Sunteți pe pagina 1din 3

AVANTAJELE SISTEMELOR CAD DE PROIECTARE A CONFECŢIILOR ÎN

PROCESUL DE INSTRUIRE TEHNICĂ


Danila Natalia, lector U.P.S. I. Creangă
În: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului Vol. 2.
Ch.: Tipografia: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, 2012, p. 38-42. ISBN 978-9975-46-123-8

Cuvinte chee: CAD, CAM, CAE, CAPP, instruire asistată de calculator, proiectare tehnică.
Adnotare
Recent technical developments have fundamentally impacted the utility of CAD/CAM
systems. Modeling with CAD systems offers a number of advantages over traditional drafting
methods that use rulers, squares, and compasses. Finally, CAD-CAM software continues to
evolve on a continuing basis in such realms as visual representation and integration of modeling
and testing applications [4].

Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie tradițională şi să se


orienteze către o educaţie continuă. Astfel instituţiile de învăţământ se adaptează la metodele
didactice noi care permit „instruirea” studenților la nivel computerizat și dobândirea de aptitudini
ca: autonomie, flexibilitate, capacitate de cooperare şi dialog. „Supravieţuirea omului depinde de
capacitatea sa de a învăţa, de a se recalifica, de a uita ce a învăţaţ cândva şi de a se instrui cu
totul altfel pe viitor.” (Horst Siebert).
Informaţia este partea cea mai importantă a educaţiei și a instruirii. Și astăzi când ne aflâm în
era tehnologiilor moderne în domeniul IT, instruirea asistată de calculator este cel mai bun
exemplu ce demonstrează această interdependenţă. Dar se impune mai întâi o clasificare a
noţiunilor de bază, pentru o mai bună înţelegere a avantajelor instruirii asistate prin sisteme CAD
de proiectare a confecțiilor textile.
Desenarea asistată de calculator, în engleză „Computer Aided Drawing”, prescurtat CAD,
acestui cuvant i-a fost dedicată o întreagă categorie de nivel doi, sub domeniul „Computers”, dar
și alte trei categorii de nivel patru, sub domeniile afaceri/industrii/inginerie și
științe/tehnologii/software.
Dezvoltarea sistemelor de proiectare și fabricaţie asistată de calculator au impus termeni
specifici pentru fiecare în parte:
-CAD (Computer-Aided Design) -proiectare asistată de calculator- care semnifică utilizarea
calculatorului pentru toate fazele aferente proiectării produselor ;
-CAE (Computer-Aided Engineering) se referă la analiza geometriilor proiectate în faza CAD;
1
-CAM (Computer-Aided Manufacturing) - fabricaţie asistată de calculator- care semnifică
utilizarea calculatorului pentru conducerea directă a tuturor resurselor de fabricaţie;
-CAPP (Computer-Aided Process Planning) - proiectare asistată de calculator a proceselor
tehnologice- care semnifică utilizarea calculatorului pentru planificarea fabricaţiei, analiza şi
gestiunea automată a stocurilor etc.
În literatura de specialitate franceză se întâlnesc următoarele abrevieri : CAO (Conception
Assistée par Ordinateur); FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur).
În literatura de specialitate română sunt utilizate abrevierile: PAC (Proiectare Asistată de
Calculator); FAC (Fabricaţie Asistată de Calculator).
În prezent, proiectarea asistată de calculator (CAD- Computer Aided Design) este utilizată în
domenii din ce în ce mai variate: pedagogie, industrie, afaceri etc. Dar în cazul respectiv vom
analiza avantajele utilizării CAD-ului în sistemul de instruire tehnică a studenților de la
specialitatea design vestimentar [1].
Pentru studenți care sunt obișnuiți cu toate metodele de informare: internet, email, telefonie
Mobilă, 3G etc., conceptul de asistare computerizată a procesului de instruire devine o metodă
tradițională a procesului de învățământ, numită și “inovația tehnologică cea mai importantă a
pedagogiei moderne”, instruirea prin sisteme CAD contribuie la asimilarea umei mari cantități
de informații care pot fi accesate rapid, în posibilitatea de a folosi calculatorul ca suport tehnic şi
ca suport informaţional și în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu
profesorul sau cu studentul.
Avantaje ale sistemelor de proiectare asistată de calculator:
- posibilităţi de creare a tiparelor de bază a vestimentației din toate grupele de sprijin cu
modelarea constructivă, modelarea suprafeţelor cu formă liberă, uşurinţa modificării
proiectului, generarea automată a componentelor standard a proiectului,
- producţia documentaţiei tehnice,
- rutina de import /export pentru a facilita schimbul de date cu alte pachete de programe,
- menţinerea bibliotecilor de piese şi ansambluri.
Programul de proiectare asistată de calculator este un instrument de lucru cu ajutorul căruia
se poate desfășura rapid și eficient activitatea de proiectare asistată și cuprinde toate elementele
necesare pentru conceperea, proiectarea formei și reprezentarea unui ansamblu sau a unui reper.
Acest lucru permite: realizarea sarcinii într-un timp record și de o precizie exactă. Pentru
aceasta un program de proiectare asistată de calculator trebuie: să asigure facilități în procesul de
proiectare care să ușureze munca proictantului; să asigure precizia impusă prin temă; să permită
studentului o adaptare ușoară în utilizarea programului pentru realizarea scopului propus; să
existe compatibilitatea cu alte programe pentru realizarea unui proiect tehnic [3 pag. 10].
2
Potenţialul pedagogic al implementării sistemelor CAD:
 Stimulează interes față de obiect și dezvoltă capacităţile individuale de planificare şi
organizare, elimină plictiseala,
 Stimulează capacităţile individuale de activitate nedirijată de profesor,
 Sporeşte încrederea în forţele proprii,
 Programul poate să ofere suport de instruire diferenţiat, asigurând ritmul propriu de
învăţare, deoarece calculatorul permite înregistrarea vitezei cu care studentul lucrează,
 Activizează maximal gândirea logică și creativitatea, imaginația prin prezentarea audio-
vizuală a cunoştinţelor, formarea abilităţilor de utilizare a echipamentelor hard şi soft,
 Elimină timpii redundanţi din activităţile studenților, optimizează randamentul predării
prin prezentarea de exemple şi modele specifice cunoştinţelor respective, dar şi prin
simularea anumitor procese şi fenomene, a căror producere în laborator ar fi fost
imposibilă și costisitoare,
 Realizează conexiunea inversă la cel mai înalt nivel,
 Tratarea interdisciplinară a conţinuturilor prin accentuarea relaţiilor dintre anumite
discipline: desen tehnic, geometrie, matematică, tehnologie și transpuneri înmaterial,
 Feedback-ul este imediat semnalizându-se cu o mare rapiditate eventualele erori sau
dificultăţi apărute, facilitându-se corectarea imediată a acestora şi ducând la
responsabilizarea celor care învaţă,
 Antrenarea studenților în perspectiva educaţiei permanente, instruirea asistată de
calculator vând o mare contribuţie în pregătirea studenților pentru acest stil de viaţă,
 Promovarea învăţământului deschis la distanţă datorită utilizării Internetului şi a altor
surse multimedia. TIC-urile permit o aplicare mai bună a noilor metode pedagogice
(constructiviste) exploatarea resurselor distribuite la distanță, biblioteci virtuale pun la
dispoziție colecții de reviste, ilustrații, cărți, scheme, picturi, modele tridimensionale [2].
Integrarea sistemelor CAD de proiectare în sistemul disciplinelor pedagogice, fără ca aceasta
să se afle în vre-un raport de subordonare faţă de celelalte discipline, este accentuat de cerinţa
interdisciplinalităţii proiectării programelor de studii iar avantajele acestei implementări sunt
deja vizibile.
Bibliografie
1. Constantin Cucoş, Informatizarea în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006;
2. Roşca A., Bazele proiectării asistate de calculator, Note de curs, 2001;
3. http://www.scribd.com/doc/50636444/BPAC, pag. 10;
4. http://www.answers.com/topic/computer-aided-design-cad-and-computer-aided-
manufacturing-cam.
3