Sunteți pe pagina 1din 156

PATRICIA NEAL

Un american
la Londra
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
CORNELIA BI}OIANU

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

– A[ vrea s`-mi explice cineva de ce-l prezenta]i to]i pe


Nicholas Sinclair drept un fel de monstru. Este absurd!
Sian McAllister \[i ridic` ochii din blocnotesul \n care scria de
câteva clipe. Margaret Sell, femeia \n vârst` care tocmai \[i
exprimase cu voce tare \ngrijorarea, p`rea profund
descump`nit`. Ochii alba[tri ai lui Sian cercetar` masa de
conferin]e rectangular`. Biata Margaret, se gândi ea,
compasiunea sporindu-i [i mai mult frumuse]ea delicat` a
tr`s`turilor. Numai jum`tate din personal \[i d`duse osteneala
s` fac` act de prezen]` la [edin]a improvizat`.
– Haide, Margaret, interveni Anna Walker pe un ton
\mp`ciuitor. Sunt sigur` c` nimeni de aici nu crede a[a ceva.
Doar c` [edin]a a fost hot`rât` \n ultimul minut, astfel \ncât... nu
eram decât noi disponibile. Dac` vrei, pot s` \ncerc...
6 PATRICIA NEAL

U[a din spatele lui Sian [i al Annei deschizându-se brusc,


propozi]ia Annei r`mase \n suspensie. |n sal` intrar` trei b`rba]i.
Imediat, printre participante se f`cu sim]it` u[urarea.
– |mi pare r`u, Margaret, se scuz` Alan Hunter, un b`rbat
seduc`tor de vreo cincizeci de ani. Dar [edin]a asta era mai
curând o surpriz`. M` tem c` nu ne ve]i vedea decât pe noi trei.
– Cum a fost c`l`toria la New York, Mags? \ntreb` al doilea
\ntârziat luând loc lâng` Sian.
Aceasta \i \napoie zâmbetul lui Bill Gardiner, [eful sec]iei
Istorie, singurul care \ndr`znea s` i se adreseze lui Margaret cu
aceast` porecl` dizgra]ioas`.
– Tocmai urma s` ajung la asta, suspin` Margaret.
Era un moment grav, deoarece de data asta nu-i adres` nici
un repro[ pentru c`-i deformase astfel numele.
– Exact, \nainte de sosirea dumitale, m` \ntrebam de ce toat`
lumea \l prezint` pe Nicholas Sinclair drept un fel de monstru.
– Monstru, cuvântul este poate prea tare, remarc` al treilea,
pufnind \n râs. Dar dac` ar fi s` cred unele zvonuri, fetele au
interesul s` n-aib` \ncredere!
Sian sim]i imediat c` i se \nc`lze[te sângele. Acest Peter Lloyd
nu era lipsit de \ndr`zneal`! Constat` cu pl`cere c` Margaret \l
fulgera [i ea cu privirea.
– Mi-ar fi pl`cut s` fi]i mai interesa]i de calitatea lui de nou
proprietar al societ`]ii la care lucra]i decât de aceste zvonuri
care circul` pe culoare, spuse ea pe un ton dulce-acri[or.
UN AMERICAN LA LONDRA 7

– Dac` am reveni la motivul acestei \ntâlniri? \ntreb` lini[tit


Alan Hunter pe care aceste certuri mai degrab` \l enervau.
– Nu m` ve]i \mpiedica s` spun c` remarca lui Peter Lloyd
m` [ocheaz` prin atitudinea lui discriminatorie fa]` de femei....
ca de obicei, se ap`r` Margaret.
– Remarca]i c` de data asta destinatarul este un b`rbat,
interveni Anna cu o privire dispre]uitoare spre Peter.
Cum Peter Lloyd trimitea un s`rut Annei, din pur`
provocare, Margaret explod`.
– Pentru numele lui Dumnezeu! Am putea ajunge la
subiectul reuniunii noastre? A[a cum [ti]i to]i, revin de la New
York, unde am petrecut câteva zile cu domnul Sinclair. {ti]i
totodat` c` institu]ia noastr` "Sinclair-Lawson", func]ioneaz`
pu]in cam \n gol de la moartea lui Wally Lawson, acum trei luni.
– S` nu exager`m, protest` Alan Hunter. Wally ne lipse[te
teribil tuturor, recunosc, dar \n calitate de persoan`, [i nu ca [ef
de \ntreprindere.
Toat` lumea cl`tin` din cap la aceste cuvinte.
– Margaret, recunoa[te c`, dac` Wally n-ar fi avut obiceiul
sup`r`tor de a-[i delega puterile, Sinclair Lawson n-ar fi ast`zi
unde este...
– Da, bine\n]eles, \ncuviin]` interpelata f`r` tragere de
inim`. {tiu c` \n mediul nostru suntem considera]i pu]in cam...
excentrici.
– Bine, suntem "excentricii" editurii, admise Bill Gardiner, dar
din moment ce beneficiile noastre n-au de suferit, dimpotriv`...
8 PATRICIA NEAL

– Tocmai, am putea face mult mai bine decât atât, i-o


\ntoarse Margaret, sceptic`.
– Cu alte cuvinte, noul nostru proprietar, ca un american
care se respect`, nu se intereseaz` decât de bani, spuse Alex
Hunter cu o not` de cinism.
Margaret scutur` din cap.
– Nu sunt de acord. Am avut \ntotdeauna un proprietar
american. Cu banii familiei Sinclair s-a cump`rat Goodman's.
Pentru acei care nu cunosc povestea casei noastre, Goodman's
este numele ei de origine. }in s` precizez c` niciodat` banii lui
Wally n-au alimentat casieriile noastre, ci ai familiei Sinclair.
Pentru asta, la moartea sa...
Sian [i Anna se \ncruntar`, consternate. Rostind aceste
ultime cuvinte, Margaret nu-[i putuse st`pâni un hohot de
plâns. Totu[i, \[i reveni foarte repede.
– Ceea ce explic` de ce aceast` cas` trece acum \n mâinile
unui Sinclair.
– Cum arat` tân`rul Sinclair? \ntreb` Bill Gardiner.
– Personal, cred c` este succesorul demn al lui Wally, \ncepu
Margaret, care-[i revenise. Este un b`rbat tân`r foarte deschis,
\ndr`gostit de dreptate, care se intereseaz` mult de editura
noastr`. {i v` asigur, inten]iile lui sunt onorabile, ad`ug` ea
aruncând o privire mustr`toare c`tre Alan Hunter. Familia sa
face parte dintre cele mai bogate din America. Dac` nu era
motivat decât de bani, n-ar fi râvnit cu siguran]` la un capital mic
cum este al nostru.
UN AMERICAN LA LONDRA 9

Dar Alan Hunter nu-[i spusese ultimul cuvânt.


– Tocmai! Ce interes poate prezenta casa noastr` de editur`
\n ochii unui avocat celebru din New York [i care se bucur` \n
plus de o avere personal` considerabil`?
– Lua]i not`, f`cu Bill Gardiner cu un zâmbet ironic, c`
preg`tirea lui juridic` va putea s` ne fie folositoare cu acest
proces care atârn` deasupra capetelor noastre ca sabia lui
Damocles... Având \n vedere turnura pe care o iau lucrurile,
dac` Joel Henderson atac`, exist` [anse serioase ca dolarii lui s`
ne fie [i ei utili!
Margaret nu f`cu nici un comentariu cu privire la acest
subiect.
– |n]eleg nelini[tea voastr`, a tuturor. Dar pentru moment,
nimic nu este definitiv. Tot ce [tiu este c` Wally [i domnul
Sinclair au semnat un acord potrivit c`ruia "Sinclair-Lawson"
trece \n mâinile fiului lui Sinclair, la moartea lui Wally. {i c`
Nicholas Sinclair vine s` se instaleze la Londra...
– {i ia locul lui Wally? \ntreb` Anna.
– Dac` dore[te, da. Sose[te mâine. A[ vrea ca to]i s`-i da]i o
[ans`, f`r` s` manifesta]i aceast` ostilitate pe care o simt la
fiecare dintre voi... [i pe care nu reu[esc s` mi-o explic.
– Margaret are dreptate! exclam` Sian.
– Ce [tii tu despre asta, micu]o? ripost` Peter Lloyd. De-abia
de cinci minute faci parte din casa noastr` de editur`.
Sian \i arunc` o privire plin` de cel mai profund dispre].
10 PATRICIA NEAL

– De opt luni, s`rmane n`t`r`u. Dar n-a fost nevoie decât de


cinci minute, \ntr-adev`r, pentru a-mi da seama c` tu erai
afemeiatul de serviciu!
Peter, cu parfumul lui de after-shave [i cu p`rul ondulat
\ntotdeauna piept`nat cu grij`, o scosese din s`rite \nc` din
prima zi.
De atunci, nu trecea o s`pt`mân` f`r` s`-i fac` propuneri
indecente, ca [i altor angajate de vârsta ei.
– Sinclair va avea poate mai mult noroc decât mine! Dup`
câte am auzit vorbindu-se, \i este destul de greu s` scape de
admiratoarele lui.
Profund agasat`, Sian \[i uit` promisiunea de a nu r`spunde
nicioadat` la provoc`rile lui Peter [i-i arunc`:
– Dac` te-ai vedea, e[ti verde de gelozie! |]i imaginezi
probabil c` toate femeile sunt ag`]ate de buzele lui, pândindu-i
cel mai mic zâmbet! Americanii ace[tia nu sunt oameni de
valoare intelectual`, dar dinspre partea portofelului [i a
sexapilului se pare c` n-au de ce s` invideze pe nimeni.
– Sian.... murmur` Anna cu un aer rug`tor.
– Nu! explod` Sian, scoas` din s`rite. M-am s`turat s` suport
cu stoicism agresiunile permanente ale acestui b`d`ran!
Chiar s`pt`mâna trecut`, o angajat` temporar` a plecat acas`
plângând din cauza lui! De ce a[ t`cea?
– De ce, \ntr-adev`r?
Sian tres`ri. Fulger`tor, v`zu privirea \nnebunit` a Annei,
consternarea care se citea pe fa]a lui Margaret [i \n]elese. Vocea
UN AMERICAN LA LONDRA 11

care r`sunase \n spatele ei era profund`, melodioas`... cu un


accent american pronun]at.
– Domnule Sinclair... nu v` a[teptam \nainte de mâine,
morm`i Margaret ridicându-se brusc.
Umerii lui Sian se pr`bu[ir`, \[i st`pâni un geam`t surd
fulgerându-l cu privirea pe un Peter Lloyd ironic. Sim]ind o
mi[care \n stânga ei, \[i plec` ochii [i se \ntoarse spre noul sosit.
– |n cele din urm`, spunea el, am hot`rât s`-mi devansez
c`l`toria cu o zi. Am ceva s` v` anun] care, \n principiu, ar trebui
s` v` intereseze. Dar vom vorbi despre asta mai târziu.
Ochii lui Sian urcar` \n lungul trenciului bej, \ntârziind cât
mai mult timp posibil momentul \nfrunt`rii dispre]ului [i furiei
pe care nu va \ntârzia s` le descopere pe fa]a noului proprietar.
Dar de fapt, ce spusese exact? Imposibil s`-[i aminteasc`.
Ochii ei ajungeau la umerii largi, [i \[i continuau drumul lor
dureros, când \i reveni \n minte fiecare din cuvintele ei. Oh, nu!
De ce nu-[i ]inuse gura? Privirea ei se opri pe p`rul negru, des
[i cre] [i br`zdat de [uvi]e mai deschise. |n mod stupid, se
gândea la orele pe care trebuie s` le petreac` la soare.
Apoi \ndr`zni o scurt` privire spre profil.
Sinclair p`rea tân`r, \n jur de treizeci [i cinci de ani, cel mult.
Margaret continua s`-i prezinte fiecare membru al echipei.
"Curând o s` vin` rândul ei", gândea Sian cu impresia c` a[tepta
judecata de apoi.
– {i pentru a sfâr[i, ultima recrut` a casei, Sian McAlister.
12 PATRICIA NEAL

Nu este aici decât de opt luni, dar ea este aceea care a


descoperit-o pe Lucy Walton, ad`ug` cu amabilitate Margaret.
– |ncântat`, murmur` Sian.
Con[tient` c` p`rea ridicol` s` fixeze cu \nc`p`]ânare masa,
\[i ridic` \ncet capul [i \ntâlni ochii noului s`u patron.
|l g`si de o excep]ional` frumuse]e... dup` ce \[i reveni din
[ocul provocat de culoarea lor de un albastru glacial. Dac`
inten]ionase o clip` s`-i \ntind` mâna, abandon` repede aceast`
idee. De altfel, prezent`rile erau terminate [i Sinclair se \ntorcea
deja spre restul adun`rii.
– Pentru a face cuno[tin]` mai am`nun]it` cu fiecare dintre
dumneavoastr`, a[ dori s` v` \ntâlnesc individual. Voi \ncerca s`
v` deranjez cât mai pu]in posibil, dar vom \ncepe aceste discu]ii
\ncepând de mâine diminea]`.
|n ciuda suavit`]ii accentului [i a vocii, nu era nici o \ndoial`:
Sinclair emisese primul ordin. El se \ntoarse spre Margaret, care
st`tea \n picioare lâng` el.
– Când ve]i fi terminat, v` rog s` fi]i amabil` s`-mi indica]i o
camer` care mi-ar putea servi drept birou, murmur` el cu un
zâmbet pe cât de nea[teptat, pe atât de seduc`tor.
Figura lui Margaret se lumin`.
– Dar am terminat! spuse ea urmându-l pe culoar.
Dup` plecarea lor, Peter Lloyd rupse t`cerea.
– Prima cucerire a noului nostru "boss", ironiz` el.
– Vrei s` taci, Llyoyd? se enerv` Alan Hunter. Datorit` ]ie,
Sinclair \[i imagineaz` poate c` s-a trezit cu o echip` de
UN AMERICAN LA LONDRA 13

antiamericani \n bra]e. Cât despre tine, Sian, pe viitor gânde[te


bine \nainte de a vorbi!
– Cum putea s` prevad` c` el va intra? o ap`r` Anna. Toate
femeile care lucreaz` aici se plâng de atitudinea lui Peter.
Singurul dintre voi care \n]elege cât ne exaspereaz` s` fim
sâcâite f`r` \ncetare de acest biet Simon...
– Tocmai, interveni Bill Gardiner. Vom vorbi despre Peter [i
glumele lui deplasate alt` dat`. Este timpul s` ne preocup`m de
Simon. |n stadiul actual al lucrurilor, el este cel care poart`
r`spunderea afacerii Joel Henderson, [i repercusiunile ar putea
fi catastrofale pentru viitorul ei.
Toate fe]ele se posomorâr` la aceste cuvinte.
– Wally \[i ap`ra \ntotdeauna echipa orice s-ar fi \ntâmplat,
declar` lini[tit Alan Hunter. Dar s` privim lucrurile \n fa]`: el nu
mai este aici, [i exist` mari [anse ca Simon s` nu mai lucreze
niciodat`.
– Nu \n]eleg: ultima dat` când am vorbit cu so]ia sa, mi-a
spus c` nu mai era practic paralizat, exclam` Sian, f`r` s`-[i
ascund` emo]ia.
Fusese angajat` la "Sinclair-Lawson" ca asistent` a lui Simon
Porter. Tot ce [tia despre meseria ei datora b`rbatului r`bd`tor
[i fermec`tor care era el. Atacul violent care-l doborâse [i care
fusese cât pe ce s`-l r`pun` \n urm` cu o lun` o bulversase pe
Sian, mai mult chiar decât moartea lui Wally.
– {tiu, Sian, r`spunse cu blânde]e Alan. Dar Margaret [i cu
mine i-am f`cut o vizit` lui Simon exact mai \nainte ca so]ia lui
14 PATRICIA NEAL

s` plece spre New York. Mi-e team` c` s-a terminat cariera lui...
Când m` gândesc c` n-are decât cincizeci [i cinci de ani! ad`ug`
el cu am`r`ciune. Spuneam a[adar c` Wally l-ar fi sus]inut \n
ciuda procesului care ne atârn` de gât. Totu[i, f`r` s` vreau s`
par alarmist, dac` Sinclair va decide s`-l concedieze, consider c`
ar fi \n dreptul lui, având \n vedere modul cum se pare c` s-au
petrecut lucrurile.
Aceste ultime cuvinte declan[ar` un vacarm de proteste. Alan
b`tu cu pumnul \n mas`.
– Ca [i voi, nu-mi vine s` cred! Dar recunoa[te]i c`
aparen]ele sunt \mpotriva lui! Totul pare s` arate c` a ac]ionat
\n dispre]ul legii.
– Alan, exclam` Bill Gardiner, ai v`zut vreodat` un b`rbat de
valoarea lui Simon s` ac]ioneze atât de nes`buit? Metodele lui
nu sunt poate foarte ortodoxe, dar a respectat \ntotdeauna
regulile jocului. Dac` a ales s` nu consulte avoca]ii firmei, avea
f`r` \ndoial` motive temeinice.
Alan Hunter ridic` din umeri.
– Sunt de acord cu tine. Oricum, Margaret [i cu mine am
examinat toate hârtiile pe care le-am putut g`si. Crede-m`, n-a
fost treab` u[oar`. Simon a fost \ntotdeauna certat cu ordinea.
{ti]i la fel de bine ca [i mine c` p`stra cea mai mare parte a
dosarelor \ngr`m`dite pe biroul lui. De aceea, Margaret a
suspus-o pe Sian unui veritabil interogatoriu, chiar dac` biata de
ea nu putea s` fac` mare lumin` asupra acestui subiect. S` nu
uit`m c` afacerea era practic clasat` la sosirea ei.
UN AMERICAN LA LONDRA 15

Cu toate acestea, \ntoarse o privire aproape rug`toare spre


tân`ra femeie.
– Sunt s`pt`mâni de când caut, oft` Sian. Am reu[it chiar s`
adun câteva dosare despre acest subiect...
– Cei care-l cunosc bine pe Simon nu pot s`-l cread` o
singur` clip` capabil de o asemenea neglijen]`, oft` Alan. Dar
asta nu schimb` cu nimic aparen]ele... Ceea ce m` aduce la
[edin]a noastr` cu Sinclair de mâine.
Toate fe]ele se \ntoarser` spre el, \n a[teptare.
– Desigur, nici unul din noi nu va pune acest subiect pe
tapet. |n schimb, dac` Sinclair ia ini]iativa... trebuie s` fim
pruden]i [i s` câ[tig`m timp. |n cel mai r`u caz, nu vom avea
decât s` ne prefacem c` nu [tim nimic despre dedesubturile
problemei.
– }inând seama de gafa mea de adineaori, interveni Sian cu
o grimas`, cred c` \n ceea ce m` prive[te, \ntrevederea mea cu
Sinclair va fi foarte scurt`: "Sunte]i concediat`", este probabil tot
ce-mi va spune.
|ntâlni ochii lui Peter Lloyd care, de data asta, avu delicate]ea
s` par` ab`tut.
– Dat fiind faptul c` lucr`m pentru Simon, continu` ea, a[
putea oricând s` spun c` luam asupra mea toate aspectele legale
[i s`-mi asum responsabilitatea afacerii...
Oricum, dac` trebuie s` m` concedieze, nu mai am nimic de
pierdut...
16 PATRICIA NEAL

– M-ar mira totu[i s` fie atât de obtuz, murmur` Bill, chiar


dac` scoase din context, cuvintele tale pu]in m`gulitoare despre
americani au putut s`-l [ocheze.
– Dac` nu m` concediaz` pentru asta, pot \ncerca s` pledez
recunoa[terea regulilor [i procedurilor edi]iei. Dar dac` Simon
este concediat, el va pierde totul. Probabil chiar [i drepturile de
pensie.
O lini[te ap`s`toare se l`s` \n jurul mesei. Sian urm`rea f`r`
efort ra]ionamentul membrilor micii adun`ri. Pentru ei, dac`
era un post de salvat, era acela al lui Simon. |i era greu s` le-o
repro[eze. |n ochii lor, ea lucra f`r` \ndoial` pentru a avea o
ocupa]ie, nu din necesitate. |n primul rând, majoritatea dintre
ei \i cuno[teau adresa, \n unul din cele mai frumoase cartiere ale
capitalei. {i apoi, erau hainele ei, majoritatea lor purtând
semn`tura celor mai mari case de mod` din Europa.
– Sian, este foarte amabil din partea ta s` propui s` te
sacrifici, murmur` Anna.
– Este adev`rat, aprob` Bill. Dar sper c` nu vom fi obliga]i s`
ajungem la asta. Pân` atunci, t`cere total`: s` sper`m c` va
ap`rea ceva care s` dovedeasc` buna credin]` a lui Simon.
Când Bill t`cu, Sian se \ntoarse spre Alan.
– Alan, tu care l-ai v`zut pe Simon, spuse ea cu team`, de ce
nu i-ai spus nimic?
Alan nu sus]inu mult timp privirea ei nelini[tit`.
– Pentru c`... pentru c` paralizia l-a lipsit de uzul vorbirii, iar
creierul lui nu \nregistreaz` nimic, deocamdat`.
UN AMERICAN LA LONDRA 17

Doctorii lui au speran]e, v` asigur, dar...


– Cât o plâng pe so]ia lui, oft` Sian, cu lacrimi \n ochi. |[i d`
atâta silin]` s` prezinte un tablou ideal despre progresele lui, de
fiecare dat` când \i telefonez...
Atâtea \ntreb`ri se \ngr`m`deau pe buzele ei! Dar t`cu,
cople[it` de mâhnire [i de neputin]`.

***

– Este rândul t`u, anun]` Anna Walker.


Cu un zâmbet \ncurajator, se apropie de Sian, venit` s`-[i
caute refugiu lâng` ea chiar de la \nceputul zilei.
– {i nu mai face figura asta! Cine te vede, ar crede c` mergi
la e[afod. Te asigur c` este fermec`tor. N-a fost nici o singur`
dat` vorba despre proces.
Sian se ridic` de pe scaun cu moartea \n suflet. Faptul c`
Sinclair alesese biroul lui Simon, vecin cu al ei, \n locul celui al
lui Wally, o distrusese, f`r` s`-[i poat` explica de ce. Ca [i faptul
c` fiecare membru intervievat al echipei ie[ea cântându-i
osanale lui Nicholas Sinclair. Alan [i Bill priveau ei \n[i[i viitorul
cu mai mult` lini[te decât \n ajun.
Semnele acestea ar fi trebuit totu[i s`-i redea speran]a, se
gândi Sian traversând propriul birou ca s` bat` \ncet la u[a grea
de stejar a lui Sinclair.
18 PATRICIA NEAL

Singura ei consolare era c` nu rostise o singur` dat` numele


lui Joel Henderson \n fa]a colegilor s`i.
– Intra]i.
Inspir` adânc [i \mpinse u[a.
Sinclair se ridic` politicos la intrarea ei [i o \ntâmpin` cu un
zâmbet care \ntârzie pe fa]a ei seduc`toare pân` când lu` loc \n
fa]a marelui birou dreptunghiular, atât de familiar, al lui Simon.
– Domni[oar` McAllister... Sian, murmur` el, cu ochii \ntr-un
dosar deschis \n fa]a lui. Este un prenume sco]ian?
– Nu, galez, r`spunse ea, stânjenit` cum nu fusese niciodat`
de când se n`scuse, \n urm` cu dou`zeci [i trei de ani. McAllister
este sco]ian, \n schimb. Sunt sânge amestecat, \ntr-un fel.
Ce-i venise oare s` spun` o asemenea prostie? |[i st`pâni un
geam`t de consternare, sim]ind mângâierea ochilor lui alba[tri
necru]`tori pe fa]a ei.
– Pe care-l prefera]i? Pe cel galez sau pe cel sco]ian?
Sian \l privi f`r` s` \n]eleag`.
– Cum prefera]i s` v` spun? Sian, sau domni[oara McAllister?
– Oh! Sian, bine\n]eles.
– Iar eu r`spund la numele de Nicholas, Nick [i la altele... |n
limitele bunei-cuviin]e, desigur.
Sian crezu c` descoper` un sub\n]eles \n spatele butadei lui.
Era preferabil s` clarifice situa]ia imediat. |ndep`rt` cu o mân`
perdeaua grea de p`r blond care-i c`dea \n ochi.
– Asculta]i... \mi dau seama foarte bine c` v` datorez o
explica]ie, bâigui ea.
UN AMERICAN LA LONDRA 19

– Având \n vedere c` ast`zi am suportat câteva variante de tot


genul pe aceast` tem`, a[ prefera s` v` ab]ine]i. Dac` vre]i...
Sian f`cu ochii mari. Se preg`tise s` \ntâmpine dificult`]i, dar
cu siguran]` nu s` fie redus` astfel la tcere, chiar de la \nceput.
– Cum dori]i, murmur` ea.
– Exact. Cum vreau.
Ceva, \n tonul lui, o f`cu s`-[i ridice capul, tocmai la timp
pentru a z`ri o urm` de zâmbet ironic pe buzele lui. |n alte
\mprejur`ri, ar fi fost cu siguran]` frapat` de senzualitatea
acestui surâs, dar nu v`zu \n el decât cruzime [i ghici intuitiv c`
trebuia s` fie pu]ini cei care-l contrariau pe Nick Sinclair f`r`
urm`ri nepl`cute.
– Bine. Vorbi]i-mi pu]in de rolul dumneavoastr` aici, la
"Sinclair Lawson".
– Sunt un fel de factotum, de la atacul lui Simon Porter.
El m-a angajat drept asistent`. M` ocupam de manuscrisele
nesolicitate.
– Printre care l-a]i descoperit pe cel al lui Lucy Walton.
– Orice iubitor de pove[ti pentru copii l-ar fi remarcat.
Se vorbe[te despre ea ca de o nou` Enid Blyton.
– Ar putea s` v` mul]umeasc` pentru asta.
Sian \l privi cu ne\ncredere. |n ochii lui alba[tri z`ri din nou
un lic`r ironic. Sim]ind c` ro[e[te, \[i ridic` b`rbia sfid`tor.
– Nu crede]i c` ar fi preferabil pentru toat` lumea s` m`
l`sa]i s` explic ce spuneam ieri \nainte de sosirea
dumneavoastr`? \ntreb` ea, uitând orice pruden]`.
20 PATRICIA NEAL

– De ce?
– Asculta]i, nu m` consider paranoic`, dar am totu[i
impresia foarte clar` c` pentru dumneavoastr` aceast`
\ntrevedere nu este decât o mare glum` pe seama mea!
– Dumneavoastr` nu numi]i asta paranoia? exclam` el cu o
surpriz` exagerat`.
Se leg`na pe scaunul lui, cu aerul c` se amuz`.
– Dac` spera]i s` m` face]i s`-mi ies din fire [i s` profita]i ca
s` m` concedia]i, a]i reu[it! exclam` Sian ridicându-se brusc.
Cineva mai cinstit decât dumneavoastr`, m-ar fi concediat pur [i
simplu \nc` de la intrare, \n locul acestui joc crud!
Cu b`rbia ridicat` cu mândrie, se r`suci pe c`lcâie [i se
\ndrept` spre u[`. Din doi pa[i mari, el o ajunse [i-i bar`
drumul.
– Eu care m` consideram "iute la mânie", ce s` spun de
dumneavoastr`? declar` el, nu f`r` admira]ie.
– V-ar sup`ra s` v` \ndep`rta]i din drumul meu?
– Sian, dat fiind faptul c` vom lucra \ntr-o strâns` colaborare,
mai bine s` stabilim imediat câteva reguli pe care s` nu le
\nc`lc`m, dac` vrem s` evit`m orice v`rsare de sânge.
Brusc, furia o p`r`si, l`sând-o vulnerabil` la transformarea
subtil` a expresiei lui Sinclair. Un zâmbet aproape afectuos
plutea acum pe buzele lui.
– Dac` ne-am \ntoarce s` ne a[ez`m?
Sian ridic` din umeri cu resemnare [i reveni spre scaunul pe
care-l p`r`sise atât de impulsiv.
UN AMERICAN LA LONDRA 21

Anna folosise cuvântul "fermec`tor" pentru a-l descrie. La fel


ca un [arpe, da!
– Ce vre]i s` spune]i prin "colaborare strâns`?" Eu m` pricep
[i mai pu]in decât dumneavoastr`, \n problemele de edi]ii.
– Ave]i un fel de a v` exprima...
– S` spunem c`-mi este greu s`-mi imaginez pe cineva cu
mintea s`n`toas` asociindu-se cu mine pentru a \nv`]a meserie,
explic` ea, ca s` atenueze cuvintele lipsite de polite]e.
– Nu este vorba de a-l succeda pe Wally. Nici pe Simon
Porter. De[i membrii cei mai \n vârst` din personal sunt
convin[i c` domnul Porter este cel care ar trebui \nlocuit cât mai
rapid posibil.
Sian f`cu ochii mari, ne\ncrez`toare.
– Ve]i lua locul lui?
– S` spunem mai curând c` deocamdat` m` v`d ca o
marionet`, cu al]ii tr`gând sforile. A[a cum au remarcat
colaboratorii dumneavoastr`, acesta este postul care are cea mai
mare nevoie de mine, pentru moment. Era]i asistenta lui Simon
de opt luni, nu-i a[a? Atunci, accepta]i sau nu s` lucra]i cu mine?
– Am de ales?
De-abi rostise aceste cuvinte [i-[i mu[c` buza.
– Nu asta voiam s` spun! Eu... oh, [i apoi la naiba! Cum vre]i
s` ne descurc`m? Ne pricepem cam la fel de pu]in, atât unul cât
[i cel`lalt!
Sub ochii uimi]i ai lui Sian, Sinclair \[i arunc` spre spate
capul [i izbucni \n râs.
22 PATRICIA NEAL

– Sian, adev`ra]ii profesioni[ti ne vor ghida pa[ii.


– |n cazul acesta, un munte de lectur` v` a[teapt`, spuse ea
cu un oftat. De câteva luni, Simon mi-a cerut s` aleg grâul de
neghin`, dac` pot spune a[a. Bine\n]eles, \i transmiteam totu[i
destul` neghin`.
– {i?
– Uneori se sup`ra. F`ceam dou` teancuri: unul cu
manuscrisele care mi se p`reau c` trebuie s`-l intereseze – altul
pentru cele pe care eu \ns`mi le-a[ fi respins, dar mi-era team`
s` nu m` \n[el.
– Vi s-a \ntâmplat adesea?
– Nici o singur` dat`. Ceea ce-l irita pe Simon. Spunea
\ntotdeauna c` ar trebui s` am mai mult` \ncredere \n propria
mea judecat`.
Sinclair nu f`cu nici un comentariu, cu ochii fixa]i pe dosarul
lui Sian, deschis \n fa]a lui.
– V`d c` ave]i o licen]` cu men]iunea \n literatura englez`.
– Da, dar asta nu \nseamn` neap`rat c` am capacit`]ile
necesare pentru aceast` munc`!
– V`d de asemenea c` este prima dumneavoastr` slujb`.
– Da.
– Nu v-a]i zgârcit cu studiile! Chiar [i un biet yacheu este
capabil s` recunoasc` numele prestigioase ale institutelor pe
care le-a]i frecventat.
|[i ridic` \ncet capul, cu o privire ironic`.
– Voi avea drept asociat` un membru al elitei?
UN AMERICAN LA LONDRA 23

– Presupun c` dumneavoastr`, biet martir, a trebuit s`


munci]i cu \ndârjire ca s` v` pl`ti]i studiile de drept! i-o \ntoarse
ea, agasat`.
– Asta explic` totu[i un lucru. Când te temi c`-]i pierzi slujba,
trebuie s` ai curaj ca s` r`spunde]i a[a cum o face]i. Altfel,
evident...
Pe punctul de a r`spunde c` apar]inea exact acestei categorii
de ghinioni[ti, Sian se r`zgândi. O pândea [omajul dac` va
continua pe acest ton...
Capitolul 2

– Ni se vor aduce sandvi[uri cu pâine pr`jit` imediat, anun]`


Anna depunând dou` ce[ti de cafea \n fa]a lui Sian.
Aceasta \[i alung` cu efort gândurile care o obsedau.
– Mul]umesc. Cât \]i datorez?
– Eu sunt cea care pl`te[te. Necazul este c` ]i-ar trebui mai
mult decât acest modest prânz pentru a-]i reda zâmbetul.
Rela]iile sunt la fel de \ncordate \ntre Nick [i tine?
Sian ridic` din umeri \nainte de a lua o \nghi]itur` de cafea.
La ce bun s` se dest`inuiasc` Annei? Ca jum`tate din personalul
feminin de la "Sinclair Lawson", era probabil deja victima
farmecului irezistibil al acestui monstru. Cât despre b`rba]i,
p`reau s`-i poarte to]i cel mai mare respect.
– Sian, eu ocup biroul vecin. Ar trebui s` fiu oarb` s` nu fi
observat nimic.
UN AMERICAN LA LONDRA 25

– S` observi ce?
De ce continua oare s` se prefac`? Avea o nevoie disperat` s`
vorbeasc` [i Anna era confidenta ideal`. Dup` atacul lui Simon,
[i \n mod deosebit dup` sosirea lui Nicholas Sinclair, prânzeau
\mpreun` aproape \n fiecare zi, cu excep]ia acelora \n care Anna
pornea \n c`utarea unui apartament.
– |ntre altele, c` \n ciuda farmecului s`u incontestabil, pare
c`-[i petrece destul timp tachinându-te.
– "Pare", spui tu! M` scoate din s`rite, sperând s`-mi dau
demisia ca s` nu m` concedieze el \nsu[i! Poate s` a[tepte cât
dore[te!
– Haide, Sian, dac` voia s` se debaraseze de tine, ar fi
f`cut-o de la \nceput! consider` Anna, care \[i ascundea cu greu
amuzamentul. Unul dintre r`ut`cio[ii de la etajul doi v-a botezat
"\ndr`gosti]ii" [i gluma \ncepe s` se r`spândeasc`.
– Sunt mul]umit` c` asta \i amuz` pe unii, i-o \ntoarse Sian
cu toat` am`r`ciunea acumulat` \n trei s`pt`mâni. Dac` vrei s`
[tii, nu mi-a iertat niciodat` remarca din ziua sosirii lui.
Nu numai asta, dar n-a vrut s` m` lase s` m` explic. {tii de ce
ezit` s` m` concedieze acum? Fiindc` i-am spus \n prima zi c`
dac` ar fi avut pu]in curaj, ar fi f`cut-o de la \nceput.
– Imbecilul acela de Lloyd te-a vârât \n \ncurc`tur`. Dar \n
fond, Sian, de ce te ag`]i astfel de aceast` munc`? Este atât de
important pentru tine?
– Bine\n]eles!
Dup` o secund` de ezitare, continu`:
26 PATRICIA NEAL

– Mai \ntâi, aceast` meserie \mi place... sau mai curând, \mi
pl`cea \nainte de venirea lui. L`sând deoparte aceste
considera]ii, se \ntâmpl` s` am nevoie de ace[ti bani.
|n ochii Annei se citi uimirea.
– Recunosc c` m` surprinzi. S-ar spune c` lucrând \mpreun`
de nou` luni, f`r` s` ne cunoa[tem cu adev`rat...
T`cu brusc, \ncurcat`.
– Nu e[ti la cap`tul surprizelor, relu` Sian cu blânde]e.
{tii c` printre oamenii pe care-i cunosc, \n afar` de v`rul meu
Toby, e[ti singura pe care te consider prieten`?
Era la fel de uimit` c` rostise aceste cuvinte ca [i destinatara
lor s` le aud`.
– Surprizele mele spui? Cuvântul este slab! exclam` Anna.
Nu \n]eleg...
Sian scoase un oftat.
– Ai \n]elege dac` ai cunoa[te trecutul meu. Crede-m`,
comparat cu al multora, este mai curând... bizar.
Luându-[i sandvi[ul, se preg`tea s` mu[te cu poft` din el o
\mbuc`tur` când un gând \i trecu prin minte.
– De fapt, Anna, pentru acel apartament care-]i pl`cea atât
alalt`ieri, unde sunt demersurile tale?
Anna scutur` din cap cu un aer posomorât.
– L-a luat un manechin. Dintr-o dat`, sunt din nou \ntr-un
punct mort. Nu te voi plictisi cu am`nunte, dar va trebui s`
re\ncep s` caut. Dac` o s` continuu a[a, voi fi \n strad` \nainte de
a fi g`sit. Dou` s`pt`mâni! |]i dai seama? Este tot ce-mi r`mâne.
UN AMERICAN LA LONDRA 27

– Ce-ai spune de un apartament \n Knightsbridge, cu trei


camere, un salon de zi [i dou` s`li de baie? murmur` Sian.
|n ciuda aerului ei deta[at, a[tepta cu nelini[te r`spunsul
Annei.
– Dac` a[ câ[tiga la curse, n-a[ spune nu, r`spunse cu triste]e
aceasta.
– Vorbesc serios, s` [tii. M` plictisesc de moarte, singur`...
– Sian, este \ntr-adev`r foarte amabil din partea ta, dar n-a[
avea cu ce s` pl`tesc nici m`car jum`tate dintr-o chirie \n
Knightsbridge.
– Cine \]i vorbe[te de chirie? Eu sunt proprietara. Acest
apartament este tocmai unul din motivele pentru care nu pot
s`-mi permit pierderea acestei slujbe. |mi spun deja de un timp
c` pentru a face fa]` cheltuielilor de \ntre]inere [i impozitelor,
nu am decât o solu]ie: s` g`sesc pe cineva care s` le \mpart` cu
mine. Numai ideea de a locui cu o necunoscut` m` mai re]inea,
chiar dac` apartamentul este suficient de mare ca s` nu ne
jen`m una pe alta.
– Sian, m` \ntreb dac` visez! exclam` Anna, cu ochi
str`lucitori. Tu... e[ti sigur`?
Avea un zâmbet radios.
– Evident! Am putea cel pu]in \ncerca. {i dac` ]ii s` r`mâi
independent`, vino totu[i la mine pân` când g`se[ti altceva.
– Eu sunt ca [i tine: s` \mpart un apartament cu o
necunoscut` nu-mi spune nimic. Dar cu tine...
Anna t`cu, \ngândurat`.
28 PATRICIA NEAL

– N-a[ vrea s`-]i par indiscret`, dar... te-ar sup`ra dac`-]i pun
o \ntrebare?
– |ncearc` totu[i.
– Când ai ca tine un apartament \ntr-unul din cele mai
frumoase cartiere ale Londrei, cum se face c` ai nevoie s`
\mpar]i cheltuielile cu cineva?
– Dac` te temi c`-]i ofer un acoperi[ din mil`, e[ti pe un
drum gre[it. Singurul mod \n care pot s`-]i r`spund, este s` te
plictisesc cu povestea vie]ii mele.
Vorbind, Sian se gândi c` Anna ar fi prima persoan` c`reia \i
f`cea confiden]e.
– Aveam patru ani când mama mea a murit. Un accident de
ma[in` uciga[ care l-a l`sat pe tat`l meu de neconsolat. A murit
[i el de aproape un an, dar nu mai era decât umbra lui de la
dispari]ia mamei.
Se opri câteva secunde pentru a evoca amintirea – poate
imaginar` la urma urmei – tat`lui iubitor [i afectuos care fusese
al ei de când era mic`.
– Dup` moartea mamei, tata m-a \ncredin]at surorii lui [i a
cumnatului s`u, familia Hadleigh. |i adoram pe m`tu[a Evelyne
[i pe unchiul Georges, [i aveam o veritabil` adora]ie pentru
v`rul meu Toby. Pe vremea aceea, trebuie c` nu avea mai mult
de zece ani.
– Tat`l t`u locuia [i el cu ei?
Sian scutur` din cap.
UN AMERICAN LA LONDRA 29

– Nu. A plecat de acolo, nu l-am mai v`zut decât de departe...


la periferia vie]ii mele, \ntr-un fel. Asta nu-l \mpiedica s`
doreasc` s` m` dirijeze de la distan]`. |ntr-o bun` zi, a decretat
c` trebuie s` merg la pension. Aveam [ase ani. Unchiul [i m`tu[a
erau consterna]i. Au \ncercat s`-l fac` s`-[i schimbe p`rerea, dar
el n-a vrut s` aud` nimic.
– Dar... s` te desp`r]i de m`tu[a ta când de-abia \]i revenise[i
dup` moartea mamei tale, era o nebunie! exclam` Anna, \ngrozit`.
– Nu [tii cât de bine spui... Cu mintea mea de copil, m`
gândeam c` m` trimitea la pension fiindc` m`tu[a mea va muri
[i ea, ca [i mama \naintea ei. Tat`l meu nu-[i d`dea seama de
nimic. Hot`râse ca fiica lui s` primeasc` cea mai bun` educa]ie
posibil`, numai asta conta. Dup` pension, a urmat
Universitatea, marile institute... am \ndurat totul.
Avu un mic râs scurt.
– Dup` câ]iva ani, am \nceput s` \n]eleg c` singurul mijloc
pe care-l avea pentru a-[i exprima afec]iunea era s` m`
cople[easc` mereu cu cadouri. Familia McAllister era bogat` [i
tata fiind singurul mo[tenitor b`rbat, mo[tenise totul.
Un zâmbet blând \i ap`ru pe buze.
– Ca [i restul clanului – cu excep]ia m`tu[ii Evelyne – avea
concep]ii pu]in demodate despre locul femeii \n societate.
Când i-am spus c` vroiam s` muncesc, prima lui reac]ie a fost
s`-mi propun` un magazin de antichit`]i, sau de flori, ceva care
s` \mpiedice cât mai pu]in posibil via]a u[oar` pe care \n]elegea
s` m` fac` s-o duc.
30 PATRICIA NEAL

– V`d de aici scânteile, murmur` Anna cu un zâmbet.


– Tocmai c` nu. Nu m-am r`zvr`tit niciodat`. Este greu de
explicat, dar deja de mic` doream s`-l protejez. Atunci,
acceptam bijuteriile [i hainele pe care mi le oferea,
pref`cându-m` c` sunt foarte fericit`. Eram incapabil` s` m`
comport cu naturale]e \n prezen]a lui. Când a murit, mi-am
repro[at mult timp c`-l \n[elasem \n privin]a mea, chiar dac` am
evitat astfel numeroase conflicte. N-ar fi \n]eles niciodat` cât de
\nd`r`tnic` [i de ranchiunoas` pot fi.
– Numai când ai motive \ntemeiate s` fii, o ap`r` Anna. Din
ce cauz` a murit?
– De o criz` cardiac`. L`sând un testament foarte am`nun]it
\n care bunurile lui erau \mp`r]ite \ntre mai multe institu]ii [i
persoane. Ceea ce a r`mas trebuia s` fie \mp`r]it \n dou` p`r]i
egale [i s` revin` v`rului meu Toby [i mie. Când spun "egale",
uit s` precizez c` Toby, fiind b`iat, a putut intra imediat \n
posesia p`r]ii lui, iar eu nu m` voi putea bucura de partea mea
decât la vârsta de treizeci de ani. Cu apartamentele, este acela[i
lucru – Toby [i cu mine suntem vecini. El a primit actele
notariale la aniversarea celor dou`zeci [i unu de ani. Eu nu voi
intra \n posesia lor decât la treizeci de ani. Tat`l meu trebuie s`
fi considerat treizeci drept vârsta ra]iunii pentru femei...
– Nu cunosc nimic despre treburile astea, dar notarul nu te
las` totu[i f`r` bani...
– Nu exist` bani! replic` Sian zâmbind. Dup` Toby,
cuno[tin]ele tat`lui meu \n materie financiar` erau aproape la
UN AMERICAN LA LONDRA 31

fel de primitive ca [i atitudinea lui fa]` de femei. Desigur, averea


lui era destul de important`. Dar nu uita c` Toby [i cu mine
figuram la sfâr[itul listei beneficiarilor. O dat` ce toat` lumea a
fost servit`, creditorii au fost pl`ti]i [i impozitele achitate, n-au
mai r`mas decât câteva mii de lire de \mp`r]it, pe care Toby s-a
gr`bit s` mi le cedeze.
– |ncep s` \n]eleg...
– Recunosc, este ceva comic \n toate astea. Tr`iesc \ntr-un
apartament valorând o mic` avere, \n care dulapurile sunt pline
de haine care au costat cât ochii din cap, [i cu toate astea sunt
obligat` s` fac economii dac` doresc s`-mi cump`r o pereche de
blugi. |]i \nchipui, dac` moda se schimb` radical!
– Cel pu]in, tu râzi de asta. Sunt sigur` c` nu pu]ini oameni
[i-ar plânge soarta, \n locul t`u.
– Cu atât mai r`u pentru ei. Dar spune-mi, acum c`-mi
cuno[ti povestea, mai dore[ti s` te instalezi cu mine [i s`-mi
u[urezi povara, chiar temporar?
– A[ putea pretinde c` este datoria mea s` te ajut, dar de fapt
nu-mi vine s` cred ce noroc am!

***

– Sian!
Vocea lui Sinclair r`sun` din biroul lui.
32 PATRICIA NEAL

– De ce naiba nu se folose[te de interfon? morm`i Sian, când


Anna [i cu ea se \ntorceau de la mas`.
Fierbând de furie, deschise \n tromb` u[a de leg`tur`.
– Ce este? \ntreb` ea, cu o figur` agresiv`.
Scaunul pe care Nick era a[ezat se roti. Ca de obicei, purta o
c`ma[` de m`tase [i un costum impecabil pe care mania lui de
a se l`sa \n fundul scaunului nu reu[ea s`-l [ifoneze.
– Iat`-v` \n sfâr[it! M` \ntrebam dac` nu m-a]i abandonat \n
mod la[.
– |mi pare r`u, se pref`cu Sian c` se scuz`. |nc` n-a]i sc`pat
de mine.
Nick ignor` provocarea.
– Ce face]i, a[adar?
– Dac` vre]i \ntr-adev`r s` [ti]i, eram pe punctul s-o plictisesc
de moarte pe Anna cu povestea vie]ii mele.
|n unele zile, lucrau \mpreun` f`r` dezacorduri... sau
aproape. |n altele, s`reau scântei la prima privire. De obicei,
Nick era cel care lansa ofensiva, Sian trebuia s` se resemneze cu
un fatalism marcat de iritare.
– Cea a unei biete fete bogate..
– Dac` asta-i tot vre]i ce s`-mi spune]i, cred c` nu ave]i nimic
\mpotriv` s` m` retrag?
– "Cred c` nu ave]i nimic \mpotriv`" o imit` el. Sian, mor de
râs când v` lua]i \n serios! Atât de.... "britanic!"
– Sunt \ncântat` c` v` distrez. Folosesc cel pu]in la ceva.
UN AMERICAN LA LONDRA 33

– Dac` am face pace? \ntreb` Nick pe un ton fermec`tor.


|nchide]i u[a [i veni]i s` v` a[eza]i.
Dac` el credea c` se va descurca din nou cu farmecul lui,
risca s` fie decep]ionat!
– A]i primit câteva telefoane cât a]i lipsit, \n aceast`
diminea]`, \ncepu ea deschizând o agend`.
Un zâmbet mali]ios ap`ru pe buzele ei \n timp ce \nchidea
u[a. Din ziua când, glumind pe seama num`rului de apeluri
feminine pe care le primea pe zi, \l v`zuse pe Nick tres`rind u[or,
Sian avea impresia c` descoperise o fisur` \n armura lui, [i nu
sc`pa niciodat` ocazia s` intre \n joc.
– S` vedem... continu` ea luând loc \n fa]a lui. Dou` apeluri
de la o anume Jill Manning, care p`rea dezorientat` c` nu v`
g`se[te. Altul de la o anume Susan. {i ultimul de la Sarah.
Ce succes! Vi s-a \ntâmplat s` primi]i un singur apel de serviciu,
de când a]i sosit aici?
– Ascunde]i-v` ghearele, "baby". Am dou` linii, nu?
Una pentru afaceri, [i alta pentru telefoanele personale.
Con[tient` c` marcase un punct, Sian ignor` cuvântul "baby"
care, [tia, nu era decât pur` provocare. Nu terminase cu el...
– Nu crede]i c` ar fi preferabil s` rezerva]i linia direct`
pentru via]a dumneavoastr` amoroas` fr`mântat` [i s` dirija]i
mai curând spre biroul meu apelurile profesionale?
– Aranjamentul nostru \mi convine perfect a[a cum este.
Cel pu]in m` aperi de telefoanele nedorite.
34 PATRICIA NEAL

– Necazul este c` sunt atât de numeroase, \ncât sfâr[esc prin


a m` \mpiedica s` lucrez, oft` Sian. Iat` de ce am dat cel`lalt
num`r acestor trei persoane, \ncheie ea. Una din ele s-a ar`tat
teribil de recunosc`toare.
|[i lu` aerul cel mai inocent v`zându-l pe Nick \ncruntându-se.
– Oh! Dumnezeule, Nick, sper c` n-am f`cut o prostie?
Spre marea ei surpriz`, el izbucni \n râs.
– Bine jucat, Sian, a fost cât pe ce s` te cred.
Furioas` c` nu reu[ise s`-l \n[ele, Sian \ncerc` din nou.
– M` \ntreb dac` spui \ntotdeauna acela[i lucru când te sun`,
relu` ea.
Nick se \ndrept` spre scaunul lui, \[i \ncruci[` bra]ele pe
birou, cu aerul celui care consider` c` gluma a durat destul.
– |mi pare r`u s` scurtez micile dumitale pozne, dar ne
cheam` datoria. Sper c` n-ai prev`zut nimic pentru acest
weekend?
– Folose[ti trecutul ca [i cum \mi voi anula evident planurile?
E[ti foarte sigur de dumneata.
– |n]elegi repede, o ironiz` Nick. Conduc`torii acestei
edituri, Margaret Alan [i Bill, consider` c` este timpul s` ar`t`m
ce suntem \n stare.
"Conduc`torii acestei edituri"! O lua drept proast`?
Era efectiv singurul care tr`gea sforile la "Sinclair Lawson" [i
dorin]a lui lacom` de a \nv`]a risipea treptat ignoran]a ini]ial` \n
materie de editare.
– Te-ar sup`ra s` intri \n subiect?
UN AMERICAN LA LONDRA 35

– Iat`. Trebuie s-o duc pe Cenu[`reasa la bal, mâine sear`.


– Ce bal? \ntreb` Sian, b`nuitoare.
– Cel pe care-l d` un oarecare Linton...
– Sir Georges Linton! Dar Alan Hunter [i so]ia trebuie s` se
duc`! De altfel, este sigur c` nou` ne va \ncredin]a memoriile
sale...
– Familia Hunter are o problem`: unul dintre copiii lor a fost
operat ast`zi de apendicit`...
– Dar... Bill sau Margaret pot cu siguran]` s`-i \nlocuiasc`?
– De ce n-am putea s-o facem noi? Margaret l-a prevenit deja
pe Linton. El ne-a invitat s` petrecem seara [i noaptea acolo [i
ne rezerv` diminea]a de duminic` pentru o \ntâlnire, \ncheie el
agitând o invita]ie pe sub nasul lui Sian.
Uluit`, i-o lu` din mân`. Un val de surpriz` traversase sferele
\naltei burghezii londoneze când sir Georges Linton, ministru
retras din via]a public`, anun]ase publicarea memoriilor sale.
Vestea atr`sese reprezentan]ii celor mai mari edituri din capital`
la u[a sa. Sir Georges era celebru pentru nonconformismul lui
[i pentru libertatea cu care-[i exprima opiniile.
Dar sir Georges \i [optise lui Simon Porter, vechi prieten, c`
manuscrisul lui ar putea foarte bine s` ajung` \n redac]ia de la
"Sinclair Lawson". Dup` atacul lui Simon, Margaret r`m`sese
f`r` ve[ti de la el, pân` la apari]ia nea[teptat` a invita]iei. Aceasta
era adresat` \n termenii cei mai vagi "delegatului" lui Simon
Porter [i partenerei sale.
– De ce pari atât de \ngrijorat`? \ntreb` Nick.
36 PATRICIA NEAL

"Sinclair Lawson" nu obi[nuie[te s` solicite contracte. Nu ne


r`mâne decât s` a[tept`m lini[ti]i ca el s` se hot`rasc`.
– Lini[ti]i! Un singur cuvânt nepotrivit din partea noastr` [i
se va adresa altora.
– Vei fi acolo s` m` chemi la ordine, \n cazul când modul
meu deschis de a vorbi l-ar ofensa pe b`trânul lord.
– Poate ar fi preferabil s` iei pe altcineva decât pe mine, nu?
O ceart` \n public risc` s` aib` cel mai prost rezultat.
– |mi place s` tr`iesc periculos, murmur` el cu o lic`rire
pozna[` \n ochi. De altfel, am impresia c` sir Georges are o
sl`biciune pentru fetele frumoase.
Furioas` s` fie obiectul unei remarce cu puternice rezonan]e
de macho, Sian s`ri \n picioare.
– Dac` a[a stau lucrurile, explod` ea, adreseaz`-te cuiva din
haremul dumitale personal! Sunt sigur` c` uneia din ele \i va
face pl`cere s`-]i serveasc` drept ghid.
– Sian, \mi pare r`u.
O ajunse la u[` [i-[i puse mâinile pe umerii ei.
– Regret cu adev`rat. Observa]ia mea a fost stupid`.
Crede-m`, sunt sincer.
Cu blânde]e, o oblig` s` se \ntoarc`.
– Te scuzi numai pentru c` te-ai sim]it prost s` explici
celorlal]i de ce refuz s` te \nso]esc, \l acuz` ea.
– Se poate spune c` ai o foarte proast` p`rere despre mine.
P`strându-[i o mân` pe um`rul ei, cu cealalt` \i ridic` b`rbia.
Sian \[i p`str` cu \nc`p`]ânare ochii fixa]i pe gulerul c`m`[ii lui.
UN AMERICAN LA LONDRA 37

Erau atât de aproape, deodat`...


– Dac` nu pot s`-]i m`rturisesc c` te g`sesc frumoas` f`r`
s-o iei drept o insult`, \nseamn` c` este momentul s` avem o
explica]ie.
Blânde]ea hipnotic` a vocii lui avu asupra lui Sian efectul
unui balsam, f`când-o s` uite tensiunea care n-o mai p`r`sea de
câteva s`pt`mâni.
– N-am fi ajuns aici dac` m-ai fi l`sat s` pun cap`t
ne\n]elegerii care planeaz` de la sosirea dumitale surpriz`,
r`spunse ea, f`r` s` uite un singur moment complimentul pe
care i-l f`cuse.
– Ce ne\n]elegere? Cuvintele dumitale erau cum nu se poate
mai clare.
– Nick, [tiu c` aparen]ele sunt \mpotriva mea, dar nu judeca
dup` ele.
|[i ridic` ochii. Dar tocmai \n clipa când putea \n sfâr[it s` se
explice, mintea ei nu era preocupat` decât s` admire curba
ferm` a b`rbiei lui Nick, genele lui dese m`rginind ochii de un
albastru viu...
– Dac` am face o \n]elegere? spuse el când privirile li se
\ncruci[ar`.
– Ce fel de \n]elegere? murmur` Sian, blestemându-[i emo]ia
care se sim]ea \n vocea ei.
– Vii la Linton cu mine... [i eu \]i ascult explica]iile \n timpul
drumului.
38 PATRICIA NEAL

Rostind aceste cuvinte, nu \ncet` o singur` clip` s`-i sus]in`


privirea, \n timp ce mâinile \i alunecau imperceptibil de pe
umeri. Dintr-o clip` \n alta, o va lua \n bra]e. Deodat`, sim]i o
dorin]` irezistibil` s`-i ating` u[or cu degetul [uvi]ele aurii care
se desprindeau din masa mai \ntunecat` a p`rului lui Nick, ca
ni[te raze de soare.
– A[adar, Sian?
De[i \ngrozit` de nebunia dorin]elor ei, g`si puterea s` dea
din cap.
– Am putea... s` pecetluim acordul nostru? mai \ntreb` el.
Soneria telefonului r`sun` \n clipa când el \[i strecura
degetele \n p`rul ei [i-i ridica b`rbia. Dându-[i seama c`
\ntredeschisese buzele \ntr-o invita]ie spontan`, o cuprinse
teama.
– ... Telefonul, murmur` ea, speriat`.
– Am auzit.
Bra]ele lui Nick c`zur`. |nainte de a ridica receptorul,
depuse totu[i un s`rut pe fruntea lui Sian. |n aceea[i clip`, se
sim]i ca [i cum i se luase o povar` imens` de pe umeri. Nu lipsea
mult s` pretind` c` nu se \ntâmplase nimic. Dar era prea onest`
[i prea curajoas` pentru asta. Un frison \i str`b`tu spatele. Dac`
magnetismul acestui b`rbat avea un asemenea impact asupra ei,
care \l ura, ce efecte putea avea atunci asupra admiratoarelor
lui?
– Vezi? murmur` el \nchizând telefonul. Un adev`rat apel
profesional. Ca s` te contrazic`.
UN AMERICAN LA LONDRA 39

El \ncerc` s` surâd`, c`utând privirea lui Sian. |n timp ce se


gândea cu spaim` c` având asemenea ochi putea ajunge la
gândurile ei cele mai intime, \[i reveni rapid. "Ajunge, nu mai
visa cu ochii deschi[i!"
– S` [tii c` de fapt n-am dat num`rul de telefon
admiratoarelor dumitale, m`rturisi ea.
Fu prima surprins` auzindu-se rostind aceste cuvinte.
– M` lini[te[ti. |n ciuda aerelor mele de l`ud`ros, nu eram
prea sigur. Recunosc c` prefer asta. Bine. Voi trece s` te iau pe
la ora patru, mâine dup`-amiaz`.
– |]i voi scrie adresa mea.
– Inutil. O am deja. Ia-]i liber dup`-amiaza asta ca s`-]i g`se[ti
o ]inut` corect`, ad`ug` el \nfundându-[i mâinile \n buzunare.
Pe banii casei, bine\n]eles.
– Am ce-mi trebuie, mul]umesc, r`spunse sec Sian. Plec, am
de lucru.
– Dar \mi permit s` insist: ar trebui totu[i s`-]i iei
dup`-amiaz` liber`. Mergi la bal mâine, prin]es`. Trebuie s` fii
\n form`.
– Acum dou` minute, te adresai mai degrab` Cenu[`resei,
i-o \ntoarse Sian, mul]umit` s` simt` din nou agresivitate \n
schimburile lor de cuvinte. Fii lini[tit, cred c` pot r`mâne treaz`
pân` la miezul nop]ii...
Capitolul 3

– Sincer, nu \n]eleg foarte bine de ce te plângi.


Din fotoliul unde era a[ezat, Toby Hadleigh \i zâmbi
veri[oarei lui, cu un aer ironic.
– Dup` câte am auzit spunându-se despre Sinclair, multe
femei [i-ar da un an din via]` ca s`-[i petreac` un sfâr[it de
s`pt`mân` cu el!
– Ia not` de asta, Anna, [i aminte[te-i data viitoare când va
\ndr`zni s` spun` c` birourile de avocatur` nu sunt locuri de
bârf`!
Anna zâmbi, privirea ei amuzat` mergând de la tân`ra femeie
a[ezat` turce[te \ntr-un fotoliu enorm la tân`rul b`rbat blond
stând alene pe canapea.
– |n]eleg mai bine de ce vre]i amândoi s` m` mut cât mai
repede posibil. De fapt, ave]i nevoie de un arbitru!
UN AMERICAN LA LONDRA 41

Diminea]`, la perspectiva de a pleca peste câteva ore \n


compania lui Nick, Sian se trezise cu un sentiment de adev`rat`
groaz`, pe care sosirea Annei o risipise \n mod miraculos.
Pentru prima dat` din copil`rie, Sian avea o prieten`, un lux
care mult timp \i fusese refuzat.
– Spun asta ca s` v` tachinez. Dac` a]i [ti ce ner`bd`toare
eram s` vin! oft` Anna.
Privirea ei admirativ` se opri la fiecare din mobilele care o
\nconjurau.
– Nu cred c` am v`zut vreodat` un apartament atât de
frumos.
– }i-l voi ar`ta \ntr-o zi pe al meu. Este identic cu al lui Sian
\n privin]a dispunerii camerelor. Numai dezordinea este
diferit`.
– N-ai decât s-o invi]i pe Anna la cin disear`, Toby.
Sian se \ntoarse spre Anna.
– Am \ncheiat un acord \mpreun`: \n timpul s`pt`mânii,
Toby se ocup` de micul dejun, iar eu de cine. |n weekend,
invers`m rolurile alternativ. Când este rândul lui Toby, mergem
de obicei la restaurant...
– |n leg`tur` cu asta, \]i amintesc c` este weekendul t`u,
interveni Toby. {reat` cum e[ti, b`nuiesc c` l-ai cump`rat pe
Sinclair pentru a sc`pa de datoriile tale!
– Dac` asta intereseaz` pe cineva, \mi place la nebunie s`
g`tesc, remarc` Anna plecându-[i capul pentru a evita perna
care zbura spre ea.
42 PATRICIA NEAL

– |n cazul acesta, Anna, pot s`-]i promit c` vei fi mutat`


\nainte s` se fac` sear`! \i arunc` Toby.
– Nu-l crede, Anna. Nu-]i dau mult timp pân` vei ajunge s`-i
cârpe[ti ciorapii. Dar are dreptate, ar trebui s` sfâr[e[ti o dat`
pentru totdeauna ast`zi. La ce bun s` a[tep]i?
– Venisem doar s` arunc o privire, protest` slab Anna, deja
cucerit`.
– {i veri[oara mea a profitat \n mod la[ s` repete cu tine
explica]ia ei cu Sinclair. La naiba, Sian, i-ai spus \ntr-adev`r...
A doua pern` zbur` prin aer.
– Iart`-m`, se scuz` el. {tiu c` perspectiva acestui weekend
nu te bucur`, dar am \ncredere neclintit` \n capacit`]ile tale de
adaptare.
– Datorit` ]ie! exclam` Sian pufnind \n râs.
|l privi cu afec]iune pe cel care o proteja, o agasa, o iubea [i
o nec`jea din copil`ria lor cea mai fraged` [i pe care-l considera
ca un frate.
– Dac` ai [ti câte m-a f`cut s` \ndur pân` ast`zi, oft` ea
\ntorcându-se spre Anna.
– Eram cel mai dr`gu] copil! {i pentru a v` ar`ta la
amândou` c` am devenit un gentleman, m` angajez s` m` ocup
de mutarea Annei. |]i garantez c` la \ntoarcerea ta, va fi instalat`!
Anna sfâr[i prin a capitula la argumentele lor [i Sian se ridic`.
– Perfect! Pot pleca lini[tit`.
– Deja? Ora \ntâlnirii tale a fost devansat`?
– Nu, dar am inten]ia s` fiu \n hol la ora convenit`. {i singur`.
UN AMERICAN LA LONDRA 43

– Sian, e[ti sigur` c` nu vrei s` cobor cu tine ca s`-l


\ntâmpin`m? \ntreb` Anna cu \ngrijorare.
– Absolut.
Apoi, abandonându-[i aerul l`ud`ros, f`cu o mic`
strâmb`tur`.
– Ca s` fiu cinstit`, sunt \ngrozit`, dar este preferabil s`-l
\nfrunt singur`.
La ora patru precis, Sian a[tepta \n holul imobilului, cu
geanta de voiaj la picioare. La ora patru [i un sfert se a[ez` pe
trepte, cu b`rbia \n mâini. O iritare vecin` cu furia cedase locul
\ngrijor`rii.
– V-a tras clapa, doamn`? \ntreb` deodat` o voce grav`.
Sian se preg`tea s`-l fulgere cu privirea pe glume]ul r`ut`cios
când \l recunoscu pe Nick.
– |nc` un sfert de or` [i m` nelini[team, ironiz` ea.
Un zâmbet fermec`tor \i r`spunse. |n ciuda enerv`rii, Sian nu
se putu \mpiedica s` admire elegan]a natural` a lui Nick.
Chiar \mbr`cat \n blugi [i pulover, p`rea ie[it direct dintr-o
revist`.
– Nu m` a[teptam ca circula]ia s` fie atât de proast`, \ntr-o
sâmb`t` dup`-amiaz`.
Luând geanta de voiaj a lui Sian cu o mân`, i-o \ntinse pe
cealalt` ca s-o ajute s` se ridice.
– S` mergem. Ai o poveste s`-mi spui, se pare... ad`ug` el pe
un ton din care nu lipsea ironia.
44 PATRICIA NEAL

Urcând \n Porche, Sian \i r`spunse cu o privire la fel de


veninoas` ca o mu[c`tur` de [arpe cu clopo]ei [i nu pierdu
timpul cu preambuluri inutile.
– Nick, avem \ntr-adev`r o problem` de limbaj, sau prin
"poveste" \n]elegi o n`scocire, un p`ienjeni[ de minciuni?
– A[ \nclina mai curând spre problema de limbaj.
Ascunzându-[i un zâmbet, \ntoarse cheia de contact [i
efectu` cu succes o jum`tate de \ntoarcere.
– Dar d`-i drumul, vorbe[te-mi, sunt numai urechi.
Este practic, acest b`can de la col]ul str`zii, ad`ug` el, glumind
f`r` s` zâmbeasc`, rulând de-a lungul luxoaselor vitrine ale
magazinelor Harrods.
– Te-ar sup`ra dac` m-ai l`sa s` vorbesc? se impacient` Sian.
– }i-am spus, sunt numai urechi, repet` el cu mali]iozitate
\nainte s` se angajeze pe Brompton Road.
– |n ziua când ai sosit, m` enervasem pentru c`...
– Ah?
|n culmea enerv`rii, Sian \ncerc` \n zadar s`-[i reg`seasc`
logica explica]iei atât de \ndelung repetat` cu Anna. |n cele din
urm`, furia o cople[i [i totul se \ncâlci \n mintea ei.
– Opre[te, cobor.
– O.K., tac. Dar Sian, promite-mi s` nu mai strigi a[a! Am
nevoie de toat` concentrarea ca s` conduc pe stânga.
La aceste cuvinte, furia lui Sian se potoli, cedând locul
nelini[tii.
– Dumnezeule, este adev`rat! Nick, las`-m` s` conduc eu.
UN AMERICAN LA LONDRA 45

– Nu, m` voi descurca foarte bine... din momentul când e[ti


amabil` cu mine.
Sian inspir` profund, hot`rât` s` termine aceast` explica]ie
prea mult timp \ntârziat`.
– Tocmai m` certasem cu unul din colegii mei, care \ncearc`
o pl`cere r`ut`cioas` s` irite toate femeile pe care le \ntâlne[te
\n drumul lui.
– Un american?
– Bine\n]eles c` nu!
Cum ajungeau la o intersec]ie, Sian \i atinse instinctiv bra]ul.
– Ma[inile care vin din stânga au prioritate!
– Fii calm`. Nu mai spun un cuvânt, am promis.
– Motivul pentru care \]i atacam compatrio]ii...
Se \ntrerupse, \ncurcat` de circumstan]e s`-[i sus]in`
explica]ia cu argumente logice, cum avusese inten]ia. Cu curaj,
relu`:
– Acest b`rbat, spuneam, tocmai f`cuse o remarc` despre
succesul t`u la femei. Mi se pare c` i-am spus – nu mai [tiu
foarte bine – c` sosirea ta \l va face nebun de gelozie.
Aceste fraze sacadate, f`r` nici o coeren]`...
– Dup` aceea, i-am amintit un vechi dicton despre
americani. Cred c` se aplica solda]ilor, \n timpul r`zboiului.
T`cu, consternat`, [i se f`cu t`cere.
– Sian?
– Da.
– |mi permi]i s` vorbesc, acum?
46 PATRICIA NEAL

– Oh, foarte nostim.


– |n mare, asta mi-au explicat deja Alan [i Margaret. Ca [i
tine, de altfel, au avut grij` s` nu men]ioneze numele acelui
b`d`ran.
– N-are importan]`. Ceea ce a[ vrea s` [tiu, este de ce \ntre]ii
degeaba confuzia de la \nceput, [tiind foarte bine c` de fapt
n-am nimic \mpotriva americanilor?
– Nu [tiu. |ntre noi, totul este atât de complicat...
– G`se[te alt` scuz`, asta nu ]ine!
– Este totu[i adev`rat! La fiecare din \ntâlnirile noastre, sar
scântei. Chiar [i acum, când m` tratezi mai mult sau mai pu]in
drept mincinos, ce vrei s` fac? S` m` ghemuiesc la picioarele
dumitale [i s` tac ca un motan?
– Faci ce crezi. Pân` atunci, recunoa[te c` pentru tine toate
ocaziile sunt bune ca s` m` provoci.
– |n timp ce tu e[ti numai zâmbet [i gentile]e cu mine, a[a-i?
– Nu-mi deforma spusele! {tim amândoi cine a \nceput.
Doar n-ai vrea totu[i s` r`mân f`r` reac]ie!
– Sian, crede-m` c` am \ncheiat un armisti]iu. |]i aminte[ti?
Pe punctul s`-l acuze c` manevreaz` ca s` ias` din impasul \n
care logica \l dusese, Sian se r`zgândi. Era preferabil s` tac`.
Dup` cum vor merge lucrurile, curând nu vor mai putea s` evite
v`rsarea de sânge.
– Bine\n]eles c`-mi amintesc, oft` ea, \nvins`.
Ca [i cum tr`ia \nc` amintirea persistent` a mângâierii
mâinilor lui pe p`rul ei [i cea a blânde]ii tremur`toare a vocii
UN AMERICAN LA LONDRA 47

sale. Tulburat`, scutur` repede din cap. Trebuia s` schimbe cât


mai repede subiectul.
– Dup` p`rerea ta, vom ob]ine memoriile lui sir Georges?
\ntreb` ea.
– Dac` ar trebui s` d`m crezare zvonurilor, este posibil. De
fapt, l-am prevenit pe Peter Lloyd. Dac` mai aud o singur`
persoan` c` se plânge de el, poate s`-[i caute de lucru \n alt`
parte.
– Cum de-ai fost sigur c` era el?
– Ace[ti tipi sfâr[esc \ntotdeauna prin a se tr`da. Recunosc
totu[i c` a \ncercat s` te acopere având grij` s` nu se dezv`luie
el \nsu[i.
– Dar... tocmai spuneai \n urm` cu mai pu]in de cinci minute
c` nu cuno[ti numele b`rbatului c`ruia \i r`spundeam.
– Ah? Ce este sigur, este c` generozitatea ta m-a uimit – ca [i
a majorit`]ii angaja]ilor de la "Sinclair Lwson", de altfel. Sunt
femei care au o nevoie disperat` de aceast` slujb`. De care b`ie]i
ca el profit`...
– Nick, Peter n-are nici o putere asupra nim`nui. Este doar
imatur [i demn de mil`.
– Tu crezi asta. Nu este prima dat` când \ntâlnesc un
l`ud`ros de genul lui. Am jurat c` peste tot pe unde voi trece,
m` voi debarasa de cei care le persecut`. M` nec`je[te mult c`
Wally a tolerat asta.
– Wally era un tip formidabil, dar avea tendin]a s`-i vad` pe
al]ii dup` propria sa imagine. |l cuno[teai bine?
48 PATRICIA NEAL

– Nu destul. Era na[ul meu, dar c`l`toriile sale \n Statele


Unite erau rare. Tat`l meu spunea c` se comport` cu Londra
precum cu o amant` frumoas`: nu putea r`mâne prea mult timp
departe de ea, de team` c` nu va mai fi acolo la \ntoarcerea lui...
– Totu[i, a ales s` fie \nmormântat \n America.
– A fost ultimul gest de prietenie pentru tat`l meu. Singura
dat` când l-am v`zut pe acesta plângând, a fost când a aflat c`
Wally dorise s` fie \nmormântat la Boston. Ca s` \n]elegi, trebuie
s` [tii c` atunci când aveam optsprezece ani, tat`l meu a fost
victima unui \ngrozitor acccident de avion din care a fost
singurul supravie]uitor. Traumatismul a fost atât de mare, \ncât
nu s-a mai urcat niciodat` \ntr-un avion. |n testamentul lui,
Wally preciza c` voia s` fie \nmormântat la Boston dac` murea
\naintea tat`lui meu. {tia c` acesta ar fi f`cut c`l`toria pân` la
Londra, \n ciuda groazei sale, [i a vrut s` evite asta. Era un om
extraordinar.
– E[ti din Boston? Te credeam newyorkez!
– Mai ai multe de \nv`]at \nainte s` po]i recunoa[te accentele
americane, "baby", r`spunse Nick cu un puternic accent din
Bronx.
– Este adev`rat, singurul de care sunt sigur` sut` la sut`, este
accentul din sud.
– Care? C` sunt numeroase!
Nick o f`cu pe Sian s` râd` cu lacrimi trecând \n revist` tot
repertoriul lui. Ea nu \ntârzie s` cear` \ndurare.
– Ar trebui s` \ncerci scena, când editura va \nceta s` te amuze.
UN AMERICAN LA LONDRA 49

– S` m` amuze? Cum po]i s` crezi a[a ceva? Eu \mi iau munca


foarte \n serios.
R`ceala lui brusc` zdruncin` pu]in buna dispozi]ie a lui Sian.
– Nu era o critic`, departe de asta, bâigui ea. La urma urmei,
ai o diplom` de jurist... {i apoi, n-ai venit aici decât de trei luni
dup` moartea lui Wally.
– Ca s` fiu sincer, aveam nevoie s` m` \ndep`rtez de New
York un timp.
– Nick, nu voiam s` fiu indiscret`!
– Nicidecum. M-am gândit \ntotdeauna c` \ntr-o zi sau alta
voi veni s` m` stabilesc la Londra pentru a-i urma lui Wally. Ca
[i el, m-am \ndr`gostit de acest ora[ de când eram copil.
– Dar atunci, dac` aveai inten]ia s` te instalezi aici, de ce
]i-ai irosit to]i ace[ti ani studiind dreptul american?
– |n domeniul juridic, nici o forma]ie nu este pierdut`, chiar
dac` sistemele sunt diferite. Pur [i simplu pentru c` m`
gândeam c` am \nc` mul]i ani \naintea mea...
Oft` [i scutur` din cap.
– Wally nu avea decât cincizeci [i cinci de ani. Cu doi ani mai
pu]in decât tat`l meu.
Sian sim]i privirea lui insistent`.
– |mi pare r`u. Dar acum mi-am amintit... Margaret m-a
informat c` ]i-ai pierdut tat`l cu pu]in timp \nainte de la intra la
"Sinclair Lawson".
– Da. Ca [i pe Wally, o criz` cardiac` l-a r`pus.
– Nu e[ti obligat s`-mi vorbe[ti despre asta.
50 PATRICIA NEAL

– Nu m` jeneaz`.
– V` \n]elegea]i bine?
– Nu tocmai. Mama mea a murit când aveam patru ani. Tat`l
meu nu [i-a revenit niciodat`. Am fost crescut` de sora sa [i
cumnatul lui. Dac` unchiul Georges ar muri acum, atunci da, a[
avea impresia c` pierd un tat`.
– Dintr-o dat`, te sim]i vinovat`. Dar nu ai dreptate. Nu ai
nimic s`-]i repro[ezi. Ai [tiut c` [i via]a lui Wally a fost bulversat`
de moartea unei so]ii?
Sian \l privi surprins`.
– Nu era c`s`torit decât de doi ani, când o boal` fulger`toare
i-a r`pus so]ia, explic` el. Tat`l meu n-a suportat s`-l vad` pe
Wally s` se cufunde \n alcoolism f`r` s` reac]ioneze. Pentru el a
cump`rat "Goodman's". Cuno[tea dragostea lui Wally pentru
Anglia [i pentru c`r]ile vechi. |n ideea lui, noile responsabilit`]i
\ntr-un cadru diferit puteau s`-l salveze de la dec`dere.
{i miracolul s-a produs.
– Wally [i so]ia lui aveau copii?
– Nu. Dar asta n-ar fi schimbat cu nimic triste]ea lui.
Gânde[te-te la tat`l t`u.
Blânde]ea [i compasiunea pe care i le ar`ta Nick o
emo]ionar` pe Sian.
– Regret numai c` n-a avut [ansa s` aib` un prieten ca tat`l
t`u ca s`-l ajute.
T`cerea se l`s` câteva momente, populat` de amintiri [i de
figuri disp`rute.
UN AMERICAN LA LONDRA 51

– P`rin]ii nu-]i lipsesc? \ntreb` pe nea[teptate Sian.


Nick scutur` din cap, zâmbind.
– |i voi vedea probabil ca [i cum a[ tr`i la New York! Mie nu
mi-e team` s` iau avionul.
– A[adar, de New York doreai s` fugi, [i nu de America \n
general.
Sian \[i regret` imediat indiscre]ia, dar Nick nu p`ru
deranjat.
– S` l`s`m mor]ii \n pace, vrei? spuse el. A[ asculta cu pl`cere
muzic`. Deschide cutia de m`nu[i. Vei g`si acolo câteva casete.
Sian se execut`. |n afar` de dou` casete de jazz, celelalte erau
toate cu muzic` clasic`. F`r` s` ezite, alese Polonezele lui
Chopin.
– Avem acelea[i gusturi, remarc` Nick. |n fond, Sian, \n
sufletul t`u e[ti o romantic`.
Zâmbetul care \nso]i aceste câteva cuvinte o tulbur`. Când
Nick vorbea astfel, era cople[it` de farmecul lui. |nfundându-se
\n scaunul ei \nchise ochii.
A doua fa]` a unei casete cu muzic` de jazz tocmai se termina
când se angajar` pe o alee m`rginit` de copaci care traversa
câteva hectare ale unei propriet`]i perfect \ntre]inute, pân` la o
veche cas` victorian`.
– Ce p`rere ai? \ntreb` Nick \ntorcându-se spre Sian. Am
ajuns \ntregi [i nici m`car o singur` dat` n-am circulat pe
dreapta.
Fur` \ntâmpina]i de un majordom stilat.
52 PATRICIA NEAL

– Sir Georges v` a[tea[t`, domnule Sinclair. Se \ntreba...


– Sunte]i Nicholas Sinclair? De la "Sinclair Lawson"? \ntreb`
o voce u[or gâfâit`.
O tân`r` femeie cu p`rul castaniu-ro[cat [i cu o privire vie
cobora \n goan` scara impozant`.
– Exact, r`spunse Nick, amuzat.
– M` prezint: Beverley Grade, fiica lui sir Georges.
– |ncântat. Iat-o pe Sian McAllister, una din... colegele mele.
Sian schimb` cu tân`ra femeie o strângere de mân` amical`
[i ferm`.
– Tata este foarte ner`bd`tor s` v` \ntâlneasc`. A cerut s` v`
vad` imediat ce sosi]i.
– Dar de ce o asemenea urgen]`? se interes` Nick.
– Este gripat de dou` zile, [i ca s` fiu sincer`, este absolut
insuportabil. Refuz` s` primeasc` un medic, repet` la tot pasul
c` este la suflarea de pe urm`. {i este obsedat de ideea s` v`
\nmâneze manuscrisul.
– |n cazul acesta, doamn`, s`-i scurt`m a[teptarea, conveni
Nick.
– Ve]i face asta? Dar v` rog, spune]i-mi Beverley. Nu vre]i s`
v` r`cori]i \nainte?
Sian scutur` din cap.
– Asta poate s` a[tepte.
– Nu [tiu cum s` v` mul]umesc! exclam` Beverley cu
recuno[tin]`. Urma]i-m`. Este \n biroul lui.
UN AMERICAN LA LONDRA 53

|i conduse de-a lungul unui culoar lambrisat cu lemn


pre]ios, un covor gros cu desene bogate \n`bu[indu-le
zgomotul pa[ilor.
– |ncerc de ieri s`-l fac s` anuleze aceast` serat`, dar nu vrea
s` aud` nimic.
Beverley intr` câteva clipe mai târziu \ntr-o \nc`pere
spa]ioas` cu pere]ii acoperi]i de c`r]i. Un c`min uria[ de piatr`
ocupa latura din fund. Un foc de lemne \nc`lzea atmosfera.
|ntr-un fotoliu de lâng` [emineu st`tea un b`rbat cu umeri largi,
privind fl`c`rile. Se ridic` la intrarea lor [i fa]a lui pu]in ro]ie se
lumin` de un zâmbet.
– Tat`, dân[ii sunt Nicholas Sinclair [i Sian McAllister, de la
editura "Sinclair Lawson".
– Ah! Ce fericit sunt s` v` v`d!
Ochii vii [i str`lucitori \ntârziar` mai mult decât era necesar
asupra siluetei gra]ioase a lui Sian.
– Sunte]i micu]a asistent` a lui Porter, nu-i a[a?
Un acces violent de tuse \i [terse zâmbetul larg.
– Tat`! exclam` Beverley, repezindu-se spre el. |n ce stare
e[ti! De ce nu m` la[i s` chem un medic?
Sir Georges \i r`spunse printr-o grimas` [i se a[ez` din nou
\n fotoliu cu o privire spre Sian. |n momentul când vru s`
vorbeasc` din nou, un al doilea acces de tuse \l reduse la t`cere.
Revenindu-[i, b`tu mâna fiicei lui.
– Pl`mâni afurisi]i! |n ceea ce prive[te doctorul, vom vedea
mâine.
54 PATRICIA NEAL

– Ce p`cat... A[ fi fost fericit s` v` invit la vals, disear`, se


\ntoarse el zâmbind fermec`tor lui Sian.
Fiica lui zâmbi.
– Iat`-v` lini[tit`. Dac` g`se[ti \nc` puterea s` glume[ti cu
femeile frumoase, nu este totul pierdut.
– Un privilegiu pe care-l dobânde[ti \mb`trânind, murmur`
sir Georges, cu un aer nevinovat. Pariez c` tân`rul Sinclair este
obligat s`-[i ]in` gura. Sau v-a]i declarat deja dragostea?
– Tat`! protest` Beverley aruncând o privire dezolat` spre
Sian.
– Deloc [ocat, Nick zâmbi.
– |nc` nu m-am exprimat.
– B`nuiam. R`bdare, tinere. Cine [tie? Disear` la bal, poate...
|[i sublinie cuvintele cu un hohot de râs r`sun`tor.
– |mi pare r`u c` am insistat s` veni]i \n biroul meu \ndat` ce
sosi]i, dar voiam s` v` anun] c` ]ineam neap`rat s` v`
\ncredin]ez memoriile mele. M-a[ fi ocupat mai devreme de asta
dac` bietul Porter n-ar fi avut acel atac. Lizzie, so]ia lui, mi-a spus
c` exist` pu]ine [anse s`-[i reia curând activitatea.
|ntoarse o privire trist` spre foc, \nainte s-o \ntrebe pe fiica lui:
– Beverley, condu-o pe domni[oara McAlister...
– Spune]i-mi Sian, v` rog.
– ... pe Sian \n camera sa \n timp ce \l pun pe Sinclair la
curent cu câteva am`nunte.
Sian \ntoarse o privire \ntreb`toare spre Nick, care cl`tin`
din cap.
UN AMERICAN LA LONDRA 55

– Poate vom dansa totu[i \mpreun` disear`, dac` v` sim]i]i


mai bine, spuse ea ridicându-se.
– N-a[ vrea s` v` asurzesc tu[indu-v` la ureche, replic`
mali]ios sir Georges. Nu, este lucru hot`rât, nu voi participa la
serat`. |n schimb, promite]i-mi c` ve]i veni s` lua]i un ultim
pahar cu mine \nainte de culcare. |mi va face pl`cere.
Cele dou` femei p`r`sir` biroul discutând.
– Tusea asta m` nelini[te[te, spuse Beverley. Se agraveaz`
din or` \n or`. Necazul este c` fiind un atât de bun actor,
reac]ioneaz` la o slab` migren` la fel ca la o durere
insuportabil`. Imposibil s` [tii exact ce are.
– Cel pu]in, aproape a acceptat s`-l primeasc` pe doctor
mâine. Este \ncurajator.
– A[a cum \l cunosc, oft` Beverley, poate foarte bine s`
revin` asupra hot`rârii lui.
Dup` un labirint de culoare, Beverley deschise u[a unei
camere mari decorat` \n albastru-mov [i auriu.
– V`d c` lucrurile dumneavoastr` au fost aduse. Perfect.
V` las s` v` schimba]i. Dac` ave]i nevoie de ceva, chema]i-m`.
So]ul meu [i cu mine nu suntem decât la dou` u[i mai departe.
Arunc` o privire la ceas.
– Serata \ncepe \ntr-o or`. Ave]i timpul necesar s` v`
preg`ti]i.
R`mas` singur`, Sian \[i deschise valiza aruncând o privire
nesigur` rochiei de sear` pe care ea [i Anna o aleseser`
\mpreun` din garderoba ei. |n timp ce se machiase [i-[i periase
56 PATRICIA NEAL

p`rul, nu \ncetase s`-i arunce priviri cu coada ochiului. Poate


era pu]in... prea provocatoare. Dar era prea târziu ca s` regrete.
Când veni momentul s`-[i examineze imaginea \n oglind`, \n
picioare, se strâmb`. Aceast` tân`r` femeie seduc`toare cu ochi
str`lucitori, era ea? Brusc, \ncepu s` regrete \ndr`zneala care o
f`cuse s` aleag` aceast` ]inut`, mai curând de gal`, decât o
rochie cuminte. Rochia furou de culoare neagr` \i l`sa un um`r
gol, \n timp ce m`tasea fluid` se mula [i-i accentua fiecare curb`
voluptuoas` a corpului. Totu[i, despic`tura interminabil` de-a
lungul piciorului drept o indispunea cel mai mult. Un pas
nepotrivit [i se deschidea, expunându-l pân` la jum`tatea
coapsei. Cu un oftat, Sian puse \n fa]a ei cutia cu bijuterii [i
scoase colierul, br`]ara [i cerceii din diamant [i safir. |nchizând
colierul, se gândi cu triste]e c` \n curând, aceste minunate
podoabe vor dormi \n fundul unei case de bani la banc`.
Contractul de asigurare expira peste câteva s`pt`mâni, [i nici nu
se punea problema s`-l re\nnoiasc`. Cu o ridicare din umeri, se
\ntoarse [i exers` mersul cu pa[i mici \n jurul camerei când se
auzi o b`taie la u[`. Beverley, f`r` \ndoial`. Va putea s`-i arate
rochia [i s`-i cear` p`rerea.
– Intra]i! Tocmai aveam nevoie de un sfat...
Cuvintele \i murir` pe buze când \[i d`du seama de gre[eal`.
|n loc de Beverley, era Nick, \mbr`cat splendid \ntr-un smoching
negru.
– Ce fel de sfat? \ntreb` el cu un zâmbet admirativ.
– Nimic. Credeam c` era Beverley, bâigui Sian.
UN AMERICAN LA LONDRA 57

– Poate pot s-o \nlocuiesc, insist` Nick.


Cu pleoapele pe jum`tate \nchise, se sprijini cu spatele lâng`
u[`, cu mâinile \n buzunare. De[i iritat` de dezinvoltura lui, Sian
se resemn`.
– A[ fi vrut s` [tiu exact ce lungime de pas a[ putea s`-mi
permit.
Nesesizând sensul dilemei ei, Nick f`cu ochii mari.
– Avem o dat` mai mult o problem` de comunicare.
– M` tem c`-mi descop`r pu]in prea mult piciorul, se enerv`
Sian.
Cu aerul c` nu \n]elege un cuvânt din explica]iile ei, Nick
scutur` din cap.
– Hot`rât lucru, ne-ar trebui un traduc`tor...
Dar lic`rirea care str`lucea \n ochii lui o inform` pe Sian c`
râdea deliberat de ea. Atunci, cu o expresie inocent` simulat`
perfect, \naint` spre el lungind exagerat pasul.
– Acum, \ntoarce-te [i traverseaz` camera, \i porunci Nick.
Ea se execut`, jucându-se inten]ionat cu despic`tura rochiei.
– Perfect... Nu-]i voi face decât o recomandare: scurteaz`
pasul \n prezen]a lui sir Georges. Nu sunt sigur c` inima lui ar
suporta tratamentul pe care mi-l aplici...
|ntrebându-se cum s` ia aceast` remarc`, Sian \i arunc` o
privire amenin]`toare.
– Haide, haide, o dojeni Nick deschizând u[a. Nu uita de
armisti]iul nostru...
58 PATRICIA NEAL

– Tocmai. Te sf`tuiesc s`-]i aminte[ti de el data urm`toare


când vei dori s` râzi pe socoteala mea, replic` ea.
– Cine vorbe[te de râs pe socoteala ta? Dac` stângul este la
fel de extraordinar ca dreptul, ai picioare minunate. {i sunt
mul]umit c` ]i-ai ridicat p`rul. Vrei s` [tii de ce? Sau preferi s`-]i
explic din ce motiv armisti]iul nostru nu va merge niciodat`?
– Cum va trebui s` suport amândou` explica]iile, d`-i
drumul, i-o \ntoarse Sian, agasat`.
– |n ceea ce prive[te p`rul, poate s` a[tepte.
De data asta, Sian \[i pierdu r`bdarea.
– Vei hot`r\ \ntr-o zi s` cobori?
– |ndat` ce vom pecetlui acordul nostru... {tii c` un tratat
n-are valoare decât atunci când este validat de cei doi
protagoni[ti, ad`ug` el cu blânde]e luând mâinile lui Sian ca s`
le pun` pe reverele hainei lui.
– Ce te-a g`sit? murmur` ea sim]ind c` o cuprinde teama.
|ntrebare pur retoric`. Sian nu-[i d`du seama c` \nchisese
ochii decât \n momentul când sim]i buzele lui Nick pe obrazul
ei. Inocen]a acestui s`rut stârni \n ea o stare de confuzie. Dar
curând, c`ldura buzelor lui ajunse pe buzele ei. Câteva secunde
dup` aceea, o strângea \n bra]e f`r` echivoc. Sian nu \ncerc` s`
se elibereze, ame]it` dimpotriv` de o bucurie de nedescris.
Buzele ei r`spunser` de la sine incit`rilor celor ale lui Nick.
Acestuia \i sc`p` un geam`t când ea \[i strecur` degetele \n p`rul
lui. Ca [i cum nu a[tepta decât un semn din partea ei, o strânse
[i mai tare \n bra]e. {i apoi, \n momentul când miracolul era pe
UN AMERICAN LA LONDRA 59

punctul s` se \mplineasc`, ea \i sim]i buzele murmurându-i la


ureche:
– Sian, avem companie.
Panica \i acceler` b`t`ile inimii. Ca un automat, l`s` s`-i cad`
bra]ele de-a lungul corpului.
– Sian, Nicholas, iat`-v` \n sfâr[it! Aceast` cas` este un
adev`rat labirint când n-o cuno[ti, [i mi-a fost team` c` v-a]i
r`t`cit! Vi-l prezint pe Mike, so]ul meu.
Prezent`rile \i permiser` lui Sian s`-[i revin`.
– Cum se simte sir Georges? reu[i ea s` articuleze.
– Tocmai m` duc s`-l v`d, r`spunse Mike, \n timp ce
str`b`teau culoarul.
– Mike are oroare de aceste reuniuni mondene, replic`
Beverley râzând. Indispozi]ia tat`lui meu este pentru el
providen]ial`!
Nick strânse mâna lui Sian, r`mas` \ntr-a lui.
– S-a culcat? \ntreb` el.
– Doamne sfinte, nu! Niciodat` \nainte de miezul nop]ii. Este
de altfel ora la care v` a[teapt` cu Sian, pentru un ultim pahar.
Sian \ntâlni privirea lui Nick [i b`t`ile inimii i se accelerar`.
– Apropo, Nick, relu` Mike. Un industria[ compatriot al
dumitale tocmai a sosit jos. So]ia lui pretinde c` te cunoa[te.
Numele de Fenton \]i spune ceva?
– Am auzit \ntr-adev`r vorbindu-se despre un anume Sam
Fenton, r`spunse Nick cu o ridicare din umeri. Dar de so]ia lui,
n-am nici cea mai mic` amintire....
Capitolul 4

– Ar trebui curând s` alerg \n ajutorul acestui biet Nick,


murmur` Beverley, u[or \ngrijorat`.
– Eu nu m-a[ nelini[ti pentru el, dac` a[ fi \n locul t`u. Are
mijloacele de a se ap`ra. De fapt, cine sunt aceste dou` isterice?
– Cele dou` fiice ale unui personaj de vaz` din regiune. Ele
"vâneaz`" \n dou`, punând ochii pe b`rba]ii cei mai seduc`tori
de la serata unde opereaz`, f`r` s` se sinchiseasc` dac` sunt
c`s`tori]i sau nu. Inutil s`-]i spun c` au o destul de proast`
reputa]ie. Dar p`rin]ii lor s-ar sim]i jigni]i, dac` cineva ar "uita"
s` le invite \ntr-o zi.
– Mul]umi]i cerului c` se leag` de el, atunci. Este celibatar.
– {tiu, dar m` gândeam c` poate... tu [i cu el...
Sian scoase un râs for]at.
UN AMERICAN LA LONDRA 61

– A[! V` lini[tesc imediat. Raporturile noastre sunt strict


profesionale.
Dac` spunea adev`rul, cum s` califice tandrele s`ruturi
schimbate \n pragul camerei ei? Privirea ei nu \ntârzie mai mult
de câteva secunde asupra siluetei zvelte a americanului.
– Ai avut mult noroc s` cre[ti \ntr-o cas` a[a somptuoas`,
declar` ea ca s` schimbe subiectul.
– Ai dreptate! Arhitectura este din perioada Tudor. Exista
chiar [i un pasaj secret... Prive[te, s-ar spune c` Nick \ncearc` s`
scape.
|ntr-adev`r, câteva secunde mai târziu, el li se al`tur`.
– Am instalat un bufet \n sufragerie, anun]` Beverley. Sper c`
v` ve]i duce s`-l onora]i.
– Cu pl`cere, r`spunse Nick strecurând mâna lui Sian sub
bra]ul lui stâng.
Amuzat`, Sian o v`zu pe Beverley luându-i cel`lalt bra].
– Cu fiecare din noi de fiecare parte, nu mai ri[ti nimic,
glumi ea.
– Scuz`-le pe surorile Carrey, spuse Beverley la rândul ei.
N-au nici o educa]ie.
– Sper cel pu]in c` nu ]i-au f`cut propuneri indecente, relu`
Sian râzând pe \nfundate.
– Râde]i, doamnelor. Este exact ce s-a \ntâmplat. Din fericire,
pot conta pe amândou` s` m` proteja]i.
– Numai pe Sian, spuse Beverley. Din nefericire, datoria m`
cheam` [i va trebui s` v` p`r`sesc.
62 PATRICIA NEAL

Dar cu Sian, sunt sigur` c` nu ri[ti nimic. Pe mai târziu!


– Cred c` este mai nelini[tit` pentru tat`l ei decât vrea s`
recunoasc`, murmur` Sian urm`rind-o cu privirea pe gazda lor
care se \ndep`rta. P`cat c` n-a ascultat-o când i-a propus s`
anuleze serata.
– Este un personaj... aprob` Nick. Memoriile lui trebuie s`
fie pasionante de citit.
Ajungând \n fa]a mesei mari acoperit` cu tot soiul de
mânc`ruri, el \[i lu` un aer \ncruntat.
– Detest aceste bufete, morm`i el. Cum vrei s` nu se ajung`
la o catastrof` când trebuie s` ]ii \n echilibru un pahar [i o
farfurie manevrând totodat` cu]itul [i furculi]a? Recunoa[te c`
trebuie s` fii acrobat.
Demonstra]ia minunat` a cuvintelor lui o f`cu pe Sian s`
pufneasc` \n râs.
– De ce trebuie ca toate femeile frumoase s` fie lipsite de
inim`? \ntreb` el simulând cea mai mare spaim`.
– Este mult mai pu]in complicat decât crezi, spuse ea.
– Ah? Ajung s` am complexe de fiecare dat` când iau masa,
\n aceast` ]ar`. Eram invitat la un mare dineu, \ntr-o alt` sear`.
De ceea ce m` temeam, s-a \ntâmplat: mi s-a servit maz`re
verde!
|n fa]a indign`rii care se reflecta pe tr`s`turile lui Sian, \i fu
foarte greu s`-[i p`streze seriozitatea.
– Care este problema?
– O american` m-ar \n]elege imediat.
UN AMERICAN LA LONDRA 63

Dac` m` vedeai \ncercând s` ]in furculi]a ca englezii, cu


partea rotunjit` \n sus! De fiecare dat`, nu reu[eam s` prind
decât un biet bob de maz`re verde din patruzeci!
– Dac` \ntorceai furculi]a, gazda nu ]i-ar fi purtat pic`.
– Poate, dar sunt \nc`p`]ânat din fire. Apropo de asta, am o
solu]ie s`-]i propun. Prive[te...
Imperturbabil, lu` farfuria lui Sian [i v`rs` con]inutul \ntr-a
lui, \nainte de a-i \ntinde dou` pahare pline cu vin.
– Iat` ceea ce numesc eu s` ai sim]ul organiz`rii! exclam` el
spre marea pl`cere a \nso]itoarei sale. Sian, calmeaz`-te [i
deschide gura.
Cu o r`bdare exagerat`, a[tepta ca ea s`-[i redobândeasc` o
aparen]` de calm pentru a-i \ntinde o bucat` de somon
proasp`t.
– Apropo, Margaret ]i-a dat s` cite[ti manuscrisul pe care
l-am adus din Statele Unite?
– Nu \nc`, dar vorbe[te adesea despre el. Cum de a ajuns \n
mâinile tale?
– Un prieten mi l-a \ncredin]at, un irlandez care tr`ie[te \n
Statele Unite. M`tu[a lui este autoarea. A[tept cu ner`bdare
p`rerea ta. Sian?
– Da?
– Ui]i partea ta din târgul nostru. {i vinul?
– Oh, iart`-m`! exclam` ea apropiind un pahar de buzele lui
Nick. Va trebui s`-]i \ndoie[ti u[or genunchii, dac` vrem s`
evit`m o catastrof`.
64 PATRICIA NEAL

O pândea din nou un râs nebun.


– Cum se spune, lumea este mic`!
|ntrebându-se cui se adresau aceste cuvinte, Sian se \ntoarse
repede pentru a se trezi nas \n nas cu o frumoas` american`. Era
o tân`r` femeie de vreo treizeci de ani, cu un p`r blond,
splendid.
– Ar trebui s` apleca]i paharul, o sf`tui ea pe Sian cu ironie,
numai dac` nu ave]i inten]ia de a-l sufoca pe acest domn,
bine\n]eles.
Furioas` c` se simte ro[ind, Sian \l c`ut` cu privirea pe Nick.
Când privirile lor se \ntâlnir`, ridic` \n mod comic o sprâncean`,
cu o figur` care fu cât pe ce s`-i provoace râsul. Foarte calm, el
puse farfuria pe mas` [i o debaras` pe Sian de pahare.
– Nu [tiam c` aveai o prieten` american` aici, ironiz` el \n
sfâr[it, f`r` s` zâmbeasc`.
Apoi se \ntoarse spre nou-venita, \nclinându-[i respectuos
capul.
– |ncântat s` v` cunosc. Nicholas Sinclair la dispozi]ia
dumneavoastr`.
– Despre dumneavoastr` vorbeam, spuse americana
ignorând mâna pe care el i-o \ntindea. Noi ne cunoa[tem.
– Adev`rat? Ah! Trebuie s` fi]i doamna Fenton. |ncântat.
Sian ar fi jurat c` rostise acest nume la \ntâmplare.
– Ave]i memorie scurt`. Ne-am cunoscut la Henry Salinger.
Patty Longhurst ne-a prezentat. Patty este cea mai bun` prieten`
a mea.
UN AMERICAN LA LONDRA 65

– Sunt bucuros s` v` rev`d, declar` Nick, foarte monden.


Privirea lui Sian trecea de la unul la altul. Aceast` re\ntâlnire
avea hot`rât lucru ostilitate [i ur`. Ce se putuse \ntâmpla oare?
– V-o prezint pe Sian McAllister, ad`ug` Nick.
Sian primi o strângere de mân` glacial` [i se sim]i stânjenit`
când americana o lu` deoparte, \ntorcând aproape spatele lui
Nick.
– Nu-mi credeam urechilor când am auzit-o pe doamna
Grade rostindu-i numele. Atât de departe de New York!
Credeam c`-l g`sesc cu Patty, pe cale s`-[i s`rb`toreasc`
divor]ul... Sunt sigur` c` v-a vorbit despre Patty, nu?
– Doamn` Fenton, dac` ave]i ceva de spus, interveni Nick, v`
sugerez s` v` adresa]i mie.
– Prefera]i ca ea s` nu [tie nimic despre modul cum a]i
tratat-o pe aceast` biat` Patty, a[a-i? A]i dori s`-i ascunde]i [i
faptul c` n-ave]i nici o dorin]` ca ea s`-[i recapete libertatea,
pentru c` tipi ca dumneavoastr` prefer` s` se distreze lini[ti]i
f`r` s` sufere inconvenientele unui angajament sincer!
Tonul urca. Sian \l v`zu pe Nick p`lind.
– Necazul, cu tipii josnici de felul `sta...
– V` rog! interveni Sian cu fermitate. Suntem invita]i aici [i
aceast` scen` \ncepe s` devin` dezagreabil`.
Americana avu un râs sarcastic.
– Lini[ti]i-v`, cu Nicholas Sinclair n-ave]i de ce s` v` teme]i
de scandal. Pur [i simplu nu se simte vizat. Aminti]i-v` de asta,
domni[oar`, \n ziua când v` va veni rândul. Când v` ve]i da
66 PATRICIA NEAL

seama, se va fi debarasat de dumneavoastr` de mult. {i va fi deja


departe!
Sian sim]i mâna lui Nick pe um`rul ei.
– Vino, Sian. S-o l`s`m pe aceast` \ncânt`toare persoan` cu
divaga]iile sale.
Cu sprâncenele \ncruntate, o lu` de mân` [i o trase dup` el.
– Nick, te rog! \l implor` Sian care nu se putea ]ine dup` el.
– Domnule Sinclair?
Nick se opri brusc ca s` \ntoarc` o privire str`lucind de furie
spre b`rbatul cu ochelari care-l interpela.
– Sam Fenton, spuse acesta din urm`, cu mâna \ntins`. V`
prezint scuzele mele pentru so]ia mea.
Nick schimb` cu el o strângere de mân` rezervat`.
– De ce?
– Pentru c` o cunosc pe Patty Longhurst, [i trebuie s`
recunosc c` nu mi-a fost niciodat` simpatic`. Cred c` so]ia mea
n-o vede deloc a[a cum este.
– N-are nici o importan]`, oft` Nick, mai destins. Pân` atunci,
v-a[ fi recunosc`tor s-o ]ine]i departe de mine.
Sam Fenton schimb` cu el un zâmbet complice.
– Noi plec`m. {i \nc` o dat`, scuzele mele.
Cu o scurt` \nclinare din cap, Nick o conduse pe Sian spre
sala de bal, cu o masc` de nep`truns pe fa]`.
– Vrei s` dansezi?
– Nu... eu... Nick, e[ti sup`rat.
UN AMERICAN LA LONDRA 67

– Consideri c` \]i datorez o explica]ie? \ntreb` el pe un ton


glacial.
– Nicidecum! exclam` ea. |n schimb, dac` ai inten]ia s` m`
faci s` pl`tesc pentru enervarea ta, protestez!
– Fapt este c` deta[area ta este extraordinar de
reconfortant`. Majoritatea femeilor pe care le cunosc ar fi murit
de dorin]` s` afle am`nunte despre acest vodevil!
– Ceea ce dovede[te c` ai rela]ii de proast` calitate... sau c`
e[ti subiectul unor generaliz`ri abuzive!
– Lini[te[te-te, "baby". Aceste aere revoltate nu te prind.
Dar... unde te duci?
Prinzând-o de bra], o \mpiedic` s` fug`.
– Dac` nu nume[ti asta a arunca gaz pe foc... \ncepu el, pe
un ton amenin]`tor.
– Te plângeam mult, adineaori. Dar tu...
Ea ridic` din umeri, furioas`. Iritarea lui Nick se potoli
imediat.
– Ai dreptate, oft` el. Ascult`, dac` am g`si un col] lini[tit
unde s` discut`m?
F`r` s`-i a[tepte r`spunsul, o conduse spre un rând de
scaune goale din fundul s`lii de bal.
– Aici este mai bine, Sian, n-am pretins niciodat` c` sunt un
sfânt, atac` el imediat, \n timp ce ea lua loc lâng` el. {i totu[i,
nici m`car unui sfânt nu-i place s` i se reaminteasc`
\mprejur`rile când s-a acoperit de ridicol.
68 PATRICIA NEAL

Nicholas Sinclair s` se acopere de ridicol? Sian se \ndoia c`


asta ar fi posibil.
– Nick, s` uit`m asta, vrei?
– |n felul acesta reac]ionezi \n fa]a adversit`]ii? \ntreb` el
sarcastic, \nchizând ochii.
– Nu e[ti lipsit de tupeu! Cine a pus un ocean \ntre el [i
problemele lui?
Timp de câteva secunde, se m`surar` din priviri. Apoi,
umerii lui Nick se pr`bu[ir`.
– Ai dreptate. M-am purtat ca un la[.
– Nu asta am spus, \ng`im` Sian.
– Nu nume[ti la[itate s` inci]i o femeie m`ritat` la divor],
apoi s-o abandonezi \n ziua când este \n sfâr[it liber`?
– Asta nu m` prive[te, morm`i Sian, descump`nit`.
– O.K., dar las`-m` cel pu]in s` m` explic.
Sian ridic` din umeri, obligat` s`-[i recunoasc` decep]ia.
Reac]ia lui Nick nu se l`s` a[teptat`.
– Cu aerele tale de sfânt`, s-ar crede c` nu ]i s-a \ntâmplat
niciodat` s` comi]i cea mai mic` gre[eal` de judecat`!
– Te \n[eli. |n aceast` privin]`, sunt ne\ntrecut`.
– Cu riscul de a fi acuzat [i de sexism, ai scuze: primul, e[ti
femeie, al doilea, ai câ]iva ani mai pu]in decât mine. Eu nu pot
pleda pentru nici o circumstan]` atenuant`.
A[ezându-se mai confortabil, \[i \ncruci[` picioarele \n fa]a
lui [i-[i \nfund` mâinile \n buzunare.
UN AMERICAN LA LONDRA 69

– Am cunoscut-o sub numele de fat`, Patty Emmerson. Lucra


cu jum`tate de norm` la unul din asocia]ii mei.
Sian arunc` o privire spre profilul lui. El reflecta aceea[i
am`r`ciune ca vocea sa.
– La urma urmei, nu este mare lucru de explicat. Am fost
sedus de misterul pe care-l l`sa s` planeze \n jurul ei. Cu tot ce
avea de ascuns, nu m` mai mir c` p`rea atât de anigmatic`.
– Dac` \n]eleg bine, nu [tiai c` era c`s`torit`, murmur` Sian.
– Când o femeie tr`ie[te singur`, când este liber` ca p`s`rile
cerului [i când are tot timpul s`-]i consacre, ultimul lucru
care-]i trece prin minte este s-o \ntrebi dac` este c`s`torit` sau nu.
– Unde era deci so]ul ei?
– |nainte, tr`iau \mpreun` la Rhode Island pân` \n ziua când
Patty a hot`rât s` stea pe propriile ei picioare.
– Dac` [tiai asta...
– N-am aflat decât mult mai târziu, când so]ul ei a cerut
divor]ul... citând numele meu.
– Oh, nu! Erai foarte \ndr`gostit de ea?
– Un timp, cred c` da. Cred chiar c`, la un moment dat,
doream s` m` c`s`toresc cu ea.
Ridic` din umeri, gânditor, trecându-[i o mân` prin p`r.
– Totul mi se pare atât de \ndep`rtat! Când a \nceput s`
vorbeasc` despre asta, din proprie ini]iativ`, mi-a fost team`. Cel
mai r`u este c`-l pusese la curent pe so]ul ei cu leg`tura noastr`,
f`r` s`-mi fi vorbit vreodat` despre el! exclam` el, ca [i cum \nc`
\i venea greu s` cread`.
70 PATRICIA NEAL

A profitat chiar de asta ca s` cear` divor]ul. Bine\n]eles, el a


fost foarte gr`bit s` i-l acorde.
– Ce ipocrizie! exclam` Sian, indignat`.
– Da [i nu. Privind \n urm`, \mi dau seama c` a \ncercat \n
câteva rânduri s` abordeze acest subiect cu mine. Eu f`ceam
\ntotdeauna \n a[a fel \ncât s` schimb subiectul, ca [i cum
presim]eam ce urma s`-mi anun]e. Apoi a trebuit s` lipseasc`
dou` s`pt`mâni f`r` \ntrerupere. La \ntoarcerea la New York,
am g`sit \n coresponden]a mea o convocare de la avocatul ei.
– De data asta ai \n]eles, totu[i...
– La drept vorbind, a[teptam prima ocazie ca s-o rup. Din
acest motiv, m` \ntorsesem direct acas` la mine, la \ntoarcere,
de[i ea m-a implorat s` trec imediat pe la ea. Trebuie c` voia s`
m` preg`teasc` pentru surpriza care m` a[tepta.
– Nick, regret c` te-am acuzat c` ai pus un ocean \ntre tine [i
problemele tale, murmur` Sian, vinovat`. |n locul t`u, cred c`
a[ fi luat prima rachet` ca s` m` refugiez pe alt` planet`.
– |]i m`rturisesc c` m-am gândit la asta, \ncuviin]` el cu un
zâmbet. Pe de alt` parte, \n]eleg atitudinea de adineauri a
acestei doamne Fenton. Patty [i cu mine nu ascundeam de
nimeni leg`tura noastr`. Dar cred c` eram singurul care nu
[tiam c` era c`s`torit`.
|[i strânse buzele.
– Mai târziu, am aflat c`-i f`cea s` cread` pe prietenii ei c` eu
\nsumi o \mpinsesem s` divor]eze, pentru c` doream s` ne
c`s`torim.
UN AMERICAN LA LONDRA 71

|n ochii lui se citea o asemenea mânie retrospectiv`, \ncât


Sian nu putu s`-[i ascund` amuzamentul.
– Rareori auzi vorbindu-se despre o femeie abuzând de
credulitatea amantului ei, sus]inând c` este celibatar`.
De obicei, se \ntâmpl` mai degrab` invers...
– Vorbe[ti din experien]`, Sian? Sau doar \]i face pl`cere s`
r`suce[ti cu]itul \n ran`?
– Primul b`rbat de care a fost cât pe ce s` m` \ndr`gostesc
nebune[te era c`s`torit, explic` ea cu o privire ostil`. |]i atrag
aten]ia c` nu aveam decât optsprezece ani. Un noroc, pentru
acest monstru.
– Dac` era un monstru, cum te-ai putut \ndr`gosti de el?
– Foarte u[or, crede-m`. M`tu[a mea Evelyne spune
\ntotdeauna c` nimeni nu poate avea gusturi mai proaste decât
mine.
– Ascultându-te, s-ar spune c` aceast` prim` experien]` nu
]i-a servit drept lec]ie.
– Singurul lucru care m-a \nv`]at, \ntr-adev`r, este s` nu cred
niciodat` pe cuvânt un b`rbat care pretinde c` nu este c`s`torit.
– Dar?
– Dar...
Ea ezit`, tentat` totu[i s` continue. Zâmbetul mali]ios al lui
Nick o \ncuraja, [i ea dorea mult s-o fac`. S` vorbeasc` [i s` râd`
cu el \n ciuda certurilor lor violente, \i procura o pl`cere de care
curând nu se va mai putea lipsi.
– E[ti foarte curios... spuse ea f`r` convingere.
72 PATRICIA NEAL

– Sian, eu nu mai am nici un secret pentru tine! exclam` el


pe un ton teatral.
Sian ridic` din umeri [i-i relat` povestea ei f`r` s` se mai lase
rugat`.
– Num`rul doi, era nu numai un mincinos [i un ipocrit, ci [i
escroc.
Din cauza am`r`ciunii care-i altera vocea, Nick crezu c`
\n]elege c` cicatricea nu era \nc` \n \ntregime \nchis`.
– Sian, dac` preferi...
– Nu, numai orgoliul meu mai are de suferit ast`zi.
Sau poate nu fusese departe de a-l iubi pe Roy Simmons.
Ast`zi, dup` doi ani, era \nc` incapabil` s` r`spund` acestei
\ntreb`ri. Tr`darea lui Roy l`sase totu[i r`ni adânci.
– M-a folosit, cum a folosit [i numele tat`lui meu pentru a-[i
acoperi tranzac]iile sordide. Se servea de cardurile mele de
credit.
– Cum? G`sise pe cineva pentru a-]i imita semn`tura?
Sian lu` un aer \ncurcat.
– La drept vorbind, eu i-am f`cut treaba. N-avea decât s`-mi
completeze numele... Este cam delicat s` explic, f`r` s`-]i spun
plictisitoarea poveste a vie]ii mele.
– |mi plac la nebunie pove[tile, o tachin` el cu tandre]e.
– Ei bine... tat`l meu [i cu mine n-am fost niciodat` foarte
apropia]i.
– Ce vârst` aveai când a murit mama ta?
UN AMERICAN LA LONDRA 73

– Patru ani. Tat`l meu m` cople[ea cu cadouri, deoarece se


sim]ea vinovat c` nu-mi consacr` suficient timp. |mi aloca o
sum` rotunjoar` \n fiecare lun`, [i-mi procura de asemenea
toate cardurile de credit posibile [i imaginabile. Nu m` foloseam
niciodat` de ele, bine\n]eles. Dar \n fiecare an, erau re\nnoite.
Am sfâr[it prin a ale arunca \n fundul unui sertar, spunându-mi
c` le voi distruge \ntr-o zi. |ncercam s`-l conving pe tata c`
n-aveam nevoie de ele, dar el nu voia s` aud` nimic.
– Pân` \ntr-o zi când acest fermec`tor individ le-a g`sit... \nc`
lipsite de orice semn`tur`.
Sian cl`tin` din cap.
– Facturile erau trimise direct tat`l meu. A trebuit s` treac`
dou` luni pentru a \ncepe s` aib` \ndoieli.
Ridic` din umeri, considerând c` era inutil s` continue.
– A depus plângere?
– Dumnezeule, nu! exclam` Sian. N-ar fi tolerat ca cel mai
mic scandal s` p`teze numele fiicei lui. S-a mul]umit s` refuze
toate cardurile [i s` angajeze un detectiv particular pentru a face
o anchet` discret`, cu scopul de a afla la ce alte escrocherii se
pretase Roy \n numele lui.
|[i ridic` ochii, ru[inat`. |nduio[at, Nick \i lu` fa]a \n mâini.
– Ca un escroc s` poat` abuza de o femeie atât de inteligent`
[i de frumoas` ca tine, mi se pare de necrezut.
– Mi-a lipsit pu]in judecata. Sau mai degrab`, \mi lipsea
\nainte de a-l \ntâlni pe Roy, ad`ug` ea, cu un aer atot[tiutor.
|ntre noi fie spus, nu v`d leg`tura cu fizicul meu.
74 PATRICIA NEAL

– Adesea, \n acest mediu opereaz` escrocii. Concuren]a este


prea puternic` \n jurul femeilor atât de frumoase ca tine.
Sian se eliber` din contactul tulbur`tor al mâinilor lui Nick.
Nu era prima oar` când i se spunea c` este dr`gu]`, dar de aici
pân` a fi g`sit` frumoas`!
– Prima mea experien]` mi-a servit drept lec]ie. {tiam c` Roy
nu era c`s`torit. Aveam a[adar impresia c` pot avea \ncredere \n
el, ad`ug` ea cu o veselie for]at`.
– {i ast`zi, ce dovezi \]i trebuie pentru a te convinge c` un
b`rbat este integru [i celibatar?
– S` nu faci de dou` ori aceea[i gre[eal`, ai spus tu \nsu]i
adineauri. Crede-m`, acum am \n]eles.
Nick r`mase un moment t`cut, \nainte de a se ridica.
– Fiecare din noi \[i inventeaz` principii, pe m`sur` ce trece
timpul. Dar se \ntâmpl` uneori s` fie primele peste care treci.
Hai s` dans`m!
Sian se ridic`, crezând c` o va antrena spre cuplurile
\nl`n]uite pe pist`. Dar el \i lu` mai \ntâi mâinile [i i le strecur`
sub haina lui deschis`. Apoi bra]ele lui o \nl`n]uir` tr`gând-o
spre el pân` când obrazul tinerei femei atinse pieptul lui. Ea
sim]i mângâierea respira]iei lui \n p`r. |n timp ce el potrivea
leg`narea corpurilor lor \n ritmul lent [i senzual al muzicii, ea
\ncerc` disperat` s` se destind`. Desigur, experien]ele ei
nefericite o \nv`]aser` s` fie prudent`. Dar acest b`rbat era
celibatar [i n-avea nici un motiv s` nu aib` \ncredere \n el....
Deodat`, vocea lui Nick \i \ntrerupse gândurile haotice.
UN AMERICAN LA LONDRA 75

– Sian! Am impresia c` dansezi cu... un trunchi de copac.


Prev`zând c` ea voia s` fug`, spori imediat strânsoarea
bra]elor. Prima mi[care a lui Sian fu \ntr-adev`r s`-l abandoneze
acolo [i s`-[i duc` furia pe alte meleaguri Dar contrar oric`rei
a[tept`ri, se surprinse c` râde pe \nfundate. |n fond, el nu se
\n[elase. Tulburarea care i-o inspira justifica oare atâta rezerv`?
– Nick?
Auzind-o rostindu-i numele, el se \ndep`rt`.
– Adineauri, ce voiai s` spui prin "a trece peste principii?"
Nick ridic` imperceptibil din umeri \nainte de a r`spunde.
– Avem to]i, \n grade diferite, principii la care ]inem din toat`
inima. Cu cât acumul`m mai multe gre[eli, cu atât cre[te
num`rul lor. F`r` a fi nevoie, uneori.
– Poate...
Ai ei \i t`iaser` dup` un timp orice leg`tur` cu membrii
sexului opus.
– Dar vorbeai despre a face abstrac]ie de aceste principii.
El zâmbi strângând-o din nou lâng` el. {i o cople[i din nou
aceea[i impresie deconcertant` c` se tope[te literalmente \n
bra]ele lui.
– De exemplu, am \nc`lcat unul din principiile mele cele mai
dragi cu Patty: am amestecat pl`cerea cu afacerile. Uite unde
m-a adus asta. |mi jurasem s` nu mai fac niciodat` aceea[i
gre[eal`.
– Te \n]eleg, murmur` Sian, comp`timitor.
– Ah? {i totu[i, ce suntem pe cale s` facem, dup` tine?
76 PATRICIA NEAL

Sian sim]i deodat` cum i se \n]epene[te ceafa.


– Noi?
– Noi, Sian, r`spunse el. N-a[ [ti s` spun exact \n ce moment
am \nceput s` fac abstrac]ie de principiile mele cu tine... poate
cu acea remarc` despre p`rul t`u ridicat.
– N-am \n]eles \nc` ce-ai vrut s` spui.
– Este u[or, murmur` el cu ochi str`lucitori. Pur [i simplu
doream s`-l eliberez pentru a-l vedea cum cade \n cascade pe
umerii t`i...
Sian sim]i un nod \n gât. Dintr-un moment \n altul, o va
atrage spre el, \mbr`]i[are care va pune cap`t eforturilor lor
zadarnice de a dansa...
Dar Nick r`mase nemi[cat, f`r` s` \ncerce s` reduc` spa]iul
infim care-i separa \nc`.
– Nu te jena, spuse Sian cu un râs for]at. La urma urmei, tu
e[ti patronul!
Cu o brutalitate surprinz`toare din partea lui, Nick o \mpinse
pe Sian mai departe cu câ]iva centimetri.
– Ce te-a apucat, Sian? \ntreb` el, agasat. Când \]i spun c` e[ti
frumoas`, tu iei asta drept o m`gulire interesat`! Când recunosc
c` a[ face cu pl`cere dragoste cu tine...
– Poftim?
|n`bu[ind o \njur`tur` exasperat`, Nick f`cu ceea ce ea
implora incon[tient s` fac` de când dansau \mpreun`: o trase cu
putere \n bra]ele lui, cu riscul de a o \mpiedica s` respire.
UN AMERICAN LA LONDRA 77

– La naiba, n-ai nici un pic de fantezie? murmur` el, ca [i cum


\[i regreta brutalitatea. Timp de câteva secunde, mi-am l`sat
imagina]ia s` zboare spre un vis inofensiv \n care m` vedeam
strecurându-mi degetele \n p`rul t`u \nainte de a face dragoste
cu tine.
|n col]ul buzelor ei, Sian sim]ea c`ldura respira]iei lui. Ca [i
cum \i sim]ea teama, Nick scoase un oftat profund:
– Cu riscul s` m` condamni...
F`r` s` adauge nimic, mângâie \ncet comisura buzelor ei cu
ale lui. Sian \[i re]inu respira]ia. Avea impresia c` b`t`ile inimii
se accelerau, \n ritmul celei a lui Nick. Atingerile u[oare pe
buzele ei trezir` brusc \n ea o sete mult mai mare, pe care n-o
b`nuise niciodat`. Buzele ei se \ntredeschideau, conduse parc`
de o alt` dorin]` decât a ei, când Nick se \ndep`rt` brusc.
– Sian, dac` te-a[ s`ruta acum, n-a[ mai putea s` m` opresc,
protest` el cu o voce de nerecunoscut din cauza emo]iei. Sian?
Ea deschise pleoapele [i ridic` \ncet capul spre el, \n timp ce
un frison abia perceptibil o str`b`tea. Privirea ei \ntârzie o clip`
pe gura lui.
– De ce nu spui nimic?
|ncet, se desprinse din bra]ele lui [i-[i puse mâna pe inima
lui Nick, ale c`rei b`t`i dezmin]eau r`ceala privirii lui.
– Poate e preferabil...
El o \mbr`]i[` din nou, ca pentru a pecetlui noua lor
complicitate, apoi se \ndep`rt` de ea [i-i lu` mâna.
– S` ne \ntoarcem, ca s` ne pierdem \n mul]ime.
78 PATRICIA NEAL

Altfel risc`m s` provoc`m un scandal cu cele mai rele urm`ri


\n mijlocul unei s`li de bal atât de rafinate ca aceasta a lui sir
Georges...
|n aceast` voce brusc r`gu[it`, Sian g`si o ciudat` consolare.
– De fapt, ce-ai spune dac` te-a[ concedia?
– }i-a[ intenta probabil un proces pentru concediere
abuziv`.
– Cu atât mai r`u. Cel pu]in vom sc`pa de acest blestemat
principiu despre care vorbeam adineauri.
Sian c`ut` cu disperare ce s` r`spund`, gândurile ei fiind
tulburate de emo]ia puternic` pe care o stârnise \n ea ultimele
cuvinte ale lui Nick. El nu l`sa s` planeze \ntre ei nici un
echivoc, dar de aici pân` la a reac]iona ca o adolescent` la prima
ei \ntâlnire....
– Nick...
– Bun`tate divin`! Este fermec`toarea McAllister, mai
\ncânt`toare ca niciodat`!
Dac` ar fi primit o lovitur` \n cap, Sian n-ar fi p`rut mai
uluit`.
– James Smithers!
Se \ntoarse u[or \n bra]ele lui Nick, cu acela[i zâmbet uimit
ca al celui din fa]a ei.
– Jimmy, ce naiba faci aici?
Ar fi fost mai bine s` tac`: ca [i cum el nu a[tepta decât
aceast` invita]ie, prietenul din copil`rie al lui Toby se lans` \n
explica]ii interminabile.
UN AMERICAN LA LONDRA 79

Dac` nu intervenea imediat, niciodat` nu-l va mai putea opri.


– Jimmy, scuz`-m` c` te \ntrerup, dar ]i-l prezint pe Nicholas
Sinclair, noul director de la "Sinclair Lawson".
Rechemat astfel la ordine, Jimmy \i adres` lui Nick un zâmbet
de scuz` dup` ce fusese prezentat de \nso]itoarea lui.
– Nu trebuie s` ne purta]i pic`, zise el. Sunt câteva luni de
când n-am v`zut-o pe Sian.
Acesta \l z`ri deodat` pe Mike Grade care \nainta spre ei
agitând mâna.
– Se pare c` Toby [i cu tine locui]i la Hans Gardens, spunea
Jimmy care p`rea hot`rât s` recupereze imediat timpul pierdut.
{i c` datorit` ]ie se ocup` de buc`t`rie.
Sosirea intempestit` a lui Mike t`ie scurt r`spunsul lui Sian.
– |mi pare r`u c` v` \ntrerup, dar...
Sian sim]i c` o cuprinde \ngrijorarea.
– Ce s-a \ntâmplat, Mike?
– Sir Georges nu se simte bine. A trebuit s` chem`m un
medic. Tocmai l-a examinat [i ne-a cerut s` chem`m imediat o
ambulan]`.
– Care este diagnosticul? se nelini[ti Nick.
– Aproape sigur, este vorba de sechelele unei pleurezii prost
\ngrijit` de acum câ]iva ani. Bietul de el, refuz` s` plece f`r` s`
te fi rev`zut, Nick.
Capitolul 5

Cu vocea r`gu[it` din lips` de somn, Sian \[i apropie buzele


de receptor.
– Alo?
– Sian! Ce naiba faci la birou?
Tân`ra femeie f`cu o grimas`. Recuno[tea aceast` voce
dintr-o mie...
– D`-mi-o pe Anna, urm` Nick f`r` s` piard` o secund`. {i
dup` aceea, du-te acas` [i dormi, ai \n]eles?
– Sunt doar pu]in obosit`...
– |n ceea ce m` prive[te, am impresia c` prezint toate
simptomele unei pneumonii. {i sunt plin de vân`t`i!
F`r` s` r`spund` nimic, Sian transfer` apelul \n biroul Annei,
\ntrebându-se de ce naiba venise s` lucreze \n ziua aceea. Toby
[i Anna \ncercaser` s`-i schimbe hot`rârea, dar nu vrusese s`
UN AMERICAN LA LONDRA 81

aud` nimic. Numai Dumnezeu [tia de ce... Ca r`spuns la


\ntrebarea ei, imaginea fe]ei lui Nick \i trecu prin fa]a ochilor,
mai \ntâi vesel, aproape tandru, apoi glacial. N-avea nimic de
invidiat doctorului Jekyll! Râseser` \ntr-adev`r \mpreun`, sau
fusese doar victima imagina]iei sale? Nu, bine\n]eles. De altfel,
speran]a absurd` de a clarifica misterul o f`cuse s` se târasc`
pân` aici.
– Trebuie s` fiu nebun`! explod` ea cu voce tare.
– Acesta pare s` fie consensul general, murmur` Anna
intrând \n camer` \n clipa aceea. Am primit instruc]iuni de la
Nick: mi-a ordonat s` te trimit imediat acas` [i am inten]ia s`-i
execut ordinele. |ntre noi fie vorba, rareori vezi un patron s`
manifeste atâta solicitudine!
Aceast` remarc` \i aduse o pivire plin` de dispre].
– Sian, ar`]i pe jum`tate moart` de oboseal`. La ce or` te-ai
\ntors \n aceast` diminea]`?
Sian ridic` din umeri.
– N-am nici cea mai mic` idee. Cu vântul de nebunie care a
trecut peste casa lui sir Georges, recunosc c` pierdusem
no]iunea timpului.
O scutur` un fior.
– Anna, nu po]i s`-]i imaginezi! |ndat` ce medicul a
diagnosticat pleurezia, sir Georges s-a comportat dintr-o dat` ca
[i cum nu-i mai r`mânea decât câteva ore de tr`it. Nu se mai
gândea decât la memoriile sale [i se crampona de Nick, hot`rât
s` regleze totul \n cele mai mici am`nunte \nainte ca Dumnezeu
82 PATRICIA NEAL

s`-l cheme la el. S-a \nfuriat teribil la spital când personalul a


vrut s`-l lini[teasc`. Nick [i Mihe – ginerele lui – [i-au petrecut
noaptea veghindu-l. Fiica lui, Beverley, aproape nu mai tr`ia.
Nimeni nu se gândea s-o informeze despre starea s`n`t`]ii
tat`lui ei. Am r`mas \mpreun` toat` noaptea, bând cafea.
Duminic`, Sian \ncercase \n zadar s` recupereze lipsa de
somn \nainte de a-l \ntâlni pe Nick la spital, \n cursul serii.
– Nick nu se odihnise deloc, prin urmare m-am instalat la
volan pentru \ntoarcerea la Londra.
– Cum se face c` nu te-am auzit când te-ai \ntors, diminea]`?
Sian oft`, cu un aer ru[inat.
– |nchipuie[te-]i c` i-am distrus ma[ina...
Anna f`cu ochi mari ne\ncrez`tori, \nainte de a izbucni \n râs.
– Sian, iart`-m`, dar... Ce s-a \ntâmplat?
– Era un iepure pe drum... Doar nu puteam s`-l zdrobesc!
Am aterizat \n [an]...
Râsul nebun al Annei se prelungi câteva minute \nainte s`
poat` vorbi.
– Cum a reac]ionat Nick?
– Am avut dreptul la câteva observa]ii lipsite de bun`voin]`,
de genul: "Sper c` acest biet iepure n-a fost \mpro[cat de apa
din [an]..."
– Oh! Sian, \mi pare r`u, oft` Anna, care abia se controla.
Cum a]i revenit?
– Cu temperamentul lui de dictator, Nick s-a descurcat s`
g`seasc` un depanator \n mijlocul nop]ii. El ne-a scos din [an].
UN AMERICAN LA LONDRA 83

Dar parbrizul era deteriorat [i a trebuit s` fie scos pentru a nu


risca s` se pr`bu[easc` pe drum. Cu ploaia [i vântul, inutil s`-]i
descriu \n ce stare eram când am sosit. {i acum, iat` c` este
convins c` a f`cut o pneumonie!
– Sian, taci! o implor` Anna, care se sufoca de râs. Ascult`, fii
rezonabil` [i du-te s` te culci. Te voi trezi la cin`.
Sian fu prea fericit` s` se supun`. |ntoars` acas`,
cl`tinându-se de oboseal`, cu ce voluptate se strecur` \n
a[ternut! O or` mai târziu, dup` ce num`rase o turm` de oi [i
b`use o cea[c` cu lapte cald, somnul \nc` o ocolea.
– Individ tic`los! morm`i ea cu furie, sim]ind lacrimi de
frustrare arzându-i pleoapele.
Ar fi trebuit s`-i fie recunosc`toare lui Nick pentru lec]ia de
umilin]` pe care i-o d`duse. Ei nu se \ntâlniser` \n timpul orelor
de nelini[te care urmaser` intern`rii lui sir Georges \n spital.
Sim]ise crescând distan]a \ntre ea [i el. La \nceput suferise, atât
de mult persista ecoul glumelor [i confiden]elor lor \n amintirea
ei. Mai târziu, urmase furia. Dac` regreta c`-i vorbise deschis, de
ce nu i-o spunea? Nu era cu siguran]` singurul. |n disperare de
cauz`, \[i \ngrop` \nc` o dat` obrajii fierbin]i \n pern`.

***

– Sian, cina va fi gata \n zece minute.


84 PATRICIA NEAL

Ea \[i deschise pleoapele grele [i o m`sur` o clip` pe Anna


f`r` s-o recunoasc`.
– Anna?
– Nu regret c` am insistat s` te \ntorci acas`. Pari \ntr-adev`r
epuizat`!
– Nu te sinchisi, va fi bine!
Totu[i, chiar stropindu-[i fa]a cu ap` rece timp de mai multe
minute, nu f`cu nimic.
– Ai \ntr-adev`r o min` de speriat, biata mea Sian, exclam`
Toby intrând \n sufragerie. Dar a[teapt` pu]in s` gu[ti din
mâncarea Annei [i vei sim]i c` revii la via]`.
– Aminte[te-]i ce ]i-am spus, Anna: curând, \i vei cârpii [i
ciorapii, declar` Sian.
Anna izbucni \n râs.
– Fii f`r` team`. Ador s` g`tesc.
Sian \[i scoase limba la v`rul ei care-i zâmbea cu un aer
lini[tit, din cealalt` parte a salonului.
– De fapt, spuse el, data viitoare când te urci la volan, ai grij`
de reflexele tale.
– Nu apreciez sim]ul t`u al umorului, dragul meu.
– Recunosc c` are lacune, dar f`r` s` vreau s` te tachinez, am
fost furios pe tine aflând reac]ia ta. {tii c` a]i fi putut r`mâne
acolo amândoi?
– Nici unul dintre voi nu poate s` prevad` modul \n care va
reac]iona, \n acelea[i \mprejur`ri, interveni Anna.
– Nu \ncercam s-o \nvinov`]esc!
UN AMERICAN LA LONDRA 85

– N-ar \ndr`zni, spuse Sian. Plânge \nc` ariciul pe care n-a


reu[it s`-l evite... acum un an.
– Ea m-a obligat s`-l \ngrop.... recunoscu Toby. De fapt, cum
s-a \ntâmplat cu Sinclair? |n afara faptului c` a fost cât pe ce s`-l
trimi]i la Creator, am impresia c` acum sunte]i cei mai buni
prieteni de pe p`mânt.
Sian se \nfund` [i mai mult \n scaunul ei, cu o privire
furioas`.
– Ah? Ei bine, e[ti lipsit \n mod deosebit de psihologie.
– N-a]i fost totu[i prost dispu[i \n timpul weekendului!
– S` spunem c` am reu[it s` salv`m aparen]ele. Dar la prima
ocazie, [i-a ar`tat firea adev`rat`.
– Dup` accident, deduse Toby.
– Dac` vrei.
La spital, Nick deja nu mai era acela[i. F`r` s` [tie de ce, \l
surprinsese \n mai multe rânduri aruncându-i priviri \ntunecate.
Dar la ce bun s`-i conving` pe Toby [i pe Anna s` nu mai caute
o explica]ie logic` comport`rii lui?
– Nu \nr`znesc s`-mi imaginez decep]ia lui Margaret, oft`
Anna.
– Ce vrei s` spui prin asta?
– Cred c` spera ca \nainte de venirea voastr`, s`-l fi \mblânzit
complet pe Nick. Pisica nefiind aici, [oarecii au dansat [i au
organizat o reuniune neprev`zut`: Joel Henderson a depus
oficial plângere.
– Vai! gemu Sian, consternat`. Nick este la curent?
86 PATRICIA NEAL

– El este cel care a avertizat-o pe Margaret vineri, cerând s`


adune documentele de care avocatul va avea nevoie pentru
pledoarie. Dup` ea, nu era câtu[i de pu]in tulburat.
– Are dreptate! exclam` Sian cu vehemen]`. Dup` p`rerea
mea, este imposibil ca Simon s` fi putut comite cea mai mic`
neglijen]`. {tiu c` metodele lui nu erau \ntotdeauna ortodoxe,
dar de aici pân` la a-l \n[ela pe unul din clien]ii no[tri!
– Ceea ce trebuie, este s` reu[easc` s`-i dovedeasc`
nevinov`]ia \n fa]a jura]ilor, spuse Toby. Nu va fi u[or. Numai
dac` face s` dispar` complet orice referire la acest Joel
Henderson \n hâr]`goria administrativ`.
Anna scutur` din cap.
– Imposibil! Cartea lui trebuie s` ias` luna viitoare.
– Dac` a[ crede ce spune Sian, asta m-ar mira.
– Poate vom reu[i s` \ntârziem apari]ia, cel pu]in pân` când
Simon s` fie \n m`sur` s` furnizeze explica]ii, suger` Sian f`r`
mare convingere.
– Bill Gardiner a inventat un pretext ca s` n-o r`scoleasc` pe
doamna Porter, [i a \nceput s` examineze hârtiile pe care Simon
le-a p`strat acas`, spuse Anna.
Sian gemu, mu[cându-[i buzele.
– Dac` vreodat` Nick afl` asta...
Toby \ncerc` s-o lini[teasc`.
– Haide, Sian, s` nu dramatiz`m. M-ar mira ca Nick s`-l
destituie pe Simon...
UN AMERICAN LA LONDRA 87

– Ar fi foarte \ndrept`]it, preciz` Anna. Cazul este prev`zut \n


contractul lui Simon. Margaret a verificat.
– {i Nick va aplica legea \ntocmai, pute]i fi siguri! \nt`ri Sian.
Nu uita]i c` este avocat!
– Sian, personal m` simt insultat! protest` Toby.
– Tu nu e[ti la fel. Tu e[ti amabil.
Aceste cuvinte r`sunau \nc` \n mintea lui Sian când depuse
dou` dosare pe biroul lui Nick, a doua zi. Dac` unul singur din
func]ionarii de la "Sinclair Lawson" n-ar fi detectat cea mai mic`
fisur` \n armura noului lor patron, s-ar fi asociat cu siguran]`
tentativei disperate de a-[i salva camaradul aflat \n com`, [i
necesitatea de a "machia" dosarul Henderson nu s-ar mai fi f`cut
sim]it`. Sian arunc` discret o privire c`tre ceas. Opera]ia durase
mai mult timp decât se prev`zuse. Pu]in nervoas`, ridic`
telefonul.
– Anna? Sian la aparat. Am terminat. Acum, m` duc la
Margaret ca s`-i explic totul. Pe mai târziu.
Când intr` \n biroul ei, un zâmbet surprins [i totodat`
\ncântat ap`ru pe buzele lui Margaret.
– Nu-mi spune c` l-ai citit deja! exclam` ea.
Timp de câteva secunde, Sian se \ntreb` despre ce vorbea,
apoi \n]elese c` era vorba despre manuscrisul irlandez.
– Nu \nc`, dar v` promit s-o fac f`r` \ntârziere. Pân` atunci,
a[ vrea s` discut`m o mic` problem`...
Margaret p`ru contrariat`.
– Nick ]inea mult s` se fac` ast`zi.
88 PATRICIA NEAL

Despre ce vrei s`-mi vorbe[ti?


– Despre afacerea Joel Henderson. Am... trucat pu]in
dosarele, bâigui ea, \ntrebându-se de ce naiba \ncepea cu
sfâr[itul discursului preg`tit cu atâta grij`.
– Ce vrei s` spui prin asta? De fapt, voiam s`-mi fac o cafea.
Te tenteaz`?
Sian cl`tin` din cap. Ar fi pl`tit scump s` fie mai b`trân` cu
câteva ore.
– Trebuia s`-l ap`r`m pe Simon, [i cum nimeni nu g`sea
nimic...
– Nu \nc`. Dar s` fim r`bd`tori. Am o speran]`.
Deodat`, p`ru c` remarc` tulburarea lui Sian.
– M` sperii.... ce \n]elegi prin "trebuia s`-l ap`r`m pe
Simon?"
– Am ad`ugat doar sau am scos câteva cuvinte... [i am imitat
semn`tura lui Simon o dat` sau de dou` ori.
– {i dac`, cum suntem cu to]ii convin[i, Bill reu[e[te s`-i
probeze nevinov`]ia?
– Tocmai am aranjat câteva fi[iere \n aceast` optic`, declar`
Sian, tulburat` de lipsa de entuziasm a interlocutoarei ei. Având
\n vedere circumstan]ele, am considerat ca Simon trebuie ap`rat
cu orice pre]. Eu sunt tân`r`, \n plin` s`n`tate [i capabil` s`-mi
g`sesc o alt` slujb` dac` o pierd pe asta.
– A[adar, ai ales s` pleci! replic` t`ios Margaret.
Sian oft`, acum descump`nit`. Repercusiunile actului ei
asupra acestei slujbe de care avea disperat` nevoie, \ncepeau
UN AMERICAN LA LONDRA 89

abia acum s`-i apar`, f`r` s` mai pun` la socoteal` c` ostilitatea


de-abia voalat` a lui Margaret era ultima atitudine la care se
a[tepta din partea ei.
– Oricum, Nick a[teapt` prima ocazie s` scape de mine.
Raporturile noastre nu fac decât s` se \nvenineze de la \nceput.
Atunci, mai bine s`-i dau o mân` de ajutor lui Simon.
– Tocmai! Se pare c` nu te-ai gândit o singur` secund` c`
Simon este responsabil de cea mai mic` ac]iune a ta. Se pare c`
n-ai reu[it decât s`-i dai lui Nick un excelent pretext s` scape de
tine. Sian, \n]eleg ce te-a \mpins s` faci aceast` nebunie. Dar ar
fi trebuit s` te gânde[ti câteva minute \nainte de a ac]iona,
deoarece \n loc s`-l aju]i pe Simon, e[ti dimpotriv` pe cale s`
adaugi alte repro[uri care risc` s` fie re]inute contra lui.
– Numai dac` ar fi posibil s`-l convingi pe Nick c` Simon nu
mai era cu mintea \ntreag` \nainte s` aib` atacul...
– Pentru asta, era inutil s` te amesteci! Sian, te-ai aruncat \n
aceast` aventur` cu ochii \nchi[i, f`r` s` te \ntrebi ce consecin]e
vor urma.
Margaret nu [tia cât` dreptate are. |n panica de a fi lipsit` de
veniturile ei, chiar pentru un scurt r`stimp, nu-[i acordase un
singur moment de reflec]ie. Nici m`car nu-i venise ideea c`
puteau exista solu]ii legale pentru a-l ajuta pe Simon s` ias` din
impas. Lu` o \nghi]itur` de cafea ca s`-[i ascund` tulburarea.
– Mi-e ru[ine, gemu ea. Anna m` sf`tuise totu[i s` te
consult...
90 PATRICIA NEAL

– Sian, \n loc s` te blamezi, du-te cât mai repede [i


recupereaz` acele dosare, \nainte de sosirea lui Nick.
Dumnezeu [tie care va fi reac]ia lui când va afla c` nu sunt gata,
dar cu atât mai r`u. Dup` p`rerea ta, cât timp \]i trebuie ca s`
pui totul \n ordine?
– Câteva ore. Am f`cut buc`]ele cu grij` unele foi...
– Atunci, alearg`. Sperând c` nu este deja prea târziu...
Sian alerg` cu respira]ia t`iat` pân` \n biroul ei, travers` \n
tromb` [i deschise larg u[a lui Nick.
– Ai prânzit târziu, observ` el ridicând ochii din unul din cele
dou` dosare deschise \n fa]a lui.
– Nu, eu... eram la Margaret.
– Aveai ceva s` m` \ntrebi?
– Tu... nu, nimic. Absolut nimic, bâigui ea, \ncercând s`-[i
revin`. Am auzit zgomot \n biroul t`u, [i cum te credeam \nc`
afar`...
– Ei bine, dup` cum vezi, am revenit.
Pentru a-[i des`vâr[i jocul, se \ngrijor` de s`n`tatea lui.
– Te sim]i mai bine?
– Da, mul]umesc.
Cu moartea \n suflet, Sian se \ntoarse s` se a[eze la biroul ei.
Curând, va r`mâne f`r` lucru. Actele ei necugetate de bravur`,
nici m`car nu vor servi s`-l apere pe Simon. {i \n ciuda acestui
fapt, alte considera]ii \i re]ineau aten]ia, ca ultima dat` când \l
v`zuse pe Nick, diminea]a devreme, acum dou` zile.
Erau amândoi uzi pân` la piele [i timp de câteva ore, de-abia
UN AMERICAN LA LONDRA 91

schimbaser` câteva cuvinte. Aparent, [i ast`zi p`rea hot`rât s`


reduc` discu]ia lor la esen]ial, se gândi ea cu o mi[care de furie.
– |n]eleg c` n-ai citit \nc` acest blestemat de manuscris?
strig` brusc Nick din prag. |i cerusem \n mod expres lui
Margaret s`...
– Mi-a transmis \ntr-adev`r ordinele tale, i-o tai` Sian, iritat`.
Dar \n primul rând, aveam alte lucruri de f`cut, [i al doilea sunt
incapabil` s` citesc dac` te simt cu ochiul fixat pe cronometru.
– Crezi c`...
O strâmb`tur` de durere \i t`ie respira]ia \n timp ce se
apropia.
– Crezi c` po]i s`-l cite[ti \n cursul zilei? \ntreb` el ca [i cum
nu se \ntâmplase nimic.
– Este posibil... dac` nu m` ocup decât de asta. Dar de ce e[ti
atât de gr`bit, dintr-o dat`.
– Numai pentru c` pierderea de timp n-a servit niciodat` la
nimic. Este primul meu copil, n-am chef s` v`d cum se
\ngr`m`de[te praful pe el.
"|n al]i termeni, tu e[ti patronul, [i eu n-am decât s` m`
supun", se gândi Sian, care ardea de dorin]` s`-i arunce
manuscrisul \n cap.
– |n cazul acesta, \ncep imediat, spuse ea printre din]i.
– Ah! Era s` uit... Jack Soames nu va putea s` se elibereze
pentru prânz, mâine. Am rezervat a[adar o mas` pentru
ast`-sear`. Voi trece s` te iau la ora opt.
92 PATRICIA NEAL

V`zându-l c` se \ntoarce lini[tit, Sian crezu c` o sufoc` furia.


– Poftim?
– Am spus: ora opt, repet` el.
O dat` mai mult, un spasm de durere, \l asalt`. Sian \[i uit`
imediat ranchiuna, cuprins` de compasiune.
– E[ti sigur c` nu vrei s` consul]i un medic? se auzi ea
\ntrebând. Asta nu este normal.
Nick ridic` din umeri.
– Voi vedea. Presupun c` pentru ast`-sear` e[ti de acord?
La aceste cuvinte, ea \[i reg`si indignarea.
– N-am de ales...
– Ascult`, o \ntrerupse el t`ios. Soames trebuie s` plece de
urgen]` \n Statele Unite mâine diminea]`. Tocmai mi-a
telefonat, acum mai pu]in de o jum`tate de or`, ca s` se scuze.
M-a \ntrebat dac` este posibil s` devans`m \ntâlnirea noastr`
pentru ast`-sear`.
Cum el este unul dintre autorii de care se ocupa Simon [i c`
de-abia \l cunosc, am presupus...
– De acord, am \n]eles, murmur` Sian. Nu este nevoie s`-mi
]ii o predic`.
– Trebuie s` trag concluzia c` accep]i? Sau \]i trebuie o
invita]ie redactat` dup` toate regulile?
Mu[cându-[i buzele pentru a-[i re]ine o remarc` insolent`,
\[i p`str` ochii a]inti]i asupra manuscrisului deschis la prima
pagin` din fa]a ei.
UN AMERICAN LA LONDRA 93

– Va trebui poate s`-i telefonezi lui Toby [i s`-l anun]i s`


nu-]i lase nimic de f`cut \n buc`t`rie ast`-sear`, \i arunc` Nick
peste um`r, exact \nainte de a \nchide u[a biroului.
Sian se \ntoarse brusc spre u[a \nchis`, cu ochii m`ri]i de
uimire. Când \i vorbise oare despre v`rul ei acestui tiran? Poate
acas` la sir Georges... Incapabil` s`-[i aminteasc`, ridic` din
umeri. |n orice caz, nu se putuse \mpiedica s`-i deformeze
cuvintele. Auzindu-l, Toby nu era decât o biat` victim`
exploatat` ca cel mai modest dintre angaja]ii casei. S`-[i
imagineze \n acest rol pe v`rul ei, o f`cu s` pufneasc` \n râs f`r`
s` vrea...
Capitolul 6

Sian \nchise dosarul [i se ridic`. La ce bun s` pretind` c`


lucreaz`? Era incapabil` s-o fac`. |nainte de a \mpinge u[a Annei,
ochii ei \ntârziar` o clip` pe cea a biroului lui Nick.
– Nu te duci s` bei o cafea, din \ntâmplare? \ntreb` ea cu o
voce monoton`.
– Tocmai voiam s`-]i propun. Timpul pare c` trece greu,
nu-i a[a?
– Am impresia c` Margaret este \nchis` cu el de ore \ntregi!
oft` Sian l`sându-se s` cad` pe un scaun. Anna, cum am putut
s` fiu atât de proast` s`... Dac` cel pu]in ]i-a[ fi explicat de ce \]i
ceream s`-l pânde[ti pe Nick, ai fi protestat cu siguran]` sus [i
tare [i poate ast`zi n-a[ fi aici...
– Sian, \nceteaz` s` te mai chinuie[ti. Ei nici m`car nu
discut` despre afacerea Henderson! Altceva: Margaret era poate
UN AMERICAN LA LONDRA 95

furioas` c` ai luat aceast` ini]iativ` f`r` s-o consul]i, dar este


foarte emo]ionat` de loialitatea ta fa]` de Simon. |nceteaz`
a[adar s` te lamentezi!
– Nu-mi r`mâne decât un lucru de f`cut! i-o t`ie Sian pe un
ton dramatic. S`-mi strâng lucrurile [i s`-mi iau r`mas-bun de la
toat` lumea! Nu vei fi atât de surprins` s` afli c` desp`r]indu-ne,
ieri sear` dup` cin`, Nick [i cu mine, a fost cât pe ce s` ne
\nc`ier`m. {i de data asta nu era vina mea. {i-l plângeam pe
acest aiurit...
– Ar trebui s`-]i alegi bine cuvintele, r`spunse Anna, deloc
p`c`lit`.
– Nu m` crezi, dar este capabil s` inventeze orice ca s` se
debaraseze de mine. Când m` gândesc c` am fost destul de
proast` s`-i ofer un pretext!
– Sian, trebuie neap`rat s`...
Anna t`cu, z`rind fa]a radioas` a lui Margaret \n cr`p`tura
u[ii.
– M` gândeam c` v` g`sesc aici pe amândou`. |]i vei reg`si
curând zâmbetul, Sian. Nick n-a acordat nici o secund` aten]ie
rolului pe care l-ai jucat \n confec]ionarea acestor dosare atât de
scrupulos falsificate. Toat` lumea poate s` fie lini[tit`, a
\mp`rt`[it opinia noastr`: dup` el, Simon nu putea \n nici un
caz s` comit` fapta de care este acuzat.
– Vrei... vrei s` spui c` nu are inten]ia s` m` concedieze?
– Nu numai asta, dar vrea s`-i acorde lui Simon ajutorul
financiar de care va avea cu siguran]` nevoie. A examinat \n
96 PATRICIA NEAL

am`nunt dosarele tale, Sian. Mi-era greu s`-i spun: "Apropo,


Nick, Sian a lucrat ceva la ele", nu-i a[a? Ah! Era s` uit, dore[te
s`-]i vorbeasc`.
Sian deveni livid`.
– Vre]i s`-i m`rturisesc...
– Desigur c` nu! exclam` Margaret, \ngrozit`. S` ne
consider`m fericite c` lucrurile au luat o asemenea \ntors`tur`.
– Dac` spui...
– Zâmbe[te, pentru Dumnezeu, [i nu-l l`sa s` a[tepte.
|n fa]a u[ii biroului lui Nick, Sian avu un moment de ezitare.
Era departe de a \mp`rt`[i optimismul lui Margaret. Pentru ea,
convocarea lui Nick nu putea s` \nsemne decât un lucru:
concedierea ei. F`r` nici o iluzie asupra sor]ii care-i era
rezervat`, intr`.
Nick era \ntors cu spatele, \n fa]a unei ferestre.
– |nchide u[a, la naiba, morm`i el f`r` s` se \ntoarc`.
– "V` rog", ad`ug` Sian, re]inându-se s-o trântreasc`.
– {i cât e[ti acolo, \ntoarce cheia.
– Poftim?
– Oh! [i apoi, la urma urmei f` cum crezi, nu-mi pas`... Fii
amabil` [i ajut`-m` s` m` dezbrac. Te rog.
Vorbind, se r`sucea ca s`-[i scoat` haina de piele neagr`.
Când se \ntoarse \n sfâr[it, Sian v`zu c` avea fa]a crispat` de
durere. F`r` s` mai ezite, se apropie de el.
– N-ai vrut s` m` ascul]i, bine\n]eles, \l mustr` ea f`când s`-i
alunece haina pe umeri. Când am avut proasta idee s` te
UN AMERICAN LA LONDRA 97

sf`tuiesc s` consul]i un medic, ieri sear`, numai c` n-ai f`cut


scandal!
– Tocmai! Sunt gata s` fac unul! se r`sti el.
Cu gesturi bru[te \nso]ite de strâmb`turi de durere, \[i
descheie c`ma[a sub privirea ne\ncrez`toare a lui Sian.
– Nick! strig` ea. Dar ce este...?
Un lat bandaj alb \i strângea pieptul, contrastând cu pielea
lui \nchis` la culoare.
– Te-ar sup`ra s` vorbe[ti mai \ncet? Sau s` \ncui u[a cu
cheia? Cu urletele tale, vom avea curând tot personalul aici!
– Dar ce ]i s-a \ntâmplat?
– Iepurele a sc`pat poate cu bine, dar nu se poate spune la
fel de coastele mele. Pe scurt, vei avea amabilitatea s` m` scapi
de acest bandaj adeziv \nainte s` \nnebunesc complet?
– Vrei s`-l scot? Nick, haide, fii rezonabil...
– Taci, murmur` el f`când un imens efort ca s` se
controleze. Dat fiind c` nu sunt contorsionist, sunt obligat s`
apelez la tine... Atunci, vrei sau nu s`-mi sco]i chestia asta?
– Dac` ]i l-au pus, \nseamn` c` exist` un motiv. Nick, ai
dureri?
– Nu! Dar mânc`rimile devin insuportabile. Ca un idiot,
diminea]` am intrat la du[, f`r` s` m` gândesc la acest lucru. De
atunci, am impresia c` \nnebunesc!
Sian atinse u[or cu vârful degetelor banda responsabil` de
calvarul lui. Pleca din centrul pieptului, \i acoperea partea
stâng` [i se oprea \n mijlocul spatelui.
98 PATRICIA NEAL

– Ri[ti s` te doar`, te previn.


– O durere fireasc` va fi o veritabil` u[urare fa]` de ce \ndur.
Sian, gr`be[te-te pu]in...
Descump`nit`, ea \ncepu s` lucreze. Sub degetele ei, pielea
brun` era supl` [i cald`. Cu timiditate, ridic` primele dou`
col]uri. Nick nu \ntârzie s` protesteze.
– Ascult`, nu ]i-am cerut ore de tortur`. O mi[care rapid` [i
gata!
– Pentru asta, ar trebui s` am de ce s` prind.
– Dac` \n]eleg bine, sunt la discre]ia instinctelor tale sadice.
– Exact.
Considerând c` desprinsese o bucat` suficient`, Sian inspir`
profund [i trase, Nick scoase un strig`t \n`bu[it, apoi un imens
oftat de u[urare.
– |n fine! exclam` el.
S`ri \n picioare, o lu` pe Sian \n bra]e [i f`cu dou` sau trei
tururi de vals \n jurul camerei pentru a-[i ar`ta bucuria. Sian
trebui s` se lupte cu exaltarea care o cuprinsese \ndat` ce
bra]ele lui o \nl`n]uiser`. Abandonat` la pieptul lui Nick, auzi
b`t`ile inimii lui amestecându-se cu ale ei. Apoi, \ncetul cu
\ncetul, valsul energic se schimb` \ntr-un slow languros la care
Nick p`rea c` nu dorea s`-i pun` cap`t.
– S-ar spune c` scap de o vraj` ca s` m` expun imediat alteia,
murmur` el la urechea ei.
Cum s`-i r`spund` când capuli se \nvârtea astfel? Lui Sian \i
trebui câteva secunde \nainte de a g`si puterea s` vorbeasc`.
UN AMERICAN LA LONDRA 99

– Dac` nu te resping, este numai pentru c` mi-e team` s`


nu-]i fac r`u.
– Mincinoaso...
Pentru a-i ar`ta mai bine c` nu credea un cuvânt, Nick o trase
mai mult spre el [i-[i puse buzele pe col]ul buzelor ei. Ea f`cu
rapid un pas \napoi, tulburat` s` simt` c` bra]ele care o
strângeau acum se destindeau. De team` s` nu-i \ntâlneasc`
privirea, r`mase cu ochii pleca]i.
– Ai pielea foarte iritat`, constat` ea.
– Sian, nu te \n]eleg, spuse el cu blânde]e.
– Nu pe mine trebuie s` \ncerci s` m` \n]elegi, ci mai curând
permanentele tale schimb`ri de dispozi]ie! E[ti... e[ti ca un
robinet care func]ioneaz` prost, când glacial, când fierbinte, \n
voia cine [tie c`rei fantezii!
|ngrozit` s` se aud` vorbindu-i pe acest ton, \ncerc` s`-[i
revin`.
– Am o trus` de urgen]` \n biroul meu. Poate c` pu]in`
lo]iune cu calamin` va potoli mânc`rimea.
|n momentul când se \ntorcea, fericit` c` se \ndep`rta de el,
Nick o prinse de bra].
– Dac` ne-am a[eza s` vorbim?
Sian \ncremeni. Imposibil. Atrac]ia pe care o sim]ea pentru el
o speria. Era oare posibil s` \ncerce \n acela[i timp dorin]` [i ur`
pentru aceea[i persoan`?
– Ca s` vorbim, ar trebui s` avem ceva de spus...
100 PATRICIA NEAL

Dar \n timp ce rostea aceste cuvinte, imagina]ia ei ]inea un


cu totul alt discurs. Ochii ei nu mai vedeau decât o fa]`
seduc`toare \mblânzit` de râs, transformat` de tandre]e, cu
privirea str`lucind nu de furie, ci de dorin]`.
– Sian, am \ntârziat deja prea mult timp aceast` explica]ie,
oft` Nick \mbr`cându-[i c`ma[a.
– S` discut`m nu va servi la nimic. |n prima zi, ai sosit tocmai
\n momentul când rosteam ni[te cuvinte pe care le-ai luat
cuvânt cu cuvânt, scoase din context, la asta se rezum` totul.
– Nu sta \n picioare, la naiba, morm`i el \nconjurând biroul
pentru a merge s` se a[eze. Dup` aceea, a fost totu[i serata, de
la sir Georges.
A[ezat confortabil \n fotoliul lui, ridic` ochii spre tavan.
– Trebuie s` fii sigur` c` ultimul lucru pe care-l urm`resc,
este o aventur` cu tine. Unele r`ni sunt destul de greu de
cicatrizat [i nu ]in s` plictisesc pe nimeni cu trecutul meu.
Sian se \ntreb` de ce merita onoarea acestor confiden]e.
Destul de tulburat` de turnura pe care o lua conversa]ia, sfâr[i
prin a se ridica.
De data asta, nu se va l`sa oprit`.
– Sunt asistenta, nu confesorul t`u. Ultima dat` când mi
te-ai confesat, am pl`tit destul de scump.
– Am impresia c` vorbe[ti engleza, atunci cum se face c` nu
\n]eleg un cuvânt din ce spui?
|ntr-o mi[care de furie, Sian se retrase un pas [i se ciocni de
un scaun.
UN AMERICAN LA LONDRA 101

– Fiindc` trebuie ca tu s` pui pe punctul "i", n-a durat mult


s`-]i reg`se[ti obiceiurile de tiran!
– Este de necrezut cât de lipsit` e[ti de psihologie.... Pân`
atunci, m-am s`turat de aceste discursuri sterile! Odat` pentru
totdeauna, s` fim clari: chiar dac` e[ti liber`, n-am nevoie nici
de tine, nici de altcineva \n via]a mea.
– Sunt \ncântat`! r`spunse ea. Mai curând decât mie, spune
asta batalioanelor de femei care-]i telefoneaz` toat` ziua! |n felul
acesta, voi putea lucra lini[tit` \n loc s`-]i servesc drept
telefonist`.
Nu era nici o blânde]e \n gura care puse st`pânire pe a ei. {i
nici \n \mbr`]i[area care o \mpiedica s` fug`.
– Continu` s`-mi vorbe[ti pe acest ton, nu m` las p`c`lit,
murmur` Nick lâng` buzele ei.
Sian se zb`tu, dar cum el refuza s`-i dea drumul, \l lovi de
câteva ori furioas` cu pumnul \n piept. Strig`tul lui de durere o
trezi imediat la realitate. Dumnezeule, numai s`...
– Nick! se sufoc` ea. Am uitat complet c`...
El scutur` din cap, nelini[titor de palid.
– Este vina mea, bomb`ni el.
– Nick, \mi pare r`u, eu...
– La naiba, de ce te scuzi? protest` el cu r`suflarea t`iat`. Mai
degrab` eu ar trebui s` fiu \n genunchi, cerându-]i iertare.
Când degetele lui mângâietoare i se strecurar` pe ceaf`, Sian
\[i d`du seama c`, f`r` s` se gândeasc`, \ntinsese bra]ele ca s`-l
sus]in` [i ele r`m`seser` \nnodate \n jurul taliei lui. |n loc s` se
102 PATRICIA NEAL

dep`rteze, \[i retrase u[or capul, [i-l privi. Ochii lui erau alba[tri
ca marea.
– Sian, te-am atacat, nu exist` alt cuvânt. Accep]i scuzele
mele?
Cu un geam`t surd, o strânse din nou \n bra]e [i, timp de o
clip`, s`rutul lui nu fu decât blânde]e [i senzualitate,
tulburând-o profund. Apoi pasiunea alung` departe
ne\n]elegerile lor. Sian \[i \nnod` bra]ele \n jurul gâtului lui. {i
când mâna lui se a[ez` pe inima ei, \i sc`p` un mic geam`t. |n
mintea ei se \mbulzeau gândurile cele mai tandre, \n timp ce era
cople[it` de o multitudine de senza]ii tulbur`toare. |n ea n`[tea
speran]a c` acest moment magic va [terge toate ne\n]elegerile
trecute [i viitoare.
– Sian, gemu el \ncet lâng` gura ei. Fii mai rezonabil` decât
mine, pleac` repede...
Rug`mintea lui r`mase f`r` ecou, deoarece drept r`spuns,
Sian solicit` din nou mângâierea buzelor lui.
Soneria strident` a telefonului risipi magia momentului [i-i
readuse pe amândoi la ra]iune. Prima reac]ie a lui Nick fu o
mi[care de iritare. Apoi zâmbi.
– Iat`-ne salva]i...
|n timp ce ridica receptorul [i schimba câteva cuvinte cu
interlocutorul lui, Sian \[i reveni \ncetul cu \ncetul \n fire. Era ca
[i cum, timp de câteva clipe, o personalitate str`in` pusese
st`pânire pe ea. Cu o tandre]e de necrezut, contempl` fa]a lui
Nick.
UN AMERICAN LA LONDRA 103

O \ncruntare a sprâncenelor [tergea ultimele urme ale


tulbur`rii lui. O mul]ime de \ntreb`ri o asaltar` imediat.
– Dup` tine, asta risc` s` ridice unele probleme, spunea el.
Sian \[i p`str` câteva clipe ochii fixa]i pe buzele lui. Pentru a
sc`pa de gândurile tulbur`toare care se n`[teau \n ea, c`ut`
privirea lui Nick [i sim]i deodat` o team` inexplicabil` punând
st`pânire pe ea.
– E preferabil s` cobor, Alan, declar` brusc Nick. Acord`-mi
zece minute...
Pleoapele lui se ridicar`, dezv`luind o lic`rire sumbr` \n
spatele c`reia se stingeau ultimii t`ciuni ai unei dorin]e deja
moarte. Dac` teama o cru]ase pe Sian, mângâierea distrat` pe
care i-o acorda Nick \nchizând telefonul, era suficient` s`
semene \n ea \ndoiala [i \ngrijorarea.
– Nu lua acest aer speriat, Sian. Ori ne cert`m ca chiorii, ori
ne comport`m ca doi pu[ti care tocmai au descoperit ce pune
lumea \n mi[care. Dar nu dispera. Va trebui \ntr-o zi, s` reu[im
s`-i punem cap`t....
Capitolul 7

Sian se ciocni de v`rul ei intrând \n buc`t`rie.


– Trezit` deja! Nu este timpul s` t`r`g`nez, sunt \n
\ntârziere. Anna ]i-a p`strat o parte din ultima mea crea]ie
culinar`. Pe disear`!
Sian privi u[a trântindu-se \n spatele lui [i intr` \n buc`t`rie
cu o ridicare de umeri.
– Bun` ziua, Anna! Nu l-am v`zut niciodat` pe Toby atât de
gr`bit. Ce se \ntâmpl`?
– Procesul lui Collingwood \ncepe ast`zi, r`spunse Anna
sco]ând din cuptor farfuria pe care o ]inea la cald.
– La naiba! Dac` mi-a[ fi amintit, i-a[ fi urat noroc! Dar...
Anna, pentru Dumnezeu, ce-i asta?
Anna r`spunse, pufnind \n râs.
– Probabil este vorba de o omlet` spaniol`.
UN AMERICAN LA LONDRA 105

Dar n-a[ pune mâna \n foc. P`rea atât de mândru de el, \ncât
n-am \ndr`znit s`-l \ntreb...
– Bietul Toby. |]i dai seama c` face toate astea ca s` te
impresioneze?
Sian examin` cu o grimas` \nc` o dat` amestecul curios din
farfuria ei. Apoi se ridic` [i se apropie de co[ul de gunoi.
– |n aceste momente, \l regret pe câinele meu, Mungo, oft`
ea, teribil de vinovat`. El s-ar fi desf`tat cu siguran]` cu asta.
Tr`ie[te acum \n Chiddingfold, la p`rin]ii lui Toby. Este un
labrador splendid. Bietul de el, \ncepe s` \mb`trâneasc`. |n
curând va \mplini paisprexece ani.
– P`cat c` nu-l po]i lua cu tine. Dar ar fi nedrept s`-l obligi
s` tr`iasc` \ntr-un apartament.
– {i s`-l lipsesc de unchiul [i de m`tu[a mea. Niciodat` nu
m-ar ierta. De altfel, Mungo este la ]ar`. Locul lui este acolo, nu
aici.
Cum Sian se \ntorcea s` se a[eze, o idee \i trecu prin cap.
– Au trecut câteva s`pt`mâni de când Toby [i cu mine nu
i-am vizitat. Ce-ai spune de un weekend la ]ar`? Sunt sigur` c`
te-ai \n]elege cu ei. {i \n felul acesta, l-ai cunoa[te pe Mungo!
– Este amabil din partea ta, dar nu trebuie s` sim]i c` ai vreo
obliga]ie fa]` de mine, s` [tii.
Sian sim]i c` rezerva ei spunea mai mult decât simplul
protest dictat de o bun` educa]ie.
– Anna, ce-i cu tine?
106 PATRICIA NEAL

– Nu trebuie mai ales s` te sim]i constrâns` sub pretextul c`


\mp`r]im acela[i apartament. {tiu c` e[ti o persoan` solitar`,
retras`...
– Anna!
Un sentiment de mare vinov`]ie o cuprinse pe Sian. |n]elese
fulger`tor cât o afectase pe Anna comportarea ei din ultimele
s`pt`mâni.
– Anna, prietenia ta \mi este extrem de pre]ioas`, \n ciuda
aparen]elor.
Se \ntrerupse câteva secunde, prea \ncurcat` ca s` continue.
– Ca s` \n]elegi, ar trebui s`-]i povestesc unele lucruri pe
care vei fi prima s` le auzi. Dar mi-e team` s` nu te plictisesc.
Protestele Annei o \ncurajar` s` continue.
– |n afar` de Toby, de m`tu[a [i de unchiul meu, a trebuit s`
m` lipsesc de prieteni \nc` de când... eram mic`.
– Cum asta "a trebuit?"
– Prin for]a lucrurilor. Când ]i-am vorbit despre copil`ria
mea, am omis de bun`voie s` precizez unele am`nunte. Dar \n
momentul când tata m-a dat la pension, groaza mea la ideea c`
m`tu[a poate muri din vina mea, m-a rupt câ]iva ani de restul
lumii. M` sim]eam atât de vinovat`, \ncât devenisem foarte
timid` [i s`lbatic`. |n cele din urm`, o feti]`, Wendy, a d`râmat
zidurile \nchisorii mele imaginare [i am devenit cele mai bune
prietene de pe p`mânt. Anul urm`tor, Wendy n-a mai revenit.
Tat`l ei, diplomat, fusese mutat la Washington.
UN AMERICAN LA LONDRA 107

Plecarea ei mi-a provocat un asemenea traumatism, \ncât ani


de zile m-am \nchis din nou \n mine.
Anna era prima c`tre care avusese curajul s` \ntind` mâna.
– Prietenia ta \mi este mai important` decât a[ putea
vreodat` s-o spun, \ncheie Sian.
Anna \i lu` mâna \ntr-a ei [i o strânse cu o tandre]e care
n-avea nevoie de cuvinte.
– Timpul trece, vom \ntârzia.

***

|n timpul drumului pân` la "Sinclair Lawson", Sian fu


asaltat` de nenum`rate gânduri contradictorii. Datorit` Annei,
\[i d`dea seama ast`zi cât se \nchisese \n sine \n aceste ultime
s`pt`mâni, refugiindu-se \n spatele lucrului s`u. Erau foarte
practice manuscrisele pe care le aducea cu ea seara, ca s` le
citeasc` acas`: \i ocupau mintea [i, mai ales, o \mpiedicau s`
gândeasc`. Anna avea excelente motive s` se plâng`. |n mai
multe rânduri, Sian \i descurajase mai mult sau mai pu]in t`ios
tentativele de a o scoate din mutismul ei. {i nici o singur` dat`
nu se nelini[tise de interpretarea la care putea ajunge Anna.
– Anna, \ng`im` ea când se apropiau de birou, ]i s-a
\ntâmplat vreodat` s` ai de luptat cu o problem` atât de
complicat` \ncât s` nu reu[e[ti s` ]i-o explici ]ie \ns`]i?
108 PATRICIA NEAL

Profitând de un semafor care trecu brusc la ro[u, Anna \[i


puse mâna pe bra]ul ei.
– Da. |n acest caz, o alung pe planul al doilea, sperând c` se
va rezolva singur`. Dar am remarcat c` n-a mers niciodat`...
Hohotele lor de râs r`sunar` \n ma[in`. Ele râdeau \nc`
intrând \n biroul lui Sian.
– |l voi suna pe Toby s`-i urez noroc, exclam` Sian. |n acela[i
timp, \i voi mul]umi pentru omleta lui excelent`.
– Sian, po]i veni pu]in?
Nu avu timp decât s` vad` u[a biroului lui Nick
\nchizându-se. Cu un nod \n gât, \[i mu[c` buzele.
– Sose[te la birou din ce \n ce mai devreme, remarc` Anna,
de pe pragul biroului ei.
Sian de-abia o auzi, prea ocupat` s` se preg`teasc` pentru
confruntarea care urma. |n fiecare diminea]`, aceea[i ostilitate
s`pa [i mai mult pr`pastia dintre ei.
"... Ori ne cert`m ca orbii, ori ne comport`m ca doi pu[ti
care tocmai descoper` ce pune lumea \n mi[care. Dar nu
dispera. Va trebui ca \ntr-o zi, s` se g`seasc` un mod de a-i pune
cap`t..."
Aceea[i nelini[te pe care o resim]ise \n momentul când Nick
rostise aceste cuvinte \i strângea acum inima, ca un
presentiment r`u... Fa]` de polite]ea distant` la care avea
dreptul de câteva zile, lui Sian i se \ntâmpla s` regrete violentele
lor certuri.
UN AMERICAN LA LONDRA 109

|[i adun` tot curajul ca s` dea ochii cu el când se auzi soneria


telefonului.
– A[ putea s` vorbesc cu Nicholas Sinclair, v` rog?
"|nc` una din admiratoarele lui, se gândi ea cu o plictiseal`
resemnat`. Rutina..."
– Nu [tiu dac` este \n birou. Pe cine trebuie s` anun]?
– Patty Emmerson.
Ap`sând ma[inal butonul interfonului, Sian sim]i c`-i
\nghea]` sângele. Patty Emmerson, fosta amant` a lui Nick,
responsabila fugii lui precipitate departe de New York...
Cu o ridicare de umeri, alung` aceste gânduri.
– Am pe linie o anumit` Patty Emmerson, \l anun]` ea.
Trebuie s` ]i-o dau?
|n loc de refuzul prompt cu care r`spundea de obicei la acest
gen de cerere, urm` o lung` t`cere. Sian ar fi pl`tit scump s`-i
vad` expresia: zâmbet? furie? pl`cere?
– F`-mi leg`tura.
Leg`tura stabilit`, Sian ezit` \nainte s` \nchid` microfonul,
dar prefer` s`-[i lase imagina]ia liber`. Care erau oare gândurile
lui Nick, \n acest moment? N-ar fi primul care jurase pe to]i
sfin]ii c` nu era \ndr`gostit, pentru a descoperi datorit` unui
incident ne\nsemnat adev`ratele lui sentimente! Nici un singur
moment ochii ei nu se \ndep`rtar` de becul ro[u semnalând c`
linia lui Nick era ocupat`. Când se stinse \n sfâr[it, \i sc`p` un
oftat de u[urare.
110 PATRICIA NEAL

|n momentul când \mpinse u[a, Nick era pierdut \n gânduri.


Când tu[i pentru a-i semnala prezen]a sa, ridic` imediat capul.
– Voiai s` m` vezi?
– Da, ia loc, Sian. Exist` unul sau dou` lucruri despre care a[
vrea s`-]i vorbesc.
Sian se execut`, privindu-l cu curiozitate: nici un zâmbet de
bun venit, nici o demonstra]ie a acelui farmec politicos la care
avea dreptul de câteva s`pt`mâni. Ar fi gre[it s`-l acuze pentru
telefonul lui Patty Emmerson, fiindc` deja, diminea]`, nu
schimbaser` amabilit`]ile care marcau \n mod obi[nuit
\nceputul zilei.
– ... c` sir Georges va petrece câteva zile aici cu ea [i Mike.
Sian tres`ri brusc, smuls` brutal din gândurile ei.
– Hm... Ah, da! Sir Georges? Cum se simte?
– Bine, dup` Beverley. Dup` câte-mi spune, este ner`bd`tor
s` semneze contractul. Mike [i cu ea ne invit` s` cin`m la ei
vineri seara \n acest scop. Pân` atunci, toate hârtiile oficiale vor
trebui s` fie gata. Vei putea s` te eliberezi?
– Bine\n]eles. |mi va face pl`cere s`-i rev`d.
– Perfect. Al doilea punct...
F`r` s` piard` o clip`, \[i deschise agenda.
– ... s`pt`mâna viitoare, voi fi absent câteva zile. Trebuie s`
plec \n Irlanda.
– |n concediu?
El scutur` din cap.
UN AMERICAN LA LONDRA 111

– Nu. Trebuie s` m` \ntâlnesc cu autoarea faimosului


manuscris pe care l-am adus din Statele Unite. Exist` câteva
puncte pe care a[ vrea s` le discut cu ea.
– Sunt mul]umit` c` lucrurile avanseaz`. Mi-a pl`cut mult
aceast` carte, Margaretei la fel, [i am o \ncredere oarb` \n
judecata ei. Dar de ce autoarea n-a f`cut apel la un editor
irlandez?
– Pur [i simplu pentru c` n-avea o idee precis` asupra
urm`rii pe care dorea s` i-o dea. Ea i-a trimis manuscrisul
nepotului ei, unul dintre prietenii mei de la New York. El este
cel care mi l-a trimis cu câteva zile \nainte de plecarea mea.
|ntre timp, trecu \n revist`, pe un ton monoton [i cu un aer
preocupat, diferitele probleme de care Sian trebuia s` se ocupe
\n timpul absen]ei lui. Instruc]iunile, am`nun]ite [i precise,
emanau de la un b`rbat sigur pe el, posedând perfect o meserie
despre care \nv`]ase esen]ialul cu o vitez` care spunea mult
despre inteligen]a [i adaptabilitatea lui. Bine\n]eles, nu avea
\nc` intui]ia remarcabil` a lui Simon, dar ea nu se \ndoia nici o
clip` c` va reu[i cu timpul s-o dobândeasc`.
– Bine. Acum, afacerea Joel Henderson, declar` el
\ncruci[ându-[i bra]ele la piept.
Sian \[i plec` imediat ochii. Era prima dat`, de la
\ntrevederea cu Margaret, c` venea din nou vorba despre datele
falsificate. Va veni poate ora adev`rului. Con[tient` c` trebuia cu
orice pre] s`-l induc` \n eroare, Sian \n`l]` capul. Era imagina]ia
ei, sau Nick o privea cu ne\ncredere?
112 PATRICIA NEAL

– Am crezut c` \n]eleg c` Simon nu-]i \ncredin]a decât


manuscrisele nesolicitate, [i asta când lucrai deja cu el de câteva
luni
Nici o acuza]ie \n vocea lui, doar simpl` constatare.
– Ei bine, da... bâigui Sian.
|n pragul unei panici necontrolate, \[i d`du seama c` n-avea
nici o amintire precis` despre modific`rile pe care le adusese
dosarelor.
– Presupun c` Margaret a v`zut deja toate astea cu tine.
– Toate ce? \ntreb` ea, pentru a câ[tiga timp.
– Problema este de a [ti dac` unele documente au putut fi
r`t`cite s`u interpretate gre[it. Dac` Simon a trebuit s` fac` apel
la al]i avoca]i decât ai no[tri. Tot ce ar putea elucida aceast`
poveste de ne\n]eles. Nu se ap`r` o cauz` cu bun` credin]`!
Trebuie dovezi, fapte concrete, \n]elegi?
– Bine\n]eles, dar... nu v`d nimic ce ar putea.... \mi pare r`u.
– |i pare r`u, oft` el ridicând ochii spre cer.
Cu tr`s`turile crispate de mânie, Sian se ridic` \n picioare.
– Dac` ai terminat, eu am de lucru.
– N-am terminat!
– M`rturisesc, sunt u[urat` c` \n sfâr[it \]i ar`]i adev`rata fa]`.
Asta nu te \mpiedic` s` po]i cel pu]in respecta regulile
elementare de polite]e!
Cu o suple]e uimitoare, el ajunse la u[` \naintea ei,
blocându-i orice retragere.
UN AMERICAN LA LONDRA 113

– Se pare c` ai uitat de ce \mi dau toat` aceast` osteneal` s`


fiu amabil cu tine. |n unele zile, m` dureau obrajii nevoit s`
zâmbesc. Din fericire, aceast` mascarad` s-a terminat.
Vom putea vorbi \n mod serios, conchise el deschizând bra]ele.
– Te-ar sup`ra s` te \ndep`rtezi din drumul meu? \ntreb`
Sian cu asprime. Mi se pare c` ]i-am spus c` am treab`.
– {tiu, Sian. Dar cru]`-]i suflul. {tii foarte bine c` de fiecare
dat` când ne cert`m, sfâr[e[ti \ntotdeauna prin a ajunge \n
bra]ele mele. Este adev`rat sau nu?
Mâinile care se a[ezar` pe umerii ei erau u[oare, aproape
indiferente.
– Ai umorul unui pu[ti de zece ani, \l acuz` Sian.
Acest dispre] pref`cut \i ascundea prost teama pe care o avea
c` nu-i rezista, s`-[i vad` voin]a tr`dând-o la prima lui tentativ`
de a o s`ruta. Ochii lui o fixar` ne\ndur`tor.
– Nu glumeam. {i ra]ionamentul meu este cum nu se poate
mai matur. Am \ncercat totul ca s` lucrez cu tine \n bun`
\n]elegere. Asta n-a servit la nimic. Dar \mi place la fel de mult
s` te previn c` nu doresc nicidecum s` relu`m certurile noastre
ne\ntrerupte.
– Nu avem evident aceea[i defini]ie a cuvântului adult.
– |ndr`zne[te s` vii s` spui asta \n bra]ele mele!
– Dac` ai chef de jocuri stupide, adreseaz`-te altcuiva!
Prietenei tale, Patty, de exemplu!
|n clipa urm`toare, \[i mu[c` buzele.
– Te rog, Nick, las`-m` s` trec, \l implor` ea iritat`.
114 PATRICIA NEAL

|nclinându-se ceremonios \n fa]a ei, el se execut` [i-i


deschise u[a. Furia care str`lucea \n ochii lui Sian nu era
\ndreptat` decât \mpotriva ei \ns`[i. Va c`dea oare \n toate
capcanele pe care el se amuza s` i le \ntind`? Ce-i venise oare s`
rosteasc` numele lui Patty? Cu un frison ne\ncrez`tor, se
\ntoarse s` se a[eze la biroul ei [i fu cât pe ce s` scoat` un strig`t
de spaim`, reg`sindu-se nas \n nas cu Nick.
– Nu terminasem, declar` el pe un ton inexpresiv. Te vei
sim]i poate mai bine dac` \]i explic din ce motiv, mi-a telefonat
Patty.
– Nu m` intereseaz`! De ce ai vrea s`-mi pese? Acum,
Nicholas, las`-m` \n pace! Am de lucru!
– Nicholas! Trebuie oare s` \n]eleg c` e[ti furioas` pe mine?
Ironia privirii lui \l tr`da: râdea de ea.
– N-a[ vrea s` te mai re]in. Dar este mai \n]elept s`-mi dai
adresa ta, \n cazul c` nu vom mai vorbi pân` vineri.
– Ce mai pui oare la cale? |mi [tii foarte bine adresa.
Hot`rât` s`-l trateze cu dispre], deschise un dosar \n fa]a ei
[i simul` c`-i studiaz` con]inutul.
– Ai fi putut s` te mu]i, remarc` el frunz`rind carnetul de
mesaje.
Sian i-l smulse literalmente din mâini, furioas` c` nu se poate
controla. Niciodat` Toby, \n momentele cele mai rele, nu reu[ea
s` ob]in` din partea ei reac]ii atât de infantile! |nc` o provocare,
[i se va refugia \n biroul Annei. Dar era capabil s-o urmeze acolo
[i s` continue s-o persecute.
UN AMERICAN LA LONDRA 115

– Nick, exist` o explica]ie logic` a purt`rii tale, sau doar \]i


exersezi coardele vocale?
– Nu. Acum, iat` \ntrebarea mea.
Inspirând adânc, Sian hot`r\ s` se \narmeze cu r`bdare. Dar,
parc` pentru a continua s-o deruteze, Nick r`mase t`cut. Când
\[i ridic` ochii, \l surprinse f`când un lan] din agrafe pentru
hârtie. O provocare \n plus, dar de data asta, ea reu[i s` tac`.
– Dac` am tr`i \mpreun`, Sian?
Un mu[chi se crisp` \n ceafa tinerei femei, \n timp ce
obiectele \ncepeau s` danseze \n fa]a ochilor ei.
– Tu [i cu mine, singuri, \ntr-un cuib intim care s`
ad`posteasc` dragostea noastr`.
Aceste cuvinte se \nsinuau \n mintea lui Sian, pentru a crea
acolo o dezordine indescriptibil`. Imaginile cele mai nebune[ti
defilar` prin fa]a ochilor ei. Nick luând-o \n bra]e pentru a trece
cu ea o u[` grea de stejar, gesturile lui blânde depunând-o pe o
cuvertur` m`t`soas`...
Capitolul 8

– |n fine, la naiba, te \n]elegi bine cu Beverley, nu? bomb`ni


Nick trântind portiera. Cu buzele strânse, Sian nu catadicsi s`
r`spund`.
– Ascultându-te, s-ar crede c` ai fost obligat` s` petreci ore
\ntregi cu cel mai mare du[man al t`u. Haide, Sian...
– |n]elegi foarte bine de ce m` plâng. Când tu, sir Georges [i
Mike a]i disp`rut, f`r` m`car s` a[tepta]i sfâr[itul mesei...
– Masa era strâns` de mult [i tu [tiai \n mod sigur c` sir
Georges n-avea decât o grab`: s` termine o dat` pentru
totdeauna cu semnarea contractelor. A trebuit s` insist ca ei s`
le dea citire cu voce tare...
– {i o or` mai târziu, când Beverley a fost obligat` s` v`
aduc` acolo o cafea...
– Obligat`? Ce \n]elegi prin asta?
UN AMERICAN LA LONDRA 117

– ... voi juca]i c`r]i! Dac` nu se cheam` asta b`d`r`nie...


Nick!
Sim]ind c` scaunul se pr`bu[e[te sub ea, Sian scoase un ]ip`t
de spaim`. Cu un râs t`cut, Nick o prinse de umeri.
– Dac` m` la[i s` vorbesc...
– Foarte nostim. Ajut`-m` s` m` ridic!
Ne\ndur`tor, el continu` s-o tachineze.
– Când \]i voi spune ceea ce am de spus.
Neputincioas`, Sian \l fulger` pe Nick cu privirea. Afar`,
ploaia fin` care-i \ntâmpinase la ie[irea din imobil, inunda
parbrizul, deformând fascicolele luminoase ale farurilor.
Gr`bit` s` sfâr[easc`, Sian hot`r\ s` sufere cu r`bdare.
– Te ascult, declar` ea cât mai demn posibil. Revela]ia
trebuie s` fie de importan]` pentru ca s` recurgi la aceste
copil`rii...
Râzând, el sl`bi strânsoarea din jurul umerilor ei.
– Pentru \nceput, Sian, nu te abandonasem inten]ionat.
– Nu asta \]i repro[ez, o [tii foarte bine!
– Dar tocmai terminasem cu contractul când sir Georges a
scos ciorna unui plan la care ]inea din toat` inima de câ]iva ani:
un fel de manual adresat juc`torilor experimenta]i de bridge [i
con]inând o colec]ie am`nun]it` de combina]ii... Sian, este
inutil s` te agi]i astfel. N-am terminat. Unde eram? Da, la acea
colec]ie de combina]ii. Mike [i cu mine fiind amândoi pasiona]i
de bridge, am c`zut bine\n]eles imediat \n curs`...
– Fire[te, murmur` Sian pe un ton sarcastic.
118 PATRICIA NEAL

|n timp ce biata Beverley se \ntreba dac` trebuia s` serveasc`


sau nu cafeaua.
– Ea nu p`rea deloc sup`rat`. Din contr`, era \ncântat` s` ne
vad` interesa]i de planul tat`lui ei...
– Crezi c` este publicabil?
– Dup` p`rerea mea, da. |i voi cere lui Bill Gardiner s`-i
arunce o privire. Se pare c` este un fanatic al bridgeului.
– Totu[i, cel mai mic lucru de f`cut ar fi fost s-o avertiza]i pe
Beverley c` sunte]i re]inu]i.
Acest ton de repro[, cât \l detesta! De altfel, sir Georges [i
Mike nu erau mai \n m`sur` s`-l blameze pe invitatul lor? Cum
fa]a lui Nick se apropia periculos de a ei, Sian f`cu ochii mari,
incapabil` s`-i descifreze expresia.
– |n momente ca acestea, \mi dau seama cât noroc am avut
s` te \ntâlnesc... murmur` el.
Sian \[i miji ochii cu ne\ncredere.
– Te rog, las`-m` s` m` ridic...
– Nu, nu... Când voi termina, nu \nainte. Sian. Am s`-]i cer
un serviciu.
– Fii cinstit [i d`-mi repede ordinul, sunt obi[nuit`! {i când
o s` m` ridici?
F`r` s` r`spund`, el ac]ion` maneta de pozi]ionare a
scaunului, mul]umindu-se s-o ridice doar pe jum`tate.
– "D`-mi ordinul"... E[ti \ntr-adev`r nedreapt`.
– La naiba, termini odat`, da sau nu? exclam` Sian, la cap`tul
r`bd`rii.
UN AMERICAN LA LONDRA 119

|n acela[i moment, \[i mu[c` buzele pentru a-[i \n`bu[i


dorin]a nea[teptat` de a izbucni \n râs. |nfrunt`rile ei cu Nick
luau din s`pt`mân` \n s`pt`mân` aspecte de vodevil prost.
– Nu voi putea s` plec \n Irlanda s`pt`mâna viitoare. A[ vrea
s` te duci acolo \n locul meu.
– Nici o problem`. Acum, fii amabil [i condu-m` acas`.
Urm` o t`cere... apoi Nick izbucni \n râs, cu capul aruncat
spre spate [i cu umerii scuturându-se.
– Foarte bine, te conduc, reu[i el s` articuleze. Dar \nainte,
las`-m` s`-]i ridic scaunul.
Sian se ridic` \ntr-un cot ca s`-i permit` s` manevreze
maneta. |n clipa urm`toare, scaunul c`zu [i mai jos [i Nick se
\ntinse pe jum`tate peste ea.
– M` \mpiedici s` respir, se plânse ea.
El readuse \n sfâr[it scaunul \n pozi]ia vertical`, f`r` s`-[i
schimbe pozi]ia. Sian era la ananghie. Oare ce fest` urât` \i mai
rezerva?
– Nick? \ntreb` ea cu timiditate.
– {tiu, oft` el. A[ fi trebuit s` prev`d reac]ia mea. Dac` a[ fi
fost mai prev`z`tor, te-a[ fi l`sat s` te \ntorci acas` singur`.
– Prin ploaie?
– Prin ploaie, repet` el \ncet atingându-i u[or obrazul cu
vârful nasului.
Sian \nchise pleoapele pentru a nu-i \ntâlni privirea.
– Sian, fii cinstit`, suferi la fel de mult ca mine \n aceste
ultime s`pt`mâni.
120 PATRICIA NEAL

Vorbind, \[i mi[ca \ncet capul de la dreapta la stânga,


atingându-i u[or vârful nasului cu al lui. Sian sim]i c` i se strânge
inima.
– Niciodat` n-am fost atât de nefericit`, recunoscu ea.
– Dac` a[a se s`rut` eschimo[ii, sunt foarte mul]umit c` nu
m-am n`scut acolo...
Niciodat` senza]ia buzelor lui peste ale ei nu i se p`ruse atât
de familiar` lui Sian. F`r` ezitare, i se abandon`. Cu \nfiorare,
sim]i imediat mângâierea mâinilor lui [i oft`.
– Sian, spune-mi c` nu vrei s` m` opresc...
|nainte s` r`spund`, ea \[i \nnod` bra]ele \n jurul gâtului lui.
– M-ai crede dac` a[ pretinde contrariul? murmur` ea.
– Suntem totu[i pu]in cam b`trâni ca s` ne comport`m ca
ni[te liceeni...
– Ca ni[te ce? [opti Sian lâng` buzele lui.
Un râs \n`bu[it \i r`spunse, \n timp ce el depunea o mul]ime
de s`rut`ri \n jurul b`rbiei [i \n lungul gâtului ei. Sian \[i ascunse
fa]a \n masa de p`r m`t`sos, uitând totul cu excep]ia necesit`]ii
de a prelungi la nesfâr[it aceste clipe magice. Deodat`, Nick se
\ndep`rt` ca s-o priveasc`.
– Sian, fii amabil` [i num`r` pân` la trei, [opti el.
– Unu, doi, trei, \n[ir` ea f`r` s`-[i recapete respira]ia.
Dar Nick \i prinse \ncheieturile mâinilor.
– Tri[ezi. Mai \ncet, protest` el.
– De ce?
– Fiindc` trebuie s` reac]ionez!
UN AMERICAN LA LONDRA 121

Desprinzând degetele lui Sian din spatele cefei lui, \i


\ncruci[` bra]ele la piept.
– Sian, trebuie s` ne oprim, este ridicol.
O ultim` dat`, buzele lui le atinser` u[or pe ale ei.
– Acum, urmarea depinde de tine. Sau mergem la mine, ceea
ce este riscant, sau...
Vorbind, termin` s` se redreseze, lipsind-o pe Sian de
c`ldura [i de tandre]ea lui.
– Riscant? \ntreb` ea.
– Con[tiin]a mi-ar repro[a dac` mi-a[ petrece weekendul
f`când dragoste cu tine, cum ard de dorin]`.
– Eu... poate este preferabil s` m` conduci acas` la mine,
bâigui Sian, brusc \nnebunit`.
|n timp ce rostea aceste cuvinte, regretele o asaltau deja.
Restul drumului se desf`[ur` \n t`cere. Oprind \n fa]a imobilului
lui Sian, Nick lovi u[or oglinda retrovizoare a unui BMV alb,
garat de-a lungul trotuarului. De-abia se opri ma[ina c` Sian s`ri
afar`. Nick nu-[i ascunse iritarea al`turându-i-se.
– Ce te-a g`sit?
– Este ma[ina lui Toby. De obicei o las` la garaj, dar plec`m
la Chiddingfold destul de devreme mâine diminea]`.
Din fericire, n-are nici cea mai mic` zgârietur`.
Nick \[i puse mâinile pe umerii ei [i-[i cufund` ochii \ntr-ai
ei.
– Dac` ne-am fi dus la mine, ce s-ar fi \ntâmplat cu excursia
voastr` de mâine?
122 PATRICIA NEAL

Sian nu-[i putu st`pâni un fior. Câteva minute \n plus,


adineauri, [i ar fi acceptat stupid propunerea lui. Pentru el, n-ar
fi fost totu[i decât un divertisment pl`cut pentru trecerea
timpului...
– |n cazul când n-ai remarcat, nu suntem la tine acas`,
r`spunse ea, f`r` blânde]e. Acum, bun` seara. Plec devreme
mâine diminea]`, [i jocurile tale \ncep s` m` oboseasc`.
– A[a s-ar spune, \ntr-adev`r. Ei bine... weekend pl`cut, Sian.
Capitolul 9

Sian se a[ez` \n fotoliul adânc \ntr-un col] al camerei, lâng`


m`su]a pe care se afla telefonul.
– Alo, Margaret? Ce se \ntâmpl`? Imposibil s`-l g`sesc pe
Nick.
– Nu l-am v`zut toat` ziua. Cum a fost \n Irlanda?
– Minunat. De[i timpul este mai degrab` posomorât. |ncerc
s` v` sun \nc` de diminea]`, dar unele leg`turi telefonice erau
\ntrerupte din cauza furtunii.
– Cum s-a desf`[urat \ntrevederea cu Eithne Jennings?
Sian mul]umi providen]ei c`-l \ndep`rtase pe Nick. Prefera
de mii de ori s`-[i prezinte raportul Margaretei, deoarece era
\nc` tulburat` de \ntors`tura ciudat` luat` de \ntrevederea ei cu
scriitoarea irlandez`.
– La drept vorbind, nu [tiu ce s`-]i r`spund, oft` ea.
124 PATRICIA NEAL

M-am dus s-o vizitez \n prima zi. A[a cum prev`zusem, am


pus-o la curent cu toate am`nuntele administrative pe care
le-am discutat \mpreun`, pentru redactarea contractului.
– {i atunci? \ntreb` Margaret, intrigat` de ezit`rile ei.
– Atunci, trebuie s` m` fi descurcat foarte prost, deoarece
m-a ascultat pân` la cap`t f`r` s` intervin`.
– Nu \n]eleg ce a putut s-o [ocheze. Orice cas` de editur` ar
fi abordat acelea[i detalii cu ea.
– N-a p`rut [ocat`. Când am terminat, a cl`tinat doar din
cap, declarând c` prefer` s` a[tepte.
Margaret scoase o exclama]ie iritat`.
– M` \ntreb de ce Nick nu s-a mul]umit simplu s`-i scrie,
aflând c` nu se putea duce la fa]a locului.
– Nepotul lui Eithne Jennings este cel care i-a \ncredin]at
manuscrisul. |ntr-un fel, este normal s`-i fi rezervat un tratament
special.
– Ce s-a petrecut dup` aceea?
– Ea a propus s` viziteze \mprejurimile cu mine. Pentru a
evita s`-i par dezagreabil`, am acceptat. De altfel, este
\ncânt`toare. Am f`cut turul satului, \nainte de a merge la plaj`.
Am mers astfel kilometri \ntregi pe nisip.
– Ar fi trebuit s` stabili]i o a doua \ntâlnire...
– Nu, tocmai. Mi-a spus c` m` va contacta ea. Ieri n-am
primit nici un semn de la ea. {i apoi, \n aceast` diminea]`,
menajera ei mi-a adus un mesaj \n care m` anun]` c` pleac` la
Dublin [i m` va vedea la \ntoarcere.
UN AMERICAN LA LONDRA 125

– Tu te plângi! glumi Margaret. Gânde[te-te la noi, pierdu]i


\n cea]`, la Londra. Se pare c` hotelul t`u este foarte bun.
– Un conac vechi, superb. Cum sunt singura lor client`, am
dreptul la un apartament!
– Nu-]i mai r`mâne decât s` te distrezi pân` la \ntoarcerea
Eithnei Jennings. |i voi cere lui Nick s` te sune...
– Oh, este inutil! exclam` Sian. Eu... Nu voi avea nimic \n
plus s`-i spun. |n schimb, ai putea s` mi-o dai pe Anna?
– Hot`rât lucru, n-ai noroc. Lipse[te, dup`-amiaza asta. Dac`
ai dificult`]i s-o g`se[ti acas` disear`, te va suna mâine diminea]`
de la birou.
Sian \nchise telefonul, cu moartea \n suflet. Ce ghinion! I-ar
fi pl`cut atât de mult s`-i cear` iertare... Privind \n urm`, nimic
nu p`rea s`-i scuze atitudinea din timpul \ntregului weekend.
Toate ocaziile fuseser` bune pentru a fugi la ]ar`, cu Mungo.
De-abia schimbase câteva cuvinte cu Toby [i cu Anna. Slav`
Domnului, unchiul [i m`tu[a ei se ar`taser` imediat plini de
afec]iune fa]` de prietena ei. O cuprindea vinov`]ia la amintirea
nervozit`]ii neobi[nuite a Annei, la prima or`. A trebuit ca ea
singur` s` rup` ghea]a cu gazdele. Toby, el \nsu[i ciudat de
posomorât, nu f`cea nimic ca s-o ajute.
Cu exclama]ie de ner`bdare, Sian se ridic` dintr-un salt. Cel
r`spunz`tor nu se sinchisea f`r` \ndoial` nici cât negru sub
unghie de tulburarea pe care o stârnise \n ea! Se apropie de una
din u[ile-fereastr` ale marelui salon, f`r` a reu[i s`-[i alunge din
minte imaginea zâmbetului fermec`tor al lui Nick. De câteva
126 PATRICIA NEAL

zile, \n ciuda eforturilor ei disperate de a-l alunga pe intrus,


gândul n-o mai p`r`sea. Pic`turi mici de ploaie \i deformau
vederea pe care o avea spre parcul hotelului. Peluza acoperit`
de frunze moarte cobora \n pant` lin` pân` la marea agitat` de
valuri violente. Cum s` explice nebunia care pusese st`pânire
pe ea? Nici un b`rbat n-o obi[nuise vreodat` cu acest tratament
impertinent. Era de obicei flatat`, curtat`. Chiar Roy, oricât de
incoerent era, o tratase \ntotdeauna cu respect, chiar cu
admira]ie.
L`sând s`-i scape un oftat, \[i sprijini fruntea de geamul rece.
La ce bun s` se revolte astfel, dac` o ]inea \n puterea lui? S`
descopere c` exasperarea, ba chiar ura, puteau fi \nso]ite de o
asemenea atrac]ie, iat` ce o deruta mai pu]in din cauza violen]ei
dorin]elor ei cât din cauza celui care i le inspira. Se redres`,
refuzând s` se lase prad` pesimismului. |n loc s` se lamenteze,
s` se bucure c` petrece singur` aceste câteva zile, [i s` profite.
Cu un pas ferm, se \ntoarse s` se a[eze. Pentru prima dat` de
zile – ba chiar de s`pt`mâni – \i era oferit` ocazia s` priveasc`
\n urm` [i s` reflecteze. Ridic` din nou telefonul.
– |mi pare r`u c` v` plictisesc din nou, domni[oar`, dar a[
vrea s` telefonez la Londra. Dac` este posibil...
– Normal, liniile au fost ref`cute [i furtuna se potole[te,
r`spunse recep]ionera, optimist`. Apropo, tocmai v` sunam ca
s` v` previn c` James urc` s` v` vad`.
Sian l`s` receptorul, cu un zâmbet mirat [i totodat` amuzat.
Patronul hotelului se temea oare c` se plictise[te? El era cel care
UN AMERICAN LA LONDRA 127

o \ntâmpinase la sosire. Jovial, cu fa]a ro[covan`, era un


vorb`re] incorigibil, dar teribil de simpatic. Nu le trebuise mult
s` rup` ghea]a, cu atât mai mult cu cât Sian era unica lui
pensionar`. |nc` din prima zi, el \i povestise \ntr-un stil elocvent
[i umoristic, istoria detaliat` a familiei sale [i a frumosului conac
din Fort Mullan.
A[teptând s` se bat` la u[`, se ridic` \n picioare, cu un
zâmbet vesel la perspectiva de a flec`ri pu]in cu gazda ei. El nu
era singur.... Care nu fu surpriza recunoscându-l pe cel care-l
\nso]ea!
– Ce naiba faci aici? exclam` ea f`r` nici o amabilitate.
– Ai putea totu[i s` rezervi o primire mai bun` prietenului
dumitale, o dojeni James.
Cu valiza lui Nick \n mân`, se \ndrept` spre a doua camer` a
apartamentului.
– V` ve]i sim]i bine aici, domnule. {i apoi, exist` un pat
mare...
– Nu mai \n]eleg nimic, spuse Sian scuturând din cap.
Credeam c`...
Trecând prin fa]a ei, Nick \i adres` un mic salut comic.
– Ce primire... |mi merge drept la inim`... Domnule Kelly, la
urma urmei, a[ prefera un apartament separat, dac` nu v`
deranjeaz`. Sau chiar o camer` simpl`, nu sunt preten]ios.
– Haide, f`r` ceremonie, spune]i-mi James. Aceast` camer`
este somptuoas`, privi]i...
El \i adres` o clipire din ochi.
128 PATRICIA NEAL

– {i exist` un z`vor la u[`, dac` te temi pentru virtutea


dumitale!
Asaltat` de emo]ie, Sian ro[i pân` \n vârful urechilor [i se
\mbujor` [i mai mult auzindu-l pe Nick pufnind \n râs. Ca prin
cea]`, se \ndrept` spre fereastr`, pentru a câ[tiga timp [i a-[i
reveni \n fire. Consternat`, \[i d`du seama c` tremura din toate
\ncheieturile. |n momentul când \ncepea \n fine s` ia pu]in`
distan]`, iat` c` Nick ap`rea pe nepus` mas`. |n ce scop oare?
Cum James \[i lua r`mas-bun pe un ton de glum`, ea sim]i
cum \i \n]epene[te ceafa. |l interogase deja care erau motivele
prezen]ei sale, iar el nu binevoise s` r`spund`. S-ar fi acoperit
de ridicol punându-i a doua oar` \ntrebarea. Imediat ce i se
al`tur`, lans` ofensiva.
– Dac` ai venit s-o vezi pe miss Jennings, este plecat` la
Dublin.
– A[a se pare. |ncerc s` \n]eleg ce ai putut s`-i spui ca s` fug`
cât o ]in picioarele la cel`lalt cap`t al ]`rii.
– Acum, ce insinuezi?
Tremur doar gândindu-m` la cei care au avut nefericirea
s`-]i cad` \n mâini, când erai avocat!
– Nu mai face pe [ireata cu mine, Sian. I-am telefonat
domni[oarei Jenning ieri diminea]`, ca s`...
– F`r` \ndoial`, pentru a acoperi incompeten]a mea, dac`
era nevoie! |ncrederea ta m` mi[c`! M` \ntreb ce te-a g`sit s` m`
trimi]i aici.
UN AMERICAN LA LONDRA 129

– M` \ntreb [i eu... Pe scurt, am dat peste o fermec`toare


persoan` care m-a informat c` miss Jenning era \ntr-adev`r la
Dublin. Am \ncercat câteva ore s` te prind, dar...
– Liniile erau \ntrerupte.
– V`zând c` nu te \ntorci la Londra \n aceast` diminea]`, am
hot`rât s` v`d eu \nsumi ce se \ntâmpl`.
– I-am expus \n am`nunt lui miss Jennings con]inutul
contractului pe care trebuie s`-l semneze cu noi. Rutin`...
R`sun` soneria telefonului.
– Fir-ar s` fie! exclam` Nick, agasat c` este \ntrerupt.
Cu siguran]`, nu este pentru mine.
|ncruci[ându-[i ma[inal degetele, Sian se rug` cerului ca
recep]ionera s` nu fi reu[it s-o g`seasc` pe Anna. Se sim]ea
incapabil` s` fac` pace cu prietena ei \n prezen]a acestui martor
jenant.
– Toby? Te credeam \n curte, la ora asta...
– Anna [i cu mine am \ncercat s` te g`sim toat` dup`-amiaza.
– Furtuna a \ntrerupt liniile telefonice. Dar... pari \ngrijorat.
Ce se \ntâmpl`?
– Nimic, doar... Sian, ce preferi s` auzi mai \ntâi, vestea bun`
sau pe cea rea?
Sian \nchise scurt pleoapele.
– Toby, spune-mi pur [i simplu ce ai s`-mi spui. Nu crezi c`
este mai bine?
– Te sun \n leg`tur` cu Mungo. El... a murit noaptea trecut`,
\n somn, f`r` s` sufere. Dup` veterinar, l-a l`sat inima.
130 PATRICIA NEAL

O mul]ime de imagini fericite defilar` prin fa]a ochilor lui


Sian, ale unui c`]elu[ negru neastâmp`rat pe care l-a crescut [i
care era de atâta timp prietenul [i \nso]itorul ei cel mai fidel.
– Sian?
– Da... eu.... sunt mul]umit` c` s-a \ntâmplat \n felul acesta.
Cu vederea \nce]o[at` de lacrimi, \[i d`du vag seama de
prezen]a lui Nick al`turi de ea.
– M` gr`besc s`-]i anun] vestea bun`, relu` Toby pu]in mai
vioi. Sper c` \]i va potoli pu]in durerea. Trebuie s` fi remarcat c`
\n acest weekend, ambian]a n-a fost prea vesel`.
– {tiu, eu sunt \ntru totul responsabil`. Tocmai voiam s-o
sun pe Anna ca s`-i vorbesc despre asta.
– Nu te-ai gândit nici o clip` c`, \n vremuri obi[nuite, a[ fi
venit u[or de hac proastei tale dispozi]ii? Nu, eu sunt vinovat.
Eram fr`mântat de o mul]ime de gânduri. |n acest timp, cei pe
care-i iubesc, sufereau. Mai ales Anna.
– Anna?
– Ca s` nu fi observat, trebuie s` fi fost preocupat`, \n acel
moment, continu` Toby. Altfel, ai fi remarcat de mult` vreme c`
nu mai eram acela[i de câtva timp. Niciodat` n-a[ fi crezut c`
aceste lucruri se \ntâmpl` atât de repede. {i nici Anna, de altfel.
– Toby, dac` ai fi mai clar? |ncerci s`-mi spui c` tu [i Anna...?
Vocea i se gâtui [i, printre lacrimi, ap`ru un zâmbet.
– Sian, nu spui nimic?
– Era emo]ia. Dac` ai [ti cât sunt de fericit`! Nu-mi vine s`
cred! Anna este lâng` tine?
UN AMERICAN LA LONDRA 131

– Cuib`rit` sub bra]ul meu, cu receptorul lipit de ureche,


r`spunse el râzând. Cred c` vei fi fericit` s` afli c` mi-a acordat
mâna f`r` ezitare. }i-o dau!
Anna [i Sian d`dur` frâu liber emo]iilor lor, sub comentariile
amuzate ale lui Toby. Când Sian l`s` \n fine receptorul, surâdea
\ncântat`. Dup` câteva minute, totu[i, pu]in din bucuria ei
disp`ru, la amintirea unui nas negru [i umed, [i lacrimile ]â[nir`
din nou de sub pleoapele ei.
– Sian, dac` pot...
Vocea blând` o f`cu s` tresar`. |n nici un caz nu-i va m`rturisi
motivul lacrimilor ei. Putea foarte bine s` se lipseasc` de ironiile
lui Nick.
– {tirile bune au uneori acest efect asupra mea, spuse, \n
defensiv`. {i tocmai am aflat c` dou` persoane care se iubesc
mult se vor c`s`tori.
– Sian, regret c` te-am acuzat, mai mult sau mai pu]in, c` ai
stricat tranzac]iile mele cu Eithne Jennings. Reflectând la asta
acum, \mi amintesc c` nepotul ei m-a prevenit, când mi-a
\ncredin]at manuscrisul: este o excentric`, [i are uneori reac]ii
imprevizile.
– Oh, este \ncânt`toare. Dar trebuie s` spun c` plecarea ei
gr`bit` m-a derutat.
Povestindu-i lui Nick plimbarea ei cu romanciera, Sian reu[i
s` se destind` \ncetul cu \ncetul. |n timp ce vorbea, Nick se
instal` cu impertinen]` pe bra]ul fotoliului ei.
– A[ fi stricat probabil totul cerându-i un r`spuns imediat.
132 PATRICIA NEAL

|n fond, este mai bine c` ai luat asta asupra ta. |n acest timp,
m-am ocupat de afacerea Henderson. M`rturisesc c` nu sunt
destul de optimist.
Curiozitatea o asalt` imediat pe Sian. Ar fi pl`tit scump s` afle
mai mult [i probabil ar fi cedat tenta]iei de a-l \ntreba pe Nick
dac` el nu [i-ar fi strecurat un bra] pe umerii ei [i n-ar fi \nceput
pe nea[teptate s` se joace cu p`rul ei.
– |n orice caz, fiindc` miss Jennings revine mâine, propun s`
abandon`m acest subiect pân` la \ntoarcerea ei. De acord?
Ca hipnotizat`, Sian r`mase cu ochii fixa]i pe bucata de hain`
de tweed care intra \n câmpul ei vizual.
– De acord.
– Cu pu]in` bun`voin]`, sunt sigur c` vom putea deveni
prieteni, Sian, continu` Nick cu o voce blând`.
F`r` s` \nceteze s`-i mângâie p`rul, \i \mp`rt`[i emo]ia lui \n
fa]a peisajelor din Irlanda, folosind pentru a le descrie acelea[i
cuvinte care-i venir` \n minte lui Sian la sosirea ei. Ea n-avea
nevoie s`-i vad` fa]a pentru a ghici sentimentele care se
reflectau pe ea. Imagina]ia ei, ajutat` de amintiri, era de-ajuns.
F`r` nici o \ndoial`, propunerea lui de prietenie nu era lipsit`
de tandre]e.
|n timp ce \ncerc` s` ia distan]` ca s` nu cedeze farmecului
lui, Sian avu o revela]ie: n-avea ce face cu prietenia lui Nick; ea
a[tepta de la el dragoste nici mai mult, nici mai pu]in, deoarece
\i f`cuse ea \ns`[i cadou dragostea ei.
– Nu fi trist`, Sian, te rog.
UN AMERICAN LA LONDRA 133

Luând-o de mân`, o for]` s` se ridice ca s-o atrag` \n cercul


bra]elor lui. Dar \mbr`]i[area lui fratern` nu f`cu decât s`
sporeasc` reticen]ele ei.
– Nu sunt trist`.
– Bine, nu e[ti trist`, murmur` el. Atunci, dac` m-ai ajuta s`
descop`r acest mic col] al Irlandei unde am ajuns amândoi?
Mi-ai trezit curiozitatea vorbindu-mi despre acea lung` plimbare
pe plaj` cu miss Jennings. Voi merge [i eu la rândul meu...
– Pe ploaie?
– Nu-mi spune c` te sperie câteva pic`turi de ploaie, o
tachin` el.
Pic`turile, cu siguran]` nu. Dar el?

***

Dou` ore mai târziu, când se \ntorceau pe urma pa[ilor \nc`


vizibili pe nisipul umed, cu vântul [i ploaia biciuindu-le fe]ele,
Sian de-abia \[i revenea din [ocul revela]iei ei. |l iubea! De când
devenise con[tient` de asta, adineauri \n apartamentul ei, avea
impresia c` este transfigurat`. De-abia remarca ploaia care-i uda
hainele. Ca [i cum ochii ei se deschideau pentru prima dat`, nu
obosea s` contemple silueta lui Nick, aflat la câ]iva pa[i \n fa]a
ei. Din când \n când, el se \ntorcea ca s`-i adreseze un zâmbet
vesel [i complice. Ajun[i aproape de extremitatea stâncilor care
134 PATRICIA NEAL

t`iau plaja, el strig` câteva vorbe pe care vântul le lu`. Cum


putuse s` se cread` destul de puternic` pentru a sc`pa de
destinul ei? Acum câteva luni, s-ar fi l`udat c` este la ad`post de
dragoste la prima vedere. {i iat` c` se \ndr`gostea de un b`rbat
liber [i hot`rât s` r`mân` a[a, de un b`rbat la fel de \n largul lui
la o serat` monden`, ca [i \n inima unei frumuse]i s`lbatice [i
ingrate care-i \nconjura acum.
El se opri s-o a[tepte. Mângâierea umed` [i rece a ploii \i
\mpurpura obrajii. Ea \[i aminti deodat` teama inexplicabil`
sim]it` \n momentul când i se dezv`luise dragostea. Din adâncul
fiin]ei ei, un strig`t de alarm` urcase, pentru a-i aminti c` a-l iubi
pe acest b`rbat ar fi o surs` inepuizabil` de disperare.
– Se pare c` ]i-e frig, remarc` el. S` ne \ntoarcem la hotel.
Trebuie s` faci o baie cald`.
Sian cl`tin` din cap, fericirea ei nep`s`toare fiind alungat`
brusc de un frison de nelini[te. Toat` seara, acela[i
presentiment \i strânse gâtul, chiar \n prezen]a lui James, care le
f`cu onoarea s` cineze la masa lor. Când le ur` noapte bun`, la
ie[irea din sala restaurantului, nelini[tea lui Sian se transform`
\ntr-o team` necontrolat`. |l urm` \n t`cere pe Nick pe scar`,
con[tient` de iritarea lui. Nu-i mai r`mânea decât câteva
secunde pentru a se explica \nainte ca furia lui s` explodeze. El
\i repro[a f`r` \ndoial` mutismul ei din timpul cinei. De dou`
sau de trei ori, v`zând-o cufundat` \n gânduri, \i adresase o
privire iritat`.
UN AMERICAN LA LONDRA 135

Cu un nod \n gât, intr` \naintea lui \n vestibulul


apartamentului lor [i a[tept` ca el s` \nchid` u[a.
– Nick, eu... nu [tiu ce m-a g`sit.
|ntinse mâna spre el, f`r` s` se gândeasc`, mai mult s` se
lini[teasc` decât s`-i cear` iertare.
– Sian, furia mea nu era \ndreptat` \mpotriva ta, \i explic` el
luându-i mâna. De ce m` b`nuie[ti \ntotdeauna c` am ceva
\mpotriva ta?
Degetele lor se \mpletir` [i \n clipa urm`toare se strângeau
cu pasiune.
– Sian, când te ]in astfel \n bra]ele mele, nu m` mai
recunosc. Adineauri, când vorbeam de prietenie, mai mult pe
mine \nsumi \ncercam s` m` conving. Sentimentele mele pentru
tine nu sunt ceea ce a[ caracteriza drept amicale. Când te ]in \n
bra]ele mele...
– {tiu, murmur` ea. {tiu...
– De fiecare dat` când se \ntâmpl` astfel, literalmente
arunca]i unul \n bra]ele celuilalt, nici tu, nici eu nu mai dorim
s` ne opunem. Dar mai târziu.... mai târziu, risc`m s` regret`m.
Sian se cuib`ri \n bra]ele lui, scuturând viguros din cap, cu
bra]ele strânse \n jurul taliei lui Nick. Cum ar putea vreodat` s`
\ncerce cel mai mic regret c` exprimase cu corpul ei, toat`
dragotea pe care o sim]ea pentru el? Oricare ar fi sentimentele
pe care i le oferea acest b`rbat, \n bra]ele lui nu g`sea decât
dragoste.
– Nu eu, promise ea \ncet. Sunt absolut liber` [i [tiu ce fac.
136 PATRICIA NEAL

– Poate tu, dar eu?


Cu un geam`t exprimând dilema lui, puse st`pânire pe
buzele Sian, l`sându-[i mâinile s` r`t`ceasc` peste corpul ei.
– Oh, Sian, te doresc atât de mult! Nu pot s` renun] la tine,
seara asta, este peste puterile mele.
Mi[c`rile bra]elor sale sporeau \nfrigurarea care punea
\ncetul cu \ncetul st`pânire pe tân`ra femeie.
– Strânge-m` tare, \l implor` ea \n momentul când rochia \i
alunec` pe um`r.
O succesiune de mângâieri delicios de senzuale o eliber`
treptat de constrângerea hainelor. Acum nu mai exista nici un
obstacol \ntre dorin]a ei [i cea a lui Nick. Când o ridic` \n bra]e,
ea se pierdu \n mesajul t`cut al s`rutului lor. Deja transportat`
\n afara timpului [i al realit`]ilor prin for]a dragostei ei, uit` de
orice pudoare [i \[i dezbr`c` la rândul ei amantul. Când el o lu`
din nou \n bra]e, \i sc`p` un mic geam`t uimit – s` simt` pentru
prima dat` puterea senzual` a unui corp gol peste al ei. Nu sim]i
nelini[te sau team`, dorin]a lor reciproc` \i transportase deja
prea departe pentru asta...
– Nick, iube[te-m`, \l implor` ea, lâng` buzele lui.
Capitolul 10

– Sunt mul]umit` c` totul s-a desf`[urat bine, dar ce a spus


exact miss Jennings? \ntreb` Sian.
Din fericire, nu l`sa nimic s` transpar` \n vocea ei din teama
care o \ncerca. Nick p`rea atât de deta[at \n aceast` diminea]`!
Se trezise târziu, pentru a-[i da seama c` era singur` \n
camer`. Inima ei se strânse imediat. Cu corpul [i mintea \nc`
impregnate de orele minunate pe care le petrecuse, f`cuse baie
[i se \mbr`case. Exaltarea care o st`pânea la \ntoarcerea lui Nick
se schimbase repede \n nelini[te.
– P`rea uimit` c` menajera \]i explicase atât de prost,
r`spunse el.
Sian percepu o ezitare \n ochii care o priveau.
– |n diminea]a sosirii tale, a primit un telefon de la Dublin.
Cineva o anun]a c` una din prietenele ei avusese un accident de
138 PATRICIA NEAL

ma[in`. Persoana trebuia s` sune din nou seara, cu mai multe


informa]ii.
Din nou, ochii lor se \ntâlnir` câteva secunde. Sian crezu c`
descoper` \n cei ai lui Nick o jen` care \i spori indispozi]ia.
– |n acea dup`-amiaz`, liniile telefonice au fost \ntrerupte de
furtunile violente. Pentru a afla adev`rul, miss Jennings a
hot`rât s` plece la Duplin.
Sian cl`tin` din cap. Dar cum ar fi putut s` se concentreze \n
timp ce sim]ea c` universul se dezintegra \ncet \n jurul ei? Nu
existau cuvinte destul de tari pentru a-i condamna naivitatea.
Din primele secunde când Nick ap`ruse \n prag, amintirile
nop]ii precedente \i acceleraser` b`t`ile inimii. Expresia lui Nick
era totu[i suficient de elocvent`. |n loc s-o ia \n bra]e, el
\ncepuse imediat s`-i relateze \ntrevederea cu Eithne Jennings.
– Prietena ei era r`nit` grav? \ntreb` ea, pref`cându-se c` se
intereseaz` de relatarea lui.
Suferin]ele acelei necunoscute o l`sau indiferent`, dar
trebuia cu orice pre] s` p`streze o aparen]` de demnitate.
– Nu. Doar un bra] rupt.
Ea \i g`si o privire trist`, v`zând c` se apropie. Sim]indu-i
mâna pe obraz, se \ncord`. N-avea ce face cu mila lui.
– Sian, protest` el când ea schi]` gestul s` se \ndep`rteze.
F`r` pasiune, el \[i \nnod` bra]ele \n jurul taliei ei.
– Oricare ar fi sentimentele tale \n aceast` diminea]`, nu
trebuie mai ales s` \ncerci nici cea mai mic` jen` \n leg`tur` cu
ce s-a petrecut ieri sear`.
UN AMERICAN LA LONDRA 139

Exist` zile, ca asta, când dou` persoane au o nevoie teribil`


una de alta.
"Nu", gemu ea pe t`cute. Corpul \ntreg o durea, atât ardea
de dorin]` s` se arunce \n bra]ele lui. Pentru el, elanul care-i
\mpinsese unul spre altul, noaptea trecut`, putea s` nu fie decât
expresia unei dorin]e irezistibile, dar pentru ea era dovada unei
iubiri totale [i dezinteresate. Ea ajunsese s`-[i imagineze
pasiunea pe care i-o ar`ta Nick ca fiind motivat` de un
sentiment mai nobil decât dorin]a. Atât de puternic` fusese
convingerea sa, \ncât \nainte de sfâr[itul acestei nop]i de
ofrande [i de pl`ceri \mp`rt`[ite, nu mai c`utase s`-[i ascund`
iubirea. Ea chiar o proclamase cu voce tare, sigur` c` el o
\mp`rt`[ea deja. Dar aceste cuvinte nu trecuser` niciodat`
dincolo de buzele lui.
– Gr`be[te-te s` prânze[ti. |n mai pu]in de o or`, un taxi ne
va conduce la aeroport.
Un nou val de triste]e o cople[i. Nick era foarte gr`bit s`
scape de amintirea momentelor lor de r`t`cire [i de sl`biciune.
Un mic strig`t \i sc`p` când sim]i deodat` mâna lui pe umerii ei.
– Nu mi-e foame, murmur` ea. O s`-mi strâng lucrurile.
– Sian, exist` o explica]ie pentru aceast` grab`.
Cu corpul \ncordat, a[tept` ca el s` pronun]e cu voce tare
condamnarea sa.
– Am primit un telefon de la Margaret \n aceast` diminea]`.
Simon Porter sfideaz` toate statisticile medicale: \nchipuie[te-]i
c` [i-a rec`p`tat vorbirea [i o bun` parte din mobilitate.
140 PATRICIA NEAL

Pentru asta, noi...


Sian nu auzi restul frazei, deoarece se \ntorsese spre el [i se
pr`bu[ise \n bra]ele lui, cu corpul scuturat de hohote.
– Hei! exclam` el. Trebuie s` râzi, nu s` plângi!
Nu [tia oare c`, \n ciuda bucuriei pe care i-o aducea aceast`
veste bun`, ea plângea de am`r`ciune?

***

|n zilele urm`toare, disperarea f`cu un gol \n mintea lui Sian.


Era mai bine astfel. Gândirea nu-i adusese decât triste]e [i
regrete.
– |mi pare r`u c` n-am putut s` m` eliberez pentru prânz, \i
spuse ea Annei intrând \n birou.
– Nu te scuza. Toby voia...
Se \ntrerupse, v`zând c` becul interfonului clipea.
– S-ar spune c` hoinarul s-a \ntors acas`, declar` ea.
Privirea ei \ngrijorat` scrut` fa]a palid` [i ab`tut` a lui Sian \n
timp ce aceasta c`uta cu disperare ceva s` r`spund` pentru a-[i
ascunde profunda fr`mântare.
|n Irlanda, \n taxiul care-i conducea la aeroport, pentru a
umple t`cerea, vorbise f`r` \ncetare despre Simon. Dar nici o
singur` clip` amabilitatea lui Nick sau \ntreb`rile lui politicoase
n-o f`cuser` s`-i uite tr`darea. Cuvintele de dragoste pe care,
UN AMERICAN LA LONDRA 141

\n[elat` de \nfl`c`rarea lui, le rostise pentru el, acele cuvinte


r`sunau \n ea ca tot atâtea umilin]e. Nu-[i va mai g`si pacea [i
senin`tatea decât uitându-le, pe ele cât [i pe acela care le
inspirase.
Dinspre partea lui, Nick sesizase imediat transformarea
subtil` petrecut` \n Sian \ntre abandonul lor \n somn [i
\ntoarcerea lui de la miss Jennings. Surpriza [i necazul \l
descump`niser` o clip`. |n acela[i timp, ezit`rile lui
neobi[nuite, atunci când \ncerca s`-i vorbeasc` lui Sian [i s-o
emo]ioneze, confirmaser` b`nuielile acesteia: noaptea lor de
pasiune nu fusese pentru Nick decât o sl`biciune de moment pe
care ast`zi o regreta.
La sosirea lor la birou, Nick \ncercase pentru o ultim` oar` s`
sparg` ghea]a.
– Sian, nu-mi place s` te v`d a[a. S` cin`m \mpreun` disear`,
poate te va ajuta s` vorbe[ti.
Aceste cuvinte rostite cu blânde]e [i triste]e, o derutaser`. |[i
revenise imediat, pentru a-i r`spunde cu r`ceal` c` nu mai
aveau nimic s`-[i spun`. De atunci, Nick nu mai ap`ruse \n
birou...
– Am impresia c` acest microb r`u \ncepe s` sl`beasc`,
morm`i Sian pentru a umple t`cerea.
De ce f`cea din nou aluzie la aceast` scorneal` inventat` la
\ntoarcerea ei pentru a induce \n eroare? Nici Toby, nici Anna
nu se l`saser` p`c`li]i vreo clip`. Disear`, va povesti totul
prietenei ei, era lucru hot`rât. Spontan, \ntinse bra]ul spre ea.
142 PATRICIA NEAL

– A[ vrea...
V`zând c` se deschide u[a biroului vecin, o cuprinse panica.
– Sian, am s`-]i vorbesc. Imediat.
F`r` s` a[tepte r`spunsul, Nick disp`ru, l`sând u[a
\ntredeschis`.
– Noroc, murmur` Anna strângând cu afec]iune um`rul lui
Sian.
Incapabil` s`-i \ntâlneasc` privirea, aceasta se ridic` [i intr`
\n biroul al`turat. Vederea lui Nick, a[ezat cu obi[nuita sa
nep`sare \n fotoliul directorial, \i trezi toat` tandre]ea, dar \n
acela[i timp [i durerea.
– A]i fost s`-l vede]i pe Simon? \ntreb` el f`r` preambul.
Aceast` \ntoarcere brutal` la folosirea pronumelui de
reveren]`, \n ciuda absen]ei unui martor jenant, era
semnificativ`.
– Nu... nu \nc`, murmur` Sian, mâniat`. M` gândeam s`
a[tept ca...
– Cum am prev`zut, el a elucidat toat` afacerea Henderson
\n câteva minute, i-o t`ie Nick. Nu voiam s` te plictisesc cu asta,
dar se pare c` i-a furnizat ast`zi lui Alan Hunter toate hârtiile de
care acesta avea nevoie pentru pledoaria sa. Sian, e[ti cel pu]in
con[tient` c` din cauza micilor tale falsuri pe care le-ai
confec]ionat, m-am acoperit de ridicol? Apropie-te!
Ca anesteziat` de team` [i de am`r`ciune, se supuse.
– F`r` interven]ia ta, l-a[ fi prins pe Henderson de mult`
vreme, continu` el cu un calm mai teribil decât furia.
UN AMERICAN LA LONDRA 143

Atunci, de ce? De ce-ai f`cut asta?


– Fiindc` eu... m` gândeam c`-l pot ap`ra pe Simon.
– {i cine, dup` tine, \i voia r`ul?
– Tu! M` temeam atât de mult c`-l vei concedia...
– De ce l-a[ fi concediat, dup` p`rerea ta?
Ar fi putut s`-l fac` s` \n]eleag`, s`-l informeze c` Margaret \n
persoan` \i recomandase insistent s` tac`. Dar la ce bun s-o
incrimineze? Atâta ranchiun` altera deja tr`s`turile lui Nick...
– Nick, eu....
– Te rog, Sian. Nu c`uta s` te justifici. Pleac`, murmur` el.
Ca \mpietrit`, \ncerc` s`-[i controleze tremurul violent al
corpului.
– Ai auzit? }i-am cerut s` pleci... repet` el.
Distrus`, Sian se \ntoarse spre u[`. Putea la rigoare s`-i
\n]eleag` furia. Era \ntru totul \ndrept`]it`. Dar nu ura care se
citea \n ochii lui, deoarece era la fel de profund` ca dragostea
care o f`cea s`-i vibreze sufletul [i corpul, zi [i noapte, de când
avusese revela]ia ei.

***

Sian f`cu un ghem din a [aptea ciorn` a scrisorii de demisie


[i-l arunc` spre co[. Ca [i cu precedentele, rat`. Cu o exclama]ie
de iritare, l`s` stiloul [i arunc` o privire spre ceas. Era aproape
144 PATRICIA NEAL

ora [apte [i \nc` nu avea ve[ti de la Toby [i Anna. |[i \ncrunt`


sprâncenele, [i-[i frec` furioas` ochii \nc` umfla]i dup` ultima
criz` de plâns. Dup` ce p`r`sise intempestiv "Sinclair Lawson",
hot`rât` s` nu mai revin` niciodat`, se dusese acas` ca s`-[i
ascund` acolo disperarea. La sosirea ei, suna telefonul. Era
Anna, bolnav` de nelini[te. |n mijlocul conversa]iei lor, aceasta
se speriase brusc [i \nchisese. Sian \[i \nchipuia f`r` greutate
apari]ia lui Nick \n pragul biroului ei.
Exasperat` s`-[i simt` \nc` o dat` ochii umplându-i-se de
lacrimi, \ncerc` s` reac]ioneze. Anna \i telefonase f`r` \ndoial`
ca s-o previn` c` Toby [i cu ea cinau \n exterior. Cu toate c` era
straniu s` nu treac` pe la apartament ca s` se schimbe...
Auzind cheia \n broasc` [i un murmur de voci, Sian se ridic`
brusc. Ar fi jurat c` recunoa[te un accent american... Era oare
victima unei halucina]ii? Apoi auzi vocea lui Toby, care o striga.
– Sunt \n birou! r`spunse ea strângând pumnii ca s`-[i
potoleasc` tremurul mâinilor.
– Ce faci, \nchis` aici? \ntreb` el, b`nuitor.
De ce era o asemenea animozitate \n vocea lui?
– |mi scriu scrisoarea de demisie. Cum se face c` te \ntorci
atât de târziu? {i unde este Anna?
– M` a[teapt` acas` la mine, r`spunse el distrat. Spune-mi,
Sian, l-ai \ntâlnit pe Jimmy Smithers acas` la sir Georges?
– Da, r`spunse ea, pu]in descump`nit`. Am uitat s`-]i
vorbesc despre asta.
UN AMERICAN LA LONDRA 145

Era oare toat` solicitudinea la care se putea a[tepta de la el?


Nu putea \n]elege c` Jimmy Smithers era cea mai mic` grij` a ei?
– Asta s-ar spune. Ce ]i-a spus exact?
– Cum vrei s`-mi amintesc? Mi-a cerut f`r` \ndoial` s`-]i
transmit complimente. |mi pare r`u c` am uitat comisionul. Asta
se pare c` te sup`r` mult!
– |ncearc` s`-]i aminte[ti, este important.
Era oare lipsit de inim`?
– Jimmy de-abia mi se al`turase când Mike Grade ne-a
anun]at vestea proast` despre sir Georges. Toby, e ceva care-mi
scap`. De ce m` \ntrebi toate astea?
– Vei \n]elege.... |]i aminte[ti ce-]i spunea Jimmy, \n
momentul când a]i fost \ntrerup]i de sosirea lui Mike?
– Las`-m` pu]in \n pace, vrei? Conversa]ia lui Jimmy este
rareori memorabil`. |l [tii...
– Eu da, murmur` el. Problema este c` mul]i al]ii nu [tiu cu
cine au de-a face.
– Ce tot \ndrugi? \ntreb` Sian, exasperat`.
I se \ntâmpla lui Toby s`-i caute ceart` din pl`cere, sau s`
urm`reasc` o idee cu o asemenea \nc`p`]ânare \ncât devenea
agasant. Dar atât de obtuz nu era niciodat`.
– Toby, te-ai certat cu Anna? \ntreb` ea, convins` c` g`sise o
explica]ie pentru purtarea lui cel pu]in ciudat`.
– Sigur c` nu, r`spunse el cu un zâmbet \nduio[at. Dar pentru
a fi cinstit, mi-a trebuit un afurisit sânge-rece ca s` nu-mi pierd
capul v`zând-o ]inând mâna "fostului" t`u patron, adineauri.
146 PATRICIA NEAL

– Poftim?
– Ca un tip \n]eleg`tor cum sunt, i-am invitat pe amândoi s`
lu`m un pahar.
Sian deschise gura, apoi o \nchise. De data asta, era total
descump`nit`. Zâmbind, Toby \i b`tu u[or obrazul.
– Nu m` privi ca [i cum am c`zut \n cap. |nchipuie[te-]i c`
l-am g`sit pe Nick Sinclair al t`u foarte simpatic.
Sian \ncerc` s` judece. Bine\n]eles, Toby n-avea nici o idee
despre calvarul ei, fiindc` refuzase \ntotdeauna s` i se
dest`inuie. Nu putea a[adar s`-i poarte pic` pentru c` trata
disperarea ei cu atâta dezinvoltur`.
– Sunt situa]ii, McAllister, când e[ti \ntr-adev`r obtuz`. Am
f`cut totu[i tot ce trebuia pentru a te ini]ia \n misterul sufletului
masculin!
– Nu vei fi a[adar surprins s` afli c` ultima mea tentativ` de
a m` apropia de unul din semenii t`i a e[uat mizerabil.
– Biat` micu]`, oft` el. Presupun c` este vorba de Nicholas
Sinclair?
Ea cl`tin` afirmativ din cap, cu un aer nefericit.
– Da, dar nu doresc s` vorbesc despre asta, deocamdat`,
imagineaz`-]i.
– Necazul, cu tine, este c` e[ti prea ascuns`.
– Tocmai eram hot`rât` s` m` dest`inui Annei, ast`-sear`.
– {i ce ai progresa cu asta? Lui Nick trebuie s`-i vorbe[ti [i
nim`nui altcuiva!
– Nick? Nici nu se pune problema!
UN AMERICAN LA LONDRA 147

– P`cat, pentru c` el nu a[teapt` decât asta. {i nu ]i-ar face


r`u s`-l ascul]i, de-ar fi doar s` salvezi aceast` munc` la care ]ii
[i de care ai nevoie.
– Nu \n]elegi, Toby. Nici nu poate fi vorba s`-l rev`d pe acest
monstru.
– |n privin]a asta, fii f`r` team`. Este pe cale s` vând` totul [i
vorbe[te despre \ntoarcerea lui la New York!
Pân` când s` asimileze \n]elesul ultimelor lui cuvinte,
plecase...
– Toby! strig` ea alergând \n urma lui.
Ajunse \n vestibul tocmai \n momentul când u[a se \nchidea.
Distrus`, se sprijini de perete, cu umerii scutura]i de hohote.
Nick s` plece la New York? |n fond, nu i se putea \ntâmpla nimic
mai bun. A-l [ti departe, cu un ocean \ntre ei doi, o va ajuta s`
se vindece. Acest gând \i trezi amintirea unei voci feminine u[or
r`gu[ite, cerând s`-i vorbeasc` lui Nick... Patty! Patty care a
traversat oceanul ca s`-l g`seasc`. Ast`zi, el se \ntorcea \n ]ara
lui.... ca s-o reg`seasc`?
Clopo]elul de la u[` r`sun`. Sian deschise f`r` ezitare.
– Toby, \mi pare r`u de...
Cuvintele i se oprir` \n gât. Timp de câteva secunde, se crezu
victima unei halucina]ii. Apoi Nick intr`, din proprie ini]iativ`, [i
se \ntoarse spre ea. Timp de câteva secunde, se privir` \n t`cere,
ca doi lupt`tori \nainte de b`t`lie.
– Nu p`reai c` vrei s` m` rogi s` intru, se scuz` el.
148 PATRICIA NEAL

Cu privirea lipsit` de c`ldur`, o m`sur` din cap pân`-n


picioare, spre marea jen` a lui Sian. Trebuie c` nu era deloc
frumoas` la vedere...
– Ai face mai bine s` \nchizi u[a, spuse el brusc. Ceea ce am
s`-]i spun risc` s` dureze.
Dominându-[i furia pe care i-o inspira acest ton autoritar,
Sian se execut`. Oricât de mult va dura \ntrevederea lor, va
r`mâne demn` [i st`pân` pe sine, chiar dac` trebuia s` se
pr`bu[easc` dup` plecarea lui.
– Salonul este pe aici, spuse ea. Vrei s`-mi dai paltonul?
F`r` s` r`spund`, Nick se debaras` de el dintr-o mi[care din
umeri [i-l arunc` pe canapea.
– O cafea, poate? \ntreb` ea.
– Tocmai am b`ut una acas` la v`rul t`u.
Se l`s` s` cad` \n fotoliul cel mai apropiat, cu picioarele
lungi \ncruci[ate \n fa]a lui, f`r` s` \nceteze un moment s-o
priveasc`.
– A[adar, ce vânt bun te aduce? \ntreb` Sian, pe care acest
examen \ncepea s-o stinghereasc`.
– Ai o min` \ngrozitoare.
Umerii lui Sian se \ncordar` sub efectul furiei. Trebui s`
numere pân` la cinci, pentru a fi sigur` c` vocea nu-i tremura.
– {i tu, e[ti un tiran insuportabil.
Iat`! Se putea l`uda \nc` o dat` c` o f`cuse s`-[i piard`
sângele-rece.
UN AMERICAN LA LONDRA 149

– |n bra]ele cui ]i-ai petrecut noaptea? {i cui i-ai m`rturisit,


diminea]a devreme, c`-l iubeai? |]i aminte[ti?
Sian p`li. Trebuia s` fie nebun` ca s` iubeasc` un b`rbat
capabil de lovituri atât de abjecte. Dac` ar fi avut un proiectil la
\ndemân`, i l-ar fi aruncat cu pl`cere \n cap.
– Sunt momente când oamenii spun orice. Faptul c`-]i
aminte[ti dovede[te c` e[ti [i mai stupid decât credeam.
– A[adar, asta crezi despre mine? \ntreb` el cu un calm
\nsp`imânt`tor.
Crisparea spasmodic` a unui mu[chi pe maxilarul lui o
avertiz` pe Sian c` [i el era la un pas s` explodeze. Ceva \n ea se
cl`tin` [i umerii i se pr`bu[ir`.
– Nu, Nick.
El r`mase gânditor o clip`, \nainte s` \ntrebe:
– Cum se face c` din to]i membrii personalului ai fost
singura care te-ai \ndoit de simpatia mea pentru Simon Porter?
– Dac` faci referire la acele fi[iere blestemate, s` [tii c-am
vrut doar s`-i dau toate [ansele. Aveai tot dreptul s` m`
concediezi.
– De la prima noastr` convorbire, ceilal]i au sim]it c` Simon
n-avea de ce s` se team` de mine... Când ai falsificat aceste
fi[iere, ai avut [i tu timp s`-]i faci o p`rere despre mine. Ca s`
reu[e[ti, nu trebuia s` fii foarte bun`...
Se sim]eau parc` regrete \n vocea lui. Uimit`, Sian \[i ridic`
ochii. Dar expresia lui Nick nu dezv`luia nimic.
– Tu po]i alege aceast` interpretare.
150 PATRICIA NEAL

Eu \]i spun c` gestul meu mi-a fost dictat doar de afec]iunea


pe care i-o port lui Simon. |nc` mi-e greu s` cred c` am putut s`
fiu atât de... iresponsabil`. Nu mi-a p`sat nici o clip` de
consecin]e. Nu mi-a venit niciodat` ideea, de exemplu, c` ai
putea s` verifici coresponden]a.
– Credeai c` dup` studierea acestor dosare, voi trage
concluzia c` dac` trebuie concediat cineva, aceea erai tu?
– |n mare, da. Sau mai degrab`, \ncercam s` câ[tig timp.
Pentru Simon...
– Dac` misterul nu se l`murea \nainte, \n cele din urm` a[ fi
fost obligat f`r` \ndoial` s` v` concediez pe amândoi. Dup`
plecarea ta, \n aceast` dup`-amiaz`, Margaret mi-a explicat c`
]i-a interzis s`-mi vorbe[ti despre isprava ta. Dar superiorului
t`u ierarhic trebuia s`-i dai socoteal`, nim`nui altuia. |n fine,
presupun c` s` te dest`inui mie era peste puterile tale, tu care
nu mi-ai spus niciodat` nimic...
Sian nu-[i ascunse uimirea. La naiba, \i m`rturisise, dragostea
ei! Nu era de-ajuns?
– Nick, nu \n]eleg... murmur` ea, cu o voce r`gu[it`.
|n ciuda durerii provocate de aceast` \nfruntare, nu-[i putea
l`sa curajul s` cedeze. Deoarece atunci când aceste momente
vor apar]ine trecutului, voia s` se poat` privi \n oglind` [i s`-[i
spun` c` nu d`duse \napoi \n fa]a nici unei umilin]e ca s`
risipeasc` orice echivoc.
– M` gândesc la prima noastr` discu]ie, r`spunse el, iritat.
|mi amintesc c` am f`cut o aluzie de destul prost gust despre
UN AMERICAN LA LONDRA 151

modul t`u de via]`. Cum se face c` doar ast`zi aflu, [i din gura
Annei, cât` nevoie ai de aceste venituri ca s` tr`ie[ti?
– Nu te cuno[team, pe vremea aceea. Cu greu puteam...
– Cât timp am r`mas un str`in, pentru tine? Eram \nc` \n
seara balului de la sir Georges? Cu siguran]`. Sau atunci mi-ai
explicat c` acel tip, cu care tr`iai, care \mp`r]ea cu tine corvezile
buc`t`riei nu era amantul t`u, cum eram \n drept s` cred!
– Jimmy Smithers! exclam` Sian, consternat`. Iat` de ce
adineauri, Toby...
Ne\ncrez`toare, scutur` din cap.
– Este ridicol, doar nu ]i-ai imaginat c` Toby [i cu mine
tr`iam \mpreun`! Toby este v`rul meu. Este ca un frate pentru
mine. Cum ai putut...
– Asta-i bun`! Un tip se apropie de tine [i-]i spune: "Se pare
c` tr`ie[ti cu cutare \n cutare loc [i n-ai reu[it s`-l faci s`
g`teasc`", [i eu n-ar trebui s` trag nici o concluzie din asta?
S`ri \n picioare, cu n`rile tremurând de furie [i \ncepu s` se
plimbe \n lung [i-n lat prin fa]a canapelei pe care se pr`bu[ise
Sian.
– Dup` aceea, au fost lacrimile tale \n Iralnda, aflând de
logodna lui Toby. {i s` nu-mi spui c` erau lacrimi de bucurie, te
cunosc prea bine ca s` \nghit asta!
– Nu-]i voi spune nimic de genul acesta. |nainte de a-mi
vorbi despre Anna [i el, Toby m` anun]ase c` \n noaptea aceea
murise câinele meu. Nu era poate decât un animal, dar \l
iubeam, ad`ug` ea, \n defensiv`.
152 PATRICIA NEAL

Nick se ghemui \n fa]a ei, cu bra]ele pe genunchi.


– S-o lu`m \ncet, Sian. Cu riscul s` par nebun, voi merege
pân` la cap`t cu ceea ce am s`-]i spun.
– {i eu la fel, \nchipuie[te-]i, i-o t`ie Sian. |ntoarce-te la New
York, locul t`u este acolo, lâng` acea blestemat` Patty! V`
potrivi]i de minune, amândoi!
– Patty nu \nseamn` nimic pentru mine. Nici m`car n-am
acceptat s-o \ntâlnesc, când a venit pân` aici ca s` se arunce din
nou asupra mea. }ine...
|i \ntinse o batist` alb` impregnat` cu parfumul solu]iei lui
dup` ras, \nainte de a se ridica.
– Ar`]i mai r`u decât adineauri.
Dup` ce-[i frecase furioas` ochii, arunc` batista spre el.
Bine\n]eles, delicatul obiect nu-[i atinse scopul [i ateriz` la
picioarele lui Sian.
– Ai \n]eles cel pu]in ce \nseamn` tot ce ]i-am spus? \ntreb`
Nick.
El era palid. Furioas` c` \ncearc` \nc` pentru el aceast`
solicitudine \ngrijorat`, ridic` din umeri cu iritare.
– Credeai c` aveam raporturi incestuoase cu...
– Vrei s` gânde[ti pu]in? Dac` mi-ai fi explicat cel pu]in c`
acest Toby este v`rul t`u!
– {i de ce s`-]i fi explicat, te rog? Din ziua sosirii tale, ai sfâr[it
\ntotdeauna prin a striga la mine, râzând de mine, r`cnind
ordine, f`când mutre acre!
UN AMERICAN LA LONDRA 153

– Pur [i simplu pentru c`, de la \nceput, m-am \ndr`gostit de


tine... iremediabil.
Umerii lui Sian se pr`bu[ir` la aceste cuvinte. Intrigat`, se
\ncrunt`.
– De ce mi-ai inventat un amant imaginar?
– }i-am spus deja. Dup` felul cum se exprima acest Jimmy,
acas` la sir Georges, n-aveam nevoie de o imagina]ie fertil` ca s`
deduc c` nu tr`iai singur`.
– {i ]i-ai spus deja... de-abia dac` \mi amintesc ce spunea
Jimmy, protest` Sian.
– S` admitem. Dar de ce nu mi-ai spus nimic despre câinele
t`u?
– Când te vei opri s` m` bombardezi cu \ntreb`ri f`r` s`-mi
la[i timp s` r`spund? Imagineaz`-]i c` nu suntem la tribunal,
aici! Dac` nu ]i-am vorbit despre câinele meu, este pentru c`...
pentru c` puteam cu u[urin]` s` m` lipsesc de sarcasmele tale.
Iat` de ce am preferat s` tac.
– Te temeai c` voi râde de tine. |n acest timp, dinspre partea
mea, eram convins c` plângeai pentru c` aflase[i c` amantul t`u
iubea pe alta.
Recunosc c` toate astea frizeaz` ridicolul...
Privirile lor se \ntâlnir`, nesigure, timide. Apoi, un zâmbet
slab ap`ru pe buzele lui Nick.
– S-ar spune c` este un scenariu de vodevil prost.
– Exceptând faptul c` \n asemenea vodeviluri nu ai aflat
adev`rul decât la c`derea cortinei, \n timp ce tu ai aflat, \n
154 PATRICIA NEAL

noaptea aceea, c` n-avusesem niciodat` un amant... zise ea


\ntr-un murmur dulce-amar.
– Se spune c` iubind pe cineva, este s`-i vrei fericirea mai
presus de a ta proprie. |n noaptea aceea, eram preg`tit s` m`
sacrific pentru a-]i u[ura am`r`ciunea, dac` asta era dorin]a ta.
– Nick!
– {tiu. Mi-am dat seama foarte repede c` voi fi primul.
Nu exist` cuvinte pentru a exprima ce am sim]it \n momentul
acela. |mi repetam f`r` \ncetare c` chiar dac` el [i cu tine n-a]i
fost niciodat` aman]i, \l iubeai [i sufereai c` te p`r`sise.
Era absurd, dar \i luam locul \n lips`, \ntr-un fel.
Sian se ridic` [i se apropie de el foarte \ncet, cu un pas
nesigur. Ajuns` \n fa]a lui, \i puse mai \ntâi mâna pe piept, apoi
obrazul \n locul unde-i b`tea inima.
– }i-am spus c` te iubeam, murmur` ea strângându-se lâng`
el. }i-am spus-o, [i tu n-ai r`spuns nimic.
|i sc`p` un mic strig`t când degetele lui Nick se strecurar` \n
p`rul ei, obligând-o s`-[i r`stoarne capul pe spate.
– Este absurd, nu-i a[a? Ceea ce tu te sim]eai liber` s`
exprimi, eu eram incapabil s` fac... \n vreme ce a[ fi fost singurul
care s` spun adev`rul.
Sian r`mase câteva clipe t`cut`, ne[tiind dac` trebuia sau nu
s` se bucure. {i totu[i, nu era \n aceste cuvinte promisiunea
unei fericiri la care fusese foarte aproape s` renun]e?
UN AMERICAN LA LONDRA 155

– Nick, murmur` ea, cum ai putut s` crezi o singur` secund`,


c` o femeie poate tr`i cu un b`rbat de care este \ndr`gostit` f`r`
s` i se fi d`ruit niciodat`?
Nick fu str`b`tut de un fior.
– }i-am spus, eram complet dezorientat. Nu mai [tiam ce s`
cred...
– N-aveam decât un singur motiv s` m` d`ruiesc ]ie, ]i l-am
spus. {i totu[i, a doua zi diminea]`, erai atât de distant, atât de...
– Nu! protest` el sporindu-[i strânsoarea bra]elor.
Te imploram \n t`cere s`-mi trimi]i un semn, s` te mai aud
spunându-mi c` m` iubeai, dar la lumina zilei, nu \n be]ia
pasiunii.
– Nici un b`rbat nu-mi va inspira vreodat` aceea[i dragoste
decât tine...
Luând \n palme fa]a lui Sian, Nick \i c`ut` ochii.
– E suficient s`-]i \ntind mâna, murmur` el lâng` buzele ei.
Oh, Sian, am fost nebun! Singurul lucru de bun-sim] pe care
l-am f`cut, de câteva s`pt`mâni, a fost s-o caut pe Anna [i s`-i cer
s`-mi explice raporturile tale cu Toby.
Dup` fiecare s`rut, \i acoperea fa]a cu s`rut`ri.
– Trebuie s`-mi fi pierdut momentan judecata, ca s` neg
atâta timp c` chiar de la prima noastr` \ntrevedere m`
\ndr`gostisem nebune[te de tine.
Cu ochii str`lucitori, Sian fu str`b`tut` de un fior de fericire.
– Atât de repede?
– Atât de repede, confirm` el cu un zâmbet blând.
156 PATRICIA NEAL

Când m` gândesc c` te-am f`cut s` crezi c` luam \n serios


a[a-zisele tale aprecieri antiamericane!
F`cu un pas \napoi ca s-o contemple mai bine.
– Sian, te iubesc. Ce u[urare s-o pot spune \n sfâr[it cu voce
tare... Te iubesc. Te iu....
– Ca de obicei, nu m` la[i s` vorbesc, glumi ea.
Apoi, cu degetele tremurânde, \i atinse u[or buzele.
– A[ vrea numai s`-]i spun cât de mult te iubesc.
– Numai? o tachin` el.
– Dar \nainte de toate, verific dac` nu visez...
Pentru a i-o dovedi, el \i mu[c` tandru obrazul.
– Vezi, sunt \ntr-adev`r real.
– Nu sunt convins`...
– Atunci, am o idee mai bun`. Accep]i s` te c`s`tore[ti cu
mine?
– Oh...
– Oh! "da", sau "nu"? Nu m` l`sa s` tânjesc mult timp.
Era scris c` Nick trebuia s` a[tepte. Deoarece nu numai c`
Sian era lipsit` momentan de uzul vorbirii dar izbucni \n plâns.
– Haide, draga mea, nu plânge, protest` el.
Ridicând-o \n bra]e, o transport` pân` la canapea, unde o
leg`n` strângând-o \n bra]e.
– Eu... nu-mi vine s` cred, hohotea ea. Este nepotrivit s`
plângi a[a... Acum, nu mai \ndr`znesc s`-]i spun c` este cea mai
frumoas` zi din via]a mea...
– Atunci... la Boston sau la Londra? murmur` el.
UN AMERICAN LA LONDRA 157

– La Boston, bine\n]eles!
– De ce e[ti atât de sigur`?
– Numai pentru c` tat`l t`u se teme de avioane.
Emo]ionat, Nick o \mbr`]i[` pe Sian cu pasiune.
– Dac` ai [ti cât de mult te iubesc! Când m` gândesc cum
m-am purtat cu tine, m` \ngrozesc! Faptul c` m` iube[ti ]ine de
miracol!
Deodat`, el se redres` pe canapea.
– La naiba! exclam` el. Era s` uit, dar Anna [i Toby ne
a[teapt`!
– Mi-ar pl`cea s` [tiu ce v-a]i spus, to]i trei.
– Ar dura prea mult s`-]i explic. S` [tii doar c` atunci când
le-am spus ce aveam pe inim`, m-au privit ca [i cum eram c`zut
\n cap!
Ridicându-se \n vârful picioarelor, Sian \i oferi buzele, deloc
gr`bit` s` se al`ture v`rului [i prietenei sale. Nick \ncepu s`
protesteze f`r` convingere, apoi, cu efort, desprinse bra]ele lui
Sian din jurul taliei lui.
– E[ti o seduc`toare irezistibil`! Dat fiind modul cum
mi-ai pus voin]a la \ncercare, avem interesul s` plec`m rapid
de aici!
– Irezistibil`! M` \ndoiesc, v`zând u[urin]a cu care m-ai
\ndep`rtat!
De team` s` nu cedeze tenta]iei, Nick o conduse cu for]a
pân` pe palier [i \nchise u[a \n spatele lor.
158 PATRICIA NEAL

Sim]indu-se de acum \n siguran]`, nu rezist` tenta]iei de a-[i


freca obrazul de al ei.
– Niciodat` n-a[ fi crezut c` pot ie[i de aici cu virtutea
intact`!
Timp de câteva secunde, lacrimi de bucurie amenin]au s`
inunde \nc` o dat` ochii lui Sian. Dar strecurând un bra] \n jurul
taliei ei, Nick o conduse spre apartamentul lui Toby
– S` mergem repede s` le anun]`m vestea prietenilor mei.
– Prietenii t`i?
– Absolut.
|n fa]a u[ii \nchise, el se opri cu o expresie brusc grav`.
– A[ vrea s`-]i spun un ultim lucru. Nu mai [tiam \ncotro s-o
iau. Pân` acum câteva momente, eram incapabil s` \n]eleg ce
f`ceau cei doi pentru mine, pentru noi. Când Anna m-a \mpins
pe palier, cerându-mi insistent s` vin s`-]i vorbesc...
– Anna? se mir` Sian, ne\ncrez`toare.
Nick cl`tin` din cap.
– Cred c` dac` n-ar fi dat dovad` de autoritate, n-a[ fi avut
curajul. Nu râde, te rog! Toby vorbea de rezervarea unei mese
de patru persoane, \n momentul când ea m-a dat afar`. |n ciuda
confuziei mele, \mi amintesc c` m-am gândit c` vor fi singurii
care vor avea poft` de mâncare. Acum, \mi dau seama c` am o
foame de lup!
– Ce romantism!
– Ai fi mai indulgent` când \]i voi spune c` nu m`nânc de
câteva zile, din cauza ta. Sper doar c` nu sunt pe cale s` visez...
UN AMERICAN LA LONDRA 159

Ca pentru a se asigura, o lu` pe Sian \n bra]e.


Trecu un lung moment \nainte s` fie, [i unul [i altul, \ntru
totul lini[ti]i....

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și