Sunteți pe pagina 1din 73

Raluca Miga-Beşteliu

Beatrice Onica-Jarka

DREPT INTERNAŢIONAL
PUBLIC
- suport de curs -

EDITURA UNIVERSITĂŢII „NICOLAE TITULESCU”


BUCUREŞTI

2017
Acest material este destinat uzului studenţilor, forma de învăţământ la distanţă.

Conţinutul cursului este proprietatea intelectuală a autorului/autorilor; designul, machetarea şi


transpunerea în format electronic aparţin Departamentului de Învăţământ la Distanţă al
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.

Acest curs este destinat uzului individual. Este interzisă multiplicarea, copierea sau
difuzarea conţinutului sub orice formă.
UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ

Raluca Miga-Beşteliu, Beatrice Onica-Jarka

Drept internaţional public


Editura Universităţii „Nicolae Titulescu”

Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4, Bucureşti


Tel./fax: 0213309032/0213308606
Email: editura@univnt.ro

ISBN: 978-606-751-418-6
Obiectivele cursului

Cursul de faţă îşi propune să prezinte, în cuprinsul a doua(2) volume, principalele


instituţii ale dreptului internaţional public şi evoluţia urmată de acestea în contextul
raporturilor geopolitice din ultimele decenii. Evidenţiind natura specifică a acestei ramuri de
drept,lucrarea îşi propune să raspundă, într-o forma concisă, unor intrebări precum: Căror
entităţi li se adresează normele dreptului internaţional? Cum recunoaştem aceste norme, în
multitudinea de acte şi documente care abundă astăzi in relaţiile internaţionale? Conform
căror reguli se ordonează raporturile dintre state în exerciţiul competenţelor lor asupra
persoanelor şi teritoriului?Cum se stabileşte răspunderea internaţională a statelor şi care sunt
consecinţele punerii sale în aplicare? Care sunt condiţiile în care se constituie şi funcţionează
oranizaţiile internaţionale, în general, şi Organizaţia Naţiunilor Unite, în special? Care sunt
limitele utilizării forţei în dreptul internaţional contemporan şi ce opţiuni de soluţionare
pasnică a diferendelor oferă acesta statelor?

Competenţe conferite

Cursul de faţă îşi propune să transmită studenţilor cunoştinţele de drept internaţional


public care să le permită:
1. Cunoaşterea principalelor concepte şi instituţii cu care se operează în relaţiile externe
ale statelor;
2. Înţelegerea procesului de formare a normelor dreptului internaţional;
3. Determinarea limitelor competenţei unui stat, asupra persoanelor şi teritoriului, in
raporturile cu alte state;
4. Capacitatea de a identifica principalele entităţi angajate în raporturi juridice
internaţionale ( state, organizaţii internaţionale, societăţi multinaţionale, indivizi) şi de a
distinge competenţele lor specifice.

Conform fişei disciplinei, competenţele specifice acesteia sunt:


 Cunoaşterea din punct de vedere ştiinţific a conţinutului instituţiilor dreptului
internaţional public;
 Explicarea şi interpretarea instituţiilor şi normelor dreptului internaţional public;
 Explicarea procesului de formare a normelor dreptului internaţional
 Explicarea relaţiei dintre dreptul internaţional si interesul naţional
 Înţelegerea si interpretarea unor evenimente internaţionale in lumina dreptului
internaţional
 Elaborarea clauzelor unui presupus tratat internaţional;
 Redactarea şi susţinerea unei pledoarii într-un proces internaţional fictiv
5
 Dezvoltarea abilităţii de a identifica şi susţine interesul naţional într-un context
internaţional dat;
 Dezvoltarea abilităţii de a înţelege şi concilia puncte de vedere diferite asupra unor
situaţii conflictuale;
 Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor
metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare;
 Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific;
 Însuşirea unui mod de gândire logico-juridic corect.

Resurse şi mijloace de lucru

Bibliografie obligatorie
- Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar,Vol I,Ediția 2,
Ed.CH.Beck, 2010.ISBN 978-973-115-608-8
-B.Onica-jarka, C,Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet de Seminar,
ed.C.H.Beck, 2006, ISBN 973-655-804-5

Structura cursului

Cursul este alcătuit din 7 unităţi de învaţare. De asemenea, fiecare student are obligaţia
întocmirii, în fiecare semestru, a unui referat, care să aibă ca obiect tratarea unei instituţii sau
teme din cadrul disciplinei. Referatul nu poate avea mai puţin de 5 pagini şi nici mai mult de
10 de pagini şi trebuie să aibă elemente de originalitate. Depunerea referatului se va face cel
mai târziu la ultimul tutorial. Pentru a nu exista încălcări ale legislaţiei drepturilor de autor,
studenţii vor prezenta odată cu lucrarea şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu au adus
atingere normelor juridice care protejează dreptul de autor.

Cerinţe preliminare

Cursul nu presupune îndeplinirea niciunei cerinţe preliminare.

Durata medie de studiu individual


6
Pentru fiecare unitate de învăţare studentul va dedica in medie 2-3 ore de studiu.

Evaluarea

Aprecierea nivelului de pregătire a studenţilor se realizează astfel:


1. Evaluarea parţială, prin intermediul unor lucrări de control conform calendarului
disciplinei (al doilea tutorial).
2. Evaluarea finală, prin examen la sfârşitul fiecărui semestru. Examenul este scris, iar
notarea se face de la 1 la 10. Stabilirea notei finale va avea loc în felul următor:
1. Răspunsurile la examen 90%;
2. Activităţi în cadrul întâlnirilor tutoriale
(referate, participări la dezbateri etc.) 10%;
Promovarea examenului presupune obţinerea unei note mai mari sau egale cu 5, în care
trebuie să aibă o pondere de cel puţin 30% nota de la examenul propriu-zis. Studenţii care nu
au obţinut cel puţin nota 3 (30%) la examenul propriu-zis nu pot promova examenul pe baza
notării făcute la evaluarea parţială.

Grila de evaluare pentru examen cuprinde:


1. 12 teste scurte care pot cuprinde şi aplicaţii practice.

7
CUPRINS
DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC – VOL. I

UNITATEA DE ÎNVǍŢARE NR. 1 - NATURA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC ............................ 15

INTRODUCERE:............................................................................................................................... 15
CUPRINS: ..................................................................................................................................... 15
OBIECTIVELE UNITǍŢII DE ÎNVǍŢARE .................................................................................................... 15
SECŢIUNEA 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ................................................................................................ 15
SECŢIUNEA A 2-A. TRĂSĂTURILE SPECIFICE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC ......................................... 16
2.1. ELABORAREA NORMELOR ..................................................................................................................... 16
2.2. APLICAREA NORMELOR ........................................................................................................................ 16
2.3. CONTROLUL RESPECTĂRII NORMELOR..................................................................................................... 16
2.4. SPECIFICUL SANCŢIUNILOR ................................................................................................................... 16
2.5. ÎNCADRAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL ÎN CONCEPTUL GENERAL DE „DREPT” ............................................. 16
SECŢIUNEA A 3-A. NATURA CONSENSUALĂ A DREPTULUI INTERNAŢIONAL ..................................................... 16
3.1. TEMEIUL CARACTERULUI OBLIGATORIU AL NORMELOR .............................................................................. 16
3.3.MODALITATILE DE CONFIGURARE A ACORDULUI DE VOINŢĂ AL STATELOR ...................................................... 17
SECŢIUNEA A 4-A. CURTOAZIA INTERNAŢIONALĂ ŞI MORALA ..................................................................... 17
SECŢIUNEA A 5-A. RAPORTUL DINTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI DREPTUL INTERN ........................................ 17
5.1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE ............................................................................................................... 17
EXEMPLE ...................................................................................................................................... 18
TO DO ......................................................................................................................................... 18
SĂ NE REAMINTIM... ....................................................................................................................... 18
REZUMAT ..................................................................................................................................... 18
TEST DE AUTOEVALUARE A CUNOŞTINŢELOR .......................................................................................... 18
TEME DE CONTROL .......................................................................................................................... 19
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ ................................................................................................................... 19

UNITATEA DE ÎNVǍŢARE NR. 2 - SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL ŞI ALTE ENTITĂŢI CARE


PARTICIPĂ LA RAPORTURI JURIDICE INTERNAŢIONALE CU ACESTE SUBIECTE ............................... 20

CUPRINS: ..................................................................................................................................... 20
OBIECTIVELE UNITǍŢII DE ÎNVǍŢARE .................................................................................................... 20
SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA DE SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL ................................................................ 21
SECŢIUNEA A 2-A. STATELE - SUBIECTELE PRINCIPALE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL...................................... 21
SECŢIUNEA A 3-A. NEUTRALITATEA ..................................................................................................... 22
SECŢIUNEA A 4-A. RECUNOAŞTEREA STATELOR ŞI GUVERNELOR.................................................................. 22
4.1. RECUNOAŞTEREA, ACT UNILATERAL ....................................................................................................... 22
4.2. RECUNOAŞTEREA STATELOR.................................................................................................................. 22
4.3. FORMELE RECUNOAŞTERII STATELOR ...................................................................................................... 23
4.4. CONSECINŢELE RECUNOAŞTERII UNUI NOU STAT ....................................................................................... 23
4.5. RECUNOAŞTEREA GUVERNELOR............................................................................................................. 23
SECŢIUNEA A 5-A. SUCCESIUNEA STATELOR ........................................................................................... 23

8
5.1. NOŢIUNEA DE „SUCCESIUNE” ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL ........................................................................ 23
5.2. PRINCIPII APLICABILE SUCCESIUNII STATELOR ........................................................................................... 24
5.3. CATEGORIILE DE RAPORTURI JURIDICE CARE FORMEAZĂ OBIECTUL SUCCESIUNII ............................................. 24
SECŢIUNEA A 6-A. ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE INTERGUVERNAMENTALE, SUBIECTE ALE DREPTULUI
INTERNAŢIONAL ............................................................................................................................. 24
6.1. DEFINIŢIE. ELEMENTE CONSTITUTIVE...................................................................................................... 24
SECŢIUNEA A 7-A. ALTE ENTITĂŢI ALE SOCIETĂŢII INTERNAŢIONALE ............................................................. 25
7.3. APARIŢIA ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI REFERITOR LA „EGALITATEA ÎN DREPTURI A POPOARELOR ŞI DREPTUL LOR DE
A DISPUNE DE ELE ÎNSELE”- DREPTUL LA AUTODETERMINARE ............................................................................. 25
7.4. ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE NEGUVERNAMENTALE (ONG) ................................................................. 25
7.5. SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE (STN) .................................................................................................... 26
SECŢIUNEA A 8-A. POZIŢIA INDIVIDULUI ÎN RAPORTURILE JURIDICE INTERNAŢIONALE ....................................... 26
8.1. ARGUMENTE PENTRU RECUNOAŞTEREA INDIVIDULUI CA SUBIECT AL DREPTULUI INTERNAŢIONAL ...................... 27
8.2. ARGUMENTE PENTRU RESPINGEREA TEORIEI „INDIVIDUL SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL”.......................... 27
EXEMPLE ...................................................................................................................................... 27
TO DO: ........................................................................................................................................ 27
SĂ NE REAMINTIM... ....................................................................................................................... 28
REZUMAT ..................................................................................................................................... 28
TEST DE AUTOEVALUARE A CUNOŞTINŢELOR .......................................................................................... 28
TEME DE CONTROL .......................................................................................................................... 28
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ ................................................................................................................... 28

UNITATEA DE ÎNVǍŢARE NR. 3 - IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL .................................... 29

INTRODUCERE:............................................................................................................................... 29
CUPRINS: ..................................................................................................................................... 29
SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA DE IZVOARE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL ........................................................ 30
1.1. DEFINIŢII ........................................................................................................................................... 30
1.2. IDENTIFICAREA IZVOARELOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL ........................................................................... 30
SECŢIUNEA A 2-A. TRATATUL............................................................................................................. 30
SECŢIUNEA A 3-A. CUTUMA INTERNAŢIONALĂ ....................................................................................... 30
3.1. DEFINIŢIE .......................................................................................................................................... 30
3.3. DOVADA CUTUMEI.............................................................................................................................. 31
3.4. OPOZABILITATEA NORMELOR CUTUMIARE............................................................................................... 31
3.5. RAPORTUL DINTRE TRATAT SI CUTUMĂ ................................................................................................... 31
3.6. ACTUALITATEA CUTUMEI...................................................................................................................... 31
SECŢIUNEA A 4-A. PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT................................................................................. 31
SECŢIUNEA A 5-A. HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI ŞI DOCTRINA, MIJLOACE AUXILIARE DE DETERMINARE A NORMELOR
DREPTULUI INTERNAŢIONAL .............................................................................................................. 31
5.1. HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI ................................................................................................................ 31
5.2. „DOCTRINA CELOR MAI CALIFICAŢI SPECIALIŞTI AI DIFERITELOR STATE” ......................................................... 32
SECŢIUNEA A 6-A. ALTE IZVOARE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL............................................................... 32
6.1. ACTELE ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE.............................................................................................. 32
6.3. ACTELE UNILATERALE ALE STATELOR....................................................................................................... 32
6.3.1 Categorii de acte unilaterale. ...................................................................................................... 32
9
6.3.2. Legea internă. ............................................................................................................................. 33
SECŢIUNEA A 7-A. PRINCIPIILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL ....................................................................... 33
7.1. DEFINIŢIE .......................................................................................................................................... 33
7.2. NATURA JURIDICĂ A PRINCIPIILOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL ................................................................... 33
SECŢIUNEA A 8-A. ECHITATEA ............................................................................................................ 34
8.1. NOŢIUNEA DE ECHITATE....................................................................................................................... 34
8.2. APLICAREA ECHITĂŢII ÎN JURISPRUDENŢA INTERNAŢIONALĂ ........................................................................ 34
8.3. ECHITATEA ÎN PRACTICA C.I.J................................................................................................................ 34
SECŢIUNEA A 9-A. IERARHIA NORMELOR ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN..................................... 34
9.1. CONSIDERAŢII GENERALE ..................................................................................................................... 34
9.2. CARTA ONU ŞI ALTE TRATATE ............................................................................................................... 34
9.3. NORMELE IMPERATIVE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN (JUS COGENS) .................................. 34
9.3.1. Definiţie: ..................................................................................................................................... 34
9.3.2. Identificarea normelor de jus cogens. ........................................................................................ 35
9.4. „ORDINEA PUBLICĂ INTERNAŢIONALĂ” ................................................................................................... 35
EXEMPLE ...................................................................................................................................... 35
TO DO ......................................................................................................................................... 35
SĂ NE REAMINTIM... ....................................................................................................................... 35
REZUMAT ..................................................................................................................................... 35
TEST DE AUTOEVALUARE A CUNOŞTINŢELOR .......................................................................................... 35
TEME DE CONTROL .......................................................................................................................... 36
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ ................................................................................................................... 36

UNITATEA DE ÎNVǍŢARE NR. 4 - TRATATUL INTERNAŢIONAL ....................................................... 37

INTRODUCERE:............................................................................................................................... 37
CUPRINS: ..................................................................................................................................... 37
SECŢIUNEA 1. DEFINIŢIE. CLASIFICĂRI. CONDIŢII DE FOND ........................................................................ 38
1.1. DEFINIŢIE. TRATATUL .......................................................................................................................... 38
1.2. CLASIFICĂRI ŞI DENUMIRI ALE TRATATELOR .............................................................................................. 38
1.3. CONDIŢII DE FOND PRIVIND TRATATELE ................................................................................................... 38
1.4. ARMONIZAREA DREPTULUI TRATATELOR ................................................................................................. 38
1.5. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNATIONAL ............................................................................................... 38
SECŢIUNEA A 2-A. ÎNCHEIEREA TRATATELOR .......................................................................................... 39
1. ÎNCHEIEREA ORICĂRUI TRATAT ................................................................................................................. 39
2. ETAPELE DE ÎNCHEIERE A UNUI TRATAT INTERNAŢIONAL: ....................................................................... 39
2.1. Negocierea ..................................................................................................................................... 39
2.2. Semnarea tratatelor ...................................................................................................................... 39
2.3. Exprimarea consimţământului. Modalităţi de exprimare a consimţământului: ........................... 40
2.4. Intrarea în vigoare a tratatelor. ..................................................................................................... 40
2.5. Legislaţia română privind încheierea tratatelor. ........................................................................... 40
SECŢIUNEA A 3-A. REZERVELE LA TRATATE ............................................................................................ 40
3.1. NOŢIUNE .......................................................................................................................................... 40
3.2. CONDIŢII DE FORMĂ ............................................................................................................................ 41
3.3. CONDIŢII DE FOND .............................................................................................................................. 41
10
3.4. EFECTELE REZERVELOR ......................................................................................................................... 41
SECŢIUNEA A 4-A. APLICAREA ÎN SPAŢIU ŞI ÎN TIMP A TRATATELOR ............................................................. 41
4.1. APLICAREA TERITORIALĂ A TRATATELOR .................................................................................................. 41
4.2. APLICAREA ÎN TIMP A TRATATELOR. TRATATELE SUCCESIVE ........................................................................ 42
SECŢIUNEA A 5-A. EFECTELE TRATATELOR FAŢĂ DE PĂRŢI .......................................................................... 42
5.1. CARACTERUL OBLIGATORIU AL TRATATELOR ............................................................................................ 42
5.2. ÎNDEPLINIREA CU BUNĂ-CREDINŢĂ A OBLIGAŢIILOR – PRINCIPIU AL DREPTULUI INTERNAŢIONAL ....................... 43
SECŢIUNEA A 6-A. EFECTELE TRATATELOR FAŢĂ DE STATE TERŢE ................................................................. 43
6.1. PRINCIPIUL RELATIVITĂŢII EFECTELOR TRATATELOR ................................................................................... 43
6.2. CONDIŢIILE ÎN CARE STATELE POT DOBÂNDI DREPTURI ÎN TEMEIUL UNOR TRATATE LA CARE NU SUNT PĂRŢI ........ 43
6.3. CONDIŢIILE ÎN CARE PENTRU ANUMITE STATE REZULTĂ OBLIGAŢII DIN TRATATE LA CARE NU SUNT PĂRŢI ............ 43
6.4. REGIMURI JURIDICE OBIECTIVE CREATE PRIN TRATATE ............................................................................... 43
SECŢIUNEA A 7-A. APLICAREA TRATATELOR ÎN ORDINEA JURIDICĂ INTERNĂ ................................................... 44
SECŢIUNEA A 8-A. MODIFICAREA TRATATELOR....................................................................................... 44
8.1. ADAPTAREA TRATATELOR ..................................................................................................................... 44
8.2. MODIFICAREA TRATATELOR MULTILATERALE ........................................................................................... 44
8.3. MODIFICAREA CARTEI ONU ................................................................................................................. 45
SECŢIUNEA A 9-A. ÎNCETAREA TRATATELOR ........................................................................................... 45
9.1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE ............................................................................................................... 45
9.2. ÎNCETAREA TRATATELOR CA URMARE A VOINŢEI PĂRŢILOR ......................................................................... 45
9.3. ÎNCETAREA TRATATELOR INDEPENDENT DE VOINŢA PĂRŢILOR ..................................................................... 45
9.4. SCHIMBAREA FUNDAMENTALĂ A ÎMPREJURĂRILOR ................................................................................... 46
9.5. RUPEREA RELAŢIILOR DIPLOMATICE ŞI CONSULARE ŞI RĂZBOIUL .................................................................. 46
SECŢIUNEA A 10-A. NULITATEA TRATATELOR. VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT .................................................... 46
10.1. NULITATEA, CAUZĂ DE ÎNCETARE A EFECTELOR TRATATELOR ..................................................................... 46
10.2. NULITATEA TRATATELOR CARE CONTRAVIN UNEI NORME DE JUS COGENS ................................................... 46
10.3. NULITATEA TRATATELOR CA URMARE A UNOR VICII DE CONSIMŢĂMÂNT ..................................................... 46
10.4. NULITATEA RELATIVĂ ŞI NULITATEA ABSOLUTĂ A TRATATELOR .................................................................. 46
SECŢIUNEA A 11-A. INTERPRETAREA TRATATELOR................................................................................... 47
11.1. INTERPRETAREA UNUI TRATAT............................................................................................................. 47
11.2. PROBLEMA AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU INTERPRETAREA TRATATELOR ............................................. 47
11.3. REGULI ŞI MIJLOACE DE INTERPRETARE ................................................................................................. 47
EXEMPLE ...................................................................................................................................... 47
TO DO ......................................................................................................................................... 47
SĂ NE REAMINTIM... ....................................................................................................................... 47
REZUMAT ..................................................................................................................................... 48
TEST DE AUTOEVALUARE A CUNOŞTINŢELOR .......................................................................................... 49
TEME DE CONTROL .......................................................................................................................... 49
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ ................................................................................................................... 49

UNITATEA DE ÎNVǍŢARE NR. 5 - COMPETENŢELE STATELOR ASUPRA PERSOANELOR.................... 50

INTRODUCERE:............................................................................................................................... 50
CUPRINS: ..................................................................................................................................... 50
SECŢIUNEA 1. POPULAŢIA, ELEMENT CONSTITUTIV AL STATULUI ................................................................. 50
11
SECŢIUNEA A 2-A. CETĂŢENI SI STRĂINI ................................................................................................ 51
2.1. DEFINIREA CETĂŢENIEI ......................................................................................................................... 51
2.2. CONFLICTE NEGATIVE SI POZITIVE DE CETĂŢENIE ....................................................................................... 51
2.3. REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR. .......................................................................................................... 51
2.4. EXPULZAREA ŞI EXTRĂDAREA. ............................................................................................................... 51
SECŢIUNEA A 3-A. REFUGIAŢII ŞI PERSOANELE STRĂMUTATE. AZILUL TERITORIAL ..................... 52
3.1. DEFINIŢIA NOŢIUNII DE REFUGIAT. ......................................................................................................... 52
3.2. ÎNALTUL COMISARIAT AL O.N.U. PENTRU REFUGIAŢI (ICNUR). ................................................................. 52
3.3. STATUTUL JURIDIC AL REFUGIAŢILOR. ..................................................................................................... 52
3.4. ALTE CATEGORII DE PERSOANE CARE SOLICITĂ PROTECŢIE. ......................................................................... 52
3.5. REGIMUL JURIDIC AL REFUGIAŢILOR ÎN ROMÂNIA ..................................................................................... 53
3.6. AZILUL TERITORIAL .............................................................................................................................. 53
3.7. AZILUL DIPLOMATIC ............................................................................................................................ 53
SECŢIUNEA A 4-A. PROTECŢIA DIPLOMATICĂ ......................................................................................... 53
SECŢIUNEA A 5-A. NAŢIONALITATEA PERSOANELOR JURIDICE ŞI A DIFERITELOR CATEGORII DE VEHICULE ............... 53
5.1. NAŢIONALITATEA PERSOANELOR JURIDICE............................................................................................... 53
5.2. NAŢIONALITATEA DIFERITELOR VEHICULE. ............................................................................................... 54
EXEMPLE ...................................................................................................................................... 54
TO DO ......................................................................................................................................... 54
SĂ NE REAMINTIM... ....................................................................................................................... 54
REZUMAT ..................................................................................................................................... 54
TEST DE AUTOEVALUARE A CUNOŞTINŢELOR .......................................................................................... 54
TEME DE CONTROL .......................................................................................................................... 55
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ ................................................................................................................... 55

UNITATEA DE ÎNVǍŢARE NR. 6 - COMPETENŢELE STATELOR ASUPRA TERITORIULUI DE STAT. ...... 56

INTRODUCERE:............................................................................................................................... 56
CUPRINS: ..................................................................................................................................... 56
SECŢIUNEA 1. TERITORIUL DE STAT. .................................................................................................... 56
SECŢIUNEA A 2-A. EVOLUŢIA CONCEPŢIILOR REFERITOARE LA MODALITĂŢILE DE DOBÂNDIRE SAU DE MODIFICARE A
TERITORIULUI DE STAT ..................................................................................................................... 57
2.1. DOBÂNDIREA ORIGINARĂ ..................................................................................................................... 57
2.2. MODALITĂŢI DE MODIFICARE A TERITORIULUI ADMISE DE DREPTUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN ................ 57
SECŢIUNEA A 3-A. DELIMITAREA TERITORIULUI DE STAT. FRONTIERELE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN57
3.1. CONCEPTUL DE FRONTIERĂ................................................................................................................... 57
3.2. CLASIFICAREA FRONTIERELOR................................................................................................................ 57
3.3. STABILIREA FRONTIERELOR ................................................................................................................... 57
3.4. REGIMUL JURIDIC AL FRONTIEREI DE STAT A ROMÂNIEI.............................................................................. 58
SECŢIUNEA A 4-A. FLUVIILE INTERNAŢIONALE ........................................................................................ 58
4.1. DEFINIŢIE. CLASIFICĂRI ........................................................................................................................ 58
4.2. NAVIGAŢIA PE FLUVIILE INTERNAŢIONALE ................................................................................................ 58
4.3. UTILIZAREA FLUVIILOR INTERNAŢIONALE ÎN ALTE SCOPURI DECÂT NAVIGAŢIA ................................................ 58
4.4. EVOLUŢIA REGIMULUI JURIDIC AL DUNĂRII. ............................................................................................. 59
SECŢIUNEA A 5-A. CANALURI MARITIME INTERNAŢIONALE ........................................................................ 59
12
5.1. DEFINIŢIE. REGIM JURIDIC. ................................................................................................................... 59
5.2. CANALUL SUEZ ................................................................................................................................... 59
5.3. CANALUL PANAMA ............................................................................................................................. 60
5.4. CANALUL KIEL .................................................................................................................................... 60
SECŢIUNEA A 6-A. SPAŢIUL AERIAN .................................................................................................... 60
6.1. SPAŢIUL AERIAN NAŢIONAL AL UNUI STAT ............................................................................................... 60
6.2. REGIMUL JURIDIC AL NAVIGAŢIEI AERIENE. .............................................................................................. 60
6.3. REPRIMAREA INFRACŢIUNILOR CONTRA AERONAVELOR CIVILE. ................................................................... 61
EXEMPLE ...................................................................................................................................... 61
TO DO ......................................................................................................................................... 61
SĂ NE REAMINTIM... ....................................................................................................................... 61
REZUMAT ..................................................................................................................................... 62
TEST DE AUTOEVALUARE A CUNOŞTINŢELOR .......................................................................................... 62
TEME DE CONTROL .......................................................................................................................... 62
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ ................................................................................................................... 62

UNITATEA DE ÎNVATARE NR. 7 - REGIMURI INTERNAŢIONALE ALE UNOR SPAŢII. DREPTUL MARII.
REGIMUL JURIDIC AL SPATIULUI COSMIC .................................................................................... 63

INTRODUCERE:............................................................................................................................... 63
CUPRINS: ..................................................................................................................................... 63
SECŢIUNEA A 1-A. DREPTUL MĂRII ...................................................................................................... 64
SECŢIUNEA A 2-A. APELE MARITIME INTERIOARE .................................................................................... 64
2.1. DELIMITARE....................................................................................................................................... 64
2.2. REGIMUL JURIDIC ............................................................................................................................... 64
SECŢIUNEA A 3-A. MAREA TERITORIALĂ ............................................................................................... 65
3.1. DEFINIŢIE. DELIMITARE........................................................................................................................ 65
3.2. REGIMUL JURIDIC AL MĂRII TERITORIALE ................................................................................................. 65
SECŢIUNEA A 4-A. ZONA CONTIGUĂ .................................................................................................... 65
4.1. NOŢIUNE ŞI DELIMITARE ...................................................................................................................... 65
4.2. REGIM JURIDIC ................................................................................................................................... 66
SECŢIUNEA A 5-A. ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ ................................................................................... 66
5.1. NOŢIUNE ŞI DELIMITARE ...................................................................................................................... 66
5.2. REGIMUL JURIDIC ............................................................................................................................... 66
SECŢIUNEA A 6-A. PLATOUL CONTINENTAL............................................................................................ 66
6.1. NOŢIUNE ŞI DELIMITARE ...................................................................................................................... 67
6.2. REGIMUL JURIDIC ............................................................................................................................... 67
6.3. REGIMUL INSULELOR ........................................................................................................................... 67
SECŢIUNEA A 7-A. MAREA LIBERĂ ...................................................................................................... 67
7.1. DELIMITAREA MĂRII LIBERE .................................................................................................................. 67
7.2. REGIMUL JURIDIC AL MĂRII LIBERE ......................................................................................................... 67
SECŢIUNEA A 8-A. ZONA INTERNAŢIONALĂ A SPAŢIILOR SUBMARINE ........................................................... 68
8.1. NOŢIUNE ŞI DELIMITARE ...................................................................................................................... 68
8.2. PRINCIPIILE GENERALE ALE ACTIVITĂŢILOR ÎN ZONĂ ................................................................................... 68
8.3. STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ PENTRU EXPLOATAREA RESURSELOR ZONEI ..................................................... 68
13
8.4. REGIMUL DE EXPLOATARE A RESURSELOR ZONEI ...................................................................................... 68
SECŢIUNEA A 9-A. STRÂMTORILE INTERNAŢIONALE ................................................................................. 68
9.1. NOŢIUNE ŞI REGIM JURIDIC................................................................................................................... 68
9.2. DREPTUL DE TRECERE PRIN STRÂMTORILE INTERNAŢIONALE ....................................................................... 69
9.3. REGIMUL JURIDIC AL STRÂMTORILOR MĂRII NEGRE .................................................................................. 69
SECŢIUNEA A 10-A. ARCTICA ŞI ANTARCTICA ......................................................................................... 69
10.1. ARCTICA ......................................................................................................................................... 69
10.2. ANTARCTICA. ................................................................................................................................... 69
SECŢIUNEA A 11-A. SPAŢIUL COSMIC ................................................................................................... 69
11.1. DELIMITARE..................................................................................................................................... 69
11.2. PRINCIPIILE ŞI REGULILE ..................................................................................................................... 70
11.3. PARTICULARITĂŢILE REGIMULUI JURIDIC AL LUNII ŞI CELORLALTE CORPURI CEREŞTI ....................................... 70
11.4. TELECOMUNICAŢIILE DIRECTE PRIN SATELIT ........................................................................................... 70
11.5. TELEDETECŢIA PRIN SATELIŢI ............................................................................................................... 70
EXEMPLE ...................................................................................................................................... 71
TO DO ......................................................................................................................................... 71
SĂ NE REAMINTIM... ....................................................................................................................... 71
REZUMAT ..................................................................................................................................... 71
TEST DE AUTOEVALUARE A CUNOŞTINŢELOR .......................................................................................... 71
TEME DE CONTROL .......................................................................................................................... 71
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ ................................................................................................................... 72

14
Unitatea de învǎţare nr. 1 - Natura Dreptului Internaţional public

Introducere:
În această unitate de învățare studenții vor deprinde specificul dreptului
internațional public prin raport cu alte ramuri de drept și manifestarea acestuia
în planul relațiilor internaționale.

Cuprins:
§1. Noţiuni introductive
§2.Trăsăturile specifice ale dreptului internaţional public
§3. Natura consensuală a dreptului internaţional
§4. Curtoazia internaţională şi morala
§5. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern
Exemple
To do
Să ne reamintim
Rezumat
Test de autoevaluare a cunostintelor
Teme de control
Bibilografie specifică

Obiectivele unitǎţii de învǎţare

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:


 definiţi dreptul internaţional public, ca ramură de drept;
 prezentaţi corelaţia dreptului internaţional public cu alte ramuri de drept;
 prezentaţi raportul dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern;
 prezentaţi temeiul caracterului obligatoriu al normelor dreptului internaţional public;
 prezentaţi principalele repere ale evoluţiei dreptului internaţional public.

Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2 ore


Secţiunea 1. Noţiuni introductive

Drept internaţiional public. În accepţiunea sa cea mai largă, dreptul internaţional


public reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile ce se stabilesc
in cadrul societăţii internaţionale.
Societatea internaţională este formată, în primul rând, din state, purtătoare de
suveranitate, carora li se alătură organizaţiile interguvernamentale, ca şi anumite entităţi
nestatale, cum ar fi popoarele sau mişcările de eliberare naţională, societăţile transnaţionale
ori diferite organizaţii internaţionale neguvernamentale.
15
Relaţii internaţionale.Sub incidenţa dreptului internaţional public cad doar relaţiile
dintre state şi dintre acestea şi celelalte entităţi componente ale societăţii internaţionale.
Normă şi ordine juridică. Nici o categorie de raporturi sociale nu poate exista în
afara unui sistem de norme care sa guverneze raporturile dintre entităţile componente ale
respectivelor grupuri de raporturi. Ordinea juridică este definită ca ansamblul regulilor de
drept, constituite într-un sistem, ce guvernează societatea, la un moment dat.
Ordinea juridică internaţională este constituită din ansamblul de norme juridice
care guvernează funcţionarea societăţii internaţionale într-o anumită etapă istorică.

Secţiunea a 2-a. Trăsăturile specifice ale dreptului internaţional public

2.1. Elaborarea normelor. Funcţiunea legislativă nu este exercitată de o instituţie cu


puteri legislative, distinctă şi superioară statelor. Acestea sunt, în acelaşi timp, autoarele şi
subiectele destinatare ale normei de drept.

2.2. Aplicarea normelor. Structurile în cadrul cărora se elaborează normele dreptului


internaţional sunt, de multe ori, şi cele care au atribuţii de a urmări aplicarea acestora.

2.3. Controlul respectării normelor. Si în dreptul internaţional există posibilitatea de


a se recurge la anumite organisme cu atribuţii de tip jurisdicţional, dar funcţionarea acestora
este marcată de o serie de trăsături specifice, dintre care crea mai importantă constă tocmai în
caracterul lor facultativ.

2.4. Specificul sancţiunilor. Caracterul obligatoriu al normelor de drept internaţional


rezidă în hotărârea autorilor lor, dintre care în prim plan se situează statele, de a le atribui
forţă obligatorie şi de a le respecta.

2.5. Încadrarea dreptului internaţional în conceptul general de „drept”. Ceea ce


deosebeşte în general dreptul internaţional de dreptul intern sunt doar modalităţile prin care
acesta se realizează şieste adus la îndeplinire.

Secţiunea a 3-a. Natura consensuală a dreptului internaţional

3.1. Temeiul caracterului obligatoriu al normelor. Forţa obligatorie a dreptului


internaţional se întemeiază pe acordul de voinţă al statelor.

3.2. Limitele acordului de voinţă al statelor. Deşi domeniile supuse reglementării


dreptului internaţional s-au multiplicat continuu, se păstrează totuşi anumite „zone” în care,
prin dreptul internaţional, se acordă statelor o largă libertate de acţiune. Acestea, considerate
ca aparţinând competenţei naţionale esenţiale a fiecărui stat, se referă, în principal, la:
stabilirea formei de stat, organizarea politică internă, organizarea administrativ-teritorială,
apărarea şi securitatea naţională.

16
3.3.Modalitatile de configurare a acordului de voinţă al statelor. Realizarea
acordului de voinţă al statelor asupra diverselor norme de drept internaţional este un proces
complex. Acordul nu se obţine automat, prin declanşarea anumitor proceduri. În procesul de
elaborare a unei norme de drept internaţional, este evident că statele mai puternice vor încerca
sa orienteze acest proces în direcţia convenabilă intereselor lor. Odată cu dezvoltarea
societăţii internaţionale şi a interdependenţelor multiple dintre state, se înregistrează şi
existenţa unor interese sau a unor valori comune întregii comunităţi internaţionale, a căror
promovare şi aplicare nu se puteau înfăptui decât prin intermediul unor reguli de drept. În
aceste condiţii, dreptul internaţional nu mai apare ca o transpunere automată, în plan
normativ, a anumitor hegemonii din relaţiile internaţionale, ci reflectă, mai degrabă, pe de o
parte, interesele comune care unesc subiectele societăţii internaţionale cât şi, pe de altă
parte, contradicţiile şi antagonismele care se manifestă în ansamblul societăţii internaţionale
la un moment dat.

Secţiunea a 4-a. Curtoazia internaţională şi morala

În raporturile dintre state se aplică şi o serie de alte reguli decât cele care au caracter
juridic, cum sunt anumite reguli de curtoazie, unele izvorâte din necesităţile practice sau care
semnifică bunăvoinţă, ori prin care se doreşte să se transmită anumite bune intenţii, simpatie,
solidaritate etc. Ele nu au însă valoarea obligatorie a normelor de drept internaţional, în sensul
că ignorarea lor nu atrage răspunderea internaţională a statului respectiv.
In raporturile dintre state sunt uneori evocate norme generale de morală, sau de
morală internaţională, în special.

Secţiunea a 5-a. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern

5.1. Consideraţii introductive. Dreptul internaţional public, pe de o parte, şi dreptul


intern, pe de altă parte, ca ramuri distincte de drept, cunosc întinse zone de întrepătrundere.
Aceste întrepătrunderi între cele două sisteme au ridicat problema raportului dintre ele, în
sensul de a se stabili dacă şi care dintre aceste sisteme are, eventual, ascendenţă asupra
celuilalt. În decursul timpului, în doctrina dreptului internaţional1 s-au cristalizat, în legătură
cu acest raport, mai multe curente de gândire:
Dualismul - dreptul intern şi dreptul internaţional ar reprezenta două sisteme juridice
distincte, care acţionează pe planuri diferite, cu domenii diferite de aplicare şi fără
comunicare între ele, având izvoare distincte şi destinatari deosebiţi: indivizii în dreptul intern
şi statele în dreptul internaţional.

1
Pentru o cuprinzătoare şi interesantă prezentare în special a raportului dintre dreptul internaţional şi
dreptul intern, vezi, de exemplu, Valentin Constantin, op. cit., p. 76-95. Cu privire la o anumită ascendenţă
a dreptului internaţional asupra dreptului intern, ca o tendinţă a ultimelor decenii, vezi, de exemplu, Raluca
Miga Beşteliu, Aurel Ciobanu Dordea, Tendinţe noi în raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul
intern, Revista Română de Drept Public, nr. 1/1995.

17
Monismul - consideră dreptul ca pe o structură unitară, compusă din norme
obligatorii, indiferent dacă acestea sunt adresate indivizilor, statelor sau altor entităţi asimilate
acestora.
Abordare pragmatică actuală. Desfăşurarea ansamblului relaţiilor internaţionale în
decursul timpului îndreptăţeşte constatarea că nici una din aceste concepţii nu a fost
confirmată, în mod absolut, de practică. Se propune o analiza a diverselor dispoziţii din
constituţiile sau din alte legi interne ale statelor, ca şi din practica instanţelor, pentru a se
determina, în fiecare situaţie concretă, dacă şi în ce măsură prevalează un sistem asupra
celuilalt

Exemple
Consiliul de Securitate al ONU este considerat de unii doctrinari ca un
guvern mondial, cu competență exclusive în domeniul menținerii păcii și
securității internaționale

To do:
Arătați deosebirea dintre dreptul internaţional şi curtoazia internaţională şi
morala internaţională?

Să ne reamintim...
Ce este dreptul internațional public? Care este domeniul de aplicare al
dreptului internațional public? Care este specificul dreptului internațional
public? Ce este acordul statelor pentru norma de drept internțional public?
Care este definția curtoaziei?

Rezumat
Dreptul internațional Public este o ramura de drept care reglementează
relațiile dintre subiectele de drept internațional public.
Trăsăturile specifice ale dreptului internaţional public constau în modul
specific în care sunt elaborate normele de drept internațional public, modul
specific prin sunt plaicate normele de drept internațional public într-un sistem
în care nu există organe de aplicare unice, specificul controlului judecătoresc,
în dreptul internațional public competența instanțelor de judecată fiind
facultativă, și prin specificul sancțiunilor.
Natura consensuală a dreptului internaţional este extrem de importantă.
Dreptul Internațional Public se deosebește de curtoazia internaţională şi
morala
Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern poate fi reglementată de
constituție și se poate baza fie pe teoria monistă, fie pe cea dualistă.

Test de autoevaluare a cunoştinţelor


Teoria monistă consideră că:
a) ar exista o ordine juridică universală, superioară ordinilor juridice interne
distincte ale diverselor state;
18
b) dreptul este o structură unitară, compusă din norme obligatorii, indiferent
de destinatar;
c) ordinea juridică internă se dezvoltă distinct de competenţele atribuite
statelor în cadrul ordinii juridice universale.
Raspuns corect la finalul cursului.

Teme de control
Nu există o temă de control pentru această unitate de învățare.

Bibliografie specifică
- Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar,Vol
I,Ediția 2, Ed.CH.Beck, 2010.ISBN 978-973-115-608-8, p. 1-16
-B.Onica-jarka, C,Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet
de Seminar, ed.C.H.Beck, 2006, ISBN 973-655-804-5, p. 1-7.

19
Unitatea de învǎţare nr. 2 - Subiectele Dreptului Internaţional şi alte entităţi care
participă la raporturi juridice internaţionale cu aceste subiecte

Introducere:
În această unitate de învățare, studenții se vor familiariza cu actorii dreptului
internațional public și specificul personalității juridice de drept internațional
public de care se bucură aceștia

Cuprins:
§1. Noţiunea de subiect de drept internaţional
§2. Statele - subiectele principale ale dreptului internaţional
§3. Neutralitatea
§4. Recunoaşterea statelor şi guvernelor
§5. Succesiunea statelor
§6. Organizaţiile internaţionale interguvernamentale, subiecte ale dreptului
internaţional
§7. Alte entităţi ale societăţii internaţionale
§8. Poziţia individului în raporturile juridice internaţionale
Exemple
To do
Să ne reamintim
Rezumat
Test de autoevaluare a cunostintelor
Teme de control
Bibilografie specifică

Obiectivele unitǎţii de învǎţare


Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi
identificaţi subiectele de drept internaţional public;
 identificaţi caracteristicile pe care trebuie să le întrunească o entitate
statală pentru a fi calificată drept subiect de drept internaidentificaţi caracteristicile pe
care trebuie să le întrunească o entitate statală pentru a fi calificată drept subiect de
drept internaţional;
 precizaţi care este poziţia particularului în dreptul internaţional;
 identificaţi regulile succesiunii statelor;
 prezentaţi efectele recunoaşterii statelor.

Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2 ore.

20
Secţiunea 1. Noţiunea de subiect de drept internaţional

Sunt considerate subiecte ale dreptului internaţional2 acele entităţi care participă, pe de o
parte, la elaborarea normelor de drept internaţional şi, pe de altă parte, la desfăşurarea
raporturilor juridice guvernate de aceste norme, dobândind astfel nemijlocit drepturi şi
asumându-şi obligaţii în cadrul ordinii juridice internaţionale. Acestea sunt:
- statele
- organizaţiile internaţionale interguvernamentale

În cadrul ONU şi în afara acestei organizaţii un statut juridic aparte s-a recunoscut
mişcărilor de eliberare naţională, în baza principiului autodeterminării.

Secţiunea a 2-a. Statele - subiectele principale ale dreptului internaţional

2.1. Conceptul de stat. Suveranitatea de stat. „Statul este un subiect de drept


internaţional care posedă următoarele caracteristici: a) populaţie, b) un teritoriu, c) un
guvern, d) capacitatea de a intra în relaţii cu alte state” (Art.1. Tratatul de la Montevideo,
1933) Suveranitatea de stat stă la baza organizării societăţii internaţionale şi contribuie la
modelarea tuturor instituţiilor dreptului internaţional.
Suveranitatea şi independenţa de stat. Independenţa este o condiţie şi, în acelaşi timp,
un criteriu al suveranităţii. La rândul său, suveranitatea, odată recunoscută, este un garant al
independenţei. Independenţa este astfel corelativă şi intrinsecă suveranităţii, o manifestare
concretă a acesteia.

2.2. Egalitatea statelor. Egalitatea juridică. Exerciţiul suveranităţii statelor are drept
consecinţă egalitatea în drepturi a acestora, iar respectarea acestei egalităţi reprezintă cea mai
eficace protecţie a suveranităţii statelor, în raporturile dintre ele. Conceptul egalităţii juridice
a statelor exclude subordonarea unor state faţă de altele şi pune toate statele pe picior de
egalitate faţă de normele dreptului internaţional, acceptate sau create de state.

2.3. Elementele constitutive ale statului. Existenţa unui stat, din punctul de vedere a
dreptului internaţional, este condiţionată de întrunirea a trei elemente constitutive – teritoriu,
populaţie şi guvern – şi, în termenii pe care îi vom prezenta în secţiunea următoare, de
atitudinea altor state faţă de noua entitate.
Teritoriul delimitează spaţiul în interiorul căruia se exercită suveranitatea unui anumit
stat, sub toate aspectele sale interne, precum şi manifestarea acesteia în raporturile cu alte
subiecte de drept internaţional.
Populaţia reprezintă comunitatea umană legată permanent sau temporar de un anumit
teritoriu şi organizată în limitele acestuia prin autoritatea legilor interne ale statului.

2
Pentru elementele definitorii ale subiectelor dreptului internaţional, vezi, de exemplu, N. Daşcovici,
Dreptul internaţional public, Bucureşti, 1947, p. 418; Oppenheim, op. cit., p. 119-120; J.G. Starke, op. cit.,
p. 54.

21
Guvernul. O structură de organe, care exercită prerogativele puterii asupra ansamblului
teritoriului şi populaţiei, reprezintă cel de-al treilea element care condiţionează existenţa
statului. Pentru ca acest element să se considere întrunit, în planul raporturilor internaţionale
se cere ca exerciţiul acestei autorităţi să fie exclusiv şi efectiv.

Secţiunea a 3-a. Neutralitatea

Din punct de vedere juridic, neutralitatea reprezintă un fenomen interesant o formă de


manifestare a voinţei unor state de a sta temporar sau permanent în afara conflictelor militare.
Exista mai multe tipuri de neutralitate:
 Neutralitatea „clasică” sau ocazionala;
 Neutralitatea permanentă;
 Neutralitatea în epoca contemporană (Neutralitatea diferenţiată).
Politica de neutralitate activă. Politica de neutralitate activă este cea pe care unele state
decid să o urmeze în anumite perioade ori în conjuncturi internaţionale determinate.

Secţiunea a 4-a. Recunoaşterea statelor şi guvernelor

4.1. Recunoaşterea, act unilateral. Termenul de recunoaştere defineşte orice act


unilateral prin care un stat constată existenţa anumitor fapte sau acte, care pot avea consecinţe
asupra drepturilor şi obligaţiilor sale internaţionale, sau asupra intereselor sale politice, şi
declară expres sau admite implicit că acestea constituie elemente pe care se vor baza relaţiile
sale juridice viitoare în raport cu noua entitate sau situaţie.

4.2. Recunoaşterea statelor. În epoca contemporană, apariţia unui nou stat poate avea loc
numai în urma următoarelor împrejurări: dizolvarea sau dezmembrarea unui stat şi apariţia
altor state; separarea unor părţi dintr-un stat şi formarea altui stat, prin secesiune; regruparea
de state, existente anterior, într-o nouă entitate statală. Întrunirea celor trei elemente materiale
ce marchează existenţa unui stat ar părea că este suficientă pentru a asigura manifestarea lui
ca entitate independentă şi suverană. Problema care se pune este aceea de a şti dacă noua
entitate este acceptată de către celelalte state în raporturi politice şi juridice în cadrul societăţii
internaţionale.
Prin această prismă, recunoaşterea unui nou stat poate fi definită ca un act unilateral prin
care unul sau mai multe state admit, explicit sau tacit, că ele consideră o nouă entitate juridică
ca stat .
 Caracterul discreţionar al recunoaşterii. Statul care efectuează recunoaşterea
dispune de o serioasă libertate de apreciere, dar acordarea acesteia trebuie să fie totuşi
conformă cu reguli şi principii juridice.
 Elemente noi privind recunoaşterea. O reevaluare a problematicii recunoaşterii de
către statele membre ale Uniunii Europene a fost prilejuită de evenimentele care au avut loc
în fosta Uniune Sovietică şi Iugoslavia după 1990.
Recunoaşterea act declarativ sau constitutiv? În realitate, după cum arată practica
statelor, recunoaşterea este un act cu dublă semnificaţie: declarativ, în ceea ce priveşte

22
existenţa noului stat şi constitutiv în ceea ce priveşte opozabilitatea acestei situaţii juridice
statului care a făcut recunoaşterea.

4.3. Formele recunoaşterii statelor. Actul recunoaşterii nu este supus unor condiţii de
formă. Din practica statelor se desprind mai multe modalităţi prin care se realizează actul
recunoaşterii:
a) Recunoaşterea explicită şi implicită.
b) Recunoaşterea de facto şi recunoaşterea de jure.
c) Recunoaşterea individuală şi recunoaşterea colectivă.

Participarea unor state la organizaţii internaţionale (guvernamentale), conferinţe


internaţionale ca şi la tratate multilaterale, alături de un nou stat, nu sunt considerate ca acte
care semnifică recunoaşterea tacită a acestui nou stat

4.4. Consecinţele recunoaşterii unui nou stat. Actul recunoaşterii unui stat sau guvern
atrage după sine pentru statul recunoscut o serie de urmări:
- obţinerea calităţii de a stabili relaţii diplomatice cu alte state care îl recunosc şi de a
încheia tratate cu ele;
- obţinerea dreptului de a introduce acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti ale statului
care l-a recunoscut;
- dobândirea de către statul recunoscut a imunităţii de jurisdicţie şi de execuţie în faţa
instanţelor statului care a acordat recunoaşterea;
- acceptarea actelor sale executive şi legislative în instanţele judecătoreşti ale statului care
l-a recunoscut.

4.5. Recunoaşterea guvernelor. Recunoaşterea guvernelor intervine atunci când un nou


guvern se instalează prin forţă, ca urmare a unei revoluţii sau lovituri de stat. Recunoaşterea
unui guvern reprezintă, aşadar, un act unilateral prin care un stat consideră guvernul altui stat
ca organ al autorităţii publice a acestui stat, capabil să intermedieze relaţiile dintre cele două
state.
Criterii ale recunoaşterii guvernelor. În practica statelor în legătură cu recunoaşterea
guvernelor, se aplică:
- principiul sau criteriul efectivităţii;
- capacitatea guvernului ce urmează a fi recunoscut de a se achita de obligaţiile sale
internaţionale.
Recunoaşterea beligeranţei şi insurecţiei. Recunoaşterea insurecţiei oferă rebelilor
anumite drepturi, care se specifică în declaraţia de recunoaştere, în special a drepturilor ce
rezultă din neconsiderarea lor drept criminali de drept comun.

Secţiunea a 5-a. Succesiunea statelor

5.1. Noţiunea de „succesiune” în dreptul internaţional. Situaţiile de succesiune a


statelor apar atunci când au loc modificări teritoriale intre diverse state, ceea ce conduce la

23
transferul suveranităţii teritoriale de la un stat la altul. Dintre cele mai frecvente modificări
teritoriale din ultima perioadă reţinem:
a) reunirea mai multor state într-un singur stat pe calea fuziunii sau absorbţiei;
b) dezmembrarea unui stat, în urma căreia apar mai multe state independente;
c) separarea sau secesiunea, când o parte dintr-un stat se constituie în stat separat,
d) transfer de teritorii în cazul în care prin cesiune, sau în alt mod, o parte a teritoriului
unui stat este transferată unui alt stat.

5.2. Principii aplicabile succesiunii statelor:


 Statul succesor nu este continuatorul suveranităţii statului predecesor;
 Succesiunea asupra unui anumit teritoriu atrage înlocuirea ordinii juridice a statului
predecesor cu ordinea juridica a statului succesor;
 Autorităţile statului succesor vor prelua, prin intermediul succesiunii, drepturi şi
obligaţii, atât în raporturile din ordinea juridică internaţională cât şi din cea internă.

5.3. Categoriile de raporturi juridice care formează obiectul succesiunii. Declanşarea


succesiunii impune reglementarea a trei categorii de raporturi, şi anume:
Raporturile dintre statul succesor şi ordinea internaţională privesc:
 Succesiunea la tratate
 Succesiunea la organizaţii internaţionale
 Succesiunea statelor şi răspunderea internaţională, ca urmare a unor acţiuni\omisiuni
ale statului predecesor
Raporturile dintre statul succesor şi statul predecesor, privesc:
 Succesiunea la bunurile de stat.
 Succesiunea la arhivele statului predecesor
 Succesiunea la datorii.
Raporturile dintre statul succesor şi particulari. Aceste raporturi privesc, în principal:
 Problema drepturilor câştigate de particulari, cetăţeni străini, pe teritoriul statului
predecesor, în baza legislaţiei acestui stat.
 Problema cetăţeniei, în virtutea dreptului statului succesor de a acorda cetăţenia sa
persoanelor fizice, cetăţeni ai statului predecesor.

Secţiunea a 6-a. Organizaţiile internaţionale interguvernamentale, subiecte ale dreptului


internaţional

6.1. Definiţie. Elemente constitutive. În lucrările de codificare ale Comisiei de Drept


Internaţional a ONU (CDI) s-a propus următoarea definiţie a organizaţiilor internaţionale3:

3
În cadrul ONU, relaţiile organizaţiei cu organizaţiile neguvernamentale sunt reglementate de
rezoluţiile Consiliului Economic şi Social (ECOSOC), 288 B(X) din 1950 şi 1296 (XLIX) din 1968. Prin
rezoluţia 1296 ECOSOC a decis divizarea O.N.G-urilor în trei grupe: cele de categoria I, prin obiectul
activităţii lor, prezintă un interes fundamental pentru cea mai mare parte din activităţile Consiliului; cele
din categoria a II-a au o competenţă specială, dar care nu interesează decât anumite activităţi ale
Consiliului; alte organizaţii, pot participa doar ocazional la lucrările Consiliului, în vederea unor consultări
24
„O asociere de state, constituită prin tratat, înzestrată cu o constituţie şi organe comune şi
posedând o personalitate juridică distinctă de aceea a statelor membre”.
Elementele constitutive:
 la asocierea respectivă trebuie să participe, în calitate de membre, state sau alte
organizaţii internaţionale, deja constituite;
 cooperarea dintre statetrebuie să se desfăşoare în temeiul unui tratat internaţional,
ca act constitutiv;
 organizaţia trebuie să dispună de un număr de organe cu funcţionare permanentă
sau periodică;
 activităţile pe care organizaţia le desfăşoară să se supună normelor dreptului
internaţional.
Prin întrunirea acestor elemente, organizaţia internaţională dobândeşte
personalitate juridică internaţională proprie, distinctă de a statelor care au constituit-o.

Secţiunea a 7-a. Alte entităţi ale societăţii internaţionale

7.1. Popoarele şi mişcările de eliberare naţională s-au manifestat ca entităţi politice


distincte, reprezentante ale unor popoare neconstituite încă în state, în perioada luptei
anticolonialiste, după sfârşitul celui de al doilea război mondial.

7.2. Subiectele dreptului la autodeterminare. Dreptul la autodeterminare este


recunoscut popoarelor.

7.3. Apariţia şi conţinutul principiului referitor la „egalitatea în drepturi a


popoarelor şi dreptul lor de a dispune de ele însele”- dreptul la autodeterminare.

Elementul esenţial: dreptul permanent şi imprescriptibil al popoarelor de a hotărî în mod


liber, fără nici un amestec din afară, statutul lor politic şi de a-şi urma, în aceleaşi condiţii,
dezvoltarea economică, socială şi culturală.
Condiţiile de recunoaştere a mişcărilor de eliberare naţională şi statutul lor juridic,
în raporturi cu alte subiecte de drept internaţional:
- să-şi desfăşoare activitatea pe un teritoriu eliberat;
- mişcarea să se manifeste în zona eliberată ca autoritate efectivă;
- angajamentul pentru ducerea până la capăt a luptei de eliberare să apară ca eficace.
Mişcările de eliberare naţională, odată recunoscute, obţin un statut juridic special, care le
conferă o serie de drepturi.

7.4. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale (ONG). Se poate spune că o


organizaţie neguvernamentală reprezintă o asociaţie internaţională, creată din iniţiativă

speciale. În funcţie de categoria din care fac parte, O.N.G-urilor li se acordă unele facilităţi în raporturile
cu organele din sistemul ONU, care privesc trimiterea de observatori, participarea la discuţii, primirea şi
difuzarea de documente etc. Unele organizaţii neguvernamentale au obţinut în cadrul ECOSOC chiar „un
statut consultativ” şi, drept urmare, influenţa lor, în special în domeniul drepturilor omului, este în creştere.

25
privată sau mixtă, grupând persoane fizice sau juridice având naţionalităţi diferite,
asociaţie care are personalitate juridică înscrisă în ordinea juridică internă a unui stat şi
care nu urmăreşte scopuri lucrative.
In cea mai mare parte a cazurilor, organizaţiile neguvernamentale sunt considerate de
state ca simple subiecte de drept intern, supuse propriilor lor legislaţii, susceptibile deci de a
fi oricând modificate.
În privinţa raporturilor organizaţiilor neguvernamentale cu cele interguvernamentale,
observăm că, în ultimii ani, o serie de organizaţii internaţionale neguvernamentale sunt
invitate să ia parte sau li se admit cererile de participare la activităţi ale unor organizaţii
interguvernamentale, cu condiţia ca statutul acestora din urmă să prevadă o asemenea
participare.

7.5. Societăţile transnaţionale (STN).


Definiţie. Conform unor propunerii de definire a societăţilor transnaţionale elaborate în
cadrul ONU, ca şi a altor foruri internaţionale, societăţile transnaţionale sunt întreprinderi
care au în proprietate sau care controlează capacităţi de producţie şi servicii, în afara
teritoriului în care îşi au baza, şi care funcţionează printr-un sediu unic de decizie
localizat într-o ţară şi centre de activitate, cu sau fără personalitate juridică, situate în
alte state.
 Raporturile juridice ale societăţilor transnaţionale cu statul de origine. Orice
societate transnaţională este legată de statul unde îşi are sediul societatea mamă.
Pe de altă parte, grupul de societăţi din care face parte şi societatea de bază, urmează o
politică proprie, care ar putea să nu fie în totală armonie cu interesele statului de origine sau,
invers, acesta să adopte măsuri care să stânjenească activitatea societăţilor transnaţionale.
 Competenţa teritorială a statului în care se desfăşoară activităţile unei societăţi
transnaţionale. În statul gazdă sau de primire (statul căruia nu-i aparţine societatea
dominantă) activităţile unui grup transnaţional de societăţi se realizează, de regulă, prin
încheierea de contracte privind prestări de servicii sau investiţii.
Dreptul internaţional contemporan, dominat încă de conceptele dreptului internaţional
clasic, nu poate recunoaşte ca subiecte ale dreptului internaţional public decât entităţi
„publice” nu şi private. Din acest unghi de vedere, societăţile transnaţionale sunt destinatare
ale unor reguli de drept internaţional numai pe cale mediată, prin intermediul unei ordini
juridice statale.

Secţiunea a 8-a. Poziţia individului în raporturile juridice internaţionale

Problema care se pune este aceea dacă individului, persoanei fizice, i se poate atribui
calitatea de subiect al dreptului internaţional4. Ea constituie obiectul a numeroase şi vii
controverse doctrinare:

4
Cu privire la opiniile exprimate în doctrină, referitor la statutul juridic al individului în ordinea
juridică internaţională, vezi, de exemplu, Ph.C. Jessup, A Modern Law of Nations. An Introduction, New
York, 1958, p. 41 şi p. 137; Status of the individual and Contemporan International Law: Promotion,
Protection ans Restoration of Human Rights at National, Regional and International Levels, Study by
26
8.1. Argumente pentru recunoaşterea individului ca subiect al dreptului internaţional
 Statul este, în ultimă analiză, un instrument pentru promovarea interesului colectiv şi
că actele sale sunt aduse la îndeplinire prin intermediul indivizilor, aceştia sunt, în ultimă
instanţă, singurele subiecte ale dreptului internaţional(G. Scelle).
 Prin sentinţele Tribunalelor internaţionale de la Nüremberg şi Tokio au fost
condamnaţi indivizi - criminali de război - care au comis crime împotriva umanităţii;
 Drepturile refugiaţilor, ca indivizi, consideraţi individual, sunt protejate direct de către
un organ al ONU - Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi.
 Individului i se recunoaşte, în faţa unor instanţe internaţionale, cu respectarea
anumitor condiţii, calitatea de reclamant împotriva unor state.

8.2. Argumente pentru respingerea teoriei „individul subiect de drept internaţional”.


 A califica individul ca „subiect” al dreptului internaţional nu este de nici un folos „de
vreme ce aceasta pare să implice anumite prerogative care nu există şi nici nu elimină dificila
sarcină de a distinge între individ şi alte tipuri de subiecte ale dreptului internaţional” (Ian
Brownlie).
 Individului i se poate atribui doar calitatea de „actor” în relaţiile internaţionale, (D.
Carreau).
 În raporturile juridice internaţionale, persoana fizică, individul, apare – atât din punct
de vedere procedural cât şi substanţial – ca beneficiarul mediat al unor norme şi nu ca
subiect activ.

Problema dacă indivizii pot fi consideraţi ca subiecte de drept internaţional nu pare deci
să fi fost definitiv tranşată până în prezent, nici în plan normativ, nici în doctrină.

Exemple
ONU este un subiect de drept internațional public care posedă personalitate juridica de
drept internațional public în relațiile cu celelalte subiecte de drept internațional public
și de drept intern în relațiile cu statul de sediu și alte state pe teritoriul cărora
acționează.

To do:
Arătați deosebirile dintre state și miscarile de eliberare națională din perspectiva
elementelor care asigură statului statutul de subiect primar de drept internațional
public?

Erica-Irene A. Daes, Special Rapporteur, United Nations, New York, 1992, p. 23 ş.u. (Centre of Human
Rights, Geneva; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 1990, p. 67; M. Akehurst, op. cit.,
1985, p. 74; D. Carreau, op. cit., p. 24-31.

27
Să ne reamintim...
Care sunt subiectele de drept internațional public? Care sunt elementele statalității? Ce
este recunoasterea? Ce semnificație are neutralitatea statelor? Care este definția
succesiunii?

Rezumat
Sunt subiecte de drept internațional public:
- Statul ca subiect originar și primar:
- Organizațiile internaționale interguvernamentale ca subiecte derivate de drept
internațional public;
- Miscarile de eliberare națională.
Sunt entități cu manifestări de drepturi si obligații e drept internațional public:
- Organizațiile internaționale neguvernamentale;
- Corporațiile internaționale;
- Individul.

Test de autoevaluare a cunoştinţelor


Care dintre elementele de mai jos sunt definitorii pentru conceptul de „stat”:
a) teritoriul
b) populaţia
c) guvernul
d) partide politice

Raspuns corect la finalul cursului.

Teme de control
Nu există o temă de control pentru această unitate de învățare.

Bibliografie specifică
- Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar,Vol I,Ediția 2,
Ed.CH.Beck, 2010.ISBN 978-973-115-608-8, p.19-53
-B.Onica-jarka, C,Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet de
Seminar, ed.C.H.Beck, 2006, ISBN 973-655-804-5, p. 10-32

28
Unitatea de învǎţare nr. 3 - Izvoarele Dreptului Internaţional

Introducere:
În această unitate de învățare, studenții se vor familiariza cu izvoarele dreptului
internațional public și manifestarea lor în normele de drept internațional public.

Cuprins:
§1. Noţiunea de izvoare ale dreptului internaţional
§2. Tratatul
§3. Cutuma internaţională
§4. Principiile generale de drept
§5. Hotărârile judecătoreşti şi doctrina, mijloace auxiliare de determinare a
normelor dreptului internaţional
§6. Alte izvoare ale dreptului internaţional
§7. Principiile dreptului internaţional
§8.Echitatea
§9. Ierarhia normelor în dreptul internaţional contemporan
Exemple
To do
Să ne reamintim
Rezumat
Test de autoevaluare a cunostintelor
Teme de control
Bibilografie specifică

Obiectivele unitǎţii de învǎţare

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:


 prezentaţi conţinutul izvoarelor dreptului
 realizaţi o comparaţie între principiile generale de drept şi principiile dreptului
internaţional;
 prezentaţi corelaţia dintre diferitele izvoare ale dreptului internaţional public;
 prezentaţi regimul juridic al normelor de ius cogens;
 enumeraţi şi să prezentaţi conţinutul principiilor dreptului internaţional. public;

Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2 ore.

29
Secţiunea 1. Noţiunea de izvoare ale dreptului internaţional

1.1. Definiţii. Izvoarele „formale” ale dreptului internaţional sunt deci mijloacele juridice
prin care se exprimă normele acestui drept.

1.2. Identificarea izvoarelor dreptului internaţional. Practica îndelungată a statelor şi


interpretările ei doctrinare au condus la identificarea unei „liste”, a unei enumerări a
mijloacelor prin care se exprimă normele de drept internaţional, deci a izvoarelor sale.
Aceasta este conţinută intr-un text, respectiv articolul 38 din Statutul Curţii Internaţionale
de Justiţie, act internaţional la care sunt părţi toate statele membre ale ONU.

Secţiunea a 2-a. Tratatul

Tratatul, atât din punctul de vedere al procesului său de formare, cât şi al frecvenţei cu
care intervine în relaţiile internaţionale, este – prin raport cu cutuma – izvorul cel mai
important al dreptului internaţional contemporan. Sporirea numărului şi importanţa tratatelor
internaţionale se explică, printre altele, prin creşterea numărului statelor, apariţia a numeroase
organizaţii internaţionale, ca şi diversificarea, in general, a domeniilor cooperării
internaţionale, ca şi complexitatea acestora.
După cel de-al doilea război mondial, multe din tratatele internaţionale încheiate au
caracter multilateral sau chiar universal şi urmăresc reglementarea raporturilor dintre state
în domenii de mare însemnătate.

Secţiunea a 3-a. Cutuma internaţională

3.1. Definiţie. În dreptul internaţional, diversele norme cutumiare sunt rezultatul vieţii
internaţionale colective, produs al conduitei majorităţii reprezentative a membrilor
comunităţii internaţionale. Pentru a fi considerată ca izvor al unor norme de drept inter-
naţional, cutuma trebuie să constituie o practică generală, uniformă şi relativ
îndelungată, considerată de state ca exprimând o regulă de conduită cu forţă juridică
obligatorie.
În lumina acestei definiţii se impune o distincţie între elementele materiale şi elementul
subiectiv al cutumei, care trebuie întrunite cumulativ, pentru a se putea invoca existenţa unei
norme cutumiare.
* Un prim element material se referă la aria de răspândire a cutumei (“o practică
generală”), respectiv determinarea numărului de state care trebuie să urmeze în mod uniform
o anumită conduită, pentru ca aceasta să se impună ca regulă cutumiară.
* Un alt element, are în vedere timpul necesar pentru formarea unei cutume. S-a
formulat cerinţa ca o anumită practică să fie “îndelungată” pentru a putea fi invocată ca repre-
zentând o cutumă.
Elementul psihologic (subiectiv). Este necesar ca respectarea de către state a respectivei
conduite să fie motivată prin convingerea că ea reprezintă şi se impune ca o obligaţie
juridică: (opinio juris sive necessitatis).

30
3.3. Dovada cutumei. Sarcina probei revine totdeauna statului care o invocă, fie pentru a
revendica un drept, fie pentru a se apăra împotriva unei pretenţii considerată de el ca
nefondată.
Dispoziţiile unor tratate internaţionale, care pot fi invocate ca norme cutumiare, în
raporturile dintre state care nu sunt părţi la tratate sau între acestea şi statele părţi.

3.4. Opozabilitatea normelor cutumiare. În situaţiile în care statul a avut o atitudine


negativă, a formulat obiecţiuni în procesul de formare a unei norme cutumiare, aceasta nu-i
poate fi opozabilă ( regula “persistent objector”).
Statele nou create nu pot contesta - în principiu - validitatea proceselor legislative
anterioare, atât convenţionale cât şi cutumiare, dar pot iniţia un proces de modificare a
acestora.

3.5. Raportul dintre tratat si cutumă. Este posibil ca norme conţinute în tratate să fie
acceptate, pe lângă statele părţi, şi de alţi membri ai comunităţii internaţionale. Asemenea
norme dobândesc caracterul de norme cutumiare şi devin deci obligatorii şi pentru statele care
le-au acceptat şi aplicat, deşi nu sunt părţi la tratat.

3.6. Actualitatea cutumei ca izvor al normelor de drept internaţional. Sporirea numărului


şi importanţei tratatelor internaţionale nu înseamnă că normele cutumiare nu mai îndeplinesc
nici o funcţiune în reglementarea raporturilor dintre state. Norme noi de drept internaţional au
apărut pe cale cutumiară şi în dreptul contemporan:

Secţiunea a 4-a. Principiile generale de drept

Sintagma „principiile generale de drept” (alin. 1.c. din Articolul 38) se referă la ansamblul
regulilor cele mai generale care stau la baza funcţionării oricărei ordini juridice, interne şi
internaţionale.
„Principiile generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate” reprezintă
ansamblul principiilor comune marilor sisteme juridice contemporane, susceptibile să
fie aplicate şi în ordinea juridică internaţională.

Secţiunea a 5-a. Hotărârile judecătoreşti şi doctrina, mijloace auxiliare de determinare


a normelor dreptului internaţional

5.1. Hotărârile judecătoreşti. Judecătorii nu elaborează norme de drept internaţional ci


numai le aplică. Deşi rolul lor este secundar, întrucât trebuie să-şi întemeieze hotărârile pe
normele existente, aceste hotărâri pot reprezenta un factor foarte important în evoluţia
normelor existente.
Această apreciere este valabilă în special pentru jurisprudenţa celor două Curţi
Internaţionale de Justiţie (Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională si succesoarea ei,
Curtea Internaţională de Justiţie). Alte instanţe internaţionale ale căror hotărâri sunt luate în
considerare în categoria menţionată de art. 38 alin. 1 lit. d din Statutul C.I.J. sunt tribunalele
arbitrale internaţionale, precum si unele hotărâri ale unor tribunale naţionale.
31
5.2. „Doctrina celor mai calificaţi specialişti ai diferitelor state” este şi ea prevăzută ca
un mijloc auxiliar de determinare a normelor de drept internaţional (art. 38 alin. 1 lit. d).
În cadrul doctrinei sunt şi lucrările unor forumuri ştiinţifice internaţionale care au dobândit
în decursul timpului, un prestigiu deosebit. De asemenea, o importantă componentă a
doctrinei este considerată a fi alcătuită din opiniile separate şi opiniile individuale ale unor
judecători ai Curţii Internaţionale de Justiţie.

Secţiunea a 6-a. Alte izvoare ale dreptului internaţional

6.1. Actele organizaţiilor internaţionale5. Cu privire la acestea se desprind în doctrină 3


scoli de gândire.
* Prima a încercat să le încadreze în categoria izvoarelor tradiţionale ale dreptului
internaţional.
* A doua şcoală de gândire abordează rezoluţiile ONU ca „noi surse” de drept
internaţional6.
* Al treilea curent de gândire introduce noţiunea de „soft law”, care ar acoperi
documentele adoptate de state în cadrul organizaţiilor internaţionale sau în alte forumuri de
cooperare, ce nu pot fi încadrate într-una din categoriile ce constituie izvoarele tradiţionale
dreptului internaţional.

6.3. Actele unilaterale ale statelor.


Pentru a fi considerate în categoria izvoarelor, se impune însă ca asemenea acte unilaterale
să îndeplinească mai multe condiţii:
a) să emane de la o entitate statală, în calitate de subiect de drept internaţional;
b) să constea în manifestarea publică a voinţei şi intervenţiei acestui stat de a produce
efecte juridice în planul relaţiilor internaţionale;
c) să fie licit, din punctul de vedere al dreptului internaţional.

6.3.1 Categorii de acte unilaterale.


O listă exhaustivă a acestora nu ar putea fi întocmită, din cauza numărului şi varietăţii lor,
practic nelimitată. S-au propus însă o serie de criterii pentru a se încerca o sistematizare a lor:
- Declaraţii.
- Recunoaşterea
- Protestul
-Renunţarea

5
Cu privire la dezbaterile doctrinare referitoare la natura juridică a actelor organizaţiilor internaţionale,
vezi, de exemplu, C.I.H. van Hoof, Rethinking the Sources of International Law, p. 180-190; vezi, de
exemplu: O. Asamoah, The legal Significance of the Declarations of the General Assembly of the United
Nations, Haga, 1966, p. 214-215; R. Skubiszewski, Resolutions of International Organisations and
Municipal Law, p. 83-84; O. Schachter, The Relation of Law, Politics and Action în the United Nation, în
R.C.A.D.I. (1963-II) p. 165-168.
6
T. Elias, Modern Sources of International Law, în: W. Friedman, L. Henkin and O. Lissitzyn,
Transnational Law în a Changing Society, New York, 1972, p. 51.
32
6.3.2. Legea internă.
Legea internă ar putea fi considerată numai element al procesului de formare a unei
cutume şi mijloc de dovedire a existenţei unei cutume.

Secţiunea a 7-a. Principiile dreptului internaţional

7.1. Definiţie. În ansamblul normelor dreptului internaţional principiile dreptului


internaţional se detaşează ca „norme de aplicaţie universală, cu un nivel maxim de
generalitate şi un caracter imperativ, ce dau expresie şi protejează o valoare
fundamentală în raporturile dintre subiectele de drept internaţional”.
Principiile dreptului internaţional contemporan sunt expres consemnate într-o serie de
acte internaţionale, în primul rând articolul 2 al Cartei ONU (“articolul principiilor”), în
alte tratate multilaterale generale sau regionale, ca şi în unele rezoluţii ale unor organizaţii
internaţionale, în special ale Adunării Generale a ONU.
* Dintre acestea, un loc important îl ocupă Declaraţia Adunării Generale a ONU din
1970, „referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi
cooperarea dintre state, în conformitate cu Carta ONU”, adoptată prin rezoluţia 2625 din 14
octombrie 1970.
* În număr de şapte, aceste principii sunt:
a) Nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa;
b) Soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale;
c) Neamestecul în treburile interne ale altor state;
d) Îndatorirea statelor de a coopera între ele;
e) Dreptul popoarelor la autodeterminare;
f) Egalitatea suverană a statelor;
 Îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor internaţionale (pacta sunt servanda).
- Un alt document în cuprinsul căruia sunt enunţate aceleaşi principii şi se aduc o serie
de precizări ale conţinutului acestora este Actul final al Conferinţei pentru Securitate si
Cooperare în Europa, semnat la Helsinki în 1975 de 33 de state europene,alături de SUA si de
Canada. Acest document adaugă la lista celor şapte principii mai sus enumerate alte trei
principii: inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială şi respectul drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale. Cele zece principii din Actul final al Conferinţei pentru Securitate
şi Cooperare în Europa sunt reconfirmate în Carta de la Paris pentru o nouă Europă (1990).
-
7.2. Natura juridică a principiilor dreptului internaţional. Caracteristica comună a
acestor principii ţine de înaltul lor nivel de abstractizare şi de extrema lor generalitate. Ele
sunt interdependente, iar încălcarea unuia conduce la încălcarea celorlalte.

33
Secţiunea a 8-a. Echitatea

8.1. Noţiunea de echitate în dreptul internaţional7.


Potrivit redactării alineatului 2 al articolului 38 din Statutul Curţii Internaţionale de
Justiţie, echitatea pare să înlocuiască normele de drept internaţional susceptibile să se aplice
unei anumite situaţii de fapt.
Potrivit acestui text, a soluţiona un diferend ex aequo et bono (în conformitate cu
echitatea) este altceva decât a aplica dreptul internaţional (pozitiv), ale cărui izvoare sunt
enunţate în alineatul 1, aplicarea acesteia neputandu-se face decât cu acordul expres al
părţilor.

8.2. Aplicarea echităţii în jurisprudenţa internaţională. În ipoteza în care unui judecător


sau arbitru internaţional i se încredinţează soluţionarea unui diferend ex aequo et bono, acesta
poate: (a) să completeze lacunele dreptului internaţional; (b) să atenueze rigorile unor norme,
în cazul în care împrejurările concrete ale speţei nu se încadrează în aceste norme

8.3. Echitatea în practica C.I.J. Deşi statele au manifestat multe reticenţe în a solicita
expres soluţionarea unor diferende ex aequo et bono, ele au invocat echitatea în legătură cu
aplicarea unor norme, şi nu au respins invocarea echităţii de către Curtea Internaţională
de Justiţie, în deliberările sau hotărârile acesteia, referitoare la diferende la care erau părţi.

Secţiunea a 9-a. Ierarhia normelor în dreptul internaţional contemporan

9.1. Consideraţii generale. În general, doctrina dreptului internaţional


s-a pronunţat în favoarea egalităţii între izvoarele principale ale dreptului internaţional.
Totuşi, unii autori contemporani susţin posibilitatea de a stabili o ierarhie între diferitele
categorii de norme ale dreptului internaţional, indiferent de izvoarele care le consacră

9.2. Carta ONU şi alte tratate. Preeminenţa dispoziţiilor Cartei ONU asupra tratatelor
încheiate de statele membre este prevăzută in art. 103 al Cartei ONU.

9.3. Normele imperative ale dreptului internaţional contemporan (jus cogens)

9.3.1. Definiţie:
„În înţelesul prezentei convenţii, o normă imperativă a dreptului internaţional general este o
normă acceptată şi recunoscută de comunitatea internaţională a statelor în ansamblul său, ca o
normă de la care nu este permisă nici o derogare şi care nu poate fi modificată decât printr-o
nouă normă a dreptului internaţional general având acelaşi caracter” ( articolul 53, alin.2 al
Convenţiei de la Viena din 1969).
Sunt considerate ca norme de jus cogens numai acele norme de drept internaţional
acceptate şi recunoscute ca atare de comunitatea internaţională a statelor în ansamblul sau. De

7
Cu privire la conceptul de echitate, vezi, de exemplu, Monique Chemillier- Gendreau, L'équité, în M.
Bedjaoui (coord.), op. cit., vol. I, p. 285.
34
la acestea nu se admite nici o derogare, sub sancţiunea nulităţii. Aceste norme pot fi
modificate, dar numai „printr-o nouă normă având acelaşi caracter” (de jus cogens).

9.3.2. Identificarea normelor de jus cogens.


Articolele Convenţiei de la Viena consacrate conceptului de jus cogens nu enumeră şi nu
enunţă însă normele de drept internaţional care trebuie să fie considerate în această categorie.
Jus cogens nu constituie un izvor distinct al normelor dreptului internaţional
contemporan. Normele având acest caracter se desprind din tratate si cutumă.

9.4. „Ordinea publică internaţională” şi normele imperative. „Ordinea publică a


comunităţii internaţionale” ar consta într-o sumă de „principii si reguli a căror aplicare ar fi
atât de importantă pentru comunitatea internaţională în ansamblul său, încât orice acţiune
unilaterală sau acord care ar contraveni acestor principii sau reguli ar fi lipsit de forţă
juridică”8.

Exemple
Normele care reglementează platoul continental sau cele care reglementează spațiul
cosmic s-au format pe cale cutumiară.

To do: Comparați izvoarele de drept internațional public cu cele existente în dreptul


național?

Să ne reamintim...
Care sunt izvoarele de drept internațional public? Care sunt elementele cutumei? Ce
sunt principile generale de drept? Dar principiile fundamentale de drept internațional
public? Care este semnificația actelor juridice unilaterale? Dar a actelor organizațiilor
internaționale? Care este ierarhia normelor de drept internațional public?

Rezumat
Sunt izvoare principale de drept internațional public:
- Tratatul;
- Cutuma;
- Principile generale de drept;
- Actele juridice unilaterale ale statelor;
- Actele organizațiilor internaționale;
Sunt izvoare secundare sau mijloace auxiliare de drept internațional public:
- Hotărârile instanțelor de judecată sau arbitraj internaționale;
- Doctrina celor mai reputați specialiști în drept
Test de autoevaluare a cunoştinţelor
Actele unilaterale ale statelor sunt izvoare de drept internaţional în măsura în care:
a) emană de la o entitate statală în calitate de subiect de drept internaţional;

8
H. Mosler, The International Society as a Legal Community, în RCADI 1974, IV, p. 34
35
b) reprezintă o manifestare publică a voinţei statului ca acel act să producă efecte
juridice;
c) sunt licite.
Raspuns corect la finalul cursului.

Teme de control
Tema 1 de control - Referat cu tema la alegere:
a.) „Realizaţi o comparaţie între principiile generale de drept şi principiile dreptului
internaţional” sau
b.) ” Realizaţi o comparaţie între principiile generale de drept şi principiile dreptului
internaţional”
Transmiterea temei de control se va face prin transmiterea cursului de ID iar referatul
va trebui predate conform calendarului disciplinei, comunicat studentului.
Ponderea notei acordate pentru fiecare Temă de control în nota finală este de 5%.

Bibliografie specifică

- Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar,Vol I,Ediția 2,


Ed.CH.Beck, 2010.ISBN 978-973-115-608-8, p.59-88
-B.Onica-Jarka, C,Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet de
Seminar, ed.C.H.Beck, 2006, ISBN 973-655-804-5, 35-47.

36
Unitatea de învǎţare nr. 4 - Tratatul Internaţional

Introducere:
În această unitate de învățare, studenții se vor familiariza cu tratatul
internațional, izvor principal de drept internațional publi și vor explora fazele
încheierii tratatelor, conținut acestora, cauze de încetare și nulitate a tratatelor,
rezervele la tratate, interpretarea acestora.

Cuprins:
§1. Definiţie. Clasificări. Condiţii de fond
§2. Încheierea tratatelor
§3. Rezervele la tratate
§4. Aplicarea în spaţiu şi în timp a tratatelor
§5. Efectele tratatelor faţă de părţi
§6. Efectele tratatelor faţă de state terţe
§7. Aplicarea tratatelor în ordinea juridică internă
§8. Modificarea tratatelor
§9. Încetarea tratatelor
§10.Nulitatea tratatelor. Viciile de consimţământ
§11. Interpretarea tratatelor
Exemple
To do
Să ne reamintim
Rezumat
Test de Autocontrol
Tema de Control
Bibliografie specifică

Obiectivele unitǎţii de învǎţare


Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
 definiţi noţiunea de tratat internaţional;
 prezentaţi condiţiile de fond privind tratatele;
 prezentaţi etapele încheierii unui tratat;
 analizaţi comparativ ratificarea, aprobarea, acceptarea şi aderarea la tratat;
 prezentaţi efectele tratatelor între părţi şi faţă de state terţec;
 prezentaţi viciile de consimţământ ce pot afecta tratatele;
 prezentaţi regimul nulităţii tratatelor

Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2 ore.


37
Secţiunea 1. Definiţie. Clasificări. Condiţii de fond

1.1. Definiţie. Tratatul este un acord de voinţă între subiecte de drept internaţional,
având scopul de a crea, modifica sau stinge drepturi şi obligaţii juridice, supus normelor
dreptului internaţional.

1.2. Clasificări şi denumiri ale tratatelor. Clasificarea tratatelor internaţionale are în


vedere criterii materiale sau formale.
Clasificare materială: - tratatele legi (tratate normative) şi tratatele contract.
- Tratate licite şi tratate ilicite.
- Tratatele constitutive de organizaţii internaţionale
Clasificarea formală a tratatelor:
- În funcţie de calitatea părţilor: a) tratatele internaţionale dintre state; b) tratate
internaţionale dintre state şi organizaţii internaţionale; c) tratate încheiate între organizaţii
internaţionale.
- În funcţie de numărul părţilor la tratat: a) tratate bilaterale; b) tratate multilaterale.

1.3. Condiţii de fond privind tratatele. Elementele definitorii, în funcţie de care un act
internaţional este calificat drept tratat, privesc:
- Calitatea părţilor la acord – state sau alte subiecte de drept internaţional.
- Anumite determinări ale manifestării acordului de voinţă. Acordul părţilor trebuie să
fie rezultatul voinţei lor liber exprimată, neafectată de vicii de consimţământ, şi să se
stabilească asupra unui obiect realizabil şi licit.
- Condiţia ca acordul să urmărească producerea de efecte juridice .
- Realizarea acordului să fie supusă normelor de drept internaţional.

1.4. Armonizarea dreptului tratatelor. În exercitarea suveranităţii lor, prin constituţie


sau legi interne, statele stabilesc procedurile în urma cărora devin părţi la tratate
internaţionale şi modalităţile concrete prin care îşi vor îndeplini angajamentele asumate prin
tratate.
Sub impactul O.N.U. şi, în special, prin activitatea Comisiei de Drept Internaţional,
începând cu perioada 1960-1970, s-au realizat importante progrese pe linia codificării
ansamblului dreptului tratatelor.

1.5. Codificarea dreptului international. Prin operaţiunea de codificare a dreptului


internaţional se urmăreşte sistematizarea normelor acestui drept şi precizarea conţinutului lor,
în primul rând transpunerea conţinutului unor norme cutumiare în dispoziţii ale unor tratate.
 Codificarea neoficială poate să fie rezultatul cercetărilor unor doctrinari sau a
lucrărilor desfăşurate în cadrul unor organisme interne sau internaţionale cu caracter ştiinţifict
Asociaţia de Drept Internaţional (I.L.A) sau Institutul de Drept Internaţional (I.D.I.).
 Codificarea oficială este realizată de către state şi are caracter obligatoriu pentru cele
care devin părţi la convenţiile elaborate.

38
Secţiunea a 2-a. Încheierea tratatelor

1. Încheierea oricărui tratat presupune o suită de acţiuni la care participă statele între care
intervine tratatul.

Pe cale cutumiară s-au format ce au fost codificate prin Convenţia de la Viena (1969), aceste
reguli au însă, în general, o valoare supletivă.

2. Etapele de încheiere a unui tratat internaţional:

2.1. Negocierea

Este prima etapă în cursul căreia se elaborează textul (conţinutul pe articole) al tratatului.
Negocierile se desfăşoară între reprezentanţi ai statelor, special abilitaţi în acest sens. Această
abilitare trebuie să rezulte din documente care emană de la autorităţile competente ale fiecărui
stat. Aceste documente poartă denumirea de depline puteri.
Există şi o categorie de persoane, care, prin funcţiile pe care le îndeplinesc în stat, nu au
nevoie să prezinte, pentru negocierea şi încheierea tratatelor, depline puteri. De regulă,
acestea sunt:
- Şeful statului, şeful guvernului şi ministrul de externe;
- Şefii misiunilor diplomatice, dar numai pentru negocierea şi încheierea tratatelor
bilaterale, între statul acreditant (de trimitere) şi statul acreditar (gazdă);
- Reprezentaţii acreditaţi ai statelor la o conferinţă sau la lucrările unei organizaţii
internaţionale, convocate în vederea elaborării unui tratat.

Etapa de negociere a tratatului bilateral se încheie cu convenirea textului acestuia între


cele două părţi. În cazul tratatului multilateral, negocierea se încheie cu adoptarea textului
tratatului, pe articole şi în ansamblul său.

2.2. Semnarea tratatelor

Are drept obiectiv autentificarea textului negociat.

Cazuri în care etapa negocierii unui tratat nu este urmată imediat de semnarea definitivă a
acestuia:

Prin semnarea ad-referendum se autentifică textul tratatului, dar numai cu caracter


provizoriu.

Parafarea, care constă în înscrierea iniţialelor numelui negociatorului împuternicit al fiecărui


stat pe textul negociat, are acelaşi efect provizoriu.

39
2.3. Exprimarea consimţământului. Modalităţi de exprimare a consimţământului:

 Consimţământul exprimat prin ratificare. Pentru ca un stat să fie definitiv angajat


juridic prin dispoziţiile tratatului este necesar să intervină un act intern, prin intermediul
căruia organe special abilitate, de regulă parlamentele naţionale, analizează dispoziţiile
acestuia şi decid asupra angajării statului. Acest act constituie ratificarea tratatului.
 Consimţământul exprimat prin aprobare sau acceptare. Exprimarea
consimţământului statelor de a fi părţi la tratate, prin aprobare sau acceptare, este dată în
competenţa guvernelor. Pe această cale se realizează o examinare mai expeditivă a
dispoziţiilor unor tratate.
 Aderarea la tratate se referă numai la tratatele multilaterale şi intervine în cazurile în
care un stat nu a participat la negocierea şi semnarea tratatului dar decide, ulterior, să devină
parte la acesta.
 Consimţământul exprimat prin semnare. În anumite cazuri, semnarea echivalează
însă cu exprimarea consimţământului statului de a fi parte la tratat. Semnarea va avea acest
efect dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele două condiţii:
- tratatul prevede expres acest lucru sau s-a stabilit, în alt fel, că statele negociatoare au
convenit că semnătura va avea acest efect;
- intenţia statului de a da acest efect semnăturii rezultă din deplinele puteri ale
reprezentantului său ori a fost exprimată în timpul negocierii.

2.4. Intrarea în vigoare a tratatelor.

Data intrării în vigoare a unui tratat (data precisă de la care tratatul produce efecte între statele
părţi), stabilită de părţile la tratat în funcţie de finalizarea procedurilor interne de exprimare a
consimţământului, este, în general, prevăzută expres de acesta. În cazurile în care tratatul nu o
prevede, intrarea în vigoare este convenită, ulterior, între părţi.
Documentele prin care statele îşi comunică îndeplinirea procedurilor interne de exprimare
a consimţământului de a se angaja prin tratat sunt denumite instrumente de ratificare,
aprobare/acceptare sau aderare.

2.5. Legislaţia română privind încheierea tratatelor.

Dispoziţiile relevante din legislaţia română cu privire la procedurile interne de urmat în


fiecare etapă a încheierii tratatelor, ca şi acelea referitoare la aplicarea, modificarea şi
încetarea valabilităţii tratatelor la care Romania devine parte, sunt cuprinse în:
 Constituţia României;
 Legea nr. 590 din 22 decembrie 2003.

Secţiunea a 3-a. Rezervele la tratate

3.1. Noţiune. Convenţia de la Viena din 1969 (art. 2.d.) defineşte rezerva la un tratat după
cum urmează: „O declaraţie unilaterală, indiferent de cum este redactată sau denumită,
făcută de către un stat atunci când semnează, ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la un
40
tratat, prin care urmăreşte să excludă sau să modifice efectul juridic al anumitor
prevederi ale tratatului în aplicarea lor acelui stat”.
Rezervele reprezintă un mecanism convenţional aplicabil doar în cadrul tratatelor
multilaterale.

3.2. Condiţii de formă ale formulării rezervelor la tratatate (articolului 23 al Convenţiei


de la Viena):
 Rezervele să fie exprimate în scris şi să fie comunicate statelor contractante şi altor
state care au dreptul să devină părţi la tratat. Retragerea unei rezerve trebuie, de asemenea,
formulată în scris.
 Rezervele pot fi formulate cu prilejul semnării tratatului, cu ocazia ratificării,
aprobării sau acceptării sale, sau în momentul aderării.
 Celelalte părţi la tratat sunt libere să formuleze obiecţiuni la rezervele comunicate ori
să le accepte. Acceptarea rezervelor se poate face expres sau tacit. Retragerea unei obiecţii la
o rezervă trebuie formulată în scris.

3.3. Condiţii de fond (condiţii cu privire la conţinutul tratatului ori rezervelor care se pot
formula la acesta):
 Formularea oricăror rezerve să nu fie în mod expres interzisă de tratat.
 Rezervele să nu se refere la anumite dispoziţii ale tratatului, la care este în mod expres
exclusă posibilitatea de a se formula rezerve.
 Rezervele să nu fie incompatibile cu obiectul şi scopul tratatului.

3.4. Efectele rezervelor


 Raporturi între statul care a formulat una sau mai multe rezerve şi statele părţi care
le-au acceptat. În aceste cazuri dispoziţiile tratatului leagă statul rezervatar şi statele care le-
au acceptat, cu precizarea că în ceea ce priveşte articolele asupra cărora s-au formulat rezerve,
dispoziţiile care leagă aceste state sunt cele modificate conform rezervelor.
 Raporturi între statul rezervatar şi statele care au formulat obiecţiuni la rezerve, se
creează două posibile grupuri de raporturi:
- statele care au formulat obiecţiuni la rezerve au latitudinea să accepte ca restul
dispoziţiilor tratatului, neafectate de rezerve, să se aplice între ele şi statul rezervatar;
- aceleaşi state au însă şi posibilitatea ca, datorită obiecţiunilor la rezerve, să refuze
aplicarea ansamblului tratatului între ele şi statul rezervatar.

Secţiunea a 4-a. Aplicarea în spaţiu şi în timp a tratatelor

4.1. Aplicarea teritorială a tratatelor.


 Regula generală: tratatele se aplică asupra ansamblului teritoriului statelor părţi.
 Situaţii specifice în care examinarea efectelor în spaţiu ale tratatelor ridică unele pro-
bleme:
- În anumite condiţii statele pot decide că un tratat nu se aplică unei părţi din teritoriul
său.
41
- O serie de tratate stabilesc regimuri juridice aplicabile unor anumite zone geografice sau
spaţii precis identificate, situate dincolo de limitele suveranităţii statelor părţi la tratat.

4.2. Aplicarea în timp a tratatelor. Tratatele succesive.

 Regula generală: este aceea a neretroactivităţii tratatelor. Derogările de la această


regulă sunt permise, cu condiţia ca derogarea să rezulte din clauzele tratatului.
 Tratatele succesive. Potrivit art. 59 al Convenţiei de la Viena: „un tratat este socotit a
fi luat sfârşit dacă toate părţile la acest tratat încheie ulterior un tratat asupra aceleiaşi
materii”9. Noul tratat se va aplica cu condiţia ca din dispoziţiile sale să rezulte intenţia părţilor
de a înlocui vechiul tratat sau dacă dispoziţiile sale şi cele ale vechiului tratat sunt
incompatibile în aşa măsură încât este imposibil să se aplice ambele tratate în acelaşi timp.
Deci, noul tratat prevalează.
Uneori conflictul între dispoziţiile unor tratate succesive se poate rezolva prin
identificarea unui grad diferit de autoritate între cele două tratate.

Secţiunea a 5-a. Efectele tratatelor faţă de părţi

5.1. Caracterul obligatoriu al tratatelor.

 Principiul efectului relativ al tratatelor: Un tratat leagă juridic numai statele părţi la
acesta sau, într-o exprimare diferită, tratatele nu produc efecte cu privire la statele terţe.
 Convenţia de la Viena asupra dreptului tratatelor asociază efectul relativ al tratatelor
cu cerinţa bunei credinţe.
 Buna-credinţă constituie astfel criteriul pentru aprecierea condiţiilor în care un stat
parte la un tratat se achită de obligaţiile sale.

9
Faţă de regula stabilită prin art. 59 al Convenţiei de la Viena privind tratatele succesive, în practica
convenţională a statelor s-au adoptat unele soluţii diferite cu privire la tratate bilaterale intervenite între
state care sunt, în acelaşi timp, părţi şi la un tratat multilateral asupra aceleiaşi materii. Este, de exemplu,
cazul Convenţiei de codificare a relaţiilor consulare (Convenţia de la Viena din 1963), prin raport cu
numeroase acorduri consulare bilaterale, încheiate între statele părţi la această convenţie. Întrucât
acordurile consulare bilaterale permit reglementarea unor situaţii particulare, ce nu se regăsesc în convenţia
generală de codificare, prin art. 73 al acesteia s-a stabilit că dispoziţiile particulare din tratatele bilaterale se
aplică în locul prevederilor generale ale convenţiei de codificare, indiferent dacă acordurile bilaterale au
intervenit înainte sau după încheierea acesteia. O soluţie similară a fost adoptată şi în cadrul Acordului
General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), prin dispoziţiile căruia sunt exceptate de la regimul general al
Acordului, referitor la acordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate, uniunile vamale, zonele de liber
schimb şi convenţiile bilaterale privind micul trafic de frontieră.

42
5.2. Îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor – principiu al dreptului
internaţional.

Principiul pacta sunt servanda s-a impus ca un principiu fundamental al dreptului interna-
ţional, cu aplicabilitate generală şi universală10.
Prin alineatul 2 al art. 2 al Cartei ONU se conferă principiului bunei credinţe un conţinut
mai larg, care depăşeşte dreptul tratatelor din care a luat naştere.
Dispoziţiile Cartei ONU referitoare la conţinutul principiului îndeplinirii cu bună-credinţă
a obligaţiilor au fost dezvoltate în „Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional
privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea dintre state potrivit cartei ONU”, (Rezoluţia
Adunării Generale a ONU 2625/XXV din 1970).

Secţiunea a 6-a. Efectele tratatelor faţă de state terţe

6.1. Principiul relativităţii efectelor tratatelor este exprimat şi prin intermediul unei ne-
gaţii: faţă de terţi, tratatele nu creează nici obligaţii nici drepturi (pacta tertiis nec nocet nec
prosunt). În dreptul internaţional, excluderea terţilor de la efectele tratatelor internaţionale
decurge direct din principiul egalităţii suverane a statelor.

6.2. Condiţiile în care statele pot dobândi drepturi în temeiul unor tratate la care nu
sunt părţi.
1) dacă părţile la tratat înţeleg, prin asemenea dispoziţii, să confere acest drept, fie
statutului terţ sau unui grup de state căruia acesta îi aparţine, fie tuturor statelor;
2) dacă statul terţ consimte.

6.3. Condiţiile în care pentru anumite state rezultă obligaţii din tratate la care nu
sunt părţi11. Condiţii cumulative:
1) părţile la tratat să fi înţeles să creeze o asemenea obligaţie prin dispoziţiile tratatului;
2) statul terţ să accepte în mod expres şi în scris această obligaţie.

6.4. Regimuri juridice obiective create prin tratate. În practica convenţională


contemporană se înregistrează existenţa unui număr crescând de tratate care stabilesc
regimuri juridice general aplicabile, în interesul comunităţii internaţionale în ansamblul său.

10
Pentru legătura dintre clauza rebus sic stantibus şi principiul pacta sunt servanda, a se vedea
Mariana Drăghici, Principiul respectării cu bună-credinţă a obligaţiilor internaţionale, în „Sistemul
principiilor dreptului internaţional”, p. 85-86.

11
Referitor la efectele tratatelor fata de terţi, vezi, de exemplu, I. Anghel, Dreptul tratatelor, vol. II,
Bucureşti, 1993, p. 667 şi urm.; Tudor Mircea, Les traites internationaux et les Etats tiers, teză, Geneva,
1970; Ph. Braud, Recherces sur les Etats tiers en droit international, în R.G.D.I.P. nr. 1, 1968, p. 17-86;
Ch. Rousseau, op. cit., p. 187-193; Ph. Cahier, Le probleme des effets des traites a l'egard des Etats tiers,
în R.C.A.D.I., 1974, III, vol. 143; McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, p.
333-342.

43
Din asemenea tratate pot rezulta drepturi şi obligaţii opozabile erga omnes, deci şi statelor
terţe, fără consimţământul lor, ca o excepţie de la principiul consensualismului care domină
materia dreptului tratatelor12.

Secţiunea a 7-a. Aplicarea tratatelor în ordinea juridică internă

 consecinţă a regulei pacta sunt servanda constă în obligaţia statelor părţi la un tratat
de a asigura aplicarea acestuia în ordinea lor juridică internă.
 Datorită diversităţii sistemelor constituţionale ale statelor, care stabilesc modalităţile
concrete de aplicare a tratatelor în ordinea juridică internă, în dreptul internaţional nu s-a
putut ajunge la norme general aplicabile în această materie.

Secţiunea a 8-a. Modificarea tratatelor

8.1. Adaptarea tratatelor. Transformările numeroase şi rapide pe care le înregistrează


relaţiile internaţionale contemporane impun, nu de puţine ori, adaptarea conţinutului tratatelor
la evoluţiile societăţii internaţionale13.
 Reguli generale privind modificarea tratatelor:
- Orice tratat poate fi modificat numai cu acordul părţilor;
- Pentru ca modificările să fie efective, acest acord trebuie să parcurgă în general, etapele
prevăzute pentru încheierea tratatului.

8.2. Modificarea tratatelor multilaterale.


 De regulă, procedura concretă de urmat pentru modificarea tratatului este stabilită în
cuprinsul acestuia („clauze de revizuire”): iniţierea modificărilor şi condiţiile de negociere şi
adoptare a textului amendamentelor, numărul de ratificări sau aprobări necesare pentru
intrarea în vigoare a amendamentelor, depozitarul acestora etc.
 În principiu, modificările unor tratate multilaterale nu pot interveni decât în urma
acordului tuturor statelor părţi (regula unanimităţii)14.

12
Opozabilitatea erga omnes a unui tratat internaţional a fost pentru prima dată recunoscută în legătură
cu insulele Aaland, care, în baza tratatului din 1856, intervenit între Franţa, Anglia şi Rusia, în urma
războiului Crimeei, urmau să fie demilitarizate. În 1920, suveranitatea asupra Insulelor Aaland a trecut de
la Rusia la Finlanda, care devenise independentă. Suedia ca ţară vecină, a cerut Finlandei să respecte în
continuare statutul de demilitarizare al Insulelor Aaland, stabilit printr-un tratat la care nici una dintre ţări
nu fusese parte. Comisia de jurişti constituită pentru soluţionarea acestui litigiu în 1920 a recunoscut
legitimitatea pretenţiilor Suediei, în numele unor „interese general europene”, legate de importanţa
strategică a arhipelagului Aaland.
13
În legătură cu modalităţile de modificare a tratatelor, art. 39 al Convenţiei de la Viena stabileşte
următoarele: „Un tratat poate fi amendat prin acordul părţilor. Afară de cazul în care tratatul nu dispune
altfel, regulile enunţate în partea a II-a («Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatelor») sunt aplicabile unui
astfel de acord”.
14
Cu privire la cerinţa unanimităţii, reţinem că aceasta este respectată în cazul tratatelor încheiate între un
număr redus de state. Este, de exemplu, cazul tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care impun regula
unanimităţii pentru modificarea lor.

44
8.3. Modificarea Cartei ONU.
 Modificarea Cartei ONU urmează un regim juridic special, care face distincţie între
amendarea şi revizuirea sa.
 Articolul 108 se referă la „amendamente” ale Cartei, concepute ca modificări de mai
mică importanţă.
Articolul 109 se referă la posibilitatea „revizuirii” Cartei, deducând din condiţiile în care
aceasta ar putea avea loc, că ea ar privi modificări ale ansamblului dispoziţiilor Cartei.

Secţiunea a 9-a. Încetarea tratatelor

9.1. Consideraţii introductive.


 Cauze de încetare a efectelor tratatelor:

9.2. Încetarea tratatelor ca urmare a voinţei părţilor.


Cazuri de încetare a efectelor tratatelor ca urmare a voinţei părţilor:
- Expirarea termenului prevăzut în tratat, în cazul tratatelor încheiate pe o durată
determinată15. Acest tip de tratate poate cuprinde o clauză privind tacita reconducţiune.
- Îndeplinirea condiţiei rezolutorii, expres prevăzută în cuprinsul tratatelor.
- Denunţarea sau retragerea.
- Prin exprimarea acordului de voinţă al tuturor părţilor.
 Suspendarea tratatului. Are în vedere aşa-numitele „clauzele de salvgardare” care
permit unui stat, în anumite situaţii excepţionale, când întâmpină dificultăţi în îndeplinirea
unora din angajamentele asumate, să suspende temporar aplicarea acestora.
 Încetarea sau suspendarea tratatelor se poate realiza şi tacit, ca urmare a încheierii
între aceleaşi părţi a unui tratat cu acelaşi obiect (tratate succesive).
Violarea tratatului de către una din părţi poate antrena încetarea acestuia sau suspendarea
efectelor lui. Art. 60 alin. 3 din Convenţia de la Viena prevede posibilitatea invocării violării
tratatului numai la cazurile în care se poate dovedi că este vorba despre o violare substanţială.

9.3. Încetarea tratatelor independent de voinţa părţilor intervine în situaţii care fac
imposibilă executarea lor, ca urmare a dispariţiei obiectului16 sau părţilor la tratat şi ca efect
al schimbării fundamentale a împrejurărilor.

15
Între tratatele încheiate pentru perioade de timp determinate, se pot menţiona: Tratatul pentru
constituirea Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului, încheiat în 1949, a stabilit valabilitatea sa pe
o perioadă de 50 de ani. Tratatul dintre S.U.A. şi Republica Panama privind regimul juridic al Canalului
Panama, încheiat în 1977, a fost prevăzut să ia sfârşit la 31 decembrie 1999.

16
Referitor la dispariţia totală şi permanentă a obiectului tratatului sau a uneia din părţi drept cauze
obiective care duc la caducitatea tratatului, în lucrările pregătitoare ale Convenţiei de la Viena, Comisia de
Drept Internaţional – referindu-se la dispariţia obiectului tratatului – a evocat, ca exemple ipotetice, secarea
unui fluviu în legătură cu care ar fi existat un tratat pentru construirea unui baraj şi dispariţia unei insule
care făcea obiectul unui tratat.

45
9.4. Schimbarea fundamentală a împrejurărilor.
Orice tratat ar conţine o clauză tacită conform căreia tratatul este în vigoare atât timp cât
împrejurările rămân identice cu cele din momentul încheierii sale (omnis conventio
intelligitur rebus sic stantibus).
Invocarea clauzei rebus sic stantibus (schimbarea împrejurărilor) intervine atunci când
numai una din părţi consideră că noile împrejurări sunt de natură să conducă la încetarea
tratatului.

9.5. Ruperea relaţiilor diplomatice şi consulare şi războiul pot crea, în ceea ce priveşte
anumite tratate, o imposibilitate de executare şi pot conduce la încetarea acestora.
În general, ruperea relaţiilor diplomatice sau consulare nu conduce automat la încetarea
tratatelor dintre statele în cauză. Fac excepţie tratatele a căror executare implică existenţa
relaţiilor diplomatice şi consulare între părţi.
În cazul conflictelor armate se pot crea împrejurări care să afecteze nu numai aplicarea
tratatelor dintre statele beligerante, ci şi între alte state.

Secţiunea a 10-a. Nulitatea tratatelor. Viciile de consimţământ

10.1. Nulitatea, cauză de încetare a efectelor tratatelor. Nulitatea tratatelor intervine în


următoarele cazuri:

10.2. Nulitatea tratatelor care contravin unei norme de jus cogens.


Regula este stabilită în art. 53 al Convenţiei de la Viena: „este nul orice tratat care, în
momentul încheierii sale, este în conflict cu o normă imperativă a dreptului internaţional
general”. Art. 64 al Convenţiei se referă la ipoteza apariţia unei noi norme imperative de
drept internaţional. În acest caz, „orice tratat existent, care este în conflict cu această normă,
devine nul şi ia sfârşit”.

10.3. Nulitatea tratatelor ca urmare a unor vicii de consimţământ.


 Violarea dispoziţiilor dreptului intern privitoare la competenţa de a încheia tratate.
 Eroarea.
 Dolul.
 Coruperea reprezentantului unui stat.
 Constrângerea exercitată asupra reprezentantului statului17.
 Constrângerea exercitată asupra statului.

10.4. Nulitatea relativă şi nulitatea absolută a tratatelor.


Nulitatea relativă poate fi invocată numai de statul al cărui consimţământ a fost viciat şi
ea poate fi ulterior acoperită, prin confirmare, de către acelaşi stat (art. 45). Nulitatea absolută

17
Un caz notoriu privind constrângerea reprezentantului unui stat este acela al preşedintelui
Cehoslovaciei, Hacha, care în 1939 a fost constrâns, prin măsuri grave de intimidare, să încheie cu
Germania hitleristă tratatul care instituia protectoratul german asupra Boemiei şi Moraviei.

46
sancţionează viciile de consimţământ rezultând din constrângerea exercitată asupra statului
sau reprezentantului său. Ea mai afectează tratatele care contravin unei norme de jus cogens.

Secţiunea a 11-a. Interpretarea tratatelor


11.1. Interpretarea unui tratat este operaţiunea prin care se determină sensul exact al
unui cuvânt sau al unei expresii, se lămuresc exprimările ambigue sau obscure ale unei
clauze. Prin interpretare se încearcă să se regăsească „voinţa comună” a părţilor contractante,
în momentul redactării textului.

11.2. Problema autorităţii competente pentru interpretarea tratatelor:


 Pe plan internaţional, sarcina interpretării tratatelor revine:
- Statelor părţi la tratat (interpretarea autentică).
- Tribunalelor arbitrale sau Curţii Internaţionale de Justiţie (interpretare jurisdicţională) –
este o interpretare neautentică, care are forţă obligatorie numai pentru părţile în litigiu şi
priveşte numai speţa supusă jurisdicţiei.
- Organizaţiilor internaţionale care au competenţa de a interpreta dispoziţiile actelor lor
constitutive, a tratatelor la care organizaţia este parte ca şi, eventual, a unor tratate în legătură
cu care se pot pronunţa, în temeiul atribuţiilor lor specifice.
 Pe plan intern, interpretarea tratatelor revine autorităţilor guvernamentale competente
în domeniul relaţiilor externe, de regulă ministerelor de externe ale statelor părţi.

11.3. Reguli şi mijloace de interpretare.


Convenţia de la Viena din 1969, articolul 31, care în aliniatul 1 stabileşte:
“Un tratat trebuie să fie interpretat cu bună credinţă potrivit sensului obişnuit ce
urmează a fi atribuit termenilor tratatului în contextul lor şi în lumina obiectului şi scopului
său”.

Exemple
Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor din 1969 este un tratat
internațional.

To do: Lecturați Avizul consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie


”Rezervele formulate la Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de
genocid” (1951), disponibilă pe Internet la adresa: http://www.icj-
cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/ippcgsummary510528.htm

Să ne reamintim...
Care sunt fazele încheierii tratatelor? Care sunt cauzele încetarii și nulității
tratatelor? Care sunt condițiile de formă și de fond ale tratatelor? Care sunt
regulile de interpretare ale tratatelor? Caresunt clauzele obligatorii într-un
tratat?

47
Rezumat
Tratatele internațională reprezintă manifestarea în scris a acordului de voință
a subiectelor de drept internațional public. Sunte faze de încheiere a
tratatelor: negocierea, adoptarea, semnarea și exprimarea consimțământului.
Sunt cazuri de încetare a efectelor tratatelor ca urmare a voinţei părţilor:
- Expirarea termenului prevăzut în tratat, în cazul tratatelor încheiate pe o
durată determinată18. Acest tip de tratate poate cuprinde o clauză privind
tacita reconducţiune.
- Îndeplinirea condiţiei rezolutorii, expres prevăzută în cuprinsul
tratatelor.
- Denunţarea sau retragerea.
- Prin exprimarea acordului de voinţă al tuturor părţilor.
- Suspendarea tratatului. Are în vedere aşa-numitele „clauzele de
salvgardare” care permit unui stat, în anumite situaţii excepţionale, când
întâmpină dificultăţi în îndeplinirea unora din angajamentele asumate, să
suspende temporar aplicarea acestora.
- Violarea tratatelor
Sunt cazuri de încetare a tratatelor independent de voinţa părţilor care
intervine în situaţii care fac imposibilă executarea lor, ca urmare a dispariţiei
obiectului19 sau părţilor la tratat şi ca efect al schimbării fundamentale a
împrejurărilor:
- Schimbarea fundamentală a împrejurărilor.
- Ruperea relaţiilor diplomatice şi consulare şi războiul pot crea, în
ceea ce priveşte anumite tratate, o imposibilitate de executare şi pot
conduce la încetarea acestora.
Nulitatea tratatelor intervine în următoarele cazuri:
- Tratatele contravin unei norme de jus cogens.
- Au existat anumite vicii de consimţămân, precum
 Violarea dispoziţiilor dreptului intern privitoare la competenţa de
a încheia tratate.
 Eroarea.
 Dolul.
 Coruperea reprezentantului unui stat.

18
Între tratatele încheiate pentru perioade de timp determinate, se pot menţiona: Tratatul pentru
constituirea Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului, încheiat în 1949, a stabilit valabilitatea sa pe
o perioadă de 50 de ani. Tratatul dintre S.U.A. şi Republica Panama privind regimul juridic al Canalului
Panama, încheiat în 1977, a fost prevăzut să ia sfârşit la 31 decembrie 1999.

19
Referitor la dispariţia totală şi permanentă a obiectului tratatului sau a uneia din părţi drept cauze
obiective care duc la caducitatea tratatului, în lucrările pregătitoare ale Convenţiei de la Viena, Comisia de
Drept Internaţional – referindu-se la dispariţia obiectului tratatului – a evocat, ca exemple ipotetice, secarea
unui fluviu în legătură cu care ar fi existat un tratat pentru construirea unui baraj şi dispariţia unei insule
care făcea obiectul unui tratat.
48
 Constrângerea exercitată asupra reprezentantului statului20.
 Constrângerea exercitată asupra statului.
Interpretarea unui tratat este operaţiunea prin care se determină sensul exact
al unui cuvânt sau al unei expresii, se lămuresc exprimările ambigue sau
obscure ale unei clauze.

Test de autoevaluare a cunoştinţelor


Tratatul se caracterizează prin aceea că:
a) este un acord de voinţă între subiecte de drept internaţional;
b) se încheie numai între state;
c) este consemnat într-un singur instrument;
d) se referă inclusiv la contractele de stat.
Raspuns corect la finalul cursului.

Teme de control
Tema de control - Referat cu tema la alegere față de tema indicată la Unitatea
de Învătare 7:Raportul dintre codificare şi dezvoltarea progresivă a dreptului
internaţional”

Transmiterea temei de control se va face prin transmiterea cursului de ID iar


referatul va trebui predate conform calendarului disciplinei, comunicat
studentului.
Ponderea notei acordate pentru fiecare Temă de control în nota finală este de
5%.

Bibliografie specifică
-Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar,Vol
I,Ediția 2, Ed.CH.Beck, 2010.ISBN 978-973-115-608-8, p.89-112
-B.Onica-Jarka, C,Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional
public.Caiet de Seminar, ed.C.H.Beck, 2006, ISBN 973-655-804-5, p.49-86

20
Un caz notoriu privind constrângerea reprezentantului unui stat este acela al preşedintelui
Cehoslovaciei, Hacha, care în 1939 a fost constrâns, prin măsuri grave de intimidare, să încheie cu
Germania hitleristă tratatul care instituia protectoratul german asupra Boemiei şi Moraviei.

49
Unitatea de învǎţare nr. 5 - Competenţele Statelor asupra Persoanelor

Introducere:
În această unitate de învățare, studenții se vor familiariza cu diversele categorii
de persoane care fac parte din populația unui stat și regimul juridic pe care
aceste persoane îl au pe teritoriul statului de rezidență.

Cuprins:
§1. Populaţia, element constitutiv al statului
§2. Cetăţeni si străini
§3. Refugiaţii şi persoanele strămutate. Azilul teritorial.
§4. Protecţia diplomatică
§5. Naţionalitatea persoanelor juridice şi a diferitelor categorii de vehicule
Exemple
To do
Să ne reamintim
Rezumat
Test de Autoevaluare a cunostințelor
Tema de control
Bibliografie specifică

Obiectivele unitǎţii de învǎţare


Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
 prezentaţi legătura de cetăţenie a unei persoane cu statul de cetăţenie;
 prezentaţi expulzarea ca modalitate de încetare a şederii unor străini pe teritoriul statului;
 prezentaţi drepturile şi obligaţiile refugiaţilor în statul de refugiu;
 realizaţi o comparaţie între instituţia azilului teritorial şi cea a azilului diplomatic;
 prezentaţi instituţia protecţiei diplomatice.

Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2 ore

Secţiunea 1. Populaţia, element constitutiv al statului

Ca element constitutiv al statului, populaţia este reprezentată de indivizii legaţi de stat


prin cetăţenie, care alcătuiesc comunitatea naţională a acestui stat. Alături de cetăţenii proprii,
pe teritoriul unui stat se pot afla şi străini, fie pe o bază, în general, permanentă, fie în mod
temporar.

50
Statutul juridic al persoanelor fizice este stabilit, potrivit dreptului intern al acelui stat, în
baza competenţei ( jurisdicţiei) sale teritoriale şi personale.
Exercitarea acestor atribuţii, deşi în principiu exclusivă şi discretionară, se realizează cu
luarea în considerare a două principii:
 regimul propriilor cetăţeni să nu aducă atingeri ireversibile drepturilor fundamentale
ale omului,
 regimul străinilor să nu prejudicieze interesele acestora sau ale statului de origine.

Secţiunea a 2-a. Cetăţeni si străini

2.1. Definirea cetăţeniei.


„Cetăţenia este o legătură juridică care se întemeiază pe un fapt social, pe o legătură, o
solidaritate efectivă de existenţă, interese, sentimente, alături de o reciprocitate de drepturi şi
obligaţii. Se poate spune că ea este expresia juridică a faptului că individul căreia îi este
conferită…este în fapt, mai strâns legat de populaţia statului care i-o acordă decât de a
oricărui alt stat.”

2.2. Conflicte negative si pozitive de cetăţenie.


Conflictul pozitiv de cetăţenie ( pluripartidia), rezultă din dobândirea unei noi cetăţenii
fără a o pierde pe aceea a statului de origine.
Conflictul negativ de cetăţenie (apatridia) caracterizează situaţia persoanelor care nu au
nici o cetăţenie, ori pe acelea care îşi pierd cetăţenia originară, fără să dobândească cetăţenia
altui stat.

2.3. Regimul juridic al străinilor.


Prin străin se înţelege o persoană care se află pe teritoriul unui stat fără a avea cetăţenia
acestuia ci a unui alt stat, fiind asimilaţi acestora şi apatrizii, ca şi refugiaţii.
Determinarea conţinutului drepturilor şi obligaţiilor acestora se face în toate cazurile prin
legile interne ale fiecărui stat, cu respectarea unor norme şi standarde internaţionale.

2.4. Expulzarea şi extrădarea.


 Prin expulzare se înţelege obligarea străinului să părăsească teritoriul statului în care
îşi are reşedinţa. Această măsură este dispusă prin act administrativ individual, motivat prin
raţiuni de ocrotire a ordinii publice, a regimului politic, sistemului economic, securităţii
naţionale etc.
 Extrădarea este o modalitate de terminare a şederii unor străini pe teritoriul unui stat,
în cazurile în care aceştia sunt autorii unor infracţiuni de drept comun, precum şi unor crime
împotriva păcii şi umanităţii21.

21
În cele mai multe cazuri, extrădarea se acordă pentru infracţiuni internaţionale. Acestea sunt fapte penale
foarte grave, încriminate în condiţii similare în mai multe state, în temeiul unor convenţii internaţionale,
între care pot fi menţionate terorismul, pirateria maritimă, pirateria aeriană, traficul de stupefiante,
falsificarea de monedă, traficul de femei şi copii etc.
51
Secţiunea a 3-a. Refugiaţii şi persoanele strămutate. Azilul teritorial.

3.1. Definiţia noţiunii de refugiat.

Refugiatul este definit ca orice “persoană care în urma unor temeri justificate de a fi
persecutată, pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup
social sau opinie politică, se găseşte în afara ţării sale de origine şi nu poate, sau din
cauza acestor temeri nu doreşte să revină în această ţară” (Articolul 1, alineatul A(2) din
Convenţia privind statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)22.

3.2. Înaltul Comisariat al O.N.U. pentru Refugiaţi (ICNUR).

A fost creat prin rezoluţia Adunării Generale a ONU 428(V) din 14.12.1950, a început să
funcţioneze la 1.01.1951. El îndeplineşte urmatoarele funcţiuni:
 asigură protecţie internaţională refugiaţilor, prin promovarea încheierii şi ratificării
unor convenţii internaţionale pentru protecţia refugiaţilor,
 caută soluţii imediate problemelor acestora, prin asigurarea de asistenţă, constând în
ajutoare alimentare, medicale, condiţii de adăpost, şi
 oferă sprijin pe termen lung.

3.3. Statutul juridic al refugiaţilor.


Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor stabileşte obligaţia refugiaţilor de a se
conforma legilor, regulamentelor şi măsurilor pentru menţinerea ordinii publice în statul pe
teritoriul căruia s-au refugiat.
Unul din cele mai importante drepturi de care se pot bucura refugiaţii se referă la
nereturnarea acestora; acest principiu opreşte statele să returneze un refugiat “într-o ţară în
care viaţa sau libertatea sa ar fi ameninţate pe motive de rasă, religie, naţionalitate,
apartenenţa la un grup social sau opinii politice” ori într-o ţară unde refugiatul nu ar fi
protejat împotriva unei asemenea returnări.

3.4. Alte categorii de persoane care solicită protecţie.


Deşi definiţia Convenţiei din 1951 a fost larg adoptată în raporturile internaţionale, ea nu
acoperă categorii importante de persoane care îşi părăsesc ţara de origine şi care constituie
în ultima vreme, cele mai numeroase grupuri de persoane ce revendică statutul de refugiaţi,
cum ar fi “refugiaţii economici” sau persoanele ajunse în această situaţie în urma unor
conflicte armate, interne sau internaţionale.

22
În lumina definiţiei refugiatului din Convenţia din 1951, poate fi sesizată în cadrul ONU abordarea
conceptual diferită a categoriei de refugiat, prin raport cu sistemul de protecţie al refugiaţilor, iniţiat sub
auspiciile Societăţii Naţiunilor. Prin Convenţia din 1951 statutul de refugiat este astfel acordat pe baza
individuală şi nu pentru grupuri de persoană în funcţie de ţările de provenienţă. (Vezi, I. Cloşcă, Refugiaţii.
Noi probleme, noi abordări, în Revista Română de Drept Umanitar nr. 1/1996, p. 20).
52
3.5. Regimul juridic al refugiaţilor în România
Se bazează pe prevederile Constituţiei, şi pe dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 102 din
31.08.2000, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 323/2001, şi modificată ulterior.

3.6. Azilul teritorial


Poate fi definit, din două puncte de vedere distincte:
- ca un drept suveran al statului căruia i se solicită, de a acorda sau refuza sau refuza acest
statut.
- Din punct de vedere al individului, dreptul de a solicita azil este considerat un drept
fundamental al omului, prevăzut în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la articolul
14: “Oricine are dreptul de a se bucura de azil contra persecuţiei în alte ţări”.

3.7. Azilul diplomatic


Constă în primirea şi protecţia acordată în localurile ambasadelor ori oficiilor consulare
străine dintr-un anumit stat a unor cetăţeni ai acelui stat, urmăriţi de propriile lor autorităţi, ori
a căror viaţă este în pericol din cauza unor evenimente interne excepţionale.

Secţiunea a 4-a. Protecţia diplomatică


În temeiul statutului personal de cetăţeni ai unui stat, străinii aflaţi pe teritoriul altui stat
păstrează o legătură juridică cu statul de origine.
Această legătură se poate manifesta în două direcţii.
- Pe de o parte, statul de origine poate impune cetăţenilor săi aflaţi pe teritoriul altui stat
anumite obligaţii decurgând din constituţie şi legi interne.
- Pe de altă parte, statul naţional este obligat să acorde propriilor cetăţeni, aflaţi pe
teritoriul altui stat, protecţie diplomatică23.
Termenul de protecţie diplomatică mai este utilizat şi în situaţiile în care statul naţional se
implică direct în apărarea intereselor propriilor cetăţeni faţă de un alt stat, însuşindu-si, cu
îndeplinirea anumitor condiţii, pretenţiile propriului său cetăţean.

Secţiunea a 5-a. Naţionalitatea persoanelor juridice şi a diferitelor categorii de vehicule

5.1. Naţionalitatea persoanelor juridice.


Ca şi persoanele fizice, persoanele juridice sunt legate de un anumit stat printr-o legătură
permanentă care în acest caz îmbracă forma naţionalităţii.

23
Cu privire la protecţia diplomatică a persoanelor juridice, în cauza Barcelona Traction, C.I.J. a apreciat
că Belgia nu avea calitatea de a acorda protecţia sa diplomatică societăţii cu acest nume, deşi cea mai mare
parte a capitalului acesteia era deţinut de cetăţeni belgieni. Prin aceasta a fost, în fapt, respins un posibil
criteriu de stabilire a naţionalităţii unei societăţi, şi anume acela al controlului acesteia. În litigiul menţionat,
C.I.J. a considerat că protecţia diplomatică în beneficiul societăţii Barcelona Traction nu putea fi exercitată
decât de Canada, întrucât societatea era înregistrată ca persoană juridică în această ţară. În acelaşi litigiu,
Curtea a subliniat că statul trebuie considerat ca unică autoritate care decide acordarea protecţiei sale,
având o putere discreţionară şi o libertate totală de acţiune (I.C.J. Reports, 1970, p. 44).
53
5.2. Naţionalitatea diferitelor vehicule.
Ca principiu, orice vehicul, orice bun, poartă naţionalitatea proprietarului. În cazul
navelor, aeronavelor şi vehiculelor spaţiale, întrucât destinaţia sau modul lor de folosire pot
produce efecte în raporturile dintre state, între acestea şi un stat determinat trebuie să existe o
legătură efectivă şi permanentă.

Exemple
Categoriile de persoane care se află pe teritoriul unui stat sunt: cetățenii,
plupatrizii, apatrizii, străinii (cetățeni ai altor state, refugiații, persoanele care
se bucură de protecție subsidiară sau temporară) peroane juridice de dreptul
statului respectiv și persoane juridice de naționalitate străină.

To do: Realizaţi o comparaţie între instituţia azilului teritorial şi cea a azilului


diplomatic.

Să ne reamintim...
Care sunt categoriile de persoane aflate pe teritoriul unui stat? Care este
specificul fiecărei categorii în parte prin raport la competențele statului?

Rezumat

Populaţia unui stat este reprezentată de indivizii legaţi de stat prin cetăţenie,
care alcătuiesc comunitatea naţională a acestui stat. Alături de cetăţenii
proprii, pe teritoriul unui stat se pot afla şi străini, fie pe o bază, în general,
permanentă, fie în mod temporar. Statutul juridic al persoanelor fizice este
stabilit, potrivit dreptului intern al acelui stat, în baza competenţei (
jurisdicţiei) sale teritoriale şi personale. Exercitarea acestor atribuţii, deşi în
principiu exclusivă şi discretionară, se realizează cu luarea în considerare a
două principii:
 regimul propriilor cetăţeni să nu aducă atingeri ireversibile drepturilor
fundamentale ale omului,
 regimul străinilor să nu prejudicieze interesele acestora sau ale statului
de origine

Test de autoevaluare a cunoştinţelor


Azilul teritorial reprezintă:
a) o expresie a suveranităţii statului solicitat;
b) un act inamical în relaţiile dintre state;
c) un drept absolut şi discreţionar al statului solicitat;
d) o manifestare unilaterală de voinţă a statului solicitat.
Raspuns corect la finalul cursului.

54
Teme de control
Tema de control nu există pentru această unitate de învățare.

Bibliografie specifică

- Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar,Vol


I,Ediția 2, Ed.CH.Beck, 2010.ISBN 978-973-115-608-8,p. 117-135.
-B.Onica-Jarka, C,Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet
de Seminar, ed.C.H.Beck, 2006, ISBN 973-655-804-5, p. 87-100

55
Unitatea de învǎţare nr. 6 - Competenţele Statelor asupra teritoriului de Stat.

Introducere:
În această unitate de învățare, studenții se vor familiariza cu diversele tipuri de
teritoriu reglementate internațional și competențele exercitate de state asupra
acestor teritorii.

Cuprins:
§1.Teritoriul de stat.
§2. Evoluţia concepţiilor referitoare la modalităţile de dobândire sau de
modificare a teritoriului de stat
§3.Delimitarea teritoriului de stat. Frontierele în dreptul internaţional
contemporan.
§4.Fluviile internaţionale
§5.Canaluri maritime internaţionale
§6.Spaţiul aerian
Exemple
To do
Să ne reamintim
Rezumat
Test de Autoevaluare a Cunoștințelor
Tema de Control
Bibilografie Specifică

Obiectivele unitǎţii de învǎţare


Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
 prezentaţi componentele teritoriului de stat
 prezentaţi modalităţile de dobândire de teritorii;
 prezentaţi suveranitatea statelor asupra spaţiului lor aerian;
 prezentaţi regimul juridic al fluviilor şi canalelor maritime internaţionale;

Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2 ore


Secţiunea 1. Teritoriul de stat.

Teritoriul de stat reprezintă spaţiul geografic în limitele căruia statul îşi exercită
suveranitatea deplina şi exclusivă. Suveranitatea teritorială a statului se caracterizează prin:
 Exclusivitate;
 Plenitudinea exerciţiului acesteia
56
Componentele teritoriului de stat:
- Spaţiul terestru;
- Spaţiul acvatic;
- Spaţiul aerian.

Secţiunea a 2-a. Evoluţia concepţiilor referitoare la modalităţile de dobândire sau de


modificare a teritoriului de stat

2.1. Dobândirea originară. Dintr-o perspectivă istorică, termenul de „dobândire de


teritorii” se referă la modurile prin care, în trecut, anumite state şi-au lărgit teritoriul, fără ca
prin aceasta să se micşoreze corespunzător teritoriul altui stat.

2.2. Modalităţi de modificare a teritoriului admise de dreptul internaţional


contemporan:
 Modificările teritoriale intervenite ca urmare a procesului de decolonizare
 Consimţământul liber exprimat al populaţiei care locuieşte pe un anumit teritoriu.
 Forma de manifestare a voinţei populaţiei:
- hotărâre a organului legislativ suprem;
- consultarea directă a populaţiei.

Secţiunea a 3-a. Delimitarea teritoriului de stat. Frontierele în dreptul internaţional


contemporan.

3.1. Conceptul de frontieră. Frontierele marchează limitele teritoriale în interiorul cărora


un stat îşi exercită, în principiu, suveranitatea sa deplină şi exclusivă.
3.2. Clasificarea frontierelor se face în funcţie de două criterii: al aliniamentelor pe care
le urmează şi al naturii spaţiilor pe care le delimitează.
 Din punct de vedere al aliniamentelor, frontierele pot fi naturale, geometrice sau
astronomice.
 Din punct de vedere al naturii spaţiilor (teritoriului), frontierele sunt terestre,
fluviale, maritime şi aeriene.

3.3. Stabilirea frontierelor.


 Modalităţi juridice: acorduri încheiate între state vecine, ori, de cele mai multe ori,
tratate care au marcat sfârşitul unor conflicte militare, hotărârile unor instanţe arbitrale
internaţionale ori ale celor două Curţi Internaţionale de Justiţie.
 Operaţiunile practice de determinare a traseului unei frontiere:
- delimitarea, operaţiune politică şi juridică, care constă în identificarea direcţiei
principale şi descrierea amănunţită a traseului acesteia.
- demarcarea propriu-zisă pe teren a liniei de frontieră, care presupune o serie de
operaţiuni de instalare a unor borne sau identificarea altor semne de demarcaţie (copaci,
forme de relief natural, geamanduri, etc.).

57
3.4. Regimul juridic al frontierei de stat a României. Ordonanţa de Urgenţă nr.
105/2001; alte legi interne referitoare la desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră;
peste 80 de înţelegeri internaţionale bilaterale, încheiate de România cu statele vecine.

Secţiunea a 4-a. Fluviile internaţionale

4.1. Definiţie. Clasificări. Fluviile internaţionale sunt cursurile de apă care separă sau
traversează teritoriile mai multor state şi care sunt navigabile până la vărsarea lor în mare.
 Fluvii succesive, care traversează teritoriile mai multor state
 Fluvii contigue, care separă teritoriile a două state

4.2. Navigaţia pe fluviile internaţionale. Principiul libertăţii de navigaţie pe fluviile


internaţionale este consacrat prin Actul final al Congresului de la Viena din 1815, care
stabileşte regimul juridic al Rinului şi proclamă principiul general al libertăţii navigaţiei
comerciale pe principalele fluvii internaţionale.
 Conferinţa de la Barcelona (1921), convocată sub auspiciile Societăţii Naţiunilor
introduce conceptul de “ curs de apă navigabil de interes internaţional”.
 Pot fi identificate astăzi unele reguli cutumiare referitoare la libertatea de navigaţie şi
la drepturile statelor riverane în utilizarea fluviilor internaţionale:
- Libertatea de navigaţie pe fluviile internaţionale, care presupune asigurarea accesului
neîngrădit al navelor comerciale ale tuturor statelor, riverane sau neriverane. Navele
comerciale vor fi tratate în mod egal, indiferent de pavilionul pe care îl arborează.
Navele militare, precum şi cele vamale şi de poliţie ale statelor neriverane nu au acces pe
fluviile internaţionale. Aceleaşi categorii de nave al statelor riveran se bucura de dreptul
de a naviga pe aceste fluvii, dar numai în sectoarele supuse suveranităţii statelor cărora
le aparţin. Accesul în sectoarele altor state este permis numai cu autorizarea acestora.
- Dreptul statelor riverane de a stabili condiţiile de desfăşurare a navigaţiei, prin acord cu
celelalte state riverane şi obligaţia lor de a menţine fluviul în stare de navigaţie,
executând lucrări de întreţinere şi amenajare. Statele riverane exercită de asemenea,
dreptul de control vamal şi sanitar şi de supraveghere prin poliţia fluvială, ca şi pe acela
de a percepe anumite taxe.

4.3. Utilizarea fluviilor internaţionale în alte scopuri decât navigaţia. In elaborarea


unor norme general aplicabile, s-au înregistrat unele rezultate:
 Asociaţia de Drept Internaţional a elaborat un grup de articole, cunoscute sub
denumirea de “Regulile de la Helsinki – 196624”.
 In cadrul Comisiei de Drept Internaţional a ONU a fost elaborată Convenţia cu
privire la utilizarea fluviilor internaţionale în alte scopuri decât navigaţia (1997), în
cadrul căreia s-a reţinut conceptul de “resurse naturale partajabile” ( natural shared
resources).

24
Pentru un extras din textul Regulilor de la Helsinki cu privire la utilizarea fluviilor internaţionale, vezi I.
Brownlie, op. cit., p. 275-276.
58
4.4. Evoluţia regimului juridic al Dunării.
I. Tratatul de pace de la Paris din 1856 prevedea libertatea de navigaţie pentru toate
statele - riverane şi neriverane - şi împărţirea fluviului în două sectoare: Dunărea fluvială şi
Dunărea maritimă.
 Pentru Dunărea maritimă a fost creată Comisia Europeană a Dunării.
 Din Comisia Europeană a Dunării nu făceau parte Principatele Române, deşi
competenţele Comisiei se exercitau în principal pe teritoriul acestora, unde Comisia îşi avea
şi sediul.
II. Conferinţa de la Paris (2 august 1920 – 23 iulie 1921), în cadrul căreia s-a elaborat
Convenţia Dunării.
 A fost instituit un regim internaţional pe toată porţiunea navigabilă a fluviului, de la
Ulm la vărsarea în mare.
 Acest regim era extins şi asupra principalilor afluenţi ai Dunării, care treceau prin
teritoriul mai multor state ( Mureşul, Tisa, Moravia, Drava).
S-au creat două organe: Comisia Internaţională a Dunării şi Comisia Europeană a
Dunării
III. Regimul actual al navigaţiei pe Dunăre, stabilit la sfârşitul celui de-al doilea război
mondial, este reglementat prin Convenţia de la Belgrad, încheiată exclusiv între statele
riverane la Dunăre, în 1948.
IV. In urma transformărilor care au avut loc în Europa Centrală şi de Răsărit după 1990,
au intervenit următoarele noi reglementări:
- Protocolul adiţional la Convenţia de la Belgrad, în vigoare din 1999;
- Protocolul de semnătură la Protocolul sus menţionat;
- Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi folosirea durabilă a fluviului
Dunărea.

Canalul Dunăre - Marea Neagră este un curs de apa navigabil, situat în întregime pe
teritoriul României, legând cele două căi internaţionale de navigaţie între Constanţa Sud şi
portul Cernavodă, printr-o rută alternativă, mai scurtă.

Secţiunea a 5-a. Canaluri maritime internaţionale

5.1. Definiţie. Regim juridic.


Canalurile maritime internaţionale sunt căi maritime de comunicaţie, construite pe
teritoriul unui stat, pentru a lega două mări libere, în scopul facilitării navigaţiei.
 Ele sunt ape interioare ale statului pe teritoriul căruia s-au construit, având însă în
vedere scopul pentru care au fost construite, canalurile maritime trebuie să fie deschise
navigaţiei pentru vasele tuturor statelor.

5.2. Canalul Suez


A fost deschis navigaţiei în 1869 - rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU din 13
octombrie 1956 recunoaşte suveranitatea teritorială a Egiptului în privinţa administrării
canalului, dar cere acestuia să menţină libera navigaţie prin canal.
59
5.3. Canalul Panama
A fost construit pe istmul cu acelaşi nume, pentru a deschide circulaţia între Oceanul
Atlantic şi Oceanul Pacific. In 1977, după îndelungi negocieri, între SUA şi Panama se
încheie un tratat, prin care se recunoaşte suveranitatea acestuia din urmă asupra Canalului şi
zonei adiacente. După 1999 Canalul urmează să dobândească un regim de neutralitate,
garantat de SUA.

5.4. Canalul Kiel


A fost construit de Germania pe teritoriul sau, între 1885-1895, pentru a lega Marea
Baltică cu Marea Nordului. După încheierea primului război mondial, canalul este
„internaţionalizat”, în temeiul Tratatului de la Versailles, urmând să rămână deschis liberei
navigaţii a vaselor tuturor statelor, atât comerciale cât şi militare, în condiţii de deplină
egalitate, cu singura condiţie ca Germania să nu fie în stare de război cu respectivele state.

Secţiunea a 6-a. Spaţiul aerian

6.1. Spaţiul aerian naţional al unui stat


Este coloana de aer aflată deasupra teritoriului terestru şi a mării teritoriale a unui stat cu
litoral, care este supusă suveranităţii acelui stat.
Spaţiul aerian internaţional este spaţiul aerian de deasupra mării libere, ca şi cel aflat
deasupra zonei economice exclusive şi a platoului continental al unor state, şi este deschis
navigaţiei aeriene a tuturor statelor.

6.2. Regimul juridic al navigaţiei aeriene.


Pentru a asigura securitatea zborurilor, statele au convenit să urmeze o serie de reguli de
navigaţie aeriană.
Regimul juridic al spaţiului aerian naţional este rezultatul compromisului dintre:
- exerciţiul suveranităţii statului asupra spaţiului său aerian.
- respectarea anumitor reguli conţinute în convenţii internaţionale multilaterale şi
acorduri bilaterale.

 Înmatricularea navelor. Orice aeronavă are naţionalitatea statului în ale cărei


registre speciale este înscrisă.
 Categorii de aeronave şi libertăţi de trafic. In temeiul Convenţiilor de la Chicago,
au fost stabilite cinci categorii de aeronave, cărora li se acordă în mod diferenţiat, cinci
libertăţi ale aerului:
1. Aeronave civile care nu efectuează un serviciu de transport pe baze comerciale,
cărora li se recunoaşte libertatea de survol fără escală(1) şi libertatea de escală tehnică(2).
2. Aeronave civile care efectuează servicii comerciale regulate. Acestora li se
recunosc un grup de trei ‚libertăţi comerciale”:
- libertatea de a debarca mărfuri, pasageri şi corespondenţă pe teritoriul statului
a cărui naţionalitate o are aeronava(3),

60
- libertatea de a îmbarca mărfuri, pasageri şi corespondenţă, cu destinaţia pe
teritoriul statului a cărui naţionalitate o are aeronava,(4) şi
- libertatea de a îmbarca sau debarca mărfuri, pasageri şi corespondenţă
provenind sau având destinaţia pe teritoriul unui alt stat contractant.(5)
3. Aeronave civile care efectuează servicii comerciale întâmplătoare, cărora li se
recunosc libertăţile (1) şi (2), dar care nu beneficiază de celelalte trei libertăţi decât în
condiţiile impuse de statul pe teritoriul căruia are loc escala.
4. Aeronave care efectuează servicii de cabotaj, constând în servicii comerciale prin
zboruri interioare între aeroporturile aceluiaşi stat. Asemenea aeronave trebuie să aibă
naţionalitatea statului respectiv.
5. Aeronavele de stat nu beneficiază de regimul juridic sus menţionat, şi nu pot
survola teritoriul altui stat decât cu autorizarea expresă a acestuia, solicitată conform
legislaţiei sale interne.

6.3. Reprimarea infracţiunilor contra aeronavelor civile.


Aceasta a făcut obiectul mai multor convenţii:
- Convenţia de la Tokio din 1963 asupra atentatelor comise contra aeronavelor;
- Convenţia de la Haga din 1970 privitoare la reprimarea capturării ilicite de
avioane
- Convenţia de la Montreal din 1971 privind terorismul aerian.
-
Exemple
Sunt canaluri maritime internaționale cu regim juridic special reglementat
- Canalul Suez, deschis navigaţiei în 1869 - rezoluţia Consiliului de
Securitate al ONU din 13 octombrie 1956 recunoaşte suveranitatea
teritorială a Egiptului în privinţa administrării canalului, dar cere acestuia
să menţină libera navigaţie prin canal.
- Canalul Panama a fost construit pe istmul cu acelaşi nume, pentru a
deschide circulaţia între Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific. In 1977,
după îndelungi negocieri, între SUA şi Panama se încheie un tratat, prin
care se recunoaşte suveranitatea acestuia din urmă asupra Canalului şi
zonei adiacente. După 1999 Canalul urmează să dobândească un regim de
neutralitate, garantat de SUA.
- Canalul Kiel

To do: Indicați regimul juridic al Dunării ca fluviu internațional

Să ne reamintim...
Ce este teritoriul unui stat? Ce sunt fluviile internaționale? Ce sunt canalele
internaționale?

61
Rezumat
Teritoriul de stat reprezintă spaţiul geografic în limitele căruia statul îşi exercită
suveranitatea deplina şi exclusivă. Suveranitatea teritorială a statului se
caracterizează prin:
 Exclusivitate;
 Plenitudinea exerciţiului acesteia
Componentele teritoriului de stat:
- Spaţiul terestru;
- Spaţiul acvatic;
- Spaţiul aerian.
Există mai multe teorii referitoare la modalităţile de dobândire sau de modificare
a teritoriului de stat care urmează să fie aplicate pentru a justifica dobîndirea
suveranității asupra unui teritoriu e către un stat, în funcție de valabilitatea lor la
momentul acestei dobîndiri.
Teritoriului de stat este delimitat prin frontiere.
Sunt fluviile internaţionale fluviile care străbat teritoriul mai multor state
Există Canaluri maritime internaţionale. Spaţiul aerian este teritoriu de stat în
care accesul este reglementat internațional.

Test de autoevaluare a cunoştinţelor


Sunt canaluri maritime internaționale:
a) canalul Dunăre – Marea Neagră;
b) canalul Suez;
c) canalul Panama.
Raspuns corect la finalul cursului.
Teme de control
Tema de control nu există pentru această unitate de învățare.

Bibliografie specifică

-Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar,Vol I,Ediția


2, Ed.CH.Beck, 2010.ISBN 978-973-115-608-8, p 139- 152
-B.Onica-Jarka, C,Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet de
Seminar, ed.C.H.Beck, 2006, ISBN 973-655-804-5, p. 105-110.

62
Unitatea de învatare nr. 7 - Regimuri Internaţionale ale unor Spaţii. Dreptul Marii.
Regimul Juridic al Spatiului Cosmic

Introducere:
În această unitate de învățare, studenții se vor familiariza cu diversele spații
internaționale și competențele exercitate de state asupra acestor teritorii.

Cuprins:
§1. Dreptul mării
§2. Apele maritime interioare
§3. Marea teritorială
§4. Zona contiguă
§5. Zona economică exclusivă
§6. Platoul continental
§7. Marea liberă
§8. Zona internaţională a spaţiilor submarine
§9. Strâmtorile internaţionale
§10. Arctica şi Antarctica.
§11. Spaţiul cosmic
Exemple
To do
Să ne reamintim
Rezumat
Test de Autoevaluare a Cunoștințelor
Tema de Control
Bibiografie specifică

Obiectivele unitǎţii de învǎţare


Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ:
 comparaţi regimul juridic al mării teritoriale cu cel al platoului continental;
 prezentaţi regimul juridic al mării libere şi al zonei internaţionale a spaţiilor submarine;
 prezentaţi regimul juridic al spaţiului cosmic.
 comparaţi regimul juridic al Arcticii cu cel al Antarcticii

Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2 ore

63
Secţiunea a 1-a. Dreptul mării

Din punctul de vedere al dreptului internaţional, marea este considerată ca ansamblul


spaţiilor cu apă sărată, cu condiţia ca acestea să comunice liber între ele25.
Prima Conferinţă asupra dreptului mării, convocată sub egida ONU, în 1958, a avut
ca rezultat adoptarea a patru Convenţii: asupra mării libere, a mării teritoriale, a platoului
continental şi a pescuitului şi conservării resurselor biologice.
A doua Conferinţă ONU asupra dreptului mării, convocată în 1960, nu a reuşit să
concilieze poziţiile statelor participante cu privire la unele aspecte, nereglementate sau deja
controversate, ale convenţiilor din 1958.
A treia Conferinţă ONU asupra dreptului mării26 s-a încheiat în 1982 cu adoptarea
Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării27, intrată in vigoare la 16 noiembrie 1994.
Prin Legea nr. 110 din 10 octombrie 1996, România a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite
asupra dreptului mării, şi a aderat la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a din Convenţie,
încheiat la New York, la 28 iulie 1994.

Secţiunea a 2-a. Apele maritime interioare

2.1. Delimitare. Sunt considerate ape maritime interioare ale statelor cu litoral apele
porturilor şi radelor28, ale golfurilor şi ale fiordurilor, situate între litoral şi linia de bază a
mării teritoriale.

2.2. Regimul juridic. Principiul dominant este acela al exerciţiului suveranităţii statului
riveran:
 Referitor la navele comerciale, se recunoaşte statului riveran dreptul exclusiv de a
stabili condiţiile de acces şi de navigaţie în porturi, de desfăşurare a operaţiunilor de încărcare
descărcare, de a stabili şi încasa taxe.
 Pentru navele de stat, utilizate în scopuri necomerciale, în special navele militare,
accesul în apele maritime interioare este supus unor condiţii mult mai restrictive, cum ar fi

25
Marea Moartă, Marea Caspică sau Marele Lac Sărat, deşi conţin apă sărată, nu sunt guvernate de dreptul
mării, întrucât sunt spaţii închise, care nu comunică cu restul spaţiilor marine ale globului.
26
Asupra procedurilor de decizie în cadrul Conferinţei a treia a dreptului mării vezi de exemplu D. Vignes,
Will the Third Conference on the Law of the Sea Work according to the Consensus Rule?, în A.J.I.L., nr.
1/1975.
27
Textul final al Convenţiei, care cuprinde 320 de articole şi 9 anexe, deschis spre semnare, în cadrul
unei sesiuni speciale a conferinţei (Montego Bay, Jamaica, 1982), a fost semnat până la 9 decembrie 1984
de 159 de state. Pentru a intra în vigoare, Convenţia avea nevoie de un număr minim de 60 de ratificări.
Acestea s-au realizat de-abia în cursul anului 1993, astfel încât la 21 noiembrie 1996 Convenţia a intrat în
vigoare. România a ratificat Convenţia din 1982 prin Legea nr. 100/1996.
28
Radele sunt porţiuni de apă adiacente porturilor, închise în parte prin diguri, servind la adăpostirea
navelor sau ca loc de ancorare a acestora înainte de intrarea în porturi sau ieşirea în larg.
64
termenul notificării prealabile, limitarea timpului şi manevrelor permise sau chiar refuzul de a
acorda intrarea29.
 Accesul în porturi este admis oricăror categorii de nave, fără autorizaţie prealabilă, în
caz de forţă majoră (furtuni, avarii).

Secţiunea a 3-a. Marea teritorială

3.1. Definiţie. Delimitare. Marea teritorială este partea de mare adiacentă ţărmului,
până la o anumită distanţă în larg, considerata ca făcând parte din teritoriul de stat şi
supusă deci suveranităţii statului riveran. Această suveranitate se extinde şi asupra
spaţiului aerian de deasupra mării teritoriale, ca şi asupra solului şi subsolului acesteia.
„Fiecare stat are dreptul să stabilească lăţimea mării sale teritoriale la o limită care să nu
depăşească 12 mile marine, măsurate de la liniile de bază, determinate în conformitate cu
dispoziţiile Convenţiei din 1982 (Articolul 3).

3.2. Regimul juridic al mării teritoriale, ca şi lăţimea acesteia, se stabileşte de fiecare


stat riveran, cu respectarea unor reguli de drept internaţional.
- Dreptul de trecere inofensivă a navelor străine prin marea teritorială:
- In oricare situaţie, navigarea trebuie să fie neîntreruptă şi rapidă, urmând rutele
maritime indicate de statul riveran prin hărţi şi alte documente de navigaţie.
- Pentru a fi permisă, trecerea trebuie să fie inofensivă30.
- Dreptul statului riveran de a urmări şi reţine navele străine pentru activităţi interzise
sau încălcări ale altor legi naţionale.
- Statul riveran poate, de asemenea, interzice oricăror nave străine accesul în anumite
zone de securitate din marea sa teritorială, cu condiţia asigurării dreptului de trecere, prin
„rutele maritime”.
- Reguli aplicabile diferitelor categorii de nave în marea teritorială.
- Jurisdicţia penală asupra navelor comerciale străine în marea teritorială.
- Jurisdicţia în materie civilă asupra navelor comerciale străine.
- Navele militare şi navele de stat, utilizate în scopuri necomerciale, beneficiază în
marea teritorială de imunităţile statului străin şi asupra lor nu pot fi efectuate acte de
urmărire penală, de executare silită ori aplicate măsuri asiguratorii.

Secţiunea a 4-a. Zona contiguă

4.1. Noţiune şi delimitare. Zona contiguă reprezintă fâşia de mare adiacentă mării
teritoriale, care se întinde dincolo de limita exterioară a acesteia până la o distanţă de 24

29
În art. 30 alin. (1) al Legii nr. 17/1990 se arată că: „Navele militare străine, submarinele şi celelalte
vehicule submersibile, precum şi navele sub pavilion străin, folosite pentru servicii guvernamentale, pot
intra în marea teritorială, porturi şi rade, numai cu aprobarea prealabilă a guvernului român” (s. n.).
30
În Declaraţia făcută de România, cu prilejul semnării Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării,
invocându-se articolele 19 şi 25 ale acestei convenţii, se arată: „România reafirmă dreptul statelor riverane
de a adopta măsuri pentru protecţia intereselor de securitate, inclusiv dreptul de a adopta reglementări
naţionale cu privire la trecerea navelor de război străine prin marea teritorială”.
65
mile marine în larg, măsurată de la liniile de bază ale mării teritoriale (art.33 alin. 2 al
Convenţiei din 1982).

4.2. Regim juridic. In această zonă, statul riveran nu poate stânjeni navigaţia unor nave
străine decât pentru a exercita anumite prerogative funcţionale, de prevenire ori reprimare a
unor încălcări ale legilor sale interne comise în această zonă ori în celelalte spaţii marine care
se află sub directa sa suveranitate.

Secţiunea a 5-a. Zona economică exclusivă

5.1. Noţiune şi delimitare. Prin Convenţia din 1982 s-a introdus conceptul de „zonă
economică exclusivă”. Lăţimea sa este 188 mile, măsurate de la limita exterioară a mării
teritoriale (sau 200 mile măsurate de la liniile de bază ale mării teritoriale).
Delimitarea zonei economice exclusive între statele vecine sau ale căror ţărmuri se găsesc
faţă în faţă se face prin acordul dintre aceste state, care să reprezinte o soluţie echitabilă, în
conformitate cu normele dreptului internaţional (art. 74 al Convenţiei din 1982).

5.2. Regimul juridic. Statul riveran are:


- drepturi exclusive numai în ceea ce priveşte explorarea şi exploatarea, conservarea
şi gestionarea resurselor naturale, biologice şi nebiologice31
- dreptul de a desfăşura, pe lângă pescuit, şi alte activităţi de explorare şi exploatare a
zonei, în scopuri economice.
- Dreptul să instaleze şi să utilizeze în acest spaţiu insule artificiale, instalaţii şi
utilaje, să desfăşoare cercetarea ştiinţifică marină şi să protejeze şi să conserve mediul
marin.
- Toate celelalte state au în zona economică exclusivă libertatea deplină de navigaţie
şi survol, ca şi libertatea de a instala cabluri şi conducte submarine.

Secţiunea a 6-a. Platoul continental32

31
În legătură cu regimul juridic al zonelor economice exclusive, România a reiterat, cu prilejul ratificării
Convenţiei din 1982 (Legea nr. 110/1996), importanţa cooperării internaţionale în domeniul valorificării
resurselor piscicole: „Ca ţară geografic dezavantajată, riverană la o mare săracă în resurse piscicole,
România reafirmă necesitatea dezvoltării cooperării internaţionale în domeniul valorificării resurselor
piscicole din zonele economice, pe baza unor acorduri juste şi echitabile, care să asigure accesul ţărilor din
această categorie la resursele de pescuit din zonele economice ale altor regiuni sau subregiuni” (Declaraţie
formulată de România cu prilejul semnării Convenţiei din 1982).
32
Consacrarea juridică a platoului continental cu regim juridic distinct a apărut şi s-a impus, la început,
pe cale cutumiară, după cel de-al doilea război mondial, în urma perfecţionării mijloacelor tehnice de
exploatare a resurselor sale naturale. Acest proces a fost deschis de celebra Declaraţie a preşedintelui
S.U.A. H. Truman, din
28 septembrie 1945, prin care se revendica dreptul de jurisdicţie şi control asupra solului şi subsolului
platoului continental al coastelor S.U.A. şi se recunoştea, expres, caracterul de mare liberă al apelor de
suprafaţă. Declaraţia americană a fost urmată de declaraţii similare, din partea unor state cu litoraluri
întinse (ca, de exemplu, Argentina, Brazilia, Chile, India, Australia, Arabia Saudită), astfel că, într-un
interval relativ scurt de timp, recunoaşterea unor drepturi suverane asupra exploatării resurselor platoului
66
6.1. Noţiune şi delimitare. Conform Convenţiei din 1982, definiţia - delimitarea
platoului continental are în vedere o limită minimă şi una maximă: „solul şi subsolul
spaţiilor submarine care se întinde, dincolo de limita exterioară a mării teritoriale, până
la limita exterioară a taluzului continental sau până la o distanţă de 200 mile, măsurate
de la liniile de bază ale mării teritoriale, acolo unde limita exterioară nu ajunge până la
o asemenea distanţă.

6.2. Regimul juridic. Statul riveran exercită asupra acestui spaţiu:


 Drepturi suverane de explorare şi exploatare a resurselor sale naturale.
 Dreptul de a construi şi implanta în platoul continental insule artificiale şi alte
instalaţii destinate explorării resurselor acestei zone, şi de a împiedica alte state să instaleze şi
să utilizeze conducte şi cabluri submarine în perimetrul platoului său continental.

6.3. Regimul insulelor. In lumina Convenţiei din 1982, insulele sunt definite ca
„întinderi de pământ, înconjurate de ape, care rămân descoperite în timpul refluxului”
(art. 121).
 Insulele fac parte din teritoriul diverselor state.
 In ceea ce priveşte delimitarea spaţiilor marine33, Convenţia face o importantă
distincţie între insule locuite şi insule nelocuite.
- Primele au mare teritorială, zonă contiguă, zonă economică exclusivă şi platou
continental propriu.
- „Stâncile care nu pot susţine aşezări omeneşti sau viaţă economică proprie nu
pot avea zonă economică exclusivă sau platou continental” (art. 121 alin.3).

Secţiunea a 7-a. Marea liberă

7.1. Delimitarea mării libere. Marea liberă este acea parte a spaţiilor marine care nu este
supusă suveranităţii nici unui stat.

7.2. Regimul juridic al mării libere. In marea liberă fiecare stat exercită propria
jurisdicţie asupra navelor care arborează pavilionul său şi în consecinţă, „nici un stat nu
poate pretinde să supună suveranităţii sale o parte a mării libere.” (art.89 al Convenţiei
din 1982).
Principiul libertăţii mărilor se materializează într-o serie de şase libertăţi: libertatea de
navigaţie; libertatea de survol; libertatea de pescuit; libertatea de a instala cabluri şi conducte
submarine; libertatea de a construi insule artificiale şi alte instalaţii autorizate de dreptul
internaţional; libertatea cercetării ştiinţifice.

continental a dobândit valoarea unei norme cutumiare. Convenţia asupra platoului continental, încheiată la
Geneva în 1958, consacră, pe cale convenţională, acest nou spaţiu marin, cu un regim juridic similar
aceluia propus iniţial prin Declaraţia americană din 1945.
33
Cu privire la delimitarea spaţiilor marine în funcţie de suveranitatea asupra anumitor insule, vezi, de
exemplu, J. Charney, Central East Asian Maritime Boundaries and the Law of the Sea, în A.J.I.L. nr.
4/1995.
67
 Dreptul de urmărire în marea liberă. Condiţii. Navele unui stat riveran por exercita
asupra unei nave străine un drept de urmărire, dacă există motive temeinice pentru a crede că
nava străină a încălcat legi sau reglementări ale statului riveran, atunci când se afla în apele
maritime supuse suveranităţii acestuia, iar urmărirea a început în aceste ape maritime si a fost
neîntreruptă.
 Legea pavilionului. Condiţiile de acordare a pavilionului unei nave. Navele au
naţionalitatea statelor al căror pavilion au dreptul să îl arboreze. Fiecare stat fixează condiţiile
pentru acordarea naţionalităţii sale navelor.

Secţiunea a 8-a. Zona internaţională a spaţiilor submarine

8.1. Noţiune şi delimitare. Convenţia din 1982, în Partea a XI-a, stabileşte principiile
generale ale oricărei activităţi din regiune (denumită în continuare Zona), creează o
organizaţie internaţională cu o structură instituţională proprie pentru coordonarea
administrării acestor activităţi şi un regim de explorare şi exploatare a resurselor din aceste
spaţii. Aplicarea acestui regim se face în conformitate cu prevederile din Acordul privind
aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, adoptat în 1994
la New York. Acesta amendează unele prevederi ale Convenţiei din 1982, în scopul unei mai
riguroase aplicări a principiilor economiei de piaţă în activităţile de explorare şi exploatare a
resurselor Zonei.

8.2. Principiile generale ale activităţilor în zonă.


- Zona şi resursele sale sunt patrimoniul comun al umanităţii, fiind inalienabile, iar
activităţile in zona vor fi desfăşurate in folosul întregii umanităţi.
- Utilizarea Zonei trebuie să se facă in scopuri exclusiv paşnice, si să rămână deschisă
utilizării paşnice de către toate statele, fără discriminări.

8.3. Structura instituţională pentru exploatarea resurselor Zonei se compune din:


 O organizaţie internaţională specializată – Autoritatea Internaţională a teritoriilor
submarine
 Un organism operaţional al Zonei, Întreprinderea
 Un mecanism specific de reglementare a diferendelor – Camera pentru
reglementarea diferendelor referitoare la teritoriile submarine.

8.4. Regimul de exploatare a resurselor Zonei. Activităţile in Zonă se pot desfăşura fie
de către Întreprindere, fie in asociere cu Autoritatea, de către statele părţi ori persoane fizice
sau juridice care au naţionalitatea unui stat parte. In Zonă orice activitate se poate desfăşura
numai pe baza de autorizaţie eliberată de Autoritate, care veghează la valorificarea resurselor
Zonei conform principiilor unei „gestiuni comerciale sănătoase”.

Secţiunea a 9-a. Strâmtorile internaţionale

9.1. Noţiune şi regim juridic. Sunt considerate strâmtori internaţionale întinderile de apă
situate între porţiuni de uscat, formând treceri înguste pentru navigaţie.
68
9.2. Dreptul de trecere prin strâmtorile internaţionale. Acest drept de trecere, denumit
de Convenţia din 1982 drept de trecere în tranzit, trebuie însă să fie rapid şi continuu.

9.3. Regimul juridic al strâmtorilor Mării Negre. Prin Convenţia de la Montreux din
1936, în vigoare şi astăzi, regimul strâmtorilor Bosfor si Dardanele prezintă următoarele
caracteristici:
- dreptul de trecere este recunoscut tuturor navelor comerciale; in timp de război
numai dacă Turcia nu este beligerantă.
- Navele de război, în timp de pace, au drept de trecere prin strâmtori, cu
respectarea anumitor restricţii, ca ş in timp de război daca Turcia nu este
putere beligeranta, cu condiţia însă a existenţei unui acord de asistenţă
mutuală.

Secţiunea a 10-a. Arctica şi Antarctica.

10.1. Arctica.
Sub această denumire este desemnată acea parte din Oceanul Îngheţat de Nord care
formează calota de gheaţă din jurul Polului Nord.
 Regim juridic. Spaţiu nesupus suveranităţii nici unui stat. Se recunoaşte doar dreptul
statelor riverane la zone acoperite cu gheţuri de a lua - pe distanţe de până la 200 mile –
măsuri de protecţie şi control al poluării maritime şi pentru conservarea echilibrului ecologic,
considerat deosebit de fragil în aceste zone.

10.2. Antarctica.
Este continentul acoperit de gheţuri din jurul Polului Sud, nesupus suveranităţii nici unui
stat, şi al cărui regim este reglementat prin Tratatul de la Washington asupra Antarcticii
(1959).
 In privinţa regimului juridic al activităţilor în Antarctica, Tratatul din 1959 stabileşte
ca principii de bază:
- întărirea cooperării internaţionale pentru garantarea libertăţii cercetării ştiinţifice;
- folosirea regiunii în scopuri exclusiv paşnice;
- denuclearizarea şi demilitarizarea Antarcticii;
- interzicerea deversării de deşeuri radioactive.
 Convenţia de la Canberra privind conservarea resurselor marine vii din
Antarctice.

Secţiunea a 11-a. Spaţiul cosmic

11.1. Delimitare. Spaţiul cosmic se situează, fără limite, dincolo de spaţiul aerian
naţional al statelor şi spaţiul aerian al mării libere.
Activităţile în spaţiul cosmic se desfăşoară, în principal, prin agenţii ale statelor.
Reglementarea activităţilor cosmice:

69
- rezoluţia 1721 (XVI) din 20 noiembrie 1961 a Adunării Generale a ONU, care consacră
principiul libertăţii spaţiului cosmic;
- rezoluţia 1962 (XVII) din 13 decembrie 1963 a Adunării Generale a ONU, prin care s-a
adoptat Declaraţia asupra principiilor juridice care guvernează activitatea statelor în
explorarea şi utilizarea spaţiului cosmic.
- Tratatul privind principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea şi
utilizarea spaţiului cosmic, inclusiv Luna şi celelalte corpuri cereşti (1967)
- Prin rezoluţia Adunării Generale a ONU 34/68, a fost adoptat textul Acordului care
guvernează activitatea statelor pe Lună şi celelalte corpuri cereşti (1979)
- Un corp de trei tratate internaţionale referitoare la activitatea omului în spaţiul cosmic:
Acordul cu privire la salvarea astronauţilor, reîntoarcerea astronauţilor şi restituirea obiectelor
lansate în spaţiul cosmic (1968), Convenţia din 1972 cu privire la răspunderea internaţională
pentru daunele provocate de obiectele lansate în spaţiul cosmic, Convenţia din 1975 privind
înmatricularea obiectelor lansate în spaţiul cosmic.

11.2. Principiile şi regulile privitoare la aceste activităţi se constituie, prin specificitatea


lor bine marcată, într-o ramură distinctă a dreptului internaţional – dreptul cosmic.
Statutul juridic al spaţiului cosmic şi al corpurilor cereşti este dominat de principiul
libertăţii, preluat din dreptul mării şi adaptat în funcţie de particularităţile acestui spaţiu.
 Principiul neaproprierii.
 Libertatea de utilizare.
 Utilizarea în scopuri exclusiv paşnice.
 Înmatricularea obiectelor spaţiale.
 Cooperarea.
 Răspunderea internaţională a statelor.

11.3. Particularităţile regimului juridic al Lunii şi celorlalte corpuri cereşti. Luna şi


celelalte corpuri cereşti sunt declarate patrimoniu comun al umanităţii.
Sunt interzise plasarea pe Lună şi celelalte corpuri cereşti de armament clasic, nuclear sau
orice alt tip, precum şi instalarea de baze militare, instalaţii, experienţe ori manevre militare.

11.4. Telecomunicaţiile directe prin satelit. Telecomunicaţiile directe prin satelit ridica
o serie de probleme politice şi juridice, decurgând din afirmarea suveranităţii teritoriale a
statelor receptoare, pe de o parte, şi a principiului libertăţii de utilizare a spaţiului cosmic, pe
de altă parte.

11.5. Teledetecţia prin sateliţi permite culegerea şi stocarea de informaţii privind


fenomenele geofizice, activităţile umane, bunurile şi resursele naturale de la suprafaţa
Pământului sau din subsol, aflate, atât pe teritoriul şi sub suveranitatea statelor, cât şi în
spaţiile nesupuse suveranităţii acestora. Această activitate nu poate fi în principiu considerată
ilicită, dar generează conflicte de interese între statele care posedă tehnologii de teledetecţie şi
restul statelor teleobservate.

70
Exemple
Sunt spații maritime internaționale: marea liberă și zona internațională a
teritoriilor submarine

To do: Comparați regimul juridic al zonei economice exclusive cu cel al


mării teritoriale.

Să ne reamintim...
Ce este dreptul mării? Ce sunt spațiile maritime și care este reglementarea
lor? Ce sunt canalele internaționale? Care este regimul juridic al spațiului
cosmic? Dar al Arcticii? Sau al Antarcticii?

Rezumat
Din punctul de vedere al dreptului internaţional, marea este considerată ca
ansamblul spaţiilor cu apă sărată, cu condiţia ca acestea să comunice liber
între ele. Din mare fac parte: marea teritorială, zona contingua, platoul
continental, zona economica exclusivă. Marea liberă, Zona teritoriilor
internaționale submarine, fiecare dintre acestea avnad un regim juridic
reglementat internațional prin Convenția de la Montego Bay din 1982.
Spațiul cosmic și corpurile cerești sunt reglementate internațional.
Antarctica este reglementată Tratatul de la Washington asupra Antarcticii
(1959). Iar Arctica este un spaţiu nesupus suveranităţii nici unui stat. Se
recunoaşte doar dreptul statelor riverane la zone acoperite cu gheţuri de a lua
- pe distanţe de până la 200 mile – măsuri de protecţie şi control al poluării
maritime şi pentru conservarea echilibrului ecologic, considerat deosebit de
fragil în aceste zone.

Test de autoevaluare a cunoştinţelor


În zona economică exclusivă a unui stat, este interzis(ă):
a) navigarea unor nave aparţinând unor state fără litoral;
b) accesul oricăror nave străine;
c) activităţi de pescuit ale unor nave străine;
d) oprirea unor nave străine.
Raspuns corect la finalul cursului.

Teme de control
Tema de control - Referat cu tema la alegere față de tema indicată la Unitatea
de Învătare 4:

“Modalitatile de dobândire de teritorii, admise in dreptul internaţional


actual”
Transmiterea temei de control se va face prin transmiterea cursului de ID iar
referatul va trebui predate conform calendarului disciplinei, comunicat

71
studentului.
Ponderea notei acordate pentru fiecare Temă de control în nota finală este de
5%.

Bibliografie specifică

- Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar,Vol


I,Ediția 2, Ed.CH.Beck, 2010.ISBN 978-973-115-608-8, p 153- 170
-B.Onica-jarka, C,Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet
de Seminar, ed.C.H.Beck, 2006, ISBN 973-655-804-5, p 105-110.

Soluții la testele de autoevaluare

Unitatea de învățare 1
Teoria monistă consideră că:
a) ar exista o ordine juridică universală, superioară ordinilor juridice interne distincte
ale diverselor state;
b) dreptul este o structură unitară, compusă din norme obligatorii, indiferent de
destinatar;
c) ordinea juridică internă se dezvoltă distinct de competenţele atribuite statelor în
cadrul ordinii juridice universale.
Raspuns corect b.

Unitatea de învățare 2

Care dintre elementele de mai jos sunt definitorii pentru conceptul de „stat”:
a) teritoriul
b) populaţia
c) guvernul
d) partide politice
Raspuns corect a, b și c .

Unitatea de învățare 3

Actele unilaterale ale statelor sunt izvoare de drept internaţional în măsura în care:
a) emană de la o entitate statală în calitate de subiect de drept internaţional;
b) reprezintă o manifestare publică a voinţei statului ca acel act să producă efecte
juridice;
c) sunt licite.
Raspuns corect a, b și c .

Unitatea de învățare 4
Tratatul se caracterizează prin aceea că:

72
a) este un acord de voinţă între subiecte de drept internaţional;
b) se încheie numai între state;
c) este consemnat într-un singur instrument;
d) se referă inclusiv la contractele de stat.
Unitatea de învățare 5

Azilul teritorial reprezintă:


a) o expresie a suveranităţii statului solicitat;
b) un act inamical în relaţiile dintre state;
c) un drept absolut şi discreţionar al statului solicitat;
d) o manifestare unilaterală de voinţă a statului solicitat.
Raspuns corect c, d.

Unitatea de învățare 6

Sunt canaluri maritime internaționale:


a) canalul Dunăre – Marea Neagră;
b) canalul Suez;
c) canalul Panama.
Raspuns corect b,c.

Unitatea de învățare 7

În zona economică exclusivă a unui stat, este interzis(ă):


a) navigarea unor nave aparţinând unor state fără litoral;
b) accesul oricăror nave străine;
c) activităţi de pescuit ale unor nave străine;
d) oprirea unor nave străine.

Raspuns corect c.

73

S-ar putea să vă placă și