Sunteți pe pagina 1din 5

CONTINUTUL MAPEI CATEDRELOR/COMISIILOR METODICE Conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (OMEC nr 4925/08.09.2005), referitor la catedre si /sau comisii metodice :

,, Art.35. (1) În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. (2) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ. Art.36. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:

a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia

acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia

şcolii;

b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;

c) consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a

planificărilor semestriale;

d)

elaborează instrumentele de evaluare şi notare;

e)

analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;

g)

monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează

evaluarea elevilor;

f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;

g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri

şcolare; h) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

i) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al

catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare acţiune specifice unităţii de

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;

k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile

personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere

la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;

l) elaborează informări semestriale şi la cererea directorului, asupra activităţii

catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;

m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

Art.37. (1) Şeful catedrei/comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. (2) Şeful catedrei/comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare- învăţare sau în relaţia profesor-elev. (3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ sau ori de câte ori directorul sau membrii catedrei/comisiei consideră că este necesar. ’’

In multe din scolile judetului din mediul rural functioneaza un singur rand de clase cu un numar mic de cadre didactice ; in acest caz, comisiile metodice se pot constitui la nivelul scolii, dar si la nivelul unitatilor scolare din localitati invecinate, in asa fel incat sa se asigure un real schimb de experienta. Daca activitatea de perfectionare se organizeaza la nivelul scolii , se pot organiza urmatoarelor comisii metodice : comisia metodica a educatoarelor si a invatatorilor, comisia metodica a disciplinelor umane, comisia metodica a disciplinelor reale si comisia metodica a dirigintilor. De asemenea, pot fi planificate doua - trei activitati comune ( activitati practice de planificare si proiectare a curriculum-ului , lectii model, etc ), organizate la nivelul fiecarei arii curriculare, cu cadrele didactice din scolile localitatilor invecinate , activitati consemnate in graficul de activitati al comisiilor metodice si monitorizate de directorii scolilor respective. Invatatorii se pot organiza in structuri functionale, hotarate de membrii comisiei, dupa cum urmeaza :

a.constituirea de comisii metodice pe ani de studiu, in cazul scolilor mari sau al scolilor care se gasesc la distante apropiate, sau b.constituirea de comisii metodice pe grupe de clase sau pe ciclu de invatamant , la nivelul unei singure scoli sau a mai multor scoli. Consiliile de administratie si consiliile profesorale vor constitui parghii importante ale formarii continue la nivelul unitatii scolare. In programele de activitate ale acestora, ar trebui sa fie prioritare obiective ca : analiza – diagnoza calitatii activitatii didactice , reglarea - autoreglarea activitatii didactice (proiectarea actiunilor corective ) , proiectarea unor programe specifice de dezvoltare profesionala esalonate pe o perioada mai lunga de timp (in cadrul activitatilor colectivelor de catedra/comisii metodice ), monitorizarea activitatilor de perfectionare la nivel de scoala . Catedra / comisia metodica este coordonata de un responsabil ales din randul cadrelor didactice , cu recunoscuta activitate profesionala, cu calitati organizatorice, cu tact pedagogic. La activitatile de catedra vor fi invitati, de regula, directorul scolii dar si cadrele didactice care s-au oferit sa colaboreze chiar daca fac parte din catedre diferite.

PRINCIPALELE ACTIVITATI CARE STAU IN ATENTIA COLECTIVULUI DE CATEDRA SI DOCUMENTELE DE ORGANIZARE SI PROIECTARE ALE ACESTORA

La inceputul fiecarui an scolar si al semestrului al doilea , colectivul de catedra se intalneste pentru a analiza activitatea din perioada precedenta si pentru a propune principalele directii si obiective pentru anul (semestrul ) in curs. La aceasta intalnire responsabilul de catedra / comisie metodica va prezenta :

-RAPORTUL DE ACTIVITATE care trebuie sa reprezinte o temeinica si obiectiva analiza a rezultatelor obtinute in etapa anterioara (an scolar sau semestru), cu reliefarea realizarilor si a lipsurilor, a principalelor metode care au facut posibile succesele obtinute si a cauzelor care au generat lipsurile semnalate. Analiza se va referi, cu date concrete si nominalizari in egala masura, la cadre didactice si la elevi, la modul in care s-a materializat colaborarea dintre acestia , precum si la colaborarea cu toti ceilalti factori care au concurat la atingerea obiectivelor propuse. Se vor discuta si analiza rezultatele elevilor la invatatura, la examenele de finalizare a studiilor (testele nationale, examenele de

bacalaureat, examenele pentru obtinerea competentelor) si la concursurile scolare pe discipline . Se vor face aprecieri pertinente asupra participarii efective a membrilor catedrei la activitatile ce au fost organizate ( de catedra sau de comisie metodica , de scoala, de Inspectorat Scolar , de C.C.D. sau de alte institutii ) . In ultima sa parte , raportul va consemna concluziile ce se desprind din analiza efectuata si se vor schita principalele directii de actiune pentru viitor. -PLANUL DE ACTIVITATE - material care ar trebui sa prezinte viziunea generala asupra activitatii pe care o vor desfasura membrii colectivului in anul scolar in curs. In planul de activitate trebuie sa se regaseasca obiectivele din planul general de munca al scolii cu particularizari concrete la disciplinele proprii . Activitatea colectivelor de catedra / comisii metodice va fi centrata cu prioritate pe adaptarea continuturilor invatarii si metodologiei in functie de particularitatile psihice de varsta si individuale ale `elevilor si in functie de specificul scolii. Astfel, centrul de interes al activitatilor metodice si psihopedagogige il va constitui :

analiza si dezbaterea programelor si manualelor scolare ;

organizarea de schimburi de experienta, prin interasistente si lectii deschise, in scopul cunoasterii si generalizarii celor mai bune metode si procedee didactice ;

adoptarea de masuri ce vizeaza modernizarea predarii si invatarii, proiectarea si utilizarea unor strategii participative care sa asigure invatarea in clasa, diversificarea metodelor si a procedeelor didactice, diversificarea formelor de activitate si a formelor de organizare a colectivului de elevi ;

utilizarea surselor alternative de invatare, de cautare si folosire a altor forme de cunoastere ;

inventarierea principalelor probleme cu care se confrunta cadrele didactice in activitatea lor curenta din scoala - sub raportul specialitatii, metodicii si psihopedagogiei - pentru a putea stabili prioritatile si nevoile de formare continua ;

sprijinirea si indrumarea cadrelor didactice debutante ;

analiza disfunctiilor constatate in pregatirea elevilor si stabilirea masurilor corespunzatoare pentru eliminarea acestora ; actiuni practice si cercetari pentru prevenirea si combaterea esecului si a abandonului scolar.

aplicarea unor forme variate de evaluare ;

actiuni practice de determinare a standardelor minime si de excelenta in pregatirea elevilor si a cadrelor didactice ;

valorificarea mijloacelor de invatamant din scoala ; utilizarea calculatorului in predarea/invatarea disciplinei ;

actiuni practice de dezvoltare a capacitatii de a coopera, si a comunica eficient, de a analiza si decide, de formare a tehnicii argumentarii si a contraargumentarii, etc . Planul de activitate trebuie sa cuprinda : obiective, modalitati de realizare, termene calendaristice, responsabilitati, modalitati de evaluare, observatii. -GRAFICUL ACTIVITATILOR DE CATEDRA reprezinta detalierea cailor si modalitatilor de realizare a obiectivelor specificate in documentul anterior mentionat si contine : activitati – cu precizarea tematicii si a formelor de activitate – (vor fi planificate

10 activitati , din care doua se vor desfasura in cadrul cercurilor pedagogice ), date, responsabilitati concrete, observatii. Pot fi propuse variate si eficiente forme de activitate : dezbateri, referate, activitati demonstrative, analize de continut , simulari , studii de caz , ateliere de lucru , activitati interactive in grup de dezvoltare a experientelor valoroase si crearea de noi modele teoretice si practice , cercetari constatativ - ameliorative , etc, ce vor constitui modalitati prioritare de optimizare a activitatii cadrului didactic in scopul obtinerii unor performante observabile si masurabile in activitatile cu elevii. Dosarul catedrei/comisiei metodice trebuie sa contina :

Tabelul cu cadrele didactice -membri ai catedrei / comisiei metodice, specializarea, vechimea, grade didactice si incadrarea acestora in anul scolar respectiv (filiera – profil – clasa ; ore in trunchi comun si ore de discipline optionale ).

Lista cu profilul claselor si numarul de ore /saptamana pentru fiecare tip de clasa la specialitatea respectiva, precum si clasele care au discipline optionale

Tabelul cu responsabilitatile cadrelor didactice in catedra/comisie metodica, la nivel de scoala si / sau judet.

Propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;

Planul de activitate pentru anul scolar in curs ( care sa cuprinda si planificarea consilierii cadrelor didactice debutante)

Graficul anual (sau semestrial) al activitatilor de catedra/comisie metodica

Mape didactice ( programe scolare, proiecte ale unitatii de invatare, proiecte de lectie model, lucrari metodice, colectii de teste utilizate ca probe de evaluare la nivel de scoala si/sau in examenele nationale, subiecte date la olimpiadele si concursurile scolare,tabele cu instructajul de protectia muncii pentru disciplinele care au lucrari de laborator sau pentru activitate practica, lista cu mijloacele de invatamant de care dispune disciplina respectiva , etc ).

Analiza semestriala a performantelor scolare ale elevilor

Elaborarea planurilor de imbunatatire ale catedrelor referitoare la :

-performanta initiala si globala a elevilor -activitatea didactica desfasurata ( CEACL)

Graficul activitatilor de pregatire suplimentara cu elevii ( in vederea sustinerii examenelor de bacalaureat , in vederea participarii la concursurile scolare si in scopul prevenirii esecului scolar-recuperare )

Planificarea desfasurarii orelor de recapitulare si evaluare:

-planificarea tezelor, subiectele administrate elevilor -planificarea orelor de recapitulare , tema

Propunerile sefului de catedra pentru calificativele anuale ale membrilor catedrei catre consiliului de administraţie

Tabelul nominal cu membrii catedrei care au participat la activitatile stiintifico- metodice organizate la nivel de scoala si/sau la nivel judetean, inclusiv perfectionarea

Dosarul cu documentele care atesta desfasurarea actiunilor programate :

registrul de procese verbale (in care se consemneaza actiunile desfasurate si

continutul interventiilor membrilor colectivului respectiv), materialele informative sustinute, proiectele de lectie ale activitatilor demonstrative, etc

Proiecte de lucru individuale/colective initiate si derulate in scopul reorganizarii si amenajarii cabinetelor, laboratoarelor sau atelierelor in scopul imbunatatirii calitatii procesului didactic (daca este cazul)

Invatarea centrata pe elev-evidenta lunara la nivelul fiecarei catedre :

-lectii interactive multimedia, in sistemul AEL, sustinute la nivelul fiecarei

catedre

-lectii interactive bazate pe utilizarea soft-ului educational (tipul de soft, structura lectiilor, fise de evaluare a activitatii elevilor)