Sunteți pe pagina 1din 8

GHEORGHE DIACONESCU CONSTANTIN DUVAC

DREPT PENAL
Partea specială
Vol. II
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

1
© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007

Editură acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării


prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


DIACONESCU, GHEORGHE
Drept penal: partea specială: cu modificările şi completările aduse
Codului penal prin Legea nr. 278 din 4 iulie 2006 / Gheorghe Diaconescu,
Constantin Duvac. – Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită – Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2007
vol.
ISBN 978-973-725-851-9 (general)
Vol. 2. – 2007. – ISBN 978-973-725-852-6

I. Duvac, Constantin

343(498)(075.8)

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice


mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea textului


revine exclusiv autorului/autorilor.

Redactor: Constantin FLOREA


Tehnoredactor: Laurenţiu Cozma TUDOSE
Coperta: Marilena BĂLAN
Bun de tipar 10.05.2007; Coli tipar: 28,25
Format: 16/70×100

Editura Fundaţiei România de Mâine


Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, sector 6,
Telefon / Fax. 444.20.91; www. SpiruHaret.ro
e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

2
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

GHEORGHE DIACONESCU CONSTANTIN DUVAC

DREPT PENAL
Partea specială

Vol. II
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită
cu modificările şi completările aduse Codului penal
prin Legea nr. 278 din 4 iulie 2006

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE


Bucureşti, 2007
3
Autori:

Prof. univ. dr. Gheorghe Diaconescu, titularul disciplinei: titlul X; titlul XI.
Lector univ. drd. Constantin Duvac: titlul VII; titlul VIII; titlul IX.

4
CUPRINS

TITLUL VII. INFRACŢIUNI DE FALS


(Constantin Duvac) .................................................................... 11

Aspecte generale şi comune............................................................................... 11

Capitolul I. FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU ALTE


VALORI
Falsificarea de monede sau de alte valori ........................................................ 21
Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport .................................. 40
Falsificarea de valori străine .............................................................................. 48
Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori .............................. 50

Capitolul II. FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR


DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

Falsificarea instrumentelor oficiale .................................................................. 56


Folosirea instrumentelor oficiale false ............................................................. 63

Capitolul III. FALSURI ÎN ÎNSCRISURI

Falsul material în înscrisuri oficiale ................................................................. 69


Falsul intelectual ................................................................................................ 84
Falsul în înscrisuri sub semnătură privată ........................................................ 98
Uzul de fals ......................................................................................................... 109
Falsul în declaraţii .............................................................................................. 119
Falsul privind identitatea ................................................................................... 129
Falsul privind folosirea emblemei Crucii Roşii ............................................... 137

TITLUL VIII. INFRACŢIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU


ANUMITE ACTIVITĂŢI ECONOMICE
(Constantin Duvac) ............................................................….. 143

Aspecte generale şi comune .....................................................................…… 143

Specula .....................................................................................................…….. 146


Înşelăciunea la măsurătoare .............................................................................. 152
Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor ................................................. 160
Divulgarea secretului economic ....................................................................... 167
Contrafacerea obiectului unei invenţii ............................................................. 171
Punerea în circulaţie a produselor contrafăcute ............................................... 177
Concurenţa neloială ........................................................................................... 181
Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export ................. 189
Deturnarea de fonduri ........................................................................................ 193
Nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri ............. 196
5
TITLUL IX. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR
RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ
(Constantin Duvac) ..................................................................... 201

Aspecte generale şi comune .............................................................................. 201

Capitolul I. INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI

Aspecte generale şi comune ……………………………………………. 205


Bigamia .............................................................................................................. 208
Abandonul de familie ........................................................................................ 212
Relele tratamente aplicate minorului ................................................................ 224
Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului .............................. 228

Capitolul II. INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Aspecte generale şi comune ……………………………………………. 234


Zădărnicirea combaterii bolilor ........................................................................ 237
Contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar
dobândit .............................................................................................................. 240
Sustragerea de la tratament medical ................................................................. 245
Răspândirea bolilor la animale sau plante ....................................................... 247
Infectarea apei .................................................................................................... 250
Traficul de substanţe toxice ............................................................................... 253
Falsificarea de alimente sau alte produse ......................................................... 259

Capitolul III. INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA ASISTENŢA


CELOR ÎN PRIMEJDIE

Aspecte generale şi comune ……………………………………………. 264


Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji .................. 267
Lăsarea fără ajutor .............................................................................................. 272
Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înştiinţare ............................................. 276

Capitolul IV. ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE


UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA
SOCIALĂ

Aspecte generale şi comune ……………………………………………. 279


Instigarea la discriminare .................................................................................. 284
Împiedicarea libertăţii cultelor .......................................................................... 287
Profanarea de morminte .................................................................................... 294
Tulburarea folosinţei locuinţei .......................................................................... 300
Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice ....... 307
6
Încăierarea .......................................................................................................... 318
Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni ....................................................... 328
Instigarea publică şi apologia infracţiunilor ..................................................... 341
Răspândirea de materiale obscene .................................................................... 351
Cerşetoria ............................................................................................................ 357
Prostituţia ............................................................................................................ 362
Proxenetismul ..................................................................................................... 368
Jocul de noroc ..................................................................................................... 379

TITLUL X. INFRACŢIUNI CONTRA CAPACITĂŢII


DE APĂRARE A ROMÂNIEI
(Gheorghe Diaconescu) ................................................................ 387

Aspecte generale şi comune............................................................................... 387

Capitolul I. INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE MILITARI

Secţiunea I. INFRACŢIUNI CONTRA ORDINII ŞI DISCIPLINEI


MILITARE
Absenţa nejustificată .......................................................................................... 390
Dezertarea ........................................................................................................... 393
Călcarea de consemn ......................................................................................... 394
Insubordonarea ................................................................................................... 397
Lovirea sau insulta superiorului ........................................................................ 400
Lovirea inferiorului ............................................................................................ 402

Secţiunea a II-a. INFRACŢIUNI PE CÂMPUL DE LUPTĂ


Capitularea .......................................................................................................... 403
Părăsirea câmpului de luptă .............................................................................. 405

Secţiunea a III-a. INFRACŢIUNI SPECIFICE AVIAŢIEI


ŞI MARINEI MILITARE
Zborul neautorizat .............................................................................................. 407
Părăsirea navei .................................................................................................... 410
Părăsirea comenzii ............................................................................................. 412
Neluarea măsurilor necesare în operaţiile navale ............................................ 414
Coborârea pavilionului ...................................................................................... 416
Coliziunea ........................................................................................................... 418

Capitolul II. INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE MILITARI SAU DE


CIVILI

Sustragerea de la serviciul militar .................................................................... 420


Defetismul .......................................................................................................... 423
Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă .......................................................... 425
7
Folosirea emblemei „Crucii Roşii” în timpul operaţiilor militare ................. 427
Sustragerea de la rechiziţii militare .................................................................. 428

Capitolul III. INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI

Sustragerea de la recrutare ................................................................................ 432


Neprezentarea la încorporare sau concentrare ................................................. 434

TITLUL XI. INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI OMENIRII


(Gheorghe Diaconescu) ................................................................ 437

Aspecte generale şi comune............................................................................... 437


Propaganda pentru război .................................................................................. 439
Genocidul ........................................................................................................... 440
Tratamente neomenoase .................................................................................... 444
Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri ....................................... 448
Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale ................................. 450