Sunteți pe pagina 1din 11

Utilizarea platformelor educaționale interactive online

Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor


activităţi de învăţare utilizând în mod exclusiv Internetul. Platformele electronice
cooperative oferă în plus o serie de facilităţi referitoare la partajarea informaţiilor
între cursanţi, posibilităţi de lucru în cooperare, posibilităţi de a crea discuţii de
grup pe diferite teme etc. Structura, funcţionalitatea şi facilităţile oferite de astfel
de platforme sunt foarte complexe şi pot fi diferite de la o platformă la alta.
În general însă, orice platformă electronică trebuie să includă un spaţiu
public, care poate fi vizualizat de toţi utilizatorii care beneficiază de un cont
deschis pe  platformă, în acest spaţiu putând fi stocate documente cu caracter
general sau informaţii de ultimă oră. În acelaşi timp, platformele electronice
prezintă însă şi spaţii de lucru private atât pentru cursanţi, cât şi pentru profesori şi
personalul care administrează platforma.
În plus, în cazul platformelor electronice cooperative, utilizatorii mai au la
dispoziţie posibilitatea de a crea anumite spaţii de lucru (foldere/directoare) în care
pot partaja informaţii cu alţi utilizatori, care au acelaşi subiect de interes. În aceste
spaţii se pot lansa dezbateri tematice şi utilizatorii pot lucra cu documente
partajate. Cu alte cuvinte, autorul unui director poate invita alte persoane în spaţiul
său de lucru, acestea obţinând astfel accesul la directorul partajat.
Facilităţile generale de personalizare oferite fiecărui utilizator implică faptul
că de la o sesiune la alta, modificările făcute de fiecare utilizator în cadrul spaţiului
său privat de lucru vor fi păstrate, atât din punct de vedere al informaţiilor oferite
cât şi din punct de vedere al designului (schimbarea schemei de culori, schimbarea
ordinii de prezentare a informaţiilor, termenele stabilite în calendarul propriu etc.).
Platformele tip e-learning reprezintă un stimul excelent pentru învățare și
formare, în special pentru persoanele active, dinamice, care apreciază
interactivitatea.  De asemenea, este un sprijin pentru învățare pentru persoanele
care au nevoie de un program de lucru flexibil, sau cu nevoi speciale educaționale.
Instruirea de tip e-learning presupune utilizarea platformelor şi portalurilor
educaţionale, a tehnologiilor şi aplicaţiilor de nouă generaţie ale Internetului –
generic denumite web 2.0 – sau a rețelelor şi mediilor informatice sociale.
În prezent, platformele de tip Web 2.0 sunt utilizate pentru dezvoltare
profesională, consolidarea instruirii în sala de clasă. Prin utilizarea de instrumente
Web 2.0 pot fi realizate atât proiecte curriculare complexe inter şi transdisciplinare,
cât şi proiecte extracurriculare ale elevilor.
Site-urile de media sociale pot fi utilizate în vederea documentarii cu privire
la concepte inovative, cum ar fi "săli de clasa în oglindă" sau pentru a repartiza
cele mai recente aplicaţii Web 2.0 pentru licee. Profesorii si cadrele didactice
folosesc în mod curent blogurile pentru a scrie despre lumea educaţiei şi a invita la
a face comentarii din partea colegilor din toata lumea. De asemenea, instrumentele
de Web 2.0 sunt utilizate pentru evaluarea online a rezultatelor învăţării care poate
fi realizata prin metode de actualitate precum evaluarea pe baza de proiect sau e-
Portofoliul.
Platformele de învăţare online îmbunătăţesc calitativ conţinutul
învăţământului, conducând la ameliorarea procesului instructiv-educativ prin
însuşirea unor procese de învăţare active şi autonome, creşterea interesului
elevilor pentru instruire, crearea unor medii noi de învăţare formală sau
nonformală, individuală şi în grup.
Dotarea şcolilor cu echipamente si sisteme TIC va avea în primul rând un
impact asupra nivelului de alfabetizare digitală a elevilor ceea ce va exercita o
influenţă indirectă asupra calităţii viitoarelor resurse umane. Existenta unei reţele
TIC la nivelul fiecărei scoli va permite, de asemenea, o mai buna gestionare a
materialelor didactice si va facilita accesul elevilor la informaţie. Complementar,
implementarea unei infrastructuri TIC complementată de instalarea unor software-
uri educaţionale (pentru predare, testare) vor încuraja predarea asistata de TIC si
vor impune o evaluare obiectivă a performanţelor elevilor.
Datorită elementului de noutate reprezentat de factorul tehnologic, de
resursele inovative de tip OER şi Web 2.0, elevii vor fi stimulaţi sa se implice mai
mult în procesul de învăţare, ceea ce va avea în timp un impact pozitiv asupra
performanţelor şcolare ale acestora, având potenţialul de a reduce rata abandonului
şcolar. Materialele vizuale interactive şi sursele adiţionale de informaţii oferite de
internet vor spori angajamentul elevilor.
Utilizarea TIC va permite totodată adaptarea disciplinelor în funcţie de
competentele elevilor, sprijinind învăţarea personalizată şi individualizată. În ceea
ce priveşte procesul de învăţare continuă, platformele de învăţare online şi
materialele existente în format digital vor încuraja învățământul la distanță,
permițând adulților de orice vârstă să dobândească cunoștințe într-un anumit
domeniu.
Utilizarea noilor tehnologii în educaţie vizează în primul rând acele
elemente care conduc la o achiziţie mai bună de cunoştinţe din diverse domenii, la
formarea şi dezvoltarea de abilităţi, deprinderi şi capacităţi de gândire specifice
disciplinelor şcolare, dar şi transdisciplinare, la modelarea de comportamente şi
atitudini cetăţenilor societăţii cunoaşterii.
În strânsă legătură cu competenţa digitală, conceptul de e-learning acoperă o
realitate în expansiune, la intersecţia dintre pedagogie şi dezvoltările tehnologice.
Prin e-learning înţelegem, în sens larg, totalitatea situaţiilor educative cu o
semnificativă componentă de TIC, care valorifică deplin competenţa digitală în
plan didactic.
Implementarea competenţelor TIC în cadrul disciplinelor are în vedere
stimularea şi intensificarea comunicării pe toate palierele (profesor-elev, elev-elev,
elev comunitate/ societate).
E-learning-ul nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale ci
să întărească procesul de învăţare. A fost adoptat de unităţile de învăţământ ca o
alternativă la educaţia tradiţională, ea poate completa activitatea didactică din
şcoală, dar nu o poate înlocui. Acest tip de platforme este destinat învățării active
din partea elevilor, având în vedere că generațiile actuale sunt obișnuite cu lucrul
pe calculator încă de mici. Ca profesori, putem să utilizăm această abilitate a
elevilor pentru a-i determina să-și folosească constructiv timpul liber, cu activități
specifice fiecărei discipline sau arii curriculare în parte.
Profesorul nu este doar persoana care transmite informaţii, propune
conţinuturi, solicită sarcini, cere conduite. Profesorul stimulează şi întreţine
curiozitatea copiilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le
întăreşte încrederea în forţele proprii, îi ajută să-şi desăvârşească identitatea. Din
aceste motive, profesorul trebuie să aibă calităţi şi competenţe necesare centrării,
cu precădere, pe aşteptările, pe trebuinţele şi pe interesele elevilor.
Şcoala şi profesorii ei nu trebuie să uite că educaţia se adresează azi unor
copii al căror profil nu seamănă cu ceea ce am cunoscut până acum. Formarea
competenţelor digitale a devenit o condiţie sine qua non pentru integrarea şi
funcţionarea în lumea muncii, a profesiilor, dar şi în cotidianul nostru. Ca atare,
procesul de instruire trebuie regândit prin formularea de probleme în corelaţie cu
noile tehnologii – instrumente TIC -, fără a mai accepta în sala de clasă activităţi
intelectuale de rutină. În societatea cunoaşterii, treaptă superioară a societăţii
informaţionale, modernizarea procesului educaţional este imposibilă fără utilizarea
instrumentelor digitale moderne.
Avantajele e-learning-ul faţă de sistemul tradiţional de învăţământ:
- accesibilitate, flexibilitate şi confort; 
- independenţa geografică, mobilitatea; 
- prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;
Alte avantaje: - metode pedagogice diverse – programele e-learning au la
bază diverse metode pedagogice, deoarece s-a ajuns la concluzia că, în general, un
material educaţional diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin ascultare,
vizionare şi interactivitate; - individualizarea procesului de învăţare (fiecare instruit
are un ritm şi stil propriu de asimilare), parcurgerea cursurilor poate fi făcută
treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid şi permanent.
Printre dezavantaje:
 - necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor;
- costuri mari pentru proiectare şi întreţinere.
Platforme de tip e-learning: 
- Moodle 
- Modular Object
-Oriented Dynamic Learning Envinronment
- Platforma AeL
- Advanced eLearning
- Wikispaces - eTwinning - iTeach - Frog - Blackboard 
- portal.compendiu.ro
Moodle este un sofware liber și open source de învățare, cunoscut de
asemenea și ca un sistem de management al cursului, sistem de management al
învăţării sau ca un spaţiu de învăţare şi evaluare virtual. Moodle este un set
de componente și module, instrumente de comunicații, clasă virtuală și bibliotecă
digitală. Platforma de e-learning Moodle oferă un mediu de socializare și
comunicare, cursuri și evaluare în sistem electronic și oferă posibilitatea cursanților
de a învăța împreună. Platforma se bazează pe resurse și activități. Principala
resursă este reprezentată de curs, ce poate fi definit pe bază de lecții sau de
activități săptămânale. Poate fi parcurs pagină cu pagină sau se poate trece de la
un capitol la altul folosind funcția "Salt rapid". La sfârșitul fiecărui modul de curs
se poate introduce un modul de evaluare. Acest modul este foarte flexibil și
permite trainerului să stabilească mai multe modalități de evaluare.
Principalele activități care pot fi definite în cadrul platformei e-learning sunt:
- Tema cu dead-line
- Chat
- Forum de discuții
- Pagini Wiki
- Conferința web 
Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate,
flexibilitate,
confortabilitate, utilizatorul putând hotărî singur, data si ora la care se implică în
activitatea de instruire.
WIKISPACES
Wikispaces este proiectat pentru a fi uşor şi distractiv,pentru a vă putea
concentra pe ceea ce se dorește a se realiza cu elevii, profesorii, şi oricine altcineva
de care aveţi nevoie pentru a lucra.
Wikispaces nu se limitează la text. Se pot crea mai multe pagini, fiecare
dintre ele putând avea imagini, clipuri video, forumuri de discuţii, documente, foi
de calcul şi mai mult. Se poate lucra la eseuri sau alte proiecte bazate pe text,
dar se pot încărca, de asemenea, notiţe pentru lucrul în clasă şi teme pentru acasă
sau se pot crea cu elevii proiecte multimedia interesante.
Spaţiile wiki se pot folosi:
- ca simple site-uri web
- pentru grupuri de proiecte
- pentru gestionarea documentelor şcolare
- pentru discuţii şi dezbateri cu elevii
- pentru colaborare cu alţi profesori
- pentru gestionarea temelor pentru acasă sau a altor activităţi extraşcolare
-pentru colaborare cu elevii altei şcoli din ţară sau din străinătate.

            AEL
Advanced eLearning – AEL este utilizată în majoritatea școlilor şi liceelor
din Romania. AEL este o platformă integrată completă de instruire asistată de
calculator şi gestiune a conţinutului, oferind suport pentru predare şi învățare,
testare şi evaluare, având o concepţie curriculară. AeL oferă suport pentru
predare/învăţare, evaluare şi notare, administrarea, proiectarea şi monitorizarea
conţinutului. De asemenea, asigură mijloacele necesare comunicării şi sincronizării
între centrele locale şi regionale din cadrul programului SEI.
AeL permite vizualizarea şi administrarea unor tipuri vaste de
conţinut educaţional, precum: materiale interactive, tutoriale, exerciţii,
simulări, jocurile educative. Biblioteca de materiale educaţionale acţionează ca
un gestionar de materiale: este adaptabilă, configurabilă, indexabilă şi permite
o căutare facilă.
Conţinutul poate fi structurat şi adaptat în funcţie de nevoile profesorilor şi
îmbogăţit cu informaţii legate de programă, cuvinte cheie, versiune, autor, etc.
Drepturile de acces pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori pot fi adaptate
şi aplicate oricărui segment al bibliotecii de materiale educaţionale.
Baza de cunoştinţe oferă funcţii de căutare ierarhică, filtrată, sau după
cuvinte cheie. 
iTeach este o platforma de tip 2.0 care permite colaborarea profesorilor într-
un mediu virtual avansat.
  Blackboard - oferă suportul tehnic necesar predării conținutului
informațional formativ, creat după o metodologie didactică precisă, prin
intermediul internetului.
            În activitatea didactică pe care o desfășor la clasă am folosit doar platforma
AeL, în special la disciplinele Științe, Geografie, Matematică și Limba Română,din
mai multe motive:
-          Dispunem de un laborator TIC, dotat cu calculatoare în rețea, și o platformă
AeL în școală
-          Există lecții special create în baza AeL, ceea ce presupune utilizarea lor
imediată, fără consum de timp în pregătirea materialelor necesare;
-          Este un mod de predare-învățare atractiv pentru elevi
Dezavantaje:
-          Nu poate fi folosit foarte mult la ciclul primar, din lipsa lecțiilor
-          Necesită o programare din timp, deoarece laboratorul este folosit de mai
multe clase
-          Calculatoarele sunt depășite moral, nu mai funcționează corect toate
-          Necesită un volum mare de timp la clasele mici, deoarece elevii nu au
competențe digitale

În concluzie, platformele educaţionale oferă oportunităţi de învăţare,


instruire şi programe cu ajutorul mijloacelor electronice care sunt pe placul
elevilor. De asemenea, platformele e-learning sunt uşor accesibile, stimul pentru
învăţ.
Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru
activitatea de învățare și evaluare
O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care
oferă profesorilor, elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație,
informații, instrumente și resurse pentru a sprijini și a spori  livrarea și
managementul educațional.
Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt:
– Autentificare
– Generarea de conținut
– Vizualizarea conținutului
– Diferite medii cu un profesor / tutore
– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru
– Raportul activităților întreprinse de către elev
– Instrumentele de evaluare
Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare:
 sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând,
coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educaţional
 asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte
de colaborare şi învăţare la distanţă.
Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o
serie de avantaje, precum:
 Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație
 Centrare pe elev/participant
 Elevii pot colabora și învăța împreună
 Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări
 Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă
 Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în
învățământul tradițional
 Materialele pot fi personalizate
 Posibilitatea modificării informației difuzate
 Accesibilitate, comfort, flexibilitate
 Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri
 Elevul poate învăța în ritmul lui propriu
 Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent
 Costuri reduse de distribuție a materialelor
 Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă
 Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional
 Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului
de download-uri efectuate de către elevi
 Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de
stocare a informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile
individule
 Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi
Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim:
 Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs
tradițional
 Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la
rețea, de joasă performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite
grafice
 Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori
pentru socializare
 Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning
 Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor
 Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online
 Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare
verbală a examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare –
argumentare - contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare,
paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi
drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea
interumană.
Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem
spune că utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care
doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt
utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este
indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor
eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea
competențelor elevilor.

Bibliografie

- Antonio Bartolome. (2008). Web 2.0 and New Learning Paradigms. eLearning Papers.
- Antonio Calvani, Giovanni Bonaiuti, Antonio Fini (2008). Lifelong learning: What role
for e-learning 2.0? Journal of eLearning and Knowledge Society 4 (1): 179-187.
- Integrarea Tehnologiei Informației și a Comunicaților (TIC) în Curriculumul Național.
- Discipline Informatice. Suport de Curs, 2012
- Iuliana Dobre. (2010) Studiul critic al actualelor sisteme de e-learning. Academia
Română, București
- elearning 101. Concepts, trends, applications. Epignosis LLC, USA, 2014 iTeach:
Experiente didactice. Nr 15, noiembrie 2012. ISSN 2247 - 966X
- Rupesh Kumar. (2009). E-Learning 2.0: Learning Redefined. Library Philosophy and
Practice (e-journal). 284.

S-ar putea să vă placă și