Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS CODUL ADMINISTRATIV 2019

PARTEA I („Dispoziții generale”)


TITLUL I („Dispoziții generale”)
TITLUL II („Definiții generale aplicabile administrației publice”)
TITLUL III („Principiile generale aplicabile administrației publice”)

PARTEA a II-a („Administrația publică centrală”)


TITLUL I („Guvernul”)
Capitolul I („Rolul și funcțiile Guvernului”)
Capitolul II („Organizarea Guvernului”)
Secțiunea 1 („Dispoziții generale”)
Secțiunea a 2-a („Aparatul de lucru al Guvernului”)
Capitolul III („Funcționarea Guvernului”)
Secțiunea 1 („Principalele atribuții ale Guvernului”)
Secțiunea a 2-a („Rolul și atribuțiile prim-ministrului”)
Secțiunea a 3-a („Ședințele Guvernului”)
Secțiunea a 4-a („Actele Guvernului”)
Capitolul IV („Exercitarea mandatului de membru al Guvernului”)
Capitolul V („Răspunderea Guvernului”)
TITLUL II („Administrația publică centrală de specialitate”)
Capitolul I („Dispoziții generale”)
Capitolul II („Conducerea ministerelor”)
Capitolul III („Organizarea și funcționarea ministerelor”)
Capitolul IV („Alte organe de specialitate ale administrației publice centrale”)
TITLUL III („Autoritățile administrative autonome”)

PARTEA a III-a („Administrația publică locală”)


TITLUL I („Dispoziții generale”)
TITLUL II („Descentralizarea”)
Capitolul I („Dispoziții generale”)
Capitolul II („Cadrul instituțional al procesului de descentralizare”)
TITLUL III („Regimul general al autonomiei locale”)
TITLUL IV („Unitățile administrativ-teritoriale în România”)
TITLUL V („Autoritățile administrației publice locale”)
Capitolul I („Dispoziții generale”)
Capitolul II („Competențele autorităților administrației publice locale”)
Capitolul III („Consiliul local”)
Secțiunea 1 („Constituirea consiliului local”)
Secțiunea a 2-a („Organizarea consiliului local”)
Secțiunea a 3-a („Mandatul, rolul și atribuțiile consiliului local”)
Secțiunea a 4-a („Funcționarea consiliului local”)
Secțiunea a 5-a („Dizolvarea consiliului local”)
Capitolul IV („Primarul”)
Secțiunea 1 („Dispoziții generale”)
Secțiunea a 2-a („Rolul și atribuțiile primarului”)
Secțiunea a 3-a („Suspendarea și încetarea mandatului primarului”)
Capitolul V („Administrația publică a municipiului București”)
Capitolul VI („Consiliul județean”)
Secțiunea 1 („Constituirea consiliului județean”)
Secțiunea a 2-a („Funcționarea consiliului județean”)
Secțiunea a 3-a („Dizolvarea consiliului județean”)
Capitolul VII („Președintele și vicepreședinții consiliului județean”)
Secțiunea 1 („Dispoziții generale”)
Secțiunea a 2-a („Rolul și atribuțiile președintelui consiliului județean”)
Secțiunea a 3-a („Alte dispoziții aplicabile președintelui și vicepreședintelui consiliului județean”)
Capitolul VIII („Actele autorităților administrației publice locale”)
TITLUL VI („Mandatul de ales local”)
Capitolul I („Dispoziții generale”)
Capitolul II („Suspendarea și încetarea mandatului de ales local”)
Capitolul III („Drepturile și obligațiile aleșilor locali”)
Secțiunea 1 („Drepturile aleșilor locali”)
Capitolul IV („Incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese”)
Capitolul V („Răspunderea aleșilor locali”)
TITLUL VII („Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale”)
Capitolul I („Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale”)
Capitolul II („Administratorul public”)
Capitolul III („Inițiativa cetățenească și adunările cetățenești”)

PARTEA a IV-a („Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate”)


TITLUL I („Prefectul și subprefectul”)
Capitolul I („Dispoziții generale”)
Capitolul II („Atribuțiile prefectului și subprefectului”)
Capitolul III („Raporturile cu alte autorități și instituții publice”)
Capitolul IV („Structuri funcționale”)
Capitolul V („Drepturi și îndatoriri ale prefecților”)
Secțiunea 1 („Drepturile prefecților”)
Secțiunea a 2-a („Îndatoriri și interdicții ale prefecților”)
Capitolul VI („Actele și răspunderea prefectului”)
TITLUL II („Serviciile publice deconcentrate”)
Capitolul I („Dispoziții generale”)
Capitolul II („Conducerea serviciilor publice deconcentrate”)

PARTEA a V-a („Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților
administrativ-teritoriale”)
TITLUL I („Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-
teritoriale”)
Capitolul I („Dispoziții generale”)
Capitolul II („Trecerea bunurilor în domeniul public”)
Capitolul III („Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților
administrativ-teritoriale”)
Secțiunea 1 („Dispoziții generale”)
Secțiunea a 2-a („Darea în administrare a bunurilor proprietate publică”)
Secțiunea a 3-a („Concesionarea bunurilor proprietate publică”)
Secțiunea a 4-a („Închirierea bunurilor proprietate publică”)
Secțiunea a 5-a („Darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică”)
TITLUL II („Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-
teritoriale”)
Capitolul I („Dispoziții generale”)
Capitolul II („Trecerea bunurilor în domeniul privat”)
Capitolul III („Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităților
administrativ-teritoriale”)

PARTEA A VI-A - Statutul functionarilor publici si statutul juridic aplicabil personalului contractual din
administratia publica

TITLUL I Dispoziții generale


TITLUL II Statutul funcționarilor publici
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici
Capitolul III Categoria înalților funcționari publici
Capitolul IV Managementul funcției publice și al funcționarilor publici și Sistemul electronic național de
evidență a ocupării în sectorul public
Capitolul V Drepturi și îndatoriri
Secţiunea 1 Drepturile funcționarilor publici
Secţiunea a 2-a Îndatoririle funcționarilor publici
Secţiunea a 3-a Consilierea etică a funcționarilor publici și asigurarea informării și a raportării cu privire la
normele de conduită
Secţiunea a 4-a Formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Secţiunea a 5-a Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice
Capitolul VI Cariera funcționarilor publici
Secţiunea 1 Recrutarea funcționarilor publici
Secţiunea a 2-a Numirea funcționarilor publici
Secţiunea a 3-a Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Capitolul VII Acorduri colective. Comisii paritare
Capitolul VIII Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Capitolul IX Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu
Secţiunea 1 Modificarea raportului de serviciu
Secţiunea a 2-a Suspendarea raportului de serviciu
Secţiunea a 3-a Încetarea raportului de serviciu
Capitolul X Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea
raporturilor de serviciu și actele administrative de sancționare disciplinară
Secţiunea 1 Dispoziții comune
Secţiunea a 2-a Tipuri de acte administrative
Secţiunea a 3-a Nulitatea actelor administrative și competența de soluționare a cauzelor care au ca obiect
raportul de serviciu al funcționarului public
Secţiunea a 4-a Contravenții și sancțiuni
TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice
Capitolul I Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
Capitolul II Personalul contractual încadrat la cabinetul demnitarilor și aleșilor locali și la cancelaria
prefectului
Capitolul III Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și
răspunderea acestuia
Capitolul IV Încadrarea și promovarea personalului contractual
Capitolul V Managementul personalului contractual din administrația publică și gestiunea raporturilor
juridice
Titlul I Dispoziții generale
Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară
Titlul III Răspunderea administrativ-contravențională
Titlul IV Răspunderea administrativ-patrimonială

Titlul I Principiile și clasificarea serviciilor publice


Titlul II Reglementarea și înființarea serviciilor publice
Titlul III Gestiunea serviciilor publice
Titlul IV Desființarea serviciilor publice