Sunteți pe pagina 1din 2

BORDEROU DE PREDARE PRIMIRE - PENTRU DECLARATIA/FORMULARUL 230

Sub sanctiunea privind falsul in declaratii si uzul de fals;


Avand in vedere prevederile Circularei nr. 888/27.02.2018 - aplicarea unitară a legislației procedural fiscale privind depunerea Formularului 230;

Subsemnatul Pîtiu Mihai, precizez urmatoarele:

a). - Datele de identificare ale entitatii non-profit/unitatii de cult:

Denumire PAROHIA POIANA COPĂCENI


SAT POIANA COPĂCENI, COM GURA VITIOAREI, NR 322
Adresa

CUI/CIF 34401155
IBAN RO76RNCB0069148987230001

b). - Datele de identificare ale contribuabililor (ce redirectioneaza 2% catre entitatea non-profit/unitatea de cult)

NR.
NR. CRT. NUME SI PRENUME COD NUMERIC PERSONAL ADRESA CONTRIBUABIL TEL./E-
mail

1
2
3
4

Precizare - pentru imputernicit, anexam la prezentul borderou - imputernicirea din partea entitatii (forma scrisa)

NR. CRT. NUME SI PRENUME COD NUMERIC PERSONAL ADRESA - tel./e-mail Calitate

Page 1 Borderou 230


DATA, REPREZENTANT LEGAL/imputernicit
______________________ ______________________

Page 2 Borderou 230