Sunteți pe pagina 1din 1

TEXTUL LIRIC

Textul liric este opera literara în care autorul îşi confesează, în mod direct, cele mai adânci stări sufleteşti şi
emoţii, prin intermediul vocii eului liric, dar şi cu ajutorul tehnicilor aluzive şi asociative, astfel, creând un
univers de mare forţă sugestivă ce se adresează sensibilităţii cititorului.
CARACTERISTICI
- predomină subiectivitatea, exprimarea directă a sinelui;
-autorul prezintă, în mod direct, propriile gânduri, idei şi sentimente cu ajutorul eului liric, care poate apărea în
diferite ipostaze: îndrăgostitul, revoltatul, gânditorul, contemplatorul, căutătorul unui ideal;
-eul liric îşi face simţită prezenţa, în text, prin mărci lexico-gramaticale ca:pronumele şi adjectivele pronominale
la persoană I; a II-a/sau/ verbe la pers I/a II-a;
-modul principal de expunere, într-un text liric, este descrierea, dar poate apărea şi monologul liric (adresat sau
nu)
-limbajul este sugestiv şi expresiv, folosindu-se figurile de stil, care creează imagini artistice, dar şi cuvintele cu
sens figurat;
-textul poeziei este structurat în strofe şi versuri, valorificându-se astfel muzicalitatea limbajului, realizată prin
elemente de prozodie (rimă, ritm, măsură de vers), dar şi prin figuri sintactice (repetiţii, refrene), sau de sunet
(aliteraţii, asonante)
NB:-dacă verbele şi pronumele sunt la pers I, avem parte de un lirism confesiv (confesiune lirică), dacă verbele,
pronumele sunt la pers a II-a, avem parte de un lirism adresativ.

PLAN DE REDACTARE
Textul liric este opera literara în care autorul îşi confesează, în mod direct, cele mai adânci stări sufleteşti şi
emoţii, prin intermediul vocii eului liric, dar şi cu ajutorul tehnicilor aluzive şi asociative, astfel, creând un
univers de mare forţă sugestivă ce se adresează sensibilităţii cititorului.
În opinia mea, opera literară X de Y ilustrează elocvent trăsături ale textului liric: predomină subiectivitatea,
gândurile şi ideile sunt transmise cu ajutorul vocii eului liric, modul predominant de expunere este
descrierea/monologul liric, iar limbajul este sugestiv.
În primul rând, principala instanţă a comunicării poetice este eul liric, care îşi asumă ipostaza de...
(contemplator, visător, îndrăgostit), fiind semnalat în discurs prin mărcile lexico-gramaticale...(ex). Modul
predominant de expunere este descrierea, care se îmbină armonios cu monologul liric. Opera lirică creează un
univers imaginar şi original prin transfigurarea subiectivă a realităţii exterioare cu scopul de a exprima
metamorfozele fiinţei. Discursul liric transmite un mesaj puternic, cu sentimente de...Un element de structură
deosebit îl constituie titlul, care este o sinteză a întregului mesaj poetic şi funcţionează ca o cheie de lectură
intratextuală, oferind indicii cu privire la tema creaţiei, o poartă de intrare în lumea textului, în sens imaginar,
acesta semnifică...
În al doilea rând, viziunea artistică şi unică asupra aspectului surprins/descrierea este susţinută printr-o
singură diversitate a mijloacelor artistice. Astfel, prin metafora...care creează o imagine..., poetul sugerează...,
prin personificarea...denotă..., iar prin comparaţia...ilustrează...
În plus, elementele de versificaţie, structură(nr.de strofe), rima este...,măsura este de ...silabe, iar ritmul este
...care conferă muzicalitate versurilor.
În concluzie, amprenta spirituală a poetului prin opera pe care a creat-o, constituie calea prin care acesta îşi
confesează/mărturiseşte cele mai adânci stări sufleteşti şi reuşeşte să pună în lumină o creaţie lirică, ce respectă
canoanele textului liric, fiind de o surprinzătoare forţă expresivă.

S-ar putea să vă placă și