Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF.

BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ

CLASA a VI-a

VARIANTA I

Subiectul I - 48 p
Citeşte următorul text:

- Biletele, domnilor! zice conductorul, intrând cu zgomot în compartimentul nostru.


Acum Bubico scoate capul foarte sus şi, vrând să sară afară de la locul lui, începe să latre şi mai
grozav ca adineaori. Eu întind biletul meu conductorului, care mi-l perforează. Conductorul face un pas
către cocoană, care-şi caută biletul ei în săculeţul de mână, pe când Bubico latră şi chelălăie desperat,
smucindu-se să iasă din paner.
- Bubico! zice cocoana, şezi mumos, mămiţo!
Şi-ntinde biletul. Când mâna conductorului s-a atins de mâna cocoanei, Bubico parc-a-nnebunit. Dar
conductorul şi-a terminat treaba şi iese. Cocoana îşi înveleşte favoritul mângâindu-l "mumos"; eu mă
lungesc la loc închizând ochii, pe când Bubico mârâie înfundat ca tunetul care se tot depărtează după
trecerea unei grozave furtuni. Acum nu se mai aude de loc. Dar auz hârşâitul unui chibrit: cocoana îşi
aprinde o ţigaretă... Încă nu mi-e somn. De ce n-aş aprinde şi eu una? A! de degrabă să nu pierz trenul, am
uitat să-mi iau chibrituri. Dar nu face nimic... S-o rog pe mamiţa lui Bubico... Scot o ţigaretă, mă ridic şi
dau să m-apropiu de cocoana. Dar n-apuc să fac bine o mişcare, şi Bubico scoate capul lătrându-mă mai
furios decât pe conductor; latră şi chelălăie şi tuşeşte şi...

(Bubico de Ion Luca Caragiale)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A.
1. Identifică autorul şi titlul operei din care face parte fragmentul.
2. Numeşte două personaje care apar în fragment.
3. Precizează două moduri de expunere care apar în fragment.
B.
4. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: favoritul, furios.
5. Explică modul de formare a cuvântului săculeţ.
6. Rescrie din primul enunţ un adjectiv pronominal posesiv și un substantiv comun.
7. Precizează modul și timpul la care se află verbul să iasă.
8. Stabileşte funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text: acum, începe.

Subiectul II – 30 p
Alcătuieşte o compunere de 15-20 de rânduri în care să povesteşti o întâmplare (reală sau imaginară) cu
un căţel. În compunerea ta trebuie:
- să relatezi o întâmplare respectând succesiunea logică a evenimentelor;
- să precizezi elementele cadrului spaţio-temporal;
- să utilizezi un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
- să te înscrii în limitele de spațiu indicate;

Redactarea întregii lucrări – 12 p. Se acordă 10 puncte din oficiu.


SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

VARIANTA I

Subiectul I – 48 p
A.
1. câte 3 puncte pentru indicarea corectă a titlului şi a autorului (titlu: Bbico; autor: Ion Luca
Caragiale) 6p - (2x3p)
2. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre personajele: conductorul, cocoana, Bubico,
naratorul 6p - (2x3p)
3. câte 3 puncte pentru fiecare mod de expunere precizat – narațiune, dialog 6p - (2x3p)
B.
4. câte 3 puncte pentru precizarea corectă a unui sinonim pentru cuvintele date ( de exemplu
favoritul=preferatul; furios= nervos) 6p - (2x3p)
5. 3 puncte pentru precizarea modului de formare – derivare, 2 puncte pentru precizarea sufixului
atașat – eț, 1 punct pentru precizarea cuvântului de bază - sac 6p (3+2+1)

6. 3 puncte pentru rescrierea adjectivului pronominal posesiv – nostru, 3 puncte pentru rescrierea
unui substantiv comun – biletele, domnilor, conductorul 6p - (2x3p)
7. 3 puncte pentru precizarea modului – modul conjunctiv, 3 puncte pentru precizarea timpului –
prezent 6p - (2x3p)
8. Câte 3 puncte pentru stabilirea corectă a fiecărei funcții sintactice (acum- complement
circumstanțial de timp, începe -predicat verbal) 6p - (2x3p)

Subiectul II - 30 de puncte

– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 10 p.; respectarea parțială a
succesiunii logice a faptelor – 5 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p. 10 puncte
– câte 5 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spațio-temporal
2 x 5 p. = 10 puncte
– adecvarea conținutului la cerință – 5 p.; conținut parțial adecvat – 2 p. 5 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 5 puncte

Notă!
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziției: 2 puncte
– coerența textului: 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului: total – 2 p.; parțial – 1 p.
2 puncte
‒ ortografia (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ punctuația (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ asezarea corectă a textului în pagină 1 punct
‒ lizibilitatea 1 punct

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului
total obținut pentru lucrare.
SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a VI-a

VARIANTA II

Subiectul I - 40 p
Citeşte următorul text:

Acum natura-ncepe
Cu tainicul ei glas
Din stepe
Să cânte-ncet pe nas.

Prin ierburile crude,


Sub cerul fără fund,
S-aude
Un bâzâit profund

Şi până la amiază
Pământul încropit* *încropit=călduț
Vibrează
Adânc şi liniştit.

Sunt gâze şi gângănii


Ce sar şi fac mereu
Mătănii* *mătănii – plecăciuni, reverențe
Când trec prin dreptul meu.
(Rapsodii de vară de George Topârceanu)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A.
1. Notează autorul şi titlul operei din care face parte fragmentul.
2. Transcrie un vers ce conține o imagine vizuală.
3. Identifică două elemente ale naturii prezente în poezie.

B.
4. Explică rolul utilizării cratimei în structura natura-ncepe.
5. Indică câte un antonim pentru cuvintele: încet, liniștit.
6. Formează două cuvinte derivate de la cuvântul de bază pământ.
7. Rescrie din prima strofă: un pronume personal, un adverb.
8. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate în text: pământul, vibrează.

Subiectul II – 30 p
Alcătuieşte o compunere de 15-20 de rânduri în care să descrii un peisaj de vară. În compunerea ta
trebuie:
- să prezinţi două caracteristici ale peisajului descris;
- să foloseşti un limbaj expresiv în descrierea peisajului de vară;
- să utilizezi un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
- să te înscrii în limitele de spațiu indicate;

Redactarea întregii lucrări – 12 p. Se acordă 10 puncte din oficiu.


SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

VARIANTA II

Subiectul I – 48 p
A.
1. câte două puncte pentru precizarea titlului şi a autorului ( titlu: Rapsodii de vară; autor: George
Topârceanu) 6p - (2x3p)
2. 6 puncte pentru transcrierea unui vers ce conține o imagine vizuală (de exemplu: Prin ierburile
crude,Sub cerul fără fund etc.) 6p
3. câte 3 puncte pentru fiecare element al naturii transcris (de exemplu: stepe, ierburi, pământ, cerul
etc) 6p - (2x3p)
B.
4. explicarea rolului cratimei în secvența dată (de exemplu: are rolul de a uni într-o singură silabă
două cuvinte diferite, menţine măsura şi ritmul versurilor, ţine locul vocalei î) - 4 puncte
/explicație nesigură, cu greșeli de exprimare – 2 puncte - 6p
5. câte 3 puncte pentru precizarea fiecărui antonim pentru cuvintele date (de exemplu: încet – tare,
puternic; liniștit – puternic, zgomotos, neliniștit etc.) 6p - (2x3p)
6. Câte 3 puncte pentru fiecare cuvânt derivat format – de exemplu glăscior, a glăsui, glăsuire etc.
6p - (2x3p)
7. Câte 3 puncte pentru rescrierea corectă a fiecărei părți de vorbire cerute. De exemplu: pronume
personal – ei, adverb – acum, încet. 6p - (2x3p)
8. Câte 3 puncte pentru precizarea corectă a fiecărei funcții sintactice – pământul -subiect, vibrează
– predicat verbal 6p - (2x3p)

Subiectul II – 30 p
- câte 5 puncte pentru prezentarea a două caracteristici ale peisajului descris 10p – (2x5p)
- 9 puncte pentru utilizarea unui limbaj expresiv -– câte 3 puncte pentru utilizarea a trei figuri de stil
diferite 9p – (3x3p)
- adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele compunerii)
8 puncte/ conţinut parţial adecvat 4 punct 8p
- respectarea limitei de spaţiu indicate 3p

Notă!
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziției: 2 puncte
– coerența textului: 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului: total – 2 p.; parțial – 1 p.
2 puncte
‒ ortografia (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ punctuația (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ asezarea corectă a textului în pagină 1 punct
‒ lizibilitatea 1 punct

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului
total obținut pentru lucrare.
SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a VI-a

BILETUL NR. 1

Subiectul nr.I
1. Enumeră și exemplifică două trăsături ale personajului principal din opera D-l Goe... de Ion Luca
Caragiale.
Subiectul nr.II
2. Dă câte un sinonim pentru cuvintele supărat, izbândă, a adăuga.
3. Identifică verbele la modul cojunctiv: ridică, ar merge, să scrie, vom ajunge, să fi cerut.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr.I
1. Alcătuieşte oral rezumatul schiței studiate la clasă.
Subiectul nr. II
2. Identifică cuvintele cu diftong: piatră, tigroaică, leu, pion, adaugă, voință.
3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din enunţul: Acesta a cerut înghețată de vanilie.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I
1. Enumeră trăsăturile operei epice.
Subiectul nr. II
2. Alcătuiește enunțuri cu omonimul păr.
3. Dă două exemple de pronume demonstrative.

BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I
1. Enumeră trăsăturile operei lirice.
Subiectul nr.II
2. Alcatuieşte familia lexicală a cuvântului frunză (3 termeni).
3. Dă două exemple de pronume posesive.
SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a VI-a

Barem de corectare şi de notare

BILETUL NR. 1

Subiectul nr.I – 4p

1. Câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură enumerată şi exemplificată.

Subiectul nr.II – 5p
2. sinonime – supărat- trist, nefericit, izbândă- victorie, reușită, a adăuga- a pune, a completa. – 3p
3. verbele la modul cojunctiv: să scrie, să fi cerut. – 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr.I – 4p
1. Exprimare clară, concisă, conţinut ideatic – 4p
Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p
Subiectul nr. II – 5p
2. cuvintele cu diftong: piatră, leu, voință .- 3p
3. funcţia sintactică – acesta- subiect, a cerut- predicat verbal, înghețată – complement direct, de
vanilie – atribut substantival prepozițional. – 2p (0,5x4)

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I – 4p
1. câte 1 punct pentru enumerarea fiecăreia dintre trăsăturile operei epice, de exemplu narațiune,
narator, subiect, întâmplări, acțiune în timp și spațiu. 4p (1x4)
Subiectul nr. II – 5p
2. Alcătuirea unor enunțuri corecte cu sensuri diferite ale cuvaântului păr – 3p (1,5x2).
3. Răspunsuri posibile – acesta, acela, celălalt, ceilalți etc – 2p (1+1)

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 4
Subiectul nr.I – 4p
1. Câte 1 punct pentru enumerarea fiecăreia dintre trăsăturile operei lirice, de exemplu eul liric,
imagini artistice, elemente de versificație, figuri de stil. – 4 p (1x4)
Subiectul nr.II – 5p
2. familia lexicală a cuvântului frunză – 3p (1x3), câte 1 punct pentru fiecare cuvânt format, de
exemplu – frunzuliță, frunzar, înfrunzit, neînfrunzit, Frunză Mihai etc .
3. câte 1 punct pentru fiecare exemplu de pronume posesiv – 2p (1x2), de exemplu – al meu, al
nostru, ale tale, ai săi etc

Se acordă 1 punct din oficiu.