Sunteți pe pagina 1din 8

Facultatea de Marketing Comisi e examinare: Prof.univ.dr.

Emilia Jifan-pregedinte' "'


Examen disciplina Economotrie Prof-univ.dr. Simona GhiP
$nul II, ZI Lect.univ.dr. Daniela Todosa :

a -r7

1. Componentele unei serii gronologice. (1p)

2. Un mecanic de tntelinere anakzeart funclionarea unei linii de producfe pentru czre se cunoaSte ci numdrul
s6ptnrnanal de defecliruri este repartizat normal cu o medie de 11 defecfiuni. El afirml cd din cauzil uzurii, numdrul
*"dio d" defect'uni este semnifiiativ mai mare. Pentru a argumenta aceasta, el urmare$e lirnF de 12 sdptdmani linta de
producfie gi inregisteaz6 numdrul siptimdnal de defecsuni (xo t =l,JZ). in urma prelucririi datelor se oblin rezultatele:

-L J-, ,t
135,t(r, - r-) = . JustificaS, cu o probabilitate de 90Yo, dacd este adevaratii 3lrmatia mecanicului de
ir,
i=l
=
i=l
42,35

intretinere (valoarea critica a testului: I,363). (2p)

3. Pentru 12 ani consecutivi se cunosc date referitoare la Produsul NaSonal Brut gi cheltuielile de consum ale
gospodiriilor populafei (exprimate tn miliarde dolari, preluri constante). in ut-a prelucr6rii dateioi pentru cele 2
v-iuUit" - ln ipoteza unei dependenfe liniare, s-au obf;nut in Excel unndtoarele tezdtate:

SUMMARY OUTPUT

Reoression Sfafisfrbs
Multiple R 0,980
R Square 0,961
Adjusted R Square 0,957
Standard Error 2,289
Observations 12

ANOVA

Regression 1

Residual IU
Total 11

+tnteGFi---- t---'-- -z2€a€t .l o,o721 - -0,7880 '15,3257

--..
| )" a) Completafi adecvat spa{iile libere;
azA legdtura dintre cele doud variabile 9i interpretafi valorile
or( b) Scrieli ecualia de regresie care modele
coeficien;ilor semnificativi statistic;
crl c) Analizali'validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semniJcalie de 5Yo (Fcritic:4,96);
0,f d) Anal;2.zfi, semnificalia. statistici a parametrilor modelului gi interpretali intervalele lor de incredere
(tcritic:2,2 j);
o,( ") Previzionali cheltuielite de consum ale gospodlriilor poplla$ei in ino1e.1g,1d Produsul Nalional Brut este de
120 mld dolari).

(3p)
4. Se considerd urmdtoarea serie cronologicd a valorii vdbzlrilor unui lanJ de magazine (mii lei -date trimestriale):

Anul Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul Itr Trimestrul tV


2007 2 7 8 15

2008 10 20 30 40
.'2009 15 25 30 60

a{ a) Reprezentali grafic datele $i identificali componentele seriei;


i, b) Calculafi gi interpretali abaterile sezoniere.
Determinafi termenii seriei desezonalizate
^"1 ")
ult

fi' t,/
Sef catedrtr, /MA
Prof.univ.dr. Ver$l pi,aeagu
'.stt ix.,ralrik4A
SSR 2 Ept*
(1'L
F-: 'lvalu- R -
r
5gT - ss R. +sse
SgT
^t
A2

*t:8w* oft
*<-
R - .'f *= J,t^'lfo'1ta- R

f,- e- Ae SSE
^
"*=\!t-, A=
, ' : rw-R-a
-) /u-Q a (r\- k^a
9fu^d;oneeLt^sL
-frN ovlr a
z-.--tzvtzxrV-r'
uk(x
/\
lvlsR:try,n tr,
r)
(t
\J

,L

z A.€-
MS€ - Az: ;ft; .z SS R-
^z a*(* ----

Tl^: ySR _: "nt/* =
+,
-----
RolA- A,. ,, ssE
NIS€ A^* (n-+tA
nn-&*n

,0-- o
* n =t $be : Ae ,,] ru,'"*ef,ir *:
{-oUrC-

lo
Lww 1{/. ,g*A,
.o.
*;6 , Jrt'1"d,,* t-Ab'f;6

dry^ qff = /e+A; t66 ) *{v'ry t+'t'^ft*'^t*,


nJ -'J'n
X .$ '
"c^fir,
T )n--{.',_,t
::i:::.::::::i1i:i!:*ti,#t
C.n uTltureurW/p ,.{,r,r,uer' 5 cK-
ilo:7= // + ll t,{- t/ d.Jr
#i // > //. (/=
q'+
'l
2 9(
ll /-t:!--!-
z ; trt -a/l
u) Jbk2
/"t n ||

V
I 't a
fir. /1,!f t lAr
/2 -
/.oor
t' '/5r.JJ_=
= J,8{
ll/

,4ilov+
Ma4frrt/o- o1?{6 ,/tz
.{4/
K.
r
U

?tY
ffrt!'/*tkd
,ll ,( / ,n fql /)
a tr?u"
2rann-ar,"2
K fquace {f.{V,
ur/fou^a'f+l* 4q+
JNf 6W
C-flor.tuafituu. y'&,o

JM,W -rL
"4 /tt
dw--
!

d"Wal /-
funr
) {.r4
- lrcoJT -'| ltri it
h- {d ^-
K,
W ")JW, o,?61 ,

-A+iu^) ,[; . [,J2{/ -> $.


/f,3)fl-: 87
- J,6/. ,Vr\
bnlwc dir= -rQ- '1,fu;4:,il.;f;f
il,WlJ
o''qe
d 1 7'' = i/6{? '?a?6{qtr
c - Fc^1" > fr*.'ti 'L] t'..,.-".ro? ,tAJ
|
d I tfr, -J,o/i< e/4 y r{cey*,14r
4 lta e *:anufr*fiu
i#,lu = .t6tp4> f
,r) -r' /rryirfi , p e- *ri*-ff+-al,t
-il,W{o / d /'{q3L#
r rr 4f%< 1 f L l,WVj
^
"
/ 7 ,n, - n Z€ f ? a-d, 6f?k fa *- {a,hfr_.
n,r,t"
) -#r wk
T /o
f
.tL-

z
/o
6 kl*
/o 16,w 1{ ZEo*
)a P/,f{ 't^
dJ Zupr
| 2n p{)€. 2P
l"'" )"+y
|4o 3/
-T
'= t3 trg
h
J- 2J) :Z,VJ-
L e3 0tc
tv

V& = - or;f

.: {'
Facultatea de Marketing Comisie examinare: Prof.univ.dr. Emilia Jipnpregedinte
Examen disciplina Econometrie Prof.univ.dr. Simona Ghi{6
Anul II, ZI Lect.univ.dr. Daniela Todoso

L. Ipotezele modelului de regresie liniard simp16. (1p)

2. Autorul unui articol dint-o revistii susline ci adolescenfii se uitd in medie 2 ore pe nlatelevizar. Un sociolog crede,
insa" cd cifra reald este mai mare gi intervieveazi 10 adolescenfi, inregistrdnd rdspunsul la intebarea: ,,Cete ore privili
ln medie 7.1 la televizor?" S-au obunut urrnatoarele

2 I 4 6 3.5 2.5 3.5 1.5 5


Cine are dreptate, la un nivel de semnificaf;e de lo/o? (valoare citrc6,2,82l) (2p)

3. Un economist doregte si studieze in ce mod gradul de ftrchiriere a spa$ilor destinate birourilor este influenlat de rata
locurilor de muncd vacante. Pentru aceasta se formeazd un egantion aleator din 10 oraqe, pentru care s-au inregistrat:
numirul lunar de ?nchirieri pe metru pdtrat de spaliu destinat birourilor, pe de o parte, gi rata locurilor de muncl vacante
(%) - pe de alt?i parte. in urma inregistrfii gi prelucririi datelor pentru cele 2 variabile - in ipoteza unei dependenle
liniare, s-au obf;nut in Excel urmitoarele rezultate: (3p)
SUMMARYOUTPUT

Sfafistics
Multiple R
R Squa€
Adjusted R Square o,687
Standard Error
ObseMtions

o,267
7.6a1

Rata locurilor de mun€ E€nte (96) -o.266 o.osa -4-557 0.OO2

Completafi adecvat spafiile libere;


Soriefi ecuafia de regresie care modeleazi legdtura dintre cels dou6 variabile gi interpretafi valorile
';irrl, coeficienfilor semnificativi statistic;
o,f "l
Analuaf;.validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificafie de 5Yo (Fuitic:5,32);
of o) Analiz$ semnffissfia statisticd a parametrilor modelului gi interpretaf intervalele lor de
(tcritic:2,306);
tncredere

q('") Analizafi legltura dinte cele doud variabile.

4. Num5rul biletelor de odihnd int-o staliune montanE, vindute de o agenlie de turisrn, a cunoscut in perioada 2007-
2009 urm[toarea evolude' : (3P)

Nr bilete vdndute (sute buc.)


Anul
I n m TV
2007 37 53 69 63
2008 45 57 79 7l
2009 48 66 87 79
Componenta sezonier5 are valorile buc.
Trim- I Trim.II Trim.III TdmW
-16 4 l4 6

(
Q, a)Determinafi termenii seriei desezonalizate;
2-, b) Determinafi componenta trend a seriei frrd sezonalitate folosind metode analitice (metoda trendului H*);
o,( c) Previziona$ vdnzlrile trimesriale de bilete de odihnd pentru anul2010.

Sef catedrtr,
Prof.univ.dr,
gglT\4y'sst'L SXnl2;lrcl
U
&Mo
f:
-\.-€
SSR 2-
SgT = SS B- +Sse
,Lto:u- R -
8t
,

3gT
*t:8w* *ft
,ri-"
R= Jfu'lfotta- R
-€-

,z
2- Ae SSE
,
ot={q') A
.t u_Q a
R-4 ft\- k-A
ffi ("rL-

ovf, 'z-
,/\
"tN
Z--t:ZV-Z:rtV"Z'
uP.(x SS R-
tvlsR:tryH= &, +
0
2
z A-* SSE
MS€ - /\z: ffi;- ;-€-a
2-
SSP
z A atl*
a
n
lJ (VF*. €
+l^: ysR € *,
---------
-f-
U

Rn!'C-' xZ .SSF
Nqs€ Ae-
rn
0
-'R-zr
nt-&4
co-i&*,.:ryufu
| | <-'^'-';-S-
--f- CI-* o
-L. \r-c
.',l 1>anlut$t+
*or- = * Aa, 4

lo
Ls"$sr 1{/. - g-L;
J-I
J"ror,fl,i ,ry& t-no,f*fu
.L
b +At" Lrt;,*^r
)
,tg
/etlrole,/,* 1e4,A.,' Le
\a
, .",n1 *{c
//, ,,/ :L
,i.7r'
T=_ 4 -a,f
(o

5f -ft 4t12n1r-
z /,1
J "(,/-2
/'z+Z_ o,(
tD
!/ - / /
t,
o) 4{1
1, €3€ { /65 -
Vlv

rff:"* n ^7t
c/
I TL-
,1rvo
1/
r
v.

4)
/v{
tMi.etl,?ka4t n f Dy
s) t?<1f Ra,t / t J"l 20,22
/,/,u
ua{ o,'fi6 P/*'J 4 /29
$co z-
o\ r.,, 7-
*[k4 //o
1
,J/"-A J-. lDl
' ,)(ry/
{fi
'1./
6/,1/ @-r/,t+ lt,,* .^-Z''l
'"r l"c-h4_L
/t/L
? l
lae><,<.
M?y- ,4/, o, (t{ {e,*r Oraoo l4,rz6
V rVU
?oe rn, -o/ /€6

f 1 Qf" *.2 ,3o 'o'Qff


0, a57 -4, rt-) C, mz_
37 -O" ,/(./"-
-2
,r' Lf 'o-r2 1nE.a
'r 1/{

a'2€{ -r ?'eo( oto,


i?' 2,'!o
t i'*^r';fr'[o,t,u-
t t) /,' = 5,Mo - o/?66.x,,
!9' Lcft- h,zi > re^k .2 /*.t I u^/,J
@ d) ..t ^ ,^ ,-, i,.* .;* ;*ffi*A,; *e*s
I
,?,,,ffi" f:iffi?:;:.,ft-.9J-,^,, /
2 9z-o
!,Yr ''n
fu )'awo.af fl =,a fr-:. fu. r**+r;r*-,j.,r?..r
,tz
t; 2,Jz
-* TArb1
T 5 6 th[
/-a
N,li
r 6/
o/ 60,
6/,q
/
z

r,{L
Z ?
17
llo t'{rt
I
\// {o3 h,aL
\'
.-t)z-
\/z
fi^
oJo frffl

/!a.rTld= ] rl * ka*tv>d= *
ir"2
Tfa" 6{Db = T16 / ''ri" Y^*6ft6=t76/
Ir,t |
//u1
' t" "rJ ')r
/^ -- 6(A0
^
z

/) -z +qh- W ,/,{z
/p
t-

A
,IJ +l)fu (3- fr,6,[
J:",' - le FV
/4, eKz

' ft+/t{;,ly -?
l*. :i/r-/,& z-
+6 ) t(8

fieso o /f - w,g rl?


,l
'.a

) /6 . {0 -Tif lp-
7^,", ,/2,