Sunteți pe pagina 1din 99

UNIVERSITATEA

LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
CUPRINS
1. Intro!"#r#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..%& '
(. C)%. 1 G#o*o&+) ,tr!"t!r++ V)*#) S#)"- E,t
,on) . V)*#) S#)"- #,t #/%*o)t)r# 0 #,"1+#r#$$$$$$$$$$$$%& 2
1.1 Pro&r)3!* # "on,tr!"4+# )* ,on#+$$$$$$$$$$$$$$$$.%& 5
'. C)%. ( G)rn+t!r) # 6or)7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$...%& 11
(.1 Co3%on#n4)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. .%& 11
(.( Pr-7+n+ # )ntr#n)r#..........................................................................................%& 1'
(.' Pr-7+n+*# # 6or)7................................................................................................%& 1.
(.'.1 Con,tr!"4+#...............................................................................................%& 1.
(.'.( M)t#r+)*# %#ntr! %r-7+n+.........................................................................%& 18
(.'.' M)t#r+)*# %#ntr! r)"or!r+....................................................................%& 19
(.'.. Pro%r+#t-4+ 3#")n+"# )*# %r-7+n+*or # 6or)7.........................................%& 19
(.. Pr-7+n+ +nt#r3#+)r#..........................................................................................%& (:
(.2 Pr-7+n+ &r#*#........................................................................................................%& (1
(.8 R#!"4++...............................................................................................................%& (.
(.5 A*t# "o3%on#nt#.................................................................................................%& (8
(.; <3=+n-r+ 6+*#t)t#.................................................................................................%& '.
.. C)%. ' So*+"+t-r+*# &)rn+t!r++ # 6or)7.....................................................................%& '5
'.1 Con+4++*# # *!"r!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.%& '5
'.( So*+"+t)r#) *) tr)"4+!n# >+ "o3%r#,+!n#$$$$$$$$$$$$$$$%& ';
'.(.1 G-rn+t!r- ,!,%#n)t-...............................................................................%& ';
'.' G)rn+t!r- 3)n#?r)t-.........................................................................................%& .:
'.. So*+"+t)r#) *) tor,+!n#.........................................................................................%& .1
'.2 So*+"+t)r#) *) %r#,+!n# +nt#r+o)r- >+ %r#,+!n# #/t#r+o)r-................................%& .(
'.8 Coro@+!n# %r-7+n+*or...........................................................................................%& .(
2. C)%.. D#6+n+r#) >+ ")*"!*!* &)rn+t!r++ # 6or)7........................................................%& .8
..1 So*+"+t-r+ An t+3%!* %ro"#,!*!+ # ,-%)r# >+ 3)n#?r-.......................................%& .8
..( So*+"+t-r+ *!)t# An "on,+#r)r# *) )*"-t!+r#) &)rn+t!r++ # 6or)7......................%& .8
..(.1 V#r+6+")r#) r#@+,t#n4#+ &)rn+t!r++ # 6or)7 *) %r#,+!n# +nt#r+o)r-..........%& .8
..' Cor#"4+) &)rn+t!r++ "! "o#6+"+#nt!* # 6*ot)=+*+t)t#...........................................%& .5
... Cr+t#r++ # #?)*!)r# ) %r#,+!n++ 3)/+3# )3+,#..............................................%& .5
..2 V)*o)r#) 3+n+3- >+ 3)/+3- )*# "o#6+"+#nt!*!+
# ,+&!r)n4- *) tr)"4+!n# ,+3%*-........................................................................%& .5
..8 R#@#r?) # tr)&#r#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$...%& .;
..5 Co#6+"+#nt!* # ,+&!r)n4- *) %r#,+!n# +nt#r+o)r-$$$$$$$$$$......%& .;
..; Co#6+"+#nt!* # ,+&!r)n4- *) %r#,+!n# #/t#r+o)r-..............................................%& .;
1

UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
..9 G)rn+t!r) )*"-t!+t- +n %r-7+n+ # 6or)7 )?Bn +)3#tr# +6#r+t#...................%& .;
..9.1 D)t# +n+4+)*# n#"#,)r# # %r#"+@)t.............................................................%& .;
..9.1.1 D+)3#tr!* ,)%#+..............................................................................%& .;
..9.1.( ABn"+3#) 3)/+3- # 6or)7 "! )"#),t- ,)%-.............................%& .;
..9.1.' D+)3#tr!* 3)/+3 +nt#r+or >+ #/t#r+or ) !*t+3#+ "o*o)n#
# =!r*)n# t!=)t-..........................................................................%& .;
..9.1.. T+%!* +n,t)*)4+#+ # 6or)7................................................................%& .;
..9.1.2 D#n,+t)t#) 6*!+!*!+ # 6or)7.........................................................%& .;
..9.1.8 I3%*+")4++*# !nor #?#nt!)*# r!%#r+...............................................%& .;
..9.1.5 Pr-7+n+*# # 6or)7 "# +ntr- An )*"-t!+r#) &)rn+t!r++ # 6or)7$...%& .;
..9.1.; Gr#!t)t#) %# ,)%-..........................................................................%& .;
..9.1.9 Gr#!t)t#) o4#*!*!+..........................................................................%& .;
8. C)%. 2 A""+#nt#*# &)rn+t!r++ # 6or)7...................................................................%& 81
2.1 R!%#r#) r)"or!r+*or ,%#"+)*#.........................................................................%& 81
2.( R!%#r#) %r-7+n+*or # 6or)7 %r+n "or%.............................................................%& 8(
2.' S3!*&#r#) +n A3=+n-r+ )*# &)rn+t!r++ # 6or)7..............................................%& 8(
2.'.1 S3!*&#r+ An t+3%!* 3)n#?r-r++ &)rn+t!r++.............................................%& 8(
2.'.( S3!*&#r+ %ro?o")t# # tor,+on)r#) #/)&#r)t-......................................%& 8'
2.. S"-%-r+*# &)rn+t!r++ # 6or)7 +n #*#?)tor+ ,)! %#n#.......................................%& 8'
2.2 Pr+n#r+ )*# &)rn+t!r++ # 6or)7.........................................................................%& 8'
2.2.1 %r+n#r+ )tor+t- 3)>on-r++ ,)%#+ ,)! &)rn+t!r++ # 6or)7....................%& 8'
2.2.( Pr+n#r+ %r+n A3%-n)r#) &)rn+t!r++ # 6or)7.........................................%& 8.
2.2.' Pr+nr+ %r+n *+%+r# +6#r#n4+)*-...............................................................%& 82
5. C)%. 8 E/%*o)t)r#) &)rn+t!r++ # 6or)7 *) ,on- >+ An =)@) t!=!*)r-$$$$...%& 8;
8.1 C*),# # !@!r-....................................................................................................%& 5.
8.( Contro*!* >+ r#"on+4+on)r#) 3)t#r+)*!*!+ t!=!*)r.........................................%& 5.
8.(.1 3#to# # "ontro*.....................................................................................%& 52
8.(.( Contro*!* >+ r#"on+4+on)r#) 6*!+!*!+ # 6or)7.....................................%& ;:
8.(.' Contro*!* >+ r#"on+4+on)r#) r)"or!r+*or >+ 6+*#t#*or..........................%& ;1
8.(.. Contro*!* >+ r#"on+4+on)r#) %r-7+n+*or &r#*#.......................................%& ;1
8.(.2 P#r+o+"+t)t#) "ontro*!*!+........................................................................%& ;(
8.' Ct)n4)r#) %r-7+n+*or..........................................................................................%& ;(
8.. Tr)n,%ort!*D #%o@+t)r#) >+ 3)n#?r)r#) %r-7+n+*or......................................%& ;'
;. C)%. 5 S"!*# # 3)n#?r- >+ +n,tr!3#nt)4+# %#ntr! &)rn+t!r) # 6or)7.............%& ;2
5.1 C1+o*=)>+...........................................................................................................%& ;2
5.( E*#?)tor+............................................................................................................%& ;8
5.' C*#>t+ %#ntr! 6or)7............................................................................................%&
91
5.. P#n# %#ntr! %r-7+n+ # 6or)7...........................................................................%& 9(
5.2 Co*+#r # ,+&!r)n4- %#ntr! 3)t#r+)* t!=!*)r................................................%& 9.
5.8 C)=*on)r#) %#ntr! "ontro*!* %r-7+n+*or An ,on-.........................................%& 98
2
9. C)%. ; Con"*!@++ >+ %ro%!n#r+..............................................................................%& 95

UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM


PROIECTAREA GARNITURII DE FORAE
Intro!"#r#
Prin garnitura de foraj se nelege ansamblul de evi, nurubate ntre ele, care folosesc n
primul rnd la antrenarea sapei de foraj. Elementele componente ale acestui ansamblu sunt
numite prjini.
n ca!ul forajului cu mas rotativ sau cu cap "idraulic motor, garnitura de prjini
repre!int arborele de trasmisie a micarii de rotaie de la suprafa la sap# prin intermediul ei se
transmite energia necesar dislocarii rocii din talpa sondei.
$a forajul cu motor de fund, amplasat deasupra sapei, garnitura de prjini nu se rotete,
dar ea preaia momentul reactiv a motorului i l transmite prin frecare, parial sau total, pereilor
sondei. %ac frecrile nu sunt suficient de mari ca s preia momentul reactiv, la sondele puin
adnci, garnitura trebuie blocat la suprafa& altmiteri, ea se rotete spre stnga i sapa rmne
nemicat.
'arnitura de foraj formea! un dublu canal de circulaie a fluidului de splare i evacuare a
detritusului dislocat de sap# fluidul prin interiorul prjinii spre talp i iese napoi la suprafa
prin spaiul inelar format de garnitur cu pereii sondei.
(nd se folosete un motor de fund "idraulic, fluidul de foraj pompat prin prjini transmite
energia necesar pentru antrenarea sapei.
Pentru ca sapa s avanse!e, ea trebuie rotit i apsat pe talpa sondei. )psarea a*ial este
creat lsnd pe sap o parte din greutatea garniturii, mai e*act o parte din greutatea prjinilor
grele. $a instalaii de mic adncime prin intermediul ei se transmite de la suprafa apsarea
a*ial creat prin alte mijloace, "idraulice sau mecanice.
n afara forajului propriu !is, cu ajutorul garniturii de foraj se e*ecut n sond i alte
operaii# carotaj mecanic, lrgirea gurii de sonda, probarea stratelor propuse productive,
introducerea i cimentarea l+nerelor, formarea dopurilor de ciment, circulaia noroiului pentru
omogeni!are, tratare, ngreunare sau nlocuirea unui tip cu altul, , omorrea , sondelor n ca!ul
manifestrii eruptive, instrumentaie, fre!area dopurilor de ciment,controlul gurii de sond etc.
-olosirea garniturilor de prjini n procesul de foraj duce la solicitarea acestora la eforturi
simultane, care acionea! combinat n condiii de lucru de multe ori dificile, pot conduce la
ruperea acestora i avarierea sondei.
.erificarea garniturilor de foraj prin calcule, nu este u!uanl sc"elelor de foraj, fiind
anevoioas i greu de aplicat la condiiile de lucru de pe antier.
/
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
)lctuirea garniturii de foraj se face astfel nct s se asigure desfurarea, n condiii de
deplin siguran a tuturor operaiilor de la sond. 0e au n vedere att solicitrile garniturii n
timpul procesului de foraj, ct i solicitrile care apar n timpul unor operaii speciale.
Pentru dimensionarea unei garnituri trebuie stabilite urmtoarele#
1 capacitatea de re!isten la diferite solicitri ale prjinilor de foraj noi i u!ate&
1 criterii de evaluare a solicitrilor la care este supus garnitura i coeficienii de siguran
respectivi.
2
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
C)%. 1 G#o*o&+) ,tr!"t!r++ V)*#) S#)"- E,t
Son) . V)*#) S#)"- E,t 0 E/%*or)r# 0 D#,"1+#r#
0tructura .alea 0eac Est este situat n sectorul nord 3vestic al platformei 4oldoveneti i
face obiectul activitii de e*plorare.
0tructura .alea 0eac Est aparine treptei structurale ridicate, delimitat de falia Pltinoasa 3
4lini 3 5g. 6eam, n imediata vecintate a structurii de ga!e productive .alea 0eac,
descoperit n anii 1789, n urma lucrrilor seismice efectuate n partea vestic a Platformei,
urmat de e*ecutarea unor foraje de cercetare geologic.
)stfel, primele probe de producie cu re!ultat po!itiv s1au nregistrat la sonda 192 .alea
0eac n iulie 178:. )u urmat sondele de e*plorare de detaliu 299 i 291 ; 1787< i n continuare
29/,292 i 298 ;17:1 3 17:2<.
$ucrrile de cercetare seismic demarate n anul 1778 n perimetrul =egiunii 92 4oldova
6ord, au avut ca obiect preci!area modelelor geologice capabile s repre!inte capcane pentru
"idrocarburi la nivelul celor dou trepte structurale delimitate de falia Pltinoasa 3 4lini 3 5g.
6eam.
n anul 2992 a fost spat sonda de e*plorare 3 prospeciune 1 .alea 0eac Est, care a
descoperit acumularea de "idrocarburi din 0armaianul inferior.
(ercetarea geologic prin foraj a structurii .alea 0eac Est a continuat n perioada 299/ 3
2992 prin sparea sondelor / i 2 .alea 0eac Est, care au confirmat, de asemenea, pre!ena
acumulrii de ga!e din 0armaianul inferior.
-orajele de e*plorare e*ecutate au strbtut formaiuni geologice aparinnd (retacicului,
>adenianului i 0armaianului.
$a sonda 192 .alea 0eac n carote de talp din intervalul 2?99 3 2?92 m si 2?98,@ 3 2?98,?
m au fost descrise cuarite brun 3 glbui cu piriti!ri brune cu refle*e ver!ui i datate Paleo!oic.
(retacicul traversat n sonda 192 .alea 0eac n grosime de 2@9 m este repre!entat n ba!
de un comple* de gresii calcaroase glauconitice, cu fee de argil negricios, atribuit )lbaniului
mediu. Armea! (enomanianul i 0enonianul repre!entate de calcare gre!oase cenuii
glauconitice i respective calcare microcristaline cenuii cu fine piriti!ri.
%iscordant urmea! formaiunea detritic transgresiv caracteristic ntregului sector vestic
al platformei datat 3 cel puin la partea inferioar 3 ca aparinnd Eocenului i denumit n
manier pragmatic de geologii de petrol ,formaiunea infra1an"idricB a >adenianului. ntr1o
stiv de roci de cca 79 m se succed trei pac"ete de gresii calcaroase potrivit cimentate separate
de ori!onturi de pn la 19 m de material pilitic marnos, calcaros. (omple*ul gre!os este
descoperit de o succesiune de roci impermeabile, marne, marne argiloase ce ncadrea! pe
vertical un pac"et de an"idrite caracteristice, cu de!voltare regional.
@
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
0armaianul, n ansamblu se repre!int cu un facies predominant pilitic la partea inferioar i
cu un coninut mai ridicat n roci psamitice n secvena median.
$a nivelul 0armaianului inferior, pe structura .alea 0eac spre deosebire de !ona mai sudic
se de!volt un comple* de cca 2@9 m n cuprinsul cruia se succed colectoare gre!os 3 nisipoase,
separate de pac"ete mari de roci pelitice, colectoare la nivelul crora se remarc treceri laterale
de facies, care modific de la un sector la altul caracteristicile de re!ervor i capacitile de
cedare a fluidelor coninute.
Elementele tecto 3 structurale definitorii pentru !ona .alea 0eac apar ca re!ultat al evoluiei
acestui sector al platformei n cadrul micrii generale de adundare sub depo!itele pericarpatice,
n trepte succesive delimitate de falii longitudinale reactive n mai multe etape.
Cnformaiile furni!ate de interpretarea profilelor seismice au permis conturarea mult mai bun
a elementelor structurale, astfel nct se pot face urmtoarele preci!ri legate de condiiile de
capcan ale structurii .alea 0eac Est.
-alia major Pltinoasa 3 4lini 3 5rgu 6eam este elemntul structural major care
delimite! treapta structural n cuprinsul creia se situea! structura .alea 0eac Est i are
sritura de peste @99 m. -alia poate fi urmrit inclusiv n seriile sedimentare sarmaiene, unde
sritura este da civa !eci de metri, diminundu 3 se treptat pn sub limita cu Pliocenul.
$a cca1 Dm spre est, n comportamentul ridicat falia secundar normal cu vergena estic
efectuea! subasmentul cretacic pn la nivelul an"idridului, se desfoar paralel cu falia
principal crend, astfel, o structur de tip "orst mulat de sedimentele comple*elor inferioare ale
0armaianului, la nivelul crora apar condiii de capcan pentru "idrocarburi.
4odelul de capcan .alea 0eac Est a fost detaliat odat cu e*ecuia seriei de profile
seismice din anul 2998.
)stfel, dei condiiile morfologice dificile i vecintatea cu pltinoasa nu a permis e*ecuia
unor profile de foarte bun calitate, noile profile au ntregit imaginea de ansamblu, dar i de
detaliu a structurii.
)coperirea mai important a vi!at sectorul nordic al structurii aflat n po!iia de ma*om
ridicare aa cum arat profilul longitudinal 27 3 1/ 3 99, dar i datele i!obatice din cele trei
sonde spate.
=e!ultatul investigrii acestui sector evidenia! meninerea rspunsului seismic caracteritat
de creteri de amplitudine i atribute seismice caracteristice !onele de acumulare a
"idrocarburilor, c"iar dac pe direcii diferite consistena ansamblului pre!int variaii legate
inevitabil de facies i de grosimea colectorului nisipos purttor de "idrocarburi.
5otodat noile informaii au permis trasarea mai precis a seriei de patru falii secundare cu
rol direct n distribuia "idrocarbirilor n cele patru blocuri tectonice delimitate.
n aceste condiii sectorul nordic al structurii se individuali!ea! ca un bloc tectonic distinct
cu !ona de acumulare posibil de peste 1,@ Dm
2
, fa de suprafaa de peste 2 Dm
2
a !onei
productive confirmat prin sonde, iar resursa geologic estimat pentru acest bloc este de 2@9
mil. 6mc ga!e.
8
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
(ondiiile structurale evideniate, e*istena capacanei i a acumulrii de "idrocarburi
dovedit prin cele trei sonde spate creea! premi!ele continurii lucrrilor de cercetare
geologic prin foraje a structurii. E*istena unor blocuri tectonice distincte condiionea! la
rndul ei, necesitatea cercetrii prin foraje a fiecrui bloc n parte.

1.1 Pro&r)3!* # "on,tr!"4+# )* ,on#+
$a sonda .alea 0eac Est se pot ntlni urmtoarele dificulti#
1 ga!eificri ale fluidului de foraj ncepnd cu adncimea de 1@99 m&
1 pierderi de circulaie n stratele superficiale de suprafa&
1 drmri ale pereilor gurii urmate de depuneri i ineri pe gaur la manevrarea garniturii
de foraj&
0e va ncerca meninerea densitii fluidului de foraj ct mai mici posibil. 0e vor evita
staionrile prelungite i se vor urmrii permanent caracteristicile fluidului de foraj pentru o
optimi!are a compatibilitii c"imismului acestuia cu rocile traversate.
(onstrucia sondei include#
1 (oloana de g"idaj 1/ /E? , * @9 m pentru nc"iderea stratelor de suprafa n care e*ista
posibilitatea apariiei unor pierderi de circulaie& aceast coloana nu are prev!ut o
instalaie de prevenire a erupilor&
1 (oloana de ancoraj 7 @E? , * 899 m cu rolul de a permite montarea unei instalaii de
prevenire n scopul continurii forajului i desc"iderea stratelor estimate cu ga!e&
1 (oloana de e*ploatare @ F , * 2199 m pentru a permite efectuarea probelor de producie
i eventual e*ploatarea sondei.
Co*o)n) # &1+)7 se va tuba la @9 m, cu condiia fi*arii sabotului n dreptul unui strat
argilos. naintea nceperii operaiei de tubaj se va e*ecuta ablonarea gurii de sond printr1un
mar de control. >urlanele se vor ablona i msura pe rampa sondei naintea nceperii tubajului,
iar coloana se va umple la fiecare a treia bucat introdus n sond. Pe lang aceasta coloana se
va ec"ipa cu#
1 iu de 1/ /E? , prev!ut cu valv&
1 inel de reinere de 1/ /E? , fi*at la dou burlane de iu&
1 cap de cimentare de 1/ /E? ,.
Giul si primele dou 3 trei mbinri ale coloanei se vor bloca cu past de blocaj la ambele
nfiletri ale mufei.
(irculaia cu coloana la talp
naintea nceperii operaiei de cimentare se vor circula dou volume de pu cu debitul de @@ l1
sec pentru curirea i recondiionarea fluidului de foraj la parametrii proiectai.
(imentarea coloanei
(oloana de g"idaj se va cimenta pe toat lungimea cu pasta de ciment tip 01 cu densitatea
1,:99 DgEdmc condiionat cu aditivi de cimentare.
0e atrage atenia asupra densitii pastei de ciment care are valori mai mari dect valoarea
gradientului presiunii de fisurare n !onele de suprafa, ceea ce ar conduce la conclu!ia
:
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
posibilitii pierderii de past de ciment prin depirea presiunii de fisurare, mai alea c la
sondele de corelare s1au sesi!at pierderi la cimentare.
Co*o)n) # )n"or)7 de 7 @E? , se va tuba la 899m. naintea nceperii operaiei de tubaj se va
e*ecuta ablonarea gurii de sond printr1un mar de control. Pe ba!a datelor din ,(ondiii
te"nice pentru calculul coloanelorB avem urmtorul profil# 7 @E? , * ?,72 mm H @@ 40.
>urlanele se vor ablona i msura pe rampa sondei nainte de nceperea tubajului, iar
coloana se va umple la fiecare a treia bucat introdus n sond.
(oloana se va ec"ipa cu#
1 iu de 7 @E? ,, prev!ut cu valv&
1 inel de reinere 7 @E? , fi*at la dou burlane de iu&
1 niplu de cimentare&
1 cap de cimentare 7 @E? , 40.
(irculaia cu coloana n talp
naintea nceperii operaiei de cimentare se vor circula dou volume de pu cu debitul de 22
lEsec pentru curarea i recondiionarea fluidului de foraj la parametri proiectai.
(imentarea coloanei
(oloana se va cimenta astfel#
past de ciment tip 02 cu densitatea de 1,:99 DgEdmc pe toat lungimea coloanei&
0istemul de etanare i prevenire a erupiilor
$ansarea colanei de ancoraj se face cu msur, astfel ca derivaia instalaiei de prevenire s
fie deasupra nivelului sitelor vibratoare i s se respecte condiia de a permite meninera flanei
inferioare a tubing"ead1ului la nivelul rasului beciului sondei.
)vnd n vedere gradientul de presiuni de !cmnt estimate i adncimea medie a
intervalului productiv, re!ultnd o presiune de !cmnt de 229 at, re!ult c sonda este de
categoria a CCC1a, de aceea, conform , =egulamentului pentru prevenirea erupiilor la forajul,
punera n producie i e*ploatarea sondelor de iei i ga!eB ed. 17?2, dotarea minim n timpul
forajului va fi#
1 un manifold de presiune de tip ,0pecialB, cu du!e reglabile i o conduct de salvare a
sondei, legat la maonul de sub prevenitor&
1 acumulator de presiune i staie pentru acionarea prevenitoarelor "idraulice&
1 ventil de siguran la furtun&
1 cana de siguran superioar&
1 cana de siguran inferioar&
1 prevenitor de nc"idere prin interior al garniturii de foraj, la diametrul prjinilor de foraj&
1 cruce de circulaie, la diametrul prjinilor de foraj&
1 indicator de nivel la "ab&
1 dispo!itiv de msurare al volumelor de noroi&
1 detector de ga!e pentru intervalele premergtoare i la traversarea formaiunilor
productive.
?
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
Cnstalaiile de prevenire i dispo!itivele folosite vor fi montate dup o verificare prealabil la
un atelier de specialitate. Presiunea de lucru a furtunului i a capului "idraulic se va alinia la
presiunea de lucru a prevenitorului.
Co*o)n) # #/%*o)t)r# este de @ F , i se va tuba pe intervalul 9 3 2199 m. naintea
nceperii operaiei de tubaj se va e*ecuta ablonarea gurii de sond printr1un mar de control. Pe
ba!a datelor din ,(ondiii te"nice pentru calculul coloanelorB avem urmtorul profil# @ F , *
8,7? mm H @@ E$. >urlanele se vor ablona i msura pe rampa sondei nainte de nceprea
tubajului, iar coloana se va umple la fiecare a treia bucat introdus n sond.
$a nurubare, strngerea burlanelor la momente optime de strngere se va e*ecuta cu cleti
mecani!ai.
Ec"iparea coloanei
(oloana se va ec"ipa cu#
1 iu de @ F , prev!ut cu valv&
1 inel de reinere @ F , fi*at la dou burlane de iu&
1 niplu de cimentare&
1 cap de cimentare @ F , E$.
(irculaia cu coloana la talp
naintea nceperii operaiei de cimentare se vor circula dou volume de pu cu debitul de 2@
lEsec pentru curarea i recondiionarea fluidului de foraj la parametri proiectai.
(imentarea coloanei
(oloana se va cimenta astfel#
1 past de ciment tip 02 cu densitatea de 1,:99 DgEdmc pe intervalul 9 3 1299 m
1 past de ciment tip ' cu densitatea 1,:99 DgEdmc pe intervalul 1299 3 2199 m
$ansarea coloanei de e*ploatare se face cu msur, astfel ca derivaia instalaiei de prevenire
s fie deasupra nivelului sitelor vibratoare i s se respecte condiia de a permite montarea flanei
inferioare a tubing"ead1ului la nivelul rasului beciului sondei.
5oate instalaiile i dispo!itivele de prevenire folosite, vor avea o presiune de lucru de minim
/@9 at.
Cnstaliile de prevenire i dispo!itivele folosite vor fi montate dup o verificare prealabil la
un atelier de specialitate. Presiunea de lucru a furtunului i a capului "idraulic se va alinia la
presiunea de lucru a prevenitorului.;F+>) # 6!n)3#nt)r#F
7
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
SPECIFICAGII U.M COLOANE
F)@) I F)@) II F)@) III
%iametrul coloanei in 1/ /E? 7 @E? @ F
)dncimea de
tubaj
m @9 899 2199
%iametrul sapei mm 222,@ /11,2 21@,7
'reutatea specific
a noroiului
DgfEdmc 1,1?9 1,1?9 1,:99
$ungime
cimentare
m @9 899 2199
Presiune de calcul
inferioar
DgfEcmp : 2,@ 191 2: 1:? 19
Presiunea de calcul
e*terioar
DgfEcmp 9 2@2
Iel 1 H @@ H @@ H @@
5ip de mbinare 1 40 40 E$
(oef. de siguran minim la#
1 presiunea
e*terioar
1,9 1,9 1,9
1 presiunea
interioar
1,1 1,1 1,1
1traciune 1,8 1,8 1,8
Presiuni#
1interioar redus DgfEcmp 1:@ 22@ /9:
1interioar u!in DgfEcmp 1/2 211 211
1interioar pe
rampa sondei
DgfEcmp 1 1 178
Prob coloan i
instalaia de
prevenire montat
DgfEcmp :,/ 199 199
Prob etaneitate
cimentare coloan
dup fre!area
cimentului
DgfEcmp 1 199 1
)dncimea de
golire
m @9 899 2199
Presiunea ma*im
admis n
DgfEcmp 1 191 1:?
19
prevenitor cu puul
plin cu ga!e
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
C)%. ( G)rn+t!r) # 6or)7
(.1 Co3%on#n4)
'arnitura de foraj este alcatuit n primul rnd din prjini. %e la suprafa, se disting 2
tipuri de prjini#
1 prjina de antrenare
1 prjini de foraj
1 prjini intermediare
1 prjini grele.
ntr1o garnitur de foraj mai pot fi ntalnite#
1 reducii 3 fac legatura ntre 2 prjini cu filet diferit, ntre prjini i sap, carotier,
motor de fund ori alt instrument introdus n sond dac este posibil mbinarea lor
direct& unele reducii au rol te"nologic sau de protecie.
1 0tabili!atori 3 ei centrea! poriunea inferioar a garniturii n gaura de sond,
evit sau controlea! devierea acesteia.
1 (orectori 3 ei calibrea! gaura de sond, dar joac i rol de stabili!atori.
1 'eala de foraj 3 creea! ocuri n garnitur pentru eliberarea ei dac aceasta este
nepenit n gaura de sond sub geal.
1 (ana de siguran montat la captul de sus a garniturii& ea se nc"ide atunci cnd
e*ist pericol de manifestare a sondei prin interiorul prjinilor.
Aneori se intercalea! de1a lungul garniturii i alte scule, ca de e*emplu# co de decantare
a resturilor metalice antrenate de noroi de pe talpa sondei, curitor de ciment de pe pereii
coloanelor de burlane, sape care mpiedic ascensiunea fluidului de foraj prin interiorul
prjinilor, racorduri de siguran, geal de btaie, dispo!itive pentru msurarea devierii sondelor,
protectoare de cauciuc.
'arnitura de foraj repre!int o succesiune de componente de la capul "idraulic pn la
sap, eventual pn la motorul submersibil montat deasupra ei.
'arnitura de foraj formea! un dublu canal de circulaie a fluidului de splare i evacuare
a detritusului dislocat de sap# fluidul prin interiorul prjinii spre talp i iese napoi la suprafa
prin spaiul inelar format de garnitur cu pereii sondei.
n afara forajului propriu !is, cu ajutorul garniturii de foraj se e*ecut n sond i alte
operaii# carotaj mecanic, lrgirea gurii de sonda, probarea stratelor propuse productive,
introducerea i cimentarea l+nerelor, formarea dopurilor de ciment, circulaia noroiului pentru
omogeni!are, tratare, ngreunare sau nlocuirea unui tip cu altul, , omorrea , sondelor n ca!ul
manifestrii eruptive, instrumentaie, fre!area dopurilor de ciment,controlul gurii de sond etc.
11
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
')=6C5A=) %E -I=)H
12
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
(.( Pr-7+n+ # )ntr#n)r#
Prjina de antrenare preia micarea de rotaie de la masa rotativ i o transmite spre sap prin
intermediul garniturii de foraj. Pe msur ce sapa avansea!, prjina de antrenare culisea! prin
masa rotativ.
a< cu profil ptrat
b< cu profil "e*agonal
Prjini de antrenare
Prjinile de antrenare sunt evi cu perei relativ groi, cu interiorul circular i e*teriorul
profilat poligonal. Ele au lungimea total de circa 12 m si poriunea de antrenare, profilat, de
apro*imativ 11 m. Jona de antrenare trebuie s fie mai lung dect prjinile de avansare din
garnitur, altmiteri acestea nu pot fi adugate n timpul forajului.
Prin calitile materialului i prin dimensiunile transversale, prjinile de antrenare sunt mai
re!istente dect prjinile de foraj.
$a forajul sondelor de petrol i ga!e se utili!ea! prjini de antrenare cu profil ptrat sau
"e*agonal. $a ambele tipurii, muc"iile sunt uor rotunjite.
1/
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
5ransmind momentul pe un perimetru mai mare, ele se u!ea! mai uniform i lucrea! mai
silenios. )deseori, pentru anumite condiii date, prjinile "e*agonale ce pot fi folosite sunt mai
re!istente, n seciunea de antrenare, dect cele ptrate.
Prjinile ptrate permit un grad de u!ur i un joc fa de ptraii mesei rotative mai mari
dect cele "e*agonale.
$a captul de sus, prjinile de antrenare au muf cu filet stnga, ca s se evite deurubarea n
timpul forajului, iar la captul de jos cep cu filet pe dreapta.
Cndiferent de dimensiunea nominal toate prjinile de antrenare au la captaul superior
aceeai muf# n timpul forajului, dup tubarea unei coloane de burlane, prjina de antrenare
trebuie uneori sc"imbat, diametrul cepului scade cu dimensiunea nominal a prjinii, dar capul
"idraulic, cu reducia lui de protecie cep 3 cep, rmne aceeai. %e fapt, ntre prjina de
antrenare si capul "idraulic se montea! ntotdeauna o cana de siguran, care i pstrea!
dimensiunile mufei i a cepului,indiferent de presiunea de lucru.
%atorit deselor nurubri i deurubri, captul de jos al prjinii de antrenare este prev!ut
cu o reducie de protecie muf 3 cep# ea poate fi sc"imbat cnd i se u!ea! cepul. Pe reducie se
montea! un manon de cauciuc ca s proteje!e prevenitoarele de erupie i coloana de burlane.
Aneori, ntre prjin i reducie, sau c"iar n locul ei, se amplasea! o reducie preva!ut cu
ventil de reinere, care evit circulaia invers.
%in punct de vedere constructiv, prjinile de antrenare sunt# forjate sau fre!ate. Anele sunt
fre!ate pe poriunea profilat din bare rotunde, forjate ori laminate. Prjinile forjate se fabric
numai ptrate.
0e folosesc oeluri aliate, mbuntite pe toat lungimea# prjini clite i revenite. Cn
=omania se utili!ea! oelul 284o4n(r19, asimilat cu oelul )C0C 212@K ;0A)<. =e!istena lui
minim la rupere trebuie s fie 7?9 6Emm
2
, iar re!istena minim la curgere de ::9 6Emm
2
.
%uritatea >rinele# 2?@ 3 /21.
n antiere se mai ntlnesc i prjini de antrenare formate dintr1un corp laminat cu profil
e*terior ptrat i dou racorduri nurubate la capete cu filet mrunt. =acordurile sunt aplicate la
cald, ca s asigure o bun strngere. %ei se construiesc mai uor, asemenea prjini sunt
considerate perimate pentru c cele dou mbinri filetate constituie !one slabe# prjina se poate
rupe de la ultimele spire angajate n racorduri din cau!a oboselii combinate cu efectul de
cresttur.
(.' Pr-7+n+*# # 6or)7
(.'.1 Con,tr!"t+#
Prjinile de foraj sunt evi de lungimea de circa 7 m, terminat la un capt cu cep i la cellalt
cu muf, ambele filetate, pentru a fi mbinate ntre ele.
I prjina este compus din / elemente# prjina propriu 3 !is i dou detalii sudate la
capetele ei, detalii care constituie cepul i mufa prjinii. (ele dou elemente repre!int aa
numitul racord al prjinii.
12
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
=aiunea racordului este de a accelera nurubarea lor, prjinile trebuie s aib mbinri
nfiletate cu pasul i conicitatea mari, ceea ce ar necesita ngrori substaniale la capete, n
absena racordurilor. %in cau!a deselor nurubri i deurubri, filetele mbinrii se u!ea!
relativ 3 repede. mbinarea slbeste i pentru c, prin frecare cu pereii sondei i prin ero!iune,
grosimea ei se reduce n timp. %in aceste dou motive, dei ngroate la capete, prjinile ar fi
scoase din funcie ntr1un moment cnd corpul lor este nc utili!abil.
Prjinile pentru foraj rotativ au fost ec"ipate cu racorduri nurubate, fabricate dintr1un oel
mai re!istent dect cel din care erau laminate prjinile propriu 3 !ise& ele puteau fi sc"imbate
cnd se u!au.
n pre!ent se construiesc numai prjini cu racorduri sudate. Prin alegerea materialelor, a
tratamentelor termice i dimensiunilor transversale, prin ncercarea racordurilor cu materiale
dure, prin recondiionarea filetelor i c"iar a racordurilor, se urmrete ca prjinile propriu 3 !ise
i racordurile s aib, pe ct posibil, aceai durabilitate.
Prjinile propriu 3 !ise se fabric prin laminare, capetele fiind ngroate prin presare
ulterioar la cald.
%up modul de ngroare, se disting prjini de foraj cu capetele ngroate spre#
1 interior, notate cu CA ;internal upset<
1 e*terior, notate cu EA;e*ternal upset<
1 interior i e*terior, notate cu CEA ;internal 3e*ternal upset<
%imensiunile transversale ale ngrorilor sunt corelate cu cele ale gtului racordurilor care
ec"ipea! prjinile respective. $ungimea ngrorilor de la capete trebuie s fie suficient de
mare, iar trecerea spre corpul prjinii trebuie sa fie treptat i cu ra!e de curbur mari ca s se
evite concetrrile de tensiune la solicitrile de ncovoiere, cu oboseala materialelor i formarea
vrtejurilor de ero!iune.
(ompo!iia c"imic a celor dou elemente racord 3 prjin trebuie s asigure
compatibilitatea la sudare i re!istena ridicat a sudurii.
=acordurile sunt forjate, tratate termic i apoi prelucrate mecanic. Ele se sudea! la prjini
prin frecare i presiune. =otind una dintre piese n raport cu cealalt i presndu1le ntre ele,
materialul se topete local i cele dou elemente se sudea!.
1@
E*ist variante de sudur prin frecare# cu rotire continu i prin inerie.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
%up detensionare i debavurare, !ona sudurii se normali!ea! pentru a reface proprietile
metalurgice& tratamentul const ntr1o clire rapid urmat de revenire. ncl!irea !onei, pentru
detensionare, clire i revenire se reali!ea! prin inducie, cu cureni de frecven medie. )poi
prjina se finisea! n interior i e*terior n !ona sudurii.
n final, prjina complet se controlea! ultrasonic sau electromagnetic i cu particule
magnetice, mai ales n !ona sudurii, se acoper la interior cu lacuri de protecie, i se msoar
lungimea, se cntrete, se marc"ea! i se protejea! contra coro!iunii.
n industria de petrol i ga!e se utili!ea! prjini de# 2 /E? , ;89./ mm<& 2 :E? , ;:/.9 mm<& /
F , ;??.7 mm<& 2 , ;191.2 mm<& 2 F , ;112./ mm<& @ , ;122.9 mm<& @ F , ;1/7.: mm<& 8 @E?
;18?./ mm<. Pentru fiecare diametru se fabric mai multe grosimi de perete, standardi!ate,
cuprinse intre 8 si 1/ mm.
(.'.( M)t#r+)*# %#ntr! %r-7+n+
n general, prjinile de foraj se fabric din oel slab aliat, cu mangan, molibden, vanadium,
nic"el. 'ama larg de oeluri folosite este impus de diversitatea condiiilor de solicitare 3
determinate de adncime, diametrul sapei, mediu, temperatur, curbura sondei.
Cnstitutul )merican de Petrol ;)PC< a instituit pentru oelurile folosite la prjini nite clase de
re!isten, numite i grade. 6ormele )PC impun caracteristicile mecanice pe care trebuie s le
ndeplineasc fiecare clas de re!isten, limitea! coninutul de sulf ;sub 9.98 L< i cel de fosfor
;sub 9.92L<, recomand procedeele de elaborare a oelurilor, n cuptoare 0iemens 3 4artin, i
e*clude folosirea evilor sudate pe generatoare.
n medii acide cu "idrogen sulfurat se recomand oelurile E :@ si M 7@ cu limitele de
variaie a re!istenei la curgere mai apropiate ntre ele ; @1: 3 829, respectiv 8@@ 3 :89 6Emm
2
<,
duritatea mai sca!ut i alungirea la rupere ; ductilitatea mai mare<. Anele firme recomand n
aceste situaii, oeluri puternic aliate# pn la 2@L crom, /9 3 @9 L nic"el, / 3 @ L molibden.
0olicitarea principal a prjinilor ntr1o sond o constituie traciunea sub greutatea propie.
Ninnd seama de ea, lungimea ma*im de utili!are a unei garnituri de prjini cu seciune
uniform.
< ;
2 . 9
ma*
n m s
p
g c
R
L

;1<
=
p9.2
3 limita de curgere a materialului
c
s
3 coeficientul de siguran
g 3 acceleratia gravitaional

m
3 densitatea materialului

n
3 densitatea noroiului din sond
18
%ac se face abstracie de pre!enta fluidului din sond, adncimea de utili!are crete cu
raportul =
p9.2
E
m
. Prima cale de cretere, cea u!ual, o constituie folosirea unor oeluri cu
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
re!istena ridicat, aliate i mbuntite. ) doua cale o repre!int utili!area unor aliaje uoare,
dar re!istente. Pre!int interes aliajele cu magne!iu ; O 12@9 PgEm
/
<, de aluminiu ; O 2:@9
PgEm
/
< i titan ; O 2@99 PgEm
/
<. (ele de magne!iu au o re!isten sc!ut, aa nct numai
ultimele dou sunt utili!ate, ntr1o msur destul de redus.
Prjinile din aliajele de aluminiu sunt utili!ate mai ales la forajul sondelor dirijate# n 0iberia
Iccidental, 4area 6ordului, 0A). -a de cele din Iel, prjinile din aluminiu au unele
avantaje#
1 la aceeai adncime, se reduce sarcina la crligul instalaiei i energia necesar pentru
manevrare, crete re!erva de traciune n ca!ul prinderii n gaura de sond.
1 %eoarece rugo!itatea prjinilor din aluminiu este mai mic dect a celor din oel, cderile
de presiune se reduce&
1 )vnd modul de elasticitate mai sc!ut dect al oelului, prjinile de aluminiu sunt mai
fle*ibile, la aceeai ra! de curbur, tensiunile de ncovoiere sunt mai mici, gradul de
oboseal se diminuea!, din acest motiv, dar i pentru c odat cu greutatea scade i
presiunea de contact lateral, prjinile din aluminiu sunt convenabile la forajul dirijat si
cel ori!ontal.
1 Prjinile din aluminiu sunt mai uor de transportat i de manevrat pe ramp i pe podul
sondei, ele sunt preferate la forajul adnc cu instalaii uoare i n !one greu accesibile,
fiind transportabile cu elicopterul.
1 %eoarece sunt amagnetice, prjinile din aluminiu permit msurtori de deviere prin
interiorul lor cu nclinometre magnetice.
5ratamentele termice nu asigur o structur de ec"ilibru stabil aliajelor din aluminiu#
meninute timp ndelungat la temperatur ridicat, ele i modific simitor caracteristicile
mecanice. =e!istena la rupere i re!istena la oboseal se reduce, alungirea specific se
amplific. -enomenul este marcat la temperaturi mai mari de 199 (& peste /99 (, re!istena
devine practic nul.
1:
p
0
.
2

N
/
m
m
2
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
Efectul temperaturii depinde n mare msur de tipul aliajului. E*ist unele aliaje de aluminiu
care i pstrea! o re!isten satisfctoare c"iar la temperaturi ridicate, 299Q (.
%eoarece duritatea aluminiului este mai mic dect a oelului, de 1, @ 3 2 ori prjinile de
alumniu au o re!isten la u!ur i ero!iune mai sc!ut& totodat, ele sunt mai sensibile la
lovituri. .ite!a de u!ur este atenuat totui de presiunile laterale mai reduse& ero!iunea poate fi
diminuat prin acoperirea interioar cu rini protectoare.
=e!istena la coro!iune n medii alDaline, dar mai ales n cele acide, este relativ sc!ut. %e
aceea se recomand un pK O : 3 7.
n general se utili!ea! aliaje )l 3 (u 3 4g si )l 3 (u 3 4g 3 Jn. Eventual i cu 4n i 0i.
n 0A) i n -ranta se utili!ea! mai ales aliajul 2912 cu circa 2 L (u, 1L 0i, 9,?L 4n,
9,8L 4g. (racteristicile lui sunt# =
p 9,2 min
O 299 6Emm
2
, =
m,min
O 229 6Emm
2
, K> O 1/@, R O 2?99
DgEm
/
. An alt aliaj folosit, :9:@, are limita de curgere @99 6Emm
2
. n =omania s1au ncercat
aliaje din duraluminiu, de tipul 2922 si 2912, cu /,@ 3 2,@L (u, 9,@ 3 1,9L 4g, 9,/ 3 9,?L 0i
S @9,@1 T.
0e construiesc dou tipuri de prjini din aliaje de aluminiu#
1 cu racorduri de oel nfiletate la capetele&
1 dintr1o bucat, cu cepul i mufa tiate n capete ngroate&
Primele sunt cele mai rspndite, deoarece racordurile din oel au re!isten de u!ur mai
mare i pot fi durificate superficial. Prjinile sunt ngroate la capete, fie n interior, fie n
e*terior& unele posed i o ngroare e*terioar la mijloc care diminuea! u!area corpului i
micorea!a tensiunile de ncovoiere. ngrorile de la capete sunt mai lungi dect la prjinile din
oel, pentru a ntri !ona unde se pun penele.
Neava prjinii de aluminiu se fabric prin e*trudare. =acordurile sunt similare cu cele folosite
la prjinile din oel, dar sunt de obicei mai lungi, ca s poate fi retiat cnd se u!ea! filetul. Ele
se nurubea! la capetele prjinii cu un filet trape!oidal, etanarea racord prjina se asigur
printr1un triplu blocaj# frontal n captul cepului prjinii, pe filet i pe o suprafa conic aflat n
1?
prelungirea filetului. )taarea are loc prin fretare# racordurile sunt ncl!ite la circa 299 Q (, timp
ce prjina este racit interior cu ap sau cu a!ot lic"id.
Prjinile far racorduri din oel, dei mai puin folosite, au cteva avantaje# sunt mai uoare,
pot fi fre!ate cnd sunt prinse n gaura de sond i nu pot fi degajate, nu u!ea! coloana de
burlane n care lucrea!, se evit tensiunile suplimentare cau!ate de dilatarea diferit a celor
doua metale, i se previne coro!iunea provocat de bimetalul oel1 aluminiu.
)deseori se folosesc garnituri de foraj combinate din prjini de oel i din prjini de
aluminiu& acestea din urm se plasea! deasupra ansamblului de prjini grele, iar cnd se
folosesc prjini intermediare deasupra acestora.
Prjinile de foraj din aliaje de titan sunt destinate sondelor foarte adnci ;peste 1999 m<&
acolo unde temperatura limitea! aplicabilitatea celor din aluminiu. Ele au raportul re!isten
mecanic 3 densitate ridicat, sunt re!istene la oboseal, au o stabilitate termic mare i sunt
amagnetice. )vnd modulul de elasticitate mai mic dect oelul ;1.1 U 19
@
6Emm
2
fata de 2.98 U
19
@
6Emm
2
<, ele permit ncovoieri mai accentuate.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
(a avantaje se notea!# vite! mare de u!ur la frecarea cu pereii sondei n pre!ena
noroiului, coeficieni de frecare ridicai cu pericol de gripare a filetelor& te"nologii de fabricare i
tratere dificile i mai ales costul ridicat.
(.'.' M)t#r+)*# %#ntr! r)"or!r+
=acordurile care ec"ipea! prjinile de foraj se e*ecut prin forjare, urmat de prelucrarea
mecanic, clire i revenire, ncrcarea cu materiale dure, tierea i protejarea filetului.
Ielurile aliate folosite pentru racorduri sunt practic independente de clasa de re!isten a
prjinilor. =e!istena celor dou elemente 3 corpul prjinii i racordul 3 se armoni!ea! prin
modificarea dimensiunilor transversale ale racordului# prjinile din oeluri superioare au
racorduri mai robuste.
n =omnia, racordurile sudate se fabric din oeluri /84o(r6i18 sau 29.mo4n(r19. %up
normele )PC, cerinele minime sunt# limita de curgere =
p 9.2
O ?2: 6Emm
2
, re!istena la rupere =
m
O 78@ 6Emm
2
, alungirea 1/L, duritatea >rinelle O 2?@.
n medii acide cu "idrogen sulfurat se folosesc oeluri aliate cu molibden ;9.:@L<, niobium
;9.9/L<, cu duritatea 6=( limitat la 28 3 2? i re!istena la curgere la 8:9 3 :29 6Emm
2
.
Pentru a mri re!istena la u!ur prin frecare cu rocile abra!ive, suprafaa e*terioar a
racordurilor este durificat prin clirea superficial cu cureni de nalt frecven ;(C-<,
tratamente termomecanice ;deformare plastic urmat de o rcire cu ap< sau prin ncrcarea cu
materiale dure# carburi de Volfram granulare ;e*.#relit<.
(u materiale dure se ncarc numai mufa racordului, prin mai multe ben!i circulare.
(arburile de Volfram sinteri!ate se afl distribuite uniform ntr1o matrice de oel, ca electrode de
sudur.
Peste stratul de carburi se depune, uneori, un strat metalic, mai moale, de e*emplu bron!,
pentru a proteja coloanele de burlane.
17
%e1a lungul scaunului conic, racordurile se armea! sub forma unor degete cu lungimea de
circa 29 mm.
(.'.. Pro%r+#t-4+ 3#")n+"# )*# %r-7+n+*or # 6or)7
n scopul stabilirii componenei optime a garniturii de foraj, pentru fiecare prjin,
urmtoarele propriti mecanice#
Fora de traciune (F
t
) ma*im admisibil, stabilt n funcie de diametrul e*terior efectiv i
efortul minim de curgere al materialului.
Momentul de torsiune (M
t
), stabilit n funcie de grosimea minim de perete i efortul ma*im
admis de torsiune.
Presiunea interioar maxim admisibil (P
i
), stabilit n funcie de grosimea efectiv a
peretelui i limita minim de curgere a materialului.
Presiunea exterioar maxim admisibil (P
t
), stabilit n funcie de grosimea efectiv de
perete i efortul minim de curgere al materialului.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
Momentul de torsiune maxim admisibil pentru corpul prjinii (Mt
0
) n funcie de solicitarea
la traciune, corespun!tor unui efort combinat ec"ivalent cu 79 L din efortul minim de curgere
calculate n ipote!a eforturilor tangeniale ma*ime.
Momentele de nurubare(M

) recomandate i momentele de torsiune ma*ime adimise ;4


tr
<
pentru racordurile speciale, n funcie de tipul de mbinare i gradul de u!ur al acestuia.
!orturile suplimentare ce apar la suspendarea n pene a garniturii de prjini i coeficienii de
siguran pentru aceast solicitare n funcie de dimensiunile geometrice ale prjinilor de foraj i
tipul penelor folosite.
Momentele de nurubare recomandate pentru prjinile grele n funcie de clasa de u!ur.
(.. Pr-7+n+ +nt#r3#+)r#
Ele sunt numite i prjini de foraj cu perei groi, prjini de trecere, prjini semigrele sau
"eav+ Vaig"t.
Prjinile intermediare au diametrul nominal identic cu cel al prjinilor obijnuite, dar posed
perei mult mai groi# pn la /9 mm, ceea ce le confer o re!isten mai mare. n plus, ele sunt
prev!ute cu o ngroare suplimentar la mijloc, cu diametrul intermediar cu cel al prjinii i cel
al racordurilor. 0e evit astfel frecarea corpului prjinii cu pereii sondei i se diminuea!
solicitarea la ncovoiere.
=acordurile acestor prjini sunt mai lungi dect la prjinile u!uale, ceea ce permite ca filetele
s fie retiate de mai multe ori. Ele sunt sudate prin frecare, dar e*ist i prjini forjate dintr1o
bucat. )tt racordurile, ct i ngroarea sunt armate cu materiale dure.
$a dimensiuni mari, cepul i mufa se construiesc cu degajri de tensiune, la fel ca i prjinile
grele.
n =omnia se construiesc prjini intermediare de / F , cu grosimea de 1?.28 mm, 2 , ;21.2/
si 2@.2 mm< i @ , ;2@.2 mm<, n dou categorii de lungime.
29
0e construiesc i prjini intermediare cu canale spirale, cu sau far ngroare central, pentru
a micora suprafaa de contact cu pereii sondei. Prjinile se intercalea!, 1@ 3 29 buci, ntre
prjinile grele i cele obinuite ca s reali!e!e o trecere gradat de la rigiditate mare a primelor la
rigiditate sca!ut a celorlalte. 0e diminuea!, n acest mod, desele ruperi ce au loc n aceast
!on din cau!a oboselii.
$a forajul sondelor cu nclinari mari sau cu e*tensie ori!ontal, prjinile intermediare
nlocuiesc parial sau c"iar total prjinile grele. )semenea ansambluri de fund, cu lungimi pn
la 1999 m, evident stabili!ate, sunt mult mai elastice dect cele alctuite din prjini grele&avnd o
suprafa de contact cu pereii sondei mai redus, se diminuea! frecrile i se reduce momentele
de rotaie, ambele apreciabile la forajul dirijat. 0unt posibile totodat turaii mai mari.
(nd se folosesc n sonde cu diametru mare, se evit lsarea apsrii pe sap din greutatea
prjinilor intermediare.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
(.2 Pr-7+n+ &r#*#
Ele sunt evi cu perei relativ groi, 29 3 199 mm, care se plasea! deasupra sapei i crea!
apsarea necesar pentru apsarea ei. )vnd masa si rigiditatea ridicate, prjinile grele
concentrea! greutatea lasat pe sap mai aproape de talp. $ungimea garniturii aflate n
compresiune este mai mic i tendina de flambaj mai redus# pericolele de deviere a sondei i de
rupere a prjinilor se diminuea!.
$ungimea ansamblului de prjini grele se stabilete astfel nct apsarea ma*im lsat pe
sap 's sa nu depeasc greutatea ansablului n noroi.
< 1 ;
U
9

n
pg
"
#s c
lpg

;2<
21
(oeficientul de siguran ( ine seama de faptul c, din cau!a u!urii, grosimea prjinilor
grele se reduce simitor n timp i masa unitar real este mai mica dect cea nominal W
pg
. %in
cau!a frecrii cu pereii sondei, apsarea real pe sap poate fi diferit de cea msurat la
suprafa. 0e recomand (O 1.1@ 3 1.29
(u R
9
s1a notat densitatea oelului.
Prjinile grele u!uale sunt cilindrice, au aceeai lungime ca i celelalte prjini, circa 7 mm i
se mbin ntre ele cu cep i muf ambele tiate din corp. Aneori, pentru a evita reducia de
legatur cu sapa, prjina grea de deasupra ei are la ambele capete muf.
%iametrul e*terior al prjinilor grele %n, varia! ntre / 1E? , ;:7,2 mm< i 11 , ;2:7.2 mm<,
n situaii deosebite se folosesc i diametere mai mari.
Prjinile grele se fabric prin laminare sau prin forjare. %up normali!are pe toat lungimea,
primele se mbuntesc n ntregime sau numai la capete, pe 1,@ 3 2 m& celelalte se mbuntesc
pe ntreaga lungime.
0e folosesc oelurile aliate cu crom, mangan, molibden, vanadium# 21(r6i12, 214o(r11,
/2(r6i8M, 28.4o4n(r19.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
6ormele )PC recomand pentru prjinile forjate, singurele indicate cu urmtoarele
caracteristici minime# =p
9,2
O :@? 6Emm
2
si =m O 782 6Emm
2
pentru prjini sub : ,&=p
9,2
O 8?7
6Emm
2
si =m O 7/9 6Emm
2
pentru prjini mai mari de : , ;inclusive<& duritate >rinell# 2?@.
22
a< b< c< d<
fig. @ Prjini grele
) 3 normale& b 3 cu degajri pentru elevator&
c 3 cu degajri pentru pene& d 3 cu degajri pentru pene i elevator.
Pentru a face posibile msurtorile de deviere prin prjini, mai ales la forajul dirijat, se
fabric i prjini grele amagnetice din# oeluri austenitice, manganoase ;1: 3 17 L 4n, 12 3 12
L (r<, oeluri ino*idabile (r 3 6i 3 4o ; 18,@ 3 1?,@ L (r, 1/ 3 1@ L 6i, 2 3 / L 4o<, un aliaj
de cupru ;circa /9 L< i nic"el ;circa 8@ L<, numit 4onel, bron!uri cupru 3 beriliu.
Prjinile grele cu diametrul e*terior constant ;fig @ a < cu nite ri!uri n !ona unde se pun
penele. 0e ntlnesc i prjinii grele cu degajri pentru elevator ;fig. @ b< care evit suveele de
manevr, prjini grele cu degajri pentru pene ;fig. @ c< nu sunt necesare coliere de siguran i
prjini grele cu 2 degajri ;fig. @ d<. )ceste prjini se manevrea! uor.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
%eoarece prjinile grele au o rigiditate mare, cepul i mufa se rup deseori din cau!a oboselii
materialului.
2/
%iametrul
e*terior
;nominal<
%iametrul
interior
mbinare %iamentrul
anfrenului
feei de
etanare
4asa
unitar

4omentul
de
strngere
=aportul
re!istentelor la
ncovoiere
XmEXc
Cn mm mm 1 mm PgEm da6m 1
/ 1E?B :7,2 /1,? 6( 2/ :8,2 /2,8 22: 2,@:
/ F , ??,7 /?,1 6( 28 ;2
/E? C-<
?2,7 /7,? 82/ 2,22
2 1E? , 192,? @9,? 6( /1 ;2
:E? C-<
199,2 @1,? 729 2,2/
2 Y , 129,: @9,? 6( /@ 112,8 :/,? 1289 2,@?
@ , 12: @:,2 6( /? ;/ F
C-<
121 :7,/ 1:/@ 2,/?
8 , 1@2,2 @:,2 6( 22 122,2 12/,1 /189 2,27
8 , 1@2,2 :1,@ 6( 22 122,2 111,: 2229 2,?2
8 Z , 1@?,? @:,2 6( 22 127,2 1/@,2 /189 2,71
8 Z , 1@?,? :1,@ 6( 28 ;2 C-< 1@9 12/,7 /129 2,8/
8 F , 18@,1 @:,2 6( 28 ;2 C-< 1@2,: 12:,7 /:?9 2,:8
8 F , 18@,1 :1,@ 6( 28 ;2 C-< 1@2,: 1/8,8 /919 /,9@
8 Y , 1:1,@ @:,2 6( 28 ;2 C-< 1@7,@ 181,1 /?99 /,1?
: , 1::,? @:,2 6( @9 ;2 F
C-<
182,: 1:2,? @1/9 2,@2
: , 1:?,? :1,@ 6( @9 ;2 F
C-<
182,: 18/,2 2/29 2,:/
: ZB 1?2,2 :1,@ 6( @9 ;2 F
C-<
187,2 1::,8 2/29 /,12
: Y , 178,7 :1,@ 6( @8 1?@,/ 29:,2 8@99 2,:
? , 29/,2 :1,@ 6( @8 179,1 22/,1 8@99 /,92
? Z , 297,8 :1,@ 8 @E? =eg 17@,8 2/7,/ :1?9 2,7/
7 , 22?,8 :1,@ 6( 81 212,: 279,: 7229 /,1:
7 F , 221,/ :8,2 : @E? =eg 22/,? /2/,2 117/9 2,?1
7 Y , 22:,8 :8,2 6( :9 2/2,@ /22,/ 12229 2,@:
19 , 2@2 :8,2 6( :9 2/:,/ /82 12229 2,?1
11 , 2:7,2 :8,2 6( :: 289,: 222,@ 17/79 2,:?
-recvena ruperilor se poate reduce dac mbinrile se e*ecut cu degajri i ra!e de
curbur mari , care diminuea! concetrrile de tensiune.
0e construiesc i prjini grele cu seciune necircular#ptrate sau elicoidale ;fig. 1@<# fr
a reduce spaiul de circulaie a noroiului dintre prjini i pereii sondei, ele fac posibil folosirea
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
unor prjini de dimensiuni transversale ma*ime, au apropiate de cele ale sondei, micornd
tendina de flambaj. 0e micorea!, totodat, suprafaa de contact cu pereii i pericolul de
prindere prin lipire.
22
Prjinile grele fig. 8 a< se utili!ea! de obicei pentru stabilirea garniturii# de regul o
singur bucat, cu diagonala apropiat de diametrul sondei ;se lasa unjoc de 1 3 2 mm<, plasat
ntre 2 stabili!atori imediat deasupra sapei. Ele au muc"ii armate cu materiale dure , la fel ca i
stabili!atorii cu lame.
-ig. 8 Prjini grele cu seciune necircular
a 3 ptrate& b 3 elicoidale
Prjinile grele elicoidale ;fig. 8 b< au lungimi i diametre obinuite i se folosesc n
numr mai mare pentru a preveni prinderea prin lipire.
(apetele prjinilor grele profilate sunt rotunde, ca s permit fi*area cletilor de manevr
i a penelor, dar i prinderea lor cu o corunca n ca! de accident& unele variante au degajri
speciale pentru pene.
(.8 R#!"4++
0unt piese scurte ;pana la 1 3 1,@ m<, cu perei groi,avnd mbinri cu umr i filet rotar+.
Ele servesc ca piese de legatur ntre componentele garniturii de foraj, ntre prjinile grele i
sap, carotier, motor de fund sau pentru ataarea diverselor scule introduse cu sau n ansamblul
garniturii, atunci cnd ele au mbinri care nu se potrivesc.
=educii sunt numite i elementele scurte folosite la msurarea devierii, i dirijarea sondelor
sau pentru reali!area circulaiei ntre interiorul i e*teriorul garniturii. =educii se utili!ea! i
pentru protecia la u!ur a unor elemente importante i scumpe# capul "idraulic, prjin de
antrenare, motorul de fund.
n funcie de necesiti, se utili!ea! reducii cep 3 cep, muf 3 muf i cep 3 muf.
4ulte reducii sunt cunoscute dup destinaia lor#
1 reducia capului "idraulic, cep 3 cep, cu filete stnga, ataat permanent de aceasta&
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
1 reducia de protecie a prjinii de antrenare, cu loca pentru protector de cauciuc, ataat
permanent la captul ei inferior ;fig. : f<&
2@
1 reducii de trecere ntre diverse tipuri de prjini, ntre prjinile de foraj i prjinile grele
;fig. : a, b, c<&
1 reduciile de legatur ntre prjinile grele, cnd ele se termin la ambele capete cu muf&
1 reducia sapei, plasat ntre ultima prjina grea i sap, de obicei muf 3 muf ;fig. : e<&
1 reducii de!a*ate folosite pentru dirijare asondelor&
1 reducii de orientare, prev!ute cu dispo!itive necesare pentru dirijarea sondelor&
1 reducii de circulaie, cu supap de reinere sau cu supap de scurgere.
a< b< c< d< e< f<
fig. : =educii
=educiile se construiesc din semifabricate forjate, mbuntite, din aceleai oeluri ca i
prjinile grele# 29 (r6i12, 284o4n(r19 sau /24o(r6i18M. $imita de scurgere =p
9,2
O :89
6Emm
2
i duritatea >rinell minim 2?@ pentru diametre de / 1E? 1 8 @E? ,, =p
9,2
O 871 6Emm
2
i
K> O 2:: pentru diametre de : 3 19 ,. Aneori, reduciile se construiesc din prjini grele devenite
prea scurte dup tierea repetat a filetelor.
=educiile n trepte trebuie s aib diametrul interior egal cu cel al elementului cu
diametrul cel mai mic.
mbinrile reduciilor se construiesc adeseori cu degajri pentru eliminarea concentrrilor
de tensiune.
0imboli!area semnific scopul (=(K 3 reducia capului "idraulic, =P) 3 reducia
prjinii de antrenare, ==0 reducia ntre racorduri. =0' 3 reducii ntre racorduri i prjinii grele,
=P' reducia ntre prjini grele, =0- 3 reducia ntre sape i prjini grele, diametrul e*terior i
cel interior, mbinrile de la cele 2 capete. =educiile de la tipul ) au diametrul e*terior constant,
cele de tipul > sunt n trepte, iar tipul ( sunt cu filet stnga.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
(.5 A*t# "o3%on#nt#
28
)cestea nu sunt strict necesare forajului& ele se plasea! de1a lungul garniturii, fie din motive
de siguran, fie a mbuntii condiiile de lucru a garniturii, fie pentru a reali!a o gaur de
sond cu forma i direcia dorite.
(ana de siguran
Pentru a mpiedica erupia sondei pe interiorul garniturii de foraj, cel puin la unul dintre
capetele prjinii de antrenare trebuie montat o cana de siguran care poate fi nc"is manual,
rapid i sigur.


-ig. ? (ana de siguran
-recvent canaua se montea! ntre capul "idraulic i captul superior al prjinii de antrenare,
canaua evit mprtiere noroiului din furtunul de foraj i din prjin dup deurubarea ei, mai
ales cnd n garnitur se afl noroi cu densitate mai mare dect a celui din e*teriorul ei.
n general, diametrul ei este egal cu cel al racordului prjinii de antrenare.
(anaua de siguran are un cep sferic prev!ut cu un orificiu de trecere, cu diametrul egal cu
cel al prjinii. (nd canaua este desc"is orificiul este orientat de1a lungul acesteia. (nd se
nc"ide, cepul se rotete cu 79 [ cu o c"eie cap ptrat sau "e*agonal.
0caunele pe care se sprijin cepul posed garnitur de etanare cu diverse forme. $a etanare
contribuie i un arc ondulat ;fig. ?<
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
.alva automat pentru economisirea noroiului
2:
Pentru a preveni mprtierea noroiului cnd se deurubea! prjina de antrenare, la captul
ei inferior se poate monta o valv de nc"idere automat ;fog. 17<. Ea permite circulaia direct,
dar se nc"ide automat, prin destimderea unui arc, atunci cnd pompele sunt oprite.
)semenea supap este util la forajul marin i atunci cnd este noroiul foarte scump.
Ea nu este proiectat sa re!iste la presiunea provocat de o erupie& suport o diferen de
presiune de circa 19 bar& la diferene mari, supapa cedea! i permite circulaia invers.
%ac garnitura este prins n gaura de sond i valva se afl sub nivelul masei rotative, capul
valvei poate fi desc"is permind introducerea prin prjini a unui aparat cu cablu, de e*emplu
pentru deurubarea garniturii prin detonare.
.alve de reinere
%e1a lungul garniturii de foraj se montea! una sau c"iar dou supape care permit circulaia
direct, dar mpiedic ascensiunea fluidului din interiorul prjinilor. -enomenul poate avea loc
atunci cnd se nurubea! prjina de antrenare i n timpul e*tragerii garniturii dac e*ist o
diferena de densitate ntre fluidul din spaiul inelar i cel din interiorul garniturii sau dac are loc
un influ* de fluide din stratele traversate. 0puma i aerul ies din prjini din cau!a destinderii&
cnd se folosesc asemenea fluide, valvele de reinere sunt obligatorii.
n ca!ul unei manifestri eruptive, valvele de reinere mpiedic erupia sondei prin interiorul
garniturii de foraj, protejea! capul "idraulic, furtunul de foraj, ncrctorul i pompele de noroi.
Ele se montea! imdiat deasupra sapei, eventual ntr1un stabili!ator sau undeva mai sus, c"iar
la prima prjin de foraj.
E*ist diverse variante constructive de valve, cu taler articulate, cu ciuperc, de obicei
speciali!ate. .alva n fig. 7 are un opritor care ine talerul ntredesc"is. %up pornirea circulaiei
supapa se desc"ide, opritorul cade i cnd pomparea este oprit supapa este nc"is de un arc.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
2?

-ig. 7 .alv de reinere
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
27
0tabili!atori. (orectori
0tabili!atorii sunt elemente intercalate ntre prjinile grele, avnd diametrul egal sau apropiat
cu cel al sapei, care centrea! garnitura i constituie puncte de sprijin cu pereii sondei. Prjinile
grele mpreun cu stabili!atorii formea! ansamblul prii inferioare a garniturii.
0tabili!atorii sunt folosii ca s previn devierea sondei de la direcia dorit, inclusiv de la
cea vertical, s stabili!e!e direcia de naintare a sapei, de unde i numele lor. Ei mbuntesc i
condiiile de lucru ale sapei i ale prjinilor grele, mpiedic lipirea acestora de perei.
0tabili!atorii se utili!ea! i pentru a mri sau dimpotriv pentru a micora nclinarea sondei.
=eali!area scopului urmrit, cretere, stabili!are sau descretere a ungiului de nclinare se obine
modificnd numrul, po!iia lor n ansamblu i jocul radial fa de pereii sondei. 5ot pentru
dirijarea sondei, se folosesc i stabili!atori montai pe corpul motoarelor de fund& adeseori ei sunt
e*centrici crend un efect de mpingere lateral a sapei.
0e constriesc stabili!atori cu lame, cu role i mai rar cu diamante sau P%( 3 uri. (onstrucia
lor este determinat de duritatea i abra!ivitatea rocilor, de tipul sapei i de scopul urmrit.
0tabili!atorii cu lame pot fi# fig. 19
1 cu lame u!inate din corpul stabili!atorului, integrali
1 cu lame sudate pe corpul stabili!atorului
1 cu patine de u!ur sc"imbabile
1 cu manon nurubat, demontabil
1 cu maon de cauciuc , staionarB, nerotativ
n roci dure i abra!ive se utili!ea! stabili!atorii cu lame scurte, eventual drepte, cu patine
demontabile i stabili!atori staionari cu patine de cauciuc.

-ig. 19 0tabili!atori cu lame
a 3 integrali cu lame drepte& b 3 cu lame drepte sudate& c 3 integrali cu lame elicoidale& d 3 cu
patine sc"imbabile
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
/9
0tabili!atori cu role ;fig 11< se folosesc n roci relativ dure i abra!ive. 0e construiesc
stabili!atori cu / sau 8 role, dispuse paralel cu a*a corpului nclinat. =olele pot fi netede, striate,
cu dini armai cu material granular sau cu inserii din carburi metalice. (nd se u!ea! rolele pot
fi sc"imbate.
0tabili!atorii cu role introduce frecri mai reduse cu pereii sondei dect cei cu lame.
n timp, sapa se u!ea! i i reduce diametrul# gaura de sond devine conic. 0tabili!atorul
corector montat deasupra ei menine diametrul nominal al sondei i evit necesitatea coretrii ei
cu sapa urmatoare. $a unii stabili!atori 3 corectori cu 8 role, cele / de sus sunt capabile c"iar s
lrgeasc gaura de sond, de circa 1,@ mm peste diametrul nominal al sapei.
0tabili!atorii cu diamante se utili!ea! n roci dure. 0e amplasea! deasupra sapelor cu
diamante, adeseori la suprafaa de lucru c"iar n continuarea celei a sapei, ameliornd conditiile
lor de functionare. Aneori au diametrul mai mare dect cel al sapei. 4anonul cu lame armat cu
diamante poate fi detaabil i sc"imbabil. 0e folosesc att diamante naturale ct i P%(1uri.
0e construiesc i stabili!atori amagnetici cu lame din corp pentru foraj dirijat, stabili!atori cu
valv de reinere.
5oti stabili!atorii trebuie s posede un ,gtB suficient de lung pentru a putea fi prini de o
corunc n ca! de accident.
-ig.11 0tabili!ator cu role
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
/1
-ig.12 0tabili!atori cu lame
)morti!oare de vibraii
n roci dure, n roci fisurate, n conglomerate sapele cu role lucrea! neuniform i induc n
garnitura de foraj vibraii foarte periculoase, mai ales pentru mbinrile filetate, datorit
fenomenului de oboseal a materialului. (nd ntlnesc roci tari nc de la suprafat, vibraiile se
transmit i instalaiei de foraj.
Pentru atenuarea acestui fenomen, n apropierea sapei se intercalea! un amorti!or de
vibraii. n ansamblul de prjini grele stabili!ate, ele se plasea! deasupra primului sau celui de1
al doilea stabili!ator.
0e construiesc amorti!oare cu elemente elastice, metalice 3 spirale sau discoidale i
amorti!oare din elemente de caciuc masiv. ; -ig 1/<
)morti!oarele de cauciuc nu pot fi utili!ate la temperaturi ridicate, peste 199 Q ( i n
pre!ena produselor petroliere.
n fig. 1/ este pre!entat un amorti!or de vibraii cu arcuri sub form de discuri i piston
flotant. )morti!orul este alctuit din dou substane care pot culisa ntre ele pentru a permite
arcurilor i uleiului s preia ocurile i vibraiile. 4omentul de torsiune se transmite prin
intermediul unor caneluri.
An amorti!or trebuie sa fie suficient de re!istent ca s transmit momentul de torsiune i
apsarea pe sap.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
/2

-ig. 1/ )mort!or de vibraii
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
Protectoare de cauciuc
//
=acordurile prjinilor care se rotesc n interiorul unei coloane tubate u!ea! burlanele prin
frecare n pre!ena noroiului ce conine, ntr1o msur mai mare sau mai mic, particule abrasive.
Pe prjinile ce lucrea! n coloan se montea!, lng racorduri, manoane de cauciuc care
mpiedic frecarea racord 3 burlane. ;fig. 12<
Protectoarele de cauciuc sunt fie ntregi, fie desc"ise tiate pe o generatoare, fie sunt formate
din dou pri prinse ntr1o balama. Primele, cu suprafa e*terioar neted, sunt forate s treac
peste racordul cep, cu ajutorul unui dispo!itiv de manonare, lsnd greutatea prjinilor pe ele.
(elelalte se nc"id pe prjini cu ajutorul unui split mecanic. E*teriorul acestora din urm poate fi
neted, cu patine longitudinale sau cu patine nclinate.
Pentru a nu se deplasa de1a lungul prjinilor, protectoarele au diametrul interior, n stare
liber, mai mic dect cel al prjinilor& protectorale ntregi de circa 29 mm la cele 2 /E? , pn la
29 mm la cele de 8 @E? ,.
(auciucul trebuie s fie ct mai re!istent la u!ur prin frecare, la aciunea aditivilor din noroi
i la temperaturile ridicate din sond. (oeficienii de frecare cu burlanele trebuie s fie ct mai
mici.
-ig. 12 Protectoare de cauciuc
a 3 ntregi& b,c si d 3 demontabile
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
(.; <3=+n-r+ 6+*#t)t#
/2
Elementele componente ale garniturii de foraj se mbin ntre ele cu un filet specific forajului
rotativ, cunoscut sub numele de filet de racord, filet rotar+ sau filet special.
mbinrile cu un astfel de filet au avantajul de a se centra uor, se nurubea! rapid, sunt
etane, re!istente la u!ur i capabile s transmit momente de torsiune, momente de ncovoiere
i fore a*iale suficient de ridicate. Ele sunt mbinri cu umr, cu pasul i conicitatea relativ mari.
.
-ig. 1@ mbinare filetat cu umr pentru elementele garniturii de foraj
(epul mbinrii se centrea! fr dificultate n muf datorit conicitii mari, 1#2 sau 1#8&
aceasta este egala cu 2 tg \. %in acelai motiv, cepul ptrunde n muf mai mult de dou treimi
nainte de a ncepe angajarea spirelor, accelernd nurubarea. (nd o mbinare conic se
refiletea! nu trebuie ndeprtat ntreaga poriune filetat# este suficient s se rete!e o parte din
lungimea cepului sau a mufei, n acest ca! doar /9129 mm.
Pasul mare, /18 spireEin, contribuie i el la nurubarea rapid i ofer o durabilitate
ridicat la u!ur, provocat de desele nurubri i deurubri.
-eele frontale ale umerilor asigur etaneitatea mbinrii, transmiterea momentului de
torsiune si momentului de ncovoiere.
-iletul de racord are profilul triung"iular, cu ung"iul la vrf 89[, bisectoarea
perpendicular pe a*a mbinrii, vrfurile rete!ate, fundurile rotunjite sau rete!ate.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
/@
-ig. 18 -iletul de racord
) 3 cu funduri teite i fundurile teite& b 3 cu vrfurile i fundurile teite
%up form se ntlnesc mai multe tipuri de profiluri# . 1 9,9/?=, . 1 9,929, . 1 9,9@9 i
. 1 9,98@, la aceeai conicitate, la acelai pas, ra! de curbur la ba!a spirelor i la vrf uor
diferite. 6umrul 9,9/? repre!int ra!a de curbur la fundul spirelor, n miimi de inc", iar
celelalte mrimi 1 9,929, 9.9@9, 9,98@ 1 repre!int limea crestelor spirelor.
E*ist patru tipuri de mbinri filetate recomandate de normele )PC. n ordinea apariei
ele sunt#
1 mbinri normale, notate =E' ;=egular<
1 mbinri cu trecere larg -K ;-ull Kole<
1 mbinri cu trecere uniform, C- ;Cnternal -lus"<
1 mbinri numerotate, 6( ;6umbered (onection<
$a filetul cu sensul spre stnga se adaug simbolul $K ;$eft Kand<. )ceste mbinri se
deosebesc prin dimensiunile i prin profilul filetului.
%enumirea primelor trei tipuri de racorduri are e*plicaia n modul cum au aprut ele,
mpreun cu racordurile respective. Cniial, racordurilor li se cerea doar re!isten ]i aveau
seciunea de trecere relativ mic. Alterior, mrindu1se debitele de circulaie, pentru a reduce
cderile de presiune, au aprut racordurile cu trecere mrit, notate cu -K. 4ai tr!iu, odat cu
sudarea lor la captul prjinilor, s1au construit racorduri al cror diametru interior era egal cu cel
al prjinilor ec"ipate& prjinile erau calibrate la interior. %iametrul mediu al filetului la aceste
racorduri este mai mic i mbinarea a fost notat cu C-.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
/8
Pentru a reduce concentrrile de tensiune din mbinri, prjinile grele i reduciile 1
ambele cu rigiditate la ncovoiere mare 1 au de obicei mbinri cu degajri. Ele pre!int ns un
de!avantaj# la refiletare, cepul sau mufa se retea! integral.
$a sonda din structura .alea 0eac Est vom avea urmtoarea alctuire la garnitura de
foraj#
Pentru -a!a C
.om avea @9 m prjini grele normale ? B. n vederea meninerii verticalitii gurii de
sond n garnitura de foraj se vor intercala stabi!atori a cror u!uri admise s nu depesc / mm
n diametru pentru stabili!atorul de la sap i 8 mm n diametru pentru ceilali stabili!atori,
conform u!urilor admise n literatura de specialitate i n practica curent. )cetia vor fi plasai
la sap, la 7 m i la 2: m de sap sau n alt configuraie impus de necesiti.
Pentru -a!a CC
.om avea 199 m prjini grele normale ? B si prjini foraj @ B tip ' 19@ categoria CC 3 CCC.
Pentru -a!a CCC
'arnitura va avea urmtoarea alctuire#
1 299 m prajini grele 8 Z B
1 prjini foraj @ B tip ' 19@ categoria CC 1 CCC
/:
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
C)%. ' So*+"+t-r+*# &)rn+t!r++ # 6or)7
'.1 Con+4++*# # *!"r!
Elementele componente ale garniturii de foraj sunt supuse la o stare de solicitare cople*, cu
un accentuat caracter variabil. 6atura i mrimea solicitrilor sunt determinate de operaia
e*ecutat n sond ;foraj, manevrare, intrumentaie, carotaj mecanic, lansarea unui l+ner<,
regimul de lucru ;apsarea pe sap,turaie, debitul de circulaie, vite!a de manevrare, presiunea
de pompare<, metoda de foraj, adncimea i diametrul sondei, profilul ei, modul de alctuire i
de stabili!area a motorului de fund, pre!ena amorti!oarelor de vibraii, proprietile rocilor
treversate, natura i proprietile fluidului de foraj, tipul sapei, etc.
I alt caracteristic a lucrului garniturii n timpul forajului o constituie pierderea stabilitii
longitudinale. )ceasta este provocat de forele de compresiune, forele centrifuge create prin
rotire, momentul de torsiune, presiunea interioar i circulaia fluidului de foraj. %eaoarece
lungimea garniturii este foarte mare n raport cu dimensiunile transversale, instabilitatea
logitudinal survine la valori sc!ute ale sarcinilor e*terioare. Pasul acesteia nu este constant
fiind determinat de fora a*ial, variabil de1a lungul garniturii& el este influenat i de pre!ena
racordurilor, ca mase concentrate, i a stabili!atorilor ca puncte de sprijin.
%up pierderea stabilitii, garnitura nu se rotete nu numai n jurul e*ei proprii, ci i n jurul
a*ei sondei# fie n acelai sens, sincron, dac frecrile cu pereii sondei sunt reduse, fie n sens
invers, cnd frecrile sunt nseminate.
$a momente de rsucire i presiuni e*terioare e*agerate. )tunci cnd pereii prajinilor sunt
subiai prin u!ur, i forma transversal circular i poate pierde stabilitatea# prjinile se
rsucesc ori se turtesc.
$a forajul cu motoare de fund, condiiile de solicitare sunt mai uoare dect la forajul cu
mas rotativ# dispare caracterul variabil al tensiunilor de ncovoiere, momentul de torsiune este
mai sc!ut, u!ura prjinilor este mai diminuat.
0olicitrile se accentuea! cu adncimea i sunt mai severe n sondele curbate. n roci dure,
fisurate sau neomogene, mai ales cnd se forea! cu sape cu role, n partea inferioar a garniturii
vibraiile sunt foarte intense.
$a forajul cu aer, dispare efectul favorabil al flotabilitii i cel de amorti!oare a vibrailor,
efecte e*istente n pre!ena noroiului& coro!iunea provocat de o*igenul din aer este de obicei
mai pronunat.
'arnitura de foraj este supus, uneori i la solicitri dinamice, de oc# cnd se ncearc
degajarea ei prin btaie cu geal, cnd se nepeneste ori se desprinde brusc n timpul rotirii, cnd
este scpat pe o anumit nlime.
0tudiul strii de solicitare este complicat i din urmtoarele motive#
1 solicitriile nu sunt uniforme de1a lungul garniturii&
1 sondele sunt mai mult sau mai puin nclinate fa de vertical i au curburi variabile de1a
lungul lor&
1 garniturile sunt alctuite adeseori din tronsoane cu seciune transversal diferit&
/?
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
1 dimensiunile transversale se reduce semnificativ n timp, prin u!ur&
1 racordurile dintre prjini constituie mase concentrate i au rigiditate mai mare dect cea a
corpului prjinilor&
1 mbinrile filetate constituie, la anumite solicitri, puncte slabe ale garniturii&
1 mediul ambiant este coro!iv i afectea! simitor re!istena prjinilor, ndeosebi la
oboseal.
'.( So*+"+t)r#) *) tr)"4+!n# >+ "o3%r#,+!n#
)ceast solicitare este creat de#
1 greutatea proprie a prjinilor&
1 greutatea ansamblurilor introduce n sond&
1 reaciunea tlpii n timpul forajului&
1 forele de frecare cu pereii i cu noroiul din sond&
1 forele de inerie la introducerea i e*tragerea garniturii din sond n perioadele de
variaie a vite!ei de manevrare&
1 forele de presiune create de pre!ena i circulaia noroiului&
1 forele de traciune suplimentar aplicat pentru degajarea garniturii prinse sau atunci
cnd e*ist tendina de prindere&
1 forele de presiune create atunci cnd se ncearc desfundarea garniturii prinse, cnd se
probea! o coloan sau un l+ner cu ajutorul prjinilor.
0olicitarea principal o constituie traciunea produs de greutatea proprie.
'.(.1 G)rn+t!r- ,!,%#n)t-
I garnitur de foraj cu seciune transversal uniform, suspendat ntr1o sond vertical
plin cu fluid de foraj. ;fig. /./<
/7
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?gL
=
+
-ig. /./ 0olicitrile la traciune a unei garnituri cu seciune uniform suspendate ntr1o sond
plin cu noroi
ntr1o seciune oarecare, aflat la distana + fa de captul inferior, tensiune a*ial
gL g$
%
g %L g %$
%
F #
n
n % $
$


9
9
;/<
Ande#
'
!
3 greutatea poriunii aflate sub seciunea considerat&
-
)
3 fora de presiune aplicat pe suprafaa de la ba!a garniturii&
) 3aria seciunii transversale a prjinilor&
$ 3 lungimea garniturii&
R
9
3 densitatea materialului
Rn 3 densitatea fluidului de foraj
%istribuia tensiunii de1a lungul garniturii este construit nsumnd efectul forei de
greutate cu efectul dat de fora de presiune. E*ist o seciune unde tensiunea a*ial este nul.
-a de ba!, aceast tensiune se afl la distana#

L l
n

9
9 ;2<
%easupra ei, garnitura este ntins iar dedesupt comprimat. 5ensiunea ma*im la
traciune este la suprafa, ! O $

< ;
9 ma* , n $
Lg
;@<
%ac ^
!,ma*
nu depete o anumit valoare admisibil ^
ad
, lungimea ma*im de utili!are a
unei garnituri cu seciune uniform.
29
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
< ;
9
ma*
n
ad
g
L

;8<
Cndic modaliti de cretere a adncimii de introducere a unei garnituri de prjini. Pentru
materialul introdus n sonde, se folosete de obicei masa pe unitatea de lungime. %ac notm
9
% "
1 masa unitar, atunci avem#
%
%L "$
g
n
$


;:<
$a gaura sondei#

,
_

,
_

9 9
ma* ,
1 1

n
g
n n
$
%
#
%
g"L
%
%L "L
g
;?<
9
1

1 coeficient de flotabiliate
'
g
3 greutatea garniturii
$ungimea de utili!are a unei garnituri formate din acelai tip de prjini se scrie n acest
ca!#

,
_

,
_

9
2 ,
9
ma*
1 1

n
s
po
n
ad
"g c
%R
"g
%
L
;7<
=p
9,2
3 limita de curgere minim
(
s
3 coeficient de siguran 1,2 3 1,@
'reutatea prii din garnitur aflat sub seciunea ! poate fi e*primat n raport cu masa
unitar a prjinilor# '! 3 Wg!.
(ondiia de ec"ilibru#
( ) g& % #i g& % F #i g& % g& % Fpi #i Fpt #i Fai
n
n
n %i n n

,
_


9
1
;19<
5ensiunea a*ial din seciunea dat#
g&
%
#i
n
n
$

,
_


9
1
;11<
'.' G)rn+t!r- 3)n#?r)t-
$a ridicarea i coborrea garniturii, eventual cu circulaia fluidului de foraj, apar i unele
fore suplimentare, cu valori semnificative n unele situaii# de frecare cu pereii sondei i cu
noroiul din jur, i de inerie.
-orele de inerie ce acionea! sub p seciune oarecare este proporional cu masa
gsrniturii aflate sub seciune# -
i,!
O a'
!
Eg. $a e*tragere, acceleraia a se poate determina dac se
21
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
cunoate perioada de accelerare ;2 3 / s< pn la atingerea vite!ei ma*ime ;9,2 3 9,? mEs funcie
de sarcina la crlig i puterea troliului de foraj<# a O 9,1 3 9,2 mEs
2
.
-orele de frecare ce acionea! sub o seciune dat sunt determinate de# mrimea
coeficienilor de frecare, diametrul e*terior al prjinilor, pre!ena stabili!atorilor, tendina de
manonare sau de strngere a pereilor, pre!ena gurilor de c"eie, profilul spaial al sondei,
e*istena cavernelor etc. Pentru scopul simplificrii, pentru sonde verticale, fora de frecare se
consider proporional cu greutatea garniturii# -
fr,!
O s'
!
. Pentru coeficientul de _frecareB s, care
ine seama i de eventuala tendin de prindere, se accept valori cuprinse ntre 9,9@ i 9,/@. $a
ridicare, forele de frecare se adun, iar la coborre se scad.
%
% p
s
g
a
%
#
g&
%
% p
s
g
a
%
#
p
n $
$
n
$ n $
'
9
9
ma* ,
9
9
1
1
+

,
_

t +
+

,
_

t +

;1@< i ;18<
%ac se neglijea! efectul circulaiei i cel al forelor de inerie, se consider un noroi
u!ual cu densitatea 12@9 DgEm
/
i un coeficient de frecare s O 9,1@.
'.. So*+"+t)r#) *) tor,+!n#
'arnitura de foraj este solicitat la torsiune n procesul de foraj sau de carotaj mecanic, la
fre!area dopurilor de ciment sau a diverselor scule nerecuperabile rmase n sond, cnd se
ncearc degajarea unei garnituri prinse prin rsucire, n cursul unor instrumentaii.
%ac se cunoate momentul de torsiune 4
t
de1a lungul garniturii i dimensiunile ei
transversale, se poate calcula distribuia tensiunilor tangeniale `. Pe conturul e*terior al seciunii
transversale, ele au valoarea ma*im#
p
t
(
M

;1?<
Ande# X
p
3 modulul de re!isten polar al seciunii.
Pentru seciunile inelare, cu diametrul e*terior % i cel e*terior d,
( )
)
d )
(
p
18
2 2


;17<
T, S 178 , 9 29? , 9
/ / /
mm d a (
p

;29<
unde# a este latura ptratului
d 3 diametrul interior, ambele n mm.
Pentru prjini "e*agonale#
T, S 178 , 9 299 , 9
/ / /
mm d b (
p

;21<
cu b 3 distana ntre dou laturi opuse , n mm.
n ambele ca!uri, tensiunile tangeniale ma*ime se afl la jumtatea laturii.
4omentul de torsiune#
UNIVERSITATEA FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
22
LUCIAN BLAGA
SIBIU
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM

P
M
t

;22<
cu a 3 vite!a ung"iular.
Ang"iul de rsucire a unui element liniar d! din garnitur se calculea! cu relaia#
p
t
#*
d$ M
d
;2/<
n care# ' 3 repre!int modulul de elasticitate transversal
C
p
3 momentul de inerie polar al seciunii prjinilor.
'.2 So*+"+t)r#) *) %r#,+!n# +nt#r+o)r- >+ *) %r#,+!n# #/t#r+o)r-
%e1a lungul garniturii de foraj, presiunea din interior i cea din e*terior nu sunt uniforme
i de obicei nici egale. Cnteresea! ndeosebi situaiile cnd diferena dintre cele dou presiuni
este semnificativ.
n timpul forajului sau al circulaiei, cnd se ncearc obinerea circulaiei ntr1o sond cu
garnitura prins ori nfundat, la cimentarea sub presiune a unui strat, la probarea unui l+ner ori
strat cu ajutorul prjinilor, presiunea din interiorul lor este mai mare dect cea din e*terior.
%up nc"iderea unei sonde cu noroiul din spaiul inelar ga!eificat, n timpul evacurii
ga!elor cnd ajung la suprafa, dimpotriv, presiunea n e*teriorul garniturii, n partea
superioar a sondei, este mai mare dect cea din interior. )tunci cnd orificiile sapei s1au
nfundat la introducerea garniturii ori cnd deasupra sapei este montat un ventil de reinere i
prjinile nu sunt umplute, la introducerea unui probator de strate, garnitura poate rmne parial
sau total goal.
(onsidernd garnitura ca un tub nc"is, n prjini ia natere o stare de tensiune tria*ial.
'.8 Coro@+!n#) %r-7+n+*or
(oro!iunea constituie un proces c"imic sau electroc"imic de degradare, la suprafa, a
unor metale aflate n contact cu agenii agresivi din mediul ambiant. Ea reduce re!istena i
durata de serviciu a ec"ipamentelor i duce, uneori c"iar la avarierea lor.
(oro!iunea mbrac diverse forme i, de regul, se combin cu alte tipuri de degradare#
coro!iune, abra!iune, oboseal, fragili!are, rupere sub tensiune.
$a elementele garniturii de foraj se ntlnesc#
1 o coro!iune uniform# metalul este atacat pe ntreaga suprafa, grosimea de perete se
reduce treptat, ruperea poate intervenii din cau!a scderii capacitii de re!isten.
1 I coro!iune local, sub form de ciupituri sau puncte, cunoscut sub numele de pitting,
numrul forma i adncimea ciupiturilor varia! considerabil& este mai dificil de detectat
i de evaluat deoarece este ascuns sub produsele de coro!iune putnd servi la iniierea
unor fisuri de oboseal.
Ielul, aliajele de aluminiu sau titan, folosite n garnitura de foraj, au o oarecare re!isten la
coro!iune prin formarea unui strat de o*i!i protectori. %ar, fluidul de foraj, n circulaie
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
2/
SIBIU PROIECT DE DIPLOM
ndeprtea! acest strat i coro!iunea suprafeelor metalice curate este accelerat# are loc un
fenomen sinergetic de coro!iune 3 ero!iune.
Efectul cumulativ al tensiunile variabile i al coro!iunii este mai mare dect suma efectelor
individuale. -isurarea i ruperea ntr1un mediu cor!iv se produc la un nivel al tensiunilor sau un
numr mare de cicluri mai mici dect ar fi necesare n absena mediului corosiv. %e altmiteri, aa
cum s1a mai artat, n medii coro!ive nu e*ist limite de oboseal. -enomenul este cunoscut sub
numele de oboseal de coro!iune. Ele se manifest c"iar i n medii cu agresivitate sc!ut, unde
coro!iunea este practic invi!ibil.
Anele metale susceptinile metalurgic se fracturea! prematur, la niveluri de tensiune mai
mici dect cele ateptate, datorit aciunii combinate a mediului corosiv cu tensiunile de
traciune e*istente la suprafaa metalului. 5ensiunile respective pot fi eventual re!iduale, rmase
de la fabricaie sau de la antrenamente termice. )cest fenomen este cunoscut sub numele de
fisurare de coro!iune sub tensiune.
("iar i n absena tensiunilor, mediul ambiant poate provoca o fragili!are a metalelor.
Pre!ena i intensitatea fenomenului de coro!iune pot fi puse n eviden prin inspecia direct a
prjinilor sau prin montarea unor inele de coro!iune n diverse puncte de1a lungul garniturii, de
regul n degajrile inelare de pe mufa racordurilor. %up curirea i recntrirea inelelor
respective, se aprecia! intensitatea coro!iunii.
.ite!a de coro!iune este determinat de microstructura materialului,de starea suprafeelor, de
natura i concentraia agenilor agresivi, de temperatur, starea de tensiune,vite!a de lucru a
noroiului.
Principalii ageni agresivi pentru elementele garniturii de foraj se afl n fluidul de foraj ,
constituieni ori produse de degradare a acestora, substane ptrunse din rocile traversate,dar ei
pot provenii din atmosfer. )cestea sunt# ga!e di!olvate, sruri di!olvate, aci!i minerali sau
organici.
I*igenul este cel mai comun agent agresiv# n pre!ena lui i a umiditii, oelurile ruginesc.
=ugina const n o*i!i i "idro*i!i de fier. I*igenul provine c"iar din aer. El atac prjinile nu
numai n atmosfer, dar i n noroi# fiind solubil, el ptrunde n circuitul e*terior desc"is al
noroiului.
(oro!iunea produs de o*igen poate fi diminuat prin# meninerea pK 3ului noroiului peste
7,@, folosirea dega!eificatoarelor pentru ndeprtarea aerului i a denisipatoarelor pentru
eliminarea particulelor abra!ive, evitarea ptrunderii aerului n noroi, pe la tijele pompelor, la
prepararea i tratarea noroiului,protejarea prjinilor depo!itate. n sfrit, se pot folosi in"ibitori
de coro!iune sau consumatori de o*igen# sulful i bisulfitul de sodiu sau amoniu, dio*idul de
sulf, "idra*ina.
%io*idul de carbon di!olvat n ap formea! acidul carbonic i acesta corodea! oelul ca i
ali aci!i. %ac pK 3ul este mai mare ca 8, aciunea lui coro!iv se diminuea!. (nd este
pre!ent i o*igenul, coro!iunea este mai intens# efectul este mai mare dect suma efectelor
fiecruia.
%io*idul de carbon din fluidul de foraj provine din apa de preparare, din formaiunile
purttoare de ga!e cu (I
2
i prin descompunerea termic sau bacterian a unor aditivi organici.
-orma de coro!iune depinde n mare msur de temperatur. 0ub 89 Q (, ea este uniform,
iar ntre 89 i 1@9 Q ( devine punctiform# ciupiturile sunt adnci, cu margini ascuite, iar
UNIVERSITATEA FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
22
LUCIAN BLAGA
SIBIU
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
produsul de o*idare are o culoare cenuiu 3 negricioas. (oro!iunea este ma*im n jurul
temperaturii de 199 Q (.
%io*idul de carbon se neutrali!ea! de obicei cu a*id da calciu.
Kidrogenul sulfurat di!olvat n ap are o aciune care se manifest tot sub form de ciupituri#
mici, cu panta abrupt i margini ascuite. Efectul este mai redus dect al acidului carbonic, dar
el se accentuea! dac n soluie se afl i o*igen sau dio*id de carbon.
Kidrogenul sulfurat provine din ga!ele sulfuroase ntlnite n formaiunile geologice
traversate sau prin degradarea termic a lignosulfonailor, folosii ca fluidi!ani ai noroiului.
%ar aciunea cea mai periculoas a "idrogenului sulfurat nu este coro!iunea propriu 3 !is, ci
efectul de fragili!are a metalului i cel de fisurare i rupere sub tensiune.
n reaciile de coro!iune este eliberat "idrogenul atomic. %ac mediul este alcalin sau neutru,
sulfura de fier format fiind insolubil constituie o pelicul protectoare. (nd mediul este acid,
aceast pelicul este distrus i "idrogenul atomic difu!ea! n reeaua cristalin a oelului. El se
acumulea! n golurile din reea, n fisuri ori n interiorul altor defecte i prin combatere
formea! molecule de "idrogen. )cestea, avnd un volum mult mai mare dect cel al atomilor,
crea! tensiuni interne importante, care se suprapun peste starea de tensiune creat de solicitrile
e*terioare n jurul acestor defecte. $a o anumit concentraie de "idrogen se acumulea! n
vrful lor, ele se e*tind. Efectul este o fragili!are a materialului, crearea de noi fisuri i
amplificarea celor e*istente. %ac timpul de e*punere n mediul acid de "idrogen sulfurat este
suficient de mare, pre!ena elementelor e*puse scade sub o anumit valoare critic i ele se rup
brusc, ntr1o manier fragil, la o sarcin mai mic dect cea nominal.
-enomenul de fisurare i rupere fragil a oelului n pre!ena "idrogenului sulfurat i a
tensiunilor de traciune este cunoscut sub numele de sulfide stress cracDing ;00(<.
Cntensitatea fenomenului 00( este determinat de concentraia de "idrogen, re!istena
oelului, temperatur, mrimea tensiunii aplicate i de timpul de e*punere.
Ielurile de duritate mai mare sunt mai susceptibile la fisurare n medii acide cu K
2
0,
deoarece au propriti plastice, de tenacitate, mai reduse. n general, oelurile de duritate mai
mare de 22 K=( sunt sensibile la fragili!are sulfuric. Printr1o clire i revenire adecvat, astfel
nct microstructura martensitic s fie predominant, prin aliere cu crom, nic"el, molibden,
vanadiu, limita poate fi ridicat la 28 K=(.
(u ct sunt mai mari concentraiile de "idrogen sulfurat i de "idrogen atomic, iar tensiunile
de traciune sunt mai ridicate, durata pn la rupere va fi mai redus.
0everitatea fenomenului 00( ;sulfide stress cracDing< este ma*im la temperaturi ambiante#
1@ 3 /@ Q (& prin urmare, ele se manifest doar n apropierea suprafeei.
-iletele mbinrilor sunt cele mai afectate de acest fenomen.
Pentru eliminarea sau diminuarea aciunii "idrogenului sulfurat se recomand#
1 mpiedicarea ptrunderii "idrogenului sulfurat n sond prin ngreunarea corespun!toare
a noroiului&
1 meninerea pK 3ului ridicat, peste 19&
1 neutrali!area "idrogenului sulfurat cu magnetit sintetic spongios, carbonat ba!ic de !inc,
o*id de !inc&
1 folosirea oelurilor cu duritate sc!ut&
1 reducerea tensiunilor prin creterea grosimii prjinilor&
2@
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
1 minimi!area concentraiilor de tensiune.
0rurile di!olvate mresc conductivitatea electric a fluidelor de foraj. (um majoritatea
proceselor de coro!iune implic reacii electroc"imice, conductivitatea ridicat intensific
fenomenul de coro!iune. 0oluiile concetrate, temperatura ridicat, pre!ena ga!elor coro!ive
accentuea!, de regul, coro!iunea.
0rurile provin din apa de preparare cnd se folosete apa de mare, de e*emplu, din rocile
traversate ori sunt adugate pentru a regla diverse propriti ale fluidului de foraj. n soluie,
srurile sunt utili!ate la desc"iderea stratelor productive, la reparaii de sonde.
Efectul lor se diminuea! prin ridicarea pK 3ului i cu ajutorul in"ibitorilor de cor!iune
specifici.
)ci!ii corodea! metalele prin coborrea pK 3 ului i prin di!olvarea filmelor protectoare.
Ei accelerea! aciunea coro!iv a altor ageni i fenomenul de fragili!are.
)ci!ii sunt folosii la tratamente de stimulare i la reparaii de sonde. Ei pot provenii i din
degradarea termic sau bacterian a unor aditivi.
E*ist in"ibitori i _consumatoriB specifici pentru fiecare acid.
%iveri ageni agresivi amintii se pot afla i concomitent ntr1un noroi# aciunea lor nu poate
fi evaluat dect prin e*perimentare.
(a o msur general de limitare a fenomenului de coro!iune se recomand acoperirea
prjinilor la interior de lacuri. %e menionat c ele nu mpiedic difu!ia "idrogenului atomic i,
prin urmare, fragili!area i fisurarea sulfuric sub tensiune.
4ajoritatea in"ibitorilor de coro!iune au la ba! amine, care au capacitatea de a se adsorbi pe
suprafaa oelului formnd un film protector.
n condiii severe de coro!iune, o metod sigur de reducere i c"iar de eliminare a ei const
n utili!area fluidelor pe ba! de produse petroliere.
Prjinile care au lucrat ntr1un noroi srat i sunt meninute mai mult timp n turl sau pe
rampa sondei trebuie splate i protejate cu un amestec de ulei i motorin.
28
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
C)%. . C)*"!*!* &)rn+t!r++ # 6or)7
..1 So*+"+t-r+ An t+3%!* %ro"#,!*!+ # ,-%)r# >+ 3)n#?r-
n timpul procesului de spare al sondei, neglijnd efectele dinamice, garnitura de foraj
este solicitat la traciune, sub greutate proprie, la torsiune, datorita momentului preluat de sap
i cel necesar pentru rotirea garniturii cu o anumit turaie i la presiune interioar, variabil pe
lungimea garniturii, determinat de pierderile prin frecare ale fluidului de foraj. n anumite
condiii, deosebite, prjinile care alctuiesc garnitura pot fi supuse, n plus i la ncovoiere
ciclic, dac rotirea se produce ntr1o !on cu o anumit curbur a gurii de sond.
n timpul operaiei de manevr, n afara traciunii sub greutatea proprie i a frecrilor pe
gaur, la operaia de suspendare n pene a garniturii se induc eforturi ec"ivalente care pot depi
cu mult efortul de traciune simpl. )cest fenomen se accentue! n situaia n care elementele
sistemului de fi*are a garniturii sunt u!ate sau operatorul nu respect prescripiile te"nice n
vigoare.
..( So*+"+t-r+ *!)t# An "on,+#r)r# *) )*"-t!+r#) &)rn+t!r++ # 6or)7
Pentru simplificarea calculelor necesare de efectuat n vederea dimensionrii unei
garnituri de foraj, se va proceda astfel#
1 n prima etap de calcul se stabilete lungimea ma*im admisibil a unui tronson alctuit
din prjini avnd acelai diametru, grosime de perete, grad de oel i categorie de u!ur.
Prin tronson se nelege totalitatea acestor prjini, astfel nct n ca!ul unui tronson o
prjin poate fi amplasat arbitrar oriunde n interiorul su, solicitrile care pot fi luate n
considerare pentru determinarea lungimii tronsoanelor sunt# re!erva de traciune, care
trebuie asigurat, sau efortul ma*im de traciune care trebuie admis pentru suspendarea n
pene&
1 dup stabilirea n acest mod a tronsoanelor, n etapa a doua de calcul, garnitura re!ultat
va fi verificat la presiune interioar, eliminndu1se tronsoanele care nu re!ist la
solicitrile care apar n timpul acestei operaii&
1 n a treia i ultima etap de calcul se omogeni!ea! garnitura pentru operaiile de
instrumentaii&
..(.1 V#r+6+")r#) r#@+,t#n4#+ &)rn+t!r++ # 6or)7 *) %r#,+!n# +nt#r+o)r-
(unoscnd adncimea de golire a garniturii, adncimea de fi*are a paDerului, la operaia
de probare a stratelor n gaur netubat cu garnitura de foraj i lungimea tronsoanelor,
vreificarea re!istenei la presiune e*terioar se va face astfel#
1 se determin presiunea admisibil la e*tremitile fiecrui tronson, redus fa de cea
nominal datorit solicitrii la traciune din seciunea respectiv&
1 se determin presiunea e*terioar la care vor fi supuse e*tremitile fiecrui tronson n
timpul operaiei speciale&
2:
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
1 se elimin din componen tronsoanele care nu asigur re!istena necesar la presiunea
e*terioar.
..' Cor#"4+) &)rn+t!r++ "! "o#6+"+#nt!* # 6*ot)=+*+t)t#
(orecia garniturii cu coeficientul de flotabilitate se va face n urmtoarele situaii#
1 la stabilirea greutii garniturii admisibile pentru fi*area n pene&
1 la stabilirea greutii garniturii pentru evaluarea gradului de reducere a presiunii de
turtire&
(orecia cu flotabilitatea nu se va face n urmtoarele ca!uri#
1 la determinarea re!ervei de tragere&
1 la determinarea garniturii pn la punctul de prindere, punct determinat prin msurtori.
... Cr+t#r++ # #?)*!)r# ) tr)"4+!n++ 3)/+3# )3+,#
0tabilirea garniturii ma*ime admise pentru o anumit prjin dintr1o garnitur prin
acceptarea unui coeficient de siguran fa de limita minim de curgere, are o semnificaie
te"nologic dominant numai dac se corelea! cu factorii care justific aceast valoare. n
ca!ul forajului e*ist dou criterii de apreciere a coeficienilor de siguran la traciune#
1 efortul suplimentar care apare la fi*area n pene a garniturii&
1 eforturile dinamice care apar la manevra garniturii.
..2 V)*o)r#) 3+n+3- >+ 3)/+3- )*# "o#6+"+#nt!*!+ # ,+&!r)n4- *) tr)"4+!n# ,+3%*-
.aloarea minima a coeficientului de siguran la traciune simpl nu trebuie sa scad sub
valoarea impus de prevenirea deteriorrii !onei de mpnare a prjinilor de foraj. .aloarea
ma*im a aceluiai coeficient trebuie s preia toate efectele dinamice care pot apare n momentul
suspendrii n pene. )stfel, dac din condiia de suspendare n pene re!ult un efort ec"ivalent la
traciune ^
ec"
.
tr p ec&
+
coeficientul minim de siguran nu trebuie s fie mai mic dect#
p s st
+ c ,
min
n care coeficientul D
p
repre!int creterea efortului unitar la traciune simpl datorit suspendrii
n pene, iar c
s
este coeficientul de siguran a efortului combinat fa de limita minim de
curgere, n momentul suspendrii n pene acceptat n general la valorilede# 1,9@ 3 1,19.
(oeficientul ma*im de siguran la traciune simpl nu trebuie s depeasc valoarea
coeficientului minim amplificat cu coeficientul care reflect creterea efortului de traciune n
timpul mpnrii datorit opririi garniturii n pene. (onsidernd acest coeficient de dimensiunile
ntre 1,9@ 3 1,1@ re!ult c valoarea ma*im a coeficientului de siguran nu va depii cu @ 3 1@
L valoarea minim a coeficientului definit ca mai sus.
2?
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
..8 R#@#r?) # tr)&#r#
$a sonde cu adncime mic sau la tronsoanle inferioare ale garniturii de foraj de la sondele
adnci, dimensionarea la traciune simpl, poate conduce la stabilirea unei garnituri a crei
re!erv de tragere s fie relativ mic.
n timpul instrumentaiilor, dup dimensionarea garniturii, trebuie preci!at att re!erva de
tragere ma*im admis, fr a pune garnitura n pene ct i sarcina admis la fi*area garniturii n
pene.
..5 Co#6+"+#nt!* # ,+&!r)n4- *) %r#,+!n#) +nt#r+o)r-
n general, valorile presiunilor interioare admisibile ale prjinilor de foraj sunt mult mai
mari dect presiunile circulaie utili!ate n timpul procesului de spare. E*ist ns operaii
speciale n care valoare presiunilor poate crete semnificativ cum ar fi ncercrile de reluare a
circulaiei sau testele de fisurare "idraulic, sau prob a cimentrii, efectuate cu agregatele de
presiune. n asemenea operaii coeficientul de siguran la presiune interioar este unanim
acceptat la valoarea de 1,19 3 1,1@.
..; Co#6+"+#nt!* # ,+&!r)n4- *) %r#,+!n# #/t#r+o)r-
Pentru solicitarea la presiune e*terioar, n general pentru corpurile tubulare, att la burlane
ct i la prjini se accept un coeficient de siguran de 1,12 3 1,1@ cu condiia de a se lua n
consideraie reducerea capacitii de re!isten la presiune e*terioar ca urmare a solicitrii la
traciune. )stfel, pentru prjinile de foraj din oel ' 19@ noi, cu diametrul e*terior de @ B ;12:
mm< i grosimea de perete de 7,17 mm, re!ult c fr traciune, presiunea e*trioar de turtire
este de 712 DgfEcm
2
. n ca!ul n care prjina de foraj, n seciune unde acionea! presiunea
e*terioar, este supus i la o sarcin de traciune de ?2 tone, presiunea e*terioar de turtire se
reduce la ?2 L din valoarea anterioar, respectiv la :2: DgfE cm
2
.
..9 G)rn+t!r) )*"-t!+t- +n %r-7+n+ # 6or)7 )?Bn +)3#tr# +n#tr+o)r# +6#r+t#
..9.1 D)t# +n+4+)*# n#"#,)r# # %r#"+@)t
..9.1.1 D+)3#tr!* ,)%#+ '5.D82 33H
..9.1.( ABn"+3#) 3)/+3- # 6or)7 "! )"#),t- ,)%-: H
,
I 2: 3
..9.1.' D+)3#tr!* 3)/+3 #,t#r+or >+ +nt#r+or )* !*t+3#+ "o*o)n# # =!r*)n# t!=)t-:
J "o*o)n- "! D
#
I 1' 'K; L''9D5 33F >+
+
I '':D:2 33 %# +nt#r?)*!* : 0 2: 3
J "o*o)n- "! D
#
I 9 2K; L (..D2 33F >+
+
I ('2D28 33 %# +nt#r?)*!* 2: 0 8:: 3
J "o*o)n- "! D
#
I 2 1K( L 1'9D5 33F >+
+
I 1'(D5( 33 %# +nt#r?)*!* 8:: 0 (1:: 3
..9.1.. T+%!* +n,t)*)4+#+ # 6or)7 F 1(2 t#r3+"
..9.1.2 D#n,+t)t#) 6*!+!*!+ # 6or)7: 1D( M&K3"
27
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
..9.1.8 I3%*+")4++*# !nor #?#nt!)*# r!%#r+ )*# %r-7+n+*or # 6or)7 %#ntr! #/#3%*+6+")r# ,#
)nt+"+%#)@- "- o #?#nt!)*- r!%#r# %o)t# "on!"# *) ,on) r#,%#"t+?-D *) "o3%*+")4++
#o)r#"# #/+,t- r+,"!* *+%+r++ &)rn+t!r++ r-3),# An ,on-.
..9.1.5 Pr-7+n+*# # 6or)7 "# +ntr- An )*"-t!+r#) &)rn+t!r++ # 6or)7:
J +)3#tr!* #/t#r+or no3+n)* 2 L1(5 33FH
J *!n&+3#: 2 0 15.: 3
J &ro,+3#) # %#r#t# no3+n)*- 9D19 33 *) 2 H
J o4#* &r) EH
J "*),) # !@!r) 0 no+D ) I 0) >+ ) II 0 )H
J &r#!t)t#) %# 3#tr!: (.D1; M&H
..9.1.; Gr#!t)t#) %# ,)%- G
,
I 1: t6.
..9.1.9 Gr#!t)t#) o4#*!*!+ Go I 5;2: M&
F)@) I
12 , 1/ @ , 1: :@ , 9
s
)
B
%
s
3 diametrul sapei
1 aleg din 05)0 %g O 7 F B
W
g
O /2:,@ DgEm
'reutatea pe sap

,
_


o
!
g g s
g " l #

1 :@ , 9
$ungimea prjinilor grele
m
g "
#
l
o
!
g
s
g
?7 , 2:
:?@9
1299
1 19 @ , /2: :@ , 9
19 19
1 :@ , 9
2

,
_

,
_

l
g
O @9 m, pentru prima fa! folosesc 2? m prjini grele de 7 F B
@9
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
T)=. ..1 C)r)"t#r+,t+"+*# %r-7+n+*or &r#*#
%iametrul
e*terior
;I%< in
)dncimea
spiralei ;e<
mm
6r.
spiralelor
0ensul
spiralei
$ungimea
pasului spiralei
;mm<
$ungimea prii cilindrice
0pre cep
;mm<
0pre muf
;mm<
4in. 4a*. 4in. 4a*.
/ :E?
1,7? t9,:7 /
$a
dreapta
712,2 t2@,2
/29,? 2@:,2 2@:,2 897,8
2 la 2 /E?
2,:8 t9.:7 / 712,2 t2@,2
2 F la @ 1E?
@.@8 t9,:7 / 78@,2 t2@,2
@ Z la @ Y
8,/@ t9,:7 / 1988,? t2@,2
@ :E? la 8
/E?
:,12 t1,@7 / 1988,?,2 t2@,
2
8 F la :
:,12 t1,@7 / 118?,2 t2@,2
:
:,12 t1,@7 / 182@,8 t2@,2
: 1E? la :
:E?
?,:/ t1,@7 /
$a
dreapta
182@,8,2 t2@,
2
/9?,2 2@:,2 2@:,2 897,8
? la ? :E?
7,@/ t1,@7 / 1:2:,2 t2@,2
7 la 7 :E?
19,/2 t2,/
?
/ 1?2?,? t2@,2
19 la 19 :E?
11,11 t2,/
?
/ 17/7,2 t2@,2
11 la 12
11,71 t2,/
?
/ 29/2,9 t2@,2
F)@) ) II 0 )
%s O /11 mm
%iametrul prjinilor grele
mm )g 2 . 2// 2 . /11 U :@ . 9
%g O ? B
W
W
O 2// DgEm
's O 19 tf
m l
g
?2 . 191
:?@9
1299
1 19 U 2// U :@ . 9
19 U 1@
2

,
_

l
g
O 199 m
)legerea prjinilor de foraj
@1

'


b 2 E /1
299 1/@
p
s
)
mm )
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM

'


b @ b 2 E 21
2@9 299
sau )
mm )
p
s

'

b 2 E @1 b @
2@9
sau )
mm )
p
s
T)=#* "! ")r)"t#r+,t+"+ %r-7+n+ &r#*#
0pecificatie
%iametrul e*terior
%
%iametrul interior d $ungime 'reuatate apro*. pt.
/1 ft sau 7,2@ m
%iam. -etei
de etansare
t
9,2 %f mm
in mm
t
1E18
in
t
1,8
4m
t
8 B
-t
t
1@2,2
mm
$bs Dg
6( 2/ 3 /1 / 1E? :7,2 1 1E2 /1,:@ /9 7,12 889 /99 :8,2
6( 28 1 /@ ;2 /E?
C-<
/ F ??,7 1 F /?,19 /9 7,12 ?91 /8/ ?2,7
6. /1 3 21 ;2
:E? C-<
2 1E? 192,? 2 @9,?9 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 192/ 2:/ 199,2
6( /@ 3 2: 2 Y 129,8 2 @9,?9 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 12@1 8@? 112,:
6( /? 3 @9 ;/ F
C-<
@ 12:,9 2 Z @:,1@ /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 18@2 :27 121,9
6( 22 3 89 8 1@2,2 2 Z @:,1@ /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 2@81 1182 122,@
6( 22 3 89 8 1@2,2 2 1/E18 :1,22 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 2/@/ 198: 122,@
6( 22 3 82 8 Z 1@?,? 2 Z @:,1@ /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 2?98 12:/ 127,2
6( 28 3 82 ;2
C-<
8 Z 1@?,? 2 1/E18 :1,22 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 2@7? 11:? 1@9,9
6( 28 3 8@ ;2
C-<
8 F 18@,1 2 Z @:,1@ /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ /9?@ 1/77 1@2,?
6( 28 3 8@ ;2
C-<
8 F 18@,1 2 1/E18 :1,22 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 2?:: 1/9@ 1@2,?
6( 28 3 8: ;2 F
C-<
8 Y 1:1,@ 2 Z @:,1@ /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ //82 1@28 1@7,@
6( @9 3 :9 ;2 F
C-<
: 1::,? 2 Z @:,1@ /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ /82/ 18@2 182,:
6( @9 3 :9 ;2 F
C-<
: 1::,? 2 1/E18 :1,22 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ /2/2 1@@? 182,:
6( @9 3 :2 : Z 1?2,2 2 1/E18 :1,22 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ /:12 18?@ 187,@
6( @8 3 :: : Y 178,7 2 1/E18 :1,22 /9 sau 7,12 sau 2//: 178: 1?@,/
@2
/1 7,2@@918
6( @8 3 ?9 ? 29/,2 2 1/E18 :1,22 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 28:@ 2121 179,1
8 @E? =E' ? Z 297,8 2 1/E18 :1,22 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ @918 22:@ 17@,:
6( 81 3 79 7 22?,8 2 1/E18 :1,22 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 89:9 2:@/ 212,:
: @E? =E' 7 F 221,/ / :8,29 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 8:2: /9@1 22/,?
6( :9 17: 7 Y 22:,: / :8,29 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ :1/9 /2/2 2/2,8
6( :9 1199 19 2@2,9 / :8,29 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ :@/2 /21: 2/:,/
? @E? =E' 11 2:7,2 / :8,29 /9 sau
/1
7,12 sau 7,2@ 7287 2292 289,:
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM

K O @99 m
l
g
O 199 m
l
p
O 299 m
%p O @ B
Mo3#nt!* # tor,+!n# 3)/+3 )3+, %#ntr! +n,tr!3#n4+# An ")@!* tor,+on-r++ &)rn+t!r++ "!
3),- >+ %r-7+n- # )ntr#n)r#
Prjini de foraj 0arcina de
traciune
ma*im n
tronson, la
suspendare
a garniturii
n crlig
0arcna
ma*ima
admisibil
la
traciune
0arcina
ma*im
admisibil
de
traciune
impus de
tronsonul
slab
4onentul
de
torsiune
ma*im
admis la
corpul de
prjini
4tc
4omentul
de
torsiune
ma*im
adimis de
racorduril
e speciale
4rs
4omentul
de
torsiune
ma*im
admis
pentru
operare
Pm *
19
1/
6r. de rotaii la
mas
6r.
tronso
n
%iam.
E*t.
'rad
oel
(lasa
de
u!ur
$ungimea
t
Pe
tronso
n
5otal
1 Cn
;mm<
1 1 4 Pgt Pgf 5one Pg * m Pg * m Pg * m 1 =ot.c =ot.
1 @ E 9 1927 191 /?/ 89 999
89
/ 2?9 2 187
1 288
1.8@@
8
2.1 d
22.@
2 @ '
19@
1 2@2 11: 7::
89 999
/@?2 / @12 2.1:/
7
9.:
2 2@@ 11: 7:: 2 7@: @ 291 2.872
?
9.7
/ @ '
19@
0
9 2?2 1/8 272
?7 22?
2 ?:2 2 127 1.8@@
8
9.8
1 2?2 1/8 272 2 727 2 2.1:/
7
9.?
2 @ '
19@
9 1@@ 1@1 8?@ :2 172 2 822 @ 291 1.8@@
8
9./
0 2 1@@ 1@1 8?@ :: 9@@ 2 :8@ 2 127 2.1:/
7
9.2
/ ??7 / @12 2.872
?
9.@
0 1 1@8 1@1 8?@ :: 9@@
@ @ 0 9 11:? 179 9?? 199 /87 8 921 @ 291 1.8@@
8
2.@
Po@+4+) )3+,- >+ #6#"t+?- ) %r-7+n+*or # 6or)7D %# &r)# # o4#* >+ ")t#&or++ # !@!r-D
%#ntr! ,o*+"+t)r#) *) tr)"4+!n# %!r-
@/
%iametrul
e*terior
nominal
'radul de
oel
(ategoria
de u!ur
6r. buc.
n
garnitur&
lungimea
total ;m<
Po!iia n garnitur
Efectiv ;n
r
< )dmis ;n
s
<
4inim 4a*im 4inim 4a*im
@
;12: mm<
E
' 19@
1
9
1
2
/
2E1?,2
1@E1/?
1:@E1819
@@E@98,7
1E7,2
7
@8
1
2
?2
81
89
?:
?2
?2
89
12/
7/
7/
:@
:9
1/:
192
192
?/
0 1/@ 1
2
27E288,?
2E1?,2
29
21
7/
8/
122
122
1/?
1/?
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
R#@#r?) # tr)&#r# *) &)rn+t!r) #/)3+n)t-
%iametrul
e*terior
nominal
'rad oel (ategoria
de u!ur
6r.
ma*im
0arcina
de
traciune
e
t
-ora de
traciune
ma*im,
-
t ma*
=e!erva
de tragere
a fiecrei
categorii
de prjini,
e
s
=e!erva
de tragere
pentru
ntreaga
garnitur,
e
g
in ;mm< 1 1 1 Pgf Pgf Pgf 5one
@
;12: mm<
E
' 19@
0 1/@
1
2
1
2
/
1
2
81
89
?:
?2
?2
7/
8/
::1:?@
:82?@
:?2:7
789?9
789?9
19@7::
:?7?2
12:922
22@?::
1::??2
1::??2
128:2@
22?:29
22?:29
27?/7
127@72
7789/
?1?92
@988@
122:8/
127:@8
@9
V#r+6+")r#) &)rn+t!r++ *) tor,+!n#
%iametrul
e*terior
nominal
'rad
oel
(ategori
e u!ur
6r.
ma*.
0arcina
de
traciune
ma*im,
et
4omentul
admisibil
la corpul
prjinii
Pm U
19
1/
4oment racord
special
4omentul
ma*im
admis de
solicitarea
garniturii
$ungimea
total n
garnitur
a
prjinilor
lt
6umr ture
nurubare
recomandat
4
4a*im
admis
Ec"ivalent
fiecrui
tronson
5otal
garnitur
in ;mm< 1 1 1 Pgf PgUm 1 PgUm PgUm PgUm m =ot rot
@
;12: mm<
E 1 81 :: 1?@ 2:99 2,1:/
7
2@27 /9@:
22@2
1?.,2 9,97
1/,99 '
19@
9 89 :8 2?@ @?@8 1,8@@
8
/??/ @291 18@,8 9,82
1 ?: :? 2:7 2/2? 2,1:/
7
/2/1 2127 1@?2,2 :,:2
2 ?2 78 9?9 //?: 2,872 2798 /@12 @98,7 /,9:
@2
?
/ ?2 98 9?9 22@2 /,:2:
@
2219 2712 7,2 9,9:
0
1/@
1 7/ 19@ 7:: @@81 2,1:/
7
/2/1 2127 288,? 1,/9
2 8/ :? 7?2 2?2: 2,872
?
2798 /@12 1?,2 9,11
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
An)*+@) *) %r#,+!n# #/t#r+o)r- ) &)rn+t!r++ # %r-7+n+ # 6or)7 L6-r- %r-7+n+ &r#*#F
Prjini de foraj )dncimea de
lucru, K
0arcina de traciune
la dncime
t
F
-
, la
adncimea
M, la
adncimea
Presiunea e*terioar
'rad
oel
(als
u!ur
6umr pas
min. ma* min ma* min ma* min ma* min ma*
5eoretic pt
4a*im admis la tester
$a K min $a K ma* $a K min $a K
ma*
1 1 1 1 4 4 Pgf Pgf L L L L PgfEcm
2
PgfEcm
2
PgfEcm
2
PgfEcm
2
PgfEcm
2
E 1 7 81 ??/ 2/1? 2@?81 8:2@ /2 @ ?9 7: 278 22 21? 112 1@9
'19@ 9 @8 89 719 1929 2@92@ 229@/ 1? 18 79 72 :1/ :27 :27 11? 1/2
'19@ 1 ?: 1 182 2@88 8@//: 9 // 9 :7 199 221 221 @/2 21 1@9
'19@ 2 ?2 2 /92 2@/? 81@?/ :81 /1 9,/ ?1 77 2?8 2?8 /@9 /7 1@9
'19@ / ?2 ?2 /92 /92 81@?/ 81@?/ /: /: :8 :8 1/7 1/7 1/7 /7 /7
01/@ 1 7/ 29 9 2912 87:7? 1@91@ 2,: 8 ?,2 7: @1@ @1@ @72 9 1@9
01/@ 2 8/ 21 ?2: 12/2 2:/9/ /9:71 17 12 79 72 /28 /28 /81 198 1@9
)legerea tipului de prjini de foraj se face pe ba!a principalelor solicitri ale acestora.
)ceste solocitri sunt# traciunea, torsiunea, presiunea e*terioar,presiunea interioar sau alte
solicitri combinate ;traciune 3 torsiune, traciune 3 presiune e*terioar<.
Cdeea de la care se pleac este de a stabili o solicitare de ba! dup care se calculea!
diveri coeficieni de siguran.
1. So*+"+t)r#) *) tr)"4+!n#
@@
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
Este dat de greutatea proprie a garniturii i este ma*im la suprafa i la talp egal cu
!ero.
p
g
%
#

ma*

( )
( )
2 2
ma*
2
1
i! p
o
!
p p g g
d )
g " l g " l

,
_

(ondiia de re!isten care se impune este aceea ca '


g
f -
s
g -
ma*
-
s
3 fora suplimetar de traciune ;re!erva la traciune<
-
s
O 2@ 999 da6
-
ma*
3 fora ma*im de traciune
)tunci cnd se lucrea! cu fora admisbil de traciune relativ devine#
s
a
a s g
c
F
F
F F #
ma*

+
, c
s
O 1,1
@8
! g "
F ! g " l
c
F
l
c
F
F ! g " l ! g " l
p
s g g
s
p
s
s p p g g+ +
ma*
ma*
(. So*+"+t)r#) *) tor,+!n#
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
0olicitarea la torsiune se ia n combinaie cu solicitarea la traciune i conform standardului
)PC 3 =P:' trebuie respectat condiia# 1
2
ma*
2
ma*

,
_

,
_

M
M
F
F
t t
-
t
3 fora de traciune efectiv
-
ma*
3 fora ma*im de traciune
4
t
3 momentul efectiv de torsiune
4
ma*
3 momentul ma*im de torsiune
2
ma*
ma*
1

,
_


F
F
M M
t
t
'. So*+"+t)r#) *) %r#,+!n# #/t#r+o)r-
0e consider situaia cea mai defavorabil c avem garnitura goal la interior, situaie n
care variaia presiunii este conform cu sc"ema urmtoare#
@:
(ondiia de re!isten este ca
t
cr
a a !l
c
p
p p & g &
P
cr
3 presiunea critic la turire a garniturii
(
t
O1,1@
)legem grad E tip CEA, 6( @9.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
m l
bar p
m da. M
da. F
m +g "
p
crt

p
299
2?:
2/?9
1/?899
E 98 , /1
< ma*;
< ma*;


(onform relaiei stabilite anterior pentru o re!erva de traciune de ?@ 999 da6, c
s
O 1,1
@?
( )
m da. M
da. .
! g " l ! g " l F
F
F
M M
m
! " g
! g " l F
c
F
l
t
p p g g t
t
t
p
g g s
s
p

,
_+ +

,
_

,
_


11 , 22:8
1/?899
/999?
1 U 2/?9
/999? 8 , /999?1
?2 , 9 U 19 U 98 , /1 U 299 ?2 , 9 U 2// U 19 U 199 U U U U U U
1
@99 8 , 2/@2
?2 , 9 98 , /1 19
1
?2 , 9 19 2// 199 2@999
1 , 1
19 1/?999 1
2
2
ma*
ma*
ma*
)ceast valoare nu trebuie depit la masa rotativ.
.erificare la presiune e*terioar
bar p bar p
bar / g p
bar p
ad
!l
cr
2: , 22/
1@ , 1
2?:
89
89 @99 U 19 U 1299 U U
2?:
ma*
ma*

F)@) ) III 0 )
%
g
O 9,:@
%
s
O 9,:@U?,@ O 8,/:@ B
aleg din 05)0 %
g
O 8 Z B, %
e
O 1@?,? mm& d
i
O :1,22 mm& e O ?2,/8 mm& W
g
O 122,8@ DgEml
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
m m
g "
#
l
g " l #
!
g
s
g
o
!
g g s
2@/ @/ . 2@2
:?@9
1299
1 U 19 U 8@ . 122 U :@ . 9
19 U 29
1 U U U :@ . 9
1 U U U U :@ . 9
2
9

,
_

,
_

,
_

1 pentru fa!a a CCC 3 a se folosesc prjini grele de 8 Z B apro*imativ 2? buc.


T)=#* "! ")r)"t#r+,t+"+ t#1n+"# *) %r-7+n+*# # 8 N
@7
Prjini grele de 8 Z B
%iametru e*terior %iametru interior .olum interior 'reutatea
in mm in mm lEm DgEml
8 Z B 1@?,:@
1 F /?,1 1,@ 12@,?2
1 Y 22,2@ 1,@8 122,@@
2 @9,? 2,9/ 1/?,?/
2 Z @:,1@ 2,@@ 1/2,88
2 F 8/,@ /,1? 127,79
2 Y 87,?@ /,?1 122,87
/ :8,2 2,@2 117,92
/ Z ?2,@@ @,/: 112,:7
/ F ??,7 8,29 19@,8@
%
s
O 21@,7 mm
%
g
O 9,:@ U 21@,7 O 181,72 mm
%
g
O 8 Z B
'
s
O 29 tf
K O 2199 m
$
g
O /89 m
$
p
O 1229 m
%
p
O @ B
e
g
O 22,1? Dg
%
i
O 112 mm
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
1. So*+"+t)r#) *) tr)"4+!n#
89
( )
( )
( )
( )
( )
.
d )
g " l g " l
%
#
ip p
o
!
p p g g
p
g
281@ . @17:12
:? . 9
?2 . 9 U //?@2 22:?:29
112 . 9 12: . 9 U
2
:?@9
1299
1 U 19 U 1? . 22 U 1229 19 U 8@ . 122 U /89
U
2
1 U U U U U
2 2 2 2
ma*
ma*

,
_

,
_

:? . 189/78
112 . 29/
2@999 /:82?? //999999
:?@9
1299
1 U 19 U 1? . 22
2@999
:?@9
1299
1 U 19 U @ . 122 U /89 //999999
U U
U U U
//999999 8@999
//999999
1 . 1
/8/99999
/8/99999 2@999 29999
19 U /8/9
ma*
ma*
/
ma*

,
_


,
_

+

< +
< +
! g "
F ! g " l
c
F
l
. .
F F #
.
c
F
F
0. F F #
p
s g g
s
p
a s g
s
a
s g
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
(. So*+"+t)r#) *) tor,+!n#
81

m da. M
da. ! g " l ! g " l F
F
F
M M
m
da.
! " g
! g " l F
c
F
l
M
M
F
F
t
p p g g t
t
t
p
g g s
s
p
t t

,
_


+ +

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

:/ . 1/7:@
1/?899
2/82@8
1 U 2/?9
? . @@7129 ?2 . 9 U 19 U 98 . /1 U :99 ?2 . 9 U 19 U @ . 122 U /89 U U U U U U
1
29 . 111/
?2 . 9 U 8 . /1 U 19
1
U
U ?2 . 9 U 19 U @ . 122 U /89 2@999
1 . 1
1/?899
U U
1
U U U U
1
2
2
ma*
ma*
ma*
2
ma*
2
ma*
'. Pr#,+!n# +nt#r+o)r-
ad
s
cr
ad
!l
p p
bar
c
p
p
bar / g p
<<<


ma*
@
ma*
2: . 22/
1@ . 1
2?:
2@2 19 E 2199 U 19 U 1299 U U
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
C)%. 2 A""+#nt#*# &)rn+t!r++ # 6or)7
82
4odalitile sub care se produc avariile n elementle garniturii de foraj, caracteri!ate prin
ntreruperea integritii sale, se numesc ruperi, care sunt# fie ductile ;rupere precedat de
deformaii plastice<, fie ruperi fragile ;care au caracter brusc i la care deformaiile plastice
anterioare ruperii sunt neglijabile<.
-enomenele sub care apar, subiectului cunosctor, ruperile se numesc fenomenologice.
%enumim dislocaie, starea intrinsec de de!ec"ilibru structural creat de defectele inter
i intracristaline.
4etode de evaluare numeric a ruperilor, au la ba! e*presii asociate ec"ilibrului dintre
eforturile interioare i sarcinile e*terioare corespun!toare momentului imediat premergtor
ruperii.
Este cunoscut c evalurile, capacitii portante ale elemetelor, au la ba! trei categorii de
calcule#
1 calculul de ordinul 1 ntemeiate pe# a< ipote!a relaiei liniare dintre eforturile unitare i
deformaiilor specifice& b< deforamiile aparin irurilor limit este !ero& c< e*presiile
curburilor sunt liniari!ate. (a re!ultat al aplicrii acestor ipote!e re!ult o dependen
liniar ntre tensiuni, deformaii i sarcinile e*terioare.
1 (alculul de ordinul 2 este ntemeiat pe asocierea e*presiilor condiiilor de ec"ilibru
strilor deformate ale corpurilor.
1 (alculul de ordinul /.
2.1 R!%#r#) r)"or!r+*or ,%#"+)*#: %r-7+n+ # 6or)7D %r-7+n+ &r#*#D r#!"4++ # *#&-t!r-.
R!%#r#) +n @on) An&ro>)t- ) %r-7+n+*or # 6or)7.
ntregire cu dorn, racord de siguran, prjin strmb sau e*centric. nainte de
introducere, dornul se probea! pe partea e*tras din prjina rupt& dornul trebuie s prind
apro*imativ mijlocul lungimii filetate. n guri de diametru mare se introduce dornul cu tub
i plrie de g"idare. 0e recomand ca, odat cu dornul, s se introduc i racordul de
siguran n corpul de g"idare. nurubarea dornului se face cu ma*im 12 ture cu apsare de
1 3 2 tone. %up efectuarea acestor manevre se reia circulaia de la talp. Prin manevre se
constat dac garnitura este liber sau tronsonul rmas n sond dup rupere a fost prins de
teren. %ac garnitura este prins, se circul cu manevrarea acesteia la suprasarcini de 19 3 1@
t, fcndu1se pregtiri pentru baie cu fluid de degajare.
$a sondele adnci, dac ruperea se produce n partea superioar a garniturii de foraj se
recomnd eliminarea prjinii rupte dreapta, i apoi ntregirea garniturii cu aceleai prjini de
foraj. Eliminarea se poate face prin deurubare cu dorn dreapta introdus cu prjinile de foraj
e*trase, strnse cu moment ma*im la toate mbinrile lor. n felul acesta se elimin riscul
smulgerii dornului la manevre cu sarcini mari i se asigur introducerea unor dispo!itive ca#
locator mbinri, detonator etc.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
%up ntregire, se strnge garnitura prin ntinderi succesive de / 3 2 tone pn la
greutatea total i rotire cu masa.
8/
%ac nu se consider oportun eliminarea prjinii rupte, se ntregete garnitura cu o
corunc, n acest ca! e*ist riscul desprinderii etaneitii coruncii i deci imposibilitatea
circulaiei pe la sap.
2.( R!%#r#) %r-7+n+*or # 6or)7 %r+n "or%.
n acest ca! ntregirea garniturii n sond se face cu o corunc prev!ut cu plrie de
g"idare ;introdus cu racord de siguran i prjin strmb sau e*centric<.
5utele folosite pentru prinderea prjinilor de foraj de 2 F Bh 8 @E? B trebuie s aib
grosimea minim a peretelui de 29 mm pentru a evita spargerea lor la angajare i manevre.
%ac ruperea este neregulat i se presupune c partea din corpul prjinii rmase n sond
este crpat sau ac"iat pe o anumit lungime#
1 se lungete corpul coruncii cu un niplu de lungime corespun!toare ;1 3 2 m<&
1 se prinde bucata rupt cu o tut multipl. %ac se constat c tronsonul ntregit cu tuta
este prins de teren, se deurubea! bucata rupt i se ntregete garnitura cu prjini de
foraj. )poi se efectuea! operaii de degajare a garniturii prinse.
%ac la o sond adnc, cu rupere de prjin n partea superioar a garniturii, ntregirea se
poate face cu corunca sau se recurge la deurubare cu corunc sau tut i ntregire cu prjini de
foraj.
2.' S3!*&#r+ +n A3=+n-r+ )*# &)rn+t!r++ # 6or)7
@./.1. 0mulgeri n timpul manevrrii garniturii
n general, filetele mbinrilor smulse sau nedegradate, aa nct garnitura de foraj se
poate ntregi cu prjini. ntregirea se face cu prjin strmb sau e*centric n gaur netubat.
n funcie de operaiile ce se e*ecut la sond i po!iia mbinrii smulse n garnitur, n
timpul smulgerii, se pot produce sau nu deformri permanente ale prjinilor, astfel#
a< 0apa deasupra tlpii 3 mbinarea smuls la distan mare de talp# tronsonul inferior
smuls cade pe talp i va avea multe prjini strmbe, mrimea sgeilor depin!nd de
diametrul i de gradul de e*cavare a gurii. %eci imediat dup smulgere trebuie asigurat
sonda cu prjini pentru nlocuirea celor deformate. 5otodat, se va constata rmnerea
rolelor sapei pe talp, acestea urmnd a fi scoase cu scule adecvate.
b< 0apa mult mai sus de talp# tronsonul ce cade pe talpa sondei dup smulgere va avea
foarte puine sau nu va acea deloc prjini deformate, iar sapa va fi ntreag i aceasta mai
ales n gurile deviate. n ambele ca!uri, ns, tronsonul de prjini c!ut pe talp poate fi
prins de teren pn la rentregirea garniturii de foraj, aa nct trebuie luate din timp
msuri de asigurare a fluidelor i agregatelor necesare e*edutrii unor bi de degajare.
c< %ac garnitura este prins de teren n momentul smulgerii unei prjini, se e*trage
tronsonul rmas n crligul de foraj, se sc"imb prjina smuls i se rentregete
garnitura& n general, n aceast situaie nu se deformea! prjinile rmase n sond dup
smulgere.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
82
@./.2. 0mulgeri provocate de torsionarea e*agerat a garniturii de foraj sau de slbirea unei
mbinri de prjin sau reducie i erodarea filetelor de ctre fluidul de foraj.
n aceste ca! mbinarea este deformat, aa nct, n funcie i de po!iia ei n garnitura de
foraj#
a< 0e elimin prin deurubare cu un dorn i garnitura dreapt bine strns la introducere,
dup care se rentregete garnitura de foraj. %up ntregire i strngere, din aproape n
aproape, toat garnitura de foraj pn la greutatea ntreag. %ornul trebuie ales s prind
n captul ngroat al prjinii sau n racordul special, n funcie de starea acestuia.
%eurubarea se face i cu tuta dreapta, prin care poate trece un detonator.
b< 0e rentregete garnitura cu dorn angajat n captul ngroat al prjinii sau cu corunc.
%up rentregire, n ambele ca!uri, se manevrea! garnitura i dac aceasta este prins de
teren se procedea! la e*ecutarea operaiilor de degajare.
2... S"-%-r+*# &)rn+t!r++ # 6or)7D +n #*#?)tor ,)! %#n#
0e re!olv ca smulgerile din timpul manevrelor de la punctul 2.' a i b.
2.2 Pr+n#r+ )*# &)rn+t!r++ # 6or)7
@.@.1 Prinderi datorit manonrii sapei sau garniturii de foraj
Este posibil s nu se obin circulaie la pu din cau!a manonului. n acest ca!#
1 se determin cu apro*imaie adncimea de prindere&
1 se fac ncercri de degajare a garniturii prin torsionarea acesteiea cu momente i numr
de ture corespun!toare calitii prjinilor i lungimii prjinilor libere&
1 se manevrea! garnitura de foraj fr traciuni suplimentare mari pentru a nu colmata
manonul&
1 se ncearc obinerea circulaiei cu un agregat de cimentare, respectiv cu debit mic& dac
se obine circulaia, se mrete treptat debitul de circulaie i se ncearc spargerea
manonului ;manevre uoare, rotirea garniturii, circulaie cu presiune normal 3
corespun!toare debitului<&
Cndicaii refritoare la spargerea manonului# scderea presiunii de circulaie, atenuarea
inerilor la manevre i rotirea garniturii fr momente mari de torsiune, apariia la site a
materialului desprins din manon i n final degajarea garniturii de foraj.
1 dac, dup obinerea circulaiei, nu se degajea! garnitura de foraj, se efectuea! o baie
cu fluid de degajare, care se poate repeta. n timpul bii se va manevra i roti garnitura,
dndu1se atenie deosebit meninerii posibilitii de circulaie.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
@.@.2 Prinderi prin mpnarea garniturii de foraj
8@
1mpnarea la extragerea garniturii
a< 0e poate mpna sapa ntr1o !on de gaur strns. mpnarea sapei ntr1o !on de gaur
strns, mai ales dac sapa este manonat se poate produce odat cu pierderea
circulaiei. n acest ca! se procedea! ca i la punctl @.@.1, cu observaia ca manevrarea
garniturii _n susB se face numai pn la greutatea acesteia. %ac se poate circula fluidul
n sond#
o se determin adncimea de prindere&
o se manevrea! garnitura numai n jos i se rotete la mas&
o se e*ecut bi cu fluide de degajare cu atenie la presiunea de pompare a fluidului
de foraj pentru meninerea circulaiei.
$a re!ultatul negativ#
o se determin adncimea de prindere a garniturii&
o 0e deurubea! cu detonatorul garnitur liber&
o 0e rentregete garnitura cu o geal de instrumentaie, cu posibiliatea de btaie n
jos i cu prjini grele geasupra ei&
o 0e reia circulaia i manevrarea garniturii&
o 0e e*ecut baie de fluid de degajare&
o 0e manevrea! garnitura i se bate n jos cu geala.
b< 0e poate mpna prjinile grele ntr1o gaur de c"eie sau datorit cderii unor obiecte
metalice scpate pe gaura sondei sau c!ute din pereii acesteia. mpnarea prjinilor
grele ntr1o gaur de c"eie se produce ntotdeauna cu pstrarea circulaiei, dar nu sunt
eficiente bile cu fluide de degajre. n aceast situaie#
o se manevrea! garnitura numai n jos, lsnd progresiv, ntreaga greutate din
crligul de foraj&
o se deurubea! ganitura de foraj de deasupra prjinilor grele&
o se rentregete garnitura cu o reducie strmb, geal de btaie, prjini grele
apro*imativ de aceai lungime cu cele mpnate i prjini de foraj& ntregirea se
face, uneori, cu dificultate din cau!a ascunderii capului garniturii mpnate n
gaura c"eie&
o se manevrea! garnitura numai n jos i se bate cu geala pn la degajarea
garniturii.
c< 0e pot mpna prjinile grele sau sapa ntr1o coloan deformat ;turtit<. mpnarea
prjinilor grele de ctre obiecte metalice c!ute de la gaura sondei sau din pereii acesteia
se re!olv prin manevre ale garniturii de foraj, torsionarea acesteia, cu circulaie i
eventual prin bi cu fluide de degajare.
d< npnarea garniturii de foraj ntr1o coloan turtit se re!olv prin manevre numai B n
josB, cu circulaie, au efect favorabil bile cu iei sau motorin.
$a re!ulatat negativ, se deurubea! i se e*trage garnitura liber, apoi se rentregete cu
geal prjini grele, prjini de foraj. 0e bate cu geala n jos pn la degajarea garnjiturii, apoi
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
88
se e*trage cu atenie folosind geala, cu bti n jos, fie n sus, pn se iese din burlanul
deformat.
1mpnari la introducerea garniturii de !oraj
1 n roci instabile sau plastice care _ strngB gaura sondei#argile, sare la adncimi mai mari.
1 n guri cu diamtru redus n apropierea tlpii.
Pentru a re!olva aceste situaii vom proceda n modul urmtor#
4anevrarea garniturii, cu circulaie, numai _n susB.
5orsionarea garniturii ntinse la greutatea ei, pn la numrul ma*im de ture
admisibil.
>aie cu fluid de degajare.
$a re!ultat negativ#
%eterminarea adncimii de prindere.
%eurubarea garniturii libere, prin detonarea i e*tragerea ei, cu control. =entregirea
garniturii cu reduie strmb, geal de btaie n sus, prjini grele i prjini de foraj.
>aie cu flui de degajare.
4anevrarea garniturii i btaie cu geala numai _n susB.
@.@./. Prinderi prin lipire diferenial
)cestea se produc cnd se lucrea! cu fluide de foraj prea grele pentru unele formaiuni
geologice. Prinderea poate avea loc la cea mai mic nemicare a garniturii de foraj n timpul
manevrrii garniturii cu circulaie.
(a i msuri de re!olvare se iau#
4eninerea circulaiei la debitul normal de spat.
4anevrarea garniturii mai ales _n josB pn la lsarea, treptat a ntregii greuti a
acesteia.
5orsionarea garniturii, ntins la greutatea normal, cu numr de ture cunoscut, progresiv,
pn la valoarea ma*im admis.
%eterminarea dncimii de prindere.
>i cu fluide de degajare.
(te odat se recurge la#
%eurubarea garniturii libere, rentregirea cu geal de instrumentaie, baie cu fluid de
degajare i bti cu geala. 0e consider c ocurile provocate cu geal distrug turta de
filtrare de pe pereii gurii de sond, favori!nd astfel deslipirea garniturii, mai ales
pre!ena fluidului de degajare.
=educrea presiunii "idrostatice n gaura de sond la nivelul !onei de prindre i sub
aceasta. n acest scop se deurubea! i se e*trage tronsonul de gaur liber din sond, se
rentregete garnitura avnd intercalat un _testerB introdus cu prjinile goale sau umplute
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
8:
parial cu fluid de foraj sau ap. %up rentregire se desc"ide _testerulB, un anumit timp,
dup care se manevrea! garnitura de foraj.
%ac prindere de garnitur nu se re!olv prin procesele artate mai sus, se recurge la lucruri
care constau n#
%eurubarea i recuperarea prjinilor libere din garnitura de foraj prins.
Gablonarea gurii i redirecionarea fluidului de foraj la parametrii dinaintea producerii
accidentului.
%eblocarea, pe tronsoane, a garniturii prinse, prin mbrcare cu per i deurubare cu
scule i prjini stnga.
%ac sonda are tubat coloana te"nic, deurubarea se poate face cu un dispo!itiv de
inversare a sensului de rotaie ce se ancorea! la coloana te"nic i care nu necesit prjin
stnga dect sub el.
)ceste lucrri sunt costisitoare, astfel nct oportunitile e*ecutrii lor sau trecerea la
abandonarea tronsonului nerecuperat de garnitura i resparea gurii se stabilesc la urma unei
anali!e te"nico 3 economice.
n continuare am s v pre!int cteva ca!uri de accidente te"nice i anume#
Prjina de foraj de @ B ' 19@, a produs un accident te"nic la o sond, prin rupere din
corp de la 1,@ m de la suprafaa de etanare a mufei n timpul operaiei de
introducere. %in e*aminare a re!ultat c ruperea s1a produs n plan transversal, la
limit de ncrestri adnci produse de bacurile penelor de susinere. Planul de rupere
evidenia! o rupere spre corp, fisuri de diferite lungimi tot la limit de ncrestri
mecanice. Prin anali!ele metalurgice efectuate att pe probe prelevate de la limita
planului de rupere ct i pe alte probe s1a determinat o structur de mbuntire cu
transformri incomplete la tratamentul termic care pstrea! o distribuie neuniform
de coninutul de impuriti de tipul sulfuri i silicai deformai dar care s1au ncadrat
totui n limitele admise prin 05)0 ?1?@ 3 ?9 i @727 3 ?9, punctajul fiind n cel mai
impur cmp de 2,@. 6eomogenitatea structural este clasificat _defectB prin 05)0
88@8 3 ?9, aici fiind vorba despre o structur n iruri aprut pe microdegregaia
oelului. n ba!a anali!elor i cercetrilor efectuate re!ult c prjina de foraj a fost
u!inat din marca de oel 29.4o4n(rI: i a re!ultat din fabricaie cu stare
structural necorespun!toare prin neomogenitatea sa accentuat& ruperea prjinii a
fost determinat la limita suprafeei e*terioare pe fondul unui material deficitar care
totui a re!istat n condiiile forajului un numr mare onsiderabil de ore.
I alt prjin de @ B ' 19@ care a produs un accident te"nic la o alt sond prin
ruperea corpului cu !ona de susinere. Prin e*aminare a re!ultat c ruperea s1a iniiat
prin oboseal de cresttur din mai multe !one. 0uprafaa e*terioar a pre!entat
amprente n iruri cu funde ascuit. n ba!a anali!elor re!ult c ruperea corpului n
!ona de susinere s1a iniiat la oboseal de cresttur prin susinerea repetat i
amprentare e*cesiv neuniform.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
8?
I mulime de accidente te"nice se produc i din cau!a coro!iunii prin folosirea unui fluid
de foraj necorespu!tor.
I prjin de foraj de @ B ' 19@ a produs un accident te"nic prin ruperea corpului la
cca 1299 mm de faa de etanare racord 3 muf tot n timpul operaiei de introducere,
iar n urma e*aminrii a re!ultat c ruperea s1a iniiat la oboseal de cresttur de la
limita suprafeei interioare pe care au e*istat efecte de coro!iune n piting, cu adncimi
de 1.@ 3 2 mm.
01au ntlnit multe ca!uri prin care un accident te"nic s1a produs prin folosirea
necorespun!taore a sculelor de foraj ;pene etc.< i griparea fileltelor fie de la muf ct i de la
cep& a unor greeli grave de fabricaie sau a unor momente de torsiune sau traciune prea mari.
I prjin grea de 8 B care a produs un accident te"nic prin suprafaa de etanare
deteriorat. n urma e*aminrii a re!ultat c suprafaa de etanare este determinat, ea
pre!int urme de lovituri, crestturi i material e*trudat, toate acestea fiind defecte
vi!ibile cu oc"iul liber i inadmisibile pentru piese care urmea! s fie mbinate
etan, ele putnd determina vibraii i ruperi.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
87
C)%. 8 V#r+6+")r#) &)rn+t!r++ # 6or)7 *) ,on- >+ An =)@) t!=!*)r-
'arnitura de foraj este ansamblul format din tuburi metalice ;prjini< mbinate cap la cap
prin nurubare, care face legtura ntre sap i capul "idraulic.
'arnitura de foraj are mai multe funcii#
1 conduce la talp fluidul de circulaie&
1 e*ercit i reglea! apsarea pe sap&
1 transmite sapei micarea de rotire&
1 susine sapa, carotiera, turbina de foraj sau alte scule ce se introduc n pu.
Este alctuit din urmtoarele pri# prjina de antrenare,prjini grele& cel mai adesea se
cuprind i unele reducii de legtur.
Prjina de antrenare
)ceasta face legtura ntre capul "idraulic i restul garniturii de foraj, are n interior un
canal de trecere a fluidului de foraj, iar n e*terior corpul este profilat, cu seciunea ptrat,
"e*agonal sau triung"iular. =olul ei este acela de a transmite micarea i momentul de rotire
de la masa rotativ la restul garniturii, cu posibilitatea coborrii concomitente a acesteia, pe
msur ce sapa avansea! n teren. )cest lucru este posibil datorita formei sale profilate n
e*terior i e*istena ptrailor mici ai mesei.
$a forajul de adncime se folosesc prjini de antrenare cu seciunea de form ptrat sau
"e*agonal. Ele se e*ecut n dou tipuri# laminate sau forjate.
Prjinile de antrenare se laminea! din oeluri aliate, dup care sunt tratate termic pentru
normali!are pe ntreaga lungime. Prjinile ptrate, care au cea mai larg rspndire, au
dimensiuni nominale de 2 F B, / B, / F B, 2 Z B, @ Z B, 8 B i lungimi de circa 1/ m& lungimea
prii profilate trebuie s fie mai mare dect lungimea prjinilor de foraj pentru a permite
adugarea bucii de avansare. Elementele filetate de la partea superioar a prjinilor de
antrenare au filet stnga pentru ca n timpul lucrului acestea s nu se deurube!e de la capul
"idraulic.
,ontrolul prjinilor de antrenare
)pro*imativ lunar, se controlea!a mbinarile filetate, starea i gradul de u!ur a
suprafeelor de antrenare, rectilinitatea i o eventual torsionare. $a fiecare 1@99 ore iniial i la
/999 m ulterior, filetele se retaie.
0pecific pentru prjinile de antrenare este evaluarea u!urii feelor profilate. %ac ptraii
mici sau antrenorii cu role nu sunt u!ai, urmele de u!ur pe suprafeele de antrenare ale
prjinilor sunt plane i se e*tind dinspre coluri spre centrul feelor. Pentru fiecare
tipodimensiune se accept o lime ma*im a urmelor de u!ur, ba!at pe jocurile minime i pe
cele ma*ime admise ntre prjin i ptrai sau antrenori.
$imea respectiv este de circa /: 3 /7 L din latur pentru prjinile ptrate i de 21 3 22
L pentru cele "e*agonale.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
:9
Prjinile de antrenare u!ate pot fi, eventual, recondiionate, prin ncrcare cu sudur i
rectificare ori prin fre!are. Prjinile de 8 B "e*agonale, de e*emplu, pot fi transformate n prjini
de @ Y _ prin fre!area !onei de antrenare.
Prjinile de !oraj
Prjinile de foraj sunt tuburi de oel, prefabricate prin laminare cu lungimi de circa 7 m i
prev!ute la capete cu filete n care se nurubea! racorduri speciale pentru mbinare. )ceste
racorduri se pot fi*a la capetele prjinilor i prin sudare cap la cap. Pentru a li se mri re!istena
dup laminare, prjinile sunt ngroate la capete. Ele se fabric din oeluri de diferite re!istene.
%up e*ecuia la capete, prjinile cu racorduri nurubate pot fi de mai multe feluri#
a< cu ngroare interioar, au de!avantajul c datorit strangulrii curentul de noroi la
capetele prjinilor cderile de presiune n sistemul de circulaie sunt mai mari, crescnd
astfel presiunea la pompe&
b< cu ngroare e*terioar i diametrul e*terior uniform, din aceast cau! se reduc
pierderile "idraulice la circulaia noroiului, putndu1se fora cu debite mari de splare&
c< cu ngroare interioar i e*terioar, la aceste prjini se folosesc de obicei racorduri
sudate.
%imensiunile nominale ale prjinilor de foraj cu ngroare interioar sunt# 2 /E? B, 2
:E?B, / F B, 2 B, 2 F B, @ B, @ F B, 8 @E? B iar ale celor cu ngroare e*terioar 2 /E? B, 2
:E?B, / F B, 2 B, 2 F B, @ 7E1? B. -iecare dimensiune nominal se fabric cu mai multe
grosimi de perete cuprinse ntre : i 11 mm.
01a artat c mbinarea prjinilor de foraj se face prin racorduri speciale
nurubate sau sudate la capetele prjinilor. n primul ca! ambele capete ale fiecrei
prjini se taie aa numitul cep normal cu filet e*terior mrunt, cu conicitate mic,
triung"iular cu fundurile i vrfurile rotunjite. n acest cep normal al prjinii se
nurubea! cte una din cele dou piese ale racordului special, cepul special i mufe
speciale. mbinarea mufei speciale a unei prjini cu cepul special, care are pasul mare,
conicitate mare, profil triung"iular cu vrfurile teite i fundurile rotunjite. $a prjinile cu
racorduri sudate capetele prjinii nu mai au cep normal filetat, ci sunt tiate drept, iar
racordul special se fi*ea! cu sudur electric prin contact i presiune. Pentru o mai mare
re!isten la u!ur prin frecare, la e*teriorul acestor racorduri se aplic 21@ cordoane
inelare de material dur.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
:1
Pr+n"+%)*#*# ")r)"t#r+,t+"+ )*# %r-7+n+*or # 6or)7 "! An&ro>)r# #/t#r+o)r- LSTAS '(: 0 ;.F
%iametrul
nominal
%iametrul la cep 'rosimea
peretelui
%iametrul
interior
minim la
capete
$ungimea
ngrorii
la capete
$ungimea
filetului
'rosimea
pe metru
liniar de
prjini
netede
E*terior Cnterior 5otal 6ul
in mm mm mm mm mm mm mm PgEm
2 F ?9,? 28,1 :,1 2?,? ?9 /2,9 2?,9 7,?/
2 :E? :?,9 @7,9
@2,8
:,9
7,2
2/,9
?9,2
?7 88,: 89,: 11,29
12,2:
/ F ??,7 :2,7
:9,1
@8,1
:,9
7,2
11,2
@1,2
2:,?
22,8
?7 88,: 89,: 12,29
1?,2@
21,::
2 191,8 ?2,8
??,8
?1,8
?,2
7,9
1?,9
89,?
89,?
/?,8
112 :8,2 :9,2 17,22
29,29
22,29
2 F 112,? 199,@
7:,1
7@,?
72,@
?,7
?,8
7,@
19,7
:1,2 12: ?/,: :7,: 1?,2?
22,27
22,/9
2:,?1
@ 12:,9 111,9
19?,?
19:,9
8,9
7,2
19,9
7@,/
7/,:
?@,7
12: ?/,: :7,: 2?,@9
2?,79
@ F 1?7,: 12?,:
121,?
11?,:
?,9
7,2
19,@
19?,9
78,?
??,7
12: 72,1 ??,1 28,99
27,2?
//,@9
8 /E2 1?7,? 1@1,@
12?,?
?.2
19,9
12:,9
122,9
12: 7?,2 72,2 ?@,?9
?7,99
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
:2
Pr+n"+%)*#*# ")r)"t#r+,t+"+ )*# %r-7+n+*or # 6or)7 "! An&ro>)r# #/t#r+or- LSTAS 8581 0 8:F
%iametrul
nominal
%iametrul la corp 'rosimea
peretelui
%iametrul
e*terior al
ngrorii
$ungimea
minim a
ngrorii
la capete
$ungimea
filetului
'rosimea
pe metru
liniar de
prjin
neted
E*terior Cnterior 5otal nul
in mm mm mm mm mm mm mm PgEm
2 /E2 ?9,? 2?,?
28,1
22,?
8,9
:,1
?,9
?:,@ 192,? /2,9 2:,7
?
?,99
7,?1
19,?1
2 :E? :?,9 81,9
@7,9
@2,8
@?,9
@1,9
8,9
:,9
7,2
19,9
11,9
?1,? 11:,@ 88,: 89,?
?
7,79
11,??
12,2?
1@,/2
18,?9
/ 1E2 ??,? :@,7
:9,?
88,1
8,@
7,?
11,2
7:,1 11:,@ 88,: 89,8
?
1?,29
1?,22
21,:8
2 191,8 ??,2
?2,?
8,8
?,2
112,? 1?8,@ ?@,: :7,:
?
12,?@
17,27
2 1E2 112,? 199,@
7:,1
72,@
8,7
?,?
19,7
12:,9 1?8,@ ?@,: :7,:
?
1?,28
22,29
2:,1:
@ 121,9 12/,9
121,9
117,9
7,9
19,9
11,9
1@2,9 12@,9 72,9 ?8,/
2
27,2:
/2,2?
/@,2?
nurubarea 3 deurubarea prjinilor la sond se face ntotdeauna de la filetul special al
racordurilor. -iind e*ecutate din oeluri superioar i avnd filet special, filetele au o re!isten
mare de u!ur i permit nurubri 3 deurubri rapide& n plus, atunci cnd se u!ea!, pot fi
nlocuite cu altele noi. )vnd diametrul e*terior mai mare dect corpul prjinii, racordurile
speciale servesc totodat i la suspendarea prjinilor n elevator, n timpul manevrrii garniturii
de foraj.
Pentru fiecare dimensiune nominal de prjin, e*ist dou tipuri de racoduri speciale#
1 cu trecere larg $ la care trecerea prin cep i muf este uniform, astfel nct cderile de
presiune n prjini sunt mai mici&
1 cu trecere normal 6 la care cepul are diametrul interior mai mici dect acela al mufei, n
sc"imb este mai robust&
1 calibrate n interior C-, la care diametrul interior al cepului i mufei este egal cu diametrul
interior al prjinii. n acest fel trecerea inferioar este uniform de1a lungul ntregii
prjini.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
:/
C)r)"t#r+,t+"+*# %r+n"+%)*# )*# r)"or!r+*or ,%#"+)*# "! tr#"#r# nor3)*- >+ *)r&-
%iametrul
nominal
5ipul
racordului
%iametrul
e*terior al
prjinilor de
foraj
%iametrul
e*terior al
racordului
d1
%iametrul
interior al
cepului
special d2
%iametrul e*terior al
cepului special
$a vrf
d/
$a ba!
d2
mm mm mm mm mm mm mm
2 /E? 6 89,/ :7,2 2@,2 2:,8/ 88,8?
2 :E? 6 :/,9 7@,2 /1,? @/,7: :8,29
/ 1E2 6 ??,7 19?,9 /?,1 8@,19 ??,79
/ 1E2 $ ??,7 11:,@ 81,7 ::,8@ 191,2@
2 $ 191,8 1//,2 :1,7 ?7,88 19?,:1
2 1E2 6 112,/ 1/7,: @:,2 79,2? 11:,2?
2 1E2 $ 112,/ 128,9 :8,2 78,/2 121,:2
@ 1E2 6 1/7,: 1:1,? 87,? 119,98 129,21
@ 1E2 $ 1/7,: 1::,? 191,8 128,:7 12:,7@
8 @E? 6 1??,/ 178,? ??,7 1/1,9/ 1@2,29
8 @E? $ 1??,/ 29/,2 12:,9 1@9,/: 1:1,@/
Prjinile grele sunt tuburi cu perei groi, dimensiunile u!ual folosite au grosimi de
perei cuprinse ntre 2/ 3 @: mm, laminate sau forjate din oeluri aliate. Ele se ec"ipea! la
partea inferioar a garniturii de foraj. )vnd greutate mare pe metru liniar i fiind mult mai
rigide dect prjinile de foraj, servesc la reali!area apsrii pe sap i menin verificarea sondei.
Pr+n"+%)*#*# ")r)"t#r+,t+"+ )*# %r-7+n+*or &r#*#
+n *)3+n)t# >+ )*# %r-7+n+*or &r#*# 6or7)t#
%iametrul
nominal
%iametrul prjinii i 9,? 'reutatea pe
metru liniar
-ilet special
E*terior Cnterior
in mm mm mm mm
/ 1E2 ??,7 /?,1 /7,? j
2 1E? 192,? @9,? @1,? j
2 /E2 129,: /?,1 ?9,7 / F 6 i $
@ /E2 128,1 @:,2 111,8 2 F 6 i $
8 1@2,2 @:,2 12/,9 2 F 6 i $
: 1::,? 87,7 18?,: @ 7E18 6 i $
? 29/,2 ??,7 29@,: 8 @E? 6 i $
j se stabilete la nelegere ntre u!in i beneficiar
%imensiunile lor nominale sunt / F B, 2 1E? B, @ Y B, 8 B, : B, ? B, iar lungimea lor este
de circa ? m. 0e mbin ntre ele i n filete speciale tiate direct din corpul prjinii. Pentru c
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
:2
lucrea! la pu n condiii foarte grele dup laminare sunt supuse pe toat lungimea unui
tratament termic de normali!are iar capetele sunt strunjite la e*terior i tratate termic pentru
mbuntire& filetele lor sunt supuse unui tratament antigripare.
Reduciile sunt tuburi foarte scurte folosite la mbinarea unor prjini sau scule de fund cu
diametre diferite sau cu filete diferite. )stfel e*ist#
1 reducii pentru prjini ptrate, reducii stnga pentru capul "idraulic i reducii de
protecie&
1 reducii pentru prjini de foraj ori pentru diferite scule de foraj sau de instrumentaie.
=educiile se laminea! din oel aliat i se tratea! termic. )u la capete filete de acelai
tip i dimensiune ca i prile pe care trebuie s le mbine. .arietatea lor este foarte mare.
ntreinerea i e*ploatarea garniturii de foraj
Prin aplicarea regulilor de e*ploatare se previn ruperile de prjini i se asigur
meninerea n lucru a prjinilor timp ndelungat.
4anipularea prjinilor se face cu grij, evitndu1se trntirea lor de la nlime, i!birea lor
una de alta, lovirea filetelor. 5ransportarea lor de face numai cu remorci speciale, n care sunt
strunjite la ambele capete, prjina de antrenare se transport ntotdeauna introdus n burlanul
su. Este inter!is trrea prjinilor pe pmnt. %epo!itarea prjinilor nu se face direct pe
pmnt, ci numai pe rampe de cel puin 9,@ m nlime& filetele se ung i se apr cu protectoare.
Pe stiva de prjini nu se aa! materiale sau utilaje.
-iecare prjin ce se introduce la pu se cur la corp i la filete, se ablonea! n
interior, se controlea! vi!ual cu atenie, urmrindu1se dac are defecte la corp, racord sau filet.
$a e*tragerea din sond, prjinile se terg bine cu tergtorul de cauciuc montat sub ptraii mari
i se e*aminea! atent de cei doi sondori de la gura puului& orice prjin gsit defect se
nltur din componena garniturii. Pentru a se evita u!ura filetelor speciale, arcul crligului de
foraj va fi n bun stare, pentru a slta cepul din muf la terminarea deurubrii, sodorul ef nu
va ncerca ridicarea pasului naintea deurubrii sale complete i nici nu va continua rotirea
mesei dup terminare deurubrii. $a introducerea garniturii se cur bine filetele i se ung cu
unsoare special antigripant. nurubarea e*centric forat, cu filete lovite, murdare sau
neunse, poate produce gripri periculoase. $a racordurile noi se ung i umerii iar nurubarea 3
deurubarea se face cu turaie redus. $a efectuarea manevrelor se evit lucrul brutal cu garnitura
pentru a nu se deforma prjinile. 6u se manevrea! cu pene necorespun!toare.6u se aplic
cleti pe corpul prjinilor, ci numai pe racordurile speciale.
n timpul forajului nu se lucra! cu prjinile de compresiune, deoarece acestea flambea!
cu uurin i se rup repede& de aceea, nu se las pe sap o greutatea mai mare dect :@ 1?9 L
din greutatea prjinilor grele. n poriunile din garnitur care lucrea! n interiorul coloanelor
tubulare, prjinile se ec"ipea! cu manoane protectoare de cauciuc, pentru a evita u!ura lor
rapid i deterioararea burlanelor. 6u se introuc la pu prjini cu ncovoieri mai mari de 2 mm la
1 m lungime.
%ar cea mai mare importan pentru corecta e*ploatarea a prjinilor este efectuarea
controlului periodic la sond i n ba!a tubular. %up e*ecutarea unui anumit numr de ore
; 19@99 ore i 1: @99 ore,iar la forajul cu turbin i dup :@99 ore<, garniturile de prjini se
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
:@
trimit pentru control principal la ba!a tubular. )colo prjinile sunt ndreptate, msurate,
cntrite, ablonate, ncercate la ntindere cu i fr presiune interioar, supuse controlului
filetelor i a duritii >rinel asupra materialului. ntre aceste perioade, prjinile sunt supuse la
sond unui control periodic parial i unui control periodic total.
8.1 C*),# # !t+*+@)r#
Prjinile e*istente n dotare sau n e*ploatare la un moment dat sunt ncadrate n nite
clase sau categorii de utili!are, dup capacitatea lor de re!isten i sigurana oferit. 0arcinile
capabile difer de la o clas la alta& ca urmare i condiiile de e*ploatare, n primul rnd
adncimea de lucru, n care ele pot fi utili!ate sau diferite.
(riteriile de ncadrare folosite sunt#
1 diametrul e*terior, grosimea peretelui i aria seciunii transversale efective, n raport cu
valorile iniiale, nominale&
1 pre!ena, forma, orientarea i mrimea relativ fa de diametrul prjinii ori grosimea
peretelui, a defectelor de e*ploatare sau de fabricaie# ri!uri, turtiri, lovituri, gtuiri,
atacuri de coro!iune i de ero!iune&
1 tipul u!urii# uniform sau e*centric&
1 durata de funcionare&
1 condiii de utili!are&
1 oboseala acumulat, respectiv durabilitatea remanent.
Potrivit normelor )PC, prjinile de foraj se clasific astfel#
1 prjini noi, cu dimensiunile nominale&
1 prjini premium ;clasa C<&
1 prjini clasa a 2 3 a&
1 prjini clasa a / 3 a&
n =omnia, prjinile sunt ncadrate n cinci clase# nominal C, CC, CCC i C. din tabela 2.2.
Prjinile se ncadrea! ntr1o clas ori alta n urma controlelor nedistructive. (nd o prjin i
racordurile ei se ncadrea! n clase diferite, elementul cel mai u!at decide clasa prjinii n
ansamblu. (lasa de u!ur se marc"ea! prin ben!i de vopsea i prin stelue tanate la capetele
prjinii.
Gi prjinile grele sunt ncadrate n patru clase de u!ur, dup diametrul e*terior ;tab 2./<
8.( Contro*!* >+ r#"on+4+on)r#) 3)t#r+)*!*!+ t!=!*)r
Pentru a prevenii avarii grave n sonde i a mrii sigurana n e*ploatare, toate componentele
garniturii de foraj se controlea! periodic, att la sonde ct i n ba!a tubular. (omponentele noi
sunt controlate de fabricant, precum i de cumprtor la recepie, dar n general pe loturi mari.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
23435 Metode de control
:8
1. In,%#"4++ ?+@!)*#. Ele se efectuea! n timpul introducerii sau e*tragerii din sond, pe
ramp sau n ba!. 0e controlea!#
1 suprafaa e*terioar a prjinilor, cnd este posibil i cea inferioar, pe care se pot detecta#
crestturi, fisuri, turtiri, gtuiri, strpungere, u!ur, urme periculoase de ero!iune i de
coro!iune&
1 mbinrile filetate care pot fi neetane, u!ate, gripate, erodate, lovite, deformate, crpate,
fisurate&
1 rectilinitatea prjinilor.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
Cr+t#r++*# # "*),+6+")r# API ,!nt %r#@#nt)t#D ,!""+ntD An t)=#*) 8.1
::
0tarea prjinii
($)0)
1
Premium
;dou ben!i albe<
2
;ben!i galbene<
/
;ben!i portocalii<
05)=E EM5E=CI)=k
). A!ura e*terioar tminO9,? t9 tminO9,: t9 Irice imperfeciuni
sau defecte
care depesc clasa a 2
1 a
>. (restturi, lovituri =educerea diametrului cu
cel mult / L
=educerea diametrului cu
cel mult 2 L
(. %efecte n !ona de
mpnare
1. 'tuiri, turtiri =educerea diametrului cu
cel mult /L
=educerea diametrului cu
cel mult 2 L
2. =i!uri, scobituri )dncimea cel mult 19L
din grosimea medie a
peretelui n !ona adiacent
)dncimea cel mult 29L
din grosimea medie a
peretelui n !ona
adiacent
%. .ariaii de diametru
induse de tensiuni
1. )lungire =educerea diametrului cu
cel mult /L
=educerea diametrului cu
cel mult 2 L
2. Amflare (reterea diametrului cu cel
mult / L
(reterea diametrului cu
cel mult 2 L
E. (oro!iune, ri!uri, ciupituri
1. (oro!iune tminO9,? t9 tminO9,: t9
2. =i!uri, ciupituri
longitudinale, transversale tminO9,? t9
tminO9,? t9
tminO9,: t9
tminO9,: t9
-. -isuri 6u 6u 6u
05)=E C6-E=CI)=k
). (iupituri de coro!iune tminO9,? t9 tminO9,? t9
>. Ero!iune i u!ura peretelui tminO9,? t9 tminO9,? t9
(. -isuri 6u 6u 6u
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
T)=. 8.( C*),+6+")r#) %r-7+n+*or # 6or)7 !%- I. L)r+
:?
0tarea prjinii
($)0)
6oi C CC CCC C.
05)=E EM5E=CI)=k
). 4icorarea diametrului
e*terior prin u!ur
1.'rosimea
de perete
rmas t
A!ur
uniform
t l :E? t9 t l 2E@ t9 t l 2E@ t9 t l 2E/ t9 t l 1E2 t9
A!ur
e*centric
t l :E? t9 t l 2E@ t9 t l 2E/ t9 t l 1E2 t9 t l :E1@ t9
2. )ria transversal rmas ) ) l :E? )9 ) l 2E@ )9 ) l 2E/ )9 ) l 2E/ )9 ) l 1E2 )9
>. =educerea diametrului
e*terior % prin neuniformiti,
lovituri, adncituri, ampente
9 ma* 1E/@ % ma* 1E/@ % ma* 1E21 % ma* 1E12 %
(.
=educerea
diametrulu
i n !ona
de
acionare a
penelor
1. 5urtiri,
gtuiri, striviri
locale
9 ma* 1E/@ % ma* 1E/@ % ma* 1E21 % ma* 1E21 %
2.Ptrunderi
succesive
9 ma* 1E/@ % ma* 1E/@ % ma* 1E21 % ma* 1E21 %
%.
.ariaiile
diametrulu
i pe toat
lungimea
1. n lung 9 9 0cdere cu cel mult 1E27 %

1E@8 %
1E@8 %
2.0uccesive 9 1E/@ % (retere cu cel mult 1E21 %
1E/@ % 1E21 %
E.5ieturi,
scobituri,
coro!iune
1. (u vrf
rotund
1 t l 2E@ t9 t l 2E@ t9 t l 2E/ t9 t l 2E/ t9
2. (u
vrf
ascuit
longi. 1 t l 2E@ t9 t l 2E@ t9 t l 2E/ t9 t l 2E/ t9
transv t l 7E19 )9
l O m%E19
t l 7E19 )9
l O m%E19
t l 2E@ )9
l O m%E19
t l 2E@ )9
l O m%E19
/. n !ona
penelor cu vrf
ascuit
transversale
t l 7E19 t9
li g 29 mm
t l 7E19 t9
li g :2 mm
t l 2E@ t9
li g 199 mm
t l 2E@ t9
li g 199 mm
-. -isuri de oboseal -r -r -r -r -r
05)=E) C6-E=CI)=k
). (iupituri de
coro!iune
1.'rosimea
de perete
6ominal t l 2E@ t9 t l 2E/ t9 t l 1E2 t9 t l 1E2 t9
2. )ria
transversal
6ominal ) l 2E@ )9 ) l 2E@ )9 ) l 2E/ )9 ) l 2E/ )9
>. Ero!iune i
u!ur
1.
'rosimea
de perete
6ominal t l 2E@ t9 t l 2E/ t9 t l 1E2 t9 t l 1E2 t9
2. )ria
transversal
6ominal ) l 2E@ )9 ) l 2E@ )9 ) l 1E2 )9 ) l 1E2 )9
(. -isuri de oboseal -r -r -r -r -r
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
T)=. 8.' C*),# # !@!r- %#ntr! %r-7+n+ &r#*#
:7
%iametrul
e*terior
mbinarea %iametrul
e*terior
(ategorii de u!ur
%iametrul e*terior, ma*im i minim
(at. C (at. CC (at. CCC (at. C.
in mm mm mm mm mm mm
/ F ??,79 6(28 3 /@ ;2 F C-< 1 F 1 /?,19 ??,79 3
?:,@:
?:,@:1
?8,1@
?8,1@1
?@,@9
?@,@9
2 1E? 192,:: 6(/1 3 21 ;2 :E? C-< 2 3 @9,?9 192,:: 3
77,7@
77,7@ 3
7@,1/
7@,1/ 3
79,/1
79,/1
2 /E2 129,8@ 6(/@ 1 2: 2 3 @9,?9 129,8@ 3
11@,?9
11@,?9 3
111,99
111,99 3
198,8/
198,8/
@ 12:,99 6(/? 3 @9 ;/ F C-< 2 Z 1 @:,1@ 12:,99 3
122,//
122,// 3
11:,@/
11:,@/ 3
112,/?
112,/?
8 1@2,29 6(22 3 89 2 Z 1 @:,1@ 1@2,29 3
128,@9
128,@9 3
129,29
129,29 3
1/2,?8
1/2,?8
8 1@2,29 6(22 3 89 2 1/E181 :1,2/ 1@2,29 3
127,@9
127,@9 3
12/,29
12/,29 3
1/?,?8
1/?,?8
8 1E2 1@?,:@ 6(22 3 82 2 Z 1 @:,1@ 1@?,:@ 3
1@2,/9
1@2,/9 3
12@,29
12@,29 3
121,:9
121,:9
8 1E2 1@?,:@ 6(22 3 82 ;2 C-< 2 1/E181 :1,2/ 1@?,:@ 3
1@/,29
1@/,29 3
12:,29
12:,29 3
122,19
122,19
8 1E2 18@,19 6(28 3 8@ ;2 C-< 2 Z 1 @:,1@ 18@,19 3
189,29
189,29 3
1@@,?9
1@@,?9 3
127,19
127,19
8 1E2 18@,19 6(28 3 8@ ;2 C-< 2 1/E181 :1,2/ 18@,19 3
181,@9
181,@9 3
1@@,/9
1@@,/9 3
1@1,29
1@1,29
8 /E2 1:1,2@ 6(28 3 8: ;2 C-< 2 Z 1 @:,1@ 1:1,2@ 3
188,99
188,99 3
1@7,29
1@7,29 3
1@/,@9
1@/,@9
: 1::,?9 6(@9 3 :9 ;2 F C-< 2 Z 1 @:,1@ 1::,?9 3
1:1,29
1:1,29 3
18@,:9
18@,:9 3
18?,29
18?,29
: 1::,?9 6(@9 3 :9 ;2 F C-< 2 1/E181 :1,2/ 1::,?9 3
1:/,/9
1:/,/9 3
187,/9
187,/9 3
18/,?9
18/,?9
: Z 1?2,@9 6(@9 3 :2 ;2 F C-< 2 1/E181 :1,2/ 1?2,@9 3
1:?,29
1:?,29 3
1:/,29
1:/,29 3
18:,/9
18:,/9
: Y 178,?@ 6(@8 3 :: 2 1/E181 :1,2/ 17@,?@ 3
1??,/9
1??,/9 3
1?/,?9
1?/,?9 3
1:@,@9
1:@,@9
? 29/,29 6(@8 3 ?9 2 1/E181 :1,2/ 29/,29 3
17:,/2
17:,/2 3
1?7,29
1?7,29 3
1::,99
1::,99
? Z 297,@@ 8 @E? =E' 2 1/E181 :1,2/ 297,@@ 3
29/,:9
29/,:9 3
178,29
178,29 3
1?:,@9
1?:,@9
7 22?,89 6(81 3 79 2 1/E181 :1,2/ 22?,89 3
221,/9
221,/9 3
212,29
212,29 3
292,89
292,89
7 F 221,/9 : @E? =E' / 3 :8,29 221,/9 1
2//,29
2//,29 3
22@,89
22@,89 3
218,/9
218,/9
7 Y 22:,8@ 6(:9 3 7: / 3 :8,29 22:,8@ 3
2/?,:9
2/?,:9 3
228,/9
228,/9 3
217,99
217,99
19 2@2,99 6(:9 1199 / 3 :8,29 2@2,99 3
22/,29
22/,29 3
2/2,@9
2/2,@9 3
22@,29
22@,29
(.Contro*!* +3#n,+on)*. %iametrul esterior al prjinilor i al racordurilor se msoar cu
ublere, pe diverse direcii& de obicei ns se utili!ea! abloane n trepte ori cu comparator#
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?9
acestea permit s se ncadre!e prjinile direct n clasa de u!ur corespun!toare. %ac
racordurile sunt u!ate e*centric se msoar i limea minim a umerilor mufei.
'rosimea peretelui se determin ultrasonic sau cu ra!e gama, cu preci!ie de circa 2 L.
'.Contro*!* %ro%r+#t-4+*or 6+@+"o 0 3#")n+"#. Irientativ, re!istena unui oel se aprecia!
msurnd duritatea >rinell. Pentru materialul tubular se utili!ea!, de obicei, bile de 19 mm i
sarcini de /999 da6.
Pentru prjinile de foraj i prjinile de antrenare, duritatea se determin la radcorduri i n
fiecare treime a corpului, iar pentru reducii i prjinile grele numai la capete.
.. V#r+6+")r#) *) %r#,+!n# +nt#r+o)r- >+ *) tr)"4+!n#. )ceat operaie se poate e*ecuta
numai n ba!e speciali!ate, fie separat, fie simultan. Presiunile i forele de traciune pentru
ncercare depind de diametrul i grosimea peretelui, de calitatea oelului i de calitatea oelului i
de clasa de u!ur a prjinii. Prin aceste probe se verific i etaneitatea mbinrilor.
Prjinile de antrenare se probea! mult mai des, de obicei dup 1@99 de ore la /99 bar.
Probarea se poate efectua i la sonda cu ajutorul unui agregat de cimentare.
2. M#to# n#+,tr!"t+?#. )cestea au cptat ast!i o larg aplicabilitate. 0unt folosite nu
numai n ba!ele tubulare i n u!inele productoare, ci i la sond, pe ramp sau c"iar la gaura
sondei. Prin utili!area unor etaloane de referin, ele permit s se stabileasc tipul, mrimea i
amplasarea defectelor, iar la unele metode c"iar i grosimea peretelui.
a< controlul cu ultrasunete se folosete mai ales pentru a determina grosimea materialului#
preci!ia circa 9,1 mm. 4etoda este independent de natura materialului, de aceea este utili!at i
la controlul prjinilor din utilaje de aluminiu.
Principiul metodei const n trimiterea unor fascicule de unde ultrascurte cu frecven
mare ;1119 4K!<, la anumite intervale de timp, prin tubul inspectat, i nregistrarea ecoului
reflectat de suprafaa lui interioar.
(ontrolul cu ultrasunete este foarte rspndit n industria de petrol. E*ist sisteme
automate i semiautomate. (u aparate portabile, prjinile se pot controla c"iar i la gaura sondei,
n timpul e*tragerii lor.
b< controlul electromagnetic cu cureni de dispersie se utili!e! ndeosebi pentru detectarea
defectelor de1a lungul corpului prjinilor, dar se aplic i pentru mbinri filetate.
An corp feromagnetic magneti!at este strbtut de linii de cmp magnetic. )colo unde
corpul pre!int discontinuiti, cmpul magnetic este distorsionat# o parte dintre linile de cmp
nconjoar discontinuitile prin restul materialului, iar alt parte sunt deviate n e*teriorul
corpului, formnd componenta de dispersie a cmpului# _ pierderileB de cmp magnetic.
)ceast component este ma*im atunci cnd liniile de flu* intersecte! discontinuitile
perpendicular, dac liniile de flu* au aceeai direcie cu discontinutile, cmpul de dispersie nu
se formea! i ele nu pot fi detectate.
d< controlul cu pulberi magnetice se folosete la filete, n !onele de sudur i cu sc"imbri
de seciune, unde controlul automat electromagnetic nu este posibil, precum i acolo
unde se bnuiete un defect, dar el nu poate fi locali!at i evaluat. 0e pun n eviden att
defectele de
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?1
suprafa, ct i cele aflate n interior, pn la adncimea de 2 3 ? mm. =e!oluia metodei
este ridicat# 9,1 3 9,@ mm.
4etoda este aplicabil numai la materiale feroase, care pot fi magneti!ate. Prjinile de
foraj se magneti!ea! ntr1o oarecare msur i prin frecare n timpul operaiilor de manevr.
0e folosesc particule cu proprieti magnetice, amestecate uneori cu substane
fluorescente. Ele se aglomerea! n !onele cu pierderi de flu* magnetic pentru a diminua aceste
scpri. %ac poriunea respectiv a fost bine curat anterior, forma i mrimea unui defect se
evidenia! foarte pregnant.
d< controlul electromsgnetic cu cureni turbionari este aplicabil att la metale feroase ct i la
cele neferoase. %up cum se tie, cmpul magnetic variabil reali!at cu ajutorul unei bobine de
e*citaie induce ntr1un corp bun conductor de electricitate cureni turbionari care i crea!
proriul lor cmp magnetic.
4etoda este folosit pentru prjini grele amagnetice, prjini de aluminiu, dar i pentru
cele obinuite datorit posibilitilor de automati!are.
e)controlul radiogra!ic utili!ea! ra!e gama emise de diveri i!otopi radioactivi 3 (s 1/:, (o
89, Cr 1?2, 5" 1:9 sau ra!e M. 4etoda const n trimiterea unui fascicul de radiaii prin corpul
piesei inspectate i msurarea intensitii lui dup traversare cu un contor de radiaii. 'radul de
atenuare a radiaiei depinde de natura materialului i este proporional cu grosimea piesei. %e
aceea, metoda este folosit cu precdere pentru a determina grosimea pereilor prjinilor.
!),ontrolul cu lic&ide pentrante const n aplicarea unui lic"id indicator pe o suprafa foarte
bine curaat i degresat unde sunt bnuite ori detectate defecte cu alte metode. $ic"idul
ptrunde n fisuri prin capilaritate. %up cteva minute, e*cesul de lic"id de pe suprafaa se
cur ori se neutrali!ea! i se aplic un revelator care absoarbe lic"idul din fisuri. (onturul
acestora devine vi!ibil cu oc"iul liber, prin refle*ia ra!elor ultraviolete sau prin fotografiere. 0e
pot detecta fisuri superficiale cu limea de 9.91 m i adncime de 9.1 mm.
4etoda se utili!ea! mai ales la filete, la materiale nemagnetice i atunci cnd celelate
metode, mai operative, nu dau re!ultate.
83434 ,ontrolul i redirectionarea prjinilor de !oraj
n ba!ele tubulare, prjinile aduse din antier se identific, se tria! i se preandreapt.
%ac sunt nfundate, ele se cura cu nite burg"ie foarte lungi. Pentru o bun curire, prjinile
se las un timp ntr1o "ab n care se afl o soluie de detergeni i sod caustic. )poi prjinile
se spal la e*terior i n interior, cu jeturi de apa i cu perii rotative din fibre plastice. %up
aceea, ele sunt uscate cu aer cald.
%up ce li se corectea! rectilinitatea, cu prese "idraulice, ncepe controlul propriu 3 !is.
0e msoar lungimea, diametrul e*terior, grosimea peretelui i cu metodele descrise mai sus, se
detectea! eventualele defecte de e*ploatare. I atenie deosebit se acorda !onei n care se
fi*ea! penele. )colo unde inspecia electromagnetic, de e*emplu, semnalea! printr1un vrf de
tensiune un defect invi!ibil, se cura bine !ona i se utili!ea! particule magnetice# metoda are o
re!oluie mult mai mare. %efectele de pe suprafaa interioar de obicei atacuri de coro!iune sau
urme de coro!iune pot fi locali!ate printr1o te"nic optic, cu oglin!i de refle*ie.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?2
%up normele actuale, prjinile la care sunt identificate fisuri sunt ndeprtate, dei ele ar
mai putea funciona un timp. Anele defecte superficiale pot fi ndepartate printr1o simpl
poli!are.
83436 ,ontrolul i reconditionarea racordurilor i !iletelor
4ai nti se msoar diametrul e*terior la circa 2@ mm de umerii mbinrii. %ac u!ura
este e*centric se masoar i limea minim a umerilor la mufe.
0e controlea! apoi suprafaa umerilor. (restturile, tirbiturile, bavurile, loviturile,
urmele de ero!iune i de gripare, precum i alte defecte afectuea! capacitatea racordurilor de
etanare i de preluare a momentelor de ncovoiere. (nd defectele sunt minore, umerii se
rectific ndeprtnd materialul pe o grosime care nu trebuie s depeasc 9.? mm. Iperaia se
e*ecut la strung, dar e*ist i dispo!itive mobile, utili!abile n antier.
=ectificarea se poate repeta, dar far a depi, cumulativ 1.8 mm.
-iletele se controlea! vi!ual i cu calibre. 0pirele tirbite, lovite, u!ate, deformate,
erodate sau gripate. %ac mbinarea este strns e*agerat, cepul se alungete, fenomen pus n
eviden cu un calibru# 199 mm, alungirea trebuie s fie de ma*imum 9./ mm, n ca! contrar
filetul se retaie. 5ot din cau!a suprastrngerii, mufa se poate lrgi& dametrul anfrenului nu
trebuie s fie mai mare dect cel nominal cu mai mult de 9.? mm.
(u ajutorul calibrelor se verific i ung"iul la vrful spirelor, ra!a de curbur la fundul
spirelor i gradul lor de u!ur.
Eventualele fisuri de oboseal se detectea! vi!ual i cu particule magnetice sau cu alte
metode defectoscopice.
n toate ca!urile cnd filetele nu mai pre!int siguran, ele se retaie n strunguri speciale
i se protejea! mpotriva griparii.
Prin tieri repetate, racordul se scurtea! i sub o anumit limit, cletii mecanici nu mai
pot fi armai sigur. %e aceea, lungimea celor dou !one unde se fi*ea! cletii nu trebuie s fie
mai mic de 199 mm sau 9,:@ din diametru.
83437 ,ontrolul i reconditionarea prjinilor grele
%up identificare, sortare, curire i ndreptare, prjinile grele se e*aminea! pe
suprafaa e*terioar, li se masoar diametrul e*terior i grosimea peretelui. 0e controlea!
degajrile pentru pene i cele pentru elevatoare, care pot construi concentratori de tensiune.
)baterea de la rectilinitate a prjinilor grele nu trebuie s fie mai mare de 1 mmEm i de
cel mult @ mm pe toat prjina.
mbinrile filetate se inspectea!, de obicei lunar, n acelai mod cu cele ale racordurilor.
0e cercetea! starea umerilor i a filetelor, alungirea i lrgirea mufei. %atorit rigiditii sporite,
oboseala mbinrilor la prjinile grele este mai accentuat dect n ca!ul racordurilor de prjini.
%up un numr de ore de funcionare ;?99 3 1999 "<, filetele prjinilor grele, ca i a reduciilor
de altfel, se taie.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?/
(nd prjinile grele sunt noi, ele posed mbinri cu re!isten la oboseal a mufei i cea
a cepului apro*imativ egale.
n timpul e*ploatrii, diametrul e*terior al mufei se reduce, prin abra!iune, mai mult
dect se mrete diametrul interior al cepului din cau!a ero!iunii.
83438 Periodicitatea controlului

Cntervalele de timp la care elemntele unei garnituri de foraj trebuie controlate sunt
determinate de condiiile de lucru i de oboseal acumulat, ambele dificil de evaluat cantitativ.
E*periena din regiune i te"nicile utili!ate pentru control joac un rol "otrtor la stabilirea
acestor intervale.
n afara verificarilor periodice fi*ate prin diverse norme, elemetele unei garnituri se
controlea! nainte i dup forajul unei sonde adnci sau dificile, dup o instrumentaie
ndelungat i dac investitorul o cere, prin contract, nainte de nceperea oricrei sonde.
Potrivit normelor romneti, perioadele de control sunt fi*ate n ore de rotaie i varia!
n limite destul de largi, n funcie de importana elementului controlat, clasa de u!ur, locul de
control, comple*itatea controlului i de durata total de utili!are# /99 3 2@99 ".
Prjinile grele, reduciile i prjina de antrenare se controlea! n general dup o luna de
lucru.
8.' Ct)n4)r#) %r-7+n+*or
Pentru a fi identificate i urmrite, toate elementele din componena garniturii de foraj
sunt marcate prin tanare.
n =omnia, prjinile de foraj sunt tanate n !onele ngroate, ct mai aproape de
racorduri, la ambele capete. 4arcajul este format dintr1un grup de litere i cifre care semnific#
1 anul intrrii n e*ploatare&
1 ba!a tubular ce are prjina n patrimoniu&
1 numrul de ordine al prjinii&
1 grosimea peretelui, simboli!ea! printr1o liter mic&
1 "otelul din care este fabricat prjina.;tab. 2.2<
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?2
B)@) t!=!*)r- S+3=o* Gr)!*
o4#*!*!+
S+3=o*!* Int#r?)*!* #
&ro,+3#
S+3=o*!*
)=)% ) 2.@ 3 @.27 a
>=)GI. > @.@ 3 8.27 b
%)6EG 5 % % 8.@ 3 :.27 c
4IC6EG5C 4 E 1 :@ E :.@ 3 ?.27 d
4I=E6C % M 1 7@ M ?.@ 3 7.27 f
0(kE6C K ' 1 19@ ' 7.@ 3 19.27 g
5n='I.CG5E P 0 1 1/@ 0 19.@9 3 11.27 "
.C-I=n5) - . 1 1@9 . 11.@9 3 12.27 i
P$ICEG5C
;-I=)%EM<
o 12.@9 3 1/.27 D
=acordurile noi sunt tanate de fabricat pe cep i n muf pe poriunea dintre umeri i
prima spira.
Prjinile grelei cele de antrenare sunt marcate la ambele capete, la circa 1?99 mm de
feele de etanare. =eductiile sunt tanate la mijloc, pe direcia longitudinal sau transversal,
dup mrimea lor.
8.. Tr)n,%ort!*D #%o@+t)r#) >+ 3)n#?r)r#) %r-7+n+*or
Pentru ca prjinile s aiba o perioad ndelungat de folosin i pentru a preveni
avarierea lor sau a sondei, trebuie respectate anumite reguli.
n timpul transportului i al depo!itrii, la descrcare sau ncrcare, la ridicarea i
scoaterea din turl, prjinile i celelate accesorii ale garniturii de foraj trebuie ec"ipate la ambele
capete cu protectoare de filet bine strnse.
Prjinile se transpoart n autocamioane cu peridoc. Ele se aea! pe supori de lemn cu
muf n aceeai parte, spre cabina camionului. Prjinile se leag cu lanuri la capete i n mijloc.
5rebuie evitat ca racordurile armate cu materiale dure s se frece de corpul prjinilor alturate.
Prjina de antrenare se transport ntr1un burlan de protecie, fi*at cu pene de lemn,
pentru a prevenii ncovoierea ei sub greutatea proprie.
Prjinile se descarc legate la ambele capete, lng racorduri, eventual cte dou sau trei
mpreun, cu o macara. n absena acesteia, se rostogolete cte o prjin pe mai multe grin!i
ae!ate sub forma unui plan nclinat cu ajutorul a dou sfori, ca s le frne!e coborrea. (nd
prjina se apropie de cele deja descrcate, ea se oprete i se mpinge cu mna.
5rebuie evitate lovirea, trntirea sau trrea prjinilor pe pmnnt, pe puni metalice sau
pe rampe. Prjinile se depo!itea! pe rampe cu nlimi de cel puin /9 cm& n nici un ca!, ele nu
se aea! direct pe pmnt, pe ine metalice, pe puni de metal sau pe platforme de beton. (nd
se aea! pe mai multe rnduri, ntre prjini se intercalea! distaniere de lemn de /@ 3 29 mm&
dac distanierele sunt prea subiri, prjinile din randurile superioare se sprijin pe cele aflate
dedesupt, iar dac sunt prea groase, prjinile se ncovoaie periculos sub greutate proprie.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?@
%ac prjinile sunt depo!itate o perioada mai ndelungat, ele se protejea! mpotriva
cor!iunii cu un amestec ulei 3 motorin.
Pe podul sondei, prjinile sunt trase cu un troliu pneumatic. Protectorul cepului se
deurubea! numai dup suspendarea prjinii n elevator sau mpreun cu prjina de antrenare,
dac aceasta din urm s1a nurubat la bucata de avansare anterior.
$a manipularea prjinilor n turl trebuie prevenit lovirea filetelor i a suprafeelor de
etanare ale racordurilor. (nd se centrea!, cepul unei prjini poate lovi mufa prjinii n care se
nurubea!, mufa poate fi lovit pe elevator cnd aceasta coboar n gol, de o reducie ori de un
suvei suspendate n cablu nainte de a fi nurubate, cepul se poate lovi de masa rotativ sau de
podul metalic al sondei.
nainte de nurubare, filetele se cura, se terg i se ung cu vaselin consistent. 0e
evita, astfel pericolul de gripare a mbinrii i se mrete durata ei de folosin. Prin curire se
controlea! starea filetelor i a umerilor de etanare.
%up centrarea cepului n muf, mbinarea se nurubea! cu o vite! care s nu
depeasc 2 3 2 rotE min, avnd grij de prjina adaugat s fie aliniat i s nu se balanse!e.
Prjina sau pasul adugat se nurubea! cu un cablu ori cu un lan nfaurate pe racord,
trase cu ajutorul mosorului troliului de foraj sau cu un clete automat.
0uprafeele proaspt u!inate sunt mai susceptibile la gripare dect cele deja folosite. %e
aceea, la primele trei, patru marsuri, controlul, curirea, ungerea, nurubarea i strngerea
racordurilor noi trebuie efectuate cu mai mult atenie. Ansoarea trebuie s conin @9 L praf de
!inc, nurubarea se face lent, eventual cu un clete cu lan, iar momentul de strngere recomndat
nu trebuie depit.
(letii mecanici multidimensionali se armea! numai pe racorduri i nu pe corpul
prjinilor, unde bacurile flcilor ar lsa urme periculoase. Evident, flcile cu trepte trebuie alese
n funcie de diametrul racordurilor.
$a strgere i la slbire, racordurile trebuie s se afle ct mai aproape de masa rotativ.
%ac ele se afl prea sus, momentele de ncovoiere create de cleti devin periculoase pentru
prjini# acestea se pot ndoi.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?8
C)%. 5 S"!*# # 3)n#?r- >+ +n,t!3#nt)4+# %#ntr!
&)rn+t!r) # 6or)7
5.1 C1+o*=)>+
("iolbaii sunt scule de manevr folosii n perec"e ce reali!ea! legtura ntre crlig i
elevator la instalaiile de foraj i punerea n producie a sondelor.
("iolbaii reali!ai n u!inele de specialitate, pre!int o re!isten i siguran n
e*ploatare deosebit, fiind e*ecutai prin forjare i matriare dintr1o singur bucat i din oeluri
aliate de nalt calitate.
("iolbaii se e*ecut n urmtoarele tipuri#
1 tip ) ;uor< pentru sarcina ma*im de lucru de 29, /2, @9 i ?9 tf pentru o perec"e&
1 tip > ;mediu< pentru sarcina ma*im de lucru de 12@ tf pentru o perec"e&
1 tip ( ;greu< pentru sarcinile ma*ime de lucru de 299, /29, i 2@9 tf pentru o perec"e&
("iobaii reali!ai n u!inele de specialitate pre!int o re!isten i siguran n
e*ploatare deosebit, fiind e*ecutai prin forjare i matriare dintr1o singur bucat i din oeluri
aliate de nalt calitate.
=a!ele suprafeelor de contact ale c"iolbailor sunt corelate cu cele ale ec"ipamentelor
conugate# crlige i elevatoare.
("iolbaii se livrea! n perec"i, n lungimi nominale. %iferena de lungime ntre
c"iolbaii din aceai perec"e nu va depii 2 mm.
)legerea c"ilbailor pentru instalaia de foraj se face n concordan e*act cu sarcina
ma*im de crlig#
1 pentru fa!a foraj ;sarcina nominl<
1 pentru fa!a tubaj ;sarcina ma*im la sistemul de manevr<
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?:
5.( E*#?)tor+
Elevatoarele sunt folosite pentru manevrarea prjinilor grele de foraj, prjinilor de foraj,
burlanelor de tubaj, evilor de e*tracie i prjinilor de pompare, n timpul diferitelor operaii la
sonde.
0e e*ecut curent o gam larg de elevatoare pentru diverse mrimi n funcie de
dimensiunile materialelor tubulare crora le sunt destinate, astfel avem urmtoarele tipuri de
elevatoare#
1 elevatoare cu nc"idere central
1 elevatoare cu nc"idere central i cu scaun drept
1 elevatoare cu u lateral i scaun drept
1 elevatoare cu nc"idere central i scaun drept pentru prjini grele cu gt
1 elevatoare pentru tras burlane n sond#
o cu pene
o cu scaun drept
1 elevatoare cu u i scaun conic 1? Q pentru lucru cu dou elevatoare.
(alitatea oelurilor din care sunt e*ecutate elevatoarele, constituie garania n e*ploatarea
lor.
%e asemenea sistemele de !vorre previn orice desc"idere accidental, evitnd orice
neplceri.
Elevatoarele e*ecutate sunt simple, robuste i uor de manipulat.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
??
le9ator cu scaun drept
Elevatoarele cu scaun drept pentru prjini de foraj se e*ecut conform 05)0 2971?1 i se
folosesc la manvrarea prjinilor de foraj cu ngroare interioar i racorduri nfundate.
n timpul manevrelor elevatoarele vor sta suspendate n crligul macaralei prin
intermediul c"iolbailor.
)garea elevatorului n c"iolbai se face desc"i!nd cele dou brae articulate.
%up suspendare elevatorului n c"iolbai, braele se vor nc"ide i se vor bloca cu
ajutorul uruburilor la care se vor monta n mod obligatoriu piuliele.
%esc"iderea elevatorului se obine rotind mai nti mnerul nc"i!torului cu un ung"i de
circa 2@ Q dup care continund s se trag va fi antrenat i nc"i!torul scondu1l din !vorul
flcii dreapta.
nc"iderea elevatorului se obine apropiind cele dou flci cu o for suficient pentru a
produce n!vorrea automat a nc"i!torului.
nainte de utili!are se va verifica starea elevatorului i se va proceda la ungerea
articulaiilor.
Pentru evitarea ocurilor, apropierea elevatorului de partea inferioar a racordului special
se va face cu vite! redus.
%up ntrebuinare, se va spla i se vor unge articulaiile. %ac se observ o u!ur
pronunat a scaunului pe care se aa! prjinile de foraj, sau a articulaiilor, elevatorul se va
scoate din funciune i se va trimite la atelier pentru reparaie.
%ac unul din arcurile elicolidale de torsiune este rupt se va proceda imediat la nlocuirea
lui. Elevatorul nu va fi folosit pentru sarcini mai mari dect capacitatea lui i numai pentru
prjinile pentru care a fost construit.
nc"iderea i desc"iderea elevatorului se va face innd cu minile numai de mnerele
prev!ute n acest scop.
Elevatorul va fi supus la sarcina numai dup ce s1a asigrat nc"iderea lui. Este inter!is
folosirea elevatorului cu nc"i!torul defect.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
?7
le9atoare su scaun conic pentru prjini !oraj
Elevatorul cu scaun conic pentru prjini de foraj, se foloseste pentru manipularea
prjinilor de foraj cu racorduri sudate cu nclinare de 1? Q.
)ceste elevatoare se e*ecut conform 05)0 297 3 ?1 pentru prjini de foraj cu diametrul
nominal de 2 /E? , @ F ,. -orma cosntructiv a acestui tip de elevatoare data n figura
urmtoare #
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
79
Elevatorul cu scaun conic este de tipul cu nc"idere central, format din dou pri
apro*imativ egale, fiecare fiind prev!ut cu un umr pentru agarea n c"iolbai.
)mbele pri sunt asamblate ntre ele printr1o articulaie cu bol i meninute n stare
nc"is prin intermediul unui nc"i!tor. Amerii sunt curbai, permind o bun ae!are a
c"iolbailor i o basculare nestnjenit a elevatorului n timpul prinderii i desprinderii de pe
prjina de foraj.
Pentru a evita ieirea accidental a c"iolbailor, locaurile pentru prinderea lor se nc"id
cu brae curbate fi*ate n boluri, putnd fi rabatate n sus prin scoaterea unui urub pentru a se
introduce c"iolbaii. Guruburile sunt asigurate mpotriva ieirii accidentale.
4eninerea n po!iie desc"is a celor dou pri se reali!ea! cu un arc montat n
balamaua central. n partea din fa ;la nc"i!tor< elevatorul este prev!ut cu dou mnere
pentru manevre i nc"idere de prjin, iar n partea din spate cu un alt mner folosit pentru
apropierea elevatorului de prjin.
Elevatorul se va utili!a numai pentru dimensiunea de prjinide foraj care a fost e*ecutat.
-iind n po!iie p desc"is q po!iie meninut de arcul din articulaia central, elevatorul
se mpinge de mnerul din spate, apropiindu1se de prjin. n acest timp se apuc de mnerele
din fa i se nc"ide cu un mic impuls. nc"i!torul intr n locaul prev!ut n corp i elevatorul
rmne nc"is.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
71
Pentru desc"iderea elevatorului, se apuc de nc"i!tor scondu1l din loca, iar cele dou
pri sub aciunea arcului din articulaie, se desc"id. n timpul lucrului cu elevatorul se va avea n
vedere ca de fiecare dat nc"i!torul s fie perfect. 0ondorul ef va nsrcina un sondor din
ec"ip pentru manevrarea elevatorului la gura puului, care va rspunde de nc"iderea corect a
acestuia, comunicnd acest lucru sondorului ef prin cuvntul p bine q.
le9ator cu nc&i$tor central i scaun drept pentru prjini grele
Elevatoarele mai sus menionate sunt scule care se utili!ea! pentru manevra prjinilor
grele la operaiunile de e*tragere i introducerea n gaura de sond sau la operaiunile de
descompunere i descompunere n i din garnitura de foraj.
%imensiunile nominale ale elevatoarelor sunt egale cu diametrele e*terioare ale
prjinilor. n timpul folosirii elevatorul va sta suspendat n crligul macaralei prin intermediul
c"iolbailor.
)garea elevatorului n c"iolbai se face desc"i!nd cele dou brae articulate.
%up suspendarea n c"iolbai a elevatorului, braele se vor nc"ide i se vor bloca cu
ajutorul uruburilor la care vor monta obligatoriu piuliele.
-i*area elevatorului pe prjinile grele se va face n dreptul locaului pentru prindere cu
elevator.
Pe locaul interior se vor ae!a penele prin intermediul crora se vor suspenda n masa
rotativ, prjinile grele.
Pentru evitarea ocurilor, apropierea elevatorului pe partea superioar a locaului de pe
prjina grea cu gt se va face cu vite! redus.
nainte de utili!are se va verifica starea elevatorului i se va proceda la ungerea
articulaiilor. 0e vor scoate din funciune elevatoarele cu u!ura scaunului de ae!are a prjinii
grele sau a articulaiilor.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
72
5.' C*#>t+ %#ntr! 6or)7
(letii sunt scule destinate operaiunilor de strns 3 slbit, respectiv de nurubare
deurubare, a materialelor tubulare folosite n foraj 3 e*tracie.
0e fabric o gam larg de cleti care acoper ntrega gam de dimensiuni de material
tubular )PC asigurnd momente ma*ime pentru variate condiii de lucru.
'eometria flcilor asigur o prindere optim cu materialele tubulare. (letii sunt
e*ecutai din oeluri aliate de nalt calitate, tratate termic.
(uitele cletilor sunt e*ecutate din oel aliat i tratate termic. 'eometria cuitelor a fost
determinat n urma unor cercetri minuioase pe staduri de prob.
0e e*ecut o gam variat i larg de cleti.
,leti suspendai n turl (rotar')
0unt cleti multidimensionali, suspendai n turl, folosii perec"e, pentru operaiuni de
strns 3 slbit a prjinilor grele, racordurilor speciale, burlanelor i evilor de e*tracie. (letii
rotar+ sunt acionai fie de la a*ul mosoarelor, fie cu dispo!itivul pentru strns slbit material
tubular.
0e e*ecut urmtoarele tipuri#
1 clete super 3 greu ;?... 12 Z ,< * 2/9
1 clete e*tra 3 greu ;2 Y , ... 2@ F ,< * 129
1 clete greu ;/ F , ... 11 Y ,< * 79
1 clete mediu ;2 /E? , ... 12 /E? , < * 89
1 clete uor ;/ 1E? , ... 2@ F , < * /@
1 clete e*tra 3 uor ; 1,9@ ... 8 Z , < * 19
,lete multidimensional
(letele dimensional este o scul utili!at pentru operaiunile de strngere i slbire a
mbinrilor filetate ale materialelor tubulare folosite la sondele de foraj i e*tracie i anume #
prjini grele, prjini de foraj, prjini de antrenare, reducii, burlane i evi de e*tracie.
(letele multidimensional se e*ecut conform 05)0 822@ 3 ?9 n 2 mrimi, fiecare
mrime putnd fi prev!ut cu flci cu trepte specifice.
$a mrimile de cleti 129, 79 i 89 flcile n trepte sunt simboli!ate dup intervalul de
prindere, iar la mrimea de clete 19 dup diametrul e*terior al evii de e*tracie sau simbolul
racordului special.
(letii de foraj se montea! n interiorul turlei, fiind suspendai prin cabluri pe role fi*ate
de obicei sub nivelul podului de la 2@ m i prev!ui cu ancore de siguran n vederea evitrii
accidentelor umane.
(letii se montea! n perec"e, cu contragreutate sau cu dispo!itiv pneumatic de
ec"ilibrat cleti.
n stare de repaus cletii se ancorea! de pereii laterali, respectiv de picioarle turlei,
printr1un dispo!itv uor de manevrat. (nd se lucrea! cu ei vor fi desprini i dirijai spre
centrul turlei fr a fi lsai liberi. %up scoaterea de pe prjini cletii nu vor fi lsai s
balanse!e, ci vor fi fi*ai n acelai loc.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
7/
n timpul operaiei de strngere i slbire a filetului, se va asigura n primul rnd ca
po!iia celor doi cleti s fie unul pe cep, iar cellalt pe racordul special, cletele nu trebuie s
alunece n lungul racordului.
Este inter!is folosirea cletilor pentru prjini cu u!ur i joc mare la articulaii, cu
resortul defect la partea nc"i!toare, cu cuitele de prindere u!ate, ori adausuri improvi!ate.
(letii trebuie inui n permanen n stare de funcionare, cu cuiete bune, uni la
articulaii astfel ca n orice moment s poat fi folosii.
5.. P#n# %#ntr! %r-7+n+ # 6or)7
Penele pentru prjinile de foraj sunt destinate pentru prinderea i susinerea garniturii de
prjini de foraj n ptraii mesei rotative n timpul operaiilor de introducere i e*tragere a
garniturii n i din sond sau la suspendarea garniturii pentru punerea bucii de avansare.
Penele pentru prjini de foraj se e*ecut conform 05)0 21@ 3 :8 n dou variante i
anume#
1 pene scurte 2 /E? B 3 8 @E? B cu lungimea activ /99 mm&
1 pene lungi 2 :E? B 3 8 @E? B cu lungimea activ de 299 mm&
4anevrarea penelor se face manual.
05)0 3 ul sus amintit are prev!ut i pene e*tralungi pentru prjini cu diametrul 2 F B 3
@ F B. Penele pentru prjini sunt formate n principal din / corpuri i anume#
1 corp mijloc prev!ut cu mner pentru prins cu ambele mini&
1 corp dreapta i corp stnga prev!ut cu mnere pentru prins cu o mn.
(orpurile se asamblea! ntre ele printr1un sistem balama prins cu dou boluri, iar cu
ajutorul unui arc corpurile se menin n po!iie desc"is.
(orpurile sunt ec"ipate cu cuite cu profil piramidal sau normal care se montea! n
locauri cu forma coad de rndunic& cuitele sunt fi*ate la partea superioar cu ajutorul unui
capac bine prins de corpul penei prin uruburi cu cap cilindric i loca "e*agonal.
Penele lungi pentru prjini se aa! n masa rotativ n adaptoare pentru reali!area unei
suprafee de ae!are a penelor mai mari i reducerea greutii acestora, spre a uura manipularea.
)daptorul se introduce n ptraii mesei rotative numai atunci cnd se lucrea! cu pene
lungi. Cntroducerea adaptoarelor n ptraii mesei se face prin simpl ae!are, iar scoaterea
acestora se face manual cu ajutorul unui e*tractor ;potcoav<.
'arnitura de pene pentru prjini de foraj este peninut pe podul sondei n stare complet
montat i gresat n articulaii, verificndu1se periodic u!ura dinilor cuitelor.
nainte de folosire, penele se cur cu peria de srm pe cuite, se terg i se ung cu
unsoare pe suprafaa ae!at n ptraii mesei.
)ceast operaie se face i n timpul lucrului dac penele ies greu din mas sau dac
prjinile alunec prin ele, dovad c cuitele sunt ncrcate cu fluid de foraj uscat.
$a formarea garniturii de prjini sau la operaia de introducere 3 e*tragere a acesteia,
pentru suspendarea i fi*area n ptraii mesei rotative, cei doi sondori de la gura sondei
nfoar prjina de foraj cu pana i apoi aa! pana n locaul tronconic al ptrailor mesei sau
al adaptorului.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
72
Prin manevrarea garniturii de prjini de ctre sondorul ef n sensul coborrii, corpul
penei se aa! pe suprafaa tronconic a ptrailor mesei rotative, re!ultndu1se astfel susinerea
i fi*area garniturii de prjini n mas.
)e!area prjinilor n pene se face lin, evitnd oprirea introducerii prjinilor prin
alunecarea brusc a penelor. n acest scop, sondorul ef va micora mult vite!a de coborre prin
frnare, astfel ca ae!area garniturii n pene s nu provoace turtirea prjinii sau imprimarea
adnc pe corpul prjinii.
n vedera e*tragerii penelor din ptrai se va proceda la ridicarea garniturii de prjini de
ctre sondorul ef, timp n care cei doi sondori de la gura sondei vor ine de mnerele de
manipulare a penelor i cum penele se ridic odat cu garnitura de prjini de foraj, se reali!ea!
luarea din pene.
n timpul e*ploatrii se va ridica obligatoriu nainte i la nceputul fiecrei operaii cu
penele, u!ura danturii cuitelor, starea bolurilor i se va efectua gresarea articulaiilor.
0etul de pene se va folosi numai la suspendarea n masa rotativ a dimensiunii de prjini
de foraj marcate pe partea superioar a fiecrei pene.
Este categoric inter!is slbirea garniturii de foraj prin folosirea activ dat de masa
rotativ i efectul de mpnare a penelor..
%up slbirea garniturii cu cletii multidimensionali, este permis deurubarea pasului
slbit, prin rotarea garniturii de foraj cu masa rotativ.
Este de asemenea inter!is folosirea cuplului re!istent dat de masa rotativ i efectul de
mpnare a penelor pentru strngerea garniturii de foraj cu un singur clete, strnegerea trebuie
fcut cu 2 cleti multidimensionali montai pe racordurile speciale.
n manipularea garniturii de foraj e*ist / tipuri de pene i anume#
1 pene cu acionare penumatic PP 2
1 pene mecani!ate pneumatice P4P 2 i P4P /
1 pene pentru prjini grele
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
7@
5.2 Co*+#r # ,+&!r)n4- %#ntr! 3)t#r+)* t!=!*)r
(olierul de siguran este o scul folosit pentru sigurana suspendrii n masa rotativ a
prjinilor grele cu penele, montndu1se deasupra acestora.
(olierul de siguran poate fi folosit i la manipularea materialului tubular cu muf din corp.
0e e*ecut conform 05)0 11/92 3 :7 n 7 mrimi.
(olierul de siguran permite suspendarea garniturii de prjini grele sunt ae!ate la e*terior
sau pre!int neregulariti pe suprafaa e*terioar de prindere i o mpiedic de a aluneca prin
pene.
Pentru manipularea colierului n timpul ae!rii acestuia pe materialul tubular n scopul
suspendrii sigure al acestuia, s1au prev!ut dou mnere de manipulare.
n ca!ul n care colierul este folosit n scopul manevrrii prjinilor grele de foraj sau a altui
material tubular, s1a prev!ut ca n locul mnerelor de manipulare s se monte!e mnere pe
cablu, care prin intermediul unor cabluri fi*e la crligul macaralei s poat ridica materialul
tubular.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
78
4nerele pentru manipularea colierului i mnerele pentru cablu sunt astfel concepute i
dimensionate ca s permit prinderea i manipularea colierului n perfect siguran de lucru i
uoare la manevrat.
Pentru demontarea colierului de pe prjinile grele este suficient numai slbirea piuliei cu
ajutorul c"eii inelare, pn la rea!imul ce permite scoaterea cu ac"i din !vor.
(olierul de siguran trebuie meninut pe podul sondei n stare complet montat i gresat la
articulaii inclusiv urubul cu oc"i.
Pe timpul e*ploatrii se vor verifica nainte i la nceputul fiecrei operaii cu colierul, u!ura
dinilor cu penele cuit, starea splinturilor de siguran, u!ura filetelor la piuli i urubul cu
oc"i, jocul n articulaie a perec"ilor de !ale i gresarea articulaiilor.
Pentru suspendarea singura n masa rotativ a garniturii de prjini grele la fiecare operaie, se
va monta deasupra penelor pentru prjini grele colier de siguran corespun!tor.
(olier de siguran
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
7:
5.8 C)=*o)n# %#ntr! "ontro*!* %r-7+n+*or An ,on-
Gablon /1?91 pentru controlul diametrului e*terior al corpului prjinii de foraj cu racord
sudat prin contact, presiune i friciune.
(alibru /1?92 potcoav _ nu treceB pentru controlul diametrelor e*terioare ale prjinilor
de foraj.
/1?9@ (alibru potcoav _nu treceB pentru controlul diametrelor e*terioare ale
racordurilor speciale. Gabloanele i calibrele menionate se vor e*ecuta pentru gama de
dimensiuni prev!ute n desenele de e*ecuie.
/1?9/ Gabloane pentru conicitatea filetelor speciale ale racordurilor sudate prin contact i
presiune, la prjinile de foraj#
1 pentru cepuri&
1 pentru mufe.
UNIVERSITATEA
LUCIAN BLAGA
SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH
SPECIALIZAREA: T.D.D.H
PROIECT DE DIPLOM
7?
C)%. ; Con"*!@++ >+ %ro%!n#r+
n urma celor pre!entate n capitolele anterioare i avnd n vedere structura geologic
.alea 0eac eu propun folosirea unor prjini de foraj de @ B de tip ' 19@.
)lctuirea garniturii de foraj se face astefl nct s se asigure desfurarea, n condiii de
deplin siguran a tuturor operaiilor de la sond.
0e au n vedre att solicitrile garniturii n timpul procesului de foraj ;spare i manevr<,
ct solicitrile care apoi n timpul unor operaii speciale ;probarea stratelor n timpul forajului i
diferite aperaii de instrumentaie<, pentru dimensionarea garniturii s1au stabilit urmtoarele#
1 capacitatea de re!isten la diferite solicitri ale prjinilor de foraj noi i u!ate&
1 criterii de evaluare a solicitrilor la care este supus garnitura i coeficienii de siguran
respectivi&
n continuare au fost stabilite capacitile de re!isten la diferite solicitri ale prjinilor
de foraj plecnd de la proprietile mecanice ale oelurilor respective ;limita minim de curgere<
i caracteristicile geometrice ale prjinilor noi i u!ate.
77