Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

2: CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ


Nr. de înregistrare la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului: ...................................................
Nr. de înregistrare Administraţia Fondului pentru Mediu: ......................................... / .........................
CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
I.Date de identificare a solicitantului*)
Numele şi prenumele solicitantului (conform actului de identitate):
TACHE MARIN....................................................................................
Numărul şi seria actului de identitate: B.I./C.I RT 656080............................................................
Valabilitatea actului de identitate: 14-09-2009................................. -07-07-2069.............................
Codul numeric personal:1500707400357.........................................................................................
Adresa completă a solicitantului: SOS. COLENTINA.nr 87 bl 87, sc A, et. 2, ap11
Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) Bucuresti,
Sectorul 2
Telefon fix: prefix judeţ........................................., nr. telefon..................................................................................
Telefon mobil: 0766 756 909......................................................................................................................
Fax: ............................................ E-mail: .................................................................................................
Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul
Str............................................................................................................ nr 367..............
Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) CHISELET
Judeţul CALARASI
Cont deschis la Banca Comerciala Romana S.A., sucursala Colentina
Cont IBAN RO32RNCB0297000829930001...................
(Se va ataşa adeverinţa privind existenţa contului, emisă de bancă.)_____________________________
*
Este obligatorie completarea tuturor datelor. II.
II. Finanţare solicitată
Subsemnatul/Subsemnata, TACHE MARIN , cu datele de identificare sus
menţionate, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de 6000 . lei, pentru realizarea proiectului
Instalare de panouri solare (Se va preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finanţare a Programului
privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de încălzire.) Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Date privind instalaţiile pentru realizarea, înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energie regenerabilă şi finanţarea solicitată
Denumire instalaţie
(de exemplu: Destinaţia
Putere (kW/buc.)
panou solar, (apă caldă Valoare fără TVA în Valoare cu TVA în
sau capacitate Buc.
controler menajeră/ încălzire lei lei
(l/buc.)
electronic, boiler locuinţă)
etc.)
Sistem solar Apa calda 1 4650 5766
KAIROS
THERMO
200/2 TT
Colector solar 2
KAIROS CN2.0
Boiler 200 L 1
Kit racorduri 1
hidraulice 200-2
Cadru montaj 1
acoperis 200-2

Cheltuieli cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, efectuarea, verificarea 1200


probelor şi încercărilor:

TOTAL INVESTIŢIE 6966


VALOARE FINANŢARE SOLICITATĂ 6000
Numele, prenumele solicitantului TACHE MARIN
Semnătura ....................................