Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație privind evitarea conflictului de interese și incompatibilității candidatului

Subsemnatul/a .............................................................................................................
cu domiciliul și/sau reședința în ....................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
legitimat(ă) cu CI Seria: ........... Nr. .................. CNP .....................................................,
telefon mobil: ......................................... e-mail: .........................................................,
cunoscând prevederile art. 325 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de
candidat pentru grupul țintă al proiectului "Consolidarea coeziunii economice si
sociale în Regiunea Sud-Muntenia și în Regiunea Centru", mysmis 127358, declar că în
calitate de persoană înscrisă în grupul țintă al proiectului voi respecta prevederile
legale în vigoare referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților pe
toata perioada implementării proiectului.
Mă oblig să iau măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea lui, iar în cazul
apariției unei astfel de situații să informez în scris Asociația Exino și/sau Asociația
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la
apariție.

Data: Semnătura

Proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenorialului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea
forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, mysmis 127358.