Sunteți pe pagina 1din 473

Prof.univ.dr.

Constana CLINOIU

Prof.univ.dr. Victor DUCULESCU Georgeta DUCULESCU

DREP CONS I U!ION"L CO#P"R"


$ R" " $ Vo%. I & Ediia a 'atra( rev)*ut) +i ad)ugit) &
Prefa), & %a ediia a 'atra de 'rof.univ.dr.Didier #aus de %a Universitatea din Paris & %a ediia a II&a de 'rof.univ.dr. udor Dr)ganu

EDI UR" LU#IN" LE- ES E RECUNOSCU .I "CREDI " DE CONSILIUL N"!ION"L "L CERCE RII . IIN!I/ICE DIN 0NV!#1N UL SUPERIOR & CNCSIS

Coordonator, 'rof.univ.dr.Constana C)%inoiu Redactor de carte, Georgeta Ducu%escu e2noredactare co3'uteri*at, Vio%eta #i2u%in Co'erta, Iu%ian Po'escu

IS4N genera% 567&568&697&:69&6 IS4N vo%. I 567&568&697&:6;&<

Vol. 1

Motto: "Compararea sistemelor de drept n diversitatea lor geografic este tot att de veche precum nsi tiina dreptului". Ren= David Ca3i%%e >auffret S'inosi

CUPRINS
Vo%u3u% ? C U P R I N S...............................................3 C U P R I N S...............................................3 PRFACE....................................................20

Drept Constituional Comparat

PRFACE....................................................20 CUVNT la Ediia a II-a...........................................26 CUVNT la Ediia a II-a...........................................26 TRATAT DREPT CONSTITUIONAL DE CO PARAT NAINTE NAINTE

- P!"#"$%a!" &i$%"%i'( a )!i$'i)al"l*! id"i '+)!i$&" ,$ l+'!a!" -.............3TRATAT DREPT CONSTITUIONAL DE CO PARAT

- P!"#"$%a!" &i$%"%i'( a )!i$'i)al"l*! id"i '+)!i$&" ,$ l+'!a!" -.............3CO PARATIVE CONSTITUTIONAL LA.

- A &/$%0"%i' )!"&"$%a%i*$ *1 %0" 2ai$ id"a& i$ %0" )a)"! - 33 CO PARATIVE CONSTITUTIONAL LA.

- A &/$%0"%i' )!"&"$%a%i*$ *1 %0" 2ai$ id"a& i$ %0" )a)"! - 33 DROIT CONSTITUTIONNEL CO PAR

S/$%04&"...................................................-2 DROIT CONSTITUTIONNEL CO PAR

S/$%04&"...................................................-2 CAPITOLUL O5IECTUL 6I NSE N7TATEA STUDIULUI DREPTULUI CONSTITUIONAL CO PARAT........................-8 I.9.S'+!% i&%*!i'. I2)*!%a$(: d"li2i%(!i '*$'")%+al".................-8 I.2. "%*d*l*;ia '"!'"%(!ii '*2)a!a%i&%"...............................<I.3.I$%"!"&+l )!a'%i'. F+$'iil" d!")%+l+i '*2)a!a%...................<3 I.-.D"1i$iia d!")%+l+i '*$&%i%+i*$al '*2)a!a%.......................60 CAPITOLUL II.9.R";i2+!il" )*li%i'" >i !";i2+!il" '*$&%i%+i*$al". R";i2+!i ,$%"2"ia%" )" )!i$'i)i+l )l+!ali&2+l+i )*li%i' >i !";i2+!i 'a!" *;li$d"&' * II. I.

CONSIDERAI =ENERALE CU PRIVIRE LA RE=I URILE CONSTITUIONALE CONTE PORANE. .63

<

Vol. 1

'*$'")i" %*%ali%a!(..................................................63 II.2.Ti)+!i d" !";i2+!i '*$&%i%+i*$al" ,$%"2"ia%" )" )!i$'i)i+l )l+!ali&2+l+i )*li%i'...................................6< II.2.9.R";i2+l )!"#id"$ial...........................................63 II.2.2.R";i2+l &"2i-)!"#id"$ial......................................68 II.2.3.R";i2+l )a!la2"$%a!............................................6? II.2.-.R";i2+l di!"'%*!ial............................................30 CAPITOLUL STATULUI N DIVERSE SISTE E POLITICE 6I CONSTITUIONALE. .39 III.9.D"2*'!aia )*li%i'( >i 2*dali%(il" &al" d" ,$1()%+i!" ,$ diA"!&" &i&%"2" '*$&%i%+i*$al"....................................39 III.9.9.T"0$i'i >i 2*dali%(i d" "laB*!a!" a '*$&%i%+iil*!...........33 III.9.2.S")a!aia )+%"!il*! >i li2i%"l" &al" ,$ '*$&%i%+iil" 2*d"!$". 36 III.2.I$&%i%+ia Pa!la2"$%+l+i........................................3? III.3.P*#iia >"1+l+i &%a%+l+i ,$ !";i2+!il" )*li%i'*-'*$&%i%+i*$al". 83 III.-.=+A"!$+l........................................................8? III.-.9.C*$&id"!aii ;"$"!al".........................................8? III.-.2.P*#iia =+A"!$+l+i ,$ R*2C$ia. P!"!*;a%iA"l" >i 1+$'iil" &al" ?0 III.-.3.I$A"&%i%+!a =+A"!$+l+i. ED"!'i%a!"a a%!iB+iil*! &al".........?2 III.-.-.R(&)+$d"!"a 2"2B!il*! =+A"!$+l+i..............................?3 III.-.<.R"laia di$%!" =+A"!$ >i Pa!la2"$%............................?< III.-.6.D"l";a!"a l";i&la%iA(.........................................?6 III.<.E+&%iia........................................................?8 III.6.D!")%+!il" *2+l+i. C*$%!*l+l a&+)!a a'%iAi%(ii *!;a$"l*! &%a%+l+i .....................................................................903 III.3.C*$%!*l+l '*$&%i%+i*$ali%(ii l";il*!.........................999 III.8.R"Ai#+i!"a C*$&%i%+i"i. P+%"!"a '*$&%i%+a$%( *!i;i$a!( >i )+%"!"a '*$&%i%+a$%( d"!iAa%(. *dali%(i >i %"0$i'i d" !"Ai#+i!"............993 III.8.9.C*$'")%+l d" &+)!"2ai" a C*$&%i%+i"i.......................993 III.8.2.C*$&"'i$"l" F+!idi'" al" &+)!"2ai"i '*$&%i%+i"i...........99III.8.3. *dali%(i >i %"0$i'i d" !"Ai#+i!"...........................99< CAPITOLUL RE=I URILE PRE@IDENIALE................................99? I. III.

ANALI@7 CO PARATIV7 A ROLULUI 6I LOCULUI OCUPAT DE PRINCIPALELE INSTITUII ALE

Drept Constituional Comparat

9.9. STATELE UNITE ALE A ERICII......................................99? 9.9.9. D"2*'!aia a2"!i'a$( >i &i&%"2+l &(+ d" Aal*!i................99? 9.9.2. D*'+2"$%"l" )!*;!a2a%i'" al" !"A*l+i"i a2"!i'a$" >i &"2$i1i'aia l*! di$ )+$'%+l d" A"d"!" al d!")%+l+i '*$&%i%+i*$al................922 9.9.3. C*$&%i%+ia a2"!i'a$( >i )!i$'i)al"l" i$&%i%+ii al" &i&%"2+l+i )*li%i' a2"!i'a$.....................................................929.9.3.9. ElaB*!a!"a C*$&%i%+i"i a2"!i'a$" >i %!(&(%+!il" a'"&%"ia...929.9.3.2. Pa!%id"l" )*li%i'" >i &i&%"2+l "l"'%*!al....................923 9.9.3.3. P!">"di$%"l" >i !*l+l &(+...................................92? 9.9.3.-. C*$;!"&+l S.U.A.............................................933 9.9.3.<. P+%"!"a F+d"'(%*!"a&'(......................................9-0 9.9.-. P!*2*Aa!"a d!")%+!il*! *2+l+i )" )la$ i$%"!$ >i )" )la$ i$%"!$ai*$al........................................................9-3 9.9.<. F"d"!aia a2"!i'a$( >i d!")%+!il" &%a%"l*!....................9-3 9.9.6. T!adiii >i ada)%aBili%a%" ,$ &i&%"2+l )*li%i' a2"!i'a$......9-? 9.9.3. CONSTITUIA STATELOR UNITE ALE A ERICII.......................9<2 9.2. 5RA@ILIA........................................................963 9.2.9. I&%*!i' >i "A*l+i" )*li%i'(..................................963 9.2.2. A$ali#a )!"A"d"!il*! C*$&%i%+i"i di$ 9?88....................96? 9.2.2.9. P!i$'i)iil" 1+$da2"$%al". D!")%+!il" >i ;a!a$iil" '*$&%i%+i*$al"......................................................96? 9.2.2.2. O!;a$i#a!"a &%a%+l+i........................................932 9.2.3. P+%"!il" &%a%+l+i.............................................939.2.3.9. P+%"!"a l";i&la%iA(.........................................939.2.3.2. P+%"!"a "D"'+%iA(...........................................93< 9.2.3.3. P+%"!"a F+d"'(%*!"a&'(......................................936 9.2.-. A)(!a!"a &%a%+l+i >i a i$&%i%+iil*! d"2*'!a%i'"..............933 9.2.<. P!*Bl"2"l" 1i$a$'ia!". O!di$"a "'*$*2i'( >i 1i$a$'ia!(........938 9.2.6. O!di$"a &*'ial(...............................................938 9.3. AR=ENTINA.......................................................93? 9.3.9. I&%*!i" >i "A*l+i" )*li%i'(..................................93? 9.3.2. A$ali#a )!"A"d"!il*! C*$&%i%+i"i di$ 9??-....................989.3.2.9. P!i$'i)ii 1+$da2"$%al". D!")%+!i >i ;a!a$ii................989.3.2.2. P!*Bl"2" )!iAi$d *!;a$i#a!"a &%a%al(........................988

Vol. 1

9.-. ALTE RE=I URI PRE@IDENIALE.....................................9?9 9.-.9. EGIC.........................................................9?2 9.-.9.9. Da%" i&%*!i'"...............................................9?2 9.-.9.2. O!;a$i#a!"a )*li%i'( >i '*$&%i%+i*$al(.....................9?3 9.-.2. VENE@UELA.....................................................9?< 9.-.2.9. Da%" i&%*!i'"...............................................9?< 9.-.2.2. D"#A*l%a!"a '*$&%i%+i*$al(.................................9?< 9.-.2.3. S'+!%( )!"#"$%a!" a )!"A"d"!il*! C*$&%i%+i"i di$ 9?69: ,$ Ai;*a!" )C$( ,$ 9???.................................................9?8 9.-.3. CHILE.........................................................203 9.-.3.9. Da%" i&%*!i'"...............................................203 9.-.3.2. O!;a$i#a!"a '*$&%i%+i*$al(.................................209.-.3.3. A$ali#( a )!"A"d"!il*! C*$&%i%+i"i R")+Bli'ii C0il" di$ 9?80 .....................................................................203 9.-.-. FILIPINE......................................................20? 9.-.-.9. Da%" i&%*!i'"...............................................20? 9.-.-.2. O!;a$i#a!"a '*$&%i%+i*$al( a'%+al( a Fili)i$"l*!...........290 CAPITOLUL RE=I URILE SE IPRE@IDENIALE............................292 2. Di&'+ii ,$ li%"!a%+!a d" &)"'iali%a%" ,$ l";(%+!( '+ !"'+$*a>%"!"a +$"i 'a%";*!ii di&%i$'%": a !";i2+!il*! &"2i)!"#id"$ial". A!;+2"$%" )!* >i '*$%!a di1"!"$i"!ii a'"&%*! !";i2+!i d" '"l" )a!la2"$%a!"........292 2.9. FRANA..........................................................293 2.9.9. S'+!% i&%*!i' al d"#A*l%(!ii '*$&%i%+i*$al" a F!a$"i: )C$( la C*$&%i%+ia di$ 9?<8.................................................293 2.9.2. *$a!0ia aB&*l+%(.............................................292.9.3. P"!i*ada !"A*l+i*$a!( 938?-93??..............................29< 2.9.-. R";i2+l '*$&+la! >i i2)"!ial..................................296 2.9.<. 2.9.3. *$a!0iil" '"$&i%a!"..........................................296 A %!"ia R")+Bli'(............................................293 2.9.6. Al d*il"a i2)"!i+.............................................296 2.9.8. A )a%!a R")+Bli'(.............................................298 2.9.?. A$ali#a )!i$'i)al"l*! )!"A"d"!i al" C*$&%i%+i"i 1!a$'"#" di$ 9?<8.................................................................29? II.

Drept Constituional Comparat

2.9.90. O!;a$i#a!"a )*li%i'( >i '*$&%i%+i*$al(......................220 2.9.99. 2.9.92. S)"'i1i'+l P!">"di$%"l" Bi'a2"!ali&2+l+i R")+Bli'ii 1!a$'"#" >i 1!a$'"# )*#iia &a &+B ,$ 1*!2a &i&%"2+l 2+l%i'a2"!ali&2+l+i..................................................22*!;a$"l*! &%a%+l+i...................................................228 2.9.93. =+A"!$+l >i !*l+l &(+ ,$ &i&%"2+l i$&%i%+iil*! '*$&%i%+i*$al" 1!a$'"#".............................................................233 2.9.9-. P+%"!"a F+d"'(%*!"a&'(.......................................233 2.9.9<. C*$&ili+l C*$&%i%+i*$al.....................................238 2.9.96. C*$%!iB+ia ;C$di!ii >i )!a'%i'ii 1!a$'"#" la d"#A*l%a!"a FRANCE@E 9?<8 FRANCE@E D!")%+l+i C*$&%i%+i*$al.............................................2-0 CONSTITUIA di$ PREA 5ULUL CONSTITUIEI REPU5LICII *'%*2B!i" REPU5LICII

I'+ 2*di1i'(!il" +l%"!i*a!"J.........................................2-di$ 23 *'%*2B!i" 9?-6................................................2<? DECLARAIA DREPTURILOR O ULUI 6I CET7EANULUI........................260 2.2. RO NIA.........................................................262 2.2.9. P*#iia R*2C$i"i ,$ &i&%"2+l !";i2+!il*! al" '*$&%i%+i*$al" *!;a$i#(!ii "+!*)"$". T!adiiil" i&%*!i'" d"2*'!a%i'"

'*$&%i%+i*$al" !*2C$">%i............................................263 2.2.2. O)i+$il" d"2*'!a%i'" d+)( R"A*l+ia di$ D"'"2B!i" 9?8?.......263 2.2.3. I2)*!%a$a !"1*!2"i '*$&%i%+i*$al"...........................239 2.2.-. =a!a$%a!"a d!")%+!il*! >i liB"!%(il*! d"2*'!a%i'"............232.2.<. R")+$"!"a ,$ d!")%+!i a i$&%i%+i"i Pa!la2"$%+l+i.............238 2.2.6. R"laia di$%!" Pa!la2"$% >i =+A"!$. D"l";a!"a l";i&la%iA(.....283 2.2.3. E+!i&di'ia '*$&%i%+i*$al(...................................28< 2.2.8. O!di$"a '*$&%i%+i*$al( i$%"!$( >i %!a%a%"l" i$%"!$ai*$al"...283 RO NIA K da%" &%a%i&%i'"............................................2?0 2.3. FINLANDA........................................................2?2.3.9. I&%*!i' >i *!;a$i#a!" )*li%i'(................................2?2.3.2. A$ali#a )!"A"d"!il*! C*$&%i%+i"i di$ 93 i+li" 9?9?. IF*!2a d" ;+A"!$(2C$%J.........................................................2?6 2.3.2.9. P!"A"d"!i ;"$"!al"..........................................2?6

Vol. 1

2.3.2.2.

D!")%+!il"

;"$"!al"

>i

)!*%"'ia

F+!idi'(

d!")%+!il*!

'"%("$il*! 1i$la$d"#i...............................................2?6 2.3.2.3. L";i&laia..................................................2?3 2.3.2.-. =+A"!$(2C$%+l >i Ad2i$i&%!aia..............................2?3 2.3.2.<. T!iB+$al"l".................................................2?? 2.3.2.6. Fi$a$"l" )+Bli'"...........................................2?? 2.3.2.3. A)(!a!"a $ai*$al(..........................................300 2.3.2.8. $A((2C$%+l................................................300 2.3.2.?. C*2+$i%(il" !"li;i*a&".....................................300 2.3.2.90. F+$'iil" )+Bli'"..........................................300 2.3.3 Al%" )!"A"d"!i '+ 'a!a'%"! '*$&%i%+i*$al......................300 2.3.-. N*+a C*$&%i%+i" a Fi$la$d"i..................................309 2.-. PORTU=ALIA......................................................306 2.-.9. I&%*!i' >i *!;a$i#a!" )*li%i'(................................306 2.-.2. A$ali#a )!i$'i)al"l*! )!"A"d"!i al" C*$&%i%+i"i R")+Bli'ii P*!%+;0"#" di$ 2< a)!ili" 9?36.......................................308 2.-.2.9. P!i$'i)iil" 1+$da2"$%al"....................................308 2.-.2.2. D!")%+!il" >i ,$da%*!i!il" 1+$da2"$%al".....................30? 2.-.3. P!">"di$%"l" R")+Bli'ii.......................................30? 2.-.-. Ad+$a!"a R")+Bli'ii...........................................390 2.-.<. Al%" )!"A"d"!i '*$&%i%+i*$al"................................399 2.<. AUSTRIA.........................................................392 2.<.9. I&%*!i' >i *!;a$i#a!" )*li%i'(................................392 2.<.2. L";"a C*$&%i%+i*$al( 1"d"!al( di$ 26 *'%*2B!i" 9?<<..........392.<.2.9. P!"A"d"!i '+ 'a!a'%"! ;"$"!al...............................392.<.2.2. P+%"!"a l";i&la%iA( a F"d"!ai"i............................39< 2.<.2.3. P!">"di$%"l" 1"d"!al........................................396 2.<.2.-. =+A"!$+l 1"d"!al............................................396 2.<.2.<. E+&%iia....................................................396 2.<.2.6. P+%"!"a LL$d"!-+!il*!.......................................393 2.<.2.3. =a!a$%a!"a l";ali%(ii......................................393 2.<.2.8. C+!%"a C*$&%i%+i*$al(......................................393 2.<.2.?. VMlN&a$Oal%&'0a1%...........................................398 CAPITOLUL III.

Drept Constituional Comparat

RE=I URILE PARLA ENTARE.................................39? 3.9. SISTE UL POLITIC AL ARII 5RITANII..............................39? 3.9.9. I$%!*d+'"!". C*$&id"!ai+$i ;"$"!al"..........................39? 3.9.2. =a!a$%a!"a d!")%+!il*! >i liB"!%(il*!........................320 3.9.3. Pa!la2"$%+l. Ca2"!a l*!#il*! >i Ca2"!a '*2+$"l*!..............329 3.9.3.9. Ca2"!a l*!#il*!.............................................322 3.9.3.2. Ca2"!a '*2+$"l*!............................................323.9.-. R*l+l )a!%id"l*!..............................................323 3.9.<. *$a!0ia......................................................330 3.9.6. P!i2+l 2i$i&%!+ >i CaBi$"%+l..................................332 3.9.6.9. P!i2+l 2i$i&%!+.............................................332 3.9.6.2. CaBi$"%+l...................................................333 3.9.3. O)*#iia......................................................333.9.8. P+%"!"a F+d"'(%*!"a&'(........................................33< 3.9.?. Ad2i$i&%!aia l*'al(..........................................336 3.9.90. C*$'l+#ii a&+)!a &i&%"2+l+i '*$&%i%+i*$al B!i%a$i'..........338 A=NA CHARTA I929<J..................................................3-0 5ILL ACTUL OF DIN RI=HTS 9?<8 I93 1"B!+a!i" 968?J..................................................3-2 CU PRIVIRE LA PAIRII PE VIA7........................................3-< 3.2. 5EL=IA..........................................................3-6 3.2.9. El"2"$%" d" *!di$ i&%*!i'.....................................3-6 3.2.2. P+%"!"a l";i&la%iA(...........................................3-3 3.2.3. A%!iB+iil" R";"l+i...........................................3-8 3.2.i$i>%!ii......................................................3-8 3.2.<. P+%"!"a F+di'ia!(.............................................3-? 3.2.6. S+)!"2aia l";ii..............................................3-? 3.2.3. *di1i'(!i '*$&%i%+i*$al". R";i+$i >i &%!+'%+!i li$;Ai&%i'". .3-? 3.2.8. I$&%i%+ii !";i*$al"..........................................3<0 3.3. ITALIA..........................................................3<9 3.3.9. S'+!% i&%*!i'.................................................3<9 3.3.2. P!i$'i)iil" C*$&%i%+i"i di$ 9?-3.............................3<2 3.3.3. D!")%+!il" >i ,$da%*!i!il" '"%("$il*!........................3<3

?:

Vol. 1

3.3.-. R";l"2"$%(!i '+ 'a!a'%"! &*'ial...............................3<3 3.3.<. LiB"!a i$iia%iA(.............................................3<3.3.6. D!")%+!il" )*li%i'"...........................................3<3.3.3. Pa!la2"$%+l...................................................3<3.3.3.9. Ra)*!%+l 1*!"l*! )*li%i'" ,$ Pa!la2"$%.....................3<< 3.3.8. I$iia%iAa l";i&la%iA(........................................3<< 3.3.?. P!">"di$%"l" R")+Bli'ii.......................................3<< 3.3.90. =+A"!$+l.....................................................3<6 3.3.99. a;i&%!a%+!a.................................................3<6 3.3.92. O!;a$i#a!"a %"!i%*!ial(......................................3<6 3.3.93. C+!%"a C*$&%i%+i*$al(.......................................3<3 3.3.9-. R"Ai#+i!"a C*$&%i%+i"i. Al%" )!"A"d"!i......................3<3 CONSTITUIA REPU5LICII ITALIENE..................................................3<8 3.-. =ER ANIA........................................................389 3.-.9. I&%*!i'.......................................................389 3.-.9.9. P!i$'i)iil" C*$&%i%+i"i d" la ."i2a!. .....................382 3.-.9.2. Ra)*!%+!il" di$%!" R"i'0 >i la$d+!i. .......................382 3.-.9.3. R"i'0&%a;-+l................................................382 3.-.9.-. P!">"di$%"l" R"i'0+l+i......................................383 3.-.9.<. =+A"!$+l R"i'0-+l+i.........................................383 3.-.9.6. I$iia%iAa l";i&la%iA(......................................383 3.-.9.3. D!")%+!il" '"%("$il*!......................................383.-.9.8. S+)!i2a!"a liB"!%(il*! d"2*'!a%i'" d" '(%!" !";i2+l $a#i&%. 38< 3.-.2. EA*l+iil" i$%"!A"$i%" d+)( 9?-<..............................38< 3.-.3. C*$&%i%+ia R.F.=. di$ 9?-?...................................386 3.-.3.9. D!")%+!il" 1+$da2"$%al" al" *2+l+i..........................386 3.-.3.2. R"laia di$%!" F"d"!ai" >i la$d+!i.........................383 3.-.3.3. S+)!"2aia d!")%+l+i i$%"!$ai*$al..........................383 3.-.3.-. R"laiil" "D%"!$"...........................................388 3.-.3.<. 5+$d"&%a;+l.................................................388 3.-.3.6. 5+$d"&!a%-+l................................................38? 3.-.3.3. P!">"di$%"l" R")+Bli'ii.....................................38? 3.-.3.8. =+A"!$+l 1"d"!al............................................3?0

??

Drept Constituional Comparat

3.-.3.?. C*$%!*l+l "D"'+%iA+l+i d" '(%!" l";i&la%iA".................3?0 3.-.3.90. D!")%+l d" l";i1"!a!"......................................3?9 3.-.3.99. P!*'"d+!a d" l";i1"!a!" ...................................3?9 3.-.3.92. R*l+l a!2a%"i..............................................3?9 3.-.3.93. P+%"!"a F+di'ia!(..........................................3?2 3.-.3.9-. S%a!"a d" a)(!a!"..........................................3?2 3.-.-. Si&%"2+l '*$&%i%+i*$al di$ R.D.=. ...........................3?2 3.-.<. EA*l+ii )*li%i'" >i '*$&%i%+i*$al"..........................3?3 LE=EA FUNDA ENTAL7 A REPU5LICII FEDERALE A =ER ANIEI......................................3?< 3.<. SPANIA..........................................................-36 3.<.9. Da%" ;"$"!al".................................................-36 3.<.2. S'+!% i&%*!i' ..............................................-36 3.<.3. S%!+'%+!il" C*$&%i%+i"i a'%+al"..............................-3? 3.<.3.9. D!")%+!i >i ,$da%*!i!i 1+$da2"$%al".........................--0 3.<.3.2. *$a!0ia &)a$i*l(...........................................--9 3.<.3.3. Pa!la2"$%+l IC*!%"&+!il" ;"$"!al"J..........................--3 3.<.3.-. =+A"!$+l....................................................--< 3.<.3.<. P+%"!"a F+d"'(%*!"a&'(......................................--3 3.<.3.6. E'*$*2ia >i 1i$a$"l" )+Bli'"...............................--3 3.<.3.3. O!;a$i#a!"a %"!i%*!ial( a &%a%+l+i..........................--8 3.<.3.8. T!iB+$al+l C*$&%i%+i*$al...................................--? 3.<.3.?. R"Ai#+i!"a C*$&%i%+i"i ....................................-<0 3.6. EAPONIA.........................................................-<9 3.6.9. I&%*!i' >i "A*l+i" )*li%i'(..................................-<9 3.6.2. A$ali#a )!i$'i)al"l*! )!"A"d"!i al" C*$&%i%+i"i di$ 3 $*i"2B!i" 9?-6.................................................................-<3.6.2.9. 2)(!a%+l...................................................-<3.6.2.2. R"$+$a!"a la !(#B*i........................................-<< 3.6.2.3. D!")%+!il" >i da%*!iil" )*)*!+l+i...........................-<6 3.6.2.-. Di"%a.......................................................-<3 3.6.2.<. CaBi$"%+l...................................................-60 3.6.2.6. P+%"!"a F+d"'(%*!"a&'(......................................-69 3.6.2.3. Fi$a$"l"...................................................-62

?@

Vol. 1

3.6.2.8. A+%*$*2ia l*'al(............................................-62 3.6.2.?. R"Ai#+i!"a C*$&%i%+i"i.....................................-63 3.6.2.90. L";"a &+)!"2(..............................................-63 3.6.2.99. Di&)*#iii &+)li2"$%a!"....................................-6EDICTUL I PERIAL.....................................................-6-

?8

Drept Constituional Comparat

#otto, La comparaison des droits, envisags dans leur diversit, est chose aussi ancienne ue la science du droit elle!m"me#. Ren= David Ca3i%%e >auffret S'inosi Les grands s$st%mes de droit contemporain# AParis( Da%%o*( ?55@( '.?B

?<

Vol. 1

"4LE DES #" ICRES


Tome 1 aD%e de 3atiEres...........................................................................................................................12 Pr=face, Professeur universitaire Didier #aus, Conseiller dEtat, Prsident de lAssociation franaise des constitutionalistes, ice!"rsident de lAssociation #nternationale de $roit Constitutionne..................................................................................................................................1% De %a 'art des auteurs....................................................................................................................2& "vant&'ro'os F %a deuGie3e edition, Professeur Tudor $r'anu..................................................2( SHnt2eses )en roumain, an'lais et franais*.....................................................................................(1 PARTIE I-re: PROBLMES THORIQUES GNRAUX..............................45 C+a"itre #. LI4O>E E LII#POR "NCE DE LIJ UDE DU DROI CONS I U IONNEL CO#P"RJ............................................................................................,1.1. .ref +istori/ue. #m"ortance. $limitations conce"tuelles..........................................................,1.2. 0a mt+odolo'ie de la rec+erc+e com"aratiste..........................................................................12 1.(. 0intr2t "rati/ue. 0es funcions du droit com"ar....................................................................11 1.,. 0a definition du droit constitutionnel com"ar..........................................................................13 C+a"itre ##. CONSIDJR" IONS GJNJR"LES SUR LES RJGI#ES CONS I U IONNELS...............................................................................................................-2 2.1. 0es r'imes "oliti/ues et les r'imes constitutionnels. 4e'imes democrati/ues et re'imes totalitaires.................................................................................................................................-2 2.2. 0es divers t5"es de r'imes constitutionnels fonds sur le "rinci"e du "luralisme "oliti/ue......-, 2.2.1. 0e r'ime "residential.....................................................................................................-2.2.2. 0e r'ime semi!"rsidentiel.............................................................................................-% 2.2.(. 0e r'ime "arlementaire..................................................................................................-6 2.2.,. 0e r'ime directorial.......................................................................................................-3 C+a"itre ###. LI"N"LKSE CO#P"R" IVE DU RLLE E DU LIEU DES PRINCIP"LES INS I U IONS DE LIJ " D"NS DIVERS SKS C#ES POLI IMUES E CONS I U IONNELS...............................................................................................................%& (.1. 0a dmocratie "oliti/ue et ses modalits daccom"lissement dans divers s5st7mes constitutionnels.........................................................................................................................%& (.1.1 Tec+ni/ues et modalits dla8oration des constitutions...................................................%2 (.1.2 0a s"aration des "ouvoirs et ses limites dans les constitutions modernes........................%1 (.2. 0institution du Parlement........................................................................................................%3 (.(. 0e c+ef d9tat..........................................................................................................................62 (.,. 0e :ouvernement.....................................................................................................................63 (.1. 0a ;ustice.................................................................................................................................3(.-. 0es droits de l+omme. 0e contr<le sur lactivit des or'ans de l9tat....................................1&% (.% 0e contr<le de la constitutionalit des lois..............................................................................111 (.6. 0a rvision de la Constitution. 0e "ouvoir constituant ori'inaire et le "ouvoir constituant deriv. =odalits et tec+ni/ues de rvision.........................................................................................11, (.6.1 0e conce"t de la su"rematie de la Constitution...............................................................11,
?9

Drept Constituional Comparat

(.6.2.0es conse/uences >uridi/ues de la su"rematie de la Constitution....................................11, (.6.(. =odalits et tec+ni/ues de revision...............................................................................111 PARTIE II-e. LANALYSE DES PRIN IPAUX SYSTMES ONSTITUTIONNELS...................................................................................119 C+a"itre #. LES RJGI#ES PRJSIDEN IELS.........................................................................12& 1.1. 0E? 9TAT? @A#? $A=94#B@E.......................................................................................12& 1.1.1. 0a dmocratie amricaine et son s5st7me des valuers....................................................12& 1.1.2. 0es documents "ro'rammati/ues de la rvolution amricaine et leur si'nification du "oint de vue du droit constitutionnel.......................................................................................12( 1.1.(. 0a constitution amricaine et les "rinci"ales institutions du s5st7me "oliti/ue amricain ......................................................................................................................................121 1.1.(.1. 0la8oration de la Constitution amricaine et ses traits....................................121.1.(.2. 0es "artis "oliti/ues et le s5st7me electoral........................................................126 1.1.(.(. 0e "rsident et son role......................................................................................1(1 1.1.(.,. 0e Con'r7s des E@A.........................................................................................1(3 1.1.(.1. 0e "ouvouir >udiciaire........................................................................................1,2 1.1.,. 0a "romotion des droits de l+omme sur le "lan interne et international........................1,, 1.1.1. 0a Cdration americaine et les droits des 9tats............................................................1,3 1.1.-. Tradition et ada"ta8ilit dans le s5st7me "oliti/ue americain........................................11& 1.1.%. 0e teDte de la Constitution des 9tats @nis et les 2% Amendaments................................11( 0es Presidents des 9tats @nis..................................................................................................11( 1.2. .49?#0..................................................................................................................................1-6 1.(. A4:EAT#AE.........................................................................................................................16& 1.,. A@T4E? ?E?TF=E? P49?#$EAT#E0?............................................................................13( 1.,.1. =eDi/ue........................................................................................................................13( 1.,.2. eneGuela.....................................................................................................................131.,.(. C+ile.............................................................................................................................2&, 1.,.,. P+ili""ines....................................................................................................................21& C+a"itre ##. LES RJGI#ES SE#I&PRJSIDEN IELS............................................................21( 2. $8ats dans la literature de s"cialit concernant la reconnaissance dune cat'orie distincte, des r'imes semi!"residentiels. Ar'uments pro et contre la diffrenciation de cet t5"e des r'imes "arlmentaires...........................................................................................................................21( 2.1. C4AACE................................................................................................................................211 2.1.1. .ref +istori/ue du dvelo""ement constitutionnel de la Crance, >us/uH la Constitution de 1316..............................................................................................................................211 2.1.2. 0a monarc+ie a8solue...................................................................................................211 2.1.(. 0a "riode rvolutionnaire de 1%63 H 1%33...................................................................212.1., 0e r'ime consulaire et lEm"ire...................................................................................21% 2.1.1. 0es monarc+ies censitaires............................................................................................21% 2.1.-. 0e second Em"ire.........................................................................................................21% 2.1.%. 0a (!7me 4"u8li/ue....................................................................................................216 2.1.6. 0a ,!7me 4"u8li/ue....................................................................................................213 2.1.3. 0anal5se des "rinci"ales "rvisions de la Constitution franaise de 1316....................22& 2.1.1&. 0or'anisation "oliti/ue et constitutionnelle................................................................221 2.1.11. 0a s"cificit du 8icamralisme franais sous la forme du multicamralisme.............221 2.1.12. 0e "rsident de la 4"u8li/ue Cranaise et sa "osition dans le s5st7me des or'ans d9tat ......................................................................................................................................223
?;

Vol. 1

2.1.1(. 0e 'ouvernement et son r<le dans le s5st7me des institutions constitutionnelles franaises ......................................................................................................................................2(, 2.1.1,. 0e "ouvoir >udiciaire...................................................................................................2(6 2.1.11. 0e Conseil constitutionnel...........................................................................................2(3 2.1.1-. 0a contri8ution de la "ense et "rati/ue franaises au dvelo""ement du droit constitutionnel................................................................................................................2,2 0a Constitutions de la 4"u8li/ue Cranaise.................................................................................2,1 0a Pram8ule de la Constitution de la 4"u8li/ue Cranaise du 2% octo8re 13,-..........................2-& 0a $claration des $roits de lIomme et du cito5en du 2- AoJt 1%63..........................................2-1 2.2. 4K@=AA#E..........................................................................................................................2-( 2.2.1. 0a "osition de la 4oumanie dans le s5st7me des r'imes constitutionnels euro"ens. Traditions dmocrati/ues de lor'anisation constitutionnelle roumaine..........................2-( 2.2.2. 0es o"tions dmocrati/ues a"r7s la 4volution du dcem8re 1363...............................2-% 2.2.(. 0a 'arantie des droits et li8erts dmocrati/ues............................................................2%2 2.2.,. 0a remise en droits de linstitution du Parlement...........................................................2%, 2.2.1. 0a relation entre Parlement et :ouvernement. 0a dl'ation le'islative........................2%6 2.2.-. 0a >urisdiction constitutionnelle....................................................................................26( 2.2.%. 0ordre constitutionnel interne et les traits internationauD ..........................................261 2.(. C#A0AA$E............................................................................................................................23( 2.,. PK4T@:A0...........................................................................................................................(&1 2.1. A@T4#CIE............................................................................................................................(12 C+a"itre ###. LES RJGI#ES P"RLE#EN "IRES.................................................................(16 (.1. 0E ?E?TF=E PK0#T#B@E $E 0A :4AA$E .4ETA:AE..............................................(16 (.1.1. #ntroduction. Considrations 'nrales..........................................................................(16 (.1.2. 0a 'arantie des droits et des li8erts..............................................................................(13 (.1.(. 0e Parlement. 0a C+am8re des lords et la C+am8re des communes..............................(2& (.1.,. 0e r<le des "arties.........................................................................................................(2(.1.1. 0a monarc+ie................................................................................................................(23 (.1.-. 0e "remier ministre et le Ca8inet..................................................................................((1 (.1.%. 0o""osition..................................................................................................................((( (.1.6. 0e "ouvoir >udiciaire.....................................................................................................((, (.1.3. 0administration locale.................................................................................................(((.1.1&. Conclusions sur le s5st7me constitutionnel 8ritanni/ue...............................................((6 =a'na C+arta )1211*....................................................................................................................(,& .ill of 4i'+ts )1( Cvrier 1-63*.....................................................................................................(,2 0Acte de 1316 concernant les PA#4? L #E................................................................................(,1 (.2. .E0:#B@E............................................................................................................................(,(.2.1. Elements dordre +istori/ue...........................................................................................(,(.2.2. 0e "ouvoir le'islative....................................................................................................(,% (.2.(. 0es attri8utions du roi...................................................................................................(,6 (.2.,. 0es ministres.................................................................................................................(,6 (.2.1. 0e "ouvoir >udiciaire.....................................................................................................(,3 (.2.-. 0a su"remacie de la loi.................................................................................................(,3 (.2.%. 0es modifications constitutionnelles. 4'ions et structures lin'uisti/ues.......................(,3 (.2.6. #nstitutions r'ionales..................................................................................................(1& (.(. #TA0#E...................................................................................................................................(11 (.(.1. .ref +istori/ue..............................................................................................................(11 (.(.2. 0es "rinci"es de la Constitution de 13,%.......................................................................(12
?6

Drept Constituional Comparat

(.(.(. 0es droits et devoirs des cito5ens..................................................................................(1( (.(.,. 0es re'lmentations dordre social................................................................................(1( (.(.1. 0a li8re initiative...........................................................................................................(1, (.(.-. 0es droits "oliti/ues......................................................................................................(1, (.(.%. 0e Parlement.................................................................................................................(1, (.(.6. 0initiative le'islative....................................................................................................(11 (.(.3. 0e "rsident de la 4"u8li/ue.......................................................................................(11 (.(.1&. 0e 'ouvernement.........................................................................................................(1(.(.11. 0a ma'istrature...........................................................................................................(1(.(.12. 0or'anisation territoriale...........................................................................................(1% (.(.1(. 0a Cour Constitutionnelle...........................................................................................(1% (.(.1,. 4vision de la Constitution. Autres "revisions............................................................(16 0a Constitution de la 4"u8li/ue #talienne )13,%*.........................................................................(16 (.,. A00E=A:AE.......................................................................................................................(61 (.,.1. Iistori/ue.....................................................................................................................(61 (.,.2. Evolutions survenues a"r7s 13,1..................................................................................(61 (.,.(. 0a Constitution de la 4.C.A. de 13,3...........................................................................(6(.,.(.1. 0es droits fondamentauD de l+omme.................................................................(6(.,.(.2 0a relation entre Cdration et landes.................................................................(6% (.,.(.(. 0a su"remacie du droit international..................................................................(66 (.,.(.,. 0es relations eDterns..........................................................................................(66 (.,.(.1. 0e .undesta'.....................................................................................................(66 (.,.(.-. 0e .undesrat.....................................................................................................(63 (.,.(.%. 0e "rsident de la 4e"u8li/ue............................................................................(63 (.,.(.6. 0e 'ouvernement federal....................................................................................(3& (.,.(.3. 0e contr<le du "ouvoir eDecutif "ar le "ouvoir le'islative..................................(3& (.,.(.1&. 0e droit de l'iferer..........................................................................................(31 (.,.(.11. 0a "rocdure de l'iferer.................................................................................(31 (.,.(.12. 0e r<le de larme............................................................................................(32 (.,.(.1( 0e "ouvoir >udiciaire........................................................................................(32 (.,.(.1,. 0tat de defense..............................................................................................(32 (.,.,. 0e s5st7me constitutionnel de la 4.$.A.........................................................................(32 (.,.1. Evolutions "oliti/ues et constitutionnelles.....................................................................(3, 0a 0oi Cundamentale de la 4"u8li/ue Cdrale dAllema'ne )13,3*............................................(3Article de la Constitution de Meimar )1313*..................................................................................,((.1 0E?PA:AE...........................................................................................................................,((.1.1. $es informations 'nrales...........................................................................................,((.1.2. @n 8ref +istori/ue.........................................................................................................,((.1.(. 0es structures de la Constitution actuelle......................................................................,(6 (.1.(.1. 0es droits et les devoirs fondamentauD...............................................................,,& (.1.(.2. 0a =onarc+ie eD"a'nolle...................................................................................,,1 (.1.(.(. 0e Parlement )0es Cort7s :nrauD*.................................................................,,( (.1.(.,. 0e :ouvernement...............................................................................................,,1 (.1.(.1. 0e Pouvoir ;udiciaire.........................................................................................,,% (.1.(.-. 0conomie et les finances "u8li/ues.................................................................,,% (.1.(.%. 0or'anisation territoriale de lEtat....................................................................,,6 (.1.(.6. 0e Tri8unal Constitutionnel...............................................................................,,3 (.1.(.3. 0a rvision de la Constitution............................................................................,1& (.-. ;APKA...................................................................................................................................,11 (.-.1. Iistori/ue et volution "oliti/ue...................................................................................,11
?7

Vol. 1

(.-.2. 0anal5se des "rinci"ales "rvisions de la Constitution du ( novem8re 13,-................,1, (.-.2.1. 0em"ereur........................................................................................................,1, (.-.2.2. 4enonciation H la 'u7rre....................................................................................,1(.-.2.(. 0es droits et devoirs du "eo"le...........................................................................,1(.-.2.,. 0a $i7te.............................................................................................................,1% (.-.2.1. 0e Ca8inet.........................................................................................................,-& (.-.2.-. 0e "ouvoir >udiciaire..........................................................................................,-1 (.-.2.%. 0es finances.......................................................................................................,-2 (.-.2.6. 0autonomie locale............................................................................................,-( (.-.2.3. 0a rvision de la Constitution............................................................................,-( (.-.2.1&. 0a loi su"reme.................................................................................................,-, (.-.2.11. $is"ositions su""lmentaires...........................................................................,-, 09dit #m"erial. 0a Constitution du ;a"an.....................................................................................,-1

PRJ/"CE
La parution en Roumanie de la quatrime dition du Trait de Droit Constitutionnel Compar constitue, sans aucun doute, un vnement ditorial qui doit tre signal. Elle est publie au moment o la Roumanie est devenue, depuis le er !anvier "##$, membre de l%&nion europenne. De plus les 'uristes roumains apportent une contribution asse( importante ) la cration d%un nouveau cadre constitutionnel europen. 0e droit constitutionnel com"ar connaNt O et cela est +eureuD O un rel renouveau. 0ouverture des fronti7res "oliti/ues a donn un san' nouveau H nos rec+erc+es. $sormais, les com"araisons "euvent sa""u5er sur un vrita8le cor"us de "lusieurs diGaines de "a5s, en Euro"e, en Amri/ue et ailleurs "arta'eant, "eu ou "rou, les m2mes valeurs dmocrati/ues et >uridi/ues, cPest!H! dire la com"tition "oliti/ue li8re et ouverte et le res"ect de l9tat de droit. 0a com"araison devient raliste. ?elon sa dnomination contem"oraine, le droit com"ar ! a""aru au d8ut du si7cle "ass en tant /ue disci"line s"cifi/ue ! sPest dvelo"" et concrtis 'rQce H de nom8reuD travauD de "rofesseurs et c+erc+eurs, H des con'r7s et des manifestations internationales /ui ont 8nfici dPune lar'e "artici"ation et oR de nom8reuD +ommes de savoir ont eD"rim leurs o"inions. Au>ourd+ui, les con'r7s de lAssociation internationale de droit constitutionnel, les r'uli7res rencontres et "u8lications du :rou"e dtudes et de rec+erc+es sur la >ustice constitutionnelle ):E4;C* H AiD!en! Provence, sous lim"ulsion dcisive du "rsident 0ouis Cavoreu1, ou les travauD du :rou"e euro"en
1 En "articuli7r la "u8lication annuelle, de"uis 1361, de l Annuaire international de justice constitutionnelle

?5

Drept Constituional Comparat

de droit "u8lic, H linitiative du "rofesseur ?"iridon Clo'aitis, constituent des lieuD de travail et de rec+erc+e dune tr7s 'rande /ualit. =e ra""ortant H la 4oumanie, >e tiens H mentionner les noms de deuD s"cialistes connus, AleDandre Ktetelisano et 0ontin ;ean Constantinesco, tous les deuD "rofesseurs dans les universits franaises, /ui ont "u8li des travauD de valeur, lus, encore au>ourdP+ui, avec 8eaucou" dPintr2t "ar les tudiants, les c+erc+eurs et tous ceuD /ui dsirent connaNtre et se rensei'ner sur lPim"ortance et lPutilit du droit com"ar2. #l est "ourtant H remar/uer /ue, si le droit com"ar, sous lPas"ect du droit "riv, a connu un "lus am"le et s"ectaculaire dvelo""ement, les com"araisons ont t "lus modestes dans le domaine du droit "u8lic(. Cette situation "rovient du fait /ue, dans certains "a5s, les r'imes totalitaires nPont "as encoura' lPide de "rocder H des com"araisons entre les institutions de droit "u8lic )le Parlement, le c+ef de lP9tat, le :ouvernement, les $roits de lP+omme, le contr<le de constitutionnalit etc.* "arce /ue de telles com"araisons auraient! "ar eDcellence ! mis en lumi7re les dficiences de leurs "ro"res s5st7mes. =al'r cela, entre"rendre des rec+erc+es de droit com"ar dans le domaine du droit "u8lic est "eut 2tre un travail "lus utile et "lus ncessaire /ue dans le domaine du droit "riv S la dmocratie, les institutions "u8li/ues, la s"aration des "ouvoirs, lP9tat de droit offrent >ustement le cadre dPides, de conce"tion et de "rinci"es oR va se dvelo""er lPenti7re activit l'islative dans les domaines les "lus divers. Pour le lecteur franais, les auteurs de la /uatri7me dition du Droit constitutionnel compar, devenue Trait )Constana Clinoiu, ictor $uculescu, :eor'eta $uculescu* ne sont "as des noms inconnus. $ans la Revue internationale de droit compar )no.2T2&&&, ". ,--* est "arue ! sous la si'nature du "rofesseur Uavier .lanc ;ouvan ! une im"ortante recension de la seconde dition de ce travail, en deuD volumes, "u8lie en 1333. 0a nouvelle dition du Droit constitutionnel compar contient une srie de nouveauD lments /ui doivent 2tre si'nals. #l sPa'it, en "articulier, dPune su8stantielle "artie t+ori/ue, insre >ustement au d8ut de louvra'e, oR sont eDamins les o8>ectifs et les caractristi/ues du droit com"ar, sa mt+odolo'ie, ses relations avec dPautres disci"lines et la s"cificit de lPlment de com"araison dans le droit "u8lic. En m2me tem"s, dans cette "remi7re "artie, on effectue une anal5se com"arative de certaines institutions et des "rinci"es communs auD divers s5st7mes constitutionnelsS le Parlement, le c+ef de lP9tat, le :ouvernement, la mani7re dont sont 'arantis les droits et les li8erts "u8li/ues, le contr<le de la constitutionnalit etc. 0Panal5se de ces divers s5st7mes constitutionnels est com"lte "ar des faits, des lments et des ides nouvelles. 0es auteurs accordent la "lace ncessaire auD nouvelles constitutions, telle la Constitution de la Cinlande de 1333 ou celle de la ?uisse de la m2me anne )/uPils re"roduisent dPailleurs en traduction*, ainsi /ue certains en'a'ements constitutionnels /ui ont t conclus ces derni7res annes dans lPancienne Eou'oslavie et dans les "a5s /ui ont a""artenu dans le "ass H lPancien es"ace soviti/ue )@Vraine, .ilorussie*. Buil soit "ermis au tout >eune >u'e )H titre de
)Economica*. 2 oir, "ar eDem"le, de AleDandre Ktetelisano, Esquisse dune thorie gnrale de la science du droit compar , Paris, ?ire5, 13,&W de 0ontin ;ean Constantinesco, Trait de droit compar, Paris, 0:$;, 13%2!136( )"u8li da8ord, en allemand sous le titre Rechtsvergluichung * ( En lan'ue franaise, louvra'e de Constance :reXe et Il7ne 4uiG Ca8ri, Droits constitutionnels europens )Paris, P@C, 1331* mar/ue une ta"e dcisive dans le renouveau des tudes constitutionnelles com"ares. @:

Vol. 1

mem8re international* de la Cour constitutionnelle de .osnie IerG'ovine de souli'ner le caract7re tout H fait eDce"tionnel et ori'inal de la Constitution de cet 9tat. Elle dcoule dun instrument international, les Accords de $a5ton!Paris de 1331. 0es lments dPinformation sont com"lts "ar les nouvelles donnes concernant les volutions "oliti/ues de ces "a5s. Kn 5 trouve 'alement des anal5ses sur les nouvelles constitutions des autre continents )#raV O 2&&1, Con'o O 2&&1* @ne attention s"ciale est accorde, naturellement, H la 4oumanie. Elle se trouve maintenant en "lein "rocessus de rfleDion a"r7s lad+sion H l@nion Euro"enne et la "remi7re "+ase de sa rforme constitutionnelle en 2&&(. 0ouvra'e anal5se avec soin les o"inions eD"rimes "ar les diverses forces "oliti/ues W sont "rsents les ar'uments et les contre ar'uments concernant la modification de certaines institutions )"ar eDem"le, mieuD "arta'er les attri8utions de la C+am8re des d"uts et celles du ?nat W les rfleDions sur le "oint de savoir si un s5st7me de vote uninominal est "rfra8le au s5st7me de vote sur listes W si la 4oumanie devrait conserver le mod7le de r"u8li/ue semi!"rsidentielle, dPins"iration franaise, ou si elle devrait devenir une r"u8li/ue "arlementaire W si et comment devraient 2tre au'mentes les "rro'atives de la Cour constitutionnelle etc.*. 0a derni7re "artie du travail est consacre H des "ro8l7mes "articuli7rement actuels. #ls concernent les rformes constitutionnelles /ue doivent entre"rendre les "a5s candidats H lP@nion Euro"enne O aussi /ue les nouveauD mem8res ! afin dP2tre en mesure de r"ondre auD demandes de lPordre >uridi/ue communautaire,. Kn souli'ne, de mani7re eDacte, /ue les "a5s candidats H lP@nion devraient suivre lPeDem"le des 9tats euro"ens en introduisant des dis"ositions constitutionnelles, selon le mod7le des articles 66!1 H 66!, de la Constitution franaise, /ui 'arantissent la "ossi8ilit dPa""li/uer dans leur ordre >uridi/ue interne les traits communautaires et, 'alement, les autres dis"ositions de droit communautaire1, solution suivie dailleurs "ar la 4oumanie, en 2&&(. 0a rcente dition du Trait de $roit Constitutionnel Com"ar soccu"e, H >uste titre, dun "ro8l7me minemment nouveau S la Constitution Euro"enne et les "ers"ectives du dvelo""ement du droit constitutionnel des Etats mem8res de l@.E. 0es auteurs concluent, H >uste raison, /ue le droit constitutionnel des Etats mem8res continuera de se dvelo""er dans les conditions nouvelles. 0ado"tion du Trait Constitutionnel ne si'nifierait "as Yla fin Z des s5st7mes constitutionnels nationauD, mais leur ada"tation auD eDi'ences et auD standards nouvelles de lint'ration euro"enne. $ans les conditions dune Y division des com"tences Z entre les Etats et l@.E., les "rro'atives des autorits su"r2mes des Etats, devraient 2tre Y re"enses et ada"tes Z auD eDi'ences nouvelles. Cela sera H lordre du >our lors de la nouvelle rforme constitutionnelle, "rvue "our 2&&%. $Pune mani7re nuance, les auteurs rel7vent le fait /ue de telles modifications constitutionnelles ne vont "as conduire H lPa8olition des souverainets nationales, mais /ue au contraire, celles!ci seront eDerces dans un cadre nouveau, fond sur une inter"ntration "ermanente des intr2ts individuels des diffrents "a5s de lP@nion euro"enne avec les intr2ts 'nrauD et les standards communautaires. $ans cette "ers"ective, c+acun es"7re /ue la 4oumanie re>oindra ra"idement la famille de l@nion Euro"enne. 9tant donne la tr7s ric+e "ro8lmati/ue de la nouvelle dition du Droit constitutionnel compar O manuel devenu maintenant, H >uste titre, un trait ! et les lments nouveauD et de 'rand
ra8ie, de louvra'e Les rgimes politiques des pays de lUnion europenne et de la Roumanie ).ucarest, =onitorul Kficial, 2&&2*. 1 Kn si'nalera /ue d7s 13%& 0ontin ;ean Constantinesco avait "u8li Lapplication directe dans les droits de la EE, Paris, 0:$;, 13%&.
, ;e voudrais ra""eler la "u8lication, sous la direction de notre eDcellente coll7'ue =me le recteur :noveva

@?

Drept Constituional Comparat

intr2t /uPelle a""orte, nous "ensons /uPelle va recueillir lPa""rciation "ositive /uelle mrite de la "art des s"cialistes, devenant un instrument utile "our tous ceuD /ui dsirent tudier et com"rendre les volutions nouvelles, actuelles du droit constitutionnel. Bue tous ceuD /ui ont contri8u H cette [uvre ma'nifi/ue soient ici sinc7rement remercis. Professeur Didier #aus onseiller d!"tat Ancien pro#esseur associ $ lUniversit de %aris & ' %anthon()or*onne "ncien 'r=sident de %I"ssociation #ran+aise des constitutionalistes %remier vice(prsident de l!Association internationale de droit constitutionnel

@@

Vol. 1

DIN P"R E" "U ORILOR( L" EDI!I" " REI"


$ac este firesc ca orice autor s Nncerce un sentiment de 8ucurie atunci cQnd o lucrare a sa a"are Nntr!o nou ediie, fenomenul este \i mai "uternic, desi'ur, cQnd a"are ]ediia a treia]. Eminentul "rofesor Paul Ae'ulescu, Nn cursul su de dre"t constituional a"rut Nn 132%, cita "e "rofesorul su, .ouc+ 0ecler/, cruia Ni "lcea s afirme c ]o %ucrare +tiinific) este Nntr&adev)r Dun) nu3ai cOnd este %a ediia a treia]. Preocu"area autorilor "entru a ela8ora o nou ediie dateaG Nnc de la a"ariia ediiei "recedente )a doua*, deoarece fenomenul constituional Nn diverse ri a marcat de "e atunci o intens evoluie. Pe de o "arte, au a"rut Nn ultimii ani noi constituii, "rintre care Constituia Cinlandei \i Constituia Elveiei, care se cereau analiGate su8 as"ectul coninutului lor dar \i al te+nicilor de ela8orare, iar "e de alt "arte, Nn foarte multe ri au avut loc evoluii "olitice care, inevita8il, \i!au "us am"renta asu"ra funcionrii instituiilor constituionale. ED"eriena ultimilor ani atest cu vi'oare fa"tul c ne aflm Nn faa unui "roces de continu deGvoltare a dre"tului constituional modern, Nn ra"ort de cerinele democraiei, dar si ale racordrii tot mai "uternice a "revederilor constituionale la normele internaionale, la "rinci"iile \i re'ulile de conduit "e care toate statele le!au acce"tat "rin consimmQntul lor. Procesul de a"ro"iere dintre dre"tul constituional \i dre"tul euro"ean, dintre dre"tul constituional al diferitelor state \i instituiile internaionale devine din ce Nn ce mai viGi8il. El se manifest Nn deose8i "rin rece"tarea unor "rinci"ii \i norme de com"ortament internaional "e care statele le!au introdus sau le introduc Nn constituiile lor. AstGi, ma>oritatea covQr\itoare a rilor democratice recunosc su"erioritatea dre"tului internaional, iar rile mem8re ale @niunii Euro"ene ! a\a cum se va arta Nn cu"rinsul lucrrii ! au ado"tat sau sunt "e "unctul de a ado"ta modificri constituionale Nn acest sens. Pro8lema relaiei dintre ]constituiona%] \i ]internaiona%] ridic Nns O \i va continua s ridice O "ermanent as"ecte com"leDe \i dificile. Pi7rre Pactet, Nn cea de a 16!a ediie a remarca8ilului su ]Tratat de dre"t constituional \i instituii "olitice], menioneaG c or'anele su"ranaionale ]au facultatea de a im"une Nn mod unilateral, Nn sectoarele com"etenei lor, voina lor statelor mem8re]. Cunoscutul autor franceG o8serv c ]su"ranaionalitatea unei or'aniGaii sau a unei comuniti afecteaG Nn mod necesar suveranitatea statelor, "entru c acestea sunt su"use normelor comunitare \i nu mai dis"un de o autoritate total asu"ra re'lementrilor lor naionale, concurate de ctre "rimele \i su8ordonate acestora]. Cunoscutul autor mai o"ineaG c ]este clar c "ro8leme constituionale "ot s se ridice Nn aceste state cu "rivire la acest su8iect]-. $eG8aterile le'ate de viitorul Euro"ei, "roiectele federaliste ! mai ela8orate sau mai "uin ela8orate ! de or'aniGare a Euro"ei au, fire\te, im"licaii asu"ra dre"tului constituional al statelor. Acce"tarea ordinii >uridice comunitare im"lic, desi'ur, \i acce"tarea Nntre'ului sistem de dre"t "e care Comunitile l!au creat. Pro8lema "e care o are de reGolvat Comunitatea euro"ean, Nn acest moment deose8it de im"ortant al evoluiei sale, este aceea dac \i cum va funciona Nn viitor relaia dintre com"etenele naionale \i com"etenele euro"ene, din ce Nn ce mai s"orite. 0ucrrile Conveniei de la .ruDelles cu "rivire la viitorul Euro"ei, "reGidate de ilustrul om "olitic franceG aler5 :iscar dPEstain', "ar s dea un rs"uns nuanat acestei "ro8leme. ^ntrirea \i eDtinderea Comunitii va fi urmat, fire\te, de acce"tarea dre"tului comunitar, a ordinii >uridice comunitare, im"ortante "rero'ative fiind Nns "strate de ctre "arlamentele naionale. CQt "rive\te "ro8lema viitorului ]Guvern euro'ean], aceasta este Nnc o c+estiune de reflecie, deoarece edificarea federaiei euro"ene va fi, inevita8il, un "roces Nndelun'at, iar statele
- Pierre Pactet, Institutions 'o%itiPues. Droit onstitutionne%, Ed.Armand Collin, Paris, 1333, "a'.-&.

@8

Drept Constituional Comparat

naionale nu sunt dis"use nici "e de"arte Nnc s ac+ieseGe la o renunare total la dre"turile lor suverane. Este deci inevita8il c, Nn "ers"ectiva viitorului, atQt Nn Euro"a cQt \i Nn Nntrea'a lume vor a"are, Nn mod firesc, noi constituii )sau vor fi modificate constituiile eDistente*. Ele vor tre8ui s in seama de noile realiti, de elementele s"ecifice fiecrui "o"or, deoarece "rin definiie normele de 'uvernare a "o"oarelor ! \i cu atQt mai mult le'ile lor fundamentale ! tre8uie s fie conforme cu voina \i interesul celor care sunt 'uvernai. =arele sociolo' romQn $imitrie :usti o8serva, la tim"ul su, c ]K constituie, dac are un caracter de relativitate, tre8uind s fie conform cu eD"eriena social a tim"ului, Nn acela\i tim" tre8uie s ai8 \i un caracter de "articularitate, adic s fie ada"tat la eD"eriena social s"ecific naiunii]%. $eG8aterile care se "oart Nn "reGent Nn le'tur cu reviGuirea Constituiei 4omQniei ilustreaG cQt se "oate de 8ine "reocu"area "entru actualiGarea le'ii fundamentale a rii, Nn consonan cu noile evoluii, inQndu!se seama de eD"eriena acumulat de instituiile statului, ca \i de dorina de a li se asi'ura acestora o \i mai 8un funcionalitate Nn viitor. 4eviGuirea oricrei constituii este, de fa"t, un "roces de re'Qndire a modului Nn care tre8uie fundamentate ra"orturile Nntre diversele "uteri ale statului, a felului Nn care tre8uie o"timiGat activitatea instituiilor \i s"orit 'arantarea dre"turilor \i li8ertilor cetene\ti. ^n acest im"ortant "roces de reevaluare, de re'Qndire \i actualiGare a unor instituii "olitice, un rol esenial Nl are consultarea o"iniei "u8lice, eD"eriena s"eciali\tilor \i clarviGiunea oamenilor "olitici. 4ece"tivitatea diver\ilor factori de conducere ai statelor fa de "ro8lema ameliorrii \i Nm8o'irii cadrului constituional este o condiie fa de "ro'resul Nnsu\i al societii, al instituiilor democratice. $esi'ur, nu "utem fi de acord cu o8servaia ! destul de sarcastic ! a lui ?aint ;ust, care estima c ]"o"orul are un sin'ur du\man "rime>diosS "ro"ria sa conducere]. =ai nuanat, ;ean ;ac/ues 4ousseau ! "recursorul su ! fcea constatarea c ]acei oameni )"olitici* care trateaG "olitica \i morala, se"arate una de alta, nu vor Nnele'e niciodat "e vreuna din ele]. 0ordul .ertrand 4ussell ! cunoscutul filosof ! o8serva cu mult realism c ]o 'uvernare "oate eDista cu u\urin fr le'i, dar dre"tul nu "oate eDista fr un 'uvernmQnt]. ^nele'erea de ctre oamenii "olitici a cerinelor unor ada"tri constituionale este o condiie "entru ca voina "o"orului s fie "us de acord cu cerinele "erfectrii cadrului constituional. iaa "olitic din ultimii ani a artat c o serie de conductori "olitici au fost o8li'ai s se retra' din activitatea "olitic sau c+iar s sufere consecine, atunci cQnd au refuGat s se su"un fluDului sc+im8rii Nnnoitoare. $evine un fa"t cert c lumea totalitarismului a trecut de mult iar cadrul constituional al statelor nu "oate fi altul decQt acela aDat "e ideile democratice, "e ec+ili8rul Nntre "uterile statului, "e a8olirea "rivile'iilor \i "revenirea oricrei "osi8iliti de Nnclcare a le'ii, de ctre orice "ersoan, indiferent care ar fi aceasta. Cunoscuta "revedere a Constituiei romQne care statornice\te c ]ni3eni nu este 3ai 'resus de %ege] reflect nu numai un mod de 'Qndire, un "rinci"iu moral, dar \i o re'ul esenial a funcionrii oricrei democraii. $inamismul dre"tului constituional modern, coneDiunea sa cu fenomenul "olitic, cu voina o"iniei "u8lice, nu su8estimeaG cu nimic rolul s"eciali\tilor, al celor care sunt c+emai ! cu mult Nnele"ciune, dar \i cu simul realitii ! s ofere soluii dura8ile oricrei or'aniGri constituionale. Au tre8uie s uitm c, la tim"ul su, fiind ru'at s ela8oreGe o Constituie, ?olon a cerut s i se s"un ]"entru ce tim" \i "entru ce "o"or]. Ela8orarea constituiilor dar \i eventuale reviGuiri, ada"tri, modificri ale acestora, este le'at de Nnele'erea conlucrrii dintre factorii "olitici \i s"eciali\ti Nn convenirea \i ado"tarea celor mai
% $imitrie :usti, Socio%ogie Quridic). Cu%egere de teGte, Editura didactic \i "eda'o'ic 4.A., .ucure\ti, 133%, "a'.11.

@<

Vol. 1

8une formule de 'uvernare. ^n aceast ordine de idei, eD"eriena Curilor Constituionale constituie un teGaur de idei \i soluii "e care orice "roiect de Constituie, de modificare a acesteia, tre8uie s!l ai8 ! indiscuta8il ! Nn vedere. ^n aceast ordine de idei, $omini/ue C+a'nollaud constata c ]Nn Euro"a, controlul constituionalitii face "arte inte'rant astGi din modelul democratic]. Autoarea franceG o8serva c ]su"remaia >uridic a Constituiei Nn ma>oritatea democraiilor occidentale, consacrat "rin or'aniGarea "roteciei sale, traduce succesul constituionalismului, adic mi\carea de idei favora8il Nn a "roclama constituia scris ca le'e su"rem. =ai mult decQt atQt, aceasta eD"rim consensul "olitic Nn >urul Constituiei, confi'urQnd un "act democratic]6. Pro8lemele constituionale sunt astGi numeroase, iar am"loarea lor solicit Nn "ermanen un studiu atent, dar \i o ra"ortare a ideilor, a "rinci"iilor, la eD"eriena de via, la fenomenele "olitice. A devenit un adevr de necontestat acela c e%aDorarea +i Nne%egerea constituii%or este un act dintre ce%e 3ai i3'ortante de cu%tur) +i de gOndire 'o%itic). Krice om "olitic, orice s"ecialist tre8uie s cunoasc nu numai constituia rii sale, dar \i constituiile altor ri, "entru a "utea Nnele'e cQt mai 8ine fenomenul, Nn "lin afirmare, de consacrare a constituionalismului. Prin definiie, constituionalismul este inamicul oricrei a8ordri em"irice, sim"liste, adversarul necontestat al Nnclcrii "rinci"iilor dre"tului omului, al modurilor de 'uvernare totalitar. Autorii consider, de aceea, c studiul dre"tului constituional com"arat "reGint ! mai mult ca oricQnd, astGi ! utilitate \i eficien. Eminentul literat romQn Aurel .aran'a scria c ]unicul lucru cu adevrat trist "e lume este mediocritatea]. 4omQnia de astGi are nevoie de s"eciali\ti 8ine "re'tii, de oameni Nnarmai cu cele mai Nnalte cuno\tine, iar nu de "ersona>e mediocre. $in dorina de a oferi tuturor celor interesai elemente suficiente de studiu \i reflecie, autorii au inserat Nn aceast a treia ediie a $re"tului constituional com"arat consideraii teoretice im"ortante le'ate de noiunea de dre"t com"arat, de funciile \i rolul acestuia, de s"ecificul dre"tului "u8lic, de modalitile "rin care marile "rinci"ii ale dre"tului constituional se re'sesc Nn diverse ri. Au avem, desi'ur, "retenia de a fi oferit o lucrare atotcu"rinGtoare, care s redea a8solut toate sistemele eDistente Nn lume Nn cele mai mici detalii \i nici s oferim ]reete] "entru un sistem ]"erfect] de 'uvernare "olitic. #ntenia noastr a fost aceea de a oferi elemente de re"er, Nn msur s faciliteGe studierea \i Nnsu\irea de ctre toi a dre"tului constituional com"arat, evident, Nneles cu toate im"licaiile \i consecinele care decur' din el. ^n Nnc+eierea acestor sumare 'Qnduri, considerm c cel mai "otrivit ar fi s re"roducem cQteva cuvinte ce a"arin unui mare autor de dre"t constituional, 8aronul C+arles ?econdat de =ontes/uieu, "rintele necontestat al se"araiei "uterilor, care arta c ]Nu treDuie Nntotdeauna s) e'ui*e*i un suDiect Nntr&o ase3enea 3)sur) NncOt s) nu&i 3ai %a+i ni3ic de f)cut cititoru%ui. Nu este vorDa s)&% faci s) citeasc)( ci s)&% faci s) gOndeasc)]. Autorii

CUV1N 0N"IN E %a Ediia a II&a


Credina Nn rolul 8enefic al constituiilor Nn viaa social, care este esena constituionalismului modern, \i!a 'sit reflectarea Nnc din "rimele momente ale Nntruc+i"rii ei Nn forme >uridice concrete,
6 $omini/ue C+a'nollaud, Droit constitutionne% conte3'orain, tome #, T+orie 'nrale. 0es 'rands re'imes tran'ers, "a'.-,

@9

Drept Constituional Comparat

Nn "arametrii a dou modele "rinci"aleS modelul en'leG \i cel nord!american, care au fost a"oi sursa de ins"iraie a unor numeroase constituii. Am8ele aceste modele urmreau s fac a"licaia Nn forme structurale \i or'aniGatorice a "rinci"iului se"araiei "uterilor statului, socotit la sfQr\itul secolului al U ###!lea \i nu de "uin \i Nn Gilele noastre, "iatra filosofal cu a>utorul creia se "ot stQr"i a8uGurile 'uvernanilor \i "une 8aGele unei societi li8ere. Pe aceast linie de 'Qndire, art.1- al $eclaraiei franceGe a dre"turilor omului \i ceteanului a "roclamat ca adevr indiscuta8il ideea c nu eDist constituie dac ea nu cunoa\te o 'aranie a dre"turilor individuale \i nu consacr se"araia "uterilor statului. $ar dac cele dou modele artate mai sus aveau ca "unct de "lecare aceea\i idee, ele se deose8eau Nntre ele din cli"a Nn care se "unea "ro8lema ale'erii modalitilor concrete de realiGare a ei. ^ntr!adevr, Nn cadrul re'imului "arlamentar, s"ecific An'liei, "uterea eDecutiv a"are 8ifurcat. Ea este format, "e de o "arte, dintr!un \ef de stat ires"onsa8il din "unct de vedere "olitic Nn faa Parlamentului \i, de aceea, actele lui, "entru a fi vala8ile, tre8uie s fie contrasemnate de "rimul ministru sau de un ministru care, "rin aceasta, devin rs"unGtori de ele, iar, "e de alt "arte, din un numr de mini\tri, o8li'ai s demisioneGe Nn caGul Nn care nu se mai 8ucur de Nncrederea re"reGentantei naionale. ^ntrucQt tre8uie s se 8ucure de Nncrederea Parlamentului, consecina este c 'uvernul tre8uie s fie, Nnc din momentul formrii lui, eD"resia ma>oritii "arlamentare sau cel "uin s se "oat s"ri>ini "e o asemenea ma>oritate. $ar, Nn re'imul "arlamentar, "entru ca dre"tul adunrii re"reGentative de a o8li'a 'uvernul s demisioneGe s nu!l li"seasc "e acesta de orice inde"enden Nn aciune \i s nu!l transforme Nntr!un or'an com"let su8ordonat ei, \efului statului i se recunoa\te "rero'ativa de a o diGolva ori de cQte ori un conflict de o anumit 'ravitate Nntre cele dou or'ane s!ar "roduce. Astfel, cel "uin Nn "rinci"iu, Nn re'imul "arlamentar \eful statului dis"une de o arm ca"a8il s contracareGe dre"tul adunrii re"reGentative de a "rovoca demisia 'uvernului, ceea ce constituie un factor de ec+ili8ru Nntre "uterea le'islativ \i cea eDecutiv, de natur s asi'ure eDistena lor se"arat. ?"re deose8ire de aceste trsturi ! definite, 8ine Nneles, Nn linii cu totul 'enerale ! ale re'imului "arlamentar, ceea ce caracteriGeaG modelul nord!american, denumit Nn mod curent ]re'imul "reGidenial], este fa"tul c el nu cunoa\te un eDecutiv 8ifurcat, ci concentreaG Nntrea'a "utere eDecutiv Nn mQinile Pre\edintelui 4e"u8licii, care, ca \i mini\trii si, nu "oate fi demis de "uterea le'iuitoare "rin ado"tarea unui vot de neNncredere Nn "olitica lui, du" cum nici el nu dis"une de "rero'ativa de a diGolva re"reGentana naional Nn caGul Nn care un conflict Nntre ea \i eDecutiv s! ar "roduce. Astfel, dou "uteri inde"endente se creeaGS una c+emat s eDercite funcia le'islativ a statului, iar cealalt funcia lui eDecutiv )tre8uie o8servat Nns c, formulat astfel, caracteriGarea modelului nord!american a"are mult sim"lificat, cci ea are Nn vedere numai tendinele lui fundamentale, fr s evidenieGe canalele de le'tur care fac "osi8il cola8orarea Nntre "uterea eDecutiv \i cea le'islativ*. $u" cum se vede, deose8irea su8stanial Nntre modelul en'leG \i cel nord!american se concretiGeaG Nn modul diferit Nn care, Nn cadrul lor, se contureaG structura eDecutivului, "recum \i ra"orturile lui cu re"reGentana naional, determinate de sfera "rero'ativelor atri8uite fiecreia dintre aceste "uteri. ^n orice caG, de!a lun'ul deGvoltrii lui istorice, re'imul "arlamentar nu a fost Nneles ca un sistem "olitic caracteriGat "rin o anumit modalitate s"ecific de desemnare a \efului statului. Ce!i dre"t, acest re'im a a"rut Nn cadrul monar+iilor constituionale, dar, du" "rimul rG8oi mondial, el s!a Nnrdcinat \i Nn numeroase re"u8lici )Crana, :ermania, Ce+oslovacia, Polonia etc.*, ale cror constituii "revedeau ale'erea \efului statului de ctre Parlament. $u" cel de al doilea rG8oi mondial a"oi sunt NntQlnite constituii, cum este cea a #taliei din 13,%, care, de\i consacr re'imul

@;

Vol. 1

"arlamentar "rin modul Nn care re'lementeaG structura eDecutivului \i ra"orturile lui cu adunrile re"reGentative, cunoa\te un "re\edinte de re"u8lic ales "rin vot universal \i direct. Consacrat mai NntQi Nn sistemele constituionale euro"ene, re'imul "arlamentar a do8Qndit ulterior o vocaie universal, fiind a"licat \i Nn unele state ale Africii, ale Asiei )de eDem"lu, Nn #ndia*, ale Americii de Aord )acesta este caGul Canadei* \i ale Kceaniei )cum este Aoua _eeland sau Australia*. ?"re deose8ire de re'imul "arlamentar, re'imul "reGidenial este strQns le'at ! a\a cum arat \i denumirea lui ! de forma de 'uvernmQnt re"u8lican, Nn ?.@.A., Nntr!o "rim "erioad, "re\edintele ei fiind ales "rin vot indirect de un cor" electoral restrQns, iar a"oi, tot "e cale indirect, dar "rin vot universal, ceea ce arat c a"ariia re'imului "reGidenial nu "resu"une nea"rat ale'erea \efului statului "rin vot universal \i direct. ED"ansiunea teritorial a re'imului "reGidenial a fost mai "uin s"ectaculoas decQt cea a re'imului "arlamentar \i s!a afirmat Nn s"ecial Nn s"aiul american. ^n unele state sud!americane Nns, constituiile 8aGate "e modelul nord!american au constituit un sim"lu cadru >uridic formal, care a "ermis sau a facilitat instaurarea unor re'imuri dictatoriale. $u" "rimul rG8oi mondial, o "rim "iedic Nn calea rs"Qndirii Nn lume a re'imurilor "arlamentar \i "reGidenial, am8ele Nntemeiate "e "rinci"iul "luralismului "olitic, \i socotite mult tim" sin'urele modele de or'aniGare "olitic ca"a8ile s asi'ure "ro'resul societilor umane, a constituit! o a"ariia statelor totalitare, caracteriGate "rin dictatura "artidului unic. ^ncercQnd s "streGe o oarecare a"aren de democraie \i s dea im"resia unei sta8iliti a sistemelor lor "olitice, cele mai multe din aceste re'imuri dictatoriale )fie ele im"use de o >unt militar, fie dominate de "artide unice* au recurs \i ele la un ansam8lu de norme NnGestrate cu o for >uridic su"erioar le'ilor ordinare, ansam8lu "e care l!au intitulat, "otrivit unei tradiii ce li s!a "rut "rofita8il din "unct de vedere "ro"a'andistic, tot ]constituii], de\i, de fa"t, era vor8a de constituii fr o real li8ertate. A\a s!a a>uns la a"ariia Nn dre"tul constituional com"arat a dou cate'orii diametral o"use de constituiiS a* constituii 8aGate "e "rinci"iul "luralismului "olitic, cate'orie creia Ni a"arin atQt constituiile modelate "e sc+eletul re'imului "arlamentar, cQt \i cele structurate Nn "arametrii re'imului "reGidenial, \i 8* constituii dictatoriale care, c+iar dac admit eDistena mai multor "artide "olitice, le su8ordoneaG atot"uterniciei unui "artid dominant. Cr Nndoial, un semn "oGitiv al evoluiei umanitii s"re o tot mai lar' a"licare a formei de stat democratice Nl constituie tendina actual de restrQn'ere a numrului constituiilor din cea de a doua cate'orie. Au este mai "uin adevrat c, NntrucQt constituie Nnc o realitate a lumii contem"orane, ele nu au "utut fi trecute cu vederea Nn volumul "e care!l "refam. Partea a ###!a a acestuia, foarte 8ine documentat, rs"unde acestei necesiti. K a doua "iedic ivit tot du" "rimul rG8oi mondial Nn calea rs"Qndirii Nn lume a re'imurilor "reGideniale \i "arlamentare Nn forma lor tradiional a a"rut ca urmare a tendinelor de a\a!Gis ]raionaliGare] a re'imului "arlamentar1. Aceast "reocu"are, manifestat "e "lan atQt teoretic, cQt \i "ractic, s!a conturat ca o reacie fa de insta8ilitatea 'uvernamental la care a dus a"licarea re'ulilor re'imului "arlamentar \i, Nn s"ecial, "ractica necontrolat a voturilor de neNncredere date de "arlamente Nn unele ri 'uvernelor, facilitat de a8sena unor ma>oriti "olitice 8ine consolidate, Nn msur s duc la formarea unor 'uverne dura8ile, ca"a8ile s Nnf"tuiasc o "olitic coerent \i de lun' "ers"ectiv. Pe linia acestei "reocu"ri de raionaliGare a re'imului "arlamentar s!a cutat mai NntQi s se includ Nn teDte constituionale eD"rese anumite re'uli ale re'imului "arlamentar, consacrate "Qn atunci doar "e cale cutumiar. Astfel, de eDem"lu, o8li'aia 'uvernului, cruia i s!a dat un vot de
1

eGi ..=irVine!:uetGevitc+, Les constitutions euro'=ennes, Paris, 1311, "a'.23. @6

Drept Constituional Comparat

8lam, de a demisiona, su8Nneleas Nn unele constituii, dar ne"revGut eD"res Nn teDtele lor, a fost cate'oric formulat Nn cQteva constituii euro"ene ado"tate la scurt tim" du" terminarea "rimului rG8oi mondialW re'ula c res"onsa8ilitatea "olitic a 'uvernului o"ereaG numai Nn faa Camerei de"utailor a fost o'lindit Nn termeni eD"licii Nn Constituia ce+oslovac din 132& )`%6*, Nn Constituia "oloneG din 132% )art.16*, Nn Constituia 'reac din 132% )art.66 alin.1*, Nn Constituia ?tatului 0i8er Eire din 13(% )art.26* etc. ^n s"iritul aceleia\i "reocu"ri de raionaliGare a re'ulilor re'imului "arlamentar se NncadreaG \i Nncercrile de consacrare "e cale constituional a unor "revederi c+emate s asi'ure sta8ilitatea 'uvernelor "rin instituirea unor msuri "rocedurale de frQnare a eDercitrii "rea lesnicioase a ado"trii moiunilor de cenGur Nndre"tate Nm"otriva "oliticii lor. Astfel, 8unoar, s!a "revGut necesitatea unei iniiative scrise \i motivate, semnat de un numr de mem8ri ai "arlamentului, suficient de mare "entru a 'aranta serioGitatea eiW au fost sta8ilite termene "entru ca deG8aterea moiunilor de cenGur s ai8 loc numai du" o matur c+i8GuinW s!a condiionat ado"tarea lor de votul ma>oritii a8solute a mem8rilor "arlamentuluiW s!au introdus interdicii menite s Nm"iedice utiliGarea lor Nn sco"ul +ruirii 'uvernelor etc. K inovaie Nn aceast "rivin a adus Constituia :ermaniei din 13,3 "rin le'iferarea a\a! numitului ]vot de neNncredere constructiv]. Aceast Constituie a "revGut anume urmtoarele )art.-%*S ]$ieta federal nu "oate eD"rima neNncrederea sa Nn cancelar decQt ale'Qndu!i un succesor cu ma>oritatea mem8rilor si \i invitQnd "re\edintele federal s!l desemneGe "e cancelar Nn funciile sale. Pre\edintele tre8uie s se confomeGe acestei cereri \i s numeasc "e cel ales. Ale'erea nu "oate interveni cu mai "uin de "atruGeci de ore du" "ro"unerea fcut Nn acest sco"]. ^ncercQnd s fac 8ilanul reGultatelor acestor msuri "rocedurale destinate s consolideGe "oGiia eDecutivului Nm"otriva unor voturi de neNncredre intem"estive din "artea "arlamentului, unul din fondatorii dre"tului constituional com"arat, ..=irVine!:uetGevitc+ constata Nn 1311S ]ED"eriena a "atru ani de a"licare a noilor constituii euro"ene "ermite de>a s se tra' anumite concluGiiS Nnainte de 13(3, "arlamentarismul raionaliGat, imo8iliGat Nn cadrele strQmte ale unei "roceduri ri'ide, a dat faliment atQt Nn Euro"a central \i oriental cQt \i Nn ?"ania]2. ^nre'istrQnd acest e\ec, 8ine cunoscutul om "olitic 0on .lum, Nn cartea sa rmas cele8r )scris Nn ca"tivitate* ]4forme 'ouvernamentale] su8liniaS ]oricare ar fi "artea atri8uit Camerelor Nn economia 'eneral a 4e"u8licii viitoare, nu "oate fi vor8a de a atenta nici la "rinci"iul electiv, nici la le'ea sufra'iului universal, care este sim8olul Nnsu\i al democraiei]. $ar ! adu'a el ! ]^nclin, Nn ce m "rive\te, s"re sistemele de ti" american sau elveian, care se 8aGeaG "e se"araia \i ec+ili8rul "uterilor, "rin urmare "e Nm"rirea suveranitii, \i asi'ur "uterii eDecutive, Nn sfera ei "ro"rie de aciune, o autoritate inde"endent \i continu](. Aceast idee, "otrivit creia consacrarea constituional a su"remaiei le'islative a "arlamentului tre8uie Nnf"tuit Nn cadrul unui sistem care s asi'ure sta8ilitatea ministerial \i totodat s dea consacrare instituional unui "re\edinte de re"u8lic "uternic, asemntor cu cel al ?.@.A., \i!a 'sit o "rim consacrare Nn Euro"a, Nn le'ea constituional din % decem8rie 1323, de modificare a Constituiei federale a Austriei. ?ta8ilind c funciile su"reme ale administraiei federale sunt Nncredinate Pre\edintelui, cancelarului federal, vice!cancelarului \i celorlali mini\tri federali, aceast le'e fundamental, Nn sco"ul de a conferi instituiei Pre\edintelui o autoritate s"orit fa de trecut, a "revGut c el este ales "e o "erioad de \ase ani "rin votul universal, direct \i secret al Nntre'ului cor" electoral )deci "entru un mandat mai lun' decQt cel al Consiliului naional* \i, totodat, Nnde"rtQndu!se de re'ula
2 IDide3, "a'.66. ( Paris, 13(-, "a'.126!123.

@7

Vol. 1

anterioar, "otrivit creia toate actele Pre\edintelui tre8uiau s fie contrasemnate de cancelarul federal sau de ministrul federal com"etent, a admis ca unele din actele lui s nu fie su8ordonate acestei condiii. @n asemenea act era cel al revocrii cancelarului \i 'uvernului, re'lementare care a\eGa aceste or'ane Nntr!o "oGiie de"endent fa de Pre\edintele Confederaiei. 0e'ea constituional citat a mai conferit Pre\edintelui \i dre"tul de a convoca cor"ul electoral "entru a se "ronuna "rin referendum \i de a recur'e, la "ro"unerea 'uvernului federal, la ordonane "roviGorii "entru a modifica le'ile Nn vi'oare ori de cQte ori asemenea msuri s!ar dovedi necesare "entru a evita s se cauGeGe colectivitii daune manifeste \i ire"ara8ile, iar Consiliul naional nu ar fi Nn sesiune, nu ar "utea s se Nntruneasc Nn tim" util sau ar fi Nm"iedicat s!\i eDercite atri8uiile "rintr!o cauG de for ma>or. 0a aceste "rero'ative se adau' dre"tul Pre\edintelui de a diGolva Consiliul naional, dar numai o dat "entru acela\i motiv. ^n tim" ce Nn le'ea constituional austriac din 1323 cumularea "reocu"rii "entru asi'urarea sta8ilitii ministeriale cu cea "entru s"orirea autoritii Nn stat a "re\edintelui re"u8licii \i "entru Nnvestirea lui cu un rol activ Nn viaa "u8lic are loc Nn condiii care nu "ar s Nncline sensi8il 8alana Nn favoarea "rero'ativelor \efului statului, situaia este alta Nn lumina Constituiei franceGe din 1316. Aceast ultim constituie a instituit un "re\edinte de re"u8lic a crei "oGiie a fost remodelat du" eDem"lul ?.@.A. Nn mai mare msur decQt Nn alte constituii care consacr 8ifurcarea eDecutivului. Astfel, Nn o"oGiie cu re'ula re'imului "arlamentar, care cere ca orice act al \efului statului s fie contrasemnat de "rimul!ministru sau de ministrul com"etent, Constituia franceG din 1316 "revede c "re\edintele re"u8licii nu are nevoie de acest 'ir nici "entru a "ronuna diGolvarea "arlamentului, nici "entru a lua, conform articolului ei 1-, msurile necesare atunci cQnd instituiile re"u8licane, inde"endena naiunii, inte'ritatea teritoriului sau eDecutarea an'a>amentelor internaionale sunt ameninate Nn mod 'rav \i imediat, iar funcionarea re'ulat a "uterilor "u8lice este Nntreru"t. $e asemenea, s"re deose8ire de \eful statului din re'imurile "arlamentare, astGi "re\edintele Cranei are dre"tul de a recur'e la referendum, ceea ce constituie "entru el un alt mi>loc de "resiune Nm"otriva "arlamentului, "e lQn' cel care!\i 'se\te consacrare Nn dre"tul de diGolvare a acestuia. Astfel, "e "lan structural, sistemul franceG actual cunoa\te, ca toate rile cu re'im "arlamentar, un eDecutiv format dintr!un \ef de stat ires"onsa8il din "unct de vedere "olitic \i un 'uvern rs"unGtor de activitatea sa Nn faa Adunrii Aaionale, de\i, ce!i dre"t, aceast 8ifurcare este mai "uin conturat decQt de o8icei, dat fiind c "re\edintele re"u8licii "oate s "reGideGe Consiliul de =ini\tri. Pe de alt "arte, "e "lan funcional, ca \i Nn re'imurile "arlamentare clasice, "re\edintele re"u8licii franceGe nu are o "utere discreionar Nn numirea 'uvernului, ci tre8uie s!l desemneGe Nn a\a fel NncQt acesta s se 8ucure de Nncrederea ma>oritii Adunrii Aaionale. ^n al treilea rQnd, o a"ro"iere de re'imul "arlamentar este realiGat astGi Nn Crana \i "rin fa"tul c unele acte ale "re\edintelui tre8uie s fie contrasemnate, "entru a fi vala8ile, de "rimul!ministru. $ar aceast a"ro"iere este numai "arial, dat fiind c Nn Constituie sunt "revGute \i un numr de acte, foarte im"ortante, ale "re\edintelui re"u8licii, care nu au nevoie de o contrasemntur ministerial. ^n sfQr\it, o instituie re'lementat de Constituia franceG din 1316 Nn s"iritul "rinci"iilor fundamentale ale re'imului "arlamentar este "rero'ativa "re\edintelui re"u8licii de a diGolva Adunarea Aaional. $in acest "unct de vedere este semnificativ fa"tul c eDerciiul "rero'ativei menionate nu este su8ordonat nici unei condiii "reala8ile, cum era, 8unoar, caGul Constituiei din 16%1, care o fcea "endent de aviGul conform al ?enatului. ^n forma sa iniial, ado"tat la , octom8rie 1316, Constituia franceG "revedea c "re\edintele re"u8licii se ale'e "entru \a"te ani de un cole'iu electoral format din mem8rii Parlamentului, ai consiliilor 'enerale, ai adunrilor teritoriilor de dincolo de mri \i ai rilor comunitii, "recum \i din re"reGentani ai consiliilor munici"ale desemnai conform criteriilor sta8ilite de ea. ^n Crana, a8ia "rin reviGuirea constituional din - noiem8rie 13-2 s!a introdus re'ula c ale'erea "re\edintelui re"u8licii urmeaG s se fac "rin vot universal \i direct. Este lim"ede c aceast modificare a Constituiei a urmrit s a\eGe "e "re\edintele re"u8licii "e "icior de e'alitate cu
@5

Drept Constituional Comparat

"arlamentul \i, transformQndu!l Nntr!un or'an tot atQt de re"reGentativ ca acesta, s!i confere, Nn cadrul unui sistem "olitic democratic, o autoritate s"orit fa de trecut. Au!i mai "uin adevrat c, Nn Crana, re'imul semi"reGidenial a fost o realitate \i Nn "erioada , octom8rie 1316 ! - noiem8rie 13-2 ca urmare a rolului "olitic activ atri8uit "re\edintelui re"u8licii, de\i acesta nu era desemnat Nnc "rin vot universal \i direct, ceea ce arat c ar fi 're\it s se defineasc re'imul semi"reGidenial "lecQndu!se eDclusiv de la afirmaia c trstura lui caracteristic o constituie fa"tul c, Nn cadrul lui, \eful statului este ales "rin vot universal \i direct. #at de ce o caracteriGare corect a re'imului semi"reGidenial nu este "osi8il decQt "rin inventarierea ansam8lului msurilor "rin care \efului statului i se confer o "artici"are activ Nn o"era de 'uvernare, Nn o"oGiie cu rolul "asiv reGervat aceluia\i or'an Nn re'imurile "arlamentare, unde el ]domne\te, dar nu 'uverneaG]. Tot ceea ce se "oate s"une este, "rin urmare, c ale'erea "re\edintelui re"u8licii de ctre cor"ul electoral "rin vot universal \i direct "oate fi un element im"ortant "entru definirea "oGiiei Nn structura de stat a acestuia. $ar, re'imul semi"reGidenial va "utea eDista \i Nn a8sena unei asemenea modaliti de desemnare a \efului statului, cu condiia ca alte msuri "revGute de Constituie, Nn s"ecial re'lementarea atri8uiilor lui, s!i asi'ure o "artici"are efectiv \i direct Nn "rocesul de 'uvernare. $in acest "unct de vedere, va fi deose8it de semnificativ fa"tul c, "rin Nnsu\i teDtul Constituiei, va fi a8andonat re'ula re'imului "arlamentar, "otrivit creia toate actele \efului statului tre8uie, "entru a fi vala8ile, contrasemnate de "rimul!ministru sau de un ministru, consacrQndu!se Nn sc+im8 dre"tul "re\edintelui re"u8licii de a eDercita im"ortante atri8uii fr 'irul altui or'an de stat. ^n le'tur cu aceast constatare, tre8uie s se o8serve c \i unele constituii 8aGate "e re'ulile re'imului "arlamentar eDce"teaG unele acte ale \efului statului de la o8li'aia contrasemnrii lor de ctre un ministru. Astfel, 8unoar, Constituia 4.C.:ermane din 13,3, de\i este ins"irat incontesta8il de "rinci"iile re'imului "arlamentar, "revede )art.16* cS ]Pentru a fi vala8ile, ordonanele \i decretele Pre\edintelui 4e"u8licii Cederale tre8uie s fie contrasemnate de Cancelarul federal sau de ministrul federal com"etent]. $ar tot acest articol adau'S ]Aceasta nu se a"lic numirii \i revocrii Cancelarului federal, diGolvrii .undesta'ului "revGut de art.-( \i cererii "revGute Nn art.( al art.-3]. ^n "reGena unor asemenea re'lementri constituionale, este evident c "entru a deose8i re'imul semi"reGidenial de cel "arlamentar, un criteriu, care ar "leca de la afirmaia c ceea ce caracteriGeaG re'imul "arlamentar este o8li'aia contrasemnrii actelor \efului statului, nu are o valoare a8solut, ci, "entru a se a>un'e la o concluGie, va tre8ui s se a"recieGe 'reutatea s"ecific a atri8uiilor eDercitate de acesta fr 'irul unui ministru Nn ra"ort cu cele "entru care un asemenea 'ir este cerut de Constituie. ?"re deose8ire de Constituia franceG din 1316, Nn "revederile creia "reocu"area de a conferi "re\edintelui re"u8licii un rol "reeminent \i o "artici"are activ la actul de 'uvernare este "uternic su8liniat, Nn unele constituii recente, cum este \i Constituia noastr din 1331, ea a"are mult estom"at. $e aceea, deose8irea Nntre re'imul "olitic instituit de ele \i re'imul "arlamentar ]raionaliGat] nu va a"are Nntotdeauna 8ine conturat. K asemenea involuie este "osi8il cu atQt mai mult cu cQt, Nn lumina "racticii "olitice, Constituia scris nu coincide cu Constituia a"licat. ^n "rimul rQnd, funcionarea structurilor or'aniGatorice create de Constituia scris este sortit s de"ind Nn mare msur de >ocul forelor "olitice \i sociale, c+emate s le "un Nn mi\care. ?u8 acest as"ect, situaiile "osi8ile sunt multi"le. $ac, Nntr!un re'im semi"reGidenial, "re\edintele re"u8licii ar fi ales la un moment dat din rQndurile sau cu s"ri>inul unui "artid, care dis"une de o ma>oritate masiv Nn "arlament, funcionarea instituiilor statului s!ar "utea Nnscrie Nn "arametrii trasai de Constituie. Alte contururi ar "utea lua Nns funcionarea sistemului instituit "rin Constituie Nn caGul Nn care un "artid ar cQ\ti'a ale'erile "entru funcia de "re\edinte al 4e"u8licii, iar alt "artid ar o8ine ma>oritatea Nn "arlament. ^n aceast situaie, ca \i Nn caGul Nn care o"oGiia s!ar constitui Nntr!o
8:

Vol. 1

"uternic coaliie Nm"otriva "re\edintelui re"u8licii, fa"tul c acesta ar fi o8li'at s coa8iteGe cu camere le'islative "uin di"use s!i "ermit Nnf"tuirea unei "olitici "ro"rii, diferit de a lor, ar fi Nn msur s mineGe "oGiia lui inde"endent. .ine Nneles, nu este eDclus nici ca, Nn ale'eri, nici unul dintre "artide s nu o8in ma>oritatea a8solut Nn "arlament sau, Nn i"oteGa sistemului 8icameral, un "artid s domine Nn Camera $e"utailor, iar altul Nn ?enat. ^n o asemenea con>unctur va fi foarte "osi8il ca "re\edintele re"u8licii s dis"un de un lar' s"aiu de manevr Nn desemnarea "rimului!ministru, "recum \i Nn "romovarea unei "olitici "ro"rii \i a unor "ersoane a'reate Nn funcii de conducere. ^n conturarea "rofilului "e care!l "oate do8Qndi re'imul semi"reGidenial Nn contact cu realitile sociale \i "olitice, o anumit influen vor "utea s eDercite, "e de o "arte, modul Nn care titularii funciei de "re\edinte de re"u8lic N\i vor conce"e "ro"riul rol, iar, "e de alt "arte, "unctele de vedere diferite ale "artidelor "olitice a>unse la "utere cu "rivire la ra"orturile dintre or'anele statului \i modul lor de funcionare. $ac inem seama de aceste realiti sociale \i "olitice, o anumit evoluie Nn modul de eDercitare a "rero'ativelor "re\edintelui re"u8licii "revGute de Constituie "are s se contureGe \i Nn ara noastr. Este vor8a de tendina ca, Nn eDercitarea unor atri8uii conferite de Constituie "re\edintelui re"u8licii, acesta s!\i asocieGe \i rs"underea "arlamentului sau a 'uvernului. Este semnificativ din acest "unct de vedere fa"tul c Nn tim"ul mandatului Pre\edintelui #on #liescu, art.61 al Constituiei din 1331 a fost inter"retat Nn sensul c "re\edintele re"u8licii are dre"tul de a "roceda la remanieri ministeriale fr ca, Nn acest sco", s fie necesar o a"ro8are "reala8il sau ulterioar a "arlamentului. #nter"retQndu!se strict teDtul Constituiei, s!a considerat anume c "re\edintele re"u8licii nu "oate aduce nici o modificare listei 'uvernului cu ocaGia numirii acestuia, dar este Nn msur s fac acest lucru, la "ro"unerea 'uvernului, de Nndat ce a semnat decretul de numire. Acest "unct de vedere a fost criticat de unele "artide de o"oGiie care, la data de 16 octom8rie 133(, au de"us o moiune de cenGur Nm"otriva refuGului 8irourilor "ermanente ale celor dou Camere ale "arlamentului de a su"une audierii \i validrii de ctre acestea a numirilor unor noi mini\tri. =oiunea "leca de la ideea c, Nn s"iritul Constituiei din 1331, com"onena 'uvernului tre8uie s fie a"ro8at de Parlament. Ca de aceast moiune, teGa 'uvernamental a fost c, "otrivit Constituiei, sc+im8area mini\trilor Nn caGul unei remanieri a 'uvernului "oate avea loc fr s se recur' la validarea lor Nn Parlament. K dat a>uns la "utere, o"oGiia, "otrivit "unctului de vedere susinut "rin moiunea de cenGur citat, a "us Nn discuia "arlamentului unele remanieri intervenite Nntre tim",, Ceea ce re"reGint o "ractic ce se Nnde"rteaG de s"iritul re'imului semi"reGidenial \i se a"ro"ie de cel al re'imului "arlamentar. Ca un sim"tom al a"ro"ierii "racticii "olitice din ara noastr de re'imul "arlamentar "oate fi menionat \i modul Nn care "re\edintele Emil Constantinescu N\i eDercit atri8uiile de "re\edinte al Consiliului ?u"rem de A"rare a arii. $e\i, "otrivit Constituiei, acest Consiliu are Nn com"etena sa or'aniGarea \i coordonarea unitar a activitilor care "rivesc a"rarea rii \i si'urana naional, el a fost consultat de "re\edintele re"u8licii \i Nn caGul unei sim"le afaceri de contra8and. ^n aceea\i ordine de idei, tre8uie s se o8serve c, "otrivit art.3( alin.1 \i art.33 alin.2 din Constituie, una din atri8uiile Pre\edintelui 4e"u8licii este cea de instituire, "otrivit le'ii, a strii de asediu sau a strii de ur'en, "e cale de decret contrasemnat de "rimul!ministru, urmQnd ca msura luat s fie su"us Nncuviinrii Parlamentului Nn termen de cel mult cinci Gile de la ado"tarea ei. Cr Nndoial, Nn conformitate cu art.116 al Constituiei, cu ocaGia celei de a cincea mineriade, Consiliul ?u"rem de A"rare a arii era com"etent s!\i s"un cuvQntul, dat fiind c si'urana naional era "us Nn cauG. Consiliul ?u"rem de A"rare a arii a mers Nns mai de"arte \i, a\a cum reGult din ra"ortul
, eGi, de eDem"lu, IotrQrea Parlamentului 4omQniei nr.23 din 6 iulie 1336, "rin care a fost a"ro8at "ro"unerea "rimului!ministru referitoare la numirea unui ministru etc.

8?

Drept Constituional Comparat

:eneralului Constantin $e'eratu asu"ra acestor evenimente, ]a cerut 'uvernului s ado"te imediat o ordonan de ur'en cu "rivire la starea de ur'en \i l!a Nm"uternicit "e "re\edintele 4omQniei s instituie starea de ur'en] )su8l.aut.*1. ^n concluGie, ceea ce tre8uie s se o8serve este c, atunci cQnd Nn volumul care urmeaG, ca \i Nn numeroase tratate \i cursuri de dre"t constituional \i instituii "olitice, este acce"tat clasificarea re'imurilor "olitice NnS a* re'imuri "arlamentare, 8* re'imuri "reGideniale \i c* re'imuri semi"reGideniale, adu'Qndu!se, eventual, cate'oria de ]re'im directorial], este vor8a, mai curQnd, de definirea unor tendine care se contureaG mai mult sau mai "uin "recis, decQt de reflectarea foarte 8ine delimitat a unor realiti ale "racticii "olitice ale diferitelor ri. Aceast estom"are Nn "ractic a unor deose8iri destul de 8ine conturate "e "lan teoretic Nntre diferitele re'imuri "olitice, \i Nn s"ecial Nntre re'imul "arlamentar \i cel semi"reGidenial, este Nn "rinci"al consecina rolului tot mai im"ortant al "artidelor "olitice Nn societatea modern. ?u8liniind influena "rofund "e care ra"orturile de for Nntre "artidele "olitice o are asu"ra funcionrii re'imurilor "arlamentare C.Me5r scria Nnc Nn 13(,S ]4e'imul "arlamentar aGi Nn vi'oare cu "rinci"iul lui de ale'ere "e 8aGa re"reGentrii "ro"orionale \i listele lui ri'ide, a fcut din ?tat un ?tat al "artidelor Nn care adevrata "utere "olitic \i deciGia nu mai este lsat Nn sarcina Parlamentului el Nnsu\i, ci a diferitelor "artide "olitice, res"ectiv a clu8urilor lor "arlamentare]-. Aceast constatare este vala8il \i "entru evoluia recent a unor re'imuri semi"reGideniale. Ale'erea Parlamentului "e 8aGa "rinci"iului re"reGentrii "ro"orionale a dus \i Nn ri structurate "e sc+eletul re'imului semi"reGidenial la consecina c +otrQrile ma>ore Nn domeniile "olitic, economic \i social nu sunt luate Nn Parlament sau Nn :uvern, ci de forurile de conducere ale "artidelor "olitice. Acest transfer al actului de deciGie de la or'anele crora Constituia le!a conferit o com"eten clar delimitat, s"re conducerea "artidelor "olitice, adic s"re factori care acioneaG alturi sau deasu"ra structurilor or'aniGatorice de stat \i li se su8stituie, a"are Nn forme 8ine conturate Nn viaa "olitic actual a rii noastre, unde eDistena unui 'uvern format dintr!o coaliie de "artide, ale cror "ro'rame sunt adeseori diver'ente, face ca +otrQri deose8it de im"ortante "olitice, economice \i sociale s nu fie luate din "rimul moment la nivelul Parlamentului sau al :uvernului, ci la cel al liderilor "artidelor care formeaG coaliia 'uvernamental \i a8ia a"oi Nnsu\ite de or'anele de stat com"etente. Astfel, Nn locul re'imului semi"reGidenial "reconiGat de Constituie, a\a!Gisul ]stat al "artidelor "olitice] se "rofileaG la oriGont. ^n "reGena acestor discre"ane Nntre dre"tul constituional scris \i cel a"licat, a acestui decala> care se"ar adeseori ceea ce ar tre8ui s fie de ceea ce eDist Nn fa"t \i deose8e\te modelul "reconce"ut de "racticile care!l Nncor"oreaG, studiul sistematic al dre"tului constituional com"arat do8Qnde\te o im"ortan deose8it. ^ntr!adevr, Nn "rocesul de ado"tare a constituiilor, trei factori "rinci"ali N\i s"un cuvQntul, "utQnd influena Nntr!o msur mai mare sau mai mic re'lementrile lorS imitaia, al crei rol Nn deGvoltarea societilor umane nu mai tre8uie demonstrat de la :a8riel Tarde NncoaceW a"oi reacia societii Nm"otriva unor instituii "erimate sau detestate \i, Nn sfQr\it, ineria determinat de o tradiie Nm"mQntenit \i verificat "rintr!o "ractic Nndelun'at. Este sarcina dre"tului constituional com"arat de a descifra Nn ce msur imitaia unor instituii strine este com"ati8il cu realitile "olitice \i sociale ale fiecrei ri sau, a\a cum s"unea Aicolae #or'a, dac noua constituie este o +ain "otrivit sau nu "entru cor"ul unui "o"or. ?tudiul dre"tului constituional com"arat va "utea a"oi s evidenieGe dac reacia Nm"otriva unor instituii ale trecutului, condamnate s dis"ar, a fost 8ine "ro"orionat \i >ustificat. ^n sfQr\it, strQns le'at de cercetarea istoric, el va "utea s NnvedereGe rolul 8enefic sau duntor al ineriei, concretiGat Nn tradiie. 0a toate aceste Nntre8ri,
1 _iarul ]Adevrul] din - fe8ruarie 1333, "a'.1&. - Citat de ..=irVine!:utGevitc+, o'.cit. , vol.#, "a'.,&.

8@

Vol. 1

volumul redactat de "rof. univ. dr. ictor $uculescu, conf. univ. dr. Constana Clinoiu \i :eor'eta $uculescu va "utea s faciliteGe formularea unor rs"unsuri cQt mai adecvate. Profesor univ. dr. udor Dr)ganu

R" " DE DREP CONS I U!ION"L CO#P"R" & Pre*entare sintetic) a 'rinci'a%e%or idei cu'rinse Nn %ucrare &
Cercetarea com"arativ a re'imurilor constituionale ale diferitelor ri "reGint o considera8il Nnsemntate teoretic \i "ractic. Ea "ermite, "e de o "arte, de'a>area unor "rinci"ii comune, identificarea instituiilor necesare oricrui stat de dre"t iar, "e de alt "arte, su8 as"ectul te+nicii >uridice, Nnlesne\te "rocesul de ela8orare \i de definitivare a mecanismelor constituionale. $e aceea, tratatul de dre"t constituional com"arat a fost conce"ut ! din dorina de a da satisfacie atQt eDi'enelor unei cercetri teoretice, cQt \i cerinelor efecturii unor analiGe "ractice "ertinente "e ri \i sisteme constituionale ! Nn "atru "riS Partea #!a, consacrat unor "ro8leme teoretice 'enerale, Partea ##!a, cu"rinGQnd analiGa "rinci"alelor sisteme constituionale )"reGideniale, semi"reGideniale, "arlamentar \i directorial*, Partea ###!a, dedicat unor sisteme "olitice de tranGiie )4usia \i fostele ri socialiste euro"ene* \i Partea # !a, care se refer la sisteme constituionale "reGentQnd "articulariti istorice \i "olitice )dominioane \i foste dominioane 8ritanice, ri socialiste, ri afro!asiatice*. ^n cadrul "rimei "ri, dedicat unor "ro8leme teoretice 'enerale, este evideniat mai NntQi o8iectul \i Nnsemntatea studiului dre"tului constituional com"arat, "entru a se efectua a"oi anumite delimitri conce"tuale \i evidenia metodolo'ia, interesul "ractic \i funciile dre"tului com"arat, cu s"ecial "rivire la dre"tul "u8lic. ^ncercQnd s Nnfi\eGe o definiie "ro"rie a dre"tului constituional com"arat, autorii a>un' la concluGia c acesta re"reGint o su8ramur a dre"tului com"arat Nn 'eneral, ramur inde"endent, corelat cu sistemele de dre"t naionale, avQnd ca o8iect com"ararea Nn s"ecial a instituiilor "olitico! statale, "recum \i a te+nicilor de ela8orare a constituiilor Nn sco"ul identificrii celor mai 8une ci \i metode de "erfecionare a "ro"riilor re'lementri constituionale. Kdat sta8ilit o8iectul, metoda \i domeniul de aciune al dre"tului constituional com"arat, cercetarea eDamineaG "articularitile re'imurilor "olitice \i constituionale, efectuQnd totodat o analiG com"arativ a rolului \i locului ocu"at Nn cadrul acestora de "rinci"alele instituii ale statului )Parlamentul, \eful statului, :uvernul, >ustiia etc.*. Tot aci sunt evaluate modalitile Nn care anumite conce"te fundamentale se re'sesc \i se a"lic Nn sistemele analiGate )democraia, dre"turile omului, controlul de constituionalitate, "uterea constituant ori'inar \i "uterea constituant derivat, te+nicile de reviGuire a Constituiei*. Pornind de la diviGiunea ! considerat ]tradiional] ! a re'imurilor constituionale Nn regi3uri 're*idenia%e( regi3uri se3i&'re*idenia%e( regi3uri 'ar%a3entare +i regi3uri directoria%e, autorii cerceteaG, Nn continuare, Nn mod com"arativ un numr de 1& de constituii, evideniind trsturile s"ecifice \i "articularitile acestora. AnaliGa se concentreaG, Nn mod "rioritar, asu"ra celor mai vec+i \i celor mai re"reGentative re'imuri, considerate ti"ice "entru res"ectivul ti" de sistem constituional )S.U.". "entru re'imurile "reGideniale, /rana "entru re'imurile semi! "reGideniale, #area 4ritanie "entru re'imurile "arlamentare, Elveia "entru re'imul directorial*. Pe
88

Drept Constituional Comparat

8aGa unei investi'aii atente, folosindu!se te+nicile de dre"t com"arat, sunt "use Nn lumin Nn s"ecial influenele "e care aceste ti"uri de re'imuri constituionale le!au eDercitat asu"ra deGvoltrii constituionale a diferitelor ri \i Nn mod s"ecial asu"ra fostelor ri socialiste care \i!au ela8orat noi le'i fundamentale, du" 133&. Cercetarea re'imurilor "reGideniale acord un loc "roeminent analiGei Regi3u%ui 'o%itic +i constituiona% din S.U.". Pornind de la "rinci"iile democratice enunate de marii 'Qnditori, care au "us 8aGele democraiei americane \i, Nn s"ecial de la ideea lui 0incoln c ] nici un o3 nu este suficient de Dun 'entru a guverna un a%t o3 f)r) consi3)3Ontu% acestuia], autorii relev modul Nn care aceste mari comandamente se reflect Nn sistemul american de 'uvernare. ^n continuare sunt trecute Nn revist documentele "ro'ramatice ale dre"tului constituional american, care "reconiGau ]un guvern de %egi +i nu un guvern de oa3eni ], sunt analiGate "revederile Constituiei din 1%6%, su8liniindu!se condiiile "olitice care au dus la ela8orarea acesteia \i la fundamentarea unui set de "rinci"ii "erene, "e care se NntemeiaG Nntrea'a or'aniGare constituional. ?unt relevate, Nn mod deose8it, "articularitatea sistemului electoral american, "oGiia Pre\edintelui Nn sistemul se"araiei "uterilor, dinamica relaiilor dintre Pre\edinte \i Con'resul ?.@.A., "recum \i rolul o"iniei "u8lice Nn asi'urarea unui control eficient ! \i adesea decisiv ! asu"ra activitii mem8rilor Con'resului. ?e insist asu"ra 8icameralismului sistemului "arlamentar american, eD"licQndu!se raiunile care au dus la ado"tarea acestuia, le'at Nn s"ecial de structura federal de stat. Este analiGat "rocedura de ado"tare a le'ilor Nn sistemul Nn vi'oare Nn ?.@.A., statutul "arlamentarilor \i ra"orturile dintre cele dou Camere care alctuiesc Con'resul american. @n rol deose8it de im"ortant este acordat "uterii >udectore\ti, \i Nn s"ecial Curii ?u"reme a ?.@.A., "racticii acesteia \i contri8uiei "e care ea o aduce la res"ectarea le'alitii \i a ideilor statului de dre"t. Cercetarea relev mecanismul ra"orturilor dintre statul federal american \i statele federale, "ornind de la istoria \i evoluia fundamentrii acestor relaii. ?e arat, totodat, cum funcioneaG "ractic, Nn actualul moment, re"artiia de com"etene Nntre "uterea central a ?.@.A. \i dre"turile statelor federate. 4elevQndu!se valoarea eD"erienei americane, se arat cum Nn condiii s"ecifice, Constituiile .raGiliei, Ar'entinei, =eDicului, eneGuelei, 4e"u8licii C+ile \i Cili"inelor au "reluat modelul "reGidenial de 'uvernare, a"licQndu!l \i realiGQndu!l "ractic Nn funcie de elementele concrete \i tradiiile lor naionale. AnaliGa re'imurilor semi!"reGideniale acord un s"aiu su8stanial Regi3u%ui 'o%itic +i constituiona% a% /ranei. Pe 8aGa unei am"le analiGe istorice ! de la istoricul ]0PEtat cPest moi] "Qn la ]fa"tul ma>oritar] \i ]te+nica coa8itrii] Nntre Pre\edinte, "rimul ministru \i Parlament, mai ales cQnd ace\tia eD"rim o"iuni "olitice diferite ! este relevat "oGiia Constituiei din 1316 Nn sistemul re'lementrilor de diverse ti"uri "e care le!a cunoscut Crana. K Nnsemntate dintre cele mai mari se acord instituiei "reGideniale, relevQndu!se nu numai rolul deose8it care revine Pre\edintelui Nn sistemul actualei Constituii franceGe, dar \i mecanismul relaiilor dintre acesta \i "uterile statului. #lustrativ "entru vitalitatea \i ada"ta8ilitatea instituiilor franceGe este a"lica8ilitatea "revederilor Constituiei din 1316 ! conce"ut iniial ca o constituie ]gau%%ist)] ! Nn condiiile radical sc+im8ate Nn care "re\edintele \i "rimul ministru au a"arinut unor tendine "olitice diferite. Cercetarea analiGeaG natura \i im"licaiile "uterilor conferite Pre\edintelui franceG de art.1- din Constituie, iar Nn ce "rive\te :uvernul, "reGint s"ecificitatea ]co3'etenei reg%e3entare] \i rolul ordonanelor Nn dre"tul constituional franceG. Cu referire la sistemul "arlamentar este evideniat trstura mecanismului franceG de or'aniGare a vieii "arlamentare 8icamerale, su8 forma multi! cameralismului, relevQndu!se atQt diferena de atri8uii \i de "oGiie "olitic Nntre Adunarea Aaional \i ?enat, cQt \i valoarea celei de ]a treia Camere] a Parlamentului franceG ! Consiliul Economic \i ?ocial. ^n cadrul analiGei sistemului "olitic franceG se acord o atenie cuvenit rolului \i im"ortanei Consiliului Constituional ca a"rtor al Constituiei \i 'arant al instituiilor statului de dre"t. ^n aceast "arte a lucrrii sunt analiGate, Nn continuare, sistemele constituionale din 4omQnia, Cinlanda, Portu'alia \i Austria, care "reGint Nnsemnate similitudini, dar \i diferenieri fa de sistemul franceG.
8<

Vol. 1

AnaliGa re'imurilor "arlamentare se concentreaG Nn s"ecial Nn >urul Siste3u%ui constituiona% Dritanic, cu care "rile> este evideniat valoarea \i tradiiile instituiilor constituionale ale acestei ri. ^n lucrare se insist asu"ra contri8uiei "e care documente istorice de mare reGonan, care \i!au "strat "este secole vi'oarea \i im"ortana, "recum #agna C2arta A?@?9B( RaDeas Cor'us "ct A?;65B +i 4i%% of Rig2ts A?;75B au adus!o la fundamentarea Nntre'ului sistem al dre"turilor \i li8ertilor. ^n continuare, este eDaminat rolul Camerei Comunelor \i al Camerei 0orGilor )aflat Nn "lin reform*, "oGiia 4e'inei Nn sistemul constituional 8ritanic \i "rero'ativele sale, mecanismul de ela8orare a le'ilor, rolul "artidelor, or'aniGarea "arlamentar ! insistQndu!se asu"ra unor instituii s"ecifice 8ritanice "recum ]guvernu% fanto3)], instituia ]%ideru%ui 'o%itic] ! aducQndu!se totodat Nn discuie \i unele elemente "rivind administraia local. ^n continuare sunt eDaminate constituiile unor ri avQnd re'imuri "arlamentare "recumS .el'ia, :ermania, #talia,?"ania, ;a"onia, $anemarca, Klanda, :recia, #srael \.a. K "arte deose8it de consistent a lucrrii este consacrat Regi3u%ui constituiona% a% Rusiei +i a% foste%or )ri co3uniste din Euro'a de R)s)rit. Cercetarea relev "e lar' evoluiile sistemului "olitic din 4usia \i fosta @.4.?.?., analiGeaG diferitele ti"uri de constituii )1316, 13(-, 13%%*, ra"ortQndu!le Nn toate caGurile la condiiile "olitice \i sociale eDistente Nn momentele res"ective. Este "us Nn lumin "rocesul de transformri ce a avut loc Nn "erioada lui =i+ail :or8aciov, diferitele "roiecte de reor'aniGare constituional avansate Nn anii 136%!1331, sunt analiGate condiiile care au dus la destrmarea @.4.?.?. \i la crearea unui nou sistem de relaii Nntre fostele re"u8lici unionale devenite "e de"lin state inde"endente. Totodat, sunt "use Nn lumin evoluiile "olitice im"ortante care au dus la ado"tarea Constituiei din 133(, noile dimensiuni ale sistemului "arlamentar sovietic, "rofilul noii instituii "reGideniale, im"ortana crerii Curii Constituionale a 4usiei, ca o eD"resie a "rioritii valorilor statului de dre"t. @n ca"itol distinct analiGeaG evoluia constituional a unor state care au fcut "arte din fosta @niune ?ovietic ! @craina, .elarus, Estonia, 0etonia, 0ituania, 4e"u8lica =oldova ! relevQndu!se "articularitile s"ecifice ale edificrii noilor structuri \i mecanisme constituionale, Nn vi'oare actualmente Nn aceste ri. Cercetarea sistemelor constituionale ale fostelor ri comuniste continu cu analiGa re'lementrilor din Al8ania, .ul'aria, Ce+oslovacia )devenit Ce+ia \i ?lovacia*, Polonia, @n'aria \i fosta #u'oslavie, relevQndu!se diversitatea te2nici%or fo%osite 'entru efectuarea refor3e%or constituiona%e )constituii noi Nn ma>oritatea statelor foste socialiste, dar \i ada"tarea sau ]amendarea] constituiilor anterioare ! Nn @n'aria \i o "erioad de tim" Nn Polonia*. EstimQndu!se c rile foste socialiste din Euro"a de 4srit au Nntre"rins im"ortante succese "e drumul edificrii instituiilor statului de dre"t, se relev "ractic cum funcioneaG acestea Nn fiecare caG \i se caut a se identifica, din "unct de vedere te+nic!le'islativ, 'rinci'a%e%e inf%uene care s&au Nnregistrat Nn aceste )ri Nn 'rocesu% de rena+tere a constituiona%is3u%ui. ?e relev, cu acest "rile>, c Nn "rinci"al s!au Nnre'istrat trei ti"uri de influeneS franceG, 'erman \i american, care au fost avute Nn vedere de autorii noilor constituii. ^n conteDtul lucrrii, autorii aord o Nnsemntate cuvenit "rocesului constituional din 4omQnia, relevQnd valoarea tradiiilor \i a conce"iilor \colii romQne\ti de dre"t constituional, diversele ti"uri de constituii "e care 4omQnia le!a cunoscut "e "arcursul istoriei sale, diferitele filiaii de idei "olitice \i constituionale "e care 'Qnditorii \i oamenii "olitici romQni le!au rece"ionat Nn mod creator, Nn 8aGa "rinci"iului Sinstituii%e unui 'o'or nu au va%oare decOt dac) e%e sunt o'era naiona%) a acestui 'o'orS APau% Negu%escu +i George "%eGianu*. ?unt relevate o"iunile democratice ale rii du" 4evoluia din $ecem8rie 1363, faGele ela8orrii Constituiei din 1331, metodolo'ia urmat "entru ado"tarea acestui document, rece"ionarea unor "rinci"ii de dre"t constituional 'eneral \i de dre"t internaional "u8lic, estimQndu!se Nn mod "oGitiv valoarea noilor mecanisme create "entru a"rarea dre"turilor cetenilor. 4eferindu!se la noua ca%itate a Ro3Oniei
89

Drept Constituional Comparat

de 3e3Dr) a Uniunii Euro'ene din ianuarie @::6, lucrarea "une Nn eviden ci \i direcii de aciune "entru Nntrirea ordinii constituionale, "entru asi'urarea res"ectului "rinci"iilor statului de dre"t, su8liniind Nn acest conteDt valoarea unor re'lementri normative care Nntre'esc, deGvolt \i asi'ur o corect a"licare a "rinci"iilor constituionale. Autorii mai relev, Nns, cu de"lin realism, \i "osi8ilitile "ractice, care nu sunt Nnc nici "e de"arte e"uiGate, de Nntrire a res"ectului "entru ordinea constituional, de afirmare tot mai "uternic a le'alitii, "entru com8aterea "rin mi>loace eficiente a violenei, coru"iei, a oricrui ti" de a8uGuri \i "entru 'arantarea "rin mecanisme cQt mai adecvate a dre"turilor \i li8ertilor cetenilor. Actuala ediie a $re"tului constituional com"arat( ! a "atra ! su8stanial Nm8untit fa de ediiile anterioare \i dimensionat la cerinele unui tratat ! atQt su8 as"ectul informrii cQt \i al ariei de cu"rindere ! mai include \i analiGe consacrate unor sisteme "olitice \i constituionale unor dominioane \i foste dominioane 8ritanice )Canada, Australia, Aoua _eeland, 4e"u8lica ?ud! African \i #ndia*, ale unor actuale ri socialiste )C+ina, Cu8a, Coreea de Aord \i ietnam, "recum \i ale unor ri afro!asiatice, care se remarc "rin elemente de s"ecificitateS E'i"t, Ai'eria, TanGania, 4e"u8lica $emocratic Con'o ! Nn lumina noii Constituii din 2&&- !, 4e"u8lica ?ud!African, #ndia, #ran \i #raV, du" ado"tarea noii Constituii din 2&&-. Ca"itolul conclusiv al lucrrii, intitulat su'estiv T Refor3a constituiona%) $ cerin) necesar) 'entru state%e 3e3Dre %a Uniunea Euro'ean). ratatu% Constituiona% +i dre'tu% Constituiona% +i dre'tu% constituiona% euro'ean U relev sistemul de relaii ce eDist Nntrre ordinea >uridic comunitar \i dre"tul constituional al statelor mem8re, Nn condiiile a"licrii "rinci"iilor "rimordialitii dre"tului comunitar \i al a"lica8ilitii sale directe, "recum \i a res"ectului su8sidiaritii. ?unt Nnfi\ate modalitile "ractice folosite de statele mem8re "entru a asi'ura o sincroniGare Nntre ordinea lor >uridic intern O Nn s"ecial constituional O \i dre"tul comunitar. CQt "rive\te dre'tu% constituiona% euro'ean, cercetarea su8liniaG c, Nn actuala eta" a evoluiei relaiilor comunitare O cQnd Tratatul Constituional Euro"ean nu a intrat Nnc Nn vi'oare, datorit referendumurilor ne'ative din Crana \i Klanda O acesta se Nnfi\eaG mai mult ca un set de re'uli orientative, definind "rinci"ii 'enerale fundamentale de or'aniGare "olitic, iar nu re'uli de detaliu, consacrQnd re'lementri su"ranaionale. ConcluGiile cercetrii evideniaG valoarea \i Nnsemntatea dre"tului constituional com"arat nu numai "entru cercettori, >uri\ti, oameni "olitici, dar \i "entru toi cei interesai s cunoasc \i s Nnelea' sc+im8rile constituionale "roduse Nn viaa diferitelor ri. ?e relev, cu deose8ire, im"ortana dre"tului constituional com"arat "entru noile state mem8re ale @niunii Euro"ene O "rintre care \i 4omQnia !, care urmeaG s efectueGe modificri constituionale Nn sco"ul alinierii lor la standardele \i eDi'enele comunitare. PreGenta ediie a Tratatului de $re"t constituional com"arat este Nnsoit ! Nn afar de sinteGe Nn lim8ile en'leG \i franceG O inserate c+iar la Nnce"utul lucrrii O \i de un sumar Nn lim8a franceG, "recum \i de traducerea unor Constituii \i altor documente constituionale relevante din ?.@.A., =area .ritanie, Crana, #talia, :ermania, 4usia, ;a"onia \i Elveia, care sunt inte'rate la ca"itolele res"ective.

CO#P"R" IVE CONS I U ION"L L"V & " sHnt2etic 'resentation of t2e 3ain ideas in t2e 'a'er &
T+e com"arative researc+ of t+e constitutional re'imes from various countries "resents a 'reat t+eoretical and "ractical im"ortance. #t alloXs, on t+e one +and, t+e definition of some common "rinci"les, t+e identification of t+e institutions re/uired 85 an5 state of laX and, on t+e ot+er +and, as
8;

Vol. 1

re'ards t+e le'al tec+ni/ue, facilitates t+e "rocess of ela8oration and com"letion of t+e constitutional mec+anisms. T+erefore, t+e Treatise on com"arative constitutional laX Xas desi'ned O in order to meet 8ot+ t+e demands of a t+eoretical stud5 and also t+e re/uirements for a "ertinent "ractical researc+ on countries and t+eir constitutional s5stems O into four "artsS Part #, dedicated to 'eneral t+eoretical issues, Part ##, X+ic+ anal5ses t+e main constitutional s5stems )"residential, semi!"residential, "arliamentar5 and directorial*, Part ###, dealin' Xit+ "olitical s5stems in transition )4ussia and t+e former Euro"ean socialist countries* and Part # , on constitutional s5stems +avin' +istorical and "olitical "articularities )dominions and former .ritis+ dominions, socialist countries, Afro!Asian countries*. Part #, dedicated to 'eneral t+eoretical issues, +i'+li'+ts, in t+e first "lace, t+e o8>ect and si'nificance of t+e stud5 of com"arative constitutional laX, to furt+er maVe certain conce"tual distinctions and "oints out t+e met+odolo'5, "ractical interest and functions of com"arative laX, Xit+ s"ecial em"+asis on "u8lic laX. #n an attem"t to "resent t+eir oXn definition of com"arative constitutional laX, t+e aut+ors reac+ t+e conclusion t+at it re"resents a su8!8ranc+ of com"arative laX in 'eneral, an inde"endent 8ranc+, correlated Xit+ t+e s5stems of national laX, X+ic+ +as as main o8>ect t+e com"arison of "olitical!state institutions and t+e tec+ni/ues for draftin' t+e constitutions in order to identif5 t+e 8est Xa5s and met+ods to 8etter t+eir oXn constitutional "rovisions. Knce t+e o8>ect, met+od and field of action of com"arative constitutional laX are esta8lis+ed, t+e stud5 eDamines t+e "articularities of "olitical and constitutional re'imes, draXin' at t+e same time a com"arative anal5sis of t+e role and "lace 'iven to t+e main state institutions )Parliament, Iead of state, :overnment, ;ustice, etc.*. Curt+er on, t+e aut+ors "rovide an assessment of t+e modalities in X+ic+ certain fundamental conce"ts are to 8e found and a""lied to t+e s5stems under stud5 )democrac5, +uman ri'+ts, and t+e control of constitutionalit5, ori'inal constituent "oXer and derived constituent "oXer, tec+ni/ues for revisin' t+e Constitution*. ?tartin' from t+e so!called ]traditional classification] of t+e constitutional re'imes in 'residentia%( se3i&'residentia%( 'ar%ia3entarH and directoria% regi3es, t+e aut+ors +ave com"arativel5 researc+ed a num8er of 1& constitutions, em"+asisin' t+eir s"ecific features and "eculiarities. T+e anal5sis is mainl5 focused on t+e oldest and t+e most re"resentative re'imes, considered as t5"ical for t+e res"ective t5"e of constitutional s5stem )US for t+e "residential, /rance for t+e semi!"residential, Great 4ritain for t+e "arliamentar5 and SWit*er%and for t+e directorial re'imes*. Kn t+e 8asis of a careful in/uir5, usin' t+e com"arative laX tec+ni/ues, t+e5 +i'+li'+t es"eciall5 t+e influences X+ic+ t+ese four ma>or t5"es of constitutional re'imes +ave eDercised over t+e constitutional order of various countries, and mainl5 over t+e former socialist countries, X+ic+ drafted u" neX fundamental laXs after 133&. T+e researc+ of t+e "residential re'imes "a5s s"ecial attention to t+e anal5sis of t+e U.S. 'o%itica% and constitutiona% regi3e. ?tartin' from t+e democratic "rinci"les formulated 85 t+e 'reat sc+olars, X+o laid t+e foundations of t+e American democrac5, and es"eciall5 from 0incolnPs idea t+at Sno 3an is good enoug2 to govern over anot2er 3an Wit2out t2at ot2erIs consentS( t+e aut+ors "oint out +oX t+ese ma>or commandments reflect t+emselves in t+e American 'overnmental s5stem. Curt+er on t+e5 revieX t+e "ro'rammatic documents of t+e American Constitutional 0aX, X+ic+ "rovides Sa govern3ent of %aWs( not a govern3ent of 'eo'%e], anal5sin' t+e "rovisions of t+e @.? Constitution in 1%6%. #n t+is conteDt, t+e5 underline t+e "olitical circumstances t+at contri8uted to t+e ela8oration of t+e American Constitution and t+e definition of a set of lon'! standin' "rinci"les underl5in' t+e X+ole constitutional or'anisation. #n "articular, t+e5 "oint out t+e
86

Drept Constituional Comparat

s"ecificit5 of t+e American electoral s5stem, t+e "lace of t+e President Xit+in t+e s5stem of se"aration of "oXers, t+e d5namics of t+e relations 8etXeen t+e President and t+e @.?. Con'ress, as Xell as t+e role of t+e "u8lic o"inion, eDercisin' an efficient and, sometimes, a decisive control over t+e con'ressmenPs activit5. T+e5 focus on t+e 8icameral nature of t+e American "arliamentar5 s5stem, eD"lainin' t+e reasons +avin' contri8uted to its ado"tion related es"eciall5 to t+e structure of t+e federal state. 0ater on, t+e5 anal5se t+e laX enactment "rocedure in t+e s5stem in force in t+e @nited ?tates, t+e statute of =Ps and t+e relations 8etXeen t+e tXo C+am8ers of t+e American Con'ress. A s"ecial role is "la5ed 85 t+e >udicial "oXer, es"eciall5 to t+e @.?. ?u"reme Court, to its "ractice and its contri8ution to t+e o8servance of t+e le'al order and t+e state of laX!related ideas. T+e researc+ em"+asises t+e mec+anism of relations 8etXeen t+e American federal state and t+e federated states, 8e'innin' Xit+ t+e +istor5 and t+e evolution of su8stantiatin' t+ese relations. T+e5 also s+oX +oX t+e distri8ution of com"etence 8etXeen t+e American central "oXer and t+e ri'+ts of t+e federated states XorVs in "ractice noXada5s. Em"+asisin' t+e value of t+e American eD"erience, t+e5 s+oX +oX t+e Constitution of .raGil, Ar'entina, =eDico, eneGuela, 4e"u8lic of C+ile and P+ili""ines, taVin' into account t+eir s"ecific circumstances, ado"ted t+e "residential model and im"lemented it in "ractice 8ased on t+e concrete elements and t+eir national traditions. T+e anal5sis of t+e semi!"residential re'imes "a5s "rominent attention to t+e /renc2 'o%itica% and constitutiona% regi3e. Kn t+e 8asis of an overall +istorical anal5sis ! 8e'innin' Xit+ t+e +istorical Xordin' ]LXEtat cXest 3oiS and u" to St2e 3aQoritH factS and St2e co2aDitation tec2niPue] 8etXeen t+e President, t+e Prime!=inister and t+e Parliament, s"eciall5 X+en t+e5 eD"ress different "olitical vieXs ! it is em"+asised t+e "lace of t+e 1316 Constitution Xit+in t+e s5stem of t+e various constitutional re'ulations X+ic+ +ave 8een ado"ted over t+e 5ears in Crance. A s"ecial attention is "aid to t+e "residential institution, "ointin' out not onl5 t+e s"ecial role of t+e President Xit+in t+e "resent Crenc+ constitutional s5stem, and also to t+e mec+anism of relations 8etXeen t+e latter and t+e state "oXers. #llustrative for t+e vitalit5 and t+e ada"ta8ilit5 of t+e Crenc+ institutions is t+e a""lica8ilit5 of t+e "rovisions of t+e 1316 Constitution ! conceived initiall5 as a ]Gau%%istS Constitution ! under t+e circumstances radicall5 c+an'ed X+en t+e President and t+e Prime!=inister 8elon' to different "olitical tendencies. T+e researc+ anal5ses t+e nature and t+e im"lications of t+e "oXers vested in t+e Crenc+ President 85 article 1- of t+e Constitution and, as re'ards t+e :overnment, "resents t+e s"ecificit5 of ]t2e regu%ating co3'etence] and t+e role of t+e ordinances in t+e Crenc+ Constitutional 0aX. 4e'ardin' t+e "arliamentar5 s5stem, t+e aut+ors +i'+li'+t t+e feature of t+e Crenc+ mec+anism of or'anisation of t+e 8icameral "arliamentar5 life, in t+e s+a"e of a multi!cameral s5stem, em"+asisin' t+e different attri8utions and t+e difference of "olitical "osition 8etXeen t+e Aational Assem8l5 and t+e ?enate, as Xell as t+e value of ]the third ham*er] of t+e Crenc+ Parliament ! t+e Economic and ?ocial Council. #n t+e anal5sis of t+e Crenc+ "olitical s5stem an a""ro"riate attention is "aid to t+e role and t+e im"ortance of t+e Constitutional Council as t+e defender of t+e Constitution and 'uarantor for t+e institutions of t+e state of laX. Curt+er on ! in t+is "art of t+e 8ooV ! t+e aut+ors anal5se t+e constitutional s5stems of 4omania, Cinland, Portu'al and Austria, X+ic+ "resent interestin' similarities 8ut also differentiations 85 com"arison Xit+ t+e Crenc+ s5stem. T+e anal5sis of t+e "arliamentar5 re'imes concentrates es"eciall5 around t2e 4ritis2 constitutiona% sHste3, em"+asisin' t+e value and traditions of t+e constitutional institutions. #n t+is "art of t+e researc+, t+e5 focus on t+e contri8ution of resoundin' +istorical documents, X+ic+ +ave maintained over t+e centuries t+eir force and si'nificance, as t2e #agna Carta A?@?9B( RaDeas Cor'us "ct A?;65B and 4i%% of Rig2ts A?;75B +ad to t+e foundation of t+e X+ole s5stem of ri'+ts and freedoms. Curt+er on, it is eDamined t+e role of t+e Iouse of Commons and t+e Iouse of 0ords,
87

Vol. 1

in full reform, t+e BueenPs "lace in t+e .ritis+ constitutional s5stem and +er "rero'atives, t+e laX enactment mec+anism, t+e role of t+e "olitical "arties, t+e "arliamentar5 or'anisation ! es"eciall5 insistin' on certain s"ecific .ritis+ institutions suc+ as ]t2e s2adoW CaDinetS( St2e 'o%itica% %eaderS( and 8rin'in' also into discussion certain elements re'ardin' t+e local 'overnment. Curt+er on, t+e5 eDamine t+e constitutions of several countries Xit+ "arliamentar5 re'imes, suc+ asS .el'ium, :erman5, #tal5, ?"ain, ;a"an, $enmarV, Aet+erlands, :reece, #srael, Canada, Australia and AeX _ealand. A si'nificant "art of t+is "a"er deals Xit+ t2e constitutiona% regi3e of Russia and of t2e ot2er for3er co33unist countries fro3 Eastern Euro'e. T+e researc+ "oints out t+e develo"ments of t+e "olitical s5stem in 4ussia and in t+e former ?oviet @nion, anal5ses t+e various t5"es of Constitutions )1316, 13(-, 13%%*, relatin' all of t+em to t+e "olitical and social circumstances eDistin' at t+at time. #t is +i'+li'+ted t+e "rocess of transformations X+ic+ tooV "lace durin' :or8atc+evPs "eriod, t+e various "ro>ects of constitutional re!or'anisation 8etXeen 136%!1331, t+ere are anal5sed t+e circumstances X+ic+ contri8uted to t+e disinte'ration of t+e ?oviet @nion and to t+e creation of a neX s5stem of relations 8etXeen t+e former re"u8lics of t+e union X+ic+ 8ecame X+oll5 inde"endent states. T+ere are also +i'+li'+ted t+e ma>or "olitical develo"ments leadin' to t+e enactment of t+e Constitution of 133(, t+e neX dimensions of t+e 4ussian "arliamentar5 s5stem, t+e "rofile of t+e neX "residential institution, t+e im"ortance of settin'!u" t+e Constitutional Court of 4ussia as an eD"ression of t+e "riorit5 'iven to t+e values of t+e state of 0aX. #n a distinct c+a"ter t+e aut+ors anal5se t+e constitutional evolution of some former soviet re"u8lics, included 8efore in t+e @??4 liVe @Vraine, .elarus, Estonia, 0atvia, 0it+uania, =oldova, underlinin' t+e s"ecific "eculiarities of t+e "rocess of 8uildin' u" t+e neX structures and constitutional mec+anisms, "resentl5 in force in t+ese countries. T+e researc+ of t+e constitutional s5stem 8elon'in' to t+e former communist countries continues Xit+ t+e anal5sis of t+e re'ulations in Al8ania, .ul'aria, CGec+oslovaVia )CGec+ 4e"u8lic and ?lovaV 4e"u8lic*, Poland, Iun'ar5 and former Eu'oslavia, em"+asisin' t2e diversitH of tec2niPues used in t2e 'rocess of constitutiona% refor3 )neX Constitutions in most former socialist countries, 8ut also ad>ustment or ]amendment] of t+e "revious Constitutions in Iun'ar5 and, for some time, in Poland*. Estimatin' t+at t+e former Eastern Euro"ean socialist countries +ave ac+ieved successes on t+eir Xa5 to im"lementin' t+e institutions of t+e state of laX, t+e aut+ors eD"lain +oX t+ese institutions XorV in eac+ case and t+e5 seeV to identif5, from t+e tec+nical and le'islative "oints of vieX( t2e 3ain inf%uences registered in t2ese countries in t2e 'rocess of t2e reDirt2 of constitutiona%is3. Kn t+is occasion, t+e5 "oint out t+at t+ree ma>or influences Xere mainl5 re'istered ! /renc2( Ger3an and "3erican ! X+ic+ Xere taVen into account 85 t+e aut+ors of t+e neX Constitutions. #n t+e conteDt of t+e researc+, t+e aut+ors "a5 a s"ecial attention to t+e constitutional "rocess in 4omania, em"+asisin' t+e value of t+e traditions and conce"ts 8elon'in' to t+e 4omanian sc+ool of constitutional laX, t+e various t5"es of constitutions t+at 4omania +ave +ad durin' its +istor5, t+e various sets of "olitical and constitutional ideas X+ic+ t+e 4omanian sc+olars and "oliticians +ave received in a creative Xa5, on t+e 8asis of t+e "rinci"le t+at St2e institutions of a 'eo'%e 2ave va%ue on%H if t2eH are t2e nationa% WorY of t2at 'eo'%eS )Paul Ae'ulescu and :eor'e AleDianu*. T+ere are +i'+li'+ted t+e democratic o"tions of our countr5 after t+e 4evolution in $ecem8er 1363, t+e sta'es re/uired 85 t+e ela8oration of t+e Constitution of 1331, t+e met+odolo'5 "ursued in order to enact t+is document, understandin' t+e "rinci"les of constitutional laX and "u8lic international laX, "ositivel5 estimatin' t+e value of t+e neX mec+anisms created for defendin' t+e
85

Drept Constituional Comparat

citiGens ri'+ts. 4eferrin' to 4omanias neX /ualit5 of E@ mem8er since ;anuar5 2&&%( t+e researc+ s"otli'+ts t+e Xa5s and t+e directions of action for stren't+enin' t+e constitutional order, enforcin' t+e o8servance of t+e state of laX "rinci"les, em"+asisin' in t+e conteDt t+e value of some normative re'ulations X+ic+ com"lete, develo" and ensure t+e a""ro"riate im"lementation on t+e constitutional "rinci"les. Per+a"s t+e researc+ also +i'+li'+ts Xit+ full realism t+e "ractical "ossi8ilities, X+ic+ +avenPt 8een 85 far eD+austed 5et, of stren't+enin' t+e o8servance of constitutional order, to enforce le'alit5, to fi'+t a'ainst violence, corru"tion and an5 Vind of a8uses usin' efficient means and forms 'uaranteein' t+e ri'+ts and freedoms of t+e citiGens t+rou'+ t+e most a""ro"riate mec+anism. T+e neX edition of t+e Co3'arative Constitutiona% LaW O t+e fourt+ edition ! su8stantiall5 im"roved in com"arison Xit+ t+e "revious ones and siGed u" to t+e standards of a treatise ! from t+e "oint of vieX of t+e level of information, as Xell as from t+e 'eo'ra"+ical area of investi'ation vieX "oint ! includes, in addition, a distinct c+a"ter devoted to t+e anal5sis of "olitical and constitutional s5stems of dominions and former .ritis+ dominions )Canada, Australia, AeX _ealand, ?out+ Africa and #ndia*, of current socialist countries )C+ina, Cu8a, Aort+ borea and ietnam, as Xell as of some Afro!Asian countries, +avin' a certain s"ecificit5S E'5"t, Ai'eria, TanGania, T+e $emocratic 4e"u8lic of Con'o ! in t+e li'+t of t+e 2&&- Constitution, t+e 4e"u8lic of ?out+ Africa, #ndia, #ran, #ra/, after ado"tin' t+e neX Constitution in 2&&-. T+e conclusive c+a"ter of t+e "a"er, su''estivel5 entitled ZConstitutiona% Refor3 $ a necessarH rePuire3ent for t2e 3e3Der states of t2e EU. Constitutiona% reatH and Constitutiona% LaW and t2e Euro'ean Constitutiona% LaWc reveals t+e s5stem of relations eDistin' 8etXeen t+e communit5 >udicial order and t+e constitutional laX of t+e mem8er states under t+e circumstances of a""l5in' t+e "rinci"les of t+e communit5 laX "riorit5 and its direct a""lica8ilit5 as Xell as t+e o8servance of t+e su8sidiarit5 "rinci"le. Iere are "resented t+e "ractical modalities used 85 t+e mem8er states in order to ensure a s5nc+roniGation 8etXeen t+eir internal >udicial order O es"eciall5 t+e constitutional one O and t+e communit5 laX. 4e'ardin' t+e Euro"ean Constitutional 0aX, t+e researc+ underlines t+at, durin' t+e "resent sta'e of evolution of t+e communit5 relations+i"s O X+en t+e Euro"ean Constitutional Treat5 is not 5et in force, 8ecause of t+e ne'ative referenda in Crance and Iolland O it is "resented more as a set of directin' re'ulations, definin' 'eneral fundamental "rinci"les of "olitical or'aniGation, not detail re'ulations sanctionin' over!national re'ulations. T+e conclusions of t+is stud5 +i'+li'+t t+e value and si'nificance of com"arative constitutional laX not onl5 for researc+ers, le'al eD"erts, "oliticians, 8ut also for all t+ose interested to VnoX and understand t+e constitutional c+an'es in t+e life of various countries. ?"ecial em"+asis is 'iven to t+e im"ortance of com"arative constitutional laX for t+e neX mem8er states of t+e E@, includin' 4omania, X+ic+ Xill +ave to maVe constitutional amendments in order to line u" Xit+ t+e communit5 standards and eDi'encies. T+e "resent edition of t+e reatise of Co3'arative Constitutiona% LaW encloses ! 8esides t+e s5nt+esis in En'lis+ and Crenc+ inserted ri'+t at t+e 8e'innin' of t+e 8ooV, and t+e summar5 in Crenc+ ! t+e 4omanian translation of some constitutions and ot+er relevant constitutional documents from @?, :reat .ritain, Crance, #tal5, :erman5, 4ussia, ;a"an and ?XitGerland, inte'rated into t+e res"ective c+a"ters.

<:

Vol. 1

DROI CONS I U IONNEL CO#P"RJ SHnt2Ese


0a rec+erc+e com"arative des r'imes constitutionnels des diffrents "a5s "rsente une considra8le im"ortance autant de "oint de vue t+ori/ue /ue du "oint de vue "rati/ue. Elle "ermet, dPune "art, la dfinition des certains "rinci"es communs, lPidentification des institutions ncessaires H tout Etat de droit et dPautre "art, facilite ! sous lPas"ect de la tec+ni/ue >uridi/ue ! le "rocessus dPla8oration et de mise au "oint des mcanismes constitutionnels. Ainsi, le Trait de droit constitutionnel com"ar a t conu ! "our satisfaire non seulement auD eDi'ences dune rec+erc+e t+ori/ue, mais aussi auD demandes dune anal5se "rati/ue "ertinente "ar "a5s et s5st7mes constitutionnels, en /uatre "artiesS Partie 1!7re, consacre auD "ro8l7mes t+ori/ues 'nrauD, Partie 27me, com"renant lanal5se des "rinci"auD s5st7mes constitutionnels )"rsidentiel, semi!"rsidentiel, "arlementaire et directorial*, Partie (!7me, ddie auD s5st7mes "oliti/ues en transition )4ussie et les anciens "a5s socialistes Euro"ens* et Partie ,!7me, /ui eDamine les s5st7mes constitutionnels en "rsentant leurs "articularits +istori/ues et "oliti/ues )dominions et anciens dominions 8ritanni/ues, "a5s socialistes, "a5s afro!asiati/ues*. 0a Partie 1!7re, ddie auD "ro8l7mes t+ori/ues 'nrauD, met en vidence surtout lo8>et et lim"ortance de ltude du droit constitutionnel com"ar, "our raliser ensuite certaines dlimitations conce"tuelles et souli'ner la mt+odolo'ie, lintr2t "rati/ue et les fonctions du droit com"ar, avec une a""roc+e s"ciale "our le droit "riv. En essa5ant de donner une dfinition "ro"re du droit constitutionnel com"ar, les auteurs arrivent H la conclusion /uelle re"rsente une sous!8ranc+e du droit com"ar en 'nral, 8ranc+e ind"endante, corrle auD s5st7mes de droit nationauD, a5ant "our o8>et surtout la com"araison des institutions "oliti/ues et tati/ues, et aussi les tec+ni/ues dla8orer les constitutions en vue didentifier les meilleures voies et mt+odes damliorer les "ro"res r'lementations constitutionnelles. Aussit<t /ue lo8>et, la mt+ode et le domaine daction du droit constitutionnel com"ar ont t ta8lis, la rec+erc+e eDamine les "articularits des r'imes "oliti/ues et constitutionnels, en ralisant une anal5se com"are du r<le et et lieu occu"s "ar les "rinci"ales institutions de lEtat )Parlement, c+ef dEtat, :ouvernement, >ustice etc.*. 0es auteurs valuent aussi les modalits dans les/uelles certains conce"ts fondamentauD se retrouvent et sa""li/uent dans les s5st7mes anal5ss )la dmocratie, les droits de l+omme, le contr<le de la constitutionalit, le "ouvoir constituant ori'inaire et le "ouvoir constituant driv, les tec+ni/ues "our rviser la Constitution*. En commenant avec la division considre ]traditionnelle] des r'imes constitutionnels, en r=gi3es 'r=sidentie%s, r=gi3es se3i&'r=sidentie%s, r=gi3es 'ar%e3entaires, et r=gi3es directoriauG, les auteurs anal5sent, du "oint de vue com"aratif, un nom8re de 1& constitutions, mettant en vidence les caractristi/ues "articuliers de ceuD!ci. 0Panal5se est concentre, avec "riorit, sur les r'imes les "lus vieuD et "lus re"rsentatifs, considrs eD"ressives "our un t5"e concern de s5st7me constitutionnel )0es Etats&Unis "our les r'imes "rsidentiels, la /rance "our les r'imes semi!"rsidentiels, la Grande 4retagne "our les r'imes "arlementaires et la Suisse "our les r'imes directoriauD*. ?ur la 8ase dPune attentive investi'ation, en utilisant les tec+ni/ues de droit com"ar, sont mises au clair, "articuli7rement, les influences /ue les /uatre 'rands t5"es de

<?

Drept Constituional Comparat

r'imes constitutionnels ont eu sur lPordre constitutionnelle des diffrents "a5s et surtout sur les anciens "a5s socialistes /ui ont la8or des nouvelles lois fondamentales, a"r7s 133&. 0a rec+erc+e des r'imes "rsidentiels consacre une im"ortance "articuli7re a lPanal5se du R=gi3e 'o%itiPue et constitutionne% des Etats&Unis. En commenant avec les "rinci"es dmocrati/ues noncs "ar les 'rands t+oriciens, /ui ont difi les 8ases de la dmocratie amricaine et "artant de lPide du 0incoln /u ]aucune 2o33e nXest 'as asse* Don 'our gouverner un autre sans %e consente3ent de ce%ui&ci], les auteurs relevent le faon dans le/uel ces 'rands commandements se retrouvent dans le s5st7me amricain de 'ouvernement. $ans cette ordre dPides, sont "asss en revue les documents "ro'rammati/ues du droit constitutionnel amricain, /ui "rconisent ]un gouverne3ent de %ois et 'as un gouverne3ent dX2o33es], sont anal5ss les dis"ositions de la Constitution du 1%6%, en souli'nant les conditions "oliti/ues /ui ont conduit H lPla8oration de la Constitution des Etats!@nis et H la cration dPun set de "rinci"es "rennantes sur les/uels est fonde lPenti7re or'anisation constitutionnelle. Kn rel7ve a"r7s la "articularit du s5st7me lectoral amricain, la "osition du Prsident dans le s5st7me de la s"aration des "ouvoirs, la d5nami/ue des relations entre le Prsident et le Con'r7s des Etats!@nis ainsi /ue le r<le >ou "ar lPo"inion "u8li/ue dans lPassurance dPun contr<le efficace et souvent dcisif sur lPactivit des mem8res du Con'r7s. Kn insiste sur le 8icamralisme du s5st7me "arlementaire amricain, en eD"li/uant les raisons /ui ont conduit H lPado"tion de celui!ci, en "articuli7re la structure fdrale dPEtat. Kn anal5se, de suite, la "rocdure dPado"tion des lois dans le s5st7me en vi'ueur auD Etats!@nis, la "osition des "arlementaires et les relations entre les deuD C+am8res /ui com"osent le Con'r7s amricain. @n r<le tr7s im"ortant est accord au "ouvoir >udiciaire et s"cialement H la Cour ?u"r2me des Etats!@nis, H sa >uris"rudence et H sa contri8ution au res"ect de la l'alit et des ides de lPEtat de droit. 0a rec+erc+e rel7ve le mcanisme des relations entre lPEtat amricain et les Etats mem8res de la fdration, en commenant de lP+istoire et de lPvolution du fondement de ces relations. $ans le m2me tem"s( on tmoi'ne comment fonctionne en "rati/ue, H "rsent, la r"artition des com"tences entre le "ouvoir central des Etats!@nis et les droits des Etats mem8res de la fdration. En relevant la valeur de lPeD"rience amricaine, on tmoi'ne comment, dans des conditions s"cifi/ues, les Constitutions de .rsil, dPAr'entine, du =eDi/ue, du eneGuela, de la 4"u8li/ue de C+ile et des P+ili""ines ont assimil le mod7le "rsidentiel de 'ouvernement en lPa""li/uant et en lPaccom"lissant en "rati/ue en fonction des lments concr7tes et de leurs traditions nationales. 0Panal5se des r'imes semi!"rsidentiels consacre un lieu su8stantiel au R=gi3e 'o%itiPue et constitutionne% de %a /rance. Au fondement dPune am"le anal5se +istori/ue ! de lP+istori/ue ,LXEtat cXest 3ois] au ]fait 3aQoritaire] et H la ]tec2niPue de co2aDitation] entre le Prsident, le Premier =inistre et le Parlement, /uant ils eD"riment des o"tions "oliti/ues diffrentes ! les auteurs rel7vent la "osition de la Constitution du 1316 dans le s5st7me des r7'lements constitutionnels de diverses t5"es /ue la Crance a connu. @ne im"ortance considra8le est octro5e H lPinstitution "rsidentielle, en relevant tant le r<le im"ortant /ui revient au Prsident dans le s5st7me de la "rsente Constitution franaise, /ue le mcanisme des relations entre celui!ci et les "ouvoirs de lPEtat. #llustrative "our la vitalit et lPada"ta8ilit des institutions franaises cPest lPa""lica8ilit des dis"ositions de la Constitutions du 1316 ! conue initialement comme une constitution ]gau%%iste] ! dans les conditions radicalement c+an'es dans les/uelles le Prsident et le Premier =inistre a""artient H des tendances "oliti/ues diffrentes, comme cPest le cas maintenant en Crance. 0a rec+erc+e anal5se la nature et les im"lications des "ouvoirs s"ciauD confrs au Prsident franais "ar lParticle 1- de la Constitution. En ce /ui concerne le :ouvernement, elle "rsente le caract7re "articulier de la ,co3'=tence rEg%e3entaire, et le r<le des ordonnances dans le droit
<@

Vol. 1

constitutionnel franais. Concernant le s5st7me "arlementaire on met en vidence le caract7re du mcanisme franais dPor'anisation de la vie "arlementaire 8icamrale, sous la forme du multi camralisme, en relevant tant la diffrence /ui eDiste entre les attri8utions et la "osition "oliti/ue de lPAssem8le Aationale et du ?nat, /ue la valeur de ]troisi7me C+am8re] du Parlement franais ! le Conseil Economi/ue et ?ocial. Au cadre de lPanal5se du s5st7me "oliti/ue franais une due attention est consacre au r<le et H lPim"ortance du Conseil Constitutionnel en tant /ue 'ardien de la Constitution et 'arant des institutions de lPEtat de droit. $ans cette "artie du travail on anal5se, ensuite, les s5st7mes constitutionnels de la 4oumanie, du Cinlande, du Portu'al et de lPAutric+e, /ui "rsentent des intressantes similitudes, mais aussi des diffrenciations en com"araison avec le s5st7me franais. 0Panal5se des r'imes "arlementaires est concentre s"cialement autour du SHstE3e constitutionne% DritanniPue, et H cette occasion on met en vidence la valeur et les traditions des institutions constitutionnelles de cet "a5s. $ans le travail on insiste sur la contri8ution /ue les documents +istori/ues de rsonance ma>eure, /ui ont 'ard H travers le tem"s leur vi'ueur et im"ortance, comme #agna Carta A?@?9B, RaDeas Cor'us A?;65B et 4i%% of Rig2ts A?;75B ont a""orte H la cration de lPentier s5st7me des droits et des li8erts. Kn fait, ensuite, lPeDamen du r<le de la C+am8re des Communes et de la C+am8re des 0ords, de la "osition de la 4eine dans le s5st7me constitutionnel 8ritanni/ue et ses "rro'atives, du mcanisme dPla8oration des lois, du r<le des "artis, de lPor'anisation "arlementaire ! en insistant sur certaines institutions s"cifi/ues notamment ]%e gouverne3ent fant[3e], lPinstitution du ]%eader 'o%itiPue], en amenant, dans le m2me tem"s, en discussion certaines lments /ui re'ardent lPadministration. Kn fait, ensuite, lPeDamen des /uel/ues constitutions des "a5s a5ant des r'imes "arlementaires, commeS la .el'i/ue, lAllema'ne, lP#talie, le ;a"on, le $anemarV, 0es Pa5s!.as, la :r7ce, lP#sradl( lEs"a'ne, le Canada, lPAustralie et la Aouvelle _lande etc. @ne "artie tr7s consistante du travail est consacre au R=gi3e constitutionne% de %a Russie et des anciens 'aHs co33unistes de %XEuro'e de %XEst. 0a rec+erc+e rel7ve, en dtail, les volutions du s5st7me "oliti/ue de la 4ussie et de lPancienne @.4.?.?., en anal5sant les diffrentes t5"es de constitutions )1316, 13(-, 13%%*, "ar ra""ort, dans tous les cas, avec les conditions "oliti/ues et sociales eDistantes au moment donn. Kn met au clair le "rocessus de transformations /ui cPest "roduit "endant la "riode du =ic+ail :or8atc+ev, les diffrentes "ro>ets de ror'anisation constitutionnelle avancs "endant les annes 136%!1331, on anal5se de suite les conditions /ui ont dtermin le dmem8rement de lP@.4.?.?. et la cration dPun nouveau s5st7me des relations entre les anciennes r"u8li/ues soviti/ues devenues des Etats "leinement ind"endantes. En m2me tem"s, on met au clair les volutions "oliti/ues im"ortantes /ui ont conduit H lPado"tion de la Constitution du 133(, les nouvelles dimensions du s5st7me "arlementaire russe, le "rofile de la nouvelle institution "rsidentielle, lPim"ortance de la cration de la Cour Constitutionnelle de la 4ussie, en tant /uPeD"ression de la "riorit des valeurs de lPEtat de droit. @n c+a"itre distinct anal5se lPvolution constitutionnelle de /uel/ues Etats /ui ont t au"aravant mem8res de lPancienne @nion ?oviti/ue, comme lP@Vraine, le .elarus, lPEstonie, la 0ettonie, la 0ituanie, la =oldavie, tout en relevant les traits s"cifi/ues du "rocessus de lPdification des nouvelles structures et mcanismes constitutionnels en vi'ueur dans ces "a5s. 0a rec+erc+e des s5st7mes constitutionnels des anciens "a5s communistes continue avec lPanal5se des r7'lements de lPAl8anie, de la .ul'arie, de la Tc+coslova/uie )s"ar, H "rsent, en deuD "a5sS la 4"u8li/ue Tc+7/ue et la ?lova/uie*, la Polo'ne, la Ion'rie et la Eou'oslavie, en relevant %a diversit= des tec2niPues QuridiPues uti%is=es 'our %Xacco3'%isse3ent des r=for3es
<8

Drept Constituional Comparat

constitutionne%%es )des constitutions nouvelles dans la "lu"art des anciens Etats communistes, mais aussi lPada"tation ou la ]modification] des constitutions antrieures ! en Ion'rie et Polo'ne*. En estimant /ue les anciens "a5s communistes de lPEuro"e de lPEst ont enre'istr des succ7s im"ortantes sur la voie de lPdification des institutions de lPEtat de droit, on rel7ve comment fonctionnent "rati/uement celles!ci dans les cas anal5ss, c+erc+ant, en m2me tem"s, dPidentifier, du "oint de vue tec+nico!l'islatif, %es 'rinci'a%es inf%uences Pui ont =t= r=ce'tionn=es dans ces 'aHs dans %e 'rocessus de renaissance du constitutionna%is3e. Kn rel7ve, H cette occasion, /ue "rinci"alement ont t enre'istres trois sortes dXinf%uences, fran\aise( a%%e3ande et a3=ricaine, /ui ont t "rises en vue "ar les auteurs des nouvelles constitutions. $ans le conteDte du travail, les auteurs accordent une due im"ortance au "rocessus constitutionnel dans la 4oumanie, en relevant la valeur des traditions et des conce"tions de lPcole roumaine de $roit Constitutionnel. 0a rec+erc+e anal5se les diffrentes t5"es de constitutions /ue la 4oumanie a connu au "arcours de son +istoire, les diffrentes filiations dPides "oliti/ue et constitutionnelles /ue les t+oriciens et les +ommes "oliti/ues roumains ont rce"tionn dPune mani7re cratrice, H la 8ase du "rinci"e /ue ]%es institutions dXun 'eu'%e nXont aucune va%eur sXi%s ne re'r=sentent %X]uvre nationa%e de ce 'eu'%e 3^3e] )Paul Ae'ulescu et :eor'e AleDianu*. ?ont mises en vidence les o"tions dmocrati/ues de la 4oumanie a"r7s la 4volution du $cem8re 1363, les "+ases de lPla8oration de la Constitution du 1331, la mt+odolo'ie "oursuivie afin dPado"ter ce document, la conscration des certains "rinci"es de $roit Constitutionnel 'nral et de $roit #nternational unanimement admises au cadre de la Constitution du 1331, en estimant "ositivement la valeur des nouveauD mcanismes crs "ur dfendre les droit des cito5ens. $ans cet conteDte, en se ra""ortant H %a nouve%%e Pua%it= de %a Rou3anie( co33e 3e3Dre de %IUnion Euro'=enne( de'uis %e ? >anvier @::6( la rec+erc+e nonce des voies et des directions dPaction "our le renforcement de lPordre constitutionnelle, afin dPassurer le res"ect des "rinci"es de lPEtat de droitW on souli'ne, dans cet ordre dPides, la valeur des certaines r7'lements normatifs ado"ts "ar lPintermdiaire des lois or'ani/ues, /ui com"l7tent, dvelo""ent et assurent une a""lication correcte et uniforme des "rinci"es constitutionnels. 0a rec+erc+e rel7ve toutefois, avec un "lein ralisme, les "ossi8ilits "rati/ues, /ui ne sont encore "as du tout "uises, de renforcer le res"ect de lPordre constitutionnelle, dPaffirmer de "lus en "lus fort la l'alit, "our com8attre "ar de mo5ens efficaces la violence, la corru"tion et toute autre sorte dPa8us et "our 'arantir, "ar des mcanismes le "lus "ossi8le a""ro"ris, les droits et les li8erts des cito5ens. 0a "rsente dition du Droit Constitutionne% Co3'ar= O la PuatriE3e ! su8stantiellement enric+ie "ar ra""ort avec lPdition antrieure, tant sous lPas"ect de lPinformation /ue "ar la s"+7re 'o'ra"+i/ue de lPeDtension de lPanal5se ! consacre un c+a"itre s"cial auD sHstE3es 'o%itiPues et constitutionne%%es des do3inions et anciens do3inions DritanniPues A%e Canada( %I"ustra%ie( %a Nouve%%e _=%ande( %a R='uD%iPue Sud&"fricaine et %IIndeB( des 'aHs socia%istes A%a C2ine( %e CuDa( %a `or=a du Nord et %e Vietna3B et aussi des 'aHs afro&asiatiPues, /ui se remar/uent "ar dPindites lments de s"cificitS lPE'5"te, la Ai'eria, la TanGanie, la 4"u8li/ue $mocrati/ue du Con'o )lPancien _aare*, H lumi7re de la nouvelle Constitution de 2&&-( la 4"u8li/ue ?ud!Africaine, lP#nde, lP#ran et lP#ra/, a"r7s lado"tion de la nouvelle constitution de 2&&-. $e m2me, nous si'nalons auD lecteurs, aussi comme un lment de nouveaut, lPintroduction dans la "rsente dition de lPouvra'e dPun c+a"itre de s5nt+7se, com"renant un essai dXana%Hse co3'arative du r[%e et de %a '%ace occu'= 'ar %es 'rinci'a%es institutions de %XEtat dans diverses sHstE3es 'o%itiPues et constitutionne%%es, aussi /ue des /uel/ues consid=rations conc%usives, /ui ac+7vent lPouvra'e. 0e C+a"itre conclusif de louvra'e, intitul dune mani7re su''estive T La r=for3e constitutionne%%e $ eGigence 'ri3ordia%e 'our %es Etats 3e3Dres de %IUnion Euro'=enne. Le
<<

Vol. 1

rait= Constitutionne% et %e Droit Constitutionne% Euro'=en Z, anal5se le s5st7me des relations /ui eDiste entre lordre >uridi/ue communautaire et le droit constitutionnel des Etats mem8res, dans les conditions de la""lica8ilit des "rinci"es de la "rimordialit u droit communautaire et de son a""lication directe, ainsi /ue du res"ect de la su8sidiarit. 0ouvra'e "rsente les modalits "rati/ues utilises "ar les Etats mem8res dans le 8ut dassurer une s5nc+ronisation fonctionnel entre leur ordre >uridi/ue interne O s"cialement de droit constitutionnel O et le droit communautaire. Buant H leDistence dun droit constitutionne% euro'=en, la rec+erc+e souli'ne /ue O H lactuelle ta"e de lvolution des relations communautaires O lors/ue le Trait Constitutionnel Euro"en nest "as entr en vi'ueur H cause des rfrendums n'atives de Crance et de Pa5s!.as O ce droit sem8le "lut<t un cor"s de r7'les, /ui dfinissent des "rinci"es 'nrauD, fondamentauD, dor'anisation "oliti/ue. En tout cas, ces "rinci"es ne "euvent 2tre considrs O H l+eure actuelle O comme des normes im"ratives /ui ta8lissent des structures su"ranationales. 0es conclusions de la rec+erc+e souli'nent la valeur et lim"ortance du droit constitutionnel com"arW non seulement "our les c+erc+eurs, >uristes, "oliticiens, mais aussi "our ceuD /ui sont intresss de connaNtre et com"rendre les c+an'ements constitutionnels dans la vie des diffrents "a5s. Kn rel7ve, en "articulier, lim"ortance du droit constitutionnel com"ar "our les nouveauD tats mem8res de l@nion Euro"enne O "armi les/uels on com"te aussi la 4oumanie !, /ui vont raliser des modifications constitutionnelles en vue de sali'ner auD standards et eDi'ences communautaires. 0a "rsente dition du rait= de Droit Constitutionne% Co3'ar= est accom"a'n ! en de+ors des s5nt+7ses en an'lais et franais O insres >ustement au de8out de louvra'e et un sommaire en franais O et des teDtes constitutionnels relevant des Etats @nies, de la :rande .reta'ne, de la Crance, de lP#talie, de lPAllema'ne, de la 4ussie, du ;a"on et de la ?uisse, traduits en roumain, /ui sont int'rs auD res"ectives c+a"itres.

<9

Drept Constituional Comparat

PARTEA I
PROBLEME TEORETI E GENERALE
"&at fiind c n orice regul de drept este ascuns o cultur, actul comparaiei valoroase pretinde, ntr!adevr, nvestirea i actuali'area virtualit-.ii semnificante a regulii. Comparaia drepturilor va fi cultural sau nu va fi deloc." Pierre Legrand

<;

Vol. 1

C"PI OLUL I. O4IEC UL .I 0NSE#N " E" S UDIULUI DREP ULUI CONS I U!ION"L CO#P"R"

I.?. Scurt istoric. I3'ortan)( de%i3it)ri conce'tua%e


Este astGi un fa"t recunoscut c, Nnc din tim"urile cele mai vec+i, dre"tul com"arat a constituit un o8iect de "reocu"are \i de studiu. Ela8orQnd diverse le'i \i re'lementri, "o"oarele au inut seama de multe ori de modul Nn care erau re'lementate anumite "ro8leme Nn rile vecine. ^ns\i Legea ce%or ?@ taD%e, "otrivit >urisconsulilor romani, a fost ins"irat Nn 8un msur de "revederile le'islaiei ateniene a lui ?olon. $e altfel, la romani >us 'entium fusese alctuit tocmai ca un reGultat al com"arrii diferitelor sisteme de dre"t strine. K im"ortant "revedere a dre"tului 8iGantin, ]Nove%a 75], care re'lementa situaia co"iilor naturali, consacra un re'im ameliorat Nn favoarea acestora, tocmai su8 influena le'islaiilor eDistente Nn ?iria \i Cenicia1. ^ntr!o lucrare cunoscut, consacrat dre"tului com"arat, re'retatul s"ecialist romQn ictor $an _ltescu constata c, dre"tul unei ri sau unei re'iuni este Nn esen un fenomen "rovincial. Pe 8un dre"tate Pascal "utea s s"unS un adevr dincoace de Pirinei devine o eroare dincolo de ei. ^ntr!adevr, ]re'lementarea >uridic ! fenomen Nn cele din urm su8iectiv ! este reGultanta unor anumite nevoi sociale, a unor "resiuni "olitice sau "si+olo'ice, Nn fine a unei anumite mentaliti. K frontier ar8itrar trasat "oate face anumite re'uli o8li'atorii "e un teritoriu \i altele, "oate o"use, "e cel Nnvecinat. Au eDist criterii, uneori nu eDist "osi8iliti de conciliere. Astfel a"ar conflictele de le'i, cu sau fr conflict de suveranitate \i astfel devine necesar dre"tul internaional "rivat]2. ^n continuare, autorul menionat su8liniaG c ]#storia dre"tului arat c Nn toate tim"urile dre"tul a tQn>it ctre universal, a manifestat cu alte cuvinte o as"iraie de a!\i de"\i condiia naional, s"re a deveni un fenomen universal. Ce altceva decQt un astfel de dre"t a fost dre"tul roman, care s!a a"licat unui mare numr de "o"oare nu numai decQt rationae i3'erii ci \i i3'erii rationis, datorit valenelor sale de lo'ic \i ec+itate](. $e\i e"oca modern, caracteriGat "rin formarea statelor naionale, a diminuat acest universa%is3, s!a reu\it totu\i Nn anumite domenii o anumit unifor3i*are, sau c+iar o unificare le'islativ "rintr!o serie de tratate internaionale. Pe "arcursul anilor, studiile de dre"t com"arat s!au deGvoltat, un rol dintre cele mai im"ortante Nn aceast "rivin revenind con'reselor asociaiilor de s"ecialitate care au "romovat cu mult consecven necesitatea com"arrii sistemelor de dre"t. #nteresul dre"tului com"arat este multi"lu. El "oate fi "rivit, desi'ur, ca o ]+tiin)], ori considerat numai ca fiind o sim"l ]te2nic)]. Este un fa"t cert totu\i c dre'tu% co3'arat este 3ai 3u%t decOt o 3etodo%ogie( doarece 'reconi*ea*) a'ro'ierea %egis%aii%or( unificarea internaiona%) a dre'tu%ui( faciliteaG a"licarea dre"tului internaional "rivat, ameliorarea continu a re'lementrilor \i inter"retarea lor Nn s"iritul standardelor >uridice universale.
1 A se vedea AleDandre Kteteli\ano ( EsPuisse dXune t2=orie g=n=ra%e de %a science du droit co3'ar=( Ed.?ire5, Paris, 13,&, "a'.1%, 1,&, 1,1. 2 ictor $an _ltescu, Dre't 'rivat co3'arat, Editura Kscar Print, .ucure\ti, 133%, "a'.11. ( IDide3

<6

Drept Constituional Comparat

Cu "rivire la dre"tul com"arat, autorii de s"ecialitate au enunat numeroase "reri \i o"inii,. 4a5mond ?alleiles considera, de "ild, dre"tul com"arat ca fiind ]un dre"t comun al umanitii civiliGate]. Eduard 0am8ert definea dre"tul com"arat ca fiind o \tiin social care sta8ile\te le'i 'enerale, dar \i ca o form su"erioar a ]artei >uridice]. 0ouis ;osserand considera c dre"tul com"arat, reflectQnd tendinele le'islaiei, re"reGint mi>locul cel mai eficace "entru a a>uta "rocesul le'iferrii. #lustrul nostru com"atriot, "rofesorul 0eontin!;ean Constantinescu, care a scris un remarca8il tratat "rivind dre"tul com"arat, su8linia c ]0a fel ca Nn \tiinele naturale, \i Nn dre"tul com"arat orice "ro8lem "articular este su8ordonat "ro8lemei mari, care este aceea de a Nnele'e \i cu"rinde universul ca "e un Nntre'. ^n \tiina dre"tului com"arat cunoa\terea com"arat a instituiilor >uridice iGolate nu este decQt un "as "e calea cunoa\terii \i Nnele'erii Nntre'uluiS ordinea >uridic mai NntQi, iar a"oi sistemul >uridic res"ectiv]1. $octrinarii italieni :ior'io del ecc+io \i Crancesco Cosentini se refereau la utilitatea com"arrii le'islaiilor Nn vederea realiGrii unui dre't universa%. ^n :ermania, .ern+oeft distin'ea c+iar trei tendine Nn dre"tul com"aratS o tendin etno%ogic), le'at de raseW o tendin istoric) \i o tendin dog3atic). endina etno%ogic), le'at de rase, eD"lic "entru ce "o"oarele avQnd acela\i 'rad de civiliGaie au instituii asemntoare. endina istoric) NnvedereaG de ce este "osi8il, c+iar la acela\i 'rad de civiliGaie, ca evoluiile unor "o"oare s fie diferite )eDem"lu Nn aceast "rivin fiind civiliGaia +indus 8aGat "e caste, care "reGint elemente de s"ecificitate cu totul diferite fa de civiliGaiile indo! euro"ene*. ^n sfQr\it, tendina dog3atic) avea Nn vedere ra"ortarea instituiilor >uridice la mediul social Nn care trie\te fiecare "o"or. K o8servaie "e care dorim s o facem este aceea c studiul dre"tului com"arat s!a deGvoltat Nn mod firesc Nn acele ri care aveau re'imuri \i tradiii democratice. ^n statele totalitare de toate 'enurile sentimentul de suficien \i autar+ia "olitic au Nm"iedicat de multe ori afirmarea unor "reocu"ri de dre"t com"arat. ^n 4omQnia, totu\i, aceste cercetri au eDistat, 8aGQndu!se Nn s"ecial "e iniiativele unor oameni de \tiin 'enero\i, care au contri8uit la formarea unor 'eneraii de s"eciali\ti 8ine "re'tii Nn dre"tul com"arat. Este suficient s amintim aci modul Nn care #nstitutul de Cercetri ;uridice al Academiei 4omQne a facilitat frecventarea de ctre un numr de tineri cercettori ! care aveau s se afirme mai tQrGiu ! a cursurilor \i celorlalte forme de NnvmQnt or'aniGate de Cacultatea #nternaional de $re"t Com"arat de la ?tras8our'. Preocu')ri%e 'rivind dre'tu% co3'arat s&au difereniat( fire+te( Nn funcie de marile domenii ale dre"tului, cercetrile desf\urQndu!se cu "recdere Nn domeniul dre'tu%ui 'rivat. Pentru dre"tul "u8lic, "ro8lema de esen care se "unea era aceea a co3'ar)rii unor instituii 'o%itice( a unor 3ecanis3e de Nnf)'tuire a 'uterii Nn diverse ti'uri de )ri. K asemenea sarcin era, evident, mult mai dificil decQt com"ararea instituiilor de dre"t "rivat, "entru c "unea Nn discuie nu numai ela8orarea unei le'i sau alteia, ci Nns\i reevaluarea unui mod de 'uvernare. Considerm c nu este li"sit de interes s menionm c un om de \tiin de talia lui Ians belsen s!a o"us Nntotdeauna a8solutiGrii diferenei dintre dre"tul "rivat \i dre"tul "u8lic. $u" cum atrta marele savant austriac, ]^nfi\Qnd o"oGiia dintre dre"tul "u8lic \i dre"tul "rivat ca fiind o"oGiia a8solut dintre "utere \i dre"t sau cel "uin dintre "uterea statului \i dre"t, se creaG ideea c Nn domeniul dre"tului "u8lic, mai ales Nn cel al dre"tului constituional \i administrativ ! deose8it de im"ortant din "unct de vedere "olitic ! "rinci"iul >uridic nu ar avea acela\i sens \i aceea\i
, A se vedea "entru deGvoltri, AleDandre Kteteli\ano, o'.cit. , "a'.2&& \i urm. 1 0eontin!;ean Constantinescu, ratat de dre't co3'arat, vol.#, #ntroducere Nn dre"tul com"arat, Editura All,

.ucure\ti, 133%, "a'.22%. <7

Vol. 1

intensitate ca Nn domeniul dre"tului "rivat, considerat Nntr!un fel domeniul "ro"riu!Gis al dre"tului]-. ^n viGiunea sa, ]dre"turile "rivate sunt Nn acela\i sens dre"turi "olitice%. #lustrul 'Qnditor C2ar%es de Secondat( Daron de #ontesPuieu( "rintele se"araiei "uterilor, a fost cel care a su8liniat cu deose8it vi'oare ideea unor cercetri de dre"t com"arat Nn ceea ce "rive\te dre"tul "u8lic. ^n viGiunea sa, dre"tul "u8lic com"arat tre8uia s cu"rind Nn "rimul rQnd un sistem de le'islaii \i instituii com"arate, ca"a8ile s se ada"teGe cerinelor "olitice ale unor diverse forme de 'uvernmQnt. Totodat, dre"tul "u8lic com"arat urma s re"reGinte o doctrin de "olitic \i de dre"t com"arat, Nntemeiat "e o vast cercetare a re'imurilor a"lica8ile Nn "reGent unor diverse ri sau care au fost a"licate Nn diverse e"oci6. Com"ararea constituiilor statelor \i evaluarea acestora tre8uie, desi'ur, s in seama Nn "rimul rQnd de fa"tul c ]instituiile unui "o"or nu au valoare decQt dac ele sunt o"era naional a acestui "o"or, furite Nn focul lu"telor \i al suferinelor Nn slu>8a idealului "e care viaa l!a sdit Nn fiecare naiune]3. Aceste constatri se >ustific Nntru totul \i eD"eriena ela8orrii unui numr eDtrem de mare de constituii demonstreaG cu eviden fa"tul c Nn le'ile fundamentale ale tuturor statelor se re'sesc tradiii, elemente de s"ecificitate, un mod de 'Qndire al fiecrui "o"or, "ermanena unor instituii care \i!au demonstrat utilitatea Nn "ractica "o"orului res"ectiv etc. Cu toate acestea, nu este mai "uin adevrat c ela8orarea constituiilor moderne tre8uie s in seama, Nn s"ecial, tot mai mult de anumite standarde internaionale, de anumite realiGri ale 'Qndirii >uridice, cum ar fi ideea dre"turilor omului, se"araia "uterilor, "luralismul "olitic, li8ertatea consultrii electorale, mecanisme eficiente de 'arantare a dre"turilor \i li8ertilor etc. Aceste standarde se reflect o8li'atoriu Nn re'lementrile constituionale, determinQnd ! evident, Nn forme variate dar res"ectQnd aceast mare orientare de "rinci"iu ! nivelul de deGvoltare "olitic eDistent la un moment dat, ra"ortat la realitile istorice ale fiecrei ri. @n mare s"ecialist romQn Nn filosofia dre"tului, "rofesorul =ircea $>uvara, releva Nn mod ar'umentat c ]Cilosofia >uridic contem"oran este... "e cale de a da dre"tului ca \tiin o nou Nnfi\are, Nntemeindu!l "e de o "arte, "e o mai eDact o8servaiune a fa"telor sociale \i analiGQnd, "e de alt "arte, datele astfel o8inute cu o metod Nntemeiat "e o minuioas critic a cuno\tiinei raionale Nn 'eneral \i a celei >uridice Nn "articular]1&. Com"ararea sistemelor de dre"t re"reGint un instrument eficace Nn aceast "rivin, utilitatea dre"tului com"arat dovedindu!se nu numai su8 as"ect teoretic, al evalurii \i com"arrii unor instituii, dar \i ca mecanism esenial de lucru "entru Nm8untirea unor "revederi le'islative. Pe dre"t cuvQnt, cunoscutul teoretician al $re"tului com"arat 4en $avid s"unea c ]dre"tul com"arat nu re"reGint un domeniu reGervat "entru cQiva >uri\ti care N\i 'sesc interesul lor Nn aceast ramur. Toi >uri\tii sunt c+emai s se intereseGe de dre"tul com"arat, atQt "entru a cunoa\te mai 8ine "ro"riul lor dre"t, cQt \i "entru a aciona Nn vederea ameliorrii lui sau, \i mai mult, "entru a
- Ians belsen, Doctrina 'ur) a dre'tu%ui, Ed.Iumanitas, .ucure\ti, 2&&&, "a'.((-. % IDide3, "a'.((%. 6 Cit. de AleDandre Kteteli\ano, o'.cit. , "a'.1,%. 3 Paul Ae'ulescu, :eor'e AleDianu, ratat de dre't 'uD%ic, vol.#, Editura Casa ecoalelor, .ucure\ti, 13,2,

"a'.2&3. ?emnalm \i o"inia deose8it de >udicioas a "rofesorului #oan AleDandru, care o8serv c ]dre"tul "u8lic are c+iar din o8iectivul su, o ima'ine "ro"rieS se "reocu" de elementele structurale eseniale ale statului. Aceasta Nnseamn, mai mult, c dre"tul "u8lic este determinat Nntr!o msur mai mare decQt alte ramuri de dre"t de factori eDtra!le'ali ce N\i 'sesc rdcinile Nn tradiia istoric, Nn stilul "olitic \i ideolo'iile s"ecifice] )#oan AleDandru, Dre't ad3inistrativ co3'arat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&&, "a'.11*. ^n acela\i sens a se vedea \i Clorin .ucur asilescu, Constituiona%itate +i constituiona%is3, Editura Aaional, .ucure\ti, 1333, "a'.1- \i urm. 1& =ircea $>uvara, /i%osofia Dre'tu%ui. O3agiu 'rofesoru%ui C.R)du%escu&#otru, Nn ]4evista de Cilosofie], vol.U ##, 13(2, "a'.,%1. <5

Drept Constituional Comparat

sta8ili ! de acord cu >uri\tii din rile strine ! re'uli uniforme de conflict sau de fond, sau o armoniGare a unor dre"turi diferite]11. ^n ce "rive\te de%i3itarea dintre dre'tu% co3'arat +i a%te disci'%ine coneGe sau ase3)n)toare, "rofesorul AleDandre Kteteli\ano relev Nn cunoscuta sa lucrare mai multe disci"line sociale, >uridice \i filosofice cu care dre"tul com"arat nu tre8uie confundat. K "rim distincie care urmeaG a fi fcut este aceea Nntre dre'tu% co3'arat +i dre'tu% str)in. EDist numeroase lucrri Nn Gilele noastre care confund dre"tul com"arat cu dre"tul strin, "reGentQnd su8 denumirea de dre"t com"arat lucrri care constituie de fa"t com"endii, "reGentri ale le'islaiei strine. ^n o"inia lui AleDandre Kteteli\ano dre"tul strin nu "oate fi considerat dre"t com"arat deoarece ]studiul dre"tului strin nu urmre\te un sco" \tiinific, ci mai curQnd un sco" de erudiie]12. $re"tul com"arat are un o8iect \i un sco" "ro"riu, constituind o disci"lin \tiinific ce folose\te, desi'ur, elemente ce in de dre"tul strin, dar numai Nn msura Nn care acestea servesc sco"ului com"aratist. Cu deose8it vi'oare aceast idee este relevat de "rofesorul Pierre 0e'rand de la @niversitatea Pant+on!?or8onne, care critic "ractica de a "reGenta dre"t studii com"aratiste sim"le Nncercri de sinteG a dre"tului strin. A\a cum menioneaG "rofesorul 0e'rand, studiile >uridice com"arative au atras un numr mereu Nn cre\tere de >uri\ti, dornici s!\i aro'e merite care nu le a"arin, "entru care "ractica com"araiei se reducea la alinierea, mai mult sau mai "uin st"Qnit, a Nnlnuirilor de sisteme de dre"t "oGitiv, Nn a8sena oricror re"ere teoretice. ^ntr!o asemenea situaie, ]com"aratistul nu face decQt s se dedice unei cercetri alimentare, acea cercetare care +rne\te, cu o valoare nutritiv de altfel cu totul relativ, ca8inetele avocailor, ca \i 8irourile 'uvernamentale. El se transform Nntr!un sim"lu re"etitor al unui dre"t strin )du" cum adesea, fusese mai NntQi un re"etitor al dre"tului su naional* ! ceea ce, "entru ri'oare, ar tre8ui s o8li'e la adu'area '+ilimelelor, fiind vor8a Nn acest caG de un Ycom"aratistZ]. ?"ecialistul franceG atra'e atenia asu"ra fa"tului c revistele s"ecialiGate, iar acum li8rriile, sunt Nnesate de aceste "anorame Gise Ycom"arativeZ care, Nn cQteva "ara'rafe sau ca"itole, c+estionare sau ta8ele, creioneaG "entru cititorul 'r8it survoluri ale unui e\antion de elemente inQnd de dre"tul "oGitiv, ]acumulQnd fra'mente a\a cum unii colecioneaG fluturi]. ^n asemenea condiii, ]cum s nu se ridice cercettorii care in la inte'ritatea intelectual a "roiectului com"arativ Nm"otriva toleranei, "e care o 'sesc cu totul re'reta8il, de care continu s se arate ca"a8il comunitatea universitar fa de ni\te eDerciii care duc la secarea com"araiei \i care, Nn fond, nu "ot "retinde c in de com"araie decQt "rin intermediul unui titlu uGur"atf]1(. K a doua distincie ce urmeaG s fie fcut este aceea Nntre dre'tu% co3'arat +i dre'tu% naiona% a'rofundat +i co3'arat. ^n "ro'ramele multor faculti de dre"t eDist cursuri de dre"t a"rofundat civil, comercial, constituional etc., care Nn mod inevita8il folosesc eDem"le \i analiGe din dre"tul com"arat, desi'ur, Nn sco"ul unei mai 8une Nnele'eri a instituiilor naionale "ro"rii. ^n o"inia cunoscutului com"aratist "rofesor Eduard 0am8ert, dre"tul civil com"arat nu este, de "ild, decQt ]un instrument de educaie >uridic]. ^n asemenea condiii, com"araia le'islaiilor strine urmeaG a fi considerat numai ca ]un mi>loc de a Nntineri \i de a insufla mai mult vivacitate studiilor de dre"t civil franceG]. $u" cum se cunoa\te, Nn Crana ideea inter"retrii le'islaiei "utea fi considerat ca Nncetenit de foarte mult tim". ?tu"efiat de comentariile numeroase "e care >uri\tii le ela8orau "e mar'inea Codului su civil din 16&,, Aa"oleon a rostit cele8rele cuvinteS ]3on Code est 'erdu] )]Codul meu este "ierdut]*. ^n "ofida acestei o"inii de autoritate, comentariile >uridice au continuat
11 4en $avid, C.;auffret!?"inosi, Les grands sHstE3es de droit conte3'orain, $alloG, Paris, 1332, "a'.3. 12 AleDandre Kteteli\ano, o'.cit. , "a'.11&. 1( Pierre 0e'rand, Dre'tu% co3'arat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.12.

9:

Vol. 1

\i elementele de dre"t com"arat au servit ca un serios ar'ument de evaluare \i de analiG a "ro"riului sistem >uridic. ^n o"inia "rofesorului Eduard 0am8ert, "e care l!am menionat, com"ararea le'islaiilor strine ]nu tre8uia s fie "reGentat decQt cu titlu accesoriu \i numai Nn msura Nn care ea ar fi fost de natur s "rocure auditoriului o cunoa\tere mai "recis \i mai com"let a dre"tului nostru naional]. 0a rQndul su, AleDandre Kteteli\ano relev c studiul a"rofundat \i com"arat al dre"tului naional "ermite evidenierea unor diver'ene sau lacune ale dre"tului naional sau, dim"otriv, "reGentarea su"erioritii "ro"riului sistem de dre"t fa de alte sisteme de dre"t strine. C+iar Nntr!o asemenea situaie Nns, cunoa\terea dre"tului com"arat este deose8it de util, deoarece contri8uie la o mai 8un cunoa\tere a instituiilor naionale \i ]de a avea Nn vedere Nn cuno\tin de cauG toate "osi8ilitile a"licrii lor "ractice]1,. K alt distincie ce tre8uie fcut este aceea Nntre dre'tu% co3'arat +i 'o%itica %egis%ativ) sau 'o%itica Quridic). Politica le'islativ este o noiune NntQlnit Nn s"ecial Nn literatura >uridic 'erman, dar \i Nn cea franceG, \i are Nn vedere un "rocedeu folosit de le'iuitor, dar \i de doctrin, "entru a ada"ta le'ile eDistente la cerinele sociale Nntr!o continu transformare. Eduard 0am8ert remarc, Nn acest sens, c s"re deose8ire de le'iuitor, com"aratistul nu face o "olitic >uridic, ci el ofer acesteia elemente de mare utilitate, desi'ur, "entru ela8orarea \i direcionarea "oliticii >uridice. AleDandre Kteteli\ano o8serv, Nn aceea\i ordine de idei, c "olitica >uridic este ]"rocedeul folosit fie de le'iuitor, fie de >udector, fie de doctrinar, "entru a desco"eri as"ectele s"ecifice ale re'ulii de dre"t determinate Nn "arte de factorul social]11. ?e "oate estima, deci, conform "unctului de vedere acce"tat de toi autorii de s"ecialitate, c dre"tul com"arat serve\te "olitica >uridic, fr a se confunda cu ea. Politica >uridic are dre"t sco" determinarea "unctelor diferite Nntre as"ectele unei instituii, Nn tim" ce dre"tul com"arat are dre"t sco" "rinci"al eDact contrariul, adic de a evidenia "unctele asemntoare "e care le "reGint aceea\i instituie Nn diverse le'islaii1-. K alt distincie urmeaG a fi fcut Nntre dre'tu% co3'arat +i istoria co3'arativ) a instituii%or Quridice a%e 'o'oare%or. Potrivit o"iniei autorilor de s"ecialitate, "rin istoria com"arativ a instituiilor se Nnele'e acea disci"lin "otrivit creia sunt studiate instituiile >uridice a\a cum ele au evoluat Nn toate tim"urile \i la toate "o"oarele, "entru a "utea sta8ili le'ile "otrivit crora aceste instituii a"ar, se deGvolt \i dis"ar \i, desi'ur, le'ile care re'lementeaG aceste instituii. ?"re deose8ire de dre"tul com"arat, istoria com"arativ se ocu" de toate instituiileW dre"tul com"arat le studiaG numai Nn conteDtul actualitii \i numai la acele "o"oare fa de care sistemele de dre"t "reGint o anumit identitate sau asemnare a civiliGaiilor. $ac istoria com"arativ are ca sco" s determine le'ile du" care instituiile a"ar, se transform sau dis"ar, sco"ul dre"tului com"arat este cu totul altul \i anume acela ]de a 'si forma cea mai "ro"ice a unei instituii >uridice care reGult din studiul diverselor le'islaii actuale]1%.
1, Tudor $r'anu ( Introducere Nn teoria +i 'ractica statu%ui de dre't( "a'.((W 0iliana =i+u, Des're '%ura%is3 Nn "3erica( Editura enciclo"edic, .ucure\ti, 133%, "a'.-&. 11 Cristian #onescu, o'.cit.( "a'.1(3W P+ili""e Ardant, o'.cit.( "a'.,(&W C+arles $e88asc+, ;ac/ues .ourdon, ;ean! =arie Pontier, ;ean!Claude 4icci, Droit constitutionne% et institutions 'o%itiPues( ,e dition, Ed.Economica, Paris, 2&&1, "a'.,31. 1- #on $eleanu ( o'.cit.( ".11W ?er'iu Tma\, o'.cit.( loc.cit. 1% Tudor $r'anu ( 0nce'uturi%e +i de*vo%tarea regi3u%ui 'ar%a3entar Nn Ro3Onia 'On) Nn ?5?;( Editura $acia, Clu>!Aa"oca, 1331, "a'.-.

9?

Drept Constituional Comparat

K alt distincie ce urmeaG a fi o"erat este aceea Nntre dre'tu% co3'arat +i socio%ogie. Potrivit o"iniei cunoscutului "rofesor franceG 4a5mond ?ale5lles, o8iectul sociolo'iei este ]a cuta \i a studia le'ile care duc la constituirea, deGvoltarea \i Nntr!o manier 'eneral la viaa or'aniGat a societilor]16. 4eGult, deci, c sociolo'ia se ocu" de toate le'ile care re'lementeaG viaa unei societi \i nu numai de fenomenul >uridic. Cunoscutul "rofesor franceG, "artici"ant la "rimul Con'res de dre"t com"arat din 13&&, Nnele'ea c+iar, "entru a "une Nn eviden diferenele care eDist Nntre dre"tul com"arat \i sociolo'ie, s utiliGeGe dou eD"resii, tocmai s"re a "une Nn lumin diferena dintre cele dou \tiine. 4eferindu!se la sociolo'ie, el folosea eD"resia %e devenir socia% )devenirea social*, iar cu "rivire la dre"tul com"arat ! eD"resia %e devoir socia% )]datoria social]*. $u" cum arta Nn cele8rul ra"ort "reGentat la Con'res, ]aceast datorie social tre8uie s in cont, fr Nndoial, de reGultatele \i de consecinele sociolo'ieiW dar ea tre8uie s se ada"teGe Nn e'al msur conce"iilor dominante Nn materie de >ustiieW ea tre8uie s se ins"ire, Nn sfQr\it, \i din realitile economice]13. 0a cele de mai sus se adau' \i ideea c sociolo'ia Nncearc s sta8ileasc anumite ti"uri a8stracte \i le'tura cauGal ce eDist Nntre asemenea ti"uri a8stracte, determinQnd le'i 'enerale ale evoluiei tuturor fenomenelor sociale, "e cQnd dre"tul com"arat dore\te s sta8ileasc numai as"ecte de natura unei instituii >uridice sau tendinele comune care Ni >ustific "reGena \i utilitatea Nn le'islaiile unor "o"oare Nntre care eDist o identitate sau o asemnare de civiliGaii. ^n sfQr\it, o ultim delimitare urmeaG a fi fcut Nntre dre'tu% co3'arat +i fi%osofia dre'tu%ui. $u" cum este Nndeo8\te admis, filosofia dre"tului ca \i, Nn 'eneral, orice filosofie, caut s "trund Nn natura intim a fenomenului >uridic "entru a sta8ili care este ori'inea fenomenului, care este cauGa sa iniial \i care sunt ra"orturile Nntre aceste fenomene \i alte fenomene ale vieii umane sau c+iar ale vieii Nn 'eneral. $re"tul com"arat nu se "oate li"si de cercetrile "e care le ofer filosofia dre"tului, deoarece "entru a "utea sta8ili care este cea mai 8un form a unei instituii >uridice, tre8uie s in seama de Nm"re>urarea dac aceast instituie cores"unde ideatic a ceea ce oamenii doresc, cu alte cuvinte dac instituia Nn cauG concord cu as"iraiile lor. Aceast idee a fost verificat foarte mult Nn "ractic Nn ultimele decenii, cQnd afirmarea fr "recedent a teoriilor "rivind dre"turile omului a determinat ! \i "e "lan statal ! ada"tarea tot mai "uternic a formelor de 'uvernare la eDi'enele \i dorinele individului, ale crui revendicri au devenit "rimordiale, astGi, "entru orice sistem "olitic. Au NntQm"ltor ma>oritatea constituiilor lumii Nnscriu dre"turile \i li8ertile cetene\ti du" "rinci"iile 'enerale, Nnainte c+iar de a fundamenta rolul autoritilor statului \i de a "reciGa atri8uiile acestora. ^n o"inia cunoscutului teoretician al filosofiei dre"tului, "rofesorul italian :ior'io del ecc+io, dre"tul com"arat ar tre8ui s devin o adevarat \tiin a dre"tului universal com"arat, "rin intermedsiul cruia ar urma s fie identificate elemente >uridice de o valoare 'eneral, a"lica8ile "entru Nntrea'a umanitate. $ar c+iar :ior'io del ecc+io recunoa\te c un asemenea dre"t universal com"arat ar re"reGenta o \tiin diferit de filosofia dre"tului "ro"riu Gis, el 'sind Nn aceasta din urm numai "rinci"iile fundamentale "e 8aGa crora ar urma \i ar tre8ui s ela8oreGe anumite constatri. #m"ortana filosofiei dre"tului este relevat, de altfel, de numero\i teoreticieni. :.Cornil a"reciaG, de "ild, filosofia dre"tului ca fiind un ]summum] s"re care ar tre8ui s tind dre"tul
16 Tudor $r'anu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice( vol.#, "a'.2%(W #on $eleanu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice. ratat, vol.#, "a'.1-%W :enoveva ra8ie, o'.cit.( "a'.113. 13 =aurice $uver'er, Institutions 'o%itiPues et droit constitutionne%( vol.#, ed.##!a, Paris, "a'.1%,W Tudor $r'anu ( Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice( vol.#, "a'.2%,.

9@

Vol. 1

com"arat. ]^n definitiv, arat el, Nntotdeauna filosofia dre"tului este cea care tre8uie s conduc com"aratismul].

I.@. #etodo%ogia cercet)rii co3'aratiste


Este Nn deo8\te cunoscut fa"tul c metoda com"aratist este una dintre metodele eseniale de inter"retare a disci"linelor >uridice. =etoda com"aratist NnsumeaG o8servarea fenomenelor Nn s"aiu \i tim", identificQnd re'ulile de dre"t care se im"un "rin analiGa fa"telor. Teoria 'eneral a dre"tului a acordat un loc cuvenit metodei com"aratiste ca metod 'eneral de inter"retare a fenomenelor >uridice, "rin ra"ortarea lor la realitile vieii economice \i sociale, la dinamica relaiilor dintre state, la dimensiunile noi "e care tre8uie s le do8Qndeasc re'lementrile >uridice "rin ra"ortarea lor "e de o "arte la Nntre'ul sistem de dre"t, iar "e de alt "arte la modul Nn care instituiile similare sunt "rote>ate de sistemele de dre"t \i de "ractica altor state. $ac eDistena unei metode com"aratiste Nn 'eneral, Nn ceea ce "rive\te \tiina dre"tului, este un fa"t asu"ra cruia nu mai este nevoie s insistm, Nn sc+im8 Nn ceea ce "rive\te metodolo'ia dre"tului com"arat se ridic im"ortante "ro8leme teoretice. Asemenea "ro8leme au fost relevate de autorii de s"ecialitate, care s!au ocu"at Nn s"ecial de dre"tul "rivat, dar ele "reGint, fr Nndoial, o im"ortan incontesta8il \i atunci cQnd este vor8a de re'lementrile ce in de dre"tul "u8lic. #etodo%ogia re"reGint, Nn dre"tul com"arat, totalitatea mi>loacelor "e care tre8uie s le identifice omul de \tiin, s"ecialistul, "entru a "utea determina cu eDactitate "osi8ilitatea ameliorrii "ro"riilor instituii >uridice, a determinrii direciei evoluiei acestora, "ro"unQnd Nn consecin soluii o"time factorilor de deciGie, le'ate de ridicarea calitii re'lementrilor >uridice Nntr!un domeniu sau altul. ^n remarca8ila sa lucrare ! "e care am citat!o de>a !, "rofesorul Kteteli\ano Nnfi\eaG diferite conce"ii cu "rivire la metodolo'ia dre"tului com"arat. ^ntr!o "rim acce"ie, enunat la Nnce"utul secolului trecut de "rofesorul ;.bo+ler, dre"tul com"arat ar tre8ui s se a"ro"ie de studiul le'islaiei com"arate \i al sociolo'iei. ^n o"inia autorului menionat, fiecare >urist ]conservQndu!\i sentimentul "ro"riei naionaliti se simte, Nn acela\i tim", cetean al umanitii \i conce"e Nn eul su "ulsaiile comune ale tuturor "o"oarelor]2&. Profesorul bo+ler a enunat, la tim"ul res"ectiv, cQteva regu%i de co3'araie( dintre care unele \i!au "strat actualitatea "Qn astGi. Aceste re'uli suntS com"araia tre8uie s fie fcut numai Nntre instituii a"arinQnd unor "o"oare aflate Nn acela\i stadiu de deGvoltareW tre8uie fcut o distincie Nntre ceea ce este esenial \i ceea ce este accidental sau secundar, fr a se "ierde din vedere datele esenialeW tre8uie s eD"licm din "unct de vedere istoric identitatea unor instituii la "o"oare a"arinQnd unor stadii de civiliGaie diferiteW nu tre8uie ne'li>at rolul marilor "ersonalitiW tre8uie inut seama de dre"tul strin "entru a eD"lica anumite fenomene >uridice. ^n le'tur cu acest ultim as"ect, "rofesorul bo+ler o8serv c "enetrarea dre"tului strin "oate fi im"us "e cale "olitic de "o"oare Nnvin'toareW ea "oate fi fcut "e cale reli'ioas, dar \i "e calea unor relaii determinate de via, de sc+m8rile economice \i culturale care faciliteaG introducerea Nntr!o ar a unor forme >uridice care eDist Nn alte ri. ^n conce"ia "rofesorului bo+ler se im"un, Nn consecin, cQteva regu%i de 3etod), rece"tarea unei instituii strine nu tre8uie s se "roduc din eDteriorW rece"tarea tre8uie s in seama de starea 'eneral a unei riW c+iar Nn caGul ada"trii unor instituii strine, acestea tre8uie ra"ortate la necesitile s"eciale ale rii Nn cauGW s ne ferim ca "rin rece"tarea unor instituii strine s "ericlitm relaiile internaionale fra a com"romite Nns interese naionale.
2& AleDandre Kteteli\ano, o'.cit. , "a'.(2(.

98

Drept Constituional Comparat

K alt idee im"ortant enunat de bo+ler este \i aceea c rece"tarea instituiilor strine nu tre8uie s estom"eGe, s "un Nn um8r dre"tul naional. ^n sfQr\it, Nn o"inia sa, nu tre8uie eDa'erat "unctul de vedere naional \i refuGat orice fel de "trundere a influenelor dre"tului strin, deoarece este nevoie de a "stra relaii 8une \i eficiente Nntre "o"oare, Nntre toate formele de civiliGaie. ^n conce"ia cunoscutului com"aratist "rofesorul Eduard 0am8ert, 3etode%e co3'aratiste treDuie difereniate( du" cum dre"tul com"arat este conce"ut ca o \tiin a istoriei com"arative a le'islaiilor, sau dac el este "rivit ca o \tiin ce tre8uie s sta8ileasc as"ectele comune ale diverselor instituii >uridice. ^n "rima i"oteG, metodele de cercetare tre8uie s ai8 Nn vedere Nn s"ecial sta8ilirea unor le'iti 'enerale, Nn tim" ce Nn ceea ce "rive\te al doilea as"ect tre8uie o8servat Nn s"ecial stadiul unor instituii >uridice actuale Nn sco"ul determinrii unor concluGii "ractice. Preocu"Qndu!se de a identifica metodele 'eneral a"lica8ile Nn \tiina dre"tului com"arat, "rofesorul Kteteli\ano distin'e metoda isoric, metoda com"arativ, "recum \i metode s"eciale ale \tiinei dre"tului a"licate la dre"tul com"arat. 4elevQnd im"ortana metodei istorice, s"ecialistul romQn arta c aceasta ne "ermite s cunoa\tem ]care a fost fundamentul unei instituii, s \tim dac acest fundament s!a sc+im8at sau dac, din contra, a Nncetat s eDiste]21. ^n ceea ce "rive\te metoda com"aratist, el relev c aceast metod fundamental "entru dre"tul com"arat include o8servarea eD"erienei \i inducia, com"letate "rintr!o alt metod 'eneral a \tiinelor ! deducia. 4eferindu!se la mecanismul metodei com"arative Nn dre"tul com"arat, el releva c "rin aceasta sunt studiate mai NntQi instituiile de dre"t, a\a cum sunt re'lementate ele de coduri \i le'i, a"oi instituia >uridic Nn >uris"ruden \i doctrin, "entru ca de a8ia a"oi s fie sta8ilite "uncte de asemnare \i de diferen Nntre instituia studiat Nn diverse sisteme le'islative. CQt "rive\te celelalte metode uGitate Nn \tiina dre"tului ! 3etoda ana%ogiei( 3etoda contradiciei( 3etoda s'iritu%ui %egiuitoru%ui ! toate acestea N\i "streaG, fire\te, im"ortana Nn \tiina dre"tului com"arat, fr a "utea Nns s diminueGe rolul "rimordial "e care Nl "reGint metoda istoric \i metoda com"arativ. 4e'retatul "rofesor romQn ictor $an _ltescu, dis"rut "rematur, Nntr!o lucrare de referin consacrat dre"tului com"arat, identifica cele "atru re'uli ale com"araiei, sintetiGQnd o"iniile \i "unctele de vedere eD"rimate de mari s"eciali\ti ai dre"tului com"arat. Astfel, Nn lucrarea ]$re"t "rivat com"arat], ictor $an _ltescu enun urmtoarele 'atru regu%i a%e co3'araiei, tre8uie com"arat numai ce este com"ara8ilW Nn anumite Nm"re>urri "oate fi util c+iar \i o com"araie afirmativ Nntre dou instituii reflectQnd esene contradictoriiW cercetarea unei instituii tre8uie fcut luQnd Nn considerare Nntrea'a amena>are a iGvoarelor de dre"t dintr!un anumit sistem >uridic \i Nn a"recierea termenului de com"arat tre8uie s se in seama nu numai de sensul avut iniial, ci \i de sensurile do8Qndite ulterior de o norm de dre"t Nn "rocesul de a"licare. ^ncercQnd s a"licm aceste re'uli la dre"tul constituional com"arat vom "utea arta c studiul diferitelor instituii "rinci"ale ale statului, al unor instituii de dre"t constituional s"ecific cum ar fi mecanismul electoral, re'lementarea dre"turilor \i li8ertilor, mecanismele "rin care acestea se realiGeaG, controlul constituionalitii etc., se NncadreaG ! credem noi ! cQt se "oate de 8ine Nn aceste re'uli. A\a, de "ild, referindu!ne la "rima re'ul, a com"ati8ilitii, vom semnala c Nncercrile de "erfecionare a re'lementrilor constituionale Nn orice ar tre8uie s in seama Nn cel mai Nnalt 'rad de valorile democratice, de eD"eriena rilor celor mai Nnaintate din "unctul de vedere al evoluiei dre"tului constituional.

21 IDide3, "a'.((1.

9<

Vol. 1

Este cert c "ractica constituional a statelor a evoluat foarte mult Nn ultimele decenii, diverse instituii >uridice au c"tat sensuri \i semnificaii noi dar, totodat, ele au 'sit \i forme inedite, necunoscute Nn trecut, de manifestare \i de afirmare. Prin urmare, com"araia Nn dre"tul constituional tre8uie s in seama, inevita8il, de aceste re'uli, ra"ortQndu!le Nns la realitile s"ecifice "e care le ofer ra"orturile de dre"t "u8lic care, Nn anumite situaii "reGint ! du" cum se \tie ! "articulariti ce le deose8esc radical de cele din dre"tul "rivat. ^n le'tur cu "rocesul metodolo'ic, Nn aceea\i lucrare a "rofesorului ictor $an _ltescu se face referire la cunoscuta teorie a lui .bna"", le'at de determinarea a\a numitului tertiu3 co3'arationis. ^n teoria lui bna"", com"araia reclam trei termeni lo'ici \i anumeS a* co3'aratu3W 8* co3'arandu3W c* tertiu3 co3'arationis. Co3'aratu3 este de o8icei le'islaia sau ordinea >uridic a com"aratistului. Co3'arandu3 este un alt sistem >uridic naional sau eventual sistemele >uridice ale mai multor state. Cel de al treilea element al com"araiei, ]tertiu3 co3'arationis], este mult mai com"leD, deoarece a\a cum o8serva remarca8ilul >urist romQn Eolanda Eminescu, el nu este un element ]final], ci unul "reala8il com"araiei, el fiind ales iar nu dedus. ^n o"inia lui .bna"", tertiu3 co3'arationis re"reGint noiuni mai 'enerale decQt co3'aratu3 \i co3'arandu3, el fiind o sinta'm care Nn'lo8eaG atQt "e "rima, cQt \i "e cel de al doilea. Ale'erea acestei noiuni a devenit, Nn "reGent, c+eia efecturii cu succes a com"araiei, determinarea lui tertiu3 co3'arationis readucQnd Nn discuie "ro8lema eDistenei unor noiuni 'enerale Nn dre"t, "ro8lem care a "reocu"at la un moment dat cu mult asiduitate \tiina >uridic din diferite state. $u" cum o8serv ictor $an _ltescu, ]"entru a "utea efectua com"araia tre8uie s admitem c "entru astfel de noiuni 'enerale eDist un dat o8iectiv \i tocmai dre"tul com"arat furniGeaG cea mai 8un dovad Nn acest sens]22. ^n situaia Nn care 'radul de 'eneralitate este relevant, ale'erea Nntinderii lui tertiu3 co3'arationis va fi Nn determinat de interesul care 'enereaG com"araia. ^n consecin, va tre8ui s se fac o distincie Nntre ]3acro co3'araie], dac tertiu3 co3'arationis se situeaG la nivelul unei instituii sau "oate al unui ca"itol al unei disci"line, \i ]3icro co3'araie], dac el se situeaG la nivelul unor re'lementri >uridice concrete. ictor $an _ltescu mai face o o8servaie interesant Nn lucrarea sa la care ne!am referit, \i anume aceea c tertiu3 co3'arationis de\i se "reGint su8 o Nnfi\are >uridic, va fi re"reGentat alte ori de valoarea "olitic, economic sau social creia Ni dau eD"resie termenii su"u\i com"araiei. 4eferindu!ne la dre"tul constituional, credem c desemnarea lui tertiu3 co3'arationis ar "utea avea Nn vedere instituii concrete, cum ar fi controlul constituionalitii le'ilor, mecanismul electoral, modalitile de reviGuire a Constituiei etc., dar \i elemente cu un caracter incontesta8il mult mai 'eneral, cum ar fi democratismul )sau li"sa de democratism* unui anumit sistem de or'aniGare "olitic, modul Nn care statele N\i Nnsu\esc valorile internaionale "rivind dre"turile omului, Nnf"tuirea nediscriminrii \i e'alitii Nntre cetenii unei ri, racordarea unui sistem constituional la marile "revederi a"lica8ile Nn ordinea >uridic naional \i, desi'ur, multe atQtea altele.

I.8. Interesu% 'ractic. /uncii%e dre'tu%ui co3'arat


?tudierea dre"tului com"arat "reGint un incontesta8il interes "ractic, deoarece ! a\a cum s!a vGut Nn cele ce "reced ! el contri8uie la cunoa\terea sistemelor >uridice a"lica8ile Nn diverse state ale
22

ictor $an _ltescu, o'.cit., "a'.3,. 99

Drept Constituional Comparat

lumii dar, \i la des"rinderea unor standarde 'eneral acce"tate, a unor concluGii de natur s faciliteGe "erfecionarea "ro"riilor le'islaii naionale. Autorii de s"ecialitate au acordat, de aceea, un im"ortant s"aiu Nn cercetrile lor, "ro8lemei funciilor dre"tului com"arat. Profesorul AleDandre Kteteli\anu aminte\te, de "ild, funcia dre"tului com"arat de a contri8ui la unificarea internaional a dre"tului, funcia relativ la unificarea le'islativ intern, funcia Nn materie de dre"t internaional "rivat, funcia Nn materia inter"retrii dre"tului eDistent. ictor $an _ltescu, Nn lucrarea citat, ofer o alt clasificare a funciilor dre"tului com"arat \i anumeS a* funcia de cunoa\tere a dre"tului naionalW 8* funcia normativW c* funcia \tiinificW d* funcia de a contri8ui la unificarea le'islaiilor. $u" cum su8liniaG autorul romQn, ]fiecare dintre acestea le'itimeaG una din faetele "racticrii dre"tului com"arat, ale metodei com"arative, \i NnvedereaG interesul multi"lu "e care Nl re"reGint acesta]2(. Pri3a funcie a dre'tu%ui co3'arat( aceea de a cunoa+te 'ro'riu% dre't, este deose8it de im"ortant, deoarece "rin com"arare dre"tul naional este relativiGat, fiind com"arat cu alte sisteme de dre"t, o"eraiune care Ni "ermite fie s scoat Nn eviden avanta>ul "ro"riilor re'lementri, fie s con\tientiGeGe le'iuitorul Nn le'tur cu anumite lacune sau deficiene care tre8uie, fire\te, remediate. ]^ntr!adevr, scrie 0eontin!;ean Constantinesco, com"ararea Nn'duie nu numai s se "trund Nn mod con\tient Nntr!o alt lume >uridic, ci \i s se ia o anumit distan fa de "ro"ria ordine de dre"t, care a"are Nntr!o alt lumin. Asta "ermite, mai NntQi, s se desco"ere Nn "ro"ria ordine >uridic as"ecte noi, caliti \i defecte care "Qn atunci rmseser ascunse. Com"ararea "oate s scoat la iveal c, de eDem"lu, unele elemente ce caracteriGeaG instituii >uridice naionale au Nn realitate o im"ortan mai limitat decQt le!o acord >uri\tii naionaliW se "oate desco"eri c o instituie >uridic ce era considerat indis"ensa8il, NntrucQt ddea un rs"uns necesar unor "ro8leme "ermanente, nu este Nn realitate decQt reGultatul unui accident sau unei NntQm"lri. Com"ararea "oate deGvlui fa"tul c alte ordini >uridice reGolv aceea\i "ro8lem "rin instituii mai a"ro"iate sau mai sim"le. Ea "oate arta de ce \i cum unele instituii naionale sunt de"\ite sau desuete...]2,. ;uri\tii formai la \coala aceluia\i sistem >uridic au de cele mai multe ori tendina de a considera soluiile acestuia ca sin'urele "osi8ile \i lo'ice, conferindu!le "rin aceasta o valoare a8solut. =etoda com"aratist "oate s infirme aceast o"tic, demonstrQnd c eDist \i alte soluii, care "ot fi mai lo'ice sau mai eficiente decQt cele ado"tate de le'iuitorul naional. AleDandru Kteteli\anu, ocu"Qndu!se de aceast "ro8lem, susine c dre"tul com"arat ar fi util din acest "unct de vedere, Nn trei situaiiS a* cQnd o instituie >uridic eDist Nn mai multe ri, avQnd aceea\i ori'ineW 8* cQnd instituia, c+iar dac are o ori'ine diferit, se "reGint su8 acela\i as"ect sau su8 as"ecte asemntoareW c* cQnd instituia, de\i nu este nici identic, nici analoa', se 8aGeaG "e acelea\i "rinci"ii fundamentale21. ^n ceea ce "rive\te dre"tul constituional, un eDem"lu Nndeo8\te cunoscut este acela al controlului de constituionalitate. Ela8orQnd Constituia actual a 4omQniei din 1331, autorii acesteia au con\tientiGat fa"tul c asi'urarea controlului de constituionalitate nu se "oate face numai "rin acordarea unor com"etene de acest 'en factorului "olitic, ci "rin crearea unui or'an s"ecial, a unei >urisdicii constituionale. K"tQnd Nntre cele dou modele, modelul >udiciar american \i modelul Consiliului Constituional franceG, autorii Constituiei au considerat "refera8il ado"tarea sistemului unei Curi Constituionale avQnd im"ortante "rero'ative Nn domeniul controlului constituionalitii, "ractic urmat de altfel de ma>oritatea statelor euro"ene.
2( IDide3, "a'.,(. 2, 0eontin!;ean Constantinesco, o'.cit. , vol.##, "a'.(11!(12. 21 veGi Nn ictor $an _ltescu, o'.cit. , "a'.,1.

9;

Vol. 1

^n le'tur cu funcia nor3ativ), se acce"t ideea c dre"tul com"arat are o Nnsemntate deose8it \i Nn "erfecionarea le'islaiilor naionale. A\a cum s!a artat la Nnce"utul "reGentului ca"itol, ela8orarea unora din marile le'iuiri ale tim"ului a fost facilitat de cunoa\terea le'islaiilor strine, de unde le'iuitorii au des"rins adesea im"ortante surse de ins"iraie. Colosirea metodei com"arative "ermite de foarte multe ori identificarea unor elemente ce "ot fi "reluate fr a "une Nn discuie esena sistemului de dre"t al unei anumite ri, s"ecificitatea sa \i realitile naionale "e care le re"reGint. $u" cum Nn mod cQt se "oate de corect remarc ictor $an _ltescu, ]^n realitate, funcia normativ tre8uie Nneleas numai Nn sensul de surs de ins"iraie. Au "oate fi vor8a desi'ur de o a"licare direct a normei strine. C+iar Nn dre"tul internaional "rivat, atunci cQnd norma de conflict indic a"licarea le'ii strine, aceasta nu se a"lic Nn temeiul suveranitii statului la dre"tul cruia se face trimitere. ?e consider Nn mod unanim c aceast norm este des"rins din dre"tul statului res"ectiv \i c este nostrificat fiind a"lica8il ca le'e naional Nn temeiul normei de trimitere care face "arte din dre"tul naional. Conflictului "osi8il de suveranitate Ni face loc un sim"lu "rocedeu de trimitere, frecvent Nn te+nica le'islativ]2-. /uncia +tiinific) este ilustrat de "reGena disci"linei dre"tului com"arat Nn "ro'ramele unor instituii de NnvmQnt \i Nn cadrul "reocu"rilor "e care le desf\oar diverse societi avQnd ca "rinci"al o8iect de "reocu"are dre"tul com"arat. 4emarca8ilele studii de dre"t com"arat, manualele \i tratatele Nntocmite de s"eciali\ti de "resti'iu, "rintre care la loc de frunte se situeaG com"atrioii no\tri AleDandre Kteteli\ano,0eontin! ;ean Constantinescu \i, mai recent, ictor $an _ltescu, au avut ! \i au ! un rol esenial Nn "erfecionarea "rocesului le'islativ, deoarece identific le'iti vala8ile Nn mai multe sisteme de dre"t, tendine ale evoluiei dre"tului, factori care faciliteaG afirmarea unor instituii sau dis"ariia lor. Cercetrile com"arative au, a\a dar, o im"ortant valoare teoretic, "rin aceasta Nnele'Qnd Nntrea'a orientare a dre"tului Nn anumite domenii sau modalitile "ractice "rin care normele de dre"t sunt a"licate. 4eferindu!ne la dre'tu% 'uD%ic, considerm necesar s "reciGm c, Nn "ofida s"ecificitii acestui dre"t, or'anic le'at de anumite realiti, de structura statului \i de suveranitatea de stat, interesul cercetrilor de dre"t com"arat este la fel de im"ortant \i se manifest cu aceea\i eviden. AleDandre Kteteli\ano citeaG o cunoscut controvers Nntre doi emineni s"eciali\ti franceGi, la Nnce"utul secolului trecut, res"ectiv "rofesorul =aurice $eslandres de la Cacultatea din $i>on \i Celicien 0arnaude, de la Cacultatea din Paris. ^n o"inia "rofesorului $eslandres, Nn domeniul dre"tului "u8lic s"ecificul fiecrui "o"or este mai accentuat decQt Nn dre"tul "rivat, astfel NncQt unificarea instituiilor >uridice de dre"t "u8lic se realiGeaG mai 'reu sau nu se realiGeaG deloc. Pe de alt "arte, el arat c Nn domeniul dre"tului "u8lic, la "rocesul de creare a dre"tului "artici" de fa"t Nntre'ul "o"or, care N\i eD"rim voina "rin instituiile constituionale. $eslandres adau' la acestea c Nn realitate este foarte 'reu s cuno\ti "e de"lin un re'im "olitic al unei ri strine. ^n o"inia "rofesorului 0arnaud, dre"tul com"arat Nnde"line\te un rol im"ortant atQt Nn ceea ce "rive\te doctrina dre"tului "u8lic cQt \i a celui "rivat, facilitQnd inter"retarea dre"tului "u8lic eDistent, dar \i "erfecionarea le'islaiei referitoare la instituiile "u8lice. ?intetiGQnd ar'umentele \i contraar'umentele celor doi >uri\ti ai secolului trecut, AleDandre Kteteli\ano conc+ide c dre"tul com"arat este o \tiin inde"endent, avQnd un o8iect "ro"riu \i o

2- IDide3, "a'.,%!,6.

96

Drept Constituional Comparat

metodolo'ie \tiinific orientate Nntotdeauna Nn sco"ul determinrii formei unitare a unei instituii sau a identificrii tendinelor s"re care aceasta se Nndrea"t2%. Acce"tQnd "unctul de vedere al "rofesorului 0arnaud, AleDandre Kteteli\ano d eDem"lul dre"tului administrativ franceG, domeniu Nn care re'lementrile din dre"tul com"arat au adus o im"ortant contri8uie. Profesorul #oan AleDandru constat c statele mem8re ale @niunii Euro"ene sunt toate, mai mult sau mai "uin, ri cu o deGvoltare industrial foarte ridicat, ale cror administraii naionale au Nn fa acelea\i "ro8leme eseniale. ]^n toat Euro"a sarcinile ur'ente ale dre"tului administrativ modern sunt "e "rimul "lan, fie Nn domeniul YconstrucieiZ le'ilor, controlul "lanificrii \i deGvoltrii, "rotecia mediului, sntatea "u8lic sau le'i sociale]26. ^n sfQr\it, ultima funcie a dre"tului com"arat, aceea "rivind unificarea %egis%aii%or( este am"lu \i su'estiv tratat Nn numeroase lucrri de dre"t. ?e arat totu\i c reGultatele o8inute Nn acest domeniu "ot fi considerate Nnc destul de modeste fa de s"eranele "e care com"arati\tii din diverse ri \i le!au "us Nntr!o asemenea unificare. ?e relev, de fa"t, c unificarea dre"tului se "oate realiGa Nn dou moduriS unificarea indirect) )cea mai frecvent* \i unificarea direct). @nificarea indirect) const Nn ado"tarea unui "roiect de convenie sau de le'e uniform Nn cadrul unui con'res sau al unei conferine internaionale, care este su"us ulterior "arlamentelor statelor "artici"ante "entru a fi ado"tat su8 form de le'e. EDem"lul cel mai cunoscut Nn aceast materie Nl re"reGint Convenia de la ar\ovia din 1323 cu "rivire la trans"ortul aerian internaional. /or3a direct) ! mult mai rar astGi ! const Nn "reluarea inte'ral a unor re'lementri din alte state, fr eDistena unor convenii "reala8ile. Asemenea situaii s!au realiGat, de "ild, Nn fostele colonii en'leGe, unde au fost "reluate, du" inde"enden, Nn multe caGuri, re'lementri cunoscute Nn metro"ol, unele c+iar su8 forma unor cutume validate de o Nntrea' "ractic. ^n literatura de s"ecialitate se citeaG reu\ita o"eraiune de unificare a le'islaiei Nn rile nordice Nntr!o serie de materii, Nncercrile de unificare eDistente "e continentul american dintre care o im"ortan cu totul a"arte o are Codul .ustamante, ado"tat "Qn Nn 13(2 de 11 state. K "ro8lem deose8it de im"ortant \i actual, le'at de unificarea le'islaiilor, o constituie e%aDorarea dre'tu%ui co3unitar, im"licQnd ado"tarea unor re'lementri comune vala8ile "entru toate statele euro"ene, "roces ce se Nnf"tuie\te "e 8aGa unei atente cercetri com"aratiste \i a evalurii intereselor 'enerale ale comunitii, dar \i a domeniilor ce tre8uie reGervate com"etenelor naionale. Autorii care au cercetat "rocesul de armoniGare \i inte'rare le'islativ Nn cadrul @niunii Euro"ene au remarcat eDistena, din "unct de vedere >uridic, a mai multor "osi8ilitiS suDstituia, ar3oni*area, coordonrea \i coeDistena. $ac Nn caGul suDstituiei, dre"tul a"lica8il nu mai "oate emana de la autoritile naionale, ci numai de la cele comunitare, Nn caGul ar3oni*)rii dre"tul naional continu s eDiste, dar tre8uie s se modifice \i s evolueGe Nn funcie de eDi'enele definite \i im"use de dre"tul comunitar. Coordonarea ! s"re deose8ire de armoniGare ! nu afecteaG sistemele de dre"t naionale, dre"tul comunitar neintervenind decQt "e "lanul efectelor, "entru a le coordona Nn 8eneficiul su8iectelor de dre"t care a"arin mai multor state. CQt "rive\te coeGistena, aceasta "resu"une o a"licare concomitent a dre"tului comunitar si a celui naional, cQnd 'uverneaG acela\i o8iect dar Nn domenii "rin i"oteG diferite. EDem"lul citat Nn aceast materie este al dre"tului concurenei, domeniu Nn care "revederile fundamentale Nnscrise Nn tratatul de la 4oma nu se su8stituie dis"oGiiilor naionale care re'lementeaG concurena.
2% AleDandre Kteteli\ano, o'.cit. , "a'.,&%. 26 #oan AleDandru, Dre't ad3inistrativ co3'arat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&&, "a'.13.

97

Vol. 1

Am"loarea \i intensitatea "rocesului de inte'rare care se Nnf"tuie\te astGi Nn Euro"a suscit Nn mod firesc Nntre8area dac Nn noile condiii unificarea le'islativ nu tre8uie s ca"ete dimensiuni noi, \i tot mai am"le, reducQnd tot mai mult sfera com"etenelor naionale \i tinGQnd ! Nntr!o "ers"ectiv mai a"ro"iat sau mai Nnde"rtat ! s deGvolte incomensura8il le'islaia unificat, normele unice, nu numai Nn domeniul "rivat, dar \i Nn cel "u8lic, "rin crearea unor instituii "olitice euro"ene unice. Acest "roces de "ers"ectiv nu este, desi'ur, u\or de intuit \i nici nu "ot fi fcute "redicii asu"ra duratei sale sau asu"ra dimensiunilor "e care el le va cunoa\te Nn viitor. @n eminent autor franceG, care a consacrat o cercetare dre"tului com"arat, o8serva Nn mod su'estiv c ]nu tre8uie s uitm c dac Tratatul de la 4oma c+eam la Yo uniune din ce Nn ce mai strQns Nntre "o"oarele euro"eneZ, Tratatul de la =aastric+t consacr Yres"ectulZ datorat YistorieiZ, YculturiiZ \i YtradiiilorZ ! deci dre"turilor ! acestor "o"oare.]23 ^n o"inia "rofesorului franceG, ]cQ\ti'urile realiGate "rin Nnfiinarea unei "iee comune nu tre8uie s se o8in cu "reul dislocrii unor comuniti \i a re"unerii Nn cauG a sentimentului de identitate \i de a"artenen al indiviGilor, care este inevita8il su8ordonat re"erelor sim8olice care, Nnscrise Nntr!un cadru cultural semnificant, valideaG vieile](&. ConcluGia cercetrii sale, "e care o re"roducem, este cQt se "oate de su'estiv, deoarece red relaia ce va tre8ui s eDiste Nn "ers"ectiv Nntre com"ararea sistemelor de dre"t, inte'rarea >uridic \i furirea unitii "olitice euro"eneS ]$at fiind c Nn orice re'ul de dre"t este ascuns o cultur, actul com"araiei valoroase "retinde, Nntr!adevr, Nnvestirea \i actualiGarea virtualitii semnificante a re'ulii. Com"araia dre"turilor va fi C@0T@4A0g sau nu va fi deloc](1. $e un incontesta8il interes este \i "rerea eD"rimat de marele >urist romQn 0eontin!;ean ConstantinescoS ]K ordine internaional >ust \i vala8il devine condiia de eDisten a unei umaniti care, datorit forei de distru'ere a mi>loacelor "e care ea le!a inventat, s!a "lasat Nn alternativa de a nimici sau de a ordona "laneta. Cunoa\terea "o"oarelor "rin dre"tul lor devine un element al acestei ordini](2.

I.<. Definiia dre'tu%ui constituiona% co3'arat


^n ceea ce "rive\te dre'tu% constituiona% co3'arat, inQnd seama de toate consideraiile artate mai sus, devine evident c Nn lumina "racticii, dar \i a "oGiiei eD"rimate de numero\i cercettori, el "oate fi a8ordat din mai multe "uncte de vedereS a* din "unctul de vedere al com"arrii siste3e%or 'o%itice, o"eraiune care ine de \tiina "olitic, dar care "reGint, fire\te, anumite im"licaii \i "e "lanul dre"tului constituional, inQnd seama de corelaia strQns care eDist Nntre conce"tele de ]regi3 'o%itic] \i ]regi3 constituiona%]W 8* com"araia ar "utea fi efectuat, a"oi, la nivelul "rinci"iilor fundamentale de or'aniGare constituional )de "ild, se"araia "uterilor, "luralismul "olitic, res"ectarea dre"turilor \i li8ertilor omului*, NncercQnd a se des"rinde astfel modul Nn care asemenea "rinci"ii se reflect Nn diverse ti"uri de constituiiW c* un al treilea element l!ar constitui nive%u% instituii%or ce ar "utea fi com"arate )instituia Parlamentului, 8icameral sau monocameral, instituia \efului statului, controlul constituionalitii le'ilor de ctre >ustiie sau Curile Constituionale*W
23

eGi Pierre 0e'rande, o'.cit., "a'.116.

(& IDide3, "a'.116. (1 IDide3, "a'.12&. (2 0eontin!;ean Constantinescu, o'.cit. ,vol.##, "a'.(1,.

95

Drept Constituional Comparat

d* un al "atrulea \i ultim nivel ar fi acela al com"arrii unor nor3e concrete( Nnscrise Nn diverse constituii )cum ar fi, de "ild, retroactivitatea sau neretroactivitatea "revederilor constituionale, modul Nn care se Nnf"tuie\te reviGuirea constituiilor etc.*. ?u8 as"ectul modalitilor, al un'+iurilor din care se efectueaG com"ararea constituiilor, acestea ar "utea avea Nn vedereS a* elemente de fond, incluGQnd as"ectele enunate mai sus \i 8* elemente de te2nic) %egis%ativ), cum ar fi dimensiunile mai mari sau mai restrQnse ale unor constituii, relaia dintre "revederile eD"res Nnscrise Nn constituii \i "revederile lsate "e seama altor acte normative, Nm"rirea constituiilor Nn titluri, ca"itole, seciuni etc. CQt "rive\te cO3'u% de aciune al o"eraiunilor de com"arat, acestea "ot viGa, desi'ur, toate constituii%e %u3ii, fr eDce"ie ! dac este vor8a de o anumit "ro8lem fundamental )de "ild, dac eDist sau nu, \i Nn ce msur ! Nn aceste constituii "rinci"iul se"araiei "uterilor \i dac relaiile dintre or'anele statale se NntemeiaG "e recunoa\terea acestui "rinci"iu* !, dar "ot avea Nn vedere \i com"ararea unor constituii ce se refer la anumite *one geografice )de "ild, constituiile statelor africane, constituiile statelor islamice, constituiile statelor latino!americane, constituiile rilor Nn curs de deGvoltare, constituiile statelor care se NntemeiaG Nnc "e "rinci"iile de or'aniGare socialist \.a.*. ^n ce "rive\te sco'u% efecturii oricrei com"araii, acesta nu este, \i nici nu "oate fi, du" cum am artat de>a, unul teoretic. Com"ararea instituiilor "e care constituiile le "revd "oate duce ! fr ca "rin aceasta s fie alterat s"iritul naional "e care tre8uie s!l reflecte orice constituie ! la acce"tarea unor anumite re'lementri. Astfel, Constituia 4omQniei din 1331 a introdus "entru "rima oar instituia Avocatul Po"orului, de sor'inte scandinav, sau instituia Curii Constituionale, de sor'inte franceG, toate acestea, evident, cu ada"trile \i individualiGrile res"ective. ^n lumina acestor consideraiuni, definiia dre"tului constituional com"arat su"us deG8aterii Nntr!un interesant articol, semnat de "rofesorul Clorin .ucur asilescu \i "u8licat Nn revista ]$re"tul]((, su'ereaG autorilor cQteva refleciiS 1. dre"tul constituional com"arat nu ar "utea fi definit ca o ]ra3ur)] a dre"tului constituional, deoarece dre"tul constituional ! a\a cum Nl definesc toi autorii de s"ecialitate ! eD"rim relaii ce se sta8ilesc Nn "rocesul eDercitrii "uterii \i face "arte dintr!un anumit sistem de dre"t naional, care reflect anumite realiti economice, sociale, tradiii, voina "olitic etc.(, 2. Ciind el Nnsu\i o ]ra3ur)] a sistemului de dre"t naional, dre"tul constituional nu mai "oate avea ramuri la rQndul su, ci cel mult su8ramuri sau instituii. Pe de alt "arte, includerea dre"tului constituional com"arat Nn dre"tul constituional ar introduce Nn sistemul intern de dre"t elemente ce nu a"arin dre"tului naional. ?!ar "utea acce"ta, cel mult, ca dre"tul com"arat )inclusiv cel "rivat* s fie considerat o ra3ur) distinct) Nn corelaie cu sistemul de dre"t, dar care nu s!ar include Nn mod eD"res Nn sistemul de dre"t naional ca atare, cum este de "ild dre'tu% internaiona%. (. Esena activitii de com"arare nu "oate viGa, Nn nici un caG, ]confruntarea] unor norme \i instituii, deoarece confruntarea "resu"une, Nn final, o lu"t, care se Nnc+eie cu "revalena unui "unct
asilescu, Conce'tu% de dre't constituiona% co3'arat, Nn ]$re"tul], Anul U#, seria a ###!a, nr.-T2&&&, "a'.((. (, A se vedea Nn acest sens, #oan =uraru, ?imina Tnsescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , ediia #U!a revGut \i com"letat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.11, (-W #on $eleanu, Instituii +i 'roceduri constituiona%e, vol.#, Editura ?ervo!?at, Arad, 1336, "a'.11W Tudor $r'anu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice. ratat e%e3entar, vol.#, Editura 0umina 0eD, .ucure\ti, 1336, "a'.(-W Cristian #onescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , ediie revGut \i adu'it, vol.#, eoria genera%) a instituii%or 'o%itice, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.(,W :enoveva ra8ie, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , vol.#, Ediia a cincea revGut \i reNntre'it, Cundaia "entru Cultur \i etiin ]=oldova], #a\i, Editura ]Cu'etarea], #a\i, 1333, "a'.%. ;:
(( Clorin

Vol. 1

de vedere sau altul, termenul indicat ! du" "rerea noastr ! fiind mai curQnd acela de ] co3'arare] sau ]eva%uare]. ,. 4educerea ariei 'eo'rafice la rile ]a'ro'iate Nntre e%e 'rintr&un anu3it grad de Nnrudire], de\i util \i lesne de Nneles, restrQn'e sfera aciunii com"aratiste, limitQnd!o la dimensiuni cu caracter re'ional. 1. ?ta8ilirea ]categorii%or] sau ]gru'e%or] Nn care aceste norme \i instituii "ot fi clasificate nu e"uiGeaG sco"ul \i o8iectivele aciunii com"aratiste. Aici o aciune de com"arare a unor norme \i instituii >uridice nu are un sco" Nn sine, ci acela de a evalua, "rintr!o anumit "rism, "ro"riile instituii \i re'lementri. ^n situaiile Nn care re'lementrile "ro"rii sunt mai 8une decQt cele cu care se face com"araia, ele vor fi ! evident ! "strate. $ar Nn situaiile Nn care re'lementrile eDistente Nn alte ri "reGint avanta>e "ractice incontesta8ile, ele tre8uie "reluate tocmai "entru a Nntri fora \i vi'oarea "ro"riilor re'lementri. EDistena unor ]fa3i%ii] de dre"t 8ine cunoscute Nn dre"tul "rivat, cum ar fi dre"tul romano! 'ermanic, dre"tul de co33on&%aW, dre"tul islamic etc., are la 8aG cu totul alte raiuni decQt consideraiile care conduc la o com"arare a normelor de dre"t "u8lic. Evident, o asemenea com"araie este mult mai 'rea \i mai dificil, NntrucQt orice re'lementare constituional, indiferent dac este mai im"ortant sau mai "uin im"ortant, a fost ado"tat ca urmare a unui "roces ce reflect voina unui anumit forum constituional. Com"ararea instituiilor de dre"t "u8lic risc oricQnd s suscite evaluri de ordin "olitic care, neNndoielnic, "ot fi avanta>oase sau defavora8ile "entru anumite ri. ^n condiiile Nn care e'alitatea tuturor constituiilor din "unctul de vedere al valorii >uridice este un fa"t cert, deoarece deriv din ega%itatea suveran) a state%or, se im"une studierea cu atenie a "racticii \i eD"erienei tuturor statelor lumii, Nn e'al msur. ?"ecificitatea fenomenelor constituionale este, neNndoielnic, un fa"t real. Ea se 'refeaG Nns "e eDistena \i "ermanena unor mari valori >uridice, "e care nici un sistem de dre"t nu le "oate eDclude. ^n fond, du" cum remarca Ians belsen, ]Constituia re"reGint trea"ta cea mai Nnalt din "unctul de vedere al dre"tului "oGitiv](1. Ca"tul c anumite constituii ale unor ri conin "revederi ce nu concord cu viGiunea unor state din alte Gone 'eo'rafice )de "ild cu viGiunea euro"ean* nu tre8uie s le eDclud din sfera com"araiei, deoarece de multe ori aceste constituii de "e alte continente conin elemente deloc ne'li>a8ile de individualitate, care reflect tocmai eDistena unor anumite "rioriti economice \i sociale, ce se re'sesc Nn "revederile constituionale \i Nn modelarea instituiilor "olitice. @rmeaG a conc+ide c dre"tul constituional com"arat constituie o su8ramur a dre"tului com"arat Nn 'eneral, ramur inde"endent, corelat cu sistemele de dre"t naionale, avQnd ca o8iect com"ararea Nn s"ecial a instituiilor "olitico!statale, "recum \i a te+nicilor de ela8orare a constituiilor, Nn sco"ul identificrii celor mai 8une ci \i metode de "erfecionare a "ro"riilor re'lementri constituionale.

(1 Ians belsen, o'.cit.( "a'.2%2.

;?

Drept Constituional Comparat

C"PI OLUL II. CONSIDER"!I GENER"LE CU PRIVIRE L" REGI#URILE CONS I U!ION"LE CON E#POR"NE
Motto: "...statul de drept nu poate constitui o realitate atta vreme ct prin Constituie se consacr a(solutismul unuia dintre organele statului, fie acesta legislativ sau e)ecutiv. &e aceea, statul de drept presupune e)istena unei ae'ri politice (a'ate pe separaia puterilor statului, adic pe un sistem de *frne i contragreuti+, capa(il s mpiedice organele pu(lice s a(u'e'e de atri(uiile cu care au fost investite". TUDOR DR !"#U

II.?. Regi3uri%e 'o%itice +i regi3uri%e constituiona%e. Regi3uri Nnte3eiate 'e 'rinci'iu% '%ura%is3u%ui 'o%itic +i regi3uri care og%indesc o conce'ie tota%itar)
4e'imurile "olitice au fost definite Nn literatura de s"ecialitate ca re"reGentQnd anumite modaliti "rin care "uterea "olitic este or'aniGat Nntr!o ar determinat. ^ntr!o alt conce"ie, re'imul "olitic NnsumeaG Nnsu\i modul de or'aniGare \i de funcionare a mecanismelor "rin care se Nnf"tuie\te "uterea "olitic, Nn strQns le'tur cu situaia dre"turilor \i li8ertilor democratice(-. ^n o"inia autorilor franceGi, noiunea de re'im "olitic este o noiune com"leD, care face a"el la re'ulile de or'aniGare \i de funcionare a instituiilor constituionale, la sistemul de "artide, la "ractica vieii "olitice, "recum \i la ideolo'ie \i la moravurile "olitice. Eseniale Nn aceast "rivin ar fi, "otrivit unor autori, ra"orturile dintre forele "olitice care se sta8ilesc Nn "rocesul 'uvernrii Nntre 'uvernani \i 'uvernai, dar \i relaiile care se sta8ilesc Nntre Nnse\i instituiile "olitice care fac "arte dintr!un anumit sistem "olitic(%. EDistena sistemului "olitic re"reGint Nn Gilele noastre o necesitate, deoarece "rin sistemul "olitic se Nnf"tuie\te "ractic "osi8ilitatea cetenilor de a decide, Nn cuno\tin de cauG, asu"ra "osi8ilelor orientri ale Nntre'ii activiti a or'anelor statuluiW "rin acest sistem sunt definite \i
(- #oan =uraru, ?imina Tnsescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , ediia a #U!a, revGut \i com"letat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.1%W #on $eleanu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , Tratat, vol.#, Editura ]Euro"a Aova], .ucure\ti, 133-, "a'.1-(W Cristian #onescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice, vol.#, Teoria 'eneral a instituiilor "olitice, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.,1%W :enoveva ra8ie, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice, vol. #, Ediia a cincea, revGut \i reNntre'it, Editura ]Cu'etarea], #a\i, 1333, "a'.1-1 \i urm.W ;ulien Creund, LXessence du 'o%itiPue, ?ire5, Paris, 136-, ".163, 2-1, ((6!(,&W Pierre Pactet, Institutions 'o%itiPues et Droit constitutionne%( 16e dition, Ed.Armand Collin, Paris, 1333, "a'.1,1W Iu'ues Portelli, Droit constitutionne%( ,e dition, Ed.$alloG, Paris, 2&&1, "a'.1-W $omini/ue C+a'nollaud, Droit constitutionne% conte3'orain, ed.2!a, tome #, 2=orie g=n=ra%e. Les grands r=gi3es =trangers( Ed.Armand Collin, Paris, 2&&1, "a'.1&,. (% P+ili""e Ardant ( Institutions 'o%itiPues et Droit constitutionne%( 6e dition, 0.:.$.;., Paris, 133-, ".221.

;@

Vol. 1

consacrate instituiile care le asi'ur dre"turile \i li8ertile, inclusiv mecanismele la care "ot recur'e Nn situaiile Nn care acestea ar fi nesocotite sau Nnclcate. $esemnarea re'imurilor "olitice N\i 'se\te fundamentul Nntr!o anumit o"iune la care cetenii recur'. $u" eD"resia lui ;ulien Creund, ]un regi3 se na+te dintr&o a%egere 'o%itic) +i nu va%orea*) decOt 'rin aceast) a%egere](6. ^n ceea ce "rive\te re%aia dintre regi3u% 'o%itic +i regi3u% constituiona%( aceasta "oate fi Nneleas foarte 8ine deoarece orice societate "olitic, "rin Nnsu\i fa"tul c im"lic o sfer "u8lic de relaii, este o societate "olitic. #ndiferent de re'imul "e care o asemenea societate l!ar avea ! tri8al, "atriar+al, "atrimonial sau etatic ! ea tre8uie s acce"te Nn mod necesar anumite cutume, anumite "rinci"ii, "recum \i anumite re'uli, care Ni orienteaG activitatea "olitic Nntr!un anumit sens, determinQnd Nns\i natura re'imului(3. ^n o"inia lui ;ulien Creund orice colectivitate "olitic com"ort, "rin Nns\i natura sa, o constituie c+emat s re'lementeGe forma "uterii, "rinci"iile succesiunii, ra"orturile Nntre mem8rii colectivitii \i autoriti,&. Constituia "oate s consiste c+iar din norme acce"tate tacit \i sancionate "rin tradiie, dar \i din Nnele'eri eD"licite, Nnscrise Nn teDte cu valoare de autoritate \i "romul'ate la cel mai Nnalt nivel al statului. ^ntr!un sens lar', deci, ideea de constituie, conce"ut ca or'aniGare "olitic, este aceea\i "entru toate ti"urile de re'imuri, indiferent dac este "osi8il sau nu a se face o distincie a8solut Nntre ele, cum s!ar "utea efectua o demarcaie, mai u\or, Nntre sistemul "atriar+al \i im"eriu, sau Nntre democraie \i tiranie. Este, desi'ur, Nn afar de orice du8iu c le'ea fundamental a statului ! Constituia ! va reflecta Nn cel mai Nnalt 'rad ti"ul de structuri \i mecanisme "olitice, le'aliGQnd Nntr!o form sau alta mcanismele de eDercitare a "uterii. @n re'im "olitic autar+ic \i antidemocratic va avea, fire\te, o constituie ce va restrQn'e dre"turile \i li8ertile democratice, eDa'erQnd Nn acela\i tim" rolul autoritilor \i sta8ilind "rea "uine "osi8iliti de control de ctre ceteni a activitii acestora, sau c+iar deloc. Pe de alt "arte, du" cum o8serv "rofesorul Tudor $r'anu, ]este "osi8il ca o constituie, fr s fie autoritar, s 'aranteGe >uridic \i material doar un numr restrQns de dre"turi din ansam8lul celor considerate astGi de comunitatea internaional ca fiind inerente naturii umane. Ca"tul c o asemenea constituie este strict a"licat de "arlamentul \i de celelalte or'ane ale statului res"ectiv nu este suficient "entru a se "utea s"une c ne 'sim Nn "arametrii statului de dre"t],1. @n re'im "olitic "e de"lin democratic \i ata\at realmente ideii statului de dre"t se va reflecta Nns Nntr!o lar' "alet de 'aranii constituionale, Nn mecanisme si'ure \i eficiente de 'arantare a dre"turilor omului. Printre acestea se vor numra un sistem de instituii c+emate s asi'ure "reeminena "artici"rii cetenilor la conducere, dre"tul acestora de a!\i s"une cuvQntul Nn "ro8lemele fundamentale ale statului, de a!\i ale'e \i de a!\i demite re"reGentanii, "recum \i de a contri8ui Nn mod activ la toate formele \i tre"tele "rin care se eDercit "uterea,2. $esi'ur, fiecare ar are tradiiile \i eD"eriena ei, ceea ce face ca anumite mecanisme a"lica8ile \i eficiente Nntr!o anumit ar s nu "oat fi Nntotdeauna a"licate cu succes \i trans"use Nn alte ri. EDist, Nns, cu toate acestea, un nucleu fundamental de "rinci"ii democratice, a cror a"licare Nn viaa de stat \i a cror res"ectare ferm de ctre autoriti, "recum \i de ctre ceteni "oate contri8ui Nn mod indiscuta8il la asi'urarea eficienei unui anumit sistem "olitic. $incolo de deose8irile de detaliu, care marc+eaG trsturile s"ecifice, elementele fundamentale care in de orientarea sistemului, ideile for care 'uverneaG astGi societile democratice re"reGint "unctele necesare, indis"ensa8ile oricrei orientri a sistemului constituional, Nn concordan atQt cu realitile unei e"oci Nn sc+im8are, cQt \i cu tradiiile democratice care s!au "strat \i "er"etuat Nn lumea de aGi.
(6 ;ulien Creund, o'.cit.( ".2-1 (3 IDide3, ".((1. ,& IDide3, ".((6. ,1 Tudor $r'anu, Introducere Nn teoria +i 'ractica statu%ui de dre't( Editura $acia, Clu>!Aa"oca, 1332, ".6!3. ,2 #on $eleanu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice( tratat, vol.#, "a'.1,1 \i urm.

;8

Drept Constituional Comparat

4eGult, deci, c) Nntre regi3u% 'o%itic +i regi3u% constituiona% eGist) o strOns) re%aie ce va Nm8rca forme \i conotaii diferite, du" cum va fi conce"ut re'imul "olitic, ca un regi3 autoritar, aDat "e fora "uterii "u8lice, ca un regi3 de3ocratic( %arg, Nn care vor fi res"ectate la maDimum dre"turile \i li8ertile cetene\ti, ori ca un regi3 inter3ediar, Nn care dre"turile cetenilor vor fi Nm"letite cu dre"turile autoritilor, ce se vor afla "ermanent su8 controlul o"iniei "u8lice,(. ^n literatura de s"ecialitate, vor8indu!se des"re re'imurile "olitice, se avanseaG numeroase clasificri. Astfel, se vor8e\te de regi3uri de3ocratice \i regi3uri nede3ocratice, de regi3uri autoritare \i regi3uri autocratice, de regi3uri co%onia%e, constituiona%e \i regi3uri fasciste, de regi3uri 3arionet), regi3uri 3i%itare, regi3uri 'ar%a3entare, 're*idenia%e etc. ^n o"inia noastr, urmeaG a fi reinute ca ti"uri de re'imuri "olitice Nn "rimul rQnd regi3uri%e de3ocratice \i regi3uri%e autoritare. K asemenea clasificare ar tre8ui luat Nn considerare Nn "rimul rQnd deoarece viGeaG Nnse\i modalitile de eDerciiu ale "uterii "olitice. Regi3uri%e de3ocratice "ot fi, la rQndul lor, clasificate Nn regi3uri 'ar%a3entare, 're*idenia%e, re're*entative \i se3i're*idenia%e, iar regi3uri%e autoritare Nn regi3uri autocratice, Nn regi3uri 3i%itare, regi3uri de ti' cor'oratist etc. Regi3uri%e constituiona%e, ca o cate'orie a"arte sau ca un su8sistem al re'imurilor "olitice, au Nn vedere nu3ai 3oda%it)i%e 'rin care regi3u% 'o%itic se ref%ect) Nn siste3u% constituiona%. Este "osi8il s ne ima'inm un re'im "olitic dictatorial, care s nu ai8 nici un fel de constituie, la fel de 8ine cum ne "utem ima'ina un re'im "olitic "arlamentar, cum este =area .ritanie, care s nu ai8 o constituie scris. Prin urmare, su"ra"unerea celor dou cate'orii analiGate este doar relativ, esenial fiind ! du" cum am mai artat ! mecanismul de eDercitare a "uterii, ra"orturile dintre forele "olitice \i sistemul "rin care se asi'ur dre"turile \i li8ertile cetene\ti.

II.@. i'uri de regi3uri constituiona%e Nnte3eiate 'e 'rinci'iu% '%ura%is3u%ui 'o%itic


A\a cum s!a artat la "unctul "recedent, re'imurile constituionale sunt de fa"t modaliti "rin care re'imurile "olitice se eD"rim "e "lan >uridic \i al or'aniGrii constituionale. Ciind le'ea fundamental a statului, Constituia va consacra, Nn anumite forme \i modaliti >uridice, ideile "olitice \i modalitile de or'aniGare "e care le reflect sistemul "olitic res"ectiv,,. @n sistem "olitic de ti" li8eral, 8aGat "e o lar' recunoa\tere a dre"turilor \i li8ertilor cetene\ti, "e consacrarea "rimordialitii dre"turilor individuale, se va reflecta Nntr!o constituie ce va conine am"le ca"itole consacrate dre"turilor \i li8ertilor. ?istemele autoritare, fr a mai vor8i de re'imurile dictatoriale care re"reGint forma lor dus la eDtrem, vor restrQn'e dre"turile \i li8ertile, recur'Qnd la diferite "reteDte, sau le vor su8ordona anumitor interese, considerate a fi "rimordiale Nn ra"ortul dintre individ \i stat. ^n toate caGurile, norma >uridic ! \i Nn "rimul rQnd norma constituional ! va fi deci +aina care va cuta s confere o anumit le'itimitate re'imului "olitic Nnsu\i. CaGurile Nn care un anumit re'im "olitic s!ar li"si de o constituie sunt foarte rare astGi, deoarece ineDistena constituiei ! c+iar Nn re'imul "olitic cu conotaiile democratice cele mai marcante ! ar re"reGenta un o8stacol Nn calea racordrii statului Nn cauG la mecanismele democratice ale societii internaionale. Evident, "ot eDista \i constituii 'eneroase ca fraGe \i declaraii de "rinci"iu, dar care s nu fie trans"use deloc Nn "ractic, ori care s Nnscrie, cQt mai frecvent, norme de eDce"ie, de fa"t tot atQtea modaliti "rin
,( Antonie #or'ovan, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice. eorie genera%)( Editura ]:aleriile ;.0.Calderon], .ucure\ti, 133,, "a'.1-3. ,, #oan =uraru, ?imina Tnsescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice( "a'.1-, 13W Cristian #onescu, o".cit., vol.#, "a'.1-1.

;<

Vol. 1

care s!ar "utea "roduce dero'ri de la situaia 'eneral de res"ectare a dre"tului. Toate constituiile, indiferent de re'imurile de la care eman, conin Nns "revederi care "ermit restrQn'erea dre"turilor \i li8ertilor Nn anumite situaii de criG. ei aci, desi'ur, este caGul a se face diferenieri. ?unt constituii care vor8esc de limitarea dre"turilor Nn situaii clar \i "recis determinate, dar \i constituii care se refer la asemenea situaii numai Nntr!un mod cu totul 'eneral. 4i'oarea >uridic este deci elementul esenial care va "ermite ca teDtul constituional s fie inter"retat Nn mod corect, sau s stimuleGe "reciGarea unor "revederi neec+ivoce, cQnd acestea nu sunt suficient de clare, astfel NncQt normele \i "rinci"iile constituionale s serveasc cu adevrat interesele statului de dre"t \i s nu "ermit nici o eDce"ie de la acest "rinci"iu, atQt de 'eneral \i de recunoscut Nn lumea de aGi. ?e vde\te, a\adar, c "rinci"ala clasificare a re'imurilor "olitice este aceea Nn regi3uri 'o%itice de3ocratice \i regi3uri 'o%itice de ti' tota%itar. Aceast clasificare a re'imurilor "olitice N\i "une de fa"t am"renta asu"ra Nntre'ii structuri \i asu"ra mecanismului instituiilor constituionale. Pe 8un dre"tate, Nn literatura de s"ecialtate se su8linia c ]se vor8e\te, 8unoar, de un re'im constituional, atunci cQnd or'anele statului N\i desf\oar activitatea Nn limitele unei constituii, s"re deose8ire de re'imul a8solutist, Nn cadrul cruia asemenea limitri nu eDist]. $ar, "ornind de la acela\i criteriu al metodelor de Nnf"tuire a 'uvernrii, este necesar a se face distincia Nntre ]re'imurile li8erale, Nn cadrul crora 'uvernarea se desf\oar cu res"ectarea li8ertilor individuale, \i re'imurile autoritare, caracteriGate "rin "reeminena ce se recunoa\te intereselor statului. Aumeroase alte utiliGri ale noiunii de re'im "olitic sunt "osi8ile )re'im totalitar, re'im uni"artidic, re'im "luri"artidic etc.*],1. $iferena Nntre re'imurile "olitice democratice \i re'imurile totalitare se reflect nu numai Nn modul Nn care sunt ela8orate diferite constituii, cum se desf\oar mecanismele electorale, care sunt atri8uiile diferitelor "uteri ale statului. Ele se vdesc, totodat, la nivel de ansam8lu al valorii constituiei, ca norm fundamental >uridic, "rinci"ala im"licaie a eDistenei unor re'imuri "olitice democratice fiind su're3aia Constituiei, Nn tim" ce Nn cadrul re'imurilor totalitare "rimatul Nl au ideolo'iile, conce"iile "olitice, reli'ioase, interesele unor clase sociale, cate'orii sau 'ru"uri de "resiune etc. Este, desi'ur, evident c orice constituie, "rin definiie, are o Nnc)rc)tur) 'o%itic). A\a cum am relevat mai sus, Nntre re'imul "olitic \i re'imul constituional nu "oate eDista un +iatus, o fisur ci, dim"otriv, o strQns \i indisolu8il le'tur. 4e'imurile "olitice democratice, Nntemeiate "e "luralism, "e se"araia "uterilor, s!au concretiGat, "e "arcursul tim"ului, din "unct de vedere >uridic, al funcionalitii or'anelor statului, al ra"orturilor dintre indiviGi, Nn regu%i constituiona%e funda3enta%e. Acestea au avut \i au o valoare "rimordial "rin aceea c au contri8uit la o cQt mai corect im"lementare a "rinci"iilor democratice, aducQnd un a"ort su8stanial, de cea mai mare im"ortan, la asi'urarea 8unei funcionri \i a"licrii nea8tute a "rinci"iilor statului de dre"t. Pe 8un dre"tate, doi cunoscui autori franceGi ! ;ean!;ac/ues C+evallier \i :rard Conac ! considerau c ]un re'im este cu totul altceva decQt o form de 'uvernmQnt \i cu ceea ce se Nnele'e "rin monar+ie sau re"u8licW este un ansam8lu de instituii sociale, administrative, civile, reli'ioase, dar \i, Nn acela\i tim", Nn sens restrQns, re"reGint instituiile 'uvernamentale, "olitice sau constituionale],-.
ratat e%e3entar( Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 1336, vol.#, "a'.2--. ;ean :ic/uel relev c, Nn literatura franceG de dre"t constituional, Andr Iauriou a "ro"us clasificarea re'imurilor "olitice NnS 1* ]"luraliste \i tolerante] \i 2* ]unanimiste \i autoritare]. K asemenea ti"olo'ie reNnnoie\te ti"olo'ia clasic, "ro"us de :eor'es .urdeau, Nn societi de ]"utere desc+is] \i de ]"utere Nnc+is], sau a lui 4a5mond Aron, Nn ]re'imuri "luraliste] \i ]mono"olistice] );ean :ic/uel, Droit constitutionne% et institutions 'o%itiPues( ed.1,, Ed.=ontc+restien, Paris, 1331, "a'.2(*. ,- ;ean!;ac/ues C+evallier, :rard Conac, Ristoire des institutions et des r=gi3es 'o%itiPues de %a /rance de ?675 F nos Qours, Paris, $alloG, #e dition, 1361, "a'.1!-. ;9
,1 Tudor $r'anu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice(

Drept Constituional Comparat

$ac este un fa"t 'eneral recunoscut astGi c orice societate 'o%itic) co3'ort)( 'rin natura ei( o constituie( indiferent cQt de rudimentar ar fi aceasta, Nn condiiile contem"orane, cQnd ideea de constituie a c"tat nu numai o lar' rs"Qndire, dar a devenit totodat \i un su"ort al desf\urrii Nntre'ii activiti a instituiilor statului, o"iunea "entru democraie sau "entru un sistem totalitar rmQne fundamental. Cilosoful 'rec #socrate considera constituia ca fiind ]suf%etu% cet)ii],%. =ai "ractic, Aristotel Nnele'ea "rin Constituie o anumit ordine<7 care re'lementeaG asocierea Nn interiorul unitii "olitice, determinQnd modul de distri8uire a "uterilor, "recum \i finalitatea "e care o urmre\te colecivitatea care se asociaG Nn acest fel. Aceast definiie tre8uie ra"ortat la felul Nn care se Nnf"tuie\te "uterea Nntr!o anumit entitate "olitic, la modalitile "rin care se realiGeaG Nn mod "ractic unitatea "o"orului. K asemenea unitate "oate fi realiGat, desi'ur, "rin for), su8sumQnd instituiile, dre"turile, "artici"area cetenilor unui anumit monar+, \ef de stat, lider, conductor, ori se "oate Nnf"tui tocmai Nntr!o mare diversitate Nn cadrul unor sisteme ce fac din confruntarea ideilor, a "rerilor, a o"iunilor, o cerin "entru asi'urarea mersului Nnainte al oricrei societi. Aumero\i "olitolo'i vor8esc, de aceea, des"re constituie ca fiind ]raiunea unit)ii +i continuit)ii unei co%ectivit)i],3, dar aceasta se refer, evident, la o societate "olitic Nntemeiat "e "rinci"ii democratice, Nn care unitatea voinei indiviGilor se reliGeaG tocmai "rin luarea Nn considerare a dre"turilor \i intereselor fiecruia, "rin res"ectarea de ctre toi cetenii a re'ulilor constituionale, din momentul Nn care ele au fost instituite. ^n consecin, vom cuta s Nnfi\m ! Nn cele ce urmeaG ! "rinci"alele re'imuri constituionale, "ornind tocmai de la clasificarea fundamental "e care am amintit!o, Nn re'imuri "olitice de3ocratice \i re'imuri "olitice tota%itare.

**.". . Regimul pre(iden+ial


Considerat ca fiind "rimul dintre re'imurile "olitice, atQt datorit fa"tului c ?.@.A. ! "rinci"ala democraie a lumii ! "ractic cu succes de "este dou secole acest re'im, urmat de numeroase ri, cQt \i datorit fa"tului c el ofer o clar se"araie a "uterilor Nntre eDecutiv, le'islativ \i >udiciar, regi3u% 're*idenia% confer un numr considera8il de atri8uii "re\edintelui, dar acestea "ot fi neutraliGate \i corectate "rintr!o "rocedur ce "oate "ermite trans"arena \i controlul o"iniei "u8lice, inclusiv tra'erea la rs"undere a \efului de stat Nn situaia Nn care s!a Nnde"rtat de la mandatul ce i!a fost conferit1&. Ca"tul c un "re\edinte american a "utut fi tras la rs"undere Nn 13%,, cum a fost caGul Mater'ate, demonstreaG fora \i vitalitatea democraiei americane, 8aGat "e tradiii, "e dre"turile omului, dar \i "e un sistem eficient de 'uvernare, care "ermite \efului de stat s eDercite un numr considera8il de res"onsa8iliti, dar numai cu condiia de a le folosi corect \i Nn serviciul Nntre'ii naiuni. ]=ai mult, Nn re'imul "reGidenial al ?tatelor @nite ale Americii de Aord, sistemul de frQne \i contra'reuti o"ereaG uneori c+iar Nn cadrul aceleia\i "uteri. Alctuirea Con'resului "e 8aG 8icameral nu mrre\te numai ca "rin crearea ?enatului s se asi'ure o re"reGentare "aritar a statelor ce formeaG federaia nord!american ci, \i ca, fracionQndu!se "uterea le'iuitoare, aceasta s nu fie concentrat Nn mQinile unei sin'ure adunri care, neNm"rindu! \i atri8uiile cu nimeni, ar "utea do8Qndi un rol "olitic eDcesiv]11. 0ar'ile "uteri care sunt conferite "re\edintelui american nu afecteaG cu nimic realiGarea Nntre'ului mecanism al instituiilor democratice, deoarece Nnsu\i "re\edintele se afl su8 controlul
,% ;ulien Creund, o'.cit.( "a'.((6. ,6 Aristotel, Po%itica( Cartea IV, ca".#, 126TA, "a'.11!16. ,3 ;ulien Creund, o'.cit.( "a'.(,,. 1& Eduard 0am8ert, o'.cit. , "a'.21. 11 AleDandre Kteteli\ano, o'.cit. , "a'.11,.

;;

Vol. 1

Constituiei \i nu "oate aciona decQt Nn limitele "revederilor sale. $ac au eDistat situaii, Nn s"ecial Nn e"oca "ost8elic, Nn care o serie de state care au ado"tat din "unct de vedere >uridic sistemul american ! de "ild 0i8eria ! au cunoscut revolte, mi\cri insurecionale etc., aceasta se datore\te nu ineficienei sistemului "reGidenial de 'uvernare ca atare, ci fa"tului c nu s!au racordat corect toate instituiile \i mecanismele statului la nivelul unui sistem democratic. A\a cum s!a artat mai sus, "re\edintele american dis"une de numeroase "uteri, dar el este ales Nn 8aGa unei "roceduri democratice \i cQt se "oate de eficiente de consultare a "o"orului, iar odat ales, nu este cu nimic Nn afara sistemului de res"onsa8iliti. Ado"tarea \i a"licarea re'imului "reGidenial, "rin urmare, nu este atQt de mult influenat de ti"ul de atri8uii "e care le deine "re\edintele, de "rero'ativele mai mari sau mai mici ce a"arin acestuia, ci de modul Nn care se NncadreaG aceast "utere ! considera8il, desi'ur ! Nn mecanismul de control democratic. ?istemul "reGidenial "ermite, deci, o autentic \i considera8il Nnf"tuire a as"iraiilor democratice, dar numai cu condiia ca el s fie ra"ortat la un Nntre' sistem de norme \i mecanisme, de instituii \i forme de control care s!i 'aranteGe eficiena \i sta8ilitatea. E\ecul instituiei "reGideniale Nntr!o serie de foste state socialiste se datoreaG nu fa"tului c instituia "reGidenial ca atare nu ar conine elemente democratice, ci datorit Nm"re>urrii c ea nu se inte'ra Nn mod armonios Nntr!un sistem de control vala8il "entru instituiile statului ! "arlament, >ustiie etc. ! care erau de fa"t su8ordonate "uterii "reGideniale. 4einem, "rin urmare, c re'imul "reGidenial constituie o form eficient \i via8il de or'aniGare a "uterilor ce decur' din constituie, cu condiia ca el s fie "ermanent ra"ortat la un sistem de control \i de verificare a modului Nn care "re\edintele N\i eDercit "rero'ativele.

**.".". Regimul semi,pre(iden+ial


4e'imul semi!"reGidenial caut s su"lineasc o serie de deGavanta>e ale sistemului "reGidenial, dar \i de im"erfeciuni ale re'imului "arlamentar ! la care ne vom referi Nn continuare. ^ntre un sistem care acord "re\edintelui "rero'ative foarte lar'i \i un sistem care nu Ni acord deloc, re'imul semi!"reGidenial ima'ineaG o cale de mi>loc, Nn care "re\edintele ales de Nntre'ul "o"or devine un ar8itru Nntre "uterile statului, iar "uterea eDecutiv a"arine de fa"t :uvernului, Nn fruntea cruia se 'se\te "rimul ministru. Aceasta re"reGint, de fa"t, "rima \i cea mai im"ortant deose8ire Nntre re'imul semi!"reGidenial \i cel "reGidenial, deoarece Nn re'imurile "reGideniale "re\edintele este totodat \eful "uterii eDecutive. Ca element comun Nntre re'imurile "reGideniale \i cele semi! "reGideniale este "osi8ilitatea de "unere su8 acuGaie a "re\edintelui Nn anumite situaii 'rave dar, Nn tim" ce Nn re'imurile semi!"reGideniale, Nn anumite situaii cu totul s"ecifice, "re\edintele "oate diGolva Parlamentul, acest lucru nu!l "oate face niciodat "re\edintele Nntr!un sistem "reGidenial. $esi'ur, sunt \i unele "uncte controversate, care nu res"ect "e de"lin aceast demarcaie de "uteri. A\a, de "ild, Nn re'imurile semi!"reGideniale "re\edintele re"u8licii "reGideaG Consiliul de =ini\tri, fie de re'ul cum este Nn Crana, fie numai Nn anumite situaii. #m"licarea sa direct Nn viaa "olitic nu este "osi8il Nn re'imurile semi!"reGideniale unde, de\i "re\edintele este ales "rin vot direct, cu s"ri>inul unui "artid sau anumitor "artide, el nu "oate desf\ura o activitate "olitic, deoarece "rin definiie el tre8uie s ado"te o "oGiie ec+idistant fa de diferitele fore "olitice care "artici" la com"etiia "entru 'uvernare. AtQt Nn re'imul "reGidenial, cQt \i Nn re'imul semi!"reGidenial, "re\edintele nu are iniiativ le'islativ, dar el "oate o"ri ado"tarea unor "roiecte de le'i \i s dis"un trimiterea lor "entru o nou discutare Camerei )sau Camerelor*, Nn sco"ul reeDaminrii "roiectului "e care nu Nl acce"t. Atri8uiile de "olitic eDtern sau cele "rivind funciile militare sunt, Nn 'eneral, acelea\i. 0a fel \i cunoscutele "rero'ative ce "rivesc amnistia \i 'raierea care, Nn sistemul anumitor constituii, solicit \i un aviG din "artea =inisterului ;ustiiei. EDem"lul clasic al re'imului semi!"reGidenial Nl

;6

Drept Constituional Comparat

constituie re'imul "olitic franceG12, cruia i se acord un loc im"ortant Nn lucrarea de fa. $e remarcat este Nns fa"tul c acest re'im, c+iar criticat la tim"ul res"ectiv de o serie de oameni "olitici \i s"eciali\ti Nn dre"tul constituional, \i!a dovedit totu\i vala8ilitatea, Nn s"ecial Nn acele condiii Nn care "re\edintele franceG a"arinea unei tendine "olitice iar "rimul ministru unei alte tendine, situaie care Nn loc s 8loc+eGe ! cum ar fi fost de a\te"tat ! "rocesul de 'uvernare, a contri8uit tocmai, dim"otriv, Nn mod fericit, la o corect \i eficient funcionare a instituiilor "olitice.

**.".-. Regimul parlamentar


Regi3u% 'ar%a3entar acord o Nnsemntate considera8il Parlamentului, care devine de fa"t adevratul forum "olitic de 'uvernare. :uvernul ! condus de un "rim ministru eficient \i cu lar'i "uteri ! este o8li'at s dea socoteal Parlamentului, care Ni "oate retra'e oricQnd Nncrederea fr "rea mari dificulti, Nn condiiile Nn care a"reciaG c nu!\i Nnde"line\te mandatul. Pre\edintele re"u8licii este, Nn asemenea condiii, o fi'ur mai mult decorativ, avQnd atri8uii de re"reGentare \i "rotocol, un rol "olitic minor, ce este de"\it ! de de"arte ! de "oGiia "roeminent a "rimului ministru. Pre\edintele re"u8licii "oate aciona Nns cu succes Nn situaii de criG, Nn care el este de fa"t cel ce va conferi mandatul viitorului "remierW o asemenea o"iune Nns nu "oate fi fcut nici ea discreionar, deoarece "re\edintele va recur'e la o anumit nominaliGare numai du" ce va avea 'irul forelor "olitice \i se va confrunta cu acestea1(. $u" cum remarc "rofesorul Tudor $r'anu, ]sim"lul fa"t c o ar are un "arlament nu este suficient "entru a se "utea s"une c ea \i!a Nnsu\it re'imul "arlamentar, c+iar dac, "rin Constituie, adunrii sau adunrilor le'iuitoare li s!ar reGerva un rol im"ortant Nn viaa "olitic... Cr Nndoial, re'imul "arlamentar nu "oate fi conce"ut Nn a8sena unui "arlament. Aumai c, "e lQn' acest element, el "resu"une cu necesitate eDistena unui numr de trsturi su"limentare, cum sunt, Nn s"ecialS re'ula c \eful statului este nu ras"unde din "unct de vedere "olitic \i, deci, el Ydomne\te, dar nu 'uverneaGZW cea "otrivit creia \eful statului are dre"tul de a diGolva "arlamentulW re'ula c 'uvernul rs"unde din "unct de vedere "olitic Nn faa "arlamentului atQt "entru "ro"riile sale acte, cQt \i "entru cele ale \efului statuluiW cea Nn sensul creia 'uvernul tre8uie s se 8ucure de Nncrederea "arlamentului, urmQnd s demisioneGe atunci cQnd o "ierde etc.]1,. ED"eriena unor re'imuri "arlamentare euro"ene dovede\te c au eDistat Nn "ractic foarte multe situaii Nn care noile 'uverne nu s!au "utut forma \i Nn care ri democratice \i cu 8o'ate tradiii "arlamentare au fost li"site, "ractic, de un mecanism eficient de 'uvernare. ED"eriena celei de a ###! a, dar mai ales a celei de a # !a 4e"u8lici franceGe este ilustrativ Nn aceast "rivin \i a fost considerat ! du" cum se arat Nn lucrarea de fa ! ca un ar'ument "erem"toriu Nn trecerea de la re'imul "arlamentar la re'imul semi!"reGidenial. ^n ceea ce "rive\te relaia dintre re"u8lic \i monar+ie, ca re'imuri "olitice, este necesar s "reciGm c Nn actualele condiii istorice, cQnd re"u8licile "ot fi "reGideniale, semi"reGideniale sau "arlamentare, monar+ia este numai de un sin'ur felS 3onar2ie constituiona%). E"oca monar+iilor a8solute, a a8uGului de "utere, a monar+ilor >udecai \i detronai, a revoluiilor sQn'eroase, a fost de"\it de mult "rin ada"tarea instituiei monar+iei la condiiile societii moderne. ^n rile ! desi'ur, "uine la numr ! Nn care fiineaG re'imul monar+ic, acesta este Nn realitate un re'im monar+ic constituional, al crui "rinci"iu fundamental este acela c 4e'ele nu se amestec Nn "olitic, ci rmQne esenialmente un sim8ol al statului. 4es"ectul \i consideraia de care se 8ucur re'ina =arii .ritanii re"reGint un fenomen 8aGat "e tradiiile societii 8ritanice, Nn care "rimul ministru este acela care eDercit "ractic atri8uiile fundamentale de 'uvernare. ^n ri "recum
12 Al.Kteteli\ano, o'.cit. , "a'.121. 1( IDide3, "a'.12,. 1, IDide3, "a'.12-.

;7

Vol. 1

$anemarca, Klanda, ?"ania, ?uedia, Aorve'ia etc., monar+ia "streaG acelea\i virtui sim8olice, neim"licQndu!se Nn mod direct Nn "olitic \i "strQnd Nn 'eneral "rero'ativele care revin "re\edintelui de re"u8lic Nn cadrul re"u8licilor "arlamentare. Evident, sin'ura deose8ire este aceea c Nn cadrul re"u8licii "arlamentare "re\edintele este ales de ctre Parlament, fire\te, \i nu de ctre electorat, Nn tim" ce monar+ia N\i "streaG caracterul su ereditar. ^n ce "rive\te esena atri8uiilor, cu eDce"ia ! desi'ur ! a unor atri8uii de "rotocol \i re"reGentare, care sunt mai "uternice Nn statele monar+ice, "e fond nu s!ar "utea vor8i de o difereniere su8stanial a funciilor "e care le Nnde"line\te \eful statului.

**."... Regimul directorial


K varietate a re'imurilor Nntemeiate "e "rinci"iul "luralismului "olitic o constituie regi3u% directoria%. Acest re'im se caracteriGeaG "rin aceea c "uterea eDecutiv este deinut de un cole'iu ales de ctre le'islativ, "e un anumit termen, "Qn la eD"irarea cruia nu "oate fi revocat. @n asemenea sistem se deose8e\te Nn mod evident de re'imul "arlamentar, NntrucQt 'uvernul AeGecutivu%B nu "oate fi revocat de Parlament "Qn cQnd nu N\i va fi terminat mandatul. $u" cum s!a remarcat Nn literatura noastr de s"ecialitate, re'imul directorial nu cunoa\te instituia res"onsa8ilitii "olitice a mini\trilor. $ar acest fa"t nu este menit s duc la o consolidare a "oGiiei eDecutivului "entru c, Nn locul unui eDecutiv numit de \eful statului, ca Nn re'imul "arlamentar, re'imul directorial cunoa\te un eDecutiv ales de "uterea le'iuitoare "e un termen determinat. @n im"ortant element de s"ecificitate Nn cadrul re'imului directorial este Nns acela c ]de\i "uterea le'iuitoare nu "oate revoca eDecutivul Nnainte de eD"irarea mandatului lui, Ni "oate anula sau modifica actele. Elementele menionate deose8esc re'imul directorial \i de re'imul "reGidenial, cci "e cQnd acesta creeaG un eDecutiv "uternic, care se 8ucur, Nn "rinci"iu, de aceea\i autoritate ca \i "uterea le'iuitoare, fiind ales Nntocmai ca ea de cor"ul electoral, eDecutivul re'imului directorial este, "rin c+iar ori'inea sa, de"endent de le'islativ]11. Este de remarcat, Nn acela\i tim", c eDecutivul, nefiind concentrat Nn mQinile unei sin'ure "ersoane, ci fiind un eDecutiv cole'ial, va fi necesar Nntotdeauna realiGarea unei uniti de voin Nntre cei care fac "arte din eDecutivul cole'ial. EDecutivul, fiind cole'ial, "resu"une o deG8atere Nn cadrul su a "rinci"alelor acte "e care le emite, ceea ce face ca s eDiste totu\i o "osi8ilitate de a diminua ! sau de a evita ! eDcesele unei "uteri care "e tot tim"ul mandatului su devine inde"endent fa de le'islativ. ^n Elveia, unde funcioneaG acest sistem, "otrivit "rerii autorilor de s"ecialitate, se constat totu\i o "uternic influen a eDecutivului asu"ra le'islativului. $u" cum o8serva =aurice $uver'er, st8ilitatea mem8rilor Consiliului Cederal1- ! unii rmQnQnd Nn funcie tim" de "este 21 de ani ! le confer acestora o mare autoritate asu"ra adunrilor, dar \i o cunoa\tere a"rofundat a "ro8lemelor, determinat de 8o'ata "ractic "e care au acumulat!o Nn decursul tim"ului fiecare dintre mem8ri \i Consiliul Cederal Nn totalitatea sa.

11 ?ale5lles, citat de AleDandre Kteteli\ano, o'.cit. , "a'.126. 1- 4a5mond ?ale5lles, "a'.1%1!1%2, citat de AleDandre Kteteli\ano, o'.cit. , "a'.123.

;5

Drept Constituional Comparat

C"PI OLUL III. "N"LI_ CO#P"R" IV " ROLULUI .I LOCULUI OCUP" DE PRINCIP"LELE INS I U!II "LE S " ULUI 0N DIVERSE SIS E#E POLI ICE .I CONS I U!ION"LE
Motto: ",iecare popor are dreptul s aleag su( ce suveranitate nelege s triasc". $OODRO$ $%L&O# ^nainte de a Nnfi\a cititorului romQn diversele sisteme constituionale Nn dinamica \i transformarea lor ! reinQnd Nn toate caGurile elementele de s"ecificitate Nntr!adevr interesante !, un ca"itol "reliminar, du" "rerea autorilor acestei lucrri, devine a8solut necesar, deoarece dincolo de "articularitile naionale ale diverselor constituii, eDist elemente comune ce se re'sesc Nn toate le'ile fundamentale ale statelor \i care, Nntr!un fel sau altul, am "utea s"une, re"reGint adevrate ]constante] ale oricror re'lementri constituionale. Au este vor8a, desi'ur, a su8suma diversele eD"eriene constituionale unor sc+eme "resta8ilite \i nici a le inte'ra Nntr!un adevrat ]Pat a% %ui Procust], care le!ar reduce din interesul \i ori'inalitatea lor. ED"licaia fa"tului c Nn cu"rinsul "reGentei lucrri vom consacra mai multe "a'ini unor constituii decQt altora nu se datore\te unei ]ierar+iGri] a im"ortanei acestor constituii, ci fa"tului c ne!am 'Qndit tot tim"ul s oferim cititorului, din vastitatea materialelor \i re'lementrilor "e care le cu"rind constituiile lumii, ceea ce este cu adevrat relevant. Preocu"area noastr a fost aceea de a cuta, Nn fiecare caG, elementele de ori'inalitate indis"ensa8ile "entru a Nnele'e ce NnsemneaG cu adevrat o constituie "entru o ar, care sunt tradiiile istorice "e care s!au edificat anumite sisteme de dre"t, deducQnd, Nn acest conteDt, le'tura strQns ce eDist Nntre fiecare constituie \i realitile concrete ale eDistenei fiecrei ri. $e aceea, Nn cele ce urmeaG, am cutat s identificm cQteva mari idei Nn >urul crora considerm c ar fi "osi8il o discuie "reliminar asu"ra diverselor sisteme \i re'lementri constituionale.

III.?. De3ocraia 'o%itic) +i 3oda%it)i%e sa%e de Nnf)'tuire Nn diverse siste3e constituiona%e


Constituiile au eD"rimat Nn toate tim"urile, \i cu atQt mai mult Nn e"oca modern, instrumentul de or'aniGare a 'uterii stata%e96, de sta8ilire a unor ti"uri de relaii Nntre instituiile statului, de fundamentare a dre"turilor \i li8ertilor cetenilor, cu corolarul lor firesc ! "osi8ilitile de aciune ale oamenilor "entru resta8ilirea dre"turilor lor Nnclcate. Prin Nnsu\i acest sim"lu fa"t, constituiile au avut Nntotdeauna o Nncrctur "olitic, dictat de "reGena \i ec+ili8rul unor fore "olitice, de fluctuaia ra"orturilor dintre acestea, de anumite interese economice \i sociale \i, nu Nn ultimul rQnd, Nn "reGena unor factori internaionali care ! a\a cum se cunoa\te "rea 8ine ! au avut Nn toate caGurile o influen dintre cele mai mari asu"ra deGvoltrii constituionale, fie "romovQnd "rinci"iile noi, democratice, fie NncercQnd s le frQneGe, Nn condiiile Nn care dominaia unor ri asu"ra altora )vdit
1% ;ulien Creund, LXessence du 'o%itiPue( Paris, ?ire5, 136-, "a'.((6S ]Krice colectivitate "olitic com"ort "rin Nns\i natura sa o constituie].

6:

Vol. 1

sau ocult* devenise un fenomen evident. Prin urmare, fenomenul "olitic este de nedisociat de ela8orarea tuturor re'lementrilor constituionale \i, din acest "unct de vedere, nu se "oate s"une c eDist vreo constituie Nn lume care s nu ai8 un coninut sau o semnificaie "olitic. #m"ortana re'lementrilor constituionale este Nns un fenomen constant, indiferent de sistemele "olitice care s!au succedat sau care coeDist astGi, deoarece ! a\a cum arat Aristotel ! ]este evident c cetatea este o realitate natural \i c omul, "rin natura sa, este o fiin destinat s triasc Nn cetate] )*oon 'o%itiYon*16. ^n condiiile Nn care Constituia este c+emat s defineasc modul de 'uvernare, s sta8ileasc formele \i modalitile "rin care cetenii N\i "ot valorifica dre"turile lor, dar \i modul Nn care sunt conce"ute relaiile dintre instituiile statului, Constituia devine un factor esenial nu numai "entru modelarea relaiilor dintre indiviGi, dintre ace\tia \i or'anele statului, dar \i "entru 8una funcionare a statului Nnsu\i, constituindu!se astfel Nntr!un test \i o 'aranie a funcionrii instituiilor democratice. Ceea ce s"unea la tim"ul su cel de al doilea "re\edinte al ?.@.A., ] un guvern)3Ont a% %egi%or +i nu un guvern)3Ont a% oa3eni%or]13, vrea s semnifice c deasu"ra re'lementrilor sociale \i "olitice, dar iGvorQnd tocmai din acestea, se afl "rinci"iile fundmentale de or'aniGare a statului, care constituie norme eseniale de com"ortament ce 'aranteaG interaciunea relaiilor dintre stat \i societatea civil, funcionalitatea tuturor structurilor "olitice, 'arantQnd Nn acela\i tim" su"remaia Constituiei fa de orice alte norme \i re'lementri "e care oamenii, autoritile le'islative, 'uvernanii ar "utea s le ela8oreGe. K Nncercare de sinteG, Nn msur s ne a>ute a identifica "rinci"iile \i valorile "e care se NntemeiaG constituiile moderne, ne conduce Nn mod firesc la analiGa idei%or directoare "e care le NntQlnim cel mai adesea Nn "ream8ulul diverselor constituii. Este un fa"t 'eneral recunoscut astGi c "ream8ulul constituiilor au aceea\i valoare, din "unct de vedere >uridic, ca \i Nntre'ul teDt al constituiei res"ective. Co3'arOnd 'rea3Du%u% unor constituii( vo3 constata frecvena unor referiri %a dre'turi%e +i %iDert)i%e cet)eni%or( ega%itatea cet)eni%or( res'ectu% suveranit)ii naiona%e( inde'endena Qustiiei. "%)turi de aceste va%ori structura%e( une%e constituii adaug) va%ori socia%e( cu3 ar fi Dun)starea oa3eni%or( satisfacerea cerine%or %or 3ateria%e +i s'iritua%e( accesu% %a infor3aie( res'ectu% 'entru fa3i%ie +i nu3eroase a%te%e. K trecere Nn revist a acestor idei eseniale ce se NntQlnesc Nn "ream8ulul constituiilor ne face s credem c eDist astGi numeroase valori comune "entru toate constituiile, ce re"reGint reGultatul unei Nndelun'ate evoluii \i aciunii conver'ente a statelor "e "lan internaional. 0a aceasta a contri8uit \i fa"tul c de la Dec%araii%e funda3enta%e de dre'turi, care au "remers Nn multe caGuri constituiile actuale, "Qn la documente internaionale cu"rinGtoare, ce s!au constituit Nn adevrate Coduri a%e de3ocraiei +i %iDert)ii "e "lan internaional, umanitatea a str8tut un drum destul de lun'. ^n "ers"ectiva istoric, anumite o8iceiuri sau tradiii naionale, c+iar dac erau consacrate "rin vec+i cutume, nu \i!au "utut menine credi8ilitatea \i valoarea decQt dac s!au ada"tat noilor realiti >uridice, dar \i sociale. #ne'alitatea seDelor, ca \i ine'alitatea rasial, au fost de mult de"\ite Nn conteDtul evoluiilor care au afirmat e'alitatea de"lin Nn dre"turi a oamenilor. Aimeni nu mai "oate susine astGi "ersistena unor instituii "recum sclavia, servitutea "entru datorii, discriminarea fa de tineri \i femei, dre"tul "rimului nscut, "ede"sele cor"orale sau care im"lic suferine fiGice etc., deoarece evoluia constituiilor moderne a de"\it cu mult stadiul inci"ient Nn care ideile "ro'resiste erau su8ordonate unor tradiii sau o8iceiuri anacronice, la a cror renunare se "rea c nu se va "utea "roceda a\a de u\or.
16 Aristote, Po%itiPue( Livre I et II( teDte ta8li et traduit "ar ;ean $u8onnet, deuDi7me dition, Paris, ?ocit dPdition ]0es 8elles lettres], 13-6, #, "a'.1,. 13 ;ose"+ 4.Coulin, 2e #orroW 4ooY of Muotations in "3erican RistorH( Milliam =orroX and Co., inc. AeX EorV, 136,, "a'.21.

6?

Drept Constituional Comparat

Au este mai "uin adevrat Nns c "romovarea unui numr esenial de valori, recunoa\terea lor "rin documente internaionale, iar "e cale de consecin includerea lor Nn constituiile statelor, nu a Nnsemnat \i nu "oate s Nnsemne o a8olire a tradiiilor naionale, a s"ecificitilor, a elementelor de difereniere care eDist Nntre un "o"or \i altul. ^n actuala ediie ! a treia ! a Dre'tu%ui constituiona% co3'arat, am inclus, de aceea \i noua Constituie a Elveiei, "recum \i o serie de im"ortante elemente de noutate "e care le aduce "ractica "rinci"alelor state democratice. =enionm, numai cu titlu de eDem"lu, reducerea mandatului "reGidenial Nn Crana de la % la 1 ani, deG8aterile >udiciare din ?.@.A. asu"ra sistemului electoral, reforma sistemului "arlamentar tradiional din =area .ritanie. Totodat am a"reciat ca fiind utile cititorului analiGele unor constituii din ri afro!asiatice, din ri care "reGint anumite "articulariti s"ecifice, de natur a le determina o anumit orientare Nn ceea ce "rive\te structura \i mecanismele constituionale. Este firesc, de "ild, ca "entru rile ara8e res"ectul "entru tradiiile islamice s fie foarte "uternic iar anumite norme \i "revederi ale acestei reli'ii multimilenare s se re'seasc Nn norme \i "revederi constituionale. Au mai "uine elemente de s"ecificitate "reGint diversele state noi, care s!au format ca urmare a mi\crilor de eli8erare naional )cum ar fi, de "ild, monocameralismul, atri8uiile foarte lar'i ale \efului statului, sistemul mono"artid, "strarea unor forme de >urisdicie reli'ioase sau tradiionale, or'aniGare administrativ "e criteriile unor entiti tradiionale etc.*. 4ealitile rilor Nn curs de deGvoltare, diferite de ale celor deGvoltate, reclam, desi'ur, anumite instituii \i "rinci"ii de 'uvernare care tre8uie s dea eD"resie tocmai cerinei de a se lua Nn considerare asemenea realiti. Pe dre"t cuvQnt, marii >uri\ti romQni Paul P.Ae'ulescu \i :eor'e AleDianu remarcau c este necesar care toate instituiile s reflecte ]tradiiile naionale ale fiecrui "o"or]-&. 4eGult, astfel, c marile valori \i "rinci"ii "e care se NntemeiaG constituiile moderne constituie o si3Dio*) Nntre 'rinci'ii%e de3ocratice 'roiectate %a nive% internaiona% +i tradiii%e s'ecifice, care difer de la un stat la altul, \i ofer de multe ori elemente \i formule inedite de 'uvernare.

***. . . Te/nici 0i modalit1+i de elaborare a constitu+iilor


$ac Nn ceea ce "rive\te coninutul "olitic al constituiilor selecia ideilor "e care acestea le cu"rind, modalitile Nn care sunt determinate ra"orturile Nntre "uterile statului, ti"ul re'lementrilor ado"tate, reflect Nn mod firesc o anumit conce"ie, de natur "olitic, Nn ce "rive\te te+nicile \i modalitile "rin care se ela8oreaG constituiile constatm, de asemenea, o destul de mare diversitate. ! 0n 'ri3u% rOnd, este de remarcat fa"tul c eDist o serie de state de tradiie sau de influen 8ritanic, care nu au nici "Qn Nn "reGent constituii scrise, structurate Nn mod unitar, ci un numr mai mare sau mai mic de acte constituiona%e care, Nn totalitatea lor, com"letate cu normele \i uGanele "arlamentare, ofer fundamentul unor re'lementri cu caracter constituional. Aceast "ractic ! desi'ur, a unui numr redus de state ! ridic de la 8un Nnce"ut "ro8lema dac din "unctul de vedere al te+nicii de ela8orare este sau nu necesar ca statele s ai8 Nntotdeauna constituii scrise, sau dac ar fi "refera8il s fie ]'eneraliGat] te+nica unor acte constituionale )declaraii de dre"turi, acte ale Parlamentului etc.*. $at fiind fa"tul c ma>oritatea covQr\itoare a statelor lumii dis"un Nn "reGent de constituii scrise, se "oate a"recia c eDist o tendin /uasiunanim de recunoa\tere a valorii instrumentului scris, sistematic \i inte'rator, fa de vec+ile "ractici \i cutume. Pe de alt "arte, fa"tul c eDist constituii scrise "ermite mai u\or ca ele s fie cunoscute, iar cetenii statelor s fie educai Nn s"iritul res"ectrii normelor constituionale, s 'seasc Nntotdeauna Nn "revederile lor o "avG
-& Paul Ae'ulescu, :eor'e AleDianu, "a'.2&3.

ratat de dre't 'uD%ic( t.#, Editura ]Casa \coalelor], .ucure\ti, 13,2,

6@

Vol. 1

si'ur "entru a"rarea dre"turilor, "entru 'arantarea "artici"rii lor la viaa "olitic, asi'urQndu!se astfel funcionarea corect a Nntre'ii viei "olitice a societii. Constituiile ]nescrise] reflect, desi'ur, tradiii 8o'ate \i o eD"erien dintre cele mai nota8ile, Nn s"ecial de ordin "arlamentar \i a or'anelor >ustiiei, dar ele nu "ot s su"lineasc eDistena unui cor" de re'uli "recise, reunite Nntr!un sin'ur document, de natur s ofere ! sistematic \i neec+ivoc ! "reGentarea structurii "olitice a unei ri Nn ansam8lul su, a dre"turilor cetene\ti, a modalitilor \i "racticilor "rin care se Nnf"tuiesc ra"orturile dintre "uterile statului. ! O a doua 'roD%e3) care se ridic atunci cQnd este vor8a de te+nicile de redactare constituional este aceea dac o constituie tre8uie s fie astfel conce"ut, du" formula lui T+omas P.Paine, ]NncQt s Nnca" Nntr!un 8uGunar] sau dac este "refera8il ca ea s cu"rind sute de articole, Nn care s fie re'lementate minuios, Nn cele mai mici detalii, toate instituiile \i "revederile care au tan'en cu normele constituionale. Am menionat, Nn cu"rinsul lucrrii noastre, constituii care se remarc "rin conciGiunea lor ! cum este, de "ild, Constituia ?.@.A. ! dar \i constituii de dimensiuni im"resionante, cum este Constituia .raGiliei )2,1 articole* sau a #ndiei, "e care Nnsu\i un autor indian o consider ca fiind cea mai cu"rinGtoare constituie eDistent, su8 as"ectul Nntinderii \i dimensiunilor )(31 articole*. K"iunea "entru constituii ]mici] \i constituii ]mari] ridic Nns anumite "ro8leme nu numai Nn ce "rive\te cunoa\terea \i Nnsu\irea constituiei, care fiind mai mare necesit un efort indiscuta8il mai Nndelun', dar \i Nn ceea ce "rive\te va%oarea diferenei Nntre normele constituionale \i normele ce a"arin unor alte disci"line. A\a cum s!a recunoscut Nn literatura de s"ecialitate, eDist norme constituionale care se re'sesc \i Nn alte materii unde, "ornindu!se tocmai de la acestea, se edific instituii Nntre'i sau \iruri de re'lementri \i, fr Nndoial, norme care nu au o valoare constituional, a cror includere Nn constituie Nntreru"e \irul \i evoluia lo'ic a re'lementrilor de dre"t constituional. AdmiQnd ideea constituiilor am"le \i a transformrii tuturor normelor cu"rinse Nn ele Nn norme constituionale, ne aflm Nn situaia Nn care orice modificare cQt de mic a unei "revederi incluse Nn Constituie va tre8ui s solicite Nn mod necesar o reviGuire constituional care, Nn cele mai multe sisteme, "resu"une modaliti mai com"licate \i Nndelun'ate decQt modificarea le'ilor ordinare. ! 0n a% trei%ea rOnd remarcm, din "unctul de vedere al structurii diverselor constituii, c nu eDist "Qn Nn "reGent o "ractic unitar Nn ceea ce "rive\te dis'unerea diferite%or tit%uri +i ca'ito%e Nn cadru% constituiei. $ac toat lumea este de acord, desi'ur, c o constituie tre8uie s cu"rind "revederi 'enerale, "ro8leme "rivind or'aniGarea statului, dre"turile cetenilor, Parlamentul, >ustiia, or'aniGarea local, modalitatea de reviGuire a Constituiei etc., Nn cadrul diverselor ti"uri de constituii, uneori din raiuni de te+nic le'islativ dar alte ori din consideraii "olitice, anumite "ro8lematici au ocu"at un rol "roeminent Nn dauna altora. $in acest "unct de vedere nu este li"sit de interes s remarcm c, dac Nn ceea ce "rive\te a"roa"e toate constituiile ]"revederile 'enerale] ocu" "rimul ca"itol Nn ordinea succesiunii "ro8lemelor, unele constituii Nnce" cu instituia \efului statului, altele cu Parlamentul, iar altele cu dre"turile omului. Constituia 4omQniei, urmQnd structurile moderne, enun materiile ce "rivesc dre"turile \i li8ertile Nnaintea altor "ro8lematici, fundamentQnd "rin aceasta Nnsemntatea omului ! cetean \i ale'tor ! "e al crui consimmQnt se NntemeiaG Nns\i le'itimitatea autoritilor "olitice \i a Nntre'ului e\afoda> al "uterilor statului. ! 0n a% 'atru%ea rOnd o8servm, tot din "unctul de vedere al te+nicilor constituionale, c eDist Nn unele situaii \i "ractica includerii unor documente constituionale mai vec+i, "e calea unor norme de trimitere Nn Nnsu\i coninutul re'lementrilor constituionale. EDem"lul cel mai 8ine cunoscut este, desi'ur, al Cranei, care nu are un ca"itol distinct "rivind dre"turile omului, dar care face trimitere la $eclaraia dre"turilor omului \i ceteanului din 1%63 \i la "ream8ulul Constituiei din 13,-, unde sunt incluse dre"turi economice \i sociale. ED"licaia unei asemenea "ractici ! care,
68

Drept Constituional Comparat

desi'ur, "reGint un element de discontinuitate fa de unitatea teDtului constituional ! reGid Nn fa"tul c $eclaraia dre"turilor omului \i ceteanului din 1%63 constituie un document de uria\ semnificaie, a crei sim"l re"roducere Nn Constituie ar fi estom"at, "oate, valoarea "erce"erii sale inte'rale ca moment al deGvoltrii constituionale moderne. Amintim, de altfel, c \i alte state au considerat dre"t norme constituionale "revederile cu"rinse Nn Dec%araia Universa%) a Dre'turi%or O3u%ui \i Nns\i Constituia rii noastre, fr a o re"roduce eD"res, menioneaG Nn art.2& alin.)1*, cerina inter"retrii dre"turilor \i li8ertilor cetene\ti Nn s"iritul "revederilor cu"rinse Nn $eclaraia @niversal a $re"turilor Kmului. Aceste norme de trimitere se eD"lic, deci, "rin valoarea \i semnificaia cu totul a"arte a unor mari re'lementri constituionale, recunoscute la nivel mondial. ?tatele care "rocedeaG la asemenea te+nici doresc s su8linieGe Nnc odat ata\amentul lor fa de marile valori "e care documentele Nn cauG le cu"rind. ! ^n sfQr\it, Nn a% cinci%ea rOnd, referitor la te+nicile \i modalitile de ela8orare a constituiilor, dorim s amintim \i 'roD%e3a 3odific)ri%or sau revi*uiri%or constituiona%e. ^n sistemul constituiilor considerate ]rigide], orice modificare constituional cu"rinde Nntotdeauna nu numai o ma>oritate constituional de dou treimi la nivelul Nntre'ului Parlament )dac ara Nn cauG are un sistem 8icameral*, dar \i un referendum "o"ular, Nn care ma>oritatea cetenilor tre8uie s se "ronune Nn favoarea modificrilor constituionale. ^n sistemul constituiilor considerate ]f%eGiDi%e], o sim"l le'e votat de Parlament este suficient "entru a "roduce modificarea constituional dorit, cu condiia ! evident ! ca Parlamentul s dis"un de o anumit ma>oritate. AtQt o te+nic, cQt \i cealalt, "reGint avanta>e \i inconveniente. Constituiile ]ri'ide] su8liniaG valoarea \i autoritatea su"remaiei Constituiei, "romovQnd un sistem de valori Nn cadrul cruia o sc+im8are constituional tre8uie efectuat Nntotdeauna Nn anumite forme \i "roceduri, diferite de acelea ale le'ilor ordinare. Aceasta are, desi'ur, o im"ortan de net'duit "e "lanul valorilor "olitice \i al res"ectului fa de Constituie, dar necesit "roceduri uneori com"licate, care cer tim" \i desf\urarea unor o"eraiuni la mai multe nivele. ?istemul constituiilor ]f%eGiDi%e] este, desi'ur, foarte u\or, dar ! "unQnd "e "icior de e'alitate constituiile cu le'ile ordinare ! dilueaG semnificaia constituiei, a valorii sale de le'e >uridic fundamental. $in acest "unct de vedere ne "ermitem s semnalm dou eDem"le de te+nic, evident diferite, Nn ceea ce "rive\te modalitatea de efectuare a reviGuirilor constituionaleS ?.@.A. folosesc ! a\a cum este foarte 8ine cunoscut ! sistemul amendamentelor la Constituie, Constituia ?.@.A. avQnd \a"te articole \i 2% de amendamente. eneGuela, Nn sc+im8, a cunoscut "Qn Nn "reGent 21 de Constituii, considerQndu!se necesar, ori de cQte ori s!a ado"tat o modificare constituional, ca s se recur' la te+nica reado"trii Nntre'ii Constituii. $esi'ur, aici au acionat Nn decursul tim"ului \i alte elemente, cum ar fi succesiunea unor re'imuri "olitice care au dorit s!\i manifeste, fiecare, individualitatea, le'Qnd "romul'area unei constituii de sta8ilirea unui nou sistem de 'uvernare. ! U%ti3a 'roD%e3) asu"ra creia dorim s reinem atenia din "unct de vedere al te+nicilor de ela8orare \i modificare a constituiilor "rive\te ace%e c%au*e care inter*ic revi*uirea unor ca'ito%e sau 'rinci'ii 'roc%a3ate de Constituie. =enionm c Nn literatura de s"ecialitate asemenea clauGe au fost criticate ca situQndu!se Nn discordan cu dre"tul la autodeterminare ce "oate determina, Nn orice moment, noi o"iuni "olitice ce s!ar "utea cere a fi le'aliGate \i "e cale constituional-. EDistena unor asemenea clauGe Nn unele constituii, cum este cea franceG, cea italian sau cea romQn, a fost Nns determinat de raiuni istorice care au fost evaluate ! la tim"ul res"ectiv ! de cei care au "us 8aGele acestor constituii. $e remarcat Nns, "entru a da numai un eDem"lu, c "ro8lemele a"artenenei Cranei la Tratatul de la =aastric+t au suscitat "ro8leme constituionale, ele fiind tran\ate "rin modificarea Constituiei o"erat Nn 1332, viGQnd articolele 66!2 \i 66!,, care a
6<

Vol. 1

"ermis, astfel, "artici"area Cranei la formele de inte'rare mult mai accentuate "e care le re"reGint Tratatul de la =aastric+t Nn noua redactare a unor teDte, "erfectat la Amsterdam-1.

***. .". 2epara+ia puterilor 0i limitele sale 3n constitu+iile moderne


@n "rinci"iu fundamental al dre"tului constituional, care a fost verificat de Nntrea'a eD"erien istoric \i "e care ! cu diverse nuane ! Nl consacr toate constituiile actuale, este 'rinci'iu% se'araiei 'uteri%or. Acest "rinci"iu, enunat "entru "rima dat de Aristotel Nn lucrarea sa ]Politica], a fost deGvoltat mai tQrGiu cu deose8ire de +coa%a dre'tu%ui natura% ):rotius, Molff, Puffendorf*, iar a"oi de ;o+n 0ocVe, 'sindu!\i Nncununarea Nn o"era lui =ontes/uieu. ]EDist Nn toate constituiile ! scria Aristotel ! trei elemente Nn le'tur cu care un 8un le'iuitor tre8uie s studieGe ceea ce este avanta>os "entru fiecare]. $u" "rerea sa, ]una dintre aceste trei "ri este aceea care deli8ereaG cu "rivire la "ro8lemele comuneW a doua este aceea care are dre"t o8iect ma'istratura...W a treia este aceea care distri8uie >ustiia]-2. ^n "ofida diferenei de redactare fa de terminolo'ia modern cu "rivire la se"araia "uterilor, ela8orat de =ontes/uieu Nn secolul U ###, tre8uie s recunoa\tem astGi c multe elemente de 'Qndire "olitic ale filosofului antic "remer' "rinci"iul care s!a Nncetenit ulterior \i este recunoscut astGi Nn toate democraiile moderneS un cor" le'islativ, o "utere eDecutiv \i un numr de >udectori inde"endeni, c+emai s Nm"art >ustiia, Nn mod e'al, tuturor mem8rilor cetii. ^n An'lia, o contri8uie remarca8il la fundamentarea teoretic a "rinci"iului se"araiei "uterilor a adus!o ;o+n 0ocVe-(. Ar'umentQnd ideea se"araiei "uterilor, filosoful \i omul de \tiin en'leG su8linia c ]tentaia de a "une mQna "e "utere ar fi "rea mare dac acelea\i "ersoane care au "uterea de a face le'ile ar avea Nn mQini \i "uterea de a le "une Nn eDecutare, deoarece ar "utea s se scuteasc de a se su"une le'ilor "e care ele le fac]. ^n consecin, du" "rerea sa, Nntr!un stat 8ine or'aniGat ar tre8ui ca "uterea de a face le'ile s fie Nncredinat unei adunri s"ecial convocate Nn acest sco", dar du" ce le'ile au fost ado"tate, adunrile ar tre8ui s se se"are \i s se su"un le'ilor "e care le!au acce"tat. PronunQndu!se Nn s"ri>inul dura8ilitii \i sta8ilitii le'ilor, ;o+n 0ocVe considera c ]este de tre8uin ca s eDiste o "utere care s ve'+eGe la eDecutarea le'ilor ce sunt Nn vi'oare. Astfel "uterea le'islativ \i "uterea eDecutiv tre8uie s fie se"arate]. El admite totu\i, alturi de cele trei "uteri ale statului necesare Nn orice stat O %egis%ativ), eGecutiv) \i federativ) )relaii eDterne* ! \i o a "atra "utere, denumit ]'rerogativ)], care ar cu"rinde toate atri8uiile "uterilor, lsate la discreia "uterii eDecutive, Nn caG de "ericol-,. 4eluQnd \i deGvoltQnd ideile lui ;o+n 0ocVe, =ontes/uieu \i du" dQnsul toi teoreticienii statului li8eral au vGut Nn "rinci"iul se"araiei "uterilor mi>locul eficace de a sl8i atot"uternicia statului, Nm"rindu!i atri8uiunile. Pornind de la ideea c eDist o Nnclinaie natural a omului care deine "uterea de a a8uGa de ea, =ontes/uieu a deGvoltat "rinci"iul c ]"uterea tre8uie s fie NnfrQnat de "utere]. ^n conce"ia sa, se"araia "uterilor re"reGint sin'urul mi>loc "rin care se "oate asi'ura res"ectul le'ilor Nntr!un stat Nn care este "osi8il eDistena unui 'uvern le'al. ]Atunci cQnd, Nn mQinile aceleia\i "ersoane sau Nn ale aceluia\i cor" de dre'tori se afl Nntrunite "uterea le'islativ \i "uterea eDecutiv, nu eDist li8ertate, deoarece se "oate na\te teama ca acela\i monar+ sau acela\i
"a'.(-2W Iu'ues Portelli, Droit Constitutionne%( ,e dition, Ed.$alloG, 2&&1, "a'.1(3. -2 Po%itica , U# , 1, 2 )"a'.1%%, ediia citat*. -( Cit.de Paul Ae'ulescu, Curs de dre't constituiona% ro3On( editat de AleD.T.$oicescu, .ucure\ti, 132%, "a'.2333 \i urm. -, ;o+n I.:arve5, T.AleDander AleiniVoff, #odern Constitutiona% 2eorH( " Reader( T+ird edition, Mest Pu8lis+in' Co, ?t.Paul, =inn., 133,, "a'.(12. 69
-1 Pierre Pactet( Institutions 'o%itiPues. Droit constitutionne%( 16e dition, Ed.Armand Collin, Paris, 1333,

Drept Constituional Comparat

?enat s Nntocmeasc le'i tiranice, "e care s le a"lice Nn mod tiranic. Au eDist, de asemenea, li8ertate dac "uterea >udectoreasc nu este se"arat de "uterea le'islativ \i de cea eDecutiv. $ac ea ar fi Nm8inat cu "uterea le'islativ, "uterea asu"ra vieii \i li8ertii cetenilor ar fi ar8itrar, cci >udectorul ar fi \i le'iuitor. $ac ar fi Nm8inat cu "uterea eDecutiv, >udectorul ar "utea avea fora unui o"resor. Totul ar fi "ierdut dac acela\i om, sau acela\i cor" de frunta\i, fie al no8ililor, fie al "o"orului, ar eDercita aceste trei "uteriS "e cea de a face le'i, "e cea de a aduce la Nnde"linire +otrQrile o8\te\ti \i "e cea de a >udeca infraciunile sau liti'iile dintre "articulari]-1. Princi"iul se"araiei "uterilor a fost deGvoltat ulterior \i de 4ousseau, dar filosoful franceG folose\te o lo'ic diferit, considerQnd c "uterea le'islativ se confund cu Nns\i suveranitatea \i nu "oate fi eDercitat decQt de Nntrea'a naiune. ^n o"inia sa, "uterea eDecutiv este com"etent numai s emit acte "articulare, care tre8uie s reGulte din a"licarea msurilor 'enerale ado"tate de "uterea le'islativ. ]El nu "oate Nns conce"e inde"endena "uterii eDecutive, cci aceasta este su"us "uterii le'islative, ale crei ordine le eDecut \i care o su"rave'+eaG, s"re a vedea cum N\i Nnde"line\te atri8uiile fiDate de dQnsa]--. CQt "rive\te "uterea >udectoreasc, ;ean ;ac/ues 4ousseau consider c aceasta este o "utere distinct de eDecutiv \i le'islativ, dar menioneaG c ea a suferit "ractic anumite diminuri fa de eDecutiv "rin recunoa\terea dre"tului de 'raiere \i fa de le'islativ "rin dre"tul de 'raiere eDercitat de "o"orul suveran. Princi"iul se"araiei "uterilor \i!a 'sit o lar' a"licaie Nn "ractica constituional a rilor occidentale. Cu toate acestea, el a fost criticat de o serie de 'Qnditori \i oameni "olitici, "rintre care fostul "re\edinte american MoodroX Milson, care a estimat c a"licaiunea acestui "rinci"iu face s dis"ar, "ractic, orice idee de rs"undere Nn 'uvernare. $octrina 'erman )0a8and, ;ellineV* a considerat teoria lui =ontes/uieu ca fiind nelo'ic \i im"osi8il de realiGat Nn "ractic. ?!a a"reciat c ea nu ar re"reGenta ]decQt o metod de or'aniGare menit s sl8easc atot"uternicia statului "entru a a"ra individul]. ;uri\tii 'ermani, "uternic influenai de ideile etatiste, au estimat c ]urmrind sl8irea "uterii "olitice "rin re"artiGarea atri8uiunilor la diferite or'ane >uDta"use, /uasi! inde"endente unele de altele, avQnd fiecare un domeniu de activitate "ro"rie, cu toate c lucreaG la aceea\i o"er 'eneral, s!a a>uns la ne"utina ?tatului de a crea o ordine nou, de a satisface nevoile unei societi Nn "lin transformare]-%. $in "unct de vedere >uridic, "rinci"iul se"araiei "uterilor a fost consacrat Nn numeroase documente de dre"t constituional. Astfel, el se re'se\te Nn cunoscuta $eclaraie a dre"turilor omului \i ceteanului din 1%63, "recum \i Nn documentele revoluiei americane. @nul dintre "rinii actualei Constituii a ?tatelor @nite, ;ames =adison, arta c ]acumularea tuturor "uterilor ! le'islativ, eDecutiv \i >udectoreasc ! Nn acelea\i mQini, indiferent dac acestea a"arin unei sin'ure "ersoane, unor "uini sau la mai muli, sau dac aceasta )acumularea* este ereditar, autonumit sau electiv, "oate fi considerat Nn mod >ustificat ca fiind adevrata definiie a tiraniei]-6. ^n multe constituii moderne "rinci"iul se"araiei "uterilor este consacrat eD"res, cum ar fi Constituia Cantonului ;ura din Elveia )art.11*, Constituia 4e"u8licii =oldova din 26 iulie 133,, care dis"une Nn art.- c ]"uterile le'islativ, eDecutiv \i >udectoreasc sunt se"arate \i cola8oreaG Nn eDercitarea "rero'ativelor ce le revin]. $e asemenea, referiri la "uterile statului se re'sesc Nn Constituiile :ermaniei, ?"aniei, .el'iei, $anemarcei, :reciei, Cinlandei, #taliei, Portu'aliei \i altor state, "recum \i Nn Constituia ?.@.A. 4e'imurile "olitice totalitare, de toate nuanele, au criticat "rinci"iul se"araiei "uterilor, susinQnd c "uterea ar fi de fa"t ]unic], ar a"arine "o"orului \i, deci, nu ar "utea Nn nici un caG s
-1 =ontes/uieu, Des're s'iritu% %egi%or, vol.#, Editura \tiinific, .ucure\ti, 13-,, "a'.13,. -- Paul Ae'ulescu, :eor'e AleDianu, o'.cit.( "a'.2,,. -% IDide3, "a'.2,%. -6 Res'ectfu%%H Muoted. " DictionarH of Muotations( 0i8rar5 of Con'ress, Mas+in'ton, 1363, "a'.11(.

6;

Vol. 1

fie diviGat. ^n realitate, "rin i'norarea voit a "rinci"iului se"araiei "uterilor \i "rin eliminarea sa "ractic din constituiile fostelor state socialiste, a fost favoriGat concentrarea "uterii Nn mQinile unor "ersoane \i ne'area "ractic a oricror mecanisme de conducere colectiv. Princi"iul ]unicitii] "uterii a neteGit nu numai calea unor dictaturi, dar a \i su8ordonat Nntre'ul sistem al or'aniGrii "olitice dominaiei unui sin'ur "artid, Nm"re>urare ce a avut ca efect lic+idarea o"oGiiei "olitice, ne'area "rinci"iilor "luralismului \i, Nn final, Nnde"rtarea de la marile "rinci"ii democratice ale dre"tului consituional, validate de o Nntrea' eD"erien istoric. 4evenirea la democraie Nn rile Euro"ei de rsrit a im"us de aceea ]rea8ilitarea] "rinci"iului se"araiei "uterilor, recunoa\terea utilitii sale ca un "rinci"iu fundamental de or'aniGare "olitic \i "remis a a\eGrii Nntre'ii viei sociale "e 8aGe umaniste \i democratice. K eDaminare com"arativ a constituiilor moderne evideniaG, neNndoielnic, o anumit se'araie funciona%) Nntre "uterile statului, c+iar \i "entru acele ri care nu au "revGut Nn mod eD"res "rinci"iul se"araiei "uterilor ca un "rinci"iu de or'aniGare constituional. $esi'ur, o se"araie a8solut a "uterilor statului "oate fi NntQlnit numai Nn re'imul constituional "reGidenial, Nn cadrul cruia "rero'ativele \i rs"underile diferitelor "uteri ale statului a"ar cQt se "oate de "recis delimitate, neeDistQnd "osi8ilitatea unei interferene a unei "uteri Nn tre8urile celeilalte. ^n celelalte sisteme Nns ! ne referim, desi'ur, la sistemele semi!"reGidenial \i "arlamentar ! se"araia "uterilor este viGi8il, dar nu ca o delimitare strict \i ri'uroas, inconfunda8il, a relaiilor dintre diferitele or'ane ale statului, ci ca un 'rinci'iu de co%aDorare( indis'ensaDi% Nn e'oca 3odern) 'entru a se asigura funciona%itatea +i eficiena de'%in) a tuturor organe%or statu%ui. Au NntQm"ltor Nn Tratatul lor de dre"t constituional \i instituii "olitice s"eciali\tii #oan =uraru \i ?imina Tnsescu, tratQnd acest "rinci"iu, se refer la ] se'araiabec2i%iDru% +i co%aDorarea 'uteri%or Nn stat]-3. K asemenea o"tic o 'sim Nntru totul cores"unGtoare deoarece relev nu numai ideea de ]se"araie], dar \i multi"lele coneDiuni, interde"endene, "e care teoria Nn cauG le im"lic Nntre diverse or'ane \i instituii de stat. ^n 4omQnia, o asemenea inter"retare a se"araiei "uterilor este acce"tat Nn 'eneral, ! de\i nu a"are, ca atare, eG'ressis verDis ! "rin modul Nn care au fost definite \i fundamentate ra"orturile dintre diversele "uteri ale statului Nn cadrul re'lementrilor sta8ilite de Constituia din 1331. Astfel, Curtea Constituional se "ronun asu"ra constituionalitii le'ilor, a 4e'ulamentelor Parlamentului, \i +otr\te asu"ra eDce"iilor ridicate Nn faa instanelor >udectore\ti "rivind neconstituionalitatea le'ilor \i a ordonanelor. Parlamentul are dre"tul s!\i eD"rime neNncrederea Nn :uvern \i "oate declan\a "rocedura sus"endrii din funcie a Pre\edintelui 4omQniei. Pre\edintele 4omQniei are dre"tul de a adresa Parlamentului mesa>e \i c+iar de a diGolva Parlamentul, dac acesta nu a acordat votul de Nncredere "entru formarea :uvernului, Nn termen de -& de Gile de la "rima solicitare. Aceste "revederi ! ca \i numeroase altele eDistente Nn Constituia 4omQniei, ca \i Nn constituiile altor state ce N\i re'sesc astGi identitatea ca state democratice ! denot fa"tul c nu se "oate vor8i nici "e de"arte Nn cadrul sistemului se"araiei "uterilor de o de"arta>are total a atri8uiilor celor trei "uteri. Este vor8a, Nn realitate, de o delimitare "recis de com"etene, interferenele fiind "osi8ile numai Nn situaii de eDce"ie, cQnd anumite "ro8leme de interes ma>or "ot fi reGolvate nu Nn mod eDclusiv cu a"ortul uneia dintre "uteri, ci Nn e'al msur cu contri8uia celorlalte. A\a cum am mai artat, "rinci"iului se"araiei "uterilor i s!au adus o serie de critici de ctre unii autori, el fiind considerat fie de"\it, fie ]Nm8trQnit], fie reflectQnd numai o anumit eta" ! de mult Nnc+eiat ! a deGvoltrii constituionale. ^n fond, Nns, toi criticii se"araiei "uterilor omit ! intenionat sau neintenionat ! fa"tul c se'araia 'uteri%or nu a fost niciodat) conce'ut)( nici 3)car de teoreticienii s)i( ca o se'arare ori o i*o%are artificia%) Nntre 'uteri%e statu%ui. ?e"araia
-3 #oan =uraru, ?imina Tnsescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice( ediia a #U!a, revGut \i com"letat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.2-6.

66

Drept Constituional Comparat

"uterilor a re"reGentat \i re"reGint o 'aranie Nm"otriva aca"arrii "uterii de ctre fore totalitare \i un mi>loc de a asi'ura ec+ili8rul Nntre "uterile statului. $u" cum o8serv Nn mod "e de"lin >ustificat s"eciali\tii #oan =uraru \i ?imina Tnsescu, ]=anifestQndu!se reGerve fa de teoria clasic a se"araiei "uterilor nu tre8uie s se inter"reteGe c ea \i!a "ierdut din im"ortan \i actualitate \i c deci rmQne o teorie a trecutului. =area for a teoriei se"araiei "uterilor const Nn fantastica sa reGonan social, "olitic \i moral. Ea a intrat Nn con\tiina mulimilor care au rece"tat!o ca "e cea mai eficient reet contra des"otismului \i Nn favoarea li8ertii \i democraiei. ?intetiGQnd acest "aradoD, Pierre Pactet arat c se constat un decala> im"ortant Nntre declinul unei teorii, care "ierde "ro'resiv din fora \i valoarea sa eD"licativ \i "entru c ea nu mai cores"unde cu adevrat realitii \i rece"ionarea sa de ctre o"inia "u8lic, care continu s cread Nn ea, \i "entru clasa "olitic care "ersist Nn a o evoca]%&. ^n tratatul su de $re"t constituional \i instituii "olitice, "rof.dr.Cristian #onescu constat \i el c ]^n momentul Nn care a fost instituionaliGat Nn constituii, "rinci"iului se"araiei "uterilor i s!au adus multe corective, constQnd Nn cola8orarea "uterilor. ?e va crea ceea ce doctrina denume\te ]c2ecYs and Da%ances], adic su"rave'+erea reci"roc a celor trei "uteri "entru reec+ili8rarea ra"ortului Nntre ele. $ac conce"em "rinci"iul se"araiei "uterilor Nn mod a8stract \i ri'id, Nntre cele trei "uteri nu eDist nici o le'turW a"licat Nn condiii "ractice de 'uvernare, "rinci"iul astfel conce"ut ar "roduce +aos \i deGordine "u8lic, NntrucQt oricare dintre cele trei "uteri ar avea Nnclinaia s se manifeste Nn mod tiranic]%1. ^n concluGie, se "oate a"recia c "rinci"iul se"araiei "uterilor ! consacrat eD"licit sau im"licit Nn ma>oritatea constituiilor lumii ! rmQne un element esenial, indis"ensa8il eDistenei \i funcionrii statului de dre"t. Au NntQm"ltor numeroase lucrri teoretice, documentele "artidelor "olitice, o"inii ale unor s"eciali\ti fac referire la necesitatea se"araiei "uterilor. ^ntr!un valoros Dicionar 'o%itic ro3Onesc, se"araia "uterilor este definit ca fiind un ]"rinci"iu ma>or al democraiei moderne]. ?e su8liniaG ideea c ]Ciecare "utere este localiGat Nntr!o instituie se"arat, iar cei ce o a"lic sunt selectai "rin diferite "roceduri, au diferite termene \i sunt inde"endeni unii de alii. ?e"ararea nu Nnseamn Nns iGolare, "entru c fiecare ramur a "uterii "artici" la funcionarea celeilalte "rintr!un sistem de control \i ec+ili8rare reci"roc a "uterilor Nn stat. ?e"ararea Nntre cei ce fac le'ea )"uterea le'islativ*, cei ce o a"lic )"uterea eDecutiv* \i cei ce o inter"reteaG )"uterea >udectoreasc* este menit s "revin instaurarea unui re'im dictatorial]%2.

III.@. Instituia Par%a3entu%ui


Au eDist astGi constituie Nn lume care s nu consacre, su8 o form sau alta, eDistena unei "uteri le'iuitoare, indiferent dac aceasta este denumit Parlament, Camera $e"utailor sau Adunare le'islativ, indiferent dac "rero'ativele unei asemenea adunri sunt mai lar'i sau mai restrQnse. Este un fa"t cert Nns c "e msura unei lun'i evoluii istorice, instituia Parlamentului \i!a cQ\ti'at un loc 8ine definit Nn 'Qndirea, Nn "ractica \i Nn con\tiina "o"oarelor, devenind una dintre veri'ile eseniale

eoria genera%) a instituii%or 'o%itice , vol.#, ediie revGut \i adu'it, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.263W a se vedea \iS :enoveva ra8ie, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , vol. #, Ediia a cincea, revGut \i reNntre'it, Editura hCu'etareai, #a\i, 1333, ".1,3 \i urm.. %2 ?er'iu Tma\, Dicionar 'o%itic. Instituii%e de3ocratice +i cu%tura civic)( ediia ##!a, revGut \i adu'it, Casa de editur \i "res ]eAA?A] ?40, .ucure\ti, 133-, "a'.222. 67

%& IDide3, "a'.2%,. %1 Cristian #onescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice.

Vol. 1

ale Nnf"tuirii democraiei, ale statornicirii unor rQnduieli democratice, Nn msur s 'aranteGe dre"turile \i li8ertile cetenilor%(. #nstituia Parlamentului are ori'ini Nnde"rtate. #slanda Nnainte de anul 1&&&, ?icilia Nn 11(& \i An'lia Nn >urul anului 1(&&, cuno\teau eDistena unor adunri care aveau s constituie, Nn secolul urmtor, modelul unor Adunri deli8erative. ^n secolul al U ###!lea, Parlamentul 8ritanic ! "rofitQnd de sl8iciunea unor monar+i ! a im"us ca model de 'uvernare regi3u% 'ar%a3entar( care introducea "entru "rima dat res"onsa8ilitatea :uvernului fa de Adunarea deli8erativ. Acest model a fost ado"tat ulterior Nn Crana \i .el'ia. Constituia ?.@.A. a creat un Parlament 8icameral )Con'resul*, care ec+ili8reaG \i astGi "uterea "reGidenial. Create la ori'ine cu misiunea unic de a consimi asu"ra sta8ilirii unor im"oGite, "arlamentele au a>uns ! cu tim"ul ! nu numai s controleGe modul Nn care erau utiliGate fondurile statului, dar \i Nntrea'a activitate 'uvernamental. ^n anumite situaii, "arlamentele au a>uns c+iar s dis"un de Nntrea'a "olitic a rii, a\a cum a fcut, de "ild, Convenia revoluionar franceG "rin comitetele sale )Le R=gi3e des "sse3D%=es*%,. Pe msur Nns ce "rinci"iul se"araiei "uterilor s!a afirmat ca o creaie a 'Qndirii li8erale, "arlamentele au Nnce"ut s!\i asume atri8uii tot mai im"ortante le'ate de ale'erea unor demnitari, a >udectorilor, iar Nn unele ri c+iar a \efului statului. 4e'imurile "arlamentare sunt cele care astGi controleaG cel mai eficient activitatea 'uvernelor, N\i "ermit s le Nnlocuiasc atunci cQnd comit 're\eli \i c+iar s tra' la rs"undere "e \eful statului, Nn cadrul unei "roceduri care, evident, com"ort o serie de tre"te \i 'aranii. /ora siste3u%ui 'ar%a3entar const) Nns) Nn 'rinci'iu% suveranit)ii naiona%e, Nn ideea c "arlamentul re"reGint "o"orul Nnsu\i, iar "arlamentarii sunt dele'aii si, care nu mai "ot Nn aceste condiii dele'a, Nn nici un caG, "rero'ativele lor unor ali funcionari ai statului. Cunoscutul "rinci"iu din dre"tul roman ]de%egata 'otestas non de%egatur] se o"une transmiterii oricror "rero'ative "arlamentare ctre alte instituii alese sau numite. Princi"iul autono3iei 'ar%a3entu%ui 'aranteaG forumului le'islativ "lenitudinea de aciune \i deciGie Nn orice domeniu, Parlamentul fiind, totodat, Nn unele state, sin'urul or'anism Nn msur s tra' la rs"undere "e mem8rii si. Puterea eDce"ional ce revine "arlamentelor \i calitatea cu totul a"arte a celor care le alctuiesc au determinat ela8orarea unor statute, 'arantQnd eDistena unui re'im de imuniti \i inviola8iliti, c+emat tocmai s asi'ure eDercitarea Nn cele mai 8une condiii a mandatului "arlamentar. Acesta a devenit tot mai mult un 3andat re're*entativ, "arlamentarul re"reGentQnd nu ]o "rticic] din suveranitatea naiunii, ci Nns\i aceast suveranitate, de unde fundamentul dre"turilor \i "rero'ativelor "arlamentarilor, inde"endena de care ei se 8ucur "entru a!\i "utea Nnf"tui mandatul Nn condiii o"time. A\a cum su8linia la tim"ul su Nn mod ins"irat filosoful \i omul "olitic irlandeG Edmund .urVe )1%23!1%3%*S ]Parlamentul nu este un con'res de am8asadori care eD"rim interese diferite \i ostile, "e care fiecare urmre\te s le "streGe... Parlamentul este adunarea deli8erativ a unei sin'ure naiuni, avQnd un sin'ur interes, ca un Nntre'...]%1. Condiiile istorice au fcut ca Nn anumite state structura "arlamentar s fie Nnc de la Nnce"ut o structur) Dica3era%). 0ucrul acesta s!a "etrecut Nn s"ecial Nn statele federale \i Nn numeroase ri din America 0atin. ^n alte state, 8icameralismul are o raiune istoric )Crana, An'lia*. $re"turile \i relaiile reci"roce Nntre cele dou Camere, acolo unde eDist un sistem 8icameral, nu au fost \i nici nu sunt "retutindeni acelea\i. ^n unele state s!a acce"tat ideea ega%it)ii Ca3ere%or, cu unele nuane !
%( Carl ?c+midt, Par%e3entaris3e et d=3ocratie( Edition du ?euil, Paris, 1366, "a'.11 \i urm.W P+ili""e 0avauD,

Le 'ar%e3entaris3e( deuDi7me dition, Paris, P.@.C., 136%, "a'.( \i urm. %, =aurice $uver'er, Le sHstE3e 'o%itiPue fran\ais, P.@.C., Paris, dition enti7rement refondue, "a'.,1 \i urm. %1 4o8ert AndreXs, 2e Concise Co%u3Dia DictionarH of Muotations( Colum8ia @niversit5 Press, AeX EorV, 1363, "a'.163. 65

Drept Constituional Comparat

desi'ur !, Nn tim" ce Nn altele, cea de a doua Camer Nnclin s devin tot mai mult o Camer consultativ, avQnd un ]rol "onderator]. ^m"otriva ]"arlamentarismului] au fost formulate fel \i fel de critici. EDacer8area deG8aterilor, confruntarea de idei, uneori im"osi8ilitatea 'sirii unor soluii, au fost invocate ca ar'umente de ctre ade"ii re'imurilor anti"arlamentare de toate nuanele, care au teoretiGat su"remaia eDecutivului \i au redus "Qn la ani+ilare rolul factorului re"reGentativ. 4evi'orarea ideii democratice \i e\ecul tuturor formelor de 'uvernare totalitar au demonstrat Nns, fr "utin de t'ad, fora \i via8ilitatea instituiei Parlamentului ca eD"onent al suveranitii naionale. A devenit 'eneral recunoscut ideea c "arlamentele nu re"reGint astGi Nn lume numai cele mai lar'i forumuri democratice naionale, dar \i la8oratoare eficiente de ela8orare a le'ilor, factori de rs"undere ai vieii "u8lice, elemente de contra"ondere fa de orice tentative de a diminua dre"turile democratice \i valoarea instituiilor statului de dre"t. ^n literatura de s"ecialitate a fost su8liniat fa"tul c de\i Parlamentul a fost desemnat, Nn mod tradiional, "rin eD"resia de ]'utere %egiuitoare], Nn fond, atri8uiile \i com"etenele sale sunt mult mai lar'i, "ro"unQndu!se "entru definirea mai corect \i mai eDact a rolului \i funciei Parlamentului Nn stat termenul de ]'utere de%iDerativ)]. ]Aceast denumire eD"rim clar im"ortana com"etenei Parlamentului de a decide Nn toate "ro8lemele fundamentale ale statului, dar \i realitatea c Parlamentul are \i alte funcii decQt cea le'islativ, cum ar fi, de eDem"lu, funcia de control. Ca atare, Y"utereaZ le'islativ este doar o com"onent a com"etenei Parlamentului]%-. Ca "utere deli8erativ, Parlamentul are mai multe funcii, a cror enumerare im"lic o ordine fireasc \i anumeS a* funcia le'islativ )le'iferarea*W 8* funcia de sta8ilire a direciilor "rinci"ale ale activitii social!economice, culturale, statale \i >uridiceW c* funcia de ale'ere, formare, aviGarea formrii, numirea sau revocarea unor autoriti stataleW d* funcia de controlW e* funcia de conducere Nn "olitica eDternW f* funcia de or'aniGare intern a sa%%. 0n diverse%e constituii 'e care %e&a3 ana%i*at( instituia Par%a3entu%ui ca')t)( desi'ur, conotaii s'ecifice( 'rerogative +i atriDuii difereniate( Nn funcie de regi3u% 'o%itic a% statu%ui Nn cau*) +i( neNndoie%nic( de Da%ana 'uteri%or Nn stat( de modul Nn care Nntr!o ar sau alta acioneaG ec+ili8rul forelor "olitice care sunt an'a>ate Nn aciunea de 'uvernare. $esi'ur, "arlamentele de astGi nu mai au "rero'ativele adunrilor le'iuitoare de alt dat, care "uteau trimite Nn >udecat re'i \i controla, nedifereniat, activitatea tuturor or'anelor \i instituiilor statului. $u" cum se cunoa\te, des"re Parlamentul 8ritanic Nn "erioada de a"o'eu, a afirmrii "rero'ativelor \i influenei sale, se s"unea c 'oate s) fac) orice( afar) de fa'tu% de a transfor3a un D)rDat Nn fe3eie sau o fe3eie Nn D)rDat. iGiunea modern asu"ra rolului \i funciilor Parlamentului aduce Nns im"ortante nuanri "rinci"iului ]suveranitii "arlamentului]. Parlamentul rmQne, desi'ur, cel mai lar' forum deli8erativ \i re"reGentativ al naiunii, Nn msur s destituie or'ane ale statului \i c+iar "e "re\edintele rii, s efectueGe controale asu"ra felului Nn care sunt Nnde"linite atri8uiile diferitelor "uteri, s adreseGe su'estii ori Nntre8ri or'anelor din structura statal \i, fr Nndoial, s!\i eDercite din "lin cea mai im"ortant atri8uie a Parlamentului, care const Nn ado"tarea unor rel'mentri normative avQnd valoare 'eneral. $ar c+iar Nn sistemul se"araiei "uterilor, rolul Parlamentului este "recis delimitat \i el nu se "oate su8stitui Nn nici un caG "uterii eDecutive sau celei >udectore\ti, c+iar dac Nn ma>oritatea statelor lumii >udectorii Curii ?u"reme sunt ale\i de Parlament, iar eDecutivul ! care este confirmat de Parlament ! "oate fi demis Nn urma unei moiuni de cenGur. ^n "reGent, Nn cele mai multe ri ale lumii, Par%a3entu% eGercit)( f)r) Nndoia%)( un nu3)r de atriDuii esenia%e( contro%Ond ce%e%a%te organe a%e statu%ui( dar 'uterea sa este %i3itat) de aria
"a'.113. %% IDide3, "a'.113!12&. 7:
%- #oan =uraru, =i+ai Constantinescu, Dre't 'ar%a3entar ro3Onesc, Editura ACTA=#, .ucure\ti, 1333,

Vol. 1

'rerogative%or 'rev)*ute 'rin Constituie( de Nns\i dinamica relaiilor dintre "uteri, care o8li' uneori Parlamentul )cum este caGul dele'rii le'islative* s cedeGe tem"orar o "arte din atri8uiunile sale unei alte "uteri a statului, tocmai "entru a asi'ura un maDimum de o"erativitate \i eficien activitii de le'iferare. Au tre8uie uitat, "e de alt "arte, c Parlamentul, Nn toate rile lumii, desf\oar o remarca8il activitate internaiona%) ratificQnd tratate internaionale Nn domeniile cele mai im"ortante, adresQnd mesa>e, ado"tQnd moiuni care Nnseamn, de cele mai multe ori, luri de "oGiie neec+ivoce ale Nntre'ului s"ectru "olitic fa de o anumit "ro8lem internaional. Pe calea di'%o3aiei 'ar%a3entare, "arlamentarii N\i aduc o contri8uie direct \i nemi>locit la dialo'ul "olitic ce se "oart "e "lan mondial, contri8uind la deGamorsarea unor "ro8leme internaionale liti'ioase, la convenirea unor soluii Nnele"te Nn "ro8lemele cola8orrii dintre ri, la "romovarea unui autentic s"irit de Nncredere Nntre ri \i "o"oare avQnd culturi, civiliGaii, sisteme "olitice \i orQnduiri dintre cele mai diverse. Cr Nndoial, atriDuii%e +i 'onderea 'ar%a3ente%or nu sunt ace%ea+i 'este tot. ^n re'imurile "arlamentare ele ale' Nns\i "ersoana \efului statului, dar Nn toate sistemele ! cu eDce"ia unor ri totalitare ! eDist "rocedura destituirii \efului statului \i a trimiterii sale Nn >udecat de ctre Parlament, ce redo8Qnde\te Nn asemenea caGuri ceva din ]suveranitatea] sa de altdat, evideniind neec+ivoc calitile sale de eD"onent direct al naiunii, al dre"turilor \i "rero'ativelor sale suverane. Activitatea "arlamentar difer, desi'ur, din "unctul de vedere al "rocedurilor ce sunt cerute "entru ado"tarea unor le'i, su8 as"ectul im"licrii mai lar'i sau mai reduse a comisiilor "arlamentare, a diverselor or'ane de conducere. EDist diferenieri Nn ceea ce "rive\te modul de desf\urare a sesiunilor Parlamentului, re'ulile de "rocedur. ^n "ofida unor asemenea diferenieri, rolul Parlamentului Nn viaa constituional contem"oran rmQne indiscuta8il ma>or, motiv "entru care "arlamentarilor li se asi'ur imunitatea o"iniilor \i "rerilor, inviola8ilitatea "ersoanei, dre"tul de a se eD"rima li8er \i neNn'rdit Nn le'tur cu "ro8lemele ce sunt su"use ateniei lor. A\a cum se cunoa\te, Nn 4omQnia, du" 4evoluia din $ecem8rie 1363, viaa "arlamentar \i!a re'sit Nn 8un "arte Nntrea'a sa 8o'ie \i "ersonalitate din e"oca inter8elic. $e\i deG8aterile Nn cadrul Parlamentului 4omQniei, res"ectiv al celor dou Camere, nu s!au soldat Nntotdeauna cu reGultate concrete, anumite msuri le'islative lsQndu!se Nnc a\te"tate, "e ansam8lu se "oate s"une c viaa "arlamentar revine Nn dre"turile sale fire\ti, Nnre'istrQndu!se deG8ateri vii, sc+im8uri de "reri, ar'umente "ertinente Nn favoarea unor teGe sau altora \i nu rareori critici la adresa unor or'ane centrale sau locale. K a"reciere de ansam8lu asu"ra vieii "arlamentare, care Nn 'eneral a Nnsemnat foarte mult din "unctul de vedere al rea\eGrii instituiilor democratice \i al edificrii statului de dre"t, "ermite cQteva constatri. @rmQnd "ractica "arlamentelor democratice, activitatea "arlamentar ar s"ori Nn eficien \i o"erativitate dac ar fi acordat o mai mare "ondere activitii comisiilor "ermanente. Pe de alt "arte, "entru o"timiGarea lucrrilor forumului le'islativ s!ar "utea lua Nn considerare ideea eD"rimrii votului "rin cores"onden, "ro'ramarea unor \edine s"eciale de votare la care toi "arlamentarii s fie "reGeni, renunarea la condiiile de cvorum "entru sim"lele \edine de deG8ateri, un mai mare rol acordat 'ru"urilor "arlamentare Nn definirea "rioritilor \i a ordinii de Gi, sta8ilirea unor termene Nn care s fie "reGentate ra"oartele comisiilor "ermanente, s"re a se asi'ura o maDim o"erativitate Nn "rocesul de le'iferare. $e asemenea, urmQnd "ractica unor numeroase ri democratice, s!ar "utea "erfeciona "rocedura Nntre8rilor \i inter"elrilor, Nn anumite state inter"elrile fiind urmate Nn mod o8li'atoriu de deG8ateri ! \i c+iar de +otrQri ! asu"ra "ro8lemelor ridicate. =odificrile aduse re'ulamentelor celor dou Camere Nn decem8rie 2&&& au adus, incontesta8il, elemente noi, de natur a "reciGa mai 8ine "oGiia \i rolul Parlamentului Nn sistemul or'aniGrii "olitice din 4omQnia. Au fost aduse im"ortante com"letri \i modificri celor dou
7?

Drept Constituional Comparat

4e'ulamente, viGQnd Nn s"ecial sim"lificarea "rocedurii le'islative, o mai "uternic evideniere a rolului 'ru"urilor "arlamentare, au fost introduse elemente de "reciGie Nn le'tur cu "rocedura imunitii "arlamentare \.a. Considerm remarca8il fa"tul c toate "ro"unerile le'ate de reviGuirea Constituiei insist asu"ra cre\terii rolului Parlamentului Nn sistemul or'anelor statului. ?e "oate s"une c+iar c toate "artidele, fr eDce"ie, ac+ieseaG la ideea c rolul Parlamentului tre8uie s creasc Nn "ers"ectiv, c este necesar o delimitare mai "recis a atri8uiilor celor dou Camere, iar relaia dintre le'islativ \i eDecutiv s fie mai "recis fundamentat, Nn s"ecial "rin "reciGarea acelor situaii Nn care :uvernul "oate emite ordonane de ur'en. $in "cate Nns, alte "ro"uneri, ca de "ild cea viGQnd reducerea numrului "arlamentarilor sau "ro"unerea ce avea Nn vedere renunarea la sistemul ale'erilor "e list \i trecerea la votul uninominal ! cel "uin "entru o "arte dintre mem8rii Parlamentului ! enunate de re"reGentani de marc ai societii civile, nu s!au 8ucurat "Qn Nn "reGent de audiena scontat. Este un fa"t cert Nns c Nn "ers"ectiva a"rofundrii democratismului Nn 4omQnia, instituia Parlamentului va tre8ui s!\i s"oreasc Nn continuare "rero'ativele, forumul le'islativ al rii ocu"Qnd un loc central Nn orice scenarii de "ers"ectiv "rivind evoluia sistemului nostru "olitic. ED"eriena dre"tului com"arat este, din acest "unct de vedere, cQt se "oate de util, deoarece cvasiunanimitatea statelor lumii acord "arlamentelor un rol crucial Nn determinarea o8iectivelor "olitice \i Nn "erfectarea an'a>amentelor internaionale. Pe de alt "arte, reformele constituionale ce vor tre8ui s fie ado"tate au Nn vedere, fire\te, \i racordarea mai "uternic a 4omQniei la instituiile euro"ene \i atlantice, "erfectarea cadrului le'islativ Nn concordan cu aceste im"erative, recunoa\terea "rioritii dre"tului comunitar \i a"licrii sale directe Nn ordinea intern a rii ! tot atQtea o8iective Nn Nnf"tuirea crora instituiei Parlamentului Ni revine un rol dintre cele mai im"ortante.

###.(. Po*iia +efu%ui statu%ui Nn regi3uri%e 'o%itico&constituiona%e


^n cadrul sistemului instituiilor constituionale >uridice \i "olitice, \eful de stat ocu" un rol \i o "oGiie dintre cele mai im"ortante. ^n condiiile se"araiei "uterilor, \eful statului "oate fi Nnsu\i titu%aru% 'uterii eGecutive )cum este, de "ild, Nn ?.@.A.*, "oate fi un arDitru Nntre 'uteri%e statu%ui, deinQnd totodat \i unele "rero'ative ce a"arin "uterii eDecutive )cum ar fi, de "ild, Nn Crana* sau "oate s re"reGinte un si3Do% a% statu%ui, o emanaie a "uterii le'iuitoare, res"onsa8il fa de aceasta )de "ild, Nn :ermania \i #talia*. ^n rile care au "strat forma de 'uvernmQnt monar+ic, \eful statului ! monar+ul ereditar ! nu deine res"onsa8iliti "olitice. ^n aceste state, :uvernul este de fa"t titularul "uterii eDecutive, monar+ul "strQnd numai anumite "rero'ative le'ate de re"reGentarea statului "e "lanul relaiilor eDterne, "strarea ec+ili8rului Nntre "uterile statului \i continuitatea autoritilor statale. Pentru a releva Nnsemntatea instituiei \efului statului este suficient s amintim c, de fa"t, Nn le'tur cu "rero'ativele celui care se 'se\te Nn fruntea rii, re'imurile constituionale ! a\a cum am artat de>a ! au fost de fa"t clasificate Nn re'imuri 're*idenia%e, se3i're*idenia%e \i 'ar%a3entare. ^n regi3uri%e 're*idenia%e, cum este de "ild cel american, \eful de stat, care dis"une de considera8ile atri8uii, este ales direct de "o"or, dar "uterea sa este contracarat de aceea a forumului le'islativ ! Con'resul ! "e care nu Nl "oate diGolva. ^n sistemul american "re\edintele nu are dre"tul de iniiativ le'islativ, aceasta a"arinQnd Nn eDclusivitate mem8rilor "uterii eDecutive, este o8li'at s o8in asentimentul Con'resului "entru Nnc+eierea unor acorduri internaionale \i aviGul comisiilor sale de s"ecialitate "entru confirmarea unor Nnali demnitari. Con'resul dis"une de
7@

Vol. 1

"osi8ilitatea de a!l demite "e "re\edinte \i a!l tra'e la rs"undere "enal, Nn cadrul unei "roceduri destul de com"licate care se nume\te Si3'eac23entS. Puterea >udectoreasc ! a8solut inde"endent, de\i mem8rii Curii ?u"reme sunt numii de "re\edintele ?.@.A. ! are dre"tul s ia Nn discuie le'alitatea \i constituionalitatea c+iar a actelor 'uvernului%6. $u" cum am su8liniat mai sus, atunci cQnd am eDaminat re'imul "reGidenial, "re\edintele american dis"une de numeroase "uteri, dar el este ales Nn 8aGa unei "roceduri democratice \i cQt se "oate de eficiente de consultare a "o"orului, iar odat ales nu este cu nimic Nn afara sistemului de res"onsa8iliti. Ado"tarea \i a"licarea re'imului "reGidenial nu este, "rin urmare, atQt de mult influenat de ti"ul de atri8uii "e care le deine "re\edintele, de "rero'ativele mai mari sau mai mici ce a"arin acestuia, ci de modul Nn care se NncadreaG aceast "utere ! considera8il, desi'ur ! Nn mecanismul de control democratic. ?istemul "reGidenial "ermite, deci, o autentic Nnf"tuire a as"iraiilor democratice, dar numai cu condiia ca el s fie ra"ortat la un Nntre' sistem de norme \i mecanisme, de instituii \i forme de control care s!i 'aranteGe eficiena \i sta8ilitatea. Ca"tul c un "re\edinte american a "utut fi tras la rs"undere Nn 13%, )AiDon Nn ca*u% Vatergate* iar altul, su"us >udecii ?enatului Nn 1336 ) 4i%% C%inton* demonstreaG fora \i vitalitatea democraiei americane, 8aGat "e tradiii, "e dre"turile omului, dar \i "e un sistem eficient de 'uvernare, care "ermite \efului de stat s eDercite un numr eDtrem de mare de res"onsa8iliti, cu condiia Nns de a le folosi corect \i Nn serviciul Nntre'ii naiuni. ]=ai mult, Nn re'imul "reGidenial al ?tatelor @nite ale Americii de Aord, sistemul de frQne \i contra'reuti o"ereaG uneori c+iar Nn cadrul aceleia\i "uteri. Alctuirea Con'resului "e 8aG 8icameral nu urmre\te numai ca "rin crearea ?enatului s se asi'ure o re"reGentare "aritar a statelor ce formeaG federaia nord! american ci, \i ca, fracionQndu!se "uterea le'iuitoare, aceasta s nu fie concentrat Nn mQinile unei sin'ure adunri care, neNm"rindu!\i atri8uiile cu nimeni, ar "utea do8Qndi un rol "olitic eDcesiv]%3. ?"re deose8ire de re'imurile "reGideniale, regi3uri%e se3i'ro*idenia%e "streaG ale'erea direct a "re\edintelui de ctre "o"or, dar Ni confer "re\edintelui o serie de im"ortante atri8uii "olitice. $e\i Nn sistemul semi"reGidenial \eful statului nu este Nn acela\i tim" \i "rim ministru ! funcia de "rim ministru fiind se"arat de aceea de "re\edinte !, el "oate "reGida lucrrile Ca8inetului, "oate sesiGa Curtea Constituional \i are dre"tul ]de veto %egis%ativ], "e care Nl are, desi'ur, \i "re\edintele american6&. 4e'imul semi"reGidenial caut s su"lineasc o serie de deGavanta>e ale sistemului "reGidenial, dar \i de im"erfeciuni ale re'imului "arlamentar ! la care ne vom referi Nn continuare. ^ntre un sistem care acord "re\edintelui "rero'ative foarte lar'i \i un sistem care nu Ni acord deloc, re'imul semi!"reGidenial ima'ineaG o cale de mi>loc, Nn care "re\edintele, ales de Nntre'ul "o"or, devine un ar8itru Nntre "uterile statului, dar "uterea eDecutiv a"arine de fa"t :uvernului, Nn fruntea cruia se 'se\te "rimul ministru. "ceasta re're*int)( de fa't( 'ri3a +i cea 3ai i3'ortant) deoseDire Nntre regi3u% se3i&'re*idenia% +i ce% 're*idenia%( deoarece Nn regi3uri%e 're*idenia%e 're+edinte%e este totodat) +efu% 'uterii eGecutive. Ca element comun Nntre re'imurile "reGideniale \i cele semi!"reGideniale se "oate meniona "osi8ilitatea de "unere su8 acuGare a "re\edintelui Nn anumite situaii 'rave Nns, Nn tim" ce Nn re'imurile semi"reGideniale "re\edintele "oate diGolva Parlamentul, acest lucru nu!l "oate face niciodat "re\edintele Nntr!un sistem "reGidenial. $esi'ur, eDist \i unele "uncte de asemnare, care nu res"ect "e de"lin aceast demarcaie de "uteri. A\a, de "ild, Nn re'imurile semi"reGideniale "re\edintele re"u8licii "reGideaG
%6 ;ean!Claude =asclet, ;ean!Paul alette, Droit constitutionne% et institutions 'o%itiPues, 2e dition, $alloG, Paris, 133%, "a'.1,( \i urm.W ;ac/ues =oreau, Droit PuD%ic, Tome #, 2=orie g=n=ra%e de %XEtat et Droit Constitutionne%, $roit administratif, (e dition, Ed.Economica, Paris, 1331, "a'.11. %3 Tudor $r'anu, Introducere Nn teoria +i 'ractica statu%ui de dre't, Editura $acia, Clu>!Aa"oca, 1332, "a'.((. 6& ;ac/ues =oreau, Ide3, "a'.11 \i urm.W =aurice $uver'er, Le sHstE3e 'o%itiPue fran\ais( "a'.2-& \i urm., "a'.1&& \i urm.

78

Drept Constituional Comparat

Consiliul de =ini\tri, fie de re'ul )cum este Nn Crana*, fie numai Nn anumite situaii )cum este Nn 4omQnia*. #m"licarea sa direct Nn viaa "olitic nu este "osi8il Nn re'imurile semi"reGideniale unde, de\i "re\edintele este ales "rin vot direct, cu s"ri>inul unui "artid sau anumitor "artide, el nu "oate desf\ura totu\i o activitate "olitic, deoarece "rin definiie tre8uie s ado"te o 'o*iie ec2idistant) fa de diferitele fore "olitice care "artici" la com"etiia "entru 'uvernare. AtQt Nn re'imul "reGidenial, cQt \i Nn re'imul semi!"reGidenial, 're+edinte%e nu are iniiativ) %egis%ativ), dar el "oate o"ri ado"tarea unor "roiecte de le'i, eDercitQndu!\i dre'tu% de veto, \i s dis"un trimiterea lor "entru o nou discutare Camerei )sau Camerelor*, Nn sco"ul reeDaminrii "roiectului "e care nu Nl consider acce"ta8il. Atri8uiile de "olitic eDtern sau cele "rivind funciile militare ale Pre\edintelui Nn diverse sisteme sunt, Nn 'eneral, acelea\i. 0a fel \i cunoscutele "rero'ative ce "rivesc amnistia \i 'raierea care, Nn re'imul anumitor constituii, solicit \i un aviG din "artea =inisterului ;ustiiei. EDem"lul clasic al regi3u%ui se3i&'re*idenia% N% constituie regi3u% 'o%itic france*7?, consacrat de Constituia Cranei din , octom8rie 13626. ^n le'tur cu sistemul semi"reGidenial franceG, mai tre8uie su8liniat c, "otrivit art.1- din Constituia citat, "re\edintele dis"une ! a\a cum am artat la ca"itolul res"ectiv ! de dre"tul de a lua msuri eDce"ionale cQnd instituiile re"u8licii, inde"endena naiunii, inte'ritatea teritoriului sau Nnde"linirea an'a>amentelor sale internaionale sunt ameninate Nntr!un mod 'rav \i imediat. ?"re deose8ire de sistemul romQn, unde "re\edintele 'oate s "reGideGe \edinele Consiliului de =ini\tri, art.3 din Constituia franceG din 1316 menioneaG numai c "re\edintele conduce \edinele Consiliului de =ini\tri, de unde concluGia c aceast re'lementare este o8li'atorie. ^n sistemul franceG, Pre\edintele 4e"u8licii "oate s "ronune diGolvarea Adunrii Aaionale, dar nu \i a ?enatului. $iGolvarea Adunrii Aaionale este "ronunat Nns numai du" ]consultarea] "rimului ministru \i a "re\edinilor celor dou Camere, "rerea acestora nuefiind Nns o8li'atorie. ^n afara acestor atri8uii, Nn Crana, Pre\edintele ! ales iniial "e \a"te ani, termen ce a fost redus la 1 ani ca urmare a relativ recentei reforme constituionale )2&&1* ! este comandantul su"rem al armatei, are dre"tul de 'raiere, adreseaG mesa>e celor dou Camere ale Parlamentului, desemneaG "rimul ministru, iar actele sale, cu eDce"ia unor msuri "rintre care $ecretul de a"licare a art.1-, necesit semntura "rimului ministru sau a mini\trilor res"onsa8ili. @n al treilea re'im constituional este cel 'ar%a3entar1. Acest re'im acord o Nnsemntate considera8il Parlamentului, care devine de fa"t adevratul forum "olitic de 'uvernare. :uvernul ! condus de un "rim ministru eficient \i cu lar'i "uteri ! este o8li'at s dea socoteal Parlamentului, care Ni "oate retra'e oricQnd Nncrederea, fr "rea mari dificulti, Nn condiiile Nn care a"reciaG c acesta nu!\i Nnde"line\te mandatul. Pre\edintele re"u8licii este, Nn asemenea condiii, o fi'ur mai mult decorativ, avQnd atri8uii de re"reGentare \i "rotocol, un rol "olitic minor, ce este de"\it ! de de"arte ! de "oGiia "roeminent a "rimului ministru. Pre\edintele re"u8licii "oate aciona Nns cu succes Nn situaii de criG, Nn care el este de fa"t cel ce va conferi mandatul viitorului "remierW o asemenea o"iune nu "oate fi fcut Nns nici ea discreionar, deoarece "re\edintele va recur'e la o anumit nominaliGare numai du" ce va avea 'irul forelor "olitice \i se va confrunta cu acestea6(. A\a cum se cunoa\te, eDem"lele clasice de re'imuri "arlamentare sunt Nn Euro"a :ermania \i #talia, iar dintre fostele ri socialiste, Ce+ia, ?lovacia, @n'aria, Croaia, ?lovenia \i Al8ania. ^n :ermania, "otrivit Constituiei din 13,3, "re\edintele re"reGint federaia \i Nnc+eie tratate, acrediteaG \i "rime\te trimi\ii di"lomatici. Printre atri8uiile "re\edintelui se "ot menionaS numirea \i revocarea >udectorilor, a funcionarilor federali, "recum \i a ofierilor \i su8ofierilor, eDercitarea dre"tului de 'raiere ! "re\edintele "utQnd dele'a unele din aceste "rero'ative altor autoriti. Pentru
61 P+ili""e Ardant, Institutions 'o%itiPues et droit constitutionne%, %e dition, 0.:.$.;., Paris, 1331, "a'.221. 62 ;ean!Claude =asclet, ;ean!Paul alette, o'.cit. , "a'.131 \i urm. 6( P+ili""e Ardant, o'.cit. , "a'.221.

7<

Vol. 1

caGuri 'rave, Constituia instituie "rocedura "unerii su8 acuGare a Pre\edintelui. 4undestag!ul sau 4undesrat!ul "oate "une su8 acuGare Pre\edintele 4e"u8licii Nn faa Tri8unalului Constituional Cederal "entru Nnclcare voluntar a 0e'ii fundamentale sau a unei alte le'i federale. Cererea de "unere su8 acuGare tre8uie Nns "reGentat de cel "uin o "trime din mem8rii 4undestag!ului sau o "trime din mem8rii 4undesrat!ului. $eciGia de "unere su8 acuGare tre8uie luat cu o ma>oritate de dou treimi din mem8rii 4undestag!ului sau dou treimi din 4undesrat. AcuGaia va fi susinut Nn faa Tri8unalului Constituional de un re"reGentant al Adunrii care a votat "unerea su8 acuGaie. ^n #talia, "otrivit Constituiei din 13,%, "re\edintele re"u8licii este ales de am8ele Camere ale Parlamentului, "e termen de % ani. Pre\edintele re"u8licii este \eful statului \i re"reGint unitatea naional. El "oate trimite mesa>e celor dou Camere. El fiDeaG ale'erile \i sta8ile\te "rima Nntrunire a Parlamentului. Pre\edintele autoriGeaG "reGentarea "roiectelor de le'e a"arinQnd iniiativei :uvernuluiW "romul' le'ile \i emite decretele cu valoare de le'e, ca \i re'ulamenteleW fiDeaG referendumul "o"ular Nn caGurile "revGute de ConstituieW nume\te, Nn caGurile "revGute de le'e, funcionarii de statW acord decoraiiW acrediteaG \i "rime\te re"reGentanii di"lomaticiW ratific tratatele internaionale, du" autoriGarea "reala8il a Camerelor, dac acest lucru este "revGutW este comandantul forelor armate \i "reGideaG Consiliul ?u"rem al A"rrii, constituit conform le'ii. ^n atri8uiile sale intr \i declararea strii de rG8oi, du" deli8erarea Camerelor. Pre\edintele "reGideaG Consiliul ?u"erior al =a'istraturii. El are dre"tul de 'raiere \i "oate comuta "ede"sele. Pre\edintele re"u8licii "oate, du" Nn\tiinarea "re\edinilor celor dou Camere, s diGolve una sau am8ele Camere. El nu "oate eDercita Nns acest dre"t Nn ultimele \ase luni ale mandatului su. Aici un act al Pre\edintelui re"u8licii nu este vala8il dac nu este contrasemnat de mini\trii care l!au "ro"us \i care N\i asum astfel res"onsa8ilitatea. Actele care au valoare le'islativ \i celelalte acte de com"etena Pre\edintelui sunt, de asemenea, contrasemnate de "re\edintele Consiliului de =ini\tri. Pre\edintele re"u8licii nu rs"unde de actele svQr\ite Nn eDerciiul funciilor sale decQt Nn caGurile de Nnalt trdare sau atentat contra Constituiei. ^n aceste caGuri el este "us su8 acuGaie de ctre Parlament Nn \edin comun, cu o ma>oritate a8solut a mem8rilor si. @n eDem"lu sin'ular de or'aniGare "olitico!constituional Nl constituie regi3u% directoria%, "racticat Nn Crana Nn tim"ul 4evoluiei CranceGe \i meninut, Nn "reGent, Nn Elveia, c+iar Nn condiiile noii Constituii din anul 2&&&, care recunoa\te un eDecutiv cole'ial, ales de "uterea le'iuitoare "e termen determinat, "e care Nns nu o "oate diGolva \i care nici nu!l "oate demite6,. ^n condiiile "rofundelor transformri "olitice care au avut loc Nn anii P3& Nn Euro"a central \i de rsrit, fostele ri comuniste ! care au a8olit sistemul mono!"artid \i economia "lanificat ! au transformat structural cadrul lor le'islativ \i constituional, "reocu"Qndu!se de ela8orarea unor noi le'i fundamentale care s 'aranteGe dre"turile \i li8ertile cetenilor, "luralismul "olitic, o funcionare armonioas a instituiilor statului, controlul constituionalitii \i a"licarea efectiv \i imediat a an'a>amentelor internaionale Nn ordinea intern a statelor res"ective. $in acest "unct de vedere este de remarcat c unele state foste socialiste s!au orientat s"re 3ode%u% a3erican )4usia*, altele s"re 3ode%u% france* )4omQnia* iar altele s"re 3ode%u% ger3an )?lovenia, Croaia, Ce+ia, ?lovacia, @n'aria*61. #nte'rarea noilor democraii Nn ordinea de dre"t internaional s!a fcut, fire\te, res"ectQndu!se tradiiile \i instituiile naionale, Nn unele caGuri folosindu!se c+iar fostul cadru constituional, vec+ile constituii fiind numai "arial a8ro'ate \i "strate Nn vi'oare cu anumite modificri )@n'aria*. #ndiferent de o"iunile "e care aceste state le!au manifestat fa de unul sau altul dintre sistemele
6, Tudor $r'anu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice . ratat e%e3entar, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 1336, vol.#, "a'.2%(. 61 ?.=ilacij, Droit constitutionne% et institutions 'o%itiPues( Cours, 133(!133,, 0i8rairie =ontai'ue, .ordeauD, "a'.21.

79

Drept Constituional Comparat

constituionale, instituia \efului de stat a rmas Nns, desi'ur, una dintre instituiile c+eie de care de"inde edificarea Nn aceste ri a unui nou cadru, democratic. ^n acest conteDt, o Nnsemntate dintre cele mai mari o "reGint aciunile de mediere ale \efului statului Nntre diferitele fore "olitice, contri8uia sa la deGamorsarea unor "ro8leme sociale, adresarea unor mesa>e naiunii, "rin care se solicit res"ectarea "rinci"iilor statului de dre"t \i reGolvarea "rin Nnele'ere, de ctre toate forele "olitice \i sociale, a "ro8lemelor com"leDe \i dificile le'ate de tranGiia ctre o nou societate. ^n 4omQnia, Nnc cu cQiva ani Nn urm, s!au iniiat am"le deG8ateri, cu "artici"area s"eciali\tilor, a oamenilor "olitici, a unor re"reGentani ai societii civile, cu "rivire la eventualitatea \i necesitatea unei reforme constituionale. @na dintre instituiile care au stat cel mai mult Nn centrul ateniei acestor deG8ateri a fost instituia \efului statului. Astel, Nntr!un documentat \i incitant articol "u8licat Nn Giarul ]_iua]6-, "olitolo'ul Pavel $an ridica ! referindu!se la im"erfeciunile actualei Constituii ! "ro8lema caracterului ]8icefal] al "uterii eDecutive. ^n o"inia sa, cele mai im"ortante deficiene ale actualei Constituii ar fiS 8icefalitatea "uterii eDecutive, "luralismul le'islativ \i am8i'uitatea cu "rivire la 'arantarea "ro"rietii "rivate. Potrivit o"iniei eD"rimate la tim"ul res"ectiv de Pavel $an, la nivelul "uterii eDecutive se constat eDistena a dou) organis3eS :uvernul "ro"riu Gis, desemnat de Pre\edinte \i confirmat de Parlament, "recum \i un :uvern ]/uasile'al], Nntruc+i"at de Consiliul ?u"rem de A"rare a arii, care dis"une de im"ortante atri8uii, acesta eDercitQnd "rintre altele \i controlul serviciilor secrete. $u" cum este Nn 'eneral cunoscut, "ro8lema sta8ilirii re'imului constituional al 4omQniei a oferit, Nn "rimii ani "ost!revoluionari, "rile>ul unor vii deG8ateri atQt Nn "res, la televiGiune, dar mai ales Nn cadrul Adunrii Constituante. =ai muli "arlamentari s!au "ronunat "entru re"u8lica "arlamentar, iar nu "entru sistemul de re"u8lic semi"reGidenial de ti" franceG, care a ins"irat foarte mult structurarea "uterilor Nn cadrul Constituiei din 1331. ?enatorul =i+ai 4uva arta, de "ild, c ]modul Nn care este re'lementat instituia "reGidenial Nn ante"roiectul de Constituie eD"rim o conce"ie eDtensiv a funciei "reGideniale "rin asumarea direct a unor res"onsa8iliti fundamentale ale statului. Pre\edintele devine astfel "rinci"alul \i, uneori, c+iar sin'urul centru de im"ulsie \i deciGie a statului. K asemenea re'lementare, Nn conce"ia mea, vatm "rinci"iul se"araiunii "uterilor Nn stat "rin alunecarea centrului de 'reutate al "uterii ctre instituia "reGidenial]6%. ^ntr!o intervenie ins"irat, senatorul $an Amedeu 0Grescu arta \i el c ]$ac "re\edintele CranVlin $elano 4oosevelt ar fi fost ales, nu de "o"or, ci de Con'res, este si'ur c el n!ar mai fi fost ales a treia oar Nn 13,&, nici a "atra oar Nn 13,,W \i tot e\afoda>ul sistemului de la Ealta ar fi fost cu ne"utin, s"re fericirea "o"oarelor Euro"ei centrale \i rsritene, aGvQrlite, 12& de milioane de oameni, su8 >u'ul totalitar asiatic, la Ealta...]66. Pro8lema o"iunii 4omQniei "entru o re"u8lic semi"reGidenial sau "arlamentar a fost re"us Nn discuie cu "rile>ul deG8aterilor care au avut loc Nn anul 2&&2. ^n \edina din - fe8ruarie 2&&2 a .iroului EDecutiv Central al Partidului ?ocial $emocrat, "remierul Adrian Astase a ridicat "ro8lema 'sirii celor mai 8une modaliti de ale'ere a \efului statului \i, Nn consecin, a determinrii re'imului constituional al 4omQniei. Adrian Astase a artat c Nn Constituia din 1331 "ro8lema instituiei "reGideniale a fost ]reGolvat romQne\te. Com"etenele "re\edintelui au fost sta8ilite la nivelul unei instituii "arlamentare, dar fr a avea "uterile o8i\nuite, iar sistemul de ale'eri este cel s"ecific unei re"u8lici "reGideniale, "rin vot universal]. Acum, a remarcat "rimul!ministru, eDist fie
6- Pavel $an, Este nevoie de o nou) Constituiec, Nn ]_iua], Anul #, nr.1,36,mari 21 mai 1333. 6% ]=onitorul Kficial al 4omQniei], Anul ##, nr.1&, Partea a ##!a, $eG8ateri "arlamentare, >oi 16 a"rilie 1331,

"a'.13. 66 Ide3, "a'.11 7;

Vol. 1

alternativa lr'irii com"etenelor la nivelul unei re"u8lici "reGideniale unde "re\edintele are dre"tul s diGolve Parlamentul, s numeasc "rimul!ministru ! ca Nn caGul 4usiei \i @crainei !, fie s urmm modelul Cranei, Nn care "re\edintele "reGideaG toate \edinele de 'uvern. ^n Crana, a relevat "remierul Astase, ]de un an \i >umtate funcioneaG sistemul de coa8itare, Nn care "re\edintele conduce :uvernul, Nns \eful statului \i "remierul re"reGint "artide "olitice diferite]63. Aceste im"ortante o"inii eD"rimate de "rimul ministru au suscitat un lar' ecou Nn rQndul forelor "olitice. ^n s"ri>inul re"u8licii "arlamentare s!a manifestat Partidul Aaional 0i8eral, care a considerat c este necesar restrQn'erea rolului \efului statului la acela de sim8ol al statului \i al naiunii, s se recur' la ale'erea \efului statului de ctre Parlament, la su"rimarea atri8uiilor \efului statului Nn ra"ort cu Parlamentul \i "rocesul de le'iferare. Totodat, P.A.0. a "reconiGat "artici"area \efului statului la \edinele :uvernului eDclusiv Nn domeniul "oliticii eDterne, al a"rrii \i al asi'urrii ordinii "u8lice, sta8ilirea eD"res a re'ulii c toate decretele \efului statului vor fi contrasemnate de "rimul! ministru, instituirea rs"underii "enale \i "entru coru"ie a \efului statului, sus"endarea sa automat din funcie Nn caG de trimitere Nn >udecat "enal. Pro"unerea transformrii 4omQniei Nntr!o re"u8lic "arlamentar a fost totu\i NntQm"inat cu reGerve de ctre o serie de anali\ti "olitici \i re"reGentani ai "artidelor "olitice. Conform reGultatelor unui sonda> :allu", 31k din cei intervievai s!au "ronunat "entru ale'erea "re\edintelui rii "rin vot direct de ctre cetenii rii \i, mai mult decQt atQt, 11k dintre cei intervievai s!au "ronunat c+iar "entru ale'erea "rin votul direct al cetenilor \i a "rimului ministru. A\a cum s!a artat c+iar Nn cu"rinsul acestui ca"itol, o analiG com"arativ a evoluiei constituionale a fostelor state socialiste din Euro"a de rsrit, du" 133&, atest fa"tul c la momentul res"ectiv Nn 'eneral trei ]modele] au fost avute Nn vedereS 3ode%u% 're*idenia% a3erican, a"licat Nn 4usiaW 3ode%u% se3i're*idenia% france*, a"licat Nn 4omQnia \i 3ode%u% 'ar%a3entar ger3ano&ita%ic, a"licat Nn ma>oritatea celorlalte state foste socialiste. $iferena Nntre re'imul "reGidenial ! cum este cel de ti" american ! \i cel "arlamentar const ! du" cum am artat ! Nn s"ecial Nn aceea c Nntr!un re'im "reGidenial "re\edintele este titularul "uterii eDecutive, dis"unQnd de "rero'ative im"ortante, fr a "utea Nns diGolva Parlamentul )care totu\i Nl "oate destitui \i trimite Nn >udecat "entru fa"te 'rave*, Nn tim" ce Nn re'imul "arlamentar Nntrea'a "utere eDecutiv a"arine "rimului ministru, \eful statului dis"unQnd de un numr redus de atri8uii, care se aseamn cu cele de care 8eneficiaG monar+ii Nn monar+iile constituionale. 4e'imul semi"reGidenial franceG ofer o cale de mi>loc Nntre aceste dou sisteme, creind un \ef de stat cu atri8uii foarte im"ortante, dar du8lat de un "rim!ministru. ED"eriena constituional a Cranei arat c eDecutivul ]8icefal] s!a dovedit un factor de ec+ili8ru, Nn s"ecial Nn situaiile Nn care "re\edinii a"arineau unui anumit curent "olitic, iar "rimii mini\tri eD"rimau alte tendine3&. Cu asemenea fenomene de ]coa8itare] au fost confruntai, du" cum se \tie, Nn s"ecial Cranois =itterand \i ;ac/ues C+irac, "Qn la ale'erile din 2&&2. ^n aceast ordine de idei, "rofesorul Tudor $r'anu o8serva, Nn mod >ustificat, c ]...o caracteriGare corect a re'imului semi"reGidenial nu este "osi8il decQt "rin inventarierea ansam8lului msurilor "rin care \efului statului i se confer o "artici"are activ) Nn o"era de 'uvernare, Nn o"oGiie cu rolul 'asiv reGervat aceluia\i or'an Nn re'imurile "arlamentare, unde el Ydomne\te dar nu 'uverneaGZ]31.
63 ]Cotidianul], An U##, nr.(()(13%*, sQm8t 3 fe8ruarie 2&&2. 3& ^n acest sensS Pierre Pactet, Institutions 'o%itiPues. Droit constitutionne%, 16e dition, l >our aomt 1333,

Ed.Armand Collin, 1333, "'.(%1!(%1W P+ili""e Ardant, Institutions 'o%itiPues et droit constitutionne%, 6e dition, 0i8rairie :nrale de $roit et de ;uris"rudence, Paris, 133-, "a'.,1%!,-2. 31 Tudor $r'anu, CuvOnt Nnainte la ictor $uculescu, Constana Clinoiu, :eor'eta $uculescu, Dre't 76

Drept Constituional Comparat

^n ultimii ani, Nn unele ri foste socialiste a devenit viGi8il tendina unor "re\edini ! sau devenii Nn "reGent fo\ti "re\edini ! de a!\i Nntri atri8uiile constituionale ).oris ElQn, ladimir Putin, AleDandru 0uVa\enVo, Petru 0ucinsVi \.a.*. Asemenea "ro"uneri nu s!au 8ucurat Nns de s"ri>in "arlamentar, NntQm"inQnd, dim"otriv, o reGisten "uternic din "artea "arlamentelor. ^n alte state, "re\edinii care au fost ale\i Nn cadrul unor re"u8lici "arlamentare dis"un mai mult de o "uternic autoritate moral \i "olitic decQt de "rero'ativa direct de a influena Parlamentul, cum este caGul lui aclav Iavel Nn 4e"u8lica Ce+. 4e'imul "arlamentar funcioneaG eficient Nn @n'aria, Croaia, ?lovenia \i Nn alte ri. 4edimensionarea relaiei dintre \eful statului \i :uvern Nn 4omQnia re"reGint Nns o "ro8lem com"leD, care nu se "oate reGolva "e calea unei modificri constituionale, ci "rintr!o re'Qndire a Nntre'ului sistem "olitic \i constituional, cu s"ri>inul unei lar'i ma>oriti "arlamentare. PQn atunci au fost enunate Nns o serie de msuri viGQnd renunarea la o serie de am8i'uiti ale Constituiei actuale. =enionm, astfel, "ro"unerile cu "rivire la reluarea Nn discuie a dre"tului "re\edintelui de a numi mini\trii fr consultarea Parlamentului, clarificarea atri8uiilor sale ca "re\edinte al C.?.A.T., a rolului instituiilor care Ni sunt direct su8ordonate )?4#, ?#E, ?PP etc.*, c+iar dac acestea sunt controlate "arial de Parlament, renunarea la dre"tul "re\edintelui a "reGida \edinele :uvernului. ^n consecin, este 'reu a se face o ]"ro'noG] cu "rivire la cea mai adecvat form de re'im constituional "e care ar tre8ui s o do8Qndeasc Nn "ers"ectiv 4omQnia. ED"eriena dre"tului com"arat atest fa"tul c au fost situaii cQnd re"u8lici "reGideniale s!au transformat Nn re"u8lici "arlamentare )=oldova*, dar \i situaii inverse, cQnd se tinde s"re transformarea unor re"u8licii "arlamentare Nn re"u8lici "reGideniale )@craina, .elarus*. =ai mult decQt atQt, Nn condiii sc+im8ate, unele constituii \i!au dovedit "e de"lin via8ilitatea. Pre\edintele Cranois =itterand, sftuit de consilierii si s modifice Constituia 'aullist din 1316, declara cu mult sinceritate c ]aceast constituie este ca un costum care a fost croit "entru altcineva, dar care mie Nmi vine "erfect].

III.<. Guvernu% ***... . Considera+ii generale


#nstituia :uvernului ocu" un loc dintre cele mai im"ortante Nn toate constituiile lumii, \tiut find fa"tul c el este, de re'ul, titu%aru% 'uterii eGecutive. $u" cum am vGut, Nn unele sisteme constituionale se "reciGeaG c+iar dualitatea "uterii eDecutive, aceasta a"arinQnd \efului statului \i :uvernului )eDem"luS Crana, :recia*. ^n altele, \eful statului este Nn acela\i tim" \i re"reGentantul "uterii eDecutive )eD. ?.@.A., 0uDem8ur'* dar, Nn imensa ma>oritate a caGurilor, re'lementrile constituionale confer :uvernului o "oGiie distinct Nn sistemul se"araiei "uterilor. $u" cum s!a relevat Nn literatura de s"ecialitate, ]#Gvoarele istorice ale Y:uvernuluiZ, ca instituie "u8lic, de "utere a statului, se re'sesc Nn "erioada a8solutismului, Nn a\a!numitele ]curia regis], NntQlnite Nn multe dintre rile euro"ene, iar Nn rile romQne Nn Y?fatul $omnescZ. Aceste instituii au c"tat Nns rolul \i semnificaii mai a"ro"iate de ceea ce Nnseamn :uvernul din e"oca modern, "e msur ce, la nivelul administraiei centrale, au Nnce"ut s se contureGe de'arta3ente%e, ca forme or'aniGatorice statale, res"onsa8ile "entru ]administrarea] unor domenii de activitate "e Nntre' teritoriul rii. Am "utea s"une c+iar c mai NntQi au fost create ministere, conduse de mini\tri care, o
constituiona% co3'arat, ediia a ##!a, revaGut \i adu'it, vol.#, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 1333, "a'.2(. 77

Vol. 1

8un "erioad de tim" au funcionat ca atare, fr ca ei s alctuiasc :uvernul, ca instituie "olitic \i >uridic a statului, cu rolul \i semnificaia de astGi]32. ^n tratatul su de dre"t administrativ, "rofesorul Antonie #or'ovan Nnfi\eaG 8o'ate elemente de dre"t com"arat "rivind reflectarea "oGiiei 'uvernelor Nn diverse constituii, Nn s"ecial ale rilor euro"ene. Autorul tratatului remarc Nn mod ar'umentat c "ractic nu eDist constituie Nn care s nu se fundamenteGe "oGiia 'uvernului \i atri8uiile sale Nn sistemul or'anelor statului. Astfel, Nn Constituia Ger3aniei, Nn Titlul ## intitulat ]Cederaia \i landurile], sunt cu"rinse "revederi le'ate de "rero'ativele 'uvernului federal. ^n Titlul ### ]EDecuia le'ii federale \i administraia federal] sunt cu"rinse dis"oGiii "rin care se sta8ilesc nu numai "rinci"iile ce stau la 8aGa ra"orturilor dintre 'uvernul federal \i restul autoritilor administrative, dar \i cele de constituire a structurilor su8ordonate 'uvernului. Constituia Portuga%iei58 face distincie Nntre :uvern \i Consiliul de =ini\tri, re'lementQnd Nn mod distinct com"etena "olitic, le'islativ \i administrativ a :uvernului Nn ra"ort de com"etena Consiliului de =ini\tri. Constituia Portu'aliei sta8ile\te c numrul, denumirea \i atri8uiile ministerelor, "recum \i a secretariatelor de stat, ca \i formele de cola8orare Nntre acestea vor fi sta8ilite, du" caG, "rin decret de numire a titularilor sau "rin decret!le'e etc.

***...". 4o(i+ia 5uvernului 3n Rom6nia. 4rerogativele 0i 7unc+iile sale


^n ceea ce "rive\te 4omQnia, studiile de s"ecialitate relev fa"tul c dac Nn arile 4omQne ministerele au fost create "rin 4e'ulamentele Kr'anice )res"ectiv Nn 16(1 Nn =oldova \i Nn 16(2 Nn =untenia*, conce"tul de ]:uvern] ca atare a"are a8ia du" @nirea Princi"atelor. Constituiile din 16--, 132( \i 13(6 consacrau rolul :uvernului ca titular al "uterii eDecutive, alturi de "rero'ativele suveranului. Astfel, Constituia din 132( s"ecifica Nn mod eD"res c ]:uvernul eDercit "uterea eDecutiv Nn numele re'elui]. Constituia din 13,6 folose\te "entru "rima dat termenul de ]Consi%iu de #ini+tri], ca fiind similar cu acela de :uvern3,. Autorii de s"ecialitate au relevat Nns c cele dou noiuni nu sunt a8solut identice. ^n tim"ul re'imului totalitar, funcia de "re\edinte al Consiliului de =ini\tri a fost Nnlocuit cu aceea de "rim!ministru al :uvernului, "entru a nu se diminua nici mcar terminolo'ic autoritatea fostului \ef al statului. $u" 4evoluia din $ecem8rie 1363, structurile totalitare ale re'imului comunist au fost diGolvate. 0a (1 decem8rie 1363 a fost ado"tat $ecretul! le'e nr.1& "rivind constituirea, or'aniGarea \i funcionarea :uvernului 4omQniei. ^n articolul 2 al acestui act normativ se "reciGeaG c ]:uvernul 4omQniei eDercit conducerea 'eneral a activitii administrative "e Nntre' teritoriul rii, avQnd o8li'aia de a Nnde"lini o8iectivele cu"rinse Nn "ro'ramul Consiliului Crontului ?alvrii Aaionale, asi'urQnd eDecutarea msurilor sta8ilite "rin decretele ado"tate de acesta]. Printr!un $ecret!le'e ulterior, $ecretul!le'e nr.1&, din (& martie 133&, au fost s"ecificate activitile "entru care :uvernul ado"t +otrQri. 4eine atenia Nn mod deose8it formularea cu"rins Nn "ream8ulul acestui act normativ care se refer la ]'rinci'iu% se'araiei 'uteri%or Nn stat] \i la ]necesitatea asigur)rii condiii%or 'entru ca guvernu%( organ su're3 a% ad3inistraiei de stat( s) rea%i*e*e 'uterea eGecutiv) ce&i revine Nn te3eiu% %egii]. Printre domeniile Nn care 'uvernul urma s emit +otrQri se meniona a"ro8area "ro'ramelor de deGvoltare economico!social "e ramuri de activitate, a 8alanei comerciale \i de "li eDterne, or'aniGarea realiGrii sarcinilor
32 =ircea Preda, ratat e%e3entar de dre't ad3inistrativ, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 133-, "a'.(23. 3( veGi Antonie #or'ovan, ratat de dre't ad3inistrativ, vol.##, Editura Aemira, .ucure\ti, 133-, "a'.,,- \i urm. 3, ?telian #van, =i+ai .descu, Aurel Aea'u, "d3inistraie 'uD%ic), Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&2, "a'.2,-.

75

Drept Constituional Comparat

economico!financiare \i de comer eDterior, a"ro8area iniierii \i Nnc+eierii de tratate, realiGarea re'lementrilor referitoare la salariGare, a"ro8area de norme Nn domeniul NnvmQntului, culturii, sta8ilirea structurii or'aniGatorice \i a numrului de "osturi la ministere \i celelalte or'ane centrale etc. Kr'aniGarea \i funcionarea :uvernului 4omQniei a fost sta8ilit iniial "rin Legea nr.86 din 6 dece3Drie ?55:, Nnlocuit Nn anul 2&&1, "rin Legea nr.5:b@::?31. Potrivit "revederilor Constituiei )art.1&2*, :uvernul asi'ur realiGarea "oliticii interne \i eDterne a rii \i eDercit conducerea 'eneral a administraiei "u8lice. El este alctuit din "rimul ministru \i ali mem8ri, sta8ilii "rin le'ea or'anic. Constituia "revede c Nn Nnde"linirea atri8uiilor sale :uvernul coo"ereaG cu or'anismele sociale interesate, ceea ce confer o mai lar' desc+idere funciilor sale, o8li'Qndu!l s intre Nntr!un anumit sistem de relaii im"licQnd contacte de lucru cu eD"onenii "rinci"alelor cate'orii sociale, s caute Nm"reun cu acestea formule "entru de"\irea unor situaii de criG. Prin cola8orarea cu or'anismele sociale, msurile luate de :uvern ca"t un sur"lus de eficien, deoarece fiind luate cu consultarea unor factori dintre cei mai diver\i, evit riscul unor soluii unilaterale, care ar fi inacce"ta8ile "entru anumite cate'orii sau or'anisme sociale. ^n le'tur cu or'aniGarea \i funcionarea :uvernului 4omQniei \i a ministerelor sunt de menionat "revederile 0e'ii nr.3&T2&&13-, care aduce im"ortante deGvoltri \i "reciGri teDtelor constituionale "e care le!am menionat. Astfel, acest im"ortant act normativ "reciGeaG c :uvernul este autoritatea "u8lic a "uterii eDecutive, care funcioneaG Nn 8aGa votului de Nncredere acordat de Parlament \i care asi'ur reliGarea "oliticii interne \i eDterne a rii \i eDercit conducerea 'eneral a administraiei "u8lice. :uvernul are rolul de a asi'ura funcionarea ec+ili8rat \i deGvoltarea sistemului naional economic \i social, "recum \i racordarea acestuia la sistemul economic mondial Nn condiiile "romovrii intereselor naionale. Pentru a asi'ura realiGarea Nnde"linirii Nn 8une condiii a Pro'ramului de 'uvernare :uvernul eDercit urmtoarele funciiS ! funcia de strategie, "rin care se asi'ur ela8orarea strate'iei de "unere Nn a"licare a Pro'ramului de 'uvernareW ! funcia de reg%e3entare, "rin care se asi'ur ela8orarea cadrului normativ \i instituional necesar Nn vederea realiGrii o8iectivelor strate'iceW ! funcia de ad3inistrare a 'ro'riet)ii statu%ui, "rin care se asi'ur administrarea "ro"rietii "u8lice \i "rivate a statului, "recum \i 'estionarea serviciilor "entru care statul este res"onsa8ilW ! funcia de re're*entare, "rin care se asi'ur, Nn numele statului romQn, re"reGentarea "e "lan intern \i eDternW ! funcia de autoritate de stat , "rin care se asi'ur urmrirea \i controlul a"licrii \i res"ectrii re'lementrilor Nn domeniul a"arrii, ordinii "u8lice \i si'uranei naionale, "recum \i Nn domeniile economic \i social \i al funcionrii instituiilor \i or'anismelor care N\i desf\oar activitatea Nn su8ordinea sau su8 autoritatea :uvernului. Cu "rivire la atri8uiile :uvernului, le'ea sta8ile\te c Nn realiGarea funciilor sale, :uvernul Nnde"line\te urmtoarele atri8uii "rinci"aleS eDercit conducerea 'eneral a administraiei "u8liceW iniiaG "roiecte de le'e \i le su"une s"re ado"tare ParlamentuluiW emite +otrQri "entru or'aniGarea eDecutrii le'ilor, ordonane Nn temeiul unei le'i s"eciale de a8ilitare \i ordonane de ur'en, "otrivit
ictor $uculescu, Constana Clinoiu, :eor'eta $uculescu, Constituia Ro3Oniei. Co3entat) +i adnotat), Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 133%, "a'.233. 3- =onitorul Kficial al 4omQniei, anul U###, Parte #!a, 0e'i, decrete, +otrQri \i alte acte, nr.1-,,luni 2 a"rilie 2&&1. 5:
31

Vol. 1

ConstituieiW asi'ur eDecutarea de ctre autoritile administraiei "u8lice a le'ilor \i a celorlalte dis"oGiii normative date Nn a"licarea acestoraW ela8oreaG "roiectele de le'e a 8u'etului de stat \i a 8u'etului asi'urrilor sociale de stat \i le su"une s"re ado"tare ParlamentuluiW a"ro8 strate'iile \i "ro'ramele de deGvoltare economic a rii, "e ramuri \i domenii de activitateW asi'ur realiGarea "oliticii Nn domeniul social "otrivit Pro'ramului de 'uvernareW asi'ur a"rarea ordinii de dre"t, a lini\tii "u8lice \i si'uranei ceteanului, "recum \i a dre"turilor \i li8ertilor cetenilor, Nn condiiile "revGute de le'eW aduce la Nnde"linire msurile ado"tate, "otrivit le'ii, "entru a"rarea rii, sco" Nn care or'aniGeaG \i NnGestreaG forele armateW asi'ur realiGarea "oliticii eDterne a rii \i, Nn acest cadru, inte'rarea 4omQniei Nn structurile euro"ene \i internaionaleW ne'ociaG tratatele, acordurile \i conveniile internaionale care an'a>eaG statul romQn, ne'ociaG \i Nnc+eie, Nn condiiile le'ii, convenii \i alte Nnele'eri internaionale la nivel 'uvernamentalW conduce \i controleaG activitatea ministerelor \i a celorlalte or'ane centrale de s"ecialitate din su8ordinea saW asi'ur administrarea "ro"rietii "u8lice \i "rivate a statuluiW acord \i retra'e cetenia romQn, Nn acelea\i condiiiW NnfiineaG, cu aviGul Curii de Conturi, or'ane de s"ecialitate Nn su8ordinea saW coo"ereaG cu or'anismele sociale interesate Nn Nnde"linirea atri8uiilor saleW Nnde"line\te orice alte atri8uii "revGute de le'e sau care decur' din rolul \i funciile :uvernului.

***...-. *nvestitura 5uvernului. E8ercitarea atribu+iilor sale


^n ceea ce "rive\te investitura Guvernu%ui, tre8uie "reciGat c Nn 4omQnia ea com"ort mai multe faGe3%S a* ^n "rimul rQnd, Pre\edintele 4omQniei va desemna un candidat 'entru funcia de 'ri3& 3inistru, Nn urma consultrii "artidului care are ma>oritatea Nn Parlament, sau dac nu eDist o asemenea ma>oritate, a "artidelor re"reGentate Nn Parlament. Astfel cum este redactat teDtul constituional al articolului 1&(, nu reGult c "rimul ministru tre8uie s fie nea"rat un mem8ru al Parlamentului. Pre\edintele 4omQniei dis"une de o lar' arie de "osi8iliti "entru desemnarea "rimului ministru, acesta "utQnd fi, Nn anumite situaii, o "ersoan inde"endent, care s nu a"arin nici unui "artid, dar care s fie acce"ta8il tuturor formaiunilor "olitice. 8* $u" ce "rimul ministru va fi desemnat, e% ur3ea*) s) so%icite( Nn ter3en de ?: *i%e de %a dese3nare( votu% de Nncredere a% Par%a3entu%ui asu"ra "ro'ramului \i a Nntre'ii liste a :uvernului. 4eferirea "e care o face teDtul la ]Nntrea'a list] a :uvernului tre8uie inter"retat Nn sensul c toi mem8rii :uvernului, fr eDce"ie, tre8uie s fie a"ro8ai de Parlament. A\a cum se cunoa\te, du" 4evoluia din $ecem8rie 1363 a fost reintrodus Nn 4omQnia instituia ]secretarilor de stat]. @nii dintre ace\ti secretari de stat sunt mem8ri ai :uvernului, alii nu au aceast calitate. Acei secretari de stat care sunt mem8ri ai :uvernului, fiind inclu\i Nn com"onena acestuia, tre8uie s fie cu"rin\i Nn lista mem8rilor :uvernului, care este su"us Parlamentului s"re a"ro8are. c* @n al treilea moment Nl re"reGint de*Daterea 'rogra3u%ui +i a %istei Guvernu%ui de c)tre Ca3era De'utai%or +i Senat( reunite Nn +edin) co3un). Potrivit "revederilor Constituiei, Parlamentul acord Nncrederea :uvernului cu votul ma>oritii de"utailor \i senatorilor. d* @n al "atrulea ! \i ultim ! moment este acela Nn care 'ri3u% 3inistru( 3ini+trii +i cei%a%i 3e3Dri ai Guvernu%ui de'un Nn 3od individua% Qur)3Ontu% Nn faa Pre+edinte%ui Ro3Oniei. =omentul acesta este deose8it de im"ortant, deoarece :uvernul, Nn Nntre'ul su, \i fiecare mem8ru al acestuia, Nn "arte, Nnce" s!\i eDercite mandatul numai du" de"unerea >urmQntului. Constituia "revede c funcia de mem8ru al :uvernului este incom"ati8il cu eDercitarea altei funcii "u8lice de autoritate, cu eDce"ia celei de de"utat sau senator. ?e "revede, totodat, c
3% ictor $uculescu, Constana Clinoiu, :eor'eta $uculescu, Constituia Ro3Oniei. Co3entat) +i adnotat), "a'.(&1 \i urm.

5?

Drept Constituional Comparat

funcia de ministru este incom"ati8il cu eDercitarea unei funcii de re"reGentare "rofesional salariGat Nn cadrul or'aniGaiilor cu sco" comercial. Prin le'i or'anice "ot fi Nns sta8ilite \i alte incom"ati8iliti. ^n ceea ce "rive\te Nncetarea ca%it)ii de 3e3Dru a% Guvernu%ui, aceasta are loc Nn urma demisiei, a revocrii, a "ierderii dre"turilor electorale, a strii de incom"ati8ilitate, a decesului, "recum \i Nn alte caGuri "revGute de le'e. K "oGiie s"ecial Nn cadrul :uvernului o ocu" 'ri3u% 3inistru, care conduce :uvernul \i coordoneaG activitatea mem8rilor acestuia. El "reGint celor dou Camere ale Parlamentului ra"oarte \i declaraii cu "rivire la "olitica :uvernului, care urmeaG s fie deG8tute cu "rioritate. ^n i"oteGa Nn care "rimul ministru se afl Nn im"osi8ilitate s!\i eDercite funciile ori a demisionat, a decedat sau se 'se\te Nntr!o stare de incom"ati8ilitate, Pre\edintele 4omQniei va desemna un alt mem8ru al :uvernului ca "rim!ministru interimar, "entru a Nnde"lini atri8uiile sale. Acest interimat va Nnceta dac "rimul ministru N\i reia activitatea Nntr!un termen de cel mult ,1 de Gile. Termenul de ,1 de Gile este vala8il \i "entru caGul altor mini\tri care nu!\i "ot eDercita tem"orar funciile. ^n Nnde"linirea atri8uiilor care Ni revin, :uvernul ado"t 2ot)rOri \i ordonane57. IotrQrile se emit "entru or'aniGarea eDecutrii le'ilor Nn tim" ce ordonanele se emit Nn temeiul unei le'i s"eciale, de a8ilitare, Nn limitele \i Nn condiiile "revGute de aceasta. AtQt +otrQrile cQt \i ordonanele vor fi semnate de "rimul ministru \i contrasemnate de mini\trii care au o8li'aia "unerii lor Nn eDecutare. Ele urmeaG s fie "u8licate Nn =onitorul Kficial al 4omQniei, ne"u8licarea atr'Qnd ineDistena +otrQrii sau ordonanei.

***..... R1spunderea membrilor 5uvernului


Constituia 4omQniei "revede nu numai "rero'ativele \i atri8uiile, dar \i r)s'underea 3e3Dri%or Guvernu%ui. Astfel, se admite, Nn mod unanim, c eDist Nn "rimul rQnd o r)s'undere 'o%itic), "e care :uvernul o are Nn totalitatea sa Nn faa Parlamentului, "entru Nntrea'a activitate desf\urat de :uvern. EDist Nns \i "osi8ilitatea unei r)s'underi 'ena%e, numai Camera $e"utailor, ?enatul \i Pre\edintele 4omQniei avQnd dre"tul s cear urmrirea "enal a mem8rilor :uvernului "entru fa"tele svQr\ite Nn eDerciiul funciei lor. ^n caGul Nn care s!a cerut urmrirea "enal, Pre\edintele 4omQniei "oate dis"une sus"endarea din funcie a res"ectivului mem8ru al :uvernului. Trimiterea Nn >udecat a unui mem8ru al :uvernului atra'e Nns, de dre"t, sus"endarea lui din funcie, iar com"etena >udecrii sale a"arine Curii ?u"reme de ;ustiie. Tre8uie menionat c, din "unct de vedere istoric, 4omQnia are o tradiie democratic "e care considerm util s o su8liniem atunci cQnd ne referim la rs"underea ministerial. $octrina romQneasc de dre"t constituional, su8 im"eriul Constituiilor din 16--, 132( \i 13(6, a fcut Nntotdeauna diferenierea ! Nn condiiile inviola8ilitii suveranului monar+ic ! Nntre res"onsa8ilitatea "olitic, res"onsa8ilitatea "enal \i res"onsa8ilitatea civil a mini\trilor. $ac Nn ceea ce "rive\te res"onsa8ilitatea "olitic, aceasta se eDercita Nn re'imul "arlamentar fa de Parlament iar sanciunea era tot "olitic, res"onsa8ilitatea "enal era condiionat de "unerea su8 urmrire a mini\trilor "entru fa"te svQr\ite Nn eDerciiul funciunii lor, Nnaintea ?eciunilor @nite ale ^naltei Curi de Casaie \i ;ustiie. ?"re deose8ire de alte ri Nn care or'anul >urisdicional Nn asemenea situaie era un or'an "olitic, cum ar fi, de "ild Nn =area .ritanie ! Camera 0orGilor, iar Nn Crana ! ?enatul, Constituia 8el'ian din 16(1 \i Constituia romQn din 16-- au conferit com"etena "entru eDaminarea unor asemenea fa"te Curii de ;ustiie, com"us din ?eciunile @nite ale ^naltei Curi de Casaie.

36 Constana Clinoiu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , Editura ] ictor], .ucure\ti, 2&&1, "a'.216.

5@

Vol. 1

@n im"ortant act normativ ! Legea asu'ra res'onsaDi%it)ii 3inisteria%e din @ 3ai ?765 ! deGvolta "revederea art.1&1 din Constituia din 16--, referitoare la "unerea su8 acuGare a mini\trilor \i trimiterea lor Nn >udecat Nnaintea ^naltei Curi de Casaie \i ;ustiie33. 0e'ea menionat sta8ilea, ca un "rinci"iu 'eneral, c toate dis"oGiiile le'ilor "enale ordinare relative la infraciunile comise de funcionarii "u8lici Nn eDerciiul funciilor lor sau de "articulari se a"licau \i mini\trilor. @n articol s"ecial al le'ii )art.2* "revedea nu numai detenia "enal "entru anumite fa"te, dar \i interdicia ! de la ( ani "Qn la interdicia "e via ! de a ocu"a funcii "u8lice "entru ministrul care ar fi semnat sau contrasemnat decrete ori ar fi luat dis"oGiii care Nnclcau un teDt eD"res al Constituiei. Aceea\i rs"undere ar fi revenit \i celui care "rin violen sau fraud ar fi Nm"iedicat, sau ar fi Nncercat s Nm"iedice, li8erul eDerciiu al dre"tului electoral al cetenilor, ]c+iar \i Nn caGul Nn care asemenea fa"te ar fi o8inut a"ro8area ulterioar a cor"urilor le'iuitoare]. @n teDt distinct al 0e'ii )art.(* sta8ilea "edea"sa ! interdiciei de la ( ani "Qn la maDimum "e via ! de a ocu"a funcii "u8lice "entru ministrul care ar fi semnat sau contrasemnat dis"oGiii care Nnclcau teDte eD"rese ale unor le'i eDistente, sau care ]cu rea credin \i Nn "re>udiciul intereselor rii am'esc re"reGentaiunea naional asu"ra situaiei afacerilor statului]. Articolul , sta8ilea rs"underea civil a ministrului, Nn caGul c acesta ]cu rea credin] ar fi cauGat daune statului sau "articularilor. ^n asemenea caG, liti'iul urma s se >udece conform dre"tului comun, dar autoriGarea cor"urilor le'iuitoare era necesar. 0e'ea mai sta8ilea c rs"underea mini\trilor aco"er o "erioad ce Nnce"e cu de"unerea >urmQntului ]"Qn la Nncetarea lor de fa"t din funcie] )art.1*. =em8rii Ca8inetului erau solidar rs"unGtori din "unct de vedere "enal, atQt "entru fa"tele svQr\ite Nn comun, cQt \i "entru acelea care le!ar fi dat ]o susinere intenionat]. Totdat, le'ea mai sta8ilea \i rs"underea funcionarilor care ar fi eDecutat dis"oGiii sau ordine ]al cror o8iect nu era de resortul ministrului sau a cror ile'alitate era evident]. Asemenea funcionari erau considerai ]com"lici ai ministrului], dar >udectorul "utea s le a"lice 8eneficiul circumstanelor atenuante, "otrivit dre"tului comun. ^n 1333 a fost ado"tat 0e'ea nr.111 "rivind res"onsa8ilitatea ministerial1&&, curmQndu!se astfel o interesant discuie care a avut loc Nntre >uri\ti \i "arlamentari, unii susinQnd su8Gistena le'ii "rivind rs"underea ministerial din 16%3, iar alii ar'umentQnd c aceast le'e a cGut Nn desuetudine. 0e'ea ras"underii ministeriale a fost contestat la Curtea Constituional de un numr de 6( senatori \i -2 de"utai, invocQndu!se Nn s"ecial neconcordana le'ii rs"underii ministeriale cu "revederile art.1&6 din Constituia 4omQniei, NntrucQt le'ea re'lementa numai rs"underea "olitic a mem8rilor :uvernului, iar nu \i rs"underea de ordin "enal \i civil, sta8ilind "revederi \i dis"oGiii concrete Nn acest sens. Curtea Constituional, "rin $eciGia nr.3(T1333, a res"ins o8iecia de neconstituionalitate, dar Nn anul 2&&2 a fost ado"tat 0e'ea nr.21( din 23 a"rilie 2&&2, "rin care au fost aduse Nm8untiri actului normativ menionat. ^n forma sa actual, le'ea "revede c atQt :uvernul cQt \i fiecare dintre mem8rii si sunt o8li'ai s!\i Nnde"lineasc mandatul cu res"ectarea Constituiei \i a le'ilor rii, "recum \i a Pro'ramului de 'uvernare acce"tat de Parlament. $in "unct de vedere 'o%itic, :uvernul rs"unde Nn faa Parlamentului, mem8rii 'uvernului fiind solidari "entru activitatea desf\urat \i rs"unGQnd "entru aceasta. 4s"underea "olitic a :uvernului const Nn demiterea sa ca urmare a retra'erii Nncrederii acordate de Parlament "rin ado"tarea unei moiuni de cenGur1&1.
ictor $uculescu, Constana Clinoiu, :eor'eta $uculescu, Constituia Ro3Oniei. Co3entat) +i adnotat), "a'.(22. 1&& =onitorul Kficial al 4omQniei, An U#, nr.(&&, Partea #, 0e'i, decrete, +otrQri \i alte acte, luni 26 iunie 1333 1&1 A se vedeaS Elena ?imina Tnsescu, etefan $eaconu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , Caiet de seminarii, Editura All .ecV, .ucure\ti, 2&&1, "a'.1,, \i literatura citat. 58
33

Drept Constituional Comparat

0e'ea "revede c intr su8 incidena "revederilor sale fa"tele svQr\ite de mem8rii 'uvernului Nn eDerciiul funciilor \i care, "otrivit le'ii "enale, constituie infraciuni. ?unt considerate ca infraciuni, "rintre altele, "reGentarea cu rea credin de date ineDacte cu "rivire la activitatea 'uvernului sau unui minister, refuGul ne>ustificat de a "reGenta informaiile \i documentele cerute Nn cadrul activitii de informare a Parlamentului de ctre mem8rii :uvernului, emiterea de ordine normative sau instruciuni cu caracter discriminatoriu, de natur sa aduc atin'ere dre"turilor omului. 0a deG8aterea "arlamentar, cel Nn cauG ar dre"tul s!\i "reGinte "unctul de vedere cu "rivire la fa"ta ce constituie o8iectul cererii de a fi urmrit "enal. @rmrirea "enal se efectueaG de ctre Parc+etul de "e lQn' Curtea ?u"rem de ;ustiie, iar >udecata de ctre Curtea ?u"rem de ;ustiie. ^n caGul Nn care s!a cerut urmrirea "enal Nm"otriva unui mem8ru al :uvernului, "re\edintele 4omQniei "oate dis"une sus"endarea acestuia din funcie. =em8rul :uvernului condamnat "rintr!o +otrQre >udectoreasc definitiv va fi demis din funcie de "re\edintele 4omQniei, la "ro"unerea "rimului ministru.

***...9. Rela+ia dintre 5uvern 0i 4arlament


Constituia "revede un siste3 de %eg)turi Nntre Guvern +i Par%a3ent( care acionea*) Nn a3De%e sensuri. :uvernul, ca \i celelalte or'ane ale administraiei "u8lice, Nn cadrul controlului "arlamentar, este o8li'at s "reGinte informaiile \i documentele "e care le solicit Camera $e"utailor \i ?enatul, ori comisiile "arlamentare1&2. ^n afar de aceasta, de"utaii sau senatorii "ot cere, "rin intermediul "re\edinilor Camerei din care fac "arte, ca :uvernul de la or'anele centrale ale administraiei de stat, orice acte sau dosare, "recum \i alte informaii utile "entru activitatea lor. ^n caGul Nn care o iniiativ le'islativ "resu"une modificarea "revederilor 8u'etului de stat sau a 8u'etului asi'urrilor sociale, solicitarea informrii este a8solut necesar. Constituia "revede c mem8rii :uvernului au acces la lucrrile Parlamentului, "artici"area lor fiind o8li'atorie numai dac li se solicit "reGena. @n mi>loc "e care Nl au "arlamentarii "entru a se informa Nn mod "u8lic asu"ra stadiului soluionrii unor anumite "ro8leme Nl constituie 'rocedura NntreD)ri%or +i inter'e%)ri%or?:8. 0ntreDarea const Nntr!o sim"l cerere de a rs"unde dac un fa"t este adevrat, dac o informaie este eDact, dac :uvernul Nnele'e s comunice acte \i informaii care i!au fost solicitate sau dac are intenia de a lua o +otrQre Nntr!o "ro8lem determinat. ^ntre8rile sunt adresate ver8al, fie :uvernului Nn totalitatea sa fie unui anumit mem8ru al :uvernului. ^n aceea\i \edin, sau dac nu este "osi8il la o \edin urmtoare a Camerei $e"utailor sau ?enatului, urmeaG s se dea rs"uns Nntre8rilor formulate. Procedura inter'e%)ri%or este ceva mai com"licat \i im"lic un teDt scris. Ea const Nntr!o cerere scris adresat :uvernului, "rin care se solicit eD"licaii asu"ra "oliticii sale, Nn "ro8leme interne sau eDterne. #nter"elrile se Nnscriu Nn ordinea "reGentrii lor Nntr!un re'istru s"ecial \i se afi\eaG Nn sala de \edine. 0a Camera $e"utailor inter"elrile se fac numai Nn numele 'ru"urilor "arlamentare, Nn tim" ce la ?enat ele se fac individual, Nn numele senatorilor. ^n \edina consacrat susinerii \i deG8aterii inter"elrilor, se d cuvQntul mai NntQi inter"elatorului \i a"oi re"reGentantului :uvernului sau ministerului. EDist Nns ! soluie consacrat \i Nn dre"tul "arlamentar com"arat ! \i "osi8ilitatea ado"trii unei 3oiuni, "rin care una sau alta dintre cele dou Camere, "e 8aGa deG8aterilor "urtate, N\i eD"rim "oGiia Nn le'tur cu "ro8lema care a fcut o8iectul inter"elrii.
1&2 A se vedea, Nn s"ecial, Cristian #onescu, Studii de dre't constituiona%, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.1%1, 16,W #on 4usu, Regi3u% 'o%itic ro3Onesc, Editura .4EA, .ucure\ti, 2&&&, "'.1,&. 1&( ictor $uculescu, Constana Clinoiu, :eor'eta $uculescu, ratat de teorie +i 'ractic) 'ar%a3entar) , vol.#, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.1,1.

5<

Vol. 1

Printre modalitile cele mai im"ortante de care dis"une Parlamentul de a aciona Nn ra"orturile sale cu :uvernul se numr 3oiunea de cen*ur). Aceasta "oate fi iniiat de cel "uin o "trime din numrul total al de"utailor \i senatorilor, tre8uind s fie comunicat :uvernului la data de"unerii. =oiunea de cenGur se deG8ate du" trei Gile de la data cQnd a fost "reGentat, Nn \edina comun a celor dou Camere. ^n caGul Nn care a fost ado"tat cu votul ma>oritii de"utailor \i senatorilor, se consider c Nncrederea :uvernului a fost retras. $ac moiunea de cenGur a fost Nns res"ins, de"utaii \i senatorii care au semnat!o nu mai "ot iniia o nou moiune de cenGur Nn cadrul aceleia\i sesiuni. ^n conformitate cu "revederile Constituiei 4omQniei din 1331, eDist \i 'osiDi%itatea angaQ)rii r)s'underii Guvernu%ui, Nn caGul Nn care acesta a"reciaG c este necesar s!\i an'a>eGe direct rs"underea Nn faa Camerei $e"utailor \i a ?enatului, reunite Nn \edin comun, Nn le'tur cu un "ro'ram, o declaraie de "olitic 'eneral su un "roiect de le'e. ^n le'tur cu "ro'ramul "reGentat de :uvern sau "roiectul de le'e, "oate fi introdus o moiune de cenGur Nn termen de ( Gile de la "reGentarea lor. $ac moiunea de cenGur este ado"tat cu votul ma>oritii de"utailor \i senatorilor, :uvernul este considerat demis. ^n caGul Nn care nu s!a Nntrunit ma>oritatea cerut, "roiectul de le'e se consider ado"tat, iar "ro'ramul sau declaraia de "olitic 'eneral devin o8li'atorii "entru :uvern.

***...:. Delegarea legislativ1


K modalitate controversat a desf\urrii ra"orturilor dintre Parlament \i :uvern o constituie ]de%egarea %egis%ativ)]. Prin dele'are le'islativ se Nnele'e transferarea unor "rero'ative ale Parlamentului ctre :uvern. Aceasta im"lic o le'e s"ecial de a8ilitare, de natur s Nm"uterniceasc :uvernul "entru a emite ordonane. Ea tre8uie s s"ecifice domeniul, dar \i termenul "Qn la care asemenea ordonane "ot fi emise, cu "reciGarea c nu "ot fi emise ordonane Nn "ro8leme care formeaG o8iectul unor le'i or'anice )de "ild, Nn le'tur cu funcionarea "artidelor "olitice, statutul funcionarilor "u8lici, re'imul "ro"rietii, or'aniGarea NnvmQntului etc.* 1&,. ^n caGul Nn care le'ea de a8ilitare solicit acest lucru, ordonanele vor fi su"use a"ro8rii Parlamentului "otrivit "rocedurii le'islative, "Qn la Nm"linirea termenului de a8ilitare. $in modul Nn care este redactat art.11, alin.)(* al Constituiei reGult Nns c nu eDist o asemenea o8li'ativitate, ea "utQnd s fie "revGut de le'ea de a8ilitare, dar "utQnd, la fel de 8ine, s \i li"seasc. K alt modalitate a dele'rii le'islative o constituie ordonane%e de urgen). Acestea vor intra Nn vi'oare numai du" de"unerea lor s"re a"ro8are la Parlament. ^n caGul Nn care Parlamentul nu se afl Nn sesiune, el urmeaG s fie convocat Nn mod o8li'atoriu. Parlamentul urmeaG s a"ro8e sau s res"in' ordonanele res"ective "rintr!o le'e care va s"ecifica Nn mod eD"res acest lucru. Aceast soluie este eD"lica8il, deoarece "otrivit Constituiei 4omQniei, Parlamentul este or'anul re"reGentativ su"rem al "o"orului romQn \i unica autoritate le'iuitoare a rii. Potrivit "unctului de vedere eD"rimat de autorii de s"ecialitate, Parlamentul are o com"eten nelimitat deoarece a "rimit direct de la "o"or Nm"uterniciri ce in de eDerciiul suveran al "uterii. Acest "rinci"iu, care s!a Nncetenit Nn "ractica constituional, nu este limitat decQt de condiia de a nu se contraveni Nnse\i "revederilor Constituiei, sau de a su8stitui Parlamentul unor alte or'ane, fa"t ce ar contraveni "rinci"iului se"araiei "uterilor. ?"re deose8ire de sistemul romQn, sistemul constituional franceG cunoa\te "osi8ilitatea eDercitrii unei com"etene ]re'lementare], care a"arine eDclusiv :uvernului, a8ilitat a emite acte normative cu caracter "rimar Nn unele domenii s"ecifice de activitate. ^n le'tur cu acest as"ect,
urgen) a%e Guvernu%ui, Nn ]$re"tul], An U#, ?eria ###!a, nr.3T2&&&, "a'.3!16W =i+ai Constantinescu, Coninutu% ordonanei de urgen) a Guvernu%ui, Nn ]$re"tul], anul #U, seria ###!a, nr.6T1336, "a'.(1. 59
1&, Cu "rivire la dele'area le'islativ a se vedea, Nn s"ecialS #on $eleanu, De%egarea %egis%ativ) & ordonane%e de

Drept Constituional Comparat

Constituia franceG din 1316 sta8ile\te c+iar o diferen net Nntre materiile care sunt de ]do3eniu% %egii], s"ecificate de art.(,, "rintre care dre"turile civile, naionalitatea, sta8ilirea infraciunilor \i a "ede"selor, re'imul im"oGitelor, al monedei, re'imul electoral etc., \i domeniile care au ]un caracter reg%e3entar] \i care sunt de fa"t toate cele care nu sunt enumerate ca fiind de domeniul le'ii. Aceast situaie se deose8e\te de re'imul ]ordonanelor] "e care le "revede Constituia 4omQniei, deoarece acestea se iau ! Nn Crana ca \i Nn 4omQnia ! "e 8aGa unei a8ilitri din "artea Parlamentului de a emite acte normative, deci \i Nn domeniul care ]a"arine le'ii], evident, "e un tim" limitat. ^n sistemul franceG eDist, "rin urmare, Nn afar de dre"tul de a emite ]re'ulamente Nn a"licarea le'ilor], \i "osi8ilitatea emiterii unor acte normative "rimare, de eDercitare a unei com"etene ]dele'ate], "entru anumite domenii s"ecifice. $elimitarea de com"eten este atQt de "uternic NncQt dac Parlamentul ar inteniona s ela8oreGe un "roiect Nntr!un domeniu care ine de com"etena re'lementar, :uvernul are dre"tul s se adreseGe Consiliului Constituional. ^n ceea ce "rive\te Krdonanele de ur'en tre8uie "reciGat c eDistena acestora este le'aliGat numai Nntr!un numr foarte redus de state, \i aceasta Nn toate caGurile cu "reciGarea situaiilor de natur a se recur'e la asemenea "ractic. Astfel, "otrivit art.%% alin.2 din Constituia 4e"u8licii #taliene, ]Nn caGuri eDce"ionale de necesitate \i de ur'en, cQnd 'uvernul ado"t "e rs"underea sa msuri "roviGorii cu valoare de le'e, el tre8uie Nn aceea\i Gi sa le "reGinte Camerelor "entru a fi "resc+im8ate Nn le'eW c+iar dac sunt diGolvate, acestea sunt Nn mod eD"res convocate \i se Nntrunesc Nn termen de cinci Gile]. $e asemenea, art.6- din Constituia ?"aniei "revede cS ]1. ^n caG de necesitate eDtraordinar \i ur'ent, :uvernul "oate emite dis"oGiii le'islative "roviGorii, care iau forma decretelor!le'e \i care nu "ot afecta or'aniGarea instituiilor fundamentale ale statului, dre"turile \i li8ertile cetenilor, re'imul comunitilor autonome \i nici dre"tul electoral 'eneral. 2. $ecretele!le'e tre8uie su"use imediat Con'resului de"utailor, care "rocedeaG la o deG8atere \i un vot asu"ra ansam8luluiW el este convocat anume Nn acest sco", dac nu este Nn sesiune, Nn termen de (& de Gile de la "romul'area lor. Con'resul tre8uie s se "ronune Nn mod eD"res Nntr!un termen de (& de Gile asu"ra validitii sau a8ro'rii lor...]. ^n literatura romQn de s"ecialitate au fost formulate im"ortante "uncte de vedere Nn le'tur cu re'imul ordonanelor de ur'en. Pe de alt "arte, este de menionat c Nns\i Comisia Euro"ean a criticat "ractica ado"trii unui numr foarte mare de ordonane de ur'en de ctre eDecutiv, estimQndu!se c "rin aceasta ar fi fost diminuate "rero'ativele forumului le'islativ. Autorii de s"ecialitate au relevat c "entru >ustificarea le'itimitii constituionale a unei ordonane de ur'en ]esenial este eDistena caGului eDce"ional... $incolo de aceste limite ea devine neconstituional, similar cu eDcesul de "utere Nn emiterea unui act administrativ cu caracter normativ]1&1. Cu "rile>ul deG8aterilor care s!au "urtat Nn le'tur cu reviGuirea Constituiei 4omQniei s!a Nnre'istrat un adevrat consens al "artidelor "olitice Nn le'tur cu necesitatea de a se "reciGa, "e calea unor teDte constituionale, condiiile Nntr!adevr deose8ite care >ustific recur'erea la "ractica ordonanelor. Pe un "lan mai lar', "ro8lema ordonanelor, a ordonanelor de ur'en, trimite din nou la cerina res"ectrii "rinci"iului se"araiei "uterilor ca o norm nea8tut de or'aniGare a ra"orturilor "olitice \i >uridice Nn cadrul diverselor structuri \i mecanisme ale a"aratului de stat. Autorii romQni #oan =uraru \i ?imina Tnsescu eDamineaG Nn mod cQt se "oate de >udicios o serie de elemente care, Nn 'eneral, Nn anumite state au condus la cre\terea rolului eDecutivului. Ei arat c, Nn 'eneral, Nn ma>oritatea sistemelor de 'uvernare se Nnre'istreaG tendina cre\terii
1&1 =i+ai Constantinescu, Coninutu% ordonanei de urgen) a Guvernu%ui, Nn ]$re"tul], an #U, seria (, nr.6T1336, "a'.(1.

5;

Vol. 1

eDecutivului, deoarece eDecutivul este c+emat s Nnf"tuiasc "latforma electoral a "artidului Nnvin'tor Nn ale'eri \i care deine ma>oritatea Nn cor"urile le'iuitoare. ]$e aici tendina de a da 'uvernului misiunea, dar \i "osi8ilitatea, lurii marilor deciGii "olitice care se traduc "rin le'i sau "rin msurile eDecutive, cor"urilor le'iuitoare reGervQndu!li!se rolul de or'anisme de reflecie \i de control al aciunilor 'uvernului]1&-. Este citat \i afirmaia lui Pierre Pactet "otrivit creia de\i :uvernul este su8ordonat Parlamentului, NntrucQt nu reGult direct din ale'eri, devine totu\i ]elementul motor \i dinamic al Nntre'ului sistem "olitic]. Tratatul de $re"t constituional semnat de cei doi autori relev eDistena unei "oGiii e'ale a Parlamentului \i a \efului de stat Nn ma>oritatea rilor, atQt instituia "arlamentar cQt \i cea a \efului de stat Nntemeindu!se "e voina "o"ular. C+iar Nn sistemele Nn care \eful eDecutivului este desemnat de \eful statului, o asemenea desemnare este conditionat de "oGiia "artidului conductor Nn ale'eri. Cu referire la le'islaia dele'at se mai s"ecific \i fa"tul c ]im"ortana crescQnd a sectoarelor afaceri strine, a"rare, economie, sectoare Nn care "arlamentele "ot face "uine lucruri, duce evident la s"orirea rolului eDecutivului]1&%. $u" "rerea noastr, este necesar, Nn orice caG, o ec+ili8rare a ra"orturilor dintre "arlament \i eDecutiv, care s res"ecte delimitarea de com"etene dintre acestea \i funciile "e care le eDercit Nn sistemul "uterii. Aimeni nu contest cerina de a se recunoa\te :uvernului "osi8ilitatea \i 8aGa >uridic de a aciona "entru ado"tarea unor msuri ur'ente, Nn condiiile Nn care "rocedura "arlamentar "entru ado"tarea acestora ar fi lun' \i dificil, \i "ractic ar 8loca sensul reformelor "reconiGate. #deea este Nns ca aceast "rero'ativ a eDecutivului, ]de a intra Nntr!un alt s"aiu], care nu!i a"arine, s fie limitat, s"re a nu se "roduce disfuncionaliti Nn funcionarea mecanismelor "uterii \i Nn ec+ili8rul normal ce tre8uie s eDiste Nntre instituiile statului. Considerm semnificative Nn aceast "rivin "revederile art.111 "ct.- din Constituia 4omQniei, modificat Nn 2&&(, care dis"une c Y Krdonanele de ur'en nu "ot fi ado"tate Nn domeniul le'ilor constituionale, nu "ot afecta re'imul instituiilor fundamentale ale statului, dre"turile, li8ertile \i Nndatoririle "revGute de Constituie, dre"turile electorale \i nu "ot viGa msuri de trecere silit a unor 8unuri Nn "ro"rietate "u8lic Z. Practica evoluiei constituionale a unor ri Nn ultimele decenii a artat c de fa"t eDecutivul este cel mai "uternic Nn Dino3u% eGecutiv&'ar%a3ent. Cora \i "uterea eDecutivului )armata, finanele, un "uternic a"arat de stat etc.* tre8uie "use cu 'ri> Nn slu>8a interesului 'eneral care "ostuleaG, desi'ur, la fel de mult, astGi ca \i Nn trecut, res"ectul se"araiei "uterilor. Este vor8a, deci, nu de o lu"t "entru ]"recdere] Nntre dou "uteri ale statului, ci de o cola8orare loial, eficient \i cQt se "oate de funcional, care tre8uie s asi'ure condiiile cele mai 8une realiGrii o8iectivelor fundamentale ale activitii statului.

III.9. >ustiia
#deea statului de dre"t este indisolu8il le'at de rolul >ustiiei, de "romovarea le'alitii Nn activitatea or'anelor de stat, de a"rarea ferm a dre"turilor \i li8ertilor cetenilor. 4eferindu!se la adevrata semnificaie \i la im"licaiile "rofunde ale conce"tului de stat de dre't, "rofesorul #on $eleanu su8linia, Nntr!o a"reciere cQt se "oate de reu\it, c ]"rintr!un ori'inal circuit feed&DacY, dre"tul odat creat se im"une statului ! el Nnsu\i su8iect de dre"t ! asemenea altor su8iecte. Pentru a avea fora de a se im"une, cQteva minime condiii sunt indenia8ileS "ostularea "rin normele dre"tului
com"letat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.1,1. 1&% IDide3( %oc.cit.
1&- #oan =uraru, ?imina Tnsescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , ediia a #U!a, revGut \i

56

Drept Constituional Comparat

a unor valori morale \i "olitice autentice \i "ersuasive "entru societatea civil 'lo8al \i "entru individW instaurarea unei am8iane democraticeW consolidarea "rinci"iului res"onsa8ilitii statuluiW instituionaliGarea unor mi>loace de control eficiente asu"ra activitii luiW instituirea unei ordini >uridice coerente \i sta8ileW "romovarea strict a "rinci"iului le'alitii \i a "rinci"iului constituionalitiiW transformarea omului Nn re"er aDiolo'ic cardinal]1&6. ^n sistemul se"araiei "uterilor, "uterii >udectore\ti Ni revin o serie de atri8uii eseniale Nn 'arantarea 8unei funcionri a tuturor mecanismelor statului, a 'arantrii dre"turilor \i li8ertilor cetenilor. AcionQnd ca un factor de ec+ili8ru Nntre "uterea le'islativ \i "uterea eDecutiv, "uterea >udectoreasc este c+emat s re"are orice eventuale disfuncionaliti Nn sistemul se"araiei "uterilor, s "ermit, "rin mi>loacele sale s"ecifice, re"ararea unor nedre"ti, eliminarea oricror a8uGuri nedorite de "utere, 'arantQnd totodat su"remaia le'ii \i contri8uind la furirea unei ima'ini cu adevrat convin'toare cu "rivire la valorile democraiei. Este 8ine cunoscut fa"tul c, Nnc din antic+itate conce"tul de >ustiie a fost asociat cu ideea de dre"tate, cu lic+idarea oricror a8uGuri, cu "osi8ilitile de a i se asi'ura ceteanului sim"lu accesul la Nm"rirea corect a dre"tii. >us est ars aePui et Doni ! s"unea un vec+i ada'iu latin care s!a "strat. 4e'imurile totalitare ! de toate nuanele ! au cutat s um8reasc rolul "uterii >udectore\ti \i s o transforme Nntr!o sim"l ]aneD] a "uterii eDecutive, s constrQn' >udectorii, su8 "reteDte ideolo'ice sau ale unei ]raiuni de stat], s se a8at de la Nndatoririle lor fire\ti \i s "ronune dre"tatea Nn s"iritul anumitor interese "olitice. ^n rile democratice, rolul >ustiiei este Nns covQr\itor Nn 'arantarea instituiilor statului de dre"t, Nn "romovarea li8ertilor, Nn eliminarea oricror vesti'ii ale "oliticii de coru"ie \i ar8itrar. K inscri"ie aflat "e frontis"iciul cldirii $e"artamentului ;ustiiei din Mas+in'ton, atri8uit lui Platon, 'lsuie\te astfelS ]>ustiia Nn viaa +i conduita statu%ui este 'osiDi%) nu3ai dac) s)%)+%uie+te 3ai NntOi Nn ini3i%e +i suf%ete%e cet)eni%or]1&3. Inde'endena Qudec)tori%or ! corect Nneleas \i Nnf"tuit ! este menit s ai8 un rol eDce"ional Nn 'arantarea tuturor instituiilor statului de dre"t. ^m"rirea corect a dre"tii re"reGint Nn fond o dovad esenial a ata\amentului unei ri sau alteia fa de marile "rinci"ii ale democraiei internaionale. Pe de alt "arte, este de constatat c rolul cu adevrat eficace al "uterii >udectore\ti este condiionat de garantarea ina3oviDi%it)ii Qudec)tori%or, de mecanisme clare \i eficace de 'arantare a dre"turilor "rocesuale, de accesul fr discriminri al tuturor la instanele >udectore\ti, de "osi8ilitile recunoscute oricrui cetean care se simte nedre"tit s a"eleGe la serviciile >ustiiei. I3iGtiunea arDitrar) a eGecutivu%ui Nn treDuri%e Qustiiei a constituit Nntotdeauna o "iedic Nn calea eDercitrii funciilor instanelor >udectore\ti. Amestecurile de orice fel \i ]su'estiile] date >udectorilor de a >udeca Nntr!un fel sau altul au um8rit ideea de dre"tate, diminuQnd valoarea uneia dintre cele mai im"ortante funcii ale statului \i reducQnd "e slu>itorii si la "oGiia modest a unor sim"li funcionari. Revita%i*area idei%or statu%ui de dre't \i 'arantarea unei autentice democraii sunt, "rin urmare, de nedes"rit de resta8ilirea "resti'iului "uterii >udectore\ti, de 'arantarea eficienei mecanismelor sale, de Nnlturarea oricror condiii care ar +tirDi, ar i3'ieta sau ar di3inua "resti'iul >udectorilor, de a!i face de"endeni de anumite fore "olitice. ?u8 acest as"ect este de menionat c toate constituiile democratice acord un rol esenial "uterii >udectore\ti, se refer la su"remaia le'ilor, 'aranteaG inamovi8ilitatea >udectorilor, sta8ilesc mecanisme clare \i eficiente "e care cetenii le "ot folosi s"re a se adresa >ustiiei \i a o8ine din "artea acesteia 'arantarea res"ectrii dre"turilor lor. A devenit un adevr cu valoare de aDiom, care deci nici nu ar tre8ui s mai fie re"etat, acela c unul dintre mi>loacele cele mai im"ortante \i mai eficiente "entru asi'urarea "roteciei \i
1&6 #on $eleanu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice . ratat, vol.#, Editura Euro"a Aova, .ucure\ti, 133-, "a'.11(. 1&3 Res'ectfu%%H Muoted, A $ictionar5 of Buotations re/uested from t+e Con'ressional 4esearc+ ?ervice, Mas+in'ton, 1363, "a'.16,.

57

Vol. 1

res"ectului dre"turilor omului Nl constituie >ustiia. Aceasta, "rin definiie, tre8uie s 'aranteGe dre"turile cetenilor Nm"otriva oricror a8uGuri, sancionQnd "e cei vinovai de Nnclcarea le'ii \i resta8ilind Nn toate caGurile dre"turile ce au fost Nnclcate. Cu toate c aceste lucruri "ar astGi fire\ti, nu Nntotdeauna >ustiia a avut atQt de clar sta8ilit "rofilul activitilor sale, al sarcinilor "e care tre8uia s le Nnde"lineasc. #deea im"licrii >ustiiei Nn a"rarea dre"turilor omului este, evident, o creaie modern le'at de Nnsu\i conce"tul eDistenei acestor dre"turi. ^n antic+itate a avut, la un moment dat, o lar' circulaie "rinci"iul ]fiat Qustitia 'ereat 3undus] )s) se fac) dre'tate c2iar de ar fi s) 'iar) %u3ea*. Kri'inea acestui "rinci"u este Nnde"rtat. Cilosoful ?eneca "oveste\te c la 4oma eDista un "retor, Piso, cele8ru "rin con\tiincioGitatea, dar \i "rin ri'iditatea sa. Piso condamnase "e un cetean "entru crim de omor, dar Nn momentul Nn care cel condamnat a fost adus Nn "iaa "u8lic s"re a fi eDecutat, \i!a fcut a"ariia Nnsu\i omul care se credea c ar fi fost victima asasinatului. Centurionul a sus"endat atunci eDecuia \i a trimis lui Piso un curier, a\te"tQnd noi ordine din "artea acestuia, dat fiind caracterul ie\it din comun al caGului. Piso, Nns, i!a condamnat "e toi trei la moarteS "ersoana de>a condamnat, "entru c Nm"otriva sa eDista o sentin definitiv, care tre8uia eDecutatW "e centurion, fiindc n!a eDecutat ordinul, iar "e "resu"usa victim, deoarece a constituit cauGa morii a doi oameni nevinovai. Evident, o asemenea conce"ie a8surd des"re >ustiie nu are nimic comun cu a"rarea dre"turilor omului. =arele di"lomat romQn Aicolae Titulescu, care era Nn acela\i tim" \i un mare >urist, a artat cu mult claritate c ]?u8 a8straciunea le'ilor se mi\c oameni \i, a!i sacrifica unui eDces de lo'ic, Nnseamn a Gice YKmul este fcut "entru le'e, iar nu le'ea "entru omZ, ceea ce e o a8surditate]11&. 0a rQndul su, marele "rofesor =ircea $>uvara, care releva ideea c Nn "ractic se "oate "roduce o Nnde"rtare a instituiilor >uridice de la rolul lor firesc, "reciGa c ]"rima sarcin a dre"tului constituional \i Nn s"ecial a le'iuitorului Nn asemenea materie, este s caute ca o asemenea deose8ire Nntre instituiuni \i realiti, s fie cQt se "oate de mic, fr nde>dea Nns ca vreodat s "oat a>un'e a aco"eri acest a8is, care "rin natura lucrurilor eDist Nn orice instituiune de dre"t]111. ^n sistemul se"araiei "uterilor, "ro"riu unui stat de dre"t, >udectorii, "entru a!\i "utea Nnde"lini sarcinile de mare rs"undere ce le revin, tre8uie s fie inde"endeni \i s se su"un numai le'ii. ^n lucrarea sa ]Kr'aniGarea "uterii >udectore\ti Nn 4omQnia], Aicolae Coc+inescu relev lun'ul drum "e care l!a "arcurs edificarea >ustiiei ca o "utere autonom Nn stat. ?e arat, astfel, c de\i =ontes/uieu admitea eDistena "uterii >udectore\ti, Nn Adunarea Constituant franceG din 1%63 au fost emise a"recieri critice la adresa ideii c >ustiia ar fi \i ea o "utere Nn stat. ^n o"inia marelui >urist franceG 0on $u'uit eDist o a treia funcie Nn stat, funcia >urisdicional, ]care se distin'e Nn mod s"ecific atQt de funcia le'islativ, cQt \i de funcia administrativ, \i care are dre"t coninut acte de ordin >uridic care au un caracter material, ceea ce le se"ar net de actul le'islativ, dar \i de actul administrativ, care sunt acte!condiii cu caracter su8iectiv]112. ^n momentul de fa, Nn diverse ri ale lumii eDist, desi'ur, un sistem foarte ela8orat de instituii >udiciare, unele mai sim"le, altele mai com"leDe, care in seama Nn s"ecial de structura statului ! unitar sau federal !, de Nm"rirea administrativ, astfel NncQt de re'ul o form de >urisdicie este c+emat s cores"und unei anumite entiti administrative sau mai multora, cum este de "ild caGul curilor de a"el etc.
11& Aicolae Titulescu, Ref%ecii , Editura ]Al8atros], .ucure\ti, 1361, "a'.1. 111 =ircea $>uvara, Puterea %egiuitoare, Nn Noua Constituie a Ro3Oniei +i noi%e constituii euro'ene , #nstitutul

?ocial 4omQn, Editura ]Cultura Aaional], "a'.3&. 112 0eon $u'uit, rait= de droit constitutionne%, ed.##, tom ##, Paris, 132(, citat de Aicolae Coc+inescu, Organi*area 'uterii Qudec)tore+ti Nn Ro3Onia, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 133%, "a'.26.

55

Drept Constituional Comparat

EDist, a\adar, o mare diversitate de re'lementri Nn ceea ce "rive\te structura \i modul de funcionare a or'anelor "uterii >udectore\ti, atQt Nn ce "rive\te regu%i%e 'rocedura%e cQt \i co3'onena Nns\i a or'anului >urisdicional )mai lar' sau mai restrQns, im"licQnd "artici"area Nn unele caGuri a >uriului, crearea unor instane s"eciale de conciliere sau cu "artici"area unor re"reGentani ai an'a>ailor etc.*. ^n esen, Nns, toate sistemele >urisdicionale democratice recunosc de"lina e'alitate Nn faa >ustiiei, "rinci"iul le'alitii Nn or'aniGarea \i funcionarea instituiilor "uterii >udectore\ti, "rinci"iul inadmisi8ilitii instanelor eDtraordinare, re'ula du8lului 'rad de >urisdicie \i a eDercitrii cilor de atac, "rinci"iul cole'ialitii instanelor de >udecat )eDistQnd \i eDce"ii de la acest "rinci"iu, Nn s"ecial Nn ce "rive\te "rimul 'rad de >urisdicie*, caracterul "ermanent al instanelor, "rinci"iul dre"tului de a"rare, im"arialitatea >udectorilor, "u8licitatea \i oralitatea deG8aterilor etc.11( Constituia 4omQniei din 1331 ! ca \i ma>oritatea constituiilor lumii ! "reciGeaG statutul >udectorului, artQnd c >udectorii sunt numii de Pre\edintele 4omQnieiW ei sunt inamovi8ili, "otrivit le'ii. ^n ceea ce "rive\te >udectorii Curii ?u"reme de ;ustiie, Constituia consacr inamovi8ilitatea lor numai "e termenul "e care sunt numii, res"ectiv "e o "erioad de - ani. Ei "ot fi Nns reinvestii du" terminarea mandatului lor. ^n le'tur cu statutul >udectorilor mai tre8uie "reciGat c, "otrivit "revederilor constituionale, funcia de Qudec)tor este inco3'aDiti%) cu orice a%t) funcie 'uD%ic) sau 'rivat)( eGce'tOndu&se funcii%e didactice din Nnv))3Ontu% su'erior. 4aiunea acestei "revederi const Nn dorina de a asi'ura condiii "entru Nnf"tuirea inde"endenei "ersoanelor care funcioneaG Nn ma'istratur. $ac s!ar fi acce"tat sistemul c >udectorul "oate s Nnde"lineasc alte funcii, ar fi "ersistat du8ii asu"ra o8iectivitii sale de"line Nn >udecarea cauGelor, NntrucQt asu"ra lui s!ar fi "utut eDercita "resiuni sau influene. Prin consacrarea incom"ati8ilitii funciei de >udector cu orice fel de alte funcii "u8lice sau "rivate sunt create condiiile "entru asi'urarea unei de"line o8iectiviti \i reale inde"endene a >udectorilor Nn eDercitarea res"onsa8ilitilor ce le revin. Potrivit "revederilor Constituiei, >ustiia se realiGeaG "rin Curtea ?u"rem de ;ustiie \i "rin celelalte instane >udectore\ti, care sunt sta8ilite de le'e. Este inter*is) Nnfiinarea de instane eGtraordinare. ^n le'tur cu acest as"ect, Nn cadrul Constituantei s!a ridicat "ro8lema instanelor militare, eDistQnd \i "ro"uneri "rivind desfiinarea lor. $u" o analiG temeinic s!a considerat Nns c tri8unalele militare nu sunt tri8unale ]eDtraordinare], ci tri8unale ]s"eciale]. De*Dateri%e +edine%or de Qudecat) sunt 'uD%ice, cu eDce"ia caGurilor Nn care le'ea "ermite ca ele s nu ai8 un asemenea caracter. Procedura >udiciar se desf\oar Nn lim8a romQn, totu\i cetenii a"arinQnd minoritilor naionale, "recum \i "ersoanele care nu Nnele' sau nu vor8esc lim8a romQn, au dre"tul de a lua cuno\tin de toate actele \i lucrrile dosarului, de a vor8i Nn instan \i de a "une concluGii, "rin inter"retW Nn "rocesele "enale, acest dre"t este asi'urat Nn mod 'ratuit. Potrivit re'lementrilor "rocesuale democratice, Nm"otriva +otrQrilor >udectore\ti, "rile interesate \i =inisterul "u8lic "ot s eDercite c)i%e de atac Nn condiiile le'ii. Pentru a "stra ordinea \i disci"lina Nn tim"ul desf\urrii deG8aterilor >udiciare \i a evita incidente nedorite, Constituia "revede c instanele >udectore\ti dis"un de o "oliie care este "us Nn serviciul lor. @tilitatea acestei "revederi este evident, deoarece au eDistat, du" cum se \tie, o serie de "rocese im"ortante Nn care s!au eD"rimat "uncte de vedere diferite ! \i c+iar a"recieri de ordin "olitic ! care au suscitat reacii ale "artici"anilor, find nevoie, de aceea, ca instana s ia msuri cores"unGtoare "entru asi'urarea ordinii. ^n afar de unele "revederi cu caracter "rinci"ial "e care le!am semnalat, "rivind inde"endena >udectorilor, Nnf"tuirea e'al a >ustiiei, folosirea lim8ii romQne Nn "rocedura >udiciar ! cu
11(

eGi "entru deGvoltri Aicolae Coc+inescu, o'.cit., "a'.(, \i urm.

?::

Vol. 1

corectivul dre"tului "entru "ersoanele care nu Nnele' sau nu vor8esc lim8a romQn de a vor8i Nn instan \i de a "une concluGii "rin inter"ret ! actuala 0e'e de or'aniGare >udectoreasc a 4omQniei sta8ile\te cate'oriile de instane >udectore\ti \i anumeS a* Qudec)torii%eW 8* triDuna%e%eW c* curi%e de a'e%W d* Curtea Su're3) de >ustiie??<. a* >udec)torii%e constituie instanele ordinare, care funcioneaG Nn fiecare >ude \i Nn munici"iul .ucure\ti, numele \i localitile de re\edin ale >udectoriilor fiind "revGute Nn AneDa nr.1 a 0e'ii or'anice. 8* riDuna%e%e funcioneaG numai Nn localitile re\edin de >ude \i Nn munici"iul .ucure\ti, Nn circumscri"iile acestora fiind cu"rinse toate >udectoriile din >ude sau din munici"iul .ucure\ti. Ele >udec Nn "rim instan o serie de "rocese care le sunt date eD"res Nn com"eten, iar ca instane de a"el, toate a"elurile declarate Nm"otriva +otrQrilor "ronunate de >udectorii Nn "rim instan. Ca instane de recurs, tri8unalele >udec recursurile Nm"otriva +otrQrilor "ronunate de >udectorii \i care, "otrivit le'ii, nu sunt su"use a"elului. c* Curi%e de a'e% N\i eDercit fiecare com"etena Nntr!o circumscri"ie ce cu"rinde mai multe tri8unale. Prin noua le'e de or'aniGare >udectoreasc au fost Nnfiinate 11 Curi de a"el, res"ectiv la Al8a #ulia, Pite\ti, .acu, Kradea, ?uceava, .ra\ov, .ucure\ti, Clu>, Constana, Craiova, :alai, #a\i, TQr'u =ure\, Ploie\ti \i Timi\oara. Curile de a"el >udec Nn "rim instan cauGele ce sunt date Nn com"etena lor "rin le'e. Ca instane de a"el, ele >udec a"elurile declarate Nm"otriva +otrQrilor "ronunate Nn "rim instan de tri8unale, iar ca instane de recurs, recursurile declarate Nm"otriva +otrQrilor "ronunate Nn a"el, "recum \i alte cauGe "revGute de le'e. K noutate o constituie consacrarea unui Nntre' Titlu distinct =inisterului Pu8lic, care este inclus Nn sistemul or'anelor >udectore\ti. Princi"alele atri8uii ale =inisterului Pu8lic constau Nn efectuarea urmririi "enale sau su"rave'+erea acesteia, sesiGarea instanelor >udectore\ti, eDercitarea aciunii civile Nn caGurile "revGute de le'e, "artici"area la >udecarea cauGelor, eDercitarea cilor de atac, su"rave'+erea res"ectrii le'ii Nn activitatea de "unere Nn eDecutare a +otrQrilor >udectore\ti. $e\i "arc+etele sunt inde"endente fa de instanele >udectore\ti, dis"oGiiile ministrului >ustiiei date Nn mod direct sau "rin Procuroul :eneral de "e lQn' Curtea ?u"rem de ;ustiie, Nn vederea res"ectrii \i a"licrii le'ii, sunt o8li'atorii. Parc+etele funcioneaG "e lQn' >udectorii, tri8unale \i Curi de a"el, fiind conduse de ctre un "rim "rocuror. Parc+etul 'eneral de "e lQn' Curtea ?u"rem de >ustiie este condus de un "rocuror 'eneral, a>utat de mai muli ad>unci. Procurorul 'eneral de "e lQn' Curtea ?u"rem de ;ustiie "artici" la \edinele Curii ?u"reme de ;ustiie Nn ?eciuni @nite \i desemneaG "rocurorii ce vor "artici"a, Nn condiiile "revGute de le'e, la \edinele Curii Constituionale. Kcu"Qndu!se Nn mod detaliat de statutu% Qudec)tori%or, 0e'ea "entru or'aniGarea >udectoreasc re'lementeaG "e lar' condiiile "entru admiterea, numirea \i avansarea Nn cor"ul ma'istrailor, "reciGQnd totodat Nn ce const dre"turile \i Nndatoririle acestora111. #deea Nnscris Nn Constituie, "otrivit creia Qudec)torii sunt ina3oviDi%i, este detaliat de "revederile 0e'ii. Astfel, se "revede c ma'istraii nu "ot fi cercetai, reinui sau arestai fr aviGul ministrului >ustiiei. =inisterul de #nterne are o8li'aia s acorde, la cerere, "rotecie ma'istrailor \i familiilor lor, Nn acele caGuri Nn care viaa, inte'ritatea lor cor"oral sau avutul lor ar fi su"use unor ameninri. =a'istraii nu "ot fi eli8erai din funcie decQt Nn caG de demisie, "ensionare, dac instana sau "arc+etul se desfiineaG ori se sc+im8 localitatea de re\edin a acestora iar ma'istratul refuG "ostul oferit, dac Nm"otriva ma'istratului s!a luat msura Nnde"rtrii din ma'istratur fie ca sanciune disci"linar, fie "entru vdit inca"acitate "rofesional ori "entru 8oal "si+ic, ori dac
11, Legea nr.5@b?55@ 'entru organi*area Qudec)toreasc) , re"u8licat Nn ]=onitorul Kficial al 4omQniei] nr.213 din (& se"tem8rie 133% \i modificat a"oi Nn mai multe rQnduri, inclusiv "rin K.@.:. nr.1%3T1333 \i K.@.:. nr.11(T2&&&. 111 Aicolae Coc+inescu, O'.cit. , "a'.222.

?:?

Drept Constituional Comparat

ma'istratul a fost condamnat definitiv "entru o fa"t "revGut de le'ea "enal. K im"ortant "revedere a le'ii este aceea care dis"une c dac Nm"otriva unui ma'istrat se "une Nn mi\care aciunea "enal, el va fi sus"endat din funcie "Qn la rmQnerea definitiv a +otrQrii, dar dac se va constata nevinovia sa, el va fi re"us Nn toate dre"turile, "ltindu!i!se dre"turile 8ne\ti de care a fost li"sit. K alt idee demn de reinut este \i aceea "otrivit creia avansarea sau transferarea ma'istrailor se "oate face numai cu consimmQntul acestora. =a'istraii care Nnde"linesc condiiile "entru a fi avansai dar care nu doresc s sc+im8e funcia \i instana ori "arc+etul, "ot fi avansai "e loc. 0e'ea "revede c este inter*is 3agistrai%or s) fac) 'arte din 'artide 'o%itice sau s) desf)+oare activit)i cu caracter 'o%itic. Cuncia de ma'istrat este incom"ati8il cu orice alt funcie "u8lic sau "rivat, cu eDce"ia funciilor didactice din NnvmQntul su"erior. =a'istrailor le este interGis eDercitarea ! direct sau "rin "ersoane inter"use ! a activitilor de comer, "artici"area la administraia sau conducerea unor societi comerciale sau civile. Aumirea ma'istrailor Nn diverse comisii sau comitete "revGute de le'e se face numai de ministrul >ustiiei, Nn afar de caGurile Nn care le'ea "revede un alt mod de numire. Prin 0e'ea nr.1,2T133%11- au fost aduse im"ortante modificri \i com"letri 0e'ii nr.32T1332 "entru or'aniGarea >udectoreasc. Aceste modificri \i com"letri s!au Nnscris tocmai "e linia unei cQt mai corecte im"licri a activitii >udectore\ti Nn 'arantarea res"ectrii le'ilor, sta8ilind totodat \i o serie de msuri or'aniGatorice de natur s ridice nivelul administrrii >ustiiei. Astfel, se cuvin su8liniate, Nn "rimul rQnd, o serie de dis'o*iii 'rinci'ia%e Nnscrise Nn le'e, ca de "ild aceea c orice "ersoan se "oate adresa >ustiiei "entru a"rarea dre"turilor, a li8ertilor \i a intereselor sale le'itime, nici o le'e ne"utQnd Nn'rdi eDercitarea acestui dre"t. Pe "lanul or'aniGrii >ustiiei, se cuvin a fi semnalate atri8uiile s"orite ce revin ministrului >ustiiei "e linia or'aniGrii \i funcionrii >ustiiei ca serviciu "u8lic. =inistrul >ustiiei are dre"tul s eDercite controlul asu"ra tuturor "rocurorilor, s cear informri \i c+iar s dea dis"oGiii scrise, Nn mod direct sau "rin "rocurorul 'eneral, "rocurorului com"etent s Nncea", Nn condiiile le'ii, "rocedura de urmrire "enal. ED"resiile de ]"arc+et 'eneral] \i ]"rocuror 'eneral] au fost Nnlocuite Nn le'e cu ]Parc+etul de "e lQn' Curtea ?u"rem de ;ustiie] \i ]Procurorul 'eneral al Parc+etului de "e lQn' Curtea ?u"rem de ;ustiie]. ^n afar de "rocurorul 'eneral al Parc+etului de "e lQn' Curtea ?u"rem de ;ustiie s!a sta8ilit c \i "arc+etele de "e lQn' Curile de a"el vor fi conduse de "rocurori 'enerali. Procurorul 'eneral al Parc+etului de "e lQn' Curtea ?u"rem de ;ustiie eDercit, direct sau "rin "rocurorii ins"ectori, controlul asu"ra tuturor "arc+etelor dar, a\a cum s!a artat, im"ortante atri8uii de control revin, "otrivit recentelor modificri, \i ministrului >ustiiei, care va "utea efectua asemenea controale din "ro"rie iniiativ sau la cererea Consiliului ?u"erior al =a'istraturii, "rin ins"ectori 'enerali sau "rin "rocurori deta\ai Nn $irecia de relaii cu =inisterul Pu8lic \i coordonarea strate'iei antiinfracionale din cadrul =inisterului ;ustiiei. ^n ce "rive\te 3agistraii, le'ea mai sta8ile\te c Nn cauGele date "otrivit le'ii Nn com"etena de "rim instan a >udectoriilor, tri8unalelor \i curilor de a"el, >udecata se va face de un sin'ur >udector, urmQndu!se eDem"lul unor alte state democratice \i lic+idQndu!se sindromul neNncrederii fa de "osi8ilitatea administrrii eficiente a >ustiiei de ctre un sin'ur >udector. Au fost "reciGate mai 8ine condiiile de sta'iu, sunt scurtate termenele minime de vec+ime "entru o8inerea unor funcii de conducere Nn ma'istratur, se fac "reciGri Nn le'tur cu dre"turile a8solvenilor #nstitutului Aaional al =a'istraturii "recum \i Nn le'tur cu or'aniGarea acestui institut. Totodat, sunt introduse dis"oGiii stimulative le'ate de dre"turile ma'istrailor, de acordarea asistenei medicale, a concediilor de odi+n, a unor 'ratuiti Nn ce "rive\te trans"ortul,
11- Pu8licat Nn ]=onitorul Kficial al 4omQniei] nr.1%& din 21 iulie 133%W aceast le'e a fost amendat "rin 0e'ea nr. 2,%T2&&1 "rivind reforma Nn domeniile "ro"rietii \i >ustiiei.

?:@

Vol. 1

"ensiile ce se acord ma'istrailor, s"ri>inirea Nn construirea sau cum"rarea unor locuine "ro"rietate "ersonal, instituirea ordinului \i medaliei ]=eritul >udiciar], avQnd im"licaii Nn ce "rive\te reducerea im"oGitelor, "recum \i ma>orarea "ensiilor. $e asemenea o mai mare 'ri> a fost acordat "ro8lemei a8aterilor \i sanciunilor, introducQndu!se "osi8ilitatea ma'istrailor de a se adresa Curii ?u"reme de ;ustiie cu "lQn'eri Nn caGul refuGului numirii lor Nn funcie, "recum \i Nm"otriva +otrQrilor de Nnde"rtare din ma'istratur. Toate aceste msuri \i "revederi s!au Nnscris Nn cadrul unei viGiuni noi, de reconsiderare a rolului >udectorilor, asi'urQndu!se acestora condiiile o"time "entru a se "utea dedica Nn eDclusivitate "rofesiei lor. 4eferindu!ne la rolul s"orit al >ustiiei Nn statul de dre"t, nu "utem s nu remarcm \i "reocu"rile viGQnd i3'%icarea tot 3ai 'uternic) a Qustiiei Nn co3Daterea feno3ene%or antisocia%e. A\a, de "ild, du" cum este 8ine cunoscut, alturi de msurile "rivind o mai 8un administrare a >ustiiei, Nn ultimii ani au s"orit "reocu"rile "entru "erfecionarea le'islaiei "enale \i "rocesual "enale, a le'islaiei civile \i a altor numeroase domenii Nn care >ustiia "oate aduce o contri8uie im"ortant la res"ectarea dre"turilor cetenilor \i la eliminarea oricrei disfuncionaliti Nn ce "rive\te modul Nn care acioneG mecanismele sociale. om aminti, astfel, numai cu titlu de eDem"lu, noile "revederi le'islative ado"tate du" 4evoluia din $ecem8rie 1363 "rivind urmrirea "enal, asi'urarea a"rrii Nn aceast faG a "rocesului "enal, dis"oGiiile noi "rivind eli8erarea "e cauiune, 'araniile "rocesuale "e care le "revede le'islaia "rocesual "enal, redefinirea recursului Nn anulare, cale eDtraordinar de atac care a suscitat foarte multe discuii. 4eGult, deci, c alturi de msurile "rivind Nntrirea rolului >ustiiei \i asi'urarea unei mai 8une administrri a actului de dre"tate, Nn ara noastr este Nnc Nn curs un "roces de "erfecionare continu a le'islaiei, Nn msur s 'aranteGe res"ectarea ne\tir8it a "rinci"iilor statului de dre"t, 'arantarea eficient \i asi'urarea res"ectrii tuturor dre"turilor cetenilor. $e menionat, Nn aceast ordine de "reocu"ri, este \i constituirea Parc2etu%ui Naiona% "nticoru'ie A devenit ulterior De'arta3entu% Nationa% "nticoru'tie B, "rin Krdonana de @r'en a :uvernului nr.,( din , a"rilie 2&&2, instituie ]inde"endent Nn ra"ort cu instanele >udectore\ti \i cu "arc+etele de "e lQn' acestea, "recum \i Nn relaiile cu celelalte autoriti "u8lice], avQnd Nn "rinci"al atri8uia de a efectua urmrirea "enal "entru infraciunile "revGute Nn 0e'ea nr.%6T2&&& "entru "revenirea, desco"erirea \i sancionarea fa"telor de coru"ie, "recum \i studierea cauGelor \i condiiilor care favoriGeaG coru"ia, Nn sco"ul ela8orrii unor "ro"uneri Nn vederea elilminrii acestora11%. ^n literatura de s"ecialitate s!au "urtat interesante discuii Nn le'tur cu "erfecionarea cadrului >uridic constituional viGQnd, "rintre altele, \i o mai "uternic racordare a >ustiiei la o8iectivele \i sarcinile actuale ale edificrii statului de dre"t. Printre "ro"unerile de reviGuire a Constituiei 4omQniei fi'ureaG \i aceea de a se transforma actuala Curte ?u"rem de ;ustiie Nn ^nalt Curte de Casaie \i ;ustiie, de a se asi'ura inamovi8ilitatea ma'istrailor de la aceast instan, care s fie desemnai "e via. ^ntr!un interesant articol "u8licat "e mar'inea acestei "ro"uneri, "re\edintele @niunii ;uri\tilor, :a8riel #osif C+iuG8aian, su8linia c "e lQn' aceast sc+im8are de denumire se im"un \i o serie de modificri de su8stan Nn ce "rive\te com"etena instanei su"reme, "recum \i o redefinire a autoritii sale, a valorii \i im"ortanei deciGiilor sale Nn crearea dre"tului. Astfel, Nn articolul amintit s!a considerat necesar s se "revad c+iar "rin Constituie fora oD%igatorie a deci*ii%or 'ronunate Nn 3ateria recursuri%or Nn interesu% %egii, du" modelul deciGiilor Curii Constituionale \i inQnd seama de eD"eriena >urisdiciilor euro"ene. Pentru aceasta ! s!a artat ! este nevoie \i de o nou "erforman de ordin calitativ, care "oate fi asi'urat numai din interiorul sistemului "uterii >udectore\ti. ]=ai este necesar ca, "rin redefinirea \i redistri8uirea com"etenelor, >udectorii
11% ]=onitorul Kficial al 4omQniei] nr.2,,, Partea #!a, 0e'i, decrete, +otrQri \i alte acte, >oi 11 a"rilie 2&&2.

?:8

Drept Constituional Comparat

viitoarei 0na%te Curi de Casaie +i >ustiie s ai8 la NndemQn \i tim"ul cuvenit "entru a se "utea "erfeciona din "unct de vedere "rofesional]116. 4emarcm, de asemenea, \i o alt "ro"unere im"ortant care a fost formulat cu "rile>ul unei deG8ateri or'aniGat de @niunea ;uri\tilor, Nn sensul c 3inistru% Qustiiei s) nu fac) 'arte din nici un 'artid, iar numirea acestuia s fie condiionat, eventual, de aviGul "reala8il al Consiliului ?u"erior al =a'istraturii113. ^n le'tur cu instituia Procuraturii, Nn cadrul aceleia\i deG8ateri a fost re"us Nn discuie 'roD%e3a re%aiei dintre Qustiie +i 'rocuratur), dintre >ustiie \i "rocurori. ?!a relevat c, Nntr!un eD"resiv comentariu, Nn Tratatul su de dre"t \i "rocedur "enal din 132-, ilustrul "rofesor Ion anoviceanu considera c ]nu eGist) nici un 3otiv serios 'entru a nu se ad3ite ina3oviDi%itatea #inisteru%ui PuD%ic( 'entru a&% sustrage de suD NnrOurirea 'uterii eGecutive +i a face ca e% s) nu 3ai fie un instru3ent Nn 3Ona guvernu%ui suD 'unct de vedere 'o%itic]12&. Este de remarcat c Nn "ractica statelor euro"ene eDist o mare diversitate de re'lementri le'ate de instituia =inisterului Pu8lic. ^n Ger3ania, "rocurorul 'eneral federal este su"us numai controlului ministrului federal al >ustiiei, dar Nn aceast ar este de neconce"ut ca un >udector s dea ordin unui mem8ru al Parc+etului ori s intervin Nn deciGiile "rivind activitatea =inisterului Pu8lic. ^n "ng%ia, "ractic nu eDist un minister "u8lic ca atare, Nn "rocesele "enale recrutarea ]"rocurorilor] efectuQndu!se din rQndul mem8rilor 8aroului. ^n 4e%gia, =inisterul Pu8lic N\i eDercit activitatea "e lQn' toate instanele >udectore\ti. EDist cinci curi de a"el, fiecare avQnd "arc+etul su \i "rocurorul su 'eneral, iar coordonarea activitii acestora se realiGeaG de ctre un ]cole'iu al "rocurorilor 'enerali]. Procurorii 'enerali N\i eDercit funciile su8 autoritatea =inisterului ;ustiiei, dar aceasta nu!i "ermite decQt un dre"t de im"ulsionare, su8 forma unor instruciuni 'enerale, \i o "utere disci"linar. =inistrul ;ustiiei are dre"tul de a ordona Nnce"erea urmririi "enale Nntr!o cauG dar nu "oate s interGic sau s sus"ende a"licarea le'ii, \i nici s solicite "rocurorilor 'enerali s nu efectueGe urmrirea "enal. $u" cum o8serva Paula Pantea, ]?u8ordonarea ierar+ic intern este, ca Nn ma>oritatea rilor Euro"ei occidentale, nuanat. Astfel, dac ma'istratul din "arc+et este controlat Nn ceea ce "rive\te concluGiile sale scrise de ctre su"eriorul su ierar+ic, Nn instan acesta se 8ucur de Nntrea'a li8ertate de eD"rimare, conform maDimeiS Y%a '%u3e est serve 3ais %a 'aro%e est %iDreZ]121. ^n /rana, Parc+etul :eneral al Curii de Casaie nu are nici o autoritate direct asu"ra "rocurorilor 'enerali de "e lQn' Curile de a"el. ^n aceast ar, =inisterul Pu8lic este situat su8 autoritatea =inisterului ;ustiiei, tre8uind s se conformeGe unor instruciuni 'enerale ela8orate de ctre minister "rivind a"licarea le'ii "enale, ca \i unor instruciuni s"eciale ce deriv din s"ecificul activitii "rocurorilor de a urmri "enal Nn anumite caGuri. ^n Ita%ia, =inisterul Pu8lic este un or'an >udiciar care funcioneaG "e lQn' tri8unale la diferite niveluri de >urisdicie. =em8rii Parc+etului se su"un autoritii su"eriorilor ierar+ici \i =inisterului de ;ustiie, ]fr ca acest lucru s Nm"ieteGe asu"ra li8ertii lor de a decide Nn le'tur cu modalitatea soluionrii cauGelor]122. =inisterului ;ustiiei Ni revine Nn com"eten or'aniGarea \i funcionarea serviciilor >udiciare, avQnd Nndatorirea de a ve'+ea la 8una administrare a >ustiiei. Pro'ramul de 'uvernare "e "erioada 2&&1!2&&6, a"ro8at de Parlamentul 4omQniei la 26 decem8rie 2&&,, acord o deose8it im"ortan "ro8lemelor ce "rivesc reforma >ustiiei. Astfel, sunt Nnscrise ca o8iective fundamentaleS 'arantarea unei inde"endene reale a "uterii >udectore\tiW
116 :a8riel #osif C+iuG8aian, Cutia Pandorei, Nn ]Palatul de ;ustiie], serie nou, nr.%, 2&&2. 113 IDide3. 12& IDide3. 121 Paula C.Pantea, #inisteru% PuD%ic. Natura Quridic) +i atriDuii%e sa%e Nn 'rocesu% civi% , Editura ]0umina

0eD], .ucure\ti, 1336, "a'.1-. 122 IDide3, "a'.2(. ?:<

Vol. 1

asi'urarea accesului ceteanului la >ustiie "rin Nm8untirea funcionrii sistemului >udiciar ca serviciu "u8lic, "recum \i deGvoltarea cadrului instituional. ?e "ro"une, "rintre altele, reviGuirea dis"oGiiilor Constituiei 4omQniei Nn sensul transformrii autoritii >udectore\ti Nn h"utere >udectoreascc, "otrivit tradiiilor istorice romQne\ti \i eD"erienei altor state democratice. ^n concordan du o8iectivele Nnscrise Nn Pro'ramul de :uvernare a fost ela8orat Proiectul de 0e'e "rivind reforma Nn domeniile "ro"rietii \i >ustiiei, "recum \i unele msuri adiacente. $at fiind im"ortana actului normativ c+emat s armoniGeGe \i s sistematiGeGe un numr de 1% acte normative NnsumQnd "este 1&&& de articole, a fost ado"tat "rocedura an'a>rii rs"underii :uvernului "entru acest com"leD "ac+et de le'i. ^n 4omQnia, an'a>area rs"underii :uvernului re"reGint o "rocedur "arlamentar sim"lificat de ado"tare a le'ilor Nn le'tur cu care nu se mai fac deG8ateri \i discuii "e articole conform "rocedurii o8i\nuite, ci le'ile sunt ado"tate Nn mod direct, "e 8aGa an'a>rii rs"underii :uvernului "entru Nntre' "ac+etul de le'i. Potrivit "revederilor Constituiei 4omQniei, aceast "rocedur "oate 'enera o moiune de cenGur Nn caGul Nn care cel "uin o "trime din numrul total al de"utailor \i senatorilor nu sunt de acord cu an'a>area rs"underii :uvernului ori cu coninutul "roiectului de le'e. ^n acest caG, "arlamentarii res"ectivi "ot de"une o moiune de cenGur, iar dac moiunea este ado"tat cu votul ma>oritii de"utailor \i senatorilor, :uvernul su"ort cea mai sever sanciune O aceea a demiterii. Pac+etul de le'i su"us Parlamentului Nn luna iunie 2&&112( O devenit ulterior 0e'ea nr.2,%T2&&1 "rivind reforma Nn domeniile "ro"rietii \i >ustiiei O "reGenta o deose8it im"ortan, deoarece avea ca o8iect de re'lementare instituirea unor msuri "rivind reforma Nn domeniul "ro"rietii \i >ustiiei, "recum \i unele msuri adiacente, de natur s 'aranteGe "ro"rietatea "rivat O ca instituie fundamentale Nn cadrul economiei de "ia O "recum \i realiGarea unui sistem >udiciar inde"endent, credi8il, im"arial \i eficient, "otrivit an'a>amentelor asumate de 4omQnia "entru aderarea la @niunea Euro"ean. Prima "arte a acestui "ac+et le'islativ viGa reforma Nn domeniul "ro"rietii. ^n acest sens, Nn afar de ado"tarea \i sincroniGarea "revederilor unui numr im"ortant de acte le'islative ado"tate Nn ultimii ani, se avea Nn vedere finaliGarea "rocesului de restituire a imo8ilelor "reluate Nn mod a8uGiv, "rin Nm8untirea \i modificarea cadrului normativ. Princi"iul de 8aG care a fost admis Nn aceast materie a fost acela al restituirii Nn natur a "ro"rietilor "reluate Nn mod a8uGiv, eliminQndu!se totodat eDce"iile care viGau sediile de "artide, de am8asade sau instituii "u8lice. $e asemenea, se aveau Nn vedere msuri "entru ur'entarea restituirii 8unurilor imo8ile ce au a"arinut cultelor reli'ioase \i minoritilor naionale. Totodat, im"ortante "revederi aveau Nn vedere sim"lificarea "rocedurilor administrative de acordare a msurilor re"aratorii Nn ec+ivalent, Nn situaiile Nn care restituirea Nn natur nu mai era "osi8il. ^n le'tur cu reconstituirea "ro"rietii funciare au fost "ro"use o serie de re'lementri ce viGau soluionarea definitiv a "ro8lemei "ro"rietii, de natur s si'ure realiGarea "rinci"iului restitutio in inte'rum, "recum \i numeroase "revederi de detaliu viGQnd "rocedura de reconstituire a dre"tului de "ro"rietate Nn situaia terenurilor a'ricole, dar \i a celor forestiere. Totodat, au fost introduse noi re'lementri cu "rivire la circulaia >uridic a terenurilor "rin sim"lificarea \i fluidiGarea transferurilor de "ro"rietate \i a fost introdus instituia hrentei via'erec, "rin care "ro"rietarii de terenuri a'ricole Nn vQrst de "este -2 de ani aveau "osi8ilitatea s cedeGe sau s Nnc+irieGe terenurile Nn sc+im8ul unei rente via'ere. $is"oGiiile "rivind reforma >ustiiei au avut Nn vedere realiGarea unui sistem >udiciar inde"endent, im"arial, credi8il \i eficient, Nn 8aGa ?trate'iei de reform a sistemului >udiciar "e "erioada 2&&1!2&&% \i a Planului de aciune "entru im"lementarea strate'iei de reform a sistemului >udiciar "e aceea\i "erioad.
2&&1.
12( Pu8licat Nn Y=onitorul Kficial al 4omQnieiZ, Partea #!a, 0e'i, decrete, +otrQri \i alte acte, nr.-1( din 22 iulie

?:9

Drept Constituional Comparat

Princi"alele "revederi ale noilor re'lementri se refer la cariera >udectorilor \i "rocurorilor, la numirea \i "romovarea lor "e criterii "rofesionale, reducQndu!se vec+imea "entru numirea Nn funcii de conducere "e criterii de "erforman. ^n materia rs"underii disci"linare a >udectorilor \i "rocurorilor s!a realiGat o mai clar "reciGare a fa"telor care constituie a8ateri disci"linare, "rintre acestea fiind inclus neres"ectarea dis"oGiiilor "rivind distri8uirea aleatorie a cauGelor. ?!au "revGut msuri "rivind or'aniGarea de concursuri "entru ocu"area tuturor "osturilor de conducere Nn ma'istratur, im"lementarea "rinci"iului s"ecialiGrii >udectorilor "rin instituirea o8li'ativitii formrii de secii sau com"lete s"ecialiGate, "recum \i msuri de s"orire a autonomiei 8u'etare. Prevederi im"ortante viGeaG activitatea Consiliului ?u"erior al =a'istraturii, Nn le'tur cu care s!a sta8ilit o incom"ati8ilitate Nntre calitatea de mem8ru al Consiliului ?u"erior al =a'istraturii \i funciile de conducere din cadrul instanelor \i "rocuraturilor. Au fost "reciGate condiiile Nn care se "oate efectua revocarea mem8rilor Consiliului ?u"erior al =a'istraturii. $e asemenea, s!a "revGut o8li'aia motivrii +otrQrilor "lenului \i ale seciilor Consiliului ?u"erior al =a'istraturii, "recum \i o8li'aia ela8orrii unui ra"ort anual "rivind activitatea "ro"rie, care s fie "reGentat Camerelor reunite ale Parlamentului "Qn la data de 11 fe8ruarie a anului urmtor. ^n ce "rive\te numirea >udectorilor, aceasta se va face de ctre Pre\edintele 4omQniei la "ro"unerea Consiliului ?u"erior al =a'istraturii, dar numirea Procurorului :eneral, a Procurorului \ef al Parc+etului Anticoru"ie \i a altor "rocurori se va face tot de \eful statului, dar la "ro"unerea ministrului >ustiiei \i cu aviGul Consiliului ?u"erior al =a'istraturii.

III.;. Dre'turi%e o3u%ui. Contro%u% asu'ra activit)ii organe%or statu%ui


Pe "arcursul tim"ului, instituia dre"turilor omului a cunoscut un la8orios ! dar \i Nndelun'at ! "roces de cristaliGare, Nnfi\Qndu!se Nn Gilele noastre ca o instituie deose8it de com"leD, ce ine atQt de ordinea >uridic intern, cQt \i de cea internaional. 4eflectQnd un anumit standard, de>a cQ\ti'at, de "rotecie internaional a dre"turilor \i li8ertilor ce a"arin oricror fiine umane, ea define\te \i NnsumeaG un ansam8lu de dre"turi, li8erti \i o8li'aii ale oamenilor unii fa de alii, ale statelor de a a"ra \i "romova aceste dre"turi, "recum \i ale Nntre'ii comuniti internaionale de a ve'+ea la res"ectarea acestor dre"turi \i li8erti, intervenind Nn acele situaii Nn care dre"turile omului ar fi Nnclcate. Cu'rin*Ond 'rinci'ii( 3ecanis3e( 'roceduri ce in de ordinea Quridic) intern)( dar +i de cea internaiona%)( instituia dre'turi%or o3u%ui 're*int) un caracter Diva%ent( fiind Nn ace%a+i ti3' o instituie de dre't intern( integrat) nor3e%or constituiona%e( dar +i o instituie de dre't internaiona% ce 'refigurea*) tr)s)turi%e unui 'rinci'iu Quridic ce se a'%ic) direct Nn re%aii%e dintre state%e suverane?@<. 0ar'ul interes de care se 8ucur astGi "ro8lematica dre"turilor omului re"reGint, de altfel, o recunoa\tere de net'duit a com"leDitii \i ori'inalitii acestei instituii >uridice, dar \i a fa"tului c fr aceste dre"turi nu se "oate Nnf"tui Nn Gilele noastre o societate democratic \i nici realiGa, "e "lan eDtern, cadrul >uridic normal indis"ensa8il cola8orrii naiunilor. Este necesar s "reciGm totu\i c, ela8orat "e "lan internaional \i consacrat "rin constituiile statelor, conce'tu% de dre'turi a%e o3u%ui 're*int) totu+i anu3ite s'ecificit)i atunci cOnd e% se refer) Nn 3od ne3iQ%ocit %a dre'turi%e cet)eni%or( ori %a dre'turi%e str)ini%or +i a'atri*i%or, cu alte cuvinte, "ractic, la cate'oriile diferite de indiviGi care locuiesc "ermanent sau tem"orar "e teritoriul unui stat. Este firesc, deci, ca Nntre cate'oriile menionate ! de\i eDist incontesta8il "uncte de contact ! s se Nnre'istreGe Nn toate constituiile lumii \i anumite diferenieri, determinate de fa"tul dac eDist sau nu o relaie direct de cetenie fa de un anumit stat. Cu alte cuvinte, dre"turile
12, ictor $uculescu, Protecia Quridic) a dre'turi%or o3u%ui. #iQ%oace interne +i internaiona%e , ediie nou, revGut \i adu'it, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 1336, "a'.2-!2%.

?:;

Vol. 1

omului fiind unele \i acelea\i "entru toi oamenii, cunosc anumite s"ecificiti Nn funcie de ideea dac cel Nn cauG este sau nu cetean al statului "e teritoriul cruia se afl sau este ceteanul altui stat, ori este a"atrid. Cet)eanu%ui Ni revine( fire+te( '%enitudinea dre'turi%or( dar +i anu3ite Nndatoriri. Astfel, cetenii 8eneficiaG Nn toate caGurile de "rotecia statului lor cQnd se 'sesc "e teritoriu strin. Ei au \i o serie de Nndatoriri fundamentale fa de statul ai crui ceteni sunt, "recum o8li'aia efecturii serviciului militar, la care strinii nu "ot fi o8li'ai. ^nsu\i conce"tul de ]dre"turi ale omului] nu se su"ra"une "erfect cu acela de dre"turi ale ceteanului, motiv "entru care Nns\i $eclaraia franceG din 2- au'ust 1%63 considera necesar s se intituleGe ]$eclaraia dre"turilor omului \i ceteanului], "rin aceasta NncadrQnd conce"tul de cetean Nn noiunea mai lar' de fiin uman. ^n ceea ce "rive\te dre"turile \i Nndatoririle cetene\ti, doctrina romQn de dre"t constituional a adus im"ortante "reciGri. Astfel, s!a remarcat c dre"turile fundamentale ale ceteanului sunt acele dre"turi "rimordiale ale omului care sunt eseniale "entru viaa, li8ertatea \i demnitatea sa, indis"ensa8ile "entru li8era deGvoltare a "ersonalitii sale, care sunt sta8ilite \i 'arantate "rin constituii \i le'i. $re"turile fundamentale ale ceteanului sunt, deci, acele dre"turi vitale, fundamentale, care "reGint o anumit im"ortan "entru Nns\i eDistena omului \i afirmarea sa, fa"t ce face ca ele s fie determinate "e 8aGa unui "roces de selecie. $u" cum o8serv, cu >ust temei, autorii romQni #oan =uraru \i ?imina Tnsescu, ]anumite dre"turi su8iective, datorit im"ortanei lor, sunt selectate "e criteriul valoric \i Nnscrise ca dre"turi fundamentale. $eci "entru definirea dre"turilor fundamentale, vom reine c ele sunt dre"turi eseniale "entru ceteni, "entru viaa, li8ertatea, "ersonalitatea lor. Caracterul de dre"turi eseniale Nl ca"t Nn ra"ort cu condiiile concrete de eDisten ale unei societi date. @n dre"t su8iectiv "oate fi considerat esenial \i deci fundamental Nntr!o societate dat, dar N\i "oate "ierde acest caracter Nn alt societate. =ai mult decQt atQt, c+iar Nn cadrul aceleia\i societi, Nn diferite eta"e istorice, acela\i dre"t su8iectiv "oate fi sau dre"t fundamental, sau sim"lu dre"t su8iectiv, "otrivit condiiilor concrete economice, sociale, "olitice \i ! 8ine Nneles ! conform voinei 'uvernanilor, a crei eD"resie nu este altceva decQt le'ea ce sta8ile\te c+iar catalo'ul acestor dre"turi]121. $ac dre"turile \i li8ertile omului sunt cele enunate \i sta8ilite "e "lan internaional, dre'turi%e +i %iDert)i%e cet)eanu%ui re"reGint un conce"t cu conotaii mult mai concrete, des"rinse "e 8aGa "racticii. Pe de alt "arte, conce"tul de dre"turi se coreleaG or'anic cu acela de Nndatoriri, acesta devenind un corolar, o alt faet a Nnsu\i conce"tului de dre"turi, im"osi8il de disociat Nn actualele condiii de o8li'aiile "e care individul le are fa de societate. ^ntr!o adnotare la Constituia 4omQniei, "rofesorul #on $eleanu aducea interesante "reciGri artQnd c ]0a Nnce"ut dre"turile au a"rut ca sim"le "osi8iliti care nu "resu"uneau decQt a8inerea 'eneral de a nu le Nnclca \i nu "resu"uneau \i o8li'aii. Erau doar li8erti "roclamate sau admise. ^n tim" s!a "rodus o Nm8o'ire a coninutului acestor %iDert)i, ele "resu"unQnd \i oD%igaii din "artea statului sau altor su8iecte de dre"t, o8li'aiile fiind indis"ensa8ile valorificrii dre"tului sau li8ertii. #ntervenia, Nndeose8i a statului, ca urmare a trsturilor sale democratice \i sociale, este astGi de neconce"ut "entru 'arantarea eDercitrii dre"turilor cetenilor. =ai mult, unele dre"turi \i li8erti au astGi un coninut com"leD, de dre't +i oD%igaie, "recum dre"tul la Nnvtur, dre"tul \i o8li'aia de a a"ra "atria etc. $e aceea, din "unct de vedere >uridic, astGi nu se mai fac deose8iri Nntre dre"turi \i li8erti, Nn unele constituii Nntrea'a materie fiind cu"rins su8 denumirea de li8erti "u8lice]12-. 4eferindu!ne la cata%ogu% dre"turilor omului, vom vedea cu u\urin c o eDaminare com"arativ a "revederilor Nnscrise Nn diverse constituii relev acce'tarea genera%) a unui nu3)r
121 #oan =uraru, ?imina Tnsescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , ediia a #U!a, revGut \i com"letat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.1-1. 12- =i+ai Constantinescu, #on $eleanu, Antonie #or'ovan, #oan =uraru, Clorin asilescu, #oan ida, Constituia Ro3Oniei( co3entat) +i adnotat), 4e'ia Autonom ]=onitorul Kficial], .ucure\ti, 1332, "a'.(%!(6, not.

?:6

Drept Constituional Comparat

de dre'turi consacrate de docu3ente%e internaiona%e, care se re'sesc Nn formulri mai mult sau mai "uin a"ro"iate Nn toate constituiile eDaminate Nn cu"rinsul "reGentei lucrri. 4emarcm astfel e'alitatea cetenilor fr nici un fel de discriminare, dre"tul la via, "reGumia de nevinovie, li8ertatea cuvQntului, a Nntrunirilor, li8ertile electorale \.a. Constituiile mai noi atest Nns Nnscrierea Nn rOnduri%e dre'turi%or o3u%ui +i a unor dre'turi cu un 'rofi% re%ativ nou, cum ar fi dre"tul la informaie, la via intim, iar constituiile fostelor state socialiste recunosc "entru "rima dat dre"tul la 'rev \i li8ertatea de asociere sindical, "recum \i "luralismul "olitic. $e remarcat este Nns fa"tul c acest catalo' al dre"turilor, Nn s"ecial Nn ceea ce "rive\te dre"turile sociale, este mult mai "reGent Nn acele constituii care au fost ela8orate cu "artici"area unor lar'i fore sociale \i "olitice. $in acest "unct de vedere menionm Nn "rimul rQnd Constituia italian din 2% decem8rie 13,%, care cu"rinde nu numai un am"lu ca"itol consacrat dre"turilor omului, dar \i dis"oGiii cQt se "oate de "recise cu "rivire la "rotecia muncii, relaiile economice, dre"tul de or'aniGare sindical, rolul coo"eraiei, recunoa\terea iniiativei economice "rivate, dre"tul la asi'urri sociale. Prevederi nu mai "uin relevante are \i Constituia 4e"u8licii Portu'alia, din 2 a"rilie 13%-, care cu"rinde un ca"itol cQt se "oate de ela8orat cu "rivire la dre"turile omului. 4eine atenia, din acest "unct de vedere, nu numai o lar' enumerare a dre"turilor \i "rotecia acestora ! c+iar Nn caGul declarrii strii de asediu ! cQt \i modul am"lu \i minuios Nn care sunt re'lementate o serie de dre"turi, cum ar fi utiliGarea informaticii, li8ertatea "resei, dre"tul la anten, dre"tul de rs"uns \i de re"lic "olitic, dre"turile, li8ertile \i 'araniile muncitorilor, "rintre care securitatea muncii, dre"turile comisiilor de muncitori, li8ertatea sindical, ne'ocierile colective, recunoa\terea dre"tului de 'rev \i "ro+i8iia %ocY&out!ului. ^n le'tur cu dre"turile omului \i re'lementrile lor Nn diverse constituii mai tre8uie semnalat c 3iQ%oace%e 'ractice 'rin care se asigur) res'ectu% acestor dre'turi sunt eGtre3 de diverse \i uneori se deose8esc de la un stat la altul. A"roa"e toate constituiile lumii 'aranteaG dre"tul "ersoanelor care au fost "re>udiciate Nn dre"turile lor s se adreseGe Qustiiei. Cu toate acestea, 'ama dre"turilor omului nu se o"re\te nici "e de"arte aci. ^ntr!o serie de constituii a fost recunoscut \i consacrat instituia O3Duds3an!ului, denumit Nn anumite ri "vocat genera%, Co3isar 'ar%a3entar, Contro%or de stat etc. A\a de "ild, Nn $anemarca, O3Duds3an!ul este ales de /o%Yeting "entru a controla administraia civil, militar \i munici"al, avQnd dre"tul s "rocedeGe la anumite anc+ete, ce "ot avea loc ca urmare a iniiativei sale sau a unei "lQn'eri individuale. ^n Cinlanda, O3Duds3an!ul este numit de EdusYunta, are atri8uii asemntoare cu cel daneG, \i Nn "lus dre"tul de a controla res"ectul le'alitii de ctre tri8unale. ^n ?uedia, O3Duds3an!ul ! care este ales de RiYstag, asi'ur su"rave'+erea activitii tuturor funcionarilor "u8lici \i a ma'istrailor, "entru a se asi'ura c ei res"ect le'ile \i se ac+it de funciile lor. ^n :ermania eDist un co3isar 'ar%a3entar "entru forele armate, care are \i dre"tul de a asista 4undestag!ul Nn controlul forelor armate. Comisarul "arlamentar "oate efectua anc+ete la sesiGarea comisiei "entru a"rare a 4undestag!ului, a mem8rilor forelor armate, dar \i din "ro"rie iniiativ. ^n Crana, un 3ediator numit de Consi%iu% de #ini+tri are dre"tul de a face anc+ete Nn le'tur cu "lQn'erile "rivind funcionarea administraiei \i relaiile acesteia cu "articularii, dar el nu "oate fi sesiGat de ctre "arlamentari. ^n =area .ritanie eDist un co3isar 'ar%a3entar "entru administraie, numit de Regin) la "ro"unerea "rimului ministru, care eDamineaG "lQn'erile cu care este sesiGat de ctre Camera Comunelor, acionQnd "entru interesele "articularilor. ^n _am8ia eDist o Co3isie de investigaii, iar Nn #srael un Contro%or de stat etc.12%
12% Les 'ar%e3ents dans %e 3onde, 4ecueil des donns com"aratives, Presses @niversitaires de Crance, Paris, 13%%, "a'.111!12(W =onica lad, O3Duds3an&u% Nn dre'tu% co3'arat, Editura ?E4 K!?AT, Arad, 1336, "a'.62 \i urm.W Corneliu =anda, #oan Po"escu ?lniceanu, Kvidiu Predescu, CeGar Corneliu =anda, O3Duds3an&u%. Instituie funda3enta%) a statu%ui de dre't( Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 133%, "a'.12 \i urm.

?:7

Vol. 1

K eDaminare com"arativ a "ro8lemelor ce "rivesc dre"turile constituionale \i modul Nn care ele se re'sesc Nn diferite constituii mai atest fa"tul c unele constituii ! mai ales cele mai recente ! sunt favora8ile unor "ro8leme noi. A\a cum se cunoa\te, Nn ultimul deceniu s!au ridicat foarte multe as"ecte noi Nn le'tur cu "rotecia "ersoanelor a"arinQnd minoritilor naionale, a etnicilor a"arinQnd rii res"ective dar trind Nn strintate, dre"turile minoritilor seDuale, trans"lantul de or'ane, eut+anasia \.a. ?oluionarea "ro8lemelor dre"turilor omului nu "oate fi, desi'ur, strin unor as"ecte \i "ro8leme noi, de mare im"ortan, care nu "ot sc"a ateniei re'lementrii >uridice. ^n acest conteDt ne limitm s dm un sin'ur eDem"lu \i anume Constituia 'erman, care Nn art.12 A, introdus "rin 0e'ea federal din 2, iunie 13-6, a Nnscris "osi8ilitatea efecturii serviciului alternativ "entru "ersoanele ce nu doresc ! sau nu "ot ! s efectueGe servicul militar, ca urmare a unor motive de con\tiin. ^n sfQr\it, un ultim as"ect "e care dorim s!l relevm cu "rivire la Nnscrierea dre"turilor omului Nn diverse constituii este acela referitor la 'ri3atu% dre'tu%ui internaiona%. ^n acest sens sunt relevante meniunile eD"rese "e care unele constituii le fac cu "rivire la $eclaraia @niversal a $re"turilor Kmului \i alte documente internaionale, recunoa\terea su"erioritii dre"tului internaional asu"ra celui intern, cu "reciGarea c Nn i"oteGa unor situaii conflictuale Nntre re'lementrile interne \i normele de dre"t internaional, acestea din urm vor avea "rioritate. ^n aceast ordine de idei se cuvine a releva Nn mod deose8it Nm"letirea tot mai "uternic a mi>loacelor interne cu cele internaionale, Nn s"ecial Nn activitatea Consiliului Euro"ei. Astfel, ca urmare a reformei intervenite Nn 1336 "rin intrarea Nn vi'oare a Protocolului 11 la Convenia Euro"ean "rivind $re"turile Kmului, do8Qndirea "osi8ilitii cetenilor de a se adresa direct Curii Euro"ene \i eliminarea veri'ilor \i "rocedurilor intermediare a "rile>uit un afluD considera8il de solicitri ce au fost adresate acestui forum >urisdicional euro"ean. Aumrul "lQn'erilor adresate Curii Euro"ene a crescut de la 1.3%3 Nn 1336 la 1(.616 Nn anul 2&&1, ceea ce re"reGint o cre\tere de circa 1(&k126. ^ntre 1 noiem8rie 2&&1 \i 26 fe8ruarie 2&&2 Curtea Euro"ean a eDaminat 1.%6& de cauGe, declarQnd admisi8ile 1((, iar (21 au fost transmise 'uvernelor123. $eciGiile Curii Euro"ene a $re"turilor Kmului au constituit \i constituie im"ortante "uncte de re"er "entru deGvoltarea le'islaiilor naionale, fiind recunoscute ca o8li'atorii \i iniiindu!se am"le msuri de cunoa\tere \i de Nnele'ere a "revederilor Conveniei Euro"ene din 131&, document de o uria\ im"ortan, care N\i vde\te mereu actualitatea, mai ales du" "erfecionarea unor "revederi instituionale care au asi'urat mai 8una a"ro"iere a instanei >udiciare euro"ene de cetenii continentului, dornici s!\i 'seasc un temei >uridic ]Nn u%ti3) instan)] "entru soluionarea unor "ro8leme care Ni afectau. ^n 4omQnia, "rin modificrile aduse Codului de "rocedur civil, deciGiile Curii Euro"ene a $re"turilor Kmului constituie temeiul introducerii unor recursuri Nn anulare de ctre Procurorul :eneral al Parc+etului de "e lQn' Curtea ?u"rem de ;ustiie, tocmai Nn sco"ul asi'urrii confirmrii acelor +otrQri >udectore\ti "e care Curtea Euro"ean le!a considerat neconforme cu "revederile Conveniei Euro"ene. ?e vde\te, de altfel, tot mai mult ! Nn s"ecial Nn rile euro"ene ! "rocesul de a"ro"iere tot mai "uternic Nntre $re"tul constituional \i $re"tul internaional "u8lic, firesc Nn condiiile unei societi Nn care omul \i dre"turile sale au devenit un element central al "reocu"rilor nu numai ale factorilor "olitici, dar \i Nns\i raiunea "e care se NntemeiaG orice sistem le'islativ democratic.

126 +tt"STTXXX.ec+r.coe.int 123 4u%%etin dXinfor3ation sur %es droits de %X2o33e, Conseil de lPEuro"e, no.11, novem8re 2&&1!fevrier 2&&2.

?:5

Drept Constituional Comparat

III.6. Contro%u% constituiona%it)ii %egi%or


^n condiiile Nn care constituia este le'ea su"rem a statului, avQnd un rol esenial Nn determinarea Nntre'ii or'aniGri "olitico!sociale \i de stat a tuturor rilor lumii, fundamentarea ideii su"remaiei constituiei "reGint o Nnsemntate teoretic ! dar \i "ractic ! dintre cele mai mari1(&. ^n literatura de s"ecialitate au fost emise, de aceea, diverse "uncte de vedere le'ate de su"remaia constituiei, unele corelQnd aceast su"remaie a constituiei de 'rinci'iu% %ega%it)ii ):eor'es .urdeau*, altele de Nnsu\i funda3entu% 'uterii \i de rolul su Nn Nnf"tuirea democraiei, Nn modelarea instituiilor statului, a re%aiei dintre dre't +i 'o%itic) )Andr Iauriou*. ED"rimQnd o o"inie com"etent cu "rivire la elementele ce determin fundamentarea su"remaiei Constituiei, "rofesorul #oan =uraru a relevat, "e 8un dre"tate, c este necesar, Nn "rimul rQnd, s fie detectat lanul de determinri la nivele diferite, ansam8lul relaiilor dintre dre"t \i economie, dintre stat \i "utere, de natur a conferi constituiei un loc fundamental, esenial, Nn Nntre'ul ansam8lu al determinrilor, nu numai "olitico!>uridice, dar \i de or'aniGare statal. $u" cum arat "rofesorul #oan =uraru, ]?u"remaia constituiei se eD"lic "rin funciile sale, iar eD"rimarea voinei 'uvernanilor este c+iar funcia "uterii de stat. A"are clar le'tura dintre constituie \i "utere care este tocmai "uterea or'aniGat a 'uvernanilor de a eD"rima \i realiGa voina lor ca voin 'eneral o8li'atorie "entru Nntrea'a societate. Cunciile constituiei sunt deci determinate de funciile "uterii )raiunea de a fi a "uterii*. #ar "uterea este determinat Nn coninutul su de anumii factori eDteriori statului \i anume factori economici \i sociali. $e aceea, Nn \irul cauGelor care determin \i eD"lic su"remaia constituiei nu "ot li"si tocmai ace\ti factori]. @rmeaG, a\adar, a o"ina c fundamentarea \tiinific a su"remaiei constituiei tre8uie s fie cutat Nn totalitatea unor factori economici, sociali, "olitici \i >uridici, care se afl Nntr!o strQns le'tur unii cu alii \i care tre8uie "rivii, deci, numai Nn unitatea \i indiviGi8ilitatea lor. ^n ceea ce "rive\te consecine%e Quridice a%e su're3aiei constituiei, acestea "rivesc diferenele de "roceduri "rivind ado"tarea constituiei ! care Nn toate rile lumii necesit "roceduri s"ecifice !, im"licaiile "e "lanul Nntre'ului sistem de dre"t al unei ri care decur' din modificarea, sus"endarea \i a8ro'area constituiei, deose8irile ce eDist Nntre constituie \i le'i )atQt su8 as"ect material, cQt \i su8 as"ect formal*, consecinele su"remaiei constituiei, \i nu Nn ultimul rQnd conformitatea Nntre'ului dre"t cu constituia, ca o consecin a fa"tului c "rin coninutul \i "oGiia sa, constituia comand Nntre'ul dre"t. Printre 'araniile >uridice ale su"remaiei constituiei, "rima este controlul 'eneral al a"licrii constituiei, du" care urmeaG controlul constituionalitii le'ilor \i Nndatorirea fundamental a tuturor de a res"ecta constituia, elemente ce se Nnscriu Nn mod armonios \i necesar, Nn unitatea \i com"leDitatea lor, Nn cadrul 'araniilor su"remaiei constituiei. Contro%u% constituiona%it)ii %egi%or devine, "rin urmare, Nn orice stat de dre't( o garanie necesar) a traducerii Nn via) a 'rinci'ii%or +i nor3e%or constituiona%e, a a"licrii lor "ractice, a realiGrii nea8tute a dre"turilor \i li8ertilor cetene\ti. Acest control urmre\te totodat 'arantarea Nnf"tuirii se"araieiTec+ili8rului "uterilor Nn stat, res"ectarea com"etenelor ce sunt conferite diferitelor or'ane ale statului. Este firesc deci ca, Nn acest conteDt, concordana le'ilor cu constituia, asi'urarea conformitii tuturor "revederilor le'ale cu dis"oGiiile le'ii fundamentale, s re"reGinte o condiie esenial a realiGrii Nns\i o8iectivelor statului de dre"t, a 'arantrii conformitii Nntre'ii ordini normative ! "rivite Nn totalitatea sa ! cu ideile \i normele de 8aG "e care le consacr Constituia Nn calitatea sa de cea mai im"ortant le'e a statului.

1(& #oan =uraru, ?imina Tnsescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , ediia a #U!a, revGut \i com"letat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.66.

??:

Vol. 1

K eDaminare com"arativ a sistemelor constituionale1(1, dar \i a sistemelor de dre"t ce deriv din constituie, arat fa"tul c, Nn genera%( eGist) dou) 3ode%e 'rinci'a%e de Nnf)'tuire a contro%u%ui constituiona%it)ii. #ode%u% a3erican are Nn vedere, de "ild, un control efectuat de >udectori, modelul acesta fiind, totodat, un model ]difuG], recunoscut tuturor instanelor >udectore\ti \i nu numai unei anumite instane, avQnd com"etene Nn aceast materie. K variant, evident s"ecific, a unui asemenea sistem a eDistat \i Nn 4omQnia Nn "erioada inter8elic, cQnd fiina controlul constituional ]concentrat] la nivelul unei sin'ure instaneS Curtea de Casaie \i ;ustiie Nn ?eciuni @nite. ?"re deose8ire de modelul american, 3ode%u% euro'ean "resu"une se"ararea contenciosului constituional de toate celelalte forme de contencios. Tri8unalele sau Curile Constituionale avQnd com"etene Nn aceast materie se afl Nn afara a"aratului >udectoresc o8i\nuit, iar de re'ul efectele controlului de constituionalitate se "roduc erga o3nes, iar nu numai Nn s"ea res"ectiv. ED"licaia acestei diferene Nntre cele dou modele ! cel ]american] \i cel ]euro"ean] ! se re'se\te Nn tradiiile de Co33on LaW care sunt "ro"rii Nn dre"tul an'lo!saDon, dar \i Nn cile "ro"rii "e care le!a urmat controlul de constituionalitate Nn rile euro"ene. ^ntr!o remarca8il mono'rafie consacrat acestui su8iect, "rofesorul #on $eleanu relev, cu ar'umente "ertinente, raiunile care au stat la 8aGa Nnfiinrii Curii Constituionale Nn 4omQnia, orientat Nn s"iritul "rinci"iilor euro"ene ale controlului constituional. ?e mai arat c Nn "reGent, un numr considera8il de state au ado"tat modelul euro"ean. ?e citeaG, Nn acest sens, #talia )Nn 13,6*, :ermania )Nn 13,3*, Crana )Nn 1316*, Ci"ru )Nn 13-&*, Turcia )Nn 13-1*, Portu'alia )Nn 13%-*, Polonia )Nn 1361* \i, mai recent, 4usia, 4omQnia, ?lovenia, .ul'aria1(2. $esi'ur, Nn "ractica diferitelor state care au ado"tat modelul euro"ean se constat diferenieri Nn ceea ce "rive\te or'anele a8ilitate a sesiGa Curtea Constituional, modul Nn care se desf\oar "rocedura Nn faa acesteia, ti"urile de activiti sau de acte ce vor forma o8iectul controlului de constituionalitate. ^n unele situaii instanele constituionale se "ot sesiGa din oficiu ! \i au c+iar aceast Nndatorire ! Nn tim" ce "entru alte sisteme ]autosesiGarea] este strict limitat, "referQndu!se a se "roceda la efectuarea unui control de constituionalitate numai la cererea unor or'ane \i instituii a8ilitate ale statului. $ac ar fi s ne referim la cele mai recente constituii, "utem constata c, de "ild, Nn 4u%garia ! "otrivit Constituiei din 12 iunie 1331 ! controlul ]aDstract] de constituionalitate se "oate face numai la sesiGarea a cel "uin o cincime din de"utai, a Pre\edintelui 4e"u8licii, a Consiliului de =ini\tri, a Curii ?u"reme de Casaie, a Curii ?u"reme Administrative sau a Procurorului 'eneral, iar Nn le'tur cu conflictele de com"eten, \i la sesiGarea consiliilor munici"ale. ^n aceea\i ar, controlul ]concret] se face la sesiGarea Curii ?u"reme de Casaie sau a Curii ?u"reme Administrative. ^n "%Dania, 0e'ea constituional nr.%1-1 din 23 a"rilie 1332 consacr dre"t forme de controlS controlul constituionalitii le'ilor din oficiuW controlul constituionalitii le'ilor \i altor acte cu for de le'e la sesiGarea unei >urisdiciiW controlul Nn urma recursului constituional "entru violarea dre"turilor fundamentale, "recum \i controlul constituionalitii le'ilor la sesiGarea Pre\edintelui 4e"u8licii, a Consiliului de =ini\tri, a unui 'ru" "arlamentar, a unei cincimi din de"utai, a tri8unalelor sau autoritilor locale. ^n Rusia, "otrivit Constituiei din 133(, controlul ]aDstract] se efectueaG la sesiGarea Pre\edintelui Cederaiei, a Consiliului Cederaiei, a $umei de ?tat, a unei cincimi din mem8rii Consiliului Cederaiei, a de"utailor $umei de ?tat, a :uvernului Cederaiei, a Tri8unalului ?u"rem \i
1(1 #on $eleanu, >ustiia constituiona%), Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 1331, "a'.21W a se vedea \i asile :ionea, Aicolae Pavel, Curs de dre't constituiona%, Editura Ioldin' 4e"orter, .ucure\ti, 1336, "a'.(1( \i urm. Ca"itolul UU### ]Curile Constituionale Nn Euro"a de Est \i 4omQnia]. 1(2 #on $eleanu, o'.cit., "a'.(1.

???

Drept Constituional Comparat

a Tri8unalului ?u"rem de Ar8itra>, a or'anelor le'islative \i eDecutive ale su8iecilor Cederaiei. $e asemenea, Nn 4usia controlul ]concret] se eDercit la sesiGarea cetenilor sau a instanelor, cu "rivire la constituionalitatea le'ii care urmeaG s fie a"licat Nntr!o cauG determinat, iar inter"retarea Constituiei ! la sesiGarea unor su8iecte determinate. n n Am dat mai sus numai cQteva eDem"le, ilustrative ! du" "rerea noastr !, "entru a releva elementele de difereniere "e care le cunoa\te "ractica statelor ce au ado"tat modelul euro"ean al >urisdiciei constituionale, "entru a evidenia deose8irile ce eDist Nn ce "rive\te formele de control, la care se "ot adu'a, desi'ur, \i alte elemente de difereniere "e care le ofer, de "ild, numrul mem8rilor ce com"un >urisdicia constituional, autoritile care Ni desemneaG \i durata mandatului. $incolo de aceste elemente de difereniere, >ustiia constituional ! Nn s"ecial su8 varianta ei euro"ean ! s!a im"us tot mai mult Nn e"oca noastr, afirmQndu!se nu numai "rin valoarea "rinci"iilor "e care se NntemeiaG, dar \i "rin elementele de funcionalitate care le ofer Nn vederea asi'urrii unei reale funcionaliti a instituiilor statului, Nn consens cu cerinele res"ectrii nea8tute a le'ilor \i a 'arantrii dre"turilor cetenilor. 4ecunoscQnd valoarea \i fora eDtraordinar a "rinci"iilor "e care se NntemeiaG modelul american, care a creat deciGii \i construcii >uridice im"resionante, ce!\i "streaG valoarea \i actualitatea "Qn Nn Gilele noastre, nu "utem s nu recunoa\tem c, la nivel continental, atracia celor mai multe sisteme constituionale s!a Nndre"tat s"re un sistem de >urisdicie caracteriGat "rin ceea ce s!a denumit ]modelul euro"ean]. Ae "ermitem s re"roducem interesantele consideraii "e care unul dintre >udectorii Curii Constituionale, conf.univ.dr.Clorin .ucur asilescu ! s"ecialist Nn dre"tul constituional com"arat ! le meniona Nntr!una din lucrrile sale. 4eferindu!se la constituionalismul euro"ean, el releva c ]acest criteriu a scos la iveal, "oate nu NntQm"ltor, mersul ascendent al constituionalismului euro"ean, de la un "rinci"iu de art "olitic, utiliGat totodat "entru lu"ta Nm"otriva o"resiunii indiviGilor, "Qn la de"lina a"rare a dre"turilor \i li8ertilor acestora, su8 scutul Constituiilor. 0a finele mileniului nostru "utem constata Nm"reun de ce constituionalismul euro"ean a fost \i a rmas un factor de civiliGaie \i democraie. #storia \i eD"eriena "olitic a "o"oarelor i!au confirmat virtuile. El a cu"rins astGi Nntre' continentul nostru, de"\indu!i c+iar +otarele]1((. n

###.6. Revi*uirea Constituiei. Puterea constituant) originar) +i 'uterea constituant) derivat). #oda%it)i +i te2nici de revi*uire ***.;. . Conceptul de suprema+ie a Constitu+iei
Princi"iul su"remaiei Constituiei re"reGint ! a\a cum s!a artat mai sus ! una dintre cuceririle cele mai im"ortante ale $re"tului constituional modern, reflectQnd o Nndelun' tradiie \i eD"erien, oferind totodat o 'aranie a funcionrii normale a instituiilor statului, a a"rrii dre"turilor \i li8ertilor cetenilor.

1(( Clorin .ucur

asilescu, Constituiona%itate +i constituiona%is3, Editura Aaional, f.an, "a'.((.

??@

Vol. 1

$u" cum arat "rofesorul #on $eleanu, ]Poate fi considerat ca "rece"t sacru \i intan'i8il "rinci"iul c, Nn sistemul >uridic al unui stat constituia este le'ea su"rem. Ea se afl Nn vQrful "iramidei tuturor actelor >uridice]1(,. ^n lucrrile autorilor de s"ecialitate s!a relevat Nn mod constant ideea c Nn ra"ort cu toate celelalte acte normative Constituia are caracter de %ege su're3), eDercitQnd o influen +otrQtoare asu"ra ela8orrii \i fundamentrii Nntre'ului sistem le'islativ.

***.;.". Consecin+ele 'uridice ale suprema+iei constitu+iei


$at fiind valoarea cu totul deose8it a constituiei \i "oGiia sa Nn sistemul >uridic al oricrei ri este firesc ca, "e "lan >uridic, s decur' anumite consecine, care sunt de natur tocmai s "un Nn lumin \i mai 8ine im"ortana constituiei ca le'e fundamental a statului. ainQnd seama de valoarea \i im"ortana "revederilor constituionale, ce sunt c+emate s direcioneGe "entru o "erioad mai mare de tim" ra"orturile "olitice \i or'aniGarea de stat a rilor, "rocedurile de ado"tare a constituiilor au fost Nn 'eneral diferite de acelea ale le'ilor ordinare. ^n "rimul rQnd, tre8uie remarcat fa"tul c iniiativa constituiona%) a"arine, de re'ul, unor or'anisme statale care dein "oGiia cea mai Nnalt Nn sistemul "olitic al unei societi )eD.\eful statului, 'uvern, Parlament etc.*. $e asemenea, Nn cele mai multe state se admite "osi8ilitatea unei iniiative "o"ulare, cetene\ti, dre"t cale "rin care se "oate ado"ta o constituie. Profesorul #oan =uraru constat c, studiind constituiile actuale, "utem constata dou situaiiS situaia Nn care Nn constituie se s'ecific) cine "oate avea iniiativa ado"trii constituiei, "recum \i situaia Nn care nu eGist) nici un fel de "revederi Nn aceast "rivin, Nm"re>urare Nn care se va recur'e la "revederile 'enerale ce re'lementeaG "rocedura de ado"tare a le'ilor. ^n ceea ce "rive\te modalitatea "ro"riu Gis de ado"tare a constituiei tre8uie su8liniat fa"tul c Nn le'tur cu acest as"ect a fost fundamentat teoria 'uterii constitutante. $u" cum su8liniaG "rofesorul #oan =uraru, "rin "utere constituant se Nnele'e de fa"t ]or'anul care, 8eneficiind de o autoritate "olitic s"ecial, are dre"tul de a ado"ta constituia]. Puterea constituant a"are su8 dou forme \i anumeS 'utere constituant) originar) \i 'utere constituant) instituit). Puterea constituant ori'inar intervine atunci cQnd nu eDist sau nu mai eDist o constituie Nn vi'oare )state noi, revoluii*, Nn tim" ce "uterea constituant instituit este "revGut de constituia Nn vi'oare )sau anterioar*, atQt Nn ce "rive\te or'aniGarea \i funcionarea ei1(1. Profesorul #on $eleanu difereniaG \i el "uterea constituant ]originar)] de "uterea constituional ]derivat)]. 4eferindu!se la "uterea constituional ]derivat] sau ]instituit], el menioneaG c o astfel de "utere nu va avea "osi8ilitatea de a ado"ta o nou constituie, ci numai de a o reviGui "e cea eDistent. ]Ea este deci o "utere condiionat, "rin re'uli constituionale "resta8ilite, cQt "rive\te atQt or'aniGarea ei, cQt \i "rero'ativeleS "uterea de a reviGui]1(-. Este cQt se "oate de evident fa"tul c reflectQnd Nn toate caGurile realitile sociale \i "olitice ! care, evident sunt Nn continu sc+im8are ! constituiile vor tre8ui s fie \i ele ada"tate sc+im8rilor, anumite "revederi ale lor fiind Nnlocuite sau modificate Nn mod necesar, ori recur'Qndu!se la ado"tarea unor noi constituii.
1(, #on $eleanu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice.

rat, vol.#, Editura Euro"a Aova, .ucure\ti, 133-, "a'.2%(. 1(1 #oan =uraru, ?imina Tnsescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , ediia a #U!a, revGut \i com"letat, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.-1. 1(- #on $eleanu, o'.cit. , "a'.2%1. ??8

Drept Constituional Comparat

$ate fiind consideraiile care au fost de>a artate mai sus, o"eraiunea de modificare, sus"endare sau a8ro'are a constituiei va tre8ui efectuat "otrivit unor "roceduri care se deose8esc de cele a"lica8ile Nn situaia le'ilor ordinare.

***.;.-. <odalit1+i 0i te/nici de revi(uire


0e'ile fundamentale ale statelor consacr, deci, "roceduri \i modaliti s"ecifice "entru amendarea "revederilor lor. Aceste modaliti se refer fie la su8iectul iniiativei reviGuirii Constituiei ! cine are dre"tul de a o reviGui !, la "rocedura ce tre8uie urmat Nn acest caG, dar \i, Nn unele caGuri, c+iar la %i3ite%e revi*uirii. Este dre"t c eDist \i sisteme de dre"t Nn care modificarea Constituiei se "oate face du" aceea\i "rocedur "rin care se modific toate celelalte le'i. Aceste sisteme sunt, Nn marea lor ma>oritate, cele care au consacrat constituii nescrise, cutumiare, care se remarc "rin elasticitatea lor. Cunoscute Nn doctrin su8 numele de constituii f%eGiDi%e sau su'%e, acestea o"ereaG cu o mare varietate de norme scrise \i o8iceiuri care, "ractic, fac ina"lica8il "rinci"iul ri'iditii Nn materie de reviGuire. 4e'ula Nn materie o constituie Nns constituiile ri'ide. $e "rinci"iu, dre"tul de reviGuire tre8uie s a"arin aceluia\i or'anism care a ado"tat!o, iar "rocedura de modificare este asemntoare celei de ado"tare, "otrivit "rinci"iului simetriei1(%. Pentru realiGarea sta8ilitii de!a lun'ul tim"ului, s!a Nncercat acreditarea ideii "otrivit creia odat ado"tat o constituie ea nu mai "oate fi modificat. Aceast idee s!a eD"rimat >uridic Nn cadrul le'ii fundamentale franceGe din 166, \i din 1316, "recum \i al celei italiene din 13,6. K asemenea Nncercare de ]rigidi*are] a constituiei a fost Nns criticat Nn doctrin, considerQndu!se c valoarea >uridic a unor atari "revederi este nul, cci 'uterea constituant) de ast)*i nu are nici o 'utere %i3itativ) asu'ra 'uterii constituante viitoare. K alt soluie >uridic a fost cea a im"osi8ilitii modificrii constituiei "e o 'erioad) de ti3' "resta8ilit, fie "rin consacrarea unui termen "recis )de eD. Constituia american din 1%6% "revedea c nici o modificare nu "oate fi adus anumitor "revederi decQt du" o "erioad de 21 de ani*, fie "rin sta8ilirea unei 'roceduri care nu se "oate realiGa decQt du" trecerea unei "erioade de tim", cum a fost caGul Constituiei franceGe din 1%31, care interGicea orice "ro"unere de modificare "e tim"ul "rimelor dou le'islaturi, urmQnd ca "ro"unerea s fie reNnnoit Nn trei le'islaturi consecutive, iar a8ia cea de!a "atra le'islatur, s"orit cu 21& de mem8ri, "utea "roceda la modificare. A fost consacrat, de asemenea, \i soluia sta8ilirii unei 'roceduri eGtre3 de greoaie de modificare. @n eDem"lu Nn acest sens Nl constituie Constituia 4omQniei din 16--, "recum \i cea din 132(. Alte re'uli de reviGuire erau cele "otrivit crora o reviGuire constituional nu se "utea "roduce Nn caG de ocu"aie "arial sau total a unui stat de ctre fore strine. Constituiile franceGe din 13,\i 1316 au sta8ilit o astfel de "rocedur, urmrind s evite situaia din Crana anului 13,& \i instituirea re'imului de la ic+51(6. EDem"lul franceG a fost urmat \i de ctre Constituia romQn din 1331, care interGice reviGuirea "e durata strii de asediu, a strii de ur'en sau Nn tim" de rG8oi. Printr!o astfel de "revedere, Constituanta romQn a urmrit ca reviGuirea constituiei s se "oat face
ratat e%e3entar, vol.#, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 1336, "a'.,6W :enoveva ra8ie, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice , vol. #, Ediia a cincea revGut \i reNntre'it, Editura hCu'etareai, #a\i, 1333, ".2-1 \i urm. 1(6 P+ili""e Ardant, Institutions 'o%itiPues et droit constitutionne%, 6e dition, Paris, 0.:.$.;., 133-, "a'.,3W ;ean :ic/uel, Droit constitutionne% et institutions 'o%itiPues, 1,e dition, Paris, =ontc+restien, 1331, "a'.11&. ??<
1(% Tudor $r'anu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice .

Vol. 1

Nn condiii de calm "olitic Nn ar, cu eDcluderea "osi8ilitii amestecului sau a interveniei strine. $in raionamente similare, dis"oGiii "rivind interGicerea reviGuirii constituiei "e durata strii de ur'en sau Nn tim" de rG8oi au fost Nnscrise \i Nn Constituia 8el'ian )art.1(1 8is*, cea s"aniol )art.1-6*, cea "ortu'+eG )art.263* sau cea al8aneG )art.1%6*. ^n fine, Constituia 4omQniei ado"tat Nn 1331 sta8ile\te unele do3enii Nn care nici o iniiativ) de revi*uire nu 'oate fi acce'tat). Astfel, "otrivit art.112 nu "ot forma o8iectul reviGuiriiS caracterul naional, inde"endent, unitar \i indiviGi8il al statului, forma re"u8lican de 'uvernmQnt, inte'ritatea teritoriului, inde"endena >ustiiei, "luralismul "olitic \i lim8a oficial. Au "ot, de asemenea, s fie "rimite nici iniiativele de reviGuire care urmresc su"rimarea dre"turilor \i li8ertilor "olitice sau a 'araniilor lor. ^n o"inia s"eciali\tilor, unul din elementele ce nu "ot forma o8iect al reviGuirii, \i anume caracterul suveran )inde"endent* al statului, va ridica unele dificulti Nn "rocesul de inte'rare Nn @niunea Euro"ean, deoarece o astfel de inte'rare "resu"une, lucru de>a cunoscut, renunarea %a anu3ite 'rerogative a%e statu%ui, care eD"rim as"ecte ale suveranitii sale, Nn favoarea deciGiilor structurilor de la nivelul @niunii Euro"ene, Nn limitele a\a!numitei Constituii euro"ene. #nstituind aceast formul de or'aniGare "olitic a Euro"ei, statele mem8re au Nneles s NncredineGe o "arte a suveranitii lor unor or'anisme su"rastatale, renunQnd la, sau transferQnd, o serie de atri8ute naionale s"ecifice, care nu "ot fi redo8Qndite oricum, ci doar Nn condiii de eDce"ie. $e aceea, se consider c transferul de "utere ctre instituiile comunitare are caracter ireversiDi%?85. Ca"tul renunrii la unele atri8ute ale suveranitii este "revGut eG'ressis verDis Nn c+iar constituiile naionale ale unor state. $e "ild, Constituia franceG "revede c ]4e"u8lica "artici" la Comunitile Euro"ene \i la @niunea Euro"ean, constituit din state care au o"tat li8er, Nn virtutea tratatelor care le!au instituit, s eDercite Nn comun unele din com"etenele lor] )art.66 "ar.1*. ]?u8 reGerva reci"rocitii \i "otrivit modalitilor "revGute de Tratatul asu"ra @niunii Euro"ene, semnat la % fe8ruarie 1332, Crana consimte la transferurile de come"tene necesare instituirii @niunii Economice \i =onetare Euro"ene] )art.66 "ar.2*. Prevederi asemntoare, Nn sensul "osi8ilitii transferurilor de suveranitate, "ot fi NntQlnite \i Nn art.2( al Constituiei 'ermane. Este evident c, atQta vreme cQt statele mem8re ale @niunii Euro"ene acce"t s renune Nn acela\i 'rad la atri8utele Nn cauG, nu se "oate vor8i de crearea unor "oGiii de su8ordonare sau de ine'alitate Nntre state, care ar "utea a"rea Nn condiiile Nn care doar unul sau mai multe state mem8re ar renuna Nntr!un 'rad mai mare sau mai mic decQt alte state la atri8ute ale suveranitii naionale. 4evenind la Constituia romQn, tre8uie "reciGat c "ro8lema Nnscrierii "rintre limitele reviGuirii a caracterului suveran al statului nu tre8uie des"rins de conteDtul internaional actual \i de modalitile evoluiei "rocesului de inte'rare. $esi'ur, atunci cQnd se va "une "ro8lema in'te'rrii Nn structurile "olitice ale Euro"ei de mQine \i Nn situaia Nn care "revederile constituionale nu se armoniGeaG cu cele euro"ene, este "e de"lin "osi8il ca elemente ale art.1,6 s constituie "uncte de "lecare "entru o nou Adunare Constituant, derivat din cea "rimar \i ori'inar. ^n cadrul Adunrii Constituante din 1331, numeroase deG8ateri a "rodus \i Nnscrierea Nntre limitele reviGuirii a for3ei de guvern)3Ont. Este de menionat fa"tul c, iniial, interdicia viGa ]forma democratic de 'uvernmQnt], iar nu ]forma re"u8lican de 'uvernmQnt]1,&. Au fost nu "uine voci care, "ronunQndu!se Nn favoarea re"u8licii, au fcut \i "reciGarea, eDtrem de im"ortant
1(3 Un conce't ro3Onesc 'rivind viitoru% Uniunii Euro'ene, Editura Polirom, #a\i, 2&&1, "a'.11W a se vedea \i

ictor $uculescu, COteva as'ecte teoretice +i 'ractice 'rivind 'roD%e3atica revi*uirii Constituiei , Nn ]$re"tul], An U###, ?eria ###!a, nr.,, 2&&2, "a'.1- \i urm. 1,& ictor $uculescu, Constana Clinoiu, :eor'eta $uculescu, Constituia Ro3Oniei & co3entat) +i adnotat), Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 133%, "a'.,16. ??9

Drept Constituional Comparat

din "unct de vedere >uridic, c, de fa"t, ale'erea uneia din formele de 'uvernmQnt o va face naiunea, "rin eD"rimarea votului "o"ular Nn cadrul referendumului asu"ra Constituiei, ceea ce s!a \i NntQm"lat la 6 decem8rie 1331. ei aceast o"iune, ca \i toate celelalte o"iuni ma>ore fcute cu acest "rile>, a eD"rimat o"inia "o"orului romQn la un anumit moment istoric, Nn condiiile date. $e altfel, c+iar \i Constituia franceG din 1316 "revede c forma de 'uvernmQnt nu "oate constitui o8iectul unei reviGuiri )art.63 alin.1*, ca \i Constituia italian din 13,6 )art.1(3*, Constituia "ortu'+eG )art.266*, Constituia 'reac )art.11&* sau Constituia rus )art.1*. Constituia "ortu'+eG, de care am mai amintit Nn cQteva rQnduri, cu"rinde un numr de 1, condiii care tre8uie res"ectate Nn "rivina limitelor materiale ale reviGuirii )art.266*, \i anumeS inde"endena naional \i unitatea statului, forma re"u8lican de 'uvernmQnt, se"ararea 8isericii de statW dre"turile, li8ertile \i 'araniile cetenilorW dre"turile muncitorilor, ale comitetelor de muncitori \i asociaiilor sindicaleW coeDistena sectorului "u8lic, a sectorului "rivat \i a sectorului coo"eratist \i social de "ro"rietate asu"ra mi>loacelor de "roducieW eDistena "lanurilor economice Nn cadrul unei economii miDteW sufra'iul universal, e'al, direct \i "eriodic "entru desemnarea mem8rilor or'anelor ce eD"rim suveranitateaW "luralismul de eD"resie \i de or'aniGare "oliticW se"ararea \i interde"endena or'anelor de suveranitateW controlul de constituionalitateW inde"endena tri8unalelorW autonomia colectivitilor locale \i autonomia "olitic \i administrativ a ar+i"ela'urilor AGore \i =adera. ^ntre constituiile lumii, Constituia "ortu'+eG Nnscrie cel mai mare numr de limite ale reviGuirii, desi'ur, Nn condiiile Nn care Constituia, Nn ansam8lul su, cu"rinde un mare numr de teDte. ^n 4omQnia, iniiativa reviGuirii Constituiei a"arine O du" cum reGult din coninutul su O unor su8iecte eD"res \i limitativ artate. Astfel, ea a"arine Pre\edintelui 4omQniei, la "ro"unerea :uvernului, la a cel "uin o "trime din numrul de"utailor sau senatorilor, sau a cel "uin 1&&.&&& de ceteni cu dre"t de vot "rovenind din cel "uin >umtate din >udeele rii, Nn fiecare din aceste >udee sau munici"iul .ucure\ti urmQnd s fie Nnre'istrate cel "uin 2&.&&& de semnturi Nn s"ri>inul iniiativei. Procedura de reviGuire cu"rinde deG8aterea \i ado"tarea "roiectului de reviGuire Nn cele dou Camere ale Parlamentului, care urmeaG s Nntruneasc Nn s"ri>inul "ro"unerii o ma>oritate de dou treimi din numrul mem8rilor fiecrei Camere, iar Nn caGul Nn care aceast ma>oritate este o8inut, urmeaG a se or'aniGa un referendum, Nn termen de (& de Gile de la data ado"trii de ctre Parlament a "roiectului sau "ro"unerii de reviGuire. Este de semnalat fa"tul c cele dou) fa*e de deG8atere ale reviGuirii Constituiei com"ort 3aQorit)i diferite. =ai NntQi, este nevoie ca "roiectul sau "ro"unerea de reviGuire s fie ado"tat de Camera $e"utailor \i de ?enat, cu o ma>oritate de cel "uin dou treimi din numrul mem8rilor fiecrei Camere. ^n situaia Nn care "rocedura de mediere nu a>un'e la un acord, Nn \edin comun, Camera $e"utailor \i ?enatul vor +otrN "rin votul a cel "uin dou treimi din numrul de"utailor \i senatorilor. Este de remarcat c aceast "revedere confer o "ondere mult mai mare de"utailor decQt senatorilor, Nn condiiile Nn care eDist diver'ene asu"ra unor "ro8leme ce formeaG o8iectul reviGuirii Constituiei. $u" deG8aterea "arlamentar a "roiectului )sau a "ro"unerii* de reviGuire, acesta urmeaG s fie su"us unui referendum ce va fi or'aniGat Nn cel mult (& de Gile de la data ado"trii sale. $u" a"ro8area modificrii "rin referendum, reviGuirea rmQne definitiv.

??;

Vol. 1

PARTEA ! II-!
ANALI"A PRIN IPALELOR SISTEME ONSTITU#IONALE

??6

Drept Constituional Comparat

C"PI OLUL I. REGI#URILE PRE_IDEN!I"LE


Motto: '-ici un om nu este suficient de (un pentru a guverna un alt om fr consimmntul acestuia'. "(R")"* L%#COL#

?.?. S " ELE UNI E "LE "#ERICII . . . Democra+ia american1 0i sistemul s1u de valori
ia8ilitatea \i ori'inalitatea sistemului "olitic american se datore\te Nntr!o msur im"ortant conce"telor fundamentale "e care s!a Nntemeiat \i se NntemeiaG democraia american. PromovQnd nea8tut im"erativele li8ertii, autodeterminrii \i res"ectului dre"turilor omului, democraia american s!a afirmat "rin sistemul valorilor "e care le "romoveaG, devenind un adevrat Nndre"tar "entru numeroase "o"oare dornice de a!\i afirma inde"endena Nn lu"ta cu orice fel de tendine sau "ractici totalitare. Este cQt se "oate de semnificativ fa"tul c Nnc din anul 1-2&, cQnd un 'ru" de emi'rani )("rotestani \i -- a"arinQnd altor reli'ii* s!au Nm8arcat "e nava ]=a5floXer], Nndre"tQndu!se s"re rmul american, au semnat un document istoric ]=a5floXer contract] )Convenia de "e =a5floXer* "rin care se an'a>au ca relaiile Nn viitoarea colonie s se NntemeieGe "e "rinci"iile a"rrii Nn comun, auto'uvernrii \i Nntra>utorrii. ED"rimQnd un "rinci"iu care avea s!\i menin via8ilitatea dincolo de momentul Nn care a fost enunat, "re\edintele A8ra+am 0incoln artase c ]nici un o3 nu este suficient de Dun 'entru a guverna un a%t o3( f)r) consi3)3Ontu% acestuia]1. ^n aceste cuvinte se re'se\te Nntrea'a filoGofie a democraiei americane care face din le'itimitatea democratic fora "uterii "olitice. 0e'itimitatea se NntemeiaG, Nn conce"ia american, "e "reeminena ideii de dre"t, "e res"ectul nea8tut al normelor constituionale \i al marilor "rinci"ii "olitice consacrate "rin le'ile statului. #ndiferent de calitile lor, oamenii "olitici sunt datori s res"ecte Nn "rimul rQnd le'ea \i, de aceea, Nntr!o sc+i "reliminar a Constituiei statului =assac+usetts era Nnscris ideea c acest stat are nevoie de ]un guvern de %egi +i nu un guvern de oa3eni]2. ^n ceea ce "rive\te esena 'uvernmQntului american ! \i "reciGm c "rin aceasta nu se Nnele'e numai 'uvernul "ro"riu Gis, ci Nns\i autoritatea, "uterea "u8lic ! au fost emise numeroase 'Qnduri de ctre >uri\ti, oameni "olitici, care tindeau s aduc o cQt mai mare "reciGare ideilor, sco"ului ce tre8uie urmrit de "uterea "olitic, relaiilor dintre aceasta \i ceteni, cerina "erfecionrii sale Nn ra"ort cu interesele "o"orului. $efinind sco"urile autoritii "u8lice Nn sistemul american, ?ecretarul de stat Milliam
2e Concise Co%u3Dia DictionarH of Muotations, Colum8ia @niversit5 Press, AeX EorV, 1363, "a'.-%. 2 Colosit "entru "rima oar de ;ames Iarrin'ton Nn 1-(- \i a"oi de ;o+n Adams, Nntr!un articol "u8licat Nn 1%%,, eD"resia a c"tat o lar' circulaie du" Nnscrierea sa Nn art.(& al $eclaraiei de dre"turi, cu"rins Nn Constituia statului =assac+usetts. ??7
1 Cf.4o8ert AndreXs,

Vol. 1

.r5an "reciGa, de "ild, Nn 1311, c "rima Nndatorire a 'uvernanilor este ]s!i o"reasc "e acei care "ericliteaG dre"turile inaliena8ile ale individului, "rintre care sunt dre"tul la via, dre"tul la li8ertate, dre"tul de a cuta fericirea \i dre"tul de a avea o credin](. Cunoscutul om "olitic \i "re\edinte american A8ra+am 0incoln fcea o "reciGare im"ortant Nn ceea ce "rive\te distincia ce eDist Nntre 'uvernmQnt \i administraieS ]unul este "er"etuu, cealalt este tem"orar \i sc+im8toare. @n om "oate fi loial 'uvernmQntului su \i totu\i s se o"un unor "rinci"ii s"ecifice \i metode de administraie],. ^n ceea ce "rive\te sco"urile 'uvernmQntului, 05ndon ;o+nson "reciGa, Nn 13%2, c esena acestuia tre8uie s fie "reocu"area neo8osit "entru 8unstarea \i demnitatea fiecrui individ1. Adlai E.?tevenson arta la rQndul su c Nncrederea "u8lic este indis"ensa8il "entru credina Nn democraie-. Leg)tura organic) Nntre guvern)3Ont +i de3ocraie re"reGint unul din "unctele cele mai "uternice ale conce"iei americane reflectat Nn constituii \i Nn alte documente "olitice. Pe dre"t cuvQnt, "re\edintele Milliam Ienr5 Iarrison estima ! la , martie 16,1 ! c sin'urul dre"t le'itim de a 'uverna este o a"ro8are a "uterii 'uvernului de ctre cei 'uvernai%. 0n conce'ia 'o%itic) a3erican) se'araia 'uteri%or devine un 'rinci'iu esenia%, menit s asi'ure ec+ili8rul Nntre cele trei "uteri ale statului. Pre\edintele ;ames =adison arta Nn aceast "rivin c acumularea tuturor "uterilor ! le'islativ, eDecutiv \i >udectoreasc ! Nn acelea\i mQini, fie ale unuia sin'ur sau ale unora "uini, fie ereditari, autonumii sau electivi, "oate fi considerat "e dre"t cuvQnt ca cea mai 8un definiie a tiraniei6. ^n viGiunea american, un rol im"ortant revine Con'resului. Acesta este c+emat s dea eD"resie unei autentice "reocu"ri fa de 'ri>ile naiunii, s ofere ima'inea unui verita8il for deli8erativ, Nn care "ro8lemele fundamentale ale naiunii s fie deG8tute. Au "utem s nu citm aici o"inia unui filoGof \i om de stat irlandeG, Edmund .urVe ! ades citat Nn manualele americane de dre"t constituional ! "otrivit creia ]Par%a3entu% nu este un congres de a3Dasadori( ce eG'ri3) interese diferite +i osti%e...( ci o adunare de%iDerativ) a unei naiuni care are un singur interes( ca un Nntreg]3. @n om "olitic american, ?am 4a58urn, mem8ru al Camerei 4e"reGentanilor Nnainte de "rimul rG8oi mondial, arta cu sinceritate, Nntr!o cuvQntare rostit la - mai 131(, c fusese am8iia sa Nnc din co"ilrie de a tri Giua Nn care concetenii si Nl vor fi ales Nn cea mai "o"ular ramur a 'uvernamQntului. El N\i eD"rima s"erana c sin'ura sa dorin este de a a>uta le'ile Nnele"te \i dre"te ale rii, astfel NncQt aceasta s devin mai fericit \i mai "ros"er1&. ^n viGiunea sa, o asemenea a"licare a le'ilor de ctre Con'res Nn interesul tuturor cetenilor era indis"ensa8il le'at de educaia "atriotic, de Nnde"rtarea "asiunilor \i "re>udecilor le'ate de interesele diferite sau c+iar anta'onice ale unor diverse re'iuni. $esi'ur, oamenii, cetenii fiecrui stat sau fiecrui district sunt sin'urii Nn msur s decid asu"ra "ersonalitilor "e care urmeaG s le trimit Nn forumurile re"reGentative. ^ncrederea Nn com"etena celor "ro"u\i \i com"etiia loial caracteriGeaG sistemul american. Acela\i ?am 4a58urn ! devenit ?"eaVer ! constata, de "ild, la 1 noiem8rie 13,2, c Nn anii "etrecui ca mem8ru al Camerei 4e"reGentanilor a o8servat c era cel mai 8ine re"reGentat comunitatea care avea cea mai 8un ca"acitate de a selecta oamenii cei mai ener'ici, cei mai
( Res'ectfu%%H Muoted( " DictionarH of Muotations RePuested fro3 t2e Congressiona% Researc2 Service , edited 85 ?uG5 Platt, Con'ressional 4eference $ivision, 0i8rar5 of Con'ress, Mas+in'ton, 1363, "a'.11&. , IDide3, "a'.1,(. 1 IDide3( %oc.cit/ - IDide3, "a'.1,-. % IDide3, "a'.1,6. 6 IDide3, "a'.11(. 3 Cf.4o8ert AndreXs, o'.cit. , "a'.163. 1& Res'ectfu%%H Muoted, "a'.11!1-.

??5

Drept Constituional Comparat

inteli'eni \i cei mai inte'ri. ]@n om de acest ti" \i caracter serve\te mai eficient \i mai efectiv atunci cQnd el rs"unde Nn faa "o"orului su]11. Calitile cerute oamenilor "olitici americani sunt cu atQt mai mult necesare celor care urmeaG a fi ale\i Nn fruntea statului \i care tre8uie s dovedeasc o res"onsa8ilitate deose8it fa de milioanele de ale'tori. ED"rimQnd "oGiia instituiei "reGideniale Nn ?tatele @nite, unul din marii "re\edini ai acestei ri, T+eodore 4oosevelt, arta c ]loialitatea noastr se datore\te Nn Nntre'ime ?tatelor @nite. Ea se datoreaG "re\edintelui numai \i Nn msura Nn care el serve\te Nn mod eficient ?tatele @nite. Este datoria noastr s!l s"ri>inim cQnd serve\te 8ine ara. Este datoria noastr s ne o"unem lui cQnd o serve\te ru]12. Iarr5 Truman "reciGa, Nntr!o cuvQntare rostit la 21 octom8rie 131- la ?an Crancisco, c funcia le'islativ a "re\edintelui este foarte im"ortant "entru acei oameni care nu au "e cineva care s!i re"reGinte Nn mod s"ecial. $u" "rerea sa, "re\edintele american este sin'urul %oDDist "e care Nl au 11& de milioane de americani. Ceilali 2& de milioane sunt Nn stare s an'a>eGe "e alii ca s le re"reGinte interesele, dar cineva tre8uie s se ocu"e \i de interesele celor 11& de milioane1(. ^ntr!o constatare de o mare "rofunGime fcut Nntr!un mesa> transmis "osturilor de televiGiune A.C \i C.? la 13 se"tem8rie 13-6, 4ic+ard AiDon N\i "unea Nntre8areaS "entru ce cineva ar dori s fie "re\edinte astGif 4s"unsul este nu 'loria \i faimaW astGi sarcinile slu>8ei de"\esc "rivile'iile. Aceasta nu "entru c instituia "reGidenial ofer cuiva \ansa ]de a fi] cineva, ci deoarece Ni ofer \ansa ]de a face ceva]1,. ?istemul "olitic american se NntemeiaG "e recunoa\terea dre"turilor statelor ce constituie federaia american. A8ra+am 0incoln arta, la C+ica'o, Nn 1616, c tot a\a "recum individul este Nm"uternicit de natur s fac ce dore\te cu el Nnsu\i \i cu rodul muncii sale, Nn msura Nn care nu se interfereaG cu dre"turile altor oameni, tot a\a orice comunitate, ca stat, are dre"tul de a face ceea ce dore\te Nn le'tur cu "reocu"rile sale, fr a se interfera cu dre"turile altor state, iar 'uvernul federal Nn "rinci"iu nu are dre"tul de a interveni Nn alte "ro8leme decQt aria "ro8lemelor 'enerale care "rivesc ara ca un Nntre'11. Cunoscutul >urist \i "re\edinte al Curii ?u"reme, ;o+n =ars+all, artase Nn 1613, Nn s"ea #c Cu%%oc2 v.#arH%and, c ]nici un vis)tor 'o%itic nu a fost vreodat) atOt de nes)Duit NncOt s) gOndeasc) s) sfar3e frontiere%e care des'art state%e +i s) to'easc) 'o'oru% a3erican Nntr&o 3as) co3un)]1-. ^n ceea ce "rive\te sistemul >udiciar american, acesta este astfel strucutrat NncQt s asi'ure im"arialitatea \i a"licarea nea8tut a le'ilor. 4es"ectul deose8it al americanilor fa de >ustiie decur'e din convin'erea c ea "oate corecta a8uGurile "uterii, afirmQndu!\i inde"endena \i ocrotind Nn mod eficace dre"turile \i li8ertile omului. Printr!o cunoscut deciGie a Curii ?u"reme a ?tatelor @nite din 16&(, Nn s"ea #arDurH contra #adison, Curtea ?u"rem s!a fcut cele8r "rin declaraia "re\edintelui su, ;o+n =ars+all, "otrivit creia ]un act inco3'atiDi% cu Constituia este nu%], ramurii >uridice a 'uvernmQntului revenindu!i sarcina de a resta8ili le'alitatea1% 4eferindu!se la dorina "o"orului de a vedea "romovat >ustiia, "u8licistul american P+ili" 4andol"+ estima c salvarea unei rase, a unei naiuni sau a unei clase tre8uie s vin dinuntrul su 16. 0i8ertatea nu este concedat, ea se cQ\ti'W >ustiia nu este dat, ea se revendic. K inscri"ie
11 IDide3, "a'.16. 12 IDide3, "a'.26(. 1( IDide3, "a'.261. 1, IDide3, "a'.262. 11 IDide3, "a'.((1. 1- IDide3, "a'.((2.

13%1, "a'.-6,. 16 Res'ectfu%%H Muoted, "a'.16,. ?@:

1% /a3i%H EncHc%o'edia of "3erican RistorH, T+e 4eaderPs $i'est Association, #nc., Pleasantville, AeX EorV,

Vol. 1

a"arinQnd unui autor neidentificat, aflat la intrarea $e"artamentului ;ustiiei din Mas+in'ton, Nnscrie o idee dra' tuturor americanilor, \i anume aceea c ]Qustiia Nn viaa +i conduita statu%ui este 'osiDi%) nu3ai dac) ea s)%)+%uie+te 3ai NntOi Nn ini3i%e +i suf%ete%e cet)eni%or]13.

. .". Documentele programatice ale revolu+iei americane 0i semni7ica+ia lor din punctul de vedere al dreptului constitu+ional
Conce"iile "olitice americane cu "rivire la democraie, dre"turile \i li8ertile cetenilor, \i!au 'sit o concretiGare Nnc din "rimele documente Nn care naiunea american se manifesta ca o entitate distinct \i N\i solicita dre"turile de a fi recunoscut Nn comunitatea naiunilor lumii. $esi'ur, elementele cruciale ale conce"iei americane se re'sesc Nn Dec%araia de inde'enden)( ado'tat) %a < iu%ie ?66; \i Nn Constituia State%or Unite( din ?6 se'te3Drie ?676. Cu toate acestea, c+iar cu mult Nnainte de momentul "roclamrii inde"endenei, Nn 1-,1, o serie de idei nota8ile fuseser enunate de colonia =assac+usetts, care ado"tase ]Cor"ul li8ertilor], )4odH of LiDertiesB "e care l!au acce"tat \i alte colonii2&. K Nnsemntate cu totul a"arte o "reGint Dec%araia dre'turi%or ado'tat) de "dunarea din statu% Virginia, la 12 iunie 1%%-, redactat de :eor'e =ason. Acest document s!a im"us ca unul dintre cele mai relevante "entru 'Qndirea "olitic american, "strQndu! \i vi'oarea \i fora de atracie dincolo de momentul Nn care a fost redactat. ?u8 influena conce"iilor dre"tului natural, $eclaraia ado"tat de Adunarea din ir'inia Nnscrie "rinci"iul c toi oamenii sunt "rin natur li8eri \i inde"endeni \i au dre"turi inerente, "e care tre8uie s le "streGe atunci cQnd se unesc Nntr!o societate. $eclaraia mai Nnscrie "rinci"iul c toate "uterile decur' din Nm"uternicirea dat de "o"or \i, Nn consecin, demnitarii nu sunt decQt mandatari \i slu>itori ai "o"orului. :uvernmQntul tre8uie s fie instituit "entru folosul comun, "rotecia \i securitatea "o"orului, naiunii sau comunitii. K idee de eDce"ional im"ortan este aceea care "ostuleaG c ]dac) un guvern s&ar dovedi inadecvat sau contrar acestor sco'uri( 3aQoritatea co3unit)ii are un dre't induDitaDi%( ina%ienaDi% +i de necontestat de a&% refor3a( a&% 3odifica sau Nn%)turaS@?. $eclaraia mai Nnscrie "rinci"iul c nici un om sau nici un 'ru" de oameni nu are dre"tul la "rivile'ii din "artea comunitii. Puterile le'islativ \i eDecutiv ale statului tre8uie s fie se"arate \i distincte de "uterea >udectoreasc. 4e"reGentanii "o"orului tre8uie s fie ale\i Nn cadrul unor adunri care s fie li8ere. Aici o autoritate nu "oate s sus"ende eDecutarea le'ilor, fr consimmQntul re"reGentanilor "o"orului. Printre alte idei enunate Nn $eclaraie se menioneaG \i aceea a dre"tului la un "roces ec+ita8il, recunoa\terea li8ertii "resei, dre"tul cetenilor de a se Nnarma "entru a a"ra li8ertatea, dre"tul la un 'uvern unitar, sta8ilit Nn limitele teritoriului coloniei )statului*, res"ectul li8ertilor reli'ioase, res"ectul ideilor de >ustiie, moderaie, toleran \i >ustiie. Dec%araia de inde'enden) ! acest remarca8il document "e care "o"orul american Nl cele8reaG ! reafirm ata\amentul fa de credina Nn $umneGeu, Nn dre"turile inaliena8ile ale omului, menionQnd c "entru a 'aranta aceste dre"turi 'uvernele au fost instituite "e 8aGa consimmQntului celor 'uvernai. $eclaraia de inde"enden reafirm ideea ! menionat de>a Nn $eclaraia Adunrii din ir'inia ! Nn sensul c "o"orul are dre"tul de a "une ca"t unui 'uvern o"resiv, care nu res"ect
13 IDide3( %oc.cit/ 2& /a3i%H EncHc%o'edia/// , "a'.-66. 21 Living Docu3ents of "3erican RistorH, selected 85 dr.?teele Comma'er, @nited ?tates #nformation ?ervice,

"a'.1&. A se vedea "entru deGvoltri "rivind evoluia sistemului de valori "e care se NntemeiaG constituionalismul american, Tudor $r'anu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice. ratat e%e3entar , vol.#, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 1336, "a'.3-W Cristian #onescu, Dre't constituiona% +i instituii 'o%itice. eoria genera%) a instituii%or 'o%itice , vol.#, ediie revGut \i adu'it, Editura ]0umina 0eD], .ucure\ti, 2&&1, "a'.11,. ?@?

Drept Constituional Comparat

dre"turile 'uvernailor. 4eferindu!se la lun'ul \ir de a8uGuri \i nedre"ti la care coloniile au fost su"use, documentul >ustific se"ararea coloniilor de re'atul "uternic \i "roclamarea inde"endenei ca un act le'itim, determinat de necesitatea a"rrii >ustiiei, Nnlturrii a8uGurilor, "reGervrii dre"turilor \i li8ertilor22. A\a cum se arat Nntr!o lucrare de istorie a ?tatelor @nite, a"rut recent Nn ara noastr, ]$eclaraia de inde"enden ! ado"tat la , iulie 1%%- ! nu numai c anuna na\terea unei noi naiuni, ci "roclama \i o filoGofie a li8ertii umane ce avea s fie de acum Nnainte o for dinamic Nn Nntrea'a lume occidental. Ea se 8aGa nu "e ni\te nemulumiri anume, ci "e temelia lar' a li8ertii individuale ce "utea 'si s"ri>in Nn toat America. CiloGofia ei "olitic este eD"licitS Ycredem c aceste adevruri se Nnele' de la sine, c toi oamenii se nasc e'ali, c sunt NnGestrai de Creator cu anumite dre"turi inaliena8ile, c Nntre acestea se numr viaa, li8ertatea \i cutarea fericirii. C "entru a asi'ura aceste dre"turi, se instituie 'uverne a cror "utere iGvor\te din consimmQntul celor 'uvernaiW c ori decQte ori o form de 'uvernmQnt intr Nn contradicie cu aceste sco"uri, este dre"tul oamenilor s o sc+im8e sau s o a8oleasc \i s instituie un nou 'uvern, "unQndu!i la 8aG asemenea "rinci"ii \i or'aniGQndu!i "uterile Nntr!o form care s li se "ar cea mai Nn msur s le aduc si'urana \i fericireaZ]2(. $u" cum se "reciGeaG Nn aceast lucrare, ]$eclaraia de inde"enden a servit unui sco" ce de"\ea cu mult anunarea "u8lic a se"arrii. #noculQnd oamenilor sim"li sentimentul "ro"riei lor im"ortane, NndemnQndu!i s lu"te "entru li8ertatea "ersonal, "entru auto'uvernare \i un loc demn Nn societate, ideile acesteia au stQrnit un entuGiasm 'eneral "entru cauGa american]2,. @n document mai "uin cunoscut este Ordonana din Nord&Vest, din 1( iulie 1%6%, care reafirm ideile fundamentale cu"rinse Nntr!o Krdonan redactat de T+omas ;efferson la 2( a"rilie 1%6,21. Acest document, care se a"lica teritoriilor situate la Aord! est de rQul K+io, Nnscria o serie de idei nota8ile "rintre care, Nn "rimul rQnd, aceea c nimeni nu "oate fi molestat sau "ersecutat "entru conce"iile sale reli'ioase. Krdonana reafirm dre"tul locuitorilor acestui teritoriu la 8eneficiile lui Ia8eas Cor"us, la un "roces ec+ita8il Nn faa >uriului, la o re"reGentare "ro"orional Nn cadrul le'islativului. Este Nnscris "rinci"iul c nimeni nu "oate fi li"sit de dre"tul su de "ro"rietate decQt numai ca urmare a unei >udeci. ^ntrucQt reli'ia, moralitatea \i cuno\tinele sunt necesare unui 8un 'uvernmQnt \i fericirii "o"orului, \colile \i mi>loacele educaionale tre8uie s fie Nncura>ate. .una credin tre8uie s fie, de asemenea, o8servat fa de indieni, ale cror "mQnturi \i "ro"rieti nu "ot fi o8inute fr consimmQntul lor, res"ectQndu!se "ro"rietatea, dre"turile \i li8ertile lor, care nu "ot fi modificate decQt "rin le'i sta8ilite de Con'res, Nntemeiate "e >ustiie \i "e "rinci"ii umanitare. Teritoriile din Aord! est rmQn o "arte a confederaiei americane, 8aGat "e le'ile ei. Pe aceste teritorii nu vor "utea fi "racticate sclavia sau servitutea, decQt Nn condiiile is"\irii unor "ede"se. Constituia a3erican) ado'tat) %a ?6 se'te3Drie ?676 rmQne documentul fundamental "rin care au fost consacrate "rinci"iile fundamentale ale or'aniGrii "olitice care \i!au "strat "Qn astGi via8ilitatea. 4e"reGentQnd un document de Nnalt inut >uridic, Constituia ?.@.A. reu\e\te ca Nn numai \a"te articole s NnsumeGe o serie de "rinci"ii fundamentale le'ate de or'aniGarea "olitic a acestei ri. $e remarcat este \i te+nica unei continue Nm8o'iri a constituiei "e calea ado"trii unor amendamente )Nn "reGent 2%* care com"leteaG Constituia ?.@.A. Este de o8servat, deci, din "unctul de vedere al te+nicii le'islative, "reocu"area de a nu altera cu nimic teDtul iniial, ci de a cuta numai de a o"era com"letri, Nn concordan cu anumite necesiti noi, care s!au cerut a fi introduse Nn teDtele constituionale.
22 Living Docu3ents of "3erican RistorH,, "a'.6. 2( Scurt) istorie a State%or Unite a%e "3ericii , Edit.?#0EU!:EKTKP, .ucure\ti, 1331, "a'.,2. 2, IDide3( %oc.cit. 21 Living Docu3ents, /// "a'.1(.

?@@

Vol. 1

Constituia State%or Unite este una dintre ce%e 3ai vec2i din %u3e +i( Nn orice ca*( 'oate singura care a re*istat nea%terat) veacuri%or. $e remarcat sunt ideile fundamentale enunate Nn "ream8ulul Constituiei, Nn care se arat c acest document a fost ado"tat de "o"orul ?tatelor @nite, ]"entru a forma o uniune mai desvQr\it, "entru a sta8ili dre"tatea, "entru a asi'ura lini\tea acas, "entru a ne Nn'ri>i de a"rarea comun, "entru a "romova 8unstarea 'eneral \i a statornici "entru noi Nn\ine \i "entru cei ce vor veni du" noi 8inefacerile li8ertii]2-. ^n ceea ce "rive\te 'ri3e%e ?: "3enda3ente a%e Constituiei a3ericane, acestea au constituit, de fa"t, o declaraie de dre"turi ela8orat din iniiativa lui ;ames =adison. $e\i iniial aceste amendamente erau Nn numr de 12, toate ado"tate de ctre Con'resul ?.@.A., numai 1& au fost ratificate de ctre state \i au devenit "arte a Constituiei americane la 11 decem8rie 1%31. Printre documentele "e care "o"orul american le consider ca re"reGentQnd deGvoltri ale doctrinei sale constituionale "ot fi menionate \i o serie de declaraii "olitice ale "re\edinilor americani, "rin care ace\tia au deGvoltat "rinci"iile constituionale \i care au rmas 8ine cunoscute Nn istorie. Este suficient s numim mesa>ul adresat de :eor'e Mas+in'ton "o"orului american la 1% se"tem8rie 1%3-, cu "rile>ul terminrii celui de al doilea mandatW "rima cuvQntare inau'ural a lui T+omas ;efferson, rostit la , martie 16&1W mesa>ul "re\edintelui american ;ames =onroe din 2 decem8rie 162(, 8ine cunoscut "rin enunarea doctrinei care Ni "oart numeleW "rimul mesa> al "re\edintelui A8ra+am 0incoln, din , martie 16-1W "rimul mesa> inau'ural al "re\edintelui Milson, din , martie 131(W cuvQntarea aceluia\i "re\edinte, din 6 ianuarie 1316, Nn care au fost enunate ]cele 1, "uncte]W mesa>ul "re\edintelui CranVlin $elano 4oosevelt, din - ianuarie 13,1, cu "rivire la ]li8ertile umane fundamentale]W enunarea doctrinei Truman, la 12 martie 13,%W mesa>ul adresat de "re\edintele 0indon ;o+nson, la 2 iulie 13-,, cu "rivire la dre"turile civile \.a.2% Toate aceste mesa>e \i discursuri, ca \i numeroase altele, a"arinQnd unor "re\edini ai ?tatelor @nite, unor secretari de stat sau altor oameni "olitici, au Nm8o'it 'Qndirea "olitic american, contri8uind la o \i mai corect "unere Nn eviden a ideilor democraiei americane \i a "rinci"iilor "e care aceasta se NntemeiaG. Ele com"leteaG Nn mod fericit teDtele constituionale \i sunt adesea folosite ca elemente de inter"retare ale 'Qndirii "olitice.

. .-. Constitu+ia american1 0i principalele institu+ii ale sistemului politic american


A\a cum s!a artat Nn cele ce "reced, Constituia american este un document avQnd o valoare fundamental, a crui cunoa\tere contri8uie la Nnele'erea sistemului "olitic american, a "uterilor diferitelor instituii 'uvernamentale \i a relaiei dintre acestea. om cuta, de aceea, Nn continuare, s relevm mai NntQi condiiile istorice Nn care aceast Constituie a fost ado"tat, deose8it de utile "entru Nnele'erea adevratului sens al acestui document, "entru ca a"oi s ne ocu"m de structura \i atri8uiile "rinci"alelor instituii consacrate de constituie.

0/0/1/0/ Ela*orarea onstitu.iei americane 2i tr-s-turile acesteia


$u" cum este 8ine cunoscut, cele 1( colonii en'leGe din America au fost Nntemeiate Nn momente istorice diferite. Ele dis"uneau de or'aniGare "olitic "ro"rie, dar erau su"use unui re'im discriminatoriu Nn ceea ce "rive\te relaiile lor cu =area .ritanie, fiind o8li'ate s!\i eD"orte "rodusele Nn aceast ar, "e nave en'leGe\ti. ?in'urele mrfuri care "uteau intra "e teritoriile
2- Constituia State%or Unite a%e "3ericii( 2e Constitution of t2e United States of "3erica in Various /oreign Languages, Ro3anian, Translation and t5"esettin' of t+e @.?.Constitution 85 $oru =otG, Trans5lvania Press, CairfaD, ir'inia, "a'.1. 2% A se vedea Living Docu3ents///

?@8

Drept Constituional Comparat

coloniale americane erau mrfurile 8ritanice. Coloniile au intrat Nn conflict cu autoritile 8ritanice mai NntQi "rin aceea c au contestat im"oGitul ]tim8rului], Nntemeindu!se "e "rinci"iul c nici un im"oGit nu "oate fi "ltit de ceteanul en'leG decQt dac a consimit el Nnsu\i la aceasta, "rin re"reGentanii si. Conflictul dintre colonii \i autoritile 8ritanice a reiG8ucnit cQnd "arlamentul 8ritanic a votat sta8ilirea unor taDe vamale cu "rile>ul intrrii anumitor mrfuri Nn America. Conflictul ]ceaiului] a "rovocat incidente sQn'eroase Nntre soldaii 8ritanici \i coloni\ti. Americanii refuGau s cum"ere ceai 8ritanic. ^n decem8rie 1%%(, americani de'+iGai Nn indieni au invadat trei nave 8ritanice Nncrcate cu ceai, aruncQnd Nncrctura Nn mare. Atitudinea li"sit de fleDi8ilitate a autoritilor 8ritanice a a'ravat conflictul, care iniial se limitase la Gonele .oston \i =assac+usetts. $eclaraia de inde"enden redactat Nn termeni solemni a fundamentat dre"turile naiunii americane Nn lu"ta sa "entru emanci"are. $u" un rG8oi lun' \i dificil, coloni\tii au triumfat, iar victoria de la ?arato'a )1%%%* a determinat Crana s se alture cauGei insur'enilor. 4G8oiul a luat sfQr\it Nn cele din urm, cu semnarea unei "ci definitive la ( se"tem8rie 1%6(, la ersailles, cQnd en'leGii au recunoscut inde"endena ?tatelor @nite. Perioada care a trecut de la victoria coloni\tilor \i "Qn la ado"tarea Constituiei a fost o "erioad de concretiGare \i "reciGare a sco"urilor revoluiei americane, ce a servit totodat decantrii ideilor "olitice. ]?uccesul revoluiei a creat americanilor "osi8ilitatea de a da o form le'al idealurilor lor "olitice, a\a cum erau ele eD"rimate Nn $eclaraia de inde"enden, \i de a!\i reGolva unele dintre nemulumiri "rin constituiile statelor. AstGi americanii sunt atQt de o8i\nuii cu constituiile scrise NncQt le consider ceva de la sine Nneles. Constituia scris din America a fost "rintre "rimele din istorie. Y^n toate statele li8ere, constituia este +otrQtoareZ, a scris ;o+n Adams, cel de!al doilea "re\edinte al ?tatelor @nite. #ar americanii de "retutindeni au cerut ]o le'e "ermanent du" care s trim]26. ^nc din 1%%- Con'resul american votase o reGoluie recomandQnd fostelor colonii s formeGe 'uverne noi. ^n toat "erioada care a urmat, acestea s!au "reocu"at Nntr!adevr de a!\i ado"ta "ro"riile constituii, su8 influena ideilor democratice, a eD"erienei do8Qndite, "recum \i a filoGofiei "olitice Nnaintate. @n element deose8it de im"ortant, "e care istoricii constituiei americane nu omit s!l semnaleGe, este acela c revoluia american s!a desvQr\it tocmai "rin ela8orarea acestor constituii ale statelor. K8iectivul fundamental al noilor constituii era tocmai de a asi'ura acele ]dre'turi ina%ienaDi%e], a cror Nnclcare determinase fostele colonii s ru" le'turile cu =area .ritanie. 0ucrul acesta eD"lic de ce constituiile ela8orate de state erau "recedate Nntotdeauna de declaraii de dre"turi, care Nnscriau "rinci"ii fundamentale \i 'arantau dre"turile omului. $e notat este fa"tul c Nn lu"ta "entru inde"enden se "roduce \i o sc+im8are a unor conce"te "olitice. $ac Nn urm cu 2& de ani adunrile 'enerale ale coloni\tilor res"inseser ]'%anu% uniunii de %a "%DanH], refuGQnd s cedeGe mcar o "rticic din autonomia lor unui or'anism central, fie el ales, ideea unui 'uvern naional susinut de toate statele s!a im"us tre"tat, Nn mod inevita8il. EDistena unui 'uvern "uternic era determinat Nn s"ecial de nevoia sincroniGrii aciunilor militare, a su8ordonrii miliiilor statelor unui sin'ur comandament \i de a 'si metode "entru soluionarea unor dis"ute c+iar Nntre state. ]0n acea 'erioad)( George Vas2ington scria c) state%e sunt unite doar 'rintr&o Tsfoar) de nisi'U( iar 'restigiu% Congresu%ui atinsese un nive% 3ini3. Dis'ute%e dintre #arH%and +i Virginia cu 'rivire %a navigaia 'e Poto3ac au condus %a inerea unei conferine a re're*entani%or a cinci state %a "nna'o%is( Nn ?67;. Unu% dintre de%egai( "%eGander Ra3i%ton( +i&a convins co%egii c) 'roD%e3a co3eru%ui de'indea 'rea 3u%t de a%te c2estiuni +i c) situaia era 'rea grav) 'entru a fi aDordat) de un for atOt de nere're*entativ.
26 Scurt) istorie a State%or Unite a%e "3ericii , "a'.,1 /

?@<

Vol. 1

E% a convins adunarea s) %anse*e un a'e% ca toate state%e s) dese3ne*e re're*entani ai State%or Unite +i s) Te%aDore*e orice a%te 'revederi ce %i s&ar ')rea necesare a+a NncOt Constituia Guvernu%ui /edera% s) fie adecvat) eGigene%or UniuniiU. Congresu% Continenta% a fost NntOi indignat de aceast) 3)sur) Nndr)*nea)( dar 'roteste%e s&au stins cOnd s&a af%at c) Virginia N% a%esese de%egat 'e George Vas2ington( iar Nn toa3na +i iarna ce au ur3at s&au inut a%egeri Nn toate state%e( cu eGce'ia %ui R2ode Is%and]23. ^n mai 1%6%, la P+iladel"+ia, a fost convocat o mare adunare a nota8ililor, la care "artici"au conductori cu eD"erien ce se fcuser remarcai fie Nn activitatea "olitic, fie Nn ma'istratur. Printre ilu\trii "artici"ani la aceast adunare se numrau :eor'e Mas+in'ton, Nnele"tul .en>amin CranVlin, 'uvernatorul =orris din Pens5lvania, ;ames =adison din ir'inia, AleDander Iamilton din AeX EorV, 4ufus bin' \i El8rid'e :ar5 din =assac+usetts. $e\i convenia fusese autoriGat iniial numai s amendeGe "revederile acordului confederaiei din 1%61, Nn fa"t s!a trecut la ado"tarea unui nou document menit s asi'ure Nm8inarea eficient a controlului local cu "uterea unui 'uvern central. ]A fost ado"tat "rinci"iul du" care funciile \i "uterile unui 'uvern naional, fiind noi, 'enerale \i cu"rinGtoare tre8uiau s fie definitive \i menionate cu atenie, "e cQt vreme celelalte funcii \i "uteri urmau s fie considerate ca revenind statelor. $ar, dQndu!\i seama c 'uvernul central tre8uia s ai8 "utere real, dele'aii au acce"tat, Nn 'eneral, \i fa"tul c 'uvernul tre8uia s fie autoriGat ! Nntre altele ! s 8at moned, s re'lementeGe comerul, s declare rG8oi \i s Nnc+eie "ace](&. $e remarcat este \i fa"tul c "artici"anii la Con'resul de la P+iladel"+ia erau ade"i convin\i ai lui =ontes/uieu \i ai se"araiei "uterilor. Ei considerau c tre8uie s se asi'ure un ec+ili8ru armonios Nntre "uterile le'islativ, eDecutiv \i >udectoreasc. ^n mod firesc, au a"rut Nns unele diver'ene Nntre re"reGentanii statelor mari \i ai celor mici, acestea din urm temQndu!se c influena lor va fi redus Nn viitoarea federaie. $u" lun'i deG8ateri s!a ado"tat "rinci"iul re"reGentrii "ro"orionale a statelor Nn "rima Camer a Parlamentului ! Camera re"reGentanilor ! \i o re"reGentare e'al a statelor Nn ?enat. ?e manifestau, de asemenea, diferene de o"inii Nn ceea ce "rive\te modul de desf\urare a ale'erilor "entru re"reGentana naional, unii o"inQnd "entru votul direct, iar alii "entru votul indirect. Anumii dele'ai doreau ca estul Nn "lin deGvoltare s accead la calitatea de stat, Nn tim" ce alii nu considerau o"ortun o asemenea dorin. Printre "ro8lemele care Ni frmQntau "e dele'ai era \i aceea de a se asi'ura un ec+ili8ru Nntre interesele economice re'ionale, de a se institui mecanisme eficiente "rivind soluionarea dis"utelor Nntre "uteri, de a se sta8ili ti"urile de tri8unale, durata mandatului, ale'erea eDecutivului etc. $e remarcat este fa"tul c Nn ceea ce "rive\te relaiile dintre statul federal \i statele mem8re, Convenia de %a P2i%ade%'2ia a ado'tat 'rinci'iu% c) ace%e 'uteri care nu sunt transferate guvernu%ui federa% +i nici nu sunt inter*ise de c)tre acesta state%or( revin Nn 3od firesc acestora. ^n ce "rive\te "rinci"iul se"araiei "uterilor, de>a verificat "rin includerea Nn ma>oritatea constituiilor statelor, acesta "reconiGa o Nm8inare a "rero'ativelor "re\edintelui cu cele ale Con'resului. $e "ild, le'ile nu "uteau fi "romul'ate de Con'res Nnainte de a fi fost a"ro8ate de "re\edinte, dar \i "re\edintele era o8li'at s su"un ?enatului, Nn vederea confirmrii, o serie de numiri im"ortante Nn funcii, "recum \i tratatele internaionale. Constituia sta8ilea anumite "roceduri care "ermiteau Con'resului, Nn caGuri 'rave, s!l Nnlture din funcie "e "re\edinte. ;udectorii dis"uneau de lar'i "rero'ativeS ei "uteau inter"reta atQt le'ea fundamental, cQt \i le'ile "romul'ate de Con'res.
23 IDide3, "a'.,3. (& IDide3, "a'.1&.

?@9

Drept Constituional Comparat

0a 1% iulie 1%6%, du" 1- s"tmQni de deli8erri, Constituia definitiv a fost semnat "rin acordul unanim al statelor "reGenteW relevQnd solemnitatea momentului, CranVlin a s"us, artQnd s"re >umtatea de soare "ictat Nn auriu strlucitor "e s"atele scaunului lui Mas+in'tonS ]=!am tot uitat, Nn cursul acestei sesiuni, cu s"eran \i team, la acel ceva din s"atele "re\edintelui, fr s!mi "ot da seama dac rsare sau a"uneW dar acum, Nntr!un tQrGiu, am fericirea s \tiu c este ]Yun soare care rsare \i nu unul care a"uneZ](1. Ado"tarea Constituiei nu re"reGenta Nns \i momentul intrrii Nn vi'oare a acesteia. Era necesar ca ea s "rimeasc ratificarea statelor. Procesul ado"trii a fost Nns facilitat de ado"tarea Dec%araiei dre'turi%or, incluGQnd "rimele 1& amendamente care au fost introduse Nn Constituia federal, ceea ce a fcut ca statele care Nnc eGitau s se ralieGe acestui document. 0u"ta Nntre ]federali\ti], "artiGanii noii constituii, \i ]antifederali\ti], adversarii constituiei, avea s continue totu\i, rG8oiul civil din 16-1!16-1 avQnd s constituie mult mai tQrGiu, Nn fond, o eD"resie tot a acestor tendine, care au fost mult tim" "reGente Nn viaa "olitic american.

0/0/1/3/ %artidele politice 2i sistemul electoral


Partidele "olitice Nnde"linesc un rol deose8it Nn viaa "olitic american, de\i ele se deose8esc "rin structur, ideolo'ie \i mod de aciune Nn mod structural de cele eDistente Nn s"ecial Nn Euro"a. S'ecificitatea siste3u%ui a3erican de 'artide se ref%ect) Nn deoseDi Nn N3'reQurarea c) e%e acionea*) 3ai a%es Nn 'erioade%e e%ectora%e, eDistQnd caGuri frecvente Nns cQnd democrai sau re"u8licani sunt folosii de "re\edintele "rovenind din rQndurile celuilalt "artid, fie Nn aciuni di"lomatice, fie Nn alte sco"uri "olitice. Partidele "olitice se caracteriGeaG Nn s"ecial 'rin %i'sa unor Da*e ideo%ogice diferite, Nntre "artidele re"u8lican \i democrat ! cele mai mari "artide "reGente Nn viaa "olitic american ! neeDistQnd diferene eseniale. Am8ele "artide sunt ata\ate ideilor li8erale, cu toate c eDist, fr Nndoial, anumite diferenieri concrete Nn ceea ce "rive\te mecanismele "rin care acioneaG. $emocraii sunt, desi'ur, mai neNncreGtori Nn statul federal, datorit ori'inii lor istorice \i tradiiilor de a"rare a dre"turilor statelor. ^n acela\i tim", ei sunt ata\ai mai mult ideii de >ustiie social. ^n "ofida acestei diferenieri, nu s!ar "utea face o demarcaie net Nntre cele dou "artide, evaluQndu!se c unul ar fi de ]stQn'a] \i cellalt de ]drea"ta]. $e altfel, Nn viaa fiecruia dintre cele dou "artide este "reGent mai curQnd deose8irea dintre ]li8erali] \i ]conservatori], situaie care se manifest din tim" Nn tim" Nn a"ariia unor candidai diGideni c+iar Nn rQndurile "artidelor tradiionale(2. Partidul democrat este cel mai vec+i. El a fost creat Nn 16(2 \i este considerat de unii oameni "olitici ca fiind continuatorul Partidului $emocratic 4e"u8lican al lui T+omas ;efferson. ^n sc+im8, "artidul re"u8lican a luat fiin Nn 161,, din democrai, li8erali \i inde"endeni, care N\i revendicau \i ei a"artenena la ideile fostului Partid $emocratic 4e"u8lican \i se o"uneau eDtinderii sclaviei Nn teritoriile din Aord! est. 0a ori'inea constituirii celor dou "artide au stat mai ales deose8irile eDistente "e atunci ! dar estom"ate acum ! Nntre adversarii \i ade"ii federalismului. Cu toate acestea, Nn viaa "olitic american a"ar "eriodic \i alte "artide, dar ele au un numr mic de adereni \i o "reGen efemer Nn viaa "olitic. Poate fi citat, astfel, Partidul Pro'resist, care a susinut Nn 13,6 candidatura fostului vice!"re\edinte democrat Ienr5 Mallace la "re\edinie, o8inQnd mai "uin de 1 milion de voturi \i nici un elector, sau caGul Partidului $re"turilor ?tatelor )SdiGicraiiS ! democraii din ?ud*, care a "reGentat ! tot Nn 13,6 ! candidatura 'uvernatorului ?trom T+urmond, o8inQnd (3 electori. 0a ale'erile din 1332, inde"endentul 4oss Perot a o8inut 13.%,1.&-1 voturi, dar nici un elector.
(1 IDide3, "a'.1,. (2 P+ili""e Ardant, Institutions Po%itiPues et Droit Constitutionne%, 0.:.$.;., Paris, 133-, "a'.23&W 0iliana =i+u,

Des're '%ura%is3 Nn "3erica, Editura enciclo"edic, .ucure\ti, 133%, "a'.%&. ?@;

Vol. 1

$ac, a\a cum s!a artat mai sus, "artidele "olitice americane nu au o 8aG ideolo'ic, nu s!ar "utea s"une nici c aceste "artide ar avea o 8aG sociolo'ic sau de clas. A"artenena unor ceteni la un "artid sau altul era dictat de afinitile de familie, de tradiie, de 'ru"area ale'torilor Nn >urul unei "ersonaliti. ^n ceea ce "rive\te structuri%e, "artidele "olitice americane sunt foarte descentraliGate. $u" cum a"reciaG ;.P.0assalle Nn lucrarea sa ]Les 'artis 'o%itiPues auG Etats Unis] )136%*, ]c+iar dac sunt dotate cu forumuri naionale, ele a"ar mai curQnd ca fiind federaii ale unor or'aniGaii "olitice locale]. =ai tran\ant, fostul "re\edinte $Xi'+t Eisen+oXer "reciGa c]tre8uie s se reaminteasc c nu eDist "artide naionale Nn ?tatele @nite. EDist ,6 de "artide ale statelor]((. ^n fiecare stat ]ma\ina "artidului] este alctuit din "oliticieni de "rofesie, care "ot s!\i ofere serviciile "artidului rival )advers* Nn ale'erile care vor urma du" cQiva ani. ]S'oi% sHste3] "ermite ma\inii de "artid s!\i Nntreasc "uterea, rs"ltind serviciile aduse de diver\i "artiGani du" victoria Nn ale'eri. ^n diferitele state ale Americii, "onderea unor "artide sau altele este diferit, iar re"reGentarea "artidelor la nivelul statelor se Nnf"tuie\te Nn mari convenii, unde se confrunt cei mai im"ortani nota8ili ai "artidului. Conveniile naionale, care se Nntrunesc la fiecare , ani, sunt menite Nn s"ecial s desemneGe candidaii Nn ale'erile "reGideniale. P+ili""e Ardant o8serv, "e 8un dre"tate, c "artidele americane sunt 'artide de cadre, a cror activitate este relativ redus Nn afara "erioadei electorale(,. ^n ansam8lu, a"artenena la un "artid nu im"une o8li'aii ri'uroase, disci"lina de vot este sla8 \i ma>oritile sc+im8toare. ^n sistemul american "ersoanele alese de"ind mai "uin de "artidele lor decQt de electorat sau de 'ru"urile de "resiune. ?"re deose8ire de "artidele "olitice, gru'uri%e de 'resiune nu!\i "ro"un s cucereasc "uterea, ci numai s o influeneGe, rolul lor "olitic nefiind decQt secundar. ^n ?tatele @nite 'ru"urile de "resiune sunt deose8it de active. $esi'ur, unele sunt neor'aniGate, fiind create s"ontan, Nn funcie de eDistena unor interese economice, sociale, sau de relaiile cu diferitele ri. Altele sunt create Nn mod voluntar \i sunt instituionaliGate, eD"rimQnd interesele \i revendicrile mem8rilor lor. ^n acest sens "ot fi citate or'aniGaiile ecolo'iste, feministe, ale a'ricultorilor, industria\ilor, "atronilor, "recum \i ale "uternicelor sindicate AC0!C#K. ^n ?.@.A. eDist c+iar o le'islaie care "reciGeaG condiiile desf\urrii activitilor de ctre lo885!uri. ^n 13,- a fost ado"tat o le'e care o Nnlocuie\te "e cea din 132%. #ndiviGii sau or'aniGaiile care "rimesc fonduri Nn sco"ul favoriGrii, Nm"iedicrii sau influenrii ado"trii unei le'i de ctre Con'res tre8uie s se Nnscrie "e lQn' ?ecretariatul Camerelor. 0o885!urile tre8uie s furniGeGe lista oamenilor care le finaneaG \i lista celor "e care ele le finaneaG, la rQndul lor. Aesocotirea acestor o8li'aii atra'e "edea"sa amenGii sau Nnc+isorii. ?tatisticile arat c Nn ?.@.A. se Nnre'istreaG o cre\tere a influenei lo885!urilor Nn detrimentul celei a "artidelor. $ac Nn 13(% 1-k din americani se considerau ]Nn afara "artidelor], Nn 1332 "rocentul acestora a>unsese la 2%k. ^n ceea ce "rive\te sistemul electoral, acesta este un sistem ori'inal, care se deose8e\te foarte mult de sistemul euro"ean. 0a "rimul nivel funcioneaG siste3u% S'ri3are%orS )'ri3aries*. Acestea servesc "entru a desemna candidaii celor dou mari "artide "entru diferitele ale'eri. ^n acest sistem, candidaii sunt desemnai direct de electori \i nu de ctre a"aratul de "artid sau de ctre militanii si. Au este vor8a de a elimina candidaii unui "artid Nn folosul candidailor altui "artid, ci numai de a ale'e dintre cei care revendic investitura fiecrui "artid, acele "ersoane care sunt considerate de ale'tori, la nivel local, ca fiind cele mai indicate. $u" "rerea lui P+ili""e Ardant, un asemenea sistem nu "oate fi com"arat Nn nici un caG cu "rimul tur al ale'erilor franceGe.
(( P+ili""e Ardant, o'.cit. , "a'.231. (, IDide3, "a'.232.

?@6

Drept Constituional Comparat

?istemul ]"rimarelor] "oate avea dou variante. ^ntr!un "rim sistem, ale'torii "reGeni la un 8irou de vot N\i desemneaG candidatul "artidului res"ectiv. $emocraii se "reGint "entru a "artici"a la selecionarea candidatului democrat, Nn tim" ce re"u8licanii se "reGint la ale'erea candidatului re"u8lican, iar electorii inde"endeni sau fr "artid voteaG cu cine doresc. Cu toate acestea, nu eDist o verificare a a"artenenei unor "ersoane la un "artid sau altul. ?istemul electoral american cunoa\te Nns \i "rocedura ]'ri3are%or desc2ise], cQnd nu se ine seama de a"artenena declarat a unei "ersoane la "artidul democrat sau re"u8lican, aceasta nefiind o8li'at s declare o asemenea a"artenen, iar ale'erea se face "rin vot secret. K alt modalitate de selecionare a candidailor a"arinQnd celor dou "artide este "rin adunri restrQnse )caucus*, la care "artici" un numr redus de "ersonaliti, mem8ri marcani ai "artidului res"ectiv, care au fost la rQndul lor desemnai Nn "reala8il Nn cadrul unor adunri de ctre mem8rii "artidului. ^n ceea ce "rive\te mecanismul electoral "ro"riu Gis, acesta ine de com"etena statelor, c+iar Nn ceea ce "rive\te or'aniGarea ale'erilor federale, cu condiia Nns ca re'lementrile Nn cauG s nu contravin dis"oGiiilor constituiei sau >uris"rudenei Curii ?u"reme. Aceasta eD"lic de ce Nn decursul tim"urilor au eDistat anumite diferenieri Nn le'ile electorale ale diferitelor state. CQt "rive\te vQrsta, Nnainte de votarea celui de al UU #!lea Amendament, Nn 13%1, care a fiDat Nn mod uniform vQrsta de a ale'e la 16 ani, le'islaiile statelor difereau. PQn la votarea celui de al U !lea Amendament au eDistat diferenieri \i Nn ceea ce "rive\te votul "o"ulaiei de culoare. Cel de al UU# !lea Amendament a interGis ca "entru ale'erile federale dre"tul de vot s fie su8ordonat "lii unui anumit cens. Ale'erile "reGideniale com"ort de o8icei mai multe faGe \i anumeS a* a%egeri%e 'ri3are Nntr!un anumit numr de stateW 8* convenii%e naiona%e ale celor dou "artideW c* desc2iderea ca3'aniei e%ectora%eW d* desf)+urarea scrutinu%ui, cQnd ale'torii desemneaG "e electori, dis"unQnd de un mandat im"erativ, de a ale'e o "ersoan sau alta Nn funcia de "re\edinteW e* a%egerea 're+edinte%ui de ctre marii electori \i f* investitura 're+edinte%ui +i a vice're+edinte%ui. Preferinele ale'torilor "ot fi diferite din "unct de vedere "olitic. Astfel, au eDistat situaii ! Nn 131-, 13-6 \i 13%2 ! cQnd "re\edintele a"arinea "artidului re"u8lican, iar Camera avea ma>oritatea democrat. @neori ma>oritatea Camerelor se sc+im8a Nn cursul mandatului "reGidenial, cum a fost caGul Nn 13,- \i 131,, ceea ce a creat anumite dificulti Nn ra"orturile dintre "re\edinte \i Con'res.

0/0/1/1/ %re2edintele 2i rolul s-u


Pre\edintele american este o figur) 'roe3inent) a Nntregii viei 'o%itice, dis"unQnd "rin tradiie de im"ortante "rero'ative, fiind comandantul su"rem al forelor armate, \eful di"lomaiei \i conductorul "artidului aflat la Casa Al8. Ales odat la "atru ani "rin votul electorilor, el nu rs"unde Nn faa Parlamentului \i nu "oate fi silit s demisioneGe dac este "us ]Nn minoritate], cum se NntQm"l cu un "rim ministru dintr!un re'im "arlamentar. Cu toate acestea, el nu are dre"tul s diGolve Parlamentul \i s "rocedeGe la or'aniGarea unor noi ale'eri. ^n conformitate cu "revederile Amendamentului UU## din 1311, nimeni nu "oate fi ales "re\edinte mai mult de dou mandateW CranVlin $elano 4oosevelt ales "re\edinte de , ori a constituit sin'ura eDce"ie Nn viaa "olitic american. Ca8inetul "reGidenial este alctuit din mini\tri, secretari de stat \i \efi de de"artamente, numii de \eful eDecutivului \i rs"unGtori fa de el. Ei nu sunt mem8ri ai Parlamentului, la deG8aterile cruia nu "artici". ^n sistemul "reGidenial din ?tatele @nite nu eDist ! ca Nn sistemele euro"ene ! un
?@7

Vol. 1

]Consiliu de mini\tri] or'an colectiv, care s!ar Nntruni \i ar ado"ta deciGii. ^n sistemul american ultimul cuvQnt Nn ceea ce "rive\te ado"tarea +otrQrilor Ni revine "re\edintelui, iar nu secretarilor de stat. =anualele americane de dre"t constituional citeaG o cunoscut eD"resie a lui A8ra+am 0incoln, care du" o consultare a mini\trilor si )secretari de stat* a rostit cele8ra formulS ]\a"te ! da, un nu al "re\edintelui, "rin urmare +otrQrea este nu](1. $at fiind fa"tul c nu eDist un or'an colectiv 'uvernamental, Nn ?.@.A. nu se "une "ro8lema demisiei 'uvernului, dar este evident c mini\trii "ot demisiona Nn mod individual sau "ot fi demi\i de "re\edinte. EDist \i caGuri Nn care anumii consilieri sau asisteni "reGideniali au dis"us de o mai mare influen decQt mem8ri ai Ca8inetului. Astfel, "oate fi menionat colonelul Iouse, foarte a"reciat de "re\edintele Milson, ?+erman Adams Nn tim"ul lui Eisen+oXer, T+eodore ?orensen Nn tim"ul lui ;o+n benned5, Ienr5 bissin'er Nn tim"ul lui AiDon, dar acesta a devenit ulterior secretar al $e"artamentului de stat. A\a cum s!a relevat, "uterile "re\edintelui sunt foarte mari, el dis"une de im"ortante "rero'ative Nn ce "rive\te aciunea 'uvernamental, fiind \eful statului, dar \i al Nntre'ii "uteri 'uvernamentale. El este asistat de 11 secretari )mini\tri*, care sunt cola8oratori individuali ai "re\edintelui \i instalai la conducerea unor de"artamente "entru a eDecuta "olitica sa, fiind "ersonal res"onsa8ili fa de "re\edinte. Pre\edintele "oate, Nn mod discreionar, s!i numeasc sau s!i Nnlture din funcie. Puterea "re\edintelui asu"ra de"artamentelor este cu atQt mai mare cu cQt ]S'oi% sHste3] "ermite o reNnoire a administraiei cQnd un "artid succede celuilalt. $atorit fa"tului c, Nn decursul istoriei, au fost Nnre'istrate \i unele atentate la viaa "re\edinilor americani, "recum \i anumite situaii de indis"oni8ilitate, Nn 13,% a fost ado"tat ]Legea de succesiune] ) 2e Succession "ct*, modificat Nn mai multe rQnduri, care sta8ile\te ordinea de succesiune Nn caGul dis"ariiei sau indis"oni8ilitii "re\edintelui. Krdinea de succesiune este urmtoareaS 1* vice!"re\edinteleW 2* ?"eaVer!ul Camerei 4e"reGentantilorW (* "re\edintele 'ro te3'ore al ?enatuluiW ,* secretarul de statW 1* secretarul la a"rareW -* ?ecretarul la >ustiie )attorneH genera%*W %* ?ecretarul la interneW 6* ?ecretarul la a'riculturW 3* ?ecretarul la comerW 1&* ?ecretarul la muncW 11* ?ecretarul la sntate \i servicii umaneW 12* ?ecretarul "entru locuine \i deGvoltri ur8aneW 1(* ?ecretarul "entru trans"orturiW 1,* ?ecretarul "entru ener'ieW 11* ?ecretarul "entru "ro8lemele veteranilor(-. ^n >urul "re\edintelui funcioneaG numeroase oficii, a'enii \i administraii, "recum \i comisii. $intre acestea se "ot meniona, numai cu titlu de eDem"lu, A'enia Central de #nvesti'aii )C.#.A.*, Consiliul Aaional al ?ecuritii, Comisia Ener'iei Atomice, Administraia Aeronauticii \i ?"aiului )AA?A*, ?istemul Cederal de 4eGerve )monetar, 8ancar*, Tennessee alle5 Aut+orit5, A'enia de #nformaii a ?tatelor @nite, Comisia "entru Comerul internaional al ?.@.A., Autoritatea "entru relaiile federale de munc etc. ^n ce "rive\te aciunea le'islativ a "re\edintelui, aceasta nu se reflect Nn mod direct, "re\edintele nedis"unQnd "ersonal de dre"tul de iniiativ le'islativ, dar trimiQnd anual mai multe mesa>e Con'resului, dintre care cel mai im"ortant "rive\te ]Starea Uniunii], cu"rinGQnd \i "ro'ramul su le'islativ. Pre\edintele dis"une Nns de "osi8ilitatea de a se o"une le'ilor ado"tate eDercitQnd dre'tu% de veto. $re"tul de veto "oate fi Nns Nnlturat Nn situaia Nn care fiecare dintre cele dou Camere ale Con'resului voteaG din nou "roiectul Nn cauG cu o ma>oritate de dou treimi. 0imitele "uterii "reGideniale sunt instituionale, dar mai ales "olitice. Cele instituionale deriv din se"araia "uterilor. Cele "olitice sunt le'ate de ra"ortul de fore Nntre "re\edinte \i Con'res, uneori foarte dificil, Nn situaiile Nn care ma>oritatea este deinut de "artidul advers.
(1 IDide3, "a'.(12W T+omas E.Cronin, 2e State of t2e PresidencH , 0ittle .roXn and Com"an5, .oston, Toronto, 136&, "a'.11. (- 0ee E"stein, T+omas :.MalVer, Constitutiona% LaW for a c2anging "3erica. Institutiona% 'oWer and constraints, ?econd edition, A $ivision of Con'ressional Buarterl5 #nc., Mas+in'ton $.C., "a'.16-.

?@5

Drept Constituional Comparat

/ondatorii Constituiei a3ericane au i3aginat acest siste3 deoarece nu au dorit ca 're+edinte%e s) fie de'endent de Congres, ceea ce a fcut, de altfel, s se instituie sistemul electoral "e care l!am menionat \i care este destul de com"licat, dar care Nn fond asi'ur o anumit inde"enden "re\edintelui, care nu este ales de Con'res. =ecanismul ale'erii "re\edintelui cu"rinde declaraia de candidatur, cu alte cuvinte eD"rimarea dorinei sale de a candida, \i a"oi un lun' drum "Qn la ale'erea sa dre"t candidat al "artidului "e care Nl re"reGint, de ctre Convenia naional a "artidului Nn cauG. ^ntre dec%araia de candidatur) \i desemnarea candidailor de ctre conveniile naionale se desf\oar desemnarea dele'ailor la nivel local. Acest lucru se face, a\a cum s!a artat, Nn cadrul unor adunri, fie Nn sistemul ale'erilor "rimare, cQnd ale'torul nu voteaG candidatul Nnsu\i, ci ale'erea dele'ailor "artidului fiecrui stat la Convenia naional. Primele ale'eri "rimare se desf\oar, de re'ul, Nn micul stat AeX Iam"s+ire, care este considerat un 8arometru al viitoarelor ale'eri. EDist Nns "e "lan local \i sistemul a\a denumit ]caucus]!urilor, cQnd desemnarea candidailor se face Nn cadrul unor adunri restrQnse ale conductorilor locali. $esemnarea candidailor este "unctul de "ornire al an'a>rii "artidului Nn viitoarea co3'etiie e%ectora%). Ciecare "artid N\i or'aniGeaG se"arat convenia sa naional Nn cadrul creia desemneaG "ersonalitatea "referat. $u" ce "artidele N\i desemneaG candidaii, ace\tia se an'a>eaG Nn com"etiia electoral \i "artici" la marea confruntare care va duce, Nn final, la instalarea uneia sau celeilalte dintre "ersonaliti la Casa Al8. ^n ?.@.A., Pre\edintele nu este ales Nn fond direct de "o"or, ci de marii electori, al cror numr este e'al cu cel al de"utailor \i senatorilor, luai Nm"reun )1(6, ceea ce im"lic o ma>oritate de 2%& voturi al marilor electori*. Ponderea votului "o"ular nu coincide cu numrul de electori care vor s"ri>ini candidatura unui candidat sau altuia, deoarece statele mari dis"un de un numr mai mare de electori, iar cQ\ti'torul ale'erilor Nntr!un stat va dis"une de toi electorii acestuia. Astfel, Nn anul 2&&&, "re\edintele :eor'e M..us+ a o8inut 1&.,13.211 voturi \i 2%1 electori, iar contracandidatul su, Al :ore 11.&&(.63, voturi \i 2-- electori. @n elector din Mas+in'ton s!a a8inut. 0a ale'erile din 1332, .ill Clinton a o8inut ,,.3&6.21, voturi \i (%& electori, Nn tim" ce contracandidatul su, fostul "re\edinte :eor'e .us+, de\i a o8inut (3.1&2.(,( voturi, \i!a asi'urat numai 1-6 voturi ale marilor electori. ^n 133- .ill Clinton a o8inut (%3 voturi ale electorilor din (1 de state )1&k din voturile ale'torilor*, 4o8ert $ole 113 voturi ale electorilor din 13 state ),2k din sufra'ii*, iar candidatul inde"endent 4oss Perot, de\i a Nntrunit 6k din voturile "o"ulare, nu a o8inut nici un elector. Ca urmare a ale'erilor din 2 noiem8rie 2&&,, :eor'e M..us+ a fost reales, o8inQnd 26- de voturi ale electorilor \i 1&,%(k din votul "o"ular )-2.&,1.2-6 voturi*. Contracandidatul su democrat ;o+n berr5 a o8inut 111 din cele 1(6 de voturi ale electorilor \i ,6,2%k din votul "o"ular )13.&26.1,6 ale'tori*. ^n caGul Nn care nu eDist ma>oritatea voturilor marilor electori, "re\edintele este ales de Camera 4e"reGentanilor. Au fost astfel ale\i de Camera 4e"reGentanilor T+omas ;efferson, Nn 16&&, \i ;o+n Buinc5 Adams, Nn 162,. ^n "ractica sistemului electoral american s!au Nnre'istrat \i ]defeciuni], caGuri cQnd unul sau mai muli electori care tre8uiau Nn mod normal s s"ri>ine candidatului "ro"riului "artid au eD"rimat alte o"iuni. Astfel, la ale'erile din 13%-, 4onald 4ea'an ! "e atunci 'uvernator al Californiei ! a o8inut un vot al unui elector din Mas+in'ton. ^n 1366, senatorul 0lo5d .entsen, democrat din TeDas, a o8inut un vot etc. A\te"tate cu mult interes de "o"orul american, dar \i de o"inia "u8lic mondial, ale'erile din % noiem8rie 2&&& au dat na\tere unei foarte com"licate dis"ute >uridice care s!a Nnc+eiat numai du" mai 8ine de o lun de deG8ateri, Nn care dis"utelor "olitice din cam"ania electoral le!au luat locul

?8:

Vol. 1

controversele de ordin >uridic, le'ate de inter"retarea "revederilor Constituiei \i ale le'islaiei ?.@.A. #nteresul acestei dis"ute a"are cu atQt mai mult cu cQt Nn noa"tea ale'erilor reGultatele anunate iniial Nn favoarea 'uvernatorului :eor'e M..us+ au fost retractate ca urmare a incertitudinii eDistente Nn le'tur cu atri8uirea electorilor ce tre8uiau s re"reGinte statul Clorida. 4eGultatul numrrii voturilor Nn acest stat "revedea o sla8 ma>oritate Nn favoarea 'uvernatorului .us+ )3(& voturi* fa de contracandidatul su, Al :ore, ceea ce fcea necesar, "otrivit le'ilor statului Clorida o renumrare a voturilor. K asemenea renumrare manual a fost or'aniGat, de altfel, Nn comitatele Palm .eac+, .roXard \i =iami!$ade. Pe de alt "arte, Curtea ?u"rem a statului Clorida a dis"us, la 21 noiem8rie, continuarea numrrii voturilor dincolo de termenul limit, sta8ilit iniial, +otrQnd totodat \i luarea Nn calcul a numrrii manuale, deoarece este ]"rimordial dre"tul fiecrui ale'tor de a vedea votul su luat Nn considerare](%. 0a 26 noiem8rie, secretarul de stat al Cloridei, bat+erine Iarris, care ! "otrivit Codului electoral din Clorida este cel mai Nnalt funcionar Nnsrcinat cu controlul ale'erilor ! fr a a\te"ta reGultatul Nnc+eierii renumrrii voturilor, a anunat victoria 'uvernatorului .us+, declaraie contestat de democrai. 0a , decem8rie, Curtea ?u"rem a ?.@.A. a casat Nns deciGia Curii ?u"reme a statului Clorida, considerQnd c aceasta ]nu a fost 8ine fundamentat >uridic](6. Totodat, instana su"rem a ?.@.A. a dis"us sus"endarea includerii Nn calcul a reGultatelor numrrii manuale. ^ntre tim", tot la , decem8rie, >udectorul ?anders ?auls din Talla+assee, a res"ins o cerere a democrailor de renumrare manual, a unui numr de a"roDimativ 12.&&& de 8uletine de vot aflate Nn liti'iu. ?entina >udectorului ?anders a fost Nns casat de Tri8unalul ?u"rem al Cloridei, la 6 decem8rie, care a dis"us continuarea numrrii voturilor. $ar c+iar Nn cursul Gilei urmtoare, sQm8t 3 decem8rie, Curtea ?u"rem a ?tatelor @nite a decis sus"endarea imediat a renumrrii voturilor \i a sta8ilit, "entru luni 11 decem8rie, audieri Nn cadrul crora fiecare "arte s!\i "oat "reGenta ar'umentele. ^n final, "ro8lema a fost tran\at "rin deci*ia Curii Su're3e a State%or Unite din 12 decem8rie 2&&&. Prin aceast deciGie a fost anulat cu o ma>oritate de %!2 deciGia Curii ?u"reme din Clorida, dar numai cu o ma>oritate de 1 la , s!a dis"us Nncetarea numrrii manuale a voturilor(3. =otivarea o"iniei Curii ?u"reme a ?.@.A. a luat Nn considerare fa"tul c du" data de 12 decem8rie ! termenul maDim de desemnare a electorilor ! orice deciGie de renumrare a voturilor ar fi fost neconstituional. ^n deciGie se arat, totodat, c ]=em8rii acestei Curi sunt "e de"lin con\tieni de limitele autoritii >uridice \i N\i eD"rim res"ectul fa de "revederea Constituiei "rivind dre"tul "o"orului de a!\i ale'e "re\edintele "rin intermediul re"reGentanilor si din sfera >ustiiei \i din cea a "oliticii],&. Curtea ?u"rem a estimat, totodat, ! cu un numr de \a"te dintre cei nou ma'istrai ! c +otrQrea instanei din Clorida, care a autoriGat numrarea manual "este termenul!limit, com"ort numeroase "uncte neconstituionale, Nn "rinci"al o Nnclcare a "rinci"iului e'alitii cetenilor Nn faa le'ii )EPua% Protection C%ause*, NntrucQt >udectorii din acest stat nu au "revGut o norm unic "entru numrarea 8uletinelor de vot. Curtea a invocat fa"tul c "entru 8uletinele de vot anulate de ]ma\ina de numrat voturi] nu eDist "roceduri standard de renumrare manual, continuarea
(% ?u"reme Court of Clorida, Pa%3 4eac2 CountH Canvassing 4oard vs.`at2erine Rarris et al )Ao.?CKK!2(,-*W Vo%usia CountH Canvassing 4oard vs. `at2erine Rarris )?CKK!2(,6*W /%orida De3ocratic PartH vs.`at2erine Rarris )?CKK!2(,3*W veGi \i ]Adevrul], nr.(21(, >oi 2( noiem8rie 2&&&. (6 ?u"reme Court of t+e @nited ?tates, George V.4us2( 'etitioner v.Pa%3 4eac2 CountH Canvassing 4oard et a%( On Vrit of certiorarH to t2e /%orida Su're3e Court, no.&&!6(-T$ecem8er ,, 2&&& )1(1 @.?. ! 2&&&*. (3 CAA Com!US Su're3e Court ru%es 3anua% vote recounts unconstitutiona%, +t"TXX.cnn.comT2&&&T0AMT12T1(T?cotus.election.&1TindeD.+tml. ,& ?u"reme Court of t+e @nited ?tates, George V.4us2 et a%.'etitioners v."%Dert Gore Qr. et a%( On Writ of certiorarH to t2e /%orida Su're3e Court, no.&&!3,3, $ecem8er 12, 2&&& )1(1 @?!2&&&*W veGi \i teDtele re"roduse Nn Giarul ]_iua], an ##, serie nou, nr.13%3, >oi 1, decem8rie 2&&&.

?8?

Drept Constituional Comparat

numrrii, creind situaii ine'alitare Nntre voturile diverselor cate'orii de ceteni. ]=ecanismele de numrare "use Nn "ractic ca urmare a +otrQrii Curii ?u"reme din Clorida nu satisfac eDi'ena minim a unui tratament near8itrar al ale'torilor necesar "entru asi'urarea acestui dre"t fundamental], se arat Nn verdictul instanei su"reme,1. Este de menionat \i fa"tul c, la deciGia Curii ?u"reme a ?.@.A., la care ne!am referit mai sus, au fost aneDate \i unele "uncte de vedere individuale, a"ro8ative sau diver'ente, ale unor mem8ri ai instanei su"reme a ?.@.A. A\a, de "ild, "re\edintele Curii, Milliam 4e+n/uist, care a susinut o"inia ma>oritii, eD"rimQnd un "unct de vedere individual la care s!au raliat >udectorii Antonin ?calia \i Clarence T+omas, a a"reciat c ]eDist motive su"limentare "entru revocarea deciGiei Curii ?u"reme din Clorida. Au ne confruntm aici cu ni\te ale'eri o8i\nuite, ci cu ale'erea Pre\edintelui ?tatelor @nite...],2. ^n continuarea acestei o"inii se arat c ]^n ma>oritatea caGurilor, res"ectul fa de "rinci"iile federalismului ne im"une s nu ne im"licm Nn deciGiile luate de Curile ?u"reme ale statelor. Aceast "ractic demonstreaG Nnele'erea de ctre noi a "rinci"iului "otrivit cruia deciGiile instanelor su"reme ale statelor sunt +otrQri definitive ale statelor suverane. )...* $esi'ur, Nn caGuri o8i\nuite, distri8uia "uterilor Nntre diferitele "ri ale Autoritii nu ridic "ro8leme de ordin constituional )...* $ar sunt cQteva caGuri eDce"ionale, cQnd Constituia im"une "recauie sau acord o "utere de deciGie a"arte unei "uteri. Acum ne confruntm cu o situaie de acest fel],(. Au fost emise, totodat, \i alte "uncte de vedere, eD"rimate de >udectorul 4ut+!.ader :ins8ur', cruia i s!a alturat \i >udectorul ?te"+en .re5er, care au susinut c ]?tandardele a"licate Nn Clorida cores"und celor eDistente Nn ma>oritatea statelor \i fac referire fie la criteriul ce ine cont de intenia votantului fie la cel "rivind im"osi8ilitatea de a determina ale'erea fcut de votant Nn caGul renumrrii voturilor]. ]Cu si'uran, folosirea unor criterii diferite Nn state cu aceea\i le'islaie electoral "entru a determina intenia ale'torilor ridic numeroase semne de Nntre8are )...*],,. CriticQnd deciGia ma>oritii, >udectorul ?te"+en .re5er a artat Nn o"inia sa se"arat c ]ma>oritatea a luat aceast deciGie fr s eDiste vreo dovad c renumrarea voturilor nu a avut loc Nn tim"ul "revGut de Curtea ?u"rem din Clorida )...*. $e\i mai este tim" s ai8 loc o renumrare "Qn "e 16 decem8rie, cQnd tre8uie s se reuneasc electorii, este de com"etena statului s o"reasc renumrarea manual )...*],1. $eciGia Curii a suscitat, cum era \i firesc, numeroase comentarii Nn ?.@.A. @nii o8srvatori "olitici au Nncercat s fac o le'tur Nntre deciGia instanei su"reme \i fa"tul c cea mai mare "arte a >udectorilor fuseser numii "e via Nn tim"ul administraiei re"u8licane. Pe de alt "arte, s!a fcut referire la teama fa de crearea unei ]criGe constituionale], ca \i la reGultatele unor sonda>e de o"inie ce demonstrau c du" o lun \i mai 8ine de discuii >uridice, ale'torii ar fi dorit, Nn orice caG, ca s se ado"te o deciGie, indiferent Nn ce sens,-. A fost foarte mult s"eculat ideea c de fa"t Al :ore a cQ\ti'at votul "o"ular din % noiem8rie, ceea ce creaG o inec+itate \i o 8aG \u8red "entru activitatea viitorului eDecutiv. ^n acest sens, senatorul democrat de AeX ;erse5, 4o8ert Torricelli, a estimat c sarcina lui .us+ va fi dificilS
,1 IDide3, deciGia citat. ,2 Su're3e Court of t2e United States, no.&&!3,3, $ecem8er 12, 2&&& )1(1!2&&&*. 4e+n/uist, C.;. concurrin'. ,( IDide3 )1(1 @?!2&&&* 4e+n/uist, C.;. concurrin'. ,, IDide3 )1(1 @? ! 2&&&, :ins8our', ;., disentin'. ,1 Su're3e Court of t2e United States, no.&&.3,3, $ecem8er 12, 2&&& )1(1 @? ! 2&&&* .re5er, ;., disentin'. ,- ]T+e Economist], 1-!22 dec.2&&&W 4evista ]Courier #nternational] face a"recierea c ]odat cu im"licarea

>udectorilor Nn criGa electoral, americanii N\i dau seama c frontiera Nntre dre"t \i "olitic este iluGorie] ) Courier Internationa%, no.126, 1,!2& decem8rie 2&&&*. ?8@

Vol. 1

]Patru ani foarte 'rei Nl a\tea"t "e :eor'e .us+. Tre8uie unit aceast ar, restaurat Nncrederea "o"orului american Nn "re\edinie, Nncredere sfrQmat de "rocesul electoral],%. Cum era \i firesc, vice"re\edintele Al :ore a adresat o tele'ram de felicitare lui :eor'e M..us+, ales "re\edinte al ?.@.A. du" (1 de Gile de 8tlie >uridic. AtQt "re\edintele ales, cQt \i rivalul su, au fcut a"el la unitatea naiunii. #storicii au atras Nns atenia asu"ra fa"tului c dis"uta dintre :ore \i .us+ nu este o "remier "entru americani, deoarece Nn 16%-, tot "e cale >uridic \i tot "entru a se lua Nn considerare eDact voturile din Clorida, >ustiia a tre8uit s dis"un asu"ra dis"utei dintre democratul ?amuel Tilden \i re"u8licanul 4ut+erford Ia5es, fost 'eneral Nn rG8oiul civil, care Nn final a cQ\ti'at dis"uta. ?e reaminte\te c Nn acea "erioad nu eDista sistemul numrrii voturilor de ctre ma\ini, iar "e 8uletinele de vot, "entru a facilita o"iunea ale'torilor ne\tiutori de carte, ! care erau destul de numero\i "e acea vreme ! fusese desemnat, Nn dre"tul democrailor, mascota acestora ! un cQine CocVer ! iar "e cea a re"u8licanilor, "ortretul fostului "re\edinte A8ra+am 0incoln. #ncertitudinea Nn care s!a aflat "o"orul american tim" de (1 de Gile, ar'umentele 'ro \i contra ! deloc ne'li>a8ile ! susinute de fiecare dintre cei doi adversari, au ridicat "e "rimul "lan al actualitii "ro8lema unei eventuale reforme a sistemului electoral american. ?!a artat c acesta, Nn "ofida fa"tului c s!a dorit a evita sur"riGele \i 8alota>ele, a 'enerat uneori situaii nea\te"tate, la care ne!am referit de>a, cQnd electorii ale\i "entru unul dintre candidai au votat "entru rivalul su. ^n condiiile Nn care :eor'e M..us+ dis"unea Nn "reGiua convocrii electorilor numai de 2%1 de voturi fa de 2-% ale lui Al :ore, ]defeciunea] a doi!trei electori ar fi fost de natur s 'enereGe o situaie nea\te"tat. ^n eventualitatea Nn care cei doi candidai ar fi atins un scor e'al de 2-3 de voturi, deciGia ar fi urmat s fie luat de Camera 4e"reGentanilor, unde re"u8licanii au ma>oritatea, dar NntrucQt votul s!ar fi desf\urat "e state, "e 8aGa "rinci"iului un stat ! un vot, vice"re\edintele Al :ore ar fi fost cel care a cQ\ti'at Nn final, deoarece avea de "artea sa un numr mai mare de state. Toate aceste as"ecte dovedesc c se im"une cu necesitate o reconsiderare a sistemului electoral "entru ale'erea "re\edintelui. Este semnificativ, Nn acest sens, fa"tul c Nnsu\i :eor'e M..us+ a "romis c va Nncerca s modifice sistemul american "entru a nu mai eDista criGe de 'enul celei care a durat (1 de Gile,6. 0a rQndul su, secretarul de stat din Clorida, bat+erine Iarris, a informat o"inia "u8lic Nn le'tur cu eDistena unui "lan "entru moderniGarea ma\inilor de numrat voturile din acest stat. 0iderul re"u8lican din ?enat, Trent 0ott, a estimat \i el c reforma electoral va tre8ui s constituie "rioritatea nr.1 a administraiei .us+. @n as"ect im"ortant asu"ra cruia dorim s atra'em atenia este acela c Nn S.U.". staDi%irea 3ecanis3u%ui e%ectora% este de co3'etena state%or( nu a autorit)i%or federa%e, fa"t ce com"lic \i mai mult lucrurile. A\a, de "ild, articolul unu "ara'raful , din Constituia ?.@.A. dis"une, la "ct.1, c ]$ata, locul \i 3odu% de efectuare al ale'erilor de ?enatori \i 4e"reGentani vor fi sta8ilite Nn fiecare ?tat de ctre Cor"urile 0e'iuitoare ale acelui ?tat...]. 4eferitor la ale'erea "re\edintelui, articolul doi "ara'raful NntQi, "ct.2, "revede c ]Ciecare ?tat va numi, confor3 'roceduri%or Cor'uri%or sa%e Legiuitoare, un numr de E%ectori, e'al cu numrul total al ?enatorilor \i 4e"reGentanilor la care ?tatul are dre"tul Nn Con'res...]. Pe de alt "arte, o8servm c, NntrucQt instituia electorilor este "revGut de Constituie, renunarea la sistemul actual \i ale'erea "re\edintelui "rin vot direct ar im"lica o reform constituional,im"ro8a8il de conce"ut, cel "uin Nn viitorul a"ro"iat, cQnd eDist alte "rioriti Nn "olitica intern \i eDtern. $e menionat este \i fa"tul c Nn sistemul "olitic american eDist \i un vice're+edinte, desemnat Nn acela\i tim" cu "re\edintele. $e la ori'ini \i "Qn Nn 16&,, vice"re\edintele era candidatul a>uns "e locul doi Nn ale'erile "reGideniale. Astfel, au fost vice!"re\edini ;o+n Adams \i T+omas ;efferson, care au devenit ulterior "re\edini. ^n Gilele noastre, vice"re\edintele este, de fa"t,
,% ]4omQnia li8er], serie nou nr.(2--, >oi 1, decem8rie 2&&&. ,6 ];urnalul Aaional], anul ###, nr.2(&6, sQm8t 1- decem8rie 2&&&.

?88

Drept Constituional Comparat

un "artener al "re\edintelui, "artici"Qnd Nm"reun cu acesta "e ]ticVet]!ul re"u8lican sau democrat. $e o8icei, vice"re\edintele este selectat nu atQt dintre "ersoanele foarte a"ro"iate de "re\edinte, ci dintre cele o"use, cutQndu!se a se neutraliGa un rival "ericulos, sau a se a"ro"ia conductorul unei alte 'ru"ri ce se 8ucur de "o"ularitate Nn rQndurile "artidului. ^n "erioada Nn care "re\edintele este Nn funcie, vice"re\edintele Nnde"line\te funcia de "re\edinte al ?enatului, dar el nu are dre"tul s voteGe decQt Nn caG de "aritate. ?fera atri8uiilor "e care "re\edintele le confer vice"re\edintelui este mai lar' sau mai restrQns, Nn funcie de "ersonalitatea vice"re\edintelui, de calitile sale, de natura relaiilor ce se sta8ilesc cu "re\edintele \.a. ^n ceea ce "rive\te instituia "reGidenial american mai tre8uie su8liniat %eg)tura ce eGist) Nntre 're+edinte +i 3iQ%oace%e de infor3are. $at fiind mrimea unui stat cum este ?.@.A., "re\edintele se adreseaG naiunii "rin radio sau televiGiune, solicitQnd s"ri>inul, dQnd eD"licaii, >ustificQnd anumite aciuni "olitice etc. 4elaiile dintre "re\edinte \i diferitele 'ru"uri de "resiune sau asociaii "rofesionale difer Nn funcie de orientarea "re\edintelui, de calitile sale, de "rofesiunea "e care a eDercitat!o anterior etc. $ac A8ra+am 0incoln se adresa ale'torilor de "e "latforma unui va'on de tren care se o"rea Nn fiecare 'ar, astGi "re\edinii americani dis"un de foarte multe mi>loace de comunicare. $eGvoltarea radioului i!a "us la dis"oGiie lui 4oosevelt ! cruia Ni "lcea foarte mult dialo'ul ! "osi8ilitatea de a desf\ura o adevrat ]art a comunicrii "reGideniale]. ^n mono'rafia lui Camil =ure\an \i AleDandru ianu, ]Pre+edinte %a Casa "%D)] sunt citate o serie de consideraii foarte interesante ale lui Elmer CornXell >r. ]$ac CranVlin $elano 4oosevelt ! scria Elmer CornXell >r. ! a fost, Nntr!un anumit sens, "rimul ]radio!"re\edinte], ;o+n benned5 a fost, "rin eDcelen, "rimul ]T !"re\edinte]... Ca \i 4oosevelt Nnaintea lui, cQnd acesta a utiliGat radioul, benned5 a sesiGat semnificaia televiGiunii "entru el \i "entru Casa Al8S o cale de acces direct, instantaneu \i masiv ctre "u8lic. Aici cea mai mare di8cie Nn ra"orturile cu "resa n!ar fi "utut s sc+im8e situaia deGavanta>oas a unui "re\edinte democrat ales Nm"otriva a 6,k din Giare ! diri>ate de re"u8licani. Cu a>utorul televiGiunii, acest +andica" a fost totu\i de"\it] ! afirma CornXell,3. Aceia\i autori au meritul de a releva dificultile eDistente Nn ce "rive\te relaiile dintre "re\edinte \i celelalte "uteri, c+iar Nn condiiile de"arta>rilor de atri8uii "e care le ofer constituia american. ^n ceea ce "rive\te relaia dintre "re\edinte \i Con'res se citeaG fluctuaia "racticilor "reGentrii mesa>elor de ctre "re\edintele american Nn faa Con'resului. 0ordul .r5ce scria Nntr!un articol, Nn 13&6S ]$orinele "re\edintelui, eD"rimate Nntr!un mesa>, nu au mai mult efect asu"ra Con'resului decQt un articol dintr!un Giar "roeminent]1&. ^n sc+im8, MoodroX Milson, care a rea8ilitat im"ortana "ro'ramului "reGidenial, avea s s"un c ]Pre\edintele tre8uie s a"ar Nn faa naiunii ca \ef al "artidului su \i Nn calitate de \ef eDecutiv. El tre8uie s fie "reocu"at de conducerea le'islativ \i de "unerea Nn a"licare a le'ii, ca eD"onent al naiunii Nn toate domeniile, inclusiv Nn cele mai delicate \i im"ortante afaceri eDterne]11. Cu toate acestea, relaiile dintre "re\edinte \i Con'res nu au fost u\oare, Nn unele caGuri "re\edinii americani Nnre'istrQnd e\ecuri datorit o"oGiiei manifestat de Con'res. Cel mai rsuntor a fost refuGul ?enatului de a ratifica Tratatul de la ersailles, ceea ce a determinat de atunci "re\edinii americani s recur' tot mai frecvent la "ractica unor ]acorduri eDecutive] )eGecutive agree3ents*. ^n dinamica relaiilor dintre "re\edinte \i Con'res un rol im"ortant Nl Nnde"linesc \i re%aii%e cu S'eaYer!ul )"re\edintele Camerei re"reGentanilor*. ?e aminte\te, astfel, c ]al (1!lea s"eaVer], ;ose"+ Cannon, a refuGat o invitaie la dineu fcut de "re\edintele T+eodore 4oosevelt, deoarece aflase c va fi ]tratat ca e'al Nn ran' cu ministrul >ustiiei]. Ca "re\edinte al Camerei re"reGentanilor, democratul Carl Al8ert \i!a inau'urat
,3 Camil =ure\anu, AleDandru 1& IDide3( %oc.cit/

ianu, Pre+edinte %a Casa "%D), Editura "olitic, .ucure\ti, 13%,, "a'.1%.

11 IDide3( %oc.cit/ T+omas E.Cronin, o'.cit. , "a'.,,.

?8<

Vol. 1

activitatea artQnd c funcia sa este ]a treia ca im"ortan Nn stat] \i c s"eaVer!ul este "ivotul Nntre'ului Con'res12. Aici relaiile "re\edintelui cu ramura >udiciar nu au fost Nntotdeauna li"site de as"eriti. T+omas ;efferson se "lQn'ea de fa"tul c instana su"rem N\i aro' "uteri "olitice. Aumirile la Curtea ?u"rem se fac de "re\edinte, dar acesta tre8uie s ai8 consimmQntul ?enatului. ^n America este foarte "o"ular "rover8ul c un mem8ru al Curii ?u"reme nu demisioneaG niciodat \i moare foarte rar, de unde lu"ta "entru fiecare dintre cele nou locuri "e via ocu"ate de mem8rii Curii ?u"reme \i Nn s"ecial "entru "oGiia de ]C2ief >ustice] ! "re\edintele Curii. @n rol deloc ne'li>a8il Nl ocu" \i soiile "re\edinilor americani care au constituit, Nntotdeauna, nu numai un s"ri>in Nn cam"ania electoral a soilor lor, dar s!au \i im"us ca militante active "e trQmul dre"turilor omului \i al vieii sociale. Pot fi citate, Nndeose8i, Eleanor 4oosevelt, ;ac/ueline benned5, Claudia ;o+nson )]0ad5 .ird]*, Patricia AiDon, 4osal5nn Carter, ]Aanc5] 4ea'an, .ar8ara .us+, Iilar5 Clinton, 0aura .us+. $in toate cele artate mai sus reGult c "re\edintele american dis"une de foarte multe "rero'ative \i atri8uii, atQt de ordin "olitic, cQt \i "e "lan statal. Cuncia sa este, evident, "rima ca im"ortan Nn sistemul "olitic american, dar nu ar tre8ui, Nn nici un caG, s se estimeGe c ea este cu totul li"sit de dificulti \i ar "utea "ermite "re\edintelui, Nn "ofida "uterilor sale, s instaureGe un re'im autoritar. $u" cum remarca, "e 8un dre"tate, CranVlin $elano 4oosevelt, ]Pre\edinia nu este numai un serviciu administrativW ea este ultimul dintre acestea. Ea este mai mult decQt o funcie de in'inerie, eficient sau ineficient. Ea este Nn mod "roeminent un loc de conducere moral. Toi marii no\tri "re\edini au fost lideri ai 'Qndirii Nn vremuri cQnd anumite idei istorice tre8uiau s fie clarificate Nn viaa naiunii]1(. Cunoscutul "u8licist ;o+n ?tein8ecV arta, Nn mod "lastic, Nntr!o carte scris Nn 13--, c ]Pre+edinte%e treDuie s) fie 3ai 3are decOt oricare a%tu%( dar nu 3ai Dun decOt a%tcineva... Noi Ni d)3 're+edinte%ui 3ai 3u%t de %ucru decOt ar 'utea face( 3ai 3u%t) res'onsaDi%itate decOt ar 'utea s)&+i asu3e( 3ai 3u%te 'resiuni decOt ar 'utea su'orta. Noi aDu*)3 de e% adesea +i rar N% %)ud)3... Noi N% e'ui*)3 'e e%( N% fo%osi3( N% devor)3. .i( cu toate acestea( a3ericanii au o dragoste fa) de 're+edinte care 3erge dinco%o de %oia%itate +i de a'artenen) %a 'artidd e% este a% nostru +i noi ne eGercit)3 dre'tu% de a&% distruge]1,. ^n ?.@.A. una din sr8torile im"ortante o constituie ]*iua 're+edinte%ui], sr8torit Nn fiecare an Nn unele state la 11 fe8ruarie )Giua na\terii lui :eor'e Mas+in'ton* iar Nn altele la 12 fe8ruarie )Giua na\terii lui A8ra+am 0incoln*. Ea re"reGint un moment cQt se "oate de 8ine venit "entru a "une Nn lumin valoarea contri8uiei "e care au avut!o "re\edinii americani la furirea unei ordini democratice \i la Nntrirea "resti'iului Americii Nn lume. ^n anul 2&&&, revista ]U.S.". odaH] a "u8licat, cu ocaGia Gilei "re\edintelui, o anc+et NncercQnd o clasificare a "o"ularitii, "resti'iului \i im"ortanei de care se 8ucur Nn rQndul "o"orului american diver\i "re\edini care s!au succedat la Casa Al8. Anc+eta s!a desf\urat "e 8aGa estimrii cumulative a 1& criterii \i anumeS ca"acitatea de "ersuasiune, ca"acitatea de a conduce Nn "erioade de criG, modul de 'estionare a economiei, autoritatea moral, relaiile internaionale, com"etena Nn domeniul administrativ, relaiile cu Con'resul, viGiunea "olitic \i de "ers"ectiv, asi'urarea e'alitii "entru toi cetenii Nn faa >ustiiei \i "erformanele Nnre'istrate Nn conteDtul istoric. 0ista cu"rinde numele a ,1 de "re\edini americani, Nn care "e "rimul loc este clasat A8ra+am 0incoln )16-1!16-1*, urmat de CranVlin 4oosevelt )13((!13,1* \i :eor'e Mas+in'ton )1%63!1%3%*. Pe locul "atru este "lasat T+eodore 4oosevelt )13&1!13&3*, urmat de Iarr5 Truman )13,1!131(*, MoodroX Milson )131(!1321*, T+omas ;efferson )16&1!16&3*, ;o+n benned5 )13-1!13-(*, $Xi'+t Eisen+oXer )131(!13-1* \i 05ndon ;o+nson )13-(!13-3*. .ill Clinton este clasat "e locul al
12 IDide3, "a'.2(. 1( Res'ectfu%%H Muoted, "a'.262. 1, IDide3, "a'.26(!26,.

?89

Drept Constituional Comparat

21!lea, Nnaintea lui ;imm5 Carter )13%%!1361*, situat "e locul 22, Nn tim" ce 4onald 4ea'an a o8inut locul 11, iar :eor'e .us+, locul 2&. K"iunea s"eciali\tilor americani "entru a!l desemna "e Linco%n dre"t cel mai im"ortant "re\edinte N\i 'se\te o eD"licaie istoric. $ac :eor'e Mas+in'ton a re"reGentat "rimul "re\edinte american al crui nume este le'at de lu"ta "entru inde"enden a coloniilor americane, A8ra+am 0incoln rmQne Nn istorie ca un furitor al statului american modern, democratic, federal \i antisclava'ist. ^nsu\i sfQr\itul su tra'ic ! asasinat la terminarea unui s"ectacol, la Teatrul Cord, de ctre actorul ;o+n MilVes .oot+ ! este un sim8ol al lu"tei Nntre democraie \i tendinele conservatoare care au frQnat Nn anumite momente evoluia societii americane. 0incoln a rmas Nn istorie ca un "re\edinte inte'ru \i ata\at democraiei. =ausoleul lui 0incoln, situat Nn una dintre cele mai frumoase "ers"ective ale ora\ului Mas+in'ton, a devenit un sim8ol de recule'ere \i "elerina> \i nu rare ori un loc de NntQlnire a celor care doreau s le fie a"rate dre"turile \i li8ertile. Contri8uiile aduse de diver\i "re\edini americani sunt, evident, ine'ale deoarece Nn fond ei au fost oameni diferii din "unctul de vedere al "ersonalitii, o8iceiurilor, atitudinilor, dar Nn 'eneral ata\ai "lenar ideii de democraie. Personalitatea diver\ilor "re\edini a ie\it Nn eviden mai ales Nn momentele de criG, unii dintre "re\edini remarcQndu!se tocmai "rin a8ilitatea \i com"etena cu care au fcut fa unor situaii. CranVlin $elano 4oosevelt a fost nu numai artiGanul ]NeW Dea%]!ului, care a scos America din marea criG, dar \i furitorul "resti'iului Americii Nn cel de!al doilea rG8oi mondial. Anumii "re\edini americani ! "rintre care Eisen+oXer, benned5, 4ea'an, AiDon ! \i!au manifestat calitile de conductori Nn confruntarea cu dificile, c+iar insolu8ile, "ro8leme internaionale. 05ndon ;o+nson \i!a vGut numele le'at mai "uin de "olitica eDtern, cQt de eliminarea discriminrilor rasiale, "ro8lem +otrQtoare "entru triumful democraiei \i afirmarea "resti'iului american Nn lume Nn e"oca de du" rG8oi. $ac "erce"iile "o"orului american des"re "ro"riii "re\edini au diferit, afirmQndu!se Nn s"ecial o"iunea "entru aceia dintre ei care au dat "rioritate construciei interne, edificrii "cii, fundamentrii instituiilor statului, "erce"ia altor "o"oare des"re "re\edinii americani a diferit, fire\te, Nn ra"ort de interesele acestor "o"oare. Pentru euro"eni, "re\edintele Milson ! acum aflat "e locul - Nn estimarea la care ne!am referit ! re"reGint un sim8ol al democraiei \i solidaritii dintre toate "o"oarele lumii, de\i mult tim" el nu a fost "reuit la >usta sa valoare de concetenii si, inclusiv de Con'resul american, care a refuGat s acce"te intrarea ?.@.A. Nn 0i'a Aaiunilor. Pentru euro"eni, cu tot "resti'iul su incomensura8il, 4oosevelt rmQne ]o3u% de %a Ka%ta], Nn tim" ce Truman \i Eisen+oXer sunt le'ai de "lanurile de reconstrucie euro"ean \i, Nn consecin, foarte a'reai de euro"eni.

0/0/1/4/ ongresul )/U/A/


Prin eD"resia ]Con'res] se Nnele'e Parlamentul ?,@.A., "arlament 8icameral, alctuit din Camera re"reGentanilor \i din ?enat. A\a cum s!a "reciGat, ale'erea sistemului 8icameral de ctre ?.@.A. se datoraG unor condiii istorice, statele care au acce"tat Constituia din 1%6% convenind asu"ra unei forme le'islative comune, Nn care s fie re"reGentate "ro"orional cu "o"ulaia lor, dar dorind Nn acela\i tim" s menin ideea e'alitii Nn dre"turi a statelor "artici"Qnd la federaie. Con'resul >oac un rol im"ortant Nn viaa "olitic american. Cu toate acestea, el eDercit anumite atri8uii "rin intermediul am8elor Camere, dar anumite "uteri sunt reGervate eDclusiv ?enatului. Convenia de la P+iladel"+ia a dorit, du" "rerea lui P+ili""e Ardant, s!i confere ?enatului mai mult decQt rolul unei camere le'islative, consacrQndu!i "oGiia unui adevrat Consi%iu de guvern)3Ont, idee facilitat de fa"tul c ?enatul avea la ori'ine 2- de senatori11. Astfel, ?enatul
11 Cu "rivire la deG8aterile "urtate la P+iladel"+ia Nn le'tur cu rolul ?enatului a se vedeaS ;ames I.Iuston, o #aYe "%% LaWs, T+e Con'ress of t+e @nited ?tates, 1%63!1363, 0i8rar5 of Con'ress, Mas+in'ton, 1363, "a'.1.

?8;

Vol. 1

este sin'urul com"etent s!\i dea acordul cu "rivire la numirea unor Nnali funcionari federali. El dis"une totodat de atri8uii im"ortante Nn domeniul tratatelor internaionale, tratatele Nnc+eiate de ctre "re\edinte urmQnd s fie ratificate de ?enat cu o ma>oritate de dou treimi. Tre8uie menionat, cu toate acestea, c "ractica acordurilor eDecutive )eGecutive agree3ents* NnsumeaG un numr de Nnele'eri internaionale de 11 ori mai numeros decQt tratatele, acestea nefiind su"use a"ro8rii ?enatului. Ca3era re're*entani%or este com"us din ,(1 mem8ri \i ( re"reGentani ai districtului Mas+in'ton. Ea este aleas "e termen de doi ani, "e 8aGa unui scrutin uninominal, Nntr!un sin'ur tur, fiecare stat fiind diviGat Nn circumscri"ii. $urata de doi ani a mandatului Camerei re"reGentanilor a fost criticat de unii autori de s"ecialitate, deoarece "oate duce la disfuncionaliti de ordin "olitic, ma>oritatea re"reGentanilor "utQnd fi reNnnoit la ale'erile de la >umtatea mandatului ) 3id ter3 e%ection*, Nn defavoarea "artidului din care face "arte "re\edintele ?.@.A. Senatu% se com"une din cQte doi senatori ale\i de fiecare stat, indiferent de "o"ulaia acestora. Astfel, AlasVa, care are ,&%.&&& de locuitori, sau IaXa5, care are 631.&&& locuitori, trimite Nn ?enatul american tot doi senatori, ca \i statul California, care are 22 milioane locuitori. ?"re deose8ire de re"reGentani )de"utai*, senatorii sunt ale\i "e \ase ani, direct de ctre ale'tori, "e 8aGa unui scrutin ma>oritar, cu un sin'ur tur, reNnoirea lor efectuQndu!se "entru cQte o treime. ^n "ractic, funcia de senator are un "resti'iu mult mai mare decQt cea de re"reGentant )de"utat* Nn viaa "olitic american. ?enatul din 2&&& a fost iniial diviGat Nn mod e'al Nntre cele dou mari "artideS re"u8licani )1&* \i democrai )1&*. Prin defeciunea senatorului re"u8lican de ermont, ;ames ;effords, "rodus Nn mai 2&&1, democraii au do8Qndit ma>oritatea Nn ?enat. ^n Camera 4e"reGentanilor, Nn cadrul celui de al 1&%!lea Con'res, din cele ,(1 mandate 221 a"arineau re"u8licanilor, 212 democrailor iar 2 unor inde"endeni. Com"onena celui de al 1&3!lea Con'res )2&&1O* a fost iniial urmtoareaS Nn ?enat, democraii dis"uneau de ,, de locuri, Nn tim" ce re"u8licanii aveau 11, eDistQnd totodat \i un senator inde"endent. ^n Camera 4e"reGentanilor, din ,(1 de locuri, 2&2 a"arineau democrailor, 2(1 re"u8licanilor, un re"reGentant fiind inde"endent \i un "ost vacant. Ale'erile hde la >umtatea mandatuluic )2&&-* au dus la o sc+im8are a ra"ortului de fore Nn favoarea Partidului $emocrat. ^n urma ale'erilor din % noiem8rie 2&&- Partidul $emocrat dis"une Nn Camera 4e"reGentanilor de 2(( mandate fa de numai 2&2 cQte revin Partidului 4e"u8lican. ^n ?enat, ca urmare a reNnnoirii unei treimi din numrul senatorilor, Partidul $emocrat ocu" ,3 de locuri, Partidul 4e"u8lican ,3 de locuri, fiind totodat ale\i \i doi senatori inde"endeni. Ca o consecin a reGultatului defavora8il al ale'erilor O determinat Nn 8un "arte de insuccesele "oliticii ?.@.A. Nn #raV O "re\edintele :eor'e M..us+ a anunat unele reevaluri ale "oliticii sale. =inistrul A"rrii, $onald 4umsfeld, considerat a fi unul dintre huliiic "oliticii de la Mas+in'ton \i acuGat de "res ca fiind direct res"onsa8il, "rin indicaiile date militarilor americani, de a8uGurile svQr\ite la Nnc+isoarea A8u!:+rai8, \i!a "reGentat demisia. ^m"otriva lui 4umsfeld a fost intentat de altfel un "roces la Curtea Cederal din #llinois \i o aciune la un Tri8unal din :ermania de ctre Centrul "entru $re"turi Constituionale din ?.@.A., Nn virtutea "rinci"iului universalitii de >urisdicie.
?"ecialistul american relev c Nn cadrul Conveniei de la P+iladel"+ia s!au confruntat mai multe "reriS :uvernatorul =orris a "ro"us crearea unui cor" "arlamentar de 'enul Camerei 0orGilor, Nn tim" ce autorii ]Planului ir'inia] se "ronunau "entru un ]consiliu de reviGie] com"us din mem8ri ai Curii ?u"reme \i ai eDecutivului care s ]contra8alanseGe] "uterea Con'resului. ?u'estiv este \i urmtoarea discuie Nntre Mas+in'ton \i ;efferson asu"ra acestui su8iect. Vas2ingtonS ]Pentru ce vrsai cafeaua Nn farfurioara $vs.f]. >effersonS ]Ca s o rcesc]. Vas2ingtonS ]C+iar a\a, noi "unem le'islaia noastr Nn farfurioara senatorial "entru a o rcori] );ames I.Iuston, o'.cit.( %oc.cit/*. ?86

Drept Constituional Comparat

Cele dou Camere ale Con'resului dis"un de atriDuii co3une ca, de "ild, Nn caGul reviGuirii Constituiei federale, al declarrii de rG8oi, ele aflQndu!se totodat Nntr!o relaie de de"lin e'alitate Nn ce "rive\te "uterea le'islativ, de\i Nn ma>oritatea caGurilor iniiativa "orne\te din "artea Camerei re"reGentanilor. ^n materie de im"oGite, iniiativa revine eDclusiv Camerei re"reGentanilor, dar ?enatul "oate s aduc amendamente. Con'resul "oate, de asemenea, s "un su8 acuGare Nnali funcionari ai statului, inclusiv "re\edintele )'rocedura de i3'eac2e3ent*. ^n asemenea situaii, msura de "unere su8 acuGare se ado"t de Camera 4e"reGentanilor, iar >udecata se face de ctre ?enat, "reGidat de Pre\edintele Curii ?u"reme. K asemenea "rocedur a fost "ornit, de "ild, Nm"otriva "re\edintelui AndreX ;acVson, Nn 16-6, dar nu a Nntrunit ma>oritatea Nn ?enat. ^n 13%,, Nn caGul lui 4ic+ard AiDon, ea nu s! a desf\urat "Qn la ca"t, "re\edintele AiDon demisionQnd \i fiind a"oi amnistiat de succesorul su, :erald Cord1-. @n caG mai recent de folosire a "rocedurii de i3'eac23ent a avut loc la sfQr\itul anului 1336 \i Nnce"utul anului 1333. 0a 13 decem8rie 1336, ma>oritatea re"u8lican din Camera 4e"reGentanilor l!a 'sit "e fostul "re\edinte al ?.@.A., .ill Clinton, vinovat de s'erQur Nn faa unui mare >uriu )226 voturi "entru \i 2&- contra* \i de oDstrucionare a Qustiiei )221 voturi "entru \i 212 contra*. Pre\edintelui i s!a re"ro\at c ar fi dat declaraii neadevrate \i ar fi Nncercat s induc Nn eroare >ustiia Nn le'tur cu ]o relaie ne"otrivit] "e care a avut!o cu fosta sta'iar de la Casa Al8 ! =onica 0eXinsVi. $u" ce ?enatul a consacrat 21 de Gile deG8aterilor \i audierilor, "re\edintele Clinton a fost ac+itat, NntrucQt nici unul din cele dou ca"ete de acuGare reinute de Camera 4e"reGentanilor nu a Nntrunit ma>oritatea de dou treimi a senatorilor, necesar destituirii sale. ^n le'tur cu "rimul ca"t de acuGare, 11 de senatori s!au "ronunat "entru ac+itare iar ,1 "entru destituire, Nn tim" ce "entru cel de al doilea ca"t de acuGare 1& de senatori au votat "entru destituire \i 1& Nm"otriva. Este de remarcat c un numr de 1& senatori re"u8licani au votat alturi de minoritatea democrat, Nm"otriva demiterii Pre\edintelui. ^n le'tur cu modul Nn care se desf\oar deG8aterile Con'resului, considerm necesar s "reciGm c acestea sunt mai "uin ri'uros or'aniGate decQt Nn "arlamentele euro"ene. S'eaYer!ul ! care "reGideaG Camera 4e"reGentanilor ! nu are aceea\i "oGiie ca \i omolo'ul su din Camera Comunelor din =area .ritanie, el fiind Nn acela\i tim" \ef al "artidului ma>oritar. ?enatul este "reGidat de vice"re\edintele ?.@.A., dar acesta foarte adesea este Nnlocuit de ctre un senator. $eG8aterile din Con'resul american "reGint o "articularitate "ro"rie, "ractica ]fi%iDuster], care "ermite adversarilor unui "roiect s o8staculeGe ado"tarea sa. #nterveniile \i tim"ul afectat nu sunt limitate. Potrivit tacticii fili8usterismului, "ro"rie ?enatului, fiecare senator "oate s ia cuvQntul de cQte ori dore\te \i s vor8easc atQta tim" cQt de8itul su vocal Ni "ermite. P+ili""e Ardant citeaG caGul unui orator care, Nn 131( a reu\it s se menin la tri8un mai 8ine de 22 ore. Aceast tactic nu "oate fi contracarat decQt "rintr!un vot care ar cere o ma>oritate de (T1 din mem8rii ?enatului, situaie Nn care minoritatea ar "utea s 8loc+eGe o deG8atere. Practica fili8usterismului a fost folosit Nn ?enatul american "entru a 8loca o serie de le'i antise're'aioniste1%.
1- P+ili""e Ardant, o'.cit/, "a'.(2,. Articolul ## "ara'raful , din Constituia ?.@.A. "revede c ]Pre\edintele, vice"re\edintele \i toi funcionarii civili ai ?tatelor @nite vor fi sus"endai din funcie dac se fac vinovai de trdare, luare de mit \i alte infraciuni 'rave sau acte necores"unGtoare]. Acest teDt a dat Nns na\tere la foarte multe inter"retri, mai ales Nn le'tur cu definirea noiunilor de ]infraciuni grave] sau ]acte necores'un*)toare]. $e aceea, "e lQn' "revederea iniial, datQnd din 1%6%, dis"unQnd c ]sus"endarea "oate fi decis de Camera 4e"reGentanilor, "rin ma>oritate sim"l, \i a"oi validat Nn ?enat cu dou treimi din voturi] a fost adu'at "revederea referitoare la necesitatea Nnfiinrii unui ]Consiliu inde"endent care s furniGeGe Camerei informaii su8staniale \i credi8ile "entru ca aceasta s declan\eGe "rocedura de demitere]. 1% IDide3, "a'.(1%.

?87

Vol. 1

Co3isii%e 'er3anente ! 2- la Camer \i 2& la ?enat ! au un rol determinant Nn "rocedura le'islativ, ele "utQnd fie s ]NnmormQnteGe] anumite "roiecte, fie s "ro"un redactri noi "entru "ro"unerile anterioare. Pre\edinia acestor comisii revine "arlamentarilor celor mai Nn vQrst, ceea ce su"rim inconvenientul com"etiiei. ^n cadrul Camerei re"reGentanilor eDist \i comisii s"eciale, care se ocu" Nn deose8i de controlul administraiei. Astfel, se "ot cita Comisia cu "rivire la controlul C.#.A., creat Nn 13%1W cea cu "rivire la scandalul Mater'ate, creat Nn 13%(W cea "rivind #ran'ate, Nn 136% \.a. ^n i"oteGa unui deGacord Nntre cele dou Camere, Nn cursul unei "roceduri le'islative se "rocedeaG la alctuirea unor comisii de conciliere. ^n ce "rive\te re%aii%e dintre 're+edinte +i Congres, acestea se desf\oar Nntr!un du8lu sensS "re\edintele adreseaG mesa>e Con'resului, care "ot oferi "uncte de re"er "entru im"ortante deG8ateri >uridice. El "oate eDercita \i ! cum s!a artat ! un dre't de veto Nn situaiile Nn care nu este de acord cu teDtul unei le'i ado"tate de Con'res, situaie Nn care le'ea "oate fi meninut numai cu o ma>oritate de dou treimi. $e\i la ori'ine dre'tu% de veto era foarte rar folosit de "re\edinii americani, el a Nnce"ut s fie utiliGat frecvent de "re\edinii Cleveland \i a"oi de CranVlin $elano 4oosevelt ! care l!a folosit de -(1 ori. ?"eciali\ii estimeaG c dre'tu% de veto a fost utiliGat, de la ado"tarea Constituiei americane, de 1.,,6 ori \i nu a fost Nnlturat decQt Nn 1&, caGuri. 0a rQndul su, Congresu% dis'une de i3'ortante 'osiDi%it)i de a aciona asu'ra instituiei 're*idenia%e. Teoretic, el "oate c+iar s!l destituie "e "re\edinte Nn situaiile Nn care se "une Nn discuie rs"underea "enal a \efului eDecutivului, a\a cum s!a artat mai sus. K alt modalitate "rin care Con'resul "oate aciona, 8locQnd iniiative ale "re\edintelui american, este res"in'erea unor credite "e care "re\edintele le solicit. 4efuGul unor credite Nl o8li', "ractic, "e "re\edinte s renune la o serie de iniiative im"ortante \i, de aceea, Nn mod firesc el tre8uie s cultive relaii 8une cu mem8rii Con'resului. Congresu% se Ducur) de o i3'ortant) 'o*iie Nn viaa 'o%itic) a3erican). $e menionat este \i fa"tul c Nns\i Constituia ?tatelor @nite enun atri8uiile Con'resului Nnainte de "rero'ativele ce in de "uterea "reGidenial. Articolul 1 al Constituiei ?.@.A. din 1% se"tem8rie 1%%%, "revede c+iar Nn "rima sa seciuneS ]Toate "uterile le'islative acordate aici vor fi investite Nn Con'resul ?tatelor @nite, care se va com"une dintr!un ?enat \i o Camer a 4e"reGentanilor]. $e\i o cunoscut 8utad american susine c orice nou con'resman N\i "etrece "rima s"tmQn mirQndu! se cum a a>uns acolo \i restul tim"ului mirQndu!se cum au a>uns acolo ceilali mem8ri ai Con'resului16, de fa"t "resti'iul \i autoritatea mem8rilor celor dou Camere este mare \i ei se 8ucur de o im"ortant influen "olitic \i "e "lan social. ?enatorul $aniel Me8ster, Nntr!o remarc fcut Nn 16(,, fcea a"recierea c ]nou ni s!a s"us s "rivim "e re"reGentanii "o"orului ca sentinele ale turnului de "aG al li8ertii]13.

0/0/1/5/ %uterea judec-toreasc^n sistemul constituional american, "uterea >udectoreasc se 8ucur de o Nnalt autoritate. ^n esen, >urisdiciile americane includ tri8unalele de district ) District courts of t2e U.S.*, tri8unalele de a"el )Circuits Courts of "''ea% of t2e U.S.* iar Nn vQrful "iramidei, Curtea Su're3), com"us din 3 ma'istrai, al crei "re\edinte este cunoscut su8 denumirea C2ief >ustice. ^n afara instanelor menionate, "e teritoriul ?.@.A. mai funcioneaG tri8unalele teritoriale districtuale )U.S. erritoria% District Courts*, tri8unalul ?.@.A. "entru Comerul #nternaional )U.S.Court of Internationa% rade*, tri8unalul cu "rivire la "lQn'erile federale ) U.S. Court of /edera% C%ai3s*, tri8unalul "entru im"oGite )U.S. aG Court* \i Curtea "entru a"elurile veteranilor )U.S. Court of Veterans "''ea%s*.
16 Res'ectfu%%H Muoted, "a'.1%. 13 IDide3, "a'.-(.

?85

Drept Constituional Comparat

Articolul ( seciunea 1 din Constituia ?.@.A. "revede c ]Puterea Qudiciar) a State%or Unite va fi Nnvestit) Nntr&un singur riDuna% Su're3 +i Nn a%te triDuna%e inferioare 'e care %e 'oate nu3i +i Nnfiina din ti3' Nn ti3' Congresu%. >udec)torii( atOt cei ai Curii su're3e( cOt +i cei ai triDuna%e%or inferioare( N+i vor Nnde'%ini funcia deinut) cu o conduit) cores'un*)toare +i vor 'ri3i 'e ti3'u% a3intit o co3'ensaie 'entru servicii%e %or( care nu va 'utea fi 3ic+orat) 'e ti3'u% r)3Onerii %or Nn 'ost]. Potrivit Constituiei, "uterea >udectoreasc este com"etent de a lua Nn discuie orice fel de caGuri, atQt cele ce se deG8at Nn 8aGa dre"tului, cQt \i a unor "rinci"ii de ec+itate, Nn virtutea Constituiei, a le'ilor sau a tratatelor Nnc+eiate de ?.@.A. Autoritatea >udiciar se va eDtinde \i asu"ra "roceselor care "rivesc "e am8asadori, "e slu>8a\ii "u8lici \i consuli, fiind com"etent s >udece caGuri le'ate de amiralitate \i >urisdicia maritim, "recum \i toate dis"utele Nn care vor fi im"licate ?.@.A. ca una dintre "ri. Ea va "utea >udeca \i dis"utele Nntre statele federaiei. ^n fiecare stat va fi acordat toat atenia \i res"ectul "entru +otrQrile >udectore\ti. ^n esen, com"etena >urisdiciei federale se refer la liti'iile care "un Nn cauG dre"tul federal, care o"une @niunea sau mai multe state Nntre ele sau "articularilor, ori im"lic ceteni a"arinQnd unor state diferite. K "rero'ativ im"ortant a Curii ?u"reme de ;ustiie a fost asumat de aceasta Nn 16&(, Nn cele8ra s"e #arDurH v. #adison, cQnd ;o+n =ars+all ! atunci C+ief ;ustice ! a reclamat "entru Curtea ?u"rem dre"tul de a reviGui actele Con'resului-&. $e atunci, Curtea 8eneficiaG de autoritatea de a declara neconstituionale atQt le'ile statelor, cQt \i cele ale federaiei, "e care le!ar considera contrare Constituiei. Acest control este desc+is \i "articularilor "e calea eGce'iei de neconstituiona%itate, NntrucQt ace\tia nu au dre"tul de a Nntre"rinde Nn mod direct o aciune >udiciar Nm"otriva @niunii. K "ersoan, "arte Nntr!un "roces Nn cursul cruia un teDt de le'e este invocat, "oate s se discul"e ar'umentQnd neconstituionalitatea teDtului, ceea ce are dre"t consecin solicitarea "unctului de vedere al Curii ?u"reme. Tendina recent este Nns aceea de a "ermite "articularilor, Nn mod eDce"ional, de a antici"a un "roces care li s!ar "utea intenta \i de a se adresa >udectorilor, solicitQndu!le s se "ronune Nn le'tur cu constituionalitatea unei le'i definitive dar care nu a fost Nnc "us Nn a"licare. Tre8uie menionat \i fa"tul c, "ornind de la anumite teDte ale Constituiei ?.@.A., Curtea ?u"rem a adus interesante inter"retri \i deGvoltri. Astfel, "ornind de la cele8ra re'ul a lui due 'rocess of %aW, inclus Nn cel de al U# !lea Amendament din 16-6, "otrivit cruia ]nici un stat nu ar "utea s li"seasc o "ersoan de viaa sa, de li8ertatea sau de 8unurile sale, fr o "rocedur le'al], Curtea \i!a manifestat dorina de a controla le'islaia referitoare la li8erti. $ar, a\a cum s!a su8liniat, Curtea ?u"rem de ;ustiie este Nn esen "olitic, ea fiind numit de "re\edinte, cu aviGul Con'resului. 4olul su ! de\i deose8it de "uternic ! a fost diferit Nn anumite "erioade istorice. $u" rG8oiul de secesiune ea a s"ri>init statele sudiste, inter"retQnd restrictiv Amendamentele U# \i U \i restrQn'Qnd astfel dre"tul de vot al "o"ulaiei de culoare. $u" 131,, dim"otriv, ea s!a manifestat ca un factor de "ro'res, Nm"otriva le'islaiei se're'aioniste. ;uris"rudena Curii ?u"reme de"\e\te cadrul unor +otrQri >udectore\ti, deciGiile Curii do8Qndind un res"ect tot mai mare \i devenind adevrate norme de com"ortament. Este suficient s amintim cQteva dintre aceste deciGii 8ine cunoscute. K deciGie a Curii ?u"reme din 1613, #cCu%%oc2 v.#arH%and, a sta8ilit "rinci"iul c :uvernul ?tatelor @nite este un 'uvern al "o"orului \i "uterile sale eman de la "o"or. $e\i aceste "uteri sunt limitate, acolo unde autoritatea i!a fost conferit, aceasta este de"lin \i com"let. Pentru a!\i atin'e sco"urile sale le'itime, el va "utea folosi orice mi>loace "e care le va considera ca fiind "otrivite. ^ntr!o alt deciGie, din 16--, EG Parte #i%%iga3, Curtea a sta8ilit Nn mod unanim c instanele militare nu au dre"tul s >udece "e civili,
2e Vor%d "%3anac and 4ooY if /acts( ?55; , Morld Almanac .ooVs, An im"rint of CunV and Ma'nalls Cor"oration, editorS 4o8ert Cami'+etti, =a+Xa+, AeX ;erse5, 1331, "a'.12(. ?<:
-& Living Docu3ents of "3erican RistorH( '.5@&58d

Vol. 1

reafirmQnd c dre"tul Nnnscut al fiecrui cetean american cQnd este Nnvinuit de crim este acela de a fi >udecat \i "ede"sit Nn conformitate cu dre"tul comun. ^n s"ea din 166, EG Parte KarDroug2( >ustice #i%%er, a susinut ideea dre"tului Con'resului de a "ede"si ca o crim Nm"otriva dre"tului federal o interferen a "articularilor "rivind dre"tul unui cetean american de a vota Nn ale'erile federale. #ntervenind Nntr!o "ro8lem de ordin social, Nn 13&6, Nn afacerea #u%%er v. Oregon, Curtea ?u"rem a ar'umentat dre"tul statelor de a sta8ili anumite limite "entru orele de munc a femeilor. ^n 1321, Nn afacerea Pierce v. SocietH of Sisters, Curtea ?u"rem s!a "ronunat Nm"otriva +otrQrilor statului Kre'on de a o8li'a toi co"iii s urmeGe \colile de stat, estimQnd c statul nu "oate s se amestece Nn "ro8lemele ce in de li8ertatea reli'ioas. ^n afacerea Vest Coast Rote% Co v. Parris2 )13(%*, C2ief >ustice Rug2es, a emis o o"inie care a fcut e"oc la tim"ul res"ectiv, considerQnd le'ale le'ile "rin care se sta8ileau salarii minime. ^n deciGia U.S. v. DarDH Lu3Der Co., din 13,1, Curtea ?u"rem s!a "ronunat "entru interGicerea oricrui fel de munc a co"iilor Nn industrie. K situaie mai deose8it s!a ivit Nn afacerea Est Virginia v. 4arnette. ?tatul ir'inia de est ceruse ca dra"elul s fie salutat de ctre toi co"iii care frecventau \colile "u8lice, co"ii care refuGau s salute dra"elul "utQnd fi eliminai din \coli. Curtea a a"reciat Nns c a "retinde ca dra"elul s fie salutat de ctre co"iii unor "rini care aveau reGerve fa de un asemenea act ! Nn caGul res"ectiv martorii lui Ee+ova ! ar fi re"reGentat o Nnclcare a li8ertii de reli'ie, 'arantat de "rimul Amendament. ^n afacerea 4roWn v. 4oard of Education of o'eYa din 131,, Curtea ?u"rem s!a "ronunat Nm"otriva se're'aiei Nn \colile "u8lice. ^n 13-3, Nn afacerea 4enton v. #arH%and, Curtea ?u"rem a eD"rimat o"inia c cel de al !lea Amendament la Constituia american, care sta8ilea c o "ersoan nu "oate s fie >udecat de dou ori "entru aceea\i fa"t, se a"lic Nn e'al msur statelor, cQt \i :uvernului federal. ^n 13%,, Nn s"ea U.S. v. NiGon, Curtea a estimat c nici se"araia "uterilor, nici nevoia de a a"ra secretul comunicaiilor "reGideniale nu "ot >ustifica un "rivile'iu a8solut de imunitate fa de cererile >ustiiei de a o8ine "ro8e care s fie folosite Nntr!un "roces "enal. Este evident c acelea\i trsturi de "ro8itate, moralitate, Nnalt com"eten, caracteriGeaG nu numai Curtea ?u"rem de ;ustiie, dar \i celelalte instane >udectore\ti americane. $e\i rolul crescQnd al >ustiiei Nn viaa "olitic american a fost criticat de unii oameni "olitici care vedeau Nn "uterile crescQnde ale acesteia o imiDtiune nedorit Nn tre8urile autoritilor "olitice, "resti'iul >ustiiei continu s fie foarte mare, el fiind, Nn viaa "olitic american, considera8il \i reflectQnd 'ri>a de a asi'ura concordana tuturor aciunilor Nntre"rinse de or'anele de 'uvernmQnt cu "rinci"iile statului de dre"t. Au tre8uie uitat c Nn sistemul "olitic american Curtea ?u"rem de ;ustiie Nnde"line\te ! a\a cum am vGut ! \i 'rerogative%e unei autentice Curi Constituiona%e, ceea ce Nntre\te, evident, rolul >ustiiei de 'arant al le'alitii \i al res"ectrii dre"turilor cetene\ti.

. ... 4romovarea drepturilor omului pe plan intern 0i pe plan interna+ional


Pro8lematica dre"turilor omului ocu" un loc dintre cele mai im"ortante Nn filoGofia "olitic \i Nn "ractica american. A\a cum s!a "reciGat, "rimele 1& Amendamente ale Constituiei ?.@.A. re"reGint un adevrat Cod a% dre'turi%or o3u%ui. Ado"tate Nn 1%31, aceste Amendamente 'aranteaG cetenilor americani eDercitarea li8er \i neNn'rdit a dre"turilor \i li8ertilor fundamentale. $e\i, "rin modul Nn care sunt definite dre"turile omului Nn "rimele 1& Amendamente, ele "reGint anumite diferenieri sau "articulariti fa de cele care aveau s fie Nnscrise Nn 13,6 Nn ]$eclaraia @niversal a $re"turilor Kmului], im"ortana lor este incontesta8il "entru edificarea

?<?

Drept Constituional Comparat

Nntre'ului sistem >uridic american, ca \i "entru "romovarea unei conce"ii coerente, 8ine ar'umentat, Nn ce "rive\te dre"turile omului. #at Nn ce const esena 'ri3e%or ?: "3enda3enteS ! "3enda3entu% I "revede li8ertatea cuvQntului, a reli'iei, a "resei, dre"tul "o"orului la Nntrunire "a\nic ori de a adresa 'uvernului cereri "rivind re"ararea nedre"tilor. ! "3enda3entu% II Nnscrie "rinci"iul c nu este "ermis Nnclcarea dre"tului "o"orului de a deine \i "urta arme, NntrucQt ]K miliie 8ine or'aniGat este necesar "entru securitatea unui stat li8er]. ! "3enda3entu% III dis"une c ]Pe tim" de "ace, nici un soldat nu va fi Nncartiruit Nn vreo cas fr acordul "ro"rietarului ei, \i c+iar "e tim" de rG8oi acest lucru va fi "ermis numai Nn conformitate cu "revederile le'ii]. ! "3enda3entu% IV 'aranteaG ]$re"tul oamenilor la si'uran asu"ra "ersoanei lor, a casei, a documentelor \i a o8iectelor lor "ersonale, Nn faa "ericolului unei "erc+eGiii sau confiscri neNntemeiate]. ^n conformitate cu "revederile acestui Amendament, dre"tul Nn cauG ]nu va fi Nnclcat \i nu se va emite nici un mandat decQt atunci cQnd eDist temeiuri "ro8a8ile care s >ustifice emiterea unui atare mandat \i numai dac acesta este Nntrit "rintr!un >urmQnt sau o confirmare \i este Nnsoit de o descriere eDact a locului ce urmeaG a fi "erc+eGiionat \i a "ersoanelor sau o8iectelor ce vor fi ridicate]. ! "3enda3entu% V dis"une c ]Nici o 'ersoan) nu va fi reinut) ca s) dea socotea%) 'entru o cri3) ca'ita%) sau de a%t) natur) infa3ant) Nn aDsena unui denun sau acu*)ri venite din 'artea unui #are >uriu=. ?unt eDce"tate de la aceast re'ul ]caGurile care a"ar Nn cadrul forelor terestre sau navale ori Nn cadrul fostelor armate, cQnd "ersoanele res"ective se afl Nn serviciul "ro"riu!Gis "e tim" de rG8oi sau situaii de "ericol "u8lic]. ?e mai "revede, totodat, c ]o "ersoan nu va "utea fi su"us de dou ori la "ericlitarea vieii sau a "ierderii unei "ri a cor"ului, "entru comiterea aceleia\i infraciuni, nici nu va "utea s fie forat s de"un mrturie Nm"otriva ei Nns\i Nntr!un "roces "enal, nici nu va "utea fi "rivat de via, li8ertate sau "ro"rietate, Nn a8sena "rocedurilor cores"unGtoare "revGute de le'eW totodat, nu va fi "osi8il confiscarea "ro"rietii "rivate "entru uGul "u8lic Nn a8sena unei com"ensaii cores"unGtoare]. ! "3enda3entu% VI dis"une c ]^n toate caGurile de urmrire "enal, acuGatul va avea dre"tul s fie >udecat "u8lic \i neNntQrGiat, de ctre un >uriu im"arial al ?tatului sau al districtului Nn care va fi fost comis infraciunea, district ce va fi fost sta8ilit Nn "reala8il "rin le'e. $e asemenea, acuGatul va avea dre"tul de a fi informat cu "rivire la natura \i cauGa reclamaiei aduse Nm"otriva saW dre"tul de a se 8ucura de "rocedura o8li'atorie de a o8ine martori Nn favoarea sa \i dre"tul de a 8eneficia de asistena unui avocat al a"rrii sale]. ! "3enda3entu% VII "revede c ]^n toate "rocesele civile de natur cutumiar )co33on %aW///*, unde suma aflat Nn dis"ut de"\e\te douGeci de dolari, se va "stra dre"tul la >udecarea de ctre un >uriu \i nici una dintre fa"tele >udecate de ctre un >uriu nu va mai fi altfel re!>udecat Nn vreun alt tri8unal al ?tatelor @nite decQt conform re'ulilor de dre"t cutumiar]. ! "3enda3entu% VIII "revede c ]Au se va cere de"unerea unei cauiuni eDcesiv de mari, nici nu se vor im"une amenGi eDcesive, nici nu se vor a"lica "ede"se neo8i\nuite \i crude]. ! "3enda3entu% I- dis"une c ]Enumerarea Nn cadrul Constituiei a anumitor dre"turi nu va "utea fi conce"ut Nn sensul ne'rii sau Nn'rdirii altor dre"turi deinute de oameni]. ! ^n sfQr\it, "3enda3entu% - dis"une c ]Acele "uteri care nu sunt nici dele'ate de Constituia ?tatelor @nite, nici interGise de ea "entru state sunt reGervate "entru aceste state sau "entru "o"or]. Primele 1& Amendamente ale Constituiei ?.@.A., adesea invocate Nn faa >ustiiei sau unor forumuri "olitice, au re"reGentat \i re"reGint o mrturie a fundamentrii conce"iilor \i aciunilor "olitice "e 8aGa valorilor morale \i ale "rinci"iilor "rivind dre"turile omului.
?<@

Vol. 1

Curtea ?u"rem a ?.@.A. a fcut ! a\a cum s!a artat mai sus ! a"licaiuni Nn le'tur cu inter"retarea \i a"licarea corect a ideilor cu"rinse Nn cele 1& Amendamente. Astfel, Nn 13(1, Nn s"ea GrosQean v."3erican Press Co3'anH, Curtea ?u"rem a considerat c o +otrQre a statului 0ouisiana cu "rivire la instituirea unei taDe asu"ra Giarelor care a"reau Nntr!un tira> mai mare de 2&.&&& de eDem"lare Nnclca li8ertatea "resei astfel cum fusese "revGut Nn "rimul Amendament al Constituiei, sco"ul acestui Amendament fiind de a a"ra o "res neNn'rdit, ca o surs vital de informaie. ^n 13-(, Nn afacerea Gideon v.Vainrig2t, Curtea ?u"rem a estimat c eDist un "rinci"iu c unui cetean care este trimis Nn faa >udecii unui tri8unal al unui stat tre8uie s i se asi'ure a"rarea dre"turilor sale, Nn acelea\i condiii de care el 8eneficiaG Nn faa unui tri8unal federal Nn virtutea "rimelor 1& Amendamente ale Constituiei. ^n 13-3, Nn afacerea C2i3e% v. Ca%ifornia, Curtea ?u"rem a sta8ilit c cel de al # !lea Amendament cere un mandat "entru orice investi'are, Nn caGul unei arestri care de"\e\te "rinderea imediat a sus"ectului. ^n 13%6, Nn s"ea Regents o7 &niverit> o7 Cali7ornia v.?a@@e, Curtea ?u"rem a a"reciat ca fiind neconstituional \i Nn contradicie cu Titlul U# al 0e'ii "rivind dre"turile civile din 13-, o "revedere a conducerii universitare care sta8ilea o8li'ativitatea unor "ro8e su"limentare "entru candidaii de culoare la locurile dintr!o \coal su"erioar sanitar reGervate mem8rilor 'ru"urilor rasiale minoritare, condiii care nu erau cerute, Nn sc+im8, "entru dandidaii de ras al8. Pot fi citate, de asemenea, numeroase alte deciGii ale instanelor >udiciare americane, care s!au "ronunat "entru res"ectarea celor 1& Amendamente, ce se constituite, Nn 'Qndirea \i "ractica american, ca un adevrat Cod al dre"turilor omului. Au eDistat, este dre"t, \i +otrQri ale Curii ?u"reme Nn domeniul dre"turilor omului care au dat na\tere la controverse. Astfel, se "oate cita +otrQrea "ronunat Nn 136- Nn s"ea 4oWers v.RardWicY Nn care Curtea a refuGat s eDtind dre"tul la res"ectul vieii "rivate asu"ra +omoseDualitii active, Nntemeindu!se "e o le'e mai vec+e a statului :eor'ia, care considera +omoseDualitatea activ ca fiind o infraciune. ^n 133&, Nn s"ea Cru*an v. #issouri, Curtea a recunoscut dre"tul unei "ersoane de a refuGa tratamentul "entru meninerea vieii, de\i a a"reciat c Nn caGurile Nn care "ersoana se afl Nn com este necesar s se sta8ileasc ]clar \i cu "ro8e convin'toare] c "acientul nu dore\te s su"ravieuiasc. #m"ortante deciGii ale Curii ?u"reme, Nn ultimii ani, au avut Nn vedere "ro8leme le'ate de statutul unor "ersoane deinute du" atentatele teroriste din 11 se"tem8rie 2&&1. Tre8uie menionat c, "ronunQndu!se cu +otrQre Nm"otriva terorismului, "entru condamnarea acestuia, >uri\tii americani au Nneles s ia atitudine Nm"otriva situaiilor Nn care anumite "ersoane 8nuite de a fi comis acte de terorism au fost reinute ile'al, cu neres"ectarea dre"turilor "rocesuale. K"inia "u8lic a fost sensi8iliGat \i de fa"tul c mai muli deinui de ori'ine ara8 de la Nnc+isoarea :uantanamo s!au sinucis, s"QnGurQndu!se cu +ainele \i len>eria de "at. ^n caGul Rasu% vs. 4us2 A@::<B, administraia american, invocQnd un "recedent din tim"ul celui de al doilea rG8oi mondial , a susinut c nici o instan federal nu ar "utea avea >urisdicie asu"ra 8aGei de la :uantanamo, NntrucQt aceasta s!ar afla Nn afara teritoriului american. =a'istraii Curii ?u"reme, cu un vot de \ase la trei, au decis Nns c >udectorii federali "ot analiGa "etiiile deinuilor Nncarcerai la 8aGa american din Cu8a, NntrucQt este vor8a des"re un teritoriu asu"ra cruia ?@A N\i eDercit >urisdicia \i controlul eDclusiv. ^n caGul Ra3di )2&&,* era vor8a de un cetean american )Easser Esam Iamdi*, de ori'ine saudit, care a fost ca"turat Nn Af'anistan Nn anul 2&&1, aducQndu!i!se Nnvinuirea de a fi lu"tat Nm"reun cu tali8anii Nm"otriva forelor ?@A. El a fost denumit de administraia ?@A ca fiind hcom8atant inamic ile'alc \i deinut tim" de a"roa"e trei ani fr s i se comunice Nnvinuirea, mai NntQi la :uantanamo \i a"oi Nn ni\te locuri de detenie din ir'ina \i Carolina de ?ud, cQnd s!a luat cuno\tin de fa"tul c el era un cetean american. A"rtorii si au a"reciat c i s!au Nnclcat

?<8

Drept Constituional Comparat

dre"turile civile \i i!a fost contestat dre"tul la o >udecat drea"t, inclusiv fiind arestat fr a i se s"une Nnvinuirea \i fr a i se "ermite s ai8 un re"reGentant. ^n iunie 2&&,, Nn afacerea Ra3di vs. Ru3sfe%d, Curtea ?u"rem a res"ins Nncercarea de a!l deine "e Iamdi "e tim" nedefinit, fr a i se intenta un "roces, motivQnd c horice cetean reinut ca inamic com8atant are dre"tul s fie informat cu "rivire la motivele acestei clasificri \i la o \ans corect de a contraGice acuGaiile 'uvernamentale Nn faa unui for de deciGie inde"endentc. 0a 2( se"tem8rie 2&&,, $e"artamentul ;ustiiei al ?.@.A. a fost de acord s!l remit "e Iamdi Ara8iei ?audite )de unde erau ori'inari "rinii si* cu condiia ca el s renune la cetenia american. Este de menionat c acest lucru a fost mediatiGat \i am"lu deG8tut Nn cercurile >uridice americane. ?!a reamintit c Nn tim"ul rG8oiului civil american Curtea ?u"rem a interGis deinerea militar a unor americani necom8atani fr dre"tul acestora de a face a"el sau s invoce +a8eas cor"us. ^n 13%1 o le'e a condamnat deinerea americanilor de ori'ine >a"oneG Nn tim"ul celui de al doilea rG8oi mondial \i a interGis arestarea unor ceteni americani, cu eDce"ia unui act "rovenind din "artea Con'resului. @n alt caG interesant care a a>uns s fie deG8tut la Curtea ?u"rem este caGul lui >os= Padi%%a, cetean american din Porto 4ico, care s!a convertit la #slam, "rimind numele de A8dulla+ al! =u+a>ir. Considerat a fi un terorist islamic, el a fost arestat la C+ica'o la 6 mai 2&&2 \i deinut Nntr!o Nnc+isoare militar. #niial 8nuit de a "re'ti o 8om8 hradiolo'icc, el a fost >udecat Nn cele din urm de un tri8unal din Clorida, "entru a"artenen la o celul terorist aflat Nn strintate. CauGa lui ;os Padilla a fost su"us mai multor instane americane de diferite 'rade. Este de reinut, de "ild, c la 16 decem8rie 2&&(, cea de a doua secie a Curii de a"el a reamintit "rinci"iul c, fr o a"ro8are eD"res din "artea Con'resului, "re\edintele nu "oate s!l dein "e un cetean american ca fiind hun com8atant ile'al inamicc \i, Nn consecin, a ordonat ca s fie transferat din Nnc+isoarea militar Nn care era deinut. 0a 26 iunie 2&&,, Curtea ?u"rem eDaminQnd caGul Ra3sfe%d v. Padi%%a, a anulat deciGia, admiQnd ar'umentele administraiei "entru motive de form. $osarul a fost trimis din nou tri8unalului districtual din Carolina de ?ud. 0a 3 se"tem8rie 2&&1, un com"let de trei >udectori a a"reciat c "re\edintele .us+ avea autoritatea de a!l deine "e Padilla fr o autoriGaie eD"res a Con'resului, estimQnd c o asemenea autoriGaie reGulta im"licit din reGoluia Con'resului ado"tat du" 11 se"tem8rie 2&&1, "rin care au fost autoriGate o serie de aciuni militare. 0a ( ianuarie 2&&-, Curtea ?u"rem i!a "ermis administraiei ?@A de a!l transfera "e Padilla din custodia militar Nn custodia civil. Este de remarcat c de\i Curtea ?u"rem nu s!a "ronunat "e fond Nn acest caG \i a trimis dosarul Curii Cederale $istrictuale din Carolina de ?ud, unul dintre >udectori a reamintit c Nn 1312 Curtea ?u"rem a revocat o deciGie a "re\edintelui Iar5 Truman, motivQnd c h"re\edintele nu este comandantul su"rem al rii, ci numai al forelor armatec. ^n sfQr\it, un caG foarte recent este acela al lui ?alim A+med Iamdam )2&&-*, fost \ofer al lui Kssama 8en 0aden, acuGat de cons"iraie Nn anul 2&&( de ctre un tri8unal militar eDce"ional. ^n acest caG, Ra3da3 vs. Ru3sfe%d, Curtea ?u"rem a ?@A a conc+is, la 23 iunie 2&&-, c "re\edintele :eor'e M..us+ \i!a de"\it atri8uiile, instituind un tri8unal militar la :uantanamo, "entru a!i >udeca "e hcom8atanii inamicic Nn cadrul rG8oiului Nm"otriva terorismului. EvitQnd s se "ronune Nn mod direct asu"ra calitii de "riGonier de rG8oi a lui Iamdam, Curtea a constatat totu\i c nu se "oate reine Nn sarcina sa infraciunea de hcons"iraiec, "otrivit le'islaiei americane, Nnvinuitul avQnd dre"tul s fie audiat "otrivit acelora\i "roceduri vala8ile Nn caGul >udecrii militarilor, res"ectiv "otrivit Curii =ariale Americane, iar nu de un tri8unal had +occ, su8ordonat >uridic eDecutivului. Presa american a salutat aceast deciGie, fcQnd o le'tur cu o alt "ro8lem O a interce"trilor telefonice ile'ale autoriGate de "re\edintele .us+, dar criticate de Con'resul american.
?<<

Vol. 1

;udectorul ?te"+en .re5er a emis Nn aceast "rivin "rerea "otrivit creia hCon'resul nu a semnat eDecutivului un cec Nn al8c, fiind necesar resta8ilirea de ctre Con'res a cadrului >uridic care s "ermit >udecarea "resu"u\ilor terori\ti deinui la :uantanamo )al cror numr de"\e\te cifra de ,&&*. ComentQnd aceast deciGie, "u8licistul american :eor'e P.Cletc+er considera c hdeciGia va avea un im"act de durat asu"ra structurii constituionale americanec, deoarece Curtea ?u"rem a s"us hnuc de"\irii "rero'ativelor de "utere de ctre eDecutiv . PronunQndu!se cu consecven "entru a"rarea \i res"ectul dre"turilor omului "e teritoriul ?tatelor @nite, 'Qndirea "olitic american a Nntre"rins eforturi "entru 'eneraliGarea \i "romovarea res"ectului acestor dre"turi Nn alte ri ale lumii. $e altfel, o serie de idei eseniale cu "rivire la democraie \i dre"turile omului "romovate de 'Qndirea "olitic american conin >udeci 'eneral vala8ile, a"lica8ile tuturor rilor \i nu numai "o"orului american. Preocu'area 'entru res'ectu% dre'turi%or o3u%ui s&a reg)sit Nn nu3eroase docu3ente( 3esaQe +i gOnduri r)3ase de %a 're+edini a3ericani. ^n cunoscutele 1, "uncte ale "re\edintelui Milson se "reconiGeaG, "rintre altele, constituirea unei asociaii 'enerale de naiuni, Nn sco"ul de a oferi ]'aranii reci"roce de inde"enden "olitic \i inte'ritate teritorial, deo"otriv statelor mari \i statelor mici]-1. ^n conce"ia "re\edintelui Milson, toate "o"oarele au dre"tul de a tri ]Nn condiii e'ale de li8ertate \i si'uran, fr eDistena unor asemenea "rinci"ii nefiind "osi8il edificarea unei structuri de >ustiie internaional]. $u" "rerea sa, "o"orul american tre8uie s lu"te "entru traducerea Nn via a acestor idealuri, fiind 'ata s!\i "un ]"ro"ria sa "utere, sco"ul su cel mai Nnalt, inte'ritatea \i devoiunea Nn slu>8a acestui sco"]. Pro8lemele res"ectului dre"turilor omului au fost deGvoltate de "re\edintele ?tatelor @nite CranVlin $elano 4oosevelt, care s!a "ronunat cu +otrQre Nm"otriva Nnclcrii dre"turilor omului de ctre "uterile totalitare. A\a cum arta "re\edintele american Nn cuvQntarea istoric rostit Nn faa Con'resului la - ianuarie 13,1, ]noi dori3 cu ardoare o %u3e Nnte3eiat) 'e 'atru %iDert)i esenia%e. Pri3a este %iDertatea cuvOntu%ui +i eG'resiei & oriunde Nn %u3e. " doua este %iDertatea fiec)rei 'ersoane de a se ruga %ui Du3ne*eu Nn fe%u% s)u & oriunde Nn %u3e. " treia este e%iDerarea de s)r)cie & oriunde Nn %u3e. " 'atra este e%iDerarea de fric) & oriunde Nn %u3e]-2. #deea res"ectului dre"turilor omului s!a re'sit Nn ]Carta Atlanticului], semnat de "re\edintele 4oosevelt \i "rimul ministru C+urc+ill, la 1, au'ust 13,1. ^n acest document este reafirmat dre"tul "o"oarelor de a!\i ale'e li8er forma de 'uvernmQnt su8 care doresc s triasc \i de a vedea restaurate dre"turile suverane \i autoconducerea de care au fost "rivate. Cei doi oameni "olitici N\i reafirmau credina Nn cola8orarea economic dintre naiuni \i Nn edificarea unei lumi a "cii du" NnfrQn'erea tiraniei naGiste. #deile democraiei \i ale dre"turilor omului au fost am"lu deGvoltate \i Nn o"era "re\edintelui Iarr5 Truman. CormulQnd ceea ce avea s fie denumit mai tQrGiu ]doctrina ru3an], "re\edintele american declara c ]eu cred c) treDuie s) fie 'o%itica State%or Unite de a s'riQini 'o'oare%e %iDere care re*ist) Nncerc)ri%or de a fi suDQugate de 3inorit)i ar3ate sau de 'resiuni din afar)]. ^n conce"ia sa, ]'r)Du+irea instituii%or %iDere +i 'ierderea inde'endenei ar fi de*astruoase nu nu3ai 'entru acestea( dar +i 'entru %u3e]-(. #deea res"ectului dre"turilor omului ! atQt su8 forma li8ertii "olitice Nn Nntrea'a lume, dar mai ales su8 forma unor "ro'rame sociale care s "ermit 8unstarea tuturor americanilor ! a fost foarte 8ine formulat de "re\edintele 05ndon ;o+nson, care la ale'erile din noiem8rie 13-, a o8inut cel mai mare "rocenta> de voturi realiGat vreodat de un candidat la "re\edinie, cQ\ti'Qnd cu diferena de "este 11 milioane voturi fa de adversarul su, .arr5 :oldXater. ED"rimQndu!\i "ro'ramul,
-1 IDide3, "a'.-1. -2 ;ose"+ 4.Coulin,

2e #orroW 4ooY of Muotations in "3erican RistorH, AeX EorV, "a'.21&/

-( Living Docu3ents of "3erican RistorH, "a'.%&.

?<9

Drept Constituional Comparat

"re\edintele american avea s declareS ]Eu nu vreau s) fiu 're+edinte%e care a fondat i3'erii( a c)utat 3)reia sau +i&a eGtins do3inaia. Eu vreau s) fiu 're+edinte%e care i&a Nnv)at 'e co'ii des're 3inuni%e %u3ii. Eu vreau s) fiu 're+edinte%e care a contriDuit %a 2r)nirea ce%or Nnfo3etai +i %a 'reg)tirea %or 'entru a fi '%)titori de i3'o*ite +i nu 3Onc)tori de i3'o*ite. Vreau s) fiu 're+edinte%e care i&a aQutat 'e s)raci s)&+i g)seasc) dru3u% Nn via) +i care a a')rat dre'tu% fiec)rui cet)ean de a vota %a toate a%egeri%e. Vreau s) fiu 're+edinte%e care a contriDuit %a Nncetarea urii dintre se3enii s)i +i care a Nnde3nat %a iuDirea dintre oa3enii de toate rase%e( re%igii%e +i orient)ri%e 'o%itice. Vreau s) fiu 're+edinte%e care a contriDuit %a Nncetarea r)*Doaie%or dintre fraii de 'e acest ')3Ont]-,. ^n condiiile Nn care rG8oiul rece diviGa Euro"a, 'Qndirea "olitic american s!a "ronunat cu +otrQre Nm"otriva totalitarismului, "entru recunoa\terea dre"tului tuturor "o"oarelor la li8ertate, "entru "romovarea nea8tut Nn Nntrea'a lume a "rinci"iilor 'eneroase ale dre"turilor omului. Evideniind rolul ?tatelor @nite Nntr!o lume c+emat s res"ecte dre"turile omului, 4ic+ard AiDon avea s declare, la , iunie 13-3S ]Pentru a3ericani nu 'oate aduce un 'rogres 'entru a3ericani acas) o retragere de %a 'roD%e3e%e %u3ii. Cred c) "3erica are un interes naiona% vita% Nn staDi%itatea %u3ii +i nici o a%t) naiune nu ar 'utea s) s'riQine acest interes Nn %ocu% nostru]-1. Pe "arcursul anilor, di"lomaia american a de"us eforturi susinute Nn cadrul K.A.@., al Conferinelor "entru ?ecuritate \i Coo"erare Nn Euro"a, "ronunQndu!se "entru res"ectul dre"turilor omului, "entru ado"tarea unor documente internaionale an'a>ante, acce"tate de toate statele, care s duc la transformarea 'eneroaselor idei ale dre"turilor omului Nntr!o realitate concret a Gilelor noastre.

. .9. Aedera+ia american1 0i drepturile statelor


A\a cum s!a artat, ?tatele @nite ale Americii sunt un stat federal, istoria federalismului american fiind le'at de lu"ta "entru inde"enden a fostelor colonii care au alctuit nucleul actualelor ?.@.A. ^ntr!o "rim eta", cele 1( foste colonii 8ritanice au constituit o confederaie la 11 noiem8rie 1%%%. Ciecare colonie a devenit o re"u8lic inde"endent \i suveran, avQnd "ro"ria sa constituie. ?in'ura instituie comun confederaiei era Con'resul ?tatelor @nite, Nn care fiecare stat dis"unea de un vot. Con'resul se reunea o sin'ur dat "e an "entru a eDercita cQteva com"etene "e care statele confederate deciseser s le eDercite Nn comunS di"lomaia, tratatele internaionale, armata, rG8oiul, moneda \i le'turile "o\tale. ^n aceast "erioad confederaia nu avea un or'an eDecutiv. $u" Nnc+eierea rG8oiului de inde"enden Nm"otriva =arii .ritanii, Nntre state ! unite "entru moment Nn lu"ta comun ! au rea"rut o serie de diferene \i ine'aliti. ^n acela\i tim" au devenit viGi8ile \i avanta>ele constituirii unui stat federal, formul care a fost reinut de Convenia din 1%6% ce a fost convocat Nn "rinci"iu "entru a reviGui Nnele'erea confederal din 1%%%. Partici"anii la Convenie, de"\indu!\i mandatul, au ela8orat ! a\a cum s!a vGut ! un teDt Nn care au fost fundamentate structurile \i "rinci"iile noii or'aniGri statale. K cam"anie susinut Nn s"ecial "rin >urnalul ]/edera%istu%], animat de Iamilton, =adison \i ;a5, a "ermis intrarea Nn vi'oare a noii constituii, la 1 ianuarie 1%63. ^n 1%31 a fost ado"tat cel de al U!lea Amendament, care are o Nnsemntate +otrQtoare "entru fundamentarea relaiilor dintre federaia american \i com"onentele sale. Amendamenul U, deose8it de im"ortant, ado"tat Nn 1%31, are urmtorul cu"rinsS ]"ce%e 'uteri care nu sunt nici de%egate de Constituia State%or Unite( nici inter*ise de ea 'entru state sunt re*ervate 'entru aceste state sau 'entru 'o'or].
-, Scurt) istorie a State%or Unite a%e "3ericii , "a'.1-1!1-2. -1 Living Docu3ents of "3erican RistorH, "a'.31.

?<;

Vol. 1

^n "ofida acce"trii "rinci"iilor de or'aniGare federal, contradiciile dintre state au continuat s se manifeste Nn msura Nn care Nn viaa social american s!a "us "ro8lema a8olirii sclava>ului. ^n 16-1, 11 state )numrul statelor crescuse considera8il Nn acea "erioad* \i!au declarat secesiunea fa de autoritile de la Mas+in'ton \i au constituit o nou confederaie, cu ca"itala la 4ic+mond ) ir'inia*,ale'Qndu!l ca "re\edinte "e ;efferson $avis. $u" "atru ani de rG8oi civil, re8eliunea sudist a fost NnfrQnt, dar aceasta a avut im"ortante consecine asu"ra federalismului american, care a devenit un federalism Nnc+is, statele federate "ierGQndu!\i definitiv com"etenele eDterioare ale suveranitii lor. Pe de alt "arte, s!a Nnre'istrat \i o cre\tere inerent a autoritii 'uvernului federal fa de state. ^n "reGent, statele ce com"un ?.@.A. sunt Nn numr de 1&. Puterile statului federal sunt destul de Nntinse, deoarece el tre8uie s intervin "entru a elimina eventualele dis"ariti \i "entru a asi'ura Nnf"tuirea unor o8iective economice \i sociale. Politica lui NeW Dea% "romovat de 4oosevelt a fost o eD"resie a cre\terii autoritii "uterii centrale. $e altfel, fenomenele de criG cu care era confruntat "e atunci ?.@.A. necesitau msuri ener'ice, Nntre"rinse la scara Nntre'ii federaii. ^n acela\i tim", Nnf"tuirea unor o8iective "recum lu"ta Nm"otriva srciei a dus la asocierea unor colectiviti locale \i a rsturnat sc+emele ori'inare, care lsau un loc im"ortant autonomiei financiare a statelor federale. Cu toate acestea, centraliGarea s!a Nntrit, ea a 'arantat \i 'aranteaG dre"turile statelor care nu "ot fi Nn nici un caG reduse la nivelul unor autoriti locale. ^n ceea ce "rive\te re%aii%e Nntre statu% federa% +i state%e federate, cQteva "rinci"ii tre8uie enunateS reviGuirea Constituiei federale nu "oate fi fcut decQt cu "artici"area statelor federate. Con'resul "oate efectua o reviGuire cu ma>oritatea de dou treimi, dar la cererea "arlamentelor a dou treimi din statele federate se "oate reuni o Convenie consacrat modificrii Constituiei. Amendamentele ado"tate tre8uie s fie a"ro8ate Nntr!un termen fiDat de Con'res de ctre trei "trimi din statele federate Nnainte de intrarea lor Nn vi'oare. Pe de alt "arte, tre8uie menionat c Nn virtutea suveranit)ii interne de care dis'un( state%e federate au dre'tu% s)&+i ado'te fiecare 'ro'ria sa constituie. Parlamentele statelor sunt 8icamerale, cu eDce"ia statului Ae8rasVa )Nnce"Qnd din 13(%*. ^n cadrul statelor, "uterea eDecutiv revine unui 'uvernator, ales de cele mai multe ori "e "atru ani, "rin sufra'iu universal \i direct, ceea ce Ni d o autoritate considera8il. ^n ce "rive\te re'artiia co3'etene%or %egis%ative, aceasta ! du" cum s!a artat ! Nn s"iritul celui de al U!lea Amendament, revine de re'ul statelor, cu eDce"ia "ro8lemelor care au fost transferate Nn com"etena statului federal. Astfel, le'ile statelor sunt com"etente de a decide statutul "ersoanelor )cstorie, divor, succesiuni*, re'ulile "rivind sistemul electoral, le'islaia "enal, 8ancar \i de asi'urri, re'ulile de circulaie )cu eDce"ia autostrGilor federale*, or'aniGarea >udiciar, le'islaia Nn ceea ce "rive\te NnvmQntul, sntatea, "ro8lemele sociale, armele, >ocurile, dro'urile. $at fiind marea diversitate de condiii locale, eDist \i viGi8ile diferene Nntre le'islaiile Nn vi'oare Nn diferite state. ^n 'eneral, Nn foarte multe situaii, statul federal caut s res"ecte le'islaia local ela8orat Nn considerarea unor tradiii \i moravuri, care dateaG de mult tim". ?tatul federal a fcut, a\a cum se \tie, mari eforturi "entru a "utea im"une dese're'area \colilor \i recunoa\terea dre"tului de vot al "o"ulaiei de culoare. ^n viaa "olitic american, tradiiile s"ecifice diferitelor state sau localiti fac s se deGvolte un anumit ]localism]. Acesta se manifest Nn s"ecial "rin 'ri>a "arlamentarilor )de"utai sau senatori* de a se "reocu"a de reGolvarea "ro8lemelor ce le sunt transmise de circumscri"iile Nn care au fost ale\i. 0uat Nn ansam8lu, sistemul federal american de or'aniGare asi'ur un anumit ec+ili8ru Nntre "rero'ativele "uterii centrale \i dre"turile recunoscute statelor. $e\i de la rG8oiul de secesiune din 16-1!16-1 nu s!au mai ivit situaii ale unor diver'ene fundamentale, deose8irile "ersist totu\i, iar

?<6

Drept Constituional Comparat

'uvernul central ! Nn ciuda tendinelor sale de a!\i eDtinde autoritatea ! nu "oate de"\i anumite limite dictate de cel de al U!lea Amendament.

. .:. Tradi+ii 0i adaptabilitate 3n sistemul politic american


ED"eriena democraiei americane demonstreaG "ersistena unor valori care au fost consacrate "rin teDtele constituionale. ?e adeveresc Nntru totul cuvintele lui ;o+n =ars+all, "re\edintele Curii ?u"reme Nn 1613, "otrivit crora ]constituia a fost 3enit) s) dure*e Nn seco%e%e care ur3ea*)( 'entru seco%e Nn viitor( +i( Nn consecin) s) fie ada'tat) variate%or cri*e a%e 'roD%e3e%or u3aneS;;. Evoluia or'aniGrii "olitice a ?tatelor @nite, ca \i afirmarea tot mai "uternic a acestei ri Nn lume, se datore\te Nn 8un "arte \i Constituiei "e care aceast ar a ado"tat!o Nn 1%6% \i care, Nn "ofida tim"ului ce a trecut de atunci, \i!a >ustificat valoarea "rinci"iilor "e care le!a enunat. De+i Constituia a fost a3endat) de @6 de ori( 'rocedura sa de ada'tare a fost aceea a unor a3enda3ente( care nu au a%terat teGtu% iniia%. Pri3e%e ?: a3enda3ente s&au constituit & a+a cu3 s&a ar)tat & Nntr&un adev)rat Cod a% dre'turi%or o3u%ui( res'ectat cu strictee de guvernu% a3erican +i 'ro3ovat de instane%e Qudiciare Nn activitatea %or. CiloGofia "e care se 8aGeaG Constituia american ! se"ararea "uterilor \i dre"turile omului ! a reGistat \i reGist tim"ului, ceea ce eD"lic "entru ce o serie de state care au ado"tat re'imurile "reGideniale Nnele' s ai8 dre"t model Constituia ?tatelor @nite. Cr Nndoial, sistemul "olitic american "reGint "articularitile sale, uneori 'reu de Nneles "entru alte ri. A"arent, sistemul american consacr atri8uii din cele mai lar'i "re\edintelui, dar acestea, du" cum s!a vGut, sunt Nn foarte multe caGuri condiionate de a"ro8area Con'resului. Puterea "reGidenial Nn sistemul american ! de\i foarte mare ! nu este totu\i nelimitat, iar caGurile Nn care au eDistat sus"iciuni asu"ra modului Nn care au acionat anumii "re\edini, au stQrnit reacia "o"orului american. Anumite structuri conservatoare au tre8uit s se "lieGe Nn faa mi\crilor "o"ulare, eDem"lul cel mai cunoscut fiind aciunea "entru dre"turile civile. ^n anumite situaii, o"oGiia "o"ular a influenat anumite aciuni 'uvernamentale, cum a fost caGul deGan'a>rii ?tatelor @nite din rG8oiul din ietnam, "e care istoricul Art+ur =.?c+lesin'er ;r. Nl considera un mod ]im"erial] de eDercitare a funciei "reGideniale. ^n "ofida unor critici care s!au adus democraiei americane, aceasta este totu\i o democraie eficient \i si'ur, care a "ermis Nnde"rtarea din funcie a unor "ersoane acuGate de a8uGuri sau coru"ie. Puterea >udectoreasc din ?tatele @nite are un rol dintre cele mai mari, ea Nnf"tuindu!\i Nn mod real atri8uiile ce!i revin Nntr!un sistem de se"araie a "uterilor. Anta'onismul dintre conducerea central \i dre"turile statelor nu mai este atQt de viGi8il astGi, Nn condiiile Nn care com"leDitatea vieii economice \i sociale, an'a>area statelor "e "lan eDtern reclam "artici"area activ a Nntre'ii naiuni. Privite ca un stat federal, ?tatele @nite ale Americii sunt unul dintre cele mai ilustrative, deoarece Nn aceast ar statele federate se 8ucur de o real autonomie \i de "osi8ilitatea de a ado"ta deciGii Nn "ro8leme im"ortante. Acele as"ecte ale vieii "olitice \i sociale ce se concentreaG la nivel 'uvernamental N\i au >ustificarea lor \i devine tot mai evident c un 'uvern federal "uternic este condiia "ro'resului continuu al acestei ri \i a 'arantrii re'imului democratic. ^n ce "rive\te Con'resul american, acesta se 8ucur de un Nnalt "resti'iu \i serve\te nu rareori ca un instrument de contra8alansare a unei "uteri "reGideniale ce este considerat de unii a fi "rea mare. ?erioGitatea cu care se deG8at "ro8lemele Nn cadrul Con'resului, calitatea oamenilor "olitici
-- "n Out%ine of "3erican Govern3ent, @.?.A., ian.133&, "a'.-.

?<7

Vol. 1

care fac "arte din forumul le'islativ constituie o 'aranie a re"reGentrii adecvate \i eficiente a cetenilor rii Nn or'anismul re"reGentativ c+emat s le a"ere interesele. ^n o"inia s"eciali\tilor americani, sistemul de 'uvernmQnt al acestei ri este "erfecti8il. $e\i toat lumea este de acord c sistemul american a reu\it s a>ute o ar s se afirme \i s o8in realiGri dintre cele mai mari Nn domeniile economiei, 8unstrii materiale, \tiinei \i te+nicii, americanii se "ronun "entru continua "erfecionare a sistemului rii lor. A\a cum se su8liniaG Nntr! o lucrare editat de A'enia "entru #nformaii a ?tatelor @nite, ]$emocraia american este Nntr!o stare "ermanent de evoluie. Pe msur ce americanii recitesc istoria lor, ei recunosc erori de "erforman \i 're\eli de a aciona care au NntQrGiat "ro'resul naiunii. Ei \tiu c 're\eli mai mari vor fi fcute Nn viitor. AstGi :uvernul ?tatelor @nite Nnc re"reGint "o"orul \i se consacr a"rrii li8ertii sale. $re"tul de a critica :uvernul 'aranteaG dre"tul de a!l sc+im8a atunci cQnd se a8ate de la "rinci"iile fundamentale ale Constituiei. AtQta tim" cQt "ream8ulul Constituiei este res"ectat, re"u8lica va dinui. Cuvintele lui A8ra+am 0incoln, Y:uvernarea "o"orului de ctre "o"or \i "entru "o"or nu vor "ieri de "e "lanetZ]-%. Atentatele teroriste de la Morld Trade Center, din 11 se"tem8rie 2&&1, care au G'uduit Nntrea'a lume, cu "rile>ul crora au "ierit cQteva mii de oameni \i au fost distruse im"ortante valori materiale, nu au clintit cu nimic voina ferm a "o"orului american de a milita "entru democraie, li8ertate \i res"ectul dre"turilor omului. $im"otriv, ?.@.A. s!au situat Nn fruntea cam"aniei mondiale Nm"otriva terorismului ! devenit "rinci"ala ameninare la acest Nnce"ut de mileniu. $u" cum arta "re\edintele :eor'e M..us+, ]4es"onsa8ilitatea noastr fa de istorie este acum clarS s rs"undem acestor atacuri \i s eli8erm omenirea de ru. 4G8oiul a fost "urtat Nm"otriva noastr "e ascuns, "rin Nn\eltorie \i crim. Aceast naiune este "a\nic, dar +otrQt atunci cQnd i se "rovoac mQnia. Conflictul a Nnce"ut Nn cronometrarea \i termenii altora. El se va sfQr\i Nntr!un fel \i la o or "e care o vom decide noi]-6. aloarea \i Nnalta semnificaie a "rinci"iilor "e care se NntemeiaG democraia american se re'sesc Nn an'a>area "lenar Nntr!o "olitic eDtern, "romotoare nea8tut a res"ectului "entru valorile umaniste, "entru com8aterea oricror atin'eri aduse demnitii omului. ^n le'tur cu modul Nn care este a"reciat astGi Constituia american Nn lume \i sistemul su de valori ne "ermitem s re"roducem "unctele de vedere eD"rimate de doi 8ine cunoscui \i a"reciai >uri\ti romQni, cadre universitare de "resti'iu. Profesorul #oan =uraru, Nn "refaa la lucrarea ]Constituia State%or Unite a%e "3ericii], a"rut su8 Nn'ri>irea conf.univ.dr.Elena ?imina Tnsescu \i conf.univ.dr.Aicolae Pavel, relev c ]$eseori se "une Nntre8area de a \ti care este secretul lon'evitii acestei Constituii, o constituie care cu cele % articole ale sale )este adevrat, dense Nn coninut* \i cu cele 2% de amendamente, 'uverneaG viaa ?tatelor @nite de mai 8ine de dou secole. 4s"unsul tre8uie cutat Nn sistemul economic, social \i statal american, care s!a deGvoltat, diversificat \i "erfecionat "e 8aGa unor constante, Nn rQndul crora li8era iniiativ, democraia \i res"ectul dre"turilor omului au triumfat. $ar, acest rs"uns se re'se\te \i Nn su"leea a"arte a acestei Constituii, care a "ermis un lar' cQm" de aciune inter"retrii >uridice]-3. 0a rQndul su, "rofesorul =i+ai Constantinescu, Nn "ostfaa la aceea\i lucrare, su8liniaG c ]ideile fundamentale ale constituionalismului american au o valoare Nn sine. $re"tul omului la fericire, 'uvernarea oamenilor cu consimmQntul 'uvernailor, dre"tul
-% IDide3, "a'.122. -6 Vor%d "%3anac and DooY of facts( @::@, Morld Almanac .ooVs, AeX EorV, 2&&2, "a'.(. -3 Constituia State%or Unite a%e "3ericii , traducere \i note de Elena ?imina Tnsescu \i Aicolae Pavel, Editura

A00!.ecV, .ucure\ti, 2&&2, "a'.1.

?<5

Drept Constituional Comparat

acestora de a Nnltura 'uvernul ce nu res"ect aceast cerin, res"ectul dre"turilor inerente fiinei umane \i celelalte "rinci"ii de 8aG ale $eclaraiei de inde"enden, ado"tat de Con'resul de la P+iladel"+ia la data , iulie 1%%-, se re'sesc Nn forme \i modaliti diferite Nn ideolo'ia marilor mi\cri sociale euro"ene ce au marcat evoluia statelor s"re democraie]%&.

%& IDide3, "a'.6%.

?9:

Vol. 1

. .$. CBC2T*T&D*E 2TETELBR &C*TE ELE E<ER*C**


O 1% se"tem8rie 1%6% O

Aoi, Po"orul ?tatelor @nite, din dorina de a realiGa o @niune mai strQns, a Nnf"tui $re"tatea, a asi'ura 0ini\tea intern, "entru a ne Nn'ri>i de a"rarea comun, "entru a "romova .unstarea 'eneral \i "entru a asi'ura .inecuvQntrile 0i8ertii nou Nn\ine \i urma\ilor no\tri, decretm \i statornicim Constituia de fa "entru ?tatele @nite ale Americii. A4T#CK0@0 ^ATo# Seciunea NntOi. Toate "uterile le'islative acordate "rin aceast Constituie vor fi eDercitate de ctre un Con'res al ?tatelor @nite care va fi alctuit din ?enat \i din Camera 4e"reGentanilor. Seciunea doua. 1. Camera 4e"reGentanilor va fi alctuit din mem8ri ale\i la fiecare doi ani de ctre "o"ulaia diferitelor state, iar ale'torii din fiecare stat vor tre8ui s Nnde"lineasc condiiile cerute "entru ale'torii ramurii celei mai numeroase din le'islatura statului. 2. Aici o "ersoan nu va "utea fi aleas re"reGentant dac nu a Nm"linit vQrsta de douGeci \i cinci de ani, dac nu este de \a"te ani cetean al ?tatelor @nite \i dac, Nn momentul ale'erii sale, nu locuie\te "e teritoriul statului Nn care va fi ales. (. 6um-rul de repre7entan.i 2i ta8ele directe vor #i reparti7ate 9ntre statele care vor #i incluse 9n cadrul Uniunii 9n con#ormitate cu num-rul popula.iei lor/ Acesta va #i sta*ilit prin ad-ugarea la num-rul total de persoane li*ere, al celor ce sunt o*ligate la serviciu pentru un anumit num-r de ani 2i cu e8cluderea indienilor care nu pl-tesc impo7ite, ceea ce repre7int- trei cincimi din toate celelalte persoane1. Aumrarea actual se va face Nntr!un termen a trei ani de la "rima sesiune a Con'resului ?tatelor @nite \i a"oi, Nn fiecare "erioad succesiv de Gece ani, Nn modalitatea care se va sta8ili "rin le'e. Aumrul re"reGentanilor nu va "utea de"\i cQte unul la fiecare treiGeci de mii, dar fiecare stat va avea cel "uin un re"reGentantW "Qn cQnd o asemenea numrtoare va fi efectuat, statul AeX Iam"s+ire va avea dre"tul de a ale'e trei re"reGentani, =assasc+usetts o"t, 4+ode #sland \i Providence Plantations unul, Connecticut cinci, AeX EorV \ase, AeX ;erse5 "atru, Penns5lvania o"t, $elaXare unul, =ar5land \ase, ir'inia Gece, Carolina de Aord cinci, Carolina de ?ud cinci \i :eor'ia trei. ,. ^n caGul Nn care va a"are un loc vacant Nn re"reGentarea vreunui stat, autoritatea eDecutiv a acelui stat va or'aniGa ale'eri "entru ocu"area locului vacant. 1. Camera 4e"reGentanilor N\i va ale'e Pre\edintele su \i ceilali demnitari \i va eDercita "uterea eDclusiv de "unere su8 acuGare a demnitarilor. Seciunea treia. 1. ?enatul ?tatelor @nite va fi alctuit din cQte doi senatori "entru fiecare stat, ale2i de legislatura acelui stat2 "entru o "erioad de \ase aniW fiecare senator va avea un sin'ur vot. 2. #mediat du" ce se vor fi Nntrunit, du" "rima ale'ere, senatorii vor fi Nm"rii cQt mai e'al "osi8il Nn trei clase. 0ocurile senatorilor din "rima clas vor fi declarate vacante la sfQr\itul celui de al doilea an, ale celor din clasa a doua la sfQr\itul celui de al "atrulea an, iar ale celor din clasa a treia la sfQr\itul celui de al \aselea an, astfel NncQt la fiecare doi ani s "oat fi aleas o treimeW 9n ca7ul 9n care vor apare locuri vacante prin demisie sau din alt- cau7-, 9n perioada dintre sesiunile corpurilor legiuitoare 9ntr(un stat oarecare, puterea e8ecutiv- va putea #ace numiri temporare p:n- la sesiunea viitoare 9n vederea ocup-rii locurilor vacante(. (. Au va "utea fi ales senator "ersoana care nu a Nm"linit vQrsta de treiGeci de ani, care nu este de nou ani cetean al ?tatelor @nite \i care, Nn momentul ale'erii sale, nu locuie\te "e teritoriul statului Nn care va fi ales.

?9?

Drept Constituional Comparat

,. ice"re\edintele ?tatelor @nite va fi Pre\edintele ?enatului, dar nu va avea dre"t de vot decQt Nn caGurile Nn care voturile sunt Nm"rite Nn mod e'al. 1. ?enatul N\i va ale'e celelalte "ersoane oficiale, "recum \i un Pre\edinte 'ro te3'ore Nn li"sa ice"re\edintelui sau atunci cQnd acesta va eDercita funcia de Pre\edinte al ?tatelor @nite. -. Aumai ?enatul va avea "uterea de a >udeca toate "unerile su8 acuGare a demnitarilor. ^n caGurile Nn care se reunesc Nn acest sco", senatorii vor de"une >urmQnt sau vor face o declaraie solemn. ^n caGul Nn care cel trimis Nn >udecat este Pre\edintele ?tatelor @nite, sesiunea va fi "reGidat de ctre Pre\edintele Curii ?u"reme de ;ustiie. Aici o "ersoan nu va "utea fi condamnat fr acordul dat de dou treimi din mem8rii "reGeni. %. ^n caGul acuGrii unui demnitar, >udecata nu va "utea +otrN decQt Nnde"rtarea din funcie a celui Nn cauG \i "ierderea dre"tului de a deine sau de a se 8ucura de orice fel de funcie onorific, de Nncredere sau remunerat din "artea ?tatelor @niteW dar, cu toate acestea, "ersoana astfel condamnat va "utea fi su"us acuGrii, "rocesului >udiciar, condamnrii \i "ede"sei Nn conformitate cu le'ea. Seciunea 'atra. 1. $ata, locul \i modul de efectuare a ale'erilor "entru senatori \i re"reGentani vor fi sta8ilite Nn fiecare stat de ctre cor"urile le'iuitoare ale acelui statW Nn orice moment Nns, Con'resul va "utea sta8ili sau modifica "rin le'e astfel de re'lementri, sin'ura eDce"ie fiind aceea a localitilor unde se ale' senatori )care nu "ot fi modificate*. 2. Con'resul se va Nntruni cel "uin o dat "e an \i aceast Nntrunire a sa va avea loc 9n prima 7i de luni din decem*rie, dac o alt dat nu a fost sta8ilit "rin le'e. Seciunea cinci. 1. Ciecare Camer va avea dre"tul de a +otrN Nn le'tur cu ale'erile, reale'erile \i Nnde"linirea condiiilor de validare de ctre "ro"riii si mem8ri, o ma>oritate a mem8rilor fiecrei Camere constituind o condiie le'al necesar "entru desf\urarea lucrrilorW dar \i un numr mai redus "oate amQna lucrrile de la o Gi la alta \i "oate fi autoriGat s o8li'e mem8rii a8seni s "artici"e la lucrri, Nn modalitatea \i cu "enaliGrile "revGute de fiecare Camer. 2. Ciecare Camer "oate s!\i sta8ileasc re'ulile sale de "rocedur, "oate s a"lice sanciuni "ro"riilor mem8ri "entru com"ortare necores"unGtoare \i "oate, cu o a"ro8are de dou treimi, eDclude un mem8ru. (. Ciecare Camer va ine un >urnal al lucrrilor sale \i, din tim" Nn tim", va "u8lica teDtul acestora, cu eDce"ia acelor "ri asu"ra crora s!a convenit ca s rmQn secreteW atQt voturile "entru cQt \i cele Nm"otriv ale mem8rilor fiecrei Camere "rivitoare la oricare "ro8lem vor fi consemnate Nn >urnal, la cererea unei cincimi din mem8rii "reGeni. ,. ^n tim"ul sesiunii Con'resului, nici una din Camere nu va "utea, fr consimmQntul celeilalte Camere, s!\i sus"ende sesiunea mai mult de trei Gile, nici s sc+im8e locul sta8ilit "entru Nntrunirea celor dou Camere. Seciunea +ase. 1. ?enatorii \i re"reGentanii vor "rimi "entru serviciile lor o indemniGaie ce va fi sta8ilit "rin le'e \i va fi ac+itat de =inisterul de finane al ?tatelor @nite. ^n toate caGurile, cu eDce"ia trdrii, aciunilor criminale \i tul8urrii lini\tei "u8lice, ei se vor 8ucura de imunitate "arlamentar Nn tim"ul "reGenei lor la sesiunea Camerei res"ective \i Nn tim"ul de"lasrii lor de la \i s"re aceastaW de asemenea "entru cuvQntrile rostite sau )interveniile Nn cadrul* deG8aterilor oricreia din Camere, ei nu vor "utea fi intero'ai Nn nici un alt loc. 2. Aici un senator sau re"reGentant nu va "utea fi numit Nn tim"ul eDercitrii mandatului su Nntr!o funcie civil oficial Nn ?tatele @nite, funcie care a fost creat sau a crei retri8uie a crescut Nn tim"ul mandatului suW nici o "ersoan care deine o funcie oficial Nn serviciul ?tatelor @nite nu va "utea fi mem8r a vreuneia din Camere atQta tim" cQt N\i continu eDercitarea funciei. Seciunea +a'te. 1. Toate "roiectele de le'e "entru sta8ilirea im"oGitelor vor fi iniiate Nn Camera 4e"reGentanilor, iar ?enatul va "utea face "ro"uneri sau cere amendamente ca \i "entru alte le'i.
?9@

Vol. 1

2. Krice "roiect de le'e votat de Camera 4e"reGentanilor \i de ?enat va fi Nnaintat Pre\edintelui ?tatelor @nite, Nnainte de a fi "romul'at ca le'eW Nn caGul Nn care dac acesta Nl a"ro8, Nl va semnaW Nn caGul Nn care nu Nl a"ro8, Nl va returna Nm"reun cu o8ieciunile sale Camerei care a iniiat "roiectul res"ectiv de le'e, care va meniona Nn detaliu Nn >urnalul su o8ieciunile "re\edintelui \i va "roceda la eDaminarea lor. ^n caGul Nn care, ca urmare a reeDaminrii "roiectului, dou treimi din acea Camer va fi de acord s!l a"ro8e, inQnd seama de o8ieciunile "re\edintelui, acesta va fi transmis, Nm"reun cu o8ieciunile Pre\edintelui, celeilalte CamereW aceasta Nl va reeDamina, de asemenea, iar dac )"roiectul astfel modificat* va fi a"ro8at de dou treimi din aceast Camer, va fi "romul'at ca le'e. $ar, Nn toate situaiile de acest 'en, voturile am8elor Camere vor fi "reciGate "rin ]da] \i ]nu], iar numele "ersoanelor care voteaG "entru sau Nm"otriva "roiectului de le'e vor fi s"ecificate Nn >urnalul res"ectiv al fiecrei Camere. ^n caGurile Nn care un "roiect de le'e nu va fi fost restituit de ctre "re\edinte Nntr!un interval de Gece Gile )fr duminici* de la data cQnd i!a fost Nnaintat, "roiectul va fi "romul'at ca le'e ca \i cum ar fi fost semnat de "re\edinteW sin'ura eDce"ie o constituie caGul Nn care Con'resul ar Nm"iedica restituirea, sus"endQndu!\i sesiunea, caG Nn care "roiectul nu va "utea deveni le'e. (. Krice fel de ordin, reGoluie sau vot "entru care este necesar a"ro8area concomitent de ctre ?enat \i de ctre Camera 4e"reGentanilor )cu eDce"ia "ro8lemei sus"endrii sesiunii*, va fi Nnaintat Pre\edintelui ?tatelor @nite, "rin +otrQrea cruia va intra Nn vi'oareW Nn caGul Nn care va fi res"ins de acesta, va "utea fi a"ro8at din nou de dou treimi din ?enat \i Camera 4e"reGentanilor, Nn conformitate cu re'lementrle \i restriciile "revGute Nn caGul oricrui "roiect de le'e. ?eciunea o"t. 1. Con'resul va avea "uterea de a sta8ili \i "erce"e taDe, im"oGite de orice fel, taDe vamale, de a ac+ita datoriile \i de a asi'ura a"rarea comun \i 8unstarea 'eneral a ?tatelor @niteW toate taDele, im"oGitele \i taDele vamale vor fi Nns uniforme "e Nntre' teritoriul ?tatelor @niteW 2. $e a efectua Nm"rumuturi Nn numele ?tatelor @niteW (. $e a re'lementa comerul cu alte naiuni \i Nntre diferitele ?tate, "recum \i cu tri8urile de indieniW ,. $e a sta8ili un re'ulament uniform de naturaliGare \i le'i uniforme cu "rivire la faliment "e Nntre' teritoriul ?tatelor @niteW 1. $e a 8ate moned, de a sta8ili valoarea acesteia, "recum \i a monedelor strine \i de a fiDa standardele referitoare la msuri \i 'reutiW -. $e a asi'ura "ede"sirea falsificrii titlurilor \i monedei curente a ?tatelor @niteW %. $e a sta8ili oficii "o\tale \i cile de trans"ort ale "o\teiW 6. $e a "romova "ro'resul \tiinei \i artelor utile "rin asi'urarea "e tim" limitat a dre"tului eDclusiv al autorilor \i inventatorilor asu"ra o"erelor \i desco"eririlor lorW 3. $e a Nnfiina tri8unale de 'rad inferior Curii ?u"remeW 1&. $e a defini \i "ede"si "irateria \i infraciunile comise Nn marea li8er, "recum \i crimele Nm"otriva le'ilor internaionaleW 11. $e a declara rG8oi, de a acorda 0etters of =ar/ue and 4e"risal )autoriGaii de ca"turare \i confiscare a navelor comerciale strine conferite navelor corsare* "recum \i de a Nntocmi re'lementri cu "rivire la ca"turile efectuate "e uscat \i "e mareW 12. $e a recruta \i Nntreine armateW nu se vor "utea Nns aloca fonduri Nn acest sco" "entru o durat de "este doi aniW 1(. $e a or'aniGa \i Nntreine marina de rG8oiW 1,. $e a ela8ora le'i "entru funcionarea :uvernului, "recum \i re'ulamene "entru funcionarea forelor armate terestre \i navaleW 11. $e a lua msuri "entru convocarea miliiei voluntare, )de reGervi\ti* Nn vederea a"licrii le'ilor @niunii, "entru re"rimarea insureciilor \i res"in'erea invaGiilorW
?98

Drept Constituional Comparat

1-. $e a lua msuri "entru or'aniGarea, NnGestrarea cu arme \i instruirea miliiei "recum \i "entru comanda acelei "ri din miliie care va fi folosit Nn serviciul ?tatelor @nite, reGervQndu!se statelor dre"tul de numire a ofierilor \i autoritatea de a instrui miliia Nn conformitate cu re'ulamentele disci"linare a"ro8ate de Con'resW 1%. $e a eDercita "uterea le'islativ eDclusiv Nn toate caGurile asu"ra acelui district )care nu va avea o su"rafa mai mare de Gece mile "trate* care, "rin cedare de ctre unele state \i acce"tate de ctre Con'res, va "utea deveni re\edina :uvernului ?tatelor @nite, \i de a eDercita o autoritate asemntoare asu"ra tuturor terenurilor ac+iGiionate cu acordul cor"urilor le'iuitoare ale statului Nn care acestea se vor afla, "entru construcia de forturi, de"oGite, arsenale, docuri \i alte construcii necesareW \i 16. $e a ado"ta toate le'ile care vor fi considerate necesare \i cores"unGtoare "entru "unerea Nn a"licare a "uterilor mai sus menionate, "recum \i a oricror alte "uteri acordate "rin Constituia de fa :uvernului ?tatelor @nite sau oricrui de"artament sau funcionar al acestuia. ?eciunea nou. 1. =i'raia sau introducerea )"e teritoriul american* a oricror "ersoane "e care vreunul dintre statele acum eDistente consider indicat s le admit nu va fi interGis de Con'res Nnainte de anul una mie o"t sute \i o"t, dar se va "utea "erce"e o taD sau un im"oGit care nu va fi mai mare de Gece dolari de "ersoan. 2. Privile'iul Actului de Ia8eas Cor"us nu va "utea fi sus"endat decQt Nn caGuri de re8eliune sau "ericlitare a si'uranei "u8lice. (. Au se va "utea vota nici o le'e "entru condamnarea unei "ersoane vinovate de Nnalt trdare ).ill of Attainder* \i nici vreo le'e cu efect retroactiv )eD "ost facto 0aX*. ,. 6u se va putea percepe impo7itul pe cap de locuitor ;capitation< sau alt impo7it direct dec:t 9n raport cu recens-m:ntul sau num-r-toarea care se va e#ectua de acum 9nainte1. 1. Au se vor "erce"e taDe sau im"oGite asu"ra mrfurilor eD"ortate de oricare stat. -. Aici un fel de re'lementare comercial sau taDe "refereniale nu se vor "utea acorda "orturilor unui stat Nn ra"ort cu cele ale altui statW nici vasele care se de"laseaG din sau s"re un stat nu vor fi o8li'ate s intre Nn "ort, s ac+ite taDe vamale sau alte taDe Nn alt stat. %. Condurile vor fi o8inute de la =inisterul Cinanelor numai ca urmare a alocrii lor "rin le'eW din tim" Nn tim" va fi "u8licat o dare de seam "eriodic \i un decont de venituri \i c+eltuieli "entru toate fondurile "u8lice. 6. ?tatele @nite nu vor acorda nici un fel de titluri no8iliare \i nici o "ersoan deinQnd o funcie oficial remunerat sau de Nncredere Nn ?tatele @nite nu va "utea acce"ta, fr acordul Con'resului, vreun dar, retri8uie, funcie sau titlu de orice fel de la vreun re'e, "rinci"e sau un stat strin. ?eciunea Gece. 1. Aici unul din state nu va "utea Nnc+eia un tratat, o alian sau un acord de intrare Nntr!o confederaie, nu va "utea acorda autoriGaii de ca"turare \i confiscare a navelor strine )0etters of =ar/ue and 4e"risal*, nu va "utea 8ate moned, nu va "utea emite titluri de credit, nu va "ermite ca datoriile s fie ac+itate altfel decQt Nn moned de aur \i ar'int, nu va vota o le'e "revGQnd confiscarea "ro"rietii Nn caG de condamnare "entru trdare sau aciune criminal sau o le'e Nn deGavanta>ul "ersoanei Nncriminate ori un act le'al determinQnd o o8li'aie contractual, \i nici nu va "utea acorda vreun titlu no8iliar. 2. Aici unul dintre state nu va "utea a"lica, fr acordul Con'resului, vreun im"oGit sau vreo taD asu"ra im"orturilor \i eD"orturilor cu eDce"ia acelora care sunt a8solut necesare "entru eDecutarea le'ilor de ins"ecie ale statului res"ectiv, iar "rodusul net al tuturor taDelor \i im"oGitelor a"licate de oricare din state asu"ra im"orturilor sau eD"orturilor va fi vrsat la =inisterul Cinanelor al ?tatelor @niteW \i toate le'ile Nn aceast "rivin vor fi su"use reviGuirii \i controlului de ctre Con'res.

?9<

Vol. 1

(. Aici unul din state nu va "utea a"lica, fr acordul Con'resului, taDe de tona> la vase, nu va "utea menine armat sau vase de rG8oi Nn tim" de "ace, nu va "utea Nnc+eia vreun tratat sau acord cu alt stat sau cu o "utere strin, nu va "utea s se an'a>eGe Nntr!o situaie de rG8oi decQt Nn caGul de invaGie sau de "ericol atQt de iminent, NncQt nici o NntQrGiere nu ar "utea fi "ermis. A4T#CK0@0 $K# Seciunea NntOi. 1. $eintorul "uterii eDecutive, Nnvestit cu aceasta, va fi Pre\edintele ?tatelor @nite ale Americii. El N\i va eDercita funcia "e un termen de "atru ani \i, Nm"reun cu vice"re\edintele, ales "entru acela\i termen, va fi ales du" cum urmeaGS 2. Ciecare stat va desemna, conform "revederilor sta8ilite de cor"urile sale le'iuitoare, un numr de electori e'al cu numrul total al senatorilor \i re"reGentanilor la care statul res"ectiv are dre"tul Nn Con'resW cu toate acestea, nici un senator sau un re"reGentant ori "ersoan deinQnd vreo funcie de Nncredere sau remunerat oficial Nn ?tatele @nite nu va "utea fi desemnat ca elector. Electorii se vor 9ntruni 9n statele lor respective 2i vor vota prin *uletin de vot pentru doupersoane, dintre care cel pu.in una nu va locui 9n acela2i stat cu ei/ Apoi, ei vor 9ntocmi o list- a tuturor persoanelor pentru care au votat 2i a num-rului de voturi e8primat pentru #iecare= ei vor isc-li 2i vor certi#ica aceast- list- 2i o vor transmite su* sigiliu la re2edin.a >uvernului )tatelor Unite, pe adresa %re2edintelui )enatului/ %re2edintele )enatului, 9n pre7en.a )enatului 2i a amerei Repre7entan.ilor, va deschide toate certi#icatele 2i se va proceda la num-r-toarea voturilor/ %ersoana care va 9ntruni cel mai mare num-r de voturi va deveni %re2edinte dac- acest num-r repre7int- o majoritate din num-rul total de electori numi.i= 9n ca7ul 9n care mai mult dec:t o persoan- va 9ntruni o asemenea majoritate, *ene#iciind totodat- 2i de un num-r egal de voturi, amera Repre7entan.ilor va alege imediat, prin *uletin de vot, una din ele ca %re2edinte= dac- nici o persoan- nu de.ine majoritatea, atunci amera Repre7entan.ilor va alege 9n acela2i mod %re2edintele dintre primele cinci nume de pe list-/ Dar, pentru alegerea %re2edintelui, voturile vor #i depuse pe state, repre7entan.a #iec-rui stat dispun:nd de un vot= num-rul minim su#icient 9n acest scop va cuprinde unul sau mai mul.i mem*ri din dou- treimi din state, 2i o majoritate din toate statele va #i necesar- pentru a se e#ectua alegerea/ ?n toate ca7urile, dup- ce s(a ales %re2edintele, persoana care o*.ine num-rul cel mai mare de voturi al electorilor va #i desemnat ca vicepre2edinte/ ?n ca7ul 9n care, 9ns-, vor r-m:ne 9n competi.ie dou- sau mai multe persoane av:nd un num-r egal de voturi, )enatul va alege prin *uletine de vot pe @icepre2edinte-/ (. Con'resul "oate sta8ili "erioada ale'erii electorilor \i fiDa Giua Nn care ace\tia vor vota, Gi care va fi aceea\i "e Nntre' teritoriul ?tatelor @nite. ,. Aici o "ersoan care nu este cetean nscut "e teritoriul ?tatelor @nite sau cetean Nn momentul a"ro8rii Constituiei de fa nu va "utea fi eli'i8il Nn funcia de Pre\edinteW de asemeni, nu va "utea "utea fi ales Nn aceast funcie o "ersoan care nu a Nm"linit vQrsta de treiGeci \i cinci de ani \i nu locuie\te de "atrus"reGece ani "e teritoriul ?tatelor @nite. 1. ?n ca7ul 9nl-tur-rii %re2edintelui din #unc.ie sau 9n ca7 de deces, demisie sau incapacitate de a e8ercita puterea 2i o*liga.iile acestei #unc.ii, acestea vor trece asupra @icepre2edintelui, 2i ongresul va putea lua deci7ii prin lege 9n ca7 de 9ndep-rtare, deces, demisie sau incapacitate, at:t a %re2edintelui c:t 2i a @icepre2edintelui, dispun:nd care persoan- o#icial- va #unc.iona ca %re2edinte 2i aceast- persoan- va #unc.iona e#ectiv p:n- c:nd incapacitatea este 9nl-turat- sau p:n- c:nd se alege un %re2edinte%. -. Pentru serviciile sale, Pre\edintele va "rimi, la "erioade fiDe, o indemniGaie care nu va "utea fi nici mrit nici mic\orat Nn tim"ul "erioadei "entru care a fost alesW Nn cursul acestei "erioade el nu va "utea "rimi nici o alt retri8uie din "artea ?tatelor @nite sau de la vreunul dintre state.

?99

Drept Constituional Comparat

%. ^nainte de a!\i "relua funcia, el va de"une urmtorul >urmQnt sau declaraie solemnS ! ]Eu >ur )sau declar* Nn mod solemn c voi Nnde"lini cu cinste funcia de Pre\edinte al ?tatelor @nite \i c voi "stra, "rote>a \i a"ra din toate "uterile mele Constituia ?tatelor @nite]. Seciunea doi. 1. Pre\edintele va fi Comandantul \ef al Armatei \i =arinei =ilitare a ?tatelor @nite \i al miliiei diferitelor state atunci cQnd aceasta este c+emat Nn serviciul "ro"riu!Gis al ?tatelor @niteW el va "utea cere, Nn scris, "rerea conductorului fiecrui $e"artament eDecutiv asu"ra oricrui su8iect le'at de Nndatoririle de"artamentelor res"ective \i va avea "uterea de a acorda amnistii sau 'raieri "entru delictele comise Nm"otriva ?tatelor @nite, cu eDce"ia caGurilor de "unere su8 acuGare a demnitarilor. 2. El va avea "uterea, "rin \i cu aviGul \i acordul ?enatului, de a Nnc+eia tratate cu condiia ca dou treimi dintre senatorii "reGeni s fie de acordW \i, "rin \i cu aviGul \i acordul ?enatului, el va "utea numi am8asadori, ali demnitari oficiali \i consuli, >udectori la Curtea ?u"rem, "recum \i ali funcionari ai ?tatelor @nite ale cror numiri nu sunt "revGute a fi fcute altfel de aceast Constituie \i care numiri vor fi sta8ilite "rin le'eW Con'resul "oate acorda Nns "rin le'e Pre\edintelui sin'ur, >udectorilor sau \efilor de de"artamente, dre"tul de a efectua numirile de funcionari inferiori, considerai ca fiind necesari. (. Pre\edintele are "uterea de a com"leta toate locurile vacante care "ot a"rea Nn tim"ul dintre sesiunile ?enatului "rin acordarea de mandate care eD"ir la sfQr\itul sesiunii viitoare. Seciunea trei. 1. $in cQnd Nn cQnd, Pre\edintele va informa Con'resul asu"ra ?trii @niunii \i Ni va recomanda s"re a fi avute Nn consideraie msurile "e care el le >udec a fi necesare \i o"ortuneW el "oate, Nn caGuri eDtraordinare, s convoace am8ele Camere sau una dintre ele \i, Nn caG de deGacord Nntre ele cu "rivire la data sus"endrii sesiunii, el "oate sus"enda lucrrile lor "Qn la data "e care o socote\te cores"unGtoareW el "rime\te am8asadori \i ali mini\triW el su"rave'+eaG a"licarea corect a le'ilor \i nume\te toi funcionarii ?tatelor @nite. ?eciunea "atru. Pre\edintele, vice"re\edintele \i toi funcionarii civili ai ?tatelor @nite vor fi Nnlturai din funcie Nn caG de "unere su8 acuGare \i condamnare "entru trdare, mituire \i alte crime 'rave \i delicte. A4T#CK0@0 T4E# Seciunea NntOi. Puterea >udectoreasc a ?tatelor @nite va fi eDercitat de o Curte ?u"rem \i de alte instane care vor fi instituite \i sta8ilite din tim" Nn tim" de ctre Con'res. ;udectorii, atQt cei de la Curtea ?u"rem cQt \i cei de la alte tri8unale, N\i vor menine "osturile Nn caG de com"ortare cores"unGtoare \i vor "rimi "entru serviciile lor, la date fiDe, o com"ensaie care nu va "utea fi mic\orat atQta tim" cQt N\i vor eDercita funcia. Seciunea doi. 1. Puterea >udectoreasc N\i va eDtinde com"etena asu"ra tuturor caGurilor "rivind le'ea \i ec+itatea, intrQnd su8 incidena acestei Constituii, a le'ilor ?tatelor @nite \i a tratatelor Nnc+eiate sau care vor fi Nnc+eiate su8 autoritatea lor, asu"ra tuturor caGurilor "rivitoare la am8asadori, ali mini\tri \i consuli, asu"ra caGurilor ce "rivesc amiralitatea \i dre"tul maritim, asu"ra cauGelor Nn care sunt im"licate ?tatele @nite, cauGelor Nntre dou sau mai multe state, dintre un stat 2i cet-.enii altui stat6, dintre cetenii diferitelor state, dintre cetenii aceluia\i stat care "retind "mQnturi su8 concesiunea altor state "recum \i dintre un stat sau cetenii acestuia \i alte state, ceteni sau su"u\i strini. 2. ^n toate caGurile "rivitoare la am8asadori, mini\tri \i consuli \i Nn caGurile Nn care un stat este im"licat, >urisdicia de "rim instan va fi eDercitat de Curtea ?u"rem. ^n toate celelalte caGuri menionate mai sus, Curtea ?u"rem va >udeca Nn a"el atQt Nn dre"t, cQt \i Nn fa"t, cu acele eDce"ii \i Nn 8aGa acelor re'lementri care vor fi "revGute de Con'res. (. ;udecarea tuturor crimelor, cu eDce"ia caGurilor de "unere su8 acuGare a unui demnitar, va fi efectuat de un >uriu "e teritoriul statului unde s!au comis aciunile infracionaleW Nn caGul Nn care
?9;

Vol. 1

aciunile nu au fost comise "e teritoriul vreunui stat, >udecata va avea loc Nn locul sau locurile +otrQte de Con'res "rin le'e. Seciunea trei. 1. Trdarea Nm"otriva ?tatelor @nite va consta numai din "urtarea unui rG8oi contra lor sau din Nnele'erea cu du\manii lor "rin acordarea de a>utor \i Nnlesniri. Aimeni nu va "utea fi condamnat ca trdtor decQt dac eDist doi martori care s certifice c au asistat la acel act evident de trdare sau dac incul"atul recunoa\te acest lucru Nn faa Curii. 2. Con'resul va avea autoritatea de a "ronuna "edea"sa Nn caG de trdare, dar nici o condamnare la "ierderea dre"turilor civile nu va "utea "roduce efecte asu"ra urma\ilor ori confiscarea averii decQt Nn tim"ul vieii "ersoanei Nn cauG. A4T#CK0@0 PAT4@ Seciunea NntOi. Ciecare stat va acorda de"lin Nncredere actelor "u8lice, re'istrelor \i "rocedurilor >udiciare ale celorlalte state. Con'resul va "utea sta8ili "rin le'i 'enerale felul Nn care astfel de re'istre, acte \i "roceduri vor "utea fi a"ro8ate \i care va fi efectul acestei aciuni. Seciunea doi. 1. Cetenii fiecrui stat vor avea dre"tul s se 8ucure de toate "rivile'iile \i imunitile cetenilor Nn celelalte state. 2. K "ersoan acuGat Nn oricare stat de trdare, crim sau alt delict, care se sustra'e >udecii \i va fi desco"erit Nn alt stat, va "utea fi "redat, la cererea autoritii eDecutive din statul de unde a fu'it, "entru a fi trans"ortat Nn statul care are >urisdicie asu"ra crimei. (. 6ici o persoan- care prestea7- un serviciu sau e#ectuea7- o munc- 9ntr(un stat 9n *a7a legilor acelui stat 2i #uge apoi 9n alt stat nu va putea s- se prevale7e de legile 2i regulamentele e8istente acolo pentru a #i scutit- de prestarea serviciului sau muncii o*ligatorii 2i va tre*ui s- #ie predat- la cererea p-r.ii c-reia i se datore2te acel serviciu sau munc-3. Seciunea trei. 1. Con'resul "oate admite state noi Nn uniunea de faW dar nici un nou stat nu va "utea fi Nntemeiat sau alctuit Nn limitele >urisdiciei vreunui alt stat \i nici un stat nu va "utea fi alctuit "rin unirea a dou sau mai multe state sau "ri de state fr acordul cor"urilor le'iuitoare ale statelor Nn cauG, "recum \i al Con'resului. 2. Con'resul va avea autoritatea de a dis"une \i de a ela8ora toate deciGiile \i re'lementrile necesare cu "rivire la teritoriu sau la alte 8unuri a"arinQnd ?tatelor @niteW nici o "revedere din Constituia de fa nu va "utea fi inter"retat Nn a\a fel, NncQt s "re>udicieGe vreo "retenie a ?tatelor @nite sau a unuia dintre statele care le com"un. Seciunea 'atru. ?tatele @nite vor 'aranta, "entru fiecare stat care face "arte din aceast uniune, o form re"u8lican de 'uvernmQnt \i le vor "rote>a, "e fiecare dintre ele, Nm"otriva unei invaGiiW de asemenea, le vor "rote>a, la cererea cor"urilor le'iuitoare sau a eDecutivului )atunci cQnd cor"urile le'iuitoare nu se "ot Nntruni* Nm"otriva violenei interne. A4T#CK0@0 C#AC# Con'resul va "utea, ori de cQte ori acest lucru va fi considerat necesar de ctre dou treimi din mem8rii am8elor sale Camere, s "ro"un amendamente la aceast Constituie sau, la cererea le'islaturilor a dou treimi din diferitele state, s convoace o convenie "entru "ro"unerea de amendamenteW acestea vor deveni vala8ile, Nn am8ele caGuri, Nn toate "rivinele, ca "arte inte'rant din Constitua de fa, du" ratificarea lor de ctre cor"urile le'iuitoare a trei "trimi din numrul statelor, sau de ctre conveniile a trei "trimi din acestea, dat fiind c \i unul, \i altul dintre sistemele de ratificare "oate fi "ro"us de Con'resW nici un amendament fcut Nnainte de anul una mie o"t sute \i o"t nu va "utea afecta Nn vreun un fel "rima \i cea de a "atra clauG din ?eciunea a noua a Articolului ^ntQiW )de asemenea, "e calea unor amendamente* nici un stat nu va "utea fi li"sit, fr acordul su, de dre"tul de vot e'al Nn ?enat.

?96

Drept Constituional Comparat

A4T#CK0@0 eA?E 1. Toate datoriile contractate \i an'a>amentele luate Nnainte de ado"tarea acestei Constituii vor fi vala8ile fa de ?tatele @nite Nn 8aGa acestei Constituii, la fel "recum erau vala8ile \i fa de Confederaie. 2. Constituia de fa \i le'ile ?tatelor @nite care vor fi Nntocmite Nn temeiul ei, "recum \i toate tratatele Nnc+eiate sau care vor fi Nnc+eiate Nn 8aGa autoritii ?tatelor @nite vor constitui le'ea su"rem a riiW >udectorii din toate statele vor fi o8li'ai s le a"lice c+iar Nn caGul Nn care ar eDista dis"oGiii contrare Nn Constituiile sau le'ile vreunuia din state. (. ?enatorii \i re"reGentanii menionai mai sus, mem8rii diferitelor le'islaturi ale statelor, "recum \i toi funcionarii :uvernului sau ;ustiiei se vor an'a>a "rin >urmQnt sau "rin declaraie solemn s res"ecte Constituia de faW dar nici un test reli'ios nu va fi cerut vreodat ca o condiie "entru ocu"area unui "ost sau a unei funcii "u8lice oficiale Nn ?tatele @nite. A4T#CK0@0 eAPTE 4atificarea de ctre Conveniile a nou state va fi suficient "entru ado"tarea acestei Constituii Nn ra"orturile dintre statele care o ratific astfel. Ado"tat Nn Convenie "rin acordul unanim al statelor "reGente aGi Nn Giua a \a"tes"reGecea a lunii se"tem8rie Nn anul una mie \a"te sute o"tGeci \i \a"te du" Cristos \i Nn al dois"reGecelea an al #nde"endenei ?tatelor @nite. $re"t "entru care isclim mai >os numele noastre s"re mrturie. >eorge Aashington, Pre\edinte \i de"utat de ir'inia AeX Iam"s+ireS Bohn Langdon, 6icholas >ilman =assasc+usettsS 6athaniel >or*am, Ru#us Cing ConnecticutS Am/ )aml/ Bohnson, Roger )herman AeX EorVS Ale8ander Damilton AeX ;erse5S Ail/Livingston, David Erearley, Am/%aterson, Bona/Dayton Penns5lvaniaS E/FranGlyn, Thomas Hi##lin, Ro*t/Horris, >eo/ lymer, Thos/Fit7 )imons, Bared &ngresoll, Bames Ailson, >ouv/Horris $elaXareS >eo/Read, >unning Eed#ord Bun/, Bohn DicGinson, Richard Easset, Baco/Eroom =ar5landS Bames HcDenry, Daniel o# )aint Thomas Beni#er, Danl/ arroll ir'iniaS Bohn Elair, Bames Hadison Br/ Carolina de AordS Am/Elount, Rich!d/ Do**s )paight, Dugh Ailliamson Carolina de ?udS B/Rutledge, harles otesIorth %incGney, %ierce Eutler :eor'iaS Ailliam FeI, A*r/EaldIin 1% se"tem8rie 1%6% AttestS Milliam ;acVson, ?ecretar5

%rimele 7ece amendamente sunt cunoscute 2i drept Declara.ia drepturilor omului 1%31 A=EA$A=EAT@0 # Con'resul nu va "utea ela8ora nici o le'e "rin care s sta8ileasc o anumit reli'ie )ca reli'ie dominant* sau s interGic "racticarea li8er a unei reli'ii, ori s reduc li8ertatea cuvQntului sau a "resei, sau dre"tul "o"orului la Nntrunire "a\nic sau de a adresa :uvernului cereri "rivind re"ararea nedre"tilor.
?97

Vol. 1

1%31 A=EA$A=EAT@0 ## K =iliie 8ine re'lementat fiind necesar "entru securitatea unui stat li8er, nu este "ermis Nnclcarea dre"tului "o"orului de a deine \i "urta arme. 1%31 A=EA$A=EAT@0 ### ^n tim" de "ace, nici un soldat nu va "utea fi Nncartiruit Nntr!o locuin fr consimmQntul "ro"rietarului, \i aceasta nici Nn tim" de rG8oi, decQt Nn modul "rescris de le'e. 1%31 A=EA$A=EAT@0 # $re"tul oamenilor de a le fi asi'urat securitatea "ersonal, a locuinelor, documentelor \i 8unurilor Nm"otriva unor "erc+eGiii \i confiscri ne>ustificate nu va "utea fi Nnclcat, \i nu vor "utea fi emise mandate, decQt Nn 8aGa unor motive temeinice, susinute "rin >urmQnt sau declaraie, menionQndu!se cu "reciGie locul care urmeaG s fie "erc+eGiionat \i "ersoanele sau o8iectele care urmeaG s fie reinute. 1%31 A=EA$A=EAT@0 Aici o "ersoan nu "oate fi inut s rs"und "entru a da seam "entru o infraciune ca"ital sau alt fa"t infamant decQt "e 8aGa unui denun sau unei "uneri su8 acuGare emis de o Curte cu ;urai, cu eDce"ia caGurilor a"rute Nn forele armate terestre sau navale, sau Nn =iliie, cQnd "ersoanele res"ective se afl Nn serviciul comandat "e tim" de rG8oi sau Nn situaiile de "ericol "u8licW "entru aceea\i infraciune, nici unei "ersoane nu Ni "ot fi "ericlitate de dou ori viaa \i inte'ritatea cor"oralW de asemenea, nimeni nu "oate fi silit s de"un mrturie Nm"otriva sa Nn nici un "roces "enal, nici s fie "rivat de via, li8ertate sau "ro"rietate fr o >udecat le'alW de asemenea, "ro"rietatea "rivat nu va "utea fi eD"ro"riat "entru uGul "u8lic fr o com"ensaie >ust. 1%31 A=EA$A=EAT@0 # ^n toate cauGele "enale, acuGatul are dre"tul la o >udecat 'ra8nic \i "u8lic din "artea unui >uriu im"arial al statului sau districtului Nn care infraciunea a fost comis, \i care district a fost Nn "reala8il determinat "rin le'e, \i s fie informat cu "rivire la natura \i motivul acuGaiei, s fie confruntat cu martorii acuGrii, s ai8 dre"tul de a se 8ucura de "rocedura o8li'atorie "entru ca s o8in martori Nn favoarea sa \i s 8eneficieGe de asistena unui avocat Nn a"rarea sa. 1%31 A=EA$A=EAT@0 ## ^n "rocesele de dre"t comun, atunci cQnd valoarea Nn liti'iu de"\e\te douGeci de dolari, dre"tul la "roces cu >urai este "strat, iar nici o fa"t >udecat de ctre un >uriu nu "oate fi reeDaminat de un alt tri8unal din ?tatele @nite decQt Nn conformitate cu re'ulile dre"tului comun )Common 0aX*. 1%31
?95

Drept Constituional Comparat

A=EA$A=EAT@0 ### Au vor "utea fi cerute cauiuni eDcesive, nici nu vor "utea fi im"use amenGi eDcesive, nici nu vor "utea fi a"licate "ede"se crude sau deose8it de 'rave. 1%31 A=EA$A=EAT@0 #U =enionarea Nn Constituie a unor anumite dre"turi nu va "utea fi inter"retat ca re"reGentQnd o ne'are sau o deni'rare a altor dre"turi ce revin "o"orului. 1%31 A=EA$A=EAT@0 U Puterile care nu au fost dele'ate ?tatelor @nite "rin Constituie, \i care nici nu au fost interGise de ctre aceasta statelor, sunt reGervate Nn mod res"ectiv statelor sau "o"orului. 1%31 A=EA$A=EAT@0 U# Puterea >udectoreasc a ?tatelor @nite nu "oate fi inter"retat ca eDtinGQndu!se asu"ra acelor liti'ii Nntemeiate "e dre"t sau "e ec+itate, intentate Nm"otriva unuia dintre statele care intr Nn com"onena ?tatelor @nite de ctre ceteni ai unui alt stat )al federaiei* sau de ctre ceteni sau su"u\i ai vreunui stat strin. 16&, A=EA$A=EAT@0 U## Electorii se vor Nntruni Nn statele res"ective \i Ni vor ale'e "rin vot secret "e Pre\edinte \i "e ice"re\edinte, dintre care cel "uin unul tre8uie s nu fie locuitor al statului lorW "e 8uletinele lor de vot, ei vor nominaliGa "ersoana votat "rentru funcia de Pre\edinte, iar "e 8uletine se"arate, "ersoana votat "entru funcia de ice"re\edinte, Nntocmind liste se"arate cu toate "ersoanele votate "entru funcia de Pre\edinte \i res"ectiv "entru funcia de ice"re\edinte, cu numrul de voturi acordate fiecreia, liste "e care le vor semna \i certifica \i le vor trimite, si'ilate, sediului de 'uvernmQnt al ?tatelor @nite, "e adresa Pre\edintelui ?enatuluiW Nn "reGena mem8rilor ?enatului \i ai Camerei 4e"reGentanilor, Pre\edintele ?enatului va desc+ide toate certificatele, du" care voturile vor fi numrateW "ersoana Nntrunind cel mai mare numr de voturi "entru Pre\edinte va deveni Pre\edinte, dac numrul de voturi re"reGint o ma>oritate din numrul total al electorilor ce au fost desemnaiW Nn caGul Nn care nici o "ersoan nu Nntrune\te o asemenea ma>oritate, Camera 4e"reGentanilor va ale'e imediat, "rin vot secret, "e Pre\edinte, dintre "ersoanele, cel mult trei, care au avut cele mai multe voturi "e lista "entru funcia de Pre\edinte. $ar Pre\edintele va fi ales Nn acest caG, de ctre state, re"reGentana fiecrui stat avQnd un votW unul sau mai muli de"utai re"reGentQnd dou treimi din totalul statelor vor constitui un cvorum Nn acest sco", iar o ma>oritate din totalul statelor va fi necesar "entru o ale'ere. ?n ca7ul 9n care amera Repre7entan.ilor nu va putea alege un %re2edinte, 9n situa.iile 9n care dreptul de alegere 9i este 9ncredin.at, 9nainte de cea de a patra 7i a lunii martie imediat urm-toare, @icepre2edintele va e8ercita #unc.ia de %re2edinte, la #el ca 9n ca7ul mor.ii sau altei incapacit-.i constitu.ionale a %re2edintelui1&. Persoana care va Nntruni cel mai mare numr de voturi "entru ice"re\edinte va deveni ice"re\edinte, Nn caGul Nn care numrul de voturi eD"rimat Nn favoarea sa re"reGint o ma>oritate din numrul total al electorilor numii iar, dac nici o "ersoan nu Nntrune\te o asemenea ma>oritate, ?enatul Nl va ale'e "e ice"re\edinte dintre cele dou "ersoane cu cele mai mari numere de voturi de "e listW dou treimi din numrul total al senatorilor va constitui un cvorum le'al Nn acest sco", iar o ma>oritate din numrul total al senatorilor va fi necesar "entru o ale'ere. Aici o "ersoan care nu este eli'i8il Nn sens constituional Nn funcia de Pre\edinte nu este eli'i8il nici "entru aceea de ice"re\edinte al ?tatelor @nite.
?;:

Vol. 1

16-1 A=EA$A=EAT@0 U### Seciunea ?. Aici sclavia, nici servitudinea involuntar, cu eDce"ia situaiilor Nn care a fost "ronunat ca "edea"s "entru o infraciune, Nn 8aGa unei condamnri Nn conformitate cu le'ea a "ersoanei Nn cauG, nu vor fi "ermise "e teritoriul ?tatelor @nite sau Nn oricare loc aflat su8 >urisdicia lor. Seciunea @. Con'resul este Nm"uternicit s a"lice acest articol "rintr!o le'islaie cores"unGtoare. 16-6 A=EA$A=EAT@0 U# Seciunea ?. Toate "ersoanele nscute sau naturaliGate Nn ?tatele @nite \i su"use >urisdiciei lor sunt ceteni ai ?tatelor @nite \i ai statului Nn care locuiesc. Aici un stat nu va "utea ela8ora sau a"lica vreo le'e care s Nn'rdeasc "rivile'iile sau imunitile cetenilor ?tatelor @niteW de asemenea, nici un stat nu "oate "riva vreo "ersoan de via, li8ertate sau "ro"rietate fr desf\urarea unei "roceduri le'ale >uste )due "rocess of laX*, \i nici nu va "utea refuGa vreunei "ersoane aflat Nn >urisdicia lui ocrotirea e'al din "artea le'ilor. Seciunea @. Aumrul de locuri de mem8ri Nn Camera 4e"reGentanilor va fi Nm"rit Nntre diferitele state Nn conformitate cu "onderea "o"ulaiei, luQndu!se Nn consideraie Nntre'ul numr al "ersoanelor din fiecare stat, cu eDce"ia indienilor nesu"u\i im"unerilor fiscale. $ar cQnd dre"tul de a vota Nn orice ale'eri "entru desemnarea electorilor "entru Pre\edintele \i ice"re\edintele ?tatelor @nite, a re"reGentanilor Nn Con'res, a funcionarilor eDecutivi \i >udectore\ti ai unui stat ori a mem8rilor le'islaturii unui stat este refuGat unora dintre locuitorii de seD 8r8tesc ai unui stat, Nn vQrst de cel "uin 21 de ani, ceteni ai ?tatelor @nite, sau cQnd acest dre"t este Nn'rdit Nn vreun fel, cu eDce"ia caGului Nn care motivul acestor Nn'rdiri este "artici"area la o rGvrtire, sau o alt infraciune, 8aGa re"reGentrii va fi redus conform "ro"oriei "e care numrul unor asemenea ceteni de seD 8r8tesc o re"reGint Nn ra"ort cu numrul total de ceteni de seD 8r8tesc Nn vQrst de cel "uin 21 de ani din statul res"ectiv. Seciunea 8. Aici o "ersoan nu va "utea fi ales senator sau re"reGentant Nn Con'res, sau elector "entru Pre\edinte \i ice"re\edinte, ori deintor al unei funcii oficiale, civile sau militare, a ?tatelor @nite, sau a oricrui stat, dac, du" ce a de"us anterior un >urmQnt, ca mem8ru al Con'resului, ca funcionar al ?tatelor @nite, ca mem8ru al le'islaturii oricrui stat, sau ca funcionar eDecutiv sau >udectoresc al oricrui stat, an'a>Qndu!se s s"ri>ine Constituia ?tatelor @nite, a "artici"at a"oi la o insurecie sau rGvrtire Nm"otriva acestora sau a acordat a>utor sau Nncura>are du\manilor ?tatelor @nite. Con'resul va "utea totu\i Nnltura aceast inca"acitate, "rin votul a dou treimi din totalul mem8rilor fiecrei Camere. Seciunea <. Au va "utea fi "us la Nndoial validitatea datoriilor "u8lice ale ?tatelor @nite, autoriGate "rin le'e, incluGQnd datoriile fcute "entru "lata "ensiilor \i a recom"enselor "entru servicii "restate Nn sco"ul su"rimrii insureciilor sau rGvrtirilor. $ar, nici ?tatele @nite, nici oricare stat nu vor "utea contracta sau "lti vreo datorie sau o8li'aie "entru a>utorarea unei insurecii sau rGvrtiri Nm"otriva ?tatelor @nite, sau vreo revendicare le'at de "ierderea sau emanci"area vreunui sclavW orice datorii, o8li'aii sau revendicri de acest fel vor fi considerate dre"t ile'ale \i neavenite. Seciunea 9. Con'resul este Nm"uternicit s a"lice, "rintr!o le'islaie cores"unGtoare, "revederile acestui articol. 16%& A=EA$A=EAT@0 U
?;?

Drept Constituional Comparat

Seciunea ?. $re"tul cetenilor ?tatelor @nite de a vota nu "oate fi refuGat sau Nn'rdit de ctre ?tatele @nite sau de ctre vreunul dintre state din motive de ras, culoare sau condiie anterioar de servitudine. Seciunea @. Con'resul este Nm"uternicit s a"lice acest articol "rintr!o le'islaie cores"unGtoare. 131( A=EA$A=EAT@0 U # Con'resul este Nm"uternicit s sta8ileasc \i s NncaseGe im"oGite "e venituri, indiferent de sursa acestora, fr Nm"rire "ro"orional Nntre diferitele state \i fr a fi luate Nn consideraie vreun recensmQnt sau vreo numrtoare. 131( A=EA$A=EAT@0 U ## ?enatul ?tatelor @nite va fi alctuit din cQte doi senatori din fiecare stat, ale\i de "o"ulaia statului res"ectiv, "entru o "erioad de \ase aniW fiecare senator va dis"une de un vot. Electorii din fiecare stat vor tre8ui s Nnde"lineasc condiiile cerute "entru electorii ramurii celei mai numeroase a le'islaturilor statelor. ^n caGul a"ariiei unor locuri vacante Nn re"reGentarea vreunui stat Nn ?enat, autoritatea eDecutiv a statului res"ectiv va anuna Nn scris or'aniGarea de ale'eri "entru com"letarea locurilor devenite vacante, cu meniunea c le'islatura oricrui stat "oate Nm"uternici autoritatea eDecutiv a statului res"ectiv s fac numiri tem"orare "Qn cQnd "o"orul va +otrN "rin vot ocu"area locurilor vacante, a\a "recum le'islatura va indica. Acest amendament nu "oate fi inter"retat ca avQnd vreun efect asu"ra ale'erii sau duratei mandatului vreunui senator ales Nnainte ca amendamentul s devin valid ca "arte a Constituiei. 1313 A=EA$A=EAT@0 U ### Seciunea ?. 0a un an de la ratificarea acestui articol, "roducerea, vQnGarea sau trans"ortarea 8uturilor alcoolice Nn interiorul ?tatelor @nite \i al tuturor teritoriilor aflate su8 >urisdicia lor, "recum \i im"ortarea \i eD"ortarea acestora vor fi considerate "e aceast cale ca fiind interGise. Seciunea @. AtQt Con'resul, cQt \i \i diferitele state sunt Nm"uternicite s a"lice acest articol "e calea unei le'islaii cores"unGtoare. Seciunea 8. Articolul de fa nu va "utea intra Nn vi'oare decQt dac va fi fost ratificat ca amendament al Constituiei de ctre le'islaturile diferitelor state, Nn conformitate cu "revederile Constituiei, Nnluntrul unei "erioade de \a"te ani de la data Nnaintrii lui actuale s"re ratificare statelor de ctre Con'res11. 132& A=EA$A=EAT@0 U#U $re"tul cetenilor ?tatelor @nite de a vota nu "oate fi refuGat sau Nn'rdit de ctre ?tatele @nite sau de ctre vreunul dintre state din motiv de seD. Con'resul este Nm"uternicit s a"lice acest articol "rintr!o le'islaie cores"unGtoare. 13(( A=EA$A=EAT@0 UU

?;@

Vol. 1

Seciunea ?. $urata mandatelor Pre\edintelui \i ice"re\edintelui va lua sfQr\it la amiaG, Nn a 2&!a Gi a lunii ianuarie, iar durata mandatelor senatorilor \i mem8rilor Camerei 4e"reGentanilor la amiaG Nn a treia Gi a lunii ianuarie, Nn anii Nn care duratele acestor mandate ar lua sfQr\it dac acest articol nu ar fi ratificatW mandatele succesorilor lor vor Nnce"e tot atunci. Seciunea @. Con'resul se va Nntruni cel "uin o dat "e an, iar aceast Nntrunire va avea loc la amiaG Nn a treia Gi a lunii ianuarie, cu eDce"ia caGului Nn care "rin le'e va fi sta8ilit o alt Gi. Seciunea 8. ^n caGul Nn care, la data fiDat "entru Nnce"utul duratei mandatului Pre\edintelui, Pre\edintele ales va fi murit, ice"re\edintele ales va deveni Pre\edinte. ^n caGul Nn care nu va fi fost ales un Pre\edinte Nnainte de data fiDat "entru Nnce"utul duratei mandatului, sau dac Pre\edintele ales va e\ua s se califice, ice"re\edintele ales va aciona ca Pre\edinte "Qn cQnd se va califica un Pre\edinte, iar Con'resul "oate re'lementa "rin le'e situaiile Nn care nici Pre\edintele ales, nici ice"re\edintele ales nu Nnde"linesc condiiile cerute, +otrQnd cine va aciona ca Pre\edinte, sau modul Nn care s fie aleas o "ersoan care s acioneGe ca Pre\edinte, iar o asemenea "ersoan va aciona Nn mod cores"unGtor "Qn cQnd un Pre\edinte sau un ice"re\edinte vor "utea fi desemnai. Seciunea <. Con'resul "oate decide "rin le'e Nn caGul morii oricreia dintre "ersoanele dintre care Camera 4e"reGentanilor "oate ale'e un Pre\edinte, ori de cQte ori dre"tul de ale'ere Ni va reveni acesteia, "recum \i Nn caGul morii oricreia dintre "ersoanele dintre care ?enatul "oate ale'e un ice"re\edinte, Nn situaiile Nn care dre"tul de ale'ere Ni va reveni acestuia. Seciunea 9. ?eciunile 1 \i 2 vor intra Nn vi'oare Nn a 11!a Gi a lunii octom8rie, du" ratificarea acestui articol. Seciunea ;. Acest articol nu va intra Nn vi'oare decQt dac va fi fost ratificat ca amendament al Constituiei de ctre le'islaturile unei ma>oriti de trei "trimi din numrul statelor, Nn decurs de \a"te ani de la data su"unerii lui )statelor mem8re*. 13(( A=EA$A=EAT@0 UU# Seciunea ?. Cel de al 16!lea amendament al Constituiei ?tatelor @nite este a8ro'at "e aceast cale. Seciunea @. Trans"ortarea sau im"ortarea de 8uturi alcoolice ameitoare Nn oricare stat, teritoriu sau "osesiune a ?tatelor @nite Nn sco"ul livrrii sau folosirii lor, "rin Nnclcarea le'ilor Nn vi'oare, este interGis. Seciunea 8. Acest articol nu va intra Nn vi'oare decQt dac va fi fost ratificat ca amendament al Constituiei de ctre adunri inute Nn diferitele state, conform "revederilor Constituiei, Nn decurs de \a"te ani de la data su"unerii lui )s"re ratificare* statelor, de ctre Con'res. 1311 A=EA$A=EAT@0 UU## Seciunea ?. Aici o "ersoan nu va "utea fi aleas Nn funcia de Pre\edinte mai mult decQt de dou ori, \i nici o "ersoan care a deinut funcia de Pre\edinte, sau a activat ca Pre\edinte, vreme de "este doi ani din durata unui mandat acordat "rin ale'eri unei alte "ersoane nu va "utea fi aleas Nn funcia de Pre\edinte mai mult decQt o dat. Acest articol nu va fi Nns a"lica8il unei "ersoane care deine funcia de Pre\edinte la data cQnd acest articol a fost "ro"us de ctre Con'res \i nu va "utea Nm"iedica o "ersoan care deine funcia de Pre\edinte, sau activeaG ca Pre\edinte, Nn "erioada de mandat Nn care acest articol intr Nn vi'oare, s dein funcia de Pre\edinte sau s activeGe ca Pre\edinte "Qn la sfQr\itul "erioadei de mandat res"ective. Seciunea @. Articolul de fa nu va intra Nn vi'oare decQt dac va fi fost ratificat ca amendament al Constituiei de ctre le'islaturile unei ma>oriti de trei "trimi din totalul statelor Nn decurs de \a"te ani de la data de la care a fost trimis, de ctre Con'res, statelor "entru ratificare.
?;8

Drept Constituional Comparat

13-1 A=EA$A=EAT@0 UU### Seciunea ?. $istrictul Nn care se afl sediul 'uvernului ?tatelor @nite va fi desemnat Nn modul Nn care se va +otrN de ctre Con'resS @n numr de electori ai Pre\edintelui \i ice"re\edintelui e'al cu numrul total de senatori \i re"reGentani Nn Con'res la care districtul ar avea dre"tul dac ar fi stat, dar Nn nici un caG mai mare decQt al statului cu cea mai mic "o"ulaieW ei se vor adu'a celor numii de ctre state, dar vor fi considerai, Nn sco"urile le'ate de ale'erea Pre\edintelui \i ice"re\edintelui, dre"t electori numii de ctre un stat, \i se vor Nntruni Nn district \i vor Nnde"lini acele sarcini care au fost "revGute de cel de al 12!lea amendament. Seciunea @. Con'resul este Nm"uternicit s a"lice acest articol "rintr!o le'islaie cores"unGtoare. 13-, A=EA$A=EAT@0 UU# Seciunea ?. $re"tul cetenilor ?tatelor @nite de a vota Nn oricare ale'eri "rimare sau de alt fel "entru Pre\edinte sau ice"re\edinte, "entru electori "entru Pre\edinte sau ice"re\edinte, sau "entru senatori sau re"reGentani Nn Con'res nu "oate fi refuGat sau Nn'rdit de ctre ?tatele @nite sau de ctre vreunul dintre ?tate din motiv de ne"lat a unei taDe "e ca" de locuitor sau a oricrui alt im"oGit. Seciunea @. Con'resul este Nm"uternicit s a"lice acest articol "rintr!o le'islaie cores"unGtoare. 13-% A=EA$A=EAT@0 UU Seciunea ?. ^n caGul Nnlturrii din funcie a Pre\edintelui sau Nn caGul decesului sau demisiei sale, ice"re\edintele va deveni Pre\edinte. Seciunea @. Kri de cQte ori funcia de ice"re\edinte va deveni vacant, Pre\edintele va numi un ice"re\edinte care va "relua funcia Nn urma confirmrii sale "rintr!o ma>oritate de voturi Nn am8ele Camere ale Con'resului. Seciunea 8. ^n situaiile Nn care Pre\edintele transmite Pre\edintelui "ro tem"ore al ?enatului \i ?"eaVer!ului Camerei 4e"reGentanilor o declaraie scris Nn sensul c este inca"a8il s Nnde"lineasc Nm"uternicirile \i sarcinile funciei sale, \i "Qn cQnd el le va transmite o declaraie scris Nn sens contrar, aceste Nm"uterniciri \i sarcini vor fi Nnde"linite de ctre ice"re\edinte acionQnd ca Pre\edinte. Seciunea <. Kri de cQte ori ice"re\edintele \i o ma>oritate fie a funcionarilor "rinci"ali ai de"artamentelor ramurii eDecutive, fie a unui alt or'an sta8ilit "rin le'e de ctre Con'res, transmit Pre\edintelui "ro tem"ore al ?enatului \i ?"eaVer!ului Camerei 4e"reGentanilor o declaraie scris Nn sensul c Pre\edintele este inca"a8il s Nnde"lineasc Nm"uternicirile \i sarcinile funciei sale, ice"re\edintele va "relua imediat Nm"uternicirile \i sarcinile funciei, acionQnd ca Pre\edinte interimar. @lterior, Nn caGul Nn care Pre\edintele transmite Pre\edintelui 'ro te3'ore al ?enatului \i ?"eaVer!ului Camerei 4e"reGentanilor o declaraie scris "otrivit creia nu mai eDist nici o inca"acitate, el N\i va relua Nm"uternicirile \i sarcinile funciei sale, Nn afar de caGul Nn care ice"re\edintele \i o ma>oritate fie a funcionarilor "rinci"ali ai de"artamentelor ramurii eDecutive, fie a altui or'an sta8ilit "rin le'e de ctre Con'res, ar transmite Nn decurs de "atru Gile Pre\edintelui 'ro te3'ore al ?enatului \i ?"eaVer!ului Camerei 4e"reGentanilor o declaraie scris conform
?;<

Vol. 1

creia Pre\edintele este inca"a8il s Nnde"lineasc Nm"uternicirile \i sarcinile funciei sale. ^n acest caG, Con'resul va decide, Nntrunindu!se Nn acest sco" Nn decurs de ,6 de ore, dac nu se afl Nn sesiune. $ac Con'resul, Nn decurs de 21 de Gile de la data "rimirii ultimei declaraii scrise menionate, sau dac Con'resul nu se afl Nn sesiune, Nn decurs de 21 de Gile de la data cQnd tre8uie s se Nntruneasc, decide "rintr!o ma>oritate de voturi de dou treimi din totalul mem8rilor fiecrei Camere c Pre\edintele este inca"a8ail s Nnde"lineasc Nm"uternicirile \i sarcinile funciei sale, ice"re\edintele va continua s le Nnde"lineasc Nn calitate de Pre\edinte interimarW altminteri, Pre\edintele N\i va relua Nm"uternicirile \i sarcinile funciei sale. 13%1 A=EA$A=EAT@0 UU # ?eciunea 1. $re"tul cetenilor ?tatelor @nite Nn vQrst de cel "uin 16 ani de a vota nu "oate fi refuGat sau Nn'rdit de ctre ?tatele @nite sau de ctre vreunul dintre state din motiv de vQrst. ?eciunea 2. Con'resul este Nm"uternicit s a"lice acest articol "rintr!o le'islaie cores"unGtoare. 1332 A=EA$A=EAT@0 UU ## Aici o le'e, modificQnd indemniGaia "entru serviciile senatorilor \i re"reGentanilor, nu va "utea intra Nn vi'oare "Qn cQnd nu va fi avut loc o ale'ere a re"reGentanilor. P4EC#_g4# 1 =odificat "rin ?eciunea 2!a a celui de al U# !lea Amendament. 2 TeDt modificat "rin cel de al U ##!lea Amendament. ( TeDt modificat "rin cel de al U ##!lea Amendament. , =odificat "rin ?eciunea a 2!a a celui de al UU!lea Amendament. 1 TeDt modificat "rin cel de al U ##!lea Amendament. - TeDt modificat "rin cel de al U ##!lea Amendament. % TeDt modificat "rin cel de al UU !lea Amendament. 6 TeDt modificat "rin cel de al U#!lea Amendament. 3 TeDt modificat "rin cel de al U###!lea Amendament. 1& TeDt modificat "rin ?eciunea (!a a celui de al UU!lea Amendament. 11 Anulat "rin "revederile celui de al UU#!lea Amendament. PRE.EDIN!II S.U.". 1. :eor'e Mas+in'ton 2. ;o+n Adams (. T+omas ;efferson ,. ;ames =adison 1. ;ames =onroe -. ;o+n Buinc5 Adams %. AndreX ;acVson 6. =artin an .uren 3. Milliam Ienr5 Iarisson 1&. ;o+n T5ler 11. ;ames bnoD PolV ! 1%63 ! 1%3% ! 16&1 ! 16&3 ! 161% ! 1621 ! 1623 ! 16(% ! 16,1 ! 16,1 ! 16,1
?;9

Drept Constituional Comparat

12. _ac+ar5 Ta5lor 1(. =illard Cillmore 1,. CranVlin Pierce 11. ;ames .uc+anam 1-. A8ra+am 0incoln 1%. AndreX ;o+nson 16. @l5sses ?idne5 :rant 13. 4ut+eford .irc+ard Ia5es 2&. ;ames A8ra+am :arfield 21. C+ester Allan Art+ur 22. ?te"+en :rover Cleveland 2(. .en>amin Iarrison 2,. ?te"+en :rover Cleveland 21. Milliam =cbinle5 2-. T+eodore 4oosevelt 2%. Milliam IoXard Taft 26. T+omas MoodroX Milson 23. Marren :amaliel Iardin' (&. Calvin Coodli'e (1. Ier8ert ClarV Ioover (2. CranVlin $elano 4oosevelt ((. Iarr5 ?.Truman (,. $Xi'+t $avid Eisen+oXer (1. ;o+n CitG'erald benned5 (-. 05ndon .aines ;o+nson (%. 4ic+ard =il+ous AiDon (6. :erald 4udolf Cord (3. ;imm5 );ames Earl* Carter ,&. 4onald Milson 4ea'an ,1. :eor'e .us+ ,2. Milliam Clinton ,(. :eor'e M..us+ >r.

! 16,3 ! 161& ! 161( ! 161% ! 16-1 ! 16-1 ! 16-3 ! 16%% ! 1661 ! 1661 ! 1661 ! 1663 ! 163( ! 163% ! 13&1 ! 13&3 ! 131( ! 1321 ! 132( ! 1323 ! 13(( ! 13,1 ! 131( ! 13-1 ! 13-( ! 13-3 ! 13%, ! 13%% ! 1361 ! 1366 ! 1332 ! 2&&1

?.@. 4R"_ILI" .". . *storic 0i evolu+ie politic1


Teritoriul "e care se 'se\te astGi .raGilia a fost ocu"at Nnc din vec+ime de tri8uri indiene. Portu'+eGul Pedro Alvares Ca8ral a desco"erit acest teritoriu la 22 a"rilie 11&&. Ca urmare a acestei desco"eriri a Nnce"ut aciunea de coloniGare a .raGiliei odat cu eD"ediia lui Alfonso de ?ouGa )11(&!11(2*. #niial .raGilia era Nm"rit Nn 11 c"itnii ereditare, care se Nntindeau "e o distan de 1& de le'+e de!a lun'ul coastelor \i "e o distan nedefinit Nn centrul rii. Aceste c"itnii erau conduse de curteni ai Coroanei, dis"unQnd de lar'i "rivile'ii, al cror nume era donatarios. $intre c"itnii, cea mai Nnfloritoare era cea de la ?ao icente. 4e'ele Portu'aliei, #oan al ###!lea, a luat
?;;

Vol. 1

msura unificrii c"itniilor conduse de donatarios Nntr!o administraie central, condus de un 'uvernator 'eneral%1. Kfierii locali controlau c"itniile, iar "unctele cele mai im"ortante ale coastei au fost fortificate. ^n ora\e a fost sta8ilit o or'aniGare munici"al, similar cu cea "ortu'+eG. Perioada care a urmat s!a caracteriGat "rintr!o "uternic influen a misiunilor ieGuite, dar \i "rin Nncercri franceGe sau olandeGe de a "une Nn "ericol suveranitatea "ortu'+eG asu"ra .raGiliei. ED"ansiunea "ortu'+eG a continuat Nn "ofida o"oGiiei manifestat de alte "uteri coloniale, reu\ind s unifice ara, s!i deGvolte economia ! aDat Nn s"ecial "e cultivarea trestiei de Ga+r \i eDtra'erea aurului !, \i s 'eneraliGeGe folosirea lim8ii "ortu'+eGe, care a constituit un im"ortant factor unificator. Coloni\tii, nemulumii de administraia "ortu'+eG, s!au rsculat Nm"otriva "uterii metro"olitane, militQnd "entru inde"endena rii. #m"eriul 8raGilian s!a "roclamat inde"endent Nn 1622, avQnd dre"t conductor "e Pedro #. #m"eriul instaurat Nn 1622 a durat "Qn Nn 1663. Prima constituie 8raGilian dateaG din 162,, ea fiind modificat Nn 16(,, "entru a asi'ura o mai mare descentraliGare "rovinciilor, "rin crearea unei adunri "rovinciale, dis"unQnd de o "utere local considera8il. Perioada im"eriului a fost marcat de intervenia "entru rsturnarea dictatorului ar'entinian ;uan =anuel de 4osas )1612* \i intervenia Nn rG8oiul "ara'uaian )16-,!16%&*. Economia im"eriului se 8aGa "e a'ricultura sclava'ist, "uterea "olitic real fiind Nn mQinile marilor fermieri care formau un fel de elit Nn aceast "erioad Nn .raGilia. ^n 16(1 .raGilia a acce"tat s interGic traficul de sclavi, dar acesta a Nncetat de a8ia Nn 1611. ^n 16%1 a fost ado"tat o le'e care declara li8eri toi co"iii nscui din sclavi. ^n 166, "rovinciile Ceara \i AmaGonas \i!au eli8erat sclaviiW o eli8erare masiv a sclavilor a avut loc Nn 1661, dar a8olirea definitiv a sclaviei, cu o com"ensaie "entru "ro"rietarii de sclavi, a fost +otrQt de a8ia la 1( mai 1666. $e\i im"eriul 8raGilian reu\ise unele realiGri din "unct de vedere economic \i Nnce"use c+iar o moderniGare a rii, monar+ia se dovedea tot mai "uin a"t "entru a face fa noilor sc+im8ri, ceea ce a dus la a8dicarea lui Pedro al ##!lea \i a8olirea monar+iei Nn 1663. Evoluia .raGiliei du" 1663 a fost marcat de "romovarea Nn Nnaltele funcii din stat a unor re"reGentani ai elitei "ro"rietarilor de "lantaii, de alternare a unor "erioade de dictatur \i a unor "erioade democratice. ^n 1631 a fost "romul'at noua Constituie, ce a fost caracteriGat ca fiind "reGidenial, federal, democratic \i re"u8lican. Aoile state com"onente ale federaiei dis"uneau de mai multe "uteri decQt fostele "rovincii din e"oca im"erial. Primul "re\edinte ales, $eodoro da Conseca, s!a dovedit inca"a8il s 'uverneGe "otrivit "revederilor noii Constituii. Po"ularul vice"re\edinte care i!a luat locul, =ars+all Cloriano PeiDoto, a resta8ilit lini\tea \i ordinea. Perioada care a urmat a fost marcat "e de o "arte "rin constituirea unor noi state, dar \i "rin Nncercri de re8eliune Nm"otriva "ro"rietarilor "lantaiilor de cafea, care continuau s domine economia \i "olitica rii. K fi'ur im"ortant Nn viaa "olitica a rii a fost :etulio ar'as, 'uvernatorul statului 4io :rande do ?ul, care a "reluat "uterea Nn urma unei rscoale Nn 13(&. El a 'uvernat ara Nntre 13(& \i 13,1 \i a"oi Nntre 1311 \i 131,. $e\i a concentrat Nn mQinile sale "uteri foarte mari, ar'as a dus o "olitic social activ \i s!a aliat cu ?.@.A. Nn rG8oiul Nm"otriva :ermaniei \i #taliei. 4evenit la "utere Nn 131,, de ast dat "rin ale'eri, ar'as nu s!a dovedit la fel de a8il "entru a domina forele "olitice, fiind li"sit \i de o ma>oritate ferm Nn cadrul Con'resului. K serie de acuGaii, "rintre care cele "rivind im"licarea sa Nn aciunile de coru"ie \i Nn asasinarea unui Giarist ! adversar "olitic !, l!au fcut "e ar'as s demisioneGe la 2, au'ust 131, \i a"oi s se sinucid.
%1 2e NeW EncHc%o'edia 4ritannica , 11t+ edition, vol.11, =acro"aedia, "a'.161W EncHc%o'edia Universa%is /rance, ?.A., 133&. Cor"us ,, "a'.,31W Ioria C.=atei, ?ilviu Ae'u, #on Aicolae, State%e %u3ii de %a " %a _, Editura =eronia, .ucure\ti, 2&&2, "a'.66W 2e Vor%d "%3anac and 4ooY of /acts( ?55;, Morld Almanac .ooVs, CunV and Madnalis Cor"oration, editorS 4o8ert Cami'+etti, =a+Xa+, AeX ;erse5, 1331, "a'.%,-.

?;6

Drept Constituional Comparat

$intre "re\edinii care au urmat lui :etulio ar'as s!au remarcat ;uscelino bu8itsc+eV de Kliveira, ;anio Buadros, ;uao :oulard, acesta din urm fiind rsturnat de o dictatur militar du" ce Nncercase un "ro'ram de reforme s"ri>init de forele de stQn'a. 4sturnarea lui :oulard a adus la "utere un "re\edinte militar, Castello .ranco, care la 2% octom8rie 13-1 a semnat un Act instituional sus"endQnd toate "artidele "olitice \i restaurQnd "uterile "reGideniale. A fost creat un sistem artificial de dou "artide. ^n decem8rie 13--, Castello .ranco a solicitat ! Nntr!o sesiune eDtraordinar a Con'resului ! a"ro8area unei noi Constituii, ela8orat de un 'ru" de eD"eri 'uvernamentali. Aoul document, "roclamat la 2, ianuarie 13-%, cu"rindea o serie de idei eD"use Nn "ro'ramul forelor armate \i confirma eDtinderea "uterii eDecutive \i a 'uvernului central. Printre sc+im8rile im"ortante aduse de noua Constituie erauS ale'erea indirect a "re\edintelui \i a vice"re\edintelui "e un sin'ur tic+etW reducerea mandatului "reGidenial de la 1 la , aniW com"etena tri8unalelor militare de a >udeca "e civilii care ar fi Nnclcat le'ile securitii naionaleW conferirea ctre "re\edinte a "uterii de a emite decrete de ur'en, fr consultarea Con'resuluiW contestarea dre"tului Con'resului de a NntQrGia le'islaia solicitat de ctre eDecutiv. Pre\edinii Costa da ?ilva, =edici \i :eisel nu s!au Nnde"rtat "rea mult de la "ro'ramul administraiei militare. 0a 1( decem8rie 13-6, cor"urile le'iuitoare au fost sus"endate "e o durat nedefinit, eDecutivul fiind autoriGat s 'uverneGe "rin decrete. TranGiia ctre viaa civil s!a fcut tre"tat, Nnce"Qnd din 13%6. 4evenirea la un 'uvern civil s!a "rodus Nn ianuarie 1361, cQnd Cole'iul electoral i!a ales "e Tancredo de Almeira Aeves ca "re\edinte, \i ;ose ?arne5 ca vice"re\edinte. Aoua Adunare constituant \i!a Nnce"ut lucrrile Nn fe8ruarie 136%, Constituia actual a .raGiliei fiind "romul'at la 1 octom8rie 1366. ^n ale'erile "reGideniale, "rin vot direct, a fost ales Cernando Collor de =ello, "ro"us de Partidul Aaional al 4econstruciei, "e o "latform care viGa deGvoltarea economic \i moderniGarea. Collor a cQ\ti'at ale'erile cu ,(k din votul "o"ular, Nn tim" ce contra!candidatul su da ?ilva o8inea (6k, iar 13k din voturi re"reGentau a8ineri sau voturi nule. Pre\edintele Collor \i!a "reluat funcia la 11 martie 133&, Nn condiiile unor dificulti economice \i a unei mari datorii eDterne. ^n se"tem8rie 1332, Nm"otriva sa s!a iniiat "rocedura de i3'eac23ent "entru coru"ie. El a demisionat la 23 decem8rie 1332, Nn tim" ce Nnce"ea "rocesul su, iar Tlamar Cranco devenea "re\edinte interimar. A urmat Cernando Ienri/ue Cardoso, care \i!a Nnce"ut mandatul la 1 ianuarie 1331, fiind ales Nn octom8rie 133, cu cea mai "o"ular ma>oritate cunoscut vreodat Nn .raGilia \i care a fost reales Nn 1336. Actualul \ef al statului este 0uiG #nacio 0ulada ?ilva )de la 1 ianuarie 2&&(*, ales cu -1,(k din voturi.

.".". Enali(a prevederilor Constitu+iei din F;;


$u" cum s!a artat, actuala Constituie a .raGiliei dateaG din 1 octom8rie 1366, reflectQnd "rocesul de tranGiie a .raGiliei de la dictatura militar la un re'im democratic. Constituia a suferit modificri "rin Amendamentele nr.1 )1332*, nr.2 )1332*, nr.( )133(*, nr., )133(*, nr.1 )133,* \i nr.)133,*%2.

%2 Constitution of t2e /ederative Re'uD%ic of 4ra*i%( ?577 , 133, 4evised edition, Translated and revised 85 #stvan a>da, Patricia de BueiroG, Carvallo _im8res, anira Tavares de ?ouGa, .rasilia, 133,, 162 "a'.

?;7

Vol. 1

0/3/3/0/ %rincipiile #undamentale/ Drepturile 2i garan.iile constitu.ionale


Constituia .raGiliei s"ecific, Nn c+iar "rimul su articol, c 4e"u8lica Cederativ a .raGiliei, constituit ca urmare a uniunii indisolu8ile a statelor \i munici"alitilor \i a districtului federal, este un stat democratic, de dre"t, Nntemeiat "e suveranitate, dre"tul de cetenie, demnitatea "ersoanei umane, valorile sociale, ale muncii \i li8erei Nntre"rinderi, "recum \i ale "luralismului "olitic. ^n conformitate cu "revederile Constituiei, toate "uterile eman de la "o"or, care le eDercit "rin intermediul re"reGentanilor si ale\i, sau Nn mod direct. Puterile uniunii suntS "uterea le'islativ, "uterea eDecutiv \i "uterea >udectoreasc, care sunt inde"endente una fa de alta \i acestea cola8oreaG Nn mod armonios. K8iectivele fundamentale ale 4e"u8licii Cederative a .raGiliei suntS edificarea unei societi li8ere, dre"te \i solidare, 'arantarea deGvoltrii naionale, eradicarea srciei \i crearea unor condiii de via care s reduc ine'alitile sociale \i re'ionale, "romovarea 8unei stri "entru toi, fr diferene de ori'ine, ras, seD, culoare, vQrst sau orice alte forme de discriminare. 4elaiile internaionale ale 4e"u8licii Cederative a .raGiliei se NntemeiaG "e "rinci"iile inde"endenei naionale, dre"turilor omului, autodeterminrii, neinterveniei, e'alitii statelor, a"rrii "cii, soluionrii "a\nice a conflictelor, res"in'erii terorismului \i rasismului, coo"errii cu toate "o"oarele "entru "ro'resul umanitii, acordrii dre"tului de aGil. K "revedere s"ecial a Constituiei dis"une c 4e"u8lica Cederativ a .raGiliei urmre\te inte'rarea economic, "olitic, social \i cultural a "o"oarelor latino!americane Nn sco"ul crerii unei comuniti latino!americane de naiuni. Titlul ## al Constituiei 8raGiliene, care se refer la dre"turile \i 'araniile fundamentale, cu"rinde cinci ca"itole \i anumeS ca".#, consacrat dre"turilor \i Nndatoririlor individuale \i colectiveS ca".##, consacrat dre"turilor socialeW ca".### ce se refer la "ro8lemele naionalitiiW ca".# , referitor la dre"turile "olitice \i ca". , care define\te statutul "artidelor "olitice. ^n ceea ce "rive\te dre"turile \i Nndatoririle individuale \i colective enumerate de Constituia .raGiliei, acestea sunt Nn numr de %%. Este de reinut c Nn afara dre"turilor consacrate "e care le NntQlnim Nn multe alte constituii, Nn acest ca"itol NntQlnim \i o serie de idei noi, care atest caracterul modern al Constituiei 8raGiliene. =enionm, astfel, ideea c nimeni nu "oate fi o8li'at sau o"rit s fac ceva decQt Nn 8aGa le'ii )art.1.##*W asi'urarea asistenei civile Nn sta8ilimentele individuale sau colective )art.1. ##*W dre"tul la res"ectul vieii "articulare, onoarei \i ima'inii fiecrei "ersoane, care sunt inviola8ile )art.1.U*W "rinci"iul c asociaiile "ot fi diGolvate sau s li se sus"ende activitile numai "rin +otrQre >udectoreasc )art.1.U#U*W dre"tul fiecrei "ersoane de a "rimi de la a'eniile "u8lice sau "articulare informaii care le intereseaG sau cu caracter 'eneral )art.1.UU###*W dre"tul de a adresa "etiii 'uvernului, Nn a"rarea dre"turilor sau Nm"otriva unor acte ile'ale, de a8uG al "uterii )art.1.UUU# lit.a*W "rinci"iul c nu vor eDista tri8unale eDce"ionale )art.1.UUU ##*W recunoa\terea instituiei >uriului )art.1.UUU ###*W ideea c aciunea unor 'ru"ri armate, civile sau militare, Nm"otriva ordinii constituionale \i a statului democratic este o crim )art.1.U0# *W "rinci"iul "otrivit cruia femeilor deinute li se vor crea condiii "entru a fi Nm"reun cu co"iii lor Nn "erioada de al"tare )art.1.0*W "rinci"iul "otrivit cruia nu este "ermis eDtrdarea strinilor Nn temeiul unor infraciuni "olitice sau ideolo'ice )art.1.0##*W re'ula "otrivit creia nimeni nu "oate fi arestat decQt dac este sur"rins Nn fla'rant delict sau Nn 8aGa unui ordin scris al unei autoriti >udiciare com"etente )art.1.0U#*W "rinci"iul "otrivit cruia statul tre8uie s acorde com"ensaii "entru erori >udiciare )art.1.0UU * etc. Ca"itolul ##, care se refer la dre"turile, sociale enumer Nn art.% dre"turile muncitorilor rurali \i ur8ani, "rintre care "rotecia Nm"otriva concedierii ar8itrare, asi'urarea de \oma>, salariul minim la nivelul economiei naionale, "lata s"orit a muncii de noa"te, "artici"area la "rofituri sau la reGultatele unei activiti indiferent de salariu, alocaia de familie, un "ro'ram normal de ore de
?;5

Drept Constituional Comparat

munc, recunoa\terea contractelor colective, asi'urarea de accidente, interGicerea oricrei discriminri etc. ^n ce "rive\te dre"turile asociaiilor sau uniunilor "rofesionale, acela\i ca"itol "revede c ne'ocierile colective de munc urmeaG a fi efectuate cu "artici"area uniunilor, acestea avQnd dre"tul s a"ere interesele individuale sau colective ale diferitelor cate'orii de muncitori, inclusiv liti'iile de munc \i administrative. Pe de alt "arte, se "revede interGicerea concedierii unor funcionari ai uniunilor, din momentul Nnre'istrrii candidaturii lor la o funcie de conducere sau de re"reGentare a unei asemenea uniuni \i Nn caGul Nn care ei au fost ale\iW se mai interGice concedierea lor \i tim" de un an du" Nncetarea acestei funcii, cu eDce"ia situaiei Nn care ei ar comite o infraciune "revGut "rin le'e. Constituia mai "revede )art.3* c dre"tul la 'rev este 'arantat, fiind de com"etena muncitorilor de a decide eDercitarea lui Nn sco"urile menionate. Ca"itolul ###, ce se refer la naionalitate, "revede do8Qndirea ceteniei "rin na\tere sau "rin naturaliGare. Cetenia 8raGilian se do8Qndeste "rin na\tere de ctre "ersoanele nscute "e teritoriul .raGiliei, c+iar din "rini strini, cu condiia Nns ca ei s nu fie Nn serviciul altor ri. $e asemenea, do8Qndesc cetenia "rin na\tere "ersoanele nscute Nn strintate dintr!un tat sau o mam 8raGilian, cu condiia ca am8ii sau unul din ei s fie Nn serviciul 4e"u8licii Cederative a .raGiliei. =ai do8Qndesc cetenia 8raGilian "rin na\tere "ersoanele nscute Nn strintate dintr!un tat sau mam 8raGilian, cu condiia ca ei s vin s locuiasc Nn .raGilia \i s o"teGe "entru naionalitatea 8raGilian. Prin naturaliGare, do8Qndesc cetenia 8raGilian aceia care sunt ori'inari din rile de lim8 "ortu'+eG, domiciliaG un an neNntreru"t \i au o re"utaie moral 8un, dar \i cetenii de orice naionalitate, reGideni Nn .raGilia de "este 11 ani, care n!au suferit "ede"se criminale. K dis"oGiie a"arte este aceea care "revede c dre"turile inerente 8raGilienilor vor "utea fi acordate cetenilor "ortu'+eGi avQnd re\edina Nn .raGilia, "e 8aG de reci"rocitate. 0e'ea nu "oate sta8ili discriminri Nntre cetenii 8raGilieni naturaliGai \i cei nscui, cu eDce"ia caGurilor "revGute de Constituie. Constituia .raGiliei mai "revede c o serie de funcii Nn stat sunt reGervate eDclusiv celor care au cetenia 8raGilian "rin na\tere )"re\edintele \i vice"re\edintele re"u8licii, "re\edintele Camerei, "re\edintele ?enatului, "re\edintele Curii ?u"reme Cederale, di"lomaii de carier \i ofierii forelor armate*. Cetenia 8raGilian "oate fi "ierdut "rin anularea +otrQrii de naturaliGare sau "rin do8Qndirea unei alte cetenii. ?e eDce"teaG totu\i de la "ierderea ceteniei 8raGiliene situaia Nn care se "roduce recunoa\terea naionalitii ori'inare Nn virtutea dre"tului strin sau cQnd naturaliGarea a fost im"us "otrivit re'lementrilor strine unui cetean 8raGilian reGident Nntr!un stat strin, ca o condiie a "ermanenei sale Nn acest teritoriu sau "entru eDercitarea dre"turilor civile. Tot Nn cadrul "revederilor cu "rivire la naionalitate eDist o dis"oGiie )art.1(* care "reciGeaG c lim8a "ortu'+eG este lim8a oficial a 4e"u8ilcii Cederative a .raGiliei. Ca"itolul # se refer la dre"turile "olitice \i "revede c suveranitatea "o"orului "oate fi eDercitat "rin sufra'iu universal \i "rin votul direct \i secret, "rin "le8iscit, referendum sau iniiativ "o"ular. Partici"area la ale'eri este o8li'atorie "entru "ersoanele care au Nm"linit vQrsta de 16 ani, dar o"ional "entru cei care sunt analfa8ei, cei care au de"\it %& de ani sau au vQrsta Nntre %& \i 6& de ani. ?trinii nu "ot fi Nnre'istrai Nn listele electorale \i nici o8li'ai s efectueGe serviciul militar. Condiiile de eli'i8ilitate "revdS naionalitatea 8raGilian, eDerciiul de"lin al dre"turilor "olitice, Nnscrierea Nn listele electorale, domiciliul Nntr!o circumscri"ie electoral, calitatea de mem8ru al unui "artid "olitic \i o vQrst minim. Aceast vQrst este de (1 de ani "entru "re\edinte, vice"re\edinte \i senatori, (& de ani "entru 'uvernatori \i vice'uvernatori, 21 "entru de"utai, "rimari \i 16 ani "entru consiliile munici"ale.

?6:

Vol. 1

K dis"oGiie interesant este aceea care "revede c "re\edintele re"u8licii, 'uvernatorii de state \i de districte federale \i "rimarii, "recum \i aceia care le!au succedat sau i!au Nnlocuit Nn tim"ul ultimelor - luni Nnainte de ale'eri, nu sunt eli'i8ili Nn acelea\i funcii. Pentru a "utea "artici"a, ei tre8uie s demisioneGe din funciile lor cu cel "uin - luni Nnainte de ale'eri. =em8rii forelor armate "ot fi Nnre'istrai \i desemnai dre"t candidai dac au mai "uin de 1& ani de serviciu, caG Nn care vor tre8ui s se retra' din activitile militare, iar dac au mai mult de 1& ani de serviciu vor fi eli8erai din sarcinile lor militare de ctre su"erioriW dac vor fi ale\i ! vor fi automat trecui Nn retra'ere. Ca"itolul , care se refer la "artidele "olitice, cu"rinde dis"oGiii "rivitoare la condiiile Nn care aceste "artide "ot fi constituite, res"ectQndu!se suveranitatea naional, re'imul democratic \i "luralismul. ?e mai "revede, "rintre altele, c "artidele "olitice tre8uie s ai8 caracter naional, c ele tre8uie s se a8in de a "rimi asisten financiar de la entiti strine, un 'uvern sau un su8ordonat al acestoraW c ele tre8uie s dea socoteal de c+eltuieli Curilor electorale \i s acioneGe Nn cadrul Con'resului naional Nn conformitate cu le'ea. Partidelor "olitice li se asi'ur autonomia de a sta8ili structura lor intern, or'aniGarea \i o"eraiunile "e care le desf\oar, urmQnd ca "rintr!o le'e s fie sta8ilite re'ulile referitoare la loialitatea de "artid \i disci"lin. $u" verificarea condiiilor le'ale, "artidele vor fi Nnre'istrate la Curtea ?u"rem Electoral. Partidele "olitice sunt Nndre"tite s 'estioneGe fondurile "artidelor \i s ai8 acces li8er la radio \i televiGiune, Nn condiiile "revGute de le'e. Partidele "olitice nu au dre"tul de a Nnfiina or'aniGaii "aramilitare.

0/3/3/3/ Jrgani7area statului


Titlul ### din Constituia .raGiliei este consacrat or'aniGrii statului. Constituia "reciGeaG c or'aniGarea "olitic \i administrativ a 4e"u8licii Cederative a .raGiliei cu"rindeS uniunea, statele, districtul federal, munici"alitile, fiecare dintre acestea fiind autonom Nn msura Nn care Constituia dis"une. Uniunea dis"une de "ro"rietile care Ni a"arin Nn "reGent \i care Ni sunt atri8uite, "recum \i de teritoriile neocu"ate, Nn sco"ul a"rrii frontierelor, de cile de comunicaii, lacuri, rQuri, resursele naturale \i "latoul continental, "recum \i de Gona economic eDclusiv, de marea teritorial, resursele +idraulice, minerale etc. @niunea are dre"tul s Nntrein relaii cu statele strine \i s "artici"e Nn or'aniGaiile internaionale, s declare rG8oiul \i "acea, s asi'ure a"rarea naional, s declare starea de asediu, s emit moned, s ela8oreGe \i s aduc la Nnde"linire "lanuri "entru amena>area teritoriului, Nn sco"ul deGvoltrii economice \i sociale, s Nntrein serviciile "o\tale \i aerine. Printre alte atri8uii ce sunt Nn com"etena eDclusiv a @niunii, Constituia "revede dre"tul acesteia de a "ermite unor fore strine, Nn situaii "revGute Nn le'ea s"ecial, s tranGiteGe teritoriul naional sau s rmQn "e acesta, Nn mod tem"orar )art.21.# *. ?e mai "revede, totodat, "rintre atri8uiile @niunii, dre"tul de a!\i or'aniGa \i menine serviciile oficiale de statistic, 'eo'rafie, 'eolo'ie \i carto'rafie, Nn sco" naional, de a "romova a"rarea "ermanent Nm"otriva unor deGastre, Nn s"ecial Nm"otriva secetei \i inundaiilor, de a sta8ili un serviciu naional "entru 'os"odrirea resurselor +idrice, de a sta8ili directive "entru deGvoltarea ur8an, de a Nnf"tui servicii de "oliie maritim, aerian \i de frontier. K atri8uie im"ortant "revGut de art.21.UU### este aceea "rivind controlul \i folosirea ener'iei nucleare Nn sco"uri "a\nice. @niunea dis"une de "uterea eDclusiv de a le'ifera Nntr!o serie de domenii cum ar fi le'islaia civil, comercial, "enal, electoral, a'rar, maritim, aeronautic, dre"tul s"aial \i dre"tul muncii. ^n afara acestor ramuri, Nn care "uterea de a le'ifera a"arine @niunii, ea este com"etent \i Nntr!o

?6?

Drept Constituional Comparat

serie de alte materii, cum ar fi comerul efectuat Nntre state, re'imul traficului \i trans"orturilor, re'imul "o"ulaiei indiene, al naionalitii, emi'rrii, imi'rrii, securitii sociale, a"rrii teritoriului. EDist anumite domenii Nn care atQt @niunea cQt \i statele federale au dre"tul de a emite le'i, cum ar fi domeniul fiscal, al "roducerii \i consumului, re'imul vQntorii, "escuitului, a"rrii naturii, "rote>area mo\tenirii istorice, culturale \i artistice, educaia, "rocedura >udiciar, "rotecia co"iilor, a "ersoanelor +andica"ate. ^n asemenea situaii, com"etena @niunii este limitat la sta8ilirea unor re'uli 'enerale care nu eDclud com"etene su"limentare din "artea statelor. ^n caGul Nn care nu eDist o le'e federal sau re'uli 'enerale, statele N\i vor "utea eDercita de"lina lor com"eten le'islativ. K "revedere im"ortant este \i aceea care dis"une c a"ariia unei le'i 'enerale sus"end a"licaiunea le'ilor statelor, Nn msura Nn care acestea sunt contrare. State%e federate sunt 'uvernate de constituiile \i le'ile lor. @rmQnd eDem"lul Constituiei americane, Constituia .raGiliei Nnscrie Nn mod eD"res "rinci"iul c toate "uterile care nu sunt "ro+i8ite statelor de a fi eDercitate, a"arin acestora. ^n "ro"rietatea statelor se 'sesc Gone de "mQnt, a"e, rQuri, teritorii neocu"ate ! Nn msura Nn care nu sunt incluse Nn "ro"rietatea @niunii. Aumrul de"utailor statelor Nn Adunrile le'islative va re"reGenta de ( ori mai mult decQt numrul acestora Nn Camera $e"utailor \i cQnd numrul de (- va fi atins, va fi s"orit cu atQia mem8ri cu cQt numrul de"utailor federali eDcede cifra 12. Termenul "e care sunt ale\i de"utaii statelor este de , ani. Adunrile le'islative au dre"tul s ado"te re'lementri interne de "oliie \i administrative, "recum \i ale secretariatelor lor. $e asemenea, "rin le'e va fi asi'urat iniiativa "o"ular Nn "rocesul le'islativ Nn cadrul statului. :uvernatorii \i vice'uvernatorii statelor sunt ale\i "e , ani, iar ale'erile "entru ace\tia se desf\oar cu 3& de Gile Nnainte de sfQr\itul mandatului "redecesorilor lor. #unici'a%it)i%e sunt re'lementate "rintr!o le'e or'anic. Ale'erile "entru munici"aliti se desf\oar Nn conformitate cu "revederile Constituiei .raGiliei \i ale constituiilor statelor res"ective. Primarii, vice"rimarii \i consilierii sunt ale\i "e un interval de , ani, "rin ale'eri directe, care se in simultan Nn Nntrea'a ar. #nvestitura "rimarului \i a vice"rimarului au loc Nn Giua de 1 ianuarie a anului urmtor anului ale'erilor. Aumrul consilierilor se sta8ile\te Nn "ro"orie cu numrul "o"ulaiei. =em8rii consiliilor sunt inviola8ili "entru o"iniile eD"rimate \i "entru votul "e care l!au eD"rimat. Primarii "ot fi >udecai numai de Curtea de >ustiie. =unici"alitile au dre"tul de a emite le'i Nn "ro8leme de interes local \i a aduce com"letri le'islaiei federale sau a statelor Nn domeniile Nn care este caGul. Ele "ot institui \i colecta im"oGite Nn cadrul >urisdiciei lor, s creeGe , s or'aniGeGe sau s desfiineGe districte Nn conformitate cu le'islaia statului, s Nnf"tuiasc "ro'rame de educaie, "ro'rame te+nice \i financiare de coo"erare, de deGvoltare ur8an \i a teritoriului, s "romoveGe "rote>area mo\tenirii istorice \i culturale locale. =unici"alitile sunt controlate de Camera munici"al \i de Curtea de Conturi. Districtu% federa%, care nu "oate fi Nm"rit Nn munici"aliti, va fi 'uvernat de o le'e or'anic, "revederile Constituiei "rivind "uterile le'islative \i ale'erea 'uvernatorilor a"licQndu!se Nn mod cores"unGtor. eritorii%e "ot fi Nm"rite Nn munici"aliti. ^n munici"alitile care au "este 1&&.&&& de locuitori vor eDista instane >udiciare de "rim \i de a doua instan, mem8ri ai acuGrii "u8lice \i a"rtori "u8lici federali. @niunea nu va interveni Nn "ro8lemele statelor sau ale districtelor federale decQt Nn caGuri cu totul s"eciale, cum ar fi meninerea inte'ritii naionale, res"in'erea unei invaGii strine, "entru a "une ca"t unei 'rave Nnclcri a ordinii "u8lice, "entru a 'aranta li8erul eDerciiu al "uterilor unitilor federaiei, "entru a asi'ura "olitica financiar a federaiei sau a"licarea le'ilor ori res"ectarea unor "rinci"ii constituionale ca, de "ild, forma re"u8lican, sistemul re"reGentativ \i democratic, dre"turile "ersoanelor.
?6@

Vol. 1

Constituia cu"rinde "revederi detaliate le'ate de administraia "u8lic, de "rinci"iile "e care aceasta tre8uie s se NntemeiGe, "recum \i de dre"turile funcionarilor "u8lici, sta8ilind Nn mod concret o serie de "revederi le'ate de dre"turile acestora. ?unt Nnscrise \i o serie de "revederi le'ate de mem8rii forelor armate \i funcionarii serviciilor militare.

.".-. 4uterile statului 0/3/1/0/ %uterea legislativConstituia .raGiliei consacr "rinci"iul se"araiei "uterilor. Puterea le'islativ a"arine Con'resului naional, care se com"une din Camera $e"utailor \i ?enatul federal, fiecare alese "e o durat de , ani. Ca3era de'utai%or se com"une din re"reGentani ai "o"orului, ale\i "rintr!un sistem "ro"orional Nn fiecare stat, teritoriu \i district federal. Ciecare teritoriu ale'e , de"utai. Senatu% federa% este com"us din re"reGentanii statelor \i ai districtului federal, ale\i "rin ma>oritatea de voturi, fiecare stat \i district federal ale'Qnd ( senatori "entru o "erioad de 6 ani. K treime \i res"ectiv dou treimi din re"reGentanii statelor \i ai districtului federal urmeaG s fie reNnoii la fiecare , ani Nn mod alternativ. Ciecare senator este ales Nm"reun cu 2 su"leani. Cu eDce"ia unor caGuri s"eciale, +otrQrile fiecrei Camere \i ale comitetelor lor vor fi luate cu ma>oriti sim"le, cQnd ma>oritatea a8solut a mem8rilor este "reGent. ^n ce "rive\te "uterile Con'resului, acesta ado"t le'ile din com"etena uniunii. Este de com"etena eDclusiv a Con'resului naional ratificarea tratatelor internaionale din care reGult sarcini cu "rivire la "ro"rietatea naionalW autoriGarea "re\edintelui re"u8licii de a declara rG8oi ori de a "ermite tru"elor strine s treac "e teritoriul naionalW autoriGarea "re\edintelui \i a vice"re\edintelui de a li"si din ar mai mult de 11 Gile, de a o"ri actele normative ale "uterii eDecutive care de"\esc autoritatea lor \i limitele dele'rii le'islative. $e asemenea, sunt de com"etena eDclusiv a Con'resului naionalS asi'urarea a"rrii com"etenei le'islative Nn faa amestecului altor "uteri, luarea Nn considerare a actelor de concesiune sau reNnoirea lor "entru staiile de radio \i televiGiuneW autoriGarea "re\edintelui de a a"ro8a or'aniGarea unui referendum, "recum \i de a autoriGa eD"loatarea resurselor +idrice sau "ros"ectarea surselor minerale Nn teritoriile indiene. Este de com"etena eDclusiv a Camerei $e"utailor de a autoriGa, cu ma>oritate de dou treimi, "rocedura le'al Nm"otriva "re\edintelui, vice"re\edintelui sau ministrului de stat. ?enatul, Nn sc+im8, are Nn com"etena sa dre"tul de a efectua "rocedura >udiciar \i >udecarea "re\edintelui \i a vice"re\edintelui, "entru crime \i malversaiuni, "recum \i a mini\trilor de stat "entru crime de aceea\i natur. $e asemenea, tot ?enatul are dre"tul eDclusiv de a desf\ura "roceduri \i >udecata ma'istrailor Curii ?u"reme Cederale, Procurorului :eneral al 4e"u8licii, Avocatului :eneral al @niunii "entru crime sau malversaiuni. $e"utaii \i senatorii se 8ucur de inviola8ilitatea o"iniilor lor \i a votului eD"rimat. Ei nu "ot fi arestai decQt Nn caG de fla'rant delict. $e"utaii \i senatorii vor fi >udecai de Curtea ?u"rem Cederal. #munitile de"utailor \i senatorilor se menin "e durata strii de asediuW ei nu "ot fi sus"endai decQt "rin votul a dou treimi din mem8rii Camerei din care fac "arte, Nn situaia unor acte comise Nn afara sediului Con'resului. 4e'imul de"utailor \i senatorilor este am"lu tratat Nn Constituia 8raGilian. ?e "revede, de "ild, c du" asumarea mandatului ei nu "ot s fie "ro"rietari, administratori sau directori ai unor com"anii care se 8ucur de 8eneficii din contracte Nnc+eiate cu statul. ?esiunile Con'resului naional au loc Nn ca"itala federal, Nntre 11 fe8ruarie ! (& iunie \i 1 au'ust ! 11 decem8rie.
?68

Drept Constituional Comparat

^n cadrul Con'resului naional \i al am8elor Camere funcioneaG comisii "ermanente \i tem"orare, Nn com"unerea crora sunt re"reGentate Nn mod "ro"orional 'ru"urile "arlamentare. Comisiile deG8at le'ile, desf\oar audiene "u8lice, solicit informaii mini\trilor, "rimesc "etiii, solicit mrturii din "artea unor autoriti sau ceteni \i eDamineaG inf"tuirea "ro'ramelor de deGvoltare. Procesul le'islativ se refer la "rocedura amendamentelor la Constituie, le'ile su"limentare, le'ile ordinare, le'ile dele'ate, msurile "roviGorii, decretele le'islative \i reGoluiile. Amendamentele la Constituie "ot fi efectuate la "ro"unerea unei treimi din mem8rii Camerei $e"utailor sau ai ?enatului, a "re\edintelui re"u8licii, sau a mai mult de >umtate din adunrile le'islative ale unitilor federaiei. Constituia nu "oate fi amendat Nn tim"ul unei intervenii federale, a unei stri de a"rare sau de asediu. Pro"unerea se discut \i se voteaG Nn fiecare Camer, Nn dou lecturi, tre8uind s Nntruneasc (T1 din votul mem8rilor res"ectivi. Amendamentul la Constituie este "romul'at de cor"ul director al Camerei $e"utailor \i al ?enatului federal. Cu toate acestea, nu vor "utea fi luate Nn considerare amendamente care "rivesc forma federativ a statului, votul direct, secret, universal \i "eriodic, se"araia "uterilor statului, dre"turile \i 'araniile individuale. #niiativa ela8orrii sau modificrii le'ilor, indiferent de cate'oria acestora, a"arine mem8rilor sau comisiilor celor dou Camere, "re\edintelui re"u8licii, Curii ?u"reme Cederale, Curilor ?u"erioare, Procurorului :eneral al 4e"u8licii, dar \i cetenilor ! Nn anumite situaii. Pre\edintele 4e"u8licii "oate o"une dre"tul su de veto, dac consider c o le'e ! total sau "arial ! este neconstituional sau contrar interesului "u8lic. AeeDercitarea acestui dre"t Nn termen de 11 Gile este considerat ca o sancionare tacit a le'ii. ^n caGul eDercitrii unui veto "reGidenial, le'ea se reeDamineaG Nn \edin comun a Con'resului, Nn termen de (& de Gile, iar veto!ul "oate fi res"ins "rin ma>oritatea a8solut a de"utailor \i senatorilor, "rin vot secret.

0/3/1/3/ %uterea e8ecutivPuterea eDecutiv este eDercitat de "re\edintele 4e"u8licii, asistat de mini\tri de stat. Pre\edintele are, "rintre altele, "uterea eDclusiv de a numi \i demite "e mini\trii de stat, de a declan\a "rocedura le'islativ Nn anumite caGuri, de a sanciona, "romul'a \i ordona "u8licarea le'ilor, de a eDercita dre"tul de veto cu "rivire la anumite le'i, total sau Nn "arte, de a Nntreine relaiile cu statele strine , de a acredita re"reGentanii di"lomatici, de a Nnc+eia tratate internaionale, de a eDercita "rero'ativa de comandant su"rem al forelor armate, de a numi Nnali demnitari ai statului etc. ^n Constituie sunt "revGute eD"res ce anumite acte ale "re\edintelui "ot constitui fa"te criminale. $ac acuGaiile Nm"otriva "re\edintelui sunt acce"tate de ctre o ma>oritate de dou treimi a mem8rilor Camerei $e"utailor, el va fi su"us >udecii Curii ?u"reme Cederale "entru ofense criminale comune, sau Nn faa ?enatului, "entru fa"te criminale. ^n asemenea situaii el va "utea fi sus"endat din funcie de ctre instanele menionate. $ac du" o "erioad de 16& de Gile >udecata nu s!a Nnc+eiat, sus"endarea "re\edintelui ia sfQr\it fr a "re>udicia asu"ra mersului normal al >udecii. =ini\trii de stat sunt ale\i dintre cetenii care au Nm"linit vQrsta de 21 de ani \i sunt Nn "osesia dre"turilor "olitice. Ei eDercit coordonarea unor a'enii federale, au dre"tul s emit instruciuni Nn a"licarea le'ilor \i su"un "re\edintelui ra"oarte anuale cu "rivire la administrarea ministerului "e care Nl conduc. Constituia .raGiliei "revede eDistena unui Consiliu al 4e"u8licii, ca un Nnalt for consultativ al "re\edintelui, din care fac "arte vice"re\edintele, "re\edinii Camerelor, liderii ma>oritii \i minoritii Nn fiecare Camer, ministrul >ustiiei \i - ceteni 8raGilieni Nn vQrst de "este (1 de ani, care au fost numii de "re\edinte, doi ale\i de ?enatul federal \i doi ale\i de Camera $e"utailor "e
?6<

Vol. 1

termen de ( ani. Consiliul 4e"u8licii N\i eD"rim o"inia cu "rivire la intervenia federal, starea de a"rare \i starea de asediu, "recum \i cu "rivire la "ro8lemele ce in de sta8ilitatea instituiilor democratice. @n alt or'anism consultativ este Consiliul Aaional de A"rare, com"etent Nn "ro8lemele suveranitii naionale \i a"rrii, din com"onena cruia fac "arte vice"re\edintele, "re\edinii Camerelor, ministrul >ustiiei, mini\trii militari, ministrul "entru relaiile eDterne \i ministrul "lanificrii. ^n com"etena Consiliului Aaional al A"rrii revine eD"rimarea unor "reri cu "rivire la declararea de rG8oi \i Nnc+eierea "cii, decretarea strii de a"rare, de asediu sau intervenie federal, ela8orarea de "ro"uneri cu "rivire la Gonele de securitate \i studierea iniiativelor "entru 'arantarea inde"endenei.

0/3/1/1/ %uterea judec-toreasc^n .raGilia, "uterea >udectoreasc cu"rinde Curtea ?u"rem Cederal, Curtea ?u"erioar de ;ustiie, Curile federale re'ionale \i >udectorii federali, curile \i >udectorii de munc, curile \i >udectorii electorali, curile \i >udectorii militari, curile \i >udectorii statelor, districtului federal \i ai teritoriilor. Art.31 din Constituia .raGiliei 'aranteaG inamovi8ilitatea >udectorilor, "revGQnd totodat dre"turile \i Nndatoririle lor. Curtea ?u"rem Cederal a .raGiliei se com"une din 11 >udectori ale\i dintre cetenii cu o "re'tire >uridic deose8it \i o re"utaie fr "at, Nn vQrst Nntre (1 \i -1 de ani. Curtea ?u"rem Cederal este com"etent Nn s"ecial Nn "ro8leme de constituionalitate, \i desf\oar "rocedurile Nm"otriva unor Nnali demnitari. Printre alte atri8uii ea are de soluionat liti'iile Nntre state strine sau or'aniGaii internaionale \i @niune, dis"utele \i conflictele Nntre @niune \i state, sau Nntre @niune \i districtul federal, cererile de eDtrdare ale unor state strine. Curtea ?u"erioar de ;ustiie se com"une din cel "uin (( de >udectori. =em8rii si sunt numii de "re\edintele 4e"u8licii dintre >uri\ti, avQnd vQrsta Nntre (( \i -1 de ani. ^n com"etena sa revin desf\urarea unor "roceduri \i a "rocesului Nn "rim instan "entru infraciunile comise de 'uvernatorii statelor sau ai districtului federal, >udectorii curilor de >ustiie ale statelor sau ai districtului federal. $e asemenea, ea are \i o serie de com"etene Nn caGul unui a"el ordinar sau al unui a"el eDtraordinar sau al unui a"el s"ecial. Astfel, un a"el s"ecial "oate fi declarat Nn faa Curii ?u"erioare de ;ustiie dac o deciGie dat de instana de a"el este contrar unui tratat sau dre"tului federal, ori Nl li"se\te "e acesta de efectivitate. ^n afara instanelor menionate mai sus, Nn sistemul 8raGilian eDist curi federale re'ionale \i >udectori federali. ;urisdicia muncii este asi'urat de Curtea ?u"erioar de munc, com"us din 2% de >udectori, de curile re'ionale de munc "recum \i de consiliile de conciliere \i >udecat. ;urisdicia electoral cu"rinde Curtea ?u"erioar Electoral, curile electorale re'ionale, >udectorii electorali \i consiliile electorale. Aceste or'anisme N\i desf\oar activitatea Nn cadrul com"etenelor lor s"eciale. ^n afar de instanele menionate Nn cele ce "reced, eDist instanele militare, curile \i >udectorii statelor. Constituia .raGiliei se refer Nn mod s"ecial la acuGarea "u8lic, ca instituie "ermanent, necesar "entru Nnde"linirea funciei >urisdicionale a statului \i a"rarea ordinii >uridice \i a re'imului democratic. ?e arat c acuGarea "u8lic se desf\oar la nivel federal, la nivelul >urisdiciei muncii, instanelor militare, "recum \i la nivelul statelor, districtelor sau teritoriilor. Constituia detaliaG dre"turile \i o8li'aiile celor care fac "arte din acuGarea "u8lic. Printre altele, ei nu "ot s "artici"e Nn activitatea unor com"anii comerciale \i nici s eDercite funcii
?69

Drept Constituional Comparat

salariate, cu eDce"ia activitilor din NnvmQnt. $e asemenea, ei nu "ot s se an'a>eGe Nn activiti "olitice, decQt Nn caGul eDce"iilor "revGute de le'e. AcuGarea "u8lic are, "rintre altele, dre"tul eDclusiv de a iniia "rocesele criminale, de a efectua investi'aiile "entru a "rote>a "ro"rietatea "u8lic \i social, de a declan\a aciuni de neconstituionalitate, de a a"ra >uridic dre"turile \i interesele "o"ulaiei indiene, de a eDercita controlul asu"ra activitilor de "oliie. Constituia mai "revede \i instituia Avocatului 'eneral al uniunii, care este res"onsa8il de activitile de consultan >uridic \i asisten acordat "uterii eDecutive. El re"reGint @niunea ! direct sau "rin a'enii su8ordonai ! Nn "ro8leme >udiciare sau eDtra>udiciare. El este numit de "re\edintele 4e"u8licii. K alt instituie 'arantat de Constituia 8raGilian este A"rarea >uridic "u8lic. Constituia .raGiliei "revede Nn mod eD"res, Nn art.1((, c ]aceasta este indis"ensa8il administrrii >ustiiei \i este inviola8il "entru actele sau manifestrile Nn eDerciiul "rofesiunii sale Nnuntrul limitelor le'ii. =odalitile de or'aniGare a A"rrii "u8lice >uridice urmeaG a fi sta8ilite "rintr!o le'e s"ecial].

."... Ep1rarea statului 0i a institu+iilor democratice


^n Titlul al Constituiei 8raGiliene sunt "reciGate condiiile Nn care se declar starea de a"rare, starea de asediu, sunt enunate o serie de "revederi le'ate de forele armate \i de securitatea "u8lic. ^n ce "rive\te starea de a"rare, aceasta este instituit "rin decret al "re\edintelui re"u8licii Nn sco"ul de a a"ra sau de a resta8ili Nn Gone "u8lice ordinea \i "acea social, ameninat "rin insta8ilitate instituional sau afectat de calamiti naturale. $ecretul tre8uie s determine "erioada strii de a"rare, s"ecificQnd Gonele la care se refer, msurile coercitive "rivind restrQn'erea unor dre"turi, "recum dre"tul de asociere, secretul cores"ondenei, secretul comunicaiilor tele'rafice \i telefonice. ?tarea de a"rare nu "oate de"\i (& de Gile \i "oate fi eDtins Nnc odat numai Nn caGul Nn care raiunile care au determinat decretarea ei "ersist. ?tarea de asediu se declar Nn situaii deose8ite, res"ectiv Nn caGurile Nn care s!a "rodus o serioas disfuncionalitate cu efecte lar'i, la scara Nntre'ii naiuni, msurile luate Nn starea de a"rare dovedindu!se ineficiente. $ecretul cu "rivire la starea de asediu tre8uie s s"ecifice "erioada strii, 'araniile constituionale care urmeaG s fie sus"endate, "re\edintele desemnQnd eDecutorul acestor msuri \i Gonele la care se refer. ?tarea de asediu nu "oate fi decretat "e mai mult de (& de Gile, ea ne"utQnd fi eDtins, urmQnd a se declara "erioad de rG8oi sau de a'resiune armat. $ac autoriGarea de a decreta starea de asediu se cere Nn tim"ul vacanei "arlamentare, "re\edintele ?enatului federal tre8uie s convoace Nntr!o sesiune eDtraordinar Con'resul naional, Nn termen de 1 Gile, "entru a eDamina acest act, Con'resul rmQnQnd Nn sesiune "Qn la ado"tarea msurilor coercitive. ^n aceast "erioad "ot fi luate o serie de msuri "rintre care o8li'area unor "ersoane s rmQn Nn locuri s"ecifice, deinerea Nntr!o cldire "entru "ersoanele acuGate, efectuarea unor restricii cu "rivire la inviola8ilitatea cores"ondenei \i secretul comunicaiilor, sus"endarea li8ertii de Nntrunire, efectuarea de "erc+eGiii, intervenia com"aniilor "u8lice de utilitate \i rec+iGiia "ro"rietii. ^n ce "rive\te forele armate, Constituia .raGiliei conine numai o serie de "revederi 'enerale "reciGQnd c ele N\i desf\oar activitatea su8 comanda "re\edintelui 4e"u8licii. $e remarcat sunt "revederile "otrivit crora "rinci"iul 2aDeas cor'us nu se a"lic "ede"selor disci"linare, ca \i "osi8ilitatea efecturii unui serviciu alternativ serviciului militar "entru "ersoane care, din motive de con\tiin reli'ioas sau filoGofic sau din convin'eri "olitice, doresc s nu "artici"e la activitile

?6;

Vol. 1

militare. Cemeile \i clericii sunt scutii de o8li'aiile militare, o8li'atorii Nn tim" de "ace, dar "ot "rimi alte Nndatoriri ! "rin le'e. ^n ce "rive\te securitatea "u8lic, se "revede c aceasta se eDercit "rin "oliia federal, "oliia rutier, "oliia feroviar, "oliia civil, "oliiile militare \i 8ri'Gile militare de "om"ieri.

.".9. 4roblemele 7inanciare. Brdinea economic1 0i 7inanciar1


Titlul # al Constituiei .raGiliei se ocu" de "ro8lemele financiare \i de 8u'et, sta8ilind totodat delimitrile Nntre com"etena financiar a @niunii \i com"etena statului, a districtului federal \i a munici"alitilor. ?e fac unele "reciGri Nn le'tur cu taDele care sunt de com"etena @niunii, "rintre care im"ortul de "roduse strine, eD"ortul ctre alte ri al "roduselor naionale sau naionaliGate. ^n com"etena @niunii intr \i taDele "e "rodusele industrialiGate, creditele, sc+im8urile eDterne, tranGaciile de asi'urri, "ro"rietatea rural, marile averi, "otrivit termenilor unor le'i s"eciale. ^n Constituie sunt "revGute \i anumite criterii du" care se determin taDele federale. Cu referire la finanele "u8lice, Constituia cu"rinde o serie de dis"oGiii cu "rivire la ela8orarea 8u'etului, urmrirea eDecutrii acestuia, "recum \i cu "rivire la ado"tarea de amendamente "entru corectarea 8u'etului. ?e mai "revede c "rin le'i s"eciale vor fi re'lementate finanele "u8lice, datoria intern \i eDtern, 'arantarea de credite, su"erviGarea instituiilor financiare \i efectuarea tranGaciilor financiare de ctre a'enii ale @niunii, ale districtului federal sau ale munici"alitilor. Titlul ## al Constituiei .raGiliei cu"rinde o serie de "revederi le'ate de "rinci"iile 'enerale ale activitii economice. Art.1%& din Constituia 8raGilian "revede c ordinea economic, Nntemeiat "e a"recierea valorii muncii umane \i a li8erei Nntre"rinderi, are ca sco" s asi'ure fiecruia o via demn, Nn conformitate cu cerinele >ustiiei sociale, res"ectQndu!se "rintre altele "rinci"iile suveranitii naionale, "ro"rietii "rivate, funciei sociale a "ro"rietii, li8era com"etiie, "rotecia consumatorului, "rotecia mediului, reducerea diferenelor re'ionale \i sociale, realiGarea unei de"line folosiri a forei de munc, un tratament "referenial "entru micile Nntre"rinderi 8raGiliene cu ca"ital naional. Constituia "revede c o serie de activiti constituie mono"olul @niunii, "rintre care "roducerea \i eD"loatarea de "etrol \i 'aGe naturale, +idrocar8uri, im"orturi \i eD"orturi de "roduse reGultQnd din activitile menionate, trans"ortul "este ocean de "etrol, "ros"ectarea, Nm8o'irea, re"rocesarea \i industrialiGarea minereurilor eDtrase din minele de aur, sau din cele care asi'ur su8stane nucleare. Constituia 8raGilian mai cu"rinde o serie de "revederi le'ate de "olitica deGvoltrii ur8ane \i de "rinci"iile acesteia, "recum \i Nn le'tur cu "olitica a'rar \i reforma a'rar. 4ein atenia "revederile art.161, care interGice eD"ro"rierea "ro"rietii a'rare mici \i mi>locii \i a "ro"rietii "roductive. ^n Constituia 8raGilian se NntQlnesc \i "revederi le'ate de sistemul financiar naional, "revGQndu!se c acesta este astfel structurat NncQt s asi'ure deGvoltarea ec+ili8rat a rii \i s serveasc intereselor colective. Constituia mai "revede, totodat, condiiile "entru "artici"area ca"italului strin Nn s"ecial Nn "ro8lemele ce in de interesul naional sau "e 8aGa unor Nnele'eri internaionale. ^n cadrul sistemului financiar naional intr \i crearea unor fonduri de asi'urri, sta8ilirea unor criterii restrictive "entru transferul economiilor din venituri su8 rata altor re'iuni cu mai mare deGvoltare, "recum \i o"eraiunile de credit coo"eratist \i cerinele de a o8ine "entru aceasta condiii o"eraionale \i structurile caracteristice ale instituiilor financiare.

.".:. Brdinea social1


^n acest ca"itol sunt cu"rinse o serie de "revederi 'enerale \i de detaliu Nn le'tur cu ordinea social. Art.13, alin.# "reciGeaG c 8unstarea social cu"rinde un com"leD inte'ral de aciuni iniiate de 'uvern \i de ctre societate, cu sco"ul de a asi'ura dre"tul la sntate, securitate social \i
?66

Drept Constituional Comparat

asisten. .un starea social se asi'ur "e "rinci"ii de universalitate, uniformitate, "artici"are ec+ita8il, diversitatea 8aGei financiare, caracterul democratic \i descentraliGat al conducerii administrative etc. ^n ceea ce "rive\te sntatea se "revede eDistena unor sisteme "u8lice inte'rate, finanate cu fonduri de la 8u'et. Asistena de sntate este desc+is \i Nntre"rinderilor "articulare. ?istemul unificat de sntate controleaG "roducerea medicamentelor Nn interesul sntii \i efectueaG aciuni "reventive, ocu"Qndu!se totodat de "re'tirea "ersonalului de s"ecialitate. Cu "rivire la securitatea social, "lanurile "entru securitate social urmeaG s asi'ure com"ensaii Nn caG de 8oal, deces, accidente de munc, a>utor "entru "ersoanele cu venituri mici, "rotecia maternitii, "rotecia muncitorilor aflai Nn situaie de \oma>, "recum \i "ensii "entru decesul unor "ersoane asi'urate. ^n Constituia .raGiliei sunt Nnscrise \i o serie de "revederi de asisten social "entru "ersoanele aflate Nn nevoie, aceast activitate avQnd ca sco" "rote>area familiei, a maternitii, a co"iilor \i a "ersoanelor Nn vQrst. Aciunile 'uvernului Nn domeniul asistenei sociale urmeaG a fi trans"use Nn via cu fonduri din 8u'etul "entru 8unstarea social. Constituia 8raGilian mai cu"rinde o "revedere 'eneral le'at de educaie, "revGQndu!se condiii e'ale, stimularea ridicrii standardelor de calitate \i "romovarea unei administraii democratice. ?unt Nnscrise "revederi referitoare la dre"turile culturale \i accesul la sursele de cultur naional, s"ri>inirea activitilor s"ortive, "romovarea \tiinei \i te+nolo'iei, a comunicaiilor sociale, "recum \i a unor dis"oGiii le'ate de "rotecia mediului. Prevederi s"eciale ale Constituiei se refer la "rotecia familiei, co"iilor, adolescenilor \i "ersoanelor Nn vQrst. 4eine atenia \i menionarea Nn mod s"ecial Nn art.2(1 a dre"turilor "o"ulaiei indiene, ale crei o8iceiuri, lim8 \i tradiii tre8uie res"ectate, "recum \i a dre"tului asu"ra terenurilor ocu"ate Nn mod tradiional, "entru "osesia lor "ermanent, asu"ra creia ea urmeaG s 8eneficieGe de uGufructul asu"ra 8o'iilor solului, rQurilor \i lacurilor. 4esursele +idrice, inclusiv "otenialul ener'etic sau resursele minerale Nn teritoriile indiene "ot fi "ros"ectate numai cu autoriGarea Con'resului Aaional. Terenurile la care se refer art.2(1 al Constituiei .raGiliei sunt inaliena8ile \i nu sunt su"use unor sarcini care s le 'reveGe. ?trmutarea unor 'ru"uri indiene din terenurile lor este o"rit, o asemenea transmutare "utQndu!se efectua numai cu a"ro8area Con'resului Aaional, Nn caGul unor catastrofe sau unor e"idemii care re"reGint un risc "entru "o"ulaia lor sau Nn interesul suveranitii rii. Actele de ocu"aie sau "osesiune asu"ra terenurilor indiene sunt nule \i neavenite, cu eDce"ia celor efectuate Nn interesul @niunii, Nn conformitate cu "revederile unor le'i su"limentare. Art.2(2 din Constituia .raGiliei "reciGeaG c indienii, comunitile \i or'aniGaiile lor se 'sesc su8 "rotecia le'ii "entru a!\i a"ra dre"turile \i interesele, acuGatorul "u8lic intervenind "entru a"rare Nn aciuni de acest fel.

?.8. "RGEN IN" .-. . *storie 0i evolu+ie politic1


Ameri'o es"ucci a stimulat cercetrile ce aveau s duc la desco"erirea lui 4io de la Plata de ctre ;uan $iaG de ?olis, Nn 111-, \i a strQmtorii =a'ellan, de Cerdinand =a'ellan, Nn 112&. Ace\ti doi cltori au "us Nn lumin contururile Coastei atlantice a ceea ce se nume\te astGi Ar'entina. ^ncercQnd s!\i constituie o a\eGare Nn sus de la Plata, "e care au denumit!o #ar du%ce sau #area 'roas')t), ?olis \i "uinii si "rieteni au fost uci\i de ctre indieni Nntr!o am8uscad. ?u"ravieuitorii acestei eD"ediii s!au Nntors Nn ?"ania. 4io de la Plata nu a mai fost eD"lorat "Qn cQnd =a'ellan a
?67

Vol. 1

a>uns acolo, Nn 112& \i a"oi, du" el, ?e8astian Ca8ot, Nn 112-. Cel din urm i!a reunit "e su"ravieuitorii eD"ediiei lui ?olis, care vor8eau des"re 8o'iile re'iunii. Ca8ot a desco"erit rQurile Parana \i Para'ua5 \i a "us 8aGele "rimei a\eGri s"aniole Nn 8aGinul la Plata ! Sancti S'iritus1. K alt eD"ediie a "ornit din ?"ania Nn 1126, su8 comanda lui $ie'o :arcia, un fost ofier din eD"ediia lui ?olis. Toate eD"ediiile, de fa"t, cutau o NncQnttoare ]cetate a ceGarilor], o variant a Eldorado! ului, care a incitat, de altfel, numeroase eD"ediii \i eD"lorri Nn aceast "erioad. .aGa de la ?ancti ?"iritus a fost \i ea distrus ca urmare a unui atac al indienilor. K nou eD"ediie s"aniol a avut loc Nn 11(1, su8 conducerea lui Pedro de =endoGa, care a sfQr\it, de asemenea, Nn mod tra'ic. ^n acela\i tim", o eD"ediie su8 conducerea lui ;uan de A5olas \i $omin'o =artineG de #rala a Nncercat s urce "e rQurile Plata \i Para'ua5. Am8ele eD"ediii "orniser din .uenos Aires, dar "uinii coloni\ti care locuiau acolo s!au de"lasat Nn 11,1 s"re Assuncion, care a rmas Nn tot acest tim" reGidena "ermanent Nn Gon \i care a >ucat un rol im"ortant Nn cucerirea Ar'entinei de Aord. ^n 116&, .uenos Aires este refondat de ;uan de :ara5 cu s"ri>inul locuitorilor din Assuncion, dar mult tim" a rmas iGolat de Gona de Aord. ^n aceast "erioad se Nnre'istra o emi'raie foarte sla8 din ?"ania, datorit atraciei mult mai "uternice "e care o eDercitau "e atunci =eDic asu"ra s"iritelor dornice de aventur, Peru \i alte colonii s"aniole. Cu toate acestea, o societate "uternic s!a deGvoltat c+iar din "rimele comuniti, cu s"ri>inul forei de munc indiene \i s"ri>inul cailor, catQrilor \i navelor im"ortate de ctre s"anioli. 0a acestea se adu'au "rodusele naturale ale rii, care erau eD"loatate cu fora de munc indian. =isiunile catolice au Nnde"linit \i ele un rol remarca8il Nn "rocesul de coloniGare. ^n "erioada colonial, din "unct de vedere "olitic Ar'entina constituia o "rovincie ce fcea "arte din vice&regatu% Peru, "Qn Nn 1%%-. Trei din ora\ele sale ! Tucuman, Cordo8a \i .uenos Aires ! au do8Qndit o anumit faim Nn aceast re'iune \i au contri8uit mult la edificarea unitii naionale ar'entiniene. =i\carea de inde"enden a Nnce"ut odat cu lu"ta Nm"otriva invaGiei 8ritanice a Gonei .uenos Aires, Nn 16&-!16&%. #ntervenia lui Aa"oleon Nn ?"ania a Nm"rit ara Nntre s"ri>initorii celor dou 'uverne rivaleS unul dintre acestea era condus c+iar de fratele lui Aa"oleon, ;ose"+ .ona"arte, iar cellalt fusese creat de o >unt "atriotic Nn numele re'elui eDilat Cerdinand al ##!lea \i era s"ri>init de 8ritanici. =i\carea le'itim era s"ri>init mai mult de creoli decQt de s"aniolii ori'inari. ^n aceast "erioad ora\ul .uenos Aires ! ca \i alte a\eGri ! era condus de un consiliu munici"al care se numea caDi%do. K asemenea instituie s"aniol s!a deGvoltat Nn colonii Nnc din secolul U ##. $e\i "uterile sale erau limitate, el era sin'urul or'an care le!a dat coloni\tilor eD"eriena autoconducerii. Cu tim"ul, caDi%do a devenit un fel de or'aniGaie desc+is, un fel de adunare "u8lic a ora\ului, care includea mem8ri im"ortani ai comunitii. 0a 21 mai 161&, un asemenea ca8ildo desc+is a "us 8aGele unui 'uvernmQnt autonom, care urma s administreGe vice!re'atul la Plata Nn numele re'elui Cerdinand al ##!lea. Cu toate acestea, cQnd Cerdinand \i!a restaurat "uterea, Nn 161,, el s!a dovedit a fi unul dintre cei mai ri re'i "e care i!a avut ?"ania. ^n consecin, o adunare care a re"reGentat ma>oritatea locuitorilor rii s!a reunit la ?an =i'uel de Tucuman \i la 3 iulie 161- a "roclamat inde"endena rii, su8 numele de Provincii%e Unite de %a Rio de %a P%ata. Aoul stat inde"endent a avut de fcut fa unor ciocniri cu forele s"aniole care ameninau ara de la 8aGele lor din Peru, "Qn cQnd \i aceast ar a fost eli8erat de su8 dominaia s"aniol de ;ose de ?an =artin \i ?imon .olivar, Nn 162&!162,. Consolidarea inde"endenei statului 4io de la Plata a fost le'at de Nnde"rtarea s"aniolilor \i "roclamarea inde"endenei de ctre "rovinciile s"aniole vecine. $u" o scurt "erioad Nn care se manifesta rivalitatea Nntre dou or'aniGaii "olitice, 'uvernul revoluionar "ermanent de la .uenos Aires \i 0i'a "o"oarelor li8ere, am8ele or'aniGaii s!au destrmat \i se "rea c ora\ul .uenos Aires N\i va "ierde "oGiia ca sediu al :uvernului naional. ^n toate "rovinciile, "e atunci, s!au ridicat lideri militari care \i!au asumat "uterea. ^ntrucQt Nntre
?65

Drept Constituional Comparat

diferitele "rovincii eDistau mari deose8iri, ora\ul .uenos Aires era sin'urul Nn msur s ia iniiativa unificrii rii. ^n "rovincia .uenos Aires s!a afirmat ]"artidul ordinii], care ! "reluQnd "uterea de la militari ! a Nntre"rins o "olitic de reforme \i de consolidare a statului, 8ucurQndu!se de s"ri>inul "ro"rietarilor rurali \i al comercianilor ur8ani. ^n decem8rie 162, s!au desf\urat lucrrile unei "rime adunri constituante, care a creat funcia de "re\edinte al re"u8licii \i l!a ales "e .ernardino 4ivadavia ca "rim "re\edinte. Au urmat un rG8oi civil \i un rG8oi Nm"otriva .raGiliei, care au dus la demisia lui 4ivadavia. Puterea a fost "reluat de colonelul =anuel $orre'o, s"ri>init de anumite 'ru"uri locale de interese. ^n 1626, Nn tim"ul "re\ediniei sale, @ru'ua5ul se des"rinde de Ar'entina, de\i fusese considerat indis"ensa8il "entru inte'ritatea naional a acestei ri. $u" mai multe confruntri Nntre diferii lideri locali, "uterea este "reluat de ;uan =anuel de 4osas )1623!1612*, care a reu\it s o8in un s"ri>in mult mai mare decQt "redecesorii si, fiind susinut de mo\ieri, de eD"ortatori \i de alte 'ru"uri de interese. El reu\e\te s reuneasc "rovinciile Nntr!un sistem federal, su8 conducerea ora\ului .uenos Aires. 4osas nu a avut o "re\edinie u\oar, fiind nevoit s fac fa unor re8eliuni \i dis"utelor "entru influen Nn Gon, din "artea .raGiliei \i @ru'ua5ului. ^ntre tim" se "roduce o deGvoltare economic a unor ora\e care se aflau, Nn trecut, cu mult Nn urma "rovinciei .uenos Aires. Printre acestea se remarca ?anta Ce, unde Nn 1612 'eneralul @r/uiGa reune\te o Convenie constituional la care ora\ul .uenos Aires a refuGat s "artici"e, dar unde este ado"tat o nou constituie "entru Nntrea'a ar, care intr Nn vi'oare la 21 mai 161(. Provincia .uenos Aires, care a refuGat cQiva ani s se alture noii confederaii, a sfQr\it "rin a fi Nncor"orat de ctre @r/uiGa "rin fora armat. @r/uiGa a fost urmat la "re\edinie de ?antia'o $er/ui, care a a>uns la o Nnele'ere cu 'uvernatorul din .uenos Aires, .artolomeu =itre. @r/uiGa i!a recunoscut acestuia dre"tul de a conduce ara, dar \i!a "strat "entru el autoritatea asu"ra "rovinciilor Entre 4ios \i Corrientes. Aoul "re\edinte .artolomeu =itre )16-2!16-6* \i!a vGut sl8it "uterea datorit forelor de o"oGiie. ^n aceast "erioad, Ar'entina, .raGilia \i @ru'ua5 se aliaG Nntr!un rG8oi de uGur Nm"otriva Para'ua5ului. $e\i "rocesul de edificare a statului naional "are s "rind contur, el nu duce la consolidarea 'ru"rilor li8erale care Nl susinuser "e =itre Nn 16-1!16-2. Armata refuG s s"ri>ine "olitica "re\edintelui \i unul dintre ne"oii lui 4osas reu\e\te c+iar s!i convin' "e militari s!l s"ri>ine "e candidatul "reGidenial $omin'o Caustino ?armiento, ori'inar din ?an ;uan. Acesta este urmat la "utere de Aicolas Avellaneda, ministrul su de >ustiie \i educaie, care are de fcut fa unor dificulti economice. Avellaneda a ado"tat o "olitic de austeritate \i a Nncercat s Nnc+eie un acord cu forele Nn declin ale naionalismului li8eral. 0a conducerea statului a urmat 'eneralul ;ulio Ar'entino 4oca, ori'inar din Tucuman, care desf\urase cu succes o"eraiuni militare Nn lu"tele cu indienii. ^n tim"ul su, ara a fost dominat de "artidul autonomiei naionale, care se com"unea dintr! o alian a unor variate 'ru"uri de interese. Cormula lui 4oca ]Pace \i administraie eficient] Ni satisfcea "e muli oameni de afaceri \i "ro"rietari a'rari, care vedeau cu oc+i 8uni eD"ansiunea economic a Ar'entinei. $ar "erioada de eD"ansiune economic a urmat du" criGa din 163&, care a fost Nnsoit de o criG "olitic. ^n consecin, du" 163& s!a afirmat Nn viaa "olitic un nou "artid ! @niunea civic radical. 4evenit la "utere, 4oca nu a reu\it s amelioreGe "rea mult situaia, iar sistemul "olitic ar'entinian vdea tot mai mult necesitatea unei reforme a mecanismului electoral. ^n 1312, "re\edintele 4o/ue ?aenG Pena a convins Con'resul s ado"te o le'e cu "rivire la sistemul electoral, care instaureaG votul o8li'atoriu \i secret "entru toi cetenii 8r8ai ma>ori. Ii"olito #ri'o5en devine "rimul "re\edinte ales "rin acest sistem de vot. A urmat o "erioad de afirmare a Crontului radical, care a "us ca"t sistemului "atrona>ului "olitic folosit de conservatori "entru a!\i "romova candidaii. Administraia radical a dovedit totodat "reocu"area "entru a!\i eDtinde 8aGa "olitic \i "entru a a>un'e la Nnele'ere cu uniunile muncitore\ti moderate. Ea ela8oreaG c+iar un "lan de reform universitar. ?istemul se dovede\te ineficace Nn condiiile criGei din 1323, care "rovoac o aciune a militarilor "entru a "relua "uterea "olitic Nn ar.
?7:

Vol. 1

K lovitur de stat militar, care l!a Nnlturat de la "utere "e "re\edintele #ri'o5en, a instalat ca "re\edinte "e 'eneralul ;ose CeliD @ri8uru, favora8il ideilor fasciste. A urmat a"oi la "re\edinie un alt 'eneral ! ;usto, s"ri>init de o coaliie de conservatori \i sociali\ti inde"endeni, ales cu o lar' ma>oritate. Aoul "re\edinte a tre8uit s fac fa unor dificulti economice \i c+iar o8li'at s efectueGe reforme ne"o"ulare, ca de "ild restructurarea sistemului monetar. @rmtorul "re\edinte, 4o8erto KrtiG, a solicitat intervenia federal Nn "rovincia .uenos Aires, aflat Nn mQinile unei oli'ar+ii conservatoare coru"te. $u" retra'erea sa din motive de sntate, urmtorul "re\edinte ! 4amon ?.Castillo ! a restaurat "uterea coaliiei conservatoare. 0a iG8ucnirea celui de al doilea rG8oi mondial, Ar'entina \i!a declarat neutralitatea. Pre\edintele Castillo a "ierdut "uterea ca urmare a unei lovituri de stat condus de ministrul su de rG8oi, 'eneralul Pedro P.4amireG. Perioada care a urmat a fost confruntat cu ale'erea Nntre sistemul re"reGentativ \i instalarea unei dictaturi militare. :eneralul 4amireG, devenit "re\edinte Nn 13,(, a meninut neutralitatea, dar a instaurat un re'im autoritar, sta8ilind cenGura "resei \i diGolvarea "artidelor "olitice. ?u8 "resiunea ?tatelor @nite, el a ru"t relaiile di"lomatice cu :ermania. $e\i un alt conductor militar i!a urmat la "utere, 'eneralul Edelmiro ;.Carrell, "resiunile "entru Nntoarcerea democraiei erau tot mai "uternice. K sta8iliGare a rii se o8ine Nn momentul Nn care ;uan $omin'o Peron devine "re\edinte. El ocu"ase anterior funciile de ministru al muncii, iar a"oi vice!"re\edinte \i ministru de rG8oi. ^n toate activitile sale el reu\ise s o8in un im"ortant s"ri>in "o"ular, inclusiv din "artea sindicatelor. Pentru a candida Nn ale'eri, Peron a or'aniGat Partidul muncii, care s!a im"us re"ede "e scena "olitic, \i a reu\it s o8in controlul am8elor Camere ale Con'resului. Perioada "re\ediniei lui Peron a fost foarte im"ortant Nn viaa "olitic a Ar'entinei, el efectuQnd o serie de reforme sociale \i economice )naionaliGarea trans"orturilor, a unor ramuri ale industriei, etatiGarea comerului eDterior, se"ararea de"lin a 8isericii de stat \.a.*. Cu toate acestea, stilul su de conducere era autoritar \i individualist. $u" o "erioad de "ros"eritate, inflaia a Nnce"ut s se arate \i ara a Nnce"ut s cunoasc dificulti. 4eforma constituional din 13,3 i!a "ermis lui Peron s fie reales Nn 1311, dar 'uvernul su a Nnce"ut s ado"te tot mai mult o orientare conservatoare, Nn s"ecial du" moartea soiei "re\edintelui, Eva Peron, Nn iulie 1312, "uternic "ersonalitate "olitic, care a dat re'imului "eronist ima'inea unei democraii "o"ulare. $u" moartea Evei Peron, "re\edintele nu a mai reu\it s menin situaia su8 control, avQnd de fcut fa unor nemulumiri din "artea studenilor \i a 8isericii. $u" lovitura de stat care l!a o8li'at "e Peron s "rseasc ara )se"tem8rie 1311*, Ar'entina cunoa\te tot mai accentuate intervenii ale forelor armate Nn viaa "olitic a statului. Puterea este "reluat succesiv de 'eneralul 0onardi \i a"oi de 'eneralul Pedro Eu'enio Aram8uru, devenit "re\edinte Nn noiem8rie 1311. Aoul re'im militar a diGolvat "artidul "eronist \i a trecut sindicatele su8 administrarea statului. Cu toate acestea, "eroni\tii au "strat o considera8il "utere "olitic \i Nn 1316 l!au s"ri>init "e Arturo CrondiGi, un lider radical care a "romis s le "ermit reNntoarcerea Nn viaa "olitic. $evenit "re\edinte, Arturo CrondiGi a manifestat un "uternic interes "entru atra'erea investitorilor strini, ducQnd totodat \i o cam"anie Nm"otriva inflaiei, devenind ne"o"ular datorit msurilor Nntre"rinse. Peroni\tii, reor'aniGai Nn 13-2, au redo8Qndit controlul asu"ra unor im"ortante "rovincii, inclusiv "rovincia .uenos Aires. Corele armate Nns i!au retras s"ri>inul acordat lui CrondiGi, au diGolvat Con'resul \i au instalat un 'uvern care \i!a desf\urat activitatea 16 luni, "reGidat de ;ose =aria :uido, "re\edintele 'ro te3'ore al ?enatului. Ale'erile din iulie 13-( au consacrat victoria lui Arturo #lia, candidatul @niunii "o"ulare radicale civice. Acesta a Nncercat s revitaliGeGe "olitica economic a lui CrondiGi, dar Nncercrile sale de a limita "uterea "eroni\tilor s!au dovedit ineficiente. Peroni\tii au s"ri>init o Nncercare de for din iunie 13--, care l!a adus la "utere "e 'eneralul ;uan Carlos Kn'ania. Perioada lui Kn'ania a fost marcat de rGmerie, rscoale \i manifestri studene\ti. ^n acela\i tim", 8una funcionare a
?7?

Drept Constituional Comparat

instituiilor statului era "ericlitat de aciunile armatei "o"ulare revoluionare )un 'ru" troVist* \i de 'ru"urile "eroniste, dintre care #ontoneros au ca"turat \i ucis "e fostul "re\edinte Aram8uru, care or'aniGa o mi\care de reNntoarcere la re'ulile constituionale. ^n aceste condiii, forele armate au rsturnat 'uvernul Kn'ania, Nn iunie 13%&. :eneralul 4o8erto =arcelo 0evin'ston a luat locul lui Kn'ania \i a fost Nnlocuit, la rQndul su, de ctre 'eneralul Ale>andro A'ustin 0anusse. ^n martie 13%( a fost ales "re\edinte Iector Cam"ora, cu s"ri>inul unei coaliii "eroniste, Crontul >ustiialist de eli8erare. $u" ale'eri, Iector Cam"ora cedeaG "uterea lui Peron, reNntors Nn ar. Acesta este ales, tot Nn 13%(, ca "re\edinte al statului, avQnd ca vice!"re\edinte "e soia sa, =aria Estella =artineG de Peron. Aoua sa "olitic economic Nm8in sta8iliGarea monetar cu controlul "reurilor \i veniturilor \i limitarea "rofiturilor eD"ortatorilor a'rari. =oartea lui Peron, la 1 iulie 13%,, aduce Nn fruntea statului "e soia sa. Aoua "re\edint nu reu\e\te s se menin la "utere, iar Nncrederea eDa'erat a acesteia Nn 0o"eG 4e'a se dovede\te defavora8il ima'inii sale "olitice. Puterea este "reluat din nou de militari, la 2, martie 13%-, care constituie o >unt militar, alctuit din comandanii celor trei arme. Con'resul naional este diGolvat iar activitatea "artidelor "olitice \i a sindicatelor este sus"endat. :eneralul ;or'e 4afael idela este desemnat "re\edinte de ctre >unt, iar Nn 13%6 este reales "entru un nou mandat, "Qn Nn martie 1361, cQnd funcia sa este "reluat de 4o8erto iola. 0a 12 decem8rie 1361, "re\edintele iola se retra'e din motive de sntate, atri8uiile sale fiind "reluate Nn Giua urmtoare de 'eneral locot.0eo"oldo :altieri, comandantul \ef al armatei. Acesta, s"re deose8ire de "redecesorii si idela \i iola, +otr\te s!\i "streGe funciile militare \i s rmQn mem8ru al >untei. ;unta militar are de fcut fa Nns unor mari dificulti de ordin economic, "recum \i unor diferende cu C+ile referitoare la Canalul .ea'le \i cu =area .ritanie "rivind insulele =alvine )CalVland*. E\ecul conflictului militar cu =area .ritanie duce la retra'erea lui :altieri din funcia de "re\edinte, la 1% iunie 1362. Aoul "re\edinte devine 'eneralul 4e5naldo .i'none, care "ermite activitatea "artidelor "olitice \i anun ale'eri 'enerale. Cu s"ri>inul "eroni\tilor \i al 'ru"rilor radicale, ale'erile sunt cQ\ti'ate la (& octom8rie 136( de 4aul Alfonsin, un >urist care decreteaG o amnistie dar anun >udecarea unor mem8ri ai fostelor 'uverne militare. =ai muli mem8ri ai fostei >unte militare sunt condamnai, inclusiv idela \i iola. :altieri, ac+itat Nn "roces, va fi condamnat Nn 136- "entru incom"etena sa \i a altor ofieri Nn tim"ul rG8oiului din insulele CalVland. Aciunile Nntre"rinse Nm"otriva militarilor duc la re8eliuni desc+ise Nm"otriva noilor autoriti, militarii o"unQndu!se >udecrii unor ofieri "entru activitile anterioare. Pro'ramul lui Alfonsin, un "ro'ram de austeritate, ]P%anu% austra%] ! de la denumirea noii monede naionale australul ! se dovede\te eficace "entru a sto"a inflaia \i "entru a reinstala Nncrederea Nn economia ar'entinian. Ale'erile din 1363 Nl aduc la "utere "e Carlos ?aul =enem, )reales Nn 1331* un "eronist care face a"el la clasele srace \i muncitoare, s"ri>initori tradiionali ai "eronismului. $atorit dificultilor economice, Alfonsin este o8li'at s demisioneGe cu 1 luni mai devreme de terminarea mandatului \i "re\edintele =enem N\i "reia funcia la 6 iulie 1363. Pre\edintele =enem se "ronun "entru economie li8er de "ia, cu tarife scGute, 8aGat "e un "act "rivind cuantumul salariilor, Nnc+eiat Nntre re"reGentanii muncitorilor, cercurilor de afaceri \i ai 'uvernului, susinQnd totodat "rivatiGarea com"aniilor de stat ineficiente. Pentru a o8ine s"ri>inul militarilor, "re\edintele =enem amnistiaG o serie de ofieri im"licai Nn Nnclcri ale dre"turilor omului \i Nl 'raiaG c+iar "e fostul "re\edinte :altieri. ^n tim"ul su, rG8oiul dintre Ar'entina \i =area .ritanie ia sfQr\it Nn mod formal \i sunt resta8ilite relaiile di"lomatice. Ale'erile "reGideniale din 2- octom8rie 2&&2 sunt cQ\ti'ate de Cernando de la 4ua, o8li'at s demisioneGe Nns datorit unor "uternice manifestaii de strad, determinate de a'ravarea situaiei economice. $u" demisia sa se succed la "utere Nn mai "uin de un anS 4amon Puerta, Adolfo 4odri'ueG ?aa \i Eduardo Camano.A urmat, fiind ales de Con'res la 1 ianuarie 2&&2, Eduardo $u+alde, avand un mandat limitat. El a fost 'uvernator al "rovinciei .uenos Aires \i "re\edinte al Con'resului Aaional ;ustiialist.

?7@

Vol. 1

Actualul "re\edinte al rii este Aestor Carlos birc+ner Kstoip, fost 'uvernator al statului ?anta CruG, avQnd o orientare "olitic "eronist de centru stQn'a. El a fost ales la 2% a"rilie 2&&(, du" ce Carlos =enem, dandidatul cel mai 8ine "lasat O care o8inuse 2,k dintre voturi O s!a retras din com"etiia "reGidenial. Ca urmare a retra'erii lui Carlos =enem, birc+ner a devenit "re\edinte al Ar'entinei cu numai de 22k din voturi. El a mo\tenit o situaie economic 'rea, dar a reu\it s rene'ocieGe datoria "u8lic \i s o8in anumite "ro'rese "e "lan economic, ceea ce i!a s"orit "o"ularitatea.

.-.". Enali(a prevederilor Constitu+iei din FF.


Aoua constituie ar'entinian, ado"tat la ?anta Ce de Parana la 2& au'ust 133,, urmeaG sistemul constituiei ?.@.A. \i al altor re"u8lici "reGideniale de "e continentul latino!american. Constituia cu"rinde un numr de 123 articole \i 1% dis"oGiiuni tranGitorii%(. Prima "arte a Constituiei conine dou ca"itole, "rimul dedicat $eclaraiei dre"turilor \i 'araniilor, iar cel de al doilea, noilor dre"turi \i 'aranii. Partea a doua este consacrat autoritilor naiunii. Titlul #, consacrat 'uvernului federal, cu"rinde mai multe seciuni. ?eciunea #, consacrat "uterii le'islative, conine un ca"itol referitor la Camera de"utailor, unul "rivitor la ?enat, un al treilea ca"itol referitor la dis"oGiii comune am8elor camere, un ca"itol ce se refer la atri8uiile Con'resului )Nn Nntre'ul su*, un ca"itol referitor la modul de ela8orare \i sancionare a le'ilor, un ca"itol consacrat Curii de conturi )"uditoria Genera% de %a Nacion* \i un ca"itol consacrat Avocatului "o"orului )Defensor de% PueD%o*. ?eciunea a doua a Titlului # se refer la "uterea eDecutiv. Ea conine un "rim ca"itol referitor la natura \i durata acesteia. @n alt ca"itol este consacrat modalitilor \i "erioadei "e care sunt ale\i "re\edintele \i vice"re\edintele naiunii. @n al treilea ca"itol este dedicat "uterii eDecutiveW un al "atrulea ca"itol se refer la \eful :uvernului \i mini\trii "uterii eDecutive. ?eciunea a treia se refer la "uterea >udectoreasc, ea cu"rinGQnd un ca"itol consacrat naturii \i duratei acesteia, un ca"itol consacrat "uterii >udiciare, cu o seciune consacrat =inisterului Pu8lic. Titlul ## al Prii a doua din Constituie se refer la autoritile naiunii \i la 'uvernele "rovinciilor. Constituia se Nnc+eie cu un set de dis"oGiii tranGitorii, Nn numr de 1%. Considerm deose8it de interesant s semnalm c din "unctul de vedere al te+nicii le'islative, fiecare articol din Constituia Ar'entinei cu"rinde Nn su8sol referine la articolele cores"unGtoare ale constituiilor celor 22 de "rovincii, "recum \i la articole asemntoare ale unor constituii strine, Nn s"ecial ale statelor latino!americane, ceea ce faciliteaG, evident, studiile de dre"t com"arat. ^ntrucQt Constituia 4e"u8licii Ar'entina cu"rinde, Nn 'eneral, "revederi asemntoare celor din Constituia ?.@.A. \i .raGiliei, vom evidenia numai acele as"ecte care ni se "are c "reGint elemente de s"ecificitate.

0/1/3/0/ %rincipii #undamentale/ Drepturi 2i garan.ii


^n ceea ce "rive\te or'aniGarea "olitic, Constituia Ar'entinei din 133, "roclam la loc de frunte "rinci"iul c naiunea ar'entinian ado"t ca form de 'uvernmQnt 4e"u8lica Cederal. Tre8uie reinut caracteru% so%e3n a% angaQa3entu%ui asu3at de 3e3Drii Congresu%ui, care au ado"tat forma reviGuit a Constituiei din 133,S ]Aoi, re"reGentanii "o"orului 4e"u8licii Ar'entina, reunii Nn Con'resul :eneral Constituant, "rin voina \i votul "rovinciilor alctuitoare, Nn
de ;usticia, ?ecretaria de Asuntos 4e'istrales, $ireccion Aacional del 4e'istro Kficial, .uenos Aires, a'ost de 133,, 3- ". ?78
%( Constitucion de %a Nacion "rgentina Refor3ada en ?55< , ?anta Ce, Parana, 133,, Pu8licacion del =inisterio

Drept Constituional Comparat

conformitate cu acordurile "reeDistente, Nn vederea realiGrii uniunii naionale, a Nntririi >ustiiei, a consolidrii "cii interne, a asi'urrii a"rrii comune, a "romovrii 8unstrii 'enerale \i a 'arantrii li8ertii, "entru noi, "entru urma\ii no\tri \i "entru toi locuitorii PmQntului care doresc s se sta8ileasc "e teritoriul ar'entinian, cu a>utorul lui $umneGeu, iGvor al raiunii \i al dre"tii, dis"unem, decretm \i instituim aceast Constituie "entru Aaiunea Ar'entinian]. $e remarcat sunt \i dos"oGiiile art.2 din Constituie, care "revede eD"res fa"tul c Guvernu% federa% susine cu%tu% cato%ic a'osto%ic. =ai sunt de menionat "rinci"iul "otrivit cruia fiecare "rovincie N\i ela8oreaG o Constituie "ro"rie, Nn sistemul re"reGentativ re"u8lican, Nn conformitate cu "rinci"iile, declaraiile \i 'araniile Constituiei Aaionale, care tre8uie s asi'ure administrarea >ustiiei, a unitilor teritoriale \i NnvmQntul "rimar. ^n termenii acestor "revederi, :uvernul federal 'aranteaG fiecrei "rovincii dre"tul de a dis"une li8er de instituiile sale \i li8era eDercitare a funciilor acestora )art.1*. Este de menionat, de asemenea, Nn cadrul "revederilor 'enerale, \i ideea c :uvernul federal intervine Nn teritoriul "rovinciilor "entru 'arantarea formei de 'uvernmQnt re"u8licane, res"in'erea invaGiilor strine \i "entru a!\i ins"ecta autoritile constituite, "entru a le susine sau resta8ili, Nn caGul Nn care au fost Nnlturate, ca urmare a unei revolte sau invaGii de ctre alt "rovincie )art.-*. =ai tre8uie relevate ideile enunate Nn articolele urmtoare, \i anume c documentele "u8lice \i "rocedurile >udiciare dintr!o "rovincie se 8ucur de de"lin for >uridic Nn celelalteW Con'resul "oate, "rin le'i 'enerale, s sta8ileasc fora "ro8atorie a acestor acte \i "roceduri, "recum \i efectele lor le'ale )art.%* . Constituia menioneaG \i fa"tul c cetenii fiecrei "rovincii se 8ucur de toate dre"turile, "rivile'iile \i imunitile datorate calitii de cetean Nn toate celelalte "rovincii. EDtrdarea criminalilor constituie o o8li'aie reci"roc "entru toate "rovinciile )art.6*. Este relevat \i fa"tul c "e teritoriul rii nu vor eDista decQt "uncte vamale naionale, care vor a"lica tarifele a"ro8ate de Con'res )art.3*. $e asemeni, se dis"une c Nn interiorul 4e"u8licii nu se a"lic taDe vamale "e circulaia articolelor de "roducie sau fa8ricaie naional, nici "e circulaia mrfurilor de orice fel, eD"ediate "rin "unctele vamale eDterne )art.1&*. Totodat, este de su8liniat c articolele de "roducie sau fa8ricaie naional sau strin \i turmele de animale de orice s"ecie, care tranGiteaG teritoriul unei "rovincii, sunt scutite de taDe numite de tranGit, la fel \i mi>loacele de trans"ort, "e uscat sau "e a", folosite la de"lasarea lorW acestora nu li se "oate a"lica nici Nn continuare vreun alt fel de taD "entru tranGitarea teritoriului )art.11*. $e asemenea, va"oarele care se de"laseaG dintr!o "rovincie Nn alta nu au o8li'aia s intre, s ancoreGe sau s "lteasc taDe de tranGit iar desemnarea "referenial, "rin le'i sau re'lementri comerciale, a unui "ort sau altul, este interGis )art.12*. K dis"oGiie im"ortant este acea "otrivit creia ]^n cadrul 4e"u8licii "ot fi admise noi "rovincii, dar nu se "oate constitui o "rovincie "e teritoriul alteia sau al altora, nici nu se "oate forma o "rovincie din mai multe fr consimmQntul 0e'islativului din "rovinciile interesate] )art.1(*. Cu referire la dre'turi%e +i %iDert)i%e cet)ene+ti, eseniale sunt "revederile art.l,, "otrivit crora ]Toi locuitorii arii se 8ucur de urmtoarele dre"turi, Nn conformitate cu le'ile care re'lementeaG eDercitarea lorS dre"tul la munc \i la eDercitarea unei Nndeletniciri le'aleW dre"tul de a navi'a \i de a face comerW dre"tul de a adresa "etiii autoritilorW dre"tul de a intra, de a rmQne, de a tranGita \i de a ie\i de "e teritoriul ar'entinianW dre"tul de a!\i "u8lica ideile Nn "res, fr cenGur "reala8ilW dre"tul de a uGa \i a dis"une de "ro"rietatea "e care o deinW dre"tul de a se asocia, Nn sco"uri utileW dre"tul de a!\i "ractica li8er cultulW dre"tul de a "reda \i Nnva]. Prevederi eseniale sunt consacrate "roteciei muncii. Astfel, Nn art.l, )8is* se "reciGeaG c munca, Nn diversele ei forme, se 8ucur de "rotecia le'ilor, \i anume a acelora care asi'ur muncitorului condiii demne \i ec+ita8ile de muncW Gi de munc limitatW odi+n \i concedii "ltiteW retri8uire corectW salariu minim vital varia8il )Nn funcie de fluctuaia "reurilor*W remunerare e'al "entru funcie e'alW "artici"are la cQ\ti'urile Nntre"rinderii, dre"t de control al "roduciei \i de coo"erare Nn conducereW "rotecie fa de destituirea ar8itrarW sta8ilitate "entru funcionarul "u8licW or'aniGare sindical li8er \i democratic, recunoscut "rin sim"la Nnscriere Nntr!un re'istru s"ecial.
?7<

Vol. 1

Pentru uniunile sindicale este 'arantat dre"tul de a Nnc+eia acorduri colective de muncW muncitorilor li se recunoa\te dre"tul de a recur'e la conciliere \i ar8itra>, "recum \i dre"tul la 'rev. 4e"reGentanii uniunilor se 8ucur de 'araniile necesare "entru "artici"area la activitatea sindical \i de cele le'ate de sta8ilitatea locului de munc. ?tatul urmeaG s ia msuri de "rotecie social, cu caracter inte'ral \i inaliena8il. ^n mod s"ecial, le'ea va sta8iliS asi'urarea social o8li'atorie, care incum8 entitilor naionale sau "rovinciale, cu autonomie financiar \i economic, administrate de cei interesai, cu "artici"area statului, fr "osi8ilitatea su"ra"unerii contri8uiilorW "ensie "entru limit de vQrst \i "ensie varia8ilW "rotecia inte'ral a familieiW "rotecia 8unurilor familialeW com"ensaia economic familial \i accesul la o locuin demn. $e asemeni, relevante ni se "ar "revederile art.11, "otrivit crora ]^n 4e"u8lica Ar'entina nu eDist sclaviW "uinii care mai eDist aGi sunt declarai li8eri odat cu de"unerea >urmQntului "e aceast ConstituieW o le'e s"ecial va re'lementa des"'u8irile care decur' din aceast declaraie. Krice contract de cum"rare \i vQnGare de "ersoane este o crim de care se fac rs"unGtori cei care Nl Nnc+eie \i notarul sau funcionarul care Nl autoriGeaG. ?clavii care sunt adu\i Nn ar, Nntr!un fel sau altul, N\i do8Qndesc li8ertatea "rin sim"lul fa"t c "\esc "e teritoriul 4e"u8licii]. Totodat, sunt de relevat \i acele idei consacrate de art.1-, "otrivit cruia Aaiunea Ar'entinian nu admite "rivile'ii de sQn'e, nici de na\tereW nu eDist "rivile'ii "ersonale, nici titluri no8iliare. Toi locuitorii ei sunt e'ali Nn faa le'ii \i au dre"t la munc, fr alt condiie decQt identitatea. E'alitatea constituie 8aGa im"oGitrii \i a o8li'aiilor "u8lice. Cu referire la dre"turile \i li8ertile cetene\ti se cuvin a fi semnalate \i "revederile art.1%, "otrivit cruia "ro"rietatea este inviola8il \i nici un mem8ru al Aaiunii nu "oate fi "rivat de ea, decQt Nn virtutea unei sentine Nntemeiat "e le'e. Aimeni nu "oate fi eD"ro"riat decQt "entru o cauG de utilitate "u8lic, sta8ilit "otrivit le'ii, cu des"'u8ire "reala8il. Aumai Con'resul "oate im"une contri8uiile sti"ulate Nn articolul ,. Au eDist nici o o8li'aie "ersonal Nn afara celor "revGute de le'e sau de o sentin fundamentat le'al. Krice autor sau inventator este "ro"rietar eDclusiv al o"erei, inveniei sau desco"eririi sale, Nn termenii sta8ilii de le'e. ?ancionarea cu confiscarea 8unurilor este eliminat "entru totdeauna din Codul "enal ar'entinian. Aici o for armat nu "oate face rec+iGiii, nici s cear a>utor de nici un fel. ^n le'tur cu ad3inistrarea Qustiiei, art.16 aduce "reciGri eseniale, sta8ilind c nici un mem8ru al Aaiunii nu "oate fi "ede"sit fr >udecat "reala8il, fundamentat "e le'islaia Nn vi'oare la data svQr\irii infraciunii, nici >udecat de instane s"eciale, nici incriminat de ctre or'anele de >ustiie desemnate de le'e, Nnainte de "roces. Aimeni nu "oate fi o8li'at s fac declaraii Nm"otriva "ro"riei sale voineW nici nu "oate fi arestat, decQt Nn 8aGa unui ordin scris, emis de autoritatea com"etent. A"rarea "ersoanei \i a dre"turilor sale Nn tim"ul "rocesului este 'arantat. $omiciliul este inviola8il, la fel \i cores"ondena scris \i documentele "ersonaleW le'ea va sti"ula Nn ce caG \i cu ce >ustificare se va "utea "roceda la reinerea \i "redarea cores"ondenei \i la "trunderea Nn domiciliul "ersoanei incul"ate. ?unt a8olite "entru totdeauna "edea"sa cu moartea "entru motive "olitice, orice fel de tortur \i "edea"sa cu 8iciuirea. Penitenciarele rii vor fi Nn'ri>ite \i curate, s"re si'urana \i nu s"re "edea"sa deinuilor \i orice fel de msur de maltratare fiGic sau "si+ic, luat su8 "reteDtul "recauiilor, determin tra'erea la rs"undere a >udectorului care a autoriGat msura res"ectiv. K "revedere ori'inal este cea "e care o cu"rinde art.13, \i anumeS ]Aciunile "ersonale ale cetenilor care nu Nncalc le'ea \i nu "re>udiciaG nici morala "u8lic nici tere "ersoane sunt Nn seama lui $umneGeu, Nn afara autoritii ma'istrailor. Aici un cetean al Aaiunii nu este o8li'at s fac ce nu este s"ecificat Nn le'e, nici nu este "rivat de ceea ce ea nu interGice]. CQt "rive\te dre'turi%e str)ini%or, art.2& "reciGeaG c strinii se 8ucur "e teritoriul arii de toate dre"turile civile ale ceteanuluiW "ot s!\i desf\oare activitatea Nn industrie, comer sau s!\i
?79

Drept Constituional Comparat

"ractice "rofesiaW "ot s ai8 Nn "ro"rietate terenuri, s le cum"ere sau s le NnstrineGeW s navi'+eGe "e rQuri sau de!a lun'ul coastelorW s!\i "ractice cultul Nn mod li8erW s fac testament \i s se cstoreasc Nn conformitate cu le'ea. Au sunt o8li'ai s solicite acordarea ceteniei, nici s "lteasc contri8uii financiare eDtraordinare. Pot do8Qndi naionalitatea, dac au avut domiciliul tim" de doi ani "e teritoriul statului ar'entinianW autoritile "ot reduce acest termen Nn favoarea solicitantului Nn caGuri temeinic >ustificate \i dac "ersoana dovede\te a fi adus servicii deose8ite 4e"u8licii. Pentru a asi'ura unitatea \i inte'ritatea statului, Constituia "revede oD%igaia cet)eni%or de a&+i a')ra 'atria )art.21*. 4elevante sunt Nns \i "revederile art.22, care arat c ]Po"orul nu deli8ereaG, nici nu 'uverneaG decQt "rin re"reGentanii si sau "rin intermediul autoritilor create "rin aceast Constituie. Krice for armat sau reuniune de "ersoane care N\i aro' dre"turile "o"orului \i revendic dre"turi Nn numele acestuia, comite un delict de rGvrtire]. 0a acestea se adau' \i "revederile din articolul urmtor )2(*, care dis"un c ]^n caG de a'itaie intern sau atac strin, care ar "une Nn "ericol a"licarea "revederilor acestei Constituii \i eDercitarea funciilor autoritilor create Nn virtutea "revederilor ei, va fi declarat stare de asediu Nn "rovincia sau teritoriul unde ordinea "u8lic este "ertur8at, Gone Nn care 'araniile constituionale sunt sus"endate. ^n "erioada de sus"endare, "re\edintele 4e"u8licii nu are dre"t de a condamna, din "ro"rie iniiativ, nici de a a"lica "ede"se. Puterile lui fa de "ersoane se vor limita, Nn aceast situaie, la a dis"une arestarea \i mutarea lor dintr!un loc Nn altul al rii, dac aceste "ersoane nu "refer s "rseac teritoriul ar'entinian]. #m"ortante "revederi cu im"licaii Nn domeniul >udiciar sunt coninute Nn art.2,, care consacr ideea "romovrii reviGuirii le'islaiei. Kri'inal este \i "revederea art.21 care dis"une c :uvernul federal stimuleaG imi'rarea euro"ean. El nu "oate restrQn'e, limita sau 'reva cu im"oGite intrarea "e teritoriul ar'entinian a strinilor care doresc s cultive "mQntul, s aduc Nm8untiri Nn industrie sau s "redea \tiinele \i artele. ^n cadrul "revederilor 'enerale sunt consacrate \i o serie de idei de dre't internaiona%, ca Nntrirea relaiilor "a\nice cu rile strine )art.2%*, ca \i ideea li8ertii de navi'aie "entru toate statele "e rQurile interioare ale rii )art.2-*. K "revedere de "rinci"iu este cu"rins Nn art.23, care dis"une c Con'resul nu "oate acorda EDecutivului naional, nici 0e'islativelor "rovinciale, 'uvernatorilor de "rovincii, faculti eDtraordinare, nici "uterea "u8lic Nn totalitatea ei, nici dis"une su8ordonarea sau su"remaia acestora, de natur s lase la discreia 'uvernelor sau a vreunei "ersoane viaa, onoarea sau averea ar'entinienilor. Asemenea acte sunt nule \i atra' de la sine trimiterea Nn >udecat \i "ede"sirea celor care le dis"un, consimt sau semneaG, considerai a fi infami trdtori de ar. Printre "revederile cu"rinse Nn ca"itolul intitulat ]Noi%e dre'turi +i garanii] remarcm "e cele din art.(6, care dis"un c ]Partidele "olitice sunt instituii fundamentale ale sistemului democratic. Crearea \i eDercitarea activitii lor sunt li8ere, cu res"ectarea "revederilor "reGentei Constituii, care 'aranteaG or'aniGarea \i funcionarea democratic, re"reGentarea minoritilor, com"etena "entru a candida la funcii "u8lice eli'i8ile, accesul la informare "u8lic \i la "o"ulariGarea ideilor "ro"rii. ?tatul contri8uie la susinerea material a activitilor lor \i a "re'tirii liderilor lor. Partidele "olitice tre8uie s fac "u8lice sursele \i destinaia fondurilor \i "atrimoniilor lor]. ^n le'tur cu dre"turile noi de care 8eneficiaG cetenii sunt de menionat \i "revederile art.,1, Nn conformitate cu care toi locuitorii se 8ucur de dre"tul la un mediu sntos, ec+ili8rat, a"t "entru deGvoltarea fiinei umane, "entru ca activitile "roductive s asi'ure necesitile "reGentului fr s com"romit 'eneraiile urmtoareW ei au datoria s "rote>eGe mediul. $eteriorarea mediului atra'e, cu "rioritate, o8li'aia re"arrii, "otrivit le'ii. Autoritile vor asi'ura res"ectarea acestui dre"t, folosirea raional a resurselor naturale, conservarea "atrimoniului natural \i cultural, a diversitii 8iolo'ice, vor lua msuri de informare \i educare Nn domeniul mediului Nncon>urtor.
?7;

Vol. 1

:uvernul )%a Nacion* are Nndatorirea s sta8ileasc normele de constituire a 8u'etelor minime de "rote>are a mediului iar "rovinciile "e aceea de a le com"leta. Aormele la nivel naional nu tre8uie s modifice )a%terar* >urisdiciile locale. Este interGis introducerea "e teritoriul naional a reGiduurilor "ericuloase ! Nn "reGent sau viitor ! sau a de\eurilor radioactive. $e asemenea, sunt de remarcat \i dis"oGiiile Nnscrise Nn articolul urmtor ),2*, care dis"unS consumatorii \i utiliGatorii 8unurilor \i ai serviciilor au dre"tul, Nn cadrul relaiei de consum, la "rotecia sntii, a securitii \i a intereselor economice, la o informare cores"unGtoare \i conform cu realitatea, la li8ertatea de ale'ere \i la condiii de tratament ec+ita8il \i demn. Autoritile vor asi'ura res"ectarea acestor dre"turi, educarea Nn s"iritul consumului, a"rarea concurenei Nm"otriva oricrei forme de distorsionare )distorsion* a "ieelor, controlul mono"olurilor natura%e \i %ega%e, controlul calitii \i al eficienei serviciilor "u8lice, constituirea asociaiilor de consumatori \i utiliGatori. 0e'ea va sta8ili mi>loacele eficiente de "revenire \i soluionare a conflictelor, cadrul le'al al serviciilor "u8lice de co3'etencia naciona%, cu includerea "artici"rii asociaiilor de consumatori \i utiliGatori, a "rovinciilor interesate, la activitatea or'anismelor de control. ^n sfQr\it, o "revedere deose8it de im"ortant "e care dorim s o semnalm Nn cadrul acestor "revederi s"ecifice "entru 4e"u8lica Ar'entina, este cea din art.,(, Nn conformitate cu care orice "ersoan are dre"tul s intenteGe aciune, direct \i ra"id, Nn condiiile Nn care nu eDist un alt mi>loc >udiciar mai "otrivit, Nm"otriva oricrui act sau omisiuni, din "artea autoritilor "u8lice sau a unor "ersoane "articulare care, efectiv sau iminent, vatm, restrQn'e, altereaG sau amenin, Nn mod ar8itrar \i ile'al, dre"turile \i 'araniile recunoscute "rin "reGenta Constituie, un tratat ori o le'e. $ac este caGul, >udectorul "oate s declare dre"t neconstituional norma "e care se 8aGeaG actul sau omisiunea vtmtoare. Poate fi intentat aciune Nm"otriva oricrei forme de discriminare "rivind dre"tul la "rote>area mediului Nncon>urtor, a concurenei, a utiliGatorului \i a consumatorului, ca \i a dre"turilor colective Nn 'eneralW aciunea "oate fi intentat de ctre "ersoana vtmat, de Avocatul "o"orului \i de asociaiile de "rofil, Nnre'istrate conform le'ii, care sti"uleaG condiiile \i formele lor de or'aniGare. Krice "ersoan "oate intenta aciune Nntr!o cauG "entru a lua cuno\tin de datele referitoare la ea \i de sco"ul "ro"us, date eDistente Nn re'istre sau 8aGe de date "u8lice sau "articulare, folosite ca surse de referinW "entru a solicita eliminarea, rectificarea, confidenialitatea sau actualiGarea datelor res"ective, Nn caG de fals sau discriminare. ?ecretul surselor de informaie "entru "resa scris este a8solut. CQnd dre"tul vtmat, restrQns, alterat sau ameninat viGeaG li8ertatea fiGic, Nn caGul Nn care forma \i condiiile de detenie sunt Nns"rite Nn mod ile'al, Nn caGul dis"ariiei forate a unor "ersoane )Nn 1331, autoritile militare ar'entiniene au recunoscut c Nn "erioada dictaturii au "racticat arestarea a8uGiv \i asasinarea "rin aruncare Nn ocean, de la mare Nnlime, a mii de "ersoane, a\a!Gis ]dis"rute] ! n.aut.* aciunea de 2aDeas cor'us "oate fi intentat de "ersoana vtmat sau de oricine altcineva care acioneaG Nn favoarea sa. ;udectorul tre8uie s reGolve caGul imediat, c+iar Nn condiii de stare de asediu.

0/1/3/3/ %ro*leme privind organi7area statalAr'entina re"reGint o re"u8lic "reGidenial \i, totodat, un stat federal. Ea este alctuit din 22 de "rovincii, un district federal al ca"italei \i un teritoriu naional ! ara de Coc. Teritoriul Antarctic ar'entinian este considerat teritoriu inde"endent.

?76

Drept Constituional Comparat

4es"ectQnd "rinci"iul se"araiei "uterilor, Nn Ar'entina "uterea le'islativ este eDercitat de un Congres, com"us din dou Camere ! una alctuit din de'utaii Naiunii \i alta din senatorii 'rovincii%or +i ora+u%ui 4uenos "ires. Puterea eGecutiv) este eDercitat de Pre\edintele Aaiunii Ar'entiniene, care "oate fi Nnlocuit Nn anumite situaii de vice!"re\edinte. Tot din "uterea eDecutiv fac "arte \eful :uvernului \i mini\trii. Puterea Qudec)toreasc) este eDercitat de Curtea ?u"rem de ;ustiie \i de tri8unalele de 'rad inferior acesteia, care sunt sta8ilite de Con'res. ^n ceea ce "rive\te 'uterea %egis%ativ) \i atri8uiile acesteia, Constituia Ar'entinei se ocu" Nn cadrul unor ca"itole se"arate de Camera $e"utailor, ?enat, "recum \i de atri8uiile Con'resului luat Nn inte'ralitatea sa \i cu"rinGQnd am8ele Camere. ^n Camera $e"utailor, "rocentul este de un re"reGentant la ((.&&& de locuitori, Nn tim" ce Nn ?enat fiecare "rovincie trimite trei senatori. AtQt de"utaii, cQt \i senatorii, sunt ale\i "rin vot direct, "e 8aGa unui sistem ma>oritar, ice"re\edintele Aaiunii este \i "re\edinte al ?enatului, dar el nu va avea dre"t de vot decQt Nn situaia Nn care voturile vor fi Nm"rite. ?enatul are Nns \i un "re\edinte "roviGoriu, care Nl "reGideaG Nn caG de a8sen a vice"re\edintelui sau cQnd acesta eDercit funciile de Pre\edinte al Aaiunii Ar'entiniene. Am8ele Camere se reunesc Nn sesiuni ordinare, de la 1 martie "Qn la (& noiem8rie. Ele "ot fi convocate Nn sesiuni eDtraordinare de Pre\edintele Aaiunii sau N\i "ot "roro'a sesiunile. Constituia "revede "entru re"reGentanii ale\i ai naiunii un sistem de imuniti \i inviola8iliti similar celor Nnscrise Nn alte constituii. Punerea la dis"oGiia >ustiiei a de"utailor sau senatorilor acuGai de fa"te 'rave se va "utea face numai cu votul a dou treimi din de"utai sau senatori. 4es"ectQnd "rinci"iul se"araiei "uterilor, Constituia ar'entinian "revede c nici un mem8ru al Con'resului nu va "utea s "rimeasc misiuni din "artea "uterii eDecutive decQt cu asentimentul Camerei res"ective. =em8rii clerului nu "ot fi mem8ri ai Con'resului \i nici 'uvernatori de "rovincii. ?unt de com"etena Con'resului Aaiunii ar'entiniene le'islaia vamal, sta8ilirea unor contri8uii indirecte, sta8ilirea re'lementrilor "rivind 8anca federal, sta8ilirea modalitilor de "lat a datoriilor interne \i eDterne ale Aaiunii, re'lementarea navi'aiei "e rQurile interioare, sistemul monetar, ela8orarea Codului civil, comercial, de minerit, "recum \i de munc \i "rotecie social, ela8orarea le'ilor cu "rivire la naturaliGare \i naionalitate, re'lementarea comerului cu statele strine, sta8ilirea limitelor teritoriului naional \i a numrului "rovinciilor, asi'urarea securitii frontierelor, recunoa\terea "reeDistenei etnice \i culturale a "o"oarelor indi'ene ar'entiniene, com8aterea srciei \i lu"ta "entru "ro'resul social, sta8ilirea unor tri8unale de ran' inferior Curii ?u"reme, admiterea demisiei "re\edintelui sau vice"re\edintelui, a"ro8area tratatelor Nnc+eiate cu state strine \i cu or'aniGaii internaionale. K "revedere im"ortant care se cuvine a fi semnalat este aceea "otrivit creia $eclaraia american a dre"turilor \i Nndatoririlor omului, $eclaraia @niversal a dre"turilor omului, Convenia american asu"ra dre"turilor omului, Pactele dre"turilor omului \i alte declaraii \i convenii Nnc+eiate Nn aceast materie au o for constituional, nefiind "ermise dero'ri de la "revederile lor. ^n ceea ce "rive\te 3oda%itatea de e%aDorare +i de ado'tare a %egi%or, Constituia ar'entinian "revede, Nn "rinci"iu, discutarea lor de am8ele Camere ale Con'resului. @n "roiect de le'e res"ins Nn totalitate de una dintre Camere nu va "utea fi reluat Nn anul res"ectiv. ^n situaia Nn care un "roiect de le'e ado"tat de una din Camere este deG8tut \i ado"tat de cealalt Camer cu modificri, "rima Camer va "utea s acce"te modificrile aduse dar va "utea s insiste asu"ra redactrii ori'inare, cu condiia ca modificrile sau corecturile s nu fi fost ado"tate de cealalt Camer cu o ma>oritate de dou treimi din "arlamentarii "reGeni. ^ntr!o asemenea situaie, "roiectul va fi transmis "uterii eDecutive cu adu'irile fcute de Camera ce a o"erat reviGuirea, afar de
?77

Vol. 1

situaia Nn care Camera ori'inar insist asu"ra redactrii ori'inare, cu votul a dou treimi din "arlamentarii "reGeni. ^n caGul cQnd "roiectul este res"ins Nn total sau Nn "arte de ctre "uterea eDecutiv, el va fi transmis cu o8ieciile acesteia Camerei de ori'ine, "entru a!l discuta din nou. $ac aceasta Nl va confirma cu o ma>oritate de dou treimi, va fi transmis Camerei care a "ro"us reviGuirea. $ac am8ele Camere Nl vor vota cu o ma>oritate e'al, "roiectul va deveni le'e \i va fi transmis "uterii eDecutive "entru "romul'are. otul Nn am8ele Camere va fi nominal, "arlamentarii urmQnd s se eD"rime "rin da sau nu. S"uditoria Genera% de %a NacionS re"reGint un or'anism de asisten te+nic al Con'resului, cu autonomie funcional, care efectueaG controlul eDtern al sectorului "u8lic naional Nn ceea ce "rive\te as"ectele sale "atrimoniale, economice, financiare \i o"erative. El va urmri controlul le'alitii 'estiunii al Nntre'ii activiti a administraiei "u8lice, centraliGat \i descentraliGat, indiferent care ar fi modalitile sale de or'aniGare. Defensor de% PueD%o re"reGint o instituie similar Avocatului "o"orului din ara noastr. El are ca sco" "rinci"al a"rarea \i "rotecia dre"turilor omului. El este desemnat \i eli8erat din funcie de Con'res, cu votul a dou treimi din mem8rii "reGeni ai fiecrei Camere. Ales "e 1 ani, mandatul su "oate fi reNnoit o sin'ur dat. ^n sistemul ar'entinian, $efensor del Pue8lo deine le'itimare "rocesual \i 8eneficiaG de dre"turile \i "rivile'iile "arlamentarilor. Puterea eGecutiv) este eDercitat de Pre\edintele Aaiunii Ar'entiniene, care va "utea fi Nnlocuit ! Nn caG de indis"oni8ilitate ! de vice"re\edinte. Pre\edintele \i vice"re\edintele sunt ale\i "e , ani \i "ot fi reale\i o sin'ur dat. $u" validarea ale'erilor, ei de"un un >urmQnt Nn faa Pre\edintelui ?enatului, Nn cadrul unei sesiuni reunite a Con'resului. AtQt "re\edintele cQt \i vice"re\edintele naiunii sunt ale\i de "o"or "rin vot direct. Ale'erile se vor desf\ura cu dou luni Nnainte de Nnc+eierea mandatului "re\edintelui Nn eDerciiu. ^n caGul Nn care nici un candidat nu a Nntrunit ma>oritatea, un al doilea tur de scrutin se va or'aniGa Nntre "rimii doi candidai clasai Nn com"etiie, Nn interval de (& de Gile de la Nnc+eierea "rimului tur de scrutin. ^n le'tur cu modalitile de ale'ere a "re\edintelui \i vice"re\edintelui Aaiunii, mai semnalm urmtoarele "revederi de amnuntS Nn caGul Nn care ec+i"a clasat "e "rimul loc Nn urma "rimului tur de scrutin o8ine mai mult de ,1k din voturile declarate vala8ile, mem8rii ei sunt "roclamai "re\edinte \i vice"re\edinte ai 4e"u8licii )art.3%*W Nn caGul Nn care ec+i"a clasat "e "rimul loc Nn urma "rimului tur de scrutin o8ine cel "uin ,1k din voturile declarate vala8ile \i, Nn "lus, Nntre aceast ec+i" \i cea imediat urmtoare se Nnre'istreaG o diferen mai mare de Gece "uncte )"rocentuale* din totalul de voturi eD"rimate, mem8rii ei sunt "roclamai "re\edinte \i vice"re\edinte ai 4e"u8licii )art.36*. ^n ceea ce "rive\te atriDuii%e 'uterii eGecutive, se menioneaG c "re\edintele este conductorul su"rem al Aaiunii, \ef al 'uvernului \i res"onsa8il "olitic cu administrarea 'eneral a rii. El "oate emite instruciuni \i re'ulamente "entru a asi'ura eDecutarea le'ilor. El "artici" la formarea le'ilor, Nn limitele "revederilor Constituiei, le "romul' \i dis"une "u8licarea lor. Puterea eDecutiv nu va "utea Nns, Nn nici un caG, s emit dis"oGiii cu caracter le'islativ, su8 sanciunea unei nuliti a8solute. Aumai cQnd circumstane eDce"ionale fac im"osi8il le'iferarea \i nu este vor8a de norme cu caracter "enal, financiar, electoral sau cu "rivire la re'imul "artidelor "olitice, se vor "utea emite decrete "entru raiuni de necesitate, de ur'en. Asemenea decrete vor tre8ui s fie su"use Nns, Nn 1& Gile, Comisiei 8i!camerale "ermanente. Aceasta le va su"une Camerelor \i ele vor tre8ui s fie sancionate cu ma>oritatea a8solut a mem8rilor Con'resului. Printre atri8uiile "uterii eDecutive revine \i numirea ma'istrailor de la Curtea ?u"rem, numirea \i revocarea am8asadorilor, desc+iderea sesiunilor Con'resului, "roro'area sesiunilor ordinare ale Con'resului, confirmarea tratatelor Nnc+eiate cu re"reGentanii statului, eDercitarea comandamentului forelor armate, declararea strii de rG8oi etc.

?75

Drept Constituional Comparat

^n ceea ce "rive\te +efu% guvernu%ui +i 3e3Drii acestuia, ei eDercit administraia 'eneral a rii, efectueaG anumite acte ce sunt necesare Nn acest sco", eDercit funciile \i atri8uiile care le sunt dele'ate de Pre\edintele Aaiunii, trimit Con'resului "roiectele de le'i, "artici" la sesiunile Con'resului fr dre"t de vot, furniGeaG informaiile \i eD"licaiile care le sunt solicitate de Camere, contrasemneaG anumite decrete etc. $is"oGiiile Constituiei Ar'entinei cu "rivire la 'uterea Qudec)toreasc) su8liniaG c aceasta este eDercitat Nn "rinci"al de Curtea ?u"rem de ;ustiie \i de tri8unale de ran' inferior, "e care le sta8ile\te Con'resul )art.1&6*. ?elecia ma'istrailor se face de Consiliul ma'istraturii, ale crui com"etene sunt "revGute de o le'e s"ecial. Printre atri8uiile sale suntS or'aniGarea de concursuri "entru ocu"area "osturilor de ma'istrai, emiterea de "ro"uneri "entru numirea unor ma'istrai de ran' inferior, eDercitarea unor com"etene disci"linare, ela8orarea de norme le'ate de funcionarea or'anelor >udectore\ti Nn sco"ul asi'urrii inde"endenei >ustiiei. Constituia Aaiunii Ar'entina consacr eDistena =inisterului Pu8lic, ca un or'an inde"endent, cu autonomie funcional \i inde"enden financiar, avQnd ca funcie de a "romova Nnf"tuirea >ustiiei \i a"rarea le'alitii, a intereselor 'enerale ale societii. ^n ceea ce "rive\te guverne%e 'rovincii%or, acestea, "otrivit art.121, eDercit toate "uterile care nu au fost dele'ate "rin Constituie :uvernului federal. Constituia Ar'entinei "revede c fiecare "rovincie N\i ela8oreaG "ro"ria sa constituie, asi'urQndu!se autonomia munici"alitilor \i ordinea instituional. ?e mai "revede c "rovinciile au dre"tul de a crea, Nn cadrul lor, re'iuni ! "entru mai 8una administrare. Au de asemenea dre"tul de a crea diferite or'ane, cu condiia ca aceasta s nu intre Nn com"etena unor or'ane la nivel naional. Provinciile "ot emite re'lementri \i c+iar Nnc+eia convenii sau tratate, cu asentimentul Con'resului federal. Ele "ot ado"ta re'lementri "rin care s "romoveGe industria, imi'rarea, construirea de ci ferate \i navi'a8ile, coloniGarea "mQntului, introducerea noilor industrii, im"ortul de ca"ital strin \i eD"lorarea rQurilor. ConsacrQnd ro%u% s'ecia% a% 'rovinciei 4uenos "ires, art.121 alin.2 dis"une Nn mod eD"res c "rovincia \i ora\ul .uenos Aires N\i vor "utea conserva or'anismele de securitate social "entru an'a>aii "u8lici \i "rofesionali, "entru a "romova "ro'resul economic, educaia, \tiina \i cultura. Art.12- din Constituia Ar'entinei "reciGeaG c NntrucQt "rovinciile nu "ot s eDercite "uterea ce a fost dele'at Aaiunii, ele nu "ot Nnc+eia tratate "ariale )sau teritoriale*, cu caracter "olitic, nici s ado"te le'i Nn ce "rive\te comerul, navi'aia interioar sau eDterioar, s 8at moned, s emit 8ilete de 8anc fr autoriGarea Con'resului federal, nici s ela8oreGe coduri, re'lementri, Nn domeniul naturaliGrii, falsului de moned etc. $u" cum "reciGeaG art.12% din Constituie, nici o "rovincie nu "oate declara rG8oi unei alte "rovincii. AeNnele'erile dintre "rovincii vor fi su"use Curii ?u"reme de ;ustiie. Guvernatorii 'rovincii%or sunt considerai a'eni naturali ai 'uvernului "entru a face s fie res"ectate Constituia \i le'ile Aaiunii. $intre dis"oGiiile tranGitorii menionm "e cea care reconfirm dre"tul le'itim \i im"rescri"ti8il de suveranitate al Aaiunii Ar'entiniene asu"ra insulelor =alvine, :eor'ia de ?ud \i ?andXic+ de ?ud.

?.<. "L E REGI#URI PRE_IDEN!I"LE


^n cadrul acestei seciuni vom cuta s Nnfi\m "e scurt re'imurile "olitice \i constituionale ale unor state care au ado"tat sistemul "reGidenial. om releva, Nn continuare, numai acele date \i elemente care ofer informaii s"ecifice Nn ra"ort cu re'imurile constituionale care au fost analiGate anterior Nn cadrul acestui ca"itol.
?5:

Vol. 1

... . <EG*C 0/4/0/0/ Date istorice


=eDicul este o ar cu o Nndelun'at istorie, "e al crui teritoriu s!au deGvoltat "uternice civiliGaii, dintre care cea mai cunoscut este cea a aGtecilor. Cucerirea s"aniol a dus la desfiinarea statului AGtec, al crui ultim re'e =onteGuma al ##!lea a fost ucis Nn 112&. $in 11(1 =eDicul devine vicere'atul Aoii ?"anii, "rile> de sta8ilire a unui mod de or'aniGare s"aniol, de eDtindere a culturii s"aniole, "recum \i de afirmare a reli'iei catolice. 4e'imul colonial ! devenit din ce Nn ce mai o"resiv ! este Nns Nnlturat Nn 1621 %,. @rmeaG o serie de evenimente im"ortante Nn viaa "o"orului meDican, "rintre care rG8oiul cu ?.@.A. )16,-! 16,6*, Nn urma cruia =eDicul "ierde o serie de teritorii im"ortante "rintre care AeX =eDico \i California. $intre evenimentele ulterioare mai menionm revolta indienilor =a5a )16,6* \i scurta "erioad Nn care =aDimilian de Austria a devenit Nm"rat al =eDicului )16-,!16-%*. iaa "olitic meDican continu s fie frmQntat de confruntri, inclusiv de mi\cri revoluionare cu caracter social. $intre "ersonalitile mai im"ortante ale istoriei =eDicului "ot fi citate 4enito >uare* )1616!16%2*, liderii revoluionari E3i%iano _a'ata \i /rancisco Vi%a ! Nn "erioada "uternicelor mi\cri revoluionare "e care =eDicul le!a cunoscut Nn anii 131&!131%. ^nce"Qnd din anul 1326 ! dat la care a fost Nnfiinat oficial ! Partidu% Revo%uionar Instituiona% domin viaa "olitic a rii%1. ^n "erioada inter8elic se remarc Nn deose8i "re\edinia lui La*aro Cardenas )13(,!13,&* care im"une reforme sociale \i s"ri>in re'imul re"u8lican s"aniol. =eDicul continu s fie condus \i Nn "reGent de forele "olitice a"arinQnd Partidului 4evoluionar #nstituional, dar cunoa\te, Nn acela\i tim", mi\cri sociale "recum \i mi\cri revendicative ale indienilor, cum a fost revolta iG8ucnit Nn 133, Nn statul C+i"as. ^n ale'erile din 133-, Partidul 4evoluionar #nstituional a "ierdut "entru "rima oar ma>oritatea a8solut "e care o deinea Nn Camera $e"utailor, din 1323. $intr!un total de 1&& mandate, P.4.#. a o8inut 2(6 fa de 12-, care au revenit P.4.$. )Partidul revoluiei democratice ! de centru stQn'a*. $u"a icente CoD Buesada, ales la 2 iulie 2&&&, care Ni succede lui Ernesto _edillor Pqnce de 0on) ales la 21 au'ust 133,*a urmat la conducerea statului Celi"e Calderon, om "olitic conservator, mem8ru al Partidului Aciunea Aaional, fost cola8orator al "re\edintelui icente CoD. $u" o cam"anie electoral foarte tensionat el a cQ\ti'at ale'erile cu un "rocent de (1,66k din voturi, ceea ce re"reGint un avans de numai &,1-k fa de adversarul su Andrs =anuel 0o"eG K8rador, "ro"us de o coaliie de stQn'a. Celi"e Calderon a fost declarat ales de ctre Tri8unalul electoral federal la 1 se"tem8rie 2&&-, care a res"ins contestaiile formulate, ca \i o reclamaie cu "rivire la intervenia anticonstituional Nn tim"ul cam"aniei electorale a "re\edintelui, care N\i Nnc+eia mandatul. $e\i au eDistat mai multe manifestaii ale "artidelor de stQn'a, solicitQnd o renumrare a voturilor, im"arialitatea ale'erilor nu a fost contestat de o8servatorii strini, iar Celi"e Calderon a fost recunoscut de numeroase state strine. El \i!a Nnc"ut mandatul la 1 decem8rie 2&&-, 8eneficiind de o ma>oritate relativ a Partidului Aciunii Aaionale Nn Camera $e"utailor )2&- locuri din 1&&* \i Nn ?enat 12 de locuri din 126.
%, Ioria C.=atei, ?ilviu Ae'u, #on Aicolae, State%e %u3ii de %a " %a _, ediia 6!a, Editura =eronia, .ucure\ti 2&&2, "a'.(%-. %1 VeDsterXs NeW Vor%d EncHc%o'edia, Colle'e edition, Prentice Iall, :eneral 4eferences, AeX EorV, 133(, "a'.-3,.

?5?

Drept Constituional Comparat

0/4/0/3/ Jrgani7area politic- 2i constitu.ionalKr'aniGarea "olitic \i constituional a =eDicului a fost sta8ilit "rin Constituia din ?5?6, care a fost amendat de mai multe ori \i ale crei "revederi se com"leteaG cu o serie de le'i. $intre acestea menionm ]Legea cu 'rivire %a 'ro3ovarea investiii%or 3eGicane +i reg%e3entarea investiii%or str)ine] din 3 martie 13%(, modificrile succesive "e care le!a suferit art.12( din Constituia meDican Nn ceea ce "rive\te dre"turile muncitorilor, modificrile articolelor care se refer la "uterile eDclusive ale Con'resului, relaiile dintre statele federaiei \.a. Constituia meDican cu"rinde 1(1 articole \i 13 articole tranGitorii%-. $e remarcat este fa"tul c, s"re deose8ire de alte constituii, Constituia meDican Nnce"e cu un ca"itol dedicat garanii%or individua%e, du" care se ocu" de naionalitatea meDican, de dre"turile strinilor, ale cetenilor, "entru ca a8ia ulterior ! Nnce"Qnd cu art.(3 )Ca"itolul # Titlul ##* ! s fundamenteGe "rinci"iile ce se refer la suveranitatea naional \i forma de 'uvernamQnt. Teritoriul =eDicului cu"rinde statele mem8re ale federaiei, insulele, "latoul continental, a"ele teritoriale \i s"aiul aerian de deasu"ra teritoriului. $e asemenea, urmQnd eDem"lul american, din com"onena inte'ral a federaiei face "arte districtul federal, Nn care se 'se\te ca"itala rii, care 8eneficiaG de un statut oarecum autonom. ^n calitatea sa de stat federal, =eDicul cu"rinde urmtoarele stateS A'uascalientes, .a>a California, .a>a California ?ur, Cam"ec+e, Coa+uila, Colima, C+ia"as, C+i+ua+ua, $uran'o, :uana>uato, :uerrero, Iidal'o, ;alisco, =eDico, =ic+oacan, =orelos, Aa5arit, Auevo 0eon, KaDaca, Pue8la, Bueretaro, Buintana 4oo, ?an 0uis Potosi, ?inaloa, ?onora, Ta8asco, Tamauli"as, TiaDcala, eracruG, _acatecas, _ucatan \i Cederal $istrict. Prevederi s"eciale ale Constituiei )art.111 \i urm.* sta8ilesc dre"turile munici"alitilor, ale autoritilor locale \i ale statelor. 4es"ectQnd "rinci"iul american al diviGiunii com"etenelor Nntre autoritile federale \i statele mem8re ale federaiei, Constituia meDican "revede, "rintre altele, c statele nu au dre"tul s Nnc+eie aliane, tratate sau coaliii unele cu altele sau cu "uteri strine, s emit moned, s "ercea" taDe s"eciale, s Nnc+eie contracte cu 'uverne strine. Ele nu au dre"tul nici s sta8ileasc tona>ul navelor, s Nntrein tru"e sau nave de rG8oi, s declare rG8oi altor state. Cu toate acestea, statele au dre"tul s "ercea" taDe minore, cu asentimentul autoritilor federale. IotrQrile >udectore\ti "ronunate "ot fi eDecutate "e teritoriul altor state mem8re ale federaiei. Puterile fiecrui stat sunt diviGate Nntre "uterea eDecutiv, le'islativ \i >udectoreasc. Titularul "uterii eDecutive este 'uvernatorul statului, ales "e \ase ani, care tre8uie s fie cetean meDican, nscut "e teritoriul statului res"ectiv \i s domicilieGe "e teritoriul statului Nn cauG Nn ultimii cinci ani Nnaintea ale'erilor. 0e'islatura fiecrui stat este "ro"orional cu numrul locuitorilor. $e"utaii Nn le'islaturile statelor nu "ot fi reale\i imediat. ^n sc+im8, lociitorii lor )=eDicul recunoa\te instituia de"utailor su"leani* "ot s!\i "reGinte candidatura la ale'erile imediat urmtoare. #nde"endena >ustiiei este asi'urat iar modul de or'aniGare a diverselor instane >udectore\ti este sta8ilit "rin le'i or'anice. 0a nivelul rii, "uterile statului sunt de asemenea diviGate, "otrivit art.,3 din Constituie, Nntre "uterea le'islativ, eDecutiv \i >udectoreasc. Art.,3 alin.2 din Constituie "revede Nn mod eD"res c "uterile statului nu "ot fi niciodat Nntrunite Nn mQinile aceleia\i "ersoane sau autoriti decQt Nn situaii eDce"ionale. Art.23 din Constituia meDican "reciGeaG care sunt aceste situaii, referindu!se la ]invaGie, "ertur8area serioas a lini\tii "u8lice sau orice alt Nm"re>urare care ar "roduce un mare "ericol sau un conflict "ntru societate]. ^n asemenea situaii, "re\edintele re"u8licii meDicane, cu aviGul \i consimmQntul unor "rinci"ale oficialiti, "oate s sus"ende 'araniile constituionale dar
%- Constitutions of t2e Countries of t2e Vor%d, vol.11, #eGico, 85 :is8ert I.ClanG and 0ouise =oreno, Kceana Pu8lications, #nc., $o88s Cerr5, AeX EorV, a"ril 1366, "a'.11 \i urm.

?5@

Vol. 1

numai acelea ]care "reGint un o8stacol Nn calea unei ra"ide \i ur'ente Nnlturri a situaiei]. K asemenea msur "oate fi ado"tat numai "e un tim" limitat, iar dac sus"endarea 'araniilor are loc Nn tim" ce Con'resul se 'se\te reunit Nn sesiune, el tre8uie s confere autoriGarea sa eDecutivului, dac a"reciaG c aceasta este necesar. ^n situaiile Nn care evenimente de 'enul celor menionate survin Nn "erioada de vacan a Con'resului, el va tre8ui s fie convocat fr NntQrGiere, "entru a da o asemenea autoriGare. Puterea le'islativ a ?tatelor @nite =eDicane este Nncredinat Congresu%ui genera%, care se com"une din dou CamereS Ca3era De'utai%or \i Senatu%. Ca3era De'utai%or se com"une din (&& de"utai ale\i individual, "e circumscri"ii, \i 2&& ale\i "e liste, Nn conformitate cu sistemul re"reGentrii "ro"orionale, toi ace\tia fiind ale\i "e trei ani. Senatu% se com"une, ca \i Nn ?tatele @nite ale Americii, din doi mem8ri re"reGentQnd fiecare stat \i doi ce re"reGint districtul federal, Nn total 126 senatori. Ei sunt ale\i "rin scrutin direct, "e termen de \ase ani, la fiecare trei ani reNnnoindu!se >umtate dintre ei. AtQt Nn caGul de"utailor, cQt \i al senatorilor, Constituia meDican "revede eDistena instituiei su"leanilor. Pornind de la necesitatea unei individualiGri a atri8uiilor celor dou Camere ale Parlamentului, Constituia 3eGican) 'revede o divi*iune de co3'etene Nntre Ca3era De'utai%or +i Senat. Astfel, de "ild, Nn conformitate cu "revederile art.%,, eDaminarea 8u'etului este de com"etena Camerei $e"utailor. ^n conformitate cu art.%-, ?enatul are com"etena eDclusiv de a analiGa "olitica eDtern, a a"ro8a trimiterea de tru"e "este frontierele rii, a ratifica numirile Nntr!o serie de funcii, "rintre care mini\tri, di"lomai, de a numi un 'uvernator Nntr!un stat Nn care au Nncetat s funcioneGe "uterile statului, de a soluiona "ro8leme ce "ot a"are Nn le'tur cu "rero'ative \i atri8uiile diverselor state. ^n sc+im8, eDist \i atri8uii care "ot fi eDercitate individual de fiecare dintre Camere, cum ar fi numirea "ro"riilor funcionari, or'aniGarea de ale'eri "entru com"letarea vacanelor etc. ^n "erioadele Nn care Con'resul se afl Nn vacan, Constituia meDican "revede eDistena unui Co3itet 'er3anent, com"us din (% de mem8ri )13 de"utai \i 16 senatori* care eDercit anumite atri8uii "e tim"ul vacanei "arlamentare. Printre altele, comitetul "ermanent tre8uie s!\i dea consimmQntul Nn situaiile Nn care se recur'e la folosirea :rGii naionale, s "rimeasc >urmQntul oficial al unor demnitari, s "rimeasc "roiecte de le'i \i s dis"un studierea lor, s "ro"un eDecutivului convocarea uneia sau am8elor Camere Nn sesiune eDtraordinar. ^n ceea ce "rive\te dre'tu% de iniiativ) %egis%ativ), acesta a"arine, "otrivit Constituiei meDicane, "re\edintelui 4e"u8licii, de"utailor \i senatorilor mem8ri ai Con'resului, "recum \i le'islaturilor statelor. @n ca"itol im"ortant al Constituiei meDicane este consacrat 'uterii eGecutive. Art.6& din Constituie "revede Nn acest sens c eDerciiul "uterii su"reme eDecutive este Nnvestit Nn "ersoana "re\edintelui ?tatelor @nite =eDicane. Acesta dis"une de atri8uii \i "rero'ative similare celor ale Pre\edintelui ?.@.A. $intre celelalte "revederi ale Constituiei meDicane care se cuvin a fi menionate sunt cele cu "rivire la rs"underea oficialilor "u8lici ! Constituia sta8ilind din acest "unct de vedere o "rocedur detaliat !, "revederile cu "rivire la munc \i securitatea social care ocu", de asemenea, un loc im"ortant, "recum \i o serie de ]"ro+i8iii 'enerale] )Titlul ##*, "rin acestea Nnele'Qndu!se o serie de im"edimente sau incom"ati8iliti la diverse nivele. Astfel, se "revede, de "ild, Nn art.123 c Nn tim" de "ace, nici o autoritate militar nu "oate s Nnde"lineasc decQt atri8uii care sunt le'ate de "ro8lemele sale s"ecificeW art.1(1 dis"une c Cederaia are dre"tul eDclusiv de a "erce"e im"oGite asu"ra 8unurilor care sunt im"ortate sau eD"ortate sau care tranGiteaG teritoriul naional.

?58

Drept Constituional Comparat

Constituia meDican acord o Nnsemntate cu totul deose8it >udectorilor de la Curtea Constituional. Este de remarcat c "revederile ce "rivesc "e ace\tia sunt incluse Nn art.3, \i urmtoarele din Ca"itolul ### care se refer la "uterea eDecutiv. Tot aci NntQlnim re'lementarea detaliat a unei instituii s"ecifice cu "rivire la "rocesele ce se desf\oar "otrivit "rocedurii ]a3'aro], modalitate s"ecific de atac cunoscut de dre"tul meDican. K "revedere mai im"ortant "e care o conine Constituia meDican ! "ro8a8il tot ca o consecin a fa"tului c aceast ar a fost confruntat cu numeroase revoluii \i rG8oaie civile ! este cea Nnscris Nn art.1(-, care dis"une c 'revederi%e Constituiei N+i ')strea*) autoritatea c2iar dac) a'%icarea %or este Nntreru't) 'e ca%ea unei reDe%iuni. ^n caGul Nn care ar fi sta8ilit la "utere un 'uvern Nm"otriva "revederilor constituionale, imediat ce "o"orul N\i va redo8Qndi li8ertatea de a res"ecta "revederile constituionale, cei care au fcut "arte din 'uvernul creat de re8eli sau au coo"erat cu acesta, vor fi tra\i la rs"undere Nn concordan cu "revederile constituiei \i ale le'ilor.

...". HECEI&ELE 0/4/3/0/ Date istorice


$esco"erit de Colum8 Nn 1,36, cucerit de s"anioli Nn 11,-, ea a fost inclus mai NntQi Nn vicere'atul Peru \i a"oi Nn Aoua :renad )1%(3*%%. ^n 1%%( s!a constituit C"itnia 'eneral a eneGuelei, eneGuela fiind inclus a"oi Nn 4e"u8lica Cederativ ]=area Colum8ie], "roclamat de .olivar Nn 1613, s"e a deveni, din 16(&, re"u8lic de sine stttoare.

0/4/3/3/ De7voltarea constitu.ional-

%6

#nde"endena eneGuelei fa de ?"ania a fost "roclamat de Con'resul eneGuelean la 1 iulie 1611, iar "rima constituie a rii a fost ado"tat la 21 decem8rie 1611, reflectQnd "uternice influene ale modelelor american \i franceG. eneGuela a cunoscut de atunci, Nn decursul istoriei sale, o serie de re'imuri autoritare, cum a fost de "ild Nn 1612 re'imul 'eneralului Crancises de =iranda, dar Nn final a de"\it aceste momente, ado"tQnd o or'aniGare democratic. @n Con'res constituional a avut loc Nn 1613, fiind "romul'at a ##!a Constituie, din 11 au'ust 1613%3. $oi ani mai tQrGiu, Nn 1621 a fost "roclamat, la Cucuta, Constituia 4e"u8licii =arii Colum8ia, din care "e atunci eneGuela fcea "arte. Considerat a ###!a Constituie a rii, Constituia de la Cucuta 'aranta dre"turi democratice, crea Consiliul de ?tat ca or'an consultativ, dar crea, totodat, "osi8ilitatea "re\edintelui rii s foloseasc "uteri eDtraordinare "entru securitatea rii. ^n 16(& este "roclamat o nou Constituie )a # !a*, la 23 a"rilie, Constituia de la Aoua :renada. Aceast constituie a suscitat controverse \i c+iar confruntri Nntre federali\ti \i "romotorii unor dre"turi cQt mai lar'i "entru autoritile locale. ^n consecin, ca urmare a unui com"romis, este acce"tat, cu modificri, Constituia, care este "roclamat la % octom8rie 16(&. Ea a instituit un
%% Ioria C.=atei, ?ilviu Ae'u, #on Aicolae, State%e %u3ii de %a " %a _, ediia 6!a, Editura =eronia, .ucure\ti, 2&&2, "a'.136. %6 VeDsterXs NeW Vor%d EncHc%o'edia, Colle'e edition, Prentice Iall, :eneral 4eferences, AeX EorV, 133(, "a'.11&&. %3 Constitutions of t2e Countries of t2e Vor%d , vol.2(, #eGico, 85 :is8ert I.ClanG, Kceana Pu8lications, #nc, $o88s Cerr5, AeX EorV, a"ril 136(, C+ronolo'5.

?5<

Vol. 1

sistem unitar de 'uvernare a rii, dar a concedat totodat o autonomie lar' "rovinciilor. ^n sistemul acestei Constituii, 'uvernatorii erau ale\i de ctre le'islaturile statelor. K constituie ulterioar )a !a*a fost "roclamat la 16 a"rilie 161%, Nn tim"ul "re\ediniei lui ;ose Tadeo =ona'as. Aceast constituie s"orea mandatul "re\edinial la \ase ani, coninQnd totodat "revederi cu "rivire la nelimitarea "osi8ilitilor de reale'ere. Constituia a8olea sclavia \i consacra Nn mod eD"res eDistena unei a "atra "uteri Nn stat ! ]"uterea munici"al]. ^n 1616 Constituia a fost a8ro'at \i reinstalat Nn vi'oare Constituia din 16(&. K Adunare Constituant, reunit la alencia la 1 iulie, a ado"tat cea de a #!a Constituie a rii, care a fost "romul'at la 2, decem8rie 1616. Potrivit "revederilor acestei constituii, "uterile erau mai 8ine delimitate Nntre autoritile centrale \i cele locale, "re\edintele era ales "rin vot "o"ular. Totodat, Nn Constituie au fost reintroduse "revederi cu "rivire la tolerana reli'ioas, ce fuseser scoase Nn "rima variant a Costituiei din 16(&. ^ntre 1613 \i 16-(, Nn eneGuela a iG8ucnit un rG8oi civil. Pre\edintele ;ose Antonio PaeG \i!a asumat "uteri eDtraordinare, iar Constituia a fost sus"endat. Ca urmare a demisiei "re\edintelui, "uterea a fost "reluat de 'eneralul Calcon \i o nou constituie, a ##!a, a fost "romul'at la 22 a"rilie 16-,. K nou Constituie reviGuit ! a ###!a ! a fost ado"tat Nn 16%, la 2( mai. Ea era asemntoare Nn multe "rivine Constituiei din 16-,, dar reducea durata mandatului "reGidenial la doi ani. A #U!a Constituie a eneGuelei a fost "romul'at la 2% a"rilie 1661. Ea era ins"irat din Constituia elveian din 16%,. Potrivit "revederilor sale, numrul statelor era redus la nou, iar Consiliul federal era Nm"uternicit s alea' "re\edintele. A U!a Constituie a eneGuelei ! versiune modificat a Constituiei din 1661 ! a fost "romul'at la 3 a"rilie 1631. Ea restaura votul secret ce fusese a8olit de "re\edintele Antonio :uGman .lanco. A U#!a Constituie a eneGuelei a fost "romul'at la 21 iunie 163(. Ea desfiina Consiliul federal, s"orea "uterile autoritilor centrale, fiDa mandatul "reGidenial la "atru ani, fr "osi8ilitatea reale'erii consecutive. Cea de a U##!a Constituie a 4e"u8licii eneGuela a fost "romul'at la 2( martie 13&1W ea s"orea "uterile "re\edintelui \i modifica durata mandatului "reGidenial, care era eDtins la \ase ani. Cea de a U###!a Constituie a eneGuelei a fost "romul'at la 2% a"rilie 13&,. $e\i se asemna cu cea "recedent, ea eDtindea \i mai mult "uterile eDecutivului. Cea de a U# !a Constituie a eneGuelei a fost a"ro8at de Con'res la , au'ust 13&3W ea reducea "uterile eDecutivului \i limita din nou mandatul "reGidenial la "atru ani. Totodat, ea restaura Consiliul de ?tat, or'an consultativ care fusese a8olit Nn 13&1. Cea de a U !a Constituie a eneGuelei a fost "romul'at la 13 iunie 131,. Puterile "re\edintelui erau din nou s"orite, iar mandatul su era din nou "relun'it la \a"te ani. Cea de a U #!a Constituie a 4e"u8licii eneGuela, din 1, iunie 1322, crea dou "osturi de vice"re\edini Cea de a U ##!a Constituie )1 iulie 1321* s"orea "uterea central. $e\i se "revedeau 'aranii constituionale care s a"ere dre"turile statelor, "ractic aceste 'aranii erau sus"endate Cea de a U ###!a Constituie din 22 mai 1326 nu mai coninea "revederea cu "rivire la eDistena unuia sau mai multor "osturi de vice"re\edini. Cea de a U#U!a Constituie, din 23 mai 1323, reconfirma "uterile constituionale ale Comandantului ?u"rem al Armatei. Cea de a UU!a Constituie, "romul'at la % iulie 13(1, consolida "oGiiile 'eneralului :omGs \i "ermitea Comandantului ?u"rem al Corelor Armate s ocu"e, concomitent, \i funcia "reGidenial.

?59

Drept Constituional Comparat

Cea de a UU#!a Constituie a eneGuelei a fost "romul'at la 1- iulie 13(-. Ea scurta mandatul "reGidenial la cinci ani \i interGicea reale'erea succesiv. Totodat, erau se"arate funciile civile de cele militare. Prin Constituie erau 'arantate \i o serie de dre"turi sociale. Cea de a UU##!a Constituie a eneGuelei a fost "romul'at la 1 mai 13,1W ea s"orea din nou "uterile 'uvernului federal Nn dauna "rero'ativelor statelor. Pentru "rima dat femeilor le!a fost recunoscut dre"tul de vot. Prin constituie, dre"turile economice \i sociale au fost eDtinse. Con'resului i s!a recunoscut dre"tul \i res"onsa8ilitatea de a controla decretele ado"tate Nn caGuri de ur'en. Cea de a UU###!a Constituie a eneGuelei, ado"tat la 1 iulie 13,%, coninea im"ortante "revederi democratice. Printre acestea se "ot meniona votul universal, ale'erea "o"ular "entru funcia de "re\edinte \i recunoa\terea dre"turilor economice \i sociale. Erau, de asemenea, 'arantate "rero'ativele autoritilor locale \i se"ararea 8isericii de ctre stat. 0a 2, noiem8rie 13,6, "re\edintele :alle'os a fost rsturnat de o >unt militar, Constituia sus"endat \i Nnlocuit cu cea din 13,1. Cu toate acestea, 'araniile constituionale, c+iar Nn sistemul celor "revGute de Constituia din 13,1, nu au fost a"licate. 0a 11 a"rilie 131( a fost "romul'at cea de a UU# !a Constituie a eneGuelei, care sta8ilea mandatul "reGidenial la cinci ani, cu "osi8ilitatea reale'erii. 0a 2( ianuarie 13-1, du" o "erioad de tul8urri, violen \i frmQntri sociale, a fost "romul'at cea de a UU !a Constituie, care este Nn vi'oare \i Nn "reGent6&. Ea re"reGenta, de fa"t, o versiune modificat a Constituiei din 13,%. Erau reafirmate "uterile 'uvernului federal, se meninea ale'erea "re\edintelui "rin vot "o"ular, dar durata mandatului su era limitat la cinci ani \i nu "utea fi reales du" dou mandate succesive. Ca"itolul dre"turilor omului era am"lu deGvoltat Nn cu"rinsul Constituiei din 13-1. Erau Nnscrise "revederi cu "rivire la ocrotirea dre"tului la sntate \i ridicarea nivelului de via al "o"ulaiei rurale. $u" cum se vede din aceast foarte sumar "reGentare a celor 21 constituii care s!au succedat Nn eneGuela, aceast ar nu a ado"tat decQt foarte rar te+nica modificrilor constituionale, recur'Qnd de re'ul la "roclamarea unor noi constituii, c+iar dac acestea nu adu'au decQt foarte "uine elemente noi la constituia anterioar. Aceast te+nic, cu totul ori'inal, se eD"lic ! credem noi ! "rin raiuni "olitice, diversele fore care s!au succedat la conducerea rii dorind s!\i im"rime "ersonalitatea \i s!\i le'e numele de ado"tarea unei noi le'i fundamentale a statului. Anii care au urmat du" ado"tarea Constituiei din 13-1 au fost caracteriGai "rin "uternice mi\cri sociale, dar \i "rin aciuni ale or'aniGaiilor teroriste \i frmQntri "olitice. 0a 1 au'ust 13-6, Curtea ?u"rem a eneGuelei l!a condamnat la "atru ani Nnc+isoare "e fostul "re\edinte =arcos Peres ;imenes, vinovat de dela"idare. Constituia din ?5;? continu) s) fie Nn vigoare. Ea a fost Nns modificat "e calea ado"trii mai multor amendamente, la 11 mai 13%( \i la 1- martie 136(61. Prin amendamentul din 11 mai 13%( s!a sta8ilit c nici o "ersoan nu "oate fi aleas "re\edinte al 4e"u8licii, senator, de"utat sau ma'istrat la Curtea ?u"rem de ;ustiie dac a fost condamnat definitiv la Nnc+isoare "este trei ani Nn le'tur cu Nnde"linirea unor Nndatoriri oficiale. Cel de al doilea amendament al Constituiei eneGuelei, ado"tat la 1- martie 136(, s!a referit "rintre altele la ale'erea unei Co3isii %egis%ative, com"us din 2( de mem8ri, avQnd com"etena de a discuta \i a"ro8a "ro"uneri individuale de le'i, cu votul a dou treimi din mem8rii si. $u" a"ro8area teDtului de ctre Consiliul le'islativ, el urma s fie trimis Camerelor, care "rocedau la discutarea teDtului "ro"us, introducQnd, dac considerau c este caGul, modificrile necesare.
6& La nueva constitucien Vene*o%ana, Caracas, 13-3. 61 Constitutions of t2e Countries of t2e Vor%d, vol.2(, Vene*ue%a, ?u""lement, translation 85 Aura =arina

CloreG, Kceana Pu8lications, #nc., $o88s Cerr5, AeX EorV, novem8er 133,. ?5;

Vol. 1

K alt "revedere cu"rins Nn cel de al doilea amendament avea Nn vedere o8li'aia eDecutivului, Nn "rimul an al fiecrei le'islaturi, s "reGinte Con'resului, Nn \edina Camerelor reunite, un "lan de deGvoltare economic \i social al Nntre'ii naiuni care, a"ro8at de Con'res, do8Qndea valoarea unei le'i or'anice.

0/4/3/1/ )curt- pre7entare a prevederilor onstitu.iei din 0KL0, 9n vigoare p:n- 9n 0KKK
eneGuela este Nn "reGent o 4e"u8lic Cederal, care cu"rinde 2& de state, dou teritorii federale, "recum \i un district federal "e al crui teritoriu se 'se\te ca"itala ! Caracas. Constituia eneGuelei din 13-1 avea 212 articole, 'ru"ate Nn 12 titluri, "recum \i un numr de 2( "revederi cu caracter tranGitoriu. Ca structur, Constituia eneGuelei "reGint urmtoarea ordine a "ro8lemelorS "revederi fundamentale, teritoriul, naionalitatea, dre"turi \i 'aranii, "uterea "u8lic, "uterea naional! le'islativ, "uterea naional!eDecutiv, "uterea >udectoreasc \i ministerul "u8lic, finanele "u8lice, situaiile de ur'en, amendamentele \i modificarea Constituiei, inviola8ilitatea Constituiei, "revederi finale \i tranGitorii. $intre "revederile 'enerale, reinem dis"oGiia cu"rins Nn art.1, Nn conformitate cu care ]4e"u8lica eneGuela este Nn mod irevoca8il \i "entru totdeauna li8er \i inde"endent de orice dominaie sau "rotecie din "artea unei "uteri strine]. Cele 2& de state incluse Nn federaie sunt ]entiti e'ale \i autonome. Ele sunt o8li'ate s menin inde"endena \i inte'ritatea naiunii, s res"ecte \i s a"lice Constituia \i le'ile] )art.1alin.1*. Constituia eneGuelei "revede c teritoriul naional nu "oate fi cedat, dar statele strine "ot, "e 8aG de reci"rocitate, s do8Qndeasc "ro"rietatea real asu"ra imo8ilelor Nn care se 'se\te re\edina oficiilor di"lomatice \i consulare, Nns aceast "ro"rietate nu se "oate eDtinde asu"ra "mQntului. @rmQnd eDem"lul statelor federale "e care le!am menionat, \i Constituia eneGuelei delimita "rero'ativele autoritilor centrale de cele ale statelor. ^n fiecare stat eDist adun)ri %egis%ative, care au dre"tul s acioneGe Nn limitele com"etenei lor Nn domeniile le'islative a"arinQnd statelor. :uvernarea \i administrarea fiecrui stat este Nncredinat unui guvernator, care este ales Nn conformitate cu "revederile unei le'i s"eciale. :uvernatorul are dre"tul de a numi \i de a revoca o serie de demnitari locali. El tre8uie s su"un Adunrii le'islative un ra"ort cu "rivire la administraia sa "recum \i "roiectul de 8u'et. :uvernatorul "oate fi demis "rin votul a dou treimi a mem8rilor Adunrii le'islative. Constituia eneGuelei mai cu"rindea, de asemenea, im"ortante "revederi cu "rivire la munici"aliti, recunoscQnd lar'i com"etene or'anelor locale, cu eDce"ia celor care ar afecta "rero'ative ale federaiei. Ca"itolul dre"turilor \i li8ertilor este lar' \i >udicios Nntocmit, Nn concordan cu standardele moderne. 4emarcm, "rintre altele, dre"tul fiecrei "ersoane la deGvoltarea li8er a "ersonalitii sale )art.,(*, 'arantarea li8ertii "ersonale, am"lu re'lementat de Constituie )eDist 1& "ara'rafe Nn le'tur cu diverse modaliti de a"rare a li8ertii "ersonale, cu"rinse Nn art.-&*. @n im"ortant ca"itol, Ca"itolul # )art.%2!3,* este consacrat dre"turilor sociale, o atenie deose8it fiind acordat dre"turilor economice )art.31!1&3*. Constituia eneGuelei din 13-1 nu cu"rinde dis"oGiii s"eciale referitoare la se"araia "uterilor. Cu toate acestea, ideea se"arrii "uterilor reGult im"licit din "revederile art.116, care Nnscrie "rinci"iul c fiecare dintre ramurile "uterii "u8lice Nnde"line\te "ro"riile sale funcii. $e remarcat este fa"tul c Nn aceast Constituie a"are conce"tul de 'utere 'uD%ic), care cu"rinde totalitatea instituiilor statului, "rivite Nn unitatea lor \i nu numai una sau alta dintre "uterile statului.
?56

Drept Constituional Comparat

Puterea naiona%&%egis%ativ) era eDercitat de ?enat ),3 mem8ri* \i de Camera $e"utailor )133 mem8ri*. Ca \i Nn caGul altor constituii \i al Constituiei ?.@.A., eDista o divi*iune de co3'etene Nntre "rero'ativele Senatu%ui, care se ocu" Nn s"ecial de "ro8lemele eDterne, \i ale Ca3erei De'utai%or, care soluiona, Nn 'eneral, "ro8lemele 8u'etare. Anumite "ro8leme erau Nns Nn com"etena comun a celor dou Camere, dar fiecare dintre cele dou Camere are \i dre"tul eDclusiv de a!\i soluiona "ro8lemele interne. #niiativa le'islativ a"arinea eDecutivului naional, senatorilor \i de"utailor, Comitetelor Con'resului sau Comitetelor "ermanente ale celor dou Camere, Curii ?u"reme de ;ustiie, "recum \i unui numr de 2&.&&& de ale'tori. K le'e ado"tat de ctre o Camer "utea s fie a"ro8at de cealalt Camer Nntr!o sin'ur \edin. ^n caGul Nn care eDist diferene Nntre "unctele de vedere ale celor dou Camere, se "ro"unea acce"tarea modificrilor de ctre Camera care a ado"tat forma iniial sau se decidea asu"ra articolelor diver'ente Nn \edina reunit a celor dou Camere. Constituia eneGuelei mai "revedea instituirea unui ]Co3itet de%egat a% Congresu%ui], com"us din "re\edinte, vice"re\edini \i 21 de mem8ri, care acioneaG Nn "erioada vacanelor "arlamentare. Acesta ve'+ea la res"ectul "revederilor Constituiei \i 'arantarea dre"turilor cetenilor, "oate convoca Con'resul Nn sesiune eDtraordinar sau s autoriGa eDecutivul naional "rintr!un vot al unei ma>oriti de dou treimi, s creeGe, s modifice sau s desfiineGe servicii "u8lice Nn situaii de ur'en. Puterea naiona%&eGecutiv) se eDercita de "re\edintele re"u8licii, care era, totodat, \ef al statului \i al eDecutivului naional. Pre\edintele eneGuelei era ales "rin vot universal \i direct, cu ma>oritatea relativ a voturilor. El avea "rero'ative asemntoare celor ale Pre\edintelui ?.@.A. Actele sale tre8uiau s fie contrasemnate. El era res"onsa8il "entru actele sale, Nn conformitate cu "revederile Constituiei \i ale le'ilor statului. ^n eneGuela nu eDist funcia de "re\edinte al Consiliului de =ini\tri. Pre\edintele, Nn calitatea sa de \ef al "uterii eDecutive, "reGideaG \edinele Consiliului de =ini\tri, dar "oate desemna un anumit ministru ca s!i in locul. Iu'o C+aveG Crias a fost ales la (& iulie 2&&& "re\edinte al rii la (& iulie 2&&&, iar a doua oar, cu -&k voturi, "entru \ase ani, mandatul su eD"irQnd la ( decem8rie 2&&-. ^n ale'erile de la ( decem8rie 2&&- Iu'o C+aveG a fost reales du %.1-1.-(% voturi )-2,63k*, contracandidatul su =anuel 4osales O @n Auevo Tiem"o o8inQnd ,.13-.(23 voturi T(-, 61k* "ctua%a Constituie a Vene*ue%ei a fost ado'tat) Nn ?555. #niial a fost ela8orat un "roiect de Constituie Nn 1333 de ctre o Adunare Constituant s"ecial aleas Nn acest sco", care a fost su"us unui referendum "o"ular la 11 decem8rie 1333. Aoua Constituie a fost "romul'at de "re\edintele Iu'o C+aveG \i a luat locul fostei Constituii din 13-1, devenind astfel cea de a 2- Constituie a eneGuelei de la inde"endena sa, Nn 1611. Ea re"reGint, Nn acela\i tim", "rima Constituie din istoria eneGuelei care a fost a"ro8at "rintr!un referendum "o"ular, marcQnd sc+im8ri im"ortante economice \i sociale, inclusiv sc+im8area denumirii statului, care Nn loc de h4e"u8lica eneGuelac a devenit h4e"u8lica .olivarian eneGuelac, dorindu!se a se marca o continuitate, cu 'Qndirea marelui eli8erator al "o"oarelor latino!americane ?imon .olivar. Aoua Constituie ado"tat are un numr de (1& articole, o dis"oGiie a8ro'atorie, 16 dis"oGiii tranGitorii \i o dis"oGiie final. Titlurile Constituiei .oliviei suntS "rinci"ii fundamentale )Titlul #*, des"re s"aiul 'eo'rafic \i Nm"rirea "olitic )Titlul ##*, des"re Nndatoririle, dre"turile \i 'araniile umane )Titlul ###*, des"re "uterile "u8lice )Titlul # *, des"re or'aniGarea "uterii "u8lice naionale

?57

Vol. 1

)Titlul *, des"re sistemul social!economic )Titlul #*, des"re securitatea naiunii )Titlul ##*, des"re a"rarea Constituiei )Titlul ###*, \i des"re reforma constituional )Titlul #U*. 4ein atenia "rinci"iile fundamentale Nnscrise Nn "rimul Titlu al Constituiei, Nn care se "reciGeaG c 4e"u8lica .olivarian eneGuela se NntemeiaG "e valorile li8ertii, e'alitii, >ustiiei \i "cii internaionale, Nn doctrina lui ?imon .olivar eli8eratorul )art.1*, c ea este un stat democratic \i social, de dre"t \i de >ustiie )art.2*, care are ca o8iectiv esenial deGvoltarea "ersonalitii, res"ectul demnitii "ersoanei \i eDerciiul democratic al voinei "o"ulare )art.(*. ^n art., se "reciGeaG c h4e"u8lica .olivarian eneGuela este un stat federal democraticr 'uvernat de "rinci"iile inte'ritii teritoriale, coo"errii, solidaritii, concurenei \i cores"onsa8ilitii. Titlul consacrat dre"turilor cetene\ti cu"rinde "revederi im"ortante le'ate de "rotecia medical 'ratuit, dre"tul la un mediu sntos de via, educaie 'ratuit, res"ectul dre"turilor minoritilor, Nn s"ecial ale minoritii indi'ene. 4eine atenia Nn mod s"ecial su"erioritatea "revederilor Nnscrise Nn tratatele internaionale referitoare la dre"turile omului )art.2(*, nulitatea oricrui act Nnde"linit de "uterea "u8lic care ar Nnclca dre"turile consacrate "rin Constituie \i le'i )art.21*, o8li'aia statului de a anc+eta \i sanciona delictele comise contra dre"turilor omului svQr\ite de instituiile sale )art.23*, o8li'aia statului de a indemniGa inte'ral victimele Nnclcrilor dre"turilor omului care Ni sunt im"uta8ile )art.(&*. ^n le'tur cu cetenia reinem \i "revederile art.1,, "otrivit cruia nici o "ersoan nu va "utea fi su"us unei stri de sclavie sau servituteW traficul cu "ersoane, Nn s"ecial cu femei, tineri, adolesceni su8 orice form fiind su"us sanciunilor "revGute de le'e. Printre dre"turile culturale \i educative sunt menionate "rotecia valorilor culturale )art.33* \i res"ectul culturilor "o"ulare )art.1&&*. Printre dre"turile economice rein atenia "revederea le'at de interGicerea mono"olurilor )art.11(* \i sancionarea activitilor economice ilicite, a s"eculei, aca"ararea de mrfuri, a cametei \i altor delicte aneDe. Cu referire la "o"ulaiile indi'ene, Constituia "reciGeaG c h"o"oarele indi'ene cu cultura lor \i rdcinile lor ancestrale fac "arte din naiunea, din statul \i "o"orul veneGuelean unic, suveran \i indiviGi8il, care Nn conformitate cu "reGenta Constituie au dre"tul la a"rarea inte'ritii \i la suveranitate naionalc )art.12-*. ^n le'tur cu "uterile "u8lice Constituia 8olivarian distin'e trei niveleS "uterile la nivel munici"al, la nivel statal \i la nivel naional. ?"re deose8ire de sc+ema clasic a hcelor trei "uteric, Constituia 8olivarian consacr cinci "uteri \i anumeS "uterea le'islativ, eDecutiv, >udiciar, civic \i electoral, fiecare ramur a "uterii "u8lice eDercitQndu!\i atri8uiile "ro"rii. $eose8it de im"ortante sunt "revederile art.1(3, care dis"un c heDerciiul "uterii "u8lice im"lic o res"onsa8ilitate individual "entru a8uG sau deinere a "uterii sau "rin Nnclcarea "reGentei Constituii \i a le'ilorc )art.1(3*. Constituia difereniaG com"etenele "uterii "u8lice de cele ale "uterii "u8lice statale \i munici"ale. ^n ce "rive\te or'aniGarea "uterilor la nivel naional, aceasta este urmtoareaS "uterea le'islativ a"arine Adunrii Aaionale. Aceasta re"reGint un Parlament unicameral, ales "e termen de cinci ani, care cu"rinde 1-% de mem8ri, dintre care la ultimele ale'eri din anul 2&&1, 1-1 a"arin =i\crii "entru cea de a cincea re"u8lic )Partidul "re\edintelui Iu'o C+aveG*. Puterea eDecutiv naional a"arine Pre\edintelui, care dis"une de im"ortante atri8uii, el fiind asistat de un Consiliu de =ini\tri, al crei "re\edinte este. $in "uterea eDecutiv naional mai fac

?55

Drept Constituional Comparat

"arte Procurorul :eneral al 4e"u8licii \i Consiliul de ?tat, un or'anism consultativ care este c+emat s ela8oreGe recomandri "olitice de interes naional. Puterea >udiciar este inde"endent \i a"arine instanelor >udectore\ti, Nn frunte cu Tri8unalul ?u"rem de ;ustiie, care Nnde"line\te atri8uii de >urisdicie constituional. Puterea ceteneasc a"arine unui Consiliu =oral 4e"u8lican, care semnaleaG >ustiiei Nnclcrile comise de funcionarii administraiei Nn Nnde"linirea atri8uiilor lor. Acest or'anism Nn'lo8eaG \i atri8uiile A"rtorului Po"orului, ale Procurorului :eneral \i #ns"ectoratului :eneral al 4e"u8licii. =inisterul A"rrii Po"orului este condus de un a"rtor "u8lic, care are o funcie distinct de aceea a h=inisterului Pu8lic \i de a #ns"ectorului :eneral al 4e"u8licii, cu care cola8oreaG Nn cadrul Consiliului =oral 4e"u8lican. Puterea electoral a"arine unui or'anism inde"endent O Consiliul Aaional Electoral O su8ordonat Parlamentului, care ela8oreaG re'lementri electorale \i su"rave'+eaG desf\urarea ale'erilor. ?istemul socio!economic este Nntemeiat "e "rinci"ii de >ustiie social \i democratiGare, fiind de reinut stimularea msurilor asociative a micilor "roductori \i com8aterea activitilor de mono"ol. ^n ce "rive\te a"rarea Constituiei sunt de remarcat "revederile art.(((, similare celor din Constituia =eDican, "otrivit creia Constituia nu!\i "ierde vala8ilitatea "rin recur'erea la for sau a8ro'area ocaGionat "rin alte mi>loace decQt cele le'ale. Constituia conine "revederi le'ate de starea hde alertc, hstarea de ur'en economicc, hstarea de \oc interior sau eDterior Nn caGul unui conflict intern sau eDtern, de natur a "une Nn "ericol securitatea naiuniic. K eventual reform a Constituiei "oate fi fcut numai Nn dou eta"e, "rima Nn cadrul Adunrii Aaionale \i a doua "rin convocarea unei Adunri Constituante, care va ado"ta teDtul Constituiei modificate. ?unt de menionat \i "revederile art.(1&, "otrivit cruia hPo"orul eneGuelei fidel tradiiei sale re"u8licane, lu"tei sale "entru inde"enden, "entru "ace \i li8ertate, nu va recunoa\te nici un re'im, nici o le'islaie \i nici o autoritate contrar valorilor, "rinci"iilor \i 'araniilor democratice sau care ar "utea aduce atin'ere dre"turilor omuluic. Constituia cu"rinde im"ortante atri8uii consacrate "re\edintelui re"u8licii, al crui mandat devine de \ase ani \i care "oate fi reales o sin'ur dat Nn mod succesiv.62 Procedura referendumului este consacrat "e lar' inclusiv o variant s"ecific a acesteia O hreferendumul revocatorc, care ofer "osi8ilitatea cetenilor veneGueleni s revoce orice Nnalt demnitar sau orice "ersonalitate, eDercitQnd o "utere "u8lic dar numai du" Nm"linirea a >umtate de termen de la eDercitarea mandatului. Actualul "re\edinte al eneGuelei, Iu'o 4afael C+aveG Crias, ales "entru a doua oar, este de formaiune militar, el a or'aniGat dou lovituri de stat nereu\ite Nm"otriva "re\edintelui Carlos Andres PereG, fiind "us Nn li8ertate de 4afael Caldera, Nn 133,, du" ce eDecutase o "edea"s cu Nnc+isoare "entru tentativ de lovitur de stat. C+aveG a or'aniGat Partidul =i\crii "entru a cincea 4e"u8lic, "artid care a reu\it, cu s"ri>inul altor "artide de stQn'a, s!i asi'ure victoria Nn ale'erile "reGideniale din 1336 cu 1-k din voturi O cea mai mare ma>oritate Nnre'istrat Nn ale'erile "reGideniale din eneGuela de ,& de ani. 0a % fe8ruarie 1333, C+aveG a de"us >urmQntul de "re\edinte, iar la 21 a"rilie 1333 a or'aniGat un referendum "entru ale'erea unei noi Adunri Constituante.
62 Vene*ue%a NeW Constitution, +tt"STT.veneGueleanal5sis.comW Constitution of Vene*ue%a, Crom MiVi"edia, t+e free enc5clo"edia, +tt"STTen.XiVi"edia.or'TXiViTConstitutionsofs eneGuelaW Constitution of Vene*ue%a, +tt"STTXXX.ansXers.comTto"icTconstitution!of!veneGuela

@::

Vol. 1

0a % au'ust 1333, noua Adunare Constituant a "re'tit teDtul unei noi Constituii care, du" cum s!a artat, a consacrat sistemul uninominal, a s"orit mandatul "re\edintelui de la cinci la \ase ani, definind ara ca fiind 4e"u8lica .olivarian eneGuela \i consacrQnd instituia hreferendumului revocatorc care "ermite destituirea unor "ersonaliti "u8lice etc. 4eferendumul din 11 decem8rie 1333 a validat noua Constituie, cu un "rocent de %1,%6k din voturi, re"reGentQnd 11k din "o"ulaia cu dre"t de vot )(.(&1.,%1 voturi h$Ac*. 0a ale'erile 'enerale din (& iulie 2&&&, C+aveG a fost reales "re\edinte, cu 13,1k voturi, ale'eri Nn care =i\carea "entru cea de a cincea re"u8lic a o8inut %- din cele 1-1 locuri Nn Adunarea Aaional, "recum \i 12 din cele 2( de "osturi de 'uvernatori. Ca urmare a 'ravelor conflicte sociale \i a "oGiiei "re\edintelui fa de mi\crile economice ado"tate de "re\edintele C+aveG, a avut loc o tentativ de lovitur de stat Nn a"rilie 2&&2. Aceast lovitur de stat a fost or'aniGat de elemente militare cu s"ri>inul com"aniilor "etroliere. @n 'ru" de militari l!au arestat "e Iu'o C+aveG \i l!au "roclamat "re\edinte Nn locul su "e Pedro Carmona, "re\edintele Camerei de Comer din eneGuela. Ca urmare a unei mari manifestaii "o"ulare, C+aveG a fost eli8erat \i \i!a reluat funciile de "re\edinte. :uvernul lui Carmona fusese Nntre tim" recunoscut de ?@A \i ?"ania. ^n tim"ul scurtei "erioade Nn care a deinut "uterea, Carmona "reconiGase diGolvarea Adunrii Aaionale, ale'eri le'islative \i "reGideniale, anularea Constituiei din 1333, reNntoarcerea la sistemul "arlamentar 8icameral, anularea a ,3 de le'i care confereau "rero'ative :uvernului Nn domeniul economic, resta8ilirea 'eneralului Nn retra'ere :uaicai"ura 0omeda ca "re\edinte al Com"aniei "etroliere din eneGuela, sc+im8area unor >udectori de la Curtea ?u"rem. ^n anul 2&&,, C+aveG a "ermis desf\urarea unui referendum revocator la >umtatea mandatului care "unea Nn discuie funcia sa de "re\edinte, dar 16,31k din votani s!au "ronunat Nm"otriva destituirii lui C+aveG. Acest vot a fost contestat de unele or'aniGaii, dar validat de Consiliul Electoral. 0a , se"tem8rie 2&&-, Iu'o C+aveG a anunat or'aniGarea "entru anul 2&1& a unui referendum care i!ar "ermite s modifice Constituia, "entru a s"ori numrul de mandate care "ot fi eDercitate de un "re\edinte. Pe "lan intern, "olitica lui C+aveG s!a caracteriGat "rin msuri de s"ri>in al "o"ulaiei srace, naionaliGarea "mQnturilor necultivate, crearea unei reele coo"eratiste \i de distri8uie, "romovarea unui sistem de micro credite, "ro'ramul de alfa8etiGare \i crearea de locuri munc. Pe "lan eDtern, C+aveG s!a remarcat "rintr!o atitudine critic fa de ?@A \i "rintr!o "olitic de a"ro"iere fa de Cu8a, "recum \i "rin ela8orarea mai multor "roiecte de solidaritate latino! americane. =ini\trii sunt res"onsa8ili "entru actele lor, Nn conformitate cu "revederile Constituiei \i ale le'ilor. K "revedere interesant este aceea care dis"une c fiecare ministru tre8uie s "reGinte Nn faa Camerelor reunite, Nn "rimele Gece Gile ale sesiunilor ordinare, un ra"ort cu "rivire la activitatea de"artamentului su. ^n eneGuela nu eDist o Curte ConstituionalW "rero'ativele sale sunt Nnde"linite de Curtea Su're3) de >ustiie care, de asemenea, N\i eDercit com"etena Nn ceea ce "rive\te >udecarea unor Nnali demnitari. ?"re deose8ire de Constituia american, Nn caGul vinoviei "re\edintelui veneGuelean com"etena a"arine Curii ?u"reme, care Nl "oate >udeca "e acesta, dar cu autoriGarea "reala8il a ?enatului, care are dre"tul s a"recieGe dac eDist elemente suficiente "entru trimiterea Nn >udecat a "re\edintelui. Procurorul :eneral al 4e"u8licii nu este su8ordonat ministrului >ustiiei, eDercitQnd o activitate inde"endent mai ales Nn ceea ce "rive\te ve'+erea res"ectrii dre"turilor constituionale.

@:?

Drept Constituional Comparat

^n eventualitatea unui conflict intern sau eDtern, sau din motive Nntemeiate, Pre\edintele 4e"u8licii "oate s declare starea de urgen), situaie Nn care vor "utea fi restrQnse anumite dre"turi \i 'aranii constituionale. $ecretul cu "rivire la declararea strii de ur'en tre8uie s fie a"ro8at de Consiliul de =ini\tri \i su"us Camerelor reunite. $eclararea Nncetrii strii de ur'en se face tot de Pre\edintele 4e"u8licii, Nn cadrul unei \edine a Consiliului de =ini\tri, cu autoriGarea Camerelor Nntrunite Nn \edin comun sau a Comitetului dele'at. Ca \i Constituia meDican, Constituia eneGuelei cu"rinde o "revedere im"ortant le'at de invio%aDi%itatea Constituiei )art.21&*, "revederile constituionale continuQnd s eDiste \i s!\i "streGe vala8ilitatea c+iar Nn situaia unor re8eliuni sau aciuni armate, cei vinovai de asemenea acte urmQnd a fi tra\i la rs"undere du" resta8ilirea ordinii \i a 'araniilor constituionale.

...-. CJ*LE 0/4/1/0/ Date istorice


Teritoriile care constituie Nn "reGent aria de aciune a statului C+ile au fost locuite, la Nnce"ut, de indieni araucani, fiind a"oi invadate de inca\i, Nn secolul U . Primul euro"ean care a atins teritoriul c+ilian a fost Cerdinand =a'ellan, care a navi'at "rin strQmtoarea care a "rimit ulterior numele su. K eD"ediie s"aniol, condus de Pedro de aldivia, a Nntemeiat ora\ul ?antia'o, Nn 11,1. @lterior, C+ile a fost cucerit de s"anioli, devenind o com"onent a vicere'atului Peru, iar din 1%%6, C"itnia 'eneral C+ile. #nde"endena 4e"u8licii C+ile a fost "roclamat Nn 1616, iar Nntre 16%3! 166(, C+ile a "artici"at la ]rG8oiul Pacificului], Nn lu"ta cu Peru \i .olivia, cucerind un numr considera8il de teritorii, "rintre care "rovincia Antofa'asta \i am"le "oriuni din Peru6(. #storia statului C+ile s!a caracteriGat "rin "ermanente dis"ute Nntre forele conservatoare \i cele li8erale care au alternat la 'uvernare. ^ntre 13-, \i 13%&, la conducerea statului s!a aflat Pre\edintele Eduardo Crei, susinut de Partidul Cre\tin $emocrat. ^n 13%&, ca urmare a ale'erilor, la conducerea statului a venit o coaliie de stQn'a, marDist, "re\edinte al statului fiind ales dr.?alvador Allende ):ossens*, care a "romis un "ro'ram de reforme sociale \i naionaliGri. 0a 11 se"tem8rie 13%( s!a "rodus o sQn'eroas lovitur de stat militar, condus de 'eneralul Au'usto Pinoc+et. ^n cursul lu"telor, "re\edintele Allende a fost ucis, Pinoc+et a devenit conductorul de fa"t al statului \i "re\edintele >untei de 'uvernmQnt, anunQnd o dur "olitic de re"resiuni Nm"otriva o"onenilor si de stQn'a. ^n 13%-, 'eneralul Pinoc+et a "roclamat ]de3ocraia autoritar)], iar Nn 13%% a interGis "artidele "olitice. @n simulacru de referendum desf\urat Nn 13%6 a Nncercat s dea le'itimitate "oliticii sale6,. ^m"otriva "oliticii lui Pinoc+et s!a conturat o am"l o"oGiie "olitic democratic, care nu "utea tolera eDcesele autoritilor Nn re"rimarea o"oGanilor, arestrile fr mandat, torturile etc. ^n 136( s!au desf\urat am"le aciuni Nn s"ri>inul reinstalrii democraiei, ^m"otriva 'uvernului au Nnce"ut s manifeste "turi tot mai lar'i ale "o"ulaiei, inclusiv 8iserica catolic \i elemente ale armatei. ^n octom8rie 1366, Pinoc+et a "ro&q