se infra in morga.-Sá presu-
tenire a directorului lui, care pare o punem ca s'a intamplat o sinucidere. In
, pasare Phoenix : nu mai inbätraneste str. X. portarul caselor a anuntat sectia
ca activitate, a ajuns aci. ' respectivä. Comisarul, la rânclul salt), par-
Amabil, generos,-si cate fapte butte chetul, Procororul, de serviciú vine cu
ale sale nu se cunosc inca !,-- Luigi Caz- medicul legist. Se constata, rigiclitatea
zavillan e nu nurnai un filantrop recu- cadavrului. Se fac formalitätile. Sectia
noscut, dar e si bun roman, a ajutat I face apol o adresa Morgei prin care ii
tot-d'auna causa romanismului. Inainteazä cadavrul, iar pe un buletin
Cand a fost vorba de o miscare na- aläturat toate datele relative la name-
tionalä, folositoare nouei sale patrii, le sinucisulul, statura, profesiunea, lo-
Cazzavillan n'a soväit : a pus condeiul cal, modul cum a fost aflat s. a.
si punga la dispositia causei. La morgä sosit cadavrul, dacá e vara
Venit in tará acum re-o doua de- Dar dacd e roman bun, e i italian ' se pune pe o masä de fer rnisatoare
cenii, särac i muncitor, inteligent si neintrecut : ar trebui sä serveascä mul- si cu tabla mesei se bagä inteun cup-
'intreprinzätor, s'a ridicat pe d-sa, pe toti tora de pildá. tor refrigerent, spre a sta panä la so-
cei-l'alti cari trdesc in juru-I, roind in Amintirea dulcet sale patril nu se sterge sirea medicului care sd facä autopsia.
numár de sute, a Malta nivelul cultu- din inima espansiA ä a fiu lui nobilei I- Cuptoru refrigerent e de vre-o 2 me-
ral al populatiunei rornanesti, doar prin i cand cine-va vrea ca blan-
.taliei ; tri i jurnatate lungime si de i metru
a sa vointä, numai prin a lui energie. dul Cazzavillan sa se prefacä in tigru : p. deschizäturd. Frigul e produs de o
In 1884, inti 'o cäscioara din Calea ponegreasca, pe sora noastrá ma mare, rnasiná frigoriferä, sistem italian Fixari,
Dorobántilor, a aparut primal no. din Italia. pusä in miscare printr'o locomobilä cu
Universul, pe care tándrul si entusiastul Bietul dr. Voitinovict a sirntit-o! cärbuni.
Luigi Catzm illan il reclacta, corecta si Intretinerea frigului, atat in cuptore
espedia. Reclactia se compunea din clan- '' La. o parte ; trece o träsuräde casa,
in goana cailor. cat si in sala expozitiei cadavrelor cos-
sul doara. Staruinta-I era ins'," neintre- ta 15 lei pe zi, in timpul lunilor, de
cutä; dot ul de a injgheba ceva nesträ- In ea se vede, modest, gata a te sa-
luta pang la pämant,. directorul ziarului vara.
mutat, ca principia av ea : <Noeste si
vet putea»-si a putut. Universul. In sala disectiel.-Nu vä cutemurati.
Din cele 3-400 foi ce \-indea la in- Jos paläria : salutati-1, e omul care In sala de autopsie se intra cu ideea
ceput, azi a ajuns la 100.000 ;-din s'a ridicat pe el, pe altii, i neamul ro- preconceputä a te gäsi intr'o odae de
ultra-modesta cascioarä din str. Doro-
bantilor, s'a mutat in palatal din str.
Brezoianu ; - dintr'o masina mica, azi
are to, care numai ele valoreazä peste
--
mânesc care l'a imbrätisat.

MORGA
D.
mácelárie si se ese cu impresiunea ca
ai fost intr'un mic laborator stiintific.
Sala de autopsie este de o curätenie
exernplard.
too.000 de lei ; dintr'un redactor care Mobilierul perfect 'de bine intrett'nut,
scria foia, azi sunt 20 Si, trebue s'o Morga.-Un accident, o moarte su- päretii cu table de portelan pand la mij-
märturisirn, sunt numere din Uni- bitä, un glont de revolver sad värful loc, längä ei dulapuri cu instrumente,
versal pe care cu mândrie le pod pune anal stilet i corpul nostru neinsufletit iar in rnijlocul oddel masa de marmurl,
in mama ori cIui ziarist de frunte strein: va fi dus pe masa albá i rece de mar- putin aplecatä i pe care curge, dacal
FOA1A POPULARA 5

dai\ drumul unui robinet, un curent con- ' .cadavru. Maxila de jos era sdrobitá cu desä-
tinua de apa, care spala imediat singe- - Al cui ? varsire i cu fire de barba alba zacea
le ce ese din cadavru. - Al lui Zatreanu de la primärie. pe la 15-20 metri de load sinistrului.
Dd. dr. Minovici i Stoenescu, direc- D-rul Minovici, pentru intaia oará Corpul ramase pe banca, aproape
torul si sub directorul Morgel, fac di- poate in viata sa de medic ingalbeni. decapitat.
sectia. Imediat se coase apol cadavrul, Coincidenta aceastä trista, amicul sad
se terse." actul visum et repertum, iar bun Costache Zatreanu, il impresiona Diferite piese.-- De la cranii, in du-
cadavrul, daca nu e reclarnat.indatä de grozav. lapul Aims.. trecem la borcane cu
rude sail aite persoane cari se intere- Si in adevar, asa era : d'abea plecase spirt in cari se conserva diferite piese
seazá. e dus in sala de expozi)ie. d-rul Minovici de la primärie i peste curioase, taiete sad extrase de la mor-
vre-e 2 ore Zatreanu, care suferea de ti. Iata colo niste main puse intr'un
In sala de expozitie.-- Aceastä said e vre-o 5-6 zile, cazu mort. borcan lung cu spirt. Sunt ale unul
aceea de care dai cand intri pe poag- cismar. Le pästeazi spre a se vedea
ta principalä. Etagiul II-Iea Am descris mai toate bataturile si crisparile produse de acea-
In LI vIal ve 3tibululuf situata, are in camerile si instalatiunile Morgei din e- sta meserie profesatä in timp indelun- .

fata un geamlic mare, in spatele cäruia tagiul I. Am omis doar descrierea, gat. Colo é o bucatä de carne a piep-
sunt asezate perpendicular cu el, 6 mese media ce intri pe stanga a cancela- tului, perforatä de un glont, dincolo
mari de fer, pe care se ased cadavre- riel grefierului si a directorului Morgei. alta Mega de cutit, alta s'aäpuns a de
le dupä autopsie i stair expuse 24 de Aci, pe langa perfecta ordine care o sula.
ore. domneste si place" instalatie, se AA Colo in borcan o inimd despic2 ta.
Tot in acea sala se afla i 2 mane- o mica bibliotecd de antropologie si D'asupra un stlet. E Mima neferici-
, chini pe cari se pun hainele celor afla- si medicind legala, brosuri din multele tului Hagi Panteli, sinucis acum 6 ani.
ti motti i necunoscuti. Hainele raman scrieri ale d-rului Mino ,-ici si Stoe- In fata ei, simtesti asa de bine ac cen- .

pe manechini, 'Dana ce se afla, recuno- nescu, precum si registrele Morgei. tuata nimicnicimea ta. Bucata ceea de
scut fiind - de rude sad cunoscuti, po- Suind scara ce incepe din vestibul carne. lividä si crispata, tinea odinioarä
sesorul lor.. intri- direct in museul Morgei. atata viata, atatea sentimente frumoase.
Sala de expozitie pe timpul verei e I-a ajuns o lovitnra data int'un mo-
räcitä de un curent de apá rece ce cade Museul.- Dacä cine-va mi-ar fi
ment de filosofie sincera i adevaratä
pe un fel de sghiab lat, aflat d'asupra descris cu toata imaginatia sa museul asupra chestiel de a trai, i viata s' a
camerel. ce tanara noastra Moria poseda si i-ar stins pentru tot-d,auna.
fi adaogat calitäti peste calitati, totusi Uncle sunt máririle ? Diferentele so-
Ce se fac cadavrele?-Cadavrele recla- nu ar fi ajuns Mini face o asa de fru- I

mate de parinti, rude, se elibereaza. moasá impresiune ca aceea produsá '


ciale ? Ambitiunile ? Certurile ? Pendan-
dupä ce se fac formalitätlle obicnuite. tismul i gugunánia noastra a came-
de vederea chiar a museului. nitor ?
Cele nereclamate se trimit diferitelor In "adevar, cine-va si-ar inchipui cfi
institute de medicina operatorie, staid t Museul Morgei se Compune din cate- In sala muzeului Morgei domneste
de disectii a facultátel de medicinä, in- va piese culese de ici colo .cari sa o pace si liniste egalá pentru totl.
Si inima despicati a lui Hagi Pan-
stitului medico-militar, impreunä cu ac- "laic.. sad antropologiei saa sa des- telli, ca i manele nodoroase ale cis-
tul de inmormantare eliberat de prima- fete si satisfaca numai curiositatea vi-
de. zitatorului. Faptui in sine e insä con- marului, se odihnesc in acelas spirt, in
Dupa ce studentii opereazd pe ele, traria. Museul Morgei e un mic arse- acelas dulap.
Cadavrelc se pun in niste cosciuge al- nal stiintific Funli de spanzurati.- E aproape un
be-furnisate Morgei obligatorid i gra- Haide sá ne perdem putin privirea duldpior intreg plin cu aceste instru-
uit de ori-care din antrepenorii de pom- prin dulapurile mari si elegante. mente de sinucidere.
p e funebre-si se trimet decanului Iata o serie de vre-o 30-40 craniuri E colo snururile de la draperiele
cimitirelor care are grija sä le ingroa- albe i frumoase. elegante cu care capita.' Sasa Bla-
pe in .locurile de ultima clasa. Fie-care o gaura, fie-care un revol- remberg pi-a curmat viata, o franghie
Sunt insä cadavre cart le reserva ver d'asupra. facutä nu mai din bucati de pansamen-
Morga pentru schelete. Acestea tot din Revolverul e corpul delictului, cu t

te cu care un nebun s'a sinucis. E


cele nereclamate. el s'a sinucis sad a- fost omorat indi- un model curios de räbdire i starea
Ba, in Morga acum un an a fost adus vidul. de luciditate a nebunului care a fabri-
cadavrul unui turc de o lungime colosalá: Chiar glontul e langa crania asa ca 1 cat o asenenea franghie.
avea vre-o 2 metri si 20 cm. Fratele' sá poti studia efectul produs asupra o- Alaturi e o alta franghie pe care e
turcului a vrut sä ia cadavrul. Cum in , sului a proectilului. agatatd, la partea incolacita Linde a in-
sa. Morga n'avea incä un asa de mare Colo e un crania putin rupt iar d'a- I trat capul, o batista.. Cu ea s'a sinucis
schelete ca cele care ar fi esit din tur- t supra un box. Individul a fost lovit o fata tânärä. Gingäsia femeasca n'a
rcul mort, fratéle fu rugat sal cedeze de un altul, craniul a suferit o mica vrut ca, chiar dupe moarte, gatul ei
Morgei. La inceput n'a vrut, dar cand fracturatie. alb sa sufere vre-o deterioare din ca-
i!s'au dat 2 lei, turcul pi-a datcu drag usa fran.ghief : a pus o batista care sa
.cadravul lui &ate-sail. Un craníü grozav.- Colo ma atinge indulreasca efectele produse asupra
o bucata de crania rail sharamata, si pielitei. Cu franghiile de spanzurat sim-
0 poveste trista.- Am zis'o la in- lipsin& din el, maxila de jos si alte paticii Medici ai Morgei dita avut toc-
ceputul articolului ca cine -stie cati din piese craniene. Langa el, ea corp al
noi, nu vom trece inainte de a infra ma! multa linipto.
delictului, este un instrument curios : E cunoscutá superstitia, prinsa si la
in sicria prin sala de disectie, a Morgei. o teava de fer, groasa de vre-o 3 cm.
Era o dimineatd, acurn cati va ani. gaurita la mijloc, lungá de vre-o 1 5 noi, ca o bucaticä de franghie de la
In sala secretariatultu-general al Pri- un spanzurat produce multe minuni in-
cm. si la cap cu plumb, gaurit putin tr'o caSi. Si, mai cu seami coconele,
máriei, d-rul Minovici venise sa roage in mijloc. ad deranjat de multe ori pe d-nif me-
pe bunul sá prieten C. Zätreanu, se- Intreb ce este si mi se raspunde cii dici, solicitandu-le un asemenea talis-
,cretarul-general, ca sal facä mai re- acele ramasite de crania apartin unui man.
pede härtiile prin care se ceda de ca.- nenorocit baträn, care era asa de sârac
tre primarie incá o bucata de loc ne- in cat nici armä n'a twat cu ce sa-si 'Arme i obiecte.- Trel dulapuri hin-
cesar Morgei. cumpere. Intr'o dimineatä, in Cismi- .gi sunt pline cu pusti pistoale, iata-
-Haide, Costache, zise d-rul razand, gia, el si-a begat in gurd teava de fer gane, cotite, siíbii, maciuci, buzdugane
fá-mi serviciul pentru Morga, cii poate, de alaturi, pe care o umpluse cu iarba ou alte instrumente distrugatoare.
o data si ea te-o adápost. si a dat foc unui fitil improvisat, pus Incepe semi armelor prin acele ale
Amândoi raserä si se despärtirá. prin gaura plumbului. bandei Sdrelea-Maruntelu. E o colectie
La orele 2, cand d-rul MinovicI Descarcatura a fost asa de violenti, de vre-o 4o6o piese. Apoi sunt ar-
sosi la Morgá, fu intampinat de cote- in cat capul nenorocitului a fost star- i mete lui Licinsky.
gul sail care ii spuse cä s'a adus un mat 111 vre-o i bucäti. , Doua pusti numai, dar cari ahi facut ata-
6 FOAIA POPULARA

tea inimi sA se cutremure. Apoí.. iar Nimic nu creste-al me noroc ; oras, se duse drept la impAratul si
arme, j iar armer vre-o 5-600 bucA- In peptu-mi inima stA 'n loc... vandu ca curiozitate.
ti, diferite pusti, pistoale i cutite. Ea doarme doar... Nu plange I Tarul cheamA indatA pe invAtati ca
E o serie de schelete, ineepand de sa analizeze lucru acesta i sä spue dacä
.la acel al until' copil de 2 luni, .incA e bob de sAmantä sail dacA e, oil.
in timpul gestatiune, mic de vre-o io CA .PAR ASA DE RECE... invatatil se armarA Watt cu lu-
cm, panä la acela al turcule de care nete, cu microscoape si cit alte u-
am vorbit erl, in marina. de peste 2 nelte, insä cercetärile lor fort zadarnice.
.; m.
ii par asa de rece : Lucrul acesta fu pus p'o fereastrii.
Pe un manechin sunt puse hainele GAinele cart piguleaú p'acolo nice-
_nefericitule tanär Nicolescu Doroba- E jalea-am inteles- puri sd dea cu pliscul in bob pini
ntu. Ele sunt pästrate sore a se vedea CA nu plang nici o datä : arid il gäurird. Va sa zicA era bob de
efectul tragerei in partea dreaptä cu E tristA fui ades. sArnantä i usor de cunoscut (bud-a la
mana stang5.. mijloc aveao orazdá st awned invatatii
ApoI tablouri rep rezentand di ferite
.
CA nu mai am dorinte, zisera ea este bob de grail.
pozitiuni de spanzurat, scene de crime Impiratul se mirA i porunci inväta-
ca acea din str. Senatului, calea Mo- Niel visuri nu mai am, °I
tilor s studieze pentru ce era bobul
silor, etc. ornoratori celebri, j iar E cii, in tot-d'auna, - acesta asa de frumos i pentru ce nu
bucAti: care toate te indrumeazä pe ca- Visand rni4 inselam. se mai vedeaú alte boabe la fel.
lea unei deceptii asa de amare relativ InvAtatil consultarA cärtile, dictiona-
la viata. $i visul tinerete rete, insii nu allaril nimic.
Cenuse lasA 'n loc. - Sire, ziserA ei taruld, numai ta-
Laboratoriu1.- Din sala Muzeului ranii ar putea at1 spue ce fel de sa-
in care rn'arn plimbat malt, trecem in Vroiü tot sa mi se fure, ma* e asta, poate ei si stie de la
laboratoriú. E un adevA local chim'ic, Nu mai doresc noroc. strdbunii lor.
subt toate puntele de edere. Aci se In fata impäratului to adus atünci un
execued diferite analize a substantelor De fericirea vietei tiran foarte bAtran, Para diní, cu o
toxice, a hainelor pätate de sange saü Ed pot sa, me. lipsesc : barbd burgh albA ; umbla in carjii.
nu, a resturilor cadaverice ingropate Unchiasul lui bobul in mama', insä nu
si unde se bAnue a fi fost crimA etc. Paharele cliwere
vedea bine ; il pipii, il cantAri in pal-
Tot acolo se prepard scheletele, dife- Invät Ca sä golesc. md.
ritele piese de pus in spirt, creerii -
- Ce gandestí tu de bobul Asta,
cari se pästreazA ca in naturA gratie INIMEI MELE mosule ? intreabd inpäratul pe %Aran.
unui procedei special si alte multe Ai mai vizut tu in viatA ta ast-fel
lucrárl stiintifice. de boabe ?
Impresia.- Visita mea a durat pes- Unchiasul era cam surd, asa ca nu
te o ord. Si cum tu astä-zi nu mal 1)4*, auzi ce'l intrebase impäratul, insA räs-
punse :
luí
Am multumit cu .cAldurä insotitoru-
me si amplecat.
Nu mai träesti ;
Nu sped, durerea nu sträbati, - In viata mea nu am cumpirat ast-
fel de grail i nici n'am vim pe ci-
Am gindit incä Inuit asupra celor In noapte esti ;
ee am väzut. Pe langä mandria näscutä ne-va semänând.
in mine cd i not, romani, dvem ca Graul pe care'l cumpäram ed era
Franta, o asa de frumoasä institutie, De ce 'mal stai in peptul rne tot-d'auna prea mA runt. Sd intrebi pe
atat de instructivil i aducAtoare de Inimä rea ? tata. Poate ca.'. el a vizut planta care
roade medicine i dreptuluí criminal, Nu-mi place-a suferi merea, da sAmânta asta.
apoi m'am edificat i mai mult asupra Imparatul cheamä pe tatäl bätranu-
A blestema. lui.
nimicnicimei vietei.
Vol, top aceia, cari ridicati de im- Unchiasul sosi. Umbla cu o sinaurä
prejuri, tineti asa de neflexibil gruma- Ca-al greerilor tiriit cirje, vedea hied destul de bine, barba
jul ostru, cat bine v'ar face sA tre- Nu te mai vroiü... era nume surd ; impäratul ii dete bobu
ceti in vizitA pe la Morga orasului. Pur- O inimä ed am dorit de .grail ; unchiasul se uitä mult la el.
gatoriul acesta v'ar mai slAbi cerbicia Sunand viola, - Spune'mi la ce e buna sämanta
5i v'ar face sa cugetati mai multä vreme asta, taicá, si dacd al mat .väzut pe
apoi ca toff, toti sunteti camera. cine-va semánand ast-fel de sämantä
TEL.
$i veseld, vulascä met, de cand träesti tu, i daci ai vázut pe
-4-4111-0-
Ca un talas,- altii recoltand... ii zise impäratul.
O inimä de zeü, s'ascuft - Nu, nicI nu am väzut nici nu am
CA RMEN SYLVA
Al hone glas. recoltat vre-odatA ast-fel de, siimanta,
fiindcä in vremurile mele nu se slujea
NU PLANGE! nimeni cu bunt pisponse bAtranul.
Coprinsä de-al. junetei foc, P'atuncl ne hräneam cu painea recol-
Vrea0 sä träesc.- telor noastre si clam si celor cari nu
Západa pomii fringe, 0, nu mai sta rece in loc, avead. Eü insä nu cunosc ce fel de
Nu te doresc ! bob e Asta. Cu toate-acestea imf aduc
Natura toatii a coprins ; aminte cä am auzit pe tata spuind ca
Un vis de pace s'a intins +11111,1-4- in vremea lui odatd de mult graul cres-
Din zilele de cind a ens... LEON TOLSTOI tea mai bine si da bobul mai mare.
Trebue sA intreball pe tata.
Ea doarme doar... Nu plánge ! BOBUL DE GUI U Impdratul trimise sä'I aducit pe uh-
chiasul acela. -
In raze se restränge Mai multi copil se jucaii pe längl un Unchiasul Asta era nalt i voinic ca
Portretul el, pe-un mic mormant; sant ; unul dintr'insii zAri un lucru care un brad. veni IAA carje ochii ii eraü
Suride cu surisul sfant, semäna cu un bob de semantä ; insä bo- vii, vorbea foarte bine, si in barbA a-
De fluturi srutat, de vent... bul acesta era mare cat un oil de gAind. Vea abia douä-trei fire albe.
Copii isf treceaii din manA in manä ImpAratul if aratd bobul de grail.
Ea doarme doar... Nu plange ! bobul Asta si se uitaii curiosf la el ; BAtranul lui bobul si se 'Lad multi
I

trecu un orn pe langA dansii, vAzu bo- vreme la el.


La sinu' cand te strange bul in mana lor, le dete cate-va cope- - Ce multi vrerne e de cand n'am
Al, brimiiverei dulce foe, ici, lei bobul si fiind-cä se ducea in mai , väzut asa grail ! zise el.
FOAIA POPULARA 7

Si duse bobul la gura, rnuscä, gustä când am citit late() modestä gazetà din * * *
zise : Bucureetl --,- care, risum tenatis, a ori- Iata .scrisoarea.
- Da, este tot soiul äla. rut spre a nu face personalitäti-un ar-
Va sa zicä cunosti ce fel de bob ticol Veninos, orris de cine stie ce cent- Domnule Director.
e asta, taica ? zise imparatul. In ce loc curent nenorocos, care In culmea dispe- La intearcerea noastrii in Capitalä a, MIMI
. on surprindere cii in Rominia Junil de zi-
creste i in ce vrenw ? AI semänat tu, rand cit treaba-I merge prost, carat sa lele trecute s'ad strecurat niste articole a
ai recoltat tu ast-fel de boabe ? arunce noroi asupra tine! intreprinderY si citron intentie de santaj se traduce iirin tit
- Pe cand eram ea tartar numal inteligente i oneste, ui patriotice si meri- lurile: Un ricer) scandal" Esploare de mi-
grail de acesta aveam, din el ne fa- torie : Institul de WV al d-rului Branzil si 4 nor!" in care un anonim publica atirmAri ca-
lomnioase relative la liceul Clasic si Real
ceam painea in fie care zi... räspunse A 1-Oils's., Galen VictorieI 190. Bucu- I de sub directfunea noastrii. ,
batrânul. resti. In interesul adevrului, pe lingit acestp
- 11 cuniparai sa il secerai ? in- In timpurile de fatil, cand budgetul rinduri pe care vä rugrim a le publica in o-
treabá iar imparatul. statuluT e impovttrat de atätea cheltu- noratul, d-v. ziare. ve adrestim i o situatilina
scolar a Licetilin nostru, din care yeti ve-
- In vremurile de demult nu faced eh. cand Ministerul InstructieI publice dea cii funetionitin asezati pe o intreagil Or-
nimeni pácatul ca sä cumpere saú sä arunca in fie-care .an nuoY iuuilioauo i ganizatie, reglementatii si aprobatti de auto-
valve painea ? raspunse bätranul zâm- nu poate satisface pe toll parintil carY ritatea supermarti scolarä.
bind.-Pänä atunci nu "anise nimeni vor Sil profiite de gratuitatea iuivâä- , De sigur cii, in spirtul d-v. de dreptate.
i yeti recunoaste eh atunci chid intr'o coalií
aur si fie-care avea atata paine cat mântiulul, e o fericire pentru stat, o bine- -
particulará reusesc la examenele generalo
voia. facere pentru pärintl, -infiintarea de in- peste 300 (treI sute) elevi direct promovati
- In ce loc era cainpul tad, batra- stitute particulare, seldom., demne, in in Iunie. acea scoaltI merità toatii increde-
nule, si in ce loc crestea ast-fel de care invätämitutulr sit se predea, dada nu rea publicula Si ve rtigtim lust! in Consi-
arad? deratiune eh aceSte examene sa Meta. nu
maI bine ca la slat. admitem, eel putin de profrsoriI scealeI, ci de ministerul ins-
- Campul mea, impetrate, era pa- ea la stat. ; tructiunei publice," care a hine-N oit a numi,
mantul pe care ni l'a dat Dumnezed Parintil eel 'bogatI vor putea plasa a- pentru scoala noastrii, delta comisiunl presi-
tutulor ca sä'l aram i sal semänäm. - colo pe fill lori car! vor ceda ast-fel lo- date de d-aii profesor! universitari dr. On-
ciu, fost inspector al inviltämintrilui pri vat
Pe atunci parrizinful nu era numal al u- cul. la liceele statuluT,- copiilor sarinant si M. Vliidesbu, membru in consiliul patina
nuia : era al tutulor ; fie-care ara pi In aceasta situatitme; e o crime a cle- ; nent al instrnctinnei, persoane despre cart
semana atâta cat ii trebuia ca sä trä- yeti contra infiintitreY de institute parti- 1 credem, recunoastetf, ori cit de riguros ar
iascä i câmpul mea era pamantul pe culare, si numaI o minte ingusta-ca a fi in aprecieri onoratul d-v. ziar. cri ad fost
care il lucram ea. Nimeni nu zicea : iii mäsura si ail stint sit pue si in hicriirile
d-lui dr. Istrate, de nefericitfi meinorie comisiunelor ce ali presidat cinsten si dem-
al met'', al tad, proprietatea mea, pro- fost ministru de instructie
' poate con- nitatea de care nu se despart Diet o (laud.
prietatea vecinului. Noi adunam dupe cepe ideea cii asemenea scolI sunt con- In prospect yeti' veilea si profesori! univer-
camp rodul muncii noastre si ne mul- trare bunultil mers al statulut sitar! si secnndari earl ad format aceste en-
rnisiuni si suntem convinsi eit tocmai Ro-
tumeam cu el. $i Liceul Clasic ui Modern" e una minia Juna" nu va pune ia indoiala canticle-
Impäratul zise : din scale particulare superioare, care rut impartial si drew. cu care sunt cunoscutf.
- Mai spune'rni batranule, pentru poate fi comparata err un been internat In afará de aceasta. controlul autoritatil
ce e graul asa de mic azi i pentru ce model. superioare asupra exainenelor din Lillie tre-
'Cut, la noi in scoalii. a Cost desvirsit de
era asa de frumos alta-data ? Spune- Din serisoarea de mal jos, care ex- insusi d. dr. C. Istimi, atunci ministru al in-
mi iar pentru ce umblä nepotul tad cu tragem pasagit --prim] care savantil direc- snuctitind publice. care, insotit de d. ins-
douä cârje, fiul tä5 cu o more cdrje torl raspundea5 note! rautacioase a .ano- pector general Pangrati, ne-a Men!, excepti-
pentru ce esti tu inca verde si voi- aimulul director de liceu particulair po- onala onoare de a vizita scoala. D-niile lor.
nic de si esti asa de batran? pulat de soared doara - se vede lamu- pe Hugh incpectiunea amiinuntita a intregu-
Iui Institut, ali asistat in toate claselele la
Tu ai trebui sa, fii cel mal präpädit ail. in trase generale, mersul Institutulut examine si aniline: La d-nii Tigara-Simurcas.
din toti trei bi tocmai tit esti cel mai De alt-fel, ceea ce directoril institutu- Onciul, Girbea, Dragomil.eacti, Litica. Poni-
sprinten. Ochii täi sunt lirnpezi, ai din- lul nil o zic -in modestia lor-dar ceea. piliü Eliad i Evolceanu i ar fi putut pune
tit toff in gura i glasul tá vibreaza ce comp letarn nol, e cd la acel instant cakit imediat orl-eartd iregularittiti ar fi ob-
servat.
ca si al tinerilor. model, pe Janet elevil cu plata, sunt eke- Cei ce sal cum, en actuala organisare a
Pentru ce esti ast-fel, unchiasule ? va zecidi de copil meritost baeti de invatárnintulul privat, nici tin act didactic nu
*tit tu ? Oran!, pe care directoriT II tin absolut poste fi facia fare autorisarea preabilit a
- Da, stir', imparate. Azi oameniT lard nicT o platii, de dragul doar de a'kei ministerulul, isi vor da imediat socoteala ca
inscrierile, corigentele, promotiunile, departe
se hränesc ca sa doreasca mai mult de servi neamul. de a fi dovada scandalului, constituesc pro-
cat le trebue ; se zulipsesc si se piz- Si chid cifrele vorbese ark:And popu- ba progresultif realisat de scoala noastra.
muesc unu pe altul. ELI am träit cu latia enorma a institutulta, colosul nu- ; MinisteruLi n adevär, a autorisat prealabil 52
frica si cu cinstea lui Dumnezea si nu mar de ecolarl intent" neranitteI nicT , de elerf sii dea examen in regula si dupä
normale- stabilite de autoritate superimii
am avut de cat ce a fost al mea prin I unul repetent, iii cazul acesta cleveti- scolartl.
munca mea, fárá sä mä gandesc vre-o rea poate &lima : cAnil tetra, caravana Dar ividia impiedicil pe calomniatoril nos-
data sä doresc bunul aproapelui med. trece. tril sii vadil tocmai in acest progres pe earl
ET, ce vretl, trebuia putina vorbä din luting noi 1-am realisat pirghia i unilocul
ION S. SPARTALI. organisatiei didactice si administradive a.
partea vre-untfi patron de pensionat pa- aror resultate le publiciim in prospectul.
raponisit : acum e inceputul inscrierilor I

IN JURUL itririNSTITUT si door vor furs luI Branza i Arghirescu


ceva elevi.
Gh. A rgh ¡MSc')
Dr. M. Brindza
Mica ni se poate arunca o mal mare Doar dupe eke ni se spune de eel
vinä, noutt românilor, e c : prea ne din anturajul pensiontilut viii prea tar- '

mâncám unit pe alii. Ajimge ea unul din : aproape nicI nu mal e loc in pen-
din noT sii se ridice, sa se pue in frun- sion, asa ea ar face anonimiT surugil,
tea imeI miecarY oare-care, ca toate ina- un Orient serviciti d-lor Branza i Arghi-
nele earl il strângeati pima atunci sit rescu, dacii le-ar da adresa institutuluT
se retragii. De ce ? PiMd ea mitt ni-I fi- lor, ea At le trimita prisosul elevilo ce ^-,ISIZSBCP!,3
rea. Am vrea tot d'auna sa reducem pe napiidesc la inscrierile in pension.
eel cu stoat' 'n eI la nivelul intelectual In asa fel. dandu-le ciolanul de ros, PENSIONATUL DE BAETI
mediocritateT noastre; Sil präpädim intr'o
noapte averea celuT care a striins-o cu
vor ii distrat! de la ocupatia uiâtil ce
si-an luat7o.
P. ARSENESCU
muncii si stritdanie ; sa stergem aureola Nol reproducem cu placere pasagil din 82 - BULEVARDUL CAROL -82
:
-=-
care incinge fruntea geninlut scrisoarea ce s'a adresat de dd. Branza Primeste elevI liceali,- comerciali
*i cand unul Injura, totI ne strängem si Arghirescu. directorultif ziarului Remit- primari. Meditatimd speciale ; - 500
in juru-I, tinem isonul intrigantulia, fa- nia fund, ea completare a celor mal lei anul -caleulat de la
cern partida calomniatorulut
Aceasta reflectie ni s'a näscut din non ,
sue -Trise de not
PEST. A. Lozzi. "4= data inserieret.
.
8 FOAIA POPULARA

111411111111111111041111111111111M11111111111411011111111=111,0041ONINNIO411111111111

I
a
rim! Clasic 0
9
Real de Bieti I
In i .f,fi . ''f 1111'

190 CALEA VICTORIEI190


>?¡\
I . G. Arghirescu . .
1
0
Directori 1
.

pr. Marcel Brandzi


UN TiNER .

i
.
absolvent a 4 clase gim-
naziale, doreste a da o I Internat - Semi.internat - Externat . Cursuri
meditatiune de clasele e dupà progragiluI Statului - Certi-
primare sad de primele ficate equivalente .

clase de Hoed. cu ole qcidelor .


Pentru informatii a se
adresa Administratiunei
1 publice . 1
Foaia Populara", subt .

initialele C. D. PROSPECTE LA CERERE


ammo IIVAMMINEDlit4313FtWOO1111111111=olt
0411.1.110001keliffaiti
I ,ira**4*.4*.i.,'444431
tspriiV
tz
-1 9 lit TIPOGRAFIA ZIARULUI ir,t
or;
lit Fóia PoplarS" lit
x litfondatä in anui 1899
14,(
Iv: 31a-CILI DMA INABINHOPC 1*
1111111111111M111111111111111111111111M
1E-: 0 litere din cele
*
mat renumite fabric).
.......
i4 %t
4. l:
MODE, CREME, COROANE
Doamna
50,ir_
*' Exectici:
Col.." Tot felul de 'atria de lux
a4 *t
w

Irs TESE DE LICENTA SI DOCTORAT "S'a


E. BESLEGEANU
1,
* -7- Reviste si ziare. Cartf de visitä.
**
Näscutà BR1OL 4- 4, r °XX
BUCURESCT. 65 CALEA VICTORIET, 65 la Bilete de logodne si cumuli
At, Cametuakati, ETC. 11
554r IM
Hotel Menu, (vis-à-vis de Efiiscopie)
Are onóre de a informa pe onor.
*4. r PRETURI RHINE. irk
clienteln en, s'a reintors din Paris *
4r
r , INGRIJIRE IN TIPAR
untie a visitat cele maY principale onda, ISSO
5.r ,..III. ACADEMIEJ 3 7, CAL. VICTURII 74 ,t
It*
.

case de mode, si de unde a ados, + BUCURETI 4-


diferite mode
seson. T6.117,77:70T:, 4,1g%44,44k4,..4,',4UMWWU4:-.W.Wk$1,t
Primeste orT-ce reparatiuni de - A.*A.AAAA.*.*A.#1.!
paldritcu preturi moderate. 0411111EIMO41111111110,3113111113DO41111111111101/
Expediazd in provincie, dupd
comande telegrafice, pálari1, co-
roane de florl si flon artificiale
F".
cu preturi moderate. 6TELEFetra)
dfrado9 "IMM-A7,7,7::S, 7
, Ern& Kaminski 1
7TAITZIMP
4,, tali -1111GIIRESt1
!NMI ' O SPECIALÁ DIN SPITALUL DIN
ILONDRA iN BOALE DE FEME tI COPII
114311111111103111111111111.41111111111340110

Arad de onor. Consiliti medical superior I E. I. RESEL


BUCURERTI - STR. CAROL No. 14 -
. Da consultatiuni pentru boalele de 1
o pentru atilt
femei obinuite cat si secrete si
boalele de copii, Lunen. Vinerea
- MEDALIA DE AUR -
MIRE DEPOL DE HASINI DE CUSH SI VELOCIPEDE

Mafini de Tricolcd, Seris, Botonier, Cu-


si pumice,. de la 12 la 2.
192 - CALEA MOVLOR 192 -
VINUL COPHLOR leregrie, Minot, Corral, Cart Brant etc.
Aparate de Inseriat efecte militare
1
1

- Casele bisericei War" -


'11641111511110411111111MOOMMIll
DE CHR. ALESSANDRICT
- --
Etatea cea mai frageda a copillor 'i I Atelier cu motor. - Se primeste o T-ce tel de
objecte precum : MounT, Blciclete, etc., pen-
tru reparat, reconstruit, Niohelat, ArAmit,
113InLIoGyeAvII
face a se imbolnavi_ usor, spre a pre- Ernallat, cu cuptor sistematic si orT-ce lu-
de subt tiparun elegant volum
A soars,'
intlimpina Malachite, se recomanda a- crare data la strung - Sibil se nicheleazä cu de nuvele si schite, cu suggestivul tillo
cest vin, tutulor eJpidor, de la etatea
de la etalea de (-1 hint in stis; t-kjutil, la
buna des roltare a corpuleI, intaresce
preuri reduso. - Tot aci se primeste plisse-So-
leil. evantal, govrat f Mat colff.
VINZARE IN RATE L§}
.

rir NTIA.TA
dsele si dil putere muschilor. in care colaboratoral nostril cunoscut, d.
V. Gh. Gherasimescu at da la . lumina a
FERITI-VE de IMITATORT si FALSIFICATORT mare parte din scrierile sale.
De ednzare, en detail. La tote far- Cum volumul nu costa de cat I lea, 50
maniile, si Magazinurile de
Colo n i a le.
Drogue si STELIAN IONESCU coprinziind aproape 100 pagini, el este la
indemiina tuturor iubitorilor de literatura.
In Iocalitatile uncle nu se geisesce Inginer, Expert i Hotarnic inscris trib. Ilfov
cereti direct la A lesandrill. Bucurésci,
Strada Loraine" 1.9 si se expediaza Sir. MUNI 31, Delana Palatal Justitiet 1 A ap hrut :
atilt in ilueureci la dominant eat si Se insärcineazet cu ridicetri de pia- ,

0 in loam tarn.
I*US PRTUL UNUT FLACON 3 LEI At.
nuri, parceletri, hoteirnieii, expertise,
mésureitorl, verificeiri, puneri in po-
DRAG:CITE"
DM- La o cantitate mai mare se sesii, etc.
I face rabat. Versuri iIi prOSei de P. M. 1lad.-1114,eunqa
101111111111004191111EMOMEMENDOWO PRETUL 1 LEt
1

Tipografia ziarului FOAIA POPULARA Bucure0 Strada Academia', 37.

S-ar putea să vă placă și