Sunteți pe pagina 1din 5

DelaDemi

neral
izar
eadi
nți
l
orl
aSar
cinaToxi
ca
…sauvi
cev
ersa.

Înaintedeadecor t
icacauzel edemi ner ali
zăr i
idinț ilorf acomi cadi gresiune.
Laor aact uala,noi nunemai dăm seamal aceni vel dedegener arebi ologicăam aj unsdi ncauzăcă
…sunt em t oțilafel dedegener ați.Uitat -
val abășt inași idint ar
ileafri
cane„ sub-dezv ol
tat e”,cedantură
i
mpecabi lăau, oridant uraunui om est ediagnost icul perfectal vit
ali
tăț i
isalefizice.Est esingur apar
te
aschel etuluivizi
bilasi mart orar obust eț i
iacest ui schel etşi săneami ntim cascl avi
i(si caii
)se
vindeaupev r
emur i l
at ârgdupăr obust ețeadi nțil
or .Dardupă2gener aț i
i deali
ment aț
iede
Super mar ket,cubomboanesi pișcot uriladeser tcum ar atadinț i
inoșt riastăzi
?
Aratapr ostsi deaceeas- aul uatmasur idepr ecauț ie…semant i
ce, r
ebot ezândscor butul in
parodont oza: aceeași Mar i
e, darcual tapălăr i
e.Doarnuer ausaspunăcacet ățeniimi nunat ei
societăț i
i moder nesuntmai subnut rițicapi rați
i răt ăcițicul unilepemar i sioceane!
Inschi mb, audev eni tdinț
iipiesader ezistent ainor icer eclama: caev orbadeșoset esaupast ade
dinți,
toț irânjescodant ur
ai mpecabi lă, automatper ceput ăi nsubconșt i
entul masel orcacev ade
i
nv i
diat .Dece?Pent r
ucanoi ,plebea, stăm cugur aî nchi săsanusev adăsi ncopel e(încazul căn-am
renunțat3ani lavacanț epent rucât ev ai mplant uri).Dacaam f iavuttoț iodant urasănăt oasă, numai
zâmbeani meni î
nr eclame, caci nur epr ezintăi nter essaar ațiceeacet oatalumeaar e!Fi rescca,
dupăbănci sifar
maci i
,cabinet elest omat ol
ogi cesuntcel emai numer oase.Tr eiinsti
tuțiiacăr or
prosper i
tatesuntdi agnosticul perfectal „stăriinaț iuni i
”.

Cât
evanoț
iuni
stomat
ologi
ceel
ement
areext
rasedi
nacestar
ti
col
.

Structur
adinți
lor
Dinți
isuntal
cătui
țidi
nț esutur
ipreponder
ent
anorganicel
aexteri
or(tari
)siprogresi
vorgani
cespre
i
nterior(moi
).Sensulacesteidef
iniț
iiv
afilămur
itpe
parcurs…Ex:

-Smal tul conți


ne98%.Acoper ăcoroanadentara.Este
celmai durțesutdi norganismul uman.
-Cement ulesteunmi xconst itui
tdin45-50%mi neral
e
anorgani cesi 50%-55%subst anțăorgani
că(colagen)si
arerolul safixeazăsmal tuldedent i
na.
-Dent i
naconț i
ne63, 3%–70, 2%mi neral
eanorgani ce
(cri
stal
edehi droxiapati
tă+Mg, Na,K,Cl
,F,S,Zn, Co2),18%col
agen,
10%apasi
alt
e2-
3%(
prot
eine,
gluci
de, lipi
de,aciziorganici,
enzi me).

Demi
ner
ali
zar
eadi
nți
l
orsemani
fest
asubdouaf
orme:

-Hipomineral
i
zare,adicăli
psurii
ncali
tat
eami ner
alel
or.Reprezi
ntăl
ipsadinal
imentaț
ieaunor
mineral
ebiodisponi
bil
esi ol
igosi
nergi
ce(inter
dependentaexactaint
repropor
ți
il
einger
ate)
-Hipopl
aziaamel ar
ă,adicăli
psaincanti
tatesical
itat
eami neral
elor
.

Dezv
oltam puți
nceledouacategori
icucit
atedi
nacestart
icol
sisubl
i
niem cur
oșuf
razel
echei
e:
ht
tp:
//www. l
a-pedi
atr
u.r
o/i
nfo/deminer
ali
zar
ea-
dint
il
or-
la-
copi
i:

1)"
Demi
ner
ali
zar
easmal
țul
uiest
eunpr
oceschi
micpr
incar
emi
ner
alel
edi
nsmal
ț(î
nspeci
alcal
ciul
)

sunteliminat
e–î ntr
-oproporț
iemai mi
căsaumai mar e-delaacestni
vel
"("
eli
minat
e"semni
fi
cândo
carența).
"Celemai fr
ecventemotivepentr
uapariți
ademi ner
ali
zari
isuntprobl
emegeneral
eapărut
elaf
ătîn
perioadaprenatal
ă,nașt
ereprematură,greut
atescăzutălanașter
e."
Aceast afr
azaov om det
aliai
npar t
ea„grețur
idesarcina”
.

2)„Hipoplaz
iaamelarăest
eoaf ecț
iuneadinți
lor
,caract
eri
zat
ăpr i
ntr
-
ocant i
tat
emai r
edusădesmal țlasupr
afațaunuidi
nte,maiscăzută
decâtînmodnor mal.Grav
itat
eaunuidefectpoat
ev ari
adelazone
punct if
or mesaumi cidefectepesupr afațaunuidintepânălaafectarea
î
nt otalitate,
pri
nmi cr
o-donț i
esauchi arformeneobi șnui
teîncazul
di
nt eluirespecti
v.
Cauzel eapar i
ți
eihipoplazieiamel ar
esuntgener atefiedefactorigeneti
ci,
fi
edef act or
icețindemedi u.Traumat i
smel edentareșial
eoasel or
maxi lare,int
ubărialenou- născuți
lorprematuri,
infecți

nperioadapr enat
ală,darșipost
-natal
(imedi
at
dupănașt ere),
hipoxia,expuner ealatoxinechimice,darșioseriedef act
orieredi
tari
-toateacest
ea
potr eprezentaev entual
ecauzepent ruapariți
ahipoplazi
eiamelare”.

Ocor ecți
enecesar a:nuest evorbadef act origeneti
cicidefactoriepigenetici
.Di f
erențaesteuriașă:
-Geneticînseamnăcai nformaț i
adinADN- ulmamei aavutcev aerori(suntem copi ibuni
ciidefapt)
-Epigeneti
cî nseamnăcai nformați
aADN- uluimamei afostcorecta,darpepar cursulsar
cinii
auapăr uteror idatori
tacalit
ățiimateri
alelordeconst rucț
ie-apa, minerale,vit
ami ne-sauapol uării
medi ul
uiambi ant:anti
bioti
ce,poluareWi Fi /GSM, etc.
Iar
ăși,estepr eferataexpresia„egeneticdomnul e”casaî nchidem mai ușorgur asârmanil
orpăr inț
i!
Vadaț iseamacecul pabil
izaresuferăsăraci ipări
nțicândafl
acasuntmut anți?

Car eest edef aptsi tuația?


Smal tul estefabr i
catdeor gani sm pri
nt r-
ocombi națieintr
efosfatuldecal ciusi alt
emi ner ale, numita
Hidroxi apati
taCa5( PO4)3(OH)deobi cei scri
săCa10( PO4)6( OH)2, pentr
uaev i
denț i
af apt ul că
structur acri
stalinacupr i
ndedouămol ecule.Problemaest ecainacestcupl ajmol ecularv erigaOH-
estei nstabil
asi poatef i„scosdi nschema”deal țitr
ei „
Muschetari”mai tari
: fl
uorul,clor ulsau
carbonat ul
.Cum cl orul(spălatulpedi nțicusar e-cloruradesodiu)si carbonat ul(spălat ul pedi nțicu
bicarbonat )daur ezultatebunesi segăsescpet oatedrumur i
l
e…nupr eaput eauf ivândut escump,
așacas- abăgatcusur lesitrâmbi ț
eFl uori npastelededinți
.Oal egerer i
scant a,caci del a1. 1ml /Kg
fl
uor ulest etoxic: htt
p://www. csi
d.ro/health/noutati
-sanatat
e/este-ofici
alf
luor ul
-a-f
ost -clasificat-
ca-
neur otoxina-i
n-cel -mai-prest
igios-j
urnal -medical-
din-l
ume-15083250/ .

Unav
ert
ismentcor
ectasupr
aacest
uil
ucr
uingăsi
m si
inar
ti
col
ulFl
uor
ozadent
ara–di
nti
ipat
ati
:

„Cauzaacestei bol
iestereprezentat
adedințil
orestereprezentat
adei ngesti
aunei canti
tăț
imaride
fl
uorfi
edi napadebăut ,
fiedatori
taadministr
ării
supl
iment el
orcufluorsauf l
uori
zaril
orprofesi
onal
e
preadese.Estecunoscutf aptulcafluor
ulreprezi
ntă“
v i
taminadinți
l
or”si carol
ulluianti
cari
ogennu
poateficontestat.
Dinacestmot ivesteindi
cataut i
l
izar
ealocalaaacestuia,pri
npastededi nți
,apedegur a,gumede

mest
ecat
.Darconf
orm zi
cal
ei“
Ce-
ipr
eamul
t,st
ri
ca”
,at
unci
cânddozazi
l
nicanecesar
adef
luorest
e

depăși
tă(
deobiceipecal
esist
emica,
pri
ningest
ie)
,apar
ehipominer
ali
zar
easmalt
ului
.Însă,
așacum
bi
neștim,
prev
ențiaestecel
mai bunt
rat
ament.I
nacestsens,r
ecomandareaceamaibuna

pent
rupr
eveni
reaf
luor
ozei
est
eat
enț
iaspor
it
aamămi
ci
lorasupr
asupl
i
ment
elornut
ri
ti
vepecar
ele

consumaint i
mpul sarci
nii
saucaresunti
ndicatesiadmini
str
atecopi i
l
orinpr i
miianideviata.

Darfl
uorulpoatefiocauzasecundarasiacci
dentalăademinerali
zări
idinț
il
or.
Acum caștim procesuldefor
mareasmal t
uluidincombi
națiapotasiu/cal
ciu/apa,vom detali
amai
j
oscauzelemul t
iplealeacest
eiaf
ecți
uni,
începândcucelemai lej
ere:

-Exi
staoaci dozapr ovocat
adeoal imentați
ecudul ciuri
si pastefăi
noase,cuplat
acuof l
ora
bacteri
anadeficit
ara.Aceastaaci
dozapoat edeclanșasi stemul t
amponal organismului
,carev
a
extragemineraledinoasesi di
nți
.Aceastasituați
eest evalabil
aatuncicânddinți
șori
iaparnormal l
a
copiisisedegradeazăi nti
mp.Estev al
abil
asi pent
r umama, i
ardacaseî nt
âmpl ăinperi
oadasarcini
i,
atuncimineral
elesev orextr
agesi di
norganismul fătul
ui,carevaprezentadelabunî nceputpr
obleme
dentare.

-Exi
stasi
oaci
dozapr
ovocat
adeof
erment
ați
aunormol
ecul
ecar
est
agneazăpei
ntest
indat
ori
ta
l
ipseidepersonal pr
oteiccar esaomaci ne,di
geresi tr
ansportespreeli
minare.Aceastasituați
eeste
cauzatadecar ent
eleinmi ner
alebiodisponibi
l
epede- oparteinfr
ucte,pede-opartelanivelul
cuplaj
uluimineral
o-proteicdinalimentați
amamei -inspecialdinperi
oadasarcini
isialăpt
ăr i
i.
Acestecarenteinoligoelement epotducel adigestiai
ncompl etachi
arsiafructel
orsilegumel orbi
o,
provocândprinefectdomi noof ermentați
ealcoolicăinsânge,-panala4ginunelecazur i–si
respecti
voabsor bți
enut ri
ment elorl
ani v
elint
estinal.

Ceînseamnăuncupl ajmineral
o-prot ei
c?Opr oteinaest
ecaunpăi anj
encondusdeunpur i
ce
(Cu,
Zn,Fe,Mg)iarocarentain„purici”poatedecl anșastopar
easauî nceti
nir
eamul t
orprocese
metaboli
cei ncascada.Iaraceastar e-mineral
izarenusepoatef acealeat
oriucux,y,
zmineral

ntr
ucât
elesuntinter
dependente,sico-f
act oriprotei
cisi v
itami
nici
.AceastaarmonieasiguraHomeostazi
a.

Caacol
ada,
nucont
ați
pemi
ner
alel
edi
napaî
mbut
eli
ată,
caci
nusuntasi
mil
abi
l
edat
ori
tăpr
ocesul
ui

deoxidareai onil
ordeFe2+î nFe3+î ncont actcu
aerul .Or i
, dacăFe2est esol ubi l
, Fe3est einsol ubil,sivadaunaspectt ulbur
edacăapaest e
î
mbut eli
at ăîn" st ar ebr uta".Pent ruaceast aapami ner
aladei zv orest e„decantata”
,deaciziifulvici
organi ci si mi ner aleledev i
n…anor gani ce.
Darast anuseî nv aț ălamedi cinaci inzoot ehni e:"Nutriț
iapor cinelor,aspectefundament al
e( III
)
Așaaj ungem l acauzapr incipal a–epi genet i
ca–ademi neralizăriidinț
ilor
:grețuri
l
edesar cinasau
sar cinat oxi ca.
Dedat aaceast av om expl icaî ntâi concr etceseî ntâmplasi apoi vom facecompar aț
iicudiscur sul
oficial.Ri nichiidouar olur iprincipal e:
-Saf il
trezesângel ededeșeur il
emet abol i
ce.
-Sar ecuper ezemi ner aleledi nsânge( 99%di nsodi uesterecuper at)gatasaseducapeapasâmbet ei
odat ăcuur i
na, si sal er eintroducăi nci r
cuitulpl asmat i
c.
Speci alistul rini
chi uluilaacestcapi tolest eun
hor mon: Al dost er onul „căut ător uldeaur( sodiu) .
Rol ul l
ui primor di al estedear ecuper asodi usi a
scoat epot asiul,el i
mi natdi ncel ula„ volens-nol ens” ,
odat ăcudeșeur il
emet abol i
ce.Pr ivițidesenul :
-Lani velul 1sef or meazăur i
nacar econț i
nedeșeur i
,
darsi impl icitsăr ur i
: sodiu, magnezi u, etc.
-Lani velul 2, i
nt erv i
neAl dost eronul car efaceun
adev ăr at„ dumpj umpi ng”si recuper eazăsodi u.
-Lani velul 3sef aceunsuper -
cont rol al mineral elor
recuper ateev ent ual elerebut ur isuntel iminatei n
uri
na.

Aldosteronulare„nor
ma”pr estabi
li
ta,
careprevede
calafiecareli
trudeurinaartrebuisarecuper
ezeo
canti
tateprecisadesodiu.Ori l
afemeiagravi
dade
undesodi usi sărurimi nerale,caci suntacapar atedef etuspent r
ucr eșt ereasasi regenerarealichidul
amni oti
c( unr ulajde60ml peor a).
Ei bine,Aldost eronul uinu-ipasadef etussi vreacuor icepr ețsa-sifacănor madesodi urecuper at.
Dreptcar e,reintroduceapai nci rcuitcuf orțacasa- sifacăel normasi consecințel
ev i
zibil
esunt
retenț i
adeapa: grav i
dapr indei nv ol
um. !Ast apr ovoacăhi per-hi
dratareacel ul
ara:inundareacel uleicu
apasi impl i
citscoat ereaf orțatădi ncel ulaapot asiului i
ntr acelul
ar.Si după2săpt ămâni dehi per-
aldost eronism seaj ungel ahi per -corticism, deci l
ahi pertensi une.Si tragediaest ecal ahipert
ensi une
ser ecomandat ocmai regimf ăr ăsar e, deși chiarli
psasăr uril
ormi neraleacont r
ibuitl
aapar it
ia
respect i
v eihi pertensiuni.
Ori celulaest ecaobat eri
e: +î năunt ru( pot asiu)si –i naf ar a(sodiu)si inundați
aaceast apoat e
prov ocai ntimpun„ scurtcircuit”!Laf el degr avest ecapot asiuinexcesext racelul
arintraîntr
-o
combi națiefat alacucal ciu:ht tp://www. nutri
ceut i
c.ro/cal cifi
erea-patologica!

Creier
ulînsă–careestedoaruncalcul
ator-observacat
astr
ofal
ainundar
eacelul
eisiaut
omatdin
douar el
eîlal
egepecelmai mic:
preferasascoatăapapr i
nalt
apartedecâtsaseinundecel
ula.
Adicăgrețuri
desarci
napanalasarcinatoxica!Li
mpede,nu?

Chiarf
ărăacest
eexpli
cați
isavante,
bunici
inoștri
ști
ausapunălav
ăcuț
aundr
obdesar
e(nui
odat
asi
raf
inat
a)casafeteunviț
elsănătossisaaibălaptel
adiscr
eți
e.

Dinpăcate,odatăcugr ețur
iledesarci nasepi erdiarminer
alesinutr
imentesiaparesir
epulsi
afatade
multeali
ment epecar ecreierull
eper cepegust ati
vcasăr aceinsăruriminer
ale!.
Darnuest eNutrit
ionalcorr
ect l
ysav or beșt
iinsocietat
eanoastrămoder nadesubnutr

iamamel or
pentr
ucaapoi t
rebuiesav orbeștidelipsadenut r
imenteaalimentel
or,apoit
rebui
esav or
beștide
agri
cult
uraintensi
v a(i
ntensivdepat ologica)sitotașa.

Am mai puteaconti
nuasadi v
agam pesubi ectî
ncă10pagi ni
darriscam sapier
dem petr
aseu
mamel edejapreaocupate.Am saconcluzionezdeci
cusol uț
ialaaceastaprobl
emaademi ner
ali
zăr
ii
di
nțil
or:
-Evit
ațiexcesuldezaharsif
ăinoaserafi
nate
-Evit
ațiexcesuldefr
uctesearasiimediatdupămâncare.
-Hidrat
ați-
vacuoapadecal it
ate(Bucov i
na)pentr
uaput eaeli
minadeșeuril
emet abol
i
ce.
-Folosi
țiosursademi ner
alecompl et
asi bi
o-di
sponi
bil
a.

Saf
it
isanat
osi
.

PS:

Cât
evaext
rasedi
nexpl
i
caț
ii
lemedi
cal
e:

Preeclampsiaesteoaf ecț
iunecareapar eîndeosebi dupăpr i
mul tr
imestrudesar cinasise
caracter
izeazăpri
nt ensiunearteri
alaridi
cata,pierdereadepr ot
einepr i
nur i
na,dureridecap,mâini
si 
pici
oareumf l
ate.Aceast apoatepr ezent
adi feri
teforme, delaușoar ălafoartegrava,î
nsădecel e
mai multeorisol
uțiaultimadev indecareor eprezintănaștereapremat ura(?!)
.Deaceea, laniv
el
mondi al
,unprocentsemni fi
cati
vdincauzel ededecesal mamel orsaual bebel
ușului
 intimpul
nașteri
iesteconsti
tuitdepr eecl
ampsi e.Speciali
știinuauidentifi
catinca( ovorface-ovreodată?
)
met odeclaredeprev enți
eapr eeclampsiei
, r
isculapar i
ți
eiacesteiafecți
uni i
ntimpulsarcini
ipoatefi
redusprinschimbări al
est i
lul
uidev i
ață.

Sar
cinatoxicasepoatedepistapri
ntestel
edesângecar ear atadezechi
li
breledi
nor ganismulmamei
.
Deasemenea, unaltsemncamamaar esarci
nat oxicaestepierdereavi
zibil
aingreutate.Pri
ntr
e
si
mpt omelesarci
niit
oxi
cesenumăr ăostaregener aladerău,grețuri
proeminentesi vărsăt
uri
,
i
nsomni i
,oboseal
a,deshi
dratare,
durer
iabdomi nale,tahi
cardiesiscăderiponder
ale.