Sunteți pe pagina 1din 3

CARPATI Cod: I - 04

PROIECT INSTRUCTIUNE Pag: 1 / 3


S.R.L. Ex. nr.: 1
Ed.: 2
MEMORIU TEHNIC-ARHITECTURA Rev.: 0
Data: Mart. 2008

APROBAT AVIZAT
Director General RMC
Arh. Radu Calota Ing. Iordache Ion

Intocmit/revizie Autor Data Pag. Nr.


intocmit/revizie intocmit/revizie Rev. rev.

Intocmit Ing. Iordache Ion Mart. 2008 toate 0

Revizia 1

Revizia 2

Revizia 3

LISTA DE DIFUZARE
Denumire document:____________________________________________

Cod:___________ Editia:________________ Revizia: ___________________

Exp. Compartiment Nume detinator Functia Semnatura Data


CARPATI Cod: I - 04
PROIECT INSTRUCTIUNE Pag: 2 / 3
S.R.L. Ex. nr.: 1
Ed.: 2
MEMORIU TEHNIC-ARHITECTURA Rev.: 0
Data: Mart. 2008

1. SCOP

1.1. Instructiunea are menirea de a reprezenta un cadru unitar de elaborare a Memoriului Tehnic –
specialitatea ahitectura, ce face parte integranta din DTP, pentru personalul CARPATI PROIECT
S.R.L.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. lnstructiunea are un caracter general, prevederile sale aplicandu-se la elaborarea Memoriului
Tehnic pentru personalul din CARPATI PROIECT S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. Manualul de management al calitatii MC-01 al CARPATI PROIECT S.R.L.
3.2. Regulamentul intern (RI).
3.3. Regulament de organizare si functionare (ROF).
3.4. Structura organizatorica-Organigrama CARPATI PROIECT S.R.L.

4. DEFINITII
4.1. Memoriu: expunere scrisa amanuntita si documentata asupra unei probleme, a unei situatii.
4.2. Regulamentul intern (RI) - document care stabileste obligatiile personalului angajat si cuprinde:
organizarea timpului de munca si odihna, disciplina muncii, recompensele ce se pot acorda, modul de
aplicare a sanctiunilor si persoanele care au dreptul de a le aplica.
4.3. Regulamentul de organizare si functionare (ROF) descrie mecanismul de functionare al societatii,
prin stabilirea atributiilor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor ce le revin fiecarui
compartiment din structura organizatorica.

5. ABREVIERI
Nu este cazul.

6.0. Conform Ordinului MLPAT nr. 77/N/28.10.1996.


Indrumator privind aplicarea prevederilor “ Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii” publicat in BC nr. 1/1997, din care
se reproduce in cele ce urmeaza: astfel verificatorul de proiecte atestat trebuie sa gaseasca tratat in
piesele scrise si desenate ale Proiectului Tehnic, urmatoarele elemente ale cerintelor privind calitatea
documentatiei tehnice de proiectare.
Proiectantul cunoscand obligatiile si raspunderile verificatorului de proiecte atestat, poate veni in
intampinarea acestuia, prin elaborarea unei documentatii care sa raspunda acestor cerinte minimale,
prevazute de legislatia in vigoare.
CARPATI Cod: I - 04
PROIECT INSTRUCTIUNE Pag: 3 / 3
S.R.L. Ex. nr.: 1
Ed.: 2
MEMORIU TEHNIC-ARHITECTURA Rev.: 0
Data: Mart. 2008

LISTA MINIMALA DE CONTROL PRIVIND SATISFACEREA CERINŢELOR


ESENTIALE DE CALITATE URMĂRITE LA VERIFICAREA TEHNICA
A PROIECTELOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA

a) Pentru asigurarea unei evidenţe sintetice privind soluţiile cons tructive şi dispoziţiile
conţinute în documentaţia de proiectare în legătură cu respectarea cerinţelor esentiale de
calitate cuprinse în Legea nr. 10/1995-privind calitatea în construcţii, proiectele vor fi
însoţite de Referatele de verificare întocmite prin grija investitorului.
b) Lista minimală de control va fi întocmită pentru fiecare exigenţă de verificatorul tehnic
atestat la faza documentaţie pentru autorizarea de construire detaliind referatul de verificare
de calitate a proiectului şi se predă investitorului.
c) Conţinutul listei minimale de control pentru cerinţele esentiale B... F a proiectului de
construcţii este prezentat în cele ce urmeaza.
d) Urmărirea listei de specialiştii verificatori se va face astfel :
 Listele de control pentru cerinţele esentiale B... F
 proiectul de construcţii si arhitectură de-specialiştii verifica tori arhitecţi
conform atestării;
In cazul specialiştilor verificatori pentru cerinţa C atestaţi pentru ansamblul cerinţei aceştia
vor urmări ambele liste (pentru construcţii, arhitectură si instalaţii).

7.0. ELABORAREA MEMORIULUI TEHNIC-SPECIALITATEA ARHITECTURA


(Continut “cadru / model”)
7.1. GENERALITĂŢI

NOTA:
( In cele ce urmeza se vor prezenta principalelor capitole din memoriul tehnic pentru specialitatea arhitectura, avand in vedere
parcurgerea „Listelor minimale de control” ale caror cerinte vor fi avute in vedere si tratate dupa caz, putand fi inventariate
diverse situatii intalnite in activitatea de proiectare, unele probleme fiind succint comentate si refolosite la intocmirea altor
documentatii. Instructiunea va fie completata cu situatii noi intalnite pe parcursul derularii activitatii de proiectere facandu-se
precizari cu privire la legislatie si reglementarile tehnice in vigoare.)

8. INREGISTRARI

1. Lista minimala de control memoriu tehnic arhitectura