Sunteți pe pagina 1din 2

MONI TORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI
COM UNICATE, DECRETE-LEGE, DECRETE,
Anul I — Nr. Vineri, 22 decembrie 1989
IiO T A R ÎR I A LE G U VERNULU I ŞI A LTE ACTE

SUMAR
Pagina

COMUNICATE
Comunicatul către ţară al Consiliului Frontului Salvării
Naţionale . 1— 2

COMUNI CATE
C O M U N I C A T U L CĂTRE ŢARĂ
al Consiliului Frontului Salvării Naţionale

Cetăţeni şi cetăţene, _ In teritoriu se vor constitui consilii judeţene, muni­


cipale, orăşeneşti şi comunale ale Frontului Salvării
Trăim un moment istoric. Clanul Ceauşescu, care Naţionale ca organe ale puterii locale.
a dus ţara la dezastru, a fost eliminat de la putere. Cu Miliţia este chemată ca, împreună cu comitetele
toţii ştim şi recunoaştem că victoria de care se bucură cetăţeneşti, să asigure ordinea publică.
întreaga ţară este rodul spiritului de sacrificiu al ma­ Aceste organe vor lua toate măsurile necesare pen­
selor populare de toate naţionalităţile şi, în primul tru asigurarea aprovizionării populaţiei cu alimente,
rînd, al admirabilului nostru tineret, care ne-a resti­ cu energie electrică, cu căldură şi apă, pentru asi­
tuit, cu preţul sîngelui, sentimentul demnităţii naţio­ gurarea transportului, a asistenţei medicale şi a în­
nale. Un merit deosebit îl au cei care ani de zile şi-au tregii reţele comerciale.
pus în pericol şi viaţa, protestînd împotriva tiraniei. Ca program, frontul propune următoarele :
Se deschide o pagină nouă în viaţa politică şi eco­ 1. Abandonarea rolului conducător al unui singur
nomică a României. partid şi statornicirea unui sistem democratic plura­
In acest moment de răscruce am hotărît să ne con­ list de guvernămînt.
stituim în Frontul Salvării Naţionale, care se sprijină 2. Organizarea de alegeri libere în cursul lunii
pe armata română şi care grupează toate forţele să­ aprilie.
nătoase ale ţării, fără deosebire de naţionalitate, 3. Separarea puterilor legislativă, executivă şi ju­
toate organizaţiile şi grupările care s-au ridicat cu decătorească în stat şi alegerea tuturor conducătorilor
curaj în apărarea libertăţii şi demnităţii în anii tira­ politici pentru unu sau, cel mult, două mandate.
niei totalitare. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe viaţă.
Scopul Frontului Salvării Naţionale este instaurarea Consiliul Frontului Salvării Naţionale propune ca
democraţiei, libertăţii şi demnităţii poporului român. ţara să se numească în viitor România.
Din acest moment se dizolvă toate structurile de Un comitet de redactare a noii Constituţii va începe
putere ale clanului Ceauşescu. Guvernul se demite, să funcţioneze imediat.
Consiliul de Stat şi instituţiile sale îşi încetează acti­ 4. Restructurarea întregii economii naţionale pe baza
vitatea. întreaga putere în stat este preluată de Con­ criteriilor rentabilităţii şi eficienţei. Eliminarea meto­
siliul Frontului Salvării Naţionale. Lui i se vor subor­ delor administrativ-birocratice de conducere economică
dona Consiliul M ilitar Superior, care coordonează centralizată şi promovarea liberei iniţiative şi a com­
întreaga activitate a armatei şi a unităţilor Ministeru­ petenţei în conducerea tuturor sectoarelor economice.
lui de Interne. Toate ministerele şi organele centrale 5. Restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii pro­
în actuala lor structură îşi vor continua activitatea nor­ ducţii ţărăneşti. Oprirea distrugerii satelor.
mală, subordonîndu-se Frontului Salvării Naţionale, 6. Reorganizarea învăţămîntului. românesc potrivit
pentru a asigura desfăşurarea normală a întregii vieţi cerinţelor contemporane. Reaşezarea structurilor învă-
economice şi sociale. ţămintului pe baze democrate şi umaniste.
ii'

MONITORUL OFICIAL AL ROM ÂNIEI Nr. 1

Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat Dine^cu, Lăszlo Tokes, Dumitru Mazilu, Dan Deşliu,
atîtea daune poporului român şi promovarea adevă­ general Ştefan Guşe, general V ictor Stănculescu, Aurel-
ratelor valori ale umanităţii. Eliminarea minciunii şi a Dragoş Munteanu, Corneliu Mănescu, Alexandru Bîr-
imposturii şi statuarea unor criterii de competenţă şi lădeanu, Silyiu Brucan, Petre Roman, Ion Caramiiru,
justiţie în toate domeniile de activitate. Sergiu Nicolaescu, Mihai Montanu, Mihai Ispas, Gelu
Aşezarea pe baze noi a dezvoltării culturii naţionale. Voican Voiculescu, Dan Marţian, căpitan Lupom
Trecerea presei, radioului, televiziunii din mîinile Mihail, general Voinea, căpitan de rangul I DumitresPu
unei familii despotice în mîinile poporului. Emil, Neacşa Vasile, Ciontu Cristina, Baciu Marian,
7. Respectarea drepturilor şi libertăţilor minorităţilor Bogdan Teodoriu, Eugenia Iorga, N egriţiu Paul, Ma-
naţionale şi asigurarea deplinei lor egalităţi în drep­ nole Gheorghe, Cazimir Ionescu, A drian Sîrbu, Cîrjan
turi cu românii. Constantin, Domokos Geza, Magdalena Ionescu, Ma­
8. Organizarea întregului comerţ al ţării, pornind rian Mierlă, Constantin Ivanovici, Ovidiu Vlad, Bucu-
de la cerinţele satisfacerii cu prioritate a tuturor ne­ rescu Valeriu, Ion Iliescu.
voilor cotidiene ale populaţiei României. în acest scop,
vom pune capăt exportului de produse agroalimentare, ★
vom reduce exportul de produse petroliere, acordînd
prioritate satisfacerii nevoilor de căldură şi lumină ale Dînd citire la posturile de radio şi televiziune aces­
oamenilor. tui comunicat, Ion Iliescu a p re c iz a t: Deocamdată, este
9. întreaga politică externă a ţării să servească pro­ o structură provizorie, gîndită într-un mod foarte ope­
movării bunei vecinătăţi, prieteniei şi păcii în lume, rativ. Lista rămîne deschisă. Nu aceasta va fi compo­
integrîndu-se în procesul de construire a unei Europe nenţa completă a consiliului. A m menţionat doar cîteva
unite, casă comună a tuturor popoarelor continentu­ nume de oameni care sînt legate de transformările pe
lui. Vom respecta angajamentele internaţionale ale care le cunoaşte ţara, oameni care au demonstrat spirit
României şi, în primul rînd, cele privitoare la Tratatul de sacrificiu în anii tiraniei, tineri care în aceste zile
de la Varşovia. au fost pe baricade, care şi-au pus viaţa în pericol,
10. Promovarea unei politici interne şi externe sub­ reprezentanţi ai muncitorilor, ai studenţilor, ai intelec­
ordonate nevoilor şi intereselor dezvoltării fiinţei tualităţii, ai armatei, acele forţe care au fost active,
umane, respectului deplin al drepturilor şi libertăţilor prezente în procesul de instaurare a noului regim al
omului, inclusiv al dreptului de deplasare liberă. puterii. Lista rămîne deci deschisă. Pentru a putea
completa componenţa consiliului aşteptăm propuneri
Constituindu-ne în acest front, sîntem ferm hotărîţi
din partea tuturor categoriilor şi forţelor sociale care
să facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura
au luptat şi au învins.
societatea civilă în România, garantînd triumful demo­
craţiei, libertăţii şi demnităţii tuturor locuitorilor ţării. Acest comunicat este o primă form ă de platformă-
în mod provizoriu, în componenţa consiliului intră program a noului organism al puterii de stat din
următorii: Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea România. A m primit mandatul de a vi-1 prezenta.

EDITOR : C O N S IL IU L F R O N T U L U I Ş A L V A R II N A Ţ IO N A L E
Adresa pentru publicitate ; Combinatul poligrafic Bucureşti - Biroul de publicitate şl difuzare
pentru Monitorul Oficial, Bucureşti, str. Blanduzlei nr. 1, sectorul S, telefon 11.77.02, r— ..........
Tiparul : Combinatul p'ollgrafic Bucureşti — Atelierul „Monitorul Oficial", Bucureşti, P r e ţ u l 1 Ftf) i i | 40.816
str. Jiului nr. IM, telefon 68.SS.S8. 1 . le i 1

Monitorul Oficial al României nr. 1/1989 conţine 2 paginL