Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială Nr.

1 Săcădat
An școlar: 2019-2020

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Limba şi literatura română, clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului ...............................

PARTEA I – 48 de puncte
Citeşte textul următor:
A fost odată ca niciodată etc. A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise
a avea şi el măcar un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o
stârpitură de fecior, dară în deşert.
Când tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de
copilaş, de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l boteza, împăratul
adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se veselească de veselia lui. Trei zile şi trei nopţi
ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât trăiră.
Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că împăratul
ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genunchi şi-i zise:
- Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit. Eu văz că tu
ai să ajungi om mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale.
(Aleodor împărat, de Petre Ispirescu)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


1. Precizează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din text: căruntețe, dobândi.
2. Extrage din textul de mai sus două idei principale/secundare.
3. Exemplifică două trăsături ale basmului prezente în textul citat.
4. Transcrie două substantive precedate de prepoziție.
5. Precizează timpul verbelor a fost și creștea.
6. Indică funcția sintactică a cuvintelor subliniate Când fu la ceasul morţii, el luă copilul.
7. Precizează partea de vorbire prin care se exprimă cuvintele trei și dânsul.
8. Indică gradul de comparație al adjectivelor mai isteț și mare.

Partea a II-a - 30 de puncte


Redactează o scurtă naraţiune de 80-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să prezinți o
întâmplare petrecută în timpul vacanței de vară.
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă
Vei primi 10 puncte din oficiu şi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului –
2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 2 p.; punctuaţia – 2 p.; așezarea
corectă a textului în pagină – 1p, lizibilitatea – 1p

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total obținut pentru
lucrare
Școala Gimnazială Nr. 1 Săcădat
An școlar: 2019-2020

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Limba şi literatura română, clasa a VI-a

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

PARTEA I – 48 de puncte

1. câte 3 puncte pentru precizarea fiecărui sinonim (ex. căruntețe-bătrânețe, dobândi – primi, obținu)
3px2=6 puncte
2. câte 3 puncte pentru fiecare idee exprimată – exprimare superficială, ezitantă – 2 puncte
3px2=6 puncte
3. câte 1 punct pentru fiecare trăsătură a basmului enunțată, câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură
exemplificată (de ex. Formulă specifică de început – A fost odată ca niciodată, număr magic – trei zile și
trei nopți) 1px2+2px2=6 puncte
4. câte 3 puncte pentru transcrierea fiecărui substantiv precedat de prepoziție (de ex. la căruntețe, în
deșert, de isprăvile etc ). 3px2=6 puncte
5. câte 3 puncte pentru precizarea fiecărui timp verbal (a fost – perfect copus, creștea - imperfect)
3px2=6 puncte

6. câte 3 puncte pentru indicarea fiecărei funcții sintactice (morții – atribut, luă – predicat verbal)
3px2=6 puncte
7. câte 3 puncte pentru indicarea fiecărei părți de vorbire (trei – numeral cardinal, dânsul – pronume
personal) 3px2=6 puncte
8. câte 3 puncte pentru indicarea fiecărui grad de comparație (mai isteț – comparativ de superioritate, mare –
pozitiv) 3px2=6 puncte

PARTEA a II-a - 30 de puncte

– relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor


10p./relatarea unei întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p. 10 puncte
– câte 4 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal
2x4p=8 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă 8p./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 2p. 8 puncte
– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte 4 puncte

Notă!
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziției: 2 puncte
– coerența textului: 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului: total – 2 p.; parțial – 1 p.
2 puncte
‒ ortografia (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ punctuația (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ asezarea corectă a textului în pagină 1 punct
‒ lizibilitatea 1 punct
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total obținut pentru
lucrare