Sunteți pe pagina 1din 17

26.01.

2016

Referat pentru disciplina E-Learning |


Coordonator: Lector Dr.Elena Anton

UNIVERSITATEA
UTILIZAREA TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE
DUNĂREA DE
JOS GALAŢI
– STUDENT : CRISTIAN APETRI
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

Cuprins
1. GENERALITĂŢI DESPRE PROCESUL DE INSTRUIRE ON-LINE.................................................................3
2. AVANTAJE ALE UTILIZĂRII TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE...................................................................5
3. EXEMPLE DE UTILIZARE A TIC ÎN PREDAREA MODULELOR ECONOMICE.............................................8
3.1 Folosirea serviciilor pentru partajarea conţinutului audio-video în predarea unei lecţii la modulul
– Negociere în afaceri..............................................................................................................................9
3.2 Folosirea serviciilor pentru partajarea conţinutului grafic în predarea unei lecţii la modulul –
„Serviicii hoteliere”................................................................................................................................10
3.3 Utilizarea reţelelor sociale pentru transmiterea de materiale în afara orelor de curs – exemplu –
comunicare în vederea realizării atestatelor personale de final de liceu pentru calificarea – Tehnician
în turism................................................................................................................................................11
3.4 Utilizarea unui blog pentriu comunicarea cu elevii privitor la modulele economice predate la Liceul
Tehnologic Dărmăneşti..........................................................................................................................12
3.5 Utilizarea aplicaţiei pentru prezentări PREZI...................................................................................13
la predarea modulelor economice.........................................................................................................13
4. CONCLUZII.....................................................................................................................................15
Bibligrafie...............................................................................................................................................17

2
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

1. GENERALITĂŢI DESPRE PROCESUL DE INSTRUIRE ON-LINE

Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ,


conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a
educaţiei.
Învăţământul la distanţă este forma de învăţământ instituţionalizată la începutul secolului
XX şi sprijinită iniţial pe facilităţile de comunicare oferite prin intermediul poştei, telefonului, iar
apoi al televiziunii.
Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică ce valorifică
principiile de modelare şi analiză cibernetică ale activităţii de instruire în contextul utilizării
tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane.
Apărut prin anii 1970, învăţământul asistat de calculator (CBL – Computer Based
Learning) este învăţământul îmbogăţit cu ajutor unui „ansamblu de tehnici şi metode de utilizare
a sistemelor informatice ca unelte pedagogice integrate unui context educativ, fie că este vorba
de învăţământ (şcoală primară, liceu, facultate) sau formare permanentă”.
Termenul de instruirea bazată pe tehnologie este destul de larg şi se referă la orice formă
de instruire cu ajutorul altor medii decât sala de curs tradiţională.
Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator
conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei
sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie. Materialele
educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video.
Instruirea bazată pe Web (WBL – Web-Based Learning) şi-a propus transformarea
spaţiului WWW într-un veritabil „vehicul pentru instruire”, diversele materiale educaţionale
utilizate fiind accesibile online: instrumente software dedicate instruirii, materiale didactice,
manuale electronice, legături spre alte surse educaţionale. WBL poate fi condusă de instructor
sau bazată pe calculator.
Predarea pe Internet (WBT – Web-Based Teaching) a extins învăţământul online prin
organizarea unor grupe de studenţi coordonaţi de către un instructor, înglobând şi o serie de
sisteme de comunicaţie între aceştia: liste de e-mail, forumuri de discuţii, videoconferinţe.
Noţiunea de tutorial la distanţă (Teletutoring) este utilizată cu întelesul de asistare de
procese de instruire electronică. Alternativ se folosesc aici sinonimele: eTutoring, OnlineTrainer

3
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

etc. În cazul de Teletutoring se poate face distincţie între asistenţă de specialitate sau asistare
organizatorică. Se preconizează că asistenţa de specialitate în procesele de învăţare se realizează
prin Tele-Tutoring cu formare profesională specializată, asistarea în domenii de specialitate se
obţine prin asistenţă de specialitate din partea unor cadre de specialitate şi instructori.
Programe de învăţare tutoriale sunt pachete software care asistă pe cel ce învaţă în
trecerea lui prin program şi sunt, în esenţă, construite linear.
Un model de instruire asistată de calculator este un model instrucţional în care
componenta activă este tehnologia informaţională.
Proiectarea instruirii implică organizarea şi ordonarea materialului care urmează să fie
predat → învăţat → evaluat, la nivelul corelaţiei funcţional-structurale dintre profesor şi student.
Proiectarea instruirii asistate de calculator poate fi definită ca fiind dezvoltarea
sistematică specificaţiilor procesului de instruire utilizând teoriile învăţării şi instruirii pentru a
asigura realizarea calităţii procesului de instruire. Aceasta este definită de un întreg proces: de
analiză a necesarului de deprinderi, cunoştinţe şi a obiectivelor învăţării şi de concepere a unui
sistem de transfer şi de livrare care să asigure satisfacerea acestor necesităţi.
Un sistem de instruire este o combinaţie de mijloace (instrumente) şi proceduri care
deservesc desfăşurarea procesului de învăţare.
Instruirea inteligentă asistată de calculator (ICAI – Intelligent Computer Assisted
Instruction) a apărut din necesitatea de a rezolva anumite probleme cu care s-au confruntat
realizatorii de sisteme clasice de instruire, dintre care menţionăm:
• alegerea secvenţei optime de lecţii pentru fiecare student;
• modificarea dinamică, în funcţie de evoluţia studentului, a tacticilor pedagogice
aplicate;
• anticiparea, diagnosticarea şi înţelegerea cauzei erorilor studentului;
• acceptarea răspunsurilor corecte, precum şi dialogul în limbaj natural cu studentul.
Principalele categorii de sisteme (medii) inteligente de instruire sunt următoarele:
• sistemele inteligente de instruire (ITS - Intelligent Tutoring Systems);
•mediile de învăţare inteligente (ILE – Intelligent Learning Environments); o
subcategorie a acestora sunt micro-universurile (Microworlds);
• mediile de instruire inteligente pentru învăţare prin colaborare (CSCL – Computer
Supported Collaborative Learning);

4
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

• agenţii pedagogici autonomi (PAA – Pedagogical Autonomous Agents);


• sisteme de instruire asistată de calculator prin sisteme inteligente (ICAI – Intelligent
Computer Assisted Instruction);
• sisteme de învăţare asistată de calculator prin sisteme inteligente (ICAL – Intellligent
Computer Assisted Learning);
• sisteme educaţionale inteligente (IES – Intellligent Educational Systems);
• sisteme de inteligenţă artificială în educaţie la distanţă (AI-DE – Artificial
IntelligenceDistance Education).
Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii,
proceduri, mijloace, participanţi care conlucrează pntru atingerea obiectivelor procesului de
instruire .
Sursa : http://www.racai.ro/media/Referatul1-IulianaDobre.pdf

2. AVANTAJE ALE UTILIZĂRII TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE

Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora


reprezintă o realitate a lumii actuale față de care școala prin specialiștii săi trebuie să manifeste
deschidere, capacitate de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în raport cu beneficiarii săi
direcți. Atât timp cât acceptăm, ca profesori, că tehnologia modernă care facilitează accesul la
informații și relaționarea rapidă și complexă cu medii dintre cele mai diverse ocupă astăzi un loc
foarte important în viața elevilor noștri, trebuie să înțelegem și că acest aspect poate și trebuie
valorificat
Un prim avantaj îl constituie chiar faptul că elevii, fiind deja familiarizați cel puțin cu utilizarea
internetului și a mediilor de socializare, cărora statistic vorbind, le acordă o bună parte din timpul
lor, pot fi, în principiu, convinși să le utilizeze și în activitatea școlară. Internetul, spațiu virtual
labirintic, vine spre noi cu bune și cu rele. Ca adulți, reușim, probabil , mult mai ușor să evităm
anumite capcane ale bombardamentul cu informații  disparate, haotice și care necesită efort de
ordonare. Integrarea TIC în activitatea didactică, din această perspectivă,  poate avea un dublu
avantaj: pe de o parte, permite accesul rapid la informații, pe de altă parte, contactul cu aceste
informații poate fi orientat într-o o manieră constructivă și eficientă. De exemplu, în realizarea

5
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

studiilor de caz la limba și literatura română, elevii pot utiliza internetul ca sursă de documentare
și adesea îl preferă consultării unei bibliografii tradiționale (cărți, studii, reviste etc). Rolul
profesorului este important aici în formarea elevilor în direcția selectării judicioase și critice a
surselor pe care  le au la dispoziție. Faptul că elevul înțelege că nu orice informație găsită pe
internet este valoaroasă, ci numai cea care răspunde unei teme, unor ipoteze de lucru sau ca
dovadă în susținerea unor argumente este adevăratul câștig al întâlnirii dintre tehnologie și
educație. Ce câștigă elevul? Plăcerea explorării, urmată de dezvoltarea capacității de analiză,
selectare, combinare și sintetizare a datelor obținute. Obișnuința de a verifica o informație
folosind mai multe surse poate dezvolta elevilor deprinderea de a gândi critic și de a rezolva
autonom o problemă.

În cadrul unui chestionar legat de plăcerea lecturii pe care l-am realizat la nivelul școlii, am
descoperit cu oarecare strângere de inimă de filolog că 45% dintre elevi consideră că o carte
poate fi înlocuită de calculator. Trecând peste șocul inițial, am încercat să găsesc un liant între
cele două. Faptul că le este mai familiar calculatorul decât o bibliotecă a reprezentat un avantaj,
căci, atunci când au avut de citit o carte am indicat elevilor mei posibilitatea de a folosi
wikisource, site pe care se găsesc majoritatea textelor din programa disciplinei. Am avut surpriza
să constat că, nu numai că au căutat, dar chiar au și citit textele pe un astfel de site. A funcționat
oare o ”modă” a unei generații sau fiecare generație preferă să se informeze altfel și școala
trebuie să fie sensibilă la astfel de modificări?

Unul dintre dezideratele școlii actuale îl reprezintă dezvoltarea comprtențelor de lucru prin
colaborare și  TIC-ul poate fi integrat și aici cu succes. De exemplu, site-ul E twinning, ca parte a
programelor Comenius,  oferă posibilitatea realizării unor proiecte între școli din toate colțurile
Europei, pentru toate categoriile de vârstă și pe teme dintre cele mai diverse. Toate activitățile se
desfășoară în spațiul virtual care utilizează instrumente variate precum blogurile, chat-ul, prin
care elevii pot intra ușor în legătură cu alți elevi, din alte țări, lărgindu-și astfel orizontul cultural
și  de cunoaștere.

Un aspect deosebit de important îl reprezintă avantajele pe care TIC-ul le are în sprijinul


educațional al elevilor cu CES, fie că vorbim despre cei cu dificultăți de învățare, fie despre cei
cu tulburări de comportament sau cu diferite dizabilități. De exemplu, având la clasă un elev cu
grave deficiențe vizuale, de un real folos a fost faptul că am putut realiza cu ușurință documente

6
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

de lucru cu caracterele și dimensiunile care să-i asigure o bună receptare. De asemenea, în cazul
unor clase eterogene, TIC-ul mi-a oferit posibilitatea realizării mult mai facile a unor documente
de lucru adaptate nevoilor și ritmurilor diferite ale elevilor.

Faptul că astăzi profesorii au acces la site-uri specializate, forumuri profesionale și platforme de


învățare  asigură o mai bună circulație a informației de specialitate și o mai accesibilă legătură cu
exemplele de bună practică  ale colegilor. Consider că și acest lucru este un avantaj al integrării
TIC , pentru că un cadru didactic pregătit și aflat mereu în actualitatea meseriei sale este o
condiție  a succesului procesului educativ. Posibilitatea de arhivare a documentelor realizate
pentru diferite lecții, de realizare a unei statistici sau  grafice care să ofere o imagine completă a
evaluării și a progresului elevilor de-a lungul unei perioade lungi de timp reprezintă aspecte care
ușurează și îmbunătățesc activitatea unui profesor.

Activitatea didactică presupune o bună relaționare profesor-elev-părinte. În situația actuală, în


care implicarea părinților în evoluția școlară a copilului este adesea afectată de cauze diverse
(timp, absența din țară etc), consider că realizarea unui catalog electronic prin care părintele să
afle în timp real  situația exactă a copilului său prin simpla accesare a internetului ar putea
contitui o modalitate de îmbunătățire a relației școală-părinți, cel puțin la nivel informațional.

7
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

3. EXEMPLE DE UTILIZARE A TIC ÎN PREDAREA MODULELOR


ECONOMICE
Utilizarea TIC în activitatea didactică la disciplinele economice permite elevilor:

 să dobândească deprinderea de a întreţine un dialog interactiv, calculatorul


devenind un partener de lucru;
 să-şi dezvolte capacitatea de învăţare interactivă şi de înţelegere a avantajelor pe
care aceasta le oferă;
 să înveţe cum să beneficieze de accesul la informaţii prezentate în moduri diferite
de vizualizare;
 să resimtă sprijinul oferit de multiplele reprezentări statice şi dinamice în
exersarea competenţelor şi în aprofundarea înţelegerii şi reţinerii cunoştinţelor
noi;
 să recunoască avantajele lecţiilor interactive şi să fie încurajaţi să lucreze în ritmul
şi stilul propriu, să îmbine în mod echilibrat activităţile de învăţare individuală cu
cele de învăţare colaborativă;
 să recunoască şansele oferite de feedback-ul secvenţial şi operativ în validarea
imediată a răspunsurilor şi autoreglării, în stimularea autoinstruirii, a autonomiei
în învăţare, condiţie esenţială, în perspectivă, pentru a putea face faţă cerinţelor
învăţării continue.
Cele mai utilizate resurse sunt produsele software (softuri educaţionale sau didactice)
care se adresează direct celor care învaţă şi permit elevului:

- să acceseze diverse surse informaţionale;


- să proceseze informaţii;
- să construiască pe aceste baze cunoştinţe noi;
- să dobândească competenţe/capacităţi prin demonstraţii, exemple, explicaţii, exersări,
simulări etc.
În esenţă, softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic, elaborate în
funcție de de coordonatele pedagogice propuse: obiective, conţinut specific, caracteristici ale
elevilor, metode, feedback secvenţial şi evaluări formative.

Sursa: Suport curs IAC – E-Learning

8
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

3.1 Folosirea serviciilor pentru partajarea conţinutului audio-video în


predarea unei lecţii la modulul – Negociere în afaceri
Un serviciu pentru partajarea conţinutului audio/video (video sharing) - este un serviciu
Web de găzduire audio/video şi permite cadrelor didactice şi elevilor să încarce video-clipuri pe
un site Web. Serviciul poate stoca vide-clipul pe serverul său şi îl va afişa într-un format care să
permită şi altor vizitatori să îl vizioneze. (ex.: http://www.trilulilu.ro - site românesc de sharing /
partajare de fişiere video, imagini si audio, http://www.youtube.com, http://vimeo.com/). Orice
proiect propus la disciplina limba şi literatura română poate fi finalizat prin câteva secvenţe
video care pot fi diseminate ca modele de bună practică prin intermediul acestor servicii de
partajare a conţinutului video/audio.

Subiectul lecţiei – utilizarea comunicării nonverbale în procesul de negociere.

Pentru lecţia de laborator se prezintă filmuleţe de pe Youtube – privitoare la subiectul propus.

După urmărirea filmuleţelor au loc dezbateri pe tema prezentată, Youtube permiţând totodată
derularea, pauza şi revederea materialelor.

9
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

3.2 Folosirea serviciilor pentru partajarea conţinutului grafic în predarea


unei lecţii la modulul – „Serviicii hoteliere”
Servicile pentru partajarea conţinutului grafic (photo sharing) sunt servicii pentru
găzduirea imaginilor, numit serviciu de partajare de imagini. Acesta permite atât cadrelor
didactice, cât şi elevilor să încarce imagini pe un site Web. Un renumit serviciu de editare,
organizare si partajare online de imagini poate fi utilizat la adresa http://picasa.google.ro/ de
către elevii şi cadrele didactice care au cont de e-mail pe www.gmail.com. De asemenea, Micro
blogul Twitter a lansat propriul serviciu de photo sharing, concurând astfel cu serviciile
existente deja pe piaţă, precum Twipic, Yfrog, Instagram ori Flickr. Pentru oricare dintre
proiectele educaţionale specifice ariei curriculare Limbă și comunicare, incluzând disciplina
limba și literatura română pot fi create şi partajate astfel de albume foto.
În exemplul folosit li se prezintă elevilor un colaj de imagini din arhiva turistică personal –
cu specificaţii pe baza imaginilor şi dezbatere pe tema propusă.

Picasa permite uploadarea a peste 15 GB de fotografii, are o opţiude de redare automată a


fotografiilor – SLIDE SHOW şi o multitudine de alte opţiuni .

10
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

3.3 Utilizarea reţelelor sociale pentru transmiterea de materiale în afara


orelor de curs – exemplu – comunicare în vederea realizării atestatelor
personale de final de liceu pentru calificarea – Tehnician în turism
Reţele sociale (social networks). Există un software pentru crearea online a unor reţele
sociale pentru comunităţi care au activităţi comune pe Web sau sunt interesaţi în exploatarea
intereselor şi activităţile altora. Prin intermediul acestor reţele sociale, un profesor de orice
disciplină poate să creeze un spaţiu public de dezbateri şi discuţii pentru membrii unei clase sau
ai unui grup sau poate să colecteze date pe o tematică dată specifică unui anumit proiect. Între
cele mai active reţele sociale menţionăm: Facebook; Google +; LinkedIn; MySpace; Twitter.
În reţeaua de socializare Facebook s-a creat un grup al clasei XII Turism, în care se
poartă comunicarea în afara orelor de curs pe tema atestatelor personale pentru finalizarea
studiilor liceale.
Elevii au posibilitatea să adreseze întrebări, să primească răspunsuri private sau de grup,
să transmită sau să primească material (fişiere) pentru întocmirea proiectelor de atestat.

11
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

3.4 Utilizarea unui blog pentriu comunicarea cu elevii privitor la modulele


economice predate la Liceul Tehnologic Dărmăneşti
Un blog este un site Web, menţinut în mod obişnuit de către o singură persoană, companii
sau alte instituţii, cum ar fi cele educaţionale, conţinând intrări şi comentarii. Intrările sunt
descrieri ale unor evenimente, incluzând text şi alte materiale, aşa cum sunt imaginile şi
secvenţele video.
Blogul elimină tensiunile emoţionale, fiind mai puţin stresant decât alte forme de
comunicare mediată de calculator precum forumurile sau camerele de discuţii, în care
sentimentul de apartenenţă la o comunitate este relativ slab dezvoltat. Reduce sentimentul de
izolare, anxietatea şi frustrarea. Fiind un forum pentru reflecţie şi expresie cu subiecte care
variază de la discuţii de profunzime asupra sensului universului până la secvenţe din viaţa de zi
cu zi, blogul poate dinamiza şi deschide dialogul direct cu elevii, creând reţele de învăţare. De
aceea, blogul poate fi utilizat ca un instrument excelent de promovare a ofertei educaţionale
(publicitate gratuită, influentă, costuri zero sau nesemnificative).

Blogul oferă elevilor şansa de a-şi publica experienţele personale, dar şi posibilitatea
studiului individual şi desfăşurarea de activităţi educaţionale în ritm propriu, permiţând astfel,
abordarea democratică a unor aspecte din realitate. Prin intermediul blogului se sporeşte
atractivitatea activităţilor de învăţare pentru că blogul este un mediu constructiv, recreativ
(uneori, chiar amuzant) şi creativ.

Pentru publicarea diverselor materiale de aprofundare a disciplinelor economice şi de


turism – inclusiv pentru cercurile pedagogice pe teme economice, a fost creat un blog în care
sunt permise dezbateri pe diverse teme

12
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

3.5 Utilizarea aplicaţiei pentru prezentări PREZI

la predarea modulelor economice


Prezentarea unui proiect reprezintă o provocare pentru oricare dintre noi, fie că suntem elevi,
studenţi, angajaţi sau chiar manageri, deoarece ajută publicul/clienţii/partenerii să îşi formeze o
imagine de ansamblu. Prezi este o aplicaţie web prin intermediul căreia puteţi concepe prezentări
mult mai atractive şi mai convingătoare decât cele realizate în Microsoft PowerPoint.
Ceea ce face diferenţa este atât grafica prietenoasă, cât şi posibilitatea de a evidenţia relaţiile
dintre componentele prezentării, fără a le „rupe” în slide-uri, aşa cum se întâmplă în prezentările
clasice.Prezentarea poate fi realizată şi accesată online - oricând şi oriunde aveţi nevoie de ea
(aveţi la dispoziţie un spaţiu de 100 Mb, pentru contul standard, sau 500 Mb, pentru contul Edu)
pewww.prezi.com, sau poate fi descărcată în calculatorul personal, în cazul în care nu aveţi
acces la internet în momentul susţinerii. O altă modalitate prin care puteţi realiza o „prezi” este
editorul offline Prezi Desktop, care nu vă mai impune restricţii în ceea ce priveşte spaţiul de
stocare.

13
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

14
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

4. CONCLUZII
Utilizarea TIC în procesul de învăţare are avantaje clare dar poate avea şi dezavantaje, astfel:

 Avantaje:
- eficientizarea timpului pentru profesor cat şi pentru elev;
- se pot forma abilităţi practice de completare cu ajutorul calculatorului și a softurilor
contabile specializate a documentelor contabile ( facturi , chitanțe , registre )
- se poate lucra cu un volum mare de date cu precizie ridicată;
- creşte gradul de atractivitate a lecţiilor.

2. Dezavantaje:
- lipsa unor efecte ce pot determina percepţia reală a fenomenului studiat ( plata efectivă a
banilor din cont , neachitarea furnizorilor la termen );
- se pot forma abilităţi practice de completare cu ajutorul calculatorului și a softurilor
contabile specializate a documentelor contabile ( facturi , chitanțe , registre )
- verificarea cunoştinţelor se face superficial;
- abilităţi TIC diferite la elevii din aceeaşi clasă, rămânerea în urmă a unora

Avantaje ale TIC pentru Avantaje ale TIC pentru

cadrele didactice elevi

 Creşterea timpului educaţional  Creşterea ponderii timpului de învăţare în


concentrat pe interacţiunea proceselor clasă
de predare, învăţare evaluare
 Extensia spaţiului temporal al  Mărirea timpului alocat activităţilor de
profesorului ca timp de pregătire a dezvoltare personală, de petrecere
activităţilor educaţionale viitoare şi pozitivă a timpului liber, de autoevaluare
pentru autodezvoltare şi evoluţie în
carieră
 Valorificarea resurselor didactice ca  Exploatarea elementelor TIC ca resurse
expresie a diversităţii, calităţii, necesare în învăţare în sensul asigurării
accesibilităţii proceselor educaţionale diversităţii, calităţii, accesibilităţii
orientate către performanţele elevilor procesului educaţional centrat pe elevi
 Suport instrumental variat care  Suport motivaţional intrinsec în
susţine procesele de implicare şi abordarea comunicării educaţionale

15
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

participare în vederea stimulării acordându-i-se mai mult dinamism


alternativelor moderne de receptării mesajului
management al clasei de elevi
 Încurajarea studiului individual şi a  Încurajarea studiului individual şi
metodologiilor specifice de învăţare asigurarea suportului de grup pentru
prin descoperire diferenţierea instruirii
 Stimularea creativităţii cadrelor  Stimularea creativităţii şi a principalelor
didactice în procesul de învăţământ sale componente atât la nivel individual
prin dinamizarea competiţiei şi a cât şi la nivel de grup - dinamizarea
lucrului în echipă formelor de competiţie dar şi de lucru în
echipă
 Construcţia unor experienţe de  Construcţia şi trăirea emoţională a unor
predare care integrează şi stimulează experienţe de învăţare prin sensibilizarea
învăţarea şi trăirea emoţională reactivităţii şi a empatiei elevilor
 Dezvoltarea şi consolidarea  Dezvoltarea şi consolidarea
mecanismelor feedback-ului personal mecanismelor feedback-ului personal
prin autoevaluarea activităţii prin autoevaluarea activităţii,
educaţionale (susţinerea proceselor de conştientizarea potenţialului şi creşterea
evaluare a stilurilor educaţionale încrederii în forţele proprii
performante)
 Diversificarea strategiilor şi a  Creşterea încrederii elevilor în procesul
procedeelor de evaluare în scopul de evaluare obiectivă prin utilizarea
creşterii gradului de obiectivitate a autoevaluării şi a evaluării colective şi în
evaluării grup
 Deschiderea spre comunitate,  Accesul la comunicare globală
cooperare şi dezvoltare regională şi
locală
 Stimularea abordării integrate a  Dezvoltarea unei apetenţe pentru
principalelor arii curriculare prin abordarea integrată a ariilor curriculare
utilizarea multidisciplinarităţii, prin receptarea şi construcţia în manieră
transdisciplinarităţii şi interdisciplinară a cunoaşterii
interdisciplinarităţii
 Îmbunătăţirea activităţilor de învăţare  Adaptarea activităţilor de învăţare pentru
organizate pentru elevii cu cerinţe elevii cu cerinţe educative speciale
educative speciale

16
Utilizarea TIC în procesul de predare – Student : Cristian Apetri

Precauţii în utilizarea TIC de către Precauţii în utilizarea TIC de către

cadrele didactice elevi

 Dificultăţi de accesare şi de selecţie a  Tendinţa de înlocuire a proceselor fireşti de


informaţiei din punctul de vedere a socializare şi de lucru în grup cu cele
corectitudinii acesteia online - dezvoltarea unui atracţii către
mediile virtuale nevalidate, incerte,
îndoielnice
 Dimensiunea etică a managementului  Dimensiunea etică a managementului si a
şi a sistemului de prelucrare / sistemului de prelucrare/ procesare a
procesare a informaţiei - plagiatul informaţiei – plagiatul
 Riscul de superficializare,  Riscul de superficializare, renunţarea la
uniformizare/ şablonizare a sistemului mijloacele de educaţie tradiţională, la
de proiectare a activităţilor suporturile cu incidenţă psihologică directă,
educaţionale nemediată
 Rezistenţa la schimbare a unora dintre  Alienarea elevilor prin stimularea confuziei
cadrele didactice între lumea reală şi lumea virtuală şi
facilitarea accesului la informaţie eronată
uneori chiar cu caracter negativ
 Creşterea sedentarismului prin  Creşterea sedentarismului prin păstrarea
păstrarea îndelungată a unei poziţii îndelungată a unei poziţii fizice nefireşti a
fizice nefireşti a corpului corpului
 Costul infrastructurii informatice care  Costul infrastructurii informatice care poate
poate deveni uneori prohibitiv sau deveni uneori prohibitiv sau care poate
care poate introduce o discriminare introduce o discriminare educaţională
educaţională implicită implicită

Bibligrafie :

1. Curs IAC – Conversie Universitară TIC – Galaţi 2016


2. Surse online :
- http://www.racai.ro/media/Referatul1-IulianaDobre.pdf
- www.prezi.com
- www.blogspot.com
- www.wikipedia .ro
- http://www.academia.edu/3356979/Efecte_si_rezultate_ale_utiliz
%C4%83rii_TIC_%C3%AEn_educatie
- http://www.ecomunitate.ro/upload/instruire/pdf/Modul%208%20School
%20Development.pdf

17

S-ar putea să vă placă și