Sunteți pe pagina 1din 12

IH 21 RO

R Inhalator
Instrucţiuni de utilizare

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany


Tel.: +49 (0)731 / 39 89 -144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89 - 255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de 0483
ROMÂNĂ
Conţinut la recomandarea medicului. Efectuaţi inhalarea în stare
1. Prezentare ...........................................................2 de liniște și relaxare și respiraţi încet și adânc, pentru
2. Legenda simbolurilor ...........................................2 ca medicamentul să poată pătrunde până în cele mai
3. Instrucţiuni de avertizare şi de siguranţă .............2 fine și adânci bronhii. Expiraţi normal.
4. Descrierea aparatului şi a accesoriilor .................4 După pregătire, aparatul este adecvat pentru reutiliza-
5. Punerea în funcţiune ............................................5 re. Pregătirea cuprinde înlocuirea tuturor accesoriilor,
6. Operare ...............................................................5 inclusiv a atomizorului și filtrului de aer, precum și o
7. Înlocuirea filtrului .................................................6 dezinfectare a suprafeţelor aparatului, cu un agent de
8. Curăţare şi dezinfectare ......................................6 dezinfecţie uzual, din comerţ.
9. Evacuarea ca deşeu ............................................8
10. Remedierea problemelor .....................................8 2. Legenda simbolurilor
11. Date tehnice ........................................................9 În instrucţiunile de utilizare sunt folosite următoarele
simboluri.
Pachetul de livrare
Vezi descrierea aparatului și a accesoriilor pagina 4. Avertizare Indicaţie de avertizare asupra pe-
• Inhalator ricolelor de rănire sau pericolelor
• Atomizor pentru sănătatea dvs.
• Furtun de aer comprimat Atenţie Indicaţie de siguranţă cu privire la
• Muștiuc posibile deteriorări ale aparatului/
• Mască pentru adulţi accesoriilor.
• Mască pentru copii
• Piesă de nas Indicaţie Indicaţii cu privire la informaţii
• Filtru de schimb importante.
• Aceste instrucţiuni de utilizare
Pe ambalaj și pe plăcuţa aparatului și accesoriilor se
1. Prezentare folosesc următoarele simboluri.
Stimată clientă, stimat client, Piesă de utilizare tip BF
ne bucurăm că aţi decis achiziţionarea unui produs din
sortimentul nostru. Numele nostru reprezintă produse Citiţi instrucţiunile de utilizare
de înaltă calitate, verificate amănunţit, pentru domeniile
temperatură, greutate, tensiune arterială, temperatură Aparat din clasa de protecţie 2
corporală, puls, terapii blânde, masaj și aer.
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni, păstraţi-le Producător
pentru o utilizare ulterioară, puneţi-le la dispoziţia altor
utilizatori și respectaţi recomandările.
I Pornit

Cu calde urări
O Oprit
Echipa dvs. Beurer SN Număr de serie

Domeniul de utilizare A se proteja împotriva umezelii


Acest inhalator este un aparat pentru atomizarea lichi-
delor și a medicamentelor lichide (aerosoli) și pentru
tratarea afecţiunilor căilor respiratorii superioare și 3. Instrucţiuni de avertizare și de
inferioare. siguranţă
Prin atomizarea și inhalarea medicamentelor prescri- Avertizare
se resp. recomandate de medic, puteţi preîntâmpina
afecţiuni ale căilor respiratorii, puteţi să amelioraţi fe- • Înainte de utilizare trebuie să vă asiguraţi că aparatul
nomenele lor secundare și să acceleraţi vindecarea. și accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul
Informaţii suplimentare cu privire la posibilităţile de în care aveţi dubii, nu îl utilizaţi, și adresaţi-vă furni-
utilizare le puteţi afla de la medicul sau farmacistul dvs. zorului sau serviciului clienţi de la adresa indicată.
Aparatul este adecvat inhalaţiilor în cadrul locuinţei
dvs. Inhalarea medicamentelor ar trebui făcută numai

2
• Utilizarea aparatului nu înlocuiește o consultaţie și un orice fel, luaţi legătura cu unitatea de service sau cu
tratament medical. De aceea, în cazul oricărei dureri furnizorul.
sau boli, consultaţi întâi medicul. • Utilizarea inhalatorului IH 21 este permisă numai cu
• Dacă aveţi orice fel de nelămurire cu privire la sănă- atomizoarele Beurer potrivite lui și numai cu acceso-
tatea dvs, consultaţi medicul de familie! riile Beurer corespunzătoare. Utilizarea altor atomi-
• La utilizarea atomizorului, respectaţi măsurile gene- zoare și accesorii poate duce la diminuarea eficienţei
rale de igienă. terapiei și, eventual, la defectarea aparatului.
• Trebuie respectate întotdeauna recomandările me-
dicului în privinţa tipului medicamentului, a dozării, Atenţie
frecvenţei și duratei inhalaţiilor. • Întreruperile de curent, deranjamentele bruște resp.
• Nu este permisă utilizarea aparatului împreună cu alte condiţii nefavorabile ar putea duce la incapa-
sisteme de respiraţie artificială. citatea de funcţionare a aparatului. De aceea se
• Folosiţi numai medicamente care v-au fost prescrise recomandă să dispuneţi de un aparat resp. un me-
sau recomandate de medicul sau farmacistul dvs. dicament înlocuitor (stabilit în prealabil împreună cu
• Dacă aparatul nu funcţionează corect, dacă se in- medicul).
stalează o stare de indispoziţie sau dureri, întrerupeţi • Dacă este necesar un adaptor sau prelungitoare,
imediat tratamentul. acestea trebuie să corespundă normelor de sigu-
• În timpul utilizării, ţineţi aparatul la distanţă de ochi, ranţă în vigoare. Nu este permisă depășirea limitei
medicamentele pulverizate pot avea un efect negativ. puterii electrice și nici limita puterii maxime înscrise
• Nu utilizaţi aparatul în medii cu gaze inflamabile sau pe adaptor.
cu o concentraţie de oxigen ridicată. • Nu este permisă păstrarea aparatului și a cablului de
• Este interzisă folosirea aparatului de către copii sau alimentare în apropierea surselor de căldură.
persoane cu deficienţe fizice, senzoriale (de ex. in- • Nu este permisă utilizarea aparatului în încăperi în
sensibilitate la durere) sau psihice, sau care nu dis- care au fost folosite în prealabil spray-uri. Înainte de
pun de experienţa și/sau cunoștinţele necesare. terapie, aceste încăperi trebuie aerisite.
Excepţie face cazul când ele sunt supravegheate de • Preveniţi pătrunderea obiectelor de orice fel în fantele
către o persoană responsabilă pentru sănătatea lor de răcire.
sau au primit de la aceasta instrucţiuni cu privire la • Nu utilizaţi niciodată aparatul dacă acesta emite zgo-
utilizarea aparatului. mote anormale.
• Nu lăsaţi aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor • Din motive de igienă, este absolut necesar ca fiecare
pentru a preveni riscul de accidente și pericolul de utilizator să folosească propriile accesorii.
sufocare cauzate de ambalaj și de piesele mici, care • După utilizare, scoateţi întotdeauna ștecherul din
pot fi înghiţite! priză.
• Nu folosiţi piese suplimentare care nu sunt recoman- • Păstraţi aparatul într-un loc în care nu este expus
date de producător. influenţelor factorilor atmosferici. Aparatul trebuie
• Aparatul poate fi racordat numai la tensiunea de reţea păstrat în condiţiile de mediu recomandate.
specificată pe plăcuţa de tip.
• Nu scufundaţi aparatul în apă și nu îl utilizaţi în încă- SIGURANŢA
peri umede. Este interzis cu desăvârșire ca lichidelor • În aparat se găsește o siguranţă de suprasarcină.
să pătrundă în aparat. Aceasta poate fi înlocuită numai de către personal
• Feriţi aparatul de lovituri puternice. de specialitate autorizat.
• Nu prindeţi niciodată cu mâinile ude cablul de co- • În plus, aparatul dispune de o siguranţă termică;
nectare la reţea, vă puteţi electrocuta. aceasta deconectează inhalatorul în cazul unei încăl-
• Nu scoateţi ștecherul din priză trăgând de cablu. ziri excesive. Dacă se întâmplă așa ceva, vă rugăm
• Nu prindeţi în nimic, nu îndoiţi și nu treceţi cablul de să procedaţi după cum urmează:
reţea peste obiecte cu muchii ascuţite, nu îl lăsaţi să – Deconectaţi aparatul.
atârne și protejaţi-l de căldură. – Scoateţi ștecherul din priză.
• În cazul deteriorării cablului de reţea și a carcasei, – Așteptaţi minim 30 min., până când aparatul s-a
adresaţi-vă unităţii de service sau furnizorului. răcit complet.
• La deschiderea aparatului există pericolul unui șoc – Apoi reconectaţi aparatul, urmăriţi dacă acesta
electric. Separarea de la reţeaua de alimentare este emite zgomote anormale. Dacă nu se întâmplă
asigurată numai dacă ștecherul este scos din priză. acest lucru, puteţi utiliza din nou aparatul, în caz
• Dacă aparatul a căzut, a fos t.ex. pus unei umezeli contrar, adresaţi-vă unităţii service indicate.
extreme sau a suportat orice alt fel de deteriorări, nu
mai este permisă utilizarea lui. Dacă aveţi dubii de

3
Instrucţiuni generale 4. Descrierea aparatului și a
Atenţie accesoriilor
• Utilizaţi aparatul exclusiv: Prezentare inhalator
– pentru oameni,
– în scopul pentru care a fost creat (inhalarea de
aerosoli) și în modul descris în aceste instrucţiuni 1
de utilizare.
2
• Orice utilizare improprie poate fi periculoasă!
• În cazuri acute de urgenţă, primul ajutor este prioritar.
3
• Pe lângă medicamente, utilizaţi numai apă distilată
resp. o soluţie salină. Alte lichide pot duce, în anu- 4
mite condiţii, la defectarea inhalatorului resp. a ato- 5
mizorului.
• Acest aparat nu este destinat utilizării în scopuri 6
comerciale sau clinice, ci exclusiv pentru utilizarea
proprie în domeniul casnic privat!
Înainte de punerea în funcţiune 7
Atenţie
1 Cablu de conectare la reţea
• Înainte de utilizarea aparatului, trebuie îndepărtate 2 Capac
toate materialele de ambalaj. 3 Comutator Pornit/Oprit
• Feriţi aparatul de praf, murdărie și umiditate, dar nu 4 Compartiment pentru accesorii
îl acoperiţi sub nicio formă în timpul utilizării. 5 Capac de filtru cu filtru
• Nu folosiţi aparatul în medii cu mult praf. 6 Racord furtun
• Deconectaţi imediat aparatul dacă este defect sau 7 Suport pentru atomizor
dacă prezintă defecţiuni.
• Producătorul nu răspunde pentru defecţiuni cauzate Prezentare atomizor și accesorii
printr-o utilizare incorectă.
9
Reparaţii
12
Indicaţie 8
10
• În niciun caz nu este permis să deschideţi sau să
reparaţi aparatul, deoarece, în caz contrar, nu mai 13
este asigurată o funcţionare ireproșabilă. În cazul
nerespectării, se anulează garanţia.
• Pentru reparaţii, adresaţi-vă unităţii service sau unui
furnizor autorizat. 11
14

8 Furtun de aer comprimat


9 Atomizor 15
10 Element interschimbabil de
pulverizare
11 Rezervor medicamente 16
12 Muștiuc
13 Mască pentru adulţi
14 Mască pentru copii
15 Piesă de nas
16 Filtru de schimb

4
5. Punerea în funcţiune • Pentru a realiza racordarea la reţea, introduceţi com-
plet ștecherul în priză.
Instalarea
Scoateţi aparatul din ambalaj. Indicaţie
Amplasaţi-l pe o suprafaţă plană.
Ţineţi seama ca fantele de aerisire să fie libere. • Ţineţi seama să existe o priză în apropierea locului
Rabataţi capacul [2] pentru a scoate accesoriile. de instalare.
• Așezaţi cablul de reţea astfel încât să nu existe pe-
Înainte de prima utilizare ricol de împiedicare.
• Pentru detașarea inhalatorului de la reţea după in-
Indicaţie
halare, mai întâi deconectaţi aparatul și abia apoi
• Înainte de prima utilizare, este bine să se cureţe și să se scoateţi ștecherul din priză.
dezinfecteze atomizorul și accesoriile. În acest scop,
consultaţi „Curăţare și dezinfectare” pagina 6. 6. Operare
• Introduceţi furtunul pentru aer comprimat [8] în partea
de jos a rezervorului pentru medicamente [11]. Atenţie
• Din motive de igienă, este absolut necesar să se
cureţe atomizorul [9] precum și accesoriile după fi-
ecare tratament și să se dezinfecteze după ultimul
tratament din ziua respectivă.
• Dacă în cadrul unei terapii este necesar să se inhale-
ze consecutiv mai multe medicamente, trebuie avut
grijă ca atomizorul [9] să fie spălat cu apă caldă de la
reţea după fiecare utilizare. În acest scop, consultaţi
„Curăţare și dezinfectare” la pagina 6.
• Respectaţi indicaţiile de înlocuire a filtrului din aceste
instrucţiuni!
• Înainte de fiecare utilizare a aparatului, verificaţi po-
ziţia fixă a racordurilor furtunului la inhalatorul [6] și
la atomizorul [9].
• Înainte de folosirea aparatului, verificaţi funcţionarea
lui corectă; în acest scop, conectaţi pentru scurt timp
• Introduceţi celălalt capăt al furtunului [8] cu o rotire inhalatorul (cu atomizorul atașat, dar fără medica-
ușoară în racordul pentru furtun [6] al inhalatorului. mente). Dacă în acest caz iese aer din atomizorul
[9], aparatul funcţionează.
1. Asamblarea atomizorului
• Introduceţi elementul interschimba-
bil de pulverizare [10] în recipientul
pentru medicamente [11] și strân-
geţi-l în sensul acelor de ceasornic.

2. Umplerea atomizorului
• Deschideţi capacul atomizorului [8].
• Introduceţi o soluţie izotonică de
clorură de sodiu sau direct me-
dicamentul în atomizor [8]. Evitaţi
umplerea excesivă! Cantitatea de
umplere maxim recomandată este
Racordul la reţea
de 8 ml!
Racordaţi aparatul numai la tensiunea de reţea speci- • Utilizaţi medicamentele numai la
ficată pe plăcuţa de tip. recomandarea medicului și cereţi
• Introduceţi ștecherul cablului de reţea [1] într-o priză informaţii în legătură cu durata și cantitatea pentru
adecvată. inhalaţii!

5
• Dacă această cantitate prescrisă este mai mică de • După tratament, așezaţi atomizorul [9] înapoi în su-
2 ml, completaţi până la minim 4 ml cu soluţie salină. portul său [7].
În cazul medicamentelor cu viscozitate mare este
7. Efectuarea curăţării
necesară, de asemenea, o diluare. Respectaţi și în
acest caz recomandările medicului dvs. Consultaţi „Curăţare și dezinfectare” la pagina 6.

3. Închiderea atomizorului 7. Înlocuirea filtrului


• Închideţi capacul atomizorului [8]. Vă rugăm să verificaţi periodic filtrul (de exemplu, după
4. Legarea accesoriilor la atomizor fiecare a 10-a utilizare). Filtrul uzat trebuie înlocuit, dacă
• Legaţi atomizorul [9] la accesoriul dorit (muștiuc [12], este foarte murdar sau obturat, însă cel mai târziu după
mască pentru adulţi [13], mască pentru copii [14] sau 30 de zile. Și dacă filtrul s-a umezit, el trebuie înlocuit
piesa de nas [15]). cu unul nou.

Indicaţie Atenţie

Inhalaţia prin intermediul piesei bucale este cea mai • Nu încercaţi să curăţaţi și să reutilizaţi filtrul folosit!
eficientă formă de terapie. Inhalaţia prin mască se reco- • Utilizaţi exclusiv filtrul original al producătorului, de-
mandă numai în cazul în care nu este posibilă utilizarea oarece, în caz contrar, inhalatorul se poate deteriora
piesei bucale (de exemplu, la copii care nu pot inhala sau nu se poate asigura o terapie suficient de efici-
încă prin intermediul piesei bucale). entă.
• Nu folosiţi niciodată aparatul fără filtru.
• Înainte de începerea tratamentului, ridicaţi atomizorul
din suportul [7]. Pentru înlocuirea filtrului, procedaţi după cum urmează:
• Porniţi inhalatorul cu comutatorul Pornit/Oprit [3]. Atenţie
• Ieșirea produsului vaporizat din atomizor indică o
• Întâi deconectaţi aparatul și scoateţi-l din priză.
funcţionare corectă.
• Lăsaţi aparatul să se răcească.
5. Tratament
• Inspiraţi adânc medicamentul atomizat. 1. Îndepărtaţi capacul filtrului [5]
trăgându-l în sus.
Indicaţie
Indicaţie
În timpul tratamentului, ţineţi atomizorul în poziţie
dreaptă (verticală), deoarece, în caz contrar, nu se reali- Dacă după îndepărtarea capacului, filtrul a rămas în
zează atomizarea și nu se asigură o funcţionare corectă. aparat, îndepărtaţi-l folosind de ex. o pensetă sau ceva
similar.
Atenţie
Uleiurile eterice de plante, siropurile de tuse, soluţiile 2. Montaţi la loc capacul [5] cu noul filtru.
pentru gargară, picăturile pentru frecţii sau pentru băile 3. Verificaţi să fie fixat bine.
de aburi sunt fundamental neadecvate pentru inhalarea
cu ajutorul inhalatoarelor. Acești aditivi au adesea un 8. Curăţare și dezinfectare
grad mare de viscozitate și pot prejudicia grav funcţio- Atomizor și accesorii
narea corectă a aparatului și, astfel, și eficienţa utilizării.
Avertizare
În cazul unei sensibilităţi accentuate a sistemului bron-
hic, medicamentele cu uleiuri eterice pot declanșa, în Respectaţi următoarele reglementări de igienă, pentru
anumite condiţii, un spasm bronhic acut (o strâmtare a evita punerea în pericol a sănătăţii.
bruscă, spasmodică a bronhiilor cu insuficienţă respi- • Atomizorul [9] și accesoriile sunt prevăzute pentru
ratorie). În legătură cu acest subiect, întrebaţi medicul utilizare multiplă. Vă rugăm să ţineţi seama de fap-
sau farmacistul! tul că, pentru diferitele domenii de utilizare, există
cerinţe diferite pentru curăţare și o nouă pregătire
6. Terminarea inhalării igienică:
Dacă medicamentul atomizat mai iese doar neuniform,
sau dacă se modifică zgomotul la inhalare, puteţi în- Indicaţii:
cheia tratamentul. • Trebuie evitată o curăţare mecanică a atomizorului și
• După tratament, deconectaţi inhalatorul cu comuta- a accesoriilor cu ajutorul periilor sau al altor obiecte
torul [3] și deconectaţi-l de la reţea. similare, deoarece ar putea rezulta deteriorări irepa-

6
rabile și nu se mai asigură rezultatul dorit al trata- • Atunci când aparatul este racordat la reţea, nu este
mentului. permisă apucarea lui cu mâinile umede și nici ca
• Vă rugăm să întrebaţi medicul care sunt cerinţele su- aparatul să fie stropit cu apă. Aparatul poate fi utilizat
plimentare referitoare la pregătirea igienică necesară numai în stare perfect uscată.
(îngrijirea mâinilor, mânuirea medicamentelor resp. • Nu pulverizaţi lichide în fantele de aerisire! Lichide-
a soluţiilor pentru inhalare) în cazul grupelor cu risc le care pătrund pot provoca defectarea sistemului
mare (de ex. pacienţi cu mucoviscidoză). electric, precum și a altor piese ale inhalatorului și
• După fiecare curăţare și dezinfectare, aveţi grijă să pot duce la o funcţionare defectuoasă.
asiguraţi o uscare suficientă. Umiditatea remanentă
Apă condensată, întreţinerea furtunului
poate reprezenta un risc mare pentru dezvoltarea
microbilor. În funcţie de condiţiile de mediu, în furtun se poate
forma apă condensată. Pentru a preîntâmpina dezvol-
Pregătire tarea germenilor și pentru a asigura o terapie corectă,
• Direct după fiecare tratament, toate piesele atomizo- trebuie îndepărtată neapărat umezeala. Procedaţi după
rului [8] , precum și accesoriul utilizat trebuie curăţate cum urmează:
de resturile de medicamente și de impurităţi. • Scoateţi furtunul [8] de pe atomizorul [9].
• Dezasamblaţi în acest scop atomizorul [8]. • Pe partea inhalatorului [6] lăsaţi furtunul montat.
• Scoateţi muștiucul [12] de pe atomizor. • Lăsaţi inhalatorul să funcţioneze atâta timp, până
• Dezasamblaţi atomizorul rotind când umezeala este înlăturată cu ajutorul aerului care
elementul interschimbabil de pul- trece prin el.
verizare [10] în sens opus acelor • În cazul murdăriei pronunţate, înlocuiţi furtunul.
ceasornicului în recipientul pentru Dezinfectarea
medicamente [11] și trăgându-l în
Pentru a dezinfecta atomizorul și accesoriile, vă rugăm
sus.
să respectaţi cu atenţie punctele care urmează. Se re-
• Asamblarea se efectuează după
comandă să dezinfectaţi piesele individuale cel mai
aceea urmând aceiași pași, în ordine
târziu după ultima utilizare din ziua respectivă.
inversă.
Puteţi dezinfecta aparatul IH 21 și accesoriile acestuia
Curăţarea în două moduri diferite, cu oţet sau în apă care fierbe.
Mai întâi curăţaţi atomizorul și accesoriile conform de-
Atenţie
scrierii de la capitolul „Curăţare”. Ulterior puteţi conti-
Înainte de fiecare curăţare, aparatul trebuie să fie de- nua cu operaţiunea de dezinfectare.
conectat, separat de la reţea și rece. Dezinfectarea cu oţet
• Folosiţi un amestec de oţet compus din ¼ oţet și
După fiecare utilizare, atomizorul precum și accesori- ¾ apă distilată. Asiguraţi-vă că aveţi o cantitate su-
ile utilizate, cum ar fi muștiuc, mască, duză etc. trebuie ficientă pentru a putea imersa componente precum
curăţate cu apă fierbinte. Apoi uscaţi cu grijă piesele atomizor, mască și piesă bucală.
cu un șervet moale. Când piesele s-au uscat complet, • Lăsaţi componentele în amestecul de oţet timp de
asamblaţi-le la loc și așezaţi-le întrun recipient uscat, 30 de minute.
etanș, sau efectuaţi dezinfectarea. • Clătiţi atomizorul și accesorii precum masca sau
La curăţare, asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toate rezidu- piesa bucală cu apă.
urile. Pentru aceasta nu folosiţi în niciun caz substanţe Dezinfectarea în apă care fierbe
care la contactul cu pielea sau cu mucoasele, la înghi- • Atomizorul trebuie dezasamblat după cum a fost
ţire sau inhalare să fie potenţial toxice. descris și trebuie așezat, împreună cu muștiucul și
Pentru curăţarea aparatului folosiţi un șervet umed, cu piesa de nas, minimum 10 minute în apă care
pe care puteţi aplica puţin detergent de vase, dacă clocotește. În acest proces, trebuie evitat contactul
este necesar. pieselor cu fundul fierbinte al oalei.
Nu folosiţi agenţi de curăţare caustici și nu ţineţi nici- • Puteţi dezinfecta atomizorul, muștiucul și piesa de
odată aparatul sub apă. nas și cu un vaporizator uzual din comerţ. Respectaţi
instrucţiunile de utilizare ale producătorului vapori-
Atenţie zatorului.
• Aveţi grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului!
• Nu curăţaţi aparatul și accesoriile în mașina de spălat
vase!

7
Indicaţie 10. Remedierea problemelor
Nu este permisă introducerea măștilor și a furtunului Probleme/ Cauza posibilă/Remediere
de aer în apă fierbinte! Întrebări
Atomizorul nu 1. Prea mult sau prea puţin medica-
• Uscaţi cu grijă piesele cu un șervet moale. produce deloc ment în atomizor.
• Vă recomandăm să dezinfectaţi măștile cu un agent sau produce Minimum: 0,5 ml, maximum: 8 ml.
prea puţin 2. Verificaţi dacă duza este înfundată
de dezinfecţie uzual din comerţ.
aerosol. Dacă este necesar, curăţaţi duza
• Când piesele s-au uscat complet, asamblaţi-le la loc
(de ex. prin clătire). Apoi puneţi din
și așezaţi-le într-un recipient uscat.
nou în funcţiune atomizorul.
ATENŢIE: înţepaţi cu atenţie orifi-
Indicaţie
ciile fine numai dinspre partea de
Vă rugăm să reţineţi că, după curăţare, toate piesele jos a duzei.
trebuie să se usuce complet, deoarece, în caz contrar, 3. Nu aţi ţinut atomizorul în poziţie
există pericol de proliferare a agenţilor patogeni. verticală.
4. Aţi turnat o soluţie neadecvată de
Uscare
medicament pentru atomizare (de
• Așezaţi piesele individuale pe un suport uscat și curat ex. cu viscozitate prea mare).
și lăsaţi-le să se usuce complet (minimum 4 ore). Soluţia medicamentoasă trebuie
prescrisă de medic.
Durabilitatea materialului
Emisia este Furtun îndoit, filtru înfundat, prea
• După utilizări repetate și după noi pregătiri igienice, prea redusă. multă soluţie pentru inhalat.
atomizorul și accesoriile sunt supuse unei anumite
Ce medica- Vă rugăm ca pentru acest lucru să
uzuri, ca orice alt material plastic. Acest lucru poate
mente pot fi vă adresaţi medicului.
duce în timp la modificarea aerosolului și la o dimi- inhalate? În principiu se pot inhala toate medi-
nuare a eficienţei terapiei. De aceea, vă recomandăm camentele care sunt adecvate și
ca după un an să înlocuiţi atomizorul. aprobate pentru o inhalare cu ajutorul
• La alegerea agentului de curăţare, resp. de dezinfec- aparatului.
ţie, trebuie să ţineţi seama de următoarele: Utilizaţi În atomizor Acest lucru este condiţionat tehnic
numai un agent de curăţare sau de dezinfecţie ușor, rămâne soluţie și este normal. Încheiaţi inhalarea
pe care să îl dozaţi conform recomandărilor producă- de inhalat. imediat ce se modifică zgomotul emis
torului. de atomizor.
Ce trebuie res- 1. În cazul bebelușilor, masca trebuie
Depozitare pectat în cazul să acopere atât gura cât și nasul
• Nu depozitaţi aparatul în camere cu umezeală (de ex. bebelușilor și pentru a se asigura o inhalare
în baie) și nu îl transportaţi laolaltă cu obiecte umede. al copiilor? eficientă.
• Depozitaţi și transportaţi ferit de influenţa directă a 2. Și la copii, masca trebuie să
soarelui. acopere atât gura, cât și nasul.
Nu prea are sens să efectuaţi o
Păstrare atomizare lângă o persoană care
• Accesoriile pot fi păstrate în siguranţă în comparti- doarme, deoarece în acest caz nu
mentul pentru accesorii [4]. poate ajunge suficient medicament
Păstraţi aparatul într-un loc uscat, cel mai bine în în plămâni.
Indicaţie: inhalaţia trebuie efectuată
ambalajul său.
sub supravegherea și cu ajutorul unui
adult și copilul nu trebuie lăsat singur.
9. Evacuarea ca deșeu Inhalarea cu Acest lucru este condiţionat tehnic.
În interesul protecţiei mediului, nu este permisă eva- ajutorul măștii Prin orificiile măștii, la fiecare inspi-
cuarea aparatului la deșeurile menajere. durează mai raţie inhalaţi mai puţin medicament
Vă rugăm să evacuaţi ca deșeu conform Direc- mult? decât prin muștiuc. Datorită orificiilor,
tivei CE pentru aparate electrice și electronice aerosolul va fi amestecat cu aer din
uzate 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and încăpere.
Electronic Equipment).
Dacă aveţi întrebări în legătură cu eliminarea ca deșeu,
vă rugăm să vă adresaţi autorităţilor locale competente.

8
Probleme/ Cauza posibilă/Remediere Măsurările se efectuează cu o soluţie de clorură de
Întrebări sodiu, prin metoda difracţiei laser.
De ce ar Există două motive: Astfel este posibil ca diagrama să nu fie aplicabilă pen-
trebui înlocuit 1. Pentru a se asigura un spectru tru suspensii sau medicamente cu un grad mare de
periodic ato- al particulelor, care să fie eficient viscozitate. Informaţii mai exacte puteţi obţine de la
mizorul? terapeutic, orificiul duzei trebuie să respectivul producător al medicamentului.
nu depășească un anumit diame-
tru. Condiţionat de solicitările me- Articole de schimb care se reînnoiesc
canice și termice, materialul plastic Denumire Material REF
este supus unei anumite uzuri. Element de oprire atomizor PP 162.819
Atomizorul [8] este foarte sensibil.
Acest lucru poate modifica și Yearpack PP / PVC 601.03
compoziţia picăturilor de aerosol, (conţine: Muștiuc, Mască
lucru care influenţează nemijlocit pentru adulţi, Mască pentru
eficacitatea tratamentului. copii, Atomizor, Furtun de
2. În plus, se recomandă o înlocuire aer comprimat, Filtru, Piesă
regulată a atomizorului din motive de nas)
igienice.
Este necesar Acest lucru este absolut necesar din Indicaţie
ca fiecare să motive de igienă. În cazul utilizării aparatului în afara specificaţiilor, nu se
deţină propriul mai asigură funcţionarea lui corectă! Ne rezervăm drep-
atomizor?
tul asupra modificărilor tehnice în vederea îmbunătăţirii
și dezvoltării în continuare a produsului.
11. Date tehnice Acest aparat și accesoriile sale corespund norme-
Dimensiuni lor europene EN60601-1 și EN60601-1-2 precum și
(lăţime-înălţimea-
EN13544-1 și se supune unor măsuri speciale de pre-
dâncime) 300 x 180 x 100 mm
cauţie în privinţa compatibilităţii electromagnetice.
Greutate 1,9 kg
Vă rugăm să ţineţi seama de faptul că mijloacele de
Presiunea de lucru cca. 1,2 bari comunicaţie de înaltă frecvenţă, portabile și mobile, pot
Volum de umplere influenţa acest aparat. Puteţi solicita informaţii detaliate
atomizor max. 8 ml la adresa menţionată a serviciului pentru clienţi sau pu-
Fluxul de teţi citi la sfârșitul instrucţiunilor de utilizare, p. 70 – 72.
medicament > 0,2 ml/min. Aparatul corespunde cerinţelor Directivei europene
Presiunea < 60 dBA (cf. DIN EN 13544-1 para- pentru produse medicale 93/42/CE și legii pentru pro-
acustică graful 26) duse medicale.
Racordul la reţea 230 V ~, 50 Hz; 180 VA
COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ
Materialul
carcasei ABS • Aparatul corespunde reglementărilor în vigoare re-
feritoare la compatibilitate electromagnetică și este
Condiţii de Temperatura: +10 °C până la +40 °C
funcţionare Umiditatea relativă a aerului: adecvat pentru utilizarea în toate tipurile de clădiri,
10% până la 95% inclusiv în acelea destinate locuinţelor private. Emi-
Condiţii de depo- Temperatura: -20 °C până la +70 °C
siile aparatului în frecvenţă radio sunt deosebit de
zitare și transport Umiditatea relativă a aerului: reduse și este cel mai probabil să nu creeze interfe-
10% până la 95% renţe cu alte aparate din apropiere.
Presiunea mediului înconjurător: • În orice caz, se recomandă să nu amplasaţi aparatul
500 până la 1060 hPa pe sau lângă alte aparate. Dacă se întâmplă să apară
interferenţe cu alte aparate electrice, mutaţi-l sau
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice.
legaţi-l la o altă priză.
Diagramă cu mărimile particulelor • Aparatele radio pot influenţa funcţionarea aparatului.
Distribuţie cumulativă [–]

Mărimea particulelor [μm]

9
10
11
12
IH21_1112_RO Ne rezervăm drepturile asupra erorilor şi modificărilor