Sunteți pe pagina 1din 1

Aspecte teoretice-Trăsături

TEXTUL LITERAR TEXTUL NONLITERAR


Are caracter ficţional(prezintă o lume Are caracter nonficţional (prezintă aspecte
virtuală, creată de autor, cu ajutorul ale realităţii, observate de autor şi
imaginaţiei. transformate în informaţie).
Are scop estetic(produce emoţie şi Are scop informativ(transmite informaţii
stimulează fantezia cititorului). şi/sau persuasiv(încearcă să convingă
În logica ficţiunii, textul literar nu poate fi receptorul, pentru a-l determina să facă sau
considerat nici adevărat, nici fals.. să creadă un anumit lucru).
Prezintă personaje, “realităţi de hârtie”, Se bazează pe aspecte adevărate,
create de autor, care nu trăiesc în realitate , aparţinând realului cotidian.
ci doar în lumea imaginară a operei literare. Prezintă şi se referă la persoane reale.
Se remarcă prezenţa expresivităţii , În general, este lipsit de expresivitate, dar
caracteristică a limbajului, obţinută prin unele forme, cum ar fi reclamele , de
utilizarea figurilor de stil, a imaginilor exemplu, pot utiliza totuşi jocuri de
cuvinte, figuri de stil, diferite sensuri ale
artistice. cuvintelor.
Pot fi folosite cuvinte şi expresii populare, Este folosit aspectul corect, îngrijit al
regionalisme, arhaisme, neologisme. limbii.
Vehiculează valori general umane prin Se remarcă prin obiectivitate, claritate,
diverse teme şi motive literare (natura, utilizează uneori clişee de limbaj , formule
iubirea, istoria, copilăria, aventura, fixe în diverse acte oficiale.
războiul, satul, oraşul,..) Prezintă o mare varietate de forme: texte de
Prezintă o mare varietate de forme, specii, lege, reclame, articole de ziar, ştiri,
în genul liric, epic şi dramatic. anunţuri, acte oficiale, lucrări ştiinţifice,
Apare atât funcţia tranzitivă(de transmitere reţete, prospecte medicale.
de informaţii), cât şi funcţia reflexivă(de Apare doar funcţia tranzitivă a limbajului.
transmitere a propriilor convingeri, Utilizează cu mare fracvenţă sensul propriu
sentimente) a limbajului. (denotativ)al cuvintelor.
Utilizează cu mai mare frecvenţă sensul
figurat (conotativ) al cuvintelor.

S-ar putea să vă placă și