Sunteți pe pagina 1din 53

W .A.I.S. Directii pentru administrare 5i scorare

1. INFORMATII

itemilor 1-4 daca

subiectul rezolva corect itemii 5 *i 6 . Daca unul dintre cei doi itemi este rezolvat gre*it, administrati itemii 1-4 inainte de a merge mai departe .

DIRECTII . Incepeti cu itemul 5 ~i acordati credit

Cititi fiecare intrebare exact a~a cum este. Daca raspunsul la o intrebare este incomplet sau nectar, puteti sa spuneti :

"Explica ce vrei sa spui"

sau "Spune-mi mai mutt despre asta"

dar nu pune intrebari care sa sugereze ~i nu spune pe litere cuvintele . Nu

schimba modul de formulare al intrebarei .

Inregistrati, cuvant cu cuvant, raspunsul subiectului la fiecare item in spatiul corespunzator in Foaia de raspuns .

INCETATI : dupa 5 e§ecuri consecutive.

SCORARE : 1 punct pentru fiecare raspuns corect. Aspectele esentiale ale raspunsurilor acceptabile sunt prezentate mai jos . Acolo unde sunt mai multe raspunsuri acceptabile (separate prin 3 puncte), subiectul trebuie sa ofere numai unul dintre ele pentru a primi 1 punct.

Scorul maxim : 29 de puncte

Intrebarile testului

1. Care sunt culorile drapelului romanese ?

2. Care este forma unei mingi ?

Raspunsuri acceptabile

Ro§u, galben §i albastru .

Rotunda

4 . Ce este un termometru ?

5. Unde rssare soarele ?

6. Nume~te patru domnitori moldoveni

Instrument (lucru etc .) folosit pentru mssurarea temperaturii

La est (Daca subiectul aratd cu degetul, spuneti: "Da, dar ce di- directie este aceasta ?")

Oricare patru domnitori (de ex.:

Stefan cel Mare, Dimitrie Cante- mir, Ion Vodd cel Cumplit sau altii).

7. Cate ssptsmani suet intr-un an ?

52

8. Cine a fost I.L. Caragiale ?

Scriitor roman

Dramaturg

ro-

man

ar fi: "O scrisoare pierduts" ; "D-ale camavalului" ~.a.

A scris piese de teatru, cum

9 . In ce directie ati cslstori dacs ati merge de la Bucure~ti la Sofia ?

Spre sud

Spre

sud-vest

10.

In ce lunii este ziua muncii ?

Mai

11 . In ce continent este Brazilia ?

12. Cine a scris Hamlet ?

13 . Cine a fost rege in timpul Riiz- boiului de independents ?

14. Cine a descoperit America ?

15. De ce sunt hainele de culori in- chise mai cslduroase decat cele de culori deschise ?

America de Sud

William Shakespeare Shakespeare .

Carol I

Cristofor Columb

Hainele de culori inchise absorb

Hainele de

caldura de la soare

culori deschise reflects (resping) caldura de la soare . (Nu punctati

16. Care este capitala Italiei ?

17. Cine a fost Henri Coanda ?

18. Care este subiectul principal al cartii "Geneza" ?

19. Pe ce continent se afla deer- tul Sahara ?

20. Ce nume este asociat de obicei cu teoria relativitatii ?

21. Cum face drojdia ca aluatul sa creasca ?

22 . Cati senatori suet in senatul Romaniei ?

23 . Ce distanta este intre Paris ~i New York ?

24. Nume~te trei tipuri de vase sanguine din corpul uman .

raspunsurile care arata ca hainele inchise "tin", "atrag" sau "crag" . caldura).

Roma

A inventat avionul cu reactie (Daca subiectul da raspunsuri precum, "Om de ~tiinta roman", "Savant roman", intrebi: "Dar pentru ce a fost cel mai cu- noscut "?

Creatia

Aparitia omului iasca veche

Na~terea lumii

Istorie evre-

Africa

Albert Einstein

Einstein

Ea cauzeaza fermetatia care

produce bule de bioxid de car-

bon ~i umfla aluatul

meaza gaze

Crgte

Actiune bacteriana (Nu se punc- teaza raspunsul "Reactie chi- mica")

Se for-

Fermenteaza

Formeaza bule de aer

143

Once raspuns intre 4800 ~i

6500 de km .

Artere, vene ~i capilare (Nume de vase specifice nu sunt ac-

25. La ce temperatura fierbe apa ?

26. Pentru ce a fost celebra Marie Curie ?

27. Care este populatia Romaniei ?

28. Ce este Coranul ?

`

29. Cine a scris Faust ?

ceptabile, dar se puncteaza venule §i arteriole) .

100 grade Celsius

212 grade Fa-

renheit

scala nu este specificata, spuneti:

"Ce scala ?")

373 grade Kelvin (Daca

Chimist

Fizician

Om de ~tiin

Descoperirea radiumului

Descoperirea radioactivitatii (Nu se puncteaza raspunsul "Desco- peritoarea radiatiei")

23 .000 .000 locuitori (Se accepta

*i raspunsuri, precum : "Peste

22

.000 .000"; "Aproximativ

23

.000 .000"; "Pang-n

23

.000 .000 locuitori")

Scripturi mahomedane

Scrieri

mahomedane sacre

homedana (Islamic in loc de Mahomedan este acceptat).

Biblia

ma-

Goethe

Gounod

2. COMPLETAREA IMAGINII

MATERIALE : 20 de cartona~e, pe care sunt imprimate imagini, legate intr-o carticicd

DIRECTII Inainte de prezentarea primului cartona~, spuneti:

"Am sa-ti drat ni~te imagini din care o anumita parte importanta fpse~te . Prive~te cu atentie fiecare figura ~i spune ce lipse$te" Prezentati primul cartona$ $i spuneti :

"Acum prive$te aceasta imagine. Ce parte importanta fpse~te?" Dacd este oferit rdspunsul corect, continuati cu prezentarea succesiva a carona~elor, spunand:

"Ce lipse$te acum din aceasta imagine T' Aceasta intrebare poate fi scurtata sau chair eliminata dacd subiectul dd dovadd cd a inteles clar sarcina .

Dacd subiectul nu reu§e§te sd dea rdspunsul corect la primul cartona~, spuneti:

"Vezi, lipse~te manerul de la u~a" Se indica mdnerul . Dacd subiectul nu rege$te sa dea taspuns corect la Cartona$ul 2, se spune :

"Vezi, lip'se~te racheta de tenis a acestei persoane" Se indica locul. Incepdnd cu cartona~ul 3 nu se mai oferd acest ajutor.

Uneori subiectul indica o parte neesentiala ca fund lipsa. Prima data cand acest lucru se intdmpld este permis sd spuneti :

"Da, dar care este cea mai importanta parte care lipse~te T' Nu repetati acest comentariu pentru niciunul dintre cartonwle ramase.

Fiecare cartona~ poate fi ardtat subiectului timp de maximum 20 de

Dacd subiectul nu indica partea care lipse~te in intervalul de 20 de secunde, nici prin numirea ei, nici prin indicarea zonei corecte, itemul este scorat ca

exec ~i i se prezintd urmdtorul cartona§ . Dacd subiectul raspunde incorect se trece la urmdtorul cartona~, chiar dacd nu au trecut cele 20 de secunde .

secunde .

INCETAREA TESTARII Dupa 5 gecuri consecutive

SCORARE

nu 1 se cere sd ofere numele exact al pdrtii care lipsgte, pentru a i se acorda

Se acorda I punct pentru fiecare raspuns corect. Subiectului

punctul, daca este clar ca el ii face o descriere corecta Daca subiectul ofera un raspuns verbal, dificil de scorat, se poate spune :

Arata-mi unde" Uneori subiectul nu va da un raspuns verbal, dar va indica o parte a desenului. Se considers un raspuns bun daca sunteti sigur ca subiectul indics in mod corect partea lipsd. Totu~i, daca subiectul arata corect partea care lipsgte, dar ofera un raspuns verbal, care este in mod evident incorect, itemul se considers nereu*it .

Scor maxim : 20 de puncte

Imagini

Partile care lipsesc

1. Up

.

.

.

.

.

Manerul

de la u§a (clanta)

2. Tenis

Racheta

3. Broasca

Piciorul

4. Carte de joc

Rombul

din centru (Daca subiectul

5. Ma§ins

6. Urcior

7 . Ochelari

Spune "Rombul" unde") . Manerele u~ii

$uvoiul de spa

spuneti : "Arata-mi

Piesa care une$te cele 2 lentile

8.

Patent (Cle§te)

Surubul

9.

Barca

Suport de rams

10

. Plaja

Urmele cainelui

11 .Oglinda

12

.Crab

13 . Vioara

Reflectarea bratului (Daca subiectul spune "Brat", i se cere: "Arata-mi unde")

Picior

i se cere: "Arata-mi unde") Cui

(Daca subiectul spune "Cle$te"

14 . Soare

15 . Ceas

Umbra omului

LiLimbs de la cataramd

16 . Frunza

Nervurd

(Vend)

17 . Om

Deget

18 . Cal

Scara de la lea

19. Profil de femeie

19.Stivd de lemne

Spranceand

Zdpada

de pe stiva de lemne

3. MEMORIA IMEDIATA A CIFRELOR

Cele doud pdrti ale acestei probe, respectiv, Serii de cifre an ordine directd §i Serii de cifre in ordine inversd sunt administrate separat . Se aplicd cea de- a doua parte, chiai dacd subiectul obtine 0 puncte la prima parte .

Seria de cifre in ordine directs

DIRECTII Incepeti cu itemul 1. Spuneti :

"Am sii spun cateva numere . Ascults cu atentie ~i cand terrain to trebuie sa le repeti exact dups mine"

Numerele trebuie sd

putin intonatia dupd ultima cifrd a fiecarei incercari . Administrati amandoud incercdrile pentru fiecare item, chiar dacd subiectul reu~gte la prima incercare.

fie prezentate

intr-un ritm de unul pe secundd . Coborati

INCETAREA TESTARII : dupd e*ecul la ambele incercari la fiecare item

SCORARE

Fiecare item este cotat cu 2, 1 sau 0 puncte, astfel :

2

puncte dacd subiectul reu~gte la ambele incercari

1

punct dacd subiectul reu§e§te doar la o incercare

0

puncte dacd subiectul e§ueazd la ambele incercari

Scorul maxim la Serii de cifre in ordine directs: 14 puncte

Item

Prima incercare

A doua incercare

l

.

5-8-2

6-9-4

2

6-4-3-9

7-2-8-6 .

3

4-2-7-3-1

7-5-8-3-6

4

6-1-9-4-7-3

3-9-2-4-8-7 .

5.

5-9-1-7-4-2-8

4-1-7-9-3-8-6

6 .

5-8-1-9-2-6-4-7

3-8-2-9-5-1-7-4

7 .

2-7-5-8-6-2-5-8-4

7-1-3-9-4-2-5-6-8

Seria de cifre in ordine inversa

DIRECTII Incepeti cu itemul 1. Spuneti:

"Acum va voi spune alte numere, dar de aceasta data, cand ma

opresc trebuie sa mi le spuneti in

ordine inversa . De exemplu,

daca eu a~ spune 7-1-9, to cum le vei spune ?" A~teptati raspunsul subiectului. Daca subiectul raspunde corect (9-1-7), spuneti : "Corect" §i treceti la itemul 1 . La fel ca ~i in cazul Seriei de cifre in ordine directs, cititi numerele cate unul pe secunda ~i administrati ambele incercari la fiecare item, chiar daca

subiectul regqte la prima incercare . Totu*i, daca subiectul gre§qte la exemplu, ii spuneti :

"Nu, ar trebui sa spui 9-1-7 . Eu am spus 7-1-9, deci ca sa le spui

in ordine inversa, ar trebui sa spui numere . Aminte~te-o ca trebuie sa 3-4-8 ."

9-1-7 . Acum incearca aceste le spui in ordine inversa :

Indiferent daca subiectul reu§e§te sau nu la acest nou exemplu (3-4-8),

treceti la Itemul

§i nici la itemii care urmeaza .

1 . Nu oferiti nici un fel de ajutor la cel de-al doilea exmplu

INTRERUPEREA

Dupa gecul la ambele incercari ale unui item .

SCORARE

Fiecare item este cotat

cu 2, 1 sau 0 puncte, respectiv :

2 puncte daca subiectul reu~gte la ambele incercari

1

punct daca subiectul reu§e§te numai la o incercare

0

puncte daca subiectul e§ueaza la ambele incercari

Scorul maxim la Seria de cifre in ordine directs : 14 puncte

ITEM

Prima incercare

A doua incercare

1 .

2-4

5-8

2 .

6-2-9

4-1-5

3 .

3-2-7-9

4-9-6-8

4 .

1-5-2-8-6

6-1-8-4-3

5. 5-3-9-4-1-8

7-2-4-8-5-6

6. 8-1-2-9-3-6-5

4-7-3-9-1-2-8

7. 9-4-3-7-6-2-5-8

7-2-8-1-9-6-5-

Scorul total pentru Memoria imediata a cifrelor: suma scorurilor la Seria de

cifre an ordine directd ~i Seria de cifre in ordine inversa.

Scorul maxim : 28 de puncte

4. ARANJARE IMAGINI

MATERIALE ,10 seturi de cartona~e imprimate cu imagini, in plicuri legate spiralat

DIRECTII Pentru fiecare item subiectului i se prezinta o serie de imagini amestecate ~i i se cere sa le aranjeze intr-o ordine ce reda o poveste . Numerele imprimate pe spatele cartona§elor indica ordinea expunerii cartona*elor de la stanga la dreapta subiectului . Literele imprimate furnizeaza codul pentru scorare . Treceti pe Foaia de raspuns ordinea in care subiectul aranjeaza cartona§ele pentru fiecare item (~i pentru fiecare incercare de la itemul 1). Ocazional subiectul poate sa inceapa povestea de la dreapta ~i nu de la stanga, cum este normal . Cared observam acest aranjament, consemnam in Foaia de raspuns ~i intrebam subiectul : "De unde incepe povestea to ?" Daca succesiunea este corecta in acord cu punctul de incepere indicat, itemul este considerat a fi rezolvat corect .

Limitele timpului pentru fiecare item sunt indicate pe Foaia de raspuns . Cronometrarea pentru fiecare item incepe dupa ultimul cuvand din cadrul instructiunilor.

10

ITEM 1 - Plasati 3 cartona~e in ordine numerica in fata subiectului, cu cartons§ul marcat cu cifra 1 in partea stdngd a subiectului . Spuneti :

"Aceste imagini spun o poveste despre un muncitor ce constru- ie~te o casa. Puneti-le in ordine corecta, astfel ca ele se ne spu- ne povestea" Se incepe cronometrarea ~i se lass 6o de secunde . Daca subiectul aranjeaza cartona~ele in ordine corecta (CAP) in limita celor 60 de secunde, treceti la Itemul 2 . Daca subiectul nu aranjeaza corect cartons§ele, aratati cum trebuie procedat, spunand :

"Aceste imagini ne arate un muncitor care construie~te o casa. Prima arata momentul cand incepe construirea casei. A doua imagine arate casa partial construita, iar cea de a treia arate casa terminate ~i zugrevite" Apoi puneti cartons§ele in ordinea originals (numerica) §i spuneti :

"Acum puree-le in ordinea corecta" Incepeti cronometrarea din nou §i lasati 60 de secunde . Treceti la Itemul 2 chiar dace subiectul nu regqte la Itemul 1 .

ITEMII 2-10 Inainte de a expune cartona~ele pentru Itemul 2, spuneti :

"Mai am cateva seturi de imagini pentru tine ca se le aranjezi. In fiecare caz ele sunt amestecate iar to trebuie se le pui in ordine corecte, in a~a fel mcat ele se spune o poveste. Lu- creaze cat poti de repede ~i spune-mi cand ai terminat" Expuneti cartona~ele, incepeti cronometrarea ~i lasati 60 de secunde (Pentru itemii 2-10 examinatorul trebuie sa inceteze cronometrarea dace pentru el este clar ca subiectul a terminat, deli acesta uits sa-i spune ).

Urmati o procedure specials pentru restul itemilor . Instructiumle pot fi scurtate cand subiectul dd semne ca a inteles clar ce are de cut. Lasati 60 de secunde pentru itemii 3 §i 4, 90 de secunde pentru itemii 5-8 §i 120 de secunde pentru itemii 9 §i 10 .

Numai o singurs incercare este permisa pentru itemii 2-10 ~i nu se face nici o demonstratie privind ordinea corecta.

INTRERUPERE

Dupa 4 e~ecuri consecutive, incepand cu Itemul 2 .

Itemii 2-10: 2 puncte pentru fiecare aranjament corect realizat in timpul limits (Observati ca sunt doua aranja- . mente pentru Itemul 8 ~i pentru Itemul 10) 1 punct pentru Iiecare variantsacceptabild, termi- nate in timpul limits (Observati ca sunt doua variante pentru Itemul 2 *i o variants accepta- bila pentru itemii 5,8 ~i 10)

NOTAREA ARANJAMENTULUI DE IMAGINI

Item

Limita

de timp

1. Case

60 sec.

2. Flirt

60

sec.

3. Romeo

60 sec.

4.

Luis

60 sec.

5. Intrare

90 sec.

6. Scapare

90 sec.

7. Deal

90 sec.

8. Pe§te

90

sec.

9.Tdlhar

120 sec.

10 . Taxi

121D sec.

Scor maximum : 20 de puncte

Aranjament corect CAP JANET SHADE ARGUES OPENS HUNT HELPS ANGLER sau ARNGLE LUNCH SAMUEL sau AMUELS

Variante acceptabile - JANET sau AJNET - - OENSP - - - - SALMUE

VOCABULAR

MATERIALE Lista de cuvinte

Pentru subiectii care par a avea capacitati verbale scazute se

incepe cu Itemul 1.

Pentru toti ceilalti subiecti incepeti

pentru itemii 1-3 daca subiectul reu§eke (primgte 1 punct sau mai multe) la

itemii 4-8. Dace

zero, imediat se administreaza itemii 1-3 inainte de a se merge mai departe .

DIRECTII

cu Itemul 4 (larva) ~i acordati credit

4-8 subiectul obtine punctaj

la cel putin unul din itemii

De exemplu, daca subiectul obtine zero puncte la Itemul 6, administrati

12

itemii 1,2 ~i 3 §i apoi continuati cu itemii 7,8,9 § .a .m .d ., pdna subiectul e§ueazd sa raspunda corect la 5 itemi (cuvinte) consecutivi .

Plasati lista de cuvinte in a§a fel incdt partea care contine itemii 1-20 sa fie in fata subiectului . Spuneti :

"A~ vrea sa-mi spuneti sensul sau mtelesul unor cuvinte. Haideti sa mcepem cu cuvantul pat; ce mseamna pat ?" Cand pronuntati cuvdntul, aratati-1 pe Lists de cuvinte. Utilizati aceea~i metoda de prezentare pentru toate cuvintele, adica pronuntati cuvantul §i aratati-1 pe Lists de cuvinte. Pentru subiectii mai capabili (mai abili) intrebarile formale §i indicarea cuvintelor pot fi omise dupa adminsitrarea a trei itemi ; este suficient doar sa pronuntati cuvantul. Asigurati-va ca pentru fiecare cuvdnt ati folosit pronunaa locals sau cea care considerati ca i-ar fi familiars subiectului . De asemenea, asigurati-va ca subiectul a localizat fiecare cuvdnt pe lists. Dupa ce Itemul 20 a fost administrat intoarceti lista §i aratati subiectului cuvintele ramase. Uneori este dificil de determinat dacs subiectul §tie sau nu intelesul unui cuvdnt . In asemenea cazuri puteti spune :

"Spune-mi mai mult despre el" sau "Explica-mi ce vrei sa spui" Oricum nu se folose§te o alts forms de chestionare . Aceea§i tactics este permisa cdnd raspbnsul subiectului este neclar sau prea vag ca sa fie punctat intr-un fel sau cdnd examinatorul considers ca un rsspuns punctat cu zero puncte sau 1 punct indica faptul ca prin aceasta chestionare suplimentara poate fi obtinut (stimulat) un rsspuns mai bun . (In cazul in care in mod clar avem de-a face cu un rsspuns de zero puncte sau de 1 punct, o astfel de chestionare nu mai trebuie facuta. Toate intelesurile cuvintelor recunoscute de dictionarele standard (oficiale) sunt acceptate (~i sunt punctate in functie de calitatea definitiei) . Regionalismele §i jargonul sau argoul, negasite in dictionar, trebuie punctate cu zero puncte . Daca un astfel de raspuns e dat sau daca exists dubii in acceptarea unui rsspuns, examinatorul trebuie sa-i ceara subiectului alt inteles al cuvdntului . Inregistrati, cuvdnt cu cuvdnt, raspunsul subiectului la fiecare item in spatiul corespunzator de pe Foaia de rsspuns .

INTRERUPERE

Dupa 5 gecuri consecutive (raspunsuri scorate zero).

SCORARE

pentru principiile generale de scorare §i exemplele de rsspuns)

Fiecare item este notat cu 2, 1 sau zero puncte (vezi Anexa A

Scor maxim : 70 de puncte

1. Pat

2. Vapor

13

Lista de cuvinte

19. A desemna

20. $oviielnic

3. Bani

21.

A obstructiona

4. larni

22.

Sanctuar

5. Mic dejun

23.

Compasiune

6. A repara

24.

Evaziv

7. Tesituri

25.

Remu~care

8. A asambla

26.

Perimetru

9. Enorm

27.

A

genera

10. A ascunde

28.

Neintrecut

11 . Propozitie

29.

Tirie de caracter

12. A consuma

30.

Tangibil

13. A regla

31.

A

plagia

14. A termina

32.

Amenintitor

15. A incepe

33.

A stanjeni

16. Domestic

34.

Temerar

17. Lini~tit

35. Tiradi

18. A cugeta

5. CUBURILE KOHS

MATERIALE

9 cuburi colorate ro§u pe doud fete, alb pe alte doua fete *i

jumdtate alb §i jumatate ro$u pe alte doua fete.

9 cartona~e cu desene imprimate, legate intr-o cdrtulie

DIRECTII Subiectul lucreazd direct de pe un model (construit de examinator) pentru Desenul 1 ~i de pe cartona§e imprimate pentru Desenele 2-9 . In alcdtuirea modelelor ~i prezentarea desenelor examinatorul trebuie sd fie sigur ca desenele sunt corect orientate . In cazul cartona*elor legate in cdrtulie, prezentati fiecare desen astfel incdt marginea nelegatd a cartona~elor sd fie cdtre subiect.

14

Cdnd construigti modelele pentru Desenele 1 ~i 2 respectati aceea~i

orientare, respectiv, marginea modelului care corespunde margimi nelegate

a cartona~ului trebuie

subiectul sd priveasca modelul blocurilor dintr-o parte, construiti-1 in a~a fel mcat subiectul sa-1 priveasca dinspre partea de jos al acestuia . (Card au fost date instructiunile subiectului, examinatorul trebuie sd mute modelul de cuburi la aproximativ 15 cm de marginea mesei unde std subiectul . Daca subiectul este dreptaci, modelul trebuie plasat un pic lastanga de linia perpendiculars pe corpul subiectului ; la dreapta, daca subiectul este stangaci . Este important ca examinatorul sd vadd daca subiectul este a~ezat corect in fata marginii mesei).

sa se afle in fata subiectului . Pentru a preveni

Atunci cand se expun cuburile subiectului pentru a fi utilizate, examinatorul trebuie sd se asigure cd toate suprafetele sunt expuse, mai exact ca numai o suprafats colorata alb/ro~u este expusa card se folosesc 4 cuburi ~i numai 3

in cazul in care se folosesc 9 cuburi .

Limita de timp permisd pentru fiecare desen este prezentatd in Foaia de rdspuns. Cronometrarea pentru fiecare incercare incepe cand ultimul cuvant din instructiuni este spus . Pentru desenele 1 ~i 2 incepe cronometrarea daca subiectului 1 s-a acordat a doua incercare . Inregistrati timpul exact necesar subiectului pentrW a completa fiecare desen, daca se incadreazd in limita de timp . Inregistrarea corectd este esentiala pentru Desenele 3-9, deoarece sunt alocate puncte pentru rapiditate ~i o buns performantd la aceste desene (vezi sectia de scorare de mai jos) . Un item este ratat daca desenul subiectului este fie grgit (exemplu : nu se potrive§te modelului), fie nu este completat in timpul alocat. Daca la prima incercare la Desenele 1 sau 2, timpul limits expira inainte de desenul sd fie terminat, opriti subiectul *i acordati-i o a doua incercare .

LIMITELE DE TIMP PENTRU CONSTRUIREA MODELELOR

Modele

Limita de timp

1-2

60

see. (timp pentru fiecare incercare separata)

3-5

60

sec.

6-9

120 see.

INCETAREA

is

Dupd 3 e*ecuri consecutive (un model cu doud incercari

este considerat ratat, dacd subiectul nu reu~gte la nici o incercare)

SCORARE Desenele 1-2 : 2 puncte

pentru reu~itd la prima incercare ;

 

1

punct pentru reu~ita la a 2-a incercare

Desenele 3-9:

4

puncte pentru fiecare model realizat corect

in limita de timp, plus un maximum de

3 puncte pentru rapiditate in executarea co-

read a sarcinii (v. tabelul de

acordd credit pentru realizarea partial corectd sau incomplete .

mai jos). Nu se

SCORURI PENTRU MODELELE 3-9 CU BONIFICATII DE TIMP INCLUSE

Model

Limita

de timp

4

3

60 sec

16-60 sec

4

60 sec

16-60 sec

5

60 sec

21-60 sec

6

120 sec

36-120 sec

7

120 sec

61-120 sec

8

120 sec

76-120 sec

9

120 sec

76-120 sec

Scor maximum : 51 de puncte

Puncte cu timp bonus

5

6

11-15 sec

1-10 sec

11-15 sec

1-10 sec

16-20 sec

11-15 sec

26-35 sec

21-25 sec

46-60 sec

31-45 sec

56-75 sec

41-55 sec

56-75 sec

41-55 sec

7

-

1-10 sec

1-20 sec

1-30 sec

1-40 sec

1-40 sec

6. ARITMETICA

MATERIALE

7 cuburi colorate cu ro~u pe 2 laturi, cu alb pe 2 laturi ~i cu

alb *i ro~u pe 2 laturi.

DIRECTII

subiectul reu§e§te la oricare din itemii 3 §i 4 . Dacd la itemii 3 §i 4 subiectul

e§ueazd, administrati itemii 1 §i 2 inainte de a merge mai departe .

Incepeti cu Itemul 3 ~i acordati credit pentru Itemii 1 ~i 2 dacd

Existd o limits de timp pentru fiecare problems . incepeti cronometrarea imediat ce ati terminat de citit problema . 0 problems poate fi repetatd o

16

singurd datd daca subiectul cere acest lucru sau daca este clar cd subiectul nu a inteles. Oricum cronometrarea incepe la sfdgitul primei citiri a problemei. Subiectul nu poate folosi creion ~i hdrtie pentru nici o problema dar nu va fi descurajat sa-*i foloseascd degetul pentru a "scrie" pe masd . Pentru fiecare item introduceti raspunsul subiectului in spatiul corespunzdtor din Foaia de raspuns. Pentru itemii 10-14 inregistrati, de asemenea, timpul consumat de subiect pentru a rdspunde la item (pentru rapiditatea raspunsului la acgti itemi se ofera bonificatii) .

INCETAREA

Dupa 4 gecuri consecutive

1 punct pentru fiecare raspuns corect. Daca din punct de

vedere cantitativ-numeric raspunsul este corect, acordati credit chiar daca nu sunt mentionate unitatile, cum ar fi banii, dolarii, centii . De asemenea, acordati credit daca subiectul corecteazd in mod spontan un raspuns grgit in limita de timp. Pentru itemii 10-14, o bonificatie de 1 punct pe item este acordata pentru rapiditatea in a oferi raspunsul corect (vezi tabelul de mai jos).

SCORARE

SCORURI PENTRU ITEMII 10-14 CU BONIFICATII DE TIMP `

INCLUSE

Item

Puncte cu timp bonus

1

2

10

11-60 sec

1-10 sec

11

11-60 sec

1-10 sec

12

11-60 sec

1-10 sec

13

16-60 sec

1-15 sec

14

16-120 sec

1-15 sec

Scor maxim : 19 puncte

Probleme

Limita de

Raspuns

Inlaturati blocurile inainte de continua 2 . Daca aveti 3 card ~i din ele dati una, Gate

15 sec

2

carti iti mai raman ? d . Cat fac 4 dolari plus 5 dolari ?

15 sec

$9

4.

Daca cumparati benzina de 6 dolari ~i platiti cu o bancnota de 10 dolari, ce rest trebuie se primiti ?

15 sec

$4

5.

Biletele de loterie costs 25 de centi fiecare. Cat v-ar costs sa cumperati 6 bilete ?

30 sec

$1,50

6

Bauturile racoritoare sunt vandute in pa-

cutii, cate pachete trebuie sa cumparati ?

chete de cate 6 cutii. Daca doriti 36 de

30 sec

6

7.

Cate ore i-ar trebui unei persoane sa mearga 24 de mile, la o viteza de 3 mile 30 sec pe ors ?

8

8.

Daca ati cumpara 7 timbre, fiecare cos- tand 2 centi ~i i-ati da vanzatorului juma- 30 sec 36 centi

tate de dolar, ce rest ar trebui sa primiti ? 9 . Daca ati avea 18 dolari ~i ati cheltui 7 do-

lari ~i 50 de

centi, cat ti-ar mai ramane ?

10. O familie a parcurs 275 de mile in 5 ore. Care a fost vileza medie, in mile pe ors ?

11. Pretul merelor este de 31 de centi pentru

fiecare. Care este pretul unei duzini de mere ? 12 . O familie a cumparat o mobila la mana a doua, platind 2/3 din pretul ei, adica

400 de dolari. Cat ar fi costat mobila dace ar fi fost noue ?

13. O haina care se vinde in mod normal

cu

60 de dolari are o reducere de 15% la

vanzare. Care este pretul acw"cXs? 09ti*-al

hainei ? 1k. Daca este nevoie de 8 ma~ini pentru a

termina ceva de lucru in 6 zile, cate ma- ~ini ar fi necesare pentru ca treaba se

fie terminate intr-o

',

jumatate

~,

30 sec

$10,50

60 sec

55

60 sec

$1,86

60 sec

$600

60 sec

$ 51

120 sec

96

8.ASAMBLAREA OBIECTULUI

MATERIALE

4 itemi ce necesita asamblarea unui obiect; ecranul de

expunere a asamblarii obiectului.

DIRECTII Incepeti cu itemul 1 .

Timpul limits pentru fiecare item este indicat in Foaia de rdspuns .

Cronometrarea pentru

instructajului

subiect

depd~it timpul limita. Inregistrarea corectd a timpului este esentiald, deoarece se acordd puncte in plus (bonificatii) pentru rapiditatea rezolvdrii corecte a acestor itemi. Dacd un examinator n-ar dori sa opreascd un subiect care inca lucreazd de§i timpul limita a expirat - urmdrind, astfel, mentinerea unui bun raport §i, totodatd, motivarea - trebuie sd noteze aranjamentul pieselor a§a cum se prezintd el la sfar§itul timpului limita . Acest lucru este important deoarece se

pentru a rezolva fiecare item, cu conditia, desigur, ca sd nu fie

a fost rostit. Inregistrati cu exactitate timpul consumat de

fiecare item incepe cans ultimul

cuvant

al

acordd scoruri §i pentru aranjari partiale . Dacd subiectul intoarce o piesa cu fata in jos, intoarceti-o cu fata in sus, fara

sa

Aranjati prea mutt (discret) .

Aranjati piesele in spatele Machetei pentru asamblat

l. NiANECHIN

obiecte, in acord cu expunerea aratata in paginile urmdtoare (~i pe macheta) .

Apoi expuneti grupul de piese ~i spuneti :

Daca puneti aceste piese impreuna intr-un mod potrivit ~i corect ele vor forma ceva . Incepeti sa le puneti impreuna cat de repede puteti. Spuneti-mi cans ati terminat.

Incepeti cronometrarea ~i acordati 120 de secunde (Pentru fiecare item al

examinatorul trebuie sa opreascd cronometrarea card este clar ca

testului,

subiectul a terminat, chiar daca acesta neglijeaza sau uita sd spund examinatorului). Dacd subiectul nu reu~gte sa asambaeze corect piesele manechinului, faced acest lucru (asamblati piesele corect) §i spuneti :

Vezi, se face a~a . Apoi treceti la itemul 2 dar nu mai acordati nici un fel de ajutor.

2. PROFILUL

19

Aranjati piesele in spatele ecranului, in acord cu diagrama .

Apoi expuneti grupul de piese ~i spuneti :

Acum puneti aceste piese impreuna cat de repede poti. Sa-mi spuneti cand ati terminat. Incepeti cronometrarea ~i acordati 120 de secunde .

3.MANA

expuneti grupul de piese *i spuneti :

Puneti aceste piese impreuna cat de repede puteti. Incepeti cronometrarea ~i acordati 180 de secunde .

Aranjati piesele in spatele ecranului, in cord cu diagrama . Apoi

4. ELEFANT

Apoi expuneti grupul de piese ~i spuneti :

Puneti aceste piese impreuna cat de repede puteti. Incepeti cronometrarea *i acordati cu 180 de secunde .

Aranjati piesele in spatele ecranului, in acord cu diagrama .

INCETAREA Se aplica intreg testul tuturor subiectilor.

SCORARE

Scorul pentru fiecare item este egal cu numgrul de imbinari

corecte a pieselor, plus maximum 3 puncte bonificatie pentru rapiditatea rezolvgrii corecte (In diagrame exists cdte un "X" pentru fiecare loc de imbinare a doua Piese) . O imbinare a doua piese poate fi consideratd a fi corecta, chiar dacd ceea ce este realizat nu este aldturat celorlalte piese. De

exemplu, privitor la itemul 2 (Profilul), subiectul poate algtura corect cdteva perechi de piese (nasul §i aura, cele doua piese ce alcatuiesc urechea etc .) dar nu le combing pentru a realiza intregul profil . Acordati credit pentru

fiecare

Observati insg ca se acordd bonificatii numai in cazul in care subiectul a reu~it sd~rezolve itemul in intregime . Scorurile pentru rezolvarea corecta a itemilor, farg bonificatii sunt:

alaturare corecta, chiar dacd in asamblu sarcina nu este indeplinitd .

Manechin

5

Profil

9

Mdna

7

Elefant

8

Este important ca examinatorul sd fie bine familiarizat cu sistemul de scorare, pentru ca fiecare item sd poata fi scorat cdt mai repede posibil dupa ce subiectul terming .

Scor maxim : 41 puncte

ao

9 COMPREHENSIUNEA (INTELEGEREA)

DIRECTII

Incepeti cu Itemul l . Cititi fiecare intrebare incet subiectului.

Pentru unii subiecti apare a fi dificil sa-~i aminteascd intreaga intrebare . Puteti repeta intrebarea, dar nu modificati nici un cuvant sau nu folositi abrevierea . Este bine sa repetati intrebarea daca nici un raspuns nu este obtinut dupa 10 sau 15 secunde, dar nici un alt fel de indemn nu va fi dat, in afard de ce este indicat mai jos . Dacd un subiect este ezitant, incurajati-1 spunand :

Da sau Continua (Mergi mai departe) Dacd un rdspuns este neclar sau ambiguu, puteti spune :

Expfca-mi, to rog, mai multe sau Spune-mi mai mult despre asta. Daca subiectul nulofera un raspuns de 2 puncte la Itemul 1, spuneti :

Bine, un motiv ar fi ca face hainele curate. Acest ajutor poate fi oferit numai pentru Itemul 1 . Itemii 3 ~i 4 reclama 2 raspunsuri corecte pentru a se acorda punctaj total. Dacd subiectul dd un raspuns corect, dar nu-1 ofera spontan ~i pe celdlalt, cereti-i sa dea ~i un al doilea rdspuns . Pentru itemul 3, de exemplu, spuneti :

Spune-mi un alt motiv pentru care multe alimente trebuie sa fie gatite. Examinatorul poate solicita un al doilea rdspuns numai o singurd data in administrarea fiecdrui item relevant . Cu alte cuvinte, daca raspunsul al doilea solicitat subiectului este fie incorect, fie o elaborare a primului rdspuns, examinatorul nu mai poate cere un al doilea raspuns . Inregistrati, cuvant cu cuvant, raspunsul subiectului la fiecare item in spatiul corespunzdtor din Foaia de inregistrare.

INCETAREA Dupa 4 gecuri consecutive (raspunsuri scorate cu zero) .

SCORARE

Fiecare item este scorat cu 2, 1 sau 0 puncte (Vezi Anexa 2

21

Scor maxim :

32 puncte

INTREBARILE TESTULUI

1. De ce spslam hainele ?

2. Ce anume trebuie

adresa pe el ~i timbrat ? *3. Care ar fi unele motive pentru care multe alimente trebuie sA fie gatite ? *4 . De ce sunt necesare legi referitoare la folosirea copiilor pentru di- verse munci ?

5. De ce persoanele care s-au nascut surde au dificultati in a invata sa vorbeasca ?

6. De ce unii oameni prefers sA imprumute bani mai degraba de la ban- ca decat de la un prieten ?

facut daca, pe strada, gase~ti un plic sigilat, cu

7 . Ce trebuie ss faci daca, in timp ce to afli la cinematograf, e~ti prima persoana care vede fum ~i foe ? **8. De ce statul impune oamenilor eliberarea unui certificat de casatorie, cand ace~tia se casatoresc ?

9. De ce trebuie ca oamenii sA plateasca taxe ? 10 . Dacs te-ai rataci in padure, pe timp de zi, cum ai proceda ca sA scapi din aceasta situatie ? 11 . De ce ai nevoie de prescriptia medicului pentru a cumpara anumite medicamente ?

12. Ce inseamns proverbul : "Bate fierul cat e cald" ?

13 . De ce terenul costs mai mult in oral decat la tars ?

14. Ce vrea sA spuna proverbul : "Raurile ce nu sunt adanci sunt zgo- motoase" ?

15. Ce mseamna proverbul : "Cu o randunica nu se face vara" ?

15.De ce este importanta libertatea presei pentru o democratie ?

*Daca subiectul raspunde cu o singura idee, cereti al doilea raspuns . Parafrazati itemul corespunzator, spunand: "Spuneti-mi un alt motiv pentru care * * Daca subiectul raspunde ca statul nu are nici un drept de a impune eliberarea unui certificat de casatorie, intrebati-1 : "Dar de ce crezi to ca statul §i alti oameni sunt de acord cu aceasta ?" Cotati raspunsul conform regulilor de cotare .

10. CODUL

MATERIALE Foaia de raspuns pentru pentru acest subtest, imprimata pe ultima paging a Foii de raspuns pentru intregul test; 2 creioane fara radiere (pentru subiect §i examinator) ; grila de cotare a probei .

Trebuie asigurata o suprafata neteda pentru desen. Daca masa

are o suprafata neregulata, Foaia de raspuns va trebui puss peste o bucata de carton.

Dati subiectului un creion fara radiera . Plasati Foaia de lucru in fata subiectului, aratati catre partea de deasupra itemilor §i spuneti :

DIRECTII

Priviti aceste casute . Observati ca fiecare

are un numar in par-

tea superioara ~i un sewn special in partea de jos . Fiecare nu- mar are un semn propriu. Aratati catre numarul 1 §i semnul sau, apoi catre numarul 2 ~i semnul sau .

Acum priviti aici, jos, unde casutele au numerele in partea de sus, dar patratele de jos suet goale. Aratati catre items exemplu. Trebuie sa puneti in fiecare patrat gol semnul care corespunde, ca acesta. Aratati catre cdteva din primele exercitii Aici este un 2 ; 2 are semnul acesta. Aratati spre primul item exemplu, apoi catre semnul de sub cifra 2 din Cheie .

Deci il pun in acest patrat, in acest fel. Scrieti simbolul in primul patratel . Aici este cifra 1; 1 are acest semn. Aratati catre al doilea item-exemplu, apoi catre semnul de sub cifra 1 din Cheie .

Deci 11 pun in acest patrat. Scrieti simbolul. Acest numar este 3 ; 3 are semnul sau. Aratati catre al treilea item exemplu, apoi catre semnul de sub cifra 3 in Cheie.

Deci il pun in acest patrat. Scrieti simbolul. Dupa ce ati marcat primii 3 itemi, spuneti:

23

Acum completati patratelele pans la aceasta linie groasa . Aratati . Daca subiectul face o grgeala la itemii exemplu, corectati eroarea imediat *i revedeti cum se folosgte Cheia . Continuati sa ajutati (daca este necesar) pans cand cei 7 itemi exemplu au fost corect completati . Nu

continuati testul pans cand subiectul nu a inteles clar sarcina. Cdnd subiectul completeaza corect itemii exemplu, incurajati-1 spundnd:

Da sau Corect *i, la sfar~it :

Da, acum to ~tii cum sa faci. Cand exercitiul exemplu a fost completat cu succes, spuneti:

Cand va voi spune sa incepeti, dv . o sa

rezolvati restul.

Aratati catre primul item ~i spuneti :

Incepeti aici ~i completati cat de multe patratele puteti, unul dupa altul, fara sa sariti vreunul . Veti continua sa lucrati pans cand voi spune eu sa va opriti. Lucrati cat de repede puteti, fara a face gre~eli. Deplasati degetul de-a lungul primului *ir ~i spuneti :

Cand veti termina aceasta linie, treceti la aceasta . Aratati catre primul item al randului al doilea . Spuneti :

Incepeti !

Imediat incepeti ~i cronometrarea . Daca subiectul omite un item on incepe

sa rezolve un singur tip (de exemplu, doar casutele cu cifra 1), spuneti :

Sa le faceti in ordine. Nu sariti

nici unul .

Aratati spre primul Faceti pe

Nu mai acordati nici un fel de ajutor, in afara de a reaminti (daca este necesar) subiectului de a continua pans i se va spune sa se apreasca . La sfdr~itul celor 90 de secunde, spuneti :

Stop. Cronometrarea trebuie sa fie foarte precisa la acest test.

item omis ~i spuneti :

acesta in continuare .

SCORARE

1 punct pentru fiecare item completat corect . Cei 7 itemi-

exercitiu nu sunt inclu~i in scorul subiectului. Nu este acordat credit pentru itemii completati in afara ordinii date .

Folositi grila de cotare in verificarea raspunsurilor subiectului §i inregistrati scorul in Foaia de inregistrare.

O figura este cotata ca fiind corecta daca poate fi identificata clar ca fiind

figura din Cheie, chiar daca este desenata imperfect sau daca figura

24

Scor maxim : 93 puncte.

11. SIMILITUDINI

DIRECTII

In ce fel se aseamana o PORTOCALA cu o BANANA ? Dacd subiectul rdspunde cd ambele sunt fructe, spuneti:

Incepeti cu itemul 1 ~i spuneti :

Bine $i treceti la urmdtorul item . Daca subiectul oferd un raspuns de 1 punct la

itemul 1, oferiti-i un

rdspunde "Le mananci pe amandoua", spuneti :

Ana este, amandoua pot fi mancate . De asemenea, ambele sunt fructe. Apoi treceti la itemul urmator . Daca subiectul gre$gte la itemul 1 sau oferd un raspuns de 0 puncte, spuneti :

Ambele sunt fructe, ambele pot f mancate. Apoi treceti la itemul urmator . Itemul 2 $i urmatorii trebuie sd fie formulati in acela§i mod precum itemul 1 . Pentru itemul 2 spuneti :

In ce fel se aseamana un CAINE Si un LEU ? Nu oferiti nici un fel de ajutor la acest item $i nici la cei ce urmeazd . Totu~i, dacd un raspuns este neclar sau ambiguu, spuneti :

Ce vrei sa spui ? sau Spune-mi mai multe. (Puteti folosi oricare altd formulare neutrd)

raspuns de 2 puncte . De exemplu, daca subiectul

Inregistrati, cuvdnt cu cuvant, rdspunsul subiectului la fiecare item in spatiul corespunzdtor din Foaia de raspuns.

INCETAREA

Dupd 4 e*ecuri consecutive (rdspunsuri scorate cu 0

puncte).

SCORARE

Fiecare item este scorat cu 2, 1 ~i 0 puncte (vezi Anexa C

privind principiile de scorare §i raspunsurile exemplu) .

Scor maxim : 28 puncte

1. Portocala-banana

2. Caine-leu

3. Haina-costum

4. Barca-automobil

5. Ochi-ureche

25

Itemii testului

8. Ou-samanta

9. Masa-scaun

10. Aer-apa

11 . Poem-statuie

12. Munca-j oc

6. Nasture-fermoar

13

. Musca-copac

7. Nord-vest

14.

Recompensa-pedeapsa

ANEXA A VOCABULAR - Criterii de scorare

Fiecare cuvant este scorat cu 2, 1 sau 0 puncte (Consultati principiile generale de scorare *i raspunsurile exemplu care sunt oferite mai jos) . In general, orice inteles recunoscut al cuvantului este acceptabil, fare a se tine seama de eleganta expresiei. Totqi, sdrdcia continutului este penalizate intr-o oarecare mesura ; indicatia numai a ceva vag din ceea ce reprezinta cuvdntul nu primgte nici un punctaj .

Principii generale de scorare

2 puncte

1. Un bun sinonim ("A medita inseamna a contempla"). 2 . O utilitate majors ("Un pat este ceva in care dormi") . 3 . Una sau mai multe tresaturi particulare ale obiectelor ("Un vapor are pdnze"; "Un sanctuar este un loc sfant"). 4 . Clasificarea generals la care apartine cuvdntul ("Un benut este o

moneda") . Principiul trebuie aplicat cu precautie deoarece definirea unui

este intotdeauna

acceptabils. 5 . O utilitate figurative corecte a cuvantului ("Familia este

celula

societetii"). 6 . Cdteva trasaturi descriptive mai putin sigure dar corecte care indice, cumulativ, intelesul cuvantului ("Remu~carea este sentimentul superarii *i vinovetia pe care o simti") . 7 . Verbe : un exemplu definitoriu al actiunii sau o relatie cauzala ("Poti repara o marina pentru ca ea se mearga bine din nou" ; "iti poti controla greutatea dace iti reglezi corespunzator diets").

cuvant in fubctie

de

o clasificare generals nu

1 punct

In general, un raspuns care nu este incorect dar care arate o sarecie de continut.

sinonim vag sau mai putin pertinent ("A desemna inseamna a

nominaliza"; "Tarie de caracter inseamna persistenta"). 2 . O utilitate minors, raspuns neelaborat ("Tesatura este ceva din care se fac

l . Un

pantalonii"; "Un sanctuar este locul pentru rugeciune").

27

3 . Un atribut care este corect dar care nu este o trasaturd caracteristica

("lama este cdnd lucrurile mor §i se faci ceva foarte incet") .

odihnesc" ; "Cand e§ti §ovaielnic,

4 . Un exemplu utilizand cuvdntul insup, neelaborat ("lei micul dejun"; "Arati compasiune cand ajuti pe cineva care este in nevoie") .

5 . Un

exemplu concret al cuvantului, neelaborat ("Anumiti

oameni

asambleaza

este fara de pereche") .

aeroplane" ; "Daca ai un prieten cu adevarat, aceasta persoana

6

. O corecta definrree a unei alte forme a cuvantului (definirea "obstructiei" in loc de "a obstructiona") .

0

puncte

1 . In mod evident raspunsuri grgite. 2 . Verbalizari ("Iarna vreme" ; "A asambla piese") care nu conduc la nici un fel de inteles al cuvdntului .

3 . Raspunsuri care nu sunt incorecte in totalitate, dar care sunt foarte vagi, triviale ~i care arata o mare saracie a continutului ("O propozitie iti spune ceva" ; "Compasiunea este un sentiment pe care il ai" ; "Perimetrul este o masura a ceva") . Pentru fiecare item este oferit un criteriu de 2 puncte, urmat de cateva raspunsuri exemplu de 1 punct. Pentru anumiti itemi un criteriu general este, de asemenea, oferit pentru raspunsuri de 1 punct *i 0 puncte, impreuna cu raspunsuri exemplu . Pentru alti itemi nu este prezentat un criteriu general, ci doar raspunsuri exemplu . Este inutil de precizat ca exemplele contin doar cateva din multele variante posibile de raspuns . Mai mult, cele mai multe exemple ilustreaza mai mult raspunsuri inferioare ~i nu cele care sunt in mod evident creditabile . Astfel, exemplele de 2 puncte tind a fi printre cele mai sarace iar cele scorate cu 1 punct sau 0 puncte sunt adesea marginale

Scor maxim : 70 puncte

Itemi ~i raspunsuri exemplu

l. Pat

2 puncte - un articol de mobila folosit pentru a dormi sau pentru a to odihni;

Pe care dormi

1 punct - Are o saltea (Q

O piesa a mobilei in care dormi

Un

.Te culci §i to odihne§ti .

obiect din Pier (Q, o piesa de mobilier.

28

0 puncte - Mai

care cineva doarme.

Somn

2. Vapor

degrabd actul somnului decat un articol sau un obiect pe

U~or.

2 puncte - Un vehicol care calatore§te sau transports pe spa; a transporta.

Panze

pe mare

Are panze

Este un vas mare ce merge pe apa

I

0

punct - Plute§te pe spa

puncte - Poti merge cu el

Compania comerciala are multe vapoare (Q)

Oamemi pot calatori cu el, pot cars lucruri

cu el (Q

3. Un ban

Oamenii pot duce razboaie cu el.

2 puncte - Bam ; ceva ce poate fi cheltuit .

Moneda

I punct

Poti s-o cheltuie§ti

- Poti sa-1 folose§te pentru a face schimb (Q

A suta parte a unui leu

Cel mai mic ban.

Este facut din

cupru §i are o data pe el (Q)

0 puncte - Este rotund, are o imagine pe el 4. IarnA

.Aur

2 puncte - Anotimpul rece; anotimpul in care soarele straluce§te din cea mai oblica pozitie ; anotimpul anului aflat intre toamna §i primavara .

Perioada rece

toamna

frigide

a

anului

.Ultimul anotimp

cand

soarele

este

mai

al

anului

(Q

dupa

jos

de

ecuator

Lunile

Anotimpul

.Anotimpul ghetii §i zapezii, anotimpul rece .

I punct - Ideed singurului anotimp rece.

Vreme rece

verii

Cand lucrurile

mor §i se odihnesc

.Cand este rece

Rece, trebuie sd to imbraci gros

Anotimp(Q .

0 puncte - Climat

Schimbarea vremii.

Opusul

5. Mic dejun

2 puncte - Prima mass a zilei sau ceea ce se mananca dimineata .

Ceea

ce

mananci

dimineata

Mancarea

devreme

A

manca dimineata in

ancare .

I punct - mass sau

Mancare

A

manca

Oua, costita, cafea(Q

0 puncte - A sparge rapidul(Q .

6. A repara

de

dimineata

Ceea

ce mancam .

Mancarea

2 puncte - A repara, a drege sau a corecta ceva care a fost stricat.

A

operationala

reconstrui

A

repara

.A readuce la conditia initials

A face ceva stricat (defect) sa mearga .

I punct - A repara un lucru specificat.

.A restabili conditia

A repara un scaun

sau remodels ceva

Dacd

ceva este defect, trebuie sa-1 repari(Q

A

termina

Ceva

ce a fost defectat §i reparat .

0 puncte - A fi gata

.A inlocui

.A lucra acasd sau la atelier

7. Tesatura

2 puncte - material tesut.

29

Imbracaminte

Imbracaminte

manufacturata

Textile .

 

1

punct

-

Material

pentru

imbracdminte(Q

Bumbac

sau

land Bunuri

Material(Q) Ceva

din care se fac haunele .

 
 

0

puncte - Ceva de imbracat

Te imbraci

Ceva

facut.

8.

A asambla

 
 

2

puncte - A aduce, a pune impreuna.

 

A pune impreuna

A

aduna

A

colecta

A

uni

A

grupa

A

unifica

A

pune piese impreuna pentru a face un lucru intreg.

1

punct - A aduna

A

face ceva

A construi

0

puncte - A completa

A

face

gata

A

pune lucruri in ordine

in fabrica

9. Enorm

0amem .

A lucra

2 puncte - A depa§i mult ceea ce este considerat uzual ca dimensiune,

numar sau grad.

Gigantic

mare

punct - Raspunsuri care nu dimensiunei

Larg

explozie(Q

Foarte larg (mare)

linens Monstruos de

mare, mai mare decat

Ca un gigant, o mai mare dimensiune decat cea obi*nuita.

Mare Destul

de

Mult Peste greutate

1

arata clar recunoa~terea extinderii

mare

Gras Mare,

ca

o

0 puncte - Loc mare(Q)

Ceva

maret se intampla .

10. A ascunde

2 puncte - A ascunde ; A tine in

afara vederii.

A tine secret

intampla

A asunde A nu lasa pe nimeni

sa cunoasca ce

A feri de

A pune in afara vederii

A tine ceva pentru tine

se

I punct - A fi secret

.Ascuns

.In afara vederii

A nu spune

A incerca

sd ascunzi ceva(Q

.A nu lasa pe altii sa cunoasca ceea ce ai .

0 puncte - A inchide

.A fi in afara a orice .

11. Propozitie

2 puncte - Un grup de cuvinte exprimand o idee completa.

Propozitie completa

predicat

.Un grup de cuvinte continand un subiect ~i un

.Un grup de cuvinte exprimand o idee completa.

I punct - Un grup de cuvinte (fara ideea exprimann unei idei complete).

Ca

atunci cand

pui cuvinte impreuna

0

propozitie

0

linie

de

O

idee completa(Q . Grup de

cuvinte

cuvinte care au un subiect §i un predicat

Un grup de cuvinte cu un inteles

.Grup de cuvinte care au un sens

0

puncte

-

lime

Gramatica

Perioada de timp

Iti

spune ceva

0

fraza(Q 0

0 scurta poveste, ce-ti spune un fapt(Q .

30

12. A consuma

2 puncte - A folosi; a distruge substanta,

A manca .A devora

intregime

A

absorbi

A

arde

Ca §i cum ai manca, a inlatura ceva in

1 punct - A utiliza (fira ideea distrugerii substantei).

A

A

lua din

utiliza

A lua tot

lucru

A manca o mare cantitate(Q

A lua intregul

0 puncte - A cumpara

A digera

A

lua un anume fel de mancare(Q

produse(Q

13. A regla

A consuma o multime de mancare .

A utiliza

2 puncte - A

controla, a directiona, a organiza on a planifica; a aduce

A sistematiza

A influenta pentru a se conforma

A

guvema

A ghida

A

planifica

A face ca ceva drept

A repara intr-o anumita succesiune

A face lucruri sa

A face consistent.

ordine §i uniformitate .

A face ordine prin reguli

unor standarde

sa mearga bine

mearga mai repede, mai incet, mai tare, mai lin

1 punct - A repara (fara ideea controlului) .

A repara ceva ca §i cum ar apartine

bine

ceva corect

opereze(Q

A normaliza

A face

.A face ceva sa mearga la viteza la care este de presupus sa

A face ceva sa mearga

A face sa mearga repede sau incet

A

pune in ordine(Q

0 puncte - A` face sa mearga

A

cronometra

A

comanda

La

ce faci in acord cu

timp, ca §i cand faci anumite

Ceva

timpul

lucruri la un anumit timp

A face corect

.Ca §i cum ai pune un ceas sa mearga .

14. A termina

2 puncte - A sfar§i, a delimita sau a opri.

A

parasi

A sfar§i

A

discontinuu

.A fi gata

ajunge la un capat .A expira

A face sa inceteze .A

face

1 punct - A sfar§i o slujba

Cand timpul s-a sfar§it

ajunge la un termen

.Anularea contractului

A concedia

0 puncte - A omori

A elimina ceva(Q

ceva

15. A ncepe

A muri

A face flnalul.

Limita

anula(Q

Sfar§it de timp pentru

A

A

2 puncte - A incepe sau a initia.

A incepe A porn

A incepe sa faci ceva

1 punct - A proceda(Q

A continua

A porm un proiect . inceput.

La

0

puncte - Cand e§ti licentiat

A merge impreuna cu.

16.

Domestic

2

puncte - Apartinand casei, vietii familiale sau indatoriri casnice ; legat

de

zona sau localitatea cuiva; domesticit; sevitor casnic.

31

In jurul casei sau gospodariei

Produse

punct

-

Apartinand de casa sau de gospoddrie

Ceva

A

cut in gospodarie

domestics

Animal

folosit

Ca

Mijloace

acasa

domesticite, cum este vacs

1

ferma(Q

crescute acasa

Acasa

Local

la

Opusul a ceea ce este strain(Q.

0 puncte - Civilizat(Q

Animalul

traiului in comun necalificate(Q.

Civilizat sau prietenesc

pamantului

Cultivat Stare

Cineva

capabil sa faca munci

a

17. Lini~tit

2 puncte - Calm, lini~tit

Senin

Panic Pacea mintii sau ceva asemanator

Lini~tit

1

punct

-

satisfacut

Relaxat(Q

Lent

In

repaos(Q

Placid. Pace Fericire,

o puncte - somnoros

Ca un tranchilizat

Ceva care este clar.

18. A cugeta

2 puncte - A gandi sau a delibera.

A gandi

rationa

mai

mult

A

considera

A

contempla

A gandi la

A gandi

A

medita .

1 punct - A

intreba

ezita(Q in gandire

A to concentra

A

adanc

in

mod real

A

descoperi o problema

A

Cei care se

indoiesc daca sa faca ceva 19. A desemna

2 puncte - A alege (a selecta) pentru un scop specific ; cineva ales pentru o functie .

A

specifica

0 puncte - A ezita (Q

Oamem care iii fac multe griji

denota

A

numi

sau

a

indica

A

identifica A

numi

A

Cineva care a fost selectat.

1 punct - A descrie

A spune unde este ceva

nominaliza(Q

anumit lucru.

A

pune pe cineva sa faca ceva

A

A

distinge intre A

alege un lider

Un

0 puncte - A decide

alege(Q

20. $ovaielnic

A

spune .

A

explica

A spune unei persoane ceva

A

2 puncte - Rezistent, nedispus, ezitant.

Nu vrei sa faci ceva

.Nu este doritor

A nu fi inclinat sa faca

.Ura~te sa

mearga mai

departe

~i

sa

faca ceva

.Aversiv

.Faci

ceva,

dar

eziti

.Reticent, a nu fi gata sa faci ceva .

 

1

punct

-

A

nu vrea sa spui

Incet

in

a

face

ceva

A fi

contra

Incapatanat,

nu vrea sa renunte

Nu

vrea sa meargd

Nu

vrea sa

32

faca ceva

.A fi incet, a nu fi gata

ceva(Q

A trage inapoi

A-i fi teams sd faca sau sd spuna

0 puncte - Fdrd grij a

Timid Nesigur(Q

Nedecis Refuzd

faca

21. A obstructiona

.A nu fi sigur de

Face ceva dar nu o face in mod liber(Q .

sd

2 puncte - A impiedica, a pune un obstacol in cale .

A

blocs

A

impiedica

A

std

in calea a ceva .

1 punct - A stopa; a servi ca interferentd.

O

bariera(Q

A

asunde un obiect din vedere

A interfera cu(Q)

cale

A prevem A incetini.

0 puncte - A merge impotriva a ceva ce nu este diept

medical

22. Sanctuar

A

distruge.

Ceva in

Termen

2 puncte - Un loc consacrat slujbei pentru Dumnezeu ; un loc al refugiului sau protectiei.

Un loc sacru sau sfant

intr-o biserica

.Un loc al slujbei religioase

Locul

cel mai sacru

.Un loc unde pasarile nu pot fi rdnite

.Un loc sigur

Partea

Loc sfant intr-un

sacra a bisericii templu

Partea bisericii in care este altarul

I punct - Ceva sacru

Un loc ascuns(Q

Partea a bisericii(Q

Un

loc al retragerii

Un

0 puncte - dace §i lini§te

Siguranta

loc pentru rugdciune . Are legaturd cu religia

.Un loc pentru

studiu

23. Compasiune

Un om sfant.

2 puncte - intristare, durere sau mild determinate de distresul altuia.

Mild

.Empaie

Simpatie, aldturand sentimentul cuiva cu cel al altuia

A

avea mild

intristare,

durere

resimtite

pentru

o

persoana

Interes

de

dragoste, mild in sensul cel mai larg

I punct - Parere de rdu

sentiment matern

simti pentru alts persoand(Q .

Durere Preocupare Tandrete(Q un fel de

pentru

Iertare-

A consola

A

Intelegere Sentiment

0 puncte - Tolerantd

Dragoste

Un sentiment

pentru cineva(Q 24. Evaziv

.Sentiment adanc al dorintei sau dragostei

Pasionat Grijd .Amabilitate .

2 puncte - Tendinta de a evita ceva folosind trucurile sau istetimea.

A nu to baza pe el

I punct - O caracteristicd a evazivului fard o indicatie privind intentia de a scdpa.

$mecher(Q fi la obiect

A nu

Fricos

viclean

Siret,

Alunecos(Q Greu

A nu fi direct

sa tins seama de

A

evita .

A incerca sa anuleze

33

0 puncte - Dgtept(Q

A nu intra in detalii(Q, Vag

25. Remu~care

2 puncte - Sentimentul distresului sau regretul cauzate de sensul vinovatiei .

Sentimentul vinovatiei cu parerea de rdu

facut rdu

1 punct - Un sentiment al nefericirii care nu este cauzat de sensul vinovatiei.

Sentimentul combinarii vinovatiei

Chin, suferinta

Regret(Q mai rdu decat asta, durere privind ceva ce ati

.Parere de rdu ca ati facut ceva .

.Dorinta de a nu fi facut ceva

Suparare

Starea

de pdrere de rau(Q

Depresiv(nefericit)

in legatura cu

ceva.

0

puncte - Supdrare

Ceva

ce nu a fost frumos

.Ca atunci cdnd

to

rangti §i plangi

Durere(Q

ca atunci card pierzi dragostea cuiva . O tii

in

tine insuti . C and to simti rau pentru cineva .

26. Perimetru

2 puncte - Distanta in jurul unei figuri; limite exterioare; un hotar .

Granitele exterioare ale unui obiect

.Distanta in jurul unui cerc

.Marginea

unui lucru

Granitele

sau limitele unui plan

Linfle

exterioare ale unui

obiect.

1

punct-Marginea

Granita

a ceva(Q

Linia

in jurul a ceva

 

0

puncte

-

O

distanta

Masurarea

a

ceva

Utilizat

in

geometrie(Q

Ceva

rotund

La

margine

Suprafata unui obiect.

27.

A genera

2

puncte - A aduce ceva in domeniul existentului ; a determina ceva sa

fie

; a face ca ceva sa existe.

A

genera, a da na~tere la

A

crea

.A procrea

A

determina ceva sa se

intample

1 punct - Ideea de a face sau a determina ca ceva sa se intample, dar fara ideea cauzarii existentei.

A

reproduce.

A

inventa

A

face ceva(Q

A

aduce ceva

A

incepe ceva

A

face

A

face electricitate(putere)

A

produce .

 
 

0

puncte - A cauza(Q

A

avea relatii sexuale

A

motiva(Q

A

conduce ceva

sa mearga .

28. Nepereche