Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți

Profilul: Turism și alimentație


Disciplina : Consiliere si orientare
Nr. ore /săptămână: 1 ora
Clasa: a XII-a F
Prof.diriginte : Husdup Adriana-Lenuța
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:nr.3331/25.02.2010
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 5287 / 09.10.2006

PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE


AN ȘCOLAR 2019-2020

Modulul I: Autocunoaştere şi dezvoltare personală (5 ORE)


Competenţa generală 1. Explorarea resurselor personale care influenţează cariera
Competenţe specifice:
1.1 Elaborarea un program personalizat de reuşită personală şi profesională
Conţinuturi Tema Metode şi tehnici Mijloace Evaluare Săpt.
Autocunoaştere şi -Organizarea colectivului - Aplicarea unor instrumente -Fişe de lucru -Răspunsuri la S1
dezvoltare personală de elevi şi atribuirea de de evaluare a abilităţilor şi -Fişe de autoevaluare chestionare
- tehnici de management responsabilităţi. intereselor personale. -Teste de autocunoaştere -Fişe de
al resurselor personale; -Analiza rezultatelor Corelarea rezultatelor şi -Chestionare autoevaluare S2
asumarea obţinute în anul şcoar stabilirea profilului -Autoportret -Fişe de
responsabilităţii şi a 2018-2019. individual. -Jocuri de autocunoaştere şi evaluare S15
consecinţelor -Autocunoaştere şi succes - Exercitii (în echipă şi intercunoaştere -Chestionarul de S20
- strategii de -Cine sunt eu? individual) de planificare a -Lectura unor texte-premisă interese S16
responsabilizare şi de -Utilizarea optimă a succesului în plan personal şi -Activitate pe grupe -Portofoliul
pregătire pentru viaţa de resurselor personale profesional. -Statistici, imagini -Grila de
adult - Completarea unor fişe de -Modele de documente observaţie
lucru, joc de rol pe tema personale -Testele de
managementului -Prezentare de caz aptitudini şi
resurselor personale. -Prezentarea personală performanţă
într-un pliant-reclamă, -Simularea
linia vieţii, capitolele
importante din viaţă
Modulul II: Comunicare şi abilităţi sociale (6 ORE)
Competenţa generală 2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare în vederea dezvoltării personale şi profesionale
Competenţe specifice:
2.1 Analizarea beneficiilor comportamentului de cooperare
2.2 Analizarea factorilor care contribuie la dezvoltarea abilităţilor de lider
Conţinuturi Tema Metode şi tehnici Mijloace Evaluare Săpt.

Submodulul 2.1. -Cine ne conduce? - Simulări de situaţii care Autoevaluare -Răspunsuri la S3


Abilităţi sociale -Cum sunt eu la sfârşit de evidenţiază avantajele Chestionarul de interese chestionare S23
- Comportamente de liceu comportamentului de Portofoliul -Fişe de
cooperare în grupurile -Cum ne susţinem părerea cooperare. Grila de observaţie autoevaluare S7
de apartenenţă personală - Dezbateri, jocuri de rol Testele de aptitudini şi -Fişe de
- Modalităţi de adaptare -Prevenirea abuzului şi pentru evidenţierea şi performanţă evaluare S6
la schimbările din cadrul convieţuirea în familie dezvoltarea calităţilor de Simularea -Investirea în
grupului de apartenenţă - Cum reacţionez la lider. jocurile de rol S4
Submodulul 2.2. presiunea de grup -Feed-back-ul
Abilităţi de leadership -Puterea anturajului improvizaţiilor S5
- Calităţile liderilor; dramatice
dezvoltarea calităţilor de
lider
Modulul III: Managementul informaţiilor şi al învăţării (5 ORE)
Competenţa generală 3. Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate pentru obţinerea succesului
Competeneţe specifice:
3.1 Exersarea abilităţilor de utilizare eficientă a diferitelor resurse, pentru a localiza, selecta şi evalua informaţii despre învăţare, muncă, carieră
3.2 Exersarea abilităţilor de învăţare critică, creativă şi eficientă, în vederea obţinerii reuşitei personale şi profesionale
3.3 Explicarea necesităţii şi avantajelor învăţării permanente
Conţinuturi Tema Metode şi tehnici Mijloace Evaluare Săpt.
Submodulul 3.1. -Cum să învăţăm eficient - Dezbateri pe tema utilităţii Chestionare cu privire la -Fişe de S14
Managementul -Bacalaureatul – examenul diferitelor resurse privind relaţia evaluare S8
informaţiilor maturităţii învăţarea, munca şi cariera. dintre performanţele şcolare -Fişe de
- Resurse relevante cu -Consecinţele - Aplicarea unor tehnici de şi succes autoevaluare S21
privire la învăţare, absenteismului asupra gândire critică. Teste de autocunoaştere -Grila de
muncă, carieră procesului de învăţare - Dezbateri cu tema: Internet observaţie S24
-Învăţarea permanentă – o “Învăţarea permanentă – o Chat -Programe de
Submodulul 3.2 necesitate necesitate”. Activităţi interactive dezvoltare S27
Managementul învăţării -Guadeamus igitur Conversaţia personală
- Gândirea critică şi Aprobarea
autocontrolul asupra Exerciţiul stimulativ
propriei învăţări

- Învăţarea permanentă
(caracteristici,
reglementări, naţionale
şi europene)
Modulul IV: Planificarea carierei (6 ORE)
Competenţa generală 4. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională
Competenţe specifice:
4.1 Evaluarea pregătirii personale pentru continuarea studiilor/ pentru inserţia profesională
4.2 Exersarea abilităţilor de utilizare a documentelor de marketing personal şi Europass, în vederea continuării studiilor sau a inserţiei pe piaţa
muncii
Conţinuturi Tema Metode şi tehnici Mijloace Evaluare Săpt.

Submodulul 4.1. Alternative-Cum aflu ce îmi oferă o - Exerciţii de elaborare a Utilizarea dicţionarelor, -Fişe de S13
educaţionale facultate? documentelor de marketing biblioteca autoevaluare
- Invăţământ postobligatoriu:
-Citirea anunţurilor de
şcoli postliceale, învăţământ
personal (CV, scrisoare de Conversaţia -CV-ul S25
angajare
universitar de scurtă / lungă intenţie), simularea Teste de autocunoaştere -Scrisoarea de
durată, educaţia adulţilor; -Responsabilităţile mele participării la un interviu în Chestionare intenţie S9
-CV-ul – cartea mea de
specificul educaţiei, condiţii vederea angajării. Aprobarea -Simularea S22
de acces, finalizare, vizită - Simulare - utilizarea Exerciţiul stimulativ -Chestionare de S26
echivalarea diplomelor la
nivel european
-Planuri de viitor documentelor EUROPASS Afişe interese S29
-Angajat în Europa în condiţiile aplicării pentru Reviste
Submodulul 4.2. Elemente de -Documente Europass o bursă sau ocuparea unui Internet
marketing personal loc de muncă în ţară sau www.go.ise.ro
- Portofoliul personal şi străinatate. Profiluri ocupaţionale
planul pentru carieră după
finalizarea ciclului superior al
- Vizite la cabinetul de Internet
liceului; integrarea şi consiliere pentru www.go.ise.ro
armonizarea priorităţilor şi a familiarizarea cu Profiluri ocupaţionale
obiectivelor (educaţionale, documentele EUROPASS şi
profesionale, familiale), în cerinţele de studiu sau
vederea obţinerii succesului
ocupare a unui loc de muncă
personal şi profesional
- CV, scrisoare de intenţie, în Europa.
interviul de angajare -cerinţe
formale, standarde europene
- Documente Europass: CV-ul
european, paşaportul lingvistic,
suplimentul la diplomă,
certificatul de calificare

Modul V: Calitatea stilului de viaţă (4 ORE)


Competenţa generală 5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate
Competenţe specifice:
5.1 Analizarea conceptului de calitate a vieţii în contextul dezvoltării carierei
5.2 Exersarea abilitatilor de manage-ment al stresului în pregatirea pentru examene
5.3 Analizarea conceptelor de egalitate de şanse şi de egalitate de gen, din perspectiva planificării carierei
Conţinuturi Tema Metode şi tehnici Mijloace Evaluare Săpt.

Submodulul 5.1. -Motive ale consumului de - Aplicarea de chestionare, -Materiale informative -Fişe de S18
Calitatea vieţii alcool, fumat şi droguri teste şi instrumente folosite -Colaborarea cu centre de autoevaluare
personale -Reguli de igienă a muncii pentru orientarea în carieră: sănătate, nutriţie -Programe de S19
- Impactul carierei şi a intelectuale în condiţiile -Interoption -Teste de autocunoaştere dezvoltare
profesiei asupra calităţii vieţii susţinerii unui examen -BTPAC -Chestionare personală
- Calitatea vieţii în situaţii de
criză: cum influenţează o
-Sănătatea – o comoară -Chestionare on line: -Completarea unui chestionar -Grila de S12
situaţie de criză calitatea -Stereotipuri de gen şi www.go.ise.ro, de observaţie
vieţii unei persoane; alegerea carierei www.cognitrom.ro identificare a stilului de viaţă -Chestionare de S17
modalităţi de intervenţie în - Proiect de grup: influenţa preferat interese
situaţie de criză unei situaţii de criză asupra şi profesiile asociate acestuia -Proiect de grup
Submodulul 5.2. Calitatea
calităţii vieţii unei persoane. -Discuţii de grup pe tema
relaţiilor sociale şi a - Proiecte individuale şi de implicării
mediului de muncă grup cu tema: „Pregătirea în situaţii de criză
- Pregătirea pentru examene pentru examene şi -Reactivarea grupului de
şi managementul stresului managementul stresului.” voluntari
Submodulul 5.3. Egalitatea
- Discuţii de grup de al clasei noastre
de şanse în dezvoltarea identificare a modalităţilor -Joc de rol
carierei de asigurare a egalităţii de -Proiecte individuale şi de
- Dimensiunea de gen în sanse în dezvoltarea unei grup
dezvoltarea şi planificarea cariere. -Discuţii de grup pe tema
carierei stereotipurile de gen
- Discutii de grup pe tema influenţei
ca bariere în opţiunile de
carieră influenţei stereotipurilor de stereotipiilor de gen în
gen în planificarea şi planificarea
dezvoltarea carierei. şi dezvoltarea carierei unei
fete/femei
şi a unui băiat/bărbat

Intocmit de,
prof. Husdup Adriana-Lenuța

S-ar putea să vă placă și