Sunteți pe pagina 1din 30

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FABBV an IV INGINERIE FINANCIARA

Profuniv.dr. Bogdan NEGREA Anul universitar 2007-2008

Inginerie financiarS Joi 29 qrai 2008, Durata examcnului; 2 ore

Aveti grijd Ia modul de expulerc; prczeot,aea este luatd in calcul la stabilirea notei finale.
Rezultatele trebuie si fie justificatc, fiecare etapi intermediatd trebuie sa fie justificali prin
ralionamente explicite, Scriefi-vi numele gi prenumele cu majuscuie.

Subiect teorie

(l purt)

Realizali o scurtd sintezi (maxim 1/2 paBini brownitud $i utilizarea ei in finanle.

ti

{Era formule matemalice) despre mi$carea

Exercitiut I: (2 purcte)
Se consided o acliune care nu distribuie dividendc avdid ecualia de dinamici a cursului
dS, = FS dt +

oSdB,. Fie un derivativ ai acestei acliuni care are la scadenld (T) un payoff egal

cu

["S,]'Determinati prcful la momentul t < Delorminali volatilitatea acestuia.

a) b)

al derivativului;

Exercifiul II: (2 puncte)


Sd considerdn un put europeai pe o acliune ce nu distribuie dividcndo. Prc1ul

acliunii (E este
(]11)

egal cu 95 la data 0. Se cunosc Lfmltoarele date de piale: prelul de exercitare al opliunii


este egal cu 93

; durata de viat6 a opliunii

este de

6 luni; rata dobanzii fdrd risc anuald gi

contioud (r) este de 8%, volatilitatea anuald a prclului acfiunii (d) este de 22%.

l" Determinafi p maopliuniiput

la data 0 in uimatoarcle cazui:

a). Utiliz6nd modelul Cox-Ross-Rubinstein cu 4 b). Urilizand modelul Black-Scholes.

pe

oade.

2'

Considerand cazul

in

care prelul actiudi urmeazd

o mitcare browniand

geometricd,

determinafi un interval de inc.edere al valorii ac{iunii la scadenla opliunii cu o probabilitate

de

96,6010.

Deteminali primele doud momente ale distribuliei de probabilitatc a prefului

acfiunii la scadenla optiunii, E(Sr) $i VAR(ST)-

Exercifiul

III:

(2 puncte)

Utilizand fomula Black de cvaluate a unui call euopean avdnd ca suport u1 contact futures, ar[tafi c5:

r. rN'(d,)=rr'(d,).
2.

"-4'4N(d,). 3. Indicatorul vega al opliurii call este F"lf -tN'(d)F 4r r.


Exercifiul IV: (2 puncte)

Indicatorul delta al opliunii call esre

firm5 contracteazi un qedit sub forma unei obligaliuni zero-cupon. Suma ce trebuie credittlui

rambusatd la scadenl.ii este de 80 000. Scadenta creditului este peste 3,5 zmi. Rata dob6nzii

fird risc

l-ste de 8or. Probabilitatea de nemmbursare a

este de 16,6%. Volatilitatea

activelor firmei este de 45olo.

l. :3-

Determinali valoarea aclivelor firmei. Dcicu1]i,,dli valud,ca Jc liald;r dator ici rinnei
Determinali

ma de risc de falimen|

4.

Determinali riscul creditului.

Arborele binomial sau direct:

vezi curs

si din ipoteza A.O.A

Exercitiul I ST S = r (T t) S + Z
T

dBu
t

Exercitiul II Punctul 1

E (ST ) S er(T t) 1 E S = = S r (T t) r (T t)

N(-d2)=0,7376
d2 = 0.6359 = 0.2289 N (d1 ) = 0.7092 BS = 5.64

Punctul 2 Prob = 1 2N (d2 ) = 0.4752 80.80 < ST < 90.00 Punctul 3 u = 1.0432 d = 0.9585 p = 0.5096 CRR = 5.75

Exercitiul III. a) Nu Pentru ca X t s fie preul unui instrument financiar derivat la momentul t , trebuie s verifice ec. BMS.

X t =0 t S 1 X t = 2 ln t K S t St 1 S1 2 X t = 2 2 ln t S K S t St2 t
2

S S S rezult: 2 r ln t + 2 1 ln t r ln t K K K

X t nu poate fi preul unui instrument financiar derivat.


b) Nu

S 1 ST ~ N ln t + (r 2 ) (T t ); 2 (T t ) K 2 K 2 S 2 S 2 ln T = E ln T + VAR ln ST = ln St + (r 1 2 ) (T t ) + 2 (T t ) E ( X T / X t ) = E K K 2 K K 2 St ln K ln

c) Da Dac X T este payoff-ul unui instrument financiar derivat (D) la scadena T atunci

Dt = e

r(T t )

EQ [ X T / X t ] = e

r(T t )

2 S ln t + (r 1 2 ) (T t ) + 2 (T t ) K 2

care verific ec. BMS.

Exercitiul IV. Valoarea prezent a o.z.c. emise de stat este: VN er(T t ) = 5.000 = At Valoarea nominal a celor dou o.z.c. este aceeai: VN = F

D =A

At N (d1 ) Dt

2 2 At A At A + (T t ) ln + (r + ) (T t ) ln r (T t ) 2 2 d1 = F = F e = A (T t ) 2 A (T t ) A (T t ) d 2 = d1

Dt = F e r (T t ) Put ( At , F ) = F e r (T t ) N (d 2 ) + At N (d1 ) =
= 2 At N (d1 ) N ( d1 ) =
Aadar: D = A

Dt 2 At

At N (d1 ) = A = 21%. Dt 2

l l l . l o t bt

B-1 c = s utd; - (. an'"*1,), ar)


l , =- s NG d4t+ ( , r ' L ' :i l N r- dr)
n 4 r
t t ' _

,ln- h(V) * (r + f,v')tr-t)


tr Vzt
--

uy= Q4- vV7-*

- t

, D '14{ /^) f [ 9 o 5 + L 9at \sI1 . d4-tn t6 Z

= 0,[093

9,8
I dq = fll,Qqn

N(-dt) = U,t{lZ

1.'\

t\

-,

'f\

N GdD = gJ 4/rg

h = 2,6q0e
(A)
\ /

,.tl

.--r

/'t'

J-

!
4 9 - -

AL

Z.

n
- r t - 0 4 l-t=6 Ltni--

a =
( A = '
A

CJG
- e

lt ^ . n t 4 /d.v I I

.-"a'

1,o657

g+ - 0,93
raL
= ( _

q05.

l + P .=

- tlo?e3
l,oa63 - g033tr

(t*0- J ------1
u-a

(-'l

= 0,533+

) , o 6 5 xq % 8 + -

Paloil-';l

d" la sca r[a sunl


( k- 5o. o) u4,

lt to =

rfZA

l'no=
l J 4

r n o / . ( /40 - ,t,t6rl,06s|+,o\ =O
Jo'

h^

= r n o l ( \D -

t,? l, o)

: rna. ( ,tto //5 406i7e x =0 0,?3JL,o) = ffiex(/,t0-t5,0) =o = rfta.x( uo- 4t{.4o6F7 o,tSS+lo)

l'22

= n z a l ( P - 4 , V d 1o )
= rrt7 l. (

P'z

k - 5 u d3,a)
h - 5

f'+
h -

= rnal

t,

d"1, d
^t ,

= (t2e (tto- //f. o,%lrn,;t'"t x


=29'!236

*c/ Z?rr/) ftt + cf 21,,-zr' tn


3 -3 ..l' , "1 x

* C+ 2 (t-2) f ,z + L+"('t'2)/'oqJ , C7 , j- + > c j = t

''1

I O l' = 4,aoei' + |
f' = ?,BA7O

g r x + .o , + 6 6g ,? Z r l+ q + 6 6 t r o , t 6r

kknlte, deoooce,n ods-l,tl 6n" rrri o(


es{< de l>e,rncade (0*k rrzare /a )

/n/e

( cpn/

rtr^

node/rl 6-5,

,ele z

rc-zul]altrtu *b V d= go/e, Joar afayta{e.


2_:

& = r c l+ fd^t 5
Y
^ t h r-c = 6 elrq

/B

o - 2 -

d lni j- (rLv)

t ]

at

-.i-

O dr,t

--\ d lnS w 6/t 1t-_ t,=-r\ 6Jr-1 ) lg

) Al I nr5: t0n n r l

f ( )n 5 t

L1AT N N ( rn, A),,

D r .

(mde

r r ) =l n 5 , r - ( r - y ' 1 . " )4r(J L ) T , t ' 2 " /)=v.v7_f


^ z l

t(= lnir

A\, o4.^o Aacd Y- v (rr),

X=Y:'o^vror) P ( * x r </ . < 4 ) = , j , n , - ^ / r -{ ) = 2 / , / ( * ) - 4 2 N ( "<\ ,t = o,gfs =) //.() = U -->d- z,2l m--tn il5 + tqoftB ! Al,2)4 = 1,7a A = gru ,E = qrzrls
Y-'1 - *. ..ra .-. {

=7 r"t - * /\ .< Y.( rrt + { lt

1 + T 6 t { n 5 , \ <, c t + y o , e ( 8+,%rz57-r<,to{,rC
*Lrn^

,d ' '( ".,A/(n,^) 1A(-L

rr oY1- ^m
\* J L

Z,n +AZ

v c r fe Y J =e
-3-

(e''^4)

^Z

P >

t-

'

ra
e -

'1
' \ v-f I I J -

t h 5'-J E Le = e * p f [e5, + (r-L t 1'

LO(rt)

, , . 1' 6 z / - r t : 1 . v .
/ " 7
1,

: e * p I t n 1 , + r . ( r - 1 \ 7= , * . - r " ' t r )
P

Y a , r[ 5 1 7

zrff-t)_

t-v

[e

(-?

"-jto J

/v.

4 2=Q oooQ ( o = Q 2 6 ; F = l r 00a0' , T = L ,z { a rti f = 3/.

t.

Eo = c all( A o, F ) Eo= 4" t'/tda) f


U4=-,t\ F /'

-r,T e. N(d2\
QZ=

/^rb)* /r *L c(\/ r \. Z 11
V V 7

dn-o J7

I QI,

-_2,rqo8

N C d a \= 0 , Q 0 3 6
N(

dz =,1,Q751
e , t6 1 2 0 9 t
,

dD = qq+Fg
Az-Eo

uo =

A : 28357,94 o
? . V

hq.)

ry- 1 4,2{

l ntzB357,Q4 f4 o o o } .
)

v= Q D8 0 9 3 {
ti

=!-r

'li=q09

.6

A 3 C0^= '(+ - :A a= .. A vA
uAr{o L NGd,r) D

q ) = o , r sy g
4

z&357,Q4

[ , t - q q o 3 cv 5 =o , o o 3 4 + + i

= P.boL Ju n"tannburiocNL d) = l- ^l(dz) = 0ro?+4


rl.nloarca .edi" dn 4 txctAl)eran-= . N(- dn)
N(- d2..'

;'''

_qo| 4r,I = loooa. qags6


4 - o,0769 = 4 Va l | , C , l .

-5-