Sunteți pe pagina 1din 134
Joan Muraru Elena Simina Tanasescu Drept constitutional si institutii politice Vol. 1 Descrierea CIP a Bibloteit Nationale a Rominiei MURARU, IOAN rept constitaional institut pote / loan Mura, Elena Simina Tindseseu~ Ed. a 1-8 Bucuresti Fen ALI. BECK. 2003, vol ISBN 973.655.3884 | Vol. 1.2003 -Bibliogr. Index | 256 ps 24m | ISBN 973.555-389-2 | 1, Tantsesca, Elen Simins es y ISBN 973-655-389-2 ® si Redo: Feria Se Editura All Beck ‘ehednis Cush Nam i Bucuresti 2003 Cuprins Capitolul L Societate, stat, drept, politica si moral Secfiunea I. Societatea - ‘Seofiunea a L-a, Staul. Seefiunea a IIl-a, Dreptul Secfiunea a 1V-a. Politica Seefiunea a V-a, Morala Bibliografie fa capitotul 1. Capitotul IL Dreptul constitutional roman, Seojiunea I. Notiunea de drept constitutional si notiunea de instituti potitioe sonenesone 10 Sectiumea a I-a, Raporturile si normele de drept constitfional B §.1. Identificarea raporturilor de drept constitutional .. 14 §.2. Specificul normelor de drept constitution: 19 §.3. Subiectele raporturilor de drept constitufional 0. vow 22 1, Popott enn svn 2B 2. Statul 4 3, Onganelestatului (auortile publica). ss su 4. Pails fomayinite pois alte organiza. 25 5. Cetitenii 25 6. Strlinii si apatrizti 25 Seotiunea a Illa. favoarele formate ale dreptului constiujional roman ..26 §.1. Consttutia gi legile de modificare a Constitutiei 29 §.2. Legea ca act juridic al Parlamentuli ns) §.3. Regulamentele parlamentare.. . 29 §.4. Ordonantele Guvernulu.. : 30 §.5. Tratatul international 30 Sectiunea a1V-s, Locul dreptului constitufional in sistemul de drept...31 Bibliografie la capitolul I. 32 Capitolut I. Teoria constitutiei Secfiunea I. Nofiunea de constitutic *2. 35 Seetiunea a U-a, Aparifa, doplarea, modifieare, suspendarea si abrogarea constitutiei Al §.1. Aparitia constitutiei al vi Drept constitusional si institutt politice a. Cauzele aparitiei consttutiet , Constitutia cutumiar’ si constitutia scris... §.2. Regimul juridic al constitutiei 1, Adoptarea constitutict a Inifiativa adoptirii constitute: ». Autoritatea competentd si adopte consttutia . Moduri de adopiare a consttitie ..usn 2. Modificarea constitutie 3. incetaea provizorie a efetclorjuriice ale normelor constitutionale si abrogarea constitute. See(iunea a Ia. Coafinutul normativ al constcuii Sectiunea a 1V-a. Suprematia consttutici §.1. Conceptul de suprematie a constitutei §.2. Fundamentarea stiinificd a suprematiei constitute, §.3. Consecinfele juridice ale suprematiei constitugci 1. Consccinele juridice privind adoptarea constitu 2. Conseil juris pivind mia, suspendaren si abrogarea constitufici... 3. Deosciriledintte constitute eg, consecinge ale suprematiei constitutci 4, Conformitatea intregului drept cu constitutia, consecinta a suprematici constituic §.4. Garantile juridice ale suprematiei constitusici 1. Controlul general al aplicdrii constitutii 2, Controlul constitusionalitiit legilor. Secjiunea a V-2, Coniolul consitusfnalithilegilor. Teoria general... §.1. Nofiunea controlului constitutionalitatii legilor Definifia controlului constitutionalitiii legilOr «0.00 Obicotul controlului consttutionatitti legilor Funcfile controlului constitusionalitaiilegilor ... . Aparifia controlului consttutionalitati legilor Cauzele aparitici controlului constitujionalitatiilegilor Evolutie istoricd si controverse teoretice Clasificarea controlului constitugionalititIegilor CCiteriul inserieri in constitute Criteria organului competent sf efeeteze controlul Criteria! temporal Criteria proceduril de realizarea controll. Criteriul sistemie Constitutionalizarea dreptului... ep afer) ahe eisten rel 64 64 65 65 66 66 67 67 68 69 70 70 n 70 n B 78 B on 79 Cuprins val Sectiunea a VI-a, Constitutite roméne . 6.1. Cateva considera privind apariia constitu! im Romina. §.2, Statutul dezvoltitor al Convenfiei de la Paris. §.3, Constitutia romdnd adoptata la 29 junie 1866. 1. Premisele istorice = 2. Conjinutul Consttuii i modificarfe ce i sau adus §.4. Constitufia Roméniei din 29 marti 1923 1. Premisele istorice 2. Conginutul Constit §.5. Constitujia Romatiei 1. Premiseleistorice 2. Confinutul constitutic 3, Suspendarea Constiutiei din 28 februari 1938 . §.6. Dezvoltarea constitutionala a Roméniei in perioada 1944 pind la adoptarea Constitutci din 1948 1. Decretul nr. 1626/1944 pentru ,Fixarea drepturilor Romanilor in cadrefe Constitutiunii din 1866 si cu modificirile Constitutiunii din 29 martie 1923” . 2, Decretul nr.1849/1944 pentru ,AdSugire de alineat nou la finele art. IV din fnaltul Decret Regal nr. 1626 din 31 august 1944” sou 90 3. Legea nr.86 din februarie 1945, pentru Statutul Nationalitajilor Minoritare 4. Legea nr 187 din 23 marte 1945 pentru infiptuirea reformei agra... “ 5, Deceetl 2218 din 13 julie 1946 privind exereitarca uteri legislative : 6. Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947, penta constituirea Statului Roman in Republica Populara Romana. §.7. Constitutia din 13 aprilic 1948, 1, Premisele istorice. 2. Continutul Constitute: §.8. Constituya din 24 septembrie 1952 1. Premise istorice 2. Confinutul Constituiei - §.9, Constituja din 21 august 1965 . jin 28 februarie 1938 . 1. Premise istorice 2. Continutul Consttutici... 6.10, Regimal consitjional din Roménia, stabiit dupa Revolutia din decembrie 1989 98 1, Decret-lege nt. 2 din 27 decembrie 1989 privind constituirea, organizarea 5 fmcfionarea Consiliului Frontului Salvarii Nationale sia consililor teritoriale ale Frontului Salvarii Nationale