Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL


Masterat - Managementul afacerilor în turism

DISCIPLINA
„POLITICI MACROECONOMICE ÎN TURISMUL INTERN
ŞI INTERNAŢIONAL”

Cap. 1: Noţiuni introductive: strategie, politică, tactică, macroeconomie, turist, turism


intern, turism internaţional, forme de turism, factorii care influenţează dezvoltarea
turismului intern şi internaţional, piaţa turistică (cerere şi ofertă turistică), indicatori de
măsurare a locului turismului în economie şi a circulaţiei turistice, statistici privind
turismul intern şi internaţional, baza tehnico-materială a turismului, serviciile turistice şi
eficienţa economico-socială a turismului (indicatori)

Cap. 2: Turismul în calitate de politică economică şi comercială


2.1. Conceptele de politică economică şi comercială
2.2. Funcţiile politicilor comerciale externe
2.3. Obiectivele politicilor turistice

Cap. 3: Rolul statului în politica turistică


3.1. Necesitatea implicării statului în politica turistică
3.2. Interconexiuni – politica turistică şi alte componente ale politicii de stat
3.3. Acţiuni şi politici guvernamentale cu impact asupra turismului
3.4. Dezangajarea statului-rezultat al schimbării cadrului de acţiune

Cap. 4: Tipologia politicilor în domeniul turismului


4.1. Tipuri de politici şi obiectivele acestora
4.2. Instrumente şi măsuri de realizare a politicilor turistice
4.3. Studiu de caz: Acţiuni de promovare a turismului românesc pe plan intern şi extern

Cap. 5: Cadrul organizaţional, legal şi instituţional privind politicile în domeniul


turismului internaţional
5.1. Organisme internaţionale şi rolul lor în politica turistică
5.2. Acorduri (reglementări) internaţionale şi impactul lor asupra turismului

Cap. 6: Politicile turistice în principalele zone şi ţări ale lumii


6.1. Politicile turistice ale OECD şi UE
6.2. Politica turistică a principalelor ţări ale lumii
6.3. Politici corporatiste (lanţuri hoteliere)

Cap. 7: Strategia dezvoltării turismului în România

Cap. 8: Politica în domeniul turismului din Programele de guvernare şi Master Planul


turismului naţional (A.N.T.-O.M.T.- 2007)

1
PROGRAMA ANALITICA

POLITICI MACROECONOMICE ÎN Anul de


Denumirea
TURISMUL INTERN ŞI INTERNAŢIONAL studiu MASTER
Disciplinei

Codul disciplinei Semestrul I Numărul de credite

Facultatea FACULTATEA DE Numărul orelor pe


MANAGEMENT TURISTIC ŞI semestru/activitati
COMERCIAL
Profilul Total SI TC AT AA
Specializarea MANAGEMENTUL 24 14 10
AFACERILOR ÎN TURISM

Categoria formativă a disciplinei


DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă DS
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă) DI

Discipline Obligatorii ECONOMIA TURISMULUI


Anterioare (condiţionate) MACROECONOMIE

Recomandate TURISM INTERNAŢIONAL

Disciplina "Politici macroeconomice în turismul intern şi internaţional" face


Obiective parte din disciplinele de specialitate cu caracter mondoeconomic şi urmăreşte
aprofundarea cunoştinţelor privind cadrul organizaţional în turism şi industria
ospitalităţii, circulaţia turistică internă şi internaţională, finanţarea investiţiilor
în turism, piaţa turistică naţională şi internaţională, transporturile turistice
internaţionale, relaţiile juridice şi politicile în turismul internaţional, strategia
dezvoltării turismului la nivel naţional etc.

Conţinut a) Programa analitică a cursului


(descriptori) 1. Introducere
2. Turismul în calitate de politică economică şi comercială
3. Rolul statului în politica turistică
4. Tipologia politicilor în domeniul turismului
5. Cadrul organizaţional, legal şi instituţional privind politicile în
domeniul turismului internaţional
6. Politicile turistice în principalele zone şi ţări ale lumii
7. Strategia dezvoltării turismului în România
8. Politica în domeniul turismului din Programele de guvernare şi
Master Planul turismului naţional (A.N.T.-O.M.T.- 2007)

2
Programa analitică a lucrărilor practice
1. Organisme naţionale de conducere şi organizare a turismului;
2. Organisme internaţionale de organizare şi conducere a turismului;
3. Evoluţia circulaţiei turistice în România;
4. Evoluţia circulaţiei turistice în lume
5. Prognoza circulaţiei turistice;
6. Modalităţi de finanţare a investiţiilor turistice;
7. Indicatori de comensurare a eficienţei investiţiilor turistice;
8. Căi şi nijloace de creştere a eficienţei economico-sociale a investiţiilor
turistice;
9. Cererea turistică;
10. Oferta turistică;
11.Tendinţe pe piaţa turistică internă şi internaţională;
12. Transoporturile turistice internaţionale pe calea aerului;
13. Transporturile turistice internaţionale pe cale terestră;
14. Transporturile turistice internaţionale pe cale nautică;
15.Indicatori de eficienţă a transporturilor turistice;
16. Tendinţe în transporturile turistice internaţionale;
17. Acorduri şi convenţii turistice internaţionale;
18. Contracte turistice internaţionale;
19. Turismul internaţional, serviciile şi comerţul internaţional;
b) Proiecte-aplicaţie (la alegere)
1. Politica-turistică a ţării „X” (Orizont 2015)
2.Turismul internaţional şi forţa de muncă – Studiu de caz: „Ţara X”
3. Turismul, amenajarea teritoriului şi ptrotecţia mediului; : „Ţara X”
4. Strategia dezvoltării turismului montan : „Ţara X”
5. Strategia dezvoltării turismului de litoral; : „Ţara X”
6. Strategia dezvoltării turismului balneo-climateric; : „Ţara X”
7. Strategia dezvoltării turismului cultural (de circulaţie); : „Ţara X”
8. Strategia dezvoltării agroturismului. : „Ţara X”
9. Prezent şi perspective în circulaţia turistică internaţională.
10. Piaţa turismului montan : „Ţara X”
11. Piaţa turismului de litoral : „Ţara X”
12. Piaţa turismului balnear": „Ţara X”
13. Piaţa turismului cultural": „Ţara X”
14. Rolul acordurilor şi convenţiilor turistice în dezv. turismului naţ. şi intern."

Detalieri teme de proiect:


1. Politica/strategia turistică a ţării „X”
- Date generale (aşezare, căi de acces etc.)
- Oferta turistică (resurse turistice, baza tehnico-materială, elemente
definitorii)
- Organizarea turismului în ţara „X” (minister, departament etc. şi

3
principalele atribuţii ale acestuia)
- Conţinutul politicii (strategiei) turistice a ţării „X”
- Perspective de dezvoltare – orizont 2015

2. Piaţa turismului montan/balnear/de litoral /cultural-religios/de afaceri


/rural/ecoturism (piaţa produsului turistic “Delta Dunării”) din ţara “X”
- turismul montan/balnear/de litoral/cultural-religios/de
afaceri/rural/ecoturism la nivel mondial
- resursele turistice montane/balneare/de litoral/cultural-
religioase/rurale/ecoturistice ale ţării “X”
- evoluţia bazei tehnico-materiale montane/balneare/de litoral/cultural-
religioase/de afaceri/rurale/ecoturistice ale ţării “X”
- gradul actual de valorificare a potenţialului turistic, circulaţia turistică,
gradul de ocupare a capacităţilor de primire, volumul încasărilor etc.
- perspective (strategie) – orizont 2015.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) E


Stabilirea - răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice 70%
notei
finale - activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiecte etc. 30%
(procentaje)
Total 100%
Lista materialelor Economia Turismului; Politici şi strategii în turismul mondial.
didactice necesare Economia Turismului. Studii de caz şi reglementări;
Economia şi Politica Turismului Internaţional;
Turism Internaţional. Studii de caz şi Legislaţie.
Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional.

Bibliografia 1. O. Snack, P. Baron, N. Neacşu, "Economia turismului", Editura Expert,


Bucureşti, 2001 sau Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006.
2. N. Neacşu, A. Cernescu, „Economia turismului” - Studii de caz.
Reglementări", Editura Uranus, Bucureşti, 2002.
3. C. Cristureanu, „Economia şi politica turismului internaţional” Editura
Abeona, Bucureşti, 1992.
4. C. Cristureanu, „Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional”, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2006.
5. D. Jugănaru, „Politici şi strategii în turismul mondial”, Editura Expert,
Bucureşti, 2007.
6. C. Cristureanu, N. Neacşu, A. Băltăreţu, „Turism internaţional - Studii de
caz. Legislaţie”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
7. I. Ionescu, „Turismul fenomen, social, economic şi cultural”, Editura
Oscar Print, Bucureşti, 2000.

4
8. V. Neagu, „Management turistic şi al serviciilor turistice”, Editura
Sylve, Bucureşti, 2000.
9. T. Foriş, D. Dima, „Manual de formare managerială în turism”, Editura
Psihomedia, Sibiu, 2001.
10. Nicoară, L., Puşcaş A., „Regionare turistică mondială”, Editura Silvania,
Zalău, 2007 sau Editura Presa universitară Clujeană, Universitatea „Babeş
Bolyai”, 2002.
11. Minciu Rodica, „Politici în turismul internaţional”, Editura A.S.E.,
Bucureşti, 2005.
12. Vlad Dorel, „Piaţa turistică”, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2006.
13. Ţigu Gabriela şi colectiv, „Resurse şi destinaţii turistice pe plan
mondial”, Editura Uranus, Bucureşti, 2003.
14. N. Lupu, „Economie şi management”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
15. V. Glăvan, "Geografia turismului în România", Editura Eden, Bucureşti,
1996.
16. V. Glăvan, "Resurse turistice pe Terra", Editura Economică, Bucureşti,
2000.
17. Fl. Bran, M. Dinu, T. Simon, "Economia turismului şi mediul
înconjurător", Editura Economică, Bucureşti, 1998.
18. P. Nistoreanu, "Management în turism", Editura A.S.E., Bucureşti, 2002.
19. Gh. Barbu şi colectiv, "Turismul în economia naţională", Editura Sport-
Turism, Bucureşti, 1981.
20. E. Nicolescu, "Marketingul în turism", Editura Sport-Turism, Bucureşti,
1975.
21. I. Cosmescu, "Turismul", Editura Economică, Bucureşti, 1998.
22. N. Neacşu, "Turismul şi dezvoltarea durabilă", Editura Expert,
Bucureşti, 2000.
23. V. Glăvan, "Turismul în România", Editura Economică, Bucureşti, 2000.
24. M. Cândea, G. Erdeli, T. Simon "Potenţial turistic şi Turism", Editura
Universităţii Bucureşti, 2000.
25. N. Petcu, "Statistică în turism - teorie şi aplicaţie", Editura Albastră,
Cluj-Napoca, 2000.
26. R. Minciu, "Economia turismului", Editura Uranus, Bucureşti, 2001-2005.
27. A. Băcescu, Cărbunaru, „Macroeconomia relaţiilor economice
internaţionale”, Editura All-Beck, Bucureşti, 2000.
28. I. Popa şi colectiv, "Tranzacţii comerciale internaţionale", Editura
Economică, Bucureşti, 1997.
29. G. Stănciulescu, „Tehnica operaţiunilor de turism”, Editura All
Educaţional, Bucureşti, 1998.
30. *** Master Planul pentru dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026,
(www.mturism.ro)
31. *** „România-Impactul turismului şi călătoriilor asupra locurilor de
muncă şi economiei – Orizont 2016”,
(www.mturism.ro∕fileadmin∕mturism∕studiinationale∕studiu W.T.T.C.pdf)
32. *** „Strategia pentru dezvoltarea turismului în România”, Autoritatea
naţională pentru turism, Bucureşti, 2006 (www.mturism.ro)
33. O.M.T. “Tourism market trends- 2001 – Edition, Europe, Madrid, 2001.
34. O.M.T. “Tourisme horizon 2020 – Resume”, Madrid, 2001.
35. O.M.T. "La mesure de l'impact economique du tourisme", Madrid,
2001.
36. O.M.T. “Tourisme et transport aerian”, Madrid, 2001.

5
37. O.C.D.E./O.E.C.D., "Politique du tourisme et tourisme international",
dans les pays membres de L'OCDE, 1990-2001.
38. "Anuarele statistice ale României", C.N.S. / I.N.S., 1995 - 2000.
39. O.M.T., "Tourism Highlights" - 2001.
40. O.M.T., "Compendium of tourism statistics, 2001, Edition.
41. O.M.T., "Tourism Satellite Account" (T.S.A.), Madrid, 2000.
42. O.M.T., "International Tourism: A. Global Perspective", Madrid, 2001.
43. O.M.T., "Tourisme and Environmental Protection", Madrid, 2001.
44. O.M.T., "L'impact du tourisme sur la Société", Madrid, 2001.
45. O.M.T., "Considerations sur le Tourisme international", Madrid, 2001.
46. O.M.T., "Tourism: 2000 Vision-Europe", Madrid, 2001-2007.
47. Legislaţia din turism, Anuarele statistice ale Ministerului Turismului
şi României (1995 - 2008).
48. Internet - România, Ţările Europei etc.
49. Teze de doctorat: A.S.E. Bucureşti şi Universitatea Bucureşti.

Coordonator de Prof. univ. dr. NICOLAE NEACŞU


disciplină

Data: 2 decembrie 2008