Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA ANEXA Nr.

1
JUDEŢUL TIMIŞ La H.C.L. nr. 90/30.10.2019
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM
Nr. ____/__________2019

ACT ADIŢIONAL Nr. 1/_______.2019


La Contractul de vânzare-cumpărare nr.2896/15.09.1997

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. COMUNA PERIAM, cu sediul în Comuna Periam, str. Mureșului, nr.1 Bis, cod poştal
307315, judeţul Timiş, Cod Fiscal 4759543, reprezentată de domnul DUMITRAȘ CORNEL, în calitate
de Primar, în îndeplinirea atribuţiilor conferite de art.155 alin.4 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi în baza Încheierii
nr.587/23.06.2016 a Judecătoriei Sânnicolau-Mare, în calitate de proprietar-vânzător pe de o parte
şi
2. Doamna BAN GABRIELA (fostă JIGOVAN), fiica lui Costică și Maria, născută în
localitatea Sînnicolau Mare, județul Timiș, la data de 04.10.1977, având CNP 2771004353943,
legitimată cu act de identitate CI seria HD nr.901677, cu domiciliul în Municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
bl. 14,sc. D, et. 3, ap. 69, judeţul Hunedoara, în calitate de chiriaș-cumpărător,
de comun acord, convin asupra modificării și completării Contractului de vânzare-cumpărare înregistrat
la Primăria Comunei Periam sub nr. 2896/15.09.1997, după cum urmează:

OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL


Modificarea punctului 1 din contractul de vânzare-cumpărare înregistrat la Primăria
Comunei Periam sub nr.2896/15.09.1997, astfel:
„Comuna Periam vinde doamnei BAN GABRIELA (fostă JIGOVAN) cota de 57% părți din
imobilul cu destinație de locuință înscris în CF. nr.403318 Periam (Nr. C.F. vechi:2957) având
nr.cadastral CAD:C1 și nr. Top. 4278/2069-2070/1/2, reprezentând casa cu nr.de conscriere vechi 39 și
adresa actuală: Comuna Periam, Strada Calea Aradului, nr.77, Județul Timiș (conform
Nomenclatorului stradal aprobat prin H.C.L.Periam nr.37/17.11.2008).”
Prezentul Act adițional este necesar pentru identificarea corectă a cotei din imobilul pe care
doamna JIGOVAN GABRIELA (în prezent BAN GABRIELA) l-a cumpărat în rate și pe care l-a achitat
integral la data de 10.09.2001, în vederea intabulării dreptului său de proprietate asupra acestuia în
cartea funciară.

II. TOATE CELELALTE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE


INREGISTRAT LA PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM SUB NR.2896/15.09.1997 RĂMÂN
NESCHIMBATE.

Prezentul Act Adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale din care 1 (unul) pentru
proprietar-vânzător şi 1 (unul) pentru chiriaș-cumpărător, ambele cu aceeaşi valoare juridică.
Încheiat la Periam, azi ___________.2019.
PROPRIETAR-VÂNZĂTOR CHIRIAŞ-CUMPĂRĂTOR
PRIMAR, BAN GABRIELA (fostă JIGOVAN)
DUMITRAŞ CORNEL
_______________ ________________

SECRETAR GENERAL U.A.T.,


BRONȚ DACIANA
______________