Sunteți pe pagina 1din 4

Numele Prenumele ____________________________________Data______________________

Test de evaluare sumativă la informatica opțională clasa V-a

1. Microsoft PowerPoint este: 2p


a. aplicație pentru gestionarea fişierelor
b. aplicație pentru realizarea de prezentări
c. aplicație pentru grafică avansată
2. Pentru a introduce un nou diapozitiv într-o prezentare folosiţi fila: 2p
a. Inserare (Insert)
b. Pornire (Home)
c. Animații (Animation)
3. Numiți ce stiluri de afișare sunt? 5p
______________________________________________________________________________________
4. Ce tastă se foloseşte pentru a copia un fragment de text al unei Prezentări? 2p
a. Esc
b. Enter
c. Copy
5. În cadrul unui diapozitiv (slide), dintr-o prezentare PowerPoint, textul poate fi aliniat:2p
a. La stânga, la dreapta sau centrat
b. Numai centrat, conform standardelor prezentărilor Microsoft
c. Numai la stânga şi la dreapta conform standardelor PowerPoint
6. Explicați cum are loc ștergere unui fragment de text?2p
a. Copy
b. Delete
c. Paste
7. Extensia unui fişier creat cu Microsoft PowerPoint este: 2p
a. .xlsx
b. .docx
c. .pptx
8. Care este structura unei prezentări?5p
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Cu ajutorul cărui meniu are loc formatarea unui text?2p
a) Edit b)Format c) File

10..Noţiunea de slide se traduce prin:2p

a)diapozitiv; b)prezentare c)obiect;

11.Explicati efectul urmatoarelor butoane: 4p


____________ ______________

Barem de notare

Itemul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Punctajul 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 4

Punctajul 0-2 3 6-4 10-7 14-11 18-15 21-19 24-22 27-25 30-28

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proiect didactic

Profesor: Moșnoi Rita

Instituția Publică Gimnaziul Vulcănești

Data : 30.01.2020

Obiectul de studiu: Informatica opțională.


Clasa a V-a.
Unitatea de învăţare: Prezentări digitale.
Subiectul lecţiei: Evaluare sumativă la capitolul: „Prezentări digitale,,

Timp de lucru: 45min Tipul lecţiei: de evaluare a cunoştinţelor


Competenţe specifice :
CS2. Cunoaşterea proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei în
scopul realizării comunicării interumane şi uman – sistem informatic.
CS.5 Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare. De analiza, de sinteza şi de programare
pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informaţiei.
Obiective operaţionale:Elevii vor fi capabili :
- Să prezinte o prezentare structura prezentării
- Să formateze un fragment de text
- Să copie șteargă un fragment de text
- Să enumere: stilurile de afișare
Metode şi procedee: conversaţia euristica, pix, test de evaluare.
Forma de învăţămînt: frontală şi individuală
Materiale didactice: pix, test de evaluare a cunoştinţelor.
Desfăşurarea lecţiei:
Evenimentul Ob Activitatea profesorului şi a elevului Evaluarea
didactic
Evocarea - Momente de organizare. Frontală
3min - Împărţirea testelor.
- Explicarea modului de răspuns la întrebările
testului.
Realizarea - Rezolvarea testului de către elevi. Frontală
sensului Individuală
35min
Reflecţie - Transmiterea testelor la masa profesorului Frontală
2 min. individuală
Extinderea - Analiza testului de evaluare Frontală
5 min