Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL

EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Filieră: Tehnologică Avizat director,


Profil: Tehnic Profesor
Calificare profesională:
Nr. ore pe an: 37
Nr ore/săptămână:1
Clasa a XII-a seral Avizat responsabil,
Diriginte: Profesor
Programa cf anexei la ordinul ministrului educației și cercetării nr 5287/9.10.2006

Planificare calendaristică
An școlar
Nr Competență Tema Obiective Strategii de realizare Săpt.
crt Activități Metde Mijloace
Explorarea resurselor personale care influenteaza planificarea carierei
1. Managementul clasei ca Ambientul clasei - să-şi asume rolurile şi - munca în echipă - dezbateri - jurnale, S1
grup Eu şi colegii mei responsabilităţile ce-i revin în clasă, -ateliere de lucru - simulări - CD, S2
Munca în echipă - să participe activ şi creativ la - aniversări - conversaţie - reviste, S3
realizarea şi menţinerea unui spaţiu - sondaje de opinie - joc de rol - TV,
care să reflecte personalitatea - studiu de caz - albume
grupului,
-să accepte şi să promoveze un
sistem flexibil de recompense şi
sancţiuni
2. Analizarea aspiratiilor, a Autocunoastere: - să demonstreze autonomie în - vizionări de filme, - joc de rol, - jurnale, S4
prioritatilor, a Autoevaluare, evaluare personala comportament, casete, - exerciţii adevărat- - afişe, S5
calitatilor personale, a – modalitati de realizare - să-şi elaboreze un stil personal - activităţi de fals, - autoportret, S6
punctelor tari si a Autoevaluare, evaluare si - să demonstreze atitudini pozitive caritate, exerciţii de - proiecte, S7
scopurilor prin dezvoltare personala faţă de sine şi faţă de alţii, - competiţii, comparaţie, - fotografii, S8
autoevaluare Managementul resurselor să aprecieze obiectiv evenimente, - activităţi artistice, - dezbateri, - portretul unui
personale: modele de personalităţi şi stiluri de sportive, tehnico- - interviu, coleg S9
Programe educationale pentru viaţă. aplicative - conversaţii S10
managementul S11
resurselor personale S12
Deciziile mele
Cum ne văd alţii
Pot şi vreau
Idealuri, aspiraţii
3. Reactualizarea planului de A trăi într-o societate - să respcte drepturile omului, - discuţii panel, - dialog, - afişe, S13
dezvoltare a democratică - să respecte regulamentele, legile şi - conferinţe, - autoobservaţie, - casete audio- S14
resurselor personale, prin Arta convieţuirii instituţiile, simpozioane, conversaţie, video, S15
raportare la Bilanț la sfârșit de semestru - să implice în rezolvarea - acţiuni caritabile, - dezbatere, - reviste, ziare S16
situatia prezenta si la Ce înseamnă să fii tolerant problemelor vieţii comunitare, - vizite, excursii, - joc de rol, - internet S17
obiectivele de viitor Moralitate şi compromis - să acţioneze pentru eliminarea - jocuri de grup, - prelegeri,
discriminării politice, sociale, - mese rotunde, - exerciţiu moral
economice, religioase, rasiale, - cluburi de
- să-şi asume roluri şi dezbateri,
responsabilităţi în viaţa socială, - teatru şcolar
- să aibe mândria identităţii
naţionale
Integrarea abilitatilor de interrelationare, în vederea dezvoltarii personale si profesionale
4. Aplicarea principiilor unei Comunicare si abilitati sociale - să dovedească respect faţă de - cercuri tehnico- - demonstraţia, - colecţii, S18
comunicari Respectarea punctelor alternative munca de calitate, aplicative, artistice, - lucrul în echipă, - machete, S19
interpersonale pozitive de vedere - să-şi structureze un stil de muncă sportive, ştiinţifice, - modelare, scheme,
ordonat, eficient, civilizat, - concursuri, - studiu de caz, - programe pe
- să-şi folosească eficient competiţii, simulare calculator,
capacităţile personale - expoziţii - obiecte
5. Evaluarea respectarii Drepturile si responsabilitatile - să aplice criterii estetice şi morale - vizionări de - demonstraţia, - fotografii, S20
drepturilor si a membrilor familiei; în aprecierea valorilor, spectacole, filme, - lectura, pliante, S21
responsabilitatilor Echitatea de gen - să respecte datinile, obiceiurile şi casete, - joc de rol, - colecţii
membrilor familiei tradiţiile naţionale, -excursii tematice, -problematizarea, etnografice,
- să aplice principiul echilibrului şi - cercuri, cluburi - interviu - internet
armoniei universale, artistice,
- să contribuie la promovarea - concursuri,
culturii serbări,
- să dovedească prin comportament - schimburi
că înţelege deosebirile dintre culturale
domeniul privat şi public,
- să înţeleagă rolul familiei,
Utilizarea adecvata a informatiilor, în propria activitate, pentru obtinerea succesului
6. Compararea resurselor de Managementul informatiilor - să aplice metode, criterii de - realizarea unor - joc de rol, - casete audio- S22
obtinere a Resurse de obtinere a planificare a vieţii personale, a proiecte de grup şi - problematizarea, video, S23
informatiilor referitoare la informatiilor despre optiunile timpului liber, a bugetului individuale, - modelări, - reviste, ziare
optiunile educationale sau profesionale - exerciţii de - dilema, - fotografii, S24
educationale, la munca si Criterii de selectie a surselor de opţiune, - dezbatere, albume,
cariera, din informare - simulări, - exerciţiu - proiecte
perspectiva relevantei înscenări,
acestora - procese pro şi
contra
7 Analizarea relatiei dintre Rolul succesului scolar în - să fie capabil să valorifice critic și - realizarea unor - joc de rol, - casete audio- S25
performantele obtinerea succesului în viata selectiv informațiile celorlați proiecte de grup şi - problematizarea, video,
scolare si reusita în viata personala si în cariera: - să se adapteze și să aibă deschidere individuale, - modelări, - reviste, ziare S26
personala si Perceptia elevilor, a profesorilor, la noi tipuri de învățare - exerciţii de - dilema, - fotografii,
profesionala a factorilor de decizie, a opiniei opţiune, - dezbatere, albume,
publice - simulări, - exerciţiu - proiecte
înscenări,
MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

- procese pro şi
contra
Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala
8 Analizarea consecintelor Planificarea carierei - să recunoască punicitatea fiecărei - realizarea unor - joc de rol, - casete audio- S27
schimbarilor Schimbari economice, sociale, persoane proiecte de grup şi - problematizarea, video, S28
economice, sociale si tehnologice; - să prezinte motivație și flexibilitate individuale, - modelări, - reviste, ziare S28
tehnologice asupra Influentele schimbărilor asupra în elaborarea propriului traseu - exerciţii de - dilema, - fotografii,
profesiilor dinamicii carierei educațional și profesional opţiune, - dezbatere, albume,
- simulări, - exerciţiu - proiecte
înscenări,
- procese pro şi
contra
9 Evaluarea optiunilor Optiuni si resurse de realizare a - să valorifice relațiile interpersonale - realizarea unor - joc de rol, - casete audio- S30
personale privind planului de cariera de scurta proiecte de grup şi - problematizarea, video,
dezvoltarea personala si durată individuale, - modelări, - reviste, ziare S31
profesionala Optiuni si resurse de realizare a - exerciţii de - dilema, - fotografii,
planului de cariera de lunga opţiune, - dezbatere, albume,
durata - simulări, - exerciţiu - proiecte
înscenări,
- procese pro şi
contra
Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate
10 Realizarea unui proiect de Calitatea stilului de viata - să se respecte pe sine și să îi - realizarea unor - joc de rol, - casete audio- S32
implicare Calitatea vietii personale respecte pe ceilați proiecte de grup şi - problematizarea, video, S33
comunitara vizând Implicarea comunitara ca - să aibă încredere ân sine și în individuale, - modelări, - reviste, ziare S34
promovarea modalitate de promovare a ceilați - exerciţii de - dilema, - fotografii,
conceptului de calitate a dezvoltarii carierei si calitatii opţiune, - dezbatere, albume,
vietii vietii - simulări, - exerciţiu - proiecte
înscenări,
- procese pro şi
contra
11 Exersarea unor abilitati de Calitatea relatiilor sociale si a - să valorifice informatiile folosind - realizarea unor - joc de rol, - casete audio- S35
promovare a mediului de munca forma critica si selectiva; proiecte de grup şi - problematizarea, video, S36
voluntariatului Voluntariatul: definire Actiuni - să recepționeze emoțiile celorlați și individuale, - modelări, - reviste, ziare
comunitare în situatii criza: să fie empatici cu ceilați - exerciţii de - dilema, - fotografii,
catastrofe naturale (inundatii, opţiune, - dezbatere, albume,
cutremur); accidente rutiere, - simulări, - exerciţiu - proiecte
feroviare, aviatice, nucleare; înscenări,
rapiri, acte teroriste etc. - procese pro şi
contra
12 Bilanț la sfârșit de an S37