Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii

CONPET S.A

Student
Alexe Camelia-Gabriela
Grupa nr. 1
Profesor coordonator: Oprea Otilia

IAȘI 2018
Cuprins

Capitolul 1- Prezentarea generală a firmei Conpet......................................3


1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității...................................................................3
1.1.1 Obiectul principal de activitate al întreprinderii...............................................................................3
1.1.2 Structura acționariat.........................................................................................................................3
1.2 Piața și concurența............................................................................................................................3

Capitolul 2-Structura surselor de finanțare..................................................4


2.1 Descrierea surselor de finanțare la compania Conpet pentru perioada 2014-2017................................4
2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei Conpet S.A (schema+prezentare succintă)...............4
2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Conpet S.A (tabel cu sursele în mărimi absolute și
mărimi relative).........................................................................................................................................5
2.1.3 Prezentarea datelor din tabel...........................................................................................................7
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Conpet S.A în perioada 2014-2017..............8
2.2.1 Grafice de tip 100% stacked-columns pentru principalele surse de finanțare în perioada analizată 8
2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare......................................................................................9

Capitolul 3-Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență.............10


3.1 Structura capitalurilor proprii a companiei Conpet S.A pentru perioada 2014-2017............................10
3.1.1 Capitalurile proprii ale Conpet S.A exprimate în mărimi absolute..................................................10
3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu.....................11
3.1.3 Grafice de tip pie cu structura capitalurilor proprii........................................................................12
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență...........................14
3.2.1 Grafic de tip 100% stacked column privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor
proprii exprimate procentual..................................................................................................................14
3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii.......................................14

Capitolul 4-Analiza resurselor împrumutate..............................................15


4.1 Structura resurselor împrumutate la compania X în perioada 2014-2017.............................................16
4.1.1 Resursele împrumutate ale companiei Conpet S.A exprimate în mărimi absolute.........................16
4.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al resurselor împrumutate............17
4.1.3 Grafice de tip pie cu structura resurselor împrumutate.................................................................19
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență....................21
1
4.2.1 Grafic de tip 100% stacked column privind evoluția principalelor componente ale resurselor
împrumutate exprimate procentual........................................................................................................21
4.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate...............................22

Capitolul 5-Concluzii...................................................................................24
Bibliografie..................................................................................................24

2
Capitolul 1- Prezentarea generală a firmei Conpet

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

1.1.1 Obiectul principal de activitate al întreprinderii

În anul 1901 au avut loc principalele avtivități ce au pus bazele întreprindeii Conpet S.A ce
are ca și obiect principal de activitate transportul de țiței. De asemeni, Conpet prestează servicii de
transport a gazolinei, condensatului și etanului. Pe măsura ce s-au dezvoltat câmpurile petrolifere
din România, rețeau de conducte s-a extins și ea și astfel firma Conpet a devenit din ce în ce mai
cunoscută. Urmând ca în anul 2013 acțiunile societății Conpet să fie listate pe piața administrată de
Bursa de Valori București sub simbolul “COTE”.

1.1.2 Structura acționariat

Conform Depozitarului Central din 30 Iunie 2018, structura acționariatului este prezantată
astfel:

Nr. crt. Acționari Număr acțiuni Procente


1. Statul român prin ministerul energiei 5.083.372 58,71%
2. Persoane juridice 2.785.694 32,17%
3. Persoane fizice 788.462 9,10%
Tabel nr.1.1: Structură acționari

1.2Piața și concurența

Compania Conpet oferă servicii specializate de transport petrolier prin conducte și cu vagoane
cisternă pe calea ferată, asigurând aprovizionarea rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia din
producția internă și din import. Societatea administrează o rețea de conducte cu o lungime de 3800
km, ce traversează 24 de județe ale României. Sistemul de conducte al companiei cuprinde stații de
pompare, rampe de încărcare-descărcare, cazane pentru calea ferată, cât și parcuri de rezervoare.
Principalii clienți ai societății sunt OMV-Petrom, Lukoil și Rompetrol Rafinare.

În ceea ce privește mediul concurențial societatea Conpet deține poziția de monopol pe piața
transportului de țiței prin conducte, fiind singura companie din România care activează în acest
domeniu.

Capitolul 2-Structura surselor de finanțare

3
Finanțarea reprezintă modalitatea de procurare a resurselor financiare necesare înființării,
funcționării și dezvoltării unei întreprinderii. Astfel că în cadrul firmei Conpet se deosebesc surse
de finațare permanente sau capitaluri proprii care se constituie pe seama resurselor financiare
reprezentate de capital, rezerve și din împrumuturile pe termen lung. Deasemeni firma are și surse
de finanțare temporare sau capitaluri străine.

2.1 Descrierea surselor de finanțare la compania Conpet pentru perioada 2014-


2017

Ca și oricare altă societate, Conpet își are bazele finanțării în resurse proprii, dar și în
resursele împrumutate.

2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei Conpet S.A (schema+prezentare succintă)

Capital social
Rezerve legale
Rezerve din reevaluare
Capitaluri proprii Prime de capital
Rezultat reportat
Rezultatul exercițiului

Datorii pe termen mediu și lung


Capitaluri străine Datorii curente

Figura nr. 2.1:Structura surselor de finanțare ale Conpet SA

Capitalul social se definește ca fiind sursa principală de finanțare a întreprinderii Conpet și


este reprezentat de acțiunile emise de către întreprindere.

Rezervele firmei sunt de tipul celor provenite din reevaluarea activelor imobilizate, rezerve
legale ce sunt constituite anual conform legii și nu în ultimul rând alte rezerve care s-au constituit tot
din profitul firmei în urma deciziei luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

4
Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită din
exercițiile financiare precedente. Profitul reportat urmează a se repartiza pe destinații în exercițiile
financiare următoare, iar pierderea reportată urmează a se acoperi din profitul exercițiilor următoare,
din rezerve sau din capitalul social, potrivit hotărârii AGA.

O altă componentă a surselor proprii de finanțare a întreprinderii este reprezentată de


rezultatul exercițiului care se obține ca și diferență dintre totalul veniturilor și totalul cheltuielilor.
Acesta poate fi reprezentat fie de profit, atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, fie
de pierdere atunci când cheltuielile depășesc veniturile.

Sursele străine de finanțare a firmei Conpet sunt date de datoriile pe termen scurt precum sunt
datoriile comeciale, impozit pe profit curent, provizioane pe termen lung și alte datorii. Tot ca surse
străine de finanțare sunt văzute și datoriile pe trmen lung cum sunt impozitul pe profitul amânat,
venituri în avans, provizionul pe termen lung și datoriile comerciale pe termen lung.

2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Conpet S.A (tabel cu sursele în mărimi
absolute și mărimi relative)

Anul 2015 2016 2017


Lei Procente Lei Procente Lei Procente
Capital social 28.569.842 3,73% 28.569.842 3,6% 28.569.842 4,3%

Rezerve legale 5.170.000 0,67% 5.170.000 0,64% 5.170.000 0,78%

Rezerve din 93.604.000 12,24% 32.958.000 4,14% 31.017.000 4,71%


reevaluare
Alte rezerve 501.119.000 65,5% 536.239.000 67,4% 478.500.000 72,6%

Rezultat reportat 72.136.000 9,43% 120.685.000 15,16% 40.211.000 6,1%

Rezultatul 63.199.000 8,26% 71.547.000 9% 74.388.000 11,29%


exercițiului
Total capitaluri 764.522.842 91,48% 795.712.842 92% 658.399.842 87,93%
proprii
Impozit pe profit 96.000 2,11% 1.671.000 32% - -
amânat
Provizion pe 3.719.000 82,11% 3.543.000 68% 12.818.000 100%
termen lung
Datorii 714.000 15,78% 0 - 0 -
comerciale pe
5
termen lung
Total datorii pe 4.529.000 100% 5.214.000 100% 12.818.000 100%
termen lung
Datorii 20.043.000 30,03% 20.658.000 32,28% 30.654.000 39,52%
comerciale
Impozit pe profit 3.379.000 5,06% 3.902.000 6,1% 3.762.000 4,85%
curent
Alte datorii 22.672.000 33,97% 26.516.000 41,53% 32.282.000 41,62%

Provizion pe 19.340.000 28,98% 11.422.000 17,85% 9.531.000 12,28%


termen scurt
Subvenții pentru 1.281.000 1,92% 1.468.000 2,3% 1.314.000 1,7%
investiții
Venituri în avans 18.000 0,026% 16.000 0,025% 12.000 0,015%

Total datorii pe 66.733.000 100% 63.982.000 100% 77.555.000 100%


termen scurt
Total datorii 71.262.000 8,52% 69.196.000 8% 90.373.000 12,07%

Total capitaluri 835.784.842 100% 864.908.842 100% 748.772.842 100%


proprii și datorii
Tabelul nr. 2.1: Situația financiară a societății Conpet în perioada 2015-2017

Sursa:Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro.

În tabelul de mai sus mărimile relative le-am obținut conform formulei de calcul:

X%= (Elementele componente/Totalul capitalurilor sau datoriilor)*100

Ca și exemplu concret avem pentru rezervele legale din anul 2017:


(5.170.000/658.399.842)*100=0,0078*100=0,78%

2.1.3 Prezentarea datelor din tabel

Din datele prezentate mai sus în tabelul nr. 2.1, putem observa creșteri dar și scăderi a
principalelor surse de finanțare a întreprinderii. În primul rând se poate observa că atât capitalul
social cât și rezervele legale rămân constante pe parcursul celor 3 ani. În schimb în cazul rezervelor
din reevaluare se poate observa o scădere considerabilă din anul 2015 în 2016, continuând să scadă
și pe parcursul anului 2017.

6
În principal, despre totalul de capitaluri proprii se poate spune că prezintă o creștere la trecerea din
anul 2015 în anul 2016 și o scădere destul de mare din 2016 în 2017 ca urmare a diminuării
rezervelor și scăderii rezultatului reportat.

Despre datoriile pe termen lung, se observă o creștere foarte mare pe parcursul a doar 3 ani ca
rezultat a creșterii provizionului pe termen lung.

Datoriile pe tremen scurt sau curente prezintă la fel, o creștere de peste 10 milioane de lei din anul
2016 în 2017 ca urmare a creșterii datoriilor comerciale și a altor datorii ce au fost reprezentate de
dividende de plată neridicate de către acționari.

Totalul datorilor reprezintă 8,52% din totalul surselor de finanțare din anul 2015, urmând ca în anul
următor să prezinte o ușoară scădere, majorându-se astfel capitalurile proprii. În 2017 se ajunge la o
pondere a datoriilor totale de 12,07% consecință a scăderi totalului de capitaluri proprii la o pondere
de 87,93%. Această scădere fiind cauza diminuării rezervelor și a rezultatului reportat.

Punctul maxim atins de întreprindere este dat de anul 2016 atunci când totalul surselor de finanțare
a ajuns la valoarea de 864.908.842 lei.

Punctul de minin al societății din perioada celor 3 ani este atins în anul 2017 atunci când
capitalurile proprii prezintă valoarea cea mai mică, ducând astfel la diminuarea pe total a surselor de
finanțare.

Iar ca și punct de inflexiune poate fi considerat anul 2016 deoarece valorile din acest an atât a
capitalurilor cât și a datoriilor totale sunt mai mari ca în anul precedent și mai mici ca în anul
următor.

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Conpet S.A în


perioada 2014-2017

2.2.1 Grafice de tip 100% stacked-columns pentru principalele surse de finanțare în perioada
analizată

7
surse de finanțare în perioada 2015-2017
66,733,000.00 63,982,000.00 77,555,000.00
4,529,000.00 5,214,000.00
12,818,000.00

764,522,842.00 795,712,842.00 658,399,842.00

2015 2016 2017

Total capitaluri proprii Total datorii pe termen lung Total datorii pe termen scurt

Figura 2.2:Sursele de finanțare ale firmei în perioada 2015-2017 exprimate în mărimi absolute(lei)

Sursa: Prelucrare proprie după www.bvb.ro.

Surse de finanțare în perioada 2015-2017


100%
7.98% 0.07 10.36%
90% 0.54% 0.60%
1.71%
80%

70%

60%

50%
91.47% 92.00% 87.93%
40%

30%

20%

10%

0%
2015 2016 2017

Total capitaluri proprii Total datorii pe termen lung Total datorii pe termen scurt

8
Figura 2.3: Sursele de finanțare ale firmei în perioada 2015-2017exprimate în mărimi relative(%)

Sursa:Prelucrare proprie după www.bvb.ro.

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare

Făcând o analiza a graficelor reprezentate mai sus se constată că în anii 2015, respectiv 2016,
principala sursă de finanțare a întreprinderii Conpet S.A este reprezentată de capitalurile proprii.

Ca urmare activitatea întreprinderii se desfășoară pe parametrii normali întrucât sursele proprii de


finanțare depășesc cu mult sursele străine.

Ca și observație se poate menționa că datoriile curente prezintă o creștere accentuată la trecerea din
anul 2016 în 2017, ajungând la o proporție de 10,36% din totalul surselor de finanțare. Același lucru
se observă și în cazul datoriilor pe termen lung care se majorează de la o pondere de 0,54% în anul
2015 până la 1,71% în anul 2017.

Capitolul 3-Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență

În acest capitol se urmărește analiza principalei surse de finanțare a întreprinderii reprezentată


fiind de capitalurile proprii. Tot aici voi prezenta și factorii care au dus la eventualele creșteri sau
scăderi a elementelor ce alcătuiesc capitalul propriu al societății Conpet S.A.

3.1 Structura capitalurilor proprii a companiei Conpet S.A pentru perioada


2014-2017

3.1.1 Capitalurile proprii ale Conpet S.A exprimate în mărimi absolute

Anul 2015 2016 2017

Capital social 28.569.842 28.569.842 28.569.842


Rezerve legale 5.170.000 5.170.000 5.170.000

9
Rezerve din reevaluare 93.604.000 32.958.000 31.017.000
Alte rezerve 501.119.000 536.239.000 478.500.000

Rezultat reportat 72.136.000 120.685.000 40.211.000


Rezultatul exercițiului 63.199.000 71.547.000 74.388.000
Total capitaluri proprii 764.522.842 795.712.842 658.399.842
Tabelul nr. 3.1:Situația financiară a componentelor capitalului proprii a întreprinderii Conpet S.A

Sursa: Prelucare proprie după datele preluate de pe site-ul Bursei de Valori București

Conform datelor din tabelul de mai sus se pot declara următoarele afirmații cu privire la
dinamica componentelor capitalului propriu al întreprinderii Conpet S.A:

 O primă observație se poate face asupra rezervelor de reevaluare care scad exagerat de mult
de la un an la altul, valoarea din anul 2016 este cu aproximativ 60 de milioane mai mică față
de anul 2015.
 Altă remarcă se poate face în cazul rezultatului reportat care prezintă o creștere cu
aproximativ 50 de milioane din anul 2015 către anul 2016, urmând ca în anul 2017 valoarea
acestuia să ajungă mai mică chiar decât cea din anul 2015.
 Iar despre rezultatul exercițiului se poate spune că prezintă o creștere anuală pe toată
perioada analizată, rezultând astfel un profit crescător al exercițiului întreprinderii.

3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu

Denumire element Modificare relativă Modificare relativă Modificare relativă


2015 2016 2017
Capital social 0 0 0
Rezerve legale 0 0 0
Rezerve din -13,04% -64,78% -5,88%
reevaluare
Alte rezerve 6,05% 7% 10,76%
Rezultat reportat 25,65% 67,03% -66,68%

Rezultatul exercițiului 22,87% 13,21% 3,97%

Tabelul nr. 3.2:Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu

Sursa:Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul www.bvb.ro.


10
În tabelul de mai sus s-au descris modificările nominale relative anuale a fiecărui element al
capitalului propriu. Rezultatele din tabel s-au obținut conform formulei:

V anulcurent −V anul precedent


∆%V= V anul precedent
∗100

Spre exemplu, modificarea relativă pentru rezultatul reportat pentru anul 2016 s-a obținut astfel:

120.685.000−72.136 .000
∗100=25,65 %
72.136 .000

Uitându-ne la modificările relative anuale calculate în tabelul de mai sus se pot face câteva
observații cu privire la schimbările ce s-au produs de la un an la altul în perioada analizată.

 În cazul capitalului social și a rezervelor legale nu se poate vorbi despre o evoluție întrucât
acestea rămân constante pe tot parcursul celor 3 ani.
 Rezervele din reevaluare sunt cele care prezintă o diminuare a valorii pe toată perioada
analizată, astfel avem o variație procentuală în sens negativ pentru trecerea din 2014 în 2015
de 13,04 ; însă cea mai remarcabilă variație procentuală se observă în cazul trecerii din 2015
în 2016 când modificarea relativă este de -64,78%. Această scădere se explică prin
reclasificările făcute în anul 2016, cu privire la retratarea indicilor de inflație, iar suma
respectivă a fost trecută în contul rezultatului reportat, urmând ulterior în 2017 să se treacă
pe contul de rezerve din reevaluare.
 Următorul element al capitalurilor proprii, alte rezerve, prezintă o variație procentuală
crescătoare cu 6,05 % în anul 2015 spre deosebire de anul 2014, cu 7% în anul 2016 spre
deosebire de 2015 și cu 10,76% în anul 2017 față de anul 2016. Cu alte cuvinte se poate
spune că în cazul altor rezerve evoluția este una pozitivă și crescătoare pe tot parcursul
perioadei analizate.
 Pentru rezultatul reportat o observație ce merită facută este legată de variația procentuală din
anul 2017 față de anul 2016, când acesta a prezentat o scădere de 66,68%, în condițiile în
care variația procentuală a anului 2016 față de 2015 fusese de 67,03% în sens crescător.
Acestă creștere se datorează în principal derecunoașterii rezervelor din reevaluare a
produsului petrolier.
 Variația procentuală a rezultatului exercițiului este una pozitivă în toții anii, rezultând astfel
profit pe toată perioada analizată. Se remarcă o creștere a valorii acestei componente din anul

11
2015 față de 2014 cu 22,87 de procente și o creștere de doar 3,97% în anul 2017 față de anul
2016.

3.1.3 Grafice de tip pie cu structura capitalurilor proprii

Structura capitalurilor proprii în anul 2015


3.74% 0.67%
8.27%

9.45% 12.26%

65.61%

Capital social Rezerve legale Rezerve din reevaluare


Alte rezerve Rezultat reportat Rezultatul exercițiului

Figura 3.1:Structura capitalurilor proprii în anul 2015

Sursa:Prelucrare proprie

Figura de mai sus prezintă informații cu privire la ponderea fiecărui element al capitalului
propriu al firmei Conpet S.A în anul 2015, astfel se poate observa că ponderea cea mai mare de
65,61% aparține altor rezerve, urmată de rezervele din reevaluare cu o pondere de 12,26% și apoi
celelalte elemente cu procente mai mici de 10%. Ponderea cea mai nesemnificativă este dată de
rezervele legale 0,67%.

12
Structuta capitalurilor proprii în anul 2016
3.60% 0.64%
4.14%
9.01%

15.17%

67.44%

Capital social Rezerve legale Rezerve din reevaluare


Alte rezerve Rezultat reportat Rezultatul exercițiului

Figura 3.2: Structura capitalurilor proprii în anul 2016

Sursa:Prelucrare proprie

Figura 3.2 prezintă structura procentuală a elementelor ce alcătuiesc capitalurile proprii din
anul 2016. Astfel, ca și în cazul anului precedent, ponderea cea mai mare este dată de alte rezerve,
67,44%, urmată de data aceasta de rezultatul reportat ce are o pondere de 15,17% din totalul
capitalurilor străine. Cea mai nesemnificativă pondere este luată de rezervele legale care scad într-un
mod agresiv față de anul 2015, ajungând să reprezinte doar 0,64% din resursele proprii.

13
Structura capitalurilor proprii în anul 2017
4.32% 0.78%
4.73%
11.06%

6.13%

72.97%

Capital social Rezerve legale Rezerve din reevaluare


Alte rezerve Rezultat reportat Rezultatul exercițiului

Figura 3.3: Structura capitalurilor proprii în anul 2017

Sursa: Prelucrare proprie

Figura de mai sus prezintă structura detaliată în procente a resurselor proprii din anul 2017.
Sursa de bază a capitalurilor proprii este ca și în anii precedenți, alte rezerve, componentă ce
prezintă o pondere de 72,987%, remarcându-se totodată și o creștere de aproape 10 procente față de
anul precedent. În acest an următorul element cu ponderea mai mare de 11,06% este rezultatul
exercițiului ce prezintă o creștere față de 2016 de 2%.

De asemeni și celelalte elemente aduc o contribuție la formarea capitalului propriu din anul 2017,
dar nu destul de mare, ponderilor lor fiind de sub 5%.

14
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori
de influență

3.2.1 Grafic de tip 100% stacked column privind evoluția principalelor componente ale
capitalurilor proprii exprimate procentual

Capital social Rezerve legale Rezerve din reevaluare


100% Alte rezerve Rezultat reportat Rezultatul exercițiului
8.26 9 11.29
90%
9.43 6.10
15.16
80%

70%

60%

50% 65.5
72.6
67.4
40%

30%

20%

10% 12.24
4.14 4.71
0.67 0.64 0.78
3.73 3.6 4.3
0%
2015 2016 2017

Figura 3.4: Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii

Sursa:Prelucrare proprie

3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii

Din graficul de mai sus se poate observa că principala sursă proprie de finanțare a
întreprinderii Conpet S.A pe parcursul celor 3 ani este dată de alte rezerve, care se găsesc în fiecare
din cei 3 ani cu un procent de peste 50% din totalul capitalului propriu pe graficele reprezentate mai
sus. Astfel că procentul cel mai mare, de 67,44% , îl găsim în anul 2016, urmând ca în 2017 să scadă
la 56,50%.

15
A doua sursa proprie de finanțare, în ordinea procentajelor descrescătoare pe care le au, este
reprezentată de rezultatul reportat . În anul 2015 rezultatul reportat are un procent de 9,45% din
totalul capitalurilor proprii, urmând o creștere vizibilă cu aproximativ 6%, iar în anul 2017
ajungându-se la un procent de 6,13% , ca urmare a deficitului realizat din rezervele de reevaluare.

Urmează rezervele din reevaluare cu o valoare procentuală de 12,24% în anul 2015, iar în
următorii doi ani valorea ajungând la doar 4,14%, respectiv 4,71% din valoarea totală a capitalurilor
proprii.

În cazul rezultatului exercițiului se remarcă o creștere procentuală, fapt ce ne indică obținerea


de profit din urma desfășurării acțiunii firmei pe toți cei 3 ani. În anul 2015 valoarea rezultatului
exercițiului se ridică la un procent de 8,26% din valoarea capitalurilor proprii, urmând o creștere cu
aproape un procent în anul 2016, iar în 2017 procentul ajunge la 11,29%.

Cât despre capitalul social nu putem spune că prezintă mari diferențe procentuale de la un an
la altul. Valoarea procentuală a acestuia din totalul capitalurilor proprii se învârte la un procent de
4%.

Și ultima componentă a capitalurilor proprii fiind reprezentate de rezervele legale, rămân în


jurul valorii procentuale de 0,6% din resursele proprii ale întreprinderii în toți cei 3 ani.

16
Capitolul 4-Analiza resurselor împrumutate

Acest capitol are ca și obiectiv atingerea factorilor de influență a resurselor străine, analiza
componentelor surselor străine, a variațiilor acestora, cât și evidențierea unor implicații ce au dus la
schimbarea resurselor împrumutate ale companiei Conpet S.A.

4.1 Structura resurselor împrumutate la compania X în perioada 2014-2017

4.1.1 Resursele împrumutate ale companiei Conpet S.A exprimate în mărimi absolute

Anul 2015 2016 2017

Impozit pe profit 96.000 1.671.000 0

Provizion pe termen lung 3.179.000 3.543.000 12.818.000

Datorii comerciale pe termen lung 717.000 0 0

Total datorii pe termen lung 4.529.000 5.214.000 12.818.000

Datorii comerciale 20.043.000 20.658.000 30.654.000

Impozit pe profit curent 3.379.000 3.902.000 3.762.000

Alte datorii 22.672.000 26.516.000 32.282.000

Provizion pe termen scurt 19.340.000 11.422.000 9.531.000

Subvenții pentru investiții 1.281.000 1.468.000 1.314.000

Venituri în avans 18.000 16.000 12.000

Total datorii pe termen scurt 66.733.000 63.196.000 77.555.000

Total datorii 71.262.000 69.196.000 90.373.000

Tabelul nr.4.1: Situația financiară a componentelor surselor împrumutate a întreprinderii Conpet S.A

Sursa:Prelucrare proprie după datele preluate de pe site-ul Bursei de Valori București


În tabelul de mai sus sunt prezentate date cu privire la mărimile absolute ale elementelor ce
alcătuiesc resursele împrumutate.
Se poate observa cu ușurință că datoriile pe termen scurt sunt cele care au ponderea cea mai
mare, fiind constituite în mare măsură din datoriile comerciale și alte datorii.

17
4.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al resurselor împrumutate

Denumire element Modificare relativă Modificare relativă Modificare relativă


2015 2016 2017
Impozit pe profit -95% -94,25% 0
amânat
Provizion pe termen -1,4% -4,73% 261,78%
lung
Datorii comerciale pe - - -
termen lung
Datorii comerciale -33,26% 3,06% 48,38%

Impozit pe profit - 15,47% -3,58%


curent
Alte datorii 8,52% 16,95% 21,74%

Provizion pe termen -7,25% -40,94% -16,55%


scurt
Subvenții pentru 33,7% 14,6% -10,5%
investiții
Venituri în avans -17,3% -11,1% -25%

Tabelul nr. 4.2: Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element a resurselor
împrumutate

Sursa:Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul www.bvb.ro.

Tabelul de mai sus prezintă modificările relative ale fiecărui element a resurselor împrumutate ce s-
au obținut conform formulei:

V anulcurent −V anul precedent


∆%V= V anul precedent
∗100

Din câte se poate observa pe parcursul perioadei analizate există atât evoluții în sens negativ,
cât și în sens pozitiv.

18
O primă remarcă se poate face în cazul impozitului pe profitul amânat unde are loc o
modificare nominală de -95% din anul 2014 în 2015, și o evoluție negativă de 94,25% din anul
2015 înspre anul 2016, urmând ca în anul 2017 să nu existe nicio modificarea a acestui element.
Această evoluție se poate explica pe baza diferențelor temporare impozabile sau deductibile.
Scocietatea recunoaște aceste impozite pe seama unor cheltuieli sau a unui venit.

De asemeni se remarcă o modificare nominală relativă în rândul provizioanelor pe termen


lung ce au fost actualizate pentru stingerea unor obligații pentru eventuale litigii, amenzii sau alte
astfel de cheltuieli neprevăzut. Aceste acțiuni au dus la o evoluție în sens pozitiv ajungându-se la o
creștere de până la 261,78%. Iar explicația acestei creșteri mari are la bază constituirea de litigii în
urma unei contestării a unui angajat în instanță, ce fusese concediat de societate. Acest angajat a
solicitat o despăgubire care să acopere drepturile salariale ce-i cuveneau din momentul concedierii.
Acesta este unul din factorii ce au dus la modificarea relativă a provizioanelor pe termen lung, dar
mai sunt și altfel astfel de factorii precum constituirea unor sume de bani pentru anumite asigurări
sau pentru anumite beneficii pentru angajați.

În ceea ce privește componenta alte datorii se observă o modificare pozitivă și crescătoare


pe parcursul celor 3 ani analizați, în anul 2015 se constată o modificare relativă față de anul 2014 de
8,52%, anul următor modificare față de anul 2015 este este 16,95% iar în anul 2017 se observă o
modificare relativă față de anul precedent de 21,74%. Toate aceste modificări relative au la bază
nedistribuirea dividendelor de plată către salariați.

Subvențiile pentru investiții prezintă și ele schimbări atât în sens pozitiv cât și în sens
negativ. În anul 2015 există o modificare nominală relativă față de anul precedent de 33,7%, și a
fost determinată de subvențiile pentru active recunoscute ca și venit amânat.

Și o ultimă observație ce merită prezentată este cea cu privire la datoriile comerciale pe


termen lung care nu prezintă nicio modificare relativă pe toată perioada analizată întrucât în anul de
referință 2014 valoare absolută a acestora este nulă.

19
4.1.3 Grafice de tip pie cu structura resurselor împrumutate

Structura resurselor împrumutate în anul 2015

1.81% 0.03% 0.14% 4.49% 1.01%

27.35%
28.34%

4.78%
32.06%

Impozit pe profit amânat Provizion pe termen lung Datorii comerciale pe termen lung
Datorii comerciale Impozit pe profit curent Alte datorii
Provizion pe termen scurt Subvenții pentru investiții Venituri în avans

Figura nr. 4.1: Structura resurselor împrumutate în anul 2015

Sursa: Prelucrare proprie

Figura de mai sus prezintă ponderea fiecărui element al surselor străine ale societății din anul
2015, astfel se poate observa că procentajul cel mai mare este deținut de alte datorii cu o pondere de
32,06%, urmat de datoriile comerciale ce reprezintă un procent de 28,34% din totatul resurselor
împrumutate din anul 2015. În ordine descrescătoare a ponderilor urmează provizioanele pe termen
scurt cu un procent de 27,35% și apoi celelalte elemente cu procente de sub 10%, cea mai mică
pondere de 0,03% fiind a veniturilor în avans.

20
Structura resurselor împrumutate în anul 2016

2.12% 0.02% 2.41%


5.12%

16.51%

29.85%

38.32%

5.64%

Impozit pe profit amânat Provizion pe termen lung Datorii comerciale pe termen lung
Datorii comerciale Impozit pe profit curent Alte datorii
Provizion pe termen scurt Subvenții pentru investiții Venituri în avans

Figura nr. 4.2: Structura resurselor împrumutate în anul 2016


Sursa: Prelucrare proprie

Figura nr. 4.2 ne oferă informații cu privire la ponderile pe care le au fiecare element ce
formează resursele împrumutate. Graficul nu diferă mult de cel din anul precedent, ponderile
elementelor rămânând în aceeași zonă. Observăm că ponderea cea mai mare este dată de alte datorii,
38,32%, urmată de datoriile comerciale cu ponderea 29,85%, apoi urmează provizioanele pe termen
scurt cu procentul de 16,51%.
Elementele care aduc un aport mai scăzut la formarea surselor străine sunt elemente precum:
veniturile în avans cu o pondere de 0,02%, subvențiile pentru investiții cu un procent de 2,12% și
impozitul pe profitul amânat cu 2,41% din totalul surselor străine.
O observație ce ar trebui făcută aici se referă la faptul că datoriile comerciale pe termen lung
sunt egale cu 0, ponderea lor fiind trecută pe grafic cu ponderea de 0%.

21
Structura resurselor împrumutate în anul 2017
1.69% 0.02% 0.00%

12.29%

39.53%

41.62%

4.85%

Impozit pe profit amânat Provizion pe termen lung Datorii comerciale pe termen lung
Datorii comerciale Impozit pe profit curent Alte datorii
Provizion pe termen scurt Subvenții pentru investiții Venituri în avans

Figura nr. 4.3:Structura resurselor împrumutate în anul 2017


Sursa: Prelucrare proprie

Figura de mai sus ne oferă informații despre componentele resurselor împrumutate din anul
2017. Spre deosebire de anul precedent se observă o creștere a datoriilor comerciale și a altor datorii
care ajung să reprezinte 39,53%, respectiv 40,61% din resursele împrumutate, dar în schimb
celelalte elemente precum subvenții, venituri în avans, provizioanele pe termen lung și impozitul
pe profitul amânat scad la ponderi de sub 5%. Altă modificare în sens descrescător are loc și în
cazul provizioanelor pe termen scurt care scad până la 12,29%, spre deosebire de anl precendent
când acestea aveau o pondere de 16,51%.

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori


de influență

4.2.1 Grafic de tip 100% stacked column privind evoluția principalelor componente ale
resurselor împrumutate exprimate procentual

22
100% 0.03
1.8 0.02 0.01
1.5

10.5
90% 21.21

27.13
80%

16.5
70% 34.6

60%

31.8
38.32
50% 4.2

40%
4.74
5.63
34
30%

20% 28.12 29.85

10%
14.18
1 5.12
4.46
0% 0.13 2.41
2015 2016 2017

Impozit pe profit amânat Provizion pe termen lung Datorii comerciale pe termen lung
Datorii comerciale Impozit pe profit curent Alte datorii
Provizion pe termen scurt Subvenții pentru investiții Venituri în avans

Figura nr. 4.4: Evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate


Sursa: Prelucrare proprie
4.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate

Din figura de mai sus se pot trage următoarele concluzii cu privire la evoluția componentelor
resurselor împrumutate:

23
 Componenta care aduce cea mai mare parte la constituirea resurselor împrumutate este
reprezentată de alte datorii. Acestea prezintă o pondere de 31,8% în anul 2015, urmând ca în
anul următor să crească la o pondere de 38,32% datorită nerevendicării acționarilor a
dividendelor de plată ca urmare a distribuirii acestora în cursul anului 2017.
 Datoriile comerciale reprezintă și ele un procent important din resursele împrumutate
remarcându-se o creștere de 6 procente pe parcursul celor 3 ani analizați, ca urmare a
neachitării sumelor bunurilor și serviciilor prestate de terți persoane fizice sau juridice.
 Provizioanele pe termen scurt prezintă o scădere vizibilă, în anul 2015 ponderea acestora
fiind de 27,13% iar în următorii doi ani scade la 16,5%, respectiv 10,5% . Firma Conpet S.A
a decis să scadă suma de bani pentru acumularea de provizione deoarece în ultimii ani firma
nu a avut de a face cu cheltuieli neprevăzute și a decis ca suma alocată acestor provizioane să
scadă dreptat.
 În cazul datoriilor comerciale pe termen lung se poate observa că acestea au o pondere
nesemnificativă, iar în 2016 și 2017 ponderea lor fiind chiar nulă.
 Același lucru se poate spune și despre veniturile în avans care au o pondere nesemnificativă
de-al lungul perioadei analizate, întruât întreprinderea Conpet S.A nu încasează anticipat
sume de bani pe chirii, abonamente, asigurări de dobânzi sau alte asemenea.
 Despre subvențiile pentru investiții se poate spune că ponderea cea mai mare o au în anul
2016, acestea s-au înregistrat în bilanțul firmei ca fiind venit amânat.

24
Capitolul 5-Concluzii

Studiul făcut în acest proiect a avut în vedere analiza surselor de finanțare ale firmei Conpet
S.A, unica întreprindere din România ce se ocupă cu transportul de țiței. Studiul s-a realizat pe o
perioadă de trei ani pe parcursul cărora s-au observat modificări atât ale capitalurilor proprii cât și a
capitalurilor străine. La rândul lor acestea sunt formate din mai multe elemente care au o influență
mai mare sau mai mică la structura surselor de finanțare ale întreprinderii.
În primul capitol s-au prezentat informații la modul general legate de firma, despre obiectul
de activitate a acesteia și despre concurență.
În cel de-al doilea capitol se intră deja în detalii cu privire la sursele de finanțare, se descriu
atât capitalurile proprii, cât și capitalurile străine. Tot aici se găsesc explicații ale evoluțiilor acestor
componente.
Capitolul trei vizează doar capitalurile proprii, aici se detaliază evoluția fiecărei componente
în parte pe parcursul perioadei 2015-2017. În fiecare din cei trei ani se observă o menținerea a
capitalurilor proprii în jurul ponderii de 90% din totalul resurselor firmei.
Cel de-al patrulea capitol are în vedere prezentarea datoriilor pe termen lung și a datoriilor
curente. Aici se explică evoluțiile ce au loc în perioada celor trei ani analizați și care sunt factorii ce
au dus la aceste modificări. Ponderea acestor resurse împrumutate se “învârt” în jurul procentului de
10%.

25
Bibliografie

1. Bistriceanu, Gh., ș.a., Finanțele agenților economici, Editura Didactică și Pedagogică,


București, 2004;
2. Cristea, H., Stefănescu, N., Finanțele întreprinderii, Editura CECCAR, București, 2003;
3. www.bvb.ro;
4. www.conpet.ro;

26

S-ar putea să vă placă și