Sunteți pe pagina 1din 11

COMPENDIUHORTICOL

EdituradeVest

Timişoara,2000

Autori:

BERARVIOREL

BĂLĂMARJA

DRĂGĂNESCUEMIL

GOIANMIRCEA

MOISUCALEXANDRU

NEDELEAGABRIEL

OTIMANIONPĂUN

PĂLĂGEŞIUIOAN

SALAFLORIN

SÂNEANICOLAE

Coordonatori:

GOIANMIRCEA

SALAFLORIN

UNIVERSITATEADEŞTIINŢEAGRICOLEABANATULUI

TIMIŞOARA

CALENDARULLUCRĂRILORÎNGRĂDINADELÂNGĂCASĂ

IANUARIE Verificareaşiefectuareareparaţiilornecesaretuturorconstrucţiilorfolositeîngrădinade legume(răsadniţe,solarii,tuneleşisere),precumşiauneltelor,aîntreguluiinventargrădinăresc (furci,greble,lopeţi,sape,săpăligi,stropitoare,foarfece,fierăstraie,aparatedestropitetc.). Controlulculturilorînfiinţateprinplantatulşisemănatuldintoamnăşiefectuareadupăcaz alucrărilordeeliminareaapelorcarebăltescpeteritoriulgrădinii,precumşidistrugereastratului degheaţăformat,careinfluenţeazănegativasupraculturilorexistente. Continuareatransportuluidegunoidegrajddestinatrealizăriipatuluicaldpentru producerearăsaduluisauaunorculturilegumicole. Pregătireagunoiuluidestinatpatuluicaldpentruamenajarearăsadniţelor. Construirearăsadniţelorîncălzitecugunoidegrajd,destinateproduceriiderăsaduri. Continuareaprocurăriiseminţelor,materialuluisemincerlegumicol,aîngrăşămintelor chimice,folieidepolietilenă,auneltelordegrădinăritetc. Semănatullasfârşitulintervalului,învedereaproduceriirăsaduluidevarzătimpurieşi gulioare,precumşialegumelorceurmeazăaficultivateînsolariişirăsadniţe(tomate,ardei, vinete). Verificareaşireparareasolariilor. Forţareaîncontinuareaandivelor. Prevenireabolilorînrăsadniţeprindezinfectarearăsadniţelor,amestecurilornutritiveşi inventaruluicuformalinăsausulfatdecupru. Controlulcartofilordesămânţăînlocurilededepozitare.Sortareaşiîndepărtarea

tuberculilorbolnavi.Dezinfectareaînaintedepreîncolţirecuformalina0,5%5minute,urmatăde

sudaţiecâtevaore.

Combatereacoropişniţelorprinexpunereagropilorcapcanăcugunoidegrajdlager.

Combaterearozătoarelorşicoropişniţelordinrăsadniţe,solarii,sere.

Combatereamusculiţeialbedeserădinrăsadniţe,solarii,seră.înspaţiileprotejatese

seamănăspanacul,salataşialtelegumepuţinpretenţioasefaţădelumină.

Tăiereaderodireşiîntreţinerelamăr,păr,prun,înzilelemaicăldurosecutemperaturi

pozitive,maimaride+4,+5aC.RănileseungcuvopseadeuleiSescotpomiiuscaţi,debilitaţi-

rupţidevijeliisausubgreutateafructelor,virozaţişiseînlocuiesccupomisănătoşidinaceeaşi

specieşisoi.

Seterminădesfundatulterenuluipentrunoileplantaţii. Secontinuăfertilizareacugunoidegrajd,cuîngrăşămintepebazădefosforşipotasiu.

SecontinuătratamenteledeiarnăînzileînsoriteşicălduroasecuZeamăsulfocalcică20%,

Karbetox1%,Oleocalux1,5%.

Revizuireaprotecţieipomilorcontrarozătoarelor.

Lucrărideigienăculturală,răzuireascoarţeiexfoliate,adunareafructelorputreziteşi

prinsederamuri,tăiereauscăturiloretc.

Severificăperiodicstareafructeloraflatelapăstrareîndepozite,eliminându-secele

depreciate.

Senumărăgoluriledinplantaţiadeviţădevieşiseprocurăviţelenecesarecompletării

acestora.

Sefaceprimulpritocalvinului,umplându-sebinevasele.

Seefectueazătăieriarbuştiifructiferişiornamentali.

Seasigurăsursesuplimentaredehranăpentrupăsări,maialesîniernilecumultăzăpadă.

Înfloriculturăsesorteazăşisecurăţăseminţele,bulbiişituberculiiaflaţilapăstrare.

Seseamănăuneleflori(Begonia,Gloxinia,Gerberaş.a.)şiseîncepeforţatullalalele,se

efectueazălucrăricurentedeîntreţinerelaculturileexistente.

FEBRUARIE Continuarealucrărilordeconstruirearăsadniţelorcubiocombustibil,destinateproducerii derăsaduripentruculturiledinsolarii,precumşiaculturilortimpuriiîncâmp. Semănatulîncontinuarepentruproducereaderăsaduridestinateculturilordinsolariişia celortimpuriiîncâmpdescoperit. Îngrijirearăsadurilor(udatul,aerisirea,protejatulîmpotrivatemperaturilorscăzuteetc.). Confecţionareacuiburilorşiaghivecelornutritivedestinaterepicatuluiculturilortimpuriiîn câmpşiacelordinsolarii. Repicatulîncuiburisaughivecearăsadurilordevarză,conopidă,gulioare,tomate,ardei, vineteetc. Secontinuălucrăriledereparareasolariilor,construireacelornoi,precumşipregătirea acestorapentruculturiledevarzătimpurie,gulioareşiconopidătimpurie. Seîncheielucrăriledeamenajareasolariilorşichiaratunelelorjoase,pentruculturilede verdeţuri(ceapăverde,usturoiverde,salată,spanac)înfiinţateprinplantaresauînsămânţatedin toamnă. Seefectueazălucrăriledefertilizareaterenuluicugunoidegrajdşiîngrăşămintechimice. Seînsămânţeazăspresfârşitulluniiopartedinmazăreatimpurie,spanac,precumşioaltă turădeceapăverdeetc. Seîncheieacţiuniledeprocurareaseminţelorşimaterialuluisemincer. Sesorteazăcartofii,sepregătescspaţiilenecesareşisetrecelaîncolţireaacestora. Serecolteazălegumeleverdeţuriproduseînseră(ceapăverde,usturoiverde,salată, spanac,pătrunjelverde,andive). Secontinuăsauserepetă,dacăestecazul,acţiuniledeprotecţieaplantelorînceputeîn lunaprecedentă. Înpomiculturăsecontinuătăierilederodireşiîntreţinereacoroaneilacais,piersic.Rănile seungbinecuvopseadeulei. ÎnpomiculturăseexecutătratamentulIIdeiarnăîmpotrivapăduchilorţestoşişialtor

dăunătorişiboliceierneazăpescoarţă,latemperaturimaimaride0°C(pânălaumflarea

mugurilor). Secontinuă(înzilelecutemperaturipozitive)plantareapomilordacănus-aîncheiatdin toamnă.

Seefectuează,încontinuaretratamentedeiarnă,cuopauzăde30dezileîntretratamente.

Secontroleazăviabilitateamugurilorfloriferilacais,piersic,cireş,păr

Adunatulzăpeziiînjurultrunchiului.

Adunatulramurilortăiateşiscosuldinlivadă.Ramurilerezultatedelatăierisemărunţesc

şisepunlacompost.

Crăpăturileapărutepescoarţapomilordincauzageruluisetrateazăcumasticsaubalsam.

Controlulgeneralalpomilor.

Seîncepetăiatulviţeidevieneprotejată.

Serevizuieşteşisecompleteazăsistemuldesusţinere.

Sefacealdoileapritocalvinului.

Seprocurăsubstanţelechimicepentrucombatereabolilorşiadăunătorilor.

Seexecutătratamentechimicedeiarnăîmpotrivapăducheluilânosşialtordăunători.

Secontrolează,spresfârşitullunii,viabilitateamugurilorşisecalculeazăîncărcăturade

rodire.

 

Potfiînceputetăierilederodirelasoiurilerezistentelager.

Serevizuiescşisecompleteazămijloaceledesusţinere.

Încontinuaresevorluamăsuridecurăţireşiîntreţinereacoliviilorpentrupăsărele.

Secombatrozătoareledingrădină.

Înfloriculturăseasigurăseminţeşimaterialenecesarepentrusectorulfloricol.

Seexecutăînmulţireaprinbutaşilamuşcată,cerceluş,violetaafricană,ficus,crizantemă

etc.

Seseamănă,încameră,înlădiţesaughivece:begonia,asparagus,gerbera,primula,salvia,

petuniaşisâmburiidecurmal.

Periodic,frunzelemarialeplantelordeapartamentsespalăcuapăcălduţăpentru

curăţireadepraf.

Secontinuăbutăşitulplantelordemozaic(Fuchsia,Hortensia,Chrysanthemum).

Secontroleazăseminţeledefloripuselastratificat.

SepunînvegetaţietuberculiideBegonia,Gloxinia

Sepotpunelaforţat,ramurităiatedinarbuştiornamentali:Forsythia(clopoţelgalben)şi

Syringa(liliac).

MARTIE

Repicarearăsadurilorîncuiburisaughivecenutritivedestinateculturilortimpuriiîncâmp

(tomate,ardei,vinete).

Însămânţareaînrăsadniţesausolariiîncălzitebiologicalegumelordestinateculturilorde

vară(varzădevară,tomateetc.).

Plantatulînprimajumătatealuniiînsolariisautuneleaverzeitimpurii,conopideitimpurii

şigulioarelor.

Amenajareastraturilordingrădinădestinateînsămânţăriisauplantăriilegumelortimpurii

încâmp.

Plantatulşisemănatulîncâmpamazării,verzeişiconopideitimpurii,acepeiprinarpagic

şisămânţă,austuroiuluideprimăvară,arădăcinoaselor,aspanacului,ridichilordeluna

Seplanteazăînrăsadniţeînadouajumătatealuniicastraveţi,ardeigraşişiiuţietc.

Sepregătescsolariilepentruculturatomatelor,ardeilorşivinetelor.

Secontinuăprotejarealegumelorverdeţuricufoliedepolietilenă.

Secontinuărecoltatullegumelorverdeţuriproduseînsistemforţat.

Înlegumiculturăsecontinuădezinfectarearăsadniţelor,solariilorşiserelorcuformalină

sausulfatdecupru.

Secombatrozătoarele,coropişniţele,musculiţaalbădeserădinrăsadniţe,solarii,sere.

Secombatbolileplăntuţelorprinîndepărtareaplantelorbolnaveşidezinfectareasolului

dinvetreleinfestate.

Însolarulculturilorintensiveseobţinprimelerecolteextratimpuriideridichi,salatăetc.

Secontinuăşişeterminătăierilederodireşideîntreţinereacoroaneilatoatespeciile.

Adunarearamurilorcăzute,scoatereadinlivadă,mărunţireaşitrecerealorlacompost.

Lucrareasoluluicucasmauaperândşiaratulintervalelor.

Completareagolurilordacănus-afăcutdintoamnă.

Supraaltoireapomiloracoloundeestecazuldupămetodaprindespicătură,copulaţiesau

triangulaţie.

Administrareaîngrăşămintelorsuplimentarecuazot.

Verificareaviabilităţiimugurilorlacais,piersic.

Apreciereaproducţieidupăbogăţiamugurilorderod.

Transportulîngrădinăamaterialuluipentruprodusfum.

Sefaceprimaudaredacătimpulestesecetos.

Secontinuămăsuriledeigienăculturalăşisefactratamentepentrucumbatereagărgăriţei

florilordemăr,făinării,bacteriozelor,moniliozeloretc.

Seîndepărteazăfrunzelebătrâneşiuscatedecăpşun.

Dezgropatulşidezmuşuroitulviţei.

Controlulviabilităţiiochilordepecoarde.Seiaucoardedecontrolşisesecţioneazăochii.

Ceisănătoşiauculoareverde,ceipieriţiauculoareabrună-cafenie.

Sefacetăiereaderodireşicopcitul(tăierearădăcinilorpornitedinaltoi).

Serevizuieştemijloculdesusţinereşiseîntindsârmele.

Seleagăcoardelepemijloculdesusţinere.

Seexecutănivelareaşipichetareaterenuluipentruînfiinţareadenoiparceledeviţadevie

Spresfârşitullunii,funcţiedetemperatură,sepotîncepelucrăriledeplantareaviţeidevie

şisepotcompletagolurileînvileexistente.

Sefacecontrolulbutucilorpentrudepistareacrisalidelordemoliişidistrugereaacestora.

Sefactratamentelefitosanitarerecomandatepentruperioadaderepausaviţeidevie.

Seînlăturămaterialelecareauprotejattrandafirii.

Înghiveceşijardiniereseplanteazăprimula.

EstebinesăsefacăodeterminareapH-uluisoluluidingrădinăînvedereauneicorectăria

acestuia.

Înfloricultură,seseamănăînrăsadniţesaupestraturiînvedereaobţineriirăsadului

plantelorfloricoledestinatespaţiilorverzisaupentruflorităiate:gura-leului,ochiul-boului,

garoafa,mixandra,petunia,reginanopţii,urzicuţa,creastacocoşului,floridepai,crăiţeetc.

Sepotsemănadirectîncâmpspeciilecarenusuportătransplantatulşinusunt

pretenţioasefaţădetemperatură:nemţişor,mac,lupin,albăstrele,colţunaşi.

SedespartrizomiideCannaşisepunlaghivece.

SeîncepeforţatullaDahliapentruobţinereadebutaşişisepoateîncepepreforţatulla

gladioleledestinatecultivăriiîncâmppentrugrăbireaînfloririi.

APRILIE

Plantareaînsolarii(1-10IV)atomatelor,ardeilorşivinetelor.

Seseamănăpentruproducerearăsadurilordeceapădeapă,prazşiţelină. Seplanteazăcartofiitimpuriipreîncolţiţi. Înultimadecadăaluniiseplanteazătomateletimpuriiîncâmp,seseamănăfasoleade grădină,castraveţii,pepeniigalbenişiverzi,sfeclaroşie,dovleceii. Serecolteazăeşalonatlegumeleverdeţuri(ceapaverde,usturoiul,salata,spanacul, sparanghelul,ridichiledelunăetc.),careaufostînsămânţatesauplantateîntoamnă. Secontinuăsemănatuleşalonatanoiisuprafeţeculegumeverdeţuri. Seefectueazălucrărideîngrijireaculturilordevarzăşiconopidătimpurie,gulioareşia legumelorverdeţuri(praşile,aplicareasuplimentarăaîngrăşămintelor,combatereabolilorşia dăunătoriloretc.). Seefectueazălucrărideîngrijirearăsadurilor. Totînaceastăperioadăsepregăteşteterenulşiseînfiinţeazăculturiledevară. Combatereaîncontinuareabolilorşidăunătorilordinspaţiileacoperite. Combatereadăunătorilorapăruţiîncâmp:muscacepei,muscaverzei,puriciiverzeietc.

Înlivadăsecontinuălucrărileadânci(15-20cm)peintervaleşiperând.

Setransportăîncontinuareînlivadămaterialpentruprodusfum. Sesupravegheazătemperaturaaeruluişi,dacăestecazul,înnopţileseninecând

temperaturaaeruluilaora23-24coboarăla1°C,2°Cseaprindgrămezilefumigene.Fumultrebuie

săfiedensşisăpersistepânălaora8-9dimineaţa.

Seaducînlivadăcoloniidealbinepentruasefaceopolenizaremaibunăaflorilor.

Sevăruiesctrunchiurilepomilor,setrateazărănile.

Dacătimpulestesecetossefaceadouaudare.Sefacesupraaltoireapomilordupă

metodasubcoaja

Efectuareadetratamenteîmpotrivabolilorşidăunătorilorpomilorfructiferiapăruţiîn

aceastălună. Sefacelegareacoardelordesârmelepalierului,adicăcercuitulviţei. Sefaceprimafertilizarefazialăcuîngrăşămintepebazădeazot.

Sefacesapamare(18-20cm)perândşipeintervale.

Seplanteazăviţelepentruînfiinţareadenoiparcele.

Laviţeleplantatetoamnasespargecrustaşiseafâneazăsoluldepemuşuroaie.

Combatereafăinăriişipăianjenilorlaviţadevie.

Secontinuă,înpivniţă,lucrăriledeîngrijireavinului.

Secoseştegazonul,iarmasavegetalăobţinutăsefoloseştelacompost,

Înfloriculturăseseamănăînstraturiflorileanualedevară.

Laînceputulluniaprilieseexecutătăiereatrandafirului,dacănus-aexecutatlasfârşitul

luniimartie.

Seplanteazădirectîncâmpbianualelecarenuaufostplantatedintoamnă:nalbade

grădină,clopoţeii,degeţelul,nu-mă-uita,violaetc.

Seplanteazăt'uberobulbiidegladiole,tuberoze,şirădăciniletuberizatededalii.

SepregătescrizomiideCannaşiseplanteazăîncâmp.

SescottuberobulbiideFreezia.

Secălescrăsaduriledefloridestinateplantăriiîncâmp.

Seaplicălucrărilecurentedeîntreţinerelafloriledinspaţiileprotejate.

Setundgardurilevii.

MAI

Seîncheieînperioada1-10maiplantatultomatelordevară,ardeiuluişivinetelor.

Seefectueazăsemănatulînvedereaproduceriirăsadurilordevarzădetoamnă,conopidă şigulii. Seefectuieazălucrărideîngrijireaculturilordingrădinadelegume:prăşitul,plivitul,udatul, îngrăşareafazială,combatereabolilorşidăunătorilor;deoimportanţăfoartemareeste completareagolurilor. Serecolteazălegumeleverdeţuri,ridichiledelună. Seefectueazăprăşitulşibilonatulculturilordecartofitimpuriişidevară. Secombatbolile:manacepeişiusturoiului,manatomatelor,septoriozatomatelor,mana cartofului,putregaiulbacterianalcartofuluietc.

Sefac1-2praşileînlivadă.

Seexecutăprimulrăritalfructelorlamăr,păr,piersic,uneorişilaprunşicais. Sefacemulcireasolului(cupaie)înjurulpomuluiînzonelesecetoaseşiobligatoriusub fructeledecăpşun. *Lucrărişioperaţiuniînverdelapomiitineri:alegerealăstarilorpentruformareacoroanei, rărireasauplivireacelorcarecrescinutilîncoroană. Recoltareaprimelorfructealeanului:cireşeledemaişicăpşunile. Secontroleazăfelulcumvegeteazăviţeleplantateşimuşuroite,sespargecrustadepe muşuroi. Sefaceplivitullăstarilorlaviileperod. Sefaceprimullegatallăstarilor. Sefacpraşilepeintervaleşiperând. Secombatdăunătoriiapăruţiînperioadaanterioarăcâtşiceicareîşiîncepperioadade vegetaţieînaceastălună:păduchiidefrunze,păianjenii(acarienii),gândaculdinColorado(adulţi şilarvedingeneraţiaI)etc. Sefactratamenteîmpotrivabolilorşidăunătorilorpomilorfructiferi.Seexecutătratamente contramanei,făinăriişimolieistrugurilor.

Înjardiniere,după"Sfinţiidegheaţă"(15mai),sepotplantaflorile.

Planteledindiferitespaţiiprotejatepotfiscoaseînaerliber.

Înfloriculturăsescotafarăuneleplantedeapartamentcareauiernatîninterior,Ficus,

Dracaena,Pelargonium.

Sefacetransplantareaunorplantedeapartament.

Spresfârşitulluniimaisepotsemănaîncâmpplantefloricoleanualecuperioadăscurtă

devegetaţie:albăstrele,godeţia,colţunaşi.

SeplanteazăChrysanthemum.

Serecolteazăseminţedelauneleplantebianualeşiperene.

IUNIE

Seexecutălucrăriledeîngrijirelaculturiledetomatetimpurii,ardeişivinetecultivateîn

solarii.

Secontinuărecoltareaculturilordevarzătimpurie,conopidăşigulioareînsolarii.

Seînceperecoltareatomatelortimpuriicultivateînsolarii.

Seefectueazălucrăriledecopilit,palisatşicârnitaculturilordetomatetimpuriicultivateîn

câmp. Seseamănămorcovulpentruproducţiadetoamnă,ridichiledeiarnăetc. Serecolteazămazăreaverde,cartofiitimpurii,varza,şiconopidatimpurie,dovleceiietc. Seînsămânţeazăfasoleaverdeşicastraveţiipentruproducţiadetoamnă,seplantează varzaşiconopidadetoamnă,varzaroşieşiguliile. Înadouajumătatealuniiseefectueazăplantatulţelinei. Seadunăşidepoziteazăînlocuricorespunzătoareinventarulgrădinărescrămasfără utilizare(fierăstraie,tocuriderăsadniţeetc.). Seexecutăadouapraşilăînlivadă. Sefacefertilizareasuplimentarăcuazot,fier,bor,zinc,cupru,magneziu. Udareapomilordacătimpulestesecetos. Sefacoperaţiuniînverdelatoţipomii:rărirealăstarilor,îndepărtareacelorlacomi,celor preadeşi,adrajoniloretc. Rărireadefinitivăafructelorlamăr,păr,piersic. Palisarearamurilordemijloculdesusţinere. Recoltareaultimelorcireşe,căpşuni;seînceperecoltarealavişin,primelepiersicişicaise. Completareagolurilorcuviţedelaghivece. Seefectueazăprimulcopcit. Semobolizeazăsolulşisecombatburuienile. Legarealăstarilorsauintroducerealorprintresârmeledublealespalierului. Sefaceciupitullăstarilorcurodînaintedeînflorire. Copilituldefiecaredatăcândlegăm.

Sefac1-2praşileperândşipeintervale.

Sefacpraşilepentrucombatereaburuienilorşimenţinereaapeiînsol. Combatereabolilorşidăunătorilorapăruteînlunaprecedentă. Combatereabolilorşidăunătorilornouapărute:ofilireasauveştejireatomatelor,făinarea lacastraveţişipepeni,pătareaunghiularăafrunzelorlapepenişicastraveţietc. Efectuareadetratamenteîmpotrivabolilorşidăunătorilorpomilorfructiferi.

Efectuareadetratamentepentrucombateramaneişiputregaiuluilaintervalede7-10zile.

Tratamentelesefaccufrecvenţămaimareînaniiploioşi.

Pentruoînfloriremaiabundentă,trandafiriisefertilizeazăcuîngrăşăminteconţinând

fosfor.

Masavegetalăobţinutăprincosireagazonului,ramuriletăiateşitocate,rumeguşulde

lemnseadunăşisefolosesclaobţinereadecompost.

Înfloriculturăsepotsemănaspeciibianualecuoperioadămailungădevegetaţie:

clopoţeiidegrădină,degeţelul,garoafaturcească.

Sescotşisepunlapăstrarebulbiidelalele,narcise,zambile.

Seexecutălucrărideîngrijireîngrădinacuflori(udat,prăşit,îngrăşaresuplimentară,

aplicareaunortratamente).

Pregătireaşiplantareaînsereaunorspeciifloricoleprecumgaroafaşigerbera.

IULIE

Secontinuăpânălajumătatealuniisemănatulfasoleiverzipentruconsumulînstare

proaspătă,precumşisemănatulcastraveţilorpentruproducţiedetoamnă.

Seplanteazăîncontinuarelegumelevărzoasepentruproducţiadetoamnă(varză,

conopidă,gulii).

Serecolteazătomatele,ardeiulgras,vinetele,fasoleapăstăi,varzadevară,dovleceii,

pepeniigalbenietc.

Sefacpregătirialesolariilorînvedereaînfiinţăriiculturilordincicluldoidecultură.

Secontinuălucrăriledeîngrijireceseaplicălegumelordingrădină.

Sefacerecoltatularpagicului.

Seîncepe,spresfârşitullunii,recoltatulcepeibulbiobţinutăprinintermediularpagicului.

Serecolteazăcartofiidevară.

SeplanteazăculturiledinsolarciclulII.

Sefacdouăpraşileînlivadăpeintervaleşiperând.

Sefaceudareadacăestecazul.

Punereaproptelorlaprun,cais,piersic.

Recoltareavişinelor,caiselor,piersicilor,merelorşiperelordevară.

Tăiereadevarălacireşşivişin.

Secontinuăculegatullăstarilor.

Sefacecopilitullăstarilor.

Începecârnitullăstarilorlasoiuriletimpurii.

ÎnceperecoltatulstrugurilorlasoiurileMuscat,PerladeCsaba.

Sefacemobilizareasoluluipentrucombatereaburuienilorşimenţinereaapeiînsol.

Combatereaîncontinuareabolilorşidăunătorilorsemnalaţianterior.

Efectuareadetratamenteîmpotrivadăunătorilorvărzoaselor:purici,păduchi,omizide

buhă,dealbiliţăetc./

Combatereabolilorşidăunătorilorpomilorfructiferi.

Tratamenteîmpotrivamanei,făinării,putregaiuluicenuşiu,moliilor,secontinuă.

Sesprijinăramurilepomilorfructiferipreaîncărcatederod.

Seaplicăîngrăşăminteminerale,maialeslatomateşivarză,caresuntmariconsumatoare

deelementenutritive.

Înfloricultură,începânddinaceastălunăseseamănăînrăsadniţesauîncâmpspecii

bianuale:panseluţe,nu-mă-uita,bănuţei,garoafaturceascăetc.

Secontinuăculucrăriledeîngrijire.

Lasfârşitulluniiiulieseîncepealtoireaînochidormindlatrandafir.

ÎncepesemănatullaCydamen.

Continuăscoatereabulbilorşipunerealorlapăstrat.

AUGUST

Secontinuărecoltatullegumelordevară.

Seefectueazăîncontinuarelucrăriledeîngrijireaculturilorlegumicoledincâmpşispaţii

protejate.

Sevorîncheialucrărilederecoltareausturoiuluişicepeidinarpagic.

Seexecutălucrăriledepregătireaterenuluişiseefectueazăsemănatulşiplantatul

culturilordespanac,salatăşiridichidelună,destinateconsumuluidintoamnă.

Seefectueazăîncontinuarerecoltareacartofuluidetoamnă.

Sefaceoultimăpraşilăînlivadă.

Seîncepedesfundatulterenuluisausăpareagropilorpentruplantareasaucompletareade

goluri. Adunareafructelorcăzuteşivalorificarealor. Punereaproptelorlapruni,meri,peri. Recoltareamerelor,perelordevară,aprunelor,piersicilor. Sefaceultimaudarelapomi. Sefacealtoireaînochidormind. Sefacedesfrunzitulparţial. Sefacecârnitullatoatesoiurile. Seînceperecoltareasoiurilortimpuriipentrustruguridemasă.

Sefacpraşileperândşipeintervale.

Sefacultimeleudăriînviileperod.

Înplantaţiiletineresefaceşialdoileacopcitşimarcareaimpurităţilor.

Secontinuăşi,dacăestecazul,serepetătratamenteleîmpotrivabolilorşidăunătorilordin

lunaprecedentă.

Sefertilizeazăadouaoarăgazonul.

Dupărecoltaresefertilizeazăcăpşunul.

Sefertilizeazăarbuştiifructiferi.

Înfloriculturăsecontinuăaltoireatrandafiruluiînochidormindtoatălunaaugust.

Seseamănăseminţeledemăcieş,învedereaobţineriipuieţilorportaltoipentrutrandafiri.

Serepicăsemănăturilediniulie.

ContinuăsemănatulCyclamenului.

SeîncepebutăşitullaPelargonium,Fuchsia,Dianthus.

SeplanteazăLillium,Gerbera,Freezia

Continuărecoltareaşicondiţionareaseminţelorlaspeciileanuale.începesemănatul

speciilorperene

SEPTEMBRIE

Secontinuărecoltatultomatelor,ardeilor,vinetelor,pepenilorverzi,fasoleidegrădinăşi

castraveţilor.

Secontinuăînsămânţareaverdeţurilordestinateconsumuluidetoamnă.

Seînsămânţeazăînadouajumătatealuniiculturileverdeţuriînrăsadniţeşisolarii,

destinateconsumuluidintoamnă.

Seefectueazălucrăriledeîntreţinerecurente.

Pemăsuraîncheieriiunorculturi,seefectueazăeliminarearesturilorvegetaleşi

executareasăpatuluicucazmaua.

Serecomandăînceperealucrărilordeconstruireanoilorsolarii,tuneleşirăsadniţe

destinateproduceriirăsadurilor,darmaialesînfiinţăriiculturilorprotejate.

Sefacesemănatulculturilordeceapăbulbiprinsămânţă(ceapăceaclama).

Seseamănăpătrunjelulpentruproducereaderădăciniînanulviitor.

Adunareafructelorcăzuteşivalorificarealor.

Recoltareamerelorşiaperelordetoamnă.

Sesapăgropipentrunoileplantaţiisaupentrucompletareagolurilor.

Plantatulcăpşunului.

Secontinuărecoltareastrugurilorpentrumasăşivalorificarealor.

Sereparăinventarulpentruculesulşivinificareastrugurilor.

Seprocurămaterialelenecesarepreparăriivinului.

Seîncepedesfundareaterenuluipentrunoileplantaţii.

Seurmăreştecoacereastrugurilorşieventualulatacdemucegaicenuşiu,luându-se

măsuridecombatere.

Combatereabolilorsemnalateanteriorlatomate,ardei,vineteşicastraveţi.

CombatereagândaculuidinColorado,amuşteiverzei,aomizilordebuhă,amusculiţei

albedeserăetc.

Combatereabolilorşidăunătorilorspeciilorpomicole.

Înfloriculturăsetransvazeazăşitransplanteazăplanteleînvedereaintroduceriilorînseră.

Secontinuăbutăşitulşiplantatulunorspecii,începutlunaanterioară.

Începeplantareabulbilordelalele,zambile,narcise.

Seplanteazărăsadulplantelorperene.

OCTOMBRIE

Sefacerecoltatullegumelorpentrurădăcini(morcov,pătrunjel,ţelină,sfeclăroşie,ridiche

devarăşideiarnă),salata,varzadetoamnă,conopida,guliile,gogoneleetc.

Seîncheierecoltatultomatelor,ardeilor,vinetelor,castraveţilorşifasoleidegrădină.

Seefectueazălucrăripregătitoare,precumşisemănatulşiplantatullegumelorverdeţuri

(ceapaşiusturoiulverde,spanacul,salata)pentruproducţiadeprimăvară.

Pesuprafeţeleeliberateseexecutălucrăriledepregătireaterenului(administrarea

gunoiuluidegrajdşiarăturaadâncă,săpatulcucazmaua).

Sepregăteştepământulpentrugrădinărit(mraniţa,turba,nisipul,pământuldeţelinăetc.),

necesarproduceriirăsadurilor,efectuându-seşiamestecurilenecesare.

Seexecutălucrărideîngrijireaculturilordinsolariişirăsadniţe;începerecoltatulculturilor

legumicoledinacesteadăposturi.

Sepunlapost-matuaretomateleşiardeiigogoşaricareauatinsdimensiunilenormaledar

nus-auînroşit.

Secontinuăacţiuneadeprocurareamaterialelordestinateconstruiriidenoisolariişi

tunele. Seplanteazăsparanghelulşisepunlaforţatandivele. Sepoatefacemodelareaterenuluiînstraturiconformindicatorilordinlucrare. Seplanteazăarpagiculpentruproducereadeceapăbulbi. Recoltareamerelor,perelorşiagutuilor. Sortarea,ambalareaşidepozitareaacestorfructe. Fertilizareadebazăcugunoidegrajd,îngrăşămintechimicepebazădefosfor,potasiuşi

1/3dindozadeazot.

Scoatereapomiloruscaţi,rupţietc.

Arăturadetoamnălaadâncimeade12-18cm,înfuncţiedeadâncimearădăcinilor.

Secontinuălucrărilepentruînfiinţareadenoilivezi.

Severificăîmprejmuirealivezii.

Secontinuărecoltatulstrugurilordemasă.

Seînceperecoltatulstrugurilorpentruvinpemăsuraatingeriicoaceriidepline.

Sescotbutuciiuscaţi,firavi,bolnavişisesapăgropipentruînlocuirealor.

Secontinuădesfundatulpeterenulcareurmeazăaseplantaviţădevie.

Înviilecareseîngroapălasfârşitulluniisefacetăiereadeuşurare.

Secontinuă,dacăestecazul,tratamenteleîmpotrivadăunătorilorşibolilordincâmp,

percumşidinsere,solariietc.

Efectuareamăsurilordeigienăculturală,răzuzireatrunchiurilor,tăiereaşiarderea

ramuriloruscateşiafrunzeloretc.

Sevăruieştetrunchiullatoţipomii.

Seînvelesctrunchiurilecontrarozătoarelor.

Planteleornamentaledinjardiniere,dinbalconetc.seadăpostescînspaţiiprotejate.

Seplanteazăbulbiiflorilordinanulviitor.

Seadunăfrunzelecăzuteşisepunlaplatformadecompostare.

Tufelepreadeseserărescşisereplantează.

Seplanteazătrandafiriişialţiarbuştiornamentali.

Selasăogrămadădevreascuripânăînprimăvară,pentruauşuraadăpostireaaricilorşia

altoranimalefolositoare.

Înfloricultură,seplanteazăbulbiidenarcise,zambileşirizomiidestânjenel.

Serecolteazăseminţeledeplantefloricole.

Planteledeapartamentseintroducîninterior.

Semuşuroiesctrandafirii.

Seîngraşăşisepregăteşteterenuldingrădină.

Seîncepeforţareabulbilordezambilăpentruobţinereadefloritimpurii.

Secontinuărecoltareaşicondiţionareaseminţelor.

Continuăplantareabulbilor.

SescotrizomiideCanna,tuberobulbiideGladiolusşirădăciniletuberizatedeDdahlia.

NOIEMBRIE

Seîncheielucrărilederecoltarearădăcinoaselor,vărzoaselorşiprazului

Secontinuătransportulşifolosireagunoiuluidegrajd.

Încheierealucrărilordepregătireaterenuluidingrădinile(eliberateînaceastălunăde

legume)careaufostcultivate.

Sepregătescîncontinuarerăsadniţele,întregulinventargrădinăresc,secontinuălucrările

deaprovizionarecumraniţă,turbă,nisip,pământdeţelină,efectuîndu-seamestecurilenecesare. Severificăstareaproduselorlegumicoledepozitateînpivniţe,magazii,şanţurisaualte locuri,luîndu-semăsurilenecesaredepăstrareîncontinuare. Secontinuălucrăriledeprocurareamaterialelorşiconstruireadenoisolarii,tuneleşi răsadniţe. Sefaceplantatulpomilorînnoilelivezisauîngoluri. Secontinuăcufertilizareadebazăşicuarătura. Seîncepetăiereaderodireşideîntreţinereacoroanei. Sefaceîngropatulsaumuşuroitulviilorînzoneleîncaredeobiceiiarnatemperatura

coboarăsub-18,-20°C.

Sefaceplantatuldetoamnăalviţelor. Sefacefertilizareaînviileperod. Seexecutăarăturaadâncăînvie,cuaruncareabrazdeisprerând. Secontroleazăfermentareavinuluişiseumplubutoaiele. Însolarii,sere,dupădefrişareaculturilor,sefacedezinfecţiasolului,ascheletuluispaţiilor protejateşiatunelelor. Sevaacordaatenţiedeosebitădepozităriişiînsilozăriicartofilorşirădăcinoaselor,se îndepărteazăexemplareleatacatedeputregaiuscat,putregaiumed,manăetc.,seasigură

temperaturade1-4°Cşiohigroscopicitatecorespunzătoarede80-85%aspaţiilordedepozitare,

prinfolosireacorespunzătoareacoşurilordeaerisire. Secombatrozătoareleşidăunătoriiproduselordepozitate. Sefactratamentedeiarnăîmpotrivabolilorşidăunătorilorceierneazăpespeciile pomicole.

Tratamentelesefacdupăcădereafrunzelorlatemperaturimaimaride0°C,fărăgheaţăpe

ramuri,fărăzăpadăîngheţată,înzilefărăvânt.

Seprotejeazătrandafiriişidiferiţiiarbuştisensibililager.

Sepotplantaarbuştiişipomiifructifericândvremeapermite.

Sedaujos,securăţăşidezinfecteazăcoliviilecareauadăpostitpăsărelele.

Sereparăşisecurăţăuneltelefolositelagrădinărit.

Înfloriculturăseefectueazătăiereadeuşurarelatrandafiri,controluldepozitării

seminţelor,bulbilorşirizomilor.

Sepregătescpentruforţattrandafirii.

Seacoperăplantelebianualeşiperene.

DECEMBRIE

Sepregătescamestecuriledepământdestinateproduceriiderăsaduri.

Sefacfertilizăricugunoidegrajdşisecontinuăsăpatullacasmadacănus-aprodusîncă

îngheţulsolului.

Severificăstoculdeseminţeşisevorprocuraîncontinuareseminţelenecesare.

Seîntocmescschiţeledesuccesiuneşideasociereaculturilorlegumicoledinfiecare

grădină,înaşafelîncâtterenulsăfieocupattottimpulanului.

Setransportăgunoiuldestinatamenajăriiderăsadniţecubiocombustibil.

Secontinuătăierilederodireşideîntreţinereacoroanei.

Secontinuăfertilizareadebazăşiarăturaînlivadă.

Neîntocmimplanuldeaprovizionarecumaterialepentruanulviitor.

Severificăpomiisănufieatacaţideiepuri,şobolani,şoarecietc.

Seterminăaratulşifertilizareaviţeidevie.

Seterminămuşuroitulsauîngropatulviei.

Sefaceprimulpritocalvinului.

Seumpluperiodicvaselecuvin.

Sereparăunelteleşiutilajelefolositeînviticultură.

Secontinuăacţiuniledeprotecţieaplantelordinlunaanterioarăşidacăestecazulse

repetă.înzilelemaipuţingeroasesepotfacetăierilederărireşisetrateazărănilecumastic.

Resturilerezultatedelatăierisepunspreafitransformateîncompost.

Seasigurăhranasuplimentarăpentrupăsări,maialesînperioadelecuzăpadămultă.