Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI PROCEDURA DE EDIȚIA I

NAȚIONALE SISTEM/OPERAȚIONALĂ
_____________________________ Privind elaborarea portofoliului cadrelor REVIZIA___
didactice EXEMPLAR 1

CODPS/PO___________

Procedura de sistem/operationala
Privind elaborarea portofoliului cadrelor didactice

Cod: PS - ___________________________________________
Editia [ I ], Revizia [....], Data 16.06.2018

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în
cadrul editiei procedurii documentate (conform modelului de mai jos)
Elemente privind Numele si
Functia Data Semnatura
responsabilii/operatiunea prenumele
1 2 3 4 5

1.1. Elaborat 16.06.2018

1.2. Verificat 16.06.2018

1.3. Avizat 16.06.2018

1.4. Aprobat 16.06.2018

1
2. Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii documentate
(sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Editia sau, dupa caz, Data de la care se aplica
Componenta
Nr. revizia în cadrul Modalitatea reviziei prevederile editiei sau
revizuita
crt. editiei reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I x x 16.06.2018
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii documentate (sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Scopul Exemplar Numele si Data
Departament Functia Semnatura
difuzarii nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7

3.1. Aplicare 1 Didactic 16.06.2018

3.2. Aplicare 2 Contabilitate 16.06.2018

3.3. Aplicare 3 Secretariat 16.06.2018

Didactic 16.06.2018
3.4. Aplicare 4
auxiliar

3.5 Aplicare 5 Nedidactic 16.06.2018

3.6 Informare 6 Didactic 16.06.2018

3.7 Informare 7 Contabilitate 16.06.2018

3.8 Informare 8 Secretariat

Didactic
3.9 Informare 9
auxiliar

2
3.10 Evidenta 10 Secretariat 16.06.2018

3.11 Arhivare 11 Secretariat 16.06.2018

1. Scopul procedurii
Scopul procedurii operaționale este descrierea activităţilor desfăşurate pentru corecta și la timp a
portofoliilor personale.

Prin Procedură se urmăreşte asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ și legal al
documentelor. În conformitate cu legislația școlară românească, portofoliul profesional personal
este obligatoriu .
2. Domeniul de aplicare
Procedura este aplicată la nivelul unității de învățământ fiind întocmită în scopul prezentării
întocmirii portofoliilor personale ale cadrelor didactice.

3. Documente de referinta
3.1. Reglementări internaționale

 Standardele internaționale de control intern

3.2. Legislaţie primară:

Legea nr.1/2011-Legea Educației Naționale;


3.3. Legislaţie secundară

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice;

- Instructiune nr. 1 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a


Standardului 9 - Proceduri prevazut in Codul controlului intern managerial al entitatilor publice,
aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;

-OM nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu completările și modificările ulterioare;
- ORDIN nr.5.561 din 7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din

3
învăţământul preuniversitar -OM nr. 6211/13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a
criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar;
- ORDIN nr.3.129 din 1 februarie 2013 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi
completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.561/2011
-OM nr. 6239/14.11.2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014;
- ORDIN nr.5.397 din 5 noiembrie 2013 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi
completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.561/2011;
- ORDIN nr.3.240 din 26 martie 2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea si
completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr.
5.561/2011;
-OM nr. 5485 din 29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului
profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei
funcţii didactice
3.4. Alte reglementări interne ale entităţii publice

- regulamentul de organizare și funcționare;


- regulamentul de ordine interioară;
- circuitul documentelor.
4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii
Nr. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt

Entitate publica Autoritate publica, institutie publica, companie/societate


nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri

4
publice si/sau patrimoniu public.

Departament Directie Generala, Directie, Serviciu, Birou, Compartiment;

Procedura Prezentare, în scris, a pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de


lucru stabilite si a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atributiilor si sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilitatilor;

1. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.
Conducatorul departamentului Director general, director, sef serviciu, sef birou, sef
(compartimentului) compartiment;
2. Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
(procedură de lucru) desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi
publice. Procedura care descrie un proces sau o activitate ce
se desfasoara la nivelul tuturor departamentelor din cadrul
entitatii publice;
3. Procedura de sistem (procedură Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
generală) entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate publică. Procedura care
descrie un proces sau o activitate ce se desfasoara la nivelul
unuia sau mai multor departamente din entitatea publica.
4 Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.
5 Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei

5
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii.
4.2. Abrevieri
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat

1. PS/PO Procedura documentată

2. PO Procedură operaţională (procedură de lucru)

3. PS Procedura de sistem (procedură generală)

4. E Elaborare

5. V Verificare

6. A Aprobare

7 Ap Aplicare

8 Ah. Arhivare

9 EP Entitate publica

5. Descrierea procedurii
Modul de lucru: compartiment secretariat

Nr. Etapa Operaţiunea

crt.

1 Numirea comisiei de evaluare a Directorul unității de învățământ numește prin decizie


portofoliilor cadrelor didactice formate din comisia de evaluare a portofoliilor cadrelor didactice
șefii comisiilor metodice și un reprezentant formate din șefii comisiilor metodice și un reprezentant
CEAC CEAC. Compartimentul secretariat va înregistra
decizia și o va preda tuturor membrilor desemnați pe
bază de semnătură.

2 Informarea cadrelor didactice Membrii desemnați prin decizia directorului vor

6
informa cadrele didactice privind documentele necesare
a fi introduse în portofoliul personal, prezentându-le
opisul portofoliului cadrului didactic (anexa 1) .
Portofoliul cadrului didactic (profesor, director, șef de
catedră/comisie metodica etc.) este un plan de activitate
reprezentativ care cuprinde totalitatea documentelor
normative și operaționale necesare desfășurării
profesiei didactice în conformitate cu standardele de
calitate, „ecranul” prin care putem privi în profunzime
de-a lungul anilor proiectarea didactică și deontologia
profesională, o „carte de vizită” a profesorului și
managementului educațional eficient.
3 Completarea portofoliilor Toate cadrele didactice vor complete portofoliile de-a
lungul anului școlar în curs. Portofoliului cadrului
didactic este util atât în desfășurarea propriu-zisă a
actului educațional formal, nonformal și informal, cât și
în evaluarea activității didactice în orice moment de
către șeful de catedră/comisie metodică, directorul,
inspectorul școlar sau alte persoane autorizate

4 Fișa de evaluare a portofoliilor Elaborarea unei fișe de evaluare a portofoliilor (anexa


2)

5 Depunerea portofoliilor La sfârșitul primului semestru toate cadrele didactice


vor prezenta portofoliile comisiei desemnate pentru a
fi verificate.

6 Întrunirea Comisiei Comisia de evaluare a portofoliilor se va întruni înainte


de finalul anului școlar și evalua portofoliile cadrelor
apoi va acorda calificative, conform anexei 2 din fișa
de evaluare a portofoliului.

7 Rezultatele evaluării portofoliului -Reducerea numărului de cadre didactice ce obțin

7
calificative de insuficient, suficient, bine la evaluarea
portofoliilor până în 2020 la 0 % cu ţinte intermediare
de 8 % în 2013 şi 4 % în 2015

-O mai bună organizare a portofoliilor și acordarea unei


atenții sporite în ce privește stocarea propriilor dovezi
de demonstrare a activității profesionale

-Ușurință în gestionarea propriilor documente;

6. Responsabilitati
Directorul

-decizie comisie de evaluare a portofoliilor cadrelor didactice

Comisia de evaluare a portofoliilor cadrelor didactice

-verifică portofoliile

-acorda calificative

Membrii CEAC

- Verifică portofoliile

Cadrele didactice

-întocmesc,actualizează portofoliile

7. Formular evidenta modificari


Semnatura
Nr. Data Descriere
Editia Data editiei Revizia Nr. pag. conducatorului
crt. reviziei modificare
departamentului
1 I 15.06.2018 - -
8. Formular analiza procedura
Nr. Compartiment Nume si Înlocuitor Aviz favorabil Aviz nefavorabil

8
crt. prenume de drept
conducator sau Semnatura Data Observatii Semnatura Data
compartiment delegat
1 Didactic Director 15.06.2018

2 Contabilitate Adm. finan. 15.06.2018

3 Secretariat Secretar 15.06.2018

Biliotecar, 15.06.2018
Didactic laborant,
4
auxiliar pedagog,
antrenor

5 Nedidactic Adm.patrim. 15.06.2018

9. Lista de difuzare a procedurii


Data intrarii
Nr. Nume si Data Data
Compartiment Semnatura în vigoare a Semnatura
ex. prenume primirii retragerii
procedurii
1 Didactic Director
2 Contabilitate Adm. finan.
3 Secretariat Secretar
Biliotecar,
Didactic laborant,
4
auxiliar pedagog,
antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim.
10. Anexe/formulare
Fișa de evaluare a portofoliului
Opisul portofoliului comisiei metodice

9
11. Cuprins

Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina


în cadrul
procedurii
operaţionale

1 Scopul procedurii

2 Domeniul de aplicare

3 Documente de referință

4 Definiții și abrevieri

5 Descrierea procedurii

6 Responsabilități

7 Formular de evidență modificări

8 Formular analiză procedură

9 Formular de distribuire/difuzare

10 Anexe

10