Sunteți pe pagina 1din 4

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

APROB,
C.I.F. RO 37804080 Reg. Com: J40/9897/2017 PREȘEDINTE C.A,
Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Et. 1, Corp C, Sector 3, Bucureşti ROXANA BĂLĂCEANU

    FIŞA POSTULUI – VELICU CONSTANTIN

Informaţii generale privind postul/funcţia contractuală


A. Identificarea postului:AJUTOR GESTIONAR DEPOZIT
1. Compartimentul: EXECUTIE- depozit
2. Denumirea postului: ADJUNCT GESTIONAR DEPOZIT – 432101 COD COR
3 Cerinţe:
- studii : studii medii – bacalaureat
- vechime : nu este necesar
- atestări, alte cerinţe : cerinte minime operare PC
4.Competenţe : asigura gestionarea produselor din gestiunea santierului si intocmeste documentele
primare de intrare, iesire pe sortimente si tipo-dimensiuni in perioada in care gestionarul nu se afla la lucru
sau se afla in concediu sau in concediu medical
5.Relaţii
- ierarhice :
este subordonat : Presedinte CA, Director tehnic, Director economic, Manager proiect si
Gestionarul numit prin decizia Presedintelui .
- funcţionale :-
- de colaborare :
colaboreaza cu departamentul Contabilitate-financiar, Tehnic/executie, Achizitii , Mecanizare-auto
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
1. Anunta Comisia de receptive materiale pentru a receptiona materialele venite in gestiune .
2. Poate prelua în gestiune materialele după acceptarea acestora la recepţie de catre comisia de
receptie a materialelor din cadrul santierului, materiale livrate de furnizori in baza comenzilor
transmise . Anunta departamentul “Achizitii “ cu privire la primirea produselor / materialelor .
3. Participa la actiunile Comisiei de receptie si procedeaza potrivit concluziilor acesteia, la
intocmirea notelor de intrare in gestiune pentru produsele receptionate si acceptate sau dupa
caz, la separarea si izolarea celor gasite neconforme, in vederea solutionarii de catre furnizori a
neconformitatilor ce le revin. Completeaza fisele de magazie cu datele de identificare .
4. Realizeaza manipularea, depozitarea si conservarea produselor in depozit, in conformitate cu
prevederile instructiunilor ale furnizorilor si ale altor prescriptii specifice.
5. Verifica, la primirea produselor, datele de identificare si trasabilitatea (regasire) din
documentele insotitoare, precum si marcajele fizice existente pe produse, concordanta intre
acestea si corelarea cu cerintele inscrise in contractele perfectate cu furnizorii.
6. Asigura conservarea marcajelor de identificare a resurselor intrate in depozit si transferarea lor
pe partile componente in cazul divizarii unor produse, precum si gestionarea documentelor si
inregistrarilor de calitate, pana la predarea produselor catre executanti, insotite de copii ale
documentelor respective.
7. Ofera informatii despre stocuri .Respecta legislatia de gestiune a stocurilor
8. Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare. Efectueaza operatiuni de intrare in

1
stoc a marfii.Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei. Raporteaza
superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia marfii la
magazie
9. Asigura miscarea stocurilor . Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si
retur numai cu acordul Directorului Tehnic/ Presedintelui CA. Pastreaza evidenta documentelor
de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi .Emite avize de expeditie pentru
marfurile ce parasesc firma, in conditiile prevazute de lege. Urmareste ca marfa introdusa in
stocul central sa fie sigilata. Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale
conform legislatiei. Listeaza documentele fiscale ce insotesc marfa si le transmite clientului .
Preda marfa catre client conform documentelor emise .
10. Raspunde integral fata de societate pentru pagubele pe care le-a cauzat in gestiunea ca
urmare a predarii / transferului de marfa catre alte societati fara avizul Directorului tehnic /
Presedintelui CA in perioada de absenta a gestionarului numit prin decizie . Primirea bunurilor
in cantitati inferioare celor inscrise in actele insotitoare sau cu vicii aparente, in perioada de
absenta a gestionarului, fara a se fi intocmit acte legale de constatare, precum si nesolicitarea
asistentei tehnice de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesara, atrag
raspunderea sa .
11. Asigura extinderea contaenizarii, paletizarii si pachetizarii materialelor si cresterea gradului de
mecanizare in vederea realizarii corespunzatoare a operatiilor specifice, precum si in scopul
folosirii cat mai rationale a spatiilor de depozitare.
12. Asigura expedierea catre unitatile executate, materialele solicitate, asigurand gruparea
acestora si formarea de seturi in functie de stadiile fizice ale executiei lucrarilor in vederea
incarcarii la capacitate a mijloacelor de transport, urmarind, ori de cate ori este posibil, in
scopul utilizarii cat mai eficiente a mijloacelor respective, efectuarea de curse plin-plin (prin
readucerea in depozit a containerelor, boxpaletelor si paletelor goale, a ambalajelor si
materialelor recuperabile, etc.).
13. Asigura manipularea, depozitarea si conservarea mijloacelor de verificare si incercare (MVI)
intrate in depozit, in baza instructiunilor tehnice ale fabricatilor acestora.
14. Participa la efectuarea inventarierilor resurselor tehnico-materiale din cadrul depozitului,
asigurand conditiile si mijloacele necesare pentru desfasurarea acestor actiuni.
15. Respecta aplicarea procedurii : Receptie materiale
16. Colaboreaza cu compartimentul “Achizitii” si Contabilitate in vederea prelucrarii automate a
datelor cu ajutorul calculatorului in domeniul specific de activitate (evidenta stocurilor, a
rulajelor, a resurselor cu miscare lenta, etc.).
17. Indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina “Gestiunii Parc Pantelimon”, de catre
Directorul economic, Directorul tehnic sau Presedintele(C.A.) din cadrul societatii.
9. Responsabilitati SSM- In conformitate cu Legea 319/2006 art.22-23 :
- Trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea sefului ierarhic, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi
alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat sefului ierarhic şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au

2
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari,
pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
10. Responsabilitati - Mediu
Pentru respectarea masurilor conform sistemului de management de mediu
depoziteaza deseurile pe tipuri, in locurile speciale amenajate indicate de beneficiar
11. Responsabilitati SU -PSI
Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligații principale:
a) să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de
administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
b) să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit
instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare
împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de
apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu,
precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariații desemnați de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat,
care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare
împotriva incendiilor;
f) să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol
iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la
producerea incendiilor.

Gestionar : Codin Gabriel


Sunt de acord cu numirea dnului Velicu Constantin in postul de adjunct gestionar .
....................................................

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :


Întocmit de:
1. Numele şi prenumele: Velicu Constantin
1. Numele şi prenumele: Mustatea Dorina
2. Funcție: Ing.instalatii pentru constructii
2. Funcţia: inspector resurse umane
3. Semnătura .............................................
3. Semnătura............................................
4. Data:
4. Data:

3
4