Sunteți pe pagina 1din 4

pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne

izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântu­


irea neamului creştinesc.
Preotul zice ectenia, după care cântăm aceste tro­
pare, glasul 2, Podobie: „Când de pe lemn...”
Paraclisul al doilea
Bucură-te, al neputincioşilor doctor, bucu- al Sf. MareMucenic Efremcel Nou
ră-te, toiag şi zid celor din amare nevoi, nepu­
tinţe şi necazuri şi strâmtorări, Părinte, din Alcătuire a Părintelui Gherasim Athonitul
primejdia sufletului la tine scăpând, pe tine
te rog, nu mă trece cu vederea până în sfârşit, După binecuvântarea preotului se zic rugăciuni­
pentru că tu îmi eşti păzitor, Cuvioase Efrem. le începătoare, apoi Doamne miluieşte (de 12 ori),
Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori)
Mântuieşte pe robii care nădăjduiesc în­
Psalmul 142, Slavă... Şi acum... Aliluia... (de 3 ori)
tru tine, Cuvioase Efrem, bucuria şi acope­
apoi cântăm „Dumnezeu este Domnul...” (vezi pag.
rirea noastră, te rugăm nu trece cu vederea, 10), după care aceste tropare, glasul 4:
Părinte, pe cei ce cu credinţă şi râvnă sca­
pă la m ilostivirea ta. Izbăveşte de nenoro­ Irm osul: „Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce"
ciri pe toţi care aleargă la racla ta şi îţi să­ elor ce se apropie de cinstitele tale moaş­
rută moaştele. te şi cer mijlocirea ta cea caldă, dă-Ie puru­
rea dumnezeiasca ta ocrotire, izbăvindu-i pe
Stăpână, prim eşte rugăciunile robilor tăi
aceştia de ispite, prim ejdii şi de toate neca­
şi ne izbăveşte de toată nevoia şi necazul.
zurile şi de bolile cumplite, Sfinte Cuvioase
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Mucenice Efrem, ca cel ce eşti Mântuitorului
Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău. slujitor preafierbinte.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milu-
!'rin aflarea cinstitelor tale moaşte ai ve­
ieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
selit sfânta ta mănăstire şi ai umplut de bu-

I-----------------------------------------------------------------

32 (paradisul al doilea

curie inim ile credincioşilor, care câştigând De sus cercetând mănăstirea ta, care te cin­
harul tău, strigă: Tu eşti adăpostirea noas­ steşte cu evlavie, dă-i acesteia, Sfinte Efrem
tră şi cald apărător, Sfinte Cuvioase Muceni­ preafericite, bogatul har al binecuvântării tale.
ce Efrem. Pentru aceasta izbăveşte-ne de ne­ Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
cazuri cumplite. Su lumina sfintelor tale rugăciuni, cea­
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
ta păcatelor şi noaptea ispitelor, împrăştie-
Îe, Părinte, celor ce cu credinţă se închină la
Niciodată nu vom tăcea, de Dumnezeu Năs­ sfintele tale moaşte.
cătoare, a vesti noi, nevrednicii, puterile tale, Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
că de nu ai fi stat înainte rugându-te pentru
Izbăveşte-mă de toată uneltirea vrăjmaşu­
noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi?
lui celui netrupesc cu cinstită mijlocirea ta,
sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De întăreşte-mă, ceea ce eşti singura Născătoare
la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, căci tu îi de Dumnezeu, ca să cânt slava ta cea nespusă.
izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile. Cântarea a 3-a
Apoi Psalmul 50 (vezi pag. 13] şi îndată cântăm Irmosul: „Doamne, Cel ce ai făcut..."
Canonul, al cărui acrostih în greceşte este: „Veseleş- Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
te-ne pe noi, Părinte cu slava ta.” Răsărit-au în vrem urile din urmă ca o stea
Cântarea t, glasul 8: prealuminoasă prin descoperire sfintele tale
Irm osul: „Apa trecând-o ca pe uscat...” moaşte, Părinte, luminând inimile celor care
cer ajutorul tău.
Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
^a un crin de primăvară din pământ au ie­
Prin roua cinstitelor tale rugăciuni stingi ar­
şit, Părinte Efrem, cinstitele tale moaşte, iz­ şiţa tuturor bolilor şi a grelelor necazuri. Pen­
gonind prin mireasmă cerească greul miros tru aceasta strigăm ţie: Stinge durerile noas­
al patimilor. tre, Sfinte, cu ploaia dumnezeiescului Duh.
Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
34 ¿Paraclisul al doilea al S f. ^IMare ¿¿Mucenic ‘E frem cel ¿Nou 35

^ elor ce alergă cu râvnă Ia sfintele tale Cântarea a 4 - a


moaşte, le aduci vindecare, Părinte, şi izbă­ Irm osul: „Auzit-am, Doamne, taina..."
vire de toată răutatea; căci tu le dai tuturor Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
har şi milă, ca un preaîndurat. In multe feluri te arăţi, Fericite, celor ce
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. cheamă dumnezeiescul tău nume şi le îm ­
ron înţelegător te-ai arătat şi cort de aur plineşti, Cuvioase Efrem, cererile cele către
al împăratului slavei şi Atotţiitorului, Fecioa­ mântuire.
ră preacurată. Pentru aceasta arată-mă şi pe Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
mine prin faptele curăţiei locaş al dumneze­ elor neputincioşi vindecare şi celor necă­
iescului har. jiţi bucuria cea mai bună, iar celor ce alear­
‘ nântuieşte cu dumnezeiasca ta ocrotire de gă la acoperământul tău, dă-le ajutorul cel de
toată vătămarea, de boli şi de necazuri, pe sus, Sfinte Efrem.
cei ce vin la tine, purtătorule de Dumnezeu Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Efrem, Mare Mucenice al lui Hristos. Sfinte Efrem, păzeşte m ănăstirea ta, în ca­
Caută cu milostivire, de Dumnezeu Născătoa­ re se cinstesc sfintele tale moaşte, nevătăm a­
re prealăudată, spre necazul meu cel cumplit tă de uneltirile vrăjm aşului.
al trupului şi vindecă durerea sufletului meu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Apoi preotul zice ectenia, după care se cântă ftin pântecele tău, Curată, a răsărit Soarele
Sedelna, glasul 2: dreptăţii, cu ale Cărui raze luminează cu to­
Podobie: „Rugătoare fierbinte...”
tul cugetul meu cel întunecat.
Cântarea a 5 -a
ald ocrotitor te-ai arătat cu adevărat, prin
descoperirea sfintelor tale moaşte, nouă, ce­ Irm osul: „Luminează-ne pe noi, Doamne,..."
lor ce alergăm cu credinţă la m ijlocirea ta, Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
Sfinte Efrem, de Dumnezeu fericite. De ace­ u toiagul puternicei tale rugăciuni alungă,
ea, îţi strigăm cu credinţă: Roagă-te, Părinte, Sfinte Efrem, pe vrăjmaşul cel nevăzut care
lui Hristos pentru noi toţi. urlă după noi ca un leu.

36 QParaclisul al doilea al Sf- (M a re QMucenic ‘E frem cel dN ou 37


Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. tos pe acesta, Părinte. Pentru aceasta, a ple­
Bine te-ai luptat şi acum te-ai făcut cunos­ cat cu bucurie, slăvind facerea ta de minuni.
cut nouă p rin d e sc o p erire a sfin telor tale Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
moaşte
j
si
*
sfinţind,
» '
fericite, sufletele noastre. Când te-ai arătat egumenei, i-ai făcut cunoscu­
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh te cele despre tine; şi acum, Părinte, celor ce te
M a re ajutor te-ai arătat, Sfinte, m ănăstirii doresc, arată-le sfânta ta faţă şi umple-i de bucu­
pe care ai îm bogăţit-o ca pe o dum nezeiască rie cerească, Sfinte Efrem, de Dumnezeu slăvite.
vistierie cu sfinteie tale m oaşte cele izvorâ- Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
toare de mir. Vas ales şi Biserică luminoasă a celui Prea-
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. înalt te-ai arătat, din curatele tale sângiuiri,
burată Născătoare de Dumnezeu, nevino­ Fecioară, dând lumii ca om pe Hristos, pe ca­
vată şi pururea fecioară, sufletul meu cel slă- re roagă-L să miluiască sufletele noastre.
bănogit de patimi, fă-1 vrednic de tămăduire Mântuieşte cu sfânta ta ocrotire pe cei ce
cu harul tău. vin la tine, de toată vătămarea, de boli şi de
Cântarea a 6 -a necazuri, purtătorule de Dumnezeu Efrem,
Irm osul: „Rugăciunea mea voi vărsa...” Mare Mucenice al lui Hristos.
Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Curată, care prin cuvânt ai născut pe Cuvân­
In zilele din urmă, harul Duhului Sfânt te- tul la plinirea vremii, în chip netâlcuit, nu înce­
a arătat, vindecător al sufletelor şi al trupu­ ta rugându-L, ca una ce ai îndrăznire de Maică.
rilor noastre, preafericite Părinte, descope­ Condacul, glasul 2:
rind sfintele tale moaşte din gropile pămân­ Podobie: „Cu ale sângiuirilor tale”
tului, după un timp de tăinuire. Prin descoperirea sfintelor tale moaşte,
Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. strălucirea ta ai făcut-o cunoscută tuturor,
inzdrăvenind mădularele paraliticului ca­ căci întotdeauna izvorăşti vindecări şi izbă­
re s-a închinat la sfintele tale moaşte şi întă- veşti de întâmplări cumplite, Sfinte Efrem, pe
rindu-1 cu frica de Domnul, l-ai arătat sănă- cei ce cheamă numele tău.
38 (Paraclisul al doilea al S f. QMare <eMucenic E frem cel (¿Nou 39

Prochim enul
hinurile barbarilor cu tărie le-ai răbdat
instită este înaintea Domnului moartea şi Mucenic biruitor al Domnului te-ai arătat,
Cuviosului Lui. Sfinte Efrem, şi credincioşilor bucurie mare
Stih: Sfinţilor din pământul Lui minunate a făcut le-ai dăruit prin aflarea moaştelor tale, prin
Domnul toate voile Sale întru dânşii. care se alungă toată răutatea lui Veliar, iar
‘E vanghelia bolile se tămăduiesc şi rănile sufletelor se
Matei 11,27-30 vindecă. Pentru aceasta îţi strigăm: nu înce­
iis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate Mi-au ta a te ruga lui Hristos să se dăruiască tutu­
fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cu­ ror iertare şi viaţă paşnică.
noaşte cine este Fiul decât numai Tatăl, şi ci­ Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul ...(vezipag. 23)
ne este Tatăl decât numai Fiul şi cel căruia Cântarea a 7-a
vrea Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine toţi
cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni. Irmosul: „Tinerii cei ce au mers din Iudeea..."
Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi-vă Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima
in cer venind aici la turma ta, cugetătoru-
şi veţi afla odihnă sufletelor voastre. Căci ju­
le de Dumnezeu, te arăţi în chip slăvit prin
gul Meu este bun şi povara Mea este uşoară.
felurite arătări şi plineşti cererile celor ce te
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (glas 2 ) laudă, Cuvioase Mucenice Efrem.
Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, M ilos­ Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
tive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
n chip străin arătându-te în vis şi aievea,
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. întru tot fericite părinte Efrem, dăruieşti bu­
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, curie şi mulţime de daruri, celor ce siăvesc
Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre. sfânta ta viaţă.
Şi stihurile acestea, glas 6: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta şi după fânta ta Mănăstire, îmbogăţită cu sfintele
mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre. tale moaşte ca şi cu o dumnezeiască sfinţire

n-o 6Paraclisul al doilea al S f 5M.are QMucenic “E fre m cel dN ou U-\

şi dar sfânt, prin harul tău sfinţeşte pe cei ce Scoate-mă, Fiică, din stăpânirea vrăjm aşu ­
de pretutindeni aleargă cu credinţă la dânsa. lui şi spală-m i mintea m ea cea întinată prin
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. gânduri şi fapte păcătoase.
Prin lucrarea nematerialnică a cinstitei ta­ Cântarea a 9-a
le rugăciuni, de Dumnezeu dăruită, sufletul Irmosul: „Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu...
meu învredniceşte-1 să dea roade de pocăin­
Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
ţă, ca, după sfârşit, să mă fac părtaş vieţii ce­
lei de sus. Tămăduieşte, întru tot fericite, de tot ră­
ul obicei pe cei ce se apropie de sfintele tale
Cântarea a 8-a
moaşte, Cuvioase Mucenice al Domnului, fe­
Irm osul: „Pe împăratul Ceresc,...” ricite Efrem.
Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi.
Bucură, Părinte Efrem, cu ajutorul tău cel Mănăstirea ta cea sfântă, neîncetat păzeş­
îm bucurător pe cei ce suspină în întristări şi te-o, Sfinte, cu minunata ta ocrotire de unel­
nevoi, ferindu-i de toată am ărăciunea. tirile lui Veliar şi de tot necazul.
Sfinte Efrem, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
<vu roua dumnezeieştilor rugăciuni, cugetă- Noule între Sfinţi, ca cel arătat în cele din
torule de Dumnezeu, durerea cea arzătoa­ urmă vrem i, făcătorule de minuni Sfinte
re a sufletului meu, stinge-o şi dăruieşte-mi Efrem vrednicule de laudă, izbăveşte-mă şi
dumnezeiască alinare. pe mine de sminteala vrăjmaşului.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Părinte, locuind cu cetele Sfinţilor, roagă-te Mintea mea, Născătoare de Dumnezeu, ara­
cu aceştia pentru cei ce cinstesc sfintele tale tă-o biruitoare asupra gândurilor doritoare
moaşte, de Dumnezeu purtătorule. de cele pământeşti ale celui rău şi inima mea
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. fă-o părtaşă dumnezeieştii luminări.
42 (¿Paraclisul al doilea al S f, (¿Mare (¿Mucenic '¡Efrem cel (¿N ou 43

v uvine-se cu adevărat să te fericim, Născă­ Prin puterea dum nezeiască izvorăşti har şi
toare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea- trupul tău vindecă pe cei neputincioşi. Pen­
nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce tru aceasta, cei ce vin la sfânta ta m ănăstire
eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fă­ dobândesc sănătatea sufletului şi a trupului.
ră de asemănare decât Serafimii; care fără strică­ 3 vând îndrăzneală către Hristos, Sfinte
ciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea Efrem de Dumnezeu purtătorule, roagă-te cu
cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. dinadinsul pentru Mănăstirea ta care îţi este
A poi preotul tămâiază altarul şi pe popor, timp în care închinată, şi pentru toţi care cer ajutorul tău.
se cântă aceste tropare: Cu toate oştirile îngereşti, cu Botezătorul,
Bucură-te, cel ce te-ai luptat cu tărie de de­ cu Apostolii cei slăviţi şi cu tot soborul Sfinţi­
mult şi te-ai făcut cunoscut acum Bisericii lui lor, Preacurată, Fiului tău te roagă, toţi să ne
mântuim.
Hristos prin descoperirea dum nezeieştilor
tale moaşte, Cuvioase Mucenice Efrem, vred- Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru...
nicule de uimire. Şi aceste tropare:
e-ai arătat şi ai adeverit în chip lămurit che­ iluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne
marea ta, Părinte, şi cinstitul tău sfârşit. De pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns,
aceea, închinându-ne la dumnezeieştiie tale această rugăciune aducem Ţie ca unui Stăpân,
moaşte, Cuvioase Mucenice Efrem, primim har. noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Neştiut ai rămas mulţi ani şi prin descoperi­ Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
rea cinstitelor tale moaşte, ai arătat lumii harul Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine
tău cel bogat lucrând minuni, fericite Efrem. am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici
pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum
Bucură-te, al Cuvioşilor părtaş; bucură-te,
ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăj­
cel ce ai râvnit la virtutea Mucenicilor; bucu­
maşii noştri; că Tu eşti Dumnezeul nostru şi
ră-te, cel ce în muntele Neprihăniţilor ai fost noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor
descoperit. Tale suntem şi numele Tău chemăm.

------------------------------------------------------------- ----
44 <e
(¿Paraclisul al doilea al Sf (Mare Mucenic ‘Efrem cel c9fou
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Mşa m ilostivirii deschide-o nouă, binecu­
vântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu
pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne
Acatistul întâi
izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântu­
irea neamului creştinesc.
al Sfântului Efremcel Nou
Apoi preotul zice ectenia, după care se cântă pe
Se face începutul obişnuit, apoi se zice:
larg aceste tropare, glasul 2
Podobie: „Când de pe lemn” Condacul t:
Pe toţi care cad cu credinţă la moaştele tale Să se bucure credincioşii şi să se veseleas­
cele izvorâtoare de mir, Fericite Efrem, aco- că, mulţumindu-1 lui Dumnezeu pentru afla­
peră-i şi izbăveşte-i din tot necazul, şi ie r ­ rea sfintelor moaşte ale mult-pătimitorului
tarea greşelilor şi vindecarea tuturor b oli­ mucenic Efrem, prin care se revarsă mulţime
lor cere de la Hristos Dumnezeu. Binecuvin- de minuni şi se arată mulţime de tămăduiri,
tează, cugetătorule de Dumnezeu, cinstita ta şi să îi cânte într-un glas robului Său: Bucu-
Mănăstire, care a fost închinată purtării ta­ ră-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule fă­
le de grijă. cător de minuni!
Glasul 8
Jcosul 1:
Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi
ne izbăveşte de toată nevoia şi necazul. Văzut-a stareţa Macaria cereasca procesi­
une în care sfintele tale moaşte erau purta­
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica
te cu evlavie de oamenii pe care i-ai ajutat în
lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperămân­
tul tău. multe feluri. Cine poate spune câţi bolnavi au
scăpat de suferinţele lor prin rugăciunile ta­
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noş­
le? Sau câţi copii s-au izbăvit de bolile care îi
tri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin. apăsau? Sau câţi oameni au biruit încercări-